Aikasi on arvokasta. Päätöksesi ovat korvaamattomia. NOKIAN TOIMINTAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikasi on arvokasta. Päätöksesi ovat korvaamattomia. NOKIAN TOIMINTAOHJEET"

Transkriptio

1 Aikasi on arvokasta. Päätöksesi ovat korvaamattomia. NOKIAN TOIMINTAOHJEET

2 Nokian hyvä maine muodostaa huomattavan osan Nokian arvosta. Maineestamme meidän ei tule milloinkaan tinkiä. Olemme kaikki työskennelleet kovasti sen eteen. Tulevaisuutemme on täynnä mahdollisuuksia ja riskejä. Niiden huolellinen suhteuttaminen on osa normaalia liiketoimintaamme. Uudet toimintaohjeemme antavat selkeät raamit liiketoimintamme harjoittamiselle. Toimintaohjeemme sisältävät monia hyödyllisiä ohjeita merkittävimpien riskien, kuten tietosuojan, eturistiriitojen, sopimattomien maksujen ja ympäristövaikutuksien, hallintaa varten. Teemme päivittäin päätöksiä, jotka vaikuttavat onnistumismahdollisuuksiimme. Väärällä valinnalla vaikka se olisi tehty kiireen keskellä tai hyvin aikein voi olla merkittäviä ja pitkäaikaisia vaikutuksia maineeseemme. Toimintaohjeemme eivät voi kattaa kaikkia mahdollisia eteen tulevia tilanteita. Ne kuitenkin määrittelevät keskeiset, lakiin ja eettisiin standardeihin perustuvat toimintatapamme ja auttavat meitä toimimaan oikein työssämme. Jokaisen meistä tulee raportoida toimintaohjeita koskevat huolenaiheet tai rikkomukset heti niiden ilmetessä. Työpaikkamme ilmapiirin on oltava sellainen, että jokainen voi tehdä tällaisen ilmoituksen huoletta. Emme hyväksy kosto- tai muita negatiivisia toimenpiteitä niitä kohtaan, jotka perustellusta syystä ja hyvässä uskossa ilmoittavat toimintaohjeiden rikkomista koskevista epäilyistään. Jokaisen meistä tulee noudattaa Nokian toimintaohjeita. Se on velvollisuutemme kaikkia sidosryhmiämme kohtaan. Jos emme tiedä tai olemme epävarmoja siitä, mikä kulloinkin on oikea tapa toimia, jokaisen velvollisuus on kysyä neuvoa. Meidän kaikkien on tehtävä toimintaohjeista tärkeä osa työtämme ja kaikkea toimintaamme Nokiassa. Rajeev Suri Toimitusjohtaja

3 TARKOITUS LAAJUUS SOVELTUVUUS Asiakkaamme ja yhteisöt, joissa toimimme, odottavat meidän olevan luotettavia kumppaneita. Osakkeenomistajamme olettavat meidän harjoittavan liiketoimintaa oikealla tavalla saamalla hyvän tuoton heidän sijoituksilleen laillisia ja eettisiä kilpailuetuja hyödyntäen. Koko liiketoimintamme perustuu luottamukseen, eivätkä sidosryhmämme käänny puoleemme ilman sitä. Nokian toimintaohjeet ilmaisevat henkilökohtaisen sitoutumisemme tämän luottamuksen ansaitsemiseen joka päivä, jokaisessa yhteisössä, jossa toimimme, ja kaikessa liiketoiminnassamme. Toimintaohjeet kertovat arvoistamme työntekijöillemme ja liikekumppaneillemme. Toimintaohjeissa määritellään eettiset toimintatavat, joita henkilöstömme ja yhteistyökumppaniemme tulee noudattaa. Toimintaohjeet sisältävät myös tärkeitä liiketoimintaa koskevia ohjeita. Ne antavat lisätietoa niille, jotka työssään ovat tekemisissä toimintaohjeissa käsiteltävien aihealueiden kanssa. Toimintaohjeissa käsitellään myös työntekijän vastuuta ja velvollisuutta ilmoittaa mahdollisista rikkomuksista ja auttaa mahdollisissa tutkimuksissa. Toimintaohjeet koskevat jokaista Nokian johtajaa, toimihenkilöä ja työntekijää, myös Nokian kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöitä. Ne koskevat myös sellaisten yhtiöiden (esim. yhteisyritysten) johtajia, toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joista Nokia omistaa osake-enemmistön tai joissa sillä on määräysvalta. Nokia pyrkii toteuttamaan toimintaohjeitaan (tai varmistamaan samanlaisten ohjeiden käyttöönoton) yrityksissä, joihin se on investoinut, mutta joissa sillä ei ole osake-enemmistöä tai määräysvaltaa. Nokia tekee parhaansa saadakseen myös kolmannet osapuolet, kuten toimittajat ja yhteistyökumppanit, sitoutumaan sopimuksella Nokian toimintaohjeisiin tai varmistamaan, että tällaiset osapuolet noudattavat toimintaohjeidemme kaltaisia käytäntöjä. 3 Nokia Toimintaohjeet 2015

4 NOKIAN TOIMINTAOHJEET Noudatamme lakeja sekä Nokian käytäntöjä ja menettelytapoja kaikissa maissa, joissa meillä on liiketoimintaa. Olemme esimerkkeinä toisillemme ja sidosryhmillemme olemalla rehellisiä ja oikeudenmukaisia. Ilmoitamme viipymättä eturistiriidoista, jotka saattavat vaikuttaa kykyymme tehdä liiketoimintaan liittyviä päätöksiä, ja vältämme epäasianmukaisen vaikutelman antamista. others. Tuemme avointa ja rehellistä kulttuuria kunnioittamalla toisiamme, luottamalla toisiimme ja pitämällä yllä korkeita eettisiä normeja. Huolehdimme siitä, että toimintaohjeita noudatetaan, ja jos saamme tietää mahdollisista rikkomuksista, ilmoitamme niistä viipymättä. 4 Nokia Toimintaohjeet 2015

5 Nokian liiketoimintaa koskevat ohjeet NOKIAN TOIMINTAOHJEET

6 SOPIMATTOMAT MAKSUT Nokia noudattaa lakeja kaikkialla maailmassa, missä sillä on liiketoimintaa. Emme hyväksy sopimattomia tai lahjanomaisia, suoraan tai epäsuorasti asiakkaille, valtion virkamiehille tai kolmansille osapuolille suoritettavia maksuja. Tällaisia sopimattomia maksuja ovat voitelurahat, sopimattomat lahjat, viihde, palkkiot, palvelukset, lahjoitukset tai muut sopimattomat arvonsiirrot. Käytämme ainoastaan luotettavia myyntiedustajia ja kolmansia osapuolia, jotka ovat sitoutuneet samoihin asioihin kuin me. Sopimaton maksu tarkoittaa arvonsiirtoa tavalla, joka on voimassa olevan lainsäädännön tai Nokian lahja-, viihde- ja vieraanvaraisuuskäytäntöjen tai asiakkaan käytäntöjen vastainen. Erityisen huolellinen on oltava kanssakäymisessä valtion virkamiesten kanssa. Heihin luetaan myös asiakkaan edustajat, jos asiakas on valtion omistama yritys. Älä koskaan anna valtion virkamiehelle lahjoitusta tai hyväksy kolmannen osapuolen tekemää lahjoitusta, jonka tarkoitus on nopeuttaa palvelua, esimerkiksi tulli-, maahanmuutto- tai lupakäsittelyä. Sopimattomat maksut voivat aiheuttaa tekijälleen rikossyytteen ja altistaa Nokian siviili- tai rikosoikeudellisille seuraamuksille. Kysy aina neuvoa, jos olet epävarma maksun laillisuudesta. Myyntiedustajien tai toimittajien (erityisesti, jos he ovat tekemisissä valtion virkamiesten kanssa) esittämät, epätavallisen suuret provisiopyynnöt, tavallista suuremmat edustus- ja matkakulut tai provisiopyynnöt ennen kaupan varmistumista. Maksut yksityishenkilöille, ulkomaisille tileille tai tileille, joiden omistaja on jokin muu oikeushenkilö kuin sopimuksessa määritelty taho. Matka-, majoitus- tai vieraanvaraisuuspyynnöt, jotka koskevat valtion virkamiehiä, asiakkaita tai heidän omaisiaan tai ystäviään. Lahjoituspyynnöt hyväntekeväisyysjärjestöille tai organisaatioille, joilla on kytköksiä valtion virkamieheen tai asiakkaaseen. Pyynnöt tai vaatimukset käyttää tiettyä tavaran tai palvelun toimittajaa tai kolmatta osapuolta, jolla on jokin erityissuhde esimerkiksi asiakkaaseen. Palveluntarjoajat, jotka lupaavat tavaroiden epätavallisen nopeaa tullauskäsittelyä tai viisumien, työlupien tai valtiollisten lupien tavallista nopeampaa käsittelyä. Pyynnöt kirjata jokin liiketoimi virheellisesti tai epätäydellisesti tai nopeuttaa jotakin hyväksyntää tai maksua tavalla, joka ei ole kirjanpitosäännösten mukainen. Maksut epämääräisistä tuotteista tai palveluista tai maksut, joista saatava vastike on epävarma tai epäselvä. 6 Nokia Toimintaohjeet 2015

7 ETURISTIRIITA Toimimme Nokian parhaan edun mukaisesti ja käytämme Nokian omaisuutta ja resursseja yksinomaan Nokian eduksi. Ilmoitamme viipymättä kaikista sellaisista käytännöistä, jotka saatetaan objektiivisesti katsoen mieltää epäasiallisiksi tai sellaisiksi, että ne vaikuttavat arvostelukykyymme. Vältämme sekä työssä että työn ulkopuolella kaikkea sellaista toimintaa, jolla saattaisi olla haitallinen vaikutus Nokian maineeseen. Eturistiriita syntyy, kun Nokian edut ja henkilökohtaiset edut ovat ristiriidassa keskenään. Tällainen eturistiriita ei välttämättä ole ongelma sinänsä, mutta siitä voi tulla ongelma, jos sitä ei raportoida heti ja hoideta asianmukaisesti. Eturistiriitatilanne on sellainen, jossa henkilöllä on joko todellinen eturistiriita tai hän on tilanteessa, joka voidaan mieltää sellaiseksi. Eturistiriita, jota ei ole asianmukaisesti raportoitu ja käsitelty, saa muut kyseenalaistamaan vilpittömyytesi Nokiaa kohtaan. Muista, että perheenjäsenten ja läheisten henkilökohtaisten ystävien edut ja muut vastaavat suhteet voivat aiheuttaa eturistiriitoja. Sinun tulee viipymättä ilmoittaa Nokialle olosuhteista, jotka saatetaan mieltää eturistiriidaksi. Kun olet jättänyt eturistiriitailmoituksen, sinä, esimiehesi ja eettisten asioiden osasto (Ethics & Compliance) pohditte yhdessä mahdollisia ratkaisuja asian järjestämiseksi. Taloudelliset tai muut intressit yrityksissä, joissa voit vaikuttaa Nokian ja näiden yritysten, asiakkaiden, konsulttien tai toimittajien väliseen nykyiseen tai tulevaan liiketoimintaan. Työssä tekemäsi päätökset, jotka vaikuttavat sinulle läheisiin henkilöihin tai sukulaisiisi, tai päätökset, joista sinä tai perheesi voitte hyötyä henkilökohtaisesti. Epätavalliset alennukset tai lahjat, maksut tai muut edut toimittajilta, asiakkailta tai muilta tahoilta, jotka harjoittavat tai haluavat harjoittaa liiketoimintaa Nokian kanssa. Perheenjäsenten tai henkilökohtaisten ystävien palkkaaminen, ylentäminen tai heidän esimiehenään toimiminen. Ulkopuolisen työn tekeminen työaikana tai Nokian resurssien, immateriaalioikeuksien tai luottamuksellisten tietojen käyttäminen muissa kuin Nokiaan liittyvissä työtehtävissä. Ryhtyminen sellaisen hyväntekeväisyys- tai kansalaisjärjestön virkailijaksi tai johtajaksi, joka voi saada (tai pyrkiä saamaan) rahoitusta tai tukea Nokialta. 7 Nokia Toimintaohjeet 2015

8 REILU KILPAILU Nokia kilpailee reilusti. Useimmissa maissa yritysten toimintaa säädellään kilpailulainsäädännöllä, joka estää kilpailijoiden keskinäiset sopimukset, rajoittaa määräävässä markkina-asemassa olevien yritysten toimintaa tai edellyttää ennakkotarkastuksia tai -lupia yrityskaupoille, hankinnoille tai muille kilpailua heikentäville toimille. Nokia noudattaa kilpailua koskevia lakeja kaikissa maissa, joissa sillä on liiketoimintaa. Sinun tulee ymmärtää paikallista kilpailulainsäädäntöä ja tarvittaessa pyytää neuvoa Nokian paikalliselta lakiosastolta (Legal & Compliance). Jokaisen työntekijän vastuulla on ilmoittaa Nokian johdolle kilpailulainsäädännön rikkomuksista. Alla on esimerkkejä tapauksista, jotka saattavat rikkoa kilpailulainsäädäntöä: o sopimukset kilpailijoiden kanssa hintojen asettamiseksi, asiakkaiden, toimittajien tai markkinoiden jakamiseksi tai tuotannon rajoittamiseksi; o luottamuksellisten tai muuten arkaluonteisten tietojen jakaminen kilpailijoille tai kolmansille osapuolille; o jälleenmyyjien mahdollisuuksien rajoittaminen tuotteidemme jälleenmyyntihintojen määrittämisessä; o yksinomaisten sopimusten solmiminen kumppaneiden kanssa; o samassa tilanteessa olevien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden epäoikeudenmukainen kohtelu; o kilpailijoiden yhteiset pyrkimykset sulkea pois kolmas osapuoli tai kilpailija; o rinnakkaiskaupan rajoittaminen yhtenäisillä kaupankäyntialueilla (kuten EU). Yritykset, joiden katsotaan olevan määräävässä markkina-asemassa, eivät saa käyttää asemaansa (tai markkinavoimaansa) väärin. Jos Nokian katsottaisiin olevan määräävässä asemassa tietyillä markkinoilla, pitää huomioida tarkemmat kilpailusäännöt/kilpailusääntöjä pitää ehkä ottaa huomioon tarkemmin. Älä jaa, toimita tai muutenkaan luovuta tietoja kilpailijoille esimerkiksi sanallisesti tai epävirallisesti tai osallistumalla tapahtumiin, joihin kilpailijat osallistuvat säännöllisesti (esim. alan tapahtumiin tai standardointitoimintaan). Älä keskustele kilpailijoiden kanssa arkaluonteisista aiheista, kuten hinnoittelusta, tulevista suunnitelmista tai strategioista, tuotesuunnitelmista, asiakkaista tai tuotannosta. Älä jaa Nokian liikesalaisuuksia ilman esimiehen hyväksyntää tai tavalla, joka on ristiriidassa salassapitosopimuksen kanssa, tai tavalla, joka vaatii yhteistyötä kilpailijan kanssa ja joka on hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarpeetonta. Älä toimi kilpailijan hallituksessa. Älä osallistu yksinoikeusjärjestelyihin tai kilpailukieltosopimuksiin. Älä osallistu sellaisiin teknologialisenssisopimuksiin, jotka voivat rajoittaa lisenssinhaltijan tai lisenssinantajan vapautta. Älä osallistu yhteisiin tarjous- tai hankintasopimuksiin tai muodosta yhteisyritystä. 8 Nokia Toimintaohjeet 2015

9 YKSITYISYYDEN SUOJA Nokia kunnioittaa yksityisyyden suojaa. Nokia kerää, käyttää, säilyttää ja muulla tavoin käsittelee henkilö- ja asiakastietoja vastuullisesti, huolellisesti ja soveltuvia lakeja noudattaen. Käytämme asianmukaisia yksityisyyden suojan hallintamenettelyjä ja seuraamme sitoumustemme toteuttamista. Keräämme henkilötietoja avoimesti ja annamme asianmukaiset mahdollisuudet vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käyttöön. Tietoturva ja yksityisyyden suoja ovat kiinteä osa tuotteitamme ja palveluitamme. Käytämme asianmukaisia suojakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä tai julkistamiselta. 9 Nokia Toimintaohjeet 2015 Sitoutumisemme yksityisyyden suojasta huolehtimiseen tarkoittaa enemmän kuin vain lain vaatimusten täyttämistä. Nokia ansaitsee asiakkaidensa luottamuksen hallinnoimalla henkilötietoja vastuullisella tavalla. Yksityisyyden suojan loukkaukset aiheuttavat huomattavia kustannuksia ja voivat joissakin tapauksissa aiheuttaa siviilikanteita tai rikossyytteitä työntekijää tai Nokiaa vastaan. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, joiden perusteella yksittäinen henkilö on tunnistettavissa. Osa käsittelemistämme henkilötiedoista ovat suoraan yksilöiviä, esimerkiksi yhteystiedot, henkilökohtaiset profiilitiedot ja yksittäisen henkilön ääni-, kuva- tai paikannustiedot. Henkilötietoja ovat myös välillisesti henkilöön yhdistettävissä olevat tiedot, kuten liittymän tilaajatiedot, laitteen ja sovelluksen yksilöivät tunnisteet ja muut vastaavat tiedot. Jos et ole varma asiasta, käsittele kaikkia tietoja henkilötietoina. Myös asiakkaamme asettavat vaatimuksia siitä, miten meidän on kerättävä, käytettävä ja käsiteltävä henkilötietoja. Emme voi kerätä, käsitellä tai tallentaa henkilötietoja tavalla, joka ei ole asiakassopimustemme ja muiden yksityisyyden suojaa koskevien sitoumustemme mukainen. Kullakin työntekijällä on oikeus käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hänen työtehtäviensä suorittaminen edellyttää. Näiden tietojen jakamiseen on oltava hyväksyttävä liiketoiminnallinen syy. Suojaa henkilötiedot fyysisesti ja elektronisesti. Tallenna henkilötietoja vain Nokian hyväksymiin ympäristöihin, ei koskaan salaamattomiin ja suojaamattomiin tietokoneisiin, palvelimiin tai siirrettäviin tietovälineisiin tai henkilökohtaisiin pilvitallennuspalveluihin. Ilmoita havaitsemasi tietoturvan tai yksityisyyden suojan loukkaukset tai haavoittuvuudet Nokian tietoturvasta ja yksityisyyden suojasta vastaavalle henkilöstölle. Tutustu Nokian yksityisyyden suojaa koskeviin toimintaohjeisiin, joissa määritellään Nokian yksityisyyden suojaa koskeva visio ja periaatteet sekä hallintomalli. Älä ota tarpeettomia kopioita henkilötiedoista tai siirrä tai muuten käytä henkilötietoja ilman hyväksyttävää syytä. Älä säilytä henkilötietoja, jos et tarvitse niitä. Silppua tai tuhoa muulla sopivalla tavalla kaikki tarpeettomat henkilötiedot. Älä kerää, käsittele, siirrä tai tallenna henkilötietoja ympäristöissä, joita ei ole asianmukaisesti suojattu oikeudetonta käyttöä tai tietojen häviämistä vastaan. Älä jätä henkilö- tai asiakastietoja tulostimeen, jaettuun palvelimeen tai yleisessä käytössä olevaan tietokoneeseen tai tiedostoon. Jos henkilötietoja siirretään maasta toiseen, ota huomioon kansainvälisiä tiedonsiirtoja koskevat määräykset. Älä paljasta henkilötietoja henkilöille ja organisaatioille, joilla ei ole lupaa saada niitä tietoonsa.

10 TOIMINTA VALTION VIRKAMIESTEN KANSSA Nokia toimii kansainvälisten yhteisöjen ja viranomaisten kanssa eri rooleissa: tuotteita ja palveluja tarjoavana yrityksenä, etujamme valvovana yrityskansalaisena, veronmaksajana ja yksityisen sektorin toimijana, joka tarjoaa työpaikkoja ja taloudellisia mahdollisuuksia monissa maissa ympäri maailmaa. Kun teemme yhteistyötä hallitusten, virastojen ja virkamiesten kanssa, noudatamme tiukkoja eettisiä vaatimuksia ja toimimme avoimesti. Yhteistyöhön hallitusten ja valtion omistamien yritysten kanssa liittyy erityisvaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi hankintoja, lobbausta, vieraanvaraisuutta, luottamuksellisten tietojen luovuttamista ja tietojen säilyttämiseen liittyviä sääntöjä. Toimimme viranomaisten kanssa rehellisesti ja tarkasti ja noudatamme Nokian toimintaohjeita ja käytäntöjä sekä soveltuvia lakeja. Valtion virkamiehiä ovat muun muassa valtion virastojen ja muiden kansallisten, alueellisten, paikallisten ja kunnallisten hallintoelimien edustajat sekä valtion omistamien yritysten työntekijät ja heidän puolestaan toimivat henkilöt. Liiketavat, jotka ovat hyväksyttäviä kaupallisella sektorilla kuten vieraanvaraisuuden osoittaminen tai tietyt tarjousta edeltävät myyntitoimet eivät aina ole hyväksyttäviä tai ovat laittomia valtion liiketoiminnassa. Nokia ei osallistu politiikkaan tai vaaleihin tekemällä lahjoituksia poliittisille ryhmille. Nokia suojaa etujaan laillisella ja avoimella viranomaisiin kohdistuvalla vaikuttamistyöllä. Henkilökohtainen poliittinen toiminta, kuten paikallisten ehdokkaiden tukeminen tai lahjoitukset ehdokkaille, voidaan hyväksyä. Toiminnan on kuitenkin oltava laillista, se on tehtävä omalla ajalla ja omilla resursseilla, eikä siihen saa millään tavalla liittää Nokiaa. Ota yhteyttä Nokian Government Relations -osastoon, jos aiot tehdä vaikuttamistyötä tai luoda suhteita valtion virkamiehiin. Noudata Nokian toimintaohjeita ja muita soveltuvia ohjeita kaikessa kanssakäymisessä valtion virkamiesten kanssa. Noudata Nokian lahja-, viihde- ja vieraanvaraisuuskäytäntöjä, kun osoitat vieraanvaraisuutta tai tarjoat viihdettä tai matkoja valtion virkamiehille. Pyydä mahdollisille tarjouksille etukäteen lupa eettisten asioiden osastolta (Ethics & Compliance). Pidä huoli, että tietoja pyytävällä valtion virkamiehellä on oikeus saada pyytämänsä tiedot ja että Nokialla on oikeus antaa ne. Jos sinulta pyydetään tietoja, noudata tilanteeseen sopivaa ohjesääntöä tai käytäntöä tai pyydä neuvoa Nokian lakiosastolta (Legal & Compliance). Poikkeaminen sopimuksen vaatimuksista, kun tarjoat tuotteita tai palveluja valtiolle tai valtion omistamalle yritykselle. Tietojen antaminen viranomaiselle tai sopimuksen allekirjoittaminen ilman, että olet huolellisesti varmistanut tietojen tai sopimuksen ajantasaisuuden, täsmällisyyden ja täydellisyyden. Poikkeaminen hallituksen julkisia hankintoja tai tarjouskilpailua koskevista menettelyistä, vaikka valtion virkamies antaisi olettaa, että poikkeaminen on hyväksyttävää tai sallittua. Valtion virkamiehen tai tämän perheenjäsenen palkkaaminen Nokialle, jos tämä voi asemansa puolesta vaikuttaa Nokian ja viranomaisen väliseen liiketoimintaan. 10 Nokia Toimintaohjeet 2015

11 IMMATERIAALI- OIKEUDET JA LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT Nokia panostaa keksintöihin ja palkitsee niistä. Nokian immateriaalioikeudet patentit, ohjelmistot ja muu tekijänoikeuksin suojattu materiaali, taitotieto ja liikesalaisuudet sekä tuote- ja tavaramerkit ovat yhtiön arvokkainta omaisuutta. Suojaamme immateriaalioikeuksiamme ja noudatamme niiden sekä luottamuksellisten tietojen käsittelyssä Nokian luokittelu- ja käsittelyohjeita. Kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia ja luottamuksellisia tietoja. 11 Nokia Toimintaohjeet 2015 Kun käsittelet immateriaalioikeuksia tai luottamuksellisia tietoja, mieti seuraavia seikkoja: o Kuka tämän omistaa? Onko minulla lupa käyttää sitä? o Kenen kanssa voin jakaa tämän? Miten voin suojata sen arvoa? o Onko käyttöoikeuteni päättynyt? Jos on, mitä minun pitää tehdä? Nokialla on erillisiä liiketoimintayksiköitä, joista jokaisella on omat immateriaalioikeutensa. Kunnioita ja suojele sekä oman liiketoimintayksikkösi että muiden yksiköiden immateriaalioikeuksia Nokian sisäisten menettelytapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Et saa antaa kolmansien osapuolten ymmärtää, että sinulla on valtuudet myöntää oikeuksia jonkin toisen liiketoimintayksikön immateriaalioikeuksiin. Ennen kuin luovutat Nokian immateriaalioikeuksia kolmannelle osapuolelle, pyydä aina tarvittava valtuutus ja huolehdi asianmukaisten sopimusehtojen laatimisesta. Apua saat Nokian lakiosastolta (Legal & Compliance). Suojaa Nokian luottamuksellisia tietoja ja liikesalaisuuksia luvattomalta luovuttamiselta ja väärinkäytöltä äläkä jaa niitä kolmansille osapuolille muutoin kuin niiden luovuttamista ja käyttöä rajoittavien hyväksyttyjen ehtojen mukaisesti. Suojaa muiden immateriaalioikeuksia ja luottamuksellisia tietoja yhtä huolellisesti kuin omiamme ja voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti ja kunnioita niitä. Nokian tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien varastaminen, väärinkäyttö tai kavaltaminen voi altistaa sinut ja mahdollisesti myös Nokian siviili- ja rikosoikeudellisille seuraamuksille sekä vahingonkorvauksille. Tämän menettelyohjeen rikkominen voi johtaa myös kurinpitotoimiin. Noudata Nokian ohjesääntöjä ja käytä immateriaalioikeuksiin erikoistuneita tiimejä apuna immateriaalioikeuksien ja luottamuksellisten tietojen luomisessa, suojaamisessa ja valvonnassa. Et saa hankkia tai käyttää toisen henkilön tai yhtiön ideoita, materiaaleja tai tietoja ilman asianmukaista lupaa. Tämä koskee esimerkiksi kuvien, avoimen lähdekoodin ohjelmistojen, ulkopuolisilta pyytämättä saatujen ideoiden tai verkkolähteistä tai kolmansilta osapuolilta saadun kirjallisen materiaalin kopiointia tai käyttöä. Älä myönnä käyttöoikeuksia tai muita oikeuksia immateriaalioikeuksiimme tai muihin tietoihimme ilman lupaa. Älä myöskään vastaanota immateriaalioikeuksia tai luottamuksellisia tietoja neuvottelematta asiasta oman osastosi lakimiehen kanssa. Älä käytä muita kuin hyväksyttyjä laitteita ja työkaluja, äläkä käytä väärinhyväksyttyjä laitteita tai työkaluja tai jaa omia käyttäjätunnuksia, salasanoja, työkaluja tai laitteita muiden kanssa. Tällainen toiminta voi johtaa immateriaalioikeuksien katoamiseen tai IT-järjestelmiemme vioittumiseen. Älä lähetä arkaluonteisia tietoja valvomattomiin tulostimiin, keskustele luottamuksellisista tiedoista avoimesti muiden kuullen tai jätä tekemiäsi kirjallisia materiaaleja merkitsemättä Nokian tietojen luokittelu- ja käsittelyohjeiden mukaisesti. Älä käytä väärin Nokian immateriaalioikeuksia tai luottamuksellisia tietoja. Jos havaitset, että muut ovat luvattomasti selvittäneet Nokian patentoitujen tuotteiden, prosessien, palveluiden tai suunnitelmien valmistustapaa, sinun tulee ilmoittaa tällaisista väärinkäytöksistä välittömästi Nokian lakiosastolle (Legal & Compliance). Älä palkkaa sellaista uutta työntekijää, joka on saattanut olla kilpailijan palveluksessa, huolehtimatta varotoimista, jotka estävät uutta työntekijää paljastamasta vahingossa muiden immateriaalioikeuksia tai luottamuksellisia tietoja. Muista noudattaa Nokian kanssa tekemäsi salassapito- tai keksintösopimuksen mukaisia velvoitteitasi. Jos olet epävarma siitä, miten menetellä, kysy neuvoa Nokian lakiosastolta (Legal & Compliance).

12 TYÖSKENTELY TAVARAN JA PALVELUIDEN TOIMITTAJIEN KANSSA Nokia pyrkii luomaan eettiset ja avoimet suhteet tavaran ja palveluiden toimittajiinsa. Odotamme, että toimittajamme ylittävät laissa asetetut vaatimukset, noudattavat Nokian toimintaohjeita sekä kunnioittavat toimintaohjeissamme mainittuja arvoja. Noudatamme Nokian hankintamenettelyjä uusien toimittajien valinnassa ja nykyisten toimittajasuhteidemme hallinnassa. Vuorovaikutuksemme toimittajien kanssa on avointa, emmekä ota vastaan tai anna lahjoja tai viihdettä, ellei se ole Nokian lahja-, viihde- ja vieraanvaraisuuskäytäntöjen mukaista. 12 Nokia Toimintaohjeet 2015 Tavaran ja palveluiden toimittajat työskentelevät Nokian puolesta. Velvollisuutesi on huolehtia siitä, että toimittajat eivät vahingoita Nokian mainetta. Perehdy keskeisiin hankintakäytäntöihin ja -vaatimuksiin. Ilmoita heti, jos sinua vaaditaan valitsemaan tietty toimittaja ja/tai poikkeamaan hyväksytystä toimittajanvalinta- tai suhteidenhallintaprosessista. Ryhdymme välittömästi perusteellisiin korjaaviin toimenpiteisiin ja/tai lopetamme liiketoimet sellaisten toimittajien kanssa, joiden toiminta on oikeudellisesti tai eettisesti kyseenalaista. Emme ota toimittajilta vastaan mitään lahjoja, viihdetarjontaa tai vieraanvaraisuutta, joka ei ole Nokian lahja-, viihde- tai vieraanvaraisuuskäytäntöjen mukaista. Sinun on välittömästi ilmoitettava kaikista toimittajan yrityksistä antaa mitään Nokian lahja-, viihde- ja vieraanvaraisuuskäytäntöjen vastaista. Jos otat toimittajilta vastaan mitä tahansa Nokian lahja-, viihde- ja vieraanvaraisuuskäytäntöjen vastaista, seurauksena saattaa olla kurinpitotoimia ja jopa työsuhteen päättäminen. Lisäksi tällainen toiminta voi saattaa sinut siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen. Varo tilanteita, joissa sinua painostetaan valitsemaan toimittaja, joka ei ole valintaprosessin perusteella valittavaksi esitetty toimittaja. Toimittajat, jotka tavanomaisen liikesuhteen lisäksi tarjoavat jotakin arvokasta vastinetta (esim. sukulaisen palkkaamista, lahjaa, viihdettä), jotta ohittaisimme toimittajavaatimuksemme tai lain asettamat vaatimukset. Toimittajat voivat vaatia vastiketta vastaan esimerkiksi valituksi tulemista, liiketoimintasuhteen säilyttämistä, liiketoiminnan kasvattamista, sopimusehdoista poikkeamista tai tilintarkastusten tai laatuongelmien ohittamista. Toimittajat, jotka eivät suostu noudattamaan Nokian toimittajavaatimuksiin sisältyviä standardeja; esimerkiksi sellaisia, jotka koskevat toiminnan eettisyyttä, työehtoja tai ihmisoikeuksia, työterveys- ja -turvallisuusasioita tai ympäristöasioita. Toimittajat, joilla ei ole käytössään omia toiminnan eettisyyttä, työelämän normeja, kestävän liiketoiminnan käytäntöjä, laadunvalvontaa ja turvallisuutta koskevia toimintaohjeita tai jotka eivät sitoudu näiden toimintaohjeiden mukaisiin vaatimuksiin. Toimittajat, jotka eivät puutu kohtuullisiin huolenaiheisiin tai epäilyksiin, toteuta korjaavia toimenpiteitä tai käsittele tarkastusten tuloksia ajallaan. Toimittajat, jotka väittävät voivansa toteuttaa epärealistisia toimitusaikatauluja tai hinnoittelua tai nopeuttaa tullikäsittelyä tai jotka yrittävät hyödyntää Nokian mainetta tai tavaramerkkiä luvattomasti. Toimittajat, jotka ovat valtion, viranomaisen tai jonkun Nokian työntekijän lähisukulaisen omistuksessa tai määräysvallan alaisina, sekä toimittajat, jotka väittävät voivansa käyttää sopimatonta vaikutusvaltaa valtioon, viranomaiseen, asiakkaaseen tai muuhun kolmanteen osapuoleen. Varo eturistiriitatilanteita liiketoiminnassa toimittajien kanssa, esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa perheenjäsenelläsi tai jollakulla muulla lähipiiriisi kuuluvalla on merkittävä rooli toimittajan liiketoiminnassa tai läheinen suhde toimittajaan.

13 KANSAINVÄLISTÄ KAUPPAA SÄÄTELEVIEN LAKIEN JA SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN Nokian eri puolille maailmaa toimittamia tuotteita, palveluita ja tekniikoita säädellään kansallisella ja kansainvälisellä lainsäädännöllä, ja nämä säännökset vaikuttavat myös muuhun Nokian toimintaan. Tietojen ja tiedostojen siirtäminen rajojen yli sähköpostin ja Internetin kautta tai jopa tietojen vaihtaminen samaan maahan kokoontuneiden eri maiden kansalaisten välillä voi olla säänneltyä toimintaa. Noudatamme kaikkia liiketoimintaamme vaikuttavia kansainvälistä kaupankäyntiä sääteleviä lakeja ja määräyksiä, myös vientivalvonta- ja vientikieltomääräyksiä. Ilmoitamme rajat ylittävät tuotteet sekä niiden arvot tulliviranomaisille totuudenmukaisesti ja avoimesti. 13 Nokia Toimintaohjeet 2015 Ota kaikki tarvittavat kaupankäynnin säännökset huomioon, kun suunnittelet rajat ylittäviä toimintoja, esimerkiksi ilmaistoimituksia, palautuksia ja matkatavaroina kuljetettavia tuotteita. Jos osallistut työssäsi tavaroiden tai palveluiden vientiin tai tuontiin, edes satunnaisesti, noudata kunkin maan soveltuvia lakeja. Tarkista, ovatko liikekumppanit pakotelistoilla, ja noudata Nokian sisäisiä ohjesääntöjä. Vienti voi olla monimuotoista, kuten tiedon jakamista sähköisesti (esimerkiksi sähköpostitse tai verkkoyhteisöjen kautta). Vientinä voidaan pitää myös sellaisen elektroniikan kuljettamista rajojen yli, joka voisi sisältää vientivalvonnan säätelemää tietoa (tällaista elektroniikkaa ovat esimerkiksi kannettavat tietokoneet, puhelimet ja tabletit). Monet maat asettavat rajoituksia tiettyjen teknologioiden ja tietojen siirrolle. On myös maita, jotka jopa kieltävät kokonaan liiketoiminnan tiettyjen maiden kanssa. Vientirajoituksia ja pakotteita voidaan soveltaa useiden eri syiden perusteella, joita ovat muun muassa o viennin kohdemaa; o tiettyjen laitteistojen, ohjelmistojen ja teknologioiden vientivalvonnan tärkeys; o kansainväliseen ja kotimaiseen liiketoimintaan osallistuvat yritykset ja henkilöt; o Nokian tarjoamien laitteiden, ohjelmistojen tai teknologian loppukäyttö. Kaikki tuonti täytyy ilmoittaa tarkasti ja tuontiasiakirjojen ja tuontiarvojen mukaisesti. Tuonti- ja vientiasiakirjat pitää arkistoida huolellisesti mahdollista myöhempää käyttöä varten (esim. auditointi). Selvitä loppukäyttö/loppukäyttäjä, toimituspäivämäärä ja -paikka pyytämällä asiakkailta tai kolmansilta osapuolilta kattavat ja selkeät tiedot. Tee tuonti-/vienti-ilmoitukset, asiakirjat ja tuote- ja pakkausmerkinnät selkeästi ja totuudenmukaisesti. Selvitä, mitä paikalliset viranomaiset pitävät tuontina tai vientinä. Tarvittaessa ota yhteyttä Global Trade Management -tiimiin. Jos työhösi liittyy tuonti- ja vientitehtäviä, olet vastuussa siitä, että noudatat Nokian ohjesääntöjä ja menettelytapoja. Sääntöjenvastainen tuonti tai vienti tai pakotteiden laiminlyönti voi altistaa sinut ja Nokian siviili- ja rikosoikeudellisille seuraamuksille. Vältä toimitusten tekemistä Nokian tavanomaisesti käyttämien toimitus- ja laskutusjärjestelmien ulkopuolella (esim. matkatavarana kuljetettavat laitteet). Sähköpostitse, palvelinyhteydellä tai muilla keinoin toimitettava teknologia voi olla vientivalvontasäännösten alaista. Laskun summan ylittävät maksut välittäjälle tai epäilyttävistä tai tunnistamattomista palveluista maksetut maksut. Epätarkat kuvaukset, luokittelut tai tavaroiden tai tietojen arvot laskuissa, tullilomakkeissa ja muissa asiaan liittyvissä asiakirjoissa. Varo tilanteita, joissa on havaittavissa merkkejä siitä, että asiakas tai loppukäyttäjä saattaa yrittää kiertää sovellettavia kauppalakeja lähettämällä tavarat eteenpäin kiellettyyn määränpäähän.

14 SISÄPIIRIOHJE Nokia on julkisesti listattu yhtiö, ja uskomme vakaasti, että kaiken toimintamme tulee olla rehellistä. Pääomamarkkinoita säännellään lähes jokaisessa maassa, ja sääntelyn keskeiset osat käsittelevät kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita koskevien tietojen saannin epäsuhtaisuutta. Työntekijöillä voi olla Nokiaa tai muita yrityksiä koskevaa olennaista, julkistamatonta tietoa. Tällaisen olennaisen, julkistamattoman tiedon käyttäminen henkilökohtaisen tai taloudellisen hyödyn tavoittelemiseen, esimerkiksi osakkeiden myymiseen tai ostamiseen tai tällaisen tiedon ilmaiseminen muille vahingoittaa markkinoiden integriteettiä, on tämän sisäpiiriohjeen vastaista ja on todennäköisesti myös laissa kiellettyä. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan kaikkea julkistamatonta, yhtiötä tai sen arvopapereita koskevaa tietoa, jonka julkistamisella todennäköisesti olisi olennainen vaikutus arvopaperin hintaan tai arvopaperia koskeviin osto-, myynti- tai pitopäätöksiin. Työntekijä, jolla on hallussaan sisäpiiritietoa, ei saa o käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla (ostaa tai myydä niitä suoraan tai välillisesti) o neuvoa muita kaupankäynnissä näillä arvopapereilla o ilmaista tällaista sisäpiiritietoa muille. Jos uskot, että on olemassa selvä Nokian liiketoimintaan liittyvä syy ilmaista sisäpiiritietoa osana tavanomaisia työtehtäviäsi, ja jos tahoa, jolle tietoja ilmaistaisiin, sitoo vastaavanlaiset salassapitomääräykset kuin itseäsi, ota yhteyttä lakiosastoon (Legal and Compliance) ennen tiedon luovuttamista. Älä osta tai myy arvopapereita sellaisten työssä tai muuten kuulemiesi tai saamiesi tietojen perusteella, joiden julkistaminen käsityksesi mukaan voisi vaikuttaa osakkeen hintaan. Varo paljastamasta Nokiaa tai muita yhtiöitä koskevia, ei-julkisia tietoja henkilölle, joka voisi käyttää näitä tietoja kaupankäyntiin rahoitusmarkkinoilla. Älä keskustele Nokian liiketoiminnasta tai Nokiaa koskevista tiedoista kenenkään kanssa, edes ystävien, perheenjäsenten tai liiketuttavien. Älä anna Nokian arvopapereita tai muita arvopapereita koskevia vihjeitä tai suosituksia kenellekään, ei myöskään ystäville tai perheenjäsenille, jos hallussasi on Nokiaa tai muita yhtiöitä koskevaa, olennaista julkistamatonta tietoa. Älä ryhdy mihinkään kaupankäyntiin, jos hallussasi on sisäpiiritietoa, erityisesti juuri ennen kuin yhtiö julkaisee merkittävän tiedotteen tai tuloksen tai tällaisen julkistamisen yhteydessä. Nokian sisäpiirirekisteriin kuuluvien on lisäksi noudatettava Nokian sisäpiiriohjeen mukaisia suljettuja ikkunoita. Älä ryhdy mihinkään muuhun toimeen, joka voi olla sisäpiiritietoa koskevien lakien ja määräysten tai Nokian käytäntöjen vastaista. 14 Nokia Toimintaohjeet 2015

15 TERVEYS, TURVALLISUUS JA TYÖYMPÄRISTÖ Nokia kantaa vastuuta työntekijöidensä ja heidän kanssaan työskentelevien henkilöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Tarjoamalla turvallisen, terveellisen ja reilun työympäristön ansaitsemme toistemme, sopimus- ja yhteistyökumppaneidemme, asiakkaidemme sekä ympäröivän yhteiskunnan kunnioituksen. Voimme saavuttaa tämän noudattamalla johdonmukaisesti sisäisiä ohjeistuksiamme. Ohjeistuksemme täyttävät tai ylittävät soveltuvan lainsäädännön vaatimukset. Edellytämme myös sopimuskumppaneidemme ja toimittajiemme toimivan samoin. Jokaisen työntekijän vastuulla on varmistaa terveellinen, turvallinen ja oikeudenmukainen työympäristö meille kaikille. Työterveyden ja -turvallisuuden hallinta on sisällytetty osaksi liiketoimintaamme ja prosessejamme, joihin kuuluvat muun muassa tuotteidemme ja järjestelmiemme suunnittelu, tuotanto, jakelu ja asiakastuki. Voimme parantaa terveyttämme ja turvallisuuttamme riskienhallinnalla, ehkäisemällä työtapaturmia ja tartuntatautien leviämistä sekä hyödyntämällä uusia toimintatapoja ja teknologioita. Meidän tulee edistää terveellisiä elämäntapoja tukevaa toimintaa, joka parantaa työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia sekä työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa. Meidän tulee korjata asiat, joissa on todettu puutteita työterveyden, turvallisuuden tai työolojen osalta vaaratilanteiden, tarkastusten tai palautteen perusteella. Toimittajiemme ja muiden kumppaneidemme on noudatettava samoja vaatimuksia ja korostettava vastaavalla tavoin terveyden, turvallisuuden ja työympäristön merkitystä toiminnassaan. Nokia suhtautuu tähän ohjesääntöön vakavasti ja voi ryhtyä kurinpitotoimiin sen rikkomisesta. Myös viranomaiset voivat langettaa siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia terveyttä, turvallisuutta ja työympäristöä koskevien normien rikkomuksista. Turvallisuutta koskevien sääntöjen ja hyvien käytäntöjen noudattamatta jättäminen - esimerkiksi, jos työntekijä ei käytä turvavyötä taksissa, osallistuu puhelinneuvotteluun ajaessaan tai työskentelee korkeilla paikoilla ilman asianmukaisia suojatoimia. Menettelytavat, jotka eivät ota huomioon toimintaohjeitamme tai lain vaatimuksia tai muutoin asettavat toiset vaaraan - esimerkiksi, jos esimies vaatii työkyvytöntä henkilöä työskentelemään. Päivittäiseen turvallisuuteen, prosesseihin ja terveyskäytäntöihin liittyvien parannusmahdollisuuksien laiminlyöminen. 15 Nokia Toimintaohjeet 2015

16 TALOUSHALLINTO Nokia hoitaa kirjanpitonsa asianmukaisesti. Nokia tekee tarpeelliset tarkastukset esittääkseen taloudelliset tiedot tarkasti ja johdonmukaisesti, suojellakseen omaisuuttaan ja raportoidakseen liiketoimissaan tapahtuvat transaktiot oikeaaikaisesti ja objektiivisesti. Nokia on sitoutunut noudattamaan voimassa olevia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat sen kirjanpitoa ja raportointia esim. viranomaisille ja sijoittajille. Kirjanpidon oikeellisuus vaatii kaikkien transaktioiden kirjaamista sekä taustamateriaalin säilyttämistä. Nokian taloudenpitoon liittyvää informaatiota ja sekä fyysistä että immateriaalista omaisuutta (kuten immateriaalioikeuksia) tulee suojata. Kun esität liiketoimintaan liittyviä asioita tai kun laadit taloudellisia ennusteita, toimi rehellisesti ja avoimesti. Tarkista tosiasiat ja tietojen oikeellisuus ennen asiakirjan allekirjoittamista tai transaktion hyväksymistä. Varmista myös, että taustalla on liiketaloudellisesti järkevä syy. Tee yhteistyötä ulkoisissa ja sisäisissä tarkastuksissa sekä vastaa kysymyksiin ja asiakirjapyyntöihin kattavasti ja viipymättä. Noudata Nokian kirjanpito-ohjeita sekä yleisiä kirjanpitoperiaatteita ja -määräyksiä johdonmukaisesti. Kysy, jos olet epävarma. Säilytä kirjanpitomateriaali ja muut taloudenpitoon liittyvät tiedot lain ja Nokian asiakirjojen säilyttämisohjeiden mukaisesti. Tosiasioiden, yksittäisten transaktioiden tai kirjanpidon vääristeleminen on vakava asia, joka voi saattaa tekijänsä tai Nokian siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Virheelliset kirjaukset tai kirjanpidon tapahtumat, joissa on väärä päiväys tai harhaanjohtava kuvaus, esimerkiksi väärennetyt kulut, ostotilaukset, työaikakortit tai tositteet. Tapahtumat, jotka eivät ole liiketoiminnan kannalta järkeviä. Päätökset, jotka eivät ole hyvän liiketalouden mukaisia, ja taloudelliset tulokset, jotka eivät näytä peilaavan liiketoiminnan todellista suoritusta. Tilanteet, joissa työntekijät eivät ole toimineet valtuutuksiensa rajoissa. Nokian omaisuus, jota ei ole suojattu katoamisen tai varkauden varalta, sekä Nokian omaisuuden myynti, jolle ei ole saatu asianmukaista lupaa. Puutteet sisäisissä kontrolleissa, kuten riittämättömät valtuutukset tai kuluja varten vaadittavat hyväksymiset, etenkin jos kyseessä on raha- tai maksuliikenne. Asiakirjojen säilyttämiseen liittyvien ohjeiden tai vaatimusten kiertäminen, erityisesti jos kyseessä on vireillä oleva oikeudenkäynti, tarkastus tai tutkimus. 16 Nokia Toimintaohjeet 2015

17 REILU TYÖPAIKKA Nokian tulee olla haluttu työnantaja ja sen työntekijät ovat yhtiön tulevaisuus. Nokia vaalii maailmanlaajuisesti erilaisia taustoja kunnioittavaa työpaikkakulttuuria, joka edistää työntekijöiden mahdollisuuksia, uudistumista, menestystä ja kasvua. Noudatamme työntekijöiden rekrytoinnissa, sitouttamisessa, ylennyksissä ja muissa työnantajatoimissa paikallista, soveltuvaa työlainsäädäntöä ja -säännöksiä, jotka koskevat mm. palkkausta, työaikoja, yksityisyyttä, työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta, pakko- ja lapsityövoimaa, työehtosopimuksia ja tasapuolista kohtelua. Nokia julkaisee ohjeistuksia ja tietoa Nokian sisäisistä menettelytavoista työntekijöille ja näiden esimiehille. Jokaisessa maassa on työsuhteita koskevia säännöksiä. Nokialla on omat käytäntönsä ja prosessinsa työsuhteita koskevien säännösten noudattamiseksi sekä näihin liittyvät sisäiset ohjeet. Nokialla on yleinen henkilöstöä koskeva toimintaohje sekä tämän lisäksi yksityiskohtaisempia menettelytapoja ja ohjeita, jotka koskevat henkilöstöhallinnon eri osa-alueita. Tässä reilua työpaikkaa koskevassa osiossa esitellään pääkohdittain Nokian henkilöstöpolitiikan pääperiaatteet sekä siihen liittyvät menettelytavat ja ohjeet. Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen on vain osa keskinäistä kunnioitusta korostavaa työpaikkakulttuuria me olemme kaikki vastuussa siitä, että jokaista ihmistä kohdellaan kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti Nokiassa. Meidän on varmistettava, että palkkaamista koskevat päätökset perustuvat työnhakijan pätevyyteen. Niihin ei saa vaikuttaa hakijan ikä, sukupuoli (ei myöskään raskaus), kansallisuus, etninen tausta, ihonväri, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto tai muu laissa kielletty tekijä. Useissa maissa on erityisiä maahanmuuttoa, ulkomailla asuvia työntekijöitä, komennuksia ja vuokratyöntekijöiden käyttöä koskevia säännöksiä. Nokia tarkistaa säännöllisesti, että sen menettelytavat ja ohjeet ovat soveltuvan lainsäädännön mukaisia. Jos jokin kysymys tulisi tarkistaa, älä epäröi nostaa asiaa esiin. Maailmanlaajuisten vaatimustemme vastaiset käytännöt, vaikka jonkin maan lainsäädäntö ne sallisi tai ei erityisesti kieltäisi niitä, sillä Nokia noudattaa työsuhdetta koskevia periaatteitaan johdonmukaisesti. Suostuminen pyyntöihin, jotka voivat vaarantaa Nokian yleisen henkilöstöä koskevan toimintaohjeen tai sen mukaisten yksityiskohtaisempien ohjeiden tai menettelytapojen noudattamisen. Sellaiset palkkaamista tai ylennyksiä koskevat päätökset, jotka eivät perustu henkilön pätevyyteen tai eivät muuten ole Nokian virallisten menettelytapojen tai arvojen mukaisia. Epäystävällisen työympäristön luominen, kiusaaminen tai muu loukkaava käytös (kuten etnistä ryhmää tai sukupuolta loukkaavien vitsien kertominen tai materiaalin levittäminen). Työlainsäädännön rikkominen esimerkiksi poikkeamalla lapsitai pakkotyövoimaa koskevista kielloista tai rajoittamalla henkilön vapautta valita työpaikka. Sellaisen henkilön rankaiseminen, joka on esittänyt hyvässä uskossa huolensa Nokian toimintaohjeita tai soveltuvaa lakia koskevasta rikkeestä. 17 Nokia Toimintaohjeet 2015

18 IHMISOIKEUDET Nokia tarjoaa tuotteita ja palveluita, jotka lisäävät mahdollisuuksia toteuttaa ja edistää perusoikeuksia, kuten ilmaisunvapautta ja poliittista osallistumista. Nokia on sitoutunut noudattamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, ja odotamme myös toimittajiemme ja liikekumppaniemme tunnustavan nämä arvot. Nokia pyrkii takaamaan, että kaikki tuotteissamme käytettävät materiaalit ovat peräisin sosiaalisesti vastuullisista lähteistä. Emme hyväksy tai edistä ihmisoikeuksien vastaista toimintaa emmekä osallistu siihen. Nokia toimii harkiten myyntiä edeltävissä prosesseissa ja noudattaa kansainvälisiä standardeja, jotka auttavat varmistamaan, että tuotteitamme käytetään ihmisoikeuksia edistävällä, ei niitä loukkaavalla tavalla. Nokia toimittaa rajoitettuja, YK:n hyväksymiä lawful intercept -valvontatoimintoja, jotka perustuvat yksiselitteisiin standardeihin ja joiden käytölle on selvät lailliset perusteet. Useimmissa maissa operaattoreilta edellytetään tällaisten ominaisuuksien toteuttamista, jotta viranomaiset voivat hyödyntää niitä lainvalvonnassa. Nokia valitsee huolellisesti toimittajansa ja liikekumppaninsa varmistaakseen, että ne ovat yhtiön tavoin sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Nokia noudattaa soveltuvia lakeja ja osallistuu alan hankkeisiin, jotka tukevat ihmisoikeuksia ja auttavat varmistamaan, että tuotteissamme käytetyt metallit ja mineraalit eivät edesauta konflikteja. Luonnonvarojen lainvastainen, riistävä tai asiaton hyödyntäminen voi aiheuttaa Nokialle siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia. Erityisen huolellinen on oltava toimittaessa maissa, joissa viranomaisvalvonta on heikkoa tai joissa hallitusvalta ei ole syntynyt avoimen ja demokraattisen prosessin tuloksena. Käyttäjien tietoja koskevat, normaalin liiketoiminnan rajat ylittävät pyynnöt tilanteissa, joissa Nokia vastaa verkon ylläpidosta. Riskimaissa toimivien operaattoreiden pyynnöt, jotka koskevat sijaintitietoja, liikenteeseen tai tapahtumiin liittyviä tarkkoja käyttäjätietoja tai vastaavia tietoja. Älä käytä tavaran tai palvelun toimittajia tai sopimuskumppaneita, joiden epäillään käyttävän alaikäistä työvoimaa tai jotka eivät huolehdi terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä. Vältä kansainvälisten rajoitusten piirissä olevista konfliktimaista peräisin olevien mineraalien käyttöä. Nokia seuraa tällaisten tuotteissaan käytettyjen metallien alkuperää toimitusketjussaan aina sulattotasolle asti. 18 Nokia Toimintaohjeet 2015

19 YMPÄRISTÖ Nokia on sitoutunut suojelemaan ympäristöä, ja sen aktiivinen, avoin ja eettinen tapa hoitaa ympäristöasioita täyttää ja usein myös ylittää laissa ja säännöksissä asetetut vaatimukset. Pyrimme jatkuvasti ehkäisemään saastumista ja pienentämään tuotteidemme ja palveluidemme suunnittelun, hankinnan, valmistuksen, käytön ja käytöstä poistamisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Huomioimme ympäristönäkökulman kaikessa toiminnassa, liiketoiminnan suunnittelussa, päätöksenteossa ja valvonnassa, jotta voisimme ymmärtää toimiemme vaikutukset ja kehittyä. Odotamme samaa sitoutumista myös Nokian liikekumppaneilta ja toimittajilta. Nokia noudattaa ympäristöasioissa aina vähintään lain asettamia vaatimuksia. Odotamme Nokian työntekijöiden, toimittajien, sopimuskumppanien ja muiden liikekumppanien noudattavan samoja tai vastaavia vaatimuksia ja asettavan ympäristönsuojelun etusijalle. Nokia pyrkii jatkuvasti pienentämään tuotteidensa ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta, aina suunnittelusta hankintaan, valmistukseen, käyttöön ja käytöstä poistamiseen asti. Näin myös asiakkaiden ja tuotteiden käyttäjien ekologinen jalanjälki pienenee. Ota selvää oman työsi ympäristövaikutuksista ja omaa alaasi koskevista erityisvaatimuksista (esim. tuotevaatimuksista tutkimus- ja kehitystyössä tai kuljetusvalinnoista logistiikassa). Pyri heti korjaamaan tilanne, jos huomaat Nokian ympäristöasioiden hallinnassa parantamisen varaa jonkin vaaratilanteen, tarkastuksen tai palautteen perusteella. Muista, että ympäristölakien noudattamatta jättäminen voi johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Lisäksi Nokia voi kohdistaa kurinpitotoimia työntekijöihin, jotka rikkovat näitä ohjeita. Pyri pienentämään tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia pienentämällä jätteiden määrää, parantamalla energia- tai materiaalitehokkuutta tai ehkäisemällä saastumista. Varmista, että kaikkien tarvittavien ympäristölupien, lisenssien ja muiden selvitysten (kuten ympäristövaikutusten arvioinnin) hankinta, ylläpito, uusiminen ja jatkaminen tapahtuvat Nokian liiketoiminnan kannalta ajallaan. Työntekijöiden, toimittajien, asiakkaiden tai muiden kolmansien osapuolien esittämien ympäristövalitusten tai -kysymysten sivuuttaminen tai hidas käsittely. Sellaisten toimittajien ja sopimuskumppaneiden käyttäminen, joiden ympäristökäytännöt eivät ole hyviä tai kestäviä. Soveltuvien ympäristösäädösten tai yhtiön ohjeiden noudattamatta jättäminen. Ostoihin, luovutuksiin tai muihin uusiin hankkeisiin ryhtyminen ennen kuin hankkeeseen liittyvät ympäristöriskit on huolellisesti arvioitu. 19 Nokia Toimintaohjeet 2015

20 Toimintaohjeet osana jokapäiväistä liiketoimintaa NOKIAN TOIMINTAOHJEET

21 NOKIAN TOIMINTAOHJEIDEN MUKAISET VASTUUSI Nokian toimintaohjeet asettavat Nokian henkilöstölle ja liikekumppaneille korkeat eettisyysvaatimukset. Toimintaohjeissa määritellään sitoutumisemme vastuulliseen ja eettiseen liiketoimintaan. Toimintaohjeissa ei käsitellä kaikkia yksittäisiä tilanteita, joihin henkilöstö voi kansainvälisessä liiketoiminnassamme joutua. Erilaisia tilanteita, lainsäädäntöön ja sääntelyyn liittyviä epävarmuuksia, riskejä ja haasteita ei voi koskaan täysin välttää. Tämä ei kuitenkaan vapauta meitä vastuustamme toimia eettisesti. Toimintaohjeiden mukaiset velvollisuutesi ovat kaikissa tilanteissa seuraavat: Perehdy toimintaohjeisiin ja noudata niissä esitettyjä käytäntöjä. Jos havaitset toimintaohjeiden vastaista toimintaa, ilmoita siitä viipymättä käytössäsi olevien kanavien kautta. 21 Nokia Toimintaohjeet 2015 Pyydä tarvittaessa apua tai hanki lisätietoja. Et saa kostaa kenellekään, joka tekee ilmoituksen toimintaohjeiden mahdollisesta noudattamatta jättämisestä. Toimi yhteistyössä ja avoimesti kaikissa toimintaohjeiden noudattamista koskevissa tutkimuksissa. Vältä kaikenlaisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa lainvastaiseen toimintaan, antaa vaikutelman sopimattomasta toiminnasta tai vahingoittaa Nokian mainetta. Nokian esimiehet ja johtajat valvovat toimintaohjeiden noudattamista organisaatioissaan. Heillä on siten lisävastuu sitouttaa oma tiiminsä toimintaohjeisiin ja edistää niiden noudattamista tehokkaasti. Esimiesten ja johtajien täytyy: Tuntea ja osata ennakoida liiketoiminnan riskialueet, jotka voivat vaikuttaa tiimin toimintaan näiden toimintaohjeiden mukaisesti; Pyrkiä minimoimaan tiimiin mahdollisesti vaikuttavia riskejä jo ennakolta sekä varmistaa, että tiimillä on asianmukainen koulutus tällaisten riskien käsittelemiseen; Keskustella tiimin kanssa säännöllisesti ohjesäännön noudattamisen tärkeydestä; Korostaa, miten tärkeää on tehdä viipymättä ilmoitus toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta ja edistää avointa raportointia; Varmistaa, että työntekijät voivat ilmoittaa epäilyistään pelkäämättä kostotoimia; Palkita työntekijöitä, jotka noudattavat toimintaohjeita moitteettomasti, ja antaa heille tunnustusta; Varata asianmukaiset resurssit toimintaohjeiden noudattamisen varmistamiseksi sekä asettaa seurantatavoitteet; Palkata ja ylentää vain henkilöitä, jotka toimivat ehdottoman rehellisesti; Noudattaa aktiivisesti toimintaohjeita ja yhtiön hyvää hallintotapaa; Osoittaa selvästi omin sanoin ja teoin sitoutumisensa Nokian toimintaohjeisiin ja niihin sisältyviin käytäntöihin.

22 TOIMINTAOHJEIDEN VASTAISESTA TOIMINNASTA ILMOITTAMINEN Toimintaohjeiden vastainen toiminta heikentää osakkeenomistajien, asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta yhtiöön. Toimintaohjeiden noudattamatta jättäminen voi myös saattaa työtoverit ja yhtiön liiketoiminnan vaaraan. Velvollisuutesi on tehdä viipymättä ilmoitus, jos havaitset jonkun toimivan toimintaohjeiden vastaisesti tai epäilet sitä. Ilmoittamalla mahdollisista rikkomuksista pikimmiten autat yhtiötä säilyttämään maineensa ja puuttumaan ongelmiin ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa haitallisesti yhtiön talouteen, maineeseen tai juridiseen asemaan. Nokiassa huolista ja epäilyistä voi ilmoittaa luottamuksellisesti monin eri tavoin. Voit puhua esimiehellesi, Nokian vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle yksikölle (Ethics & Compliance) tai paikalliselle lakiosastolle (Legal & Compliance). Voit myös ottaa kirjallisesti yhteyttä toimitusjohtajaan tai hallitukseen. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä. Sinun ei myöskään tarvitse kertoa muita tietoja, joista sinut voisi tunnistaa, mutta anna kuitenkin riittävästi tietoja tapauksesta, jotta Nokia voi ryhtyä selvittämään asiaa. Nokia antaa ilmoitukselle seurantanumeron, jotta tutkimustiimi voi selvittää ja seurata asiaa. KOSTOTOIMISTA PIDÄTTÄYTYMINEN Nokia on sitoutunut edistämään kulttuuria, jossa henkilöstö voi huoletta tehdä ilmoituksen mahdollisista toimintaohjeiden rikkomuksista. Nokia ei suvaitse minkäänlaisia rangaistustoimia henkilöä kohtaan, joka tekee ilmoituksen perustellusta syystä ja hyvässä uskossa. Työntekijään, joka kostaa toiselle työntekijälle tämän tekemän ilmoituksen vuoksi, voidaan kohdistaa kurinpitotoimia. Ääritapauksissa kyseeseen voi tulla työsuhteen purkaminen. REPORTING CONCERNS Sähköposti Internet https://nokiaethics.alertline.com Puhelin https://nokiaethics.alertline.com/clientinfo/7782/phone.pdf 22 Nokia Toimintaohjeet 2015

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN PARANTAA TERVEYTTÄ PARANTAA LUONTOA SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN KUNNIANTUNTOON TASAPUOLISUUTEEN Kuva-alue Liiketoimintanormisto ROBERT F. FRIEL, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA JOHDANTO PerkinElmer

Lisätiedot

Kohti kestävää tulevaisuutta

Kohti kestävää tulevaisuutta DuPontin toimintaohje Kohti kestävää tulevaisuutta TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2011 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: DuPontin työntekijät ovat jo vuosisatojen ajan käyttäneet markkinaehtoista

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen DuPontin toimintaohje Kestävän tulevaisuuden varmistaminen TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2015 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: Jo yli kahden vuosisadan ajan olemme ratkaisseet maailman haasteita

Lisätiedot

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Ohjaavat meidän käyttäytymistä, päätöksentekoa ja toimintaa. Parkerin arvolauselma Me olemme Parker Yhtiömme toiminta perustuu reiluun kaupankäyntiin sekä asiakkaidemme

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Liiketoiminnan Menettelytavat

Liiketoiminnan Menettelytavat 6 9 Huolenaiheista ilmoittaminen Ihmisoikeudet 14 18 Eturistiriita Lahjat ja kestitys 24 30 33 Luottamuksellisten tietojen suojelu ja käyttö Tietojen eheys Liikekumppanit 37 45 Liiketoiminnan lahjomattomuus

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

GLOBAALI MEDIA- + VIIHDEYHTIÖ. Hyvän liiketavan periaatteet + eettiset ohjeet

GLOBAALI MEDIA- + VIIHDEYHTIÖ. Hyvän liiketavan periaatteet + eettiset ohjeet GLOBAALI MEDIA- + VIIHDEYHTIÖ Hyvän liiketavan periaatteet + eettiset ohjeet JOHDANTO Haluamme kertoa sinulle Clear Channelin hyvän liiketavan periaatteista. Bob Pittman William Eccleshare Clear Channelin

Lisätiedot

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus Liiketapaohjeistus Kultaisten kaarien lupaus Koko liiketoimintamme perusta on, että olemme eettisiä, totuudenmukaisia ja luotettavia. Hyvän maineen luomiseen menee aikaa. Emme ole pelkkiä mainostajia.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto menettelysäännöt Sisällysluettelo Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme Perusarvomme Johdanto Menettelysääntöjemme sovellettavuus Ristiriidat menettelysääntöjemme ja Danaher-yrityksen käytäntöjen

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT s. 2 Styronin eettinen ohjeisto s. 3 1. STYRONIN ARVOT s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rehellisyysjulistus. Lokakuu 2000

Rehellisyysjulistus. Lokakuu 2000 Rehellisyysjulistus Lokakuu 2000 GE:n työntekijät ovat jo yli sadan vuoden ajan olleet luomassa korvaamattoman arvokasta pääomaa yhtiön maailmanlaajuista mainetta rehellistä yrityskulttuuria suosivana

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja 2 VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Solvay Group

Eettiset ohjeet. Solvay Group Eettiset ohjeet Solvay Group Eettiset ohjeet Sisällysluettelo 1. Viesti pääjohtajalta...2 2. Johdanto...4 Kuinka toimintaohjeita käytetään? 3. Etiikka ja rehellisyys työpaikalla...6 Terveys ja turvallisuus

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT Käännös viite: V4 Englanti Code of Conduct (Tehokas huhtikuu 2014) POTILAAN TURVALLISUUS JA ETU TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSETIIKKA TUOTTEISTAMME TIEDOTTAMINEN YHTEYDET TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644 1 (19) Posti Group Oyj:n Työntekijän 2 (19) Vastuullisuus on ollut Postin kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toimintaalueemme

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista.

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. 0 Eettiset säännöt Sisältö Johtokunnan viesti........................................ 04 1. Eettiset periaatteet

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN

TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN 2 JOHDANTO Visiomme 6 Ydinarvomme 6 Miksi toimintaohje tarvitaan 8 Speak Up -järjestelmä 9 1 TYÖPAIKALLA 1.1 Uskomme reiluihin työehtoihin ja -oloihin 12 1.2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Eettinen ohje ja liiketoimintaperiaatteet

Eettinen ohje ja liiketoimintaperiaatteet Eettinen ohje ja liiketoimintaperiaatteet VIESTI VALSPARIN TOIMITUSJOHTAJALTA Hyvät Valsparin työntekijät, Hienon yhtiömme perustana on sitoutuminen toimimaan liiketoiminnassamme oikealla tavalla, eli

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Xerox Code of Conduct. KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle

Xerox Code of Conduct. KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle Viesti pääjohtajalta, Armando Zagalo de Lima, Xerox Europe Pääkohdat: Käytännesäännöt perustuvat Xeroxin tarkasti vaalimiin arvoihin Osa perintöämme menneiltä

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot