Aikasi on arvokasta. Päätöksesi ovat korvaamattomia. NOKIAN TOIMINTAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikasi on arvokasta. Päätöksesi ovat korvaamattomia. NOKIAN TOIMINTAOHJEET"

Transkriptio

1 Aikasi on arvokasta. Päätöksesi ovat korvaamattomia. NOKIAN TOIMINTAOHJEET

2 Nokian hyvä maine muodostaa huomattavan osan Nokian arvosta. Maineestamme meidän ei tule milloinkaan tinkiä. Olemme kaikki työskennelleet kovasti sen eteen. Tulevaisuutemme on täynnä mahdollisuuksia ja riskejä. Niiden huolellinen suhteuttaminen on osa normaalia liiketoimintaamme. Uudet toimintaohjeemme antavat selkeät raamit liiketoimintamme harjoittamiselle. Toimintaohjeemme sisältävät monia hyödyllisiä ohjeita merkittävimpien riskien, kuten tietosuojan, eturistiriitojen, sopimattomien maksujen ja ympäristövaikutuksien, hallintaa varten. Teemme päivittäin päätöksiä, jotka vaikuttavat onnistumismahdollisuuksiimme. Väärällä valinnalla vaikka se olisi tehty kiireen keskellä tai hyvin aikein voi olla merkittäviä ja pitkäaikaisia vaikutuksia maineeseemme. Toimintaohjeemme eivät voi kattaa kaikkia mahdollisia eteen tulevia tilanteita. Ne kuitenkin määrittelevät keskeiset, lakiin ja eettisiin standardeihin perustuvat toimintatapamme ja auttavat meitä toimimaan oikein työssämme. Jokaisen meistä tulee raportoida toimintaohjeita koskevat huolenaiheet tai rikkomukset heti niiden ilmetessä. Työpaikkamme ilmapiirin on oltava sellainen, että jokainen voi tehdä tällaisen ilmoituksen huoletta. Emme hyväksy kosto- tai muita negatiivisia toimenpiteitä niitä kohtaan, jotka perustellusta syystä ja hyvässä uskossa ilmoittavat toimintaohjeiden rikkomista koskevista epäilyistään. Jokaisen meistä tulee noudattaa Nokian toimintaohjeita. Se on velvollisuutemme kaikkia sidosryhmiämme kohtaan. Jos emme tiedä tai olemme epävarmoja siitä, mikä kulloinkin on oikea tapa toimia, jokaisen velvollisuus on kysyä neuvoa. Meidän kaikkien on tehtävä toimintaohjeista tärkeä osa työtämme ja kaikkea toimintaamme Nokiassa. Rajeev Suri Toimitusjohtaja

3 TARKOITUS LAAJUUS SOVELTUVUUS Asiakkaamme ja yhteisöt, joissa toimimme, odottavat meidän olevan luotettavia kumppaneita. Osakkeenomistajamme olettavat meidän harjoittavan liiketoimintaa oikealla tavalla saamalla hyvän tuoton heidän sijoituksilleen laillisia ja eettisiä kilpailuetuja hyödyntäen. Koko liiketoimintamme perustuu luottamukseen, eivätkä sidosryhmämme käänny puoleemme ilman sitä. Nokian toimintaohjeet ilmaisevat henkilökohtaisen sitoutumisemme tämän luottamuksen ansaitsemiseen joka päivä, jokaisessa yhteisössä, jossa toimimme, ja kaikessa liiketoiminnassamme. Toimintaohjeet kertovat arvoistamme työntekijöillemme ja liikekumppaneillemme. Toimintaohjeissa määritellään eettiset toimintatavat, joita henkilöstömme ja yhteistyökumppaniemme tulee noudattaa. Toimintaohjeet sisältävät myös tärkeitä liiketoimintaa koskevia ohjeita. Ne antavat lisätietoa niille, jotka työssään ovat tekemisissä toimintaohjeissa käsiteltävien aihealueiden kanssa. Toimintaohjeissa käsitellään myös työntekijän vastuuta ja velvollisuutta ilmoittaa mahdollisista rikkomuksista ja auttaa mahdollisissa tutkimuksissa. Toimintaohjeet koskevat jokaista Nokian johtajaa, toimihenkilöä ja työntekijää, myös Nokian kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöitä. Ne koskevat myös sellaisten yhtiöiden (esim. yhteisyritysten) johtajia, toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joista Nokia omistaa osake-enemmistön tai joissa sillä on määräysvalta. Nokia pyrkii toteuttamaan toimintaohjeitaan (tai varmistamaan samanlaisten ohjeiden käyttöönoton) yrityksissä, joihin se on investoinut, mutta joissa sillä ei ole osake-enemmistöä tai määräysvaltaa. Nokia tekee parhaansa saadakseen myös kolmannet osapuolet, kuten toimittajat ja yhteistyökumppanit, sitoutumaan sopimuksella Nokian toimintaohjeisiin tai varmistamaan, että tällaiset osapuolet noudattavat toimintaohjeidemme kaltaisia käytäntöjä. 3 Nokia Toimintaohjeet 2015

4 NOKIAN TOIMINTAOHJEET Noudatamme lakeja sekä Nokian käytäntöjä ja menettelytapoja kaikissa maissa, joissa meillä on liiketoimintaa. Olemme esimerkkeinä toisillemme ja sidosryhmillemme olemalla rehellisiä ja oikeudenmukaisia. Ilmoitamme viipymättä eturistiriidoista, jotka saattavat vaikuttaa kykyymme tehdä liiketoimintaan liittyviä päätöksiä, ja vältämme epäasianmukaisen vaikutelman antamista. others. Tuemme avointa ja rehellistä kulttuuria kunnioittamalla toisiamme, luottamalla toisiimme ja pitämällä yllä korkeita eettisiä normeja. Huolehdimme siitä, että toimintaohjeita noudatetaan, ja jos saamme tietää mahdollisista rikkomuksista, ilmoitamme niistä viipymättä. 4 Nokia Toimintaohjeet 2015

5 Nokian liiketoimintaa koskevat ohjeet NOKIAN TOIMINTAOHJEET

6 SOPIMATTOMAT MAKSUT Nokia noudattaa lakeja kaikkialla maailmassa, missä sillä on liiketoimintaa. Emme hyväksy sopimattomia tai lahjanomaisia, suoraan tai epäsuorasti asiakkaille, valtion virkamiehille tai kolmansille osapuolille suoritettavia maksuja. Tällaisia sopimattomia maksuja ovat voitelurahat, sopimattomat lahjat, viihde, palkkiot, palvelukset, lahjoitukset tai muut sopimattomat arvonsiirrot. Käytämme ainoastaan luotettavia myyntiedustajia ja kolmansia osapuolia, jotka ovat sitoutuneet samoihin asioihin kuin me. Sopimaton maksu tarkoittaa arvonsiirtoa tavalla, joka on voimassa olevan lainsäädännön tai Nokian lahja-, viihde- ja vieraanvaraisuuskäytäntöjen tai asiakkaan käytäntöjen vastainen. Erityisen huolellinen on oltava kanssakäymisessä valtion virkamiesten kanssa. Heihin luetaan myös asiakkaan edustajat, jos asiakas on valtion omistama yritys. Älä koskaan anna valtion virkamiehelle lahjoitusta tai hyväksy kolmannen osapuolen tekemää lahjoitusta, jonka tarkoitus on nopeuttaa palvelua, esimerkiksi tulli-, maahanmuutto- tai lupakäsittelyä. Sopimattomat maksut voivat aiheuttaa tekijälleen rikossyytteen ja altistaa Nokian siviili- tai rikosoikeudellisille seuraamuksille. Kysy aina neuvoa, jos olet epävarma maksun laillisuudesta. Myyntiedustajien tai toimittajien (erityisesti, jos he ovat tekemisissä valtion virkamiesten kanssa) esittämät, epätavallisen suuret provisiopyynnöt, tavallista suuremmat edustus- ja matkakulut tai provisiopyynnöt ennen kaupan varmistumista. Maksut yksityishenkilöille, ulkomaisille tileille tai tileille, joiden omistaja on jokin muu oikeushenkilö kuin sopimuksessa määritelty taho. Matka-, majoitus- tai vieraanvaraisuuspyynnöt, jotka koskevat valtion virkamiehiä, asiakkaita tai heidän omaisiaan tai ystäviään. Lahjoituspyynnöt hyväntekeväisyysjärjestöille tai organisaatioille, joilla on kytköksiä valtion virkamieheen tai asiakkaaseen. Pyynnöt tai vaatimukset käyttää tiettyä tavaran tai palvelun toimittajaa tai kolmatta osapuolta, jolla on jokin erityissuhde esimerkiksi asiakkaaseen. Palveluntarjoajat, jotka lupaavat tavaroiden epätavallisen nopeaa tullauskäsittelyä tai viisumien, työlupien tai valtiollisten lupien tavallista nopeampaa käsittelyä. Pyynnöt kirjata jokin liiketoimi virheellisesti tai epätäydellisesti tai nopeuttaa jotakin hyväksyntää tai maksua tavalla, joka ei ole kirjanpitosäännösten mukainen. Maksut epämääräisistä tuotteista tai palveluista tai maksut, joista saatava vastike on epävarma tai epäselvä. 6 Nokia Toimintaohjeet 2015

7 ETURISTIRIITA Toimimme Nokian parhaan edun mukaisesti ja käytämme Nokian omaisuutta ja resursseja yksinomaan Nokian eduksi. Ilmoitamme viipymättä kaikista sellaisista käytännöistä, jotka saatetaan objektiivisesti katsoen mieltää epäasiallisiksi tai sellaisiksi, että ne vaikuttavat arvostelukykyymme. Vältämme sekä työssä että työn ulkopuolella kaikkea sellaista toimintaa, jolla saattaisi olla haitallinen vaikutus Nokian maineeseen. Eturistiriita syntyy, kun Nokian edut ja henkilökohtaiset edut ovat ristiriidassa keskenään. Tällainen eturistiriita ei välttämättä ole ongelma sinänsä, mutta siitä voi tulla ongelma, jos sitä ei raportoida heti ja hoideta asianmukaisesti. Eturistiriitatilanne on sellainen, jossa henkilöllä on joko todellinen eturistiriita tai hän on tilanteessa, joka voidaan mieltää sellaiseksi. Eturistiriita, jota ei ole asianmukaisesti raportoitu ja käsitelty, saa muut kyseenalaistamaan vilpittömyytesi Nokiaa kohtaan. Muista, että perheenjäsenten ja läheisten henkilökohtaisten ystävien edut ja muut vastaavat suhteet voivat aiheuttaa eturistiriitoja. Sinun tulee viipymättä ilmoittaa Nokialle olosuhteista, jotka saatetaan mieltää eturistiriidaksi. Kun olet jättänyt eturistiriitailmoituksen, sinä, esimiehesi ja eettisten asioiden osasto (Ethics & Compliance) pohditte yhdessä mahdollisia ratkaisuja asian järjestämiseksi. Taloudelliset tai muut intressit yrityksissä, joissa voit vaikuttaa Nokian ja näiden yritysten, asiakkaiden, konsulttien tai toimittajien väliseen nykyiseen tai tulevaan liiketoimintaan. Työssä tekemäsi päätökset, jotka vaikuttavat sinulle läheisiin henkilöihin tai sukulaisiisi, tai päätökset, joista sinä tai perheesi voitte hyötyä henkilökohtaisesti. Epätavalliset alennukset tai lahjat, maksut tai muut edut toimittajilta, asiakkailta tai muilta tahoilta, jotka harjoittavat tai haluavat harjoittaa liiketoimintaa Nokian kanssa. Perheenjäsenten tai henkilökohtaisten ystävien palkkaaminen, ylentäminen tai heidän esimiehenään toimiminen. Ulkopuolisen työn tekeminen työaikana tai Nokian resurssien, immateriaalioikeuksien tai luottamuksellisten tietojen käyttäminen muissa kuin Nokiaan liittyvissä työtehtävissä. Ryhtyminen sellaisen hyväntekeväisyys- tai kansalaisjärjestön virkailijaksi tai johtajaksi, joka voi saada (tai pyrkiä saamaan) rahoitusta tai tukea Nokialta. 7 Nokia Toimintaohjeet 2015

8 REILU KILPAILU Nokia kilpailee reilusti. Useimmissa maissa yritysten toimintaa säädellään kilpailulainsäädännöllä, joka estää kilpailijoiden keskinäiset sopimukset, rajoittaa määräävässä markkina-asemassa olevien yritysten toimintaa tai edellyttää ennakkotarkastuksia tai -lupia yrityskaupoille, hankinnoille tai muille kilpailua heikentäville toimille. Nokia noudattaa kilpailua koskevia lakeja kaikissa maissa, joissa sillä on liiketoimintaa. Sinun tulee ymmärtää paikallista kilpailulainsäädäntöä ja tarvittaessa pyytää neuvoa Nokian paikalliselta lakiosastolta (Legal & Compliance). Jokaisen työntekijän vastuulla on ilmoittaa Nokian johdolle kilpailulainsäädännön rikkomuksista. Alla on esimerkkejä tapauksista, jotka saattavat rikkoa kilpailulainsäädäntöä: o sopimukset kilpailijoiden kanssa hintojen asettamiseksi, asiakkaiden, toimittajien tai markkinoiden jakamiseksi tai tuotannon rajoittamiseksi; o luottamuksellisten tai muuten arkaluonteisten tietojen jakaminen kilpailijoille tai kolmansille osapuolille; o jälleenmyyjien mahdollisuuksien rajoittaminen tuotteidemme jälleenmyyntihintojen määrittämisessä; o yksinomaisten sopimusten solmiminen kumppaneiden kanssa; o samassa tilanteessa olevien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden epäoikeudenmukainen kohtelu; o kilpailijoiden yhteiset pyrkimykset sulkea pois kolmas osapuoli tai kilpailija; o rinnakkaiskaupan rajoittaminen yhtenäisillä kaupankäyntialueilla (kuten EU). Yritykset, joiden katsotaan olevan määräävässä markkina-asemassa, eivät saa käyttää asemaansa (tai markkinavoimaansa) väärin. Jos Nokian katsottaisiin olevan määräävässä asemassa tietyillä markkinoilla, pitää huomioida tarkemmat kilpailusäännöt/kilpailusääntöjä pitää ehkä ottaa huomioon tarkemmin. Älä jaa, toimita tai muutenkaan luovuta tietoja kilpailijoille esimerkiksi sanallisesti tai epävirallisesti tai osallistumalla tapahtumiin, joihin kilpailijat osallistuvat säännöllisesti (esim. alan tapahtumiin tai standardointitoimintaan). Älä keskustele kilpailijoiden kanssa arkaluonteisista aiheista, kuten hinnoittelusta, tulevista suunnitelmista tai strategioista, tuotesuunnitelmista, asiakkaista tai tuotannosta. Älä jaa Nokian liikesalaisuuksia ilman esimiehen hyväksyntää tai tavalla, joka on ristiriidassa salassapitosopimuksen kanssa, tai tavalla, joka vaatii yhteistyötä kilpailijan kanssa ja joka on hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarpeetonta. Älä toimi kilpailijan hallituksessa. Älä osallistu yksinoikeusjärjestelyihin tai kilpailukieltosopimuksiin. Älä osallistu sellaisiin teknologialisenssisopimuksiin, jotka voivat rajoittaa lisenssinhaltijan tai lisenssinantajan vapautta. Älä osallistu yhteisiin tarjous- tai hankintasopimuksiin tai muodosta yhteisyritystä. 8 Nokia Toimintaohjeet 2015

9 YKSITYISYYDEN SUOJA Nokia kunnioittaa yksityisyyden suojaa. Nokia kerää, käyttää, säilyttää ja muulla tavoin käsittelee henkilö- ja asiakastietoja vastuullisesti, huolellisesti ja soveltuvia lakeja noudattaen. Käytämme asianmukaisia yksityisyyden suojan hallintamenettelyjä ja seuraamme sitoumustemme toteuttamista. Keräämme henkilötietoja avoimesti ja annamme asianmukaiset mahdollisuudet vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käyttöön. Tietoturva ja yksityisyyden suoja ovat kiinteä osa tuotteitamme ja palveluitamme. Käytämme asianmukaisia suojakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä tai julkistamiselta. 9 Nokia Toimintaohjeet 2015 Sitoutumisemme yksityisyyden suojasta huolehtimiseen tarkoittaa enemmän kuin vain lain vaatimusten täyttämistä. Nokia ansaitsee asiakkaidensa luottamuksen hallinnoimalla henkilötietoja vastuullisella tavalla. Yksityisyyden suojan loukkaukset aiheuttavat huomattavia kustannuksia ja voivat joissakin tapauksissa aiheuttaa siviilikanteita tai rikossyytteitä työntekijää tai Nokiaa vastaan. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, joiden perusteella yksittäinen henkilö on tunnistettavissa. Osa käsittelemistämme henkilötiedoista ovat suoraan yksilöiviä, esimerkiksi yhteystiedot, henkilökohtaiset profiilitiedot ja yksittäisen henkilön ääni-, kuva- tai paikannustiedot. Henkilötietoja ovat myös välillisesti henkilöön yhdistettävissä olevat tiedot, kuten liittymän tilaajatiedot, laitteen ja sovelluksen yksilöivät tunnisteet ja muut vastaavat tiedot. Jos et ole varma asiasta, käsittele kaikkia tietoja henkilötietoina. Myös asiakkaamme asettavat vaatimuksia siitä, miten meidän on kerättävä, käytettävä ja käsiteltävä henkilötietoja. Emme voi kerätä, käsitellä tai tallentaa henkilötietoja tavalla, joka ei ole asiakassopimustemme ja muiden yksityisyyden suojaa koskevien sitoumustemme mukainen. Kullakin työntekijällä on oikeus käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hänen työtehtäviensä suorittaminen edellyttää. Näiden tietojen jakamiseen on oltava hyväksyttävä liiketoiminnallinen syy. Suojaa henkilötiedot fyysisesti ja elektronisesti. Tallenna henkilötietoja vain Nokian hyväksymiin ympäristöihin, ei koskaan salaamattomiin ja suojaamattomiin tietokoneisiin, palvelimiin tai siirrettäviin tietovälineisiin tai henkilökohtaisiin pilvitallennuspalveluihin. Ilmoita havaitsemasi tietoturvan tai yksityisyyden suojan loukkaukset tai haavoittuvuudet Nokian tietoturvasta ja yksityisyyden suojasta vastaavalle henkilöstölle. Tutustu Nokian yksityisyyden suojaa koskeviin toimintaohjeisiin, joissa määritellään Nokian yksityisyyden suojaa koskeva visio ja periaatteet sekä hallintomalli. Älä ota tarpeettomia kopioita henkilötiedoista tai siirrä tai muuten käytä henkilötietoja ilman hyväksyttävää syytä. Älä säilytä henkilötietoja, jos et tarvitse niitä. Silppua tai tuhoa muulla sopivalla tavalla kaikki tarpeettomat henkilötiedot. Älä kerää, käsittele, siirrä tai tallenna henkilötietoja ympäristöissä, joita ei ole asianmukaisesti suojattu oikeudetonta käyttöä tai tietojen häviämistä vastaan. Älä jätä henkilö- tai asiakastietoja tulostimeen, jaettuun palvelimeen tai yleisessä käytössä olevaan tietokoneeseen tai tiedostoon. Jos henkilötietoja siirretään maasta toiseen, ota huomioon kansainvälisiä tiedonsiirtoja koskevat määräykset. Älä paljasta henkilötietoja henkilöille ja organisaatioille, joilla ei ole lupaa saada niitä tietoonsa.

10 TOIMINTA VALTION VIRKAMIESTEN KANSSA Nokia toimii kansainvälisten yhteisöjen ja viranomaisten kanssa eri rooleissa: tuotteita ja palveluja tarjoavana yrityksenä, etujamme valvovana yrityskansalaisena, veronmaksajana ja yksityisen sektorin toimijana, joka tarjoaa työpaikkoja ja taloudellisia mahdollisuuksia monissa maissa ympäri maailmaa. Kun teemme yhteistyötä hallitusten, virastojen ja virkamiesten kanssa, noudatamme tiukkoja eettisiä vaatimuksia ja toimimme avoimesti. Yhteistyöhön hallitusten ja valtion omistamien yritysten kanssa liittyy erityisvaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi hankintoja, lobbausta, vieraanvaraisuutta, luottamuksellisten tietojen luovuttamista ja tietojen säilyttämiseen liittyviä sääntöjä. Toimimme viranomaisten kanssa rehellisesti ja tarkasti ja noudatamme Nokian toimintaohjeita ja käytäntöjä sekä soveltuvia lakeja. Valtion virkamiehiä ovat muun muassa valtion virastojen ja muiden kansallisten, alueellisten, paikallisten ja kunnallisten hallintoelimien edustajat sekä valtion omistamien yritysten työntekijät ja heidän puolestaan toimivat henkilöt. Liiketavat, jotka ovat hyväksyttäviä kaupallisella sektorilla kuten vieraanvaraisuuden osoittaminen tai tietyt tarjousta edeltävät myyntitoimet eivät aina ole hyväksyttäviä tai ovat laittomia valtion liiketoiminnassa. Nokia ei osallistu politiikkaan tai vaaleihin tekemällä lahjoituksia poliittisille ryhmille. Nokia suojaa etujaan laillisella ja avoimella viranomaisiin kohdistuvalla vaikuttamistyöllä. Henkilökohtainen poliittinen toiminta, kuten paikallisten ehdokkaiden tukeminen tai lahjoitukset ehdokkaille, voidaan hyväksyä. Toiminnan on kuitenkin oltava laillista, se on tehtävä omalla ajalla ja omilla resursseilla, eikä siihen saa millään tavalla liittää Nokiaa. Ota yhteyttä Nokian Government Relations -osastoon, jos aiot tehdä vaikuttamistyötä tai luoda suhteita valtion virkamiehiin. Noudata Nokian toimintaohjeita ja muita soveltuvia ohjeita kaikessa kanssakäymisessä valtion virkamiesten kanssa. Noudata Nokian lahja-, viihde- ja vieraanvaraisuuskäytäntöjä, kun osoitat vieraanvaraisuutta tai tarjoat viihdettä tai matkoja valtion virkamiehille. Pyydä mahdollisille tarjouksille etukäteen lupa eettisten asioiden osastolta (Ethics & Compliance). Pidä huoli, että tietoja pyytävällä valtion virkamiehellä on oikeus saada pyytämänsä tiedot ja että Nokialla on oikeus antaa ne. Jos sinulta pyydetään tietoja, noudata tilanteeseen sopivaa ohjesääntöä tai käytäntöä tai pyydä neuvoa Nokian lakiosastolta (Legal & Compliance). Poikkeaminen sopimuksen vaatimuksista, kun tarjoat tuotteita tai palveluja valtiolle tai valtion omistamalle yritykselle. Tietojen antaminen viranomaiselle tai sopimuksen allekirjoittaminen ilman, että olet huolellisesti varmistanut tietojen tai sopimuksen ajantasaisuuden, täsmällisyyden ja täydellisyyden. Poikkeaminen hallituksen julkisia hankintoja tai tarjouskilpailua koskevista menettelyistä, vaikka valtion virkamies antaisi olettaa, että poikkeaminen on hyväksyttävää tai sallittua. Valtion virkamiehen tai tämän perheenjäsenen palkkaaminen Nokialle, jos tämä voi asemansa puolesta vaikuttaa Nokian ja viranomaisen väliseen liiketoimintaan. 10 Nokia Toimintaohjeet 2015

11 IMMATERIAALI- OIKEUDET JA LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT Nokia panostaa keksintöihin ja palkitsee niistä. Nokian immateriaalioikeudet patentit, ohjelmistot ja muu tekijänoikeuksin suojattu materiaali, taitotieto ja liikesalaisuudet sekä tuote- ja tavaramerkit ovat yhtiön arvokkainta omaisuutta. Suojaamme immateriaalioikeuksiamme ja noudatamme niiden sekä luottamuksellisten tietojen käsittelyssä Nokian luokittelu- ja käsittelyohjeita. Kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia ja luottamuksellisia tietoja. 11 Nokia Toimintaohjeet 2015 Kun käsittelet immateriaalioikeuksia tai luottamuksellisia tietoja, mieti seuraavia seikkoja: o Kuka tämän omistaa? Onko minulla lupa käyttää sitä? o Kenen kanssa voin jakaa tämän? Miten voin suojata sen arvoa? o Onko käyttöoikeuteni päättynyt? Jos on, mitä minun pitää tehdä? Nokialla on erillisiä liiketoimintayksiköitä, joista jokaisella on omat immateriaalioikeutensa. Kunnioita ja suojele sekä oman liiketoimintayksikkösi että muiden yksiköiden immateriaalioikeuksia Nokian sisäisten menettelytapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Et saa antaa kolmansien osapuolten ymmärtää, että sinulla on valtuudet myöntää oikeuksia jonkin toisen liiketoimintayksikön immateriaalioikeuksiin. Ennen kuin luovutat Nokian immateriaalioikeuksia kolmannelle osapuolelle, pyydä aina tarvittava valtuutus ja huolehdi asianmukaisten sopimusehtojen laatimisesta. Apua saat Nokian lakiosastolta (Legal & Compliance). Suojaa Nokian luottamuksellisia tietoja ja liikesalaisuuksia luvattomalta luovuttamiselta ja väärinkäytöltä äläkä jaa niitä kolmansille osapuolille muutoin kuin niiden luovuttamista ja käyttöä rajoittavien hyväksyttyjen ehtojen mukaisesti. Suojaa muiden immateriaalioikeuksia ja luottamuksellisia tietoja yhtä huolellisesti kuin omiamme ja voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti ja kunnioita niitä. Nokian tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien varastaminen, väärinkäyttö tai kavaltaminen voi altistaa sinut ja mahdollisesti myös Nokian siviili- ja rikosoikeudellisille seuraamuksille sekä vahingonkorvauksille. Tämän menettelyohjeen rikkominen voi johtaa myös kurinpitotoimiin. Noudata Nokian ohjesääntöjä ja käytä immateriaalioikeuksiin erikoistuneita tiimejä apuna immateriaalioikeuksien ja luottamuksellisten tietojen luomisessa, suojaamisessa ja valvonnassa. Et saa hankkia tai käyttää toisen henkilön tai yhtiön ideoita, materiaaleja tai tietoja ilman asianmukaista lupaa. Tämä koskee esimerkiksi kuvien, avoimen lähdekoodin ohjelmistojen, ulkopuolisilta pyytämättä saatujen ideoiden tai verkkolähteistä tai kolmansilta osapuolilta saadun kirjallisen materiaalin kopiointia tai käyttöä. Älä myönnä käyttöoikeuksia tai muita oikeuksia immateriaalioikeuksiimme tai muihin tietoihimme ilman lupaa. Älä myöskään vastaanota immateriaalioikeuksia tai luottamuksellisia tietoja neuvottelematta asiasta oman osastosi lakimiehen kanssa. Älä käytä muita kuin hyväksyttyjä laitteita ja työkaluja, äläkä käytä väärinhyväksyttyjä laitteita tai työkaluja tai jaa omia käyttäjätunnuksia, salasanoja, työkaluja tai laitteita muiden kanssa. Tällainen toiminta voi johtaa immateriaalioikeuksien katoamiseen tai IT-järjestelmiemme vioittumiseen. Älä lähetä arkaluonteisia tietoja valvomattomiin tulostimiin, keskustele luottamuksellisista tiedoista avoimesti muiden kuullen tai jätä tekemiäsi kirjallisia materiaaleja merkitsemättä Nokian tietojen luokittelu- ja käsittelyohjeiden mukaisesti. Älä käytä väärin Nokian immateriaalioikeuksia tai luottamuksellisia tietoja. Jos havaitset, että muut ovat luvattomasti selvittäneet Nokian patentoitujen tuotteiden, prosessien, palveluiden tai suunnitelmien valmistustapaa, sinun tulee ilmoittaa tällaisista väärinkäytöksistä välittömästi Nokian lakiosastolle (Legal & Compliance). Älä palkkaa sellaista uutta työntekijää, joka on saattanut olla kilpailijan palveluksessa, huolehtimatta varotoimista, jotka estävät uutta työntekijää paljastamasta vahingossa muiden immateriaalioikeuksia tai luottamuksellisia tietoja. Muista noudattaa Nokian kanssa tekemäsi salassapito- tai keksintösopimuksen mukaisia velvoitteitasi. Jos olet epävarma siitä, miten menetellä, kysy neuvoa Nokian lakiosastolta (Legal & Compliance).

12 TYÖSKENTELY TAVARAN JA PALVELUIDEN TOIMITTAJIEN KANSSA Nokia pyrkii luomaan eettiset ja avoimet suhteet tavaran ja palveluiden toimittajiinsa. Odotamme, että toimittajamme ylittävät laissa asetetut vaatimukset, noudattavat Nokian toimintaohjeita sekä kunnioittavat toimintaohjeissamme mainittuja arvoja. Noudatamme Nokian hankintamenettelyjä uusien toimittajien valinnassa ja nykyisten toimittajasuhteidemme hallinnassa. Vuorovaikutuksemme toimittajien kanssa on avointa, emmekä ota vastaan tai anna lahjoja tai viihdettä, ellei se ole Nokian lahja-, viihde- ja vieraanvaraisuuskäytäntöjen mukaista. 12 Nokia Toimintaohjeet 2015 Tavaran ja palveluiden toimittajat työskentelevät Nokian puolesta. Velvollisuutesi on huolehtia siitä, että toimittajat eivät vahingoita Nokian mainetta. Perehdy keskeisiin hankintakäytäntöihin ja -vaatimuksiin. Ilmoita heti, jos sinua vaaditaan valitsemaan tietty toimittaja ja/tai poikkeamaan hyväksytystä toimittajanvalinta- tai suhteidenhallintaprosessista. Ryhdymme välittömästi perusteellisiin korjaaviin toimenpiteisiin ja/tai lopetamme liiketoimet sellaisten toimittajien kanssa, joiden toiminta on oikeudellisesti tai eettisesti kyseenalaista. Emme ota toimittajilta vastaan mitään lahjoja, viihdetarjontaa tai vieraanvaraisuutta, joka ei ole Nokian lahja-, viihde- tai vieraanvaraisuuskäytäntöjen mukaista. Sinun on välittömästi ilmoitettava kaikista toimittajan yrityksistä antaa mitään Nokian lahja-, viihde- ja vieraanvaraisuuskäytäntöjen vastaista. Jos otat toimittajilta vastaan mitä tahansa Nokian lahja-, viihde- ja vieraanvaraisuuskäytäntöjen vastaista, seurauksena saattaa olla kurinpitotoimia ja jopa työsuhteen päättäminen. Lisäksi tällainen toiminta voi saattaa sinut siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen. Varo tilanteita, joissa sinua painostetaan valitsemaan toimittaja, joka ei ole valintaprosessin perusteella valittavaksi esitetty toimittaja. Toimittajat, jotka tavanomaisen liikesuhteen lisäksi tarjoavat jotakin arvokasta vastinetta (esim. sukulaisen palkkaamista, lahjaa, viihdettä), jotta ohittaisimme toimittajavaatimuksemme tai lain asettamat vaatimukset. Toimittajat voivat vaatia vastiketta vastaan esimerkiksi valituksi tulemista, liiketoimintasuhteen säilyttämistä, liiketoiminnan kasvattamista, sopimusehdoista poikkeamista tai tilintarkastusten tai laatuongelmien ohittamista. Toimittajat, jotka eivät suostu noudattamaan Nokian toimittajavaatimuksiin sisältyviä standardeja; esimerkiksi sellaisia, jotka koskevat toiminnan eettisyyttä, työehtoja tai ihmisoikeuksia, työterveys- ja -turvallisuusasioita tai ympäristöasioita. Toimittajat, joilla ei ole käytössään omia toiminnan eettisyyttä, työelämän normeja, kestävän liiketoiminnan käytäntöjä, laadunvalvontaa ja turvallisuutta koskevia toimintaohjeita tai jotka eivät sitoudu näiden toimintaohjeiden mukaisiin vaatimuksiin. Toimittajat, jotka eivät puutu kohtuullisiin huolenaiheisiin tai epäilyksiin, toteuta korjaavia toimenpiteitä tai käsittele tarkastusten tuloksia ajallaan. Toimittajat, jotka väittävät voivansa toteuttaa epärealistisia toimitusaikatauluja tai hinnoittelua tai nopeuttaa tullikäsittelyä tai jotka yrittävät hyödyntää Nokian mainetta tai tavaramerkkiä luvattomasti. Toimittajat, jotka ovat valtion, viranomaisen tai jonkun Nokian työntekijän lähisukulaisen omistuksessa tai määräysvallan alaisina, sekä toimittajat, jotka väittävät voivansa käyttää sopimatonta vaikutusvaltaa valtioon, viranomaiseen, asiakkaaseen tai muuhun kolmanteen osapuoleen. Varo eturistiriitatilanteita liiketoiminnassa toimittajien kanssa, esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa perheenjäsenelläsi tai jollakulla muulla lähipiiriisi kuuluvalla on merkittävä rooli toimittajan liiketoiminnassa tai läheinen suhde toimittajaan.

13 KANSAINVÄLISTÄ KAUPPAA SÄÄTELEVIEN LAKIEN JA SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN Nokian eri puolille maailmaa toimittamia tuotteita, palveluita ja tekniikoita säädellään kansallisella ja kansainvälisellä lainsäädännöllä, ja nämä säännökset vaikuttavat myös muuhun Nokian toimintaan. Tietojen ja tiedostojen siirtäminen rajojen yli sähköpostin ja Internetin kautta tai jopa tietojen vaihtaminen samaan maahan kokoontuneiden eri maiden kansalaisten välillä voi olla säänneltyä toimintaa. Noudatamme kaikkia liiketoimintaamme vaikuttavia kansainvälistä kaupankäyntiä sääteleviä lakeja ja määräyksiä, myös vientivalvonta- ja vientikieltomääräyksiä. Ilmoitamme rajat ylittävät tuotteet sekä niiden arvot tulliviranomaisille totuudenmukaisesti ja avoimesti. 13 Nokia Toimintaohjeet 2015 Ota kaikki tarvittavat kaupankäynnin säännökset huomioon, kun suunnittelet rajat ylittäviä toimintoja, esimerkiksi ilmaistoimituksia, palautuksia ja matkatavaroina kuljetettavia tuotteita. Jos osallistut työssäsi tavaroiden tai palveluiden vientiin tai tuontiin, edes satunnaisesti, noudata kunkin maan soveltuvia lakeja. Tarkista, ovatko liikekumppanit pakotelistoilla, ja noudata Nokian sisäisiä ohjesääntöjä. Vienti voi olla monimuotoista, kuten tiedon jakamista sähköisesti (esimerkiksi sähköpostitse tai verkkoyhteisöjen kautta). Vientinä voidaan pitää myös sellaisen elektroniikan kuljettamista rajojen yli, joka voisi sisältää vientivalvonnan säätelemää tietoa (tällaista elektroniikkaa ovat esimerkiksi kannettavat tietokoneet, puhelimet ja tabletit). Monet maat asettavat rajoituksia tiettyjen teknologioiden ja tietojen siirrolle. On myös maita, jotka jopa kieltävät kokonaan liiketoiminnan tiettyjen maiden kanssa. Vientirajoituksia ja pakotteita voidaan soveltaa useiden eri syiden perusteella, joita ovat muun muassa o viennin kohdemaa; o tiettyjen laitteistojen, ohjelmistojen ja teknologioiden vientivalvonnan tärkeys; o kansainväliseen ja kotimaiseen liiketoimintaan osallistuvat yritykset ja henkilöt; o Nokian tarjoamien laitteiden, ohjelmistojen tai teknologian loppukäyttö. Kaikki tuonti täytyy ilmoittaa tarkasti ja tuontiasiakirjojen ja tuontiarvojen mukaisesti. Tuonti- ja vientiasiakirjat pitää arkistoida huolellisesti mahdollista myöhempää käyttöä varten (esim. auditointi). Selvitä loppukäyttö/loppukäyttäjä, toimituspäivämäärä ja -paikka pyytämällä asiakkailta tai kolmansilta osapuolilta kattavat ja selkeät tiedot. Tee tuonti-/vienti-ilmoitukset, asiakirjat ja tuote- ja pakkausmerkinnät selkeästi ja totuudenmukaisesti. Selvitä, mitä paikalliset viranomaiset pitävät tuontina tai vientinä. Tarvittaessa ota yhteyttä Global Trade Management -tiimiin. Jos työhösi liittyy tuonti- ja vientitehtäviä, olet vastuussa siitä, että noudatat Nokian ohjesääntöjä ja menettelytapoja. Sääntöjenvastainen tuonti tai vienti tai pakotteiden laiminlyönti voi altistaa sinut ja Nokian siviili- ja rikosoikeudellisille seuraamuksille. Vältä toimitusten tekemistä Nokian tavanomaisesti käyttämien toimitus- ja laskutusjärjestelmien ulkopuolella (esim. matkatavarana kuljetettavat laitteet). Sähköpostitse, palvelinyhteydellä tai muilla keinoin toimitettava teknologia voi olla vientivalvontasäännösten alaista. Laskun summan ylittävät maksut välittäjälle tai epäilyttävistä tai tunnistamattomista palveluista maksetut maksut. Epätarkat kuvaukset, luokittelut tai tavaroiden tai tietojen arvot laskuissa, tullilomakkeissa ja muissa asiaan liittyvissä asiakirjoissa. Varo tilanteita, joissa on havaittavissa merkkejä siitä, että asiakas tai loppukäyttäjä saattaa yrittää kiertää sovellettavia kauppalakeja lähettämällä tavarat eteenpäin kiellettyyn määränpäähän.

14 SISÄPIIRIOHJE Nokia on julkisesti listattu yhtiö, ja uskomme vakaasti, että kaiken toimintamme tulee olla rehellistä. Pääomamarkkinoita säännellään lähes jokaisessa maassa, ja sääntelyn keskeiset osat käsittelevät kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita koskevien tietojen saannin epäsuhtaisuutta. Työntekijöillä voi olla Nokiaa tai muita yrityksiä koskevaa olennaista, julkistamatonta tietoa. Tällaisen olennaisen, julkistamattoman tiedon käyttäminen henkilökohtaisen tai taloudellisen hyödyn tavoittelemiseen, esimerkiksi osakkeiden myymiseen tai ostamiseen tai tällaisen tiedon ilmaiseminen muille vahingoittaa markkinoiden integriteettiä, on tämän sisäpiiriohjeen vastaista ja on todennäköisesti myös laissa kiellettyä. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan kaikkea julkistamatonta, yhtiötä tai sen arvopapereita koskevaa tietoa, jonka julkistamisella todennäköisesti olisi olennainen vaikutus arvopaperin hintaan tai arvopaperia koskeviin osto-, myynti- tai pitopäätöksiin. Työntekijä, jolla on hallussaan sisäpiiritietoa, ei saa o käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla (ostaa tai myydä niitä suoraan tai välillisesti) o neuvoa muita kaupankäynnissä näillä arvopapereilla o ilmaista tällaista sisäpiiritietoa muille. Jos uskot, että on olemassa selvä Nokian liiketoimintaan liittyvä syy ilmaista sisäpiiritietoa osana tavanomaisia työtehtäviäsi, ja jos tahoa, jolle tietoja ilmaistaisiin, sitoo vastaavanlaiset salassapitomääräykset kuin itseäsi, ota yhteyttä lakiosastoon (Legal and Compliance) ennen tiedon luovuttamista. Älä osta tai myy arvopapereita sellaisten työssä tai muuten kuulemiesi tai saamiesi tietojen perusteella, joiden julkistaminen käsityksesi mukaan voisi vaikuttaa osakkeen hintaan. Varo paljastamasta Nokiaa tai muita yhtiöitä koskevia, ei-julkisia tietoja henkilölle, joka voisi käyttää näitä tietoja kaupankäyntiin rahoitusmarkkinoilla. Älä keskustele Nokian liiketoiminnasta tai Nokiaa koskevista tiedoista kenenkään kanssa, edes ystävien, perheenjäsenten tai liiketuttavien. Älä anna Nokian arvopapereita tai muita arvopapereita koskevia vihjeitä tai suosituksia kenellekään, ei myöskään ystäville tai perheenjäsenille, jos hallussasi on Nokiaa tai muita yhtiöitä koskevaa, olennaista julkistamatonta tietoa. Älä ryhdy mihinkään kaupankäyntiin, jos hallussasi on sisäpiiritietoa, erityisesti juuri ennen kuin yhtiö julkaisee merkittävän tiedotteen tai tuloksen tai tällaisen julkistamisen yhteydessä. Nokian sisäpiirirekisteriin kuuluvien on lisäksi noudatettava Nokian sisäpiiriohjeen mukaisia suljettuja ikkunoita. Älä ryhdy mihinkään muuhun toimeen, joka voi olla sisäpiiritietoa koskevien lakien ja määräysten tai Nokian käytäntöjen vastaista. 14 Nokia Toimintaohjeet 2015

15 TERVEYS, TURVALLISUUS JA TYÖYMPÄRISTÖ Nokia kantaa vastuuta työntekijöidensä ja heidän kanssaan työskentelevien henkilöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Tarjoamalla turvallisen, terveellisen ja reilun työympäristön ansaitsemme toistemme, sopimus- ja yhteistyökumppaneidemme, asiakkaidemme sekä ympäröivän yhteiskunnan kunnioituksen. Voimme saavuttaa tämän noudattamalla johdonmukaisesti sisäisiä ohjeistuksiamme. Ohjeistuksemme täyttävät tai ylittävät soveltuvan lainsäädännön vaatimukset. Edellytämme myös sopimuskumppaneidemme ja toimittajiemme toimivan samoin. Jokaisen työntekijän vastuulla on varmistaa terveellinen, turvallinen ja oikeudenmukainen työympäristö meille kaikille. Työterveyden ja -turvallisuuden hallinta on sisällytetty osaksi liiketoimintaamme ja prosessejamme, joihin kuuluvat muun muassa tuotteidemme ja järjestelmiemme suunnittelu, tuotanto, jakelu ja asiakastuki. Voimme parantaa terveyttämme ja turvallisuuttamme riskienhallinnalla, ehkäisemällä työtapaturmia ja tartuntatautien leviämistä sekä hyödyntämällä uusia toimintatapoja ja teknologioita. Meidän tulee edistää terveellisiä elämäntapoja tukevaa toimintaa, joka parantaa työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia sekä työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa. Meidän tulee korjata asiat, joissa on todettu puutteita työterveyden, turvallisuuden tai työolojen osalta vaaratilanteiden, tarkastusten tai palautteen perusteella. Toimittajiemme ja muiden kumppaneidemme on noudatettava samoja vaatimuksia ja korostettava vastaavalla tavoin terveyden, turvallisuuden ja työympäristön merkitystä toiminnassaan. Nokia suhtautuu tähän ohjesääntöön vakavasti ja voi ryhtyä kurinpitotoimiin sen rikkomisesta. Myös viranomaiset voivat langettaa siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia terveyttä, turvallisuutta ja työympäristöä koskevien normien rikkomuksista. Turvallisuutta koskevien sääntöjen ja hyvien käytäntöjen noudattamatta jättäminen - esimerkiksi, jos työntekijä ei käytä turvavyötä taksissa, osallistuu puhelinneuvotteluun ajaessaan tai työskentelee korkeilla paikoilla ilman asianmukaisia suojatoimia. Menettelytavat, jotka eivät ota huomioon toimintaohjeitamme tai lain vaatimuksia tai muutoin asettavat toiset vaaraan - esimerkiksi, jos esimies vaatii työkyvytöntä henkilöä työskentelemään. Päivittäiseen turvallisuuteen, prosesseihin ja terveyskäytäntöihin liittyvien parannusmahdollisuuksien laiminlyöminen. 15 Nokia Toimintaohjeet 2015

16 TALOUSHALLINTO Nokia hoitaa kirjanpitonsa asianmukaisesti. Nokia tekee tarpeelliset tarkastukset esittääkseen taloudelliset tiedot tarkasti ja johdonmukaisesti, suojellakseen omaisuuttaan ja raportoidakseen liiketoimissaan tapahtuvat transaktiot oikeaaikaisesti ja objektiivisesti. Nokia on sitoutunut noudattamaan voimassa olevia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat sen kirjanpitoa ja raportointia esim. viranomaisille ja sijoittajille. Kirjanpidon oikeellisuus vaatii kaikkien transaktioiden kirjaamista sekä taustamateriaalin säilyttämistä. Nokian taloudenpitoon liittyvää informaatiota ja sekä fyysistä että immateriaalista omaisuutta (kuten immateriaalioikeuksia) tulee suojata. Kun esität liiketoimintaan liittyviä asioita tai kun laadit taloudellisia ennusteita, toimi rehellisesti ja avoimesti. Tarkista tosiasiat ja tietojen oikeellisuus ennen asiakirjan allekirjoittamista tai transaktion hyväksymistä. Varmista myös, että taustalla on liiketaloudellisesti järkevä syy. Tee yhteistyötä ulkoisissa ja sisäisissä tarkastuksissa sekä vastaa kysymyksiin ja asiakirjapyyntöihin kattavasti ja viipymättä. Noudata Nokian kirjanpito-ohjeita sekä yleisiä kirjanpitoperiaatteita ja -määräyksiä johdonmukaisesti. Kysy, jos olet epävarma. Säilytä kirjanpitomateriaali ja muut taloudenpitoon liittyvät tiedot lain ja Nokian asiakirjojen säilyttämisohjeiden mukaisesti. Tosiasioiden, yksittäisten transaktioiden tai kirjanpidon vääristeleminen on vakava asia, joka voi saattaa tekijänsä tai Nokian siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Virheelliset kirjaukset tai kirjanpidon tapahtumat, joissa on väärä päiväys tai harhaanjohtava kuvaus, esimerkiksi väärennetyt kulut, ostotilaukset, työaikakortit tai tositteet. Tapahtumat, jotka eivät ole liiketoiminnan kannalta järkeviä. Päätökset, jotka eivät ole hyvän liiketalouden mukaisia, ja taloudelliset tulokset, jotka eivät näytä peilaavan liiketoiminnan todellista suoritusta. Tilanteet, joissa työntekijät eivät ole toimineet valtuutuksiensa rajoissa. Nokian omaisuus, jota ei ole suojattu katoamisen tai varkauden varalta, sekä Nokian omaisuuden myynti, jolle ei ole saatu asianmukaista lupaa. Puutteet sisäisissä kontrolleissa, kuten riittämättömät valtuutukset tai kuluja varten vaadittavat hyväksymiset, etenkin jos kyseessä on raha- tai maksuliikenne. Asiakirjojen säilyttämiseen liittyvien ohjeiden tai vaatimusten kiertäminen, erityisesti jos kyseessä on vireillä oleva oikeudenkäynti, tarkastus tai tutkimus. 16 Nokia Toimintaohjeet 2015

17 REILU TYÖPAIKKA Nokian tulee olla haluttu työnantaja ja sen työntekijät ovat yhtiön tulevaisuus. Nokia vaalii maailmanlaajuisesti erilaisia taustoja kunnioittavaa työpaikkakulttuuria, joka edistää työntekijöiden mahdollisuuksia, uudistumista, menestystä ja kasvua. Noudatamme työntekijöiden rekrytoinnissa, sitouttamisessa, ylennyksissä ja muissa työnantajatoimissa paikallista, soveltuvaa työlainsäädäntöä ja -säännöksiä, jotka koskevat mm. palkkausta, työaikoja, yksityisyyttä, työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta, pakko- ja lapsityövoimaa, työehtosopimuksia ja tasapuolista kohtelua. Nokia julkaisee ohjeistuksia ja tietoa Nokian sisäisistä menettelytavoista työntekijöille ja näiden esimiehille. Jokaisessa maassa on työsuhteita koskevia säännöksiä. Nokialla on omat käytäntönsä ja prosessinsa työsuhteita koskevien säännösten noudattamiseksi sekä näihin liittyvät sisäiset ohjeet. Nokialla on yleinen henkilöstöä koskeva toimintaohje sekä tämän lisäksi yksityiskohtaisempia menettelytapoja ja ohjeita, jotka koskevat henkilöstöhallinnon eri osa-alueita. Tässä reilua työpaikkaa koskevassa osiossa esitellään pääkohdittain Nokian henkilöstöpolitiikan pääperiaatteet sekä siihen liittyvät menettelytavat ja ohjeet. Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen on vain osa keskinäistä kunnioitusta korostavaa työpaikkakulttuuria me olemme kaikki vastuussa siitä, että jokaista ihmistä kohdellaan kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti Nokiassa. Meidän on varmistettava, että palkkaamista koskevat päätökset perustuvat työnhakijan pätevyyteen. Niihin ei saa vaikuttaa hakijan ikä, sukupuoli (ei myöskään raskaus), kansallisuus, etninen tausta, ihonväri, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto tai muu laissa kielletty tekijä. Useissa maissa on erityisiä maahanmuuttoa, ulkomailla asuvia työntekijöitä, komennuksia ja vuokratyöntekijöiden käyttöä koskevia säännöksiä. Nokia tarkistaa säännöllisesti, että sen menettelytavat ja ohjeet ovat soveltuvan lainsäädännön mukaisia. Jos jokin kysymys tulisi tarkistaa, älä epäröi nostaa asiaa esiin. Maailmanlaajuisten vaatimustemme vastaiset käytännöt, vaikka jonkin maan lainsäädäntö ne sallisi tai ei erityisesti kieltäisi niitä, sillä Nokia noudattaa työsuhdetta koskevia periaatteitaan johdonmukaisesti. Suostuminen pyyntöihin, jotka voivat vaarantaa Nokian yleisen henkilöstöä koskevan toimintaohjeen tai sen mukaisten yksityiskohtaisempien ohjeiden tai menettelytapojen noudattamisen. Sellaiset palkkaamista tai ylennyksiä koskevat päätökset, jotka eivät perustu henkilön pätevyyteen tai eivät muuten ole Nokian virallisten menettelytapojen tai arvojen mukaisia. Epäystävällisen työympäristön luominen, kiusaaminen tai muu loukkaava käytös (kuten etnistä ryhmää tai sukupuolta loukkaavien vitsien kertominen tai materiaalin levittäminen). Työlainsäädännön rikkominen esimerkiksi poikkeamalla lapsitai pakkotyövoimaa koskevista kielloista tai rajoittamalla henkilön vapautta valita työpaikka. Sellaisen henkilön rankaiseminen, joka on esittänyt hyvässä uskossa huolensa Nokian toimintaohjeita tai soveltuvaa lakia koskevasta rikkeestä. 17 Nokia Toimintaohjeet 2015

18 IHMISOIKEUDET Nokia tarjoaa tuotteita ja palveluita, jotka lisäävät mahdollisuuksia toteuttaa ja edistää perusoikeuksia, kuten ilmaisunvapautta ja poliittista osallistumista. Nokia on sitoutunut noudattamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, ja odotamme myös toimittajiemme ja liikekumppaniemme tunnustavan nämä arvot. Nokia pyrkii takaamaan, että kaikki tuotteissamme käytettävät materiaalit ovat peräisin sosiaalisesti vastuullisista lähteistä. Emme hyväksy tai edistä ihmisoikeuksien vastaista toimintaa emmekä osallistu siihen. Nokia toimii harkiten myyntiä edeltävissä prosesseissa ja noudattaa kansainvälisiä standardeja, jotka auttavat varmistamaan, että tuotteitamme käytetään ihmisoikeuksia edistävällä, ei niitä loukkaavalla tavalla. Nokia toimittaa rajoitettuja, YK:n hyväksymiä lawful intercept -valvontatoimintoja, jotka perustuvat yksiselitteisiin standardeihin ja joiden käytölle on selvät lailliset perusteet. Useimmissa maissa operaattoreilta edellytetään tällaisten ominaisuuksien toteuttamista, jotta viranomaiset voivat hyödyntää niitä lainvalvonnassa. Nokia valitsee huolellisesti toimittajansa ja liikekumppaninsa varmistaakseen, että ne ovat yhtiön tavoin sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Nokia noudattaa soveltuvia lakeja ja osallistuu alan hankkeisiin, jotka tukevat ihmisoikeuksia ja auttavat varmistamaan, että tuotteissamme käytetyt metallit ja mineraalit eivät edesauta konflikteja. Luonnonvarojen lainvastainen, riistävä tai asiaton hyödyntäminen voi aiheuttaa Nokialle siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia. Erityisen huolellinen on oltava toimittaessa maissa, joissa viranomaisvalvonta on heikkoa tai joissa hallitusvalta ei ole syntynyt avoimen ja demokraattisen prosessin tuloksena. Käyttäjien tietoja koskevat, normaalin liiketoiminnan rajat ylittävät pyynnöt tilanteissa, joissa Nokia vastaa verkon ylläpidosta. Riskimaissa toimivien operaattoreiden pyynnöt, jotka koskevat sijaintitietoja, liikenteeseen tai tapahtumiin liittyviä tarkkoja käyttäjätietoja tai vastaavia tietoja. Älä käytä tavaran tai palvelun toimittajia tai sopimuskumppaneita, joiden epäillään käyttävän alaikäistä työvoimaa tai jotka eivät huolehdi terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä. Vältä kansainvälisten rajoitusten piirissä olevista konfliktimaista peräisin olevien mineraalien käyttöä. Nokia seuraa tällaisten tuotteissaan käytettyjen metallien alkuperää toimitusketjussaan aina sulattotasolle asti. 18 Nokia Toimintaohjeet 2015

19 YMPÄRISTÖ Nokia on sitoutunut suojelemaan ympäristöä, ja sen aktiivinen, avoin ja eettinen tapa hoitaa ympäristöasioita täyttää ja usein myös ylittää laissa ja säännöksissä asetetut vaatimukset. Pyrimme jatkuvasti ehkäisemään saastumista ja pienentämään tuotteidemme ja palveluidemme suunnittelun, hankinnan, valmistuksen, käytön ja käytöstä poistamisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Huomioimme ympäristönäkökulman kaikessa toiminnassa, liiketoiminnan suunnittelussa, päätöksenteossa ja valvonnassa, jotta voisimme ymmärtää toimiemme vaikutukset ja kehittyä. Odotamme samaa sitoutumista myös Nokian liikekumppaneilta ja toimittajilta. Nokia noudattaa ympäristöasioissa aina vähintään lain asettamia vaatimuksia. Odotamme Nokian työntekijöiden, toimittajien, sopimuskumppanien ja muiden liikekumppanien noudattavan samoja tai vastaavia vaatimuksia ja asettavan ympäristönsuojelun etusijalle. Nokia pyrkii jatkuvasti pienentämään tuotteidensa ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta, aina suunnittelusta hankintaan, valmistukseen, käyttöön ja käytöstä poistamiseen asti. Näin myös asiakkaiden ja tuotteiden käyttäjien ekologinen jalanjälki pienenee. Ota selvää oman työsi ympäristövaikutuksista ja omaa alaasi koskevista erityisvaatimuksista (esim. tuotevaatimuksista tutkimus- ja kehitystyössä tai kuljetusvalinnoista logistiikassa). Pyri heti korjaamaan tilanne, jos huomaat Nokian ympäristöasioiden hallinnassa parantamisen varaa jonkin vaaratilanteen, tarkastuksen tai palautteen perusteella. Muista, että ympäristölakien noudattamatta jättäminen voi johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Lisäksi Nokia voi kohdistaa kurinpitotoimia työntekijöihin, jotka rikkovat näitä ohjeita. Pyri pienentämään tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia pienentämällä jätteiden määrää, parantamalla energia- tai materiaalitehokkuutta tai ehkäisemällä saastumista. Varmista, että kaikkien tarvittavien ympäristölupien, lisenssien ja muiden selvitysten (kuten ympäristövaikutusten arvioinnin) hankinta, ylläpito, uusiminen ja jatkaminen tapahtuvat Nokian liiketoiminnan kannalta ajallaan. Työntekijöiden, toimittajien, asiakkaiden tai muiden kolmansien osapuolien esittämien ympäristövalitusten tai -kysymysten sivuuttaminen tai hidas käsittely. Sellaisten toimittajien ja sopimuskumppaneiden käyttäminen, joiden ympäristökäytännöt eivät ole hyviä tai kestäviä. Soveltuvien ympäristösäädösten tai yhtiön ohjeiden noudattamatta jättäminen. Ostoihin, luovutuksiin tai muihin uusiin hankkeisiin ryhtyminen ennen kuin hankkeeseen liittyvät ympäristöriskit on huolellisesti arvioitu. 19 Nokia Toimintaohjeet 2015

20 Toimintaohjeet osana jokapäiväistä liiketoimintaa NOKIAN TOIMINTAOHJEET

21 NOKIAN TOIMINTAOHJEIDEN MUKAISET VASTUUSI Nokian toimintaohjeet asettavat Nokian henkilöstölle ja liikekumppaneille korkeat eettisyysvaatimukset. Toimintaohjeissa määritellään sitoutumisemme vastuulliseen ja eettiseen liiketoimintaan. Toimintaohjeissa ei käsitellä kaikkia yksittäisiä tilanteita, joihin henkilöstö voi kansainvälisessä liiketoiminnassamme joutua. Erilaisia tilanteita, lainsäädäntöön ja sääntelyyn liittyviä epävarmuuksia, riskejä ja haasteita ei voi koskaan täysin välttää. Tämä ei kuitenkaan vapauta meitä vastuustamme toimia eettisesti. Toimintaohjeiden mukaiset velvollisuutesi ovat kaikissa tilanteissa seuraavat: Perehdy toimintaohjeisiin ja noudata niissä esitettyjä käytäntöjä. Jos havaitset toimintaohjeiden vastaista toimintaa, ilmoita siitä viipymättä käytössäsi olevien kanavien kautta. 21 Nokia Toimintaohjeet 2015 Pyydä tarvittaessa apua tai hanki lisätietoja. Et saa kostaa kenellekään, joka tekee ilmoituksen toimintaohjeiden mahdollisesta noudattamatta jättämisestä. Toimi yhteistyössä ja avoimesti kaikissa toimintaohjeiden noudattamista koskevissa tutkimuksissa. Vältä kaikenlaisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa lainvastaiseen toimintaan, antaa vaikutelman sopimattomasta toiminnasta tai vahingoittaa Nokian mainetta. Nokian esimiehet ja johtajat valvovat toimintaohjeiden noudattamista organisaatioissaan. Heillä on siten lisävastuu sitouttaa oma tiiminsä toimintaohjeisiin ja edistää niiden noudattamista tehokkaasti. Esimiesten ja johtajien täytyy: Tuntea ja osata ennakoida liiketoiminnan riskialueet, jotka voivat vaikuttaa tiimin toimintaan näiden toimintaohjeiden mukaisesti; Pyrkiä minimoimaan tiimiin mahdollisesti vaikuttavia riskejä jo ennakolta sekä varmistaa, että tiimillä on asianmukainen koulutus tällaisten riskien käsittelemiseen; Keskustella tiimin kanssa säännöllisesti ohjesäännön noudattamisen tärkeydestä; Korostaa, miten tärkeää on tehdä viipymättä ilmoitus toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta ja edistää avointa raportointia; Varmistaa, että työntekijät voivat ilmoittaa epäilyistään pelkäämättä kostotoimia; Palkita työntekijöitä, jotka noudattavat toimintaohjeita moitteettomasti, ja antaa heille tunnustusta; Varata asianmukaiset resurssit toimintaohjeiden noudattamisen varmistamiseksi sekä asettaa seurantatavoitteet; Palkata ja ylentää vain henkilöitä, jotka toimivat ehdottoman rehellisesti; Noudattaa aktiivisesti toimintaohjeita ja yhtiön hyvää hallintotapaa; Osoittaa selvästi omin sanoin ja teoin sitoutumisensa Nokian toimintaohjeisiin ja niihin sisältyviin käytäntöihin.

22 TOIMINTAOHJEIDEN VASTAISESTA TOIMINNASTA ILMOITTAMINEN Toimintaohjeiden vastainen toiminta heikentää osakkeenomistajien, asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta yhtiöön. Toimintaohjeiden noudattamatta jättäminen voi myös saattaa työtoverit ja yhtiön liiketoiminnan vaaraan. Velvollisuutesi on tehdä viipymättä ilmoitus, jos havaitset jonkun toimivan toimintaohjeiden vastaisesti tai epäilet sitä. Ilmoittamalla mahdollisista rikkomuksista pikimmiten autat yhtiötä säilyttämään maineensa ja puuttumaan ongelmiin ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa haitallisesti yhtiön talouteen, maineeseen tai juridiseen asemaan. Nokiassa huolista ja epäilyistä voi ilmoittaa luottamuksellisesti monin eri tavoin. Voit puhua esimiehellesi, Nokian vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle yksikölle (Ethics & Compliance) tai paikalliselle lakiosastolle (Legal & Compliance). Voit myös ottaa kirjallisesti yhteyttä toimitusjohtajaan tai hallitukseen. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä. Sinun ei myöskään tarvitse kertoa muita tietoja, joista sinut voisi tunnistaa, mutta anna kuitenkin riittävästi tietoja tapauksesta, jotta Nokia voi ryhtyä selvittämään asiaa. Nokia antaa ilmoitukselle seurantanumeron, jotta tutkimustiimi voi selvittää ja seurata asiaa. KOSTOTOIMISTA PIDÄTTÄYTYMINEN Nokia on sitoutunut edistämään kulttuuria, jossa henkilöstö voi huoletta tehdä ilmoituksen mahdollisista toimintaohjeiden rikkomuksista. Nokia ei suvaitse minkäänlaisia rangaistustoimia henkilöä kohtaan, joka tekee ilmoituksen perustellusta syystä ja hyvässä uskossa. Työntekijään, joka kostaa toiselle työntekijälle tämän tekemän ilmoituksen vuoksi, voidaan kohdistaa kurinpitotoimia. Ääritapauksissa kyseeseen voi tulla työsuhteen purkaminen. REPORTING CONCERNS Sähköposti Internet https://nokiaethics.alertline.com Puhelin https://nokiaethics.alertline.com/clientinfo/7782/phone.pdf 22 Nokia Toimintaohjeet 2015

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 13.5.2015 Julkinen Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016 Käsitelty yhteistoimintaneuvostossa

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 28.1.2004: Henkilöstöturvallisuus yleisesti Henkilöstöturvallisuus Henkilöstöturvallisuus on osa yritysturvallisuutta

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Ilmari Hyvönen 8.4.2014 Aiheita Tietovarannon käyttöönotto ja ohjaus Tietovaranto tiedonvälityspalveluna Yhteentoimivuuden edistäminen tietovarannon avulla

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas, VSSHP Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä 19.10.2016 Tyks, T-sairaala, Haartman-Sali VSSHP Kehittämispalvelut

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Vastuulliset toimintatapamme

Vastuulliset toimintatapamme Vastuulliset toimintatapamme Keskon muodostavat Kesko Oyj tytäryhtiöineen. - 2 - SISÄLTÖ Toimintamme periaatteet Yhteiset periaatteet jokaisessa toimintamaassa Vastuumme on kansainvälistä Vastuullisuus

Lisätiedot

OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE Sisällysluettelo 1. Tavoitteet ja soveltamisala 1 2. Sovellettavat lisädokumentit 1 3. Kolmannet osapuolet 1 4. Yleiset standardit kanssakäymiseen kolmansien osapuolien

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle.

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle. Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa ja heihin rinnastettavia

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö 2.6.2016 1 25.5.2018 Onko tietosuojaviranomainen valmiina? 2 TSV:N SIIRTYMÄAJAN PROJEKTI 2016-2017 TSAU

Lisätiedot