RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2010 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2010 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus AIKA 18:30-20:44 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 231 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN 6 ESITYKSEKSI LAIKSI KAINUUN HALLINTOKOKEILUSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA 235 VUODEN 2011 TALOUSARVION VALMISTELUTILANNE OSTOTARJOUS OSAKEHUONEISTOSTA ILMOITUSASIAT VUOROTTELUVAPAAN MYÖNTÄMINEN AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN OSUUSKUNTA 13 SENIORISILLALLE 240 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN STRATEGIATYÖRYHMÄÄN 15

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Olavi 18:30-20:44 puheenjohtaja Heikkinen Mauno 18:30-20:44 varapuh.johtaja Heikkinen Hilkka 18:30-20:44 jäsen Härkönen Jorma 18:30-20:44 jäsen Kangasharju Marjo 18:30-20:44 jäsen Tolonen Tarja 18:30-20:44 jäsen Vuoti Marketta 18:30-20:44 jäsen MUU Kurkinen Yrjö 18:30-20:44 kvalt pj Oikarinen Paavo 18:30-20:44 valt. 1 vpj Tähkäpää Liisa 18:30-20:44 valt.2.varapj. Potila Raija 18:30-20:44 esittelijä Härkönen Terttu 18:30-20:44 pöytäk.pitäjä ALLEKIRJOITUKSET Olavi Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Mauno Heikkinen Tarja Tolonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina klo Yhteispalvelupisteessä Lea Lukkari, palvelusihteeri Liite 2 Muutoksenhakuohje

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 231 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen ja tarkennuksen mu kaan kun nanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräisiä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ennen kokouksen alkua kunnanhallitus onnitteli Hilkka Heikkistä merkkipäivän johdosta. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 232 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kun nan hal li tus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöy tä kirja pide tään nähtävil lä Yh teis pal ve lu pis teessä klo Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina ja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina Valittiin Mauno Heikkinen ja Tarja Tolonen.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 233 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Kunnanjohtajan päätös Kirkonkylän asemakaavan pohjakartan osatehtävien hankkimisesta Origo Oy:ltä. Hankittavat osatehtävät ovat rungon GPS-mittaus ja ilmakuvakolmiointi. Hankinnan hinta euroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan em. päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI KAINUUN HALLINTOKOKEILUSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA KHALL 227 Valtiovarainministeriö pyytää kunnan lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamiseksi mennessä. Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi Kainuun hallintokokeilusta annettua lakia siten, että lain voimassaoloaikaa jatkettaan vuoden 2016 loppuun saakka ja kokeilualueen kunnille annettaan val ta päättää kokeilun jatkamisesta vuo den 2012 jäl keen. Kuntien tulisi tehdä päätökset kokeilun jatkamisesta ja ilmoittaa siitä valtioneuvostolle vuoden 2011 loppuun mennessä. Ehdotettu muutos antai si kokeilualueen kunnille mahdollisuuden myös luopua kokei lusta, jos he eivät saavuta yksi mielisyyttä sen jatkamisesta. Kokeiluun osallistuminen on ollut pakollista kokeilualueen kunnille kahdeksan vuotta, mikä loukkaa jossain määrin kunnallisen itsehallinnon periaatteita. Lakiin ehdotettu muutos, jolla lopullinen päätöksenteko on kunnilla itsellään siten, että päätös tulee tehdä kunnanvaltuustossa, pienentää oleellisesti ehdotetun lain ristiriitaa kunnallisen itsehallinnon kanssa. Esitys antaa Kainuun kokeilualueen kunnille mahdollisuuden jatkaa kokeilussa käytettyjä rakenteita ja menettelytapoja katkottomasti. Myös Kainuun kehittämisraha ja siihen kuuluvat menettelyt jatkuisivat nykyisenlaisina. Esitys mahdollistaa kokeilualueen kunnille myös kokeilun päättämisen niin halutessaan. Kokeilun rakenteen ja ra hoitus jär jes telmän jatkamisen mahdollistaminen antaa Kainuussa mahdol li suu den jatkaa palvelujen kokonaisvaltaista ja kustannuste hokasta kehit tämistä. Kokeilua jatkamalla turvataan lainsäädäntö uu distusten kokonaisvaltaisuus. Tällä tavoin Kai nuun hallintokokei lus ta saadut koke mukset tulevat mukaan seuraa valla vaalikaudella to teutettavak si suunniteltuihin kuntalain uudista mista sekä sosiaali- ja terveyden huollon järjestämisrakenteen uudis tamista. Lakiehdotus ehdotetaan tulevaksi voimaan Liite 4 Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta (343/2003) ja perustelut Lisätiedot: kunnanjohtaja, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee annettavan lausunnon sisällöstä.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että annettava lausunto valmistellaan pidettävään ylimääräiseen kunnanhallituksen kokoukseen. KHALL 234 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon: Kunnanhallitus toteaa, että kokeilu tulisi ensisijaisesti vakinaistaa vuodesta 2013 alkaen. Perusteluna asialle on se, että kokeiluaika on ollut riittävä mallin hyötyjen toteamiseksi. Mikäli vakinaistaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, tulee laissa huomioida seuraavat seikat: 1. Lain 20 :ään tulee kirjata säännös siitä, että maakuntavaltuusto voi päättää maakuntajohtajan asemasta esimerkiksi samansisältöisesti kuin nyt on kuntalaissa. 2. Lain 21 :ään tulee kirjata säännökset siitä, että myös kuntien mahdollisesti päättämät uudet toiminnot kuten viljelijätukihallinto, maaseudun kehittämistehtävät, maatalouslomitus, jätehuolto ja pelastuslaitostoiminta voidaan liittää osaksi maakunnan toi min taa. Samalla tarvittavat muutokset tulee tehdä ao. erityislakiin. 3. Terveydenhuollossa toteutettu maakunnallinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio tulee toimintamallina mahdollistaa ja turvata myös jatkossa. Kunnanhallitus täydensi lausuntoa seuraavasti: Lain 23 :än Palveluiden rahoitus osalta la kiin tai sen pe rusteluihin ei tehdä muutosta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen kokouksessa tehdyllä lisäyksellä täydennettynä.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION VALMISTELUTILANNE KHALL 235 Ristijärven vuoden 2011 talousarvion valmistelu on edennyt aikataulussa. Vastuualueet ovat antaneet omat esityksensä määräaikaan mennessä. Talousarvio-ohjeiden mukaiseen raamiin ei ole päästy, mikä johtuu osin sii tä, että henkilöstömenojen kasvuprosenttia on tarkistettu valmistelun alkaessa ja maakunnan rahoitusosuus on tarkentunut. Esitykset suhteessa raamiin esitellään kokouksessa. Veroprosenteista tehdään esitys valtuustolle kokouksessa. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja antaa tarvittaessa ohjeet jatkovalmistelulle. Kunnanhallitukselle jaettiin vastuualueiden esitykset vuoden 2011 talousarvioksi. Kunnanhallitus keskusteli talousarvioon otettavista määrärahavarauksista. Elinkeinotoimeen varataan lisää määrärahaa kunnan kehittämiseen ja työllisyyden hoidon määrärahassa varaudutaan kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan kokoaikaiseen työaikaan.

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus OSTOTARJOUS OSAKEHUONEISTOSTA KHALL 236 Ristijärven kunnassa on tehty päätös taloyhtiöiden fuusioimisesta. Fuusioon otetaan taloyhtiöt, joiden osakekannan kunta omistaa kokonaan. Kunta on tiedustellut mahdollisuutta lunastaa As Oy Saukonrivissä olevan huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet, jolloin em. asunto-osakeyhtiö voidaan liittää suunniteltuun fuusioon. Kun nan tu lee teh dä os to tar jous myyjälle. Lisätiedot taloyhtiöstä ja huoneistosta kokouksessa. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään tarjouksen myyjälle Asunto Oy Saukonrivin huoneiston hallintaan oikeuttavista osak keis ta kokouksessa kes kus te lun poh ja na ole vien reu na eh to jen perusteella. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 237 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1) Valtiovarainministeriö. Kirje Kunnille ja kuntayhtymille yhteispalvelun tukemiseksi annettava valtionavustus. Avustusta voi hakea yp-pisteen perustamisesta tai jo olemassa olevan yhteispalvelupisteen palveluvalikoiman laajentamisesta aiheutuviin kertaluonteisiin kustannuksiin. Hakuaika päättyy ) Valtiovarainministeriö. Päätös Yksityisen perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta vuodelle 2010 tehdyn kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähennyksen kumoaminen (vähennys 0,11 /as). 3) Aluehallintovirasto. Päätös Päätös Riitta-Liisa Oikarisen hallintokanteluun koskien esityslistojen postittamista. 4) Kainuun Maakunta -kuntayhtymä - Ote maakuntahallituksen pöytäkirjasta Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH ja KPk ICT:n perustamisesta. - Maakuntahallitus I pöytäkirja kokouksesta - Esityslista maakuntahallitus III kokoukseen. - Esityslista maakuntahallitus II kokoukseen. - Esityslista maakuntahallitus I kokoukseen. - Muistio Kuntien ja maakunnan välisestä neuvottelusta Maksatuspäätös Seniorpolis -hankkeen kuluihin ajalta ) Kuntien eläkevakuutus. Yleiskirje 2/2010. Eläinlääkäreiden palkkioiden enimmäismäärä vuodelle ) Kutsu pidettävään yksityistietoimitukseen (Juurikkaniementie). 7) Hyrynsalmen kunta / Ylä-Kainuun Tarinakartasto-hanke. Hanke on keskeytetty ajalle projektipäällikön äitiysloman ajaksi. 8) Lähtelän osakkaiden kirje ) Kiinteistöluovutusilmoitukset - Kurkinen Arja ja Kurkinen / Kurkinen Marko Ja Kurkinen Arto / määräosa Kulju Rno 89:11 -tilasta (lahja). 10) Paltamon kunta. Kunnanhallituksen päätös Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamiseksi. 11) Kuntaliitto. Yleiskirje Laki tulvariskien hallinnasta koskee merkittävien tulvariskien hallinnan suunnittelua. Merkittiin tiedoksi.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus VUOROTTELUVAPAAN MYÖNTÄMINEN KHALL 238 Lehtori Tuula Väisänen hakee saapuneella hakemuksella vuorotteluvapaata ajalle Rehtori puoltaa hakemusta. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Tuula Väisäselle vuorotteluvapaan haetun mukaisena. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen lisälista-asiat. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN OSUUSKUNTA SENIORISILLALLE KHALL 34 Osuuskunta Seniorisilta on tehnyt euron avustusanomuksen Ristijärven kunnalle Monitoimikeskus Virtaalan toimintojen pyörittämiseen vuodelle Hakemuksen liitteenä on toimitettu tilinpäätös, jossa näkyvät vuodet 2007 ja 2008, tuloslaskelma ja tase sekä tiliote , josta selviää tämänhetkinen kassatilanne. Osuuskunnan toimintaa on saatu tehostettua, koska samaan aikaan kun osuuskunnan liikevaihto on kasvanut yli kymmenen prosenttiyksikköä, on kunnan avustus kuitenkin ollut pienenevä. Myöskin osuuskunnan lyhytaikaisten velkojen määrä on ollut 2008 pienempi kuin 2007 vuoden lopussa. Osuuskunnan panopistealueeksi on lisätty senioreiden lisäksi lapset ja nuoret. Kunnanhallituksen elinkeinotoiminnan tulosyksikölle on varaus euroa avustuksiin (Osuuskunta Seniorisilta, Ristijärven kulttuuritapahtuma,muut) Valmistelija: vs. hallintosihteeri, puh Puheenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää toiminta-avustusta vuodelle 2010 Osuuskun ta Se nio ri sil lal le yhteensä euroa. Edelleen kunnanhallitus myöntää hallintosihteerille oikeuden neuvotella ja sopia yhdistykselle myönnetyn avustuksen yksityiskohdista ja yh dis tyk seltä teh tävis tä han kin nois ta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen. Merkitään pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Raija Potila ja kunnanhallituksen jäsen Hilkka Heikkinen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. KHALL 239 Osuuskunta Seniorisilta on toimittanut kunnalle hakemuksen lisäavustuksen myöntämiseksi vuodelle Avustusta haetaan euroa. Elinkeinotoimen avustuksiin varatusta määrärahasta on käyttämättä euroa. Loppuosa haetusta avustuksesta voidaan kattaa elinkeinotoimen muilta tileiltä.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Liite 1 Avustusanomus Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun avustuksen. Raija Potila ja Hilkka Heikkinen poistuivat esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajan eh do tuk sen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN STRATEGIATYÖRYHMÄÄN KHALL 240 Kainuun kunnissa laaditaan mielenterveys- ja päihdetyön strategiat. Kunnan strategiaa valmistelevaan työryhmään tulee nimetä kunnanhallituksen edustus. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajan työryhmään. Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti työryhmään Mauno Heikkisen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus OIKAISU VAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS LIITE 2 (liitetään pöytäkirjaan) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 231, 232, 233, 234, 235, 236 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 238, 239, 240 HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 237 (ei sisällä päätöstä / ilmoitusasiat) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kunnanhallitus Aholantie Ristijärvi Pykälät: 238, 239, 240 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä ai kana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Oulun hallinto-oikeus PL OULU valitusaika 30 pv Pykälät: x PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Yhteispalvelupisteessä.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 Kunnanhallitus 30.09.2013 AIKA 17:30-18:24 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 231 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 232 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Kunnanhallitus 17.05.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 115 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 03.06.2013 AIKA 17:30-19:51 PAIKKA Saukkovaara (ravintolarakennus) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 147 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 148

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kunnanhallitus 30.08.2010 AIKA 18:30-21:17 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 190 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Kunnanhallitus 21.02.2011 AIKA 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 39 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Rakentamislautakunta 18.05.2011 AIKA 17:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 20.01.2015 AIKA 17:30-20:24 PAIKKA Kunnatalo, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 Kunnanhallitus 09.08.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 169 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 17:30-18:38 PAIKKA Kunnanhallituksen huone, Aholantie 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236 Kunnanhallitus 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009 1 Kunnanhallitus 31.08.2009 AIKA 18:30-20:50 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 211 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 212 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 145 Kunnanhallitus Aika 14.04.2014 klo 18:00-19:35 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67 Kunnanhallitus 24.02.2009 AIKA 24.02.2009 klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika Torstai 19.02.2015 klo 18:00-18:28 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44 Kunnanhallitus 01.03.2011 AIKA 01.03.2011 klo 14:00-16:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124 Kunnanhallitus 21.02.2012 ASIAT Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 54 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 127 55 Yhteistyösopimus Vuokatti

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot