ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (24)"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) Tekninen lautakunta AIKA klo 19:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa toimintakertomus 5 4 Talousarvion käyttösuunnitelma 6 5 Makausmaan kallioalueen ympäristölupa 7 6 Viranhaltijapäätökset 20 7 Muut asiat 21

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Simi Olavi 19:00-20:45 Pj Tanska Teemu 19:00-20:45 Vpj Auno Hannele 19:00-20:45 Jäsen Hannus Jani 19:00-20:45 Jäsen Saari Outi 19:00-20:45 Jäsen Somero Tuija 19:00-20:45 Jäsen Vierimaa Marja-Liisa 19:00-20:45 Jäsen Konu Jarmo 19:00-20:45 Varajäsen Isokääntä Marja 19:00-20:45 K.hall. edustaja Joki-Erkkilä Pekka 19:00-20:45 Pöytäkirjanpitäjä Haapakoski Hannu 19:00-20:45 Esittelijä POISSA Jutila Jari Jäsen Vierimaa Tapani Kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Olavi Simi Puheenjohtaja Pekka Joki-Erkkilä Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jani Hannus Outi Saari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kokouksen tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä teknisessä toimistossa maanantaina klo 9-15.

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) Tekninen lautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Teknltk 1 Tekninen johtaja: Päätös: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa Teknltk 2 Tekninen johtaja: Päätös: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jani Hannus ja Outi Saari. Pöytäkirja tar kastetaan teknisessä toimistossa. Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) Tekninen lautakunta toimintakertomus Teknltk 3 Teknisten palveluiden toimintakertomus on oheismateriaalina. Taulukossa on esitetty teknisen lautakunnan alaisen käyttötalouden toteutuminen. Talousarvion Tp 2010 Ta 2011 Tot 2011 Poikkeama toteutuminen Menot 2 150, , ,3 137,8 Tulot 1 942, , ,3 81,3 Netto 208,2 268,5 325,0 56,5 Netto /as 75,2 97,5 118,0 20,5 Poistot 453,6 426,1 429,4 3,3 Sisäiset netto -368,5-391,6-393,2-1,6 Kustannukset /as 105,9 110,1 131,2 21,1 Käyttötalouden ulkoisten tulojen osalta suurimmat tulonlisäykset olivat muiden tuottojen osalta ja pysyvien vastaavien luovutusvoitot Tulojen osalta suurin alitus oli rakennusten vuokra tuo tois sa Menojen osalta suurimmat ylitykset tapahtuivat ostoissa sekä palkoissa Määräraha-alituksia oli eniten asiakaspalveluiden ostoissa Oheismateriaalina tilivertailu. Investointien osalta lautakunnan alaiset määrärahat riittivät. Oheismateriaalina investointien toteutumislistaus. Yhdyskuntains: Päätös: Lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) Tekninen lautakunta Talousarvion käyttösuunnitelma Teknltk 4 Yhdyskuntains: Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt taloussuunnitelman vuosille sekä talousarvion vuodelle Alavieskan kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa palvelualu eelle tavoitteet ja määrärahat. Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksy vät talousarvioon perustuvan käyttösuunni telman ja päättävät ta lousarvion toteuttamisesta. Lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan alaisen käyttösuunnitelman seuraavasti: Menot Tulot Netto Hallinto Yhdyskuntapalvelut Liikenneväylät Viranomaispalvelut Toimitila ja vuokraus Perusturva Vesihuolto Yhteensä Investoinnit Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta. LUVAN HAKIJA Destia Oy Moreenitie Oulu Yhteyshenkilö: Jenni Koitila p LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI Lupahakemus koskee kallion louhintaa ja murskausta sekä päällysteen valmistusta. Lupaa haetaan myös puretun päällysteen, louheen välivarastointiin ja hyödyntämiseen. Kyseessä on olemassa oleva toiminta louhinnan ja murskauksen osalta. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassaolevaksi. Koirakuoppa, Rno 4:42. LUPAVELVOLLISUUS Kivenlouhimolla tai -murskaamolla, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, on oltava ympäristölupa ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 7 c) ja e) mukaan. Asfalttiasemalla on oltava ympäristölupa ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 7 f) mukaan. Ympäristönsuojelulain 28 :n kohdan 4) mukaan jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn on oltava lupa. LUPAVIRANOMAINEN Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee kivenlouhimon ja -murskaamon sekä asfalttiaseman ympäristölupahakemuksen ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 7 a), b) ja c) mukaan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee jätteen ammattimaisen tai laitosmaisen hyödyntämisen ja käsittelyn lupahakemuksen, jos jätteen määrä on alle t vuodessa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 13 c) mukaan. HAKEMUS Hakemus on saapunut Alavieskan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle elokuussa Lupatilanne Toiminnalla on maa-aineslain mukainen Alavieskan ympäristölautakunnan myöntämä maa-ainestenottolupa. Sijaintipaikka ja sen ympäristö

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) Makausmaan kallioalue sijaitsee Alavieskan Taluskylässä Mt 7480 ja tien 787 (Alavieska - Merijärvi) risteyksestä 4,4 km. Alueelle kuljetaan Merijärven tieltä erkautuvan liittymän kautta. Alueen pinta-ala on n. 3,812 ha. Alue on kaavoittamaton. Alueen ympäristö on metsätalouskäytössä Suunnitelma-alueella maanpinnan korkeimmat kohdat sijaitsevat alueen keskiosassa tasossa +59,00. Ympäristön maanpinta laskee tasoon + 50,00 54,00. Alueen valittömässä läheisyydessä ei ole suojelualueita, eikä sieltä ole löydetty uhanalaisia tai harvinaisia lajeja. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä sen lähistöllä ole vesistöjä. Alueen louhoksessa on vedenpinta mitattu tasossa +51,26. Ottoalueen läheisyydessä ei ole asuinrakennuksia, lähimmät sijaitsevat n. 650 m:n päässä. Toiminnan kuvaus Toiminta-alueella louhitaan ja murskataan kalliota ja valmistetaan päällystettä arviolta 1 3 vuoden välein. Toiminta-aika on kerrallaan 2 6 viikkoa. Louhintaa ja murskausta on markkinoiden mu kaan ympäri vuoden. Toiminta koostuu useasta lyhyemmästä toimintajaksosta. Murskaus- ja asfaltti asemat tuodaan alueelle jokaista toimintakertaa varten ja viedään pois kunkin urakan päätyttyä. Louhinta ja murskaustyön vaiheita ovat poraus, panostus, räjäytys, ylisuurten lohkareiden rikotus ja louheen murskaus haluttuun raekokoon. Päällysteen valmistus tapahtuu siirrettävällä asfalttiasemalla ja alueella valmistetaan tarpeen mukaan asfalttibetonia (AB kuumamassa), pehmeää asfalttibetonia (PAB) tai uusioasfalttia (AB-mas saa, jonka raaka-aineena on asfalttirouhetta). Puretun päällysteen kappaleet ja niistä jalostettu murske välivarastoidaan varastoalueella. Välivarastointiaika on alle 3 vuotta. Päällystekappaleet jalostetaan alueella murskeeksi ja hyödynnetään asfalttimassan raaka-aineena. Laitteistot ovat samoja kuin kiviaineksen murskauksessa. Alueella on lisäksi tarvittaessa toimisto- ja taukotiloja, varastokoppeja ja konttivaunu jätteiden varastointia ja lajittelua varten. Alueella liikkuu lisäksi tarvittava murskeen ja päällysteen käsittely- sekä ajokalusto. Murskauslaitoksen toiminta-aika on arkisin ma-pe klo 6:00-22:00. Louhintaräjäytykset tehdään ma-pe klo 7:00-18:00 välillä. Liikennettä on murskausurakoiden aikana arkisin ma-pe klo 6:00 22:00. Päällysteurakoissa tehdään töitä ma-to 6:00 22:00. Tuotteet ja tuotantomäärät Kalliomurske t/a maksimi t/a Päällysteet (AB, PAB) t/a t/a Päällystemurske <5 000t/a < t/a Tuotannossa käytettävät raaka-aineet ja polttoaineet sekä muut aineet, niiden varas tointi ja kulutus - Keskimääräinen kulutus Maksimi kulutus Va rastopaikka Tuotettava kiviaines t/a t/a Ottamisalue Polttoaine kevyt pö. 20,0t/a 141t/a * Polttoaine raskas pö. 65,0t/a 450,0t/a * Bitumi 750t/a 5400t/a Täyteaine 390t/a 2700t/a ** Voiteluaineet max 400kg Varastokontti Vesi 10m3/d Säiliöauto

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) Räjäytysaineet 2600kg 18000kg Ei alueella Louhinta ja murskaus Louhintatyön vaiheita ovat poraus, panostus, räjäytys ja ylisuurten lohkareiden rikotus. Porauksessa käytetään tela-alustaisia poravaunuja, joissa on pölynpoistolaitteisto. Ylisuuret lohkareet rikotetaan tarvittaessa ennen murskausta hydraulisella, kaivinkoneeseen tai esimurskaimeen liitetyllä iskuvasaral la. Murskauksessa louheen raekokoa pienennetään vaiheittain haluttuun raekokoon. Laitos koostuu esi-, väli- ja jälkimurskaimista, hihnakuljettimista ja seuloista. Päällystemassojen valmistus Alueella valmistetaan siirrettävällä asemalla tarpeen mukaan asfalttibetonia (AB, kuumamassa), pehmeää asfalttibetonia (PAB) tai uusioasfalttia (AB-massaa, jonka raaka-aineena asfalttirouhetta yleensä p-%). Kuumamassaa valmistavan päällysteaseman rakenteita ovat kylmäsyöttösiilot, kuljettimet, kuivausrumpu, tekstiilisuodatin, elevaattori, sekoitintorni, bitumisäiliöt, varastosiilot ja ohjaamo. Energia tuotetaan itse aggregaatilla. Asfalttiasemalla kiviaines lämmitetään aina öljyllä. Asemaan kuuluvat kevyen ja raskaan polttoöljyn säiliöt. Kiviaines siirretään kuljettimilla kuivausrumpuun, kuumennetaan asteiseksi, minkä jälkeen se syötetään koteloituja kuljettimia pitkin sekoitintorniin, seulotaan sekä sekoitetaan sideaineeseen. Savukaasut ja kivipöly johdetaan sekoittimesta takaisin kuivausrumpuun. Tuotantoa ohjataan tietokoneella ohjaamovaunusta. Valmis massa ajetaan suoraan käyttökohteelle. PAB-asemalla kiviaines lämmitetään n asteiseksi käyttäen höyrylämmitystä. Höyryn valmistamiseen käytetään kevyttä polttoöljyä ja savukaasut johdetaan höyryn mukana kiviainekseen. Tällä tavoin saadaan savukaasujen partikkelit sidottua kiviaineksen hienoainekseen. Bitumi kuumennetaan sähkökäyttöisessä säiliössä. Lämmitetty kiviaines, bitumi ja täyteaine sekoitetaan sekoittimessa. Sekoitettu massa pudotetaan sekoittimesta alla olevan kuorma-auton lavalle ja kuljetetaan levityskohteeseen. Puretun päällysteen välivarastointi ja hyötykäyttö Puretun päällysteen kappaleet ja niistä jalostettu murske välivarastoidaan niille varatulla varastoalueella. Välivarastointiaika on alle 3 vuotta. Päällysteen kappaleet murskataan ja käytetään asfalttimassan raaka-aineena. Muut toiminnot Työn aikana alueella on lisäksi tarvittaessa toimisto- ja taukotilat, varastokoppeja ja konttivaunu jätteiden varastointia ja lajittelua varten. Louheen, murskeen ja maa-aineksen käsittelyyn ja kuljetuksiin käytetään kaivinkoneita, kuorma-autoja ja pyöräkuormaajia. Valmiit tuotteet kuljetetaan kuorma-autoil la. Tuotteiden varastointi Makausmaan kallioaluetta tullaan käyttämään murskeiden ja päällystemassojen valmistuspaikkana ja puhtaan maa- ja kiviaineksen välivarastointipaikkana toistaiseksi. Louhintaa, murskausta ja päällysteen valmistusta tulee olemaan urakkaluonteisesti 1 3 vuoden välein.

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) Puretun päällysteen välivarastot ovat alueella ympäri vuoden. Välivarastoinnin maksimiaika on 3 vuotta. Liikenne Kiviainesta ja päällystemassaa kuljettavaa raskasta liikennettä on keskimäärin 0 20 autoa/päivä. Liikenteen määrä vaihtelee kuljetettavan aineksen menekin mukaan. On myös kausia, jolloin alueella ei ole toimintaa eikä liikennettä. Kulku alueelle tapahtuu Merijärventieltä erkanevan liittymän kautta. Merijärventieltä johtavan päällystämättömän tien pöly sidotaan tarvittaessa vedellä tai kalsiumkloridilla. Ajonopeudet pidetään alhaisina, mikä osaltaan vähentää pölyämistä. Ottoalueen työmaatiet ovat sorapintaisia. Energian käyttö Arvio energiankulutuksesta on murskauksen ja kuormauksen osalta 5,5kWh/t. Energia tuotetaan agregaatilla. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Laitoksella on ISO :2004 mukainen sertifioitu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Päästöt ja niiden vähentäminen sekä arvio ympäristövaikutuksista Päästöt ilmaan Hiukkaset (sis. pöly) Typen oksidit Rikkidioksidi Hiilidioksidi 0,010t/a 1,0t/a 1,0/a 268,0t/a Kaasumaisia päästöjä syntyy koneiden polttomoottoreista. Päästöt minimoidaan huoltamalla koneet säännöllisesti ja pitämällä laitteet hyvässä kunnossa. Hiukkaspäästöjen lähteitä ovat polttomoottorit ja murskauslaitteiston pölyävät kohdat. Melu ja tärinä Melua aiheutuu ainoastaan silloin, kun alueella on toimintaa. Louhinnassa syntyy melua porauksissa, räjäytyksissä sekä ylisuurten lohkareiden rikotuksessa ja louheen lastauksessa. Louheen irtiottorajäytyksiä on urakan aikana yleensä kerran kahdessa viikossa. Murskausasemalla syntyy melua kuljetuksissa, murskauksessa sekä seulonnassa. Murskaamo toimii urakan aikana kahdessa vuorossa. Arvio melulähteiden A-painotetuista kokonaisäänitehotasoista: murskaus, liikkuva kalusto LWA (db) kauhakuormaaja LWA (db) kaivinkone LWA (db) Murskauksessa syntyvä melu on tasaista ja ei impulssimaista. Murskauslaitos sijoitetaan aina alueen pohjalle, jolloin meluvaikutus asutuksen suuntaan vaimenee. Toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi Alueella noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta pohjavettä likaavia aineita ei pääse maaperään. Polttoaineiden varastointi ja koneiden työaikainen pysäköinti sallitaan vain murskeiden varastoalueel-

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) la, joka sijaitsee huomattavasti pohjavesipinnan yläpuolella. Öljytuotteiden läheisyyteen varataan aina imeytysturvetta. Pienet säiliöt esim. jäteöljy säilytetään niitä varten rakennetussa, työkoneiden mukana kulkevassa varastokontissa. Kontin pohja on tiivis, reunoiltaan korotettu ja estää vuotojen pääsyn maaperään. Polttoainetta varastoidaan alueella vain koneiden ja laitteiden tarvetta vastaava määrä silloin, kun alueella toimitaan. Säiliöt ovat kaksoisvaippaisia tai valuma-altaallisia ja niissä on ylitäytön estävä sulkuventtiili. Tankkauslaitteiston kunto tarkastetaan säännöllisesti ja ne lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Mahdolliset pienet läikät kerätään talteen heti ja likaantunut maa kuljetetaan sille tarkoitettuun välivarastoon tai vastaanottopisteeseen. Vahinkotapauksia varten Destialla on yhtenäiset toimintaohjeet ja välineistö, joiden avulla öljyn leviäminen voidaan estää. Työkoneita ei pestä eikä huolleta alueella. Ennen louhinnan aloittamista nykyiseen louhokseen kertynyt vesi pumpataan alueen kaakkoispuolella kulkeviin ojiin. Tarvittaessa pumppaus suoritetaan selkeytysaltaan kautta. Toiminnassa ei synny jätevesiä. Työmaakopin WC-vedet johdetaan umpisäiliöön ja viedään jätevedenpuhdistamolle tai käytetään kuivakäymälää. Tiedot syntyvistä jätteistä Jätenimike Määrä Käsittelytapa Toimituspaikka Sekäjätettä 1 500l/a Keräysastia Toimitetaan jätteenk. WC-jäte <1m3/a Umpisäiliö Puhdistamo Ongelmajätteet l/a Hyväksytty käsittely Kaikki jätteet varastoidaan sitä varten tehdyssä katetussa, tiivispohjaisessa ja lukitussa varastokontissa. Ongelmajäte kerätään erilleen suljettuihin astioihin ja merkitään asianmukaisesti. Ongelmajätteet kerätään varastokonttiin tai kuljetetaan suoraan hyväksyttyyn ongelmajätteiden varastopaikkaan tai käsittelylaitokseen. Ongelmajätteiden kuljetuksista laaditaan siirtokirja, josta ilmenevät mm. jätteen laji, ominaisuudet, määrä, jätetunnus, jätteen luovuttaja ja vastaanottaja. Ongelmajätteiden määristä ja kuljetuksista pidetään kirjaa ja kirjanpito on pyydettäessä viranomaisen nähtävillä. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Pölyn määrään ja leviämiseen vaikuttavat uset tekijät, kuten valmistettavan murskeen raekoko, raaka-aineen ominaisuudet, ilman suhteellinen kosteus ja tuuliolosuhteet. Pölyn leviämistä estetään olosuhteiden mukaan kastelemalla murskattava materiaali ja koteloimalla laitoksen kuljettimet ja seulat. Pölyämistä vähennetään myös pitämällä putoamiskorkeudet mahdollisimman pieninä. Työmaateiden pölyämistä estetään tarvittaessa vedellä ja/tai natriumkloridilla. Murskaus tapahtuu aina ottoalueen pohjatasolla. Pohja on ympäröivää maastoa huomattavasti matalammalla, minkä ansiosta melun leviäminen ympäristöön on vähäistä. Laitos pyritään sijoittamaan lisäksi niin, että varastokasat vähentävät melun leviämistä asutuksen suuntaan. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön Toiminta voi tilapäisesti vähentää viihtyisyyttä lähimpien talojen piha-alueilla työn aikana. Murskauksen ääni on kuultavissa lähimpien asuntojen piha-alueilla ja sääolosuhteista riippuen toiminta-alueen lähialueella. Etäämmällä melu vaimenee etäisyyden ansiosta. Murskauksen melu on tasaista ja ei impulssimaista. Vieressä kulkeva Merijärventie nostaa alueen taustamelutasoa. Vuosittainen työaika on kausittain ja toiminta ei ole jatkuvaa. Louhinta ja murskaus ei aiheuta melun raja-arvojen ylityksiä lähimmän asutuksen kohdalla eikä kohtuutonta haittaa ympäristölle. Alue on vuosia toiminnassa ollut kiviainesten ottoalue. Alue ei ole luonnontilainen. Aluetta ei ole luokiteltu maisemallisesti arvokkaaksi, eikä sen vaikutusalueella ole havaittu luontoarvoja, joihin toiminnalla olisi haitallisia vaikutuksia. Toiminnalla ei ole vaikutuksia luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin tai ra-

12 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) kennetuun ympäristöön. Toiminnan päätyttyä alus maisemoidaan ja metsitetään maa-ainesluvan mukaisesti ja alue palautuu aikanaan kaavan mukaiseen käyttöön. Toiminnan vaikutusalueella ei ole vesistöjä. Pölyäminen ei aiheuta murskauksen aikana haittaa lähimpiin taloihin. Tarvittaessa pölyämistä estetään olosuhteiden mukaan kastelemalla murskattava kiviaines sekä koteloimalla kuljettimet ja seulastot. Murskaus ja siihen liittyvät toiminnot järjestetään siten, että niistä ei voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Ympäristöriskeihin on varauduttu. Toiminnalla ei ole vaikutuksia maaperään tai vesistöön. Riskit ja poikkeukselliset tilanteet Toiminnasta aiheutuva merkittävin ympäristöriski on öljyvahinko esim. työkoneiden tai varastosäiliöiden vuodon tai tulipalon yhteydessä. Toiminnan ympäristövaikutuksia ja riskejä estetään ja rajoitetaan asianmukaisella suunnittelulla ja tek niikalla. Toiminnassa huomioitavia asioita ovat mm. toimintajaksojen ajoittaminen, ottotasojen valvon ta, varastokasojen ja laitosten sijoittelu, polttoaineiden varastopaikkojen sijoittelu ja suojaus, ympäris tövaikutusten jatkuva seuranta ja alueen mahdollisimman nopea jälkihoito. Ennen jokaisen urakan aloittamista tehdään laatusuunnitelma, johon sisältyvät mm. ympäristölle aiheutuvien riskien kartoitus ja riskialttiiden työvaiheiden suunnittelu. Kaikki alueella työskentelevät hakijan ja sen urakoitsijoiden työntekijät ovat tietoisia maa-aines- ja ympäristölupien ehdoista ja toimintaan liittyvistä riskeistä siinä laajuudessa kuin se heidän työtänsä koskee ja velvoitettuja toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiattomien pääsy alueelle on kielletty. Tarkkailu ja raportointi Laitosten toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. päivittäinen työaika, tuotantomäärä, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet. Käyttöpäiväkirjat toimitetaan pyydettäessä valvontaviranomaisen nähtäville. Toiminta suunnitellaan siten, että asetetut raja-arvot eivät ylity. Syntyvää melua ja pölyä arvioidaan tuotannon aikana jatkuvasti aistinvaraisesti, ja päästöt pidetään hakemuksen mukaisena tarkkailemalla ja huoltamalla laitteita päivittäin. Mittauksia tehdään, mikäli annettujen ohjearvojen oletetaan ylittyvän. Toiminnan oleellisista muutoksista ilmoitetaan lupaviranomaiselle. Ympäristöluvan mukainen raportti toimitetaan tarvittaessa Alavieskan kunnan ympäristölupaviranomaiselle tiedoksi. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Alavieskan kunnan ilmoitustaululla Hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Alavieskan kunnan teknisessä toimistossa- Hakemuksesta on lähetetty tieto kirjeellä naapureille. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Lausunnot

13 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja. Päätös Toiminnan tulee tapahtua hakemuksen ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti. Lupamääräykset 1. Hakemuksessa esitetyllä alueella saa louhia kalliota ja murskata louhetta yhteensä enintään t/a ja tehdä niihin liittyviä oheistoimintoja sekä valmistaa asfalttimassaa enintään t/a. (YsL 42 ja 43 ) 2. Purettua päällystettä voidaan välivarastoida alueella hakemuksen mukaisesti alle t/a. Samaa päällystekappale-erää ei saa säilyttää alueella kolmea vuotta kauempaa. Alueella voidaan lisäksi varastoida muualta tuotua puhdasta louhetta sekä alueelta syntyviä puhtaita leikkausmaita. Muualta tuodun puhtaan maa-aineksen käyttämisen alueen jälkihoitoon tai hyödyntämiseen tulee pyytää hyväksyntä etukäteen lupaviranomaiselta. Kierrätysmateriaalin laatu on tarkistettava vastaanotettaessa. (VNp 861/1997, YsL 42 ja 43, YsA 7 ) Melu ja tärinä 3. Toiminnassa tulee noudattaa hakemuksessa esitettyjä toiminta-aikoja. (YsL 42 ja 43, VnA 800/2010 ja VnA 448/2010 ) 4. Toiminta ei saa aiheuttaa tärinähaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Räjäytystyössä tulee noudattaa siitä säädettyä lainsäädäntöä. (YsL 42, 43 ) 5. Melua on torjuttava sijoittamalla laitokset toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Raaka-aine-, tuote- ja pintamaakasat on pidettävä riittävän korkeina ja sijoitettava siten, että melun leviäminen estyy. Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava ja toiminta-alueen siirtokuljetukset on suunniteltava mahdollisimman lyhyiksi. (VnA 800/2010 ja VnA 448/2010 ) 6. Toiminta ei saa lähimmässä häiriintyvässä asuinkohteessa ylittää melutason ohjearvoja 55 db (LAeq) klo ja 50 db (LAeq) klo (VNp 993/1992, VNa 800/2010, VNa 448/2010). Päästöt maaperään ja pohjaveteen 7. Toiminnasta ei saa aiheutua pohjaveden ja maaperän pilaantumisen vaaraa. Työkoneissa käytettävät polttoaineet on varastoitava ja työkoneiden tankkaukset suoritettava niin, että vuodot maaperään voidaan estää. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksivaippaisia tai valuma-altaalla varustettuja ja ne on varustettava ylitäytönestimillä ja laponestolaitteilla. Tankkauslaitteistot lukittavalla sulkuventtiilillä. Polttoneste- ja bitumisäiliöiden on oltava tiiviitä ja kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Pölynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita sekä räjähteitä ei saa käyttää siten, että

14 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. (YsL 7, 8, 42, 43, VNa 800/2010 ja VNa 448/2010) 8. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee pääsääntöisesti tehdä muualla kuin toiminta-alueella. Mikäli alueella on tarpeen tehdä koneiden huoltoja, tulee käyttää imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, jotka estävät polttonesteiden pääsyn maaperään. Alueella ei saa tarpeettomasti säilyttää koneita tai laitteita. Imeytysainetta on oltava saatavilla urakan aikana. (YsL 7, 8, 42 ja 43, VNa 800/2010 ja VNa 448/2010) Jäte- ja hulevedet 9. Toiminnasta ei saa aiheutua pintavesien pilaantumista. Ympäristöön päätyvät vedet on tarvittaessa johdettava selkeytysaltaan kautta kiintoaineen erottamiseksi. (YsL 7, 8, 42 ja 43, VNa 800/2010, VNa 448/2010) Jätteet 10. Alueella syntyvät jätteet tulee lajitella ja varastoida laitosalueella niin, ettei niistä aiheudu roskaantumista, maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Jätteiden syntyä tulee ehkäistä. Kaikki alueella syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin säännöllisesti. (YsL 7, 8, 42, 43 ja 45 ) 11. Ongelmajätteet tulee säilyttää niille varatussa tiivispohjaisessa, katetussa ja reunakorokkeella varustetussa tilassa omissa astioissaan. Ongelmajätteissä tulee olla merkinnät astian sisällöstä ja muut varoitusmerkinnät. Ongelmajätteiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja. (YsL 7, 8, 42, 43 ja 45, VNp 659/1996) 12. Toiminnanharjoittajan on noudatettava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa ja arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava se vähintään viiden vuoden välein. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman tarkistamisesta tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (VNa 800/2010 ja YsL 45 a ) Päästöt ilmaan 13. Porauksessa syntyvän pölyn leviämistä on estettävä laitoksen sijoittelulla ja pölynkeräyslaitteilla. Murskaamon pölyämistä on ehkäistävä kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kuormattavan ja kuljettimelta putoavan kiviaineksen pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi ja esim. kiinnittämällä murskauslaitoksen kuljettimien päähän suojat. Toiminnasta aiheutuvat pölypäästöt ja ilmanlaatuarvot eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksessa 711/2001 säädettyjä ohjearvoja. (YsL 42 ja 43, VNa 800/2010) Asfalttiaseman pölyämistä on estettävä laitoksen sijoittelulla, tekstiilisuodattimella, koteloinnilla ja tehostamalla palamisprosesseja. Asfaltin valmistuksessa käytettävät pölyävät aineet on varastoitava niin, ettei pölyä joudu ympäristöön. Kuljetukset, lastaaminen ja lastin purkaminen sekä alueiden kunnossapito on toteutettava siten, että haitallinen pölyäminen voidaan estää. Hajuhaittoja on estettävä peittämällä as-

15 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) falttimassa välittömästi lastauksen jälkeen. Tarvittaessa on käytettävä kotelointeja ja muuta hajuntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. (YsL 42 ja 43, VNa 448/2010) Häiriötilanteet 14. Toiminnanharjoittajan on varauduttava häiriötilanteisiin ja perehdytettävä alueella työskentelevät häiriötilanteen varalta. Häiriö- ja onnettomuustilanteita varten toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. (YsL 4, 42, 43 ja 46, VNa 800/2010 ja VNa 448/2010) 15. Laitteistojen ja rakenteiden kunnosta sekä huolloista on huolehdittava. Alueelle on varattava imeytysainetta sekä alkusammutuskalustoa. Laitteiden läheisyydessä tulee olla hätäkytkimet sekä ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa. Asfalttiaseman pölynerottimen rikkoutuessa tai muun päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa päästöjä aiheuttava toiminta on välittömästi keskeytettävä, kunnes häiriö on korjattu. Alueelle tulevat tiet on suunniteltava ja rakennettava pelastusajoneuvoille soveltuviksi. Ulkopuolisten pääsy alueelle on estettävä. (YsL 4, 7, 8, 42, 43 ja 46, VNa 800/2010, VNa 448/2010) 16. Onnettomuuden tai häiriön sattuessa toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä pelastusviranomaiselle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutuksien vähentämiseksi. Korjaavat toimenpiteet on tehtävä vastaavien tapausten toistumisen estämiseksi. (YsL 42, 43, 62 ja 76, YsA 30, VNa 800/2010, VNa 448/2010) Paras käyttökelpoinen tekniikka 17. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varautua sen käyttöönottoon. (YsL 4, 5 ja 43, Ysa 37 ) Tarkkailu ja raportointi 18. Murskauslaitoksen toimintaa ja sen ympäristövaikutuksia on tarkkailtava päivittäin toiminnan aikana aistinvaraisesti sekä tarkistettava koneiden kunto säännöllisesti. Tarvittaessa päästöjä on mitattava mittauksin tai näytteenotoin, mikäli epäillään ympäristöhaittaa. (YsL 43 ja 46, VNa 800/2010) Toiminnanharjoittajan on järjestettävä asfalttiaseman käyttötarkkailu, päästötarkkailu ja ympäristövaikutusten tarkkailu. Pölynerottimen kuntoa ja toimintaa on tarkkailtava päivittäin. (YsL 43 ja 46, VNa 448/2010) 19. Laitosten toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa jossa on mainittava ainakin:

16 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) -laitosten toiminta-ajankohta ja tuotantomäärä -varastoitavan purkuasfaltin ja betonin määrä -polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot -toiminnassa muodostuneet jätteet jätelajeittain ja niiden toimituspaikat ja poikkeukselliset tilanteet. Asfalttiaseman osalta lisäksi: -laskennalliset tai mitatut rikkidioksidin, typenoksidin, hiilidioksidin ja hiukkasten vuosipäästöt ilmaan. Yhteenveto toiminnasta on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. (YsL 43, 46, JL 51 ja 52, JA 22, VNa 448/2010 ja VNa 800/2010) Toiminnan muutos tai lopettaminen 20. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle ja esitettävä suunnitelma mahdollisten rakenteiden poistamisesta sekä maaperän ja pohjaveden mahdollisen pilaantumisen selvittämisestä sekä suunnitelluista puhdistustoimenpiteistä. Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta-alue on siistittävä ja alueelle varastoidut jätteet ja ongelmajätteet on toimitettava hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi. (YsL 43, 46 ja 90, VNa 448/2010) 21. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta muutoksesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on hyvissä ajoin ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YsL 81 ja YsA 30, VNa 448/2010) RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Hakemuksen ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti to teutettuna toiminnan voidaan katsoa täyttävän ympäristönsuojelulain 42 :ssä esitetyt vaatimukset lu van myöntämiselle sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. Toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan terveydellistä haittaa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolojen huononemista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantu mista toiminnan vaikutusalueella, eikä kohtuutonta haittaa naapurustolle. Lupamääräysten perustelut Lupamääräyksessä 1 esitetty enimmäismurskausmäärä sekä asfaltti massan valmistusmäärä ovat samat kuin hakemuksessa on esitetty.

17 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) Lupamääräys 2 estää mahdollisen roskaantumisen ja pilaantumisen alueella ja varmistaa, ettei jätteeksi luokiteltavaa materiaalia käsitellä enempää kuin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupatoimivaltaan kuuluu. Lupamääräyksessä 3 sallittu hakemuksessa esitetyt toiminta-ajat. Toiminta-aikoja ei ole syytä rajata, koska lähin häiriintyvä kohde on n. 650 m päässä ja melun etenemistä rajoitetaan asemien sijoittelulla sekä varastokasoilla. Lupamääräyksien 4, 5 ja 6 toimenpiteillä ehkäistään melu- ja tärinähaittaa. Lupamääräyksessä 6 on annettu raja-arvot melutasolle, joka toiminnasta saa aiheutua ilman, että se aiheuttaisi terveyshaittaa lähimmissä häiriintyvissä asuinkohteissa. Melutasorajat perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista. Toiminnan suunnittelulla ja sijoittumisella voidaan vähentää siitä aiheutuvia melu-, pöly- ja tärinähaittoja. Lupamääräyksien 7 ja 8 mukaisesti toimimalla voidaan estää maaperän ja pohjaveden pilaantuminen. Lupamääräyksessä 9 esitetyn selkeytysaltaan rakentaminen voi olla tarpeen, jos havaitaan vesien samentumista tai muuta ympäristöhaittaa. Lupamääräyksillä 10, 11 ja 12 estetään jätteistä aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat. Määräyksellä 11 myös varmistetaan, että ongelmajätteiden varastointi sekä ongelmajätepakkausten merkinnät toimitettaessa ongelmajätettä käsittelypaikalleen ovat asianmukaisia. Lupamääräyksellä 13 estetään pölyhaittojen syntymistä ja ilmanlaadun heikkenemistä. Lupamääräysten häiriötilanteiden ennakointi ja niihin varautuminen on olennainen osa toimintaa. Suunnitelma häiriötilanteiden varalle ja henkilökunnan perehdytys ovat tarpeen, jotta osataan ennalta varautua mahdollisiin ympäristöhaittoja aiheuttaviin tilanteisiin ja jo etukäteen estää niiden tapahtuminen. Ulkopuoliset voivat tahallisesti tai tahattomasti toiminta-alueelle päästessään aiheuttaa ympäristölle tai terveydelle vaaraa aiheuttavan tilanteen. Tiedottaminen määräyksen 16 mukaisesti on tarpeen, jotta poikkeuksellisissa tilanteissa voidaan arvioida mahdolliset ympäristö- ja terveysriskit se kä tarvittavat toimenpiteet. Toiminnanharjoittajan on lupamääräyksen 17 mukaisesti oltava selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siinä mielessä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Jos ympäristöhaittoja voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia, voidaan lupapäätöstä vaatia muutettavaksi. Lupamääräykset 18 ja 19 ovat tarpeen laitoksen toiminnan ja ympäristöluvan valvomisen sekä ympäristövaikutusten seurannan kannalta. Ympäristönsuojeluviranomainen päättää mittauksista tarvittaessa. Toiminnan olennainen muuttuminen voi edellyttää luvan tarkistamista. Toiminnan lopettaminen edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit on poistettu, mahdollinen pilaantunut maaperä puhdistettu ja varastoidut jätteet poistettu toiminta-alueelta. Tämän vuoksi toiminnan muuttamisesta tai lopettamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle lupamääräysten 20 ja 21 mukaisesti. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) Jätelaki (1072/1993) Jäteasetus (1390/1993) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

18 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) Valtioneuvoston asetus (800/2010) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ym päristönsuojelusta Valtioneuvoston asetus (448/2010) asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Tämä ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. Mikäli laitoksen toiminta olennaisesti muuttuu ennen määräaikaa, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. (YsL 55 ) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän luvan estämättä noudatettava. (YsL 56 ) TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Toiminnanharjoittaja on hakenut YSL 101 :n tarkoittamaa päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta. Alavieskan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toiminta voidaan aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. (YSL 101 ) Perustelut: Alueella on harjoitettu louhintaa ja murskausta jo aiemmin, eikä alue siten ole luonnontilainen. Myös siirrettävän asfaltti- ja murskausaseman sijoituspaikka voidaan suhteellisen nopeasti saattaa ennalleen, jolloin välitön täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Lupamääräysten mukaisesta toiminnasta aiheutuvilla päästöillä ei ole sellaisia vaikutuksia, ettei oloja voitaisi olennaisilta osin palauttaa entiselleen. Lisäksi alueella ei käsitellä sellaisia jätteitä, joista olisi välitöntä vaaraa ympäristölle tai sen ennallistamiselle. Toiminnanharjoittajan on asetettava euron suuruinen vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota päätöksen noudattaa ympäristölupapäätöstä muutoksenhausta huolimatta tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen toimeenpanon. (YSL 101 a ) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Kivenlouhimolle, murskaamolle ja asfalttiasemalle asetettu ympäristölupamaksu on kullekin toiminnolle 1015 ja ammattimaiselle jätteenkäsittelylle Tässä tapauksessa maksun suuruudeksi tulee PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös kirjallisena Destia Oy Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ilmoitus päätöksestä kirjallisena

19 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) Toiminnan sijoituspaikan naapurit, joille on lähetetty tieto lupahakemuksen vireille tulosta. Ilmoittaminen ilmoitustaululla ja lehdessä Päätöksestä kuulutetaan Alavieskan kunnan ilmoitustaululla sekä Alavieska-lehdessä. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus on toimitettava Alavieskan kunnan tekniselle lautakunnalle. Valitusosoitus on liitteenä. Yhdyskuntains: Tekninen lautakunta päättää myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mu kai sen ympä ristöluvan Destia Oy:lle kallion louhintaan ja murskaukseen, as falttiaseman toimintaan sekä puretun päällysteen ym. välivarastointiin Ala vieskan kun nan Taluskyläs sä Makaus maan kallioalueella esityk sen mu kai sesti. Lupa myönnetään myös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesti toimin nan aloittami selle muutok senhausta huolimatta vakuutta vastaan lupamää räyksiä nou dat taen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivämäärä on

20 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Teknltk 6 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajal ta ja asuntosihteerin viranhaltijapäätök set ajalta Puheenjohtaja: Päätös: Lautakunta merkitsee teknisen johtajan ja asun to sih teerin vi ran haltijapäätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, ett ei ota niitä kä sittelyyn. Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

21 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) Tekninen lautakunta Muut asiat Teknltk 7 Yhdyskuntains: Päätös: Kunnan omistamien metsien puunmyyntitulojen taloudellinen merkitys on nykyisin vähäinen ja yksityisillä henkilöillä on ollut kiinnostusta hankkia metsäomaisuutta. Parina viime vuonna kunta on myynyt pieniä metsäpalstoja pois. Taluskylässä Salmikankaalla on kunnalla omistuksessaan neljä metsäpalstaa yhteispinta-alaltaan n. 48,1 ha, jotka voitaisiin myydä pois. Lautakunta päättää laadituttaa metsänhoitoyhdistyksellä Salmikankaan palstoista metsäarvioasiakirjat ja laittaa kevään aikana palstat myyn tiin. Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

22 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pykälä(t) 1-4, 6-7 Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa pykälät 1-4, 6 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla pykälät 7 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusaika ja vaatimuksen muksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati- si sältö päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomainen Pappilantie 1, Alavieska Tekninen lautakunta Pykälät 7 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tök seen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät käyntiosoite Isokatu 4, 3.krs Oulu Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu hen kilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimit taa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle, Pykälät vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeudenkäyntimaksu, 90 euroa/2012.

23 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) VALITUSOSOITUS, Tekn.ltk VALITUSVIRANOMAINEN Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa ha kea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. VALITUSOIKEUS on: asianosaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympä ristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyi syyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ym päristövaikutukset ilmenevät toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY) ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluvi ranomaisella muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen an topäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta päätöksen tehneelle kunnan ympäris tön suojeluviranomaiselle (ympäristölupaa koskevat päätökset). Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Pos tiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan vii meise nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole teh ty määrä ajas sa, valitus voidaan jättää tutkimatta. VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi taan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tä män nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja pu he linnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valitta jan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

24 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (24) VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET Valituskirjelmään on liitettävä: tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai kaisemmin toimitettu viranomaiselle. VALTUUTUS Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valitus kirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusvi ran omaisessa. Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 90,00 :n oikeu denkäyntimaksu, ellei toisin määrätä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen postiosoite on ALAVIESKAN KUNTA Tekninen lautakunta / Ympäristönsuojelusihteeri Hannu Haapakoski Pappilantie ALAVIESKA

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta Tekninen lautakunta 5 26.03.2012 Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 (9) Tekninen lautakunta 21.12.2011 AIKA 21.12.2011 klo 19:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (10) Tekninen lautakunta 22.11.2016 AIKA 22.11.2016 klo 18:30-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 58 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) Tekninen lautakunta 17.09.2015 AIKA 17.09.2015 klo 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 38 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (10)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (10) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (10) Tekninen lautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 18:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON Uudenkaupungin kaupunki Ympäristö-Ja lupalautakunta Vs. ympäristönsuojelupäällikkö ILMOITUS Julkipano 31. 5. 2017 ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON 1.6. 2017 Päätös Vs. ympäristönsuojelupäällikkö

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta Kaavin kunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Ympäristösihteeri 29.08.2017 2 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Lupamääräysten tarkistamishakemus on jätetty ympäristökeskukselle

Lupamääräysten tarkistamishakemus on jätetty ympäristökeskukselle PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2006 Dnro 1195Y0190 12 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Piippolan kunnan jätevedenpuhdistamon jätevesien johtamista nykyisellä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen TRE:4648/11.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Valmistelijan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta, JJ Kaivin ja Kallio Oy (Dnro YMP 320/1402/2014)

Päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta, JJ Kaivin ja Kallio Oy (Dnro YMP 320/1402/2014) Pirkkalan kunta Ympäristöpäällikkö Viranhaltijapäätös 03.06.2014 2/2014 Sivu 1 1402 Taipaleentie 157 23660 Kalanti Päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta, (Dnro YMP 320/1402/2014)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot