OHJEET Eettisyys käytännössä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET Eettisyys käytännössä"

Transkriptio

1 OHJEET Eettisyys käytännössä

2

3 Vaativa eettinen sitoumus 4 Käytäntöjen yhtenäistäminen kaikilla tasoilla 6 Eettisestä ongelmasta viestiminen 14 Tärkeimmät päivittäiset eettiset tarkistuspisteet 18

4 Vaativa eettinen sitoumus GDF SUEZ -yhtymän eettiset säännöt asettavat yleisen viitekehyksen yhtymän jokaisen työntekijän ammatilliselle käyttäytymiselle. Näiden Eettisyys käytännössä -ohjeiden tarkoitus on selittää, kuinka näitä yleisiä puitteita sovelletaan. Ohjeiden suppeudesta johtuen ne eivät mitenkään voi kattaa kaikkia mahdollisesti eteen tulevia tilanteita. KYSYMYS / VASTAUS Kenelle nämä käytännön ohjeet on tarkoitettu? Ohjeet on tarkoitettu GDF SUEZ -yhtymän yhtiöiden johtajille, yhtymän yksiköiden työntekijöille (vakituisille sekä määräaikaisille) sekä kaikille ulkopuolisten yhtiöiden yhtymän yksikössä komennuksella oleville henkilöille. Jokaisen työntekijän päivittäisessä käyttäytymisessä työskentelytavoissa sekä liiketoiminnoissa yhteistyökumppaneiden kanssa tulee näkyä yhtymän arvot ja eettiset periaatteet: lakien ja säädösten noudattaminen tinkimättömyyden kulttuurin luominen oikeudenmukainen ja rehellinen käyttäytyminen toisten kunnioittaminen. jokaisen tulee toimia järkevästi ja arvostelukykyisesti, joten on normaalia ja luonnollista keskustella kaikenlaiseen ammatilliseen toimintaan kuuluvista eettisistä kysymyksistä ja pulmatilanteista työtovereiden ja linjaesimiesten kanssa. 4 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

5 Eettisten tekojen tunnistaminen ja virheiden välttäminen ovat vaikuttavia prosesseja erinomaisuuden tavoittelussa. Ne vaativat sekä henkilökohtaista että tiimin sitoutumista. Erityisestä vastuuasemastaan johtuen esimiesten tulee siirtää GDF SUEZin eettiset periaatteet alaisuudessaan oleville työntekijöille. He vastaavat myös eettisyyspolitiikan ja noudattamispolitiikan käyttöönotosta ja toteuttamisesta yhtymän yksiköiden toiminnallisten sektoreiden organisaatiossa. Esimiehet ovat siten velvollisia sekä antamaan työntekijöilleen käytännön tietoa noudatettavista säännöistä että varmistamaan, että nämä säännöt ymmärretään. Heidän täytyy myös tarjota opastusta ja rohkaista työntekijöitään keskustelemaan eettisistä huolenaiheistaan ja sääntöjen soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä. Heidän ei pitäisi epäröidä ilmoittaa linjaesimiehelleen tai yksikön eettisistä asioista vastaavalle toimihenkilölle tämän politiikan toteuttamisessa ilmenevistä ongelmista. Heidän vastuullaan on varmistaa, että työntekijät noudattavat oikein ohjeita, joita heidän vaaditaan soveltavan. Ensisijaisesti esimiehet kuitenkin viestittävät omalla esimerkillisellä käyttäytymisellään eettiset toimintatavat ja niiden noudattamisen merkityksen työntekijöilleen. Jokainen on tehtävästään riippumatta vastuussa omasta käyttäytymisestään, ja jokaisen tulee hyväksyä päätöstensä seuraukset. Jos työntekijä toimii epäeettisesti, hän voi olosuhteista riippuen joutua kurinpidollisten ja hallinnollisten toimien sekä tilanteesta riippuen jopa oikeudellisten kansalais- tai rikosoikeudellisten rangaistusten kohteeksi. Näiden rangaistusten toimeenpano muodostaa osan yksikössä sovellettavista säädöksistä. Epäeettisten ohjeiden noudattamistapauksissa sekä ohjeiden noudattaja että antaja ovat syyllisiä. Kaikkien, joita painostetaan toimimaan GDF SUEZin periaatteiden tai omantuntonsa vastaisesti tulisi vapaasti kertoa siitä jollekulle, joka voi opastaa heitä. TEHTÄVÄ TOISSIJAISUUSPERI- AATTEEN SOVELTAMINEN Yhtymän eettiset asiakirjat asettavat säännöt ja yleiset periaatteet. Yhtymän yksiköiden odotetaan soveltavan ja mukauttavan niitä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, noudattaen paikallisia sääntöjä ja yksikön johdon määrittelemää politiikkaa. Yhtymä esimerkiksi hyväksyy lahjojen antamisen periaatteen, mikäli ne ovat kohtuullisia, eikä lahjan antajan tai vastaanottajan rehellisyydestä, riippumattomuudesta tai puolueettomuudesta ole epäilystä. Päinvastainen politiikka pätee tietenkin lahjojen antamiseen maissa, joissa laki kieltää tällaiset käytännöt. Periaatetta voi myös muokata yksikön johdon harkinnan mukaisesti liittämällä siihen lahjojen arvoon liittyvät rajat. Esimiesten tulee paikallisesti antaa työntekijöilleen selkeät ohjeet lahjojen arvon rajoista. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 5

6 Käytäntöjen yhtenäistäminen kaikilla tasoilla Eettiset säännöt kuvaavat yleisiä eettisiä periaatteita, joita kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa ammatillisissa toimintatavoissaan ja käyttäytymisessään kaikkia kohtaan, joiden kanssa yhtymä on tekemisissä. Nämä periaatteet on jäsennetty kolmeen ryhmään. YHTYMÄ GDF SUEZin eettisiä periaatteita sovelletaan ensimmäiseksi piiriin, johon kuuluvat yhtymän työntekijät, yksiköt ja osakkaat. Työntekijät GDF SUEZ vaatii joka tasolla, että ihmissuhteissa noudatetaan yhteisymmärryksen normeja. Tässä suhteessa jokaisen yksilön vastuulla on pitää yllä oikeita fyysisiä ja psykologisia olosuhteita, jotta kaikki työntekijät voivat työskennellä tehokkaasti ja mukavasti. Tämä tarkoittaa, että yksilön kunnioittaminen on edellytys henkilöjohtamiselle sekä johdon ja työntekijöiden välisille suhteille. Yhtymä pyrkii vaalimaan kohteliaisuuteen, huomioimiseen, toisten kunnioittamiseen ja hienotunteisuuteen perustuvaa kanssakäymistä työntekijöiden kesken. GDF SUEZ ei suvaitse mitään kiusaamisen tai seksuaalisen häirinnän muotoa. 6 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

7 Yhtymä kunnioittaa erilaisuutta ja yksityiselämää ja on ensisijaisesti kiinnostunut työntekijöidensä pätevyydestä. GDF SUEZin hakema ja vaatima korkea ammatillinen osaamistaso rohkaisee yksilölliseen kehitykseen sekä ammatillisesti että yksityiselämässä. Yhtymä arvostaa erityisesti ryhmähenkeä, joka perustuu yhteenkuuluvuutta vahvistavaan avoimeen ja rakentavaan vuoropuheluun. Yhtymä pyrkii kaikin tavoin pitämään työntekijänsä ajan tasalla yhtiön tavoitteista ja haasteista edistääkseen heidän osallistumistaan yhtiön elämään. GDF SUEZ pyrkii varmistamaan, että sen maksamat palkat ovat jokaisessa maassa riittävät kelvollisen elintason mahdollistamiseksi. Yhtymä myös ylläpitää kaikin asianmukaisin keinoin työntekijöidensä terveyttä ja turvallisuutta työpaikalla. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 7

8 Comply or explain : Jokaisen henkilön tulee noudattaa lakeja ja säädöksiä. Yksiköt voivat kuitenkin halutessaan muokata Yhtymän omien sääntöjen toteuttamistapaa, esimerkiksi niiden sovittamiseksi lakeihin tai paikallisten kulttuureiden tiettyihin piirteisiin, jos tavat eroavat omista käytännöistämme. Ennen kuin tiettyä toimintaperiaatetta lähdetään muokkaamaan, tästä tulee sopia emoyksikön kanssa. Tällaisia poikkeuksia koskevaa sääntöä kutsutaan comply or explain («noudata tai selitä ) -periaatteeksi. Mikäli sääntöön tehdään poikkeus, sen syy tulee selittää ja emoyksikön eettisten asioiden noudattamisesta vastaavan toimihenkilön tulee muodollisesti hyväksyä se etukäteen. Tällainen poikkeus ei saa missään olosuhteissa rikkoa lakia. Poikkeuksia, joita ei ole hyväksytetty emoyksiköllä ja jotka huomataan niiden toteuttamisen jälkeen, pidetään nykyisen säännön rikkomisena. Selityksen tulee olla selkeä ja hyvin perusteltu, tehty kirjallisesti ja olla lain ja yhtiön eettisten periaatteiden mukainen. Yhtymän yksiköt GDF SUEZ pyrkii ylläpitämään läpinäkyviä ja tasapainoisia suhteita yksiköidensä kanssa. Yhtymä varmistaa erityisesti, että niiden välillä vaihdettu tieto on oikeaa ja aitoa. Kun olosuhteet vaativat GDF SUEZin yksiköitä harjoittamaan liiketoimintaa toistensa kanssa, ne noudattavat samoja oikeudenmukaisuuden normeja kuin toimiessaan ulkopuolisten asiakkaiden, toimittajien tai kumppaneiden kanssa. Yksiköt, jotka toimivat säädellyissä olosuhteissa, noudattavat edistettyjä toimintatapoja, erityisesti koskien kaupallisesti arkaluontoista tietoa. Paikallisella tasolla yksiköt harjoittavat oikeudenmukaisia ja johdonmukaisia toimintatapoja, jotka mahdollistavat yhtymän eettisten sääntöjen ja niiden vaatimusten noudattamisen. Osakkaat Yhtymän kehityskyky riippuu erityisesti sen kyvystä löytää tarvitsemansa sijoituspääoma. Osakkaat luottavat siihen, että GDF SUEZ paitsi johtaa yritystä vakaasti, myös parantaa sen suorituskykyä. Tämän vuoksi noudatamme yritysten hyvän hallintotavan korkeimpia normeja ja pyrimme tarjoamaan osakkaille parhaan mahdollisen kasvun ja sijoitetun pääoman tuoton. Talouden säätelyviranomaisten laatimien sääntöjen noudattamisen lisäksi yhtiö on myös sitoutunut osakkaiden tasaarvoiseen kohteluun ja pitää kunnia-asianaan tarjota nopeaa, oikeaa, läpinäkyvää, aitoa ja todistettavaa taloustietoa. 8 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

9 MARKKINAT Yhtymän ulkopuolella GDF SUEZin eettiset normit koskevat myös sen suhteita markkinoiden piiriin eli asiakkaisiin, toimittajiin ja kilpailijoihin. Asiakkaat Asiakastyytyväisyys ja siten myös yhtiön elinkelpoisuus riippuvat selkeästi tunnistettavista tekijöistä: herkkyys, mielikuvitus, innovatiivisuus, jatkuva laadun ja jäljitettävyyden parantaminen erityisesti terveyttä ja turvallisuutta koskien sekä sosiaalisen ulottuvuuden sisällyttäminen yhteisölliseen osallistumiseen julkisten palvelutoimien kautta. Nämä vaatimukset edellyttävät avointa, oikeaan ja aitoon tietoon perustuvaa vuoropuhelua, kaupallisesti arkaluontoista tietoa koskevien sääntöjen noudattamista, yhtymän toimintatapojen läpinäkyvyyttä sekä tietenkin sitoumusten täyttämistä ja markkinasääntöjen noudattamista. Toimittajat GDF SUEZin asiakkailleen toimittamien tuotteiden ja palveluiden laatu riippuu myös sen kyvystä saada erinomaisia palveluita omilta toimittajiltaan ja kumppaneiltaan. Tästä syystä tapamme valita toimittajamme tulee olla läpinäkyvä ja huolellinen. Yhtymä valitsee heidät ammattitaidon ja kilpailukyvyn perusteella, tavoitteenaan rakentaa molemminpuoliseen luottamukseen perustuva suhde. Kaikkien neuvotteluiden tulee täyttää yhtymän asettamat laatuperiaatteet. Näin ollen hankintapäätösten tulee olla kollektiivinen prosessi, johon osallistuvat kaikki osapuolet, joita asia koskee. Toimittajien ja yhtymän välisten suhteiden tulee olla oikeudenmukaisia ja puolueettomia tasapainoisen ja järkevän suhteen säilyttämiseksi. Ostajien eettisten normien tulee olla moitteettomat, ja heidän tulee noudattaa säännöksiä, erityisesti kilpailuun liittyviä. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 9

10 Korkeiden eettisten normien tavoittelu näkyy myös ympäristöja sosiaalisten tekijöiden sisällyttämisenä toimittajien valitsemiskriteereihin. GDF SUEZ vaatii kauppakumppaneitaan, alihankkijoitaan ja toimittajiaan laatimaan omat eettiset, ympäristöä koskevat ja sosiaaliset sääntönsä, ellei heillä jo ole sellaisia, ja myös pitämään yllä arvojensa kanssa yhteneviä käytäntöjä. Kilpailijat Yhtymä noudattaa markkinasääntöjä. Näin ollen se noudattaa kilpailuun ja säänneltyihin markkinoihin sovellettavia sääntöjä toimimalla oikeudenmukaisesti ja muun muassa pidättäytyy panettelemasta ja mustamaalaamasta kilpailijoitaan. Se käyttää ainoastaan laillisia ja rehellisiä keinoja kilpailijoitaan koskevan tiedon keräämiseen. Se myös suojelee luottamuksellisia tietojaan ja tuotantosalaisuuksiaan sekä toisten osapuolten tietoja ja salaisuuksia, jotka se on sitoutunut pitämään luottamuksellisina. 10 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

11 YHTEISKUNTA GDF SUEZ ottaa vastaan 21. vuosisadan suuret energiahaasteet. Tavoitteet voidaan saavuttaa noudattamalla yhtymän sisällä määriteltyjä kestävään kehitykseen liittyviä sitoumuksia. Yhteisö GDF SUEZin toiminta asettaa sen niiden yhteisöjen keskiöön, joissa yhtymä toimii. Se asettaa suuren painoarvon näiden kotiyhteisöjen tukemiselle. GDF SUEZ tukee aktiivisesti haavoittuvia asujaimistoja ja tekee tarvittaessa yhteistyötä julkisten viranomaisten kanssa. Sillä on myös kannatus- ja sponsoriohjelmia, joiden avulla se tukee paikallisia viranomaisaloitteita ja -toimia juurruttaakseen itsensä paikallisiin yhteisöihin kumppanuuksien kautta tai yhteistyössä julkisten edustajien kanssa edistääkseen heidän tavoitteitaan. Näiden toimien tulee olla avoimia, läpinäkyviä ja laillisia. GDF SUEZ pitää tinkimättömyyttä yhtenä eettisen asennoitumisensa perusperiaatteista. Se tuomitsee korruption kaikissa muodoissaan ja suojaa rehellisesti toimivia työntekijöitä kaikilta vahingoilta, joihin heidän toimensa saattavat johtaa. Tähän liittyen yhtymä pidättäytyy rahoittamasta mitään poliittista toimintaa, lukuunottamatta maita, joissa tällainen rahoittaminen on lain puitteissa sallittua. Tällaisissa tapauksissa rahoitus toteutetaan noudattaen tiukasti soveltuvia lakeja ja kaikkia määriteltyjä sisäisiä toimintaperiaatteita. GDF SUEZ tekee työtä paikallisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa ymmärryksen ja kaikkia kulttuureita kohtaan tuntemamme kunnioituksen hengessä. Yhtymän toiminnan kanssa yhdenmukaisissa kenttähankkeissa yhtymä pitää yllä vuoropuhelua ja kumppanuutta ympäristö- ja humanitaarisen sektorin kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhtymä myös rohkaisee työntekijöitään henkilökohtaisesti osallistumaan kansalais- ja yhteisöhankkeisiin. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 11

12 GDF SUEZ noudattaa korkeimpia eettisiä normeja GDF SUEZin toimintaperiaatteiden juuret ovat kansainvälisissä viitemalleissa, erityisesti seuraavissa: Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja sen lisäpöytäkirjat Kansainvälisen työjärjestön (ILO) normit. Taloudellisen yhteistyö- ja kehitysjärjestön (OECD) toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Yhdistyneiden Kansakuntien korruption vastainen yleissopimus. Planeetta Ympäristö, sen suojelu ja kestävä kehitys ovat erityisen tärkeitä GDF SUEZille. Yhtymän kestävän kehityksen politiikka painottaa tätä erityisesti määrittelemällä kunnioituksen ihmisiä ja ympäristöä kohtaan GDF SUEZin identiteetin ja arvojen perustaksi. Yhtymä on tietoinen vastuustaan nykyisille ja tuleville sukupolville, joten se määrittää strategiansa ja asettaa tavoitteensa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä julkistaa arkistonsa. Se noudattaa paikallisia lakien ja säädösten asettamia vaatimuksia. Se myös kuuntelee asiakkaidensa, paikallisten ihmisten, työntekijöidensä ja yhteisön toiveita. Se tarkkailee toimintansa vaikutuksia ja seurauksia ja varmistaa huolellisesti, että sen kumppanit, toimittajat sekä soveltuvin osin myös sen toimitilojen omistajat jakavat sen ympäristötavoitteet. 12 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

13 Se rohkaisee laatu- ja turvallisuusosaamisen kehittämiseen, materiaalien optimaaliseen käyttöön ja kierrättämiseen, luonnonvarojen taloudelliseen käyttöön sekä ympäristöhaittojen vähentämiseen tähtäävää tutkimusta ja innovaatioita. GDF SUEZin jatkuvana tavoitteena on toimia eettisesti ja yhtymän säädösten ja sitoumusten mukaisesti eli toisin sanoen toteuttaa vaatimustenmukaisuuden periaatetta. Siksi jokaisen velvollisuutena on kantaa johdon kanssa tunnistetut ja arvioidut vastuut. Tämä ei ole aina helppoa, ja siksi emme koskaan saisi unohtaa tässä asiakirjassa annettuja tarkistuspisteitä kohdatessamme eettisen ongelman tai epäröidä pyytää neuvoja johdolta. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 13

14 Eettisistä ongelmatilanteista kertominen Työntekijöille on tarjolla useita asiakirjoja, joissa selitetään yhtymän etiikkaan ja sen noudattamiseen liittyvät politiikan tavoitteet ja sisältö sekä annetaan konkreettisia esimerkkejä. KYSYMYS / VASTAUS Mitä eettisten ohjeiden noudattamisella tarkoitetaan? Eettisten ohjeiden noudattaminen on enemmänkin sarja prosesseja, jotka toteutetaan vaaditun menettelynormin saavuttamiseksi, kuin muuttumaton tila. Työntekijöille on tarjolla useita asiakirjoja, joissa selitetään yhtymän etiikkaan ja sen noudattamiseen liittyvät politiikan tavoitteet ja sisältö sekä annetaan konkreettisia esimerkkejä. Erilaisten olosuhteiden paljous ja moninaisuus tekevät kuitenkin kaikkien mahdollisten tapausten ennakoimisesta mahdotonta. Joskus on välttämätöntä hakea neuvoja eettisten normiemme mukaisen ratkaisun löytämiseen. Kysymystesi luonteesta riippuen voit lähestyä joko työtoveria, organisaatiotason seuraavaa porrasta (alkaen linjaesimiehestäsi), toista johtajaa, jolla on kysymyksesi kannalta olennaisia taitoja (henkilöstöhallinto, turvallisuus, lakiasiat jne.), sekä tietenkin eettisistä asioista vastaavaa toimihenkilöä. Kun kysymys liittyy tuttujen ihmisten käytökseen, eettisen kysymyksen esittäminen on usein mutkikasta. 14 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

15 ETIIKASTA OPPIMINEN Johtajille ja esimiehille on tarjolla koulutuskursseja lähiopetus- tai verkkomuodossa. Pääaiheet ovat johdatus yhtiön eettisiin periaatteisiin yritysetiikka Euroopan Unionin kilpailusäännöt korruptionvastaiset keinot kansainvälisessä kehityksessä eettisyys suhteessa julkisiin sopimuksiin johdon vastuu, eettiset riskit, sisäinen valvonta, tarkastukset. Ongelman kuvaaminen ja asiaan tarttuminen vaatii siis rohkeutta, jopa uskaliaisuutta. Se on kuitenkin ainoa tapa lopettaa käytännöt, joita on mahdoton hyväksyä, ja aloittaa parannusprosessi. Lisätietoja saa eettisten asioiden osastolta tai yksikön tai toimialan eettisistä asioista vastaavalta toimihenkilöltä. Ketään, joka hyvässä uskossa esittää huolensa eettisiin asioihin tai periaatteiden noudattamiseen liittyen, ei voida rangaista aloitteen seurauksena. Tällaisten käytäntöjen uhriksi tai todistajaksi joutunut työntekijä voi ottaa yhteyttä yksikkönsä eettisistä asioista vastaavaan toimihenkilöön tai yhtymän eettisistä asioista vastaavaan toimihenkilöön, jolla on velvollisuus yhteistyössä johdon kanssa etsiä keinot suojella asianosaisten laillisia oikeuksia tai palauttaa ne. Eettisistä asioista vastaavien toimihenkilöiden tulee kaikissa olosuhteissa pitää heille annetut tiedot salassa. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 15

16 EETTISTEN ASIOIDEN SÄHKÖPOSTI KOHDENNETTU TYÖKALU GDF SUEZ tarjoaa työntekijöilleen sähköpostiosoitteen, jota kautta he voivat ottaa yhteyttä yhtymän eettisistä asioista vastaavaan toimihenkilöön, mikäli he eivät tiedä, mitä tehdä tai ovat huomanneet etiikkaan tai sen noudattamiseen liittyvien sääntöjen rikkomuksia. Tämä menettelytapa ei ole vaihtoehtona muille raportointikanaville (linjajohto, luottamushenkilöt, julkiset elimet jne.), vaan lisäkanava. Sitä tulisi käyttää paikallisten sääntöjen mukaisesti, sillä jotkin säännöt määräävät pakollisista menettelytavoista. Tiesitkö Kaikki eettisiin sääntöihin ja näihin ohjeisiin liittyvät asiakirjat ovat kaikkien yhtymän työntekijöiden saatavilla intranet-sivustolla sekä erityisellä etiikan extranet-sivustolla. Menettelytavan väärinkäyttö voi johtaa syytteeseen, toisaalta hyvässä uskossa toimivaa käyttäjää vastaan ei voida nostaa kannetta. Käyttäjän ja syytetyn henkilön henkilöllisyys pidetään luottamuksellisena, luottamuksen rikkomisesta voidaan langettaa rangaistuksia. Menettelytavan ensisijaisena kohteena ovat kirjanpitoon, tilintarkastukseen ja korrruptionvastaisuuteen liittyvät rikkomukset sekä muut vakavat rikkomukset, jotka voivat uhata yhtiön elintärkeitä etuja tai sen työntekijöiden fyysistä tai moraalista loukkaamattomuutta. Muut rikkomukset käsitellään todennäköisesti paikallisten säädösten mukaisesti. Huomiot voidaan osoittaa yksiköiden ja/tai yhtymän eettisistä asioista vastaavalle toimihenkilölle millä tavoin tahansa, erityisesti sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: 16 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

17 TOIMINTAMALLI Kenen kanssa pitäisi ensimmäisenä puhua, jos Pour tout savoir sur l Éthique et la Compliance du Groupe Les principes d éthique du Groupe Agir en conformité avec les lois et les réglementations Ancrer une culture d intégrité Faire preuve de loyauté et d honnêteté Respecter les autres mot de passe : ethics et ole varma, mitä pitäisi tehdä tai mitä menettelytapaa noudattaa haluat kysyä neuvoa luulet, että yhtiön sääntöjä ollaan rikkomassa tai rikkomaisillaan luulet, että osallistut tai tulet osallistumaan toimintaan, joka rikkoo yhtiön sääntöjä? Kaikissa näissä tilanteissa kysy neuvoa joltakulta, johon voit luottaa: työtovereiltasi, linjaesimieheltäsi, lakiasioiden osastolta, luottamushenkilöltä, mikäli laki sallii, yksikkösi eettisistä asioista vastaavalta toimihenkilöltä, yhtymän edustajalta jne. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 17

18 Keskeiset päivittäiset eettiset tarkistuspisteet Ja siksi emme koskaan saisi unohtaa tässä asiakirjassa annettuja tarkistuspisteitä kohdatessamme eettisen ongelman tai epäröidä pyytää neuvoja johdolta. Petos Yrityspetos on arka aihe, ja sen vaikutuksia usein aliarvioidaan. Petos synnyttää kuitenkin taloudellisia kuluja, jotka voivat olla suuria ja vaikeita saada takaisin. Laajemmin se on riski yksityisille henkilöille ja yhtiölle. GDF SUEZilla petos ei ole hyväksyttävä missään muodossa. Kaikki petokselliset toimet ovat rangaistavia kansainvälisessä tai paikallisessa lainsäädännössä sekä yhtymän sisäisissä säännöissä määritellyin rangaistuksin. Petokseksi katsotaan kaikki tahalliset ja salatut teot tai tekemättä jättämiset, jotka on tehty petkuttamis- tai olemassaolevien lakien tai yhtymän sääntöjen kiertämistarkoituksessa oikeudettoman aineiston tai moraalisen edun saamiseksi petoksen tekijälle tai kolmannelle osapuolelle. Petoksella on useita muotoja: rahan, tavaroiden tai tietojen varastaminen, asiakirjojen tahallinen väärentäminen, salaaminen tai tuhoaminen, valheelliset merkinnät tai ilmoitukset, tilien peukalointi, väärentäminen, rahanpesu, huijaus, korruptio jne. 18 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

19 Korruptio Korruptio on oire vakavasta ongelmasta, ja se on este yhtiön sujuvalle toiminnalle. Se on laitonta, synnyttää kuluja vähentämällä taloudellista tehokkuutta, heijastaa yhteishengen puutetta ja voi horjuttaa niiden arvokkuutta ja tinkimättömyyttä, jotka tahattomasti kokevat sen seuraukset. Siksi GDF SUEZ kieltää korruption kaikissa muodoissaan, ajasta, paikasta tai olosuhteista riippumatta. Lyhyesti, korruptio on kahden tai useamman ihmisen välinen laiton sopimus. Se on yksi petoksen muoto. Korruptiolla on kaksi yleiskategoriaa: Aktiivisessa korruptiossa jollekulle tarjotaan jotakin etua päätöksentekoon (lupa, oikeus, toimitus, sopimus jne.) vaikuttamiseksi. Passiivisessa korruptiossa tarjottu etu hyväksytään vastineeksi vaikutusvallan käyttämisestä päätöksenteossa. Passiivista korruptiota voi tapahtua ilman aktiivista tarjoamista. Se voi sisältää niinkin vakavia käytäntöjä kuin kiristys. Korruptio saa konkreettisen muodon erilaisina tekoina, kuten palvelurahoina, välityspalkkioina, lahjoina tai lahjuksina, julkisten hyödykkeiden yksityisenä käyttönä, kavalluksena, aiheettomana maksuna julkisesta palvelusta jne. Viimeksi mainittu korruption muoto on kiristystä. Kiristyksessä sopimuksen tai luvan myöntämisen ehdoksi asetetaan aiheettoman vastahyvityksen saaminen harjoittamalla painostusta, joka voi ulottua ajoittaisista tai päivittäisistä rahavaatimuksista byrokraattisiin vaatimuksiin tai jopa yksilöihin tai heidän perheenjäseniinsä kohdistuvaan fyysiseen uhkailuun. Korruptiota harjoittavien todellisten osapuolten salaamiseksi tai suojaamiseksi korruptio tapahtuu usein välikäsien kautta. Tällaisten järjestelyiden estämiseksi yhtymä on luonut sisäisen kehysprosessin, jota kaikkien liiketoimijoiden on pakko noudattaa. KORRUPTION VASTAINEN TAISTELU Yhtymä on vapaaehtoisesti liittynyt seuraaviin sopimuksiin: Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact eettisten asioiden hanke, jonka 10. periaate liittyy korruption vastaiseen taisteluun EITI-ohjelma (The Extractive Industries Transparency Initiative), kansalaisyhteiskuntajärjestö, joka on keskittynyt korruption vastaiseen taisteluun Transparency International kansalaisjärjestön Ranskan osastossa Vastavuoroisuuden periaate Esimerkki kutsuihin liittyvästä hyvästä tavasta, mikäli paikallinen laki ylipäätään sallii ne, on olla kutsumatta asiakasta tilaisuuteen, jos hän ei voi esittää vastakutsua. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 19

20 Kaikkien epäreilujen käytäntöjen, kuten kilpailijoiden konsultoinnin, kieltäminen seuraavien vaikutusten tai tarkoitusten saavuttamiseksi: sovittujen tarjousten tekeminen osto- tai myyntihinnan sopiminen tuotannon, sijoitusten tai innovaation rajoittaminen ja tästä saatu hyöty markkinoiden, menekkialueiden tai tarjonnan lähteiden jakaminen tai osittaminen maantieteellisen alueen, asiakastyypin tai minkään muun kriteerin perusteella kilpailijan, asiakkaan, toimittajan tai markkinatulokkaan eliminointi. Ennen lahjan hyväksymistä tai tarjoamista kysy itseltäsi seuraavat kolme kysymystä: Muuttaako tämä lahja todennäköisesti asennettani henkilöön tai yhtiöön? Onko linjaesimieheni hyväksynyt tämän lahjan tarjoamisen (vastaanottamisen)? Onko minun helppoa puhua tästä lahjasta työtovereideni, ystävieni ja perheeni kanssa? Muista tarkistaa yksikkösi säännöt. Kilpailu Yhtymä pitää äärimmäisen tärkeänä kilpailusääntöjen noudattamista ja torjuu kaikki kilpailun vastaiset toimet. Sen työntekijöiden odotetaan käyttäytyvän moitteettomasti suhteissaan kilpailijoihin, asiakkaisiin, toimittajiin ja mahdollisiin tuleviin asiakkaisiin. Kiellettyihin toimintoihin kuuluvat erityisesti: laittomat kilpailusopimukset, valta-aseman väärinkäyttö, korruptio, sisäpiiritietojen vaihtaminen, syrjivä, liian korkea tai riistävä hinnoittelu jne. Yhtymän työntekijät käyttävät ainoastaan laillisia ja eettisiä keinoja hankkiessaan tietoja kilpailijoista. Esimerkiksi tunkeutuminen ja väärän henkilöllisyyden käyttö on kiellettyä. He eivät herjaa tai halvenna kilpailijoitaan ja pidättäytyvät käyttämästä hyödykseen virheellistä, valheellista tai vääristeltyä tietoa. Kun yhtymän yksikkö toimii säännellyillä markkinoilla, sen tulee varmistaa, että työntekijät ovat tietoisia heitä koskevista määräyksistä ja valvoa niiden toteuttamista. Lahjat, kutsut ja matkat Yhtymä pyrkii pääsääntöisesti minimoimaan yhtymän työntekijöiden tarjoamien tai saamien lahjojen ja kutsujen määrää ja kuluja. Niiden taajuus ja määrä on johdon päätettävissä. Työntekijöiden tulee selvittää linjaesimieheltään, kuinka tätä toimintaperiaatetta sovelletaan heidän yksikössään. Lahjat ja kutsut ovat kohteliaisuuden merkki, joten niiden tulee sopia paikallisiin mieltymyksiin ja tapoihin. Älä koskaan suostu antamaan tai vastaanottamaan lahjaa tai kutsua, joka syystä tai toisesta tuntuu epämukavalta tai joka todennäköisesti tuntuu epämukavalta vastapuolesta tai muista ympärilläolijoista. Johdon tulee etukäteen hyväksyä kaikki matkat, joita työntekijälle tarjotaan tai jotka hän ottaa vastaan tehtäviään suorittaessaan. 20 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

21 Eturistiriidat Eturistiriita on tilanne, jossa ammatillisessa roolissa toimivan henkilön arvostelukykyyn voi vaikuttaa liikaa jokin toinen, yhtiön intressistä erillinen intressi. Tällaisesta on kyse esimerkiksi silloin, kun työntekijä on tilanteessa, jossa hän voi tehdä päätöksen omiin tai sukulaisen tai ystävän, ei yhtiönsä, etuihin perustuen. Jos työntekijä epäilee eturistiriitaa, häntä kehotetaan tarkistamaan asia linjaesimieheltään. Tämä kehotus on erityisen aiheellinen, mikäli sinulla tai läheiselläsi on intressejä yhtiössä tai elimessä, joka on yhtiön asiakas, kilpailija tai toimittaja. Se on myös aiheellinen, mikäli toimit ammatillisesti yrityksen ulkopuolella. Samoin jos sinulla on vastuita voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä tai yhteisöissä, jotka ovat yhtymän yksikön asiakkaita, sinua kehotetaan pidättäytymään äänestämästä asioissa, jotka liittyvät yhtymän yksikköä koskeviin sopimuksiin tai päätöksiin. GDF SUEZin talouspäälliköitä puolestaan vaaditaan raportoimaan kaikista mahdollisista tai todellisista eturistiriidoista linjaesimiehelleen tai yksikön eettisistä asioista vastaavalle toimihenkilölle yhtymän talouspäälliköiden menettelyohjeen mukaisesti. Tilanne mietittäväksi: mahdollisen eturistiriidan arviointi Jos vastaat kyllä yhteenkään seuraavista viidestä kysymyksestä, voi kyseessä olla eturistiriita. 1 Olenko minä tai läheiseni johtavassa, omistajan, työntekijän tai konsultin asemassa jossain yhtiössä sen yhtiön ulkopuolella, johon kuulun GDF SUEZissa: joka toimittaa palveluita tai tavaroita yhtiölleni tai yhtymän yksikölle? kilpailee yhtiöni tai yhtymän yksikön kanssa? 2 Onko minulla tai läheisilläni suoraa tai epäsuoraa taloudellista intressiä jossain yhtiössä sen yhtiön ulkopuolella, johon kuulun GDF SUEZissa: joka toimittaa palveluita tai tavaroita yhtiölleni tai yhtymän yksikölle? kilpailee yhtiöni tai yhtymän yksikön kanssa? jonka toiminta on hyvin samanlaista kuin työ, jota itse teen yhtymässä? 3 Onko minulla tai kellään läheiselläni tilaisuutta vaikuttaa GDF SUEZin yksikön ja yhtymän ulkopuolisen, kysymyksissä 1 ja 2 asetetut kriteerit täyttävän yhtiön välisiä suhteita koskevaan päätökseen tai antaa niitä koskevia suosituksia? 4 Onko minulla tai läheisilläni tilaisuutta vaikuttaa GDF SUEZin yhtiötä koskevaan päätökseen tai antaa siihen liittyviä suosituksia roolissani poliittisessa tai vapaaehtoisjärjestössä? 5 Olenko minä tai kukaan läheiseni hyväksynyt, aikeissa hyväksyä tai saanut tarjouksen lahjasta, matkasta tai muusta materiaalisesta tai taloudellisesta edusta toimittajalta, asiakkaalta tai kilpailijalta?

22 Liikekumppaneiden valintaperiaatteet Vaikka luettelo ei ole tyhjentävä, seuraavat kohdat muodostavat liikekumppaneille asetetut vähimmäisvaatimukset: Henkilöllä tulee olla hyvä maine, riittävä yhteysverkosto, tunnustettu ammatillinen pätevyys sekä lakien, olosuhteiden ja paikallisten tapojen tuntemus. Henkilö ei ole paikallisen viranomaisen tai poliittisen puolueen työntekijä tai virallinen edustaja, eikä mahdollinen asiakas tai kilpailija. Henkilö työskentelee säädöksiä noudattaen. Henkilöä ei valita ainoastaan mahdollisen asiakkaan suosituksen perusteella. Henkilö valitaan ja hyväksytään voimassa olevan menettelytavan mukaisesti. Lobbaus Yhtymä määrittelee lobbauksen yksiköidensä etujen ajamiseksi antamalla mielipidejohtajille ja/tai niiden yhteisöjen johtajille, joissa yksiköt toimivat, objektiivista teknistä, taloudellista ja yritystä koskevaa tietoa. Tavoitteena on parantaa yhtymän mainetta, kuvaa, arvoja, toimintaa ja palveluita sekä puolustaa sen etuja. Kun instituutio tai maa sääntelee lobbaajien toimintaa, yksiköiden täytyy noudattaa näitä säänneltyjä velvoitteita ja käyttää ainoastaan ammattilobbaajia, jotka tekevät samoin. Yhtymän yksiköiden puolesta toimivien lobbaajien tulee samoin noudattaa menettelyohjeita tai eettisen toiminnan ohjeita, joita lobbaajien ammattielimet ovat mahdollisesti antaneet. Lobbaajien tulee olosuhteista riippumatta aina paljastaa niiden henkilöiden tai toimielinten identiteetti, joita he edustavat osallistuessaan lobbauskokouksiin. He eivät myöskään saa antaa tai ottaa maksua tietoja vastaan. Yhtymä painottaa erityisesti eturistiriitojen ja korruption riskejä, joita lobbaajat voivat kohdata. Työntekijän, erityisesti ulkomailla työskentelevän, tulee varoa antamasta sellaista vaikutelmaa, että yhtymä tai hänen edustamansa yksikkö pyrkii vaikuttamaan kohtuuttomasti maan sisäisiin poliittisiin asioihin. Yrityksen kannatus- ja kumppanuusohjelmat Yrityksen kannatus- ja sponsorihankkeet sallitaan yhtymän kannatus- ja kumppanuussäännöissä määritellyn politiikan mukaisesti. Ne kuvastavat kansalaismielistä ja yhteiskuntavastuullista lähestymistapaa. Vain henkilöt, joilla on linjaesimiestensä asianmukainen valtuutus, voivat määrätä tai ehdottaa näitä toimia. Työntekijöitä vaaditaan tarkastamaan näiden hankkeiden hyväksyttävyys. Ne eivät saa luoda eturistiriitoja tai muodostaa peiteltyä rahoitusmuotoa. 22 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

23 Poliittisen toiminnan rahoittaminen Yhtymä pidättäytyy rahoittamasta mitään poliittista toimintaa, lukuunottamatta maita, joissa tällainen rahoittaminen on lain puitteissa sallittua. Avustukset tulee kaikissa olosuhteissa pitää minimissään, ja puolueellisia tai yksipuolisia asenteita tulisi välttää. Yhtymän eettisistä asioista vastaavalle toimihenkilölle tulee ilmoittaa etukäteen kaikista lahjoituksista. GDF SUEZin yksiköiden tulee pidättäytyä rahoittamasta äärinäkemyksiä kannattavia instituutioita, puolueita tai ehdokkaita. Viestintä Yhtymän viestintäpolitiikan mukaisesti yksiköt pyrkivät varmistamaan, että niiden antama tieto on oikeaa, tarkkaa, ymmärrettävää ja oikea-aikaista. Esimiesten lisäksi ainoastaan asianmukaisen luvan saaneilla henkilöillä on oikeus antaa lausuntoja yhtymän yksiköiden puolesta. Työntekijän, joka haluaa puhua julkisuudessa, julkaista tai antaa haastattelun yhtymän yksikköön vaikuttavasta aiheesta, tulee siksi saada lupa tähän valtuutetulta henkilöltä (paitsi säännöksissä määritellyissä erikoistilanteissa). Valtuuttamaton työntekijä voi kuitenkin puhua vapaasti, mikäli hän ensin tähdentää puhuvansa tai kirjoittavansa henkilökohtaisessa ominaisuudessa eikä yksikkönsä puolesta. Heidän tulee erityisesti varmistaa, etteivät he yhdistä yksikköään johonkin puoluekantaan ja etteivät he käytä asemaansa yksikössä lisätäkseen henkilökohtaisten näkemystensä uskottavuutta. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 23

24 Muutamia hyviä IT-turvakäytäntöjä: En jätä arkaluontoisia dokumentteja tulostimiin tai neuvotteluhuoneisiin ja pidän työpöytäni siistinä säilyttämällä tavaroita lukitussa paikassa. Olen vastuussa vastaanottamistani vierailijoista enkä koskaan jätä heitä yksin yhtiön tiloihin. Kytken turvanäytönsäästäjän päälle lähtiessäni työhuoneestani hetkeksikin. En avaa epäilyttävien tai ei-toivottujen sähköpostien liitetiedostoja enkä vastaa niihin. Luottamuksellisuus Työntekijöiden vaaditaan työssään käsittelevän tai säilyttävän suuria määriä tietoa. Tieto voi olla asiakkaisiin, henkilökuntaan, yhtiöön tai yleisemmin yhtiön taloudelliseen, kaupalliseen tai lailliseen ympäristöön (kauppa- tai rahoituskumppaneihin, toimittajiin, hallituselimiin, muihin yhtymän yhtiöihin, jne.) liittyvää. Yleissääntönä on, että kaikkea tietoa, jota yhtiö ei ole julkistanut, tulee pitää luottamuksellisena. Tietoa, josta yhtymän joillakin toimialueilla on erityisiä säännöksiä, kuten kaupallisesti arkaluontoista tietoa, tulee käsitellä erityisen huolellisesti. Työntekijöitä kehotetaan käsittelemään yhtiöstään lähtöisin olevia tai sitä koskevia tietoja mahdollisimman varovasti sekä GDF SUEZin sisä- että ulkopuolella. Jos sinun täytyy antaa tällaista tietoa toiselle henkilölle tämän työnteon mahdollistamiseksi, varmista, että annat ainoastaan tämän tarvitsemat tiedot, etenkin jos tällainen tieto on peräisin kokonaan tai osittain kolmannelta osapuolelta tai palveluntarjoajalta. Kerro hänelle lisäksi luovuttamasi tiedon luottamuksellisuustaso. Suuri osa työntekijöiden saamista luottamuksellisista tiedoista on sähköisessä muodossa, mistä syystä yhtymä on laatinut 12 sääntöä tietojärjestelmistä, joita jokaisen tulee noudattaa. 24 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

25 Sisäpiiritieto ja sisäpiirikaupat Sisäpiiritiedoksi katsotaan kaikki pörssissä listattuun yhtiöön suoraan tai epäsuorasti liittyvä tieto, jota ei ole virallisesti julkistettu ja jonka julkistaminen voisi vaikuttaa yhtiön osakekurssiin tai osakkeeseen liittyviin asioihin (osuuksiin, arvopapereihin, lainoihin, osto- tai myyntioptioihin jne.). Jotkin erioikeustiedot voivat myös liittyä taloudellisiin välineisiin. Henkilöä, jolla on tiedossaan sisäpiiritietoa, kutsutaan sisäpiiriläiseksi. Laki sisäpiirikaupoista kieltää ketään, joka käsittelee sisäpiiritetoa pörssissä listatusta yhtiöstä, ostamasta tai myymästä tuon yhtiön osakkeita tai edes neuvomasta tai ehdottamasta kolmannelle osapuolelle näiden osakkeiden myymistä, ostamista tai pitämistä, paikallisissa säädöksissä määritellyn ajan. Tämä kielto koskee sen yhtiön osakkeita, jossa henkilö työskentelee sekä minkä tahansa muun pörssissä listatun yhtiön osakkeita, josta hänellä on sisäpiiritietoa. Asiakirjojen aitous ja totuudenmukaisuus, jäljitettävyys On yleisesti ottaen suositeltavaa säilyttää jäljet sellaiseen päätökseen tai aloitteeseen johtaneista päävaiheista, joista yksikkö tai työntekijä voi joutua vastuuvelvolliseksi. Tämä voi koskea mitä tahansa asiakirjaa, jota käytetään tieteellisten, teknisten, hallinnollisten, kirjanpito- tai taloudellisten tulosten selvittämiseen. Nämä asiakirjat tulee säilyttää soveltuvien säännösten mukaisesti. Laatimiemme asiakirjojen, kuten myös arkistoitujen asiakirjojen, tulee sisältää kirjatut seikat, paikat ja päivämäärät oikein. Kaikkien työntekijöiden tulee pidättäytyä laatimasta vääriä asiakirjoja tai väärentämästä asiakirjoja. Jokaisen, joka epäilee, että tällainen asiakirja on olemassa, tulee viipymättä ilmoittaa asiasta linjaesimiehelleen tai yksikkönsä eettisistä asioista vastaavalle toimihenkilölle. Näitä asiakirjoja sekä muita yhtiön asiakirjoja tulee säilyttää soveltuvien lakien ja säädösten vaatimassa muodossa niissä vaaditun ajan. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 25

26 Valtuutusten jako Olipa kyseessä esimies tai työntekijä, jokainen henkilö osallistuu yhtiön kokonaistoimintaan ja jakaa rooliaan vastaavan vastuun. Näin ollen johdon tulee varmistaa, että valtuutusten ja allekirjoitusoikeuksien jako on tehokkaasti toteutettu yhtymän yleissihteeristön määrittelemien periaatteiden mukaisesti, jotta taitojen, velvollisuuksien ja vastuiden kunnollinen jakaminen voidaan taata. Henkinen omaisuus Samalla tavoin kuin työntekijöillä on velvollisuus suojella yhtymän aineetonta omaisuutta, heidän tulee myös kunnioittaa henkistä omaisuutta. 26 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

27 He eivät esimerkiksi saa luvattomasti käyttää patentteja ja tekijänoikeuksien alaisia tuotteita tai osallistua toisille kuuluvien tuotemerkkien, tutkimusten, projektien tai julkaisuiden luvattomaan kopiointiin tai plagiointiin. Yhtiön omaisuuden suojelu Yhtymän yksiköiden omaisuutta saa käyttää ainoastaan ammatillisiin tarkoituksiin, oikeutetuissa olosuhteissa ja oikeiden lupien kanssa. Kaikkien työntekijöiden vastuulla on tehdä voitavansa suojellakseen ja käyttääkseen tehokkaasti tätä omaisuutta, välttää vahingoittamasta sitä ja varmistaa, ettei sitä käytetä petollisesti. Tämä sääntö koskee yhtä lailla aineellista omaisuutta (tarvikkeita, tiloja, laitteita, varastoja jne.) kuin aineetonta omaisuutta (patentteja, tietoa, kuvia, ohjelmistoja, tuotemerkkejä, mainetta, tehdassalaisuuksia jne.). Työntekijä, joka huomaa suojelutoimenpiteiden olevan riittämättömiä, tulee ilmoittaa asiasta linjaesimiehelleen, samoin kuin huomaamastaan varkaudesta, varkauden yrityksestä, luvattomasta kopioinnista, vakoilusta, sabotaasista tai ilkivallasta. Ympäristö, terveys ja turvallisuus GDF SUEZ on tarkka toimintansa vaikutuksista kaikkiin sidosryhmiinsä ja luonnolliseen ympäristöön. Siksi yhtymä on kehittänyt tiukan ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikan. Henkilökohtaista osallistumista ja valppautta tarvitaan viemään tätä politiikkaa eteenpäin kestäväksi, yhä kunnianhimoisemmaksi ja lujemmaksi sitoumukseksi, joka heijastaa kunnioitusta yksilöitä, yhteiskuntaa ja planeettaa kohtaan. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 27

28 Toimittajasuhteet: 7 eettistä periaatetta Noudata lakeja, säädöksiä, ulkopuolisia normeja, yhtymän arvoja ja sisäisiä menettelytapoja. Kohtele toimittajia oikeudenmukaisesti, läpinäkyvästi ja puolueettomasti. Varmista, että molemminpuolisia sitoumuksia noudatetaan. Säilytä kaiken vaihdetun tiedon luottamuksellisuus. Varmista, että yhtymän eettisiin normeihin, kestävään kehitykseen ja yritysvastuuseen liittyvät sitoumukset tunnetaan ja niitä ylläpidetään. Vältä eturistiriitoja, jotka voivat horjuttaa objektiivista ja itsenäistä päätöksentekoa. Raportoi kaikista näitä sääntöjä rikkovista tilanteista. Hankinnat ja toimittajat Kolmansien osapuolten kanssa toimivien työntekijöiden tulisi osoittaa erityistä tarkkaavaisuutta eettisessä käyttäytymisessä. Näitä ovat toimittajien, palveluntuottajien ja alihankkijoiden kanssa työskentelevät työntekijät, kuten tuoteneuvojat, sisäänostajat, toimitusketjun konsultit, johtajat sekä yleisemmin kaikki, jotka osallistuvat ostotoimintaan. Näiden työntekijöiden tulee noudattaa tässä Eettisyys käytännössä -asiakirjassa esitettyjä periaatteita sekä yhtymän hankintapolitiikan eettisiä sääntöjä, jotka koskevat heitä päivittäisten tehtävien suorittamisessa. Lisätietoja hankintapolitiikan toimintaohjeista saat intranetsivustolta tai erityiseltä eettisten asioiden ekstranet-sivustolta. Ihmisoikeudet Yhtymä on määritellyt kunnioituksen toisia ihmisiä kohtaan yhdeksi eettisistä perusperiaatteistaan. Tästä syystä se painottaa erityisesti kaikissa toimissaan vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen hengen ja sisällön kunnioittamista. Työntekijöitä pyydetään harkitsemaan tekojensa ja päätöstensä vaikutusta ihmisiin ja varmistamaan, etteivät yhtymän yksikön tai työntekijän toimet loukkaa ihmisten koskemattomuutta ja arvoa. 28 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

29 Yhtymä on erityisen tarkka aroissa tilanteissa, joihin se saattaa toimissaan joutua, kuten pakolaisväestöjen kunnioittamisessa tai herkkien alueiden omaisuuden suojelun sääntöjen noudattamisessa. Tähän liittyen jokaisen GDF SUEZin työntekjän tulee pidättäytyä kaikenlaisen syrjinnän harjoittamisesta sanoin tai teoin, liittyen erityisesti ikään, sukupuoleen, etniseen, yhteiskunnalliseen tai kulttuuritaustaan, uskontoon, poliittiseen aktiivisuuteen tai ammattiliittotoimintaan, henkilökohtaiseen elämäntavan valintaan, fyysiseen olemukseen tai vammaan. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 29

30 Etiikka on kehittyvä ala. Eettisiin käytäntöihin liittyviä asiakirjoja muokataan ja päivitetään jatkuvasti parhaiden käytäntöjen sisällyttämiseksi välttämättömään jatkuvaan kehitykseen. Ristiriitaisissa tulkinnoissa ranskankielistä tekstiä pidetään oikeana. Kaikki etiikkaan liittyvät GDF SUEZin asiakirjat ovat saatavissa GDF SUEZin web-sivustolla, yhtymän intranet-sivustolla sekä erityisellä etiikan ekstranetsivustolla. Lisätietoja tai neuvoja eettisistä käytännöistä ja periaatteiden noudattamisesta saa osoitteesta: Versio - Marraskuu GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

31 Tämä asiakirja on tulostettu sataprosenttisesti keräyskelpoiselle ja biohajoavalle päällystetylle paperille, joka on valmistettu ECF- (kloorialkuaineeton) valkaistusta massasta eurooppalaisessa tehtaassa, jolla on ISO hyväksyntä (laadunhallinnalleen), ISO hyväksyntä (ympäristöasioiden hallinnalleen) ja EMAS-hyväksyntä (ympäristötehokkuudelleen). Eettiset säännöt ovat luettavissa gdfsuez.com-verkkosivustolla, intranet-sivustolla ja erityisekstanet-sivustolla Julkaisija: Suunnittelu: Tuotanto: Käännös ja asettelu: Valokuvat: Médiathèque GDF SUEZ (Cover, Getty p.2, Pascal Maitre / Interlinks Image p.7, Nicolas Gouhier / Abaca Press p.10, Cédric Helsly p.13, Laurent Monlaü / Interlinks Image p.15, Sébastien Millier p.17, Cédric Helsly p.21, Hamid Azmoun p.23, Sébastien Millier p.26, Augusto da Silva / Graphix-images Degrémont p.29, Franck Dunouau) 11/2009

32 GDF SUEZ Logotype version Quadri 11/07/ , bd des Batignolles Paris - FRANCE Tél. : +33 (0) / Fax : +33 (0) Web : RÉFÉRENCES COULEUR B 80% C 100% Y 50% B 5% arvoihimme draivi sitoutuminen rohkeus yhteenkuuluvuus gdfsuez.com

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. GDF SUEZ Eettiset säännöt 1

EETTISET SÄÄNNÖT. GDF SUEZ Eettiset säännöt 1 EETTISET SÄÄNNÖT GDF SUEZ Eettiset säännöt 1 Gérard mestrallet n johdanto 4 EETTISET PERIAATTEET JA sidosryhmät Perusperiaatteet 8 Tiukat eettiset säännöt 12 EETTINEN HALLINTO Soveltamisala 16 Johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus 14.6.2017 Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnissa ja Henkilöstön työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Etiikka Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Wittgensteinin määritelmät etiikalle Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on hyvää. Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on arvokasta. Etiikka

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet

Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet 15.5.2017 Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet 15.5.2017 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Riippumattomuus ja eturistiriitojen välttäminen... 2 3 Lahjat ja muuta taloudelliset etuudet... 2 4 Kutsujen hyväksyminen

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 2017 1 Johdanto Yksityisen turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen edellyttää turvallisuusalan elinkeinolupaa. Turvallisuusalan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

IPR JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Kansainvälistyvän pk-yrityksen näkökulma. IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo

IPR JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Kansainvälistyvän pk-yrityksen näkökulma. IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo IPR JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Kansainvälistyvän pk-yrityksen näkökulma IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo Immateriaalioikeuksiin liittyvät ongelmat kaupan esteinä Noin 7 % kaikista suomalaisyritysten kohtaamista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Tammikuu 2018 1. Tarkoitus Danske Bank -konserni ( konserni ) tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita ja on siksi altis mahdollisille ja toteutuneille eturistiriidoille.

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet

Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 18-19.2.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Esityksen sisältö

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin 1 Esityksen sisältö Mistä on kysymys? Sovellettava lainsäädäntökehikko Vastakkaiset intressit ja niiden punninta? Työelämän tietosuojalain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS TEHTY 15. HUHTIKUUTA 2013 Luvut: 1. Parlamenttia

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017. yrityksille

TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017. yrityksille TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017 Opas OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille Työ- ja elinkeinoministeriö Työelämä- ja markkinaosasto PL 32, 00023 Valtioneuvosto Puh. 029 516 001 www.tem.fi

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin www.metso.com Metson arvot: asiakkaan menestyminen kannattava uusiutuminen yksilön sitoutuminen ammatillinen kehittyminen Etiikasta yhteisiin

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Autonomian tukeminen on yhteinen etu

Autonomian tukeminen on yhteinen etu Autonomian tukeminen on yhteinen etu Päivi Topo, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE Sosiaali- ja terveysministeriö paivi.topo@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi. Lapsia koskevia

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2010

SUOMI EUROOPASSA 2010 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Kohdenumero: SUOMI EUROOPASSA ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE A H. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän

Lisätiedot

Ohjenuora työntekijöillemme

Ohjenuora työntekijöillemme Geberit kompassi Ohjenuora työntekijöillemme Tehtävä Arvot Toimintaperiaatteet Menestystekijät Mitä me teemme Mikä meitä johdattaa Miten työskentelemme yhdessä Mikä on menestyksemme takana Hyvät työntekijät

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ 1. Yhteenveto Amcor on sitoutunut eettisten käytäntöjen ja vilpittömien suhteiden tiukimpiin vaatimuksiin ja suojaamaan henkilöitä, jotka ilmoittavat hyvässä uskossa

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

SENSO PROJEKTI. Taustaa

SENSO PROJEKTI. Taustaa SENSO PROJEKTI Taustaa Mistä tarve muutokseen? 1. asukas/asiakas tulee tietoiseksi oikeuksistaan (seksuaalioikeudet) ja kokee, että hänen oikeutensa eivät toteudu ja vaatii muutosta. 2. henkilökunnassa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI Asukkaat voivat olla vapaassa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja käyttää vapaasti kommunikaatiovälineitä. Asukkaat voivat luottaa siihen, että heidän

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot