Yhteyshenkilö: Toimialajohtaja Mika Pakarinen, puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteyshenkilö: Toimialajohtaja Mika Pakarinen, puh. 044 727 2634 mika.pakarinen@savonkuljetus.fi"

Transkriptio

1 Ymp.suoj.ltk liite 3 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Savon Kuljetus Oy Y-tunnus Suurahontie Kuopio Faksi (017) Yhteyshenkilö: Toimialajohtaja Mika Pakarinen, puh Maa-ainesalueen sijaintipaikka ja sen ympäristö (koordinaatit , ) Savon Kuljetus Oy hakee ympäristölupaa jatkaa kallion louhintaa, louheen murskausta, asfalttijätteen (pala-asfaltti) vastaanottoa, välivarastointia ja murskausta sekä ta Vuorimäen maa-ainesalueella tiloilta Arpala ja Mäntylä vuokratulla alueella. Arpalan tilan omistaa Juhani Honkipuro ja Mäntylän tilan Janne Halonen. Ottamisalue on noin 4,9 hehtaaria. Toiminta maa-ainesalueella aloitettiin vuonna Vuorimäen kallioalueella on laajoja kalliopaljastumia, joita peittää ohut humus- ja karikekerros. Vuorimäen korkeimmat kohdat ovat tasossa +170, mäen ympäristössä maanpinta on tasolla Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesalue on Vuorimäen luoteisrinteessä, louhosalue avautuu länteen. Maa-ainesalueen länsiosassa maanpinta on tasolla noin +115, itäosassa tasolla noin Jatkolupahakemuksen mukaisella laajennusalueella maanpinta on tasossa noin +119, ,00. Louhoksen pohja tulee olemaan aiemmassa luvassa sallittu alin taso +115,00. Maa-ainesaluetta lähinnä oleva asuinrakennus on länsipuolella, 440 metrin etäisyydellä tilalla Pitkälä Muutoin asutus on lähimmillään noin kilometrin päässä maa-ainesalueesta. Maa-ainesalueelle on tieyhteys maaainesalueen pohjoispuolella sijaitsevalta kantatieltä 77 (Maaningantie). Tien varrella ei ole asutusta. Tien pohjoisosa on harjualueella ja I-luokan Harjamäki-Käärmelahti pohjavesialueella ( ). Maa-ainesalue ei ole pohjavesialueella. Maa-ainesalueesta on pohjavesialueen rajalle matkaa noin 500 metriä. Maa-ainesalueella ei ole havaintoja pohjavedestä. Lähin havaintoputki on Destia Oy:n maa-ainesalueen eteläreunassa, jossa pohjaveden pinta on tasolla Lähin luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettu alue on noin 1,1 kilometrin etäisyydellä koillisessa sijaitseva Jussilan letto. Savon Kuljetus Oy:n Vuorimäen maa-ainesalueen välittömässä läheisyydessä on Destia Oy:n ottamisalue ja tämän kaakkoispuolella Rudus Oy:n otta-

2 sivu 2 misalue. Edellä mainitut toimijat ovat arvioineet kallion louhinnan, louheen murskauksen, ylijäämälouheen, kierrätysbetonin ja asfalttijätteen varastoinnin ja käsittelyn sekä asfaltin valmistuksen ympäristövaikutuksia Pöyry Environment Oy:n päivättyyn yleissuunnitelmaan perustuen. Yleissuunnitelman mukaan kalliota otetaan Vuorimäessä 94 hehtaarin alueelta tasoon Laitoksen toiminta Yleiskuvaus toiminnasta Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesluvan jatkolupahakemuksen mukaan Vuorimäen maa-ainesaluetta laajennetaan itään, kohti Destia Oy:n ottamisaluetta (tila Kiistala ), tilan Arpala rajaan saakka, ja etelään. Kalliota louhitaan ja louhetta murskataan 1 2 kertaa vuodessa 2 4 viikkoa kerrallaan arkisin maanantaista perjantaihin seuraavasti: - kallion poraus klo , - räjäytykset klo , - rikotus klo , - murskaus klo sekä - murskeiden lastaus ja kuljetus klo Tuotteita kuljetetaan ympäri vuoden. Asfalttijätettä murskataan pääasiassa talvella 2 4 työpäivänä. Asfalttia valmistetaan päällystystöiden aikana touko-marraskuussa arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo Päällystystöiden aikataulut, esimerkiksi vilkasliikenteisten teiden päällystys yöaikaan voivat aiheuttaa muutoksia toiminta-aikoihin. Muutoksista neuvotellaan lupaviranomaisen kanssa. Lupaa haetaan saakka Tuotteet sekä poltto- ja voiteluaineet Vuorimäen maa-ainesalueen kiviaines on tummaa diapaasia, joka soveltuu useisiin käyttökohteisiin. Kiviaines soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa edellytetään suurta kulutuksen kestävyyttä, sillä kivi on poikkeuksellisen kovaa. Kalliota louhitaan enintään m 3 (noin tonnia). Vuosittain louhitaan keskimäärin m 3 ktr, määrään vaikuttaa kiviaineksen kysyntä. Maa-ainesalueella murskattava kiviaines otetaan alueen louhoksesta. Murskaamon enimmäistuotantomäärä on noin tonnia vuorokaudessa. Murskeita tuotetaan vuodessa keskimäärin tonnia, maksimissaan tonnia. Kiviainesten varastokasat ovat alueen lounais- ja länsiosassa.

3 sivu 3 Asfalttijäte vastaanotetaan ja varastoidaan maa-ainesalueen tiivistetylle murskepohjaiselle kentälle, jonka sijainti riippuu kallionoton etenemisestä ja varastokasojen sijoittelusta. Asfalttijätettä varastoidaan ja murskataan vuodessa enintään tonnia. Murskattu asfalttijäte käytetään joko uusioasfaltin valmistuksessa raaka-aineena tai tienrakentamisessa murskeena. Asfalttimassaa valmistetaan työvuorossa noin tonnia. Asfaltin vuosituotanto on keskimäärin tonnia ja enimmillään tonnia. Asfalttiaseman kivimateriaalina voidaan käyttää Vuorimäen maa-ainesalueen kiven lisäksi myös muualta tuotua kivimateriaalia. Murskaamon sähköenergia tuotetaan polttoöljykäyttöisillä aggregaateilla tai murskaamossa on oma voimanlähde. Maa-ainesalueella käytettävät raakaaineet, lisäaineet ja polttoaineet ovat esitetty seuraavassa taulukossa. Toiminta Käytettävä aine Keskimäärin (t/v) Maksimi (t/v) Kalliokiviaines Työkoneiden polttoöljy Louhinta Työkoneiden voiteluöljy 1 2 Räjähdysaineet (NG- ja emulsioräjähdysaine, 33 1) 46 1) esimerkiksi Kemix tai Kemiliitti) Louhe Murskaus Murskaimen ja työkoneiden kevyt polttoöljy Voiteluöljy 1 2 Murske Bitumi Kevyt polttoöljy Asfaltin Raskas polttoöljy valmistus Täytejauhe (kalkkifilleri tai kivihiilen lentotuhka) Voiteluöljy 1 2 Murskattu asfalttijäte ) g/kivi-m 3 ( g/tonni) Työkoneiden kevyt polttoöljy varastoidaan tukitoiminta-alueella työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukittavissa litran säiliöissä. Kevyttä polttoöljyä varastoidaan enimmillään litraa. Siirrettävien säiliöiden lisäksi myös työkoneissa ja murskaimissa on omat polttoainesäiliöt (tyypillisesti 300 litraa). Asfalttiaseman kiviaineksen lämmittämisessä käytetään raskasta ja kevyttä polttoöljyä. Raskas polttoöljy varastoidaan 20 m 3 :n ja kevyt polttoöljy 10 m 3 :n säiliössä. Bitumi varastoidaan 50 m 3 :n lämpöeristetyissä säiliöissä, joissa on öljy- tai sähkölämmitys. Kalkkifilleri tai kivihiilen lentotuhka varastoidaan täytejauhesiiloissa.

4 sivu Prosessit Savon Kuljetus Oy:n Vuorimäen maa-ainesalueella kallion louhintaan, louheen murskaukseen ja asfaltin valmistukseen käytetään siirrettäviä laitteistoja. Kallion louhinnan vaiheita ovat kallionporaus, kiviaineksen irrottaminen räjäyttämällä ja tarvittaessa louheen pienentäminen (rikottaminen). Yhdellä louhintajaksolla louhitaan kalliota enintään noin tonnia useammalla räjäytyksellä. Räjäytyksissä syntyneet ylisuuret kivet rikotetaan ennen murskausta. Louheen murskaa Savon Kuljetus Oy:n aliurakoitsijat. Murskaamo voi olla esimerkiksi 2 3 vaiheinen, missä esimurskain on liikkuva, omalla moottorilla varustettu Lokotrack-tyyppinen telamurskain. Mikäli telamurskauslaitteistoja ei ole saatavissa, käytetään perinteisiä siirrettäviä murskaimia. Louhe syötetään esimurskaimelle kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. Esimurskaimen jälkeen on yksi tai useampia jälkimurskaimia sekä seulavaunu. Jälkimurskain tai murskaimet ovat aggregaattikäyttöisiä. Asfalttijäte murskataan tarvittaessa samalla murskauslaitoksella kuin maa-ainesalueen kiviaines. Murskeen käsittelyyn käytetään pyöräkuormaajaa. Asfaltin valmistuksessa käytettävä murske siirretään pyöräkuormaajalla asfalttiaseman siiloihin. Asfalttiasema on Tielaitoksen Asfalttiasemien ja kivenmurskaamoiden ympäristönsuojelu 1994 ohjeen mukainen A-luokan asema, joka on varustettu suodatinpölylaitteistolla. Kiviaines kuivataan ja kuumennetaan kuivausrummussa C:en lämpötilassa. Jos asfaltin valmistuksessa käytetään asfalttimursketta, asfalttimurske käsitellään rc-rummussa. Kiviaines seulotaan ja sekoitetaan sekoittimessa bitumin ja kalkkifillerin sekä mahdollisen lisäaineen kanssa asfalttimassaksi. Asfalttiaseman toiminta on automatisoitu ja toimintaa ohjataan tietokoneelta. 1.4 Ympäristökuormitus, sen rajoittaminen ja vaikutukset ympäristöön Melu ja tärinä Melua syntyy kalliokiven louhinnassa ja murskauksessa sekä lastauksessa. Myös maa-ainesalueen liikenne ja alueelle mahdollisesti sijoittuva siirrettävä asfalttiasema aiheuttavat melua. Hakemuksen mukaan jatkolupahakemus on Vuorimäen kallioalueen louhinnasta ja kiviainesten jalostamisesta vuonna 2010 valmistuneen ympäristövaikutusten (YVA) arviointiselostuksen vaihtoehdon 0 (nykyisten lupien mukainen toiminta) mukainen. YVA-hankkeessa vaihtoehdolle 0 tehdyn laskennallisen meluselvityksen mukaan lähimpien häiriintyvien kohteiden melutasot ovat alle 55 db eikä meluntorjuntatoimenpiteille ole tarvetta. Melulaskennassa toiminta-aika on ollut klo Melulaskennassa on otettu huomioon Savon Kuljetus Oy:n ottamisalueen länsilaidalla olevat murskekasat. Toiminnan aiheuttamat kolahdus- ja varoitusäänet ovat luonteeltaan häiritseviä ja asutusviihtyvyyttä heikentäviä.

5 sivu 5 Melun syntyä voidaan vähentää laitteiston kunnossapidolla ja huollolla. Murskaamisessa pyritään käyttämään parasta ja uusinta mahdollista tekniikkaa. Uusimmissa murskaimissa esimurskaimen syötin ja pääseula ovat kumitettuja. Meluvaikutuksia on mahdollista ehkäistä meluvalleilla, työtavoilla ja toimintojen, muun muassa murskaimen, aggregaatin ja varastokasojen sijoittelulla. Murskeen varastokasoja voidaan hyödyntää meluvalleina länteen päin. Lokotrack-tyyppinen esimurskain liikkuu ottorintauksen mukana. Lähiasukkaiden kokema tärinä tulee pääasiassa louhintaräjäytyksistä. Lähin häiriintyvä kohde on erillisellä kallioalueella, mikä vähentää rakennusten vaurioherkkyyttä. Räjäytysten aiheuttamaan tärinään voidaan vaikuttaa panostusteknisin keinoin. Jokaisesta louhinnasta laaditaan louhintasuunnitelma sekä louhintatyön kenttäkortti. Louhintasuunnitelmassa määritetään panostusmäärät, räjäytysten ajoittumiset ja tärinän raja-arvot louhinnan vaikutusalueella. Panosmäärät mitoitetaan niin, etteivät tärinän raja-arvot ylity lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, eikä vaurioita kivenottamoalueen ympäristössä oleville rakennuksille tai rakenteille synny. Tarvittaessa ennen louhinnan aloittamista puolueeton tarkastaja voi lähimmille kiinteistöille tehdä katselmuksen. Louhinnan ajaksi lähikiinteistöille voidaan tarvittaessa asettaa tärinämittarit Päästöt ilmaan Pölyä syntyy louhinnassa ja murskauksessa, valmiiden tuotteiden lastauksessa sekä mahdollisesti alueelle sijoittuvasta siirrettävästä asfalttiasemasta. Kallionporauksessa syntyvä pöly on hienojakoista. Porausvaunun pölynkeräyslaitteisto pyritään tyhjentämään muualle kuin suoraan räjäytyspaikoille. Murskaamoin kuljettimet ovat koteloituja. Pakkaskauden ulkopuolella pölyämistä voidaan estää syöttämällä esimurskaimen syöttösuppiloon ja jälkimurskaimen seulaan tai purkupäähän vettä. Murskatun kiviaineksen pölyämistä vähennetään säätämällä kiviaineksen putoamiskorkeutta ja kastelemalla murskekasoja. Murskaamon sijoittelussa on mahdollista hyödyntää alueen varastokasoja pölyn leviämisen estämiseksi lännen suuntaan sekä pienentää kiviaineksen siirtomatkoja sijoittamalla varastokasat murskaamon välittömään läheisyyteen. Pitkään jatkuneen myötätuulen ja kuivan säätilan vallitessa voi pölystä aiheutua esteettistä haittaa asutukselle. Asfalttiasemalla kiviaineksen kuumennuksessa syntyvä kiviainespöly erotetaan imuilmasta asfalttiaseman tyypistä riippuen esimerkiksi rauhoituskammioiden (pölytalo) tai tekstiilisuodattimien avulla. Suodatinlaitteiston pöly syötetään takaisin prosessiin. Asfalttijätteen murskauksessa pölyämistä esiintyy kiviaineksen murskausta vähemmän, sillä asfalttijäte on kosteampaa sen sisältämän bitumin vuoksi. Maa-ainesalueen liikenne voi aiheuttaa tietyissä sääolosuhteissa pölypäästöjä. Tiestön pölyämistä voidaan ehkäistä tarvittaessa kastelemalla. Vuorimäen

6 sivu 6 kallioalueen YVA-hankkeen laskennallisten selvitysten mukaan kallion louhinta ja kierrätysmateriaalien käsittelyn aiheuttamat pölypitoisuudet (PM 10 ) eivät aiheuta asukkaiden terveydelle haitallisia vaikutuksia. Murskaamo, työkoneet ja siirrettävä asfalttiasema tuottavat myös kaasumaisia päästöjä Päästöt maaperään ja pohjaveteen Alueella käsitellään ainoastaan puhtaita louheita, joten normaalitoiminnalla ei ole vaikutusta pohjaveden laatuun. Poltto- ja voiteluaineita säilytetään maaainesalueella vain louhinnan, murskauksen ja mahdollisen siirrettävän asfalttiaseman toiminnan yhteydessä. Polttoaineet varastoidaan tukitoimintaalueella työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä, joissa on ylitäytönestimet ja manuaaliset pinnanmittausjärjestelmät. Voiteluaineet varastoidaan erillisessä lukittavassa kontissa tai esimerkiksi murskaamon aggregaattivaunun varastotilassa. Työkoneita, murskaamoa tai seulavaunua ei huolleta eikä pestä alueella. Asfalttiasemaa varten tasataan noin m 2 :n alue tiiviillä murskeella ottamisalueen länsiosaan. Kohdat, joissa on mahdollisuus päästä öljyä maaperään, suojataan muovikalvolla tai vastaavalla tavalla. Asfalttiaseman polttoaineet varastoidaan kentällä, jonka maaperä on suojattu muovikalvolla ja hienojakoisella maa-aineksella. Kenttää ympäröi maa-aineksesta rakennetut vallit. Maa-ainesalueella on imeytysturvetta. Pohjavesialueella sijaitsevien teiden pölynsidonnassa ei käytetä suolaa. Onnettomuuksissa, missä poltto- tai voiteluaineita pääsee vuotamaan maahan, pohja- ja pintaveden sekä maaperän pilaantuminen on mahdollista. Häiriötilanteiden syntyminen estetään hyvillä työmenetelmillä ja -käytännöillä Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Prosesseissa ei muodostu jätevesiä. Tiestön, murskekasojen ja murskattavien materiaalien kasteluvesi tuodaan tarvittaessa säiliöissä. Lisäksi kastelussa käytetään alueelle mahdollisesti kerääntyviä hulevesiä. Kasteluvesi imeytyy käytännössä murskeeseen eikä kuormita ympäristöä. Sosiaalitilojen jätevedet johdetaan umpisäiliöihin, jotka paikallinen jäteyhtiö tyhjentää säännöllisin väliajoin. Vuorimäen kallioalueen YVA-selostuksen mukaan alueelta ympäristöön johdettavat hulevedet voivat aiheuttaa kiintoainekuormitusta ja aiheuttaa veden samentumista. Räjähdysaineista voi vesiin vapautua myös typen yhdisteitä. Louhinta-alueiden valumavesiä ei käsitellä tällä hetkellä, koska niiden vaikutus pintavesiin on hyvin vähäinen.

7 sivu Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelman mukaan maa-ainesalueelta kuoritaan pintamaita keskimäärin noin 50 cm:n kerros, pintamaita syntyy yhteensä noin m 3. Pintamaat ja muut alueen raivaamisessa syntyneet sekalaiset maamassat ovat läjitetty ja läjitetään maa-ainesalueen reunoille. Kaivannaisjätteillä ei ole ympäristövaikutuksia. Maa-ainesalueella voi syntyä jätteitä koneiden pienissä korjauksissa, jotka on lisävahinkojen estämiseksi tehtävä välittömästi vian ilmettyä. Kaikki alueella syntyvät jätteet kerätään umpinaiseen jäteastiaan ja toimitetaan Jätekukko Oy:n Kuopion jätekeskukseen. Voiteluaineet, akut, öljysuodattimet ja likaantuneet trasselit toimitetaan Ekokem Oy Ab:n Kuopion toimipisteeseen. Ongelmajätteitä ei varastoida alueella. Mahdollisesti toiminnan aikana vahinkotilanteissa likaantunut imeytysturve toimitetaan Jätekukko Oy:n Kuopion jätekeskuksen pilaantuneiden maiden vastaanottoon. 1.5 Toiminnan tarkkailu ja raportointi Murskausaseman toimintaa tarkkaillaan säännöllisesti. Asfalttiaseman toimintaa tarkkaillaan silmämääräisesti ja automatiikan avulla. Asfalttiaseman automatiikka hälyttää esimerkiksi pölynpoistolaitteiston ylikuumenemisesta. Järjestelmä myös sammuttaa aseman toiminnan automaattisesti lämpötilan noustessa liian korkeaksi. 1.6 Toiminnan vaikutukset ympäristöön Hakemuksen oheen liitetyn YVA-selostuksen mukaan Vuorimäen kallioalueen louhinnassa ja kiviaineksen jalostuksessa merkittävimpiä haittoja aiheuttavat melu, pöly ja liikenne. Haitat ovat paikallisia ja vaikuttavat lähinnä asumisviihtyvyyteen. Toiminta ei aiheuta haitallisia vaikutuksia luontoarvoihin eikä merkittäviä muutoksia lähialueen luonnonoloissa, sillä alue on lähes kokonaan avohakattua. Toiminta ei aiheuta haitallisia vaikutuksia lähimpiin suojelualueisiin. 1.7 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Vuorimäen maa-ainesalueen toiminnassa pyritään käyttämään uusinta ja parasta mahdollista tekniikkaa mahdollisuuksien mukaan. Suomen ympäristökeskuksen sarjassa on Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa - paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) julkaisu. Savon Kuljetus Oy:n aliurakoitsijoiden koneet Vuorimäen maa-ainesalueella ovat dieselkäyttöisiä. Siirrettävän asfalttiaseman malli ja tyyppi tarkentuvat asfalttiaseman sijoittamisen tultua ajankohtaiseksi. 1.8 Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesalueella on kartoitettu mahdollisia toiminnan riskejä ja tehty niille riskianalyysejä. Mahdollisen poikkeustilanteen ja onnettomuusriskin aiheuttavat louhintatyöt, poltto- ja voiteluaineiden varastointi,

8 sivu 8 työkoneiden vuotaminen sekä laitteistojen mahdolliset tulipalot. Alueella ei varastoida räjähteitä. Polttoaineita varastoidaan alueella pääsääntöisesti vain louhinnan ja murskauksen aikana. Poltto- ja voiteluaineiden varastoinnin sekä työkoneiden vuotoja pyritään ehkäisemään rakenteellisin ratkaisuin (vrt. kohta 1.4.3). Murskauslaitteiston toimintahäiriöitä ja muita onnettomuuksia estetään säännöllisellä huollolla sekä tarkkailuilla. Tarvittaessa ympärivuotisesti käytettävää pyöräkonetta ei säilytetä pitkiä aikoja maa-ainesalueella. Asfalttiaseman, esimerkiksi pölynerotinlaitteiston toimintahäiriöitä estetään säännöllisellä laitteiston uusimisella, huollolla sekä tarkkailuilla. Poikkeustilanteissa työkoneet, murskaamo tai asfalttiasema pysäytetään vian määrittämistä ja korjaamista varten. Mikäli kyseessä on jonkin nestemäisen aineen vuoto, aloitetaan torjuntatoimet välittömästi. Lisävuoto estetään ja vuotanut aine imeytetään imeytysaineeseen. Pilaantunut maa-aines poistetaan ja toimitetaan likaantuneen imeytysaineen kanssa logistisesti lähimmälle jätelaitokselle käsiteltäväksi. Kaikista onnettomuuksista ilmoitetaan Pohjois-Savon pelastuslaitokselle, Siilinjärven kunnan ympäristöviranomaiselle sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Ilkivalta kuten koneiden rikkominen ja alueen roskaaminen sekä alueen käyttäminen muun muassa mönkijöiden ja mopojen harjoitteluun lisäävät alueen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen riskiä. Alueen liittymä on varustettu lukittavalla portilla. Tahaton joutuminen alueelle sekä mahdollinen ihmisten tai eläinten putoaminen ottorintauksesta on estetty aidoilla ja huomiokylteillä. Myös alueen reunoille kasatut pintamaat estävät osaltaan alueelle joutumisen. 1.9 Hakemusasiakirjat Savon Kuljetus Oy:n päivätty ympäristölupahakemus on tehty lomakkeelle 6025/ , jonka liitteenä on Suomen GPS-Mittaus Oy:n laatima, päivätty maa-ainesten ottamissuunnitelman ja ympäristölupahakemus. Maa-ainesten ottamissuunnitelman ja ympäristölupahakemuksen liitteenä on - kiinteistöjen Arpala ja Mäntylä päivätyt lainhuutotodistukset, - kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöjä Arpala ja Mäntylä koskevat päivätyt karttatulosteet, - kiinteistöä Arpala koskeva päivätty vuokrasopimus ja kiinteistöä Mäntylä koskeva päivätty vuokrasopimus, - maanmittauslaitoksen karttapaikasta tulostetut naapurikiinteistöjen omistajatiedot, - Suomen GPS-Mittaus Oy:n päivätty nykytilannekartta (mittakaava 1:2 000),

9 sivu 9 - Suomen GPS-Mittaus Oy:n päivätty pituusleikkaus (mittakaava 1:2 000), - Suomen GPS-Mittaus Oy:n päivätyt poikkileikkaukset (mittakaava 1:2 000), - Suomen GPS-Mittaus Oy:n päivätty maisemointikartta (mittakaava 1:2 000), - siirrettävän asfalttiaseman prosessikaavio, - Suomen GPS-Mittaus Oy:n periaatepiirustus maaperän suojausrakenteesta (mittakaava 1:20), päivätty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma sekä - Groundia Oy:n päivätty Vuorimäen kallioalueen ympäristövaikutusten arviointiselostus. Samaan aikaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätetyn ympäristölupahakemuksen kanssa Savon Kuljetus Oy on jättänyt kunnan rakennuslautakunnalle maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen. Edellä mainittu hakemus on ollut kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käytettävissä. 2 Lupahakemuksen käsittely 2.1 Asian vireille tulo Hakemus saapui (asianumero 229). Hakijan päivittämät Suomen GPS-Mittaus Oy:n laatimat, päivätyt piirustukset (nykytilannekartta, pituus- ja poikkileikkaukset, maisemointikartta) saapuivat Piirustusten päivitykset ovat mainittu kohdassa Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemusasiakirjat pidettiin nähtävillä Siilinjärven kunnantalolla kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitilassa. Kuulutus asiakirjojen nähtävillä pidosta oli Siilinjärven kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla Ilmoitus kuulutuksen julkaisemisesta oli paikallislehti Uutis-Jousessa Erikseen tieto annettiin 14 kiinteistön omistajalle tai haltijalle. 2.3 Muistutukset ja mielipiteet jatkohakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä hakemuksen nähtävillä oloaikana. 2.4 Lausunnot pyysi hakemuksesta lausunnon Siilinjärven kunnan terveydensuojeluviranomaiselta lähetetyllä sähköpostilla. Terveydensuojeluviranomaisen päivätyssä lausunnossa todetaan muun muassa seuraavaa:

10 sivu 10 Suunniteltu --- toiminta aiheuttaa lähiympäristöönsä melu- ja pölyhaittaa. Lähiympäristössä on vähän asutusta. Alueen toiminta ei merkittävästi muutu nykyisestä ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta. Toimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa on kuitenkin huomioitava YVA-selvityksen asukaskyselyssä esiin noussut asukkaiden huoli melusta, pölystä ja liikennevaikutuksista. Toiminnanharjoittaja on velvoitettava järjestämään toiminta siten, että syntyvä melu ja melun leviäminen on mahdollisimman vähäistä. Toiminnassa tulee käyttää parasta mahdollista tekniikkaa ---. Murskauslaitos ja kiviainesten varastokasat tulee sijoittaa siten, että melun leviäminen ympäristöön on pienimmillään. --- toiminnan aiheuttama ulkomelu --- ei saa ylittää valtioneuvoston asetuksen (993/1992) mukaisia ympäristömelun ohjearvoja --- melutasojen ohjearvojen tulee täyttyä kokonaismelun osalta. Toiminnanharjoittaja on velvoitettava järjestämään toiminta siten, että pölyn muodostuminen ja leviäminen on mahdollisimman vähäistä. Pöly ei saa aiheuttaa terveyshaittaa lähialueen asukkaille eikä levitä haitallisessa määrin viereisille kulkuväylille. Maaningantielle leviävä pöly nousee ilmaan ja aiheuttaa viihtyvyyshaittoja lähialueella. Toiminnassa tulee käyttää parasta mahdollista tekniikkaa ---. Kuivana aikana pölynsidonta- ja torjuntajärjestelmien tulee olla toiminnassa ja alue, jolla työkoneet liikkuvat on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Työmaaliikenteen aiheuttamaa pölyävyyttä on vähennettävä kastelemalla soratiet. Toiminnasta aiheutuva tärinä ei saa aiheuttaa terveyshaittaa. Toiminnassa käytettävät öljytuotteet tulee varastoida niin, että vuodot maaperään estetään. Toimintahäiriöitä on estettävä säännöllisillä huolloilla ja kunnossapidolla sekä varauduttava poikkeustilanteisiin riittävin varustuksin (esim. öljyvuotojen imeytys ja jälkitoiminta). 2.5 Hakijan kuuleminen ja vastine varasi lähetetyllä sähköpostilla Savon Kuljetus Oy:lle hallintolain 34 :ään perustuen mahdollisuuden antaa vastine terveydensuojeluviranomaisen lausunnosta. Savon Kuljetus Oy ilmoitti saapuneella sähköpostilla, ettei yhtiö anna vastinetta. 2.6 Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Ympäristölupahakemuksen käsittelyyn liittyen ei tehty tarkastuksia eikä pidetty neuvotteluja tai katselmuksia. 2.7 Ympäristövaikutusten arviointi Vuorimäen kallioalueen louhintojen ja kiviainesten jalostamisen ympäristövaikutukset ovat selvitetty ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain (468/1994) mukaisesti. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhteysviranomaisena antanut lausunnon

11 sivu 11 päivätystä arviointiselostuksesta. Lausunnossa todetaan muun muassa seuraavaa: --- Jatkosuunnittelussa ja erityisesti toimintaan haettavien ympäristölupien osalta tulisi hankkeesta vastaavien pyrkiä siihen, että eri toimijoiden lupahakemukset olisivat lupakäsittelyssä yhtäaikaisesti, jotta toimintojen yhteisvaikutuksia voitaisiin arvioida lupakäsittelyssä helpommin. Ympäristövaikutusten arvioinnissa yhtenä keskeisenä asiana on, että vaikutuksia tulisi tarkastella myös tiettyyn kohteeseen tai kohderyhmään kohdistuvia yhteisvaikutuksia. Esimerkiksi vesistöön kohdistuvat vaikutukset tulisi täten kuvata myös yhteisvaikutuksina, jotka mm. koostuisivat pöly- ja pintavesivaikutuksista sekä mahdollisista muista vaikutuksista. Samoin ihmisiin kohdistuvat vaikutukset tulisi tarkastella yhteisvaikutuksina. Nyt arviointiselostuksessa ei kaikilta osin ole näin tehty, vaan kerrottu paikoin vain vaikutuksia vaikutustavoittain, huomioimatta eri vaikutusten yhteisvaikutus. Vähintäänkin olisi tullut kuvata kasvattaako vai vähentääkö jokin muu vaikutus jonkin muun vaikutuksen merkittävyyttä. --- Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että Vuorimäen kallioalueen ympäristövaikutusten arviointi on tehty ja esitetty arviointiselostuksessa YVA-lain edellyttämällä tavalla. --- Vesistöön kohdistuvien vaikutusten --- lähtöolettamukset saattavat olla virheellisiä, joten itse arviointitulokseen voi suhtautua varauksellisesti. Kuten Siilinjärven kunnan ympäristölautakuntakin lausunnossaan toteaa, niin toisaalla Suomessa tehdyissä kiviainestuotannon ympäristövaikutuksien selvityksissä pintaveteen kohdistuvien mm. nitraattityppi- ja kiintoainepitoisuudet ovat selvästi korkeammat, kuin nyt tämän hankkeen osalta lähtökohtaisesti on oletettu. Tämä asia tulee tarkentaa ja selvittää hankkeita koskeviin lupahakemuksiin. --- Meluvaikutusten arvioinnissa ei --- ole otettu huomioon alueelle mahdollisesti tulevia muita toimintoja, kuten asfaltin valmistus ja siihen liittyvät toiminnot, ylijäämämaiden kuljetukset ja käsittely. Nämä alueelle sijoittuvat toiminnot ja niistä aiheutuva melu tulee jatkotyössä huomioida kokonaisuutena ja huomioida impulssimaiset melulähteet kaikissa toimintoihin liittyvissä toiminnoissa. --- mm. poravaunun äänitehotasona (LWA) käytetty 115 db poikkeaa jonkin verran Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa julkaisussa (Suomen ympäristö 25/2010) esitetyistä arvioista kiviainestuotannon melulähteiden A-painotetuista kokonaisäänitehotasoista, joiden mukaan porakoneen kokonaisäänitehotaso on pikemminkin db:tä.

12 sivu 12 Hankkeesta vastaavien kannattaa huomioida jatkotyössä edellä mainittu julkaisu ja siinä esitettyjä asioita. --- jatkotyössä tulee varmistaa mm. liikennejärjestelyitä suunniteltaessa ulkoilureitin turvallinen käyttö niin kesäkäytössä kuin erityisesti talvikäytössä. --- pohjaveteen kohdistuviin vaikutuksiin liittyykin merkittäviä epävarmuuksia. Tehty arviointi epävarmuustarkasteluineen antaa kuitenkin suuntaviivat, miltä osin lupavaiheessa pohjavesitutkimuksia tulee tarkentaa. Jatkotyössä tehtävien pohjavesiselvitysten tavoitteena tulisi olla Vuorimäen ja Harjamäki Käärmelahti pohjavesialueen välisen geologisen ja hydrogeologisen yhteyden selvittäminen, sillä se on keskeisin asia toiminnan pohjavesivaikutusten arvioimisessa, kuten GTK on lausunnossaankin maininnut. Arviointiselostuksessa esitetty tapa, että toiminnan pohjavesitarkkailun pohjalta tarkennettaisiin pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten arviointia, on yhteysviranomaisen mielestä virheellinen. Pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset tulee jatkotyössä arvioida riittävin tutkimuksin ja toiminnan tarkkailulla vain varmistetaan, että tehdyt johtopäätökset ovat oikeansuuntaisia. Mikäli tarkkailulla havaitaan, että tehdyt olettamukset ja johtopäätökset ovat olleet virheellisiä, tulee ryhtyä jo toimenpiteisiin haitallisten pohjavesivaikutusten vähentämiseksi. Tätä varten jatkotyössä onkin erityisesti pohjaveteen kohdistuvien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi laatia käytännön suunnitelma niin tarkkailuista, kuin myös niistä toimenpiteistä, joilla haittoja vähennettäisiin tai eliminoitaisiin. --- on pöly- ja erityisesti hajuvaikutuksia --- Laskennan lähtöolettamukset eivät kuitenkaan ole kovin käyttökelpoisia, sillä käytetty sekamalli, jossa arvioidaan hengitettävien kuitujen vähentymistä leijuman laimentumiskertoimilla, ei anna riittävän luotettavaa tietoa. Kiviainestuotannosta aiheutuvia pöly- ja hajuhaittoja on tarkasteltu Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa julkaisussa (Suomen ympäristö 25/2010). Edellä mainittua julkaisussa esitettyjä asioita pöly- ja hajuhaittojen vähentämiseksi kiviainestuotannossa kannattaa hankkeesta vastaavien huomioida jatkosuunnittelussaan ja erityisesti lupahakemusvaiheessa. Kaiken kaikkiaan pölyvaikutukset, kuten pääosin myös hajuvaikutukset, kohdistuvat ilmeisimmin lähinnä vain toiminta-alueen välittömään läheisyyteen. Myös niiden merkittävyys, kun huomioidaan jo olemassa olevat vaikutukset, on siten ennakkoon arvioiden vähäinen kun toiminnat toimivat normaalisti. Poikkeus- ja häiriötilanteissa syntyy aina keskeisimmät haitalliset vaikutukset. Näiden poikkeus- ja häiriötilanteiden osalta jatkosuunnittelussa ja lupahakemuksessa on syytä kertoa, millä keinoin niiden syntymistä voidaan estää ja miten syntyviä haitallisia vaikutuksia tultaisiin vähentämään.

13 sivu jatkosuunnittelussa tulisi ottaa tarkemmin huomioon ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ja erityisesti niiden vähentämistoimenpiteet. --- Jatkosuunnittelussa on --- huomioitava, miten haitallisia vaikutuksia voidaan käytännön toimenpiteillä poistaa tai minimoida. Näitä käytännön toimenpiteitä suunniteltaessa hankkeesta vastaavien on syytä ottaa huomioon, mitä Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa julkaisussa (Suomen ympäristö 25/2010) on esitetty. --- Vahinkotilanteista ja onnettomuuksista tiedottamisen tapoja ja keinoja tulisi jatkossa vielä kehittää, jotta lähialueen ihmiset saavat tiedot ja tarvittaessa myös toimintaohjeita mahdollisimman nopeasti tilanteen niin vaatiessa. --- Arviointiselostuksessa ei ole esitetty lainkaan varsinaista vaikutusten seurantaohjelmaa, vaan esitetty lähinnä yhden alueella toimivan yrittäjän (Destia Oy) voimassa olevan ympäristöluvan määräyksen mukaista toiminnan käyttöpäiväkirjaan merkittäviä tietoja. Arviointiselostuksessa olisi pitänyt esittää selvästi kattavampi vaikutusten seurantaohjelma, jossa olisi mm. kerrottu, miten eri toimijoiden toimintojen yhteisvaikutuksia tullaan seuraamaan. On myös huomattava, ettei mahdollisesti myönnettävissä luvissa määritellä kuin vain sen lain mukaisista seurannoista ja tarkkailuista, jonka pohjalta ko. lupa on myönnetty. Täten kaikkia YVA-menettelyssä arvioitavia vaikutuksia ei määritellä toiminnoille myönnettävissä luvissa, vaan niiden osalta vaikutusten seuranta pitää nimenomaan esittää YVA-menettelyn yhteydessä. --- Arviointiselostuksessa on ihmisiin kohdistuvien vaikutusten esittämisessä puutteita. Samoin melun, pölyn ja maisemaan kohdistuvissa vaikutusten arvioinneissa oli puutteita. Pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten arviointia tulee jatkotyössä täsmentää, vaikkakin arviointimenettelyn yhteydessä tehtyä arviointia voidaan pitää riittävänä. Erityisenä puutteena voidaan pitää varsinaisen vaikutusten seurantaohjelman puuttumista. Vaikka arviointiselostuksessa ei olekaan sellaisia merkittäviä puutteita, jotta se ei täyttäisi YVA-lain ja -asetuksen edellytyksiä, niin jatkosuunnittelun yhteydessä ja lupahakemuksia varten kannattaa täydentää ja tarkentaa tehtyjä arviointeja sekä tiedottaa avoimesti niistä lähialueen asukkaita, jotta heillä on tiedossa hankkeiden eri vaiheet. 2.8 Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulain 28.1 :n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Luvanvaraisuus on määritel-

14 sivu 14 ty em. lain kohdassa ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :ssä. Ympäristölupa on oltava asetuksen 1.1 :n - kohdan 7c mukaan kivenlouhimolla tai sellaisella muulla kuin maanrakennustoimintaan liittyvällä kivenlouhinnalla, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää, - kohdan 7e mukaan kiinteällä tai sellaiselle tietylle alueelle sijoitettavalla siirrettävällä murskaamolla, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, - kohdan 7f mukaan kiinteällä tai tietylle alueelle sijoitettavalla siirrettävällä asfalttiasemalla. Ympäristönsuojelulain 28.2 :n kohdan 4 mukaan ympäristölupa on lisäksi oltava jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Ympäristönsuojeluasetuksen 1.1 :n kohdan 13f mukaan muuhun kuin 13 kohdan c - e alakohdissa tarkoitettuun jäteasetuksen liitteissä 5 tai 6 määriteltyyn jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn, joka on ammattimaista tai laitosmaista, on oltava ympäristölupa. Valtioneuvosto on ympäristönsuojelulain 12 :än perustuen antanut asetuksen asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (448/2010). Näin ollen ympäristönsuojelulain 30.1 :n mukaan asfalttiasematoimintaan ei tarvita ympäristölupaa. Nyt käsiteltävänä olevaan ympäristölupahakemukseen sisältyvä asfalttiasematoiminta vaatii ympäristöluvan ympäristönsuojelulain 30.4 :n kohtaan 4 perustuen. 2.9 Lupaviranomaisen toimivalta Lupaviranomaisten toimivallasta säädetään ympäristönsuojelulain 5 luvussa ja ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvussa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee asetuksen 7.1 :n - kohdan 7a mukaan kivenlouhimoa sekä muuta kuin maanrakennustoimintaan liittyvää kivenlouhintaa, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää, koskevat lupa-asiat, - kohdan 7b mukaan kiinteätä murskaamoa tai sellaista tietylle alueelle sijoitettavaa siirrettävää murskaamoa, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, koskevat lupa-asiat, - kohdan 7c mukaan kiinteää tai tietylle alueelle sijoitettavaa siirrettävää asfalttiasemaa koskevat lupa-asiat. Ympäristönsuojeluasetuksen 7.1 :n kohdan 13c perusteella asfalttijätteen ammattimaisen hyödyntämistä koskevan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jos hyödynnettävä tai käsiteltävä asfalttijätemäärä on alle tonnia vuodessa.

15 sivu 15 Siilinjärven kunnanvaltuuston hyväksymän toimivaltasäännön mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät hoitaa ympäristönsuojelulautakunta. 3 Selvityksiä 3.1 Ympäristön tila ja laatu Vuorimäki on Siilinjärven kirkonkylän länsipuolella, linnuntietä noin 4,5 kilometrin päässä. Vuosina toteutetun Pohjois-Savon kallioinventoinnin mukaan Vuorimäki ei ole valtakunnallisesti eikä paikallisesti arvokas kallioalue. Vuorimäki ei ole Kuopion luonnontieteellisen museon kasvistollisesti arvokkaiden kallioiden luettelossa (Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Savossa, Suomen ympäristökeskus 214, 2001). Pääosa Vuorimäen lähialueesta on maa- ja metsätalouskäytössä. Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesalueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa luonnonsuojelullisesti arvokkaita kasvilajeja tai luontotyyppejä tai maisemansuojelullisesti arvokkaita kohteita. Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesalueen koillispuolella, noin 1,1 kilometrin päässä on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu Jussilan letto. Suo on harvinainen lettosuo, missä on muun muassa uhanalaisia puna- ja kaitakämmeköitä. Jussilan leton suotyyppi on luokiteltu vuonna 2008 valmistuneessa Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa äärimmäisen uhanalaiseksi. Vuorimäen pohjoispuolella on Siilinjärvi-Maaninka harjujakso. Siilinjärven luonto ja maisema selvitysluonnoksen ( ) mukaan harjulla on luonnoltaan ja maisemaltaan arvokkaita alueita, muun muassa Harvalainen- Outokki. Vuorimäki ei ole vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Vuorimäen pohjoispuolella ovat Harjamäki-Kasurila - ( ) ja Harjamäki- Käärmelahti pohjavesialueet ( ). Pohjavesialueiden vedenjakaja on Harjamäessä. Harjamäki-Käärmelahti pohjavesialueella on Maaningan kunnan vesihuoltolaitoksen vedenottamo, Harjamäki-Kasurila pohjavesialueella on kaksi Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen vedenottamoa. Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesalue on noin 500 metrin päässä Harjamäki-Käärmelahti -pohjavesialueen reunasta. Tieyhteys alueelle kantatieltä 77 kulkee kantatien puoleisessa päässä Harjamäki-Käärmelahti - pohjavesialueella. Vuorimäen kallioalue kuuluu Räimäjärven valuma-alueeseen (04.289). Kallioalueen vedet ohjautuvat Räimäjärveen Lyhyenjärven, Pitkäjärven ja Iso- Petäisen kautta. Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesalueelta Lyhyenjärveen laskeva uomayhteys on yli 2 kilometriä.

16 sivu Alueet ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesaluetta lähin asumiseen käytettävä rakennus on noin 440 metrin päässä, maa-ainesalueen lounaispuolella tilalla Pitkälä Lähin koulu on Hamulassa, kantatien 77 pohjoispuolella, noin 1,5 kilometrin päässä. Vuorimäen alue ja Vuorimäen pohjoispuolella oleva harjualue ovat aktiivisessa ulkoilu- ja virkistyskäytössä. Harjualueen ulkoilu- ja latureitti risteää Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesalueen tulotien kanssa. 3.3 Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Savon Kuljetus Oy:n lisäksi Vuorimäessä toimivat Destia Oy ja Rudus Oy, joiden ottamisalueet ovat Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesalueesta kaakkoon. Suunnitelmien mukaan Savon Kuljetus Oy:n ja Destia Oy:n ottamisalueet yhdistetään. Rudus Oy:n alue on noin 300 metrin päässä Destia Oy:n alueesta. Savon Kuljetus Oy:n louhos avautuu länteen, Destia Oy:n lounaaseen ja Rudus Oy:n louhos etelään. Yhtiöiden toiminta-alueet ja toimintojen laajuudet maa-aines- ja ympäristölupien mukaan ovat seuraavat: Toiminnanharjoittaja, tila(t), maa-ainesluvan ja ympäristöluvan voimassa oloajat Destia Oy, Kiistala : maa-aineslupa (2010-6) on voimassa ja ympäristölupa (2/2010) saakka Rudus Oy, Jussila : maa-aineslupa on voimassa saakka, asfaltin valmistusta koskeva ympäristölupa (5/2003) , kallion louhintaa ja louheen murskausta koskeva ympäristölupa (3/2010) saakka Savon Kuljetus Oy, Arpala ja Mäntylä : maa-aineslupa oli voimassa saakka, ympäristölupa (2/2005) saakka Ympäristöluvan mukainen maksimituotanto (tonnia/vuosi) Kallion louhinta ja louheen murskaus Asfaltin valmistus Päällystejätteen käyttö (uusioasfaltin valmistus) Savon Kuljetus Oy:n aiemmassa ympäristöluvassa määrättyjen melumittausten mukaan toiminta-aluetta lähinnä olevalla tilalla Pitkälä olevan asuinkiinteistön pihalla keskiäänitaso oli dba (SYMO Oy:n päivätty meluselvitys). Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen

17 sivu tekemien melumittausten mukaan keskiäänitaso edellä mainitussa kohteessa vaihteli välillä 49,5 53,0 dba. APL Systems Oy:n teki huhti- ja toukokuussa 2010 melumittauksia Destia Oy:n ja Rudus Oy:n ottamisalueiden toimiessa. Mittausten mukaan tilalla Pitkälä asumiseen käytettävän rakennuksen pihalla melutaso oli päivällä (klo 07 22) pääojan ajasta alle 50 dba. Yöllä (klo 22 07) melutaso oli alle 45 dba. 3.4 Toimintaa koskevat luvat ja alueen kaavoitustilanne Savon Kuljetus Oy:llä oli Siilinjärven rakennuslautakunnan myöntämä maa-aineslain mukainen lupa kalliokiviaineksen ottamiseen Vuorimäen maa-ainesalueelta. Lupa oli voimassa saakka. Lisäksi yhtiöllä oli saakka voimassa ollut Siilinjärven ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa kallion louhintaan, louheen murskaukseen, jäteasfaltin varastointiin ja murskaukseen sekä asfaltin valmistukseen. Savon Kuljetus Oy on jättänyt Siilinjärven rakennuslautakunnalle hakemuksen ottaa maa- ja kallioaineksia Vuorimäen maa-ainesalueelta yhteensä noin m 3 ktr. Maa-aineslupaa haetaan saakka. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Pohjois- Savon maakuntakaava, jolla Vuorimäen osalta muutetaan ympäristöministeriön vahvistamaa Kuopion seudun maakuntakaavaa. Voimassa olevassa maakuntakaavassa Vuorimäki on osoitettu kallion louhinta-alueeksi (EO ). Aluetta koskee seuraava suunnittelumääräys: Laajoilla, usean toimijan käsittävillä maa-ainesten ottoalueilla ottosuunnitelmien tulisi perustua koko alueen kattavaan osayleiskaavaan tai maisemaselvitykseen (MAL 5.2 ). Vuorimäki sisältyy Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava-alueeseen päivätyssä yleiskaavaluonnoksessa Vuorimäki on varattu maaainesten ottoalueeksi (EO-5/MU). Kaavaluonnoksen määräysten mukaan maa-aineslupien käsittelyn pohjana tulee olla koko aluetta koskeva yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi. Oton päätyttyä alueella noudatetaan maa- ja metsätalousvaltaisen alueen, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta, (MU) kaavamääräyksiä. 4 Asian ratkaisu 4.1 Ratkaisu Siilinjärven ympäristönsuojelulautakunta myöntää Savon Kuljetus Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan jatkaa kallion louhintaa, louheen murskausta, asfalttijätteen vastaanottoa, varastointia ja murskausta sekä ta Vuorimäen maa-ainesalueella (tilat Arpala ja Mäntylä ). Vuorimäen maa-ainesalue on

18 sivu 18 hakemuksen liitteenä olevassa Suomen GPS-Mittaus Oy:n päivätyssä nykytilannekartassa merkitty ottamisalue. 4.2 Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin toteaa, että Siilinjärven terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa esitetyt yksilöidyt vaatimukset ovat otettu huomioon lupamääräyksiä annettaessa. 4.3 Ympäristövaikutusten arviointimenettelyselvityksen ja yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen Vuorimäen kallioalueen kallion louhintaa ja kiviainesten jalostamista koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin on tehnyt konsulttityönä Groundia Oy. YVA-selostus on hakemuksen liitteenä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on todennut YVA-hankkeen laskennallisten melu- ja pölyselvitysten puutteet yhteysviranomaiselle YVA-selostuksesta antamassaan lausunnossa. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhteysviranomaisena YVA-selostuksesta antamassaan lausunnossa katsonut, että Vuorimäen kallioalueen ympäristövaikutusten arviointi on tehty ja esitetty arviointiselostuksessa YVA-lain edellyttämällä tavalla. Lausunnon mukaan muun muassa melun ja pölyn vaikutusten arvioinneissa oli puutteita. Erityisenä puutteena oli vaikutusten seurantaohjelman puuttuminen. Lausunnon mukaan jatkosuunnittelun yhteydessä ja lupahakemuksia varten kannattaa täydentää ja tarkentaa tehtyjä arviointeja. Savon Kuljetus Oy:n Vuorimäen maa-ainesalueen ympäristöluvan jatkolupahakemuksessa ei ole juurikaan täydennetty tahi tarkennettu YVA-prosessissa tehtyjä arviointeja. Hakemuksen mukaan haettavat toiminnot vastaavat ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltua vaihtoehtoa 0 (VE0), sillä alueen olemassa olevia toimintoja jatketaan vain kahden vuoden ajan. Savon Kuljetus Oy:n Vuorimäen maa-ainesalueen aiempi ympäristölupa koski noin 5,1 hehtaarin aluetta. Nyt käsiteltävänä olevan hakemuksen mukaan ottamisalue laajenee itään ja etelään ja supistuu pohjoisessa aiempaan lupaan verrattuna. Ottamisalue on noin 4,9 hehtaaria. Alin ottamistaso, +115,00 on aiemman luvan mukainen. Edellä todettu, alueen ympäristöolosuhteet ja toimialan erityisnormit (valtioneuvoston asetukset 800/2010 ja 448/2010) huomioon ottaen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että vaikka Savon Kuljetus Oy:n lupahakemuksessa ei ole täsmennetty eikä tarkennettu YVA-selostuksessa esitettyä, on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ollut lupaharkinnan kannalta riittävät tiedot toiminnan vaikutuksista. 4.4 Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Luvan saajan on toiminnassaan noudatettava hakemuksessa esitetyn lisäksi seuraavia määräyksiä pilaantumisen ehkäisemiseksi:

19 sivu 19 Toiminta 1. Vuorimäen maa-ainesalueelle saa vastaanottaa ja välivarastoida murskaamatonta ja murskattua asfalttijätettä yhteensä enintään tonnia vuodessa. Murskaamatonta asfalttijätettä saa varastoida alueella enintään kolme (3) vuotta. Murskattua asfalttijätettä saa varastoida alueella enintään yhden (1) vuoden. 2. Vuorimäen maa-ainesalueelle ei saa ottaa muita jätteitä. Mikäli kiinteistölle tuodaan jätettä, jonka vastaanotto ei ole sallittu, on jäte viipymättä toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa jätteen vastaanotto on sallittu, tai jäte on palautettava sen haltijalle. 3. Asfaltin valmistukseen voidaan käyttää muualta tuotuja kiviaineksia hakemuksessa ilmoitettujen raaka-aineena vuosittain käytettävien kiviainesmäärien puitteissa. Melu- ja tärinähaittojen ehkäiseminen 4. Kallion louhinta ja murskaus eivät ole sallittua juhannuksen ja heinäkuun lopun välisenä aikana. Muuna aikana louhinta ja louheen murskaus on sallittua hakemuksen mukaisesti 1 2 kertaa vuodessa 2 4 viikkoa kerrallaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin seuraavasti: - kallion poraus klo 7 21, - räjäytykset klo 8 18, - louheen rikotus klo 8 18 ja - louheen murskaus Murskeiden lastaus ja kuljetukset ovat sallittua ympäri vuoden arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo Jäteasfaltin murskaus on sallittua vuosittain 2 4 työpäivänä noudattaen edellä mainittuja louheen murskauksen toiminta-aikoja. Asfaltin valmistus on sallittua touko-marraskuun välisenä aikana arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo Lisäksi asfaltin valmistus ja siihen liittyvät kuljetukset ovat sallittuja yöllä enintään 40 vuorokautena kalenterivuodessa. Asfaltin valmistamisesta yöllä on ilmoitettava kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa aiemmin Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä osoitteessa Koivusaarentie 220 sijaitsevan asuinrakennuksen haltijalle. Ilmoituksessa on mainittava muun muassa urakoitsijan yhteyshenkilö yhteystietoineen. 5. Meluntorjunnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kallion porauksessa on käytettävä vaimennettua poravaunua. Murskauslaitoksen melupäästöä on vähennettävä esimurskaimen syöttösuppilon kumituksella. Melua on torjuttava koteloimalla tai muulla tavoin melua aihe-

20 sivu 20 uttavia laitteita ja koneita vaimentamalla. Melulähteet kuten murskaamo ovat teknisten mahdollisuuksien mukaan sijoitettava toiminta-alueen alimmalle kohdalle. 6. Vuorimäen maa-ainesalueella tapahtuvasta toiminnasta mukaan lukien työmaakoneet ja kuljetukset tuntikohtainen (integrointiaika 1 tunti) aiheutuva keskiäänitaso (L Aeq ) saa asuinkiinteistöjen pihalla klo olla enintään 55 db ja loma-asuntojen pihalla enintään 45 db ja klo asuinkiinteistöjen pihalla 50 db ja loma-asuntojen pihalla 40 db. Tuntikohtainen keskiäänitaso saa ylittyä 10 % ajasta ilman, että raja-arvojen katsotaan ylittyneen. Yli 10 db:n ylityksiä ei sallita lainkaan. 7. Räjäytystyöt on suunniteltava ja toteutettava siten, että tärinän heilahdusnopeuden pystykomponentti ei ylitä lähimmässä asumiseen käytettävässä rakennuksessa arvoa 7 mm/s. Pölyhaittojen ehkäiseminen 8. Pölyntorjunnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Pölylähteet kuten murskaamo on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan kalliorintausten suojaamalle alueelle lähimpään asutukseen nähden. 9. Toiminta-alueella ja sen liittymätiellä kiviainesten siirrot, lastaukset, kuljetukset, pintamaiden läjitys sekä alueiden hoitaminen on tehtävä siten, että haitallinen pölyäminen voidaan tehokkaasti estää. Maaperän sekä pohja- ja pintaveden pilaantumisen ehkäiseminen 10. Toiminta mukaan lukien liikennöinti alueelle on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu pintavesien, pohjavesien, talousvesikaivojen eikä maaperän pilaantumista tai terveyshaittaa. 11. Polttonesteitä, öljyjä ja muita ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita saa varastoida ja käsitellä ainoastaan tukitoiminta-alueella, jonka maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Kuljetus- ja maansiirtokalusto on pysäköitävä edellä mainitulla tukitoiminta-alueella. Murskaamon ja työkoneiden huolto tulee tehdä tukitoiminta-alueella. Erityisen painavista syistä kuten ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi edellä mainitusta huoltoa koskevasta kiellosta voidaan poiketa. Tällöin on käytettävä imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, jotka estävät edellä mainittujen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsyn maaperään ja pohjaveteen. 12. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valumaaltaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasi-

21 sivu 21 tusta. Säiliöt on varustettava ylitäytön estimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä. Säiliöiden täyttöputket ja jakelulaitteet on oltava lukittuna. Moottori- ja voiteluöljytuotteiden varastointivaunussa tai -kontissa tulee olla valuma-allas, jossa tuotteet varastoidaan. Vaunun tai kontin tulee olla lukittava. 13. Polttoainesäiliöitä ja kalustoa tankattaessa on huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään tai pohjaveteen. Toimintajaksojen ulkopuolella tukitoimintaalueella ei saa säilyttää polttoainesäiliöitä tai muuta toimintaan liittyvää kalustoa, joista voi aiheutua vaaraa maaperän tai pohjaveden laadulle. 14. Pölynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita sekä räjähteitä ei saa käyttää siten, että niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. 15. Murskaamo, tukitoiminta-alue ja varastokasat on sijoitettava siten, että ne eivät estä maa-ainesten ottamisalueen jälkihoitoa. Toiminnan päätyttyä rakennetut suojaukset on purettava, tiivistyneet tienpohjat, varastokasojen pohjat ja murskausaseman pohjat möyhittävä ja pehmennettävä. 16. Toiminta-alueen maastoon johdettavat hulevedet eivät saa aiheuttaa samentumahaittaa. Tarvittaessa hulevedet on johdettava maastoon lasketusaltaan kautta. Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen 17. Toiminnan jätehuolto on järjestettävä siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. 18. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava, kerättävä ja varastoitava asianmukaisesti. Jätteet on ensisijaisesti hyödynnettävä. Jätteet tulee käsitellä tai hyödyntää sellaisessa paikassa tai toiminnassa, jolla on toiminnan edellyttämät luvat tai jätelain vaatimukset täyttävä hyväksyntä. 19. Kaivannaisjätteenä syntyvä pintamaa on läjitettävä toiminta-alueelle ja käytettävä alueen jälkihoitoon ja maisemointiin. Kaivannaisjätteiden käsittelyssä on noudatettava laadittua kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmaa. 20. Ongelmajätteet on ominaisuuksien mukaan pidettävä toisistaan erillään ja ne on pakattava tiiviisiin ja kestäviin pakkauksiin, jotka on merkittävä. Ongelmajätteet on varastoitava varikkoalueella lukitussa, katetussa sekä vettä läpäisemättömällä pinnoitteella maaperästä eristetyssä ja reunako-

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Repovaara Maanrakennus Vääräniemi Oy Taivalkoski 1 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset sivu 1 Ymp.ltk 9.9.2010 42 liite 3 Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava Alue- ja kohdevaraukset, niiden perusteet sekä niitä koskevat määräykset Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 69 Konevuori Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö sekä hydraulisen iskuvasaran käyttö, Veturitie 15 HEL 2016-003765 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 22.3.2016 ( 16) Päätös annettu julkipanon 73100 LAPINLAHTI jälkeen X.X.2016

Ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 22.3.2016 ( 16) Päätös annettu julkipanon 73100 LAPINLAHTI jälkeen X.X.2016 Liite 2 sivu 1 LAPINLAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 22.3.2016 ( 16) Asematie 4 Päätös annettu julkipanon 73100 LAPINLAHTI jälkeen X.X.2016 1. ASIA Ympäristölupa 2.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella.

Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella. Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella. Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Eeva Summanen 4.2.2013 Selvityksen tarkoitus ja tavoite Selvityksen tarkoituksena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 146, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 10 Maarakennusliike Raimo T.A. Virtanen Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö, Pajuniityntie 3 ja 5 HEL 2015-000151 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri Teknisen lautakunnan valvontajaosto 48 23.11.2011 MORENIA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS HUOTARINVAARA 137/8/86/2011 VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri 16.11.201 Ympäristölupa soran murskaukseen ja varastointiin,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 448/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 448/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 82 Asianro 448/11.01.00/2013 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle/valitus ympäristölupapäätöksestä, Savon Kuljetus oy, kivenlouhimo ja murskaamo, Karttulan kylä,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan tarve Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Henri Kaila, puhelin , sähköposti

Yhteyshenkilö Henri Kaila, puhelin , sähköposti sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Rudus Oy, Y-tunnus 1628390-6 PL 49 00441 Helsinki Ymp.suoj.ltk 25.4.2012 27 liite 7 Yhteyshenkilö Henri Kaila, puhelin 040 840 7522, sähköposti henri.kaila@rudus.fi 1.2

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Ympäristölupa asfalttijätteen murskaukselle ja hyötykäytölle maarakentamisessa

Ympäristölupa asfalttijätteen murskaukselle ja hyötykäytölle maarakentamisessa Rakennus- ja ympäristölautakunta 87 20.05.2015 Ympäristölupa asfalttijätteen murskaukselle ja hyötykäytölle maarakentamisessa 59/58/585/2015 RAKYL 87 Selostus: Savonlinnan kaupungin kunnallistekniset palvelut

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

Koneurakointi V & P Äpätin ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaukseen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Koneurakointi V & P Äpätin ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaukseen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 35 08.12.2016 Koneurakointi V & P Äpätin ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaukseen Ympäristö- ja terveyslautakunta 08.12.2016 35 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy, Infra Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab ovat maa-aineslupa- ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 26 Lujatalo Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava paalutus osoitteessa Suolakivenkatu 15 Herttoniemessä HEL 2016-001719 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040 673 8488) Hakemus ja luvat Savon

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11

Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11 Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11 MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA Honkikankankaan kallioalue

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Hankkeesta vastaa NCC Roads. Yhteyshenkilönä on toiminut Riku Rousku Viita- Yhtiöt Oy:stä.

Hankkeesta vastaa NCC Roads. Yhteyshenkilönä on toiminut Riku Rousku Viita- Yhtiöt Oy:stä. LAUSUNTO YVA-OHJELMASTA, OHKOLAN KIVIAINESTEN OTTOALUE, MÄNTSÄLÄ Ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun lain (468/94, muutos 267/99) ja YVA-asetuksen (268/99) 6 :n hankeluettelon kohdan 2 b mukaan

Lisätiedot

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 29.04.2014 27 Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

ALUEKOHTAINEN TARKASTELU Alueiden edessä oleva numerointi vastaa GTK:n kallioalueselvityksessään käyttämää numerointia.

ALUEKOHTAINEN TARKASTELU Alueiden edessä oleva numerointi vastaa GTK:n kallioalueselvityksessään käyttämää numerointia. KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA Kallionmurskaus - ja rakennuskivikohteet Muistio / jk/9.10.2003 SYKSYN 2003 MAASTOKÄ YNNIT Syksyn 2003 aikana tehtyjen maastokäynnin tarkoituksena oli paikan päällä käyden

Lisätiedot

Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset

Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset sivu 1 Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset Osa-alue Toimenpidesuositus Vastuutaho Pohjaveden ja raakaveden laatua tarkkaillaan, tarkkailutulokset toimitetaan

Lisätiedot

Vippavaaran kallioalueen maa-aineslupahakemus, Vippavaara 2, Juntunen Heikki

Vippavaaran kallioalueen maa-aineslupahakemus, Vippavaara 2, Juntunen Heikki Ympäristölautakunta 6 20.01.2016 Vippavaaran kallioalueen maa-aineslupahakemus, Vippavaara 2, Juntunen Heikki 1721/77.772/2015 YMPLA 6 Dnro 1721/77.772/2015 Antopäivä 26.1.2016 Asia Luvan hakija Päätös

Lisätiedot

Morenia Oy, maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen Luolakankaan maa-ainespaikasta

Morenia Oy, maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen Luolakankaan maa-ainespaikasta Ympäristölautakunta 36 05.11.2014 Morenia Oy, maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen Luolakankaan maa-ainespaikasta 1604/77.772/2014 YMPLA 36 Asia Luvan hakija Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o )

Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o ) Rakennus- ja ympäristölautakunta 70 13.04.2016 Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o 272-420-15-42) 866/11.01.00/2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.04.2016 70 Ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Helsinki No YS 134

Helsinki No YS 134 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.2.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 571 111 No YS 134 ASIA Päätös Vihdin Kaivutyö Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien kiviainesten

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa.

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Rakennuslautakunta / Ympäristönsuojelu Rak.ltk 26.11.2014 74 LIITE 4 Vapaudenkatu 8 B 98100 KEMIJÄRVI Puh. 0400-217931 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (6) No YS 849. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (6) No YS 849. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (6) Helsinki 28.7.2004 Dnro UUS-2003-Y-229-14 No YS 849 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA OSOITE

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa, Mänttä-Vilppula

Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa, Mänttä-Vilppula KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVASTA Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 4.3.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.3.2015 Dnro 264/11.01.00/2014 ASIA Kallion louhintaa

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.2 Maa-ainesten ottoalueen sijainti. Kapuli II logistiikka-alueen luoteispuolella. Kapuli IIb tasaussuunnitelma

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.2 Maa-ainesten ottoalueen sijainti. Kapuli II logistiikka-alueen luoteispuolella. Kapuli IIb tasaussuunnitelma 17.10.2011 MÄNTSÄLÄ Kapuli IIb tasaussuunnitelma 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Maa-ainesten ottosuunnitelma koskee Kapuli II asemakaavan korttelin 2313 pohjoispuolta. 1.2 Maa-ainesten

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja

Johtava ympäristötarkastaja 566/67/675/2012 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS ERITYISEN HÄIRITSEVÄÄ MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TOIMINNASTA: Stora Enso Oy, Puuaineksen murskaus, Metsäenergiaterminaali Pitkäkadun

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Päätös Nro 162/2012/1 Dnro ESAVI/157/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2012

Päätös Nro 162/2012/1 Dnro ESAVI/157/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2012 ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o m Päätös Nro 162/2012/1 Dnro ESAVI/157/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2012 Vekkox Oy:n i ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen PL 7. Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi / /66/662.01/2016

Annettu julkipanon jälkeen PL 7. Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi / /66/662.01/2016 1 ORIVEDEN KAUPUNKI LUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 31.10.2016 3/2016 92/66/662.01/2016 MAA-AINESLUPA JA YMPÄRISTÖLUPA TILALLE

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta.

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta. Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 11 1 (5) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) mukaisen

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 09.10.2008 Kokouspvm 07.10.2008 Diaarinro 1791/2008 ASIA HAKIJA Jyväskylän

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Niemisen Sora Oy Kyöstilänharju Ympäristövaikutukset vaihtoehdoittain. 0 Liite 1 YVA-selostukseen

Niemisen Sora Oy Kyöstilänharju Ympäristövaikutukset vaihtoehdoittain. 0 Liite 1 YVA-selostukseen 0 Liite 1 YVAselostukseen Vaihtoehdon 0 mukainen YVAyhteenveto Vaikutukset maa ja kallioperään SEURAUS TODENNÄK VAIKUTUS ARVION PERUSTE VAIKUTUKSEN VÄHENNYSKEINOJA Vaikutukset hankealueen maaperän arvoihin

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Nummi-Pusulan kunta, Karisjärven kylä Tilat Jokiniemi 540-420-5-40 ja Korkia 540-420-1-25. Kiinteistöt ovat yksityishenkilöiden omistuksessa.

Nummi-Pusulan kunta, Karisjärven kylä Tilat Jokiniemi 540-420-5-40 ja Korkia 540-420-1-25. Kiinteistöt ovat yksityishenkilöiden omistuksessa. 1 (33) Nummi-Pusulan kunnan ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta 18.12.2012 101 liite 33 Dnro 28/24/247/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.1.2013 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja Kanninen

Ympäristötarkastaja Kanninen 339/11.03.01/2015 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (527/2014) 118:N MUKAINEN ILMOITUS TILAPÄISTÄ MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TOIMINNASTA; Destia Oy, Suurlohjankatu 4-8, Kiinteistön katolla sijaitseva pysäköintikansi,

Lisätiedot

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE Luonnos uudeksi MARAasetukseksi Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, 22.11.2016, SYKE Esityksen sisältö Soveltamisala Määritelmät Jätteen hyödyntämisen ja siihen liittyvän välivarastoinnin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2. 1 / 17 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 302/Pohjolankatu 14 tarkistamisesta 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2016 I LUPAPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Hakemus ympäristölupamääräyksen muuttamiseksi/lemminkäinen Infra Oy asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1

Hakemus ympäristölupamääräyksen muuttamiseksi/lemminkäinen Infra Oy asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1 OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 19.08.2014 57 Hakemus ympäristölupamääräyksen muuttamiseksi/lemminkäinen Infra Oy asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1 D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot