Työyhteisö muutosmurroksessa. Tutkimusjohtaja Jorma Mäkitalo LT, työterveyshuollon erikoislääkäri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työyhteisö muutosmurroksessa. Tutkimusjohtaja Jorma Mäkitalo LT, työterveyshuollon erikoislääkäri"

Transkriptio

1 Työyhteisö muutosmurroksessa Tutkimusjohtaja Jorma Mäkitalo LT, työterveyshuollon erikoislääkäri

2 KUNTOUTUS TUTKIMUS KONSULTOINTI Tutkimus ja kehittäminen * terveyskunnon * työhyvinvointi, fysiologia työn muutos ja työssä oppiminen Työhön liittyvä kuntoutus Aslak TYK - toiminta Yksilölliset tutkimus- ja ohjauspalvelut L A S A R E T I N S A A R I O U L U OULU TAMPERE HELSINKI Joensuu Kuopio

3 Verve Consulting Tutkimme töiden muutosta Verve Helsingin yliopisto - Työterveyslaitos ~ 1-2 väitöskirjaa/v., tohtorikoulutus, maisteriohjelmat työnkehittämiscasea vuosittain Satama, kirjapaino, kela, verottaja, työsuojelupiirit, metsäteollisuus, sairaalat, kunta-ala etc..

4 Ajan ja ajattelutavan muutos TYÖ ENNEN Pitkät vakiintuneen toiminnan vaiheet, lyhyet ohimenevät muutosvaiheet TYÖ NYT Lyhyet vakiintuneen toiminnan vaiheet, pitkät, osin päällekkäiset muutosvaiheet

5 Kuinka laajasta ilmiöstä on kyse? Työ ja terveys Suomessa 2006: - 50% työssäolevista on havainnut muutoksia työssään (työn sisällössä, osaamisvaatimuksissa, työn organisoinnissa) - yli 50%:lla ollut työyhteisössään y kehittämishanke - Keskeytykset töissä lisääntyneet, melko usein tai jatkuvasti 46%:lla (etenkin toimihlöt) - Kiire työelämässä lisääntynyt : 43%:lla 52%:lla - Sairauspoissaolojen kasvu jatkunut vsta 1998 (etenkin mielenterveysyyt)

6 Työelämän murroksen kova ydin kasvu Massaräätälöinti, yhteiskehittelytuotanto Joustava tuotanto Massatuotanto NELJAS TALOUDEN PITKÄ AALTO: halpa energia, motorisointi, autoteollisuus VIIDES PITKÄ AALTO: halpa informaatio, ICT, verkot Freeman & Louça 2001

7 Töiden nykyisessä muutoksessa Asiakkaat (tarpeet), tuotteet ja palvelut jatkavat erilaistumistaan Palveluiden ja tuotteiden tuotantokonseptit muuttuvat &k ketjuuntuvat Kytkennät muihin lisääntyvät ja monimutkaistuvat = työn tekeminen ja kehittäminen muuttuu haastavammaksi = & Jorma Mäkitalo LAMAN KANSSA TAI ILMAN SITÄ Jorma Mäkitalo

8 Esimerkkejä toimintakonseptimuutoksista i t ti t k i t Terveyskeskuksessa: sektoroituneesta listamallista väestövastuumalliin (kriisissä) Päivähoidossa: rinnakkaisista päivähoidon vaihtoehdoista alueellisesti järjestettyyn varhaiskasvatukseen (kesken) Satamassa: urakkaluonteisesta huolinta/ahtauksesta jatkuvan logistisen prosessin hoitamiseen (pitkällä) Kiinteistöpalveluissa: mitoitetusta siivouksesta (ja kiinteistöhuollosta) joustavaan monipalveluun (kesken)

9 Mitä muutoksella on ymmärretty? äkilliset kriisit, irtisanomiset, fuusiot, kiina- ilmiö = dramaattisia, nopeita, koskevat yleensä vain harvoja työn sisällön muutos, osaamisvaatimusten muutos, organisaatiomuutokset, uuden teknologian käyttöönotto = epädramaattisia, hitaita pitkään keskeneräisiä, koskevat useimpia

10 Työn epädramaattisissa muutoksissa väistämätöntä Ennen muutoksia jonkinasteista ahdinkoa Työn sujuvuus kärsii häiriöitä, ylimääräistä työtä Vuosia kestävä keskeneräisyys Suunta muuttuu, suuntaa haetaan, kokonaiskuva muodostuu hitaasti, joskus vasta jälkeenpäin Välillä ei tapahdu mitään, välillä tapahtuu nopeasti Koko työn tarkoitus ja tavoitteet voivat muuttua = muutoksen realistinen malli (Engeström 1987, 1995, Victor ja Boynton 1998, Jaikumar 1998 ym.)

11 Juuri nyt tyypillisiä muutoksia työssä Erikoistuminen kun tietoa, tuotteita ja palveluita tulee lisää Standardointi kun kehitetyn t tiedon ja välineistön i käyttöönotto halutaan varmistaa Modulointi kun eri asiakasryhmille halutaan tarjota edullisesti räätälöityjä palveluja Yhteiskehittely kun asiakkaan tarpeet muuttuvat nopeasti ja jatkuvasti Jorma Mäkitalo

12 Miten muutosta työelämässä nyt tehdään? Ei oivalleta että kyseessä on muutos Muutoksen oletetaan olevan nopeasti ohi: plan-do-check Kehittämistyö tehdään vain johdon ja sen asiantuntijoiden työnä Kehittämistyö on irti arjesta Ratkaisuja haetaan ihan muualta kuin työstä Paljon projekteja ilman selvää suuntaa & kokonaiskuvaa

13 Kun työtä on tutkittu muuttuvana kokonaisuutena on havaittu Jaksamisongelmat kasautuvat t työn murrosjaksoihin (Launis ym. 1998, Mäkitalo 2005, Niemelä 2006, Koistinen 2007) Työn sujuvuuden ongelmia = häiriökuormitus (Mäkitalo 2005, Mäkitalo ja Launis 2007) Työn mielekkyyden vaikeutta = kohdehyvinvoinnin muutokset (Mäkitalo 2005) Muutoksen tempoilevuutta = epäsynkronit (Launis ja Pihlaja 2006) * Työterveyshuolto ja kuntoutus eivät tavoita menetelmillään muutosta (Rokkanen ja Launis 2003, Janhonen ja Husman 206, Ylisassi 2001)

14 Mitä ovat työn murrosjaksot? ENNEN MUUTOSTA, MUUTOKSEN ALKUVAIHEESSA KUN MUUTOKSIA OTETAAN KÄYTTÖÖN Kun vanha toimintamalli ei enää toimi Kun uutta toimintamallia tai sen osaratkaisua otetaan käyttöön MUUTOKSEN LOPPU- VAIHEESSA Kun uudistetaan yhteistyösuhteita toisiin ii toimijoihin ij ihi

15 Mitä on häiriökuormitus? Ja taas tämän saa tehdä uudestaan! Kiirettä, hankalia asiakkaita, virheiden ennakointia, virheiden korjaamista, ylibuukkauksia, perumisia, uudelleentekemistä, jne. ~ joka työssä vähän erilaista, riippuu työstä Tästä aiheutuuu ylimääräistä työtä, so. työtä jota ei ole suunniteltu, jota ei pitäisi olla olemassakaan Fyysistä ja psyykkistä kuormittuneisuutta

16 Kohdehyvinvointi (Mäkitalo 2005) Onnistuminen tärkeäksi muodostuneella työn osa-alueella (mieli) antaa voimia vaikka työtä olisi paljonkin (kohtuus!) kun taas epäonnistuminen uuvuttaa vaikka työmäärä olisi kohtuullinen. työntekijä Yhteinen työn kohde ja tarkoitus Työn tulos onnistuminen voimia Työn henkilökohtainen mieli epäonnistuminen väsyminen tavallisesti ei välittömässä tietoisuudessa välittömästi tietoisuudessa (emootiot) Jorma Mäkitalo

17 Kohdehyvinvointi työn muutoksessa TOIMINTAKONSEPTIN MUUTOS Aiempi yhteinen työn kohde ja tarkoitus Muuttunut yhteinen työn kohde ja tarkoitus Tulos työntekijä Työn henkilökohtainen mieli (vanhasta työn kohteesta) epäonnistuminen pahoinvointi, epäonnistuminen väsyminen

18 Miksi muutoksessa voi tulla (kohde)hyvinvoinnin ongelmia? -työn kohde ja tarkoitus alkavat muuttua, mutta henkilökohtainen työn mieli säilyy vanhassa - henkilökohtainen työn mieli muuttuu, mutta työn kohde ja tarkoitus säilyvät samana / muuttuvat hitaammin / muuttuvat toiseen suuntaan Jorma Mäkitalo

19 Muutoksen epäsynkronit Muutos koostuu osaratkaisuista Osaratkaisut ilman kokonaiskuvaa saattavat tahattomasti vetää muutosta vastakkaisiin suuntiin Esim. tietojärjestelmä organisaatiomalli johtamistyyli tulosmittarit - palkitseminen Seuraa tempoilevuus, arki häiriintyy vielä pahemmin, turhautuneisuus

20 Työyhteisö y muutosmyllerryksessä 1. KOKONAISKUVAN muodostaminen (toistuvasti, t ti systemaattisesti) - millaiselle toimintakonseptille toimintamme (työ) perustuu? - mille se perustui ennen, esim. 10v tai 20 v sitten (katse hetkeksi k historiaan) i - mistä mihin ollaan nyt menossa (aiempi tuleva toimintakonsepti) - mikä muutoksen vaihe on meneillään

21 2. Työn sujuvuuden YHTEINEN tarkastelu - Aika ajoin, toistuvasti, tarpeen mukaan - Dokumentaarisen aineiston keräämistä sovituista kohdista (asiakas, tuote, prosessi, jatkumo) - Työn sujuvuutta ja tulosta heikentävien häiriöiden tunnistaminen - Työn kehittämisideoiden poimiminen tarkasteluun Jorma Mäkitalo - Tarkastelun & kehittämisideoiden suhteuttaminen malliin meneillään olevasta konseptimuutoksesta (viivytetty y ongelmanratkaisu)

22 3. Yhteisen ja yksilöllisen kehityksen samanaikainen tarkastelu t - meidän työssä tyypillisten ammatillisten kehityskulkujen esille nostaminen - työn mielekkyyden lähteiden KIRJON esille nostaminen & arviointi i (perinteistä, i tä uudempaa, tulevaa) - yksilölliset ammatillisen kehityksen analyysit, oppiminen omasta ammatillisesta kehityksestä - Näiden suhteuttaminen meneillään olevaan työn muutokseen

23 4. Yhteisten ja yksilöllisten kehittämistehtävien toteuttaminent tt - Yhteisten kehittämiskokeilujen suunnittelu - Yksillöllisten kehittymistehtävien suunnittelu - Sekä yhteisten t kehittämiskokeilujen i k k il että yksilöllisten kehittymistehtävien dokumentointi, arviointi ja suhteuttaminen KOKONAISKUVAAN

24 = oman erityisen i oppimisjärjestelmän pystyttäminen työpaikalle - foorumit, välineet, menettelytavat, vuosikello

25 Konsultin avulla Kehitystarveanalyysi (1-2 kk) - nopea tilannearvio toimintakonseptin muutostilanteesta ja kehittämistarpeesta työyhteisölle Muutoslaboratorio (3-6 kk) - tiivis muutosponnistus työyhteisölle seuraavan askeleen ottamiseksi Kehitysvuoropuhelu (3-6 vk) Yksilöllisen ammatillisen kehityksen tarkastelu työyksikön työn muutosta vasten Oppimisjärjestelmän pystyttäminen

26 Miksi murros on merkityksellinen tth:lle ja kuntoutukselle? Töiden sujuvuus kärsii Työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus lisääntyy Työn tarkoitus ja tavoitteet muuttuvat Paljon projekteja, j paljon kehittämistyötä, Työn mielekkyys voi kärsiä, henkinen väsyminen Työt valuvat vapaa-ajalle Jorma Mäkitalo Jorma Mäkitalo

27 Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus Työlähtöiset työpaikkaselvityksen mallit seulat, kartoittavat kysymykset paikallisen muutoksen malli 3-5 tapaamisen malli variaatiot t Työlähtöiset terveystarkastuksen (yksilötapaamisen) mallit useita variaatioita Työlähtöiset tth:n tosu mallit Työlähtöiset kuntoutusmallit Perinteisissä massakonsepteissa: Kuntoutumislaboratorio Uusi massaräätälöity konsepti: räätälöintivaihe + modulit Uudet case-manageerauksen mallit Jorma Mäkitalo Jorma Mäkitalo

28 Mitä työlähtöinen ote tth:lle ja kuntoutukselle t k mahdollistaa Uuden tason keskusteluyhteys asiakkaiden kanssa (uusi orientaatio työhön) Tuottaa asiakkaille arvokasta tietoa työn muutokseen ja työhyvinvointiin liittyen (uudet menetelmät) Auttaa kehittämistyön käynnistämisessä / ylläpitämisessä / täydentämisessä ( yksilö- ja yhteistötaso, uudet menetelmät) Jorma Mäkitalo Jorma Mäkitalo

Työ, työ ja työ. Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus

Työ, työ ja työ. Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus Työ, työ ja työ Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus Jorma Mäkitalo ja Eija Paso Työ, työ ja työ Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus Valokuvat Kannen suunnittelu Ulkoasu ja taitto Kustantajat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten vaikutus työhyvinvointiin

Sosiaali- ja terveydenhuollon TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten vaikutus työhyvinvointiin Sosiaali- ja terveydenhuollon TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten vaikutus työhyvinvointiin Tutkimusjohtaja, LT Jorma Mäkitalo Esitykseni runko Mitä muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Mitä on ammatillisuus kuntoutuksessa Näkökulmat Aslak- ja Tyk kuntoutuksesta Ammatillisen kuntoutuksen päivät 17.-18.9.2014 Oulu Hilkka Ylisassi Työterveyslaitos Esityksen näkökulma

Lisätiedot

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä Sirpa Rauas-Huuhtanen ja Kirsti Launis Työterveyslaitos Kari-Pekka Martimo Mehiläinen Työterveys Hannu Pursio Metsäliitto Group Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä esimerkki sahalla toteutetusta muutospajasta

Lisätiedot

raportteja 71 Muutospajaohjaajan opas Muutospajaohjaajan opas HELSINKI 2010 www.tykes.fi

raportteja 71 Muutospajaohjaajan opas Muutospajaohjaajan opas HELSINKI 2010 www.tykes.fi Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Kirsti Launis Marika Schaupp Annarita Koli Sirpa Rauas-Huuhtanen Muutospajaohjaajan opas

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

Esimiehiin kohdistuu suuria odotuksia historiaan

Esimiehiin kohdistuu suuria odotuksia historiaan 1/2011 Verven uusi toimipaikka Jyväskylään Esimiehiin kohdistuu suuria odotuksia Merikoski jää historiaan Työlähtöinen ote innostaa eri toimialoilla Matti Anttonen johtaja Työkyky Kuntoutuspoliittinen

Lisätiedot

Kehittävä työntutkimus työhyvinvoinnin edistämisen kontekstissa

Kehittävä työntutkimus työhyvinvoinnin edistämisen kontekstissa Kehittävä työntutkimus työhyvinvoinnin edistämisen kontekstissa - lähestymistavan esittelyä - kaksi tapausesimerkkiä rakennusalalta Tyhjö-seminaari 15.1 2007 Kimmo Keskitalo, Merikoski Consulting Työhyvinvointia

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely kohdeyritykselle X

Työhyvinvointikysely kohdeyritykselle X Työhyvinvointikysely kohdeyritykselle X Sami Kosonen Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan opinnäytetyö Tuotantotalouden koulutusohjelma Insinööri (AMK) KEMI 2014 3 TIIVISTELMÄ LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU,

Lisätiedot

Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä

Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä Kirsti Launis Tuija Virtanen Riikka Ruotsala Loppuraportti Työsuojelurahastolle Työterveyslaitos Helsinki 2009

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 29.1.2015 Anna-Leena Kurki 0. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 29.1.2015 Anna-Leena Kurki 0. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 0 Työvälineitä onnistuneeseen organisaatiomuutokseen Anna-Leena Kurki, KM, Tutkija 1 Organisaatiomuutos hyvinvoinnin uhka ja mahdollisuus (Kauppinen ym. 2013; Pahkin ym. 2011) Muutos

Lisätiedot

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä Työryhmä: Lähijohtajuuden kehittämisellä parempaan työhyvinvointiin Kirjoittajat: Seppo Tuomivaara Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250, Helsinki 040 5783832, seppo.tuomivaara@ttl.fi Johanna

Lisätiedot

Imuohjaukseen siirtyminen Gemalto Vantaan tehtaalla - Uuden konseptin käyttöönotto interventiolla tuettuna ekspansiivisena oppimisena

Imuohjaukseen siirtyminen Gemalto Vantaan tehtaalla - Uuden konseptin käyttöönotto interventiolla tuettuna ekspansiivisena oppimisena Imuohjaukseen siirtyminen Gemalto Vantaan tehtaalla - Uuden konseptin käyttöönotto interventiolla tuettuna ekspansiivisena oppimisena Pro gradu tutkielma Anna-Maija Muroke Maaliskuu 2008 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

V iimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja?

V iimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Valokuvat: Kai Tirkkonen (13, 23, 24, 27,30, 32, 33, 35, 36, 38, 48, 50, 60, 68, 74, 75, 83, 93, 94, 99, 113, 135, 136, 138) Jukka Lehojärvi (14, 19, 20, 28, 51,

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI ALKUKARTOITUS

TYÖHYVINVOINTI ALKUKARTOITUS TYÖHYVINVOINTI ALKUKARTOITUS EIJA ALATALO Projektikoordinaattori AIJA AHOKANGAS Hankesihteeri 28.03.2006 1. JOHDANTO... 3 2. HANKKEEN TAVOITTEET... 5 3. ALKUKARTOITUSTILANNE... 6 3.1 Työhyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

raportteja 70 Toimintakonseptin yhteisen kehittämisen mahdollisuus Toimintakonseptin yhteisen kehittämisen mahdollisuus HELSINKI 2010

raportteja 70 Toimintakonseptin yhteisen kehittämisen mahdollisuus Toimintakonseptin yhteisen kehittämisen mahdollisuus HELSINKI 2010 Tämä julkaisu koskee Työelämän kehittämisohjelman rahoituksella vuosina 2004-2009 toteutettua Muutoksen tekijät -toimintakonseptin osallistavan kehittämisen oppimisverkosto -hanketta. Julkaisussa arvioidaan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kokeile ja havahdu! - menetelmiä oman ja työyhteisön työn kehittämiseen Työn imu Voimavaralähtöinen näkökulma työn arkeen Muutospaja Mielekkyyttä muutokseen ja toimintaa yhdessä uudistamaan

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI FYSIOTERAPIATYÖSSÄ

TYÖHYVINVOINTI FYSIOTERAPIATYÖSSÄ TYÖHYVINVOINTI FYSIOTERAPIATYÖSSÄ Marja Heikkilä Pro gradu Ergonomia Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Kesäkuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Terveystieteiden tiedekunta [Tiivistelmä] Lääketieteen laitos

Lisätiedot

Ratkaisuja arkeen. 18.11.2014 Suomen metsäkeskus Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö

Ratkaisuja arkeen. 18.11.2014 Suomen metsäkeskus Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Ratkaisuja arkeen 18.11.2014 Suomen metsäkeskus Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Muutoksesta toiseen Yksityismetsätalouden organisaatioissa merkittäviä muutoksia Vuoden 2012 alussa Metsäkeskuksia

Lisätiedot

Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi

Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi Raportti Työsuojelurahastolle (projekti 103332) Toim. Tiina Kalliomäki Levanto Työterveyslaitos Helsinki 2005 2 Sisällysluettelo Yhteenveto...3

Lisätiedot

Johtaminen toimintakonseptien murroksessa

Johtaminen toimintakonseptien murroksessa Juha Pihlaja FT, tutkija, kehittäjä, Verve Juha.Pihlaja@verve.fi Johtaminen toimintakonseptien murroksessa Organisaatioiden kohdatessa voimakkaita muutospaineita myös johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN Työterveyshuollon rooli 1 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI ja HOITAJA ARVIOIVAT TYÖNTEKIJÄN TYÖKYKYÄ VASTAANOTTOKÄYNNEILLÄ Työkykyä voidaan symbolisesti kuvata talon muodossa.

Lisätiedot

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Muutoslaboratorio yhteisen kehittämisen välineenä Jaakko Virkkunen, Heli Ahonen, Leila Lintula (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA

Lisätiedot

1/2013. Nuoruus on kova pala. 20 vuotta sykevälitutkimusta. Merikoski jää historiaan. Navigo piirtää työntekijän tilanteesta uuden kuvan

1/2013. Nuoruus on kova pala. 20 vuotta sykevälitutkimusta. Merikoski jää historiaan. Navigo piirtää työntekijän tilanteesta uuden kuvan 1/2013 Nuoruus on kova pala 20 vuotta sykevälitutkimusta Merikoski jää historiaan Navigo piirtää työntekijän tilanteesta uuden kuvan Matti Anttonen johtaja Työkyky Kuntoutuspoliittinen aikakauslehti 1/2013

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Pertti Huhtanen (taustatutkimus, haastattelu, tekniikka, raportin stilisointi ja toimitustyö)

Pertti Huhtanen (taustatutkimus, haastattelu, tekniikka, raportin stilisointi ja toimitustyö) 1 Kehittävä työntutkimus - haastatteluessee Riitta Hiltunen (haastattelun purku ja analyysi 14-26 min) Pertti Huhtanen (taustatutkimus, haastattelu, tekniikka, raportin stilisointi ja toimitustyö) Mika

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot