Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/2015 113. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Aika klo 10:00-13:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Ruokolahden sisäjärvialueen rantayleiskaavan muutos Torsansalon kylässä / Kalalampi 70 Teknisen toimen johtosäännön edellyttämät toimenpiteet Pohjalankilan äänestysalueen vaalilautakunnan täydentäminen Kunnan edustajien nimeäminen eukkotoimikuntaan Metsä Board Oy:n osakeanti / uusien B-sarjan osakkeiden merkitseminen 74 Hallintojohtajan vaalin vahvistaminen Lisämäärärahavaraus Kirkonkylän koulun väistötiloihin Esiselvitys Kirkonkylän kouluhankkeen vaihtoehtoisista toteutus- ja rahoitusmalleista 77 Vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteet Kunnanjohtajan vuosiloma Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Ilmoitusasiat

2 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Osallistujat Läsnä Paananen Taina puheenjohtaja Ijäs Esko I varapuheenjohtaja Ahonen Harri II varapuheenjohtaja Halonen Helli jäsen Kärki Timo jäsen Tella Anne jäsen Henttonen Mirja varajäsen Poissa Heinänen Topi jäsen Kymäläinen Suna kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Muu Savolainen Jouko kunnanvaltuuston puheenjohtaja Launiainen Toivo kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Pätilä Antti kunnanjohtaja Hämäläinen Eija va. hallintojohtaja Villanen Arja tekninen johtaja Allekirjoitukset Taina Paananen puheenjohtaja Eija Hämäläinen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkistus Ruokolahti Timo Kärki pöytäkirjantarkastaja Helli Halonen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä KuntaL:n 63 :n ja kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa kello Eija Hämäläinen va. hallintojohtaja

3 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajat Tarkastusvuorossa ovat kunnanhallituksen jäsenet Timo Kärki ja Anne Tella. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen ja asetetaan nähtäville keskiviikkona Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kunnanhallituksen jäsenet Timo Kärki ja Anne Tella. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Timo Kärki ja Helli Halonen.

5 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ruokolahden sisäjärvialueen rantayleiskaavan muutos Torsansalon kylässä / Kalalampi 143/ / Valmistelija Arja Villanen Puh Maanomistaja on toimittanut kirjeen kunnanhallitukselle kun nanval tuus ton / 22 vahvistaman rantayleiskaavan muuttamisesta Tor san sa lon kylässä Kalalampi-nimisen lammen rannalla omistamallaan tilal la Kalalamminmäki RN:o 20:4. Tilalla on yksi lomarakennuksen ran ta raken nus paik ka RA ja maatilakeskukseen kuuluva 35 k-m 2 :n saunapaikka. Kaa van mu kai sel la saunapaikalla sijaitsee vuonna 1989 valmistunut lo mara ken nus, jota maanomistaja haluaa laajentaa. Maanomistaja on tehnyt aloit teen kaavamuutoksesta vaihtaa rakentamattomalle RA-ra ken nus paikal le maatilakeskuksen saunarakennusmerkintä ja nykyiselle sau na ra kennus pai kal le 200 k-m 2 :n rakentamisen salliva lomarakennuspaikka. Kaa vamuu tos ei vaikuta emätilan rantarakentamisen mitoitukseen eikä ko ko naisra ken nus oi keu teen. Kaavamuutoksen laatijaksi hakija esittää Hirvikallio Consulting tmi RI Antti Hir vi kal lio ta (Kaavanlaatijoiden rekisterin jäsen YKS 371). Hakija ilmoittaa sitoutuvansa vastaamaan rantayleiskaavamuutoksen kustan nuk sis ta. Maankäyttö- ja rakennuslain 76 :n mukaan kunta voi periä maan omis tajal ta puolet yleiskaavan laatimisesta aiheutuvista kustannuksista. Ym pä ristö vi ran omais ten yleisen tulkinnan mukaan tämä koskee kuitenkin al ku peräis tä ensimmäistä alueelle laadittavaa yleiskaavaa. Kaavamuutokset voidaan laskuttaa 100 % maanomistajilta syntyneiden kustannusten pe rusteel la. Kaavamuutoksen tarve ja perusteet ilmenevät hakemukseen oheistetuista kaa va-asia kir jois ta. Asiakirjat jaetaan kunnanhallitukselle esityslistan muka na. Kunnanhallitus päättää 1. Käynnistää Torsansalo kylän (481) tilalla Kalalamminmäki RN:o 20:4. rantayleiskaavan muutoksen maanomistajan kustannuksella. 2. Hyväksyä kaavanlaatijaksi maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallion

6 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ruokolahden sisäjärvialueen rantayleiskaavan muutos Torsansalon ky läs sä / Kalalampi, luonnosvaihe Hirvikallio Consulting on laatinut päivätyt kaavaluonnosasiakirjat se kä niitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja ar vioin ti suun ni telman. Kaavaprojekti on nimetty: Rantayleiskaavan muutos Kalalammella Kaavan lähtökohtana on vaihtaa tilalle osoitettu rakentamaton RA-ra kennus paik ka ja maatilakeskuksen rantasaunan ra ken nus paik ka keskenään. Muu tok sen perusteella kantatilan ko ko nais ra ken nus oi keus ei muutu. Emäti lan mitoitusrantaviivaan perustuva laskennallinen ra ken nus oi keus on 1,52 ra ken nus paik kaa, joista pysyvän asumisen 1 (A) paikka ja siihen liittyvä ran ta sau na ovat olleet kaavan laatimisen ai kaan sekä yksi rakentamaton RA-paik ka. Alkuperäisen mitoituksen mu kais ta rakennusoikeutta ei ylitetä. Kunnanhallitukselle jaetaan rantayleiskaavan muutosta koskevat päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä niitä vastaava päi vät ty osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kunnanhallitus hyväksyy päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä nii tä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnosaineiston liitteineen MRA:n 30 :n mu kai ses ti yleisesti nähtäville 14 päivän ajaksi. Nähtävillä olon aikana kuul laan osallisia ja viranomaisia MRL:n edellyttämällä tavalla. Merkittiin, että tekninen johtaja Arja Villanen oli läsnä asian käsittelyn ajan Kaavamuutosehdotus on alkuperäisen kaavan tavoitteiden mukainen. Tilan kaavaan osoitettu kokonaisrakennusoikeus ei muutu ja vapaa ran ta viivan osuus pysyy ennallaan. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä ajalla Kaavaluonnoksesta ei jätetty huomautuksia. Kaavanlaatija on valmistellut päivätyn kaavaselostuksen ja siihen liittyvän kaavakartan ja kaavamääräykset. Kaava-aineisto jaetaan kunnanhallitukselle esityslistan mukana ja esi tellään kokouksessa. Kunnanhallitus asettaa Ruokolahden sisäjärvialueen rantayleiskaavan muu tos Torsansalon kylässä / Kalalampi kaavamuutosehdotuksen maankäyt tö- ja rakennuslain 19 :n mukaisesti nähtäville ajalle ja pyy tää tarvittavat viranomaislausunnot.

7 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ruokolahden sisäjärvialueen rantayleiskaavan muutos Torsansalon ky läs sä / Kalalampi, kaavan hyväksyminen Ruokolahden sisäjärvialueen rantayleiskaavan muutosehdotus Tor san salon kylässä / Kalalampi on ollut nähtävillä Nähtävillä oloai ka na ei tullut huomautuksia eikä annettu lausuntoja. Kaavanlaatija on val mis tel lut kaavan hyväksymistä varten kaa va se los tuksen, kaavakartan ja kaa va mää räyk sen. Asiakirjat jaetaan esityslistan muka na. Kunnanhallitus hyväksyy kaavamuutoksen ja esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Merkittiin, että tekninen johtaja Arja Villanen oli läsnä asian käsittelyn ajan kello

8 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Teknisen toimen johtosäännön edellyttämät toimenpiteet Teknltk Valmistelija Arja Villanen Puh Teknisen toimen johtosäännön 5 :n mukaan kunnanhallitus vahvistaa vuo sit tain kustannusrajan, jota pienempien hankkeiden tai hankintojen toteut ta mi ses ta tekninen lautakunta voi päättää. Vastaavasti teknisen lautakunnan tulee vuosittain päättää kustannusrajat, joi ta pienemmistä hankkeista tai hankinnoista johtosäännössä erikseen nime tyt viran-/toimenhaltijat voivat päättää. Teknisen lautakunnan taloudelliset toimintavaltuudet ovat vuonna 2014 olleet seuraavat: 1. Tekninen lautakunta - suunnittelutehtävät hankinnat ja rakennuttamistehtävät Tekninen johtaja - suunnittelutehtävät hankinnat ja rakennuttamistehtävät Kiinteistö- ja kunnossapitoinsinööri - hankinnat Maanrakennusmestari - hankinnat Tj Lautakunta esittää kunnanhallitukselle vahvistettavaksi teknisen toimialan ta lou del li set toimintavaltuudet vuoden 2015 osalta seuraaviksi: 1. Tekninen lautakunta - suunnittelutehtävät hankinnat ja rakennuttamistehtävät Tekninen johtaja - suunnittelutehtävät hankinnat ja rakennuttamistehtävät Kiinteistö- ja kunnossapitoinsinööri - hankinnat Maanrakennusmestari - hankinnat

9 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Teknltk Kunnanhallitus hyväksyy teknisen toimialan taloudelliset toimintavaltuudet teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

10 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pohjalankilan äänestysalueen vaalilautakunnan täydentäminen 205/ / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja ase tet ta va kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu pu heen joh ta ja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tar peel linen määrä varajäseniä (vähintään kolme) sekä laitoksissa toimitettavaa en nak ko ää nes tys tä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaa li toi mikun ta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen se kä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden va ra jä senten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edel li sis sä eduskuntavaaleissa eli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ehdok kai ta asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edus ta vuut ta tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain sovel ta mi ses sa. Sekä varsinaisina jäseninä, että varajäseninä on siis oltava nai sia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjes tyk seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva hen ki lö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas voi sen sijaan olla vaalilautakunnan jäsenenä. Vaalilautakunta ja vaa li toimi kun ta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisenä. Kunnanhallitukselle on jaettu esityslistan mukana luettelo edellisten vaalien vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnasta. Kunnanhallitus asettaa vuoden 2015 eduskuntavaaleihin kutakin ää nes tysaluet ta varten vaalilautakunnan, johon kuuluu viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä (luettelo täydennetään ja korjataan kokouksessa) sekä yh den vaalitoimikunnan, johon kuuluu kolme (3) jäsentä kolme (3) va ra jä sen tä. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle henkilötarkistuksia varten Kunnanhallitus asettaa vuoden 2015 eduskuntavaaleihin kutakin ää nes tysaluet ta varten vaalilautakunnan, johon kuuluu viisi (5) jäsentä ja viisi (5) va ra jä sen tä sekä yhden vaalitoimikunnan, johon kuuluu kolme (3) jäsentä ja kol me (3) varajäsentä.

11 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päätti asettaa vuoden 2015 eduskuntavaaleihin kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan, johon kuuluu viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä sekä yhden vaalitoimikunnan, johon kuuluu kolme (3) jäsentä kolme (3) varajäsentä seuraavasti: Äänestysalue Jäsenet Varajäsenet HUHTASENKYLÄ KIRKONKYLÄ POHJALANKILA PUNTALA ÄITSAARI TARKKOLA UTULA VAITTILA Mirja Henttonen, pj. Helli Halonen, vpj. Arto Keltanen Reino Rummukainen Vilma Kosonen Jouko Siitonen, pj. Tea Ainoa, vpj. Kalevi Kurikka Erkki Syrjäkari Sinikka Röyti, pj. Jari Suikkanen, vpj. Arto Terävä Lea Väistö Sirpa Frosti-Nenonen Vesa Kokkonen, pj. Leena Vesterinen, vpj. Reijo Ahvonen Marja Kokkonen Erkki Huhtanen Heikki Liukkonen, pj. Arja Jurva, vpj. Eeva Haakana Raija Uura Eino Aatsinki Simo Vento, pj. Lahja Rinkinen, vpj. Matti Kalpio Vesa Huhtanen Riitta Torpo Osmo Tiilikainen, pj. Unto Mustonen, vpj. Ritva Rautio Leena Lankinen Mauno Liiri Esko Ijäs, pj. Pauli Huuhtanen, vpj. Leila Lehtinen 1. Jouko Kyyrö 2. Raimo Peltonen 3. Pirjo Kuusitunturi 4. Leena Tahvanainen 5. Harri Ahonen 1. Kari Toiviainen 2. Sirpa Immonen 3. Asko Rautio 4. Osmo Ravattinen 5. Raija Aatsinki 1. Leena Siitonen 2. Olli Tella 3. Reijo Liimatainen 4. Markus Laitinen 5. Matti Kaatonen 1. Jari Poutala 2. Maija Partinen 3. Elma Sikiö 4. Olavi Haakana 5. Anja Inkinen 1. Jorma Tuomainen 2. Raimo Haakana 3. Anne Kolehmainen 4. Liisa Silakoski 5. Mikko Värtö 1. Jarmo Sikiö 2. Reijo Putto 3. Maria Hokka 4. Anja Ruotsalainen 5. Kari Luukkonen 1. Timo Tiilikainen 2. Kaija Piiparinen 3. Edith Teräväinen 4. Pirjo Tiilikainen 5. Pekka Luukkonen 1. Juha Tella 2. Mika Tonder 3. Tuula Tynkkynen

12 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus VIRMUTJOKI Riitta Tella Pirkko Rinkinen Pekka Tella, pj. Vuokko Kasanen, vpj. Väinö Lifländer Ritva Kostiainen Lauri Husu 4. Tuija Kekäläinen 5. Heli Vento-Turunen 1. Jorma Martikainen 2. Niina Sikiö 3. Eveliina Kontunen 4. Keijo Lappalainen 5. Liisa Toiviainen VAALITOIMIKUNTA Timo Mihl, pj. Simo Vento, vpj. Sinikka Röyti 1. Anni Hupli 2. Pauli Rautio 3. Vesa Kokkonen Pohjalankilan äänestysalueen vaalilautakuntaa tulee täydentää valitsemalla puheenjohtaja. Kunnanhallitus valitsee puheenjohtajan Pohjalankilan äänestysalueen vaalilautakuntaan. Pohjalankilan äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Ari Kostiainen.

13 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnan edustajien nimeäminen eukkotoimikuntaan 3/ / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Ruokolahden kuntaan valitaan kahden vuoden välein virallinen Ruo ko lahden Eukko. Kuntaa on pyydetty nimeämään kaksi edustajaa euk ko toi mikun taan, joka tekee valinnan. Kunnanhallitus nimeää edustajat eukkotoimikuntaan. Kunnan edustajiksi valittiin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jouko Sa volai nen ja kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Esko Ijäs.

14 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Metsä Board Oy:n osakeanti / uusien B-sarjan osakkeiden merkitseminen 57/ / Valmistelija Antti Pätilä Puh Metsä Board Oyj järjestää maksullisen osakeannin Mer kintä eh to jen mukaisesti uusia B-sarjan osakkeita hintaan 3,66 euroa/osake voi merkitä siten, että kahdellatoista merkintäoikeudella voi merkitä yhden uu den osakkeen. Ruokolahden kunnalla on merkintäoikeuksia niiden täsmäytyspäivänä yhteensä 245 kappaletta, mikä oikeuttaa merkitsemään 20 kappa let ta uusia B-sarjan osakkeita yhteishintaan 73,20 euroa. Os to toi meksian non on oltava perillä toimeksiantoa hoitavalla Nordea Pankilla vii meistään allekirjoitettuna siten, että yhteisön kyseessä ollen liitteenä on yhteisön päättävän elimen kokouspöytäkirjan ote. Toinen vaihtoehto on myydä merkintäoikeudet Nasdaq Helsingissä. Tällöin mer kin tä oi keuk sien myyntitoimeksiannon tulisi olla perillä toimeksiantoa hoi ta vas sa Nordea Pankissa viimeistään samoin liittein kuin edel lä kuvatussa ostotoimeksiannossa. Kunnanhallitus päättää, että Ruokolahden kunta merkitsee 20 kappaletta Met sä Board Oyj:n uusia maksullisia B-sarjan osakkeita hintaan 3,66 euroa/osa ke, yhteishinnalla 73,20 euroa.

15 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Hallintojohtajan vaalin vahvistaminen 183/ / Valmistelija Antti Pätilä Puh Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan / 34 kunnan hal lin to johta jak si kauppatieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti Susanna Kaski sen. Vaali on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 7 :n mu kai ses ti toimitettu ehdollisena siten, että vaali vah vis te taan, kun virkaan va lit tu on toimittanut hyväksyttävän lää kä rin to dis tuk sen terveydentilastaan. Susanna Kaskinen on toimittanut lääkärintodistuksen ter vey den ti las taan ja il moit ta nut ottavansa viran vastaan Kunnanhallitus vahvistaa hallintojohtajan vaalin. Susanna Kaskinen ottaa hal lin to joh ta jan viran vastaan kuuden kuu kau den koeajalla. Viran hoi toon ja palkkaukseen liittyvistä yk si tyis koh dis ta tehdään erillinen pää tös.

16 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Lisämäärärahavaraus Kirkonkylän koulun väistötiloihin 132/ / Valmistelija Antti Pätilä Puh Ruokolahden kunnanvaltuusto linjasi seminaarissaan , että kos te us vau ri oi nen Kirkonkylän nykyinen koulurakennus tulee korvata uudel la rakennuksella. Kunnanhallitus antoi kokouksessaan / 19 vi ran hal ti joil le ohjeet väistötilojen kartoittamisesta ja kilpailuttamisesta tarken taen väis tö ti la vaih to eh to ja / 38. Nämä ratkaisut valtuusto hy väk syi / 10. Kunnanhallitus edelleen päätti / 52 koulun tek ni sen työn si joittu mi ses ta niin, että nykyisen koulurakennuksen tiloja ei hyö dyn ne tä. Samas sa kokouksessa käsiteltiin myös keittiötoimintojen si joit tu mis ta, joiden osal ta selvitystyö jatkui valtuuston antaman eväs tyk sen pohjalta. Kar toi tet tu jen tilojen käyttöönotosta kun nan hal li tus päätti lisäksi, että korvaa vat väistötilat on saatava käyttöön koulun al kuun elokuussa 2015, jonka vuoksi väistötilojen kilpailutuksessa käytetään no peu tet tua rajoitettua me net te lyä. Keittiötoimintojen sijoittumisesta kun nan hal li tus päätti / 56 hyödyn tää kunnan omistamia tiloja niin, et tä ruoan valmistusta eikä ruokailua enää sijoiteta nykyiseen kou lu ra ken nuk seen. Edellä mainituilla päätöksillä on se vaikutus, että kaikki koulutyö Kir kon ky län koulussa päättyy vuonna Väistötilojen tarjouspyynnön osallistumisilmoitus julkaistiin sähköisessä HIL MA-tar jou spor taa lis sa Määräaikaan mennessä kuusi ti la toimit ta jaa ilmoittautui mukaan tarjouskilpailuun. Tarjouspyynnöt ti la toi mit ta jille lähetetään ja tarjousten jättöaika päättyy Kun nanhal li tuk sen päätös tilatoimittajasta on tarkoitus tehdä ylimääräisessä kunnan hal li tuk sen kokouksessa Vuoden 2015 talousarvioon ei ole sisällytetty määrärahaa väistötilojen han kin taan, joten kunnanhallituksen on tehtävä päätösesitys kun nan valtuus tol le asiaa koskevasta li sä mää rä ra has ta vuodelle Päätös vuoden 2015 väis tö ti la mää rä ra has ta on sitova myös vuosille Väistötilojen vuokrasta on ainoastaan suuntaa antavia arvioita. Vuokran ohel la kustannuksiin on huomioitu tiloihin liittyviä kertaluonteisia kuluja, jotka ovat perustamiskustannus, pystytyksen ja purkamisen kustannukset se kä kalustuskustannus. Vuokrakustannusten ja perustamiskustannusten yh teis sum mak si on arvioitu 2,0 2,6 miljoonaa euroa kattaen 35 kuu kauden vuok ra-ajan vuosina Määrärahaan ei sisälly tilojen läm mitys-, ve si- tai sähkökustannuksia eikä myöskään tilojen muuta normaalia yl lä pi to kus tan nus ta. Väistötilakustannuksista merkittävä osa, arviolta enintään miljoona euroa, kohdentuu vuodelle 2015 perustamisvaiheen kus tannuk siin. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle enintään 1,0 miljoonan

17 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus eu ron lisämäärärahan vuo del le 2015 Kirkonkylän koulun väistötilojen perus ta mis- ja vuok ra kus tan nuk siin. Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin toisena kokousasiana 69 :n jälkeen. Merkittiin, että asian käsittelyn aikana saapuivat kunnanhallituksen jäsen An ne Tella kello ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jouko Sa vo lainen kello Merkittiin, että tekninen johtaja Arja Villanen on läsnä asian käsittelyn aikana kello

18 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Esiselvitys Kirkonkylän kouluhankkeen vaihtoehtoisista toteutus- ja rahoitusmalleista 4/ / Valmistelija Antti Pätilä Puh Nykyisen Kirkonkylän koulun korvaaminen uudella koulurakennuksella on tä hän saakka Ruokolahden kunnan suurin yksittäinen investointi, jolla on myös tulevaisuuden kannalta ratkaiseva vaikutus kunnan talouteen ja toimin ta mah dol li suuk siin. Kouluhankkeen rahoitus voidaan toteuttaa pe rin teisel lä mallilla kunnan taseen kautta, joskin tässäkin mallissa eri ra hoi tus laitos ten kilpailutus vertailukelpoisin ehdoin on vaativa tehtävä. Perinteisen toteutusmallin rahoitus voidaan hoitaa myös kunnan oman kiin teis tö yh tiön kautta, jos sellainen tätä tarkoitusta varten haluttaisiin kuntaan perustaa, tai kiinteistöleasingrahoituksella. Kokonaan toisenlainen lähes ty mis ta pa on se, että hanke toteutetaan elinkaarimallilla. Elin kaa ri mallis sa kin on vaihtoehtoisia rahoitustapoja. Kuntarahoitus Oyj:n tytäryhtiö Inspira Oy on konsultoinut useita jul ki sen kiinteistö- ja infrarakentamisen kohteita Suomessa rahoitus- ja to teu tus näkö kul mas ta. Inspira Oy on tehnyt alustavan tarjouksen Ruokolahden koulu hank keen vaihtoehtoisista toteutus- ja rahoitusmalleista. Arvio Inspira Oy:n kon sul toin nin kustannuksesta on (alv 0 %). Kon sul toin tiin voidaan si säl lyt tää myös muu kunnan kannalta mahdol li nen ra ken nus han ke, joka oli si rahoituksellisesti kytkettävissä yhteen kou lun ra hoi tuk sen kanssa. Lisätietoja konsultointihankkeesta esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan hankkimaan tarvittaessa kon sultoin tia Kirkonkylän kouluhankkeen erilaisten to teu tus- ja ra hoi tus mal lien tun nis ta mi sek si yhdeltä tai useammalta alan yritykseltä. Konsultointityön yh teis hin ta voi olla korkeintaan euroa.

19 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteet 52/ / Valmistelija Antti Pätilä Puh Vuoden 2014 tilinpäätösluonnos on valmistunut. Tilinpäätösluonnoksen tuotot ja kulut: euroa toimintatuottoja toimintakuluja verotuloja valtionosuuksia rahoitustuottoja korkokuluja muita rahoituskuluja , , , , , , ,70 Toimintakate on ,60 euroa ja vuosikate ,72 euroa Ta lous ar vion 2014 tar kis tuk ses sa vuosikatteeksi oli arvioitu euroa. To teu tu neen ja talousarviotarkistuksen vuosikatteen ero koos tuu useista tuloslaskelman eristä; noin euroa arvioitua suu rem mis ta toi min tatuo tois ta, arvioitua pienemmistä henkilöstökuluista ( eu roa), palvelujen ( euroa) ja tarvikkeiden ostoista (noin euroa) sekä avustuksista (noin euroa). Ra hoi tus tuot to jen ja -ku lu jen yhteisvaikutus vuosikatteeseen on tar kis tettuun tilinpäätökseen ver rat tu na noin euroa. Suunnitelman mukaisia poistoja on ,65 euroa. Pois toi hin si säl tyy Kirkonkylän koulun poistosuunnitelman muutoksen mukainen lisäys euroa ( / 57 ). Tilikauden ylijäämä on ,54 euroa. Kunnanhallitukselle jaetaan vuoden 2014 tilinpäätösluonnokset: tu los laskel ma ja rahoituslaskelma. Vuoden 2014 tilinpäätös, ehdotus ylijäämän käytöstä sekä ta lous ar vio määrä ra ho jen (netto) ylitykset esitetään hyväksyttäviksi kunnanhallituksen kokouk ses sa Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen pe rus teet. Ti lin päätös käsitellään ja allekirjoitetaan

20 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan vuosiloma / / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Kunnanjohtaja Antti Pätilä on esittänyt pitävänsä neljä päivää vuosilomaa Va. hj Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan vuosiloman

21 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Sivistyslautakunnan pöytäkirja 2/2015, Teknisen lautakunnan pöytäkirja 1/2015, Kunnanjohtajan, va. hallintojohtajan ja henkilöstösihteerin vi ran hal ti ja päätös luet te lo Päätösluettelo lähetetään esityslistan mukana. Pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi ja toteaa, ettei niiden johdosta ole mitään huomautettavaa.

22 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Valmistelija Antti Pätilä Puh Ruokolahden kunnan kannanotto / laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi Kunnilta oli pyydetty mennessä kannanottoa sosiaali- ja terveysvaliokunnan eh do tuk ses ta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi Aikataulun kiireellisyyden vuoksi kunnanjohtaja valmisteli kannanoton, joka esitellään kokouksessa. Kunnanvaltuuston seminaari Kunnanvaltuuston seminaari pidetään Kunnanjohtaja esittelee seminaarin ohjelmaa ja käsiteltäviä asioita. Kunnanhallituksen merkitseen kannanoton ja seminaarin asiat tiedoksi.

23 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Aluehallintoviraston päätös , ESAVI/8568/ /201: Erityisavustuksen myöntäminen aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikalliselle kehittämishankkeelle (Terve ruokolahtelainen). Aluehallintoviraston päätös , ESAVI/8712/ /2014: Erityisavustuksen myöntäminen lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeelle (Liikkuva koulu). Väestörekisterikeskus , dnro 388/330/15: Ää nes tys alue jao tuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä hallituksen pöy täkir ja 4/2015, Etelä-Karjalan jätelautakunnan pöytäkirja 1/2015, Imatran kaupunki, Imatran seudun ympäristölautakunnan pöytäkirja 1/2015, Ruokolahden kunnan vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta Kunnanhallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tietoonsa saatetuksi ja sovel tu vin osin noudatettavaksi.

24 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT EET MUUTOKSENHAKUOHJ Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 67 69, 75, 77, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 70 74, 76, 78 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Ruokolahden kunnanhallitus Virastotie 3, RUOKOLAHTI Sähköposti: Faksi: (05) Pykälät 70 74, 76, 78 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, Kuopio sähköpostiosoite: Faksi: Kunnallisvalitus, Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, Pykälät Valitusaika 30 päivää

25 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/ Valitusviranomainen ja valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 14 päivää Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Vaikutuksiltaan vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta valituksen voivat tehdä ne, joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoite tulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Pelkästään kunnan jäsenyyden perusteella valitusoikeutta ei ole silloin, kun kyse on vaikutuksiltaan vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta (MRL mom.). Hankinta-asiaa koskevan päätöksen tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä päivänä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen tai omalla vastuulla lähetin välityksellä tai postitse. Oikaisuvaatimuksen voi toi mittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa. Käsittelymaksuja ei kuitenkaan peritä mm. sosiaaliasioita, julkisoikeudellista palvelussuhdetta, vaaleja, verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai julkisia maksuja koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Sivistyslautakunnan hyvinvointijaosto AIKA 06.02.2017 klo 16:30-17:41 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 31 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 27.06.2016 klo 18:10-18:25 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot