OHJEET Eettisyys käytännössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET Eettisyys käytännössä"

Transkriptio

1 OHJEET Eettisyys käytännössä

2

3 Vaativa eettinen sitoumus 4 Käytäntöjen yhtenäistäminen kaikilla tasoilla 6 Eettisestä ongelmasta viestiminen 14 Tärkeimmät päivittäiset eettiset tarkistuspisteet 18

4 Vaativa eettinen sitoumus GDF SUEZ -yhtymän eettiset säännöt asettavat yleisen viitekehyksen yhtymän jokaisen työntekijän ammatilliselle käyttäytymiselle. Näiden Eettisyys käytännössä -ohjeiden tarkoitus on selittää, kuinka näitä yleisiä puitteita sovelletaan. Ohjeiden suppeudesta johtuen ne eivät mitenkään voi kattaa kaikkia mahdollisesti eteen tulevia tilanteita. KYSYMYS / VASTAUS Kenelle nämä käytännön ohjeet on tarkoitettu? Ohjeet on tarkoitettu GDF SUEZ -yhtymän yhtiöiden johtajille, yhtymän yksiköiden työntekijöille (vakituisille sekä määräaikaisille) sekä kaikille ulkopuolisten yhtiöiden yhtymän yksikössä komennuksella oleville henkilöille. Jokaisen työntekijän päivittäisessä käyttäytymisessä työskentelytavoissa sekä liiketoiminnoissa yhteistyökumppaneiden kanssa tulee näkyä yhtymän arvot ja eettiset periaatteet: lakien ja säädösten noudattaminen tinkimättömyyden kulttuurin luominen oikeudenmukainen ja rehellinen käyttäytyminen toisten kunnioittaminen. jokaisen tulee toimia järkevästi ja arvostelukykyisesti, joten on normaalia ja luonnollista keskustella kaikenlaiseen ammatilliseen toimintaan kuuluvista eettisistä kysymyksistä ja pulmatilanteista työtovereiden ja linjaesimiesten kanssa. 4 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

5 Eettisten tekojen tunnistaminen ja virheiden välttäminen ovat vaikuttavia prosesseja erinomaisuuden tavoittelussa. Ne vaativat sekä henkilökohtaista että tiimin sitoutumista. Erityisestä vastuuasemastaan johtuen esimiesten tulee siirtää GDF SUEZin eettiset periaatteet alaisuudessaan oleville työntekijöille. He vastaavat myös eettisyyspolitiikan ja noudattamispolitiikan käyttöönotosta ja toteuttamisesta yhtymän yksiköiden toiminnallisten sektoreiden organisaatiossa. Esimiehet ovat siten velvollisia sekä antamaan työntekijöilleen käytännön tietoa noudatettavista säännöistä että varmistamaan, että nämä säännöt ymmärretään. Heidän täytyy myös tarjota opastusta ja rohkaista työntekijöitään keskustelemaan eettisistä huolenaiheistaan ja sääntöjen soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä. Heidän ei pitäisi epäröidä ilmoittaa linjaesimiehelleen tai yksikön eettisistä asioista vastaavalle toimihenkilölle tämän politiikan toteuttamisessa ilmenevistä ongelmista. Heidän vastuullaan on varmistaa, että työntekijät noudattavat oikein ohjeita, joita heidän vaaditaan soveltavan. Ensisijaisesti esimiehet kuitenkin viestittävät omalla esimerkillisellä käyttäytymisellään eettiset toimintatavat ja niiden noudattamisen merkityksen työntekijöilleen. Jokainen on tehtävästään riippumatta vastuussa omasta käyttäytymisestään, ja jokaisen tulee hyväksyä päätöstensä seuraukset. Jos työntekijä toimii epäeettisesti, hän voi olosuhteista riippuen joutua kurinpidollisten ja hallinnollisten toimien sekä tilanteesta riippuen jopa oikeudellisten kansalais- tai rikosoikeudellisten rangaistusten kohteeksi. Näiden rangaistusten toimeenpano muodostaa osan yksikössä sovellettavista säädöksistä. Epäeettisten ohjeiden noudattamistapauksissa sekä ohjeiden noudattaja että antaja ovat syyllisiä. Kaikkien, joita painostetaan toimimaan GDF SUEZin periaatteiden tai omantuntonsa vastaisesti tulisi vapaasti kertoa siitä jollekulle, joka voi opastaa heitä. TEHTÄVÄ TOISSIJAISUUSPERI- AATTEEN SOVELTAMINEN Yhtymän eettiset asiakirjat asettavat säännöt ja yleiset periaatteet. Yhtymän yksiköiden odotetaan soveltavan ja mukauttavan niitä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, noudattaen paikallisia sääntöjä ja yksikön johdon määrittelemää politiikkaa. Yhtymä esimerkiksi hyväksyy lahjojen antamisen periaatteen, mikäli ne ovat kohtuullisia, eikä lahjan antajan tai vastaanottajan rehellisyydestä, riippumattomuudesta tai puolueettomuudesta ole epäilystä. Päinvastainen politiikka pätee tietenkin lahjojen antamiseen maissa, joissa laki kieltää tällaiset käytännöt. Periaatetta voi myös muokata yksikön johdon harkinnan mukaisesti liittämällä siihen lahjojen arvoon liittyvät rajat. Esimiesten tulee paikallisesti antaa työntekijöilleen selkeät ohjeet lahjojen arvon rajoista. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 5

6 Käytäntöjen yhtenäistäminen kaikilla tasoilla Eettiset säännöt kuvaavat yleisiä eettisiä periaatteita, joita kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa ammatillisissa toimintatavoissaan ja käyttäytymisessään kaikkia kohtaan, joiden kanssa yhtymä on tekemisissä. Nämä periaatteet on jäsennetty kolmeen ryhmään. YHTYMÄ GDF SUEZin eettisiä periaatteita sovelletaan ensimmäiseksi piiriin, johon kuuluvat yhtymän työntekijät, yksiköt ja osakkaat. Työntekijät GDF SUEZ vaatii joka tasolla, että ihmissuhteissa noudatetaan yhteisymmärryksen normeja. Tässä suhteessa jokaisen yksilön vastuulla on pitää yllä oikeita fyysisiä ja psykologisia olosuhteita, jotta kaikki työntekijät voivat työskennellä tehokkaasti ja mukavasti. Tämä tarkoittaa, että yksilön kunnioittaminen on edellytys henkilöjohtamiselle sekä johdon ja työntekijöiden välisille suhteille. Yhtymä pyrkii vaalimaan kohteliaisuuteen, huomioimiseen, toisten kunnioittamiseen ja hienotunteisuuteen perustuvaa kanssakäymistä työntekijöiden kesken. GDF SUEZ ei suvaitse mitään kiusaamisen tai seksuaalisen häirinnän muotoa. 6 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

7 Yhtymä kunnioittaa erilaisuutta ja yksityiselämää ja on ensisijaisesti kiinnostunut työntekijöidensä pätevyydestä. GDF SUEZin hakema ja vaatima korkea ammatillinen osaamistaso rohkaisee yksilölliseen kehitykseen sekä ammatillisesti että yksityiselämässä. Yhtymä arvostaa erityisesti ryhmähenkeä, joka perustuu yhteenkuuluvuutta vahvistavaan avoimeen ja rakentavaan vuoropuheluun. Yhtymä pyrkii kaikin tavoin pitämään työntekijänsä ajan tasalla yhtiön tavoitteista ja haasteista edistääkseen heidän osallistumistaan yhtiön elämään. GDF SUEZ pyrkii varmistamaan, että sen maksamat palkat ovat jokaisessa maassa riittävät kelvollisen elintason mahdollistamiseksi. Yhtymä myös ylläpitää kaikin asianmukaisin keinoin työntekijöidensä terveyttä ja turvallisuutta työpaikalla. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 7

8 Comply or explain : Jokaisen henkilön tulee noudattaa lakeja ja säädöksiä. Yksiköt voivat kuitenkin halutessaan muokata Yhtymän omien sääntöjen toteuttamistapaa, esimerkiksi niiden sovittamiseksi lakeihin tai paikallisten kulttuureiden tiettyihin piirteisiin, jos tavat eroavat omista käytännöistämme. Ennen kuin tiettyä toimintaperiaatetta lähdetään muokkaamaan, tästä tulee sopia emoyksikön kanssa. Tällaisia poikkeuksia koskevaa sääntöä kutsutaan comply or explain («noudata tai selitä ) -periaatteeksi. Mikäli sääntöön tehdään poikkeus, sen syy tulee selittää ja emoyksikön eettisten asioiden noudattamisesta vastaavan toimihenkilön tulee muodollisesti hyväksyä se etukäteen. Tällainen poikkeus ei saa missään olosuhteissa rikkoa lakia. Poikkeuksia, joita ei ole hyväksytetty emoyksiköllä ja jotka huomataan niiden toteuttamisen jälkeen, pidetään nykyisen säännön rikkomisena. Selityksen tulee olla selkeä ja hyvin perusteltu, tehty kirjallisesti ja olla lain ja yhtiön eettisten periaatteiden mukainen. Yhtymän yksiköt GDF SUEZ pyrkii ylläpitämään läpinäkyviä ja tasapainoisia suhteita yksiköidensä kanssa. Yhtymä varmistaa erityisesti, että niiden välillä vaihdettu tieto on oikeaa ja aitoa. Kun olosuhteet vaativat GDF SUEZin yksiköitä harjoittamaan liiketoimintaa toistensa kanssa, ne noudattavat samoja oikeudenmukaisuuden normeja kuin toimiessaan ulkopuolisten asiakkaiden, toimittajien tai kumppaneiden kanssa. Yksiköt, jotka toimivat säädellyissä olosuhteissa, noudattavat edistettyjä toimintatapoja, erityisesti koskien kaupallisesti arkaluontoista tietoa. Paikallisella tasolla yksiköt harjoittavat oikeudenmukaisia ja johdonmukaisia toimintatapoja, jotka mahdollistavat yhtymän eettisten sääntöjen ja niiden vaatimusten noudattamisen. Osakkaat Yhtymän kehityskyky riippuu erityisesti sen kyvystä löytää tarvitsemansa sijoituspääoma. Osakkaat luottavat siihen, että GDF SUEZ paitsi johtaa yritystä vakaasti, myös parantaa sen suorituskykyä. Tämän vuoksi noudatamme yritysten hyvän hallintotavan korkeimpia normeja ja pyrimme tarjoamaan osakkaille parhaan mahdollisen kasvun ja sijoitetun pääoman tuoton. Talouden säätelyviranomaisten laatimien sääntöjen noudattamisen lisäksi yhtiö on myös sitoutunut osakkaiden tasaarvoiseen kohteluun ja pitää kunnia-asianaan tarjota nopeaa, oikeaa, läpinäkyvää, aitoa ja todistettavaa taloustietoa. 8 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

9 MARKKINAT Yhtymän ulkopuolella GDF SUEZin eettiset normit koskevat myös sen suhteita markkinoiden piiriin eli asiakkaisiin, toimittajiin ja kilpailijoihin. Asiakkaat Asiakastyytyväisyys ja siten myös yhtiön elinkelpoisuus riippuvat selkeästi tunnistettavista tekijöistä: herkkyys, mielikuvitus, innovatiivisuus, jatkuva laadun ja jäljitettävyyden parantaminen erityisesti terveyttä ja turvallisuutta koskien sekä sosiaalisen ulottuvuuden sisällyttäminen yhteisölliseen osallistumiseen julkisten palvelutoimien kautta. Nämä vaatimukset edellyttävät avointa, oikeaan ja aitoon tietoon perustuvaa vuoropuhelua, kaupallisesti arkaluontoista tietoa koskevien sääntöjen noudattamista, yhtymän toimintatapojen läpinäkyvyyttä sekä tietenkin sitoumusten täyttämistä ja markkinasääntöjen noudattamista. Toimittajat GDF SUEZin asiakkailleen toimittamien tuotteiden ja palveluiden laatu riippuu myös sen kyvystä saada erinomaisia palveluita omilta toimittajiltaan ja kumppaneiltaan. Tästä syystä tapamme valita toimittajamme tulee olla läpinäkyvä ja huolellinen. Yhtymä valitsee heidät ammattitaidon ja kilpailukyvyn perusteella, tavoitteenaan rakentaa molemminpuoliseen luottamukseen perustuva suhde. Kaikkien neuvotteluiden tulee täyttää yhtymän asettamat laatuperiaatteet. Näin ollen hankintapäätösten tulee olla kollektiivinen prosessi, johon osallistuvat kaikki osapuolet, joita asia koskee. Toimittajien ja yhtymän välisten suhteiden tulee olla oikeudenmukaisia ja puolueettomia tasapainoisen ja järkevän suhteen säilyttämiseksi. Ostajien eettisten normien tulee olla moitteettomat, ja heidän tulee noudattaa säännöksiä, erityisesti kilpailuun liittyviä. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 9

10 Korkeiden eettisten normien tavoittelu näkyy myös ympäristöja sosiaalisten tekijöiden sisällyttämisenä toimittajien valitsemiskriteereihin. GDF SUEZ vaatii kauppakumppaneitaan, alihankkijoitaan ja toimittajiaan laatimaan omat eettiset, ympäristöä koskevat ja sosiaaliset sääntönsä, ellei heillä jo ole sellaisia, ja myös pitämään yllä arvojensa kanssa yhteneviä käytäntöjä. Kilpailijat Yhtymä noudattaa markkinasääntöjä. Näin ollen se noudattaa kilpailuun ja säänneltyihin markkinoihin sovellettavia sääntöjä toimimalla oikeudenmukaisesti ja muun muassa pidättäytyy panettelemasta ja mustamaalaamasta kilpailijoitaan. Se käyttää ainoastaan laillisia ja rehellisiä keinoja kilpailijoitaan koskevan tiedon keräämiseen. Se myös suojelee luottamuksellisia tietojaan ja tuotantosalaisuuksiaan sekä toisten osapuolten tietoja ja salaisuuksia, jotka se on sitoutunut pitämään luottamuksellisina. 10 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

11 YHTEISKUNTA GDF SUEZ ottaa vastaan 21. vuosisadan suuret energiahaasteet. Tavoitteet voidaan saavuttaa noudattamalla yhtymän sisällä määriteltyjä kestävään kehitykseen liittyviä sitoumuksia. Yhteisö GDF SUEZin toiminta asettaa sen niiden yhteisöjen keskiöön, joissa yhtymä toimii. Se asettaa suuren painoarvon näiden kotiyhteisöjen tukemiselle. GDF SUEZ tukee aktiivisesti haavoittuvia asujaimistoja ja tekee tarvittaessa yhteistyötä julkisten viranomaisten kanssa. Sillä on myös kannatus- ja sponsoriohjelmia, joiden avulla se tukee paikallisia viranomaisaloitteita ja -toimia juurruttaakseen itsensä paikallisiin yhteisöihin kumppanuuksien kautta tai yhteistyössä julkisten edustajien kanssa edistääkseen heidän tavoitteitaan. Näiden toimien tulee olla avoimia, läpinäkyviä ja laillisia. GDF SUEZ pitää tinkimättömyyttä yhtenä eettisen asennoitumisensa perusperiaatteista. Se tuomitsee korruption kaikissa muodoissaan ja suojaa rehellisesti toimivia työntekijöitä kaikilta vahingoilta, joihin heidän toimensa saattavat johtaa. Tähän liittyen yhtymä pidättäytyy rahoittamasta mitään poliittista toimintaa, lukuunottamatta maita, joissa tällainen rahoittaminen on lain puitteissa sallittua. Tällaisissa tapauksissa rahoitus toteutetaan noudattaen tiukasti soveltuvia lakeja ja kaikkia määriteltyjä sisäisiä toimintaperiaatteita. GDF SUEZ tekee työtä paikallisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa ymmärryksen ja kaikkia kulttuureita kohtaan tuntemamme kunnioituksen hengessä. Yhtymän toiminnan kanssa yhdenmukaisissa kenttähankkeissa yhtymä pitää yllä vuoropuhelua ja kumppanuutta ympäristö- ja humanitaarisen sektorin kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhtymä myös rohkaisee työntekijöitään henkilökohtaisesti osallistumaan kansalais- ja yhteisöhankkeisiin. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 11

12 GDF SUEZ noudattaa korkeimpia eettisiä normeja GDF SUEZin toimintaperiaatteiden juuret ovat kansainvälisissä viitemalleissa, erityisesti seuraavissa: Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja sen lisäpöytäkirjat Kansainvälisen työjärjestön (ILO) normit. Taloudellisen yhteistyö- ja kehitysjärjestön (OECD) toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Yhdistyneiden Kansakuntien korruption vastainen yleissopimus. Planeetta Ympäristö, sen suojelu ja kestävä kehitys ovat erityisen tärkeitä GDF SUEZille. Yhtymän kestävän kehityksen politiikka painottaa tätä erityisesti määrittelemällä kunnioituksen ihmisiä ja ympäristöä kohtaan GDF SUEZin identiteetin ja arvojen perustaksi. Yhtymä on tietoinen vastuustaan nykyisille ja tuleville sukupolville, joten se määrittää strategiansa ja asettaa tavoitteensa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä julkistaa arkistonsa. Se noudattaa paikallisia lakien ja säädösten asettamia vaatimuksia. Se myös kuuntelee asiakkaidensa, paikallisten ihmisten, työntekijöidensä ja yhteisön toiveita. Se tarkkailee toimintansa vaikutuksia ja seurauksia ja varmistaa huolellisesti, että sen kumppanit, toimittajat sekä soveltuvin osin myös sen toimitilojen omistajat jakavat sen ympäristötavoitteet. 12 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

13 Se rohkaisee laatu- ja turvallisuusosaamisen kehittämiseen, materiaalien optimaaliseen käyttöön ja kierrättämiseen, luonnonvarojen taloudelliseen käyttöön sekä ympäristöhaittojen vähentämiseen tähtäävää tutkimusta ja innovaatioita. GDF SUEZin jatkuvana tavoitteena on toimia eettisesti ja yhtymän säädösten ja sitoumusten mukaisesti eli toisin sanoen toteuttaa vaatimustenmukaisuuden periaatetta. Siksi jokaisen velvollisuutena on kantaa johdon kanssa tunnistetut ja arvioidut vastuut. Tämä ei ole aina helppoa, ja siksi emme koskaan saisi unohtaa tässä asiakirjassa annettuja tarkistuspisteitä kohdatessamme eettisen ongelman tai epäröidä pyytää neuvoja johdolta. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 13

14 Eettisistä ongelmatilanteista kertominen Työntekijöille on tarjolla useita asiakirjoja, joissa selitetään yhtymän etiikkaan ja sen noudattamiseen liittyvät politiikan tavoitteet ja sisältö sekä annetaan konkreettisia esimerkkejä. KYSYMYS / VASTAUS Mitä eettisten ohjeiden noudattamisella tarkoitetaan? Eettisten ohjeiden noudattaminen on enemmänkin sarja prosesseja, jotka toteutetaan vaaditun menettelynormin saavuttamiseksi, kuin muuttumaton tila. Työntekijöille on tarjolla useita asiakirjoja, joissa selitetään yhtymän etiikkaan ja sen noudattamiseen liittyvät politiikan tavoitteet ja sisältö sekä annetaan konkreettisia esimerkkejä. Erilaisten olosuhteiden paljous ja moninaisuus tekevät kuitenkin kaikkien mahdollisten tapausten ennakoimisesta mahdotonta. Joskus on välttämätöntä hakea neuvoja eettisten normiemme mukaisen ratkaisun löytämiseen. Kysymystesi luonteesta riippuen voit lähestyä joko työtoveria, organisaatiotason seuraavaa porrasta (alkaen linjaesimiehestäsi), toista johtajaa, jolla on kysymyksesi kannalta olennaisia taitoja (henkilöstöhallinto, turvallisuus, lakiasiat jne.), sekä tietenkin eettisistä asioista vastaavaa toimihenkilöä. Kun kysymys liittyy tuttujen ihmisten käytökseen, eettisen kysymyksen esittäminen on usein mutkikasta. 14 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

15 ETIIKASTA OPPIMINEN Johtajille ja esimiehille on tarjolla koulutuskursseja lähiopetus- tai verkkomuodossa. Pääaiheet ovat johdatus yhtiön eettisiin periaatteisiin yritysetiikka Euroopan Unionin kilpailusäännöt korruptionvastaiset keinot kansainvälisessä kehityksessä eettisyys suhteessa julkisiin sopimuksiin johdon vastuu, eettiset riskit, sisäinen valvonta, tarkastukset. Ongelman kuvaaminen ja asiaan tarttuminen vaatii siis rohkeutta, jopa uskaliaisuutta. Se on kuitenkin ainoa tapa lopettaa käytännöt, joita on mahdoton hyväksyä, ja aloittaa parannusprosessi. Lisätietoja saa eettisten asioiden osastolta tai yksikön tai toimialan eettisistä asioista vastaavalta toimihenkilöltä. Ketään, joka hyvässä uskossa esittää huolensa eettisiin asioihin tai periaatteiden noudattamiseen liittyen, ei voida rangaista aloitteen seurauksena. Tällaisten käytäntöjen uhriksi tai todistajaksi joutunut työntekijä voi ottaa yhteyttä yksikkönsä eettisistä asioista vastaavaan toimihenkilöön tai yhtymän eettisistä asioista vastaavaan toimihenkilöön, jolla on velvollisuus yhteistyössä johdon kanssa etsiä keinot suojella asianosaisten laillisia oikeuksia tai palauttaa ne. Eettisistä asioista vastaavien toimihenkilöiden tulee kaikissa olosuhteissa pitää heille annetut tiedot salassa. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 15

16 EETTISTEN ASIOIDEN SÄHKÖPOSTI KOHDENNETTU TYÖKALU GDF SUEZ tarjoaa työntekijöilleen sähköpostiosoitteen, jota kautta he voivat ottaa yhteyttä yhtymän eettisistä asioista vastaavaan toimihenkilöön, mikäli he eivät tiedä, mitä tehdä tai ovat huomanneet etiikkaan tai sen noudattamiseen liittyvien sääntöjen rikkomuksia. Tämä menettelytapa ei ole vaihtoehtona muille raportointikanaville (linjajohto, luottamushenkilöt, julkiset elimet jne.), vaan lisäkanava. Sitä tulisi käyttää paikallisten sääntöjen mukaisesti, sillä jotkin säännöt määräävät pakollisista menettelytavoista. Tiesitkö Kaikki eettisiin sääntöihin ja näihin ohjeisiin liittyvät asiakirjat ovat kaikkien yhtymän työntekijöiden saatavilla intranet-sivustolla sekä erityisellä etiikan extranet-sivustolla. Menettelytavan väärinkäyttö voi johtaa syytteeseen, toisaalta hyvässä uskossa toimivaa käyttäjää vastaan ei voida nostaa kannetta. Käyttäjän ja syytetyn henkilön henkilöllisyys pidetään luottamuksellisena, luottamuksen rikkomisesta voidaan langettaa rangaistuksia. Menettelytavan ensisijaisena kohteena ovat kirjanpitoon, tilintarkastukseen ja korrruptionvastaisuuteen liittyvät rikkomukset sekä muut vakavat rikkomukset, jotka voivat uhata yhtiön elintärkeitä etuja tai sen työntekijöiden fyysistä tai moraalista loukkaamattomuutta. Muut rikkomukset käsitellään todennäköisesti paikallisten säädösten mukaisesti. Huomiot voidaan osoittaa yksiköiden ja/tai yhtymän eettisistä asioista vastaavalle toimihenkilölle millä tavoin tahansa, erityisesti sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: 16 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

17 TOIMINTAMALLI Kenen kanssa pitäisi ensimmäisenä puhua, jos Pour tout savoir sur l Éthique et la Compliance du Groupe Les principes d éthique du Groupe Agir en conformité avec les lois et les réglementations Ancrer une culture d intégrité Faire preuve de loyauté et d honnêteté Respecter les autres mot de passe : ethics et ole varma, mitä pitäisi tehdä tai mitä menettelytapaa noudattaa haluat kysyä neuvoa luulet, että yhtiön sääntöjä ollaan rikkomassa tai rikkomaisillaan luulet, että osallistut tai tulet osallistumaan toimintaan, joka rikkoo yhtiön sääntöjä? Kaikissa näissä tilanteissa kysy neuvoa joltakulta, johon voit luottaa: työtovereiltasi, linjaesimieheltäsi, lakiasioiden osastolta, luottamushenkilöltä, mikäli laki sallii, yksikkösi eettisistä asioista vastaavalta toimihenkilöltä, yhtymän edustajalta jne. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 17

18 Keskeiset päivittäiset eettiset tarkistuspisteet Ja siksi emme koskaan saisi unohtaa tässä asiakirjassa annettuja tarkistuspisteitä kohdatessamme eettisen ongelman tai epäröidä pyytää neuvoja johdolta. Petos Yrityspetos on arka aihe, ja sen vaikutuksia usein aliarvioidaan. Petos synnyttää kuitenkin taloudellisia kuluja, jotka voivat olla suuria ja vaikeita saada takaisin. Laajemmin se on riski yksityisille henkilöille ja yhtiölle. GDF SUEZilla petos ei ole hyväksyttävä missään muodossa. Kaikki petokselliset toimet ovat rangaistavia kansainvälisessä tai paikallisessa lainsäädännössä sekä yhtymän sisäisissä säännöissä määritellyin rangaistuksin. Petokseksi katsotaan kaikki tahalliset ja salatut teot tai tekemättä jättämiset, jotka on tehty petkuttamis- tai olemassaolevien lakien tai yhtymän sääntöjen kiertämistarkoituksessa oikeudettoman aineiston tai moraalisen edun saamiseksi petoksen tekijälle tai kolmannelle osapuolelle. Petoksella on useita muotoja: rahan, tavaroiden tai tietojen varastaminen, asiakirjojen tahallinen väärentäminen, salaaminen tai tuhoaminen, valheelliset merkinnät tai ilmoitukset, tilien peukalointi, väärentäminen, rahanpesu, huijaus, korruptio jne. 18 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

19 Korruptio Korruptio on oire vakavasta ongelmasta, ja se on este yhtiön sujuvalle toiminnalle. Se on laitonta, synnyttää kuluja vähentämällä taloudellista tehokkuutta, heijastaa yhteishengen puutetta ja voi horjuttaa niiden arvokkuutta ja tinkimättömyyttä, jotka tahattomasti kokevat sen seuraukset. Siksi GDF SUEZ kieltää korruption kaikissa muodoissaan, ajasta, paikasta tai olosuhteista riippumatta. Lyhyesti, korruptio on kahden tai useamman ihmisen välinen laiton sopimus. Se on yksi petoksen muoto. Korruptiolla on kaksi yleiskategoriaa: Aktiivisessa korruptiossa jollekulle tarjotaan jotakin etua päätöksentekoon (lupa, oikeus, toimitus, sopimus jne.) vaikuttamiseksi. Passiivisessa korruptiossa tarjottu etu hyväksytään vastineeksi vaikutusvallan käyttämisestä päätöksenteossa. Passiivista korruptiota voi tapahtua ilman aktiivista tarjoamista. Se voi sisältää niinkin vakavia käytäntöjä kuin kiristys. Korruptio saa konkreettisen muodon erilaisina tekoina, kuten palvelurahoina, välityspalkkioina, lahjoina tai lahjuksina, julkisten hyödykkeiden yksityisenä käyttönä, kavalluksena, aiheettomana maksuna julkisesta palvelusta jne. Viimeksi mainittu korruption muoto on kiristystä. Kiristyksessä sopimuksen tai luvan myöntämisen ehdoksi asetetaan aiheettoman vastahyvityksen saaminen harjoittamalla painostusta, joka voi ulottua ajoittaisista tai päivittäisistä rahavaatimuksista byrokraattisiin vaatimuksiin tai jopa yksilöihin tai heidän perheenjäseniinsä kohdistuvaan fyysiseen uhkailuun. Korruptiota harjoittavien todellisten osapuolten salaamiseksi tai suojaamiseksi korruptio tapahtuu usein välikäsien kautta. Tällaisten järjestelyiden estämiseksi yhtymä on luonut sisäisen kehysprosessin, jota kaikkien liiketoimijoiden on pakko noudattaa. KORRUPTION VASTAINEN TAISTELU Yhtymä on vapaaehtoisesti liittynyt seuraaviin sopimuksiin: Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact eettisten asioiden hanke, jonka 10. periaate liittyy korruption vastaiseen taisteluun EITI-ohjelma (The Extractive Industries Transparency Initiative), kansalaisyhteiskuntajärjestö, joka on keskittynyt korruption vastaiseen taisteluun Transparency International kansalaisjärjestön Ranskan osastossa Vastavuoroisuuden periaate Esimerkki kutsuihin liittyvästä hyvästä tavasta, mikäli paikallinen laki ylipäätään sallii ne, on olla kutsumatta asiakasta tilaisuuteen, jos hän ei voi esittää vastakutsua. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 19

20 Kaikkien epäreilujen käytäntöjen, kuten kilpailijoiden konsultoinnin, kieltäminen seuraavien vaikutusten tai tarkoitusten saavuttamiseksi: sovittujen tarjousten tekeminen osto- tai myyntihinnan sopiminen tuotannon, sijoitusten tai innovaation rajoittaminen ja tästä saatu hyöty markkinoiden, menekkialueiden tai tarjonnan lähteiden jakaminen tai osittaminen maantieteellisen alueen, asiakastyypin tai minkään muun kriteerin perusteella kilpailijan, asiakkaan, toimittajan tai markkinatulokkaan eliminointi. Ennen lahjan hyväksymistä tai tarjoamista kysy itseltäsi seuraavat kolme kysymystä: Muuttaako tämä lahja todennäköisesti asennettani henkilöön tai yhtiöön? Onko linjaesimieheni hyväksynyt tämän lahjan tarjoamisen (vastaanottamisen)? Onko minun helppoa puhua tästä lahjasta työtovereideni, ystävieni ja perheeni kanssa? Muista tarkistaa yksikkösi säännöt. Kilpailu Yhtymä pitää äärimmäisen tärkeänä kilpailusääntöjen noudattamista ja torjuu kaikki kilpailun vastaiset toimet. Sen työntekijöiden odotetaan käyttäytyvän moitteettomasti suhteissaan kilpailijoihin, asiakkaisiin, toimittajiin ja mahdollisiin tuleviin asiakkaisiin. Kiellettyihin toimintoihin kuuluvat erityisesti: laittomat kilpailusopimukset, valta-aseman väärinkäyttö, korruptio, sisäpiiritietojen vaihtaminen, syrjivä, liian korkea tai riistävä hinnoittelu jne. Yhtymän työntekijät käyttävät ainoastaan laillisia ja eettisiä keinoja hankkiessaan tietoja kilpailijoista. Esimerkiksi tunkeutuminen ja väärän henkilöllisyyden käyttö on kiellettyä. He eivät herjaa tai halvenna kilpailijoitaan ja pidättäytyvät käyttämästä hyödykseen virheellistä, valheellista tai vääristeltyä tietoa. Kun yhtymän yksikkö toimii säännellyillä markkinoilla, sen tulee varmistaa, että työntekijät ovat tietoisia heitä koskevista määräyksistä ja valvoa niiden toteuttamista. Lahjat, kutsut ja matkat Yhtymä pyrkii pääsääntöisesti minimoimaan yhtymän työntekijöiden tarjoamien tai saamien lahjojen ja kutsujen määrää ja kuluja. Niiden taajuus ja määrä on johdon päätettävissä. Työntekijöiden tulee selvittää linjaesimieheltään, kuinka tätä toimintaperiaatetta sovelletaan heidän yksikössään. Lahjat ja kutsut ovat kohteliaisuuden merkki, joten niiden tulee sopia paikallisiin mieltymyksiin ja tapoihin. Älä koskaan suostu antamaan tai vastaanottamaan lahjaa tai kutsua, joka syystä tai toisesta tuntuu epämukavalta tai joka todennäköisesti tuntuu epämukavalta vastapuolesta tai muista ympärilläolijoista. Johdon tulee etukäteen hyväksyä kaikki matkat, joita työntekijälle tarjotaan tai jotka hän ottaa vastaan tehtäviään suorittaessaan. 20 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

21 Eturistiriidat Eturistiriita on tilanne, jossa ammatillisessa roolissa toimivan henkilön arvostelukykyyn voi vaikuttaa liikaa jokin toinen, yhtiön intressistä erillinen intressi. Tällaisesta on kyse esimerkiksi silloin, kun työntekijä on tilanteessa, jossa hän voi tehdä päätöksen omiin tai sukulaisen tai ystävän, ei yhtiönsä, etuihin perustuen. Jos työntekijä epäilee eturistiriitaa, häntä kehotetaan tarkistamaan asia linjaesimieheltään. Tämä kehotus on erityisen aiheellinen, mikäli sinulla tai läheiselläsi on intressejä yhtiössä tai elimessä, joka on yhtiön asiakas, kilpailija tai toimittaja. Se on myös aiheellinen, mikäli toimit ammatillisesti yrityksen ulkopuolella. Samoin jos sinulla on vastuita voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä tai yhteisöissä, jotka ovat yhtymän yksikön asiakkaita, sinua kehotetaan pidättäytymään äänestämästä asioissa, jotka liittyvät yhtymän yksikköä koskeviin sopimuksiin tai päätöksiin. GDF SUEZin talouspäälliköitä puolestaan vaaditaan raportoimaan kaikista mahdollisista tai todellisista eturistiriidoista linjaesimiehelleen tai yksikön eettisistä asioista vastaavalle toimihenkilölle yhtymän talouspäälliköiden menettelyohjeen mukaisesti. Tilanne mietittäväksi: mahdollisen eturistiriidan arviointi Jos vastaat kyllä yhteenkään seuraavista viidestä kysymyksestä, voi kyseessä olla eturistiriita. 1 Olenko minä tai läheiseni johtavassa, omistajan, työntekijän tai konsultin asemassa jossain yhtiössä sen yhtiön ulkopuolella, johon kuulun GDF SUEZissa: joka toimittaa palveluita tai tavaroita yhtiölleni tai yhtymän yksikölle? kilpailee yhtiöni tai yhtymän yksikön kanssa? 2 Onko minulla tai läheisilläni suoraa tai epäsuoraa taloudellista intressiä jossain yhtiössä sen yhtiön ulkopuolella, johon kuulun GDF SUEZissa: joka toimittaa palveluita tai tavaroita yhtiölleni tai yhtymän yksikölle? kilpailee yhtiöni tai yhtymän yksikön kanssa? jonka toiminta on hyvin samanlaista kuin työ, jota itse teen yhtymässä? 3 Onko minulla tai kellään läheiselläni tilaisuutta vaikuttaa GDF SUEZin yksikön ja yhtymän ulkopuolisen, kysymyksissä 1 ja 2 asetetut kriteerit täyttävän yhtiön välisiä suhteita koskevaan päätökseen tai antaa niitä koskevia suosituksia? 4 Onko minulla tai läheisilläni tilaisuutta vaikuttaa GDF SUEZin yhtiötä koskevaan päätökseen tai antaa siihen liittyviä suosituksia roolissani poliittisessa tai vapaaehtoisjärjestössä? 5 Olenko minä tai kukaan läheiseni hyväksynyt, aikeissa hyväksyä tai saanut tarjouksen lahjasta, matkasta tai muusta materiaalisesta tai taloudellisesta edusta toimittajalta, asiakkaalta tai kilpailijalta?

22 Liikekumppaneiden valintaperiaatteet Vaikka luettelo ei ole tyhjentävä, seuraavat kohdat muodostavat liikekumppaneille asetetut vähimmäisvaatimukset: Henkilöllä tulee olla hyvä maine, riittävä yhteysverkosto, tunnustettu ammatillinen pätevyys sekä lakien, olosuhteiden ja paikallisten tapojen tuntemus. Henkilö ei ole paikallisen viranomaisen tai poliittisen puolueen työntekijä tai virallinen edustaja, eikä mahdollinen asiakas tai kilpailija. Henkilö työskentelee säädöksiä noudattaen. Henkilöä ei valita ainoastaan mahdollisen asiakkaan suosituksen perusteella. Henkilö valitaan ja hyväksytään voimassa olevan menettelytavan mukaisesti. Lobbaus Yhtymä määrittelee lobbauksen yksiköidensä etujen ajamiseksi antamalla mielipidejohtajille ja/tai niiden yhteisöjen johtajille, joissa yksiköt toimivat, objektiivista teknistä, taloudellista ja yritystä koskevaa tietoa. Tavoitteena on parantaa yhtymän mainetta, kuvaa, arvoja, toimintaa ja palveluita sekä puolustaa sen etuja. Kun instituutio tai maa sääntelee lobbaajien toimintaa, yksiköiden täytyy noudattaa näitä säänneltyjä velvoitteita ja käyttää ainoastaan ammattilobbaajia, jotka tekevät samoin. Yhtymän yksiköiden puolesta toimivien lobbaajien tulee samoin noudattaa menettelyohjeita tai eettisen toiminnan ohjeita, joita lobbaajien ammattielimet ovat mahdollisesti antaneet. Lobbaajien tulee olosuhteista riippumatta aina paljastaa niiden henkilöiden tai toimielinten identiteetti, joita he edustavat osallistuessaan lobbauskokouksiin. He eivät myöskään saa antaa tai ottaa maksua tietoja vastaan. Yhtymä painottaa erityisesti eturistiriitojen ja korruption riskejä, joita lobbaajat voivat kohdata. Työntekijän, erityisesti ulkomailla työskentelevän, tulee varoa antamasta sellaista vaikutelmaa, että yhtymä tai hänen edustamansa yksikkö pyrkii vaikuttamaan kohtuuttomasti maan sisäisiin poliittisiin asioihin. Yrityksen kannatus- ja kumppanuusohjelmat Yrityksen kannatus- ja sponsorihankkeet sallitaan yhtymän kannatus- ja kumppanuussäännöissä määritellyn politiikan mukaisesti. Ne kuvastavat kansalaismielistä ja yhteiskuntavastuullista lähestymistapaa. Vain henkilöt, joilla on linjaesimiestensä asianmukainen valtuutus, voivat määrätä tai ehdottaa näitä toimia. Työntekijöitä vaaditaan tarkastamaan näiden hankkeiden hyväksyttävyys. Ne eivät saa luoda eturistiriitoja tai muodostaa peiteltyä rahoitusmuotoa. 22 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

23 Poliittisen toiminnan rahoittaminen Yhtymä pidättäytyy rahoittamasta mitään poliittista toimintaa, lukuunottamatta maita, joissa tällainen rahoittaminen on lain puitteissa sallittua. Avustukset tulee kaikissa olosuhteissa pitää minimissään, ja puolueellisia tai yksipuolisia asenteita tulisi välttää. Yhtymän eettisistä asioista vastaavalle toimihenkilölle tulee ilmoittaa etukäteen kaikista lahjoituksista. GDF SUEZin yksiköiden tulee pidättäytyä rahoittamasta äärinäkemyksiä kannattavia instituutioita, puolueita tai ehdokkaita. Viestintä Yhtymän viestintäpolitiikan mukaisesti yksiköt pyrkivät varmistamaan, että niiden antama tieto on oikeaa, tarkkaa, ymmärrettävää ja oikea-aikaista. Esimiesten lisäksi ainoastaan asianmukaisen luvan saaneilla henkilöillä on oikeus antaa lausuntoja yhtymän yksiköiden puolesta. Työntekijän, joka haluaa puhua julkisuudessa, julkaista tai antaa haastattelun yhtymän yksikköön vaikuttavasta aiheesta, tulee siksi saada lupa tähän valtuutetulta henkilöltä (paitsi säännöksissä määritellyissä erikoistilanteissa). Valtuuttamaton työntekijä voi kuitenkin puhua vapaasti, mikäli hän ensin tähdentää puhuvansa tai kirjoittavansa henkilökohtaisessa ominaisuudessa eikä yksikkönsä puolesta. Heidän tulee erityisesti varmistaa, etteivät he yhdistä yksikköään johonkin puoluekantaan ja etteivät he käytä asemaansa yksikössä lisätäkseen henkilökohtaisten näkemystensä uskottavuutta. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 23

24 Muutamia hyviä IT-turvakäytäntöjä: En jätä arkaluontoisia dokumentteja tulostimiin tai neuvotteluhuoneisiin ja pidän työpöytäni siistinä säilyttämällä tavaroita lukitussa paikassa. Olen vastuussa vastaanottamistani vierailijoista enkä koskaan jätä heitä yksin yhtiön tiloihin. Kytken turvanäytönsäästäjän päälle lähtiessäni työhuoneestani hetkeksikin. En avaa epäilyttävien tai ei-toivottujen sähköpostien liitetiedostoja enkä vastaa niihin. Luottamuksellisuus Työntekijöiden vaaditaan työssään käsittelevän tai säilyttävän suuria määriä tietoa. Tieto voi olla asiakkaisiin, henkilökuntaan, yhtiöön tai yleisemmin yhtiön taloudelliseen, kaupalliseen tai lailliseen ympäristöön (kauppa- tai rahoituskumppaneihin, toimittajiin, hallituselimiin, muihin yhtymän yhtiöihin, jne.) liittyvää. Yleissääntönä on, että kaikkea tietoa, jota yhtiö ei ole julkistanut, tulee pitää luottamuksellisena. Tietoa, josta yhtymän joillakin toimialueilla on erityisiä säännöksiä, kuten kaupallisesti arkaluontoista tietoa, tulee käsitellä erityisen huolellisesti. Työntekijöitä kehotetaan käsittelemään yhtiöstään lähtöisin olevia tai sitä koskevia tietoja mahdollisimman varovasti sekä GDF SUEZin sisä- että ulkopuolella. Jos sinun täytyy antaa tällaista tietoa toiselle henkilölle tämän työnteon mahdollistamiseksi, varmista, että annat ainoastaan tämän tarvitsemat tiedot, etenkin jos tällainen tieto on peräisin kokonaan tai osittain kolmannelta osapuolelta tai palveluntarjoajalta. Kerro hänelle lisäksi luovuttamasi tiedon luottamuksellisuustaso. Suuri osa työntekijöiden saamista luottamuksellisista tiedoista on sähköisessä muodossa, mistä syystä yhtymä on laatinut 12 sääntöä tietojärjestelmistä, joita jokaisen tulee noudattaa. 24 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

25 Sisäpiiritieto ja sisäpiirikaupat Sisäpiiritiedoksi katsotaan kaikki pörssissä listattuun yhtiöön suoraan tai epäsuorasti liittyvä tieto, jota ei ole virallisesti julkistettu ja jonka julkistaminen voisi vaikuttaa yhtiön osakekurssiin tai osakkeeseen liittyviin asioihin (osuuksiin, arvopapereihin, lainoihin, osto- tai myyntioptioihin jne.). Jotkin erioikeustiedot voivat myös liittyä taloudellisiin välineisiin. Henkilöä, jolla on tiedossaan sisäpiiritietoa, kutsutaan sisäpiiriläiseksi. Laki sisäpiirikaupoista kieltää ketään, joka käsittelee sisäpiiritetoa pörssissä listatusta yhtiöstä, ostamasta tai myymästä tuon yhtiön osakkeita tai edes neuvomasta tai ehdottamasta kolmannelle osapuolelle näiden osakkeiden myymistä, ostamista tai pitämistä, paikallisissa säädöksissä määritellyn ajan. Tämä kielto koskee sen yhtiön osakkeita, jossa henkilö työskentelee sekä minkä tahansa muun pörssissä listatun yhtiön osakkeita, josta hänellä on sisäpiiritietoa. Asiakirjojen aitous ja totuudenmukaisuus, jäljitettävyys On yleisesti ottaen suositeltavaa säilyttää jäljet sellaiseen päätökseen tai aloitteeseen johtaneista päävaiheista, joista yksikkö tai työntekijä voi joutua vastuuvelvolliseksi. Tämä voi koskea mitä tahansa asiakirjaa, jota käytetään tieteellisten, teknisten, hallinnollisten, kirjanpito- tai taloudellisten tulosten selvittämiseen. Nämä asiakirjat tulee säilyttää soveltuvien säännösten mukaisesti. Laatimiemme asiakirjojen, kuten myös arkistoitujen asiakirjojen, tulee sisältää kirjatut seikat, paikat ja päivämäärät oikein. Kaikkien työntekijöiden tulee pidättäytyä laatimasta vääriä asiakirjoja tai väärentämästä asiakirjoja. Jokaisen, joka epäilee, että tällainen asiakirja on olemassa, tulee viipymättä ilmoittaa asiasta linjaesimiehelleen tai yksikkönsä eettisistä asioista vastaavalle toimihenkilölle. Näitä asiakirjoja sekä muita yhtiön asiakirjoja tulee säilyttää soveltuvien lakien ja säädösten vaatimassa muodossa niissä vaaditun ajan. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 25

26 Valtuutusten jako Olipa kyseessä esimies tai työntekijä, jokainen henkilö osallistuu yhtiön kokonaistoimintaan ja jakaa rooliaan vastaavan vastuun. Näin ollen johdon tulee varmistaa, että valtuutusten ja allekirjoitusoikeuksien jako on tehokkaasti toteutettu yhtymän yleissihteeristön määrittelemien periaatteiden mukaisesti, jotta taitojen, velvollisuuksien ja vastuiden kunnollinen jakaminen voidaan taata. Henkinen omaisuus Samalla tavoin kuin työntekijöillä on velvollisuus suojella yhtymän aineetonta omaisuutta, heidän tulee myös kunnioittaa henkistä omaisuutta. 26 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

27 He eivät esimerkiksi saa luvattomasti käyttää patentteja ja tekijänoikeuksien alaisia tuotteita tai osallistua toisille kuuluvien tuotemerkkien, tutkimusten, projektien tai julkaisuiden luvattomaan kopiointiin tai plagiointiin. Yhtiön omaisuuden suojelu Yhtymän yksiköiden omaisuutta saa käyttää ainoastaan ammatillisiin tarkoituksiin, oikeutetuissa olosuhteissa ja oikeiden lupien kanssa. Kaikkien työntekijöiden vastuulla on tehdä voitavansa suojellakseen ja käyttääkseen tehokkaasti tätä omaisuutta, välttää vahingoittamasta sitä ja varmistaa, ettei sitä käytetä petollisesti. Tämä sääntö koskee yhtä lailla aineellista omaisuutta (tarvikkeita, tiloja, laitteita, varastoja jne.) kuin aineetonta omaisuutta (patentteja, tietoa, kuvia, ohjelmistoja, tuotemerkkejä, mainetta, tehdassalaisuuksia jne.). Työntekijä, joka huomaa suojelutoimenpiteiden olevan riittämättömiä, tulee ilmoittaa asiasta linjaesimiehelleen, samoin kuin huomaamastaan varkaudesta, varkauden yrityksestä, luvattomasta kopioinnista, vakoilusta, sabotaasista tai ilkivallasta. Ympäristö, terveys ja turvallisuus GDF SUEZ on tarkka toimintansa vaikutuksista kaikkiin sidosryhmiinsä ja luonnolliseen ympäristöön. Siksi yhtymä on kehittänyt tiukan ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikan. Henkilökohtaista osallistumista ja valppautta tarvitaan viemään tätä politiikkaa eteenpäin kestäväksi, yhä kunnianhimoisemmaksi ja lujemmaksi sitoumukseksi, joka heijastaa kunnioitusta yksilöitä, yhteiskuntaa ja planeettaa kohtaan. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 27

28 Toimittajasuhteet: 7 eettistä periaatetta Noudata lakeja, säädöksiä, ulkopuolisia normeja, yhtymän arvoja ja sisäisiä menettelytapoja. Kohtele toimittajia oikeudenmukaisesti, läpinäkyvästi ja puolueettomasti. Varmista, että molemminpuolisia sitoumuksia noudatetaan. Säilytä kaiken vaihdetun tiedon luottamuksellisuus. Varmista, että yhtymän eettisiin normeihin, kestävään kehitykseen ja yritysvastuuseen liittyvät sitoumukset tunnetaan ja niitä ylläpidetään. Vältä eturistiriitoja, jotka voivat horjuttaa objektiivista ja itsenäistä päätöksentekoa. Raportoi kaikista näitä sääntöjä rikkovista tilanteista. Hankinnat ja toimittajat Kolmansien osapuolten kanssa toimivien työntekijöiden tulisi osoittaa erityistä tarkkaavaisuutta eettisessä käyttäytymisessä. Näitä ovat toimittajien, palveluntuottajien ja alihankkijoiden kanssa työskentelevät työntekijät, kuten tuoteneuvojat, sisäänostajat, toimitusketjun konsultit, johtajat sekä yleisemmin kaikki, jotka osallistuvat ostotoimintaan. Näiden työntekijöiden tulee noudattaa tässä Eettisyys käytännössä -asiakirjassa esitettyjä periaatteita sekä yhtymän hankintapolitiikan eettisiä sääntöjä, jotka koskevat heitä päivittäisten tehtävien suorittamisessa. Lisätietoja hankintapolitiikan toimintaohjeista saat intranetsivustolta tai erityiseltä eettisten asioiden ekstranet-sivustolta. Ihmisoikeudet Yhtymä on määritellyt kunnioituksen toisia ihmisiä kohtaan yhdeksi eettisistä perusperiaatteistaan. Tästä syystä se painottaa erityisesti kaikissa toimissaan vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen hengen ja sisällön kunnioittamista. Työntekijöitä pyydetään harkitsemaan tekojensa ja päätöstensä vaikutusta ihmisiin ja varmistamaan, etteivät yhtymän yksikön tai työntekijän toimet loukkaa ihmisten koskemattomuutta ja arvoa. 28 GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

29 Yhtymä on erityisen tarkka aroissa tilanteissa, joihin se saattaa toimissaan joutua, kuten pakolaisväestöjen kunnioittamisessa tai herkkien alueiden omaisuuden suojelun sääntöjen noudattamisessa. Tähän liittyen jokaisen GDF SUEZin työntekjän tulee pidättäytyä kaikenlaisen syrjinnän harjoittamisesta sanoin tai teoin, liittyen erityisesti ikään, sukupuoleen, etniseen, yhteiskunnalliseen tai kulttuuritaustaan, uskontoon, poliittiseen aktiivisuuteen tai ammattiliittotoimintaan, henkilökohtaiseen elämäntavan valintaan, fyysiseen olemukseen tai vammaan. GDF SUEZ Eettisyys käytännössä 29

30 Etiikka on kehittyvä ala. Eettisiin käytäntöihin liittyviä asiakirjoja muokataan ja päivitetään jatkuvasti parhaiden käytäntöjen sisällyttämiseksi välttämättömään jatkuvaan kehitykseen. Ristiriitaisissa tulkinnoissa ranskankielistä tekstiä pidetään oikeana. Kaikki etiikkaan liittyvät GDF SUEZin asiakirjat ovat saatavissa GDF SUEZin web-sivustolla, yhtymän intranet-sivustolla sekä erityisellä etiikan ekstranetsivustolla. Lisätietoja tai neuvoja eettisistä käytännöistä ja periaatteiden noudattamisesta saa osoitteesta: Versio - Marraskuu GDF SUEZ Eettisyys käytännössä

31 Tämä asiakirja on tulostettu sataprosenttisesti keräyskelpoiselle ja biohajoavalle päällystetylle paperille, joka on valmistettu ECF- (kloorialkuaineeton) valkaistusta massasta eurooppalaisessa tehtaassa, jolla on ISO hyväksyntä (laadunhallinnalleen), ISO hyväksyntä (ympäristöasioiden hallinnalleen) ja EMAS-hyväksyntä (ympäristötehokkuudelleen). Eettiset säännöt ovat luettavissa gdfsuez.com-verkkosivustolla, intranet-sivustolla ja erityisekstanet-sivustolla Julkaisija: Suunnittelu: Tuotanto: Käännös ja asettelu: Valokuvat: Médiathèque GDF SUEZ (Cover, Getty p.2, Pascal Maitre / Interlinks Image p.7, Nicolas Gouhier / Abaca Press p.10, Cédric Helsly p.13, Laurent Monlaü / Interlinks Image p.15, Sébastien Millier p.17, Cédric Helsly p.21, Hamid Azmoun p.23, Sébastien Millier p.26, Augusto da Silva / Graphix-images Degrémont p.29, Franck Dunouau) 11/2009

32 GDF SUEZ Logotype version Quadri 11/07/ , bd des Batignolles Paris - FRANCE Tél. : +33 (0) / Fax : +33 (0) Web : RÉFÉRENCES COULEUR B 80% C 100% Y 50% B 5% arvoihimme draivi sitoutuminen rohkeus yhteenkuuluvuus gdfsuez.com

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT Käännös viite: V4 Englanti Code of Conduct (Tehokas huhtikuu 2014) POTILAAN TURVALLISUUS JA ETU TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSETIIKKA TUOTTEISTAMME TIEDOTTAMINEN YHTEYDET TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista.

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. 0 Eettiset säännöt Sisältö Johtokunnan viesti........................................ 04 1. Eettiset periaatteet

Lisätiedot

Flint Group. Käytännesäännöt

Flint Group. Käytännesäännöt Flint Group Käytännesäännöt Käytännesäännöt Johdanto Flint Group on täysin sitoutunut eettisiin liiketoimintakäytäntöihin, henkilökohtaiseen rehellisyyteen ja ja näiden Käytännesääntöjen ("Käytännesäännöt"

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN PARANTAA TERVEYTTÄ PARANTAA LUONTOA SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN KUNNIANTUNTOON TASAPUOLISUUTEEN Kuva-alue Liiketoimintanormisto ROBERT F. FRIEL, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA JOHDANTO PerkinElmer

Lisätiedot

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja 2 VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Liiketoiminnan Menettelytavat

Liiketoiminnan Menettelytavat 6 9 Huolenaiheista ilmoittaminen Ihmisoikeudet 14 18 Eturistiriita Lahjat ja kestitys 24 30 33 Luottamuksellisten tietojen suojelu ja käyttö Tietojen eheys Liikekumppanit 37 45 Liiketoiminnan lahjomattomuus

Lisätiedot

Eettinen ohje ja liiketoimintaperiaatteet

Eettinen ohje ja liiketoimintaperiaatteet Eettinen ohje ja liiketoimintaperiaatteet VIESTI VALSPARIN TOIMITUSJOHTAJALTA Hyvät Valsparin työntekijät, Hienon yhtiömme perustana on sitoutuminen toimimaan liiketoiminnassamme oikealla tavalla, eli

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Solvay Group

Eettiset ohjeet. Solvay Group Eettiset ohjeet Solvay Group Eettiset ohjeet Sisällysluettelo 1. Viesti pääjohtajalta...2 2. Johdanto...4 Kuinka toimintaohjeita käytetään? 3. Etiikka ja rehellisyys työpaikalla...6 Terveys ja turvallisuus

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Kohti kestävää tulevaisuutta

Kohti kestävää tulevaisuutta DuPontin toimintaohje Kohti kestävää tulevaisuutta TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2011 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: DuPontin työntekijät ovat jo vuosisatojen ajan käyttäneet markkinaehtoista

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus Liiketapaohjeistus Kultaisten kaarien lupaus Koko liiketoimintamme perusta on, että olemme eettisiä, totuudenmukaisia ja luotettavia. Hyvän maineen luomiseen menee aikaa. Emme ole pelkkiä mainostajia.

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT s. 2 Styronin eettinen ohjeisto s. 3 1. STYRONIN ARVOT s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen DuPontin toimintaohje Kestävän tulevaisuuden varmistaminen TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2015 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: Jo yli kahden vuosisadan ajan olemme ratkaisseet maailman haasteita

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto menettelysäännöt Sisällysluettelo Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme Perusarvomme Johdanto Menettelysääntöjemme sovellettavuus Ristiriidat menettelysääntöjemme ja Danaher-yrityksen käytäntöjen

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

Etiikkaohjeistus Toimintamallimme 3. painos

Etiikkaohjeistus Toimintamallimme 3. painos Etiikkaohjeistus Toimintamallimme 3. painos KAUNISTA ETIIKKAA EETTISTÄ KAUNEUTTA SISÄLTÖ 3 L ORÉAL-HENKI 4 Alkusanat Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Hallitus 6 Keitä tämä ohjeisto koskee? 6 Kuinka tätä

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Ohjaavat meidän käyttäytymistä, päätöksentekoa ja toimintaa. Parkerin arvolauselma Me olemme Parker Yhtiömme toiminta perustuu reiluun kaupankäyntiin sekä asiakkaidemme

Lisätiedot