Yhteyshenkilö: Toimialajohtaja Mika Pakarinen, puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteyshenkilö: Toimialajohtaja Mika Pakarinen, puh. 044 727 2634 mika.pakarinen@savonkuljetus.fi"

Transkriptio

1 Ymp.suoj.ltk liite 3 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Savon Kuljetus Oy Y-tunnus Suurahontie Kuopio Faksi (017) Yhteyshenkilö: Toimialajohtaja Mika Pakarinen, puh Maa-ainesalueen sijaintipaikka ja sen ympäristö (koordinaatit , ) Savon Kuljetus Oy hakee ympäristölupaa jatkaa kallion louhintaa, louheen murskausta, asfalttijätteen (pala-asfaltti) vastaanottoa, välivarastointia ja murskausta sekä ta Vuorimäen maa-ainesalueella tiloilta Arpala ja Mäntylä vuokratulla alueella. Arpalan tilan omistaa Juhani Honkipuro ja Mäntylän tilan Janne Halonen. Ottamisalue on noin 4,9 hehtaaria. Toiminta maa-ainesalueella aloitettiin vuonna Vuorimäen kallioalueella on laajoja kalliopaljastumia, joita peittää ohut humus- ja karikekerros. Vuorimäen korkeimmat kohdat ovat tasossa +170, mäen ympäristössä maanpinta on tasolla Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesalue on Vuorimäen luoteisrinteessä, louhosalue avautuu länteen. Maa-ainesalueen länsiosassa maanpinta on tasolla noin +115, itäosassa tasolla noin Jatkolupahakemuksen mukaisella laajennusalueella maanpinta on tasossa noin +119, ,00. Louhoksen pohja tulee olemaan aiemmassa luvassa sallittu alin taso +115,00. Maa-ainesaluetta lähinnä oleva asuinrakennus on länsipuolella, 440 metrin etäisyydellä tilalla Pitkälä Muutoin asutus on lähimmillään noin kilometrin päässä maa-ainesalueesta. Maa-ainesalueelle on tieyhteys maaainesalueen pohjoispuolella sijaitsevalta kantatieltä 77 (Maaningantie). Tien varrella ei ole asutusta. Tien pohjoisosa on harjualueella ja I-luokan Harjamäki-Käärmelahti pohjavesialueella ( ). Maa-ainesalue ei ole pohjavesialueella. Maa-ainesalueesta on pohjavesialueen rajalle matkaa noin 500 metriä. Maa-ainesalueella ei ole havaintoja pohjavedestä. Lähin havaintoputki on Destia Oy:n maa-ainesalueen eteläreunassa, jossa pohjaveden pinta on tasolla Lähin luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettu alue on noin 1,1 kilometrin etäisyydellä koillisessa sijaitseva Jussilan letto. Savon Kuljetus Oy:n Vuorimäen maa-ainesalueen välittömässä läheisyydessä on Destia Oy:n ottamisalue ja tämän kaakkoispuolella Rudus Oy:n otta-

2 sivu 2 misalue. Edellä mainitut toimijat ovat arvioineet kallion louhinnan, louheen murskauksen, ylijäämälouheen, kierrätysbetonin ja asfalttijätteen varastoinnin ja käsittelyn sekä asfaltin valmistuksen ympäristövaikutuksia Pöyry Environment Oy:n päivättyyn yleissuunnitelmaan perustuen. Yleissuunnitelman mukaan kalliota otetaan Vuorimäessä 94 hehtaarin alueelta tasoon Laitoksen toiminta Yleiskuvaus toiminnasta Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesluvan jatkolupahakemuksen mukaan Vuorimäen maa-ainesaluetta laajennetaan itään, kohti Destia Oy:n ottamisaluetta (tila Kiistala ), tilan Arpala rajaan saakka, ja etelään. Kalliota louhitaan ja louhetta murskataan 1 2 kertaa vuodessa 2 4 viikkoa kerrallaan arkisin maanantaista perjantaihin seuraavasti: - kallion poraus klo , - räjäytykset klo , - rikotus klo , - murskaus klo sekä - murskeiden lastaus ja kuljetus klo Tuotteita kuljetetaan ympäri vuoden. Asfalttijätettä murskataan pääasiassa talvella 2 4 työpäivänä. Asfalttia valmistetaan päällystystöiden aikana touko-marraskuussa arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo Päällystystöiden aikataulut, esimerkiksi vilkasliikenteisten teiden päällystys yöaikaan voivat aiheuttaa muutoksia toiminta-aikoihin. Muutoksista neuvotellaan lupaviranomaisen kanssa. Lupaa haetaan saakka Tuotteet sekä poltto- ja voiteluaineet Vuorimäen maa-ainesalueen kiviaines on tummaa diapaasia, joka soveltuu useisiin käyttökohteisiin. Kiviaines soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa edellytetään suurta kulutuksen kestävyyttä, sillä kivi on poikkeuksellisen kovaa. Kalliota louhitaan enintään m 3 (noin tonnia). Vuosittain louhitaan keskimäärin m 3 ktr, määrään vaikuttaa kiviaineksen kysyntä. Maa-ainesalueella murskattava kiviaines otetaan alueen louhoksesta. Murskaamon enimmäistuotantomäärä on noin tonnia vuorokaudessa. Murskeita tuotetaan vuodessa keskimäärin tonnia, maksimissaan tonnia. Kiviainesten varastokasat ovat alueen lounais- ja länsiosassa.

3 sivu 3 Asfalttijäte vastaanotetaan ja varastoidaan maa-ainesalueen tiivistetylle murskepohjaiselle kentälle, jonka sijainti riippuu kallionoton etenemisestä ja varastokasojen sijoittelusta. Asfalttijätettä varastoidaan ja murskataan vuodessa enintään tonnia. Murskattu asfalttijäte käytetään joko uusioasfaltin valmistuksessa raaka-aineena tai tienrakentamisessa murskeena. Asfalttimassaa valmistetaan työvuorossa noin tonnia. Asfaltin vuosituotanto on keskimäärin tonnia ja enimmillään tonnia. Asfalttiaseman kivimateriaalina voidaan käyttää Vuorimäen maa-ainesalueen kiven lisäksi myös muualta tuotua kivimateriaalia. Murskaamon sähköenergia tuotetaan polttoöljykäyttöisillä aggregaateilla tai murskaamossa on oma voimanlähde. Maa-ainesalueella käytettävät raakaaineet, lisäaineet ja polttoaineet ovat esitetty seuraavassa taulukossa. Toiminta Käytettävä aine Keskimäärin (t/v) Maksimi (t/v) Kalliokiviaines Työkoneiden polttoöljy Louhinta Työkoneiden voiteluöljy 1 2 Räjähdysaineet (NG- ja emulsioräjähdysaine, 33 1) 46 1) esimerkiksi Kemix tai Kemiliitti) Louhe Murskaus Murskaimen ja työkoneiden kevyt polttoöljy Voiteluöljy 1 2 Murske Bitumi Kevyt polttoöljy Asfaltin Raskas polttoöljy valmistus Täytejauhe (kalkkifilleri tai kivihiilen lentotuhka) Voiteluöljy 1 2 Murskattu asfalttijäte ) g/kivi-m 3 ( g/tonni) Työkoneiden kevyt polttoöljy varastoidaan tukitoiminta-alueella työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukittavissa litran säiliöissä. Kevyttä polttoöljyä varastoidaan enimmillään litraa. Siirrettävien säiliöiden lisäksi myös työkoneissa ja murskaimissa on omat polttoainesäiliöt (tyypillisesti 300 litraa). Asfalttiaseman kiviaineksen lämmittämisessä käytetään raskasta ja kevyttä polttoöljyä. Raskas polttoöljy varastoidaan 20 m 3 :n ja kevyt polttoöljy 10 m 3 :n säiliössä. Bitumi varastoidaan 50 m 3 :n lämpöeristetyissä säiliöissä, joissa on öljy- tai sähkölämmitys. Kalkkifilleri tai kivihiilen lentotuhka varastoidaan täytejauhesiiloissa.

4 sivu Prosessit Savon Kuljetus Oy:n Vuorimäen maa-ainesalueella kallion louhintaan, louheen murskaukseen ja asfaltin valmistukseen käytetään siirrettäviä laitteistoja. Kallion louhinnan vaiheita ovat kallionporaus, kiviaineksen irrottaminen räjäyttämällä ja tarvittaessa louheen pienentäminen (rikottaminen). Yhdellä louhintajaksolla louhitaan kalliota enintään noin tonnia useammalla räjäytyksellä. Räjäytyksissä syntyneet ylisuuret kivet rikotetaan ennen murskausta. Louheen murskaa Savon Kuljetus Oy:n aliurakoitsijat. Murskaamo voi olla esimerkiksi 2 3 vaiheinen, missä esimurskain on liikkuva, omalla moottorilla varustettu Lokotrack-tyyppinen telamurskain. Mikäli telamurskauslaitteistoja ei ole saatavissa, käytetään perinteisiä siirrettäviä murskaimia. Louhe syötetään esimurskaimelle kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. Esimurskaimen jälkeen on yksi tai useampia jälkimurskaimia sekä seulavaunu. Jälkimurskain tai murskaimet ovat aggregaattikäyttöisiä. Asfalttijäte murskataan tarvittaessa samalla murskauslaitoksella kuin maa-ainesalueen kiviaines. Murskeen käsittelyyn käytetään pyöräkuormaajaa. Asfaltin valmistuksessa käytettävä murske siirretään pyöräkuormaajalla asfalttiaseman siiloihin. Asfalttiasema on Tielaitoksen Asfalttiasemien ja kivenmurskaamoiden ympäristönsuojelu 1994 ohjeen mukainen A-luokan asema, joka on varustettu suodatinpölylaitteistolla. Kiviaines kuivataan ja kuumennetaan kuivausrummussa C:en lämpötilassa. Jos asfaltin valmistuksessa käytetään asfalttimursketta, asfalttimurske käsitellään rc-rummussa. Kiviaines seulotaan ja sekoitetaan sekoittimessa bitumin ja kalkkifillerin sekä mahdollisen lisäaineen kanssa asfalttimassaksi. Asfalttiaseman toiminta on automatisoitu ja toimintaa ohjataan tietokoneelta. 1.4 Ympäristökuormitus, sen rajoittaminen ja vaikutukset ympäristöön Melu ja tärinä Melua syntyy kalliokiven louhinnassa ja murskauksessa sekä lastauksessa. Myös maa-ainesalueen liikenne ja alueelle mahdollisesti sijoittuva siirrettävä asfalttiasema aiheuttavat melua. Hakemuksen mukaan jatkolupahakemus on Vuorimäen kallioalueen louhinnasta ja kiviainesten jalostamisesta vuonna 2010 valmistuneen ympäristövaikutusten (YVA) arviointiselostuksen vaihtoehdon 0 (nykyisten lupien mukainen toiminta) mukainen. YVA-hankkeessa vaihtoehdolle 0 tehdyn laskennallisen meluselvityksen mukaan lähimpien häiriintyvien kohteiden melutasot ovat alle 55 db eikä meluntorjuntatoimenpiteille ole tarvetta. Melulaskennassa toiminta-aika on ollut klo Melulaskennassa on otettu huomioon Savon Kuljetus Oy:n ottamisalueen länsilaidalla olevat murskekasat. Toiminnan aiheuttamat kolahdus- ja varoitusäänet ovat luonteeltaan häiritseviä ja asutusviihtyvyyttä heikentäviä.

5 sivu 5 Melun syntyä voidaan vähentää laitteiston kunnossapidolla ja huollolla. Murskaamisessa pyritään käyttämään parasta ja uusinta mahdollista tekniikkaa. Uusimmissa murskaimissa esimurskaimen syötin ja pääseula ovat kumitettuja. Meluvaikutuksia on mahdollista ehkäistä meluvalleilla, työtavoilla ja toimintojen, muun muassa murskaimen, aggregaatin ja varastokasojen sijoittelulla. Murskeen varastokasoja voidaan hyödyntää meluvalleina länteen päin. Lokotrack-tyyppinen esimurskain liikkuu ottorintauksen mukana. Lähiasukkaiden kokema tärinä tulee pääasiassa louhintaräjäytyksistä. Lähin häiriintyvä kohde on erillisellä kallioalueella, mikä vähentää rakennusten vaurioherkkyyttä. Räjäytysten aiheuttamaan tärinään voidaan vaikuttaa panostusteknisin keinoin. Jokaisesta louhinnasta laaditaan louhintasuunnitelma sekä louhintatyön kenttäkortti. Louhintasuunnitelmassa määritetään panostusmäärät, räjäytysten ajoittumiset ja tärinän raja-arvot louhinnan vaikutusalueella. Panosmäärät mitoitetaan niin, etteivät tärinän raja-arvot ylity lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, eikä vaurioita kivenottamoalueen ympäristössä oleville rakennuksille tai rakenteille synny. Tarvittaessa ennen louhinnan aloittamista puolueeton tarkastaja voi lähimmille kiinteistöille tehdä katselmuksen. Louhinnan ajaksi lähikiinteistöille voidaan tarvittaessa asettaa tärinämittarit Päästöt ilmaan Pölyä syntyy louhinnassa ja murskauksessa, valmiiden tuotteiden lastauksessa sekä mahdollisesti alueelle sijoittuvasta siirrettävästä asfalttiasemasta. Kallionporauksessa syntyvä pöly on hienojakoista. Porausvaunun pölynkeräyslaitteisto pyritään tyhjentämään muualle kuin suoraan räjäytyspaikoille. Murskaamoin kuljettimet ovat koteloituja. Pakkaskauden ulkopuolella pölyämistä voidaan estää syöttämällä esimurskaimen syöttösuppiloon ja jälkimurskaimen seulaan tai purkupäähän vettä. Murskatun kiviaineksen pölyämistä vähennetään säätämällä kiviaineksen putoamiskorkeutta ja kastelemalla murskekasoja. Murskaamon sijoittelussa on mahdollista hyödyntää alueen varastokasoja pölyn leviämisen estämiseksi lännen suuntaan sekä pienentää kiviaineksen siirtomatkoja sijoittamalla varastokasat murskaamon välittömään läheisyyteen. Pitkään jatkuneen myötätuulen ja kuivan säätilan vallitessa voi pölystä aiheutua esteettistä haittaa asutukselle. Asfalttiasemalla kiviaineksen kuumennuksessa syntyvä kiviainespöly erotetaan imuilmasta asfalttiaseman tyypistä riippuen esimerkiksi rauhoituskammioiden (pölytalo) tai tekstiilisuodattimien avulla. Suodatinlaitteiston pöly syötetään takaisin prosessiin. Asfalttijätteen murskauksessa pölyämistä esiintyy kiviaineksen murskausta vähemmän, sillä asfalttijäte on kosteampaa sen sisältämän bitumin vuoksi. Maa-ainesalueen liikenne voi aiheuttaa tietyissä sääolosuhteissa pölypäästöjä. Tiestön pölyämistä voidaan ehkäistä tarvittaessa kastelemalla. Vuorimäen

6 sivu 6 kallioalueen YVA-hankkeen laskennallisten selvitysten mukaan kallion louhinta ja kierrätysmateriaalien käsittelyn aiheuttamat pölypitoisuudet (PM 10 ) eivät aiheuta asukkaiden terveydelle haitallisia vaikutuksia. Murskaamo, työkoneet ja siirrettävä asfalttiasema tuottavat myös kaasumaisia päästöjä Päästöt maaperään ja pohjaveteen Alueella käsitellään ainoastaan puhtaita louheita, joten normaalitoiminnalla ei ole vaikutusta pohjaveden laatuun. Poltto- ja voiteluaineita säilytetään maaainesalueella vain louhinnan, murskauksen ja mahdollisen siirrettävän asfalttiaseman toiminnan yhteydessä. Polttoaineet varastoidaan tukitoimintaalueella työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä, joissa on ylitäytönestimet ja manuaaliset pinnanmittausjärjestelmät. Voiteluaineet varastoidaan erillisessä lukittavassa kontissa tai esimerkiksi murskaamon aggregaattivaunun varastotilassa. Työkoneita, murskaamoa tai seulavaunua ei huolleta eikä pestä alueella. Asfalttiasemaa varten tasataan noin m 2 :n alue tiiviillä murskeella ottamisalueen länsiosaan. Kohdat, joissa on mahdollisuus päästä öljyä maaperään, suojataan muovikalvolla tai vastaavalla tavalla. Asfalttiaseman polttoaineet varastoidaan kentällä, jonka maaperä on suojattu muovikalvolla ja hienojakoisella maa-aineksella. Kenttää ympäröi maa-aineksesta rakennetut vallit. Maa-ainesalueella on imeytysturvetta. Pohjavesialueella sijaitsevien teiden pölynsidonnassa ei käytetä suolaa. Onnettomuuksissa, missä poltto- tai voiteluaineita pääsee vuotamaan maahan, pohja- ja pintaveden sekä maaperän pilaantuminen on mahdollista. Häiriötilanteiden syntyminen estetään hyvillä työmenetelmillä ja -käytännöillä Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Prosesseissa ei muodostu jätevesiä. Tiestön, murskekasojen ja murskattavien materiaalien kasteluvesi tuodaan tarvittaessa säiliöissä. Lisäksi kastelussa käytetään alueelle mahdollisesti kerääntyviä hulevesiä. Kasteluvesi imeytyy käytännössä murskeeseen eikä kuormita ympäristöä. Sosiaalitilojen jätevedet johdetaan umpisäiliöihin, jotka paikallinen jäteyhtiö tyhjentää säännöllisin väliajoin. Vuorimäen kallioalueen YVA-selostuksen mukaan alueelta ympäristöön johdettavat hulevedet voivat aiheuttaa kiintoainekuormitusta ja aiheuttaa veden samentumista. Räjähdysaineista voi vesiin vapautua myös typen yhdisteitä. Louhinta-alueiden valumavesiä ei käsitellä tällä hetkellä, koska niiden vaikutus pintavesiin on hyvin vähäinen.

7 sivu Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelman mukaan maa-ainesalueelta kuoritaan pintamaita keskimäärin noin 50 cm:n kerros, pintamaita syntyy yhteensä noin m 3. Pintamaat ja muut alueen raivaamisessa syntyneet sekalaiset maamassat ovat läjitetty ja läjitetään maa-ainesalueen reunoille. Kaivannaisjätteillä ei ole ympäristövaikutuksia. Maa-ainesalueella voi syntyä jätteitä koneiden pienissä korjauksissa, jotka on lisävahinkojen estämiseksi tehtävä välittömästi vian ilmettyä. Kaikki alueella syntyvät jätteet kerätään umpinaiseen jäteastiaan ja toimitetaan Jätekukko Oy:n Kuopion jätekeskukseen. Voiteluaineet, akut, öljysuodattimet ja likaantuneet trasselit toimitetaan Ekokem Oy Ab:n Kuopion toimipisteeseen. Ongelmajätteitä ei varastoida alueella. Mahdollisesti toiminnan aikana vahinkotilanteissa likaantunut imeytysturve toimitetaan Jätekukko Oy:n Kuopion jätekeskuksen pilaantuneiden maiden vastaanottoon. 1.5 Toiminnan tarkkailu ja raportointi Murskausaseman toimintaa tarkkaillaan säännöllisesti. Asfalttiaseman toimintaa tarkkaillaan silmämääräisesti ja automatiikan avulla. Asfalttiaseman automatiikka hälyttää esimerkiksi pölynpoistolaitteiston ylikuumenemisesta. Järjestelmä myös sammuttaa aseman toiminnan automaattisesti lämpötilan noustessa liian korkeaksi. 1.6 Toiminnan vaikutukset ympäristöön Hakemuksen oheen liitetyn YVA-selostuksen mukaan Vuorimäen kallioalueen louhinnassa ja kiviaineksen jalostuksessa merkittävimpiä haittoja aiheuttavat melu, pöly ja liikenne. Haitat ovat paikallisia ja vaikuttavat lähinnä asumisviihtyvyyteen. Toiminta ei aiheuta haitallisia vaikutuksia luontoarvoihin eikä merkittäviä muutoksia lähialueen luonnonoloissa, sillä alue on lähes kokonaan avohakattua. Toiminta ei aiheuta haitallisia vaikutuksia lähimpiin suojelualueisiin. 1.7 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Vuorimäen maa-ainesalueen toiminnassa pyritään käyttämään uusinta ja parasta mahdollista tekniikkaa mahdollisuuksien mukaan. Suomen ympäristökeskuksen sarjassa on Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa - paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) julkaisu. Savon Kuljetus Oy:n aliurakoitsijoiden koneet Vuorimäen maa-ainesalueella ovat dieselkäyttöisiä. Siirrettävän asfalttiaseman malli ja tyyppi tarkentuvat asfalttiaseman sijoittamisen tultua ajankohtaiseksi. 1.8 Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesalueella on kartoitettu mahdollisia toiminnan riskejä ja tehty niille riskianalyysejä. Mahdollisen poikkeustilanteen ja onnettomuusriskin aiheuttavat louhintatyöt, poltto- ja voiteluaineiden varastointi,

8 sivu 8 työkoneiden vuotaminen sekä laitteistojen mahdolliset tulipalot. Alueella ei varastoida räjähteitä. Polttoaineita varastoidaan alueella pääsääntöisesti vain louhinnan ja murskauksen aikana. Poltto- ja voiteluaineiden varastoinnin sekä työkoneiden vuotoja pyritään ehkäisemään rakenteellisin ratkaisuin (vrt. kohta 1.4.3). Murskauslaitteiston toimintahäiriöitä ja muita onnettomuuksia estetään säännöllisellä huollolla sekä tarkkailuilla. Tarvittaessa ympärivuotisesti käytettävää pyöräkonetta ei säilytetä pitkiä aikoja maa-ainesalueella. Asfalttiaseman, esimerkiksi pölynerotinlaitteiston toimintahäiriöitä estetään säännöllisellä laitteiston uusimisella, huollolla sekä tarkkailuilla. Poikkeustilanteissa työkoneet, murskaamo tai asfalttiasema pysäytetään vian määrittämistä ja korjaamista varten. Mikäli kyseessä on jonkin nestemäisen aineen vuoto, aloitetaan torjuntatoimet välittömästi. Lisävuoto estetään ja vuotanut aine imeytetään imeytysaineeseen. Pilaantunut maa-aines poistetaan ja toimitetaan likaantuneen imeytysaineen kanssa logistisesti lähimmälle jätelaitokselle käsiteltäväksi. Kaikista onnettomuuksista ilmoitetaan Pohjois-Savon pelastuslaitokselle, Siilinjärven kunnan ympäristöviranomaiselle sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Ilkivalta kuten koneiden rikkominen ja alueen roskaaminen sekä alueen käyttäminen muun muassa mönkijöiden ja mopojen harjoitteluun lisäävät alueen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen riskiä. Alueen liittymä on varustettu lukittavalla portilla. Tahaton joutuminen alueelle sekä mahdollinen ihmisten tai eläinten putoaminen ottorintauksesta on estetty aidoilla ja huomiokylteillä. Myös alueen reunoille kasatut pintamaat estävät osaltaan alueelle joutumisen. 1.9 Hakemusasiakirjat Savon Kuljetus Oy:n päivätty ympäristölupahakemus on tehty lomakkeelle 6025/ , jonka liitteenä on Suomen GPS-Mittaus Oy:n laatima, päivätty maa-ainesten ottamissuunnitelman ja ympäristölupahakemus. Maa-ainesten ottamissuunnitelman ja ympäristölupahakemuksen liitteenä on - kiinteistöjen Arpala ja Mäntylä päivätyt lainhuutotodistukset, - kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöjä Arpala ja Mäntylä koskevat päivätyt karttatulosteet, - kiinteistöä Arpala koskeva päivätty vuokrasopimus ja kiinteistöä Mäntylä koskeva päivätty vuokrasopimus, - maanmittauslaitoksen karttapaikasta tulostetut naapurikiinteistöjen omistajatiedot, - Suomen GPS-Mittaus Oy:n päivätty nykytilannekartta (mittakaava 1:2 000),

9 sivu 9 - Suomen GPS-Mittaus Oy:n päivätty pituusleikkaus (mittakaava 1:2 000), - Suomen GPS-Mittaus Oy:n päivätyt poikkileikkaukset (mittakaava 1:2 000), - Suomen GPS-Mittaus Oy:n päivätty maisemointikartta (mittakaava 1:2 000), - siirrettävän asfalttiaseman prosessikaavio, - Suomen GPS-Mittaus Oy:n periaatepiirustus maaperän suojausrakenteesta (mittakaava 1:20), päivätty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma sekä - Groundia Oy:n päivätty Vuorimäen kallioalueen ympäristövaikutusten arviointiselostus. Samaan aikaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätetyn ympäristölupahakemuksen kanssa Savon Kuljetus Oy on jättänyt kunnan rakennuslautakunnalle maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen. Edellä mainittu hakemus on ollut kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käytettävissä. 2 Lupahakemuksen käsittely 2.1 Asian vireille tulo Hakemus saapui (asianumero 229). Hakijan päivittämät Suomen GPS-Mittaus Oy:n laatimat, päivätyt piirustukset (nykytilannekartta, pituus- ja poikkileikkaukset, maisemointikartta) saapuivat Piirustusten päivitykset ovat mainittu kohdassa Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemusasiakirjat pidettiin nähtävillä Siilinjärven kunnantalolla kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitilassa. Kuulutus asiakirjojen nähtävillä pidosta oli Siilinjärven kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla Ilmoitus kuulutuksen julkaisemisesta oli paikallislehti Uutis-Jousessa Erikseen tieto annettiin 14 kiinteistön omistajalle tai haltijalle. 2.3 Muistutukset ja mielipiteet jatkohakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä hakemuksen nähtävillä oloaikana. 2.4 Lausunnot pyysi hakemuksesta lausunnon Siilinjärven kunnan terveydensuojeluviranomaiselta lähetetyllä sähköpostilla. Terveydensuojeluviranomaisen päivätyssä lausunnossa todetaan muun muassa seuraavaa:

10 sivu 10 Suunniteltu --- toiminta aiheuttaa lähiympäristöönsä melu- ja pölyhaittaa. Lähiympäristössä on vähän asutusta. Alueen toiminta ei merkittävästi muutu nykyisestä ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta. Toimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa on kuitenkin huomioitava YVA-selvityksen asukaskyselyssä esiin noussut asukkaiden huoli melusta, pölystä ja liikennevaikutuksista. Toiminnanharjoittaja on velvoitettava järjestämään toiminta siten, että syntyvä melu ja melun leviäminen on mahdollisimman vähäistä. Toiminnassa tulee käyttää parasta mahdollista tekniikkaa ---. Murskauslaitos ja kiviainesten varastokasat tulee sijoittaa siten, että melun leviäminen ympäristöön on pienimmillään. --- toiminnan aiheuttama ulkomelu --- ei saa ylittää valtioneuvoston asetuksen (993/1992) mukaisia ympäristömelun ohjearvoja --- melutasojen ohjearvojen tulee täyttyä kokonaismelun osalta. Toiminnanharjoittaja on velvoitettava järjestämään toiminta siten, että pölyn muodostuminen ja leviäminen on mahdollisimman vähäistä. Pöly ei saa aiheuttaa terveyshaittaa lähialueen asukkaille eikä levitä haitallisessa määrin viereisille kulkuväylille. Maaningantielle leviävä pöly nousee ilmaan ja aiheuttaa viihtyvyyshaittoja lähialueella. Toiminnassa tulee käyttää parasta mahdollista tekniikkaa ---. Kuivana aikana pölynsidonta- ja torjuntajärjestelmien tulee olla toiminnassa ja alue, jolla työkoneet liikkuvat on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Työmaaliikenteen aiheuttamaa pölyävyyttä on vähennettävä kastelemalla soratiet. Toiminnasta aiheutuva tärinä ei saa aiheuttaa terveyshaittaa. Toiminnassa käytettävät öljytuotteet tulee varastoida niin, että vuodot maaperään estetään. Toimintahäiriöitä on estettävä säännöllisillä huolloilla ja kunnossapidolla sekä varauduttava poikkeustilanteisiin riittävin varustuksin (esim. öljyvuotojen imeytys ja jälkitoiminta). 2.5 Hakijan kuuleminen ja vastine varasi lähetetyllä sähköpostilla Savon Kuljetus Oy:lle hallintolain 34 :ään perustuen mahdollisuuden antaa vastine terveydensuojeluviranomaisen lausunnosta. Savon Kuljetus Oy ilmoitti saapuneella sähköpostilla, ettei yhtiö anna vastinetta. 2.6 Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Ympäristölupahakemuksen käsittelyyn liittyen ei tehty tarkastuksia eikä pidetty neuvotteluja tai katselmuksia. 2.7 Ympäristövaikutusten arviointi Vuorimäen kallioalueen louhintojen ja kiviainesten jalostamisen ympäristövaikutukset ovat selvitetty ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain (468/1994) mukaisesti. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhteysviranomaisena antanut lausunnon

11 sivu 11 päivätystä arviointiselostuksesta. Lausunnossa todetaan muun muassa seuraavaa: --- Jatkosuunnittelussa ja erityisesti toimintaan haettavien ympäristölupien osalta tulisi hankkeesta vastaavien pyrkiä siihen, että eri toimijoiden lupahakemukset olisivat lupakäsittelyssä yhtäaikaisesti, jotta toimintojen yhteisvaikutuksia voitaisiin arvioida lupakäsittelyssä helpommin. Ympäristövaikutusten arvioinnissa yhtenä keskeisenä asiana on, että vaikutuksia tulisi tarkastella myös tiettyyn kohteeseen tai kohderyhmään kohdistuvia yhteisvaikutuksia. Esimerkiksi vesistöön kohdistuvat vaikutukset tulisi täten kuvata myös yhteisvaikutuksina, jotka mm. koostuisivat pöly- ja pintavesivaikutuksista sekä mahdollisista muista vaikutuksista. Samoin ihmisiin kohdistuvat vaikutukset tulisi tarkastella yhteisvaikutuksina. Nyt arviointiselostuksessa ei kaikilta osin ole näin tehty, vaan kerrottu paikoin vain vaikutuksia vaikutustavoittain, huomioimatta eri vaikutusten yhteisvaikutus. Vähintäänkin olisi tullut kuvata kasvattaako vai vähentääkö jokin muu vaikutus jonkin muun vaikutuksen merkittävyyttä. --- Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että Vuorimäen kallioalueen ympäristövaikutusten arviointi on tehty ja esitetty arviointiselostuksessa YVA-lain edellyttämällä tavalla. --- Vesistöön kohdistuvien vaikutusten --- lähtöolettamukset saattavat olla virheellisiä, joten itse arviointitulokseen voi suhtautua varauksellisesti. Kuten Siilinjärven kunnan ympäristölautakuntakin lausunnossaan toteaa, niin toisaalla Suomessa tehdyissä kiviainestuotannon ympäristövaikutuksien selvityksissä pintaveteen kohdistuvien mm. nitraattityppi- ja kiintoainepitoisuudet ovat selvästi korkeammat, kuin nyt tämän hankkeen osalta lähtökohtaisesti on oletettu. Tämä asia tulee tarkentaa ja selvittää hankkeita koskeviin lupahakemuksiin. --- Meluvaikutusten arvioinnissa ei --- ole otettu huomioon alueelle mahdollisesti tulevia muita toimintoja, kuten asfaltin valmistus ja siihen liittyvät toiminnot, ylijäämämaiden kuljetukset ja käsittely. Nämä alueelle sijoittuvat toiminnot ja niistä aiheutuva melu tulee jatkotyössä huomioida kokonaisuutena ja huomioida impulssimaiset melulähteet kaikissa toimintoihin liittyvissä toiminnoissa. --- mm. poravaunun äänitehotasona (LWA) käytetty 115 db poikkeaa jonkin verran Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa julkaisussa (Suomen ympäristö 25/2010) esitetyistä arvioista kiviainestuotannon melulähteiden A-painotetuista kokonaisäänitehotasoista, joiden mukaan porakoneen kokonaisäänitehotaso on pikemminkin db:tä.

12 sivu 12 Hankkeesta vastaavien kannattaa huomioida jatkotyössä edellä mainittu julkaisu ja siinä esitettyjä asioita. --- jatkotyössä tulee varmistaa mm. liikennejärjestelyitä suunniteltaessa ulkoilureitin turvallinen käyttö niin kesäkäytössä kuin erityisesti talvikäytössä. --- pohjaveteen kohdistuviin vaikutuksiin liittyykin merkittäviä epävarmuuksia. Tehty arviointi epävarmuustarkasteluineen antaa kuitenkin suuntaviivat, miltä osin lupavaiheessa pohjavesitutkimuksia tulee tarkentaa. Jatkotyössä tehtävien pohjavesiselvitysten tavoitteena tulisi olla Vuorimäen ja Harjamäki Käärmelahti pohjavesialueen välisen geologisen ja hydrogeologisen yhteyden selvittäminen, sillä se on keskeisin asia toiminnan pohjavesivaikutusten arvioimisessa, kuten GTK on lausunnossaankin maininnut. Arviointiselostuksessa esitetty tapa, että toiminnan pohjavesitarkkailun pohjalta tarkennettaisiin pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten arviointia, on yhteysviranomaisen mielestä virheellinen. Pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset tulee jatkotyössä arvioida riittävin tutkimuksin ja toiminnan tarkkailulla vain varmistetaan, että tehdyt johtopäätökset ovat oikeansuuntaisia. Mikäli tarkkailulla havaitaan, että tehdyt olettamukset ja johtopäätökset ovat olleet virheellisiä, tulee ryhtyä jo toimenpiteisiin haitallisten pohjavesivaikutusten vähentämiseksi. Tätä varten jatkotyössä onkin erityisesti pohjaveteen kohdistuvien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi laatia käytännön suunnitelma niin tarkkailuista, kuin myös niistä toimenpiteistä, joilla haittoja vähennettäisiin tai eliminoitaisiin. --- on pöly- ja erityisesti hajuvaikutuksia --- Laskennan lähtöolettamukset eivät kuitenkaan ole kovin käyttökelpoisia, sillä käytetty sekamalli, jossa arvioidaan hengitettävien kuitujen vähentymistä leijuman laimentumiskertoimilla, ei anna riittävän luotettavaa tietoa. Kiviainestuotannosta aiheutuvia pöly- ja hajuhaittoja on tarkasteltu Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa julkaisussa (Suomen ympäristö 25/2010). Edellä mainittua julkaisussa esitettyjä asioita pöly- ja hajuhaittojen vähentämiseksi kiviainestuotannossa kannattaa hankkeesta vastaavien huomioida jatkosuunnittelussaan ja erityisesti lupahakemusvaiheessa. Kaiken kaikkiaan pölyvaikutukset, kuten pääosin myös hajuvaikutukset, kohdistuvat ilmeisimmin lähinnä vain toiminta-alueen välittömään läheisyyteen. Myös niiden merkittävyys, kun huomioidaan jo olemassa olevat vaikutukset, on siten ennakkoon arvioiden vähäinen kun toiminnat toimivat normaalisti. Poikkeus- ja häiriötilanteissa syntyy aina keskeisimmät haitalliset vaikutukset. Näiden poikkeus- ja häiriötilanteiden osalta jatkosuunnittelussa ja lupahakemuksessa on syytä kertoa, millä keinoin niiden syntymistä voidaan estää ja miten syntyviä haitallisia vaikutuksia tultaisiin vähentämään.

13 sivu jatkosuunnittelussa tulisi ottaa tarkemmin huomioon ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ja erityisesti niiden vähentämistoimenpiteet. --- Jatkosuunnittelussa on --- huomioitava, miten haitallisia vaikutuksia voidaan käytännön toimenpiteillä poistaa tai minimoida. Näitä käytännön toimenpiteitä suunniteltaessa hankkeesta vastaavien on syytä ottaa huomioon, mitä Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa julkaisussa (Suomen ympäristö 25/2010) on esitetty. --- Vahinkotilanteista ja onnettomuuksista tiedottamisen tapoja ja keinoja tulisi jatkossa vielä kehittää, jotta lähialueen ihmiset saavat tiedot ja tarvittaessa myös toimintaohjeita mahdollisimman nopeasti tilanteen niin vaatiessa. --- Arviointiselostuksessa ei ole esitetty lainkaan varsinaista vaikutusten seurantaohjelmaa, vaan esitetty lähinnä yhden alueella toimivan yrittäjän (Destia Oy) voimassa olevan ympäristöluvan määräyksen mukaista toiminnan käyttöpäiväkirjaan merkittäviä tietoja. Arviointiselostuksessa olisi pitänyt esittää selvästi kattavampi vaikutusten seurantaohjelma, jossa olisi mm. kerrottu, miten eri toimijoiden toimintojen yhteisvaikutuksia tullaan seuraamaan. On myös huomattava, ettei mahdollisesti myönnettävissä luvissa määritellä kuin vain sen lain mukaisista seurannoista ja tarkkailuista, jonka pohjalta ko. lupa on myönnetty. Täten kaikkia YVA-menettelyssä arvioitavia vaikutuksia ei määritellä toiminnoille myönnettävissä luvissa, vaan niiden osalta vaikutusten seuranta pitää nimenomaan esittää YVA-menettelyn yhteydessä. --- Arviointiselostuksessa on ihmisiin kohdistuvien vaikutusten esittämisessä puutteita. Samoin melun, pölyn ja maisemaan kohdistuvissa vaikutusten arvioinneissa oli puutteita. Pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten arviointia tulee jatkotyössä täsmentää, vaikkakin arviointimenettelyn yhteydessä tehtyä arviointia voidaan pitää riittävänä. Erityisenä puutteena voidaan pitää varsinaisen vaikutusten seurantaohjelman puuttumista. Vaikka arviointiselostuksessa ei olekaan sellaisia merkittäviä puutteita, jotta se ei täyttäisi YVA-lain ja -asetuksen edellytyksiä, niin jatkosuunnittelun yhteydessä ja lupahakemuksia varten kannattaa täydentää ja tarkentaa tehtyjä arviointeja sekä tiedottaa avoimesti niistä lähialueen asukkaita, jotta heillä on tiedossa hankkeiden eri vaiheet. 2.8 Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulain 28.1 :n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Luvanvaraisuus on määritel-

14 sivu 14 ty em. lain kohdassa ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :ssä. Ympäristölupa on oltava asetuksen 1.1 :n - kohdan 7c mukaan kivenlouhimolla tai sellaisella muulla kuin maanrakennustoimintaan liittyvällä kivenlouhinnalla, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää, - kohdan 7e mukaan kiinteällä tai sellaiselle tietylle alueelle sijoitettavalla siirrettävällä murskaamolla, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, - kohdan 7f mukaan kiinteällä tai tietylle alueelle sijoitettavalla siirrettävällä asfalttiasemalla. Ympäristönsuojelulain 28.2 :n kohdan 4 mukaan ympäristölupa on lisäksi oltava jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Ympäristönsuojeluasetuksen 1.1 :n kohdan 13f mukaan muuhun kuin 13 kohdan c - e alakohdissa tarkoitettuun jäteasetuksen liitteissä 5 tai 6 määriteltyyn jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn, joka on ammattimaista tai laitosmaista, on oltava ympäristölupa. Valtioneuvosto on ympäristönsuojelulain 12 :än perustuen antanut asetuksen asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (448/2010). Näin ollen ympäristönsuojelulain 30.1 :n mukaan asfalttiasematoimintaan ei tarvita ympäristölupaa. Nyt käsiteltävänä olevaan ympäristölupahakemukseen sisältyvä asfalttiasematoiminta vaatii ympäristöluvan ympäristönsuojelulain 30.4 :n kohtaan 4 perustuen. 2.9 Lupaviranomaisen toimivalta Lupaviranomaisten toimivallasta säädetään ympäristönsuojelulain 5 luvussa ja ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvussa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee asetuksen 7.1 :n - kohdan 7a mukaan kivenlouhimoa sekä muuta kuin maanrakennustoimintaan liittyvää kivenlouhintaa, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää, koskevat lupa-asiat, - kohdan 7b mukaan kiinteätä murskaamoa tai sellaista tietylle alueelle sijoitettavaa siirrettävää murskaamoa, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, koskevat lupa-asiat, - kohdan 7c mukaan kiinteää tai tietylle alueelle sijoitettavaa siirrettävää asfalttiasemaa koskevat lupa-asiat. Ympäristönsuojeluasetuksen 7.1 :n kohdan 13c perusteella asfalttijätteen ammattimaisen hyödyntämistä koskevan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jos hyödynnettävä tai käsiteltävä asfalttijätemäärä on alle tonnia vuodessa.

15 sivu 15 Siilinjärven kunnanvaltuuston hyväksymän toimivaltasäännön mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät hoitaa ympäristönsuojelulautakunta. 3 Selvityksiä 3.1 Ympäristön tila ja laatu Vuorimäki on Siilinjärven kirkonkylän länsipuolella, linnuntietä noin 4,5 kilometrin päässä. Vuosina toteutetun Pohjois-Savon kallioinventoinnin mukaan Vuorimäki ei ole valtakunnallisesti eikä paikallisesti arvokas kallioalue. Vuorimäki ei ole Kuopion luonnontieteellisen museon kasvistollisesti arvokkaiden kallioiden luettelossa (Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Savossa, Suomen ympäristökeskus 214, 2001). Pääosa Vuorimäen lähialueesta on maa- ja metsätalouskäytössä. Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesalueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa luonnonsuojelullisesti arvokkaita kasvilajeja tai luontotyyppejä tai maisemansuojelullisesti arvokkaita kohteita. Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesalueen koillispuolella, noin 1,1 kilometrin päässä on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu Jussilan letto. Suo on harvinainen lettosuo, missä on muun muassa uhanalaisia puna- ja kaitakämmeköitä. Jussilan leton suotyyppi on luokiteltu vuonna 2008 valmistuneessa Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa äärimmäisen uhanalaiseksi. Vuorimäen pohjoispuolella on Siilinjärvi-Maaninka harjujakso. Siilinjärven luonto ja maisema selvitysluonnoksen ( ) mukaan harjulla on luonnoltaan ja maisemaltaan arvokkaita alueita, muun muassa Harvalainen- Outokki. Vuorimäki ei ole vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Vuorimäen pohjoispuolella ovat Harjamäki-Kasurila - ( ) ja Harjamäki- Käärmelahti pohjavesialueet ( ). Pohjavesialueiden vedenjakaja on Harjamäessä. Harjamäki-Käärmelahti pohjavesialueella on Maaningan kunnan vesihuoltolaitoksen vedenottamo, Harjamäki-Kasurila pohjavesialueella on kaksi Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen vedenottamoa. Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesalue on noin 500 metrin päässä Harjamäki-Käärmelahti -pohjavesialueen reunasta. Tieyhteys alueelle kantatieltä 77 kulkee kantatien puoleisessa päässä Harjamäki-Käärmelahti - pohjavesialueella. Vuorimäen kallioalue kuuluu Räimäjärven valuma-alueeseen (04.289). Kallioalueen vedet ohjautuvat Räimäjärveen Lyhyenjärven, Pitkäjärven ja Iso- Petäisen kautta. Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesalueelta Lyhyenjärveen laskeva uomayhteys on yli 2 kilometriä.

16 sivu Alueet ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesaluetta lähin asumiseen käytettävä rakennus on noin 440 metrin päässä, maa-ainesalueen lounaispuolella tilalla Pitkälä Lähin koulu on Hamulassa, kantatien 77 pohjoispuolella, noin 1,5 kilometrin päässä. Vuorimäen alue ja Vuorimäen pohjoispuolella oleva harjualue ovat aktiivisessa ulkoilu- ja virkistyskäytössä. Harjualueen ulkoilu- ja latureitti risteää Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesalueen tulotien kanssa. 3.3 Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Savon Kuljetus Oy:n lisäksi Vuorimäessä toimivat Destia Oy ja Rudus Oy, joiden ottamisalueet ovat Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesalueesta kaakkoon. Suunnitelmien mukaan Savon Kuljetus Oy:n ja Destia Oy:n ottamisalueet yhdistetään. Rudus Oy:n alue on noin 300 metrin päässä Destia Oy:n alueesta. Savon Kuljetus Oy:n louhos avautuu länteen, Destia Oy:n lounaaseen ja Rudus Oy:n louhos etelään. Yhtiöiden toiminta-alueet ja toimintojen laajuudet maa-aines- ja ympäristölupien mukaan ovat seuraavat: Toiminnanharjoittaja, tila(t), maa-ainesluvan ja ympäristöluvan voimassa oloajat Destia Oy, Kiistala : maa-aineslupa (2010-6) on voimassa ja ympäristölupa (2/2010) saakka Rudus Oy, Jussila : maa-aineslupa on voimassa saakka, asfaltin valmistusta koskeva ympäristölupa (5/2003) , kallion louhintaa ja louheen murskausta koskeva ympäristölupa (3/2010) saakka Savon Kuljetus Oy, Arpala ja Mäntylä : maa-aineslupa oli voimassa saakka, ympäristölupa (2/2005) saakka Ympäristöluvan mukainen maksimituotanto (tonnia/vuosi) Kallion louhinta ja louheen murskaus Asfaltin valmistus Päällystejätteen käyttö (uusioasfaltin valmistus) Savon Kuljetus Oy:n aiemmassa ympäristöluvassa määrättyjen melumittausten mukaan toiminta-aluetta lähinnä olevalla tilalla Pitkälä olevan asuinkiinteistön pihalla keskiäänitaso oli dba (SYMO Oy:n päivätty meluselvitys). Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen

17 sivu tekemien melumittausten mukaan keskiäänitaso edellä mainitussa kohteessa vaihteli välillä 49,5 53,0 dba. APL Systems Oy:n teki huhti- ja toukokuussa 2010 melumittauksia Destia Oy:n ja Rudus Oy:n ottamisalueiden toimiessa. Mittausten mukaan tilalla Pitkälä asumiseen käytettävän rakennuksen pihalla melutaso oli päivällä (klo 07 22) pääojan ajasta alle 50 dba. Yöllä (klo 22 07) melutaso oli alle 45 dba. 3.4 Toimintaa koskevat luvat ja alueen kaavoitustilanne Savon Kuljetus Oy:llä oli Siilinjärven rakennuslautakunnan myöntämä maa-aineslain mukainen lupa kalliokiviaineksen ottamiseen Vuorimäen maa-ainesalueelta. Lupa oli voimassa saakka. Lisäksi yhtiöllä oli saakka voimassa ollut Siilinjärven ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa kallion louhintaan, louheen murskaukseen, jäteasfaltin varastointiin ja murskaukseen sekä asfaltin valmistukseen. Savon Kuljetus Oy on jättänyt Siilinjärven rakennuslautakunnalle hakemuksen ottaa maa- ja kallioaineksia Vuorimäen maa-ainesalueelta yhteensä noin m 3 ktr. Maa-aineslupaa haetaan saakka. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Pohjois- Savon maakuntakaava, jolla Vuorimäen osalta muutetaan ympäristöministeriön vahvistamaa Kuopion seudun maakuntakaavaa. Voimassa olevassa maakuntakaavassa Vuorimäki on osoitettu kallion louhinta-alueeksi (EO ). Aluetta koskee seuraava suunnittelumääräys: Laajoilla, usean toimijan käsittävillä maa-ainesten ottoalueilla ottosuunnitelmien tulisi perustua koko alueen kattavaan osayleiskaavaan tai maisemaselvitykseen (MAL 5.2 ). Vuorimäki sisältyy Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava-alueeseen päivätyssä yleiskaavaluonnoksessa Vuorimäki on varattu maaainesten ottoalueeksi (EO-5/MU). Kaavaluonnoksen määräysten mukaan maa-aineslupien käsittelyn pohjana tulee olla koko aluetta koskeva yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi. Oton päätyttyä alueella noudatetaan maa- ja metsätalousvaltaisen alueen, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta, (MU) kaavamääräyksiä. 4 Asian ratkaisu 4.1 Ratkaisu Siilinjärven ympäristönsuojelulautakunta myöntää Savon Kuljetus Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan jatkaa kallion louhintaa, louheen murskausta, asfalttijätteen vastaanottoa, varastointia ja murskausta sekä ta Vuorimäen maa-ainesalueella (tilat Arpala ja Mäntylä ). Vuorimäen maa-ainesalue on

18 sivu 18 hakemuksen liitteenä olevassa Suomen GPS-Mittaus Oy:n päivätyssä nykytilannekartassa merkitty ottamisalue. 4.2 Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin toteaa, että Siilinjärven terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa esitetyt yksilöidyt vaatimukset ovat otettu huomioon lupamääräyksiä annettaessa. 4.3 Ympäristövaikutusten arviointimenettelyselvityksen ja yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen Vuorimäen kallioalueen kallion louhintaa ja kiviainesten jalostamista koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin on tehnyt konsulttityönä Groundia Oy. YVA-selostus on hakemuksen liitteenä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on todennut YVA-hankkeen laskennallisten melu- ja pölyselvitysten puutteet yhteysviranomaiselle YVA-selostuksesta antamassaan lausunnossa. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhteysviranomaisena YVA-selostuksesta antamassaan lausunnossa katsonut, että Vuorimäen kallioalueen ympäristövaikutusten arviointi on tehty ja esitetty arviointiselostuksessa YVA-lain edellyttämällä tavalla. Lausunnon mukaan muun muassa melun ja pölyn vaikutusten arvioinneissa oli puutteita. Erityisenä puutteena oli vaikutusten seurantaohjelman puuttuminen. Lausunnon mukaan jatkosuunnittelun yhteydessä ja lupahakemuksia varten kannattaa täydentää ja tarkentaa tehtyjä arviointeja. Savon Kuljetus Oy:n Vuorimäen maa-ainesalueen ympäristöluvan jatkolupahakemuksessa ei ole juurikaan täydennetty tahi tarkennettu YVA-prosessissa tehtyjä arviointeja. Hakemuksen mukaan haettavat toiminnot vastaavat ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltua vaihtoehtoa 0 (VE0), sillä alueen olemassa olevia toimintoja jatketaan vain kahden vuoden ajan. Savon Kuljetus Oy:n Vuorimäen maa-ainesalueen aiempi ympäristölupa koski noin 5,1 hehtaarin aluetta. Nyt käsiteltävänä olevan hakemuksen mukaan ottamisalue laajenee itään ja etelään ja supistuu pohjoisessa aiempaan lupaan verrattuna. Ottamisalue on noin 4,9 hehtaaria. Alin ottamistaso, +115,00 on aiemman luvan mukainen. Edellä todettu, alueen ympäristöolosuhteet ja toimialan erityisnormit (valtioneuvoston asetukset 800/2010 ja 448/2010) huomioon ottaen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että vaikka Savon Kuljetus Oy:n lupahakemuksessa ei ole täsmennetty eikä tarkennettu YVA-selostuksessa esitettyä, on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ollut lupaharkinnan kannalta riittävät tiedot toiminnan vaikutuksista. 4.4 Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Luvan saajan on toiminnassaan noudatettava hakemuksessa esitetyn lisäksi seuraavia määräyksiä pilaantumisen ehkäisemiseksi:

19 sivu 19 Toiminta 1. Vuorimäen maa-ainesalueelle saa vastaanottaa ja välivarastoida murskaamatonta ja murskattua asfalttijätettä yhteensä enintään tonnia vuodessa. Murskaamatonta asfalttijätettä saa varastoida alueella enintään kolme (3) vuotta. Murskattua asfalttijätettä saa varastoida alueella enintään yhden (1) vuoden. 2. Vuorimäen maa-ainesalueelle ei saa ottaa muita jätteitä. Mikäli kiinteistölle tuodaan jätettä, jonka vastaanotto ei ole sallittu, on jäte viipymättä toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa jätteen vastaanotto on sallittu, tai jäte on palautettava sen haltijalle. 3. Asfaltin valmistukseen voidaan käyttää muualta tuotuja kiviaineksia hakemuksessa ilmoitettujen raaka-aineena vuosittain käytettävien kiviainesmäärien puitteissa. Melu- ja tärinähaittojen ehkäiseminen 4. Kallion louhinta ja murskaus eivät ole sallittua juhannuksen ja heinäkuun lopun välisenä aikana. Muuna aikana louhinta ja louheen murskaus on sallittua hakemuksen mukaisesti 1 2 kertaa vuodessa 2 4 viikkoa kerrallaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin seuraavasti: - kallion poraus klo 7 21, - räjäytykset klo 8 18, - louheen rikotus klo 8 18 ja - louheen murskaus Murskeiden lastaus ja kuljetukset ovat sallittua ympäri vuoden arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo Jäteasfaltin murskaus on sallittua vuosittain 2 4 työpäivänä noudattaen edellä mainittuja louheen murskauksen toiminta-aikoja. Asfaltin valmistus on sallittua touko-marraskuun välisenä aikana arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo Lisäksi asfaltin valmistus ja siihen liittyvät kuljetukset ovat sallittuja yöllä enintään 40 vuorokautena kalenterivuodessa. Asfaltin valmistamisesta yöllä on ilmoitettava kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa aiemmin Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä osoitteessa Koivusaarentie 220 sijaitsevan asuinrakennuksen haltijalle. Ilmoituksessa on mainittava muun muassa urakoitsijan yhteyshenkilö yhteystietoineen. 5. Meluntorjunnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kallion porauksessa on käytettävä vaimennettua poravaunua. Murskauslaitoksen melupäästöä on vähennettävä esimurskaimen syöttösuppilon kumituksella. Melua on torjuttava koteloimalla tai muulla tavoin melua aihe-

20 sivu 20 uttavia laitteita ja koneita vaimentamalla. Melulähteet kuten murskaamo ovat teknisten mahdollisuuksien mukaan sijoitettava toiminta-alueen alimmalle kohdalle. 6. Vuorimäen maa-ainesalueella tapahtuvasta toiminnasta mukaan lukien työmaakoneet ja kuljetukset tuntikohtainen (integrointiaika 1 tunti) aiheutuva keskiäänitaso (L Aeq ) saa asuinkiinteistöjen pihalla klo olla enintään 55 db ja loma-asuntojen pihalla enintään 45 db ja klo asuinkiinteistöjen pihalla 50 db ja loma-asuntojen pihalla 40 db. Tuntikohtainen keskiäänitaso saa ylittyä 10 % ajasta ilman, että raja-arvojen katsotaan ylittyneen. Yli 10 db:n ylityksiä ei sallita lainkaan. 7. Räjäytystyöt on suunniteltava ja toteutettava siten, että tärinän heilahdusnopeuden pystykomponentti ei ylitä lähimmässä asumiseen käytettävässä rakennuksessa arvoa 7 mm/s. Pölyhaittojen ehkäiseminen 8. Pölyntorjunnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Pölylähteet kuten murskaamo on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan kalliorintausten suojaamalle alueelle lähimpään asutukseen nähden. 9. Toiminta-alueella ja sen liittymätiellä kiviainesten siirrot, lastaukset, kuljetukset, pintamaiden läjitys sekä alueiden hoitaminen on tehtävä siten, että haitallinen pölyäminen voidaan tehokkaasti estää. Maaperän sekä pohja- ja pintaveden pilaantumisen ehkäiseminen 10. Toiminta mukaan lukien liikennöinti alueelle on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu pintavesien, pohjavesien, talousvesikaivojen eikä maaperän pilaantumista tai terveyshaittaa. 11. Polttonesteitä, öljyjä ja muita ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita saa varastoida ja käsitellä ainoastaan tukitoiminta-alueella, jonka maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Kuljetus- ja maansiirtokalusto on pysäköitävä edellä mainitulla tukitoiminta-alueella. Murskaamon ja työkoneiden huolto tulee tehdä tukitoiminta-alueella. Erityisen painavista syistä kuten ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi edellä mainitusta huoltoa koskevasta kiellosta voidaan poiketa. Tällöin on käytettävä imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, jotka estävät edellä mainittujen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsyn maaperään ja pohjaveteen. 12. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valumaaltaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasi-

21 sivu 21 tusta. Säiliöt on varustettava ylitäytön estimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä. Säiliöiden täyttöputket ja jakelulaitteet on oltava lukittuna. Moottori- ja voiteluöljytuotteiden varastointivaunussa tai -kontissa tulee olla valuma-allas, jossa tuotteet varastoidaan. Vaunun tai kontin tulee olla lukittava. 13. Polttoainesäiliöitä ja kalustoa tankattaessa on huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään tai pohjaveteen. Toimintajaksojen ulkopuolella tukitoimintaalueella ei saa säilyttää polttoainesäiliöitä tai muuta toimintaan liittyvää kalustoa, joista voi aiheutua vaaraa maaperän tai pohjaveden laadulle. 14. Pölynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita sekä räjähteitä ei saa käyttää siten, että niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. 15. Murskaamo, tukitoiminta-alue ja varastokasat on sijoitettava siten, että ne eivät estä maa-ainesten ottamisalueen jälkihoitoa. Toiminnan päätyttyä rakennetut suojaukset on purettava, tiivistyneet tienpohjat, varastokasojen pohjat ja murskausaseman pohjat möyhittävä ja pehmennettävä. 16. Toiminta-alueen maastoon johdettavat hulevedet eivät saa aiheuttaa samentumahaittaa. Tarvittaessa hulevedet on johdettava maastoon lasketusaltaan kautta. Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen 17. Toiminnan jätehuolto on järjestettävä siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. 18. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava, kerättävä ja varastoitava asianmukaisesti. Jätteet on ensisijaisesti hyödynnettävä. Jätteet tulee käsitellä tai hyödyntää sellaisessa paikassa tai toiminnassa, jolla on toiminnan edellyttämät luvat tai jätelain vaatimukset täyttävä hyväksyntä. 19. Kaivannaisjätteenä syntyvä pintamaa on läjitettävä toiminta-alueelle ja käytettävä alueen jälkihoitoon ja maisemointiin. Kaivannaisjätteiden käsittelyssä on noudatettava laadittua kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmaa. 20. Ongelmajätteet on ominaisuuksien mukaan pidettävä toisistaan erillään ja ne on pakattava tiiviisiin ja kestäviin pakkauksiin, jotka on merkittävä. Ongelmajätteet on varastoitava varikkoalueella lukitussa, katetussa sekä vettä läpäisemättömällä pinnoitteella maaperästä eristetyssä ja reunako-

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.4.2011 Dnro Karp 4631/2010

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.4.2011 Dnro Karp 4631/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.4.2011 Dnro Karp 4631/2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi

Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 86 05.06.2013 Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi 199/11.01.00/2013 Ymplk 86 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Päätös, jota lupamääräysten tarkistaminen koskee:

Päätös, jota lupamääräysten tarkistaminen koskee: 1(31) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta ympäristölupamääräysten tarkistamisesta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 I PÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012.

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012. VESILAHDEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Antopäivä 16.10.2013 1 ASIA Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa olemassa olevan toiminnan olennaiseen muuttamiseen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta Tekninen lautakunta 5 26.03.2012 Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä

Lisätiedot

Ympäristölupa kiviaineksen murskaukseen, Destia Oy

Ympäristölupa kiviaineksen murskaukseen, Destia Oy 1 INARIN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 9.6.2015 2 Piiskuntie 2 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2015 99800 IVALO Diaarinro 83/11.01.00.01.00/2015 Puh. 040 188

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Ymp.ltk 16.10.2012 Ympäristölautakunta Liite nro 1. Kisakatu 4 44200 SUOLAHTI PÄÄTÖS Ympäristölupahakemuksesta

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Ymp.ltk 16.10.2012 Ympäristölautakunta Liite nro 1. Kisakatu 4 44200 SUOLAHTI PÄÄTÖS Ympäristölupahakemuksesta 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Ymp.ltk 16.10.2012 Ympäristölautakunta Liite nro 1. Kisakatu 4 44200 SUOLAHTI PÄÄTÖS Ympäristölupahakemuksesta Puh. 020 632 3312 Annettu julkipanon jälkeen Pvm 23.10.2012, 71 Diaarinumero

Lisätiedot

Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa

Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa Hakija: Metsähallitus, Vernissakatu 4, 01300 Vantaa. Yhteyshenkilö: Tienrakennusesimies Ilmo Heikkinen, Urheilukatu 3, 81700 Lieksa. Maanomistaja:

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 1 (20) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Sälpätien asfalttiaseman ympäristöluvan olennainen muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

Nro 49/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/438/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.4.2012

Nro 49/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/438/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.4.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 49/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/438/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.4.2012 ASIA HAKIJA Kallion louhintaa, kiviaineksen murskausta, asfalttiasemaa sekä jätteiden

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

72 NCC ROADS OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE

72 NCC ROADS OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 407 Dno KYK:8 /2013 72 NCC ROADS OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY

MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja moreenin ottamista Porin

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot