YVL A.8 Luonnos 2 1(13)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YVL A.8 Luonnos 2 1(13) 3.10.2011"

Transkriptio

1 YVL A.8 Luonnos 2 1(13) YVL A.8 YDINVOIMALAITOKSEN IKÄÄNTYMISEN HALLINTA Sisällysluettelo 1. JOHDANTO SOVELTAMISALA MÄÄRITELMÄT IKÄÄNTYMISTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET YLEISET VAATIMUKSET IKÄÄNTYMISEN HALLINNAN KOHDENTAMINEN SUUNNITTELU JA HANKINNAT VALMISTUS KÄYTTÖ KUNNONVALVONTA KUNNOSSAPITO KUNNONVALVONTA- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMAT VARAOSAHUOLTO MUUTOSTYÖT TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT IKÄÄNTYMISEN HALLINTASUUNNITELMA IKÄÄNTYMISEN HALLINTAOHJELMA IKÄÄNTYMISEN SEURANTARAPORTTI VIRANOMAISVALVONTA Viitteet Liitteet 1. Tyypillisiä ikääntymismekanismeja

2 YVL A.8 Luonnos 2 2(13) VALTUUTUSPERUSTEET Ydinenergialain (990/1987) 7 r mukaan Säteilyturvakeskuksen tehtävänä on asettaa ydinenergialain mukaisen turvallisuustason toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset. SOVELTAMISSÄÄNNÖT YVL-ohjeen julkaiseminen ei sinänsä muuta Säteilyturvakeskuksen ennen ohjeen julkaisemista tekemiä päätöksiä. Vasta kuultuaan asianosaisia Säteilyturvakeskus antaa erillisen päätöksen siitä, miten uutta tai uusittua YVL-ohjetta sovelletaan käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin ja luvanhaltijoiden toimintoihin. Uusiin ydinlaitoksiin ohjeita sovelletaan sellaisenaan. Kun Säteilyturvakeskus harkitsee YVL-ohjeissa esitettyjen, uusien turvallisuusvaatimuksien soveltamista käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin, se ottaa huomioon ydinenergialain (990/1987) 7 a :ssä säädetyt periaatteet: Ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Turvallisuuden edelleen kehittämiseksi on toteutettava toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuina. Ydinenergialain 7 r kolmannen momentin mukaan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusvaatimukset velvoittavat luvanhaltijaa, kuitenkin niin, että luvanhaltijalla on oikeus esittää muunkinlainen kuin vaatimuksissa edellytetty menettelytapa tai ratkaisu. Jos luvanhaltija vakuuttavasti osoittaa, että esitetty menettelytapa tai ratkaisu toteuttaa tämän lain mukaisen turvallisuustason, Säteilyturvakeskus voi sen hyväksyä.

3 YVL A.8 Luonnos 2 3(13) 1. JOHDANTO 101. Ydinvoimalaitoksen järjestelmiin, rakenteisiin ja laitteisiin kohdistuu käytön aikana lukuisia rasitustekijöitä, minkä seurauksena niiden eheys ja toimintakyky (käyttökuntoisuus) voivat heiketä. Ydinvoimalaitoksen elinkaaren aikana järjestelmiin, rakenteisiin ja laitteisiin liittyvät vaatimukset myös muuttuvat ja saatavilla oleva teknologia kehittyy, mikä voi johtaa siihen, että ydinvoimalaitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet eivät ole enää ajanmukaisia. Turvallisuudelle haitallisen fyysisen ja teknologisen ikääntymisen riski on estettävä jo suunnitteluvaiheessa sekä käytön aikana sitä on hallittava käyttö- ja kunnossapito-organisaation toimenpiteillä Tämän ohjeen oikeusperustana ovat seuraavat säädökset. Ydinenergialaki /990 7a : Ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Turvallisuuden edelleen kehittämiseksi on toteutettava toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuina. Ydinenergia-asetus / : Säteilyturvakeskus valvoo ydinlaitoksen käyttöä sen varmistamiseksi, että laitoksen käyttö on turvallista ja että sen käytössä noudatetaan lupaehtoja ja hyväksyttyjä suunnitelmia ja että käyttö on muutoinkin ydinenergialain ja sen nojalla annettujen määräysten mukaista. Ydinenergian käytön valvonta kohdistuu myös ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden huoltoon, korjauksiin, tarkastuksiin ja testauksiin. VNa ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta /733 3 : Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta on arvioitava rakentamislupaa ja käyttölupaa haettaessa, laitosmuutosten yhteydessä sekä määräajoin laitoksen käytön aikana. 4 : Turvallisuuden kannalta tärkeät järjestelmät, rakenteet ja laitteet on suunniteltava, valmistettava ja asennettava sekä niitä on käytettävä siten, että niiden laatutaso ja laatutason todentamiseksi tarvittavat arvioinnit, tarkastukset ja testaukset, mukaan lukien ympäristökelpoisuus, ovat riittävät kohteen turvallisuusmerkitys huomioon ottaen. 5 : Ydinvoimalaitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa on varauduttava turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden ikääntymiseen. Järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden kuntoa seuraamalla on varmistettava, että ne säilyvät käyttökuntoisina ja täyttävät suunnittelun perustana olevat vaatimukset. Niiden korvaaminen uudella tai samanlaisella tekniikalla sekä muutokset ja korjaukset on tehtävä suunnitelmallisesti. 24 : Ydinvoimalaitosten käyttökokemuksia on kerättävä ja turvallisuustutkimuksen tuloksia on seurattava ja niitä molempia on arvioitava tavoitteena parantaa turvallisuutta. Turvallisuuden kannalta merkittävät käyttötapahtumat on tutkittava perussyiden selvittämiseksi ja korjaavien toimenpiteiden määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi. 26 : Ydinvoimalaitoksella on oltava kunnonvalvonta- ja kunnossapito-ohjelma

4 YVL A.8 Luonnos 2 4(13) 2. SOVELTAMISALA järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden eheyden ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Ohjelmassa on määriteltävä tarkastukset, koestukset, huollot ja vaihdot sekä muut menettelyt, joilla käyttökuntoa ja käyttöympäristön vaikutuksia valvotaan Tässä ohjeessa esitetään luvanhaltijalle (luvanhakijalle ennen rakentamisluvan myöntämistä) vaatimukset toimenpiteistä, joita sen suunnittelu-, käyttö- ja kunnossapito-organisaation on käytettävä turvallisuusluokiteltujen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden ikääntymisen hallinnassa, sekä esitetään menettelyt, miten Säteilyturvakeskus valvoo vaatimusten noudattamista Ohjetta on sovellettava ydinvoimalaitoksiin sekä tarvittavilta osin myös muihin ydinreaktorilla varustettuihin ydinlaitoksiin ja muihin ydinlaitoksiin siten kuin laitoksen ydinvahingosta aiheutuva vaara edellyttää. 3. MÄÄRITELMÄT 301. Tässä ohjeessa laitososalla tarkoitetaan ydinvoimalaitokseen kuuluvaa mekaanista, sähköteknistä, säätöteknistä tai rakennusteknistä järjestelmää, rakennetta tai laitetta (Systems, Structures and Components) Ikääntymisellä (ageing) tarkoitetaan sekä fyysistä että teknologista ikääntymistä, jota voi tapahtua ydinvoimalaitoksen laitososissa. Tyypillisiä ydinvoimalaitoksella esiintyviä ikääntymismekanismeja esitetään Liitteessä Fyysisellä ikääntymisellä (physical degrading) tarkoitetaan rakenteellisten tai toiminnallisten ominaisuuksien heikkenemistä käytössä tai ajan mukana fysikaalisten, kemiallisten ja/tai biologisten mekanismien takia. Fyysinen ikääntyminen voi johtaa laitososan käyttökuntoisuuden heikkenemiseen tai menetykseen Teknologisella ikääntymisellä (obsolescence) tarkoitetaan sitä, että laitososa ei vastaa voimassa olevia turvallisuusvaatimuksia tai laitososa ei edusta vallitsevaa teknistä kehitystasoa. Teknisen tuen tai varaosien puute katsotaan myös laitososan teknologiseksi ikääntymiseksi Käyttökuntoisuudella tarkoitetaan laitososan vaatimuksenmukaista eheyttä ja toimintakykyä suunnitteluperusteolosuhteissa Suunnitteluperusteolosuhteilla tarkoitetaan mekaanisia ja termisiä ja muita mahdollisia laitososan käyttökuntoisuudelle merkityksellisiä tekijöitä, jotka aiheutuvat suunnitteluperusteisista käyttö-, häiriö- ja onnettomuustilanteista sekä niissä vallitsevista prosessija ympäristöolosuhteista. Suunnitteluperusteolosuhteisiin luetaan mukaan kuormitusten kestot ja vaihtelut Kelpoistuksella tarkoitetaan laitososan käyttökuntoisuuden osoittamista Ikääntymisen hallinnalla tarkoitetaan käyttökuntoisuuden ja teknologisen vaatimuksenmukaisuuden varmistamista ydinvoimalaitoksen käyttöiän ajan niissä laitososissa, joita tarvitaan ydinvoimalaitoksen turvallisessa tilassa pitämisessä normaalin käytön aikana tai jotka toteuttavat turvallisuustoimintoja häiriö- ja onnettomuustilanteissa Ikääntymisen hallintaohjelmalla tarkoitetaan luvanhaltijan määrittelemiä toimenpiteitä, joiden mukaisesti luvanhaltija toteuttaa ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallinnan Kunnonvalvonnalla tarkoitetaan laitososan käyttökuntoisuuden valvontaa. Kunnonvalvonta voi perustua silmämääräisiin tarkastuksiin, ainetta rikkomattomiin testauksiin, toi-

5 YVL A.8 Luonnos 2 5(13) mintakokeisiin ja paine- ja vuototesteihin tai muihin käyttökuntoisuudesta tietoa antaviin tarkastuksiin tai testeihin. Kunnonvalvonnaksi katsotaan myös mittaukset, näytteenotot tai materiaalinäytesauvat, joilla hankitaan välillistä tietoa käyttökuntoisuudesta tai siihen vaikuttavista tekijöistä ja olosuhteista esimerkkeinä laitososien kuormituskertymät, vesikemian parametrit tai käyttöolosuhteisiin sijoitetut materiaalinäytteet Kunnossapidolla tarkoitetaan laitososan käyttökuntoisuuden ylläpitoa. Kunnossapito voi perustua joko määrävälein tehtäviin huoltotoimenpiteisiin tai kunnonvalvonnan tuottamaan tietoon laitososan kunnostustarpeesta. Molemmissa tapauksissa vähennetään ennakoivasti laitososan vikaantumisen todennäköisyyttä ja käyttökuntoisuus pyritään varmistamaan ennen käyttökuntoisuuden menettämistä. Kunnossapito voi myös perustua korjauksiin, jotka tehdään laitososalle, kun sen käyttökuntoisuus on jo menetetty Muutostyöllä tarkoitetaan toimenpidettä, jolla ydinvoimalaitoksen suorituskyvyn, käytettävyyden tai turvallisuuden parantamiseksi laitososan rakennetta, toimintaa tai käyttöolosuhteita muutetaan alkuperäisestä tai ydinvoimalaitokseen lisätään kokonaan uusi laitososa. Muutostyöksi katsotaan myös laitososan tai sen varaosan hankinta, jos alkuperäinen valmistaja on vaihtunut. 4. IKÄÄNTYMISTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 4.1 Yleiset vaatimukset 401. Luvanhaltijalla on oltava ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallintaa varten ohjeistetut menettelytavat, jotka perustuvat ydinvoimalaitoksen johtamisjärjestelmään. Ikääntymisen hallintaan käytettävistä toiminnoista ja tehtävistä on määriteltävä ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallintaohjelma, joka kattaa turvallisuudelle tärkeät laitososat koko käyttöiän ajaksi Luvanhaltijalla on oltava organisaatio ydinvoimalaitoksen laitososien ikääntymisen hallintaa varten. Kaikille toiminnoille ja tehtäville on määriteltävä selkeät vastuut ja tavoitteet. Eri toimintojen ja tekniikka-alojen välinen koordinaatio ja tiedonvaihto on varmistettava Ydinvoimalaitoksen fyysistä ikääntymistä on hallittava laitososien oikeilla suunnitteluratkaisuilla, tarpeettomia rasituksia välttävillä käyttötavoilla ja -olosuhteilla, kunnonvalvonnalla, kunnossapidolla, muutostöillä sekä hyödyntämällä käyttökokemuksia ja tutkimustietoa Ydinvoimalaitoksen teknologista ikääntymistä on hallittava noudattamalla voimassa olevia turvallisuusvaatimuksia sekä käyttämällä ajanmukaisia teknisiä ratkaisuja parantamaan turvallisuusluokiteltujen laitososien käyttökuntoisuutta ja niiden kunnonvalvonnan ja kunnossapidon vaikuttavuutta Luvanhaltijalla on oltava järjestelmälliset menettelytavat ikääntymisen hallintaohjelman kattavuuden ja ajantasaisuuden arviointiin sekä tehokkuuden seurantaan. Parannuksiin on ryhdyttävä, jos laitososien ikääntymisen hallinnan vaikuttavuus laskee tai saadaan merkkejä uusista ikääntymismekanismeista Luvanhaltijan on varattava ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallintaa varten määriteltyihin toimintoihin ja tehtäviin tarvittavat henkilöresurssit. Henkilöstömuutoksissa on huolehdittava kokemusperäisen ja muun keskeisen tiedon siirrosta uusille henkilöille Luvanhaltijalla on oltava käytössään tekninen asiantuntemus ydinvoimalaitoksella odotettavissa olevista ikääntymismekanismeista ja niiden tunnistamisesta. Asiantuntemuksen avulla on pystyttävä ennakoimaan laitososien suunnitteluperusteista poikkeava ikääntyminen ja käyttökuntoisuuden heikkeneminen pitkällä aikavälillä.

6 YVL A.8 Luonnos 2 6(13) 408. Luvanhaltijalla on oltava tieto ajanmukaisista suunnitteluratkaisuista, valmistustekniikoista ja kunnonvalvontamenetelmistä, joilla laitososien fyysistä ikääntymistä voidaan vähentää Luvanhaltijalla on oltava asiantuntemus ydinvoimalaitoksen laitososien teknologisen ikääntymisen tunnistamiseen. Uutta toteutuskelpoista teknologiaa on otettava käyttöön ydinvoimalaitoksella silloin, kun se parantaa ydinturvallisuutta tai laitososan kunnonvalvonnan tai kunnossapidon vaikuttavuutta Luvanhaltijan on ylläpidettävä laitososien ikääntymisen hallintaan tarvittavia tietoaineistoja. Tällaisia ovat muun muassa alkuperäiset suunnitteluasiakirjat, kelpoistustiedot, valmistuksen dokumentaatio, käyttö- ja kunnossapitohistoriat sekä muutostyöt. 4.2 Ikääntymisen hallinnan kohdentaminen 411. Luvanhaltijan on kohdennettava ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallinta laitososiin, jotka on valittu seuraavalla periaatteella. a) Ydinvoimalaitoksesta on tunnistettava sellaiset laitososat, joiden vikaantuminen voi vaarantaa ydinvoimalaitoksen turvallista käyttöä tai turvallisuustoimintoja häiriötai onnettomuustilanteessa. b) Kohdan a) perusteella tunnistetuista laitososista on selvitettävä niiden potentiaaliset ikääntymismekanismit ja ikääntymismekanismien merkitys laitososan käyttökuntoisuudelle. c) Jos kohdan b) selvityksen perusteella on laitososasta tunnistettavissa yksi tai useampi ikääntymismekanismi, joka voi aiheuttaa käyttökuntoisuuden menetyksen, on ikääntymisen hallinta kohdennettava tähän laitososaan ja laitososa määriteltävä ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallintaohjelmaan Ikääntymisen hallintaohjelmaan kohdennetun laitososan redundanssit on yhtäläisesti kohdennettava ohjelmaan Luvanhaltijalla on oltava tiedossa ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallintaohjelmaan kuuluvista laitososista suunnitteluperusteolosuhteet sekä muut tarvittavat suunnittelutiedot kuten rakennemateriaalit, laitepiirustukset ja toimintakuvaukset. 4.3 Suunnittelu ja hankinnat 414. Laitososan rakenteellisen ja toiminnallisen suunnittelun ja mitoituksen on perustuttava laitososalle määriteltyihin suunnitteluperusteolosuhteisiin Suunnitteluratkaisuilla on vähennettävä laitososien ikääntymistä ja niillä on luotava edellytykset sille, että laitososien käyttökuntoisuus on valvottavissa ja ylläpidettävissä niiden käyttöiän ajan. a) Laitososille on valittava materiaalit, joiden tiedetään kestävän suunnitteluperusteolosuhteiden fyysisiä ja kemiallisia vaikutuksia. b) Odotettavissa oleviin ikääntymismekanismeihin on varauduttava laitososien suunnittelussa ja mitoituksessa. Esimerkkejä tästä ovat reaktoripainesäiliön säteilyhaurastuminen sekä terminen väsyminen virtausten sekoittumiskohdissa. c) Laitososan eheys on oltava tarkastettavissa. Laitososalla on oltava valmiudet (geometria, luoksepäästävyys, materiaalivalinta) kriittisten kohtien kuten hitsien tarkastamiseksi ainetta rikkomattomilla testausmenetelmillä.

7 YVL A.8 Luonnos 2 7(13) d) Laitososan toiminta on oltava testattavissa. Laitososalla on oltava valmiudet (instrumentointi, prosessikytkennät, testilaitteisto) suunnitteluperusteisen toimintakyvyn testaamiseksi toimintakokeilla. e) Laitososalla on oltava valmiudet (yhteensopivuus, instrumentointi, tietojärjestelmien kapasiteetti) jatkuvatoimiseen kunnonvalvontaan silloin, kun jatkuvatoiminen kunnonvalvonta lisää laitososan kunnonvalvonnan vaikuttavuutta. f) Laitososan on oltava kunnossapidettävissä. Säännöllisillä huoltotoimenpiteillä ja osien vaihdolla on voitava varmistaa laitososan käyttökuntoisuus suunnitellun käyttöiän ajaksi Suunnittelumarginaaleilla on hallittava epävarmuudet suunnittelun lähtötiedoissa, suunnittelumenetelmissä, mitoituksessa sekä kunnonvalvonnan ja kunnossapidon vaikuttavuudessa. Marginaalit on määritettävä niin suuriksi, että ankarimpiinkin suunnitteluperusteolosuhteisiin tarvittava toimintakyky säilyy ikääntymisen vaikutuksista huolimatta Laitososa on kelpoistettava joko analyyseillä, testeillä tai käyttökokemuksilla. Epävarmoissa tapauksissa laitososa tai sen yksittäinen suunnitteluratkaisu on kelpoistettava muun mahdollisen kelpoistuksen lisäksi testeillä, joilla laitososan vaatimuksenmukaisuus on yksiselitteisesti osoitettavissa Turvallisuuden kannalta merkitykselliselle laitososalle on oltava määriteltynä luotettava vähimmäiskäyttöikä, jonka ajan laitososa pysyy käyttökuntoisena, kun laitososaa käytetään ja kunnossapidetään suunnitellusti. Käytön aikana arviota on tarvittaessa tarkennettava toteutuvan käyttö- ja kunnossapitohistorian perusteella tai kun käyttökuntoisuuteen liittyvät vaatimukset muuttuvat Luvanhaltijan on hankittava käyttöönsä laitososien valmistajilta käyttö-, kunnonvalvonta- ja kunnossapito-ohjeet sekä varaosa- ja tarvikesuositukset Ydinvoimalaitoksen suunnitteluratkaisujen on oltava sellaisia, että laitososien kunnonvalvonta ja kunnossapito eivät aiheuta säteily- tai työturvallisuusriskiä henkilökunnalle. Vaihdettavaksi suunniteltujen laitososien vaihtotyö on ennakoitava tilaratkaisuissa niin, että tarvittavat nostot ja siirrot voidaan turvallisesti toteuttaa Luvanhaltijan on suunnittelu- ja hankintatoimintaa varten määriteltävä ja ohjeistettava laitososien ikääntymisen hallintaa koskevat suunnittelu- ja hankintavaatimukset. 4.4 Valmistus 422. Laitososan valmistuksessa ja mahdollisissa valmistuksen aikaisissa korjauksissa on käytettävä menetelmiä, jotka vähentävät tai eivät edistä laitososan fyysistä ikääntymistä Valmistuksen aikana tehtävien tarkastusten ja testien yhteydessä on varmistuttava siitä, ettei laitososaan jää sellaisia virheitä, jotka voivat aiheuttaa sille odottamatonta ikääntymistä suunnitteluperusteolosuhteissa tapahtuvan käytön aikana Luvanhaltijan on huolehdittava, että valmistuksen, asennuksen tai käyttöönoton aikana laitososasta tallennetaan vertailutasot mittauksista tai muista tiedoista, joilla laitososan ikääntymistä valvotaan käytön aikana kunnonvalvontaohjelman mukaisessa laajuudessa. Tyypillisiä tallennettavia vertailutasoja ovat NDT-perustarkastusten tulokset, värähtelytasot pyörivissä koneissa ja valokuvat silmämääräisissä tarkastuksissa Luvanhaltijan on taltioitava näytteet laitososien valmistukseen käytetyistä materiaaleista. Materiaalinäytteet on kerättävä vähintään niistä laitososista, jotka ovat hankalasti vaihdettavissa.

8 YVL A.8 Luonnos 2 8(13) 426. Laitososan kuljetukset, varastointi, asennus tai käyttöönotto on toteutettava aiheuttamatta laitososalla vahinkoa, joka voi käynnistää ikääntymismekanismin kehittymisen uudessa laitososassa. 4.5 Käyttö 427. Kuormitus-, prosessi- ja ympäristöolosuhteita on valvottava ja pidettävä ne suunnitteluperusteolosuhteiden rajoissa. Suunnitteluperusteolosuhteiden rajoissakin tarpeettomia kuormituksia, nopeita prosessitransientteja (paine ja lämpötila) ja muita epäedullisia käyttöolosuhteita on vältettävä Luvanhaltijan on hyödynnettävä ydinvoimalaitoksen kunnonvalvonnasta ja kunnossapidosta saatavaa palautetta ydinvoimalaitoksen käytön optimoinnissa. Palautteen avulla on haettava laitososien käyttötapoja, jotka hidastavat niiden ikääntymistä Luvanhaltijan on ohjeistettava ydinvoimalaitoksen käyttöhenkilökunnalle ajotavat, joilla laitososien ikääntymistä voidaan minimoida Luvanhaltijan on varmistettava suunnittelu- ja toteutusvaiheissa tehtyjen laitososien kelpoistuksien voimassaolo ydinvoimalaitoksen käytön aikana. Tarvittaessa uusi kelpoistus on käynnistettävä hyvissä ajoin ennen vielä voimassa olevan kelpoistuksen päättymistä. 4.6 Kunnonvalvonta 431. Luvanhaltijan on valvottava ydinvoimalaitoksen laitososien käyttökuntoisuutta niiden käyttöiän ajan. Tavoitteena on oltava, että kunnonvalvonta tuottaa tiedon laitososan kunnostustarpeesta hyvissä ajoin ja tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet voidaan aktivoida ennen laitososan vikaantumista Luvanhaltijalla on oltava ohjeistetut menettelyt ja menettelyjä tukevat tietojärjestelmät, joilla voidaan varmistua, että laitososien kunnonvalvontaan liittyvä suunnittelu, toteutus ja laadunvalvonta tehdään näiden menettelyjen mukaisesti Laitososan kunnonvalvonnan kattavuuden, käytettyjen menetelmien, valvontavälien, hyväksymisrajojen ja muiden kunnonvalvonnan vaikuttavuuteen liittyvien tekijöiden on oltava suhteessa valvottavan laitososan turvallisuusmerkitykseen. Turvallisuusmerkityksen arvioinnissa on hyödynnettävä todennäköisyysperusteista riskianalyysiä Jos laitososan kunnonvalvonnan perusteella havaitaan muutoksia valvottavissa suureissa, muutoksen merkitys ja laitososan käyttökuntoisuus on selvitettävä ja tarvittaessa palautettava vaatimusten mukaiseksi Jos havaitaan, että laitososa on toiminut suunnitteluperusteolosuhteidensa ulkopuolella tai sen käyttökuntoisuus on muuten saattanut vaarantua, laitososaa ei saa käyttää eikä pitää valmiustilassa käyttöä varten ennen kuin sen käyttökuntoisuus on osoitettu tarkastuksilla, testeillä, laskennallisilla analyyseillä tai muilla selvityksillä Kunnonvalvontasuureilla on oltava vertailutasot, joita käytetään arvioitaessa laitososan ikääntymistä. Vertailutasot on mitattava, kuvattava tai muulla tavoin tallennettava valmistajatehtaalla tai käyttöönottovaiheessa ydinvoimalaitoksella ennen laitososan käyttöä. Kunnossapito- ja muutostöiden yhteydessä vertailutasot on tarvittaessa tarkistettava vastaamaan uutta tilannetta Turvallisuuden kannalta merkityksellisten laitososien kunnonvalvontaan on käytettävä saatavilla olevia jatkuvatoimisia menetelmiä, jos kunnonvalvonta ei ole muuten tehokkaasti järjestettävissä. Tämä tulee erityisesti kysymykseen värähtelyjen, vuotojen, väsymisen ja irto-osien valvonnassa sekä venttiilien toiminnan diagnostiikassa.

9 YVL A.8 Luonnos 2 9(13) 438. Luvanhaltijalla on oltava väsyttäviä kuormituksia aiheuttavista käyttötilanteista ja tapahtumista kuormitusseuranta vähintään ydinvoimalaitoksen turvallisuusluokkaan 1 kuuluville painelaitteille. Kuormitusseurannan tuloksia on käytettävä painelaitteiden ikääntymisarvioissa, joissa toteutuneiden käyttötilanteiden ja tapahtumien lukumäärää verrataan suunnitteluperusteolosuhteisiin. Seurattavia suureita ovat tyypillisesti virtaavan aineen paineet ja lämpötilat, pintalämpötilat, venymät ja värähtelyt. Mittaustiheyden on oltava riittävä laskelmissa tarvittavien suureiden muutosnopeuksien tarkastamiseksi jälkikäteen Luvanhaltijan on arkistoiva kunnonvalvontamittaukset laitososan käyttöiän ajaksi niiltä osin kuin historiatiedon avulla laitososan käyttökuntoisuus ja käyttökuntoisuudessa tapahtuvat muutokset ovat analysoitavissa Kunnonvalvonnan mitta- ja analyysilaitteiden on oltava kalibroituja ja kelvollisia käyttötarkoitukseensa. Laitteissa on oltava yksilötunnisteet, joihin kalibrointitodistuksissa on viitattava. 4.7 Kunnossapito 441. Luvanhaltijan on pidettävä ydinvoimalaitoksen laitososat käyttökuntoisena niiden käyttöiän ajan. Kunnossapidon tavoitteena on oltava, että laitososa ei vikaannu käytön aikana ja että käytössä tai varalla oleva laitososa kykenee täyttämään sen käyttökuntoisuudelle asetetut vaatimukset kaikissa määritellyissä suunnitteluperusteolosuhteissa Turvallisuuden kannalta merkityksellisten laitososien kunnossapito ei saa perustua korjaavaan kunnossapitoon Luvanhaltijalla on oltava ohjeistetut menettelyt ja menettelyjä tukevat tietojärjestelmät, joilla voidaan varmistua, että laitososien kunnossapitoon liittyvä suunnittelu, toteutus ja laadunvalvonta tehdään näiden menettelyjen mukaisesti Laitososan kunnossapidon kattavuuden, menetelmien ja huoltovälien sekä varaosasaldojen ja muiden kunnossapidon vaikuttavuuteen liittyvien tekijöiden on oltava suhteessa laitososan turvallisuusmerkitykseen. Turvallisuusmerkityksen arvioinnissa on hyödynnettävä todennäköisyysperusteista riskianalyysiä Laitososan kunnostuksen tai vikakorjauksen yhteydessä luvanhaltijan on selvitettävä, esiintyykö sama kunnostustarve tai vika sellaisenaan tai piilevänä muissa rakenteeltaan, toiminnaltaan tai käyttöolosuhteiltaan vastaavissa ydinvoimalaitosten laitososissa (yhteisvika). On myös selvitettävä, onko havaittu laitososan käyttökuntoisuuden menetys tai heikentyminen vältettävissä vastaisuudessa muuttamalla sen kunnonvalvonta- tai kunnossapito-ohjelmaa Laitososan kunnossapito-ohjelman ulkopuolisten korjaustöiden ennakkotarkastuksessa, toteutuksessa ja laadunvalvonnassa on noudatettava E-sarjan YVL-ohjeissa esitettyjä hyväksyntämenettelyjä Prosessi-, sähkö- ja automaatiokytkennät on varmistettava kunnossapitotyön ajaksi ja muutetut kytkennät palautettava kunnossapitotyön päätteeksi niin, ettei kunnossapitotyöstä aiheudu välitöntä tai välillistä vaaraa henkilöstölle. On myös varmistettava, ettei kunnossapitotyö ole ristiriidassa ydinvoimalaitoksen turvallisuusteknisten käyttöehtojen kanssa tai ole muuten uhka ydinvoimalaitoksen turvallisuudelle Luvanhaltijan on arkistoitava laitososan kunnossapitohistoria. Laitososan huolto-, korjaus- ja muutostöissä tehtyjen toimenpiteiden on oltava jäljitettävissä jälkikäteen laitososan käyttöiän ajan.

10 YVL A.8 Luonnos 2 10(13) 449. Kunnossapitotöissä käytettävien työkalujen on oltava tehtävään tarkoitettuja. Työkalut on pidettävä käyttökuntoisina huoltamalla ja varastoimalla ne asianmukaisesti. Kalibrointia tai muuta säätöä vaativat työkalut on tarkastettava määrävälein. 4.8 Kunnonvalvonta- ja kunnossapito-ohjelmat 450. Luvanhaltijalla on oltava laitososalle sekä sen kunnonvalvontaa että kunnossapitoa varten ohjelmat tai vastaavat suunnitelmat. Kunnonvalvontaohjelmassa on oltava määriteltynä toimenpiteet laitososan käyttöiän aikana tapahtuvaa käyttökuntoisuuden valvontaa varten. Vastaavasti kunnossapito-ohjelmassa on oltava määriteltynä toimenpiteet laitososan käyttöiän aikana tapahtuvaa käyttökuntoisuuden ylläpitoa varten Laitososien kunnonvalvonta- ja kunnossapito-ohjelmien on perustuttava valmistajan ohjeisiin sekä luvanhaltijan omiin ja muilta hankittuihin käyttökokemuksiin Laitososien kunnonvalvonta- ja kunnossapito-ohjelmien laadinnassa on sovellettava riskitietoisia menetelmiä Kunnonvalvonta- ja kunnossapito-ohjelmia on jatkuvasti arvioitava ja tarkistettava laitososan kunnonvalvonnasta ja kunnossapidosta hankitun palautteen perusteella. Havaitut muutostarpeet on analysoitava ja ohjelmien vaikuttavuutta parantavat toimenpiteet pantava täytäntöön ohjelmapäivityksissä. 5. VARAOSAHUOLTO 501. Ydinvoimalaitoksen turvallisessa tilassa pitämisessä ja turvalliseen tilaan saattamisessa tarvittavien laitososien varaosien on oltava saatavilla joko laitospaikalla tai toimittajan varastossa. Saatavuus on varmistettava niin, että turvallisteknisten käyttöehtojen määrittelemiä laitososien korjausaikoja ei ylitetä Varaosien on oltava alkuperäisiä tai vastattava ominaisuuksiltaan vähintään alkuperäistä. Jos alkuperäistä varaosaa tai tarviketta ei käytetä, korvaavan varaosan tai tarvikkeen on oltava kelpoistettu analyyseillä, testeillä tai käyttökokemuksilla Luvanhaltijalla on oltava varaosan ja tarvikkeen hankinnasta, vastaanotosta, varastoinnista ja asennuksesta ohjeistetut menettelyt ja menettelyjä tukevat tietojärjestelmät, joilla voidaan varmistua ainoastaan vaatimuksenmukaisen varaosan tai tarvikkeen käytöstä ydinvoimalaitoksen laitososissa Luvanhaltijan on ennakoitava laitososan teknisen tuen tai varaosien saatavuus. Jos saatavuus on päättymässä, luvanhaltijan on aktivoitava toimenpiteet laitososan korvaamiseksi vastaavalla vaatimukset täyttävällä laitososalla tai muuten varmistettava, että laitososan käyttöä, kunnonvalvontaa ja kunnossapitoa voidaan jatkaa käyttökuntoisuutta vaarantamatta laitososan käyttöiän loppuun asti Kunnostetun tai korjatun laitososan käyttökuntoisuus on varmistettava tarkoitukseen soveltuvilla tarkastuksilla tai testeillä ennen laitososan käyttöä. 6. MUUTOSTYÖT 601. Luvanhaltijan on seurattava järjestelmällisesti ydinvoimalaitoksen fyysistä ja teknologista ikääntymistä ja tunnistettava ydinvoimalaitoksen muutostyötarpeet. Nähtävissä olevat suuret muutos- tai korjaushankkeiden suunnittelu on käynnistettävä hyvissä ajoin niin, että ne pystytään toteuttamaan ennalta laadittujen suunnitelmien mukaisesti Voimaan saatettujen ydinturvallisuusvaatimusten edellyttämät muutostyöt on toteutettava. Poikkeamat uusista vaatimuksista on erikseen hyväksytettävä Säteilyturvakeskuksella.

11 YVL A.8 Luonnos 2 11(13) 603. Luvanhaltijan on analysoitava muutostyön turvallisuusvaikutukset suunnitteluvaiheessa. Muutostyöllä ei saa heikentää ydinvoimalaitoksen turvallisuutta eivätkä laitososien kunnonvalvonnan vaikuttavuutta tai laitososien kunnossapidettävyyttä Muutostyön suunnittelun on perustuttava laitososan alkuperäisiin suunnitteluvaatimuksiin ja olosuhteisiin sekä näissä mahdollisesti myöhemmin tapahtuneisiin muutoksiin Muutostyön edellyttämät päivitykset laitososan piirustuksissa, ohjeissa ja muissa muutostyön johdosta vanhentuneissa asiakirjoissa on tehtävä viipymättä muutostyön yhteydessä Käyttö- ja kunnossapito-organisaatioiden koulutuksella on saatettava asianosaisten tietoon muutostyöstä aiheutuneet muutokset laitososan käyttöön, kunnonvalvontaan ja kunnossapitoon Luvanhaltijan on laadittava muutostyöstä järjestelmä- ja laitetason suunnitelmat. Muutostyön ennakkotarkastuksessa ja toteutuksessa on noudatettava muissa YVL-ohjeissa esitettyjä hyväksyntämenettelyjä Luvanhaltijan on pidettävä Säteilyturvakeskus tietoisena laajoista kunnossapito- ja muutostöistä, joita luvanhaltija suunnittelee toteuttavansa ydinvoimalaitoksen käyttöiän aikana. 7. TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT 7.1 Ikääntymisen hallintasuunnitelma 701. Luvanhakijan on ydinvoimalaitoksen rakentamislupaa hakiessaan toimitettava Säteilyturvakeskukselle suunnitelma laitososien ikääntymisen hallinnasta osana alustavaa turvallisuusselostetta Ikääntymisen hallintasuunnitelmasta on käytävä ilmi periaatteet, joilla ikääntymisen hallinta toteutetaan ydinvoimalaitoksen laitososien suunnittelussa, hankinnassa ja valmistuksessa sekä niiden käytön aikana. Suunnitelman on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot: a) varautuminen fyysiseen ikääntymiseen laitososien suunnitteluratkaisuissa b) muiden ydinvoimalaitosten käyttökokemusten sekä ikääntymisen liittyvien tutkimustulosten hyödyntäminen laitososien suunnitteluratkaisuissa c) ikääntymisen hallinnan organisointi ydinvoimalaitoksella d) ikääntymisen hallintaohjelmaan ehdotetut laitososat e) laitososien kunnonvalvonnan ja kunnossapidon periaatteet. 7.2 Ikääntymisen hallintaohjelma 703. Luvanhakijan on toimitettava Säteilyturvakeskukselle hyväksyttäväksi kuvaus ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallinnasta (ikääntymisen hallintaohjelma) käyttölupaa hakiessaan Ikääntymisen hallintaohjelmassa on määriteltävä ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallinnasta vastaava organisaatio ja vastuuhenkilöiden tehtävät organisaatiossa Ikääntymisen hallintaohjelmassa on esitettävä seuraavat tiedot ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallintaan kohdennetuista laitososista: a) laitososien käyttöolosuhteet, suunnitteluperusteolosuhteet, materiaalit, rakenne ja muut ikääntymisen kannalta oleelliset tiedot

12 YVL A.8 Luonnos 2 12(13) b) laitososien tunnistetut ikääntymismekanismit c) laitososille suunnitellut tarkastukset ja testit (kunnonvalvonta), joilla valvotaan laitososan ikääntymistä sen käyttöiän aikana d) laitososille suunnitellut huollot ja korjaukset (kunnossapito), joilla ylläpidetään ikääntyvän laitososan käyttökuntoisuutta sen käyttöiän aikana e) laitososien kelpoistus Ikääntymisen hallintaohjelmassa pyydetyistä tiedoista riittävät yhteenvedot ja yksityiskohtien osalta viitetiedot silloin, kun tarvittavat yksityiskohdat sisältävät asiakirjat on toimitettu Säteilyturvakeskukselle muussa yhteydessä. 7.3 Ikääntymisen seurantaraportti 707. Luvanhaltijan on ydinvoimalaitoksen käytön aikana toimitettava Säteilyturvakeskukselle tiedoksi laitososien ikääntymisen hallinnan vuotuinen seurantaraportti aina vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. Seurantaraportissa voidaan viitata laitososien kunnonvalvonnasta ja kunnossapidosta vuosittaisin laadittaviin raportteihin Seurantaraportin on sisällettävä ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallinnasta seuraavat tiedot: a) arvio ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallinnan tuloksellisuudesta seurantajaksolta b) arvio laitososien käyttökuntoisuudesta, turvallisuusmarginaalien muutoksista ja kunnossapitotarpeista pitkällä aikavälillä c) yhteenveto laitososien kunnonvalvontaohjelman mukaisista sekä muista seurantajakson aikana tehdyistä tarkastuksista ja testeistä d) yhteenveto laitososien kunnossapito-ohjelman mukaisista sekä muista seurantajakson aikana tehdyistä huolloista, korjauksista ja muutostöistä e) merkittävät laitososien kunnonvalvontaan ja kunnossapitoon liittyvät havainnot seurantajaksolta f) laitososien kelpoistustilanne Jos luvanhaltija on päivittänyt ikääntymisen hallintaohjelmaa tarkastelujakson aikana, on uusi revisio toimitettava Säteilyturvakeskukselle tiedoksi vuotuisen seurantaraportin yhteydessä. 8. VIRANOMAISVALVONTA 801. Rakentamislupavaiheessa Säteilyturvakeskus arvioi ydinvoimalaitoksen laitososien ikääntymisen hallinnan periaatteiden riittävyyttä ydinvoimalaitoksen alustavan turvallisuusselosteen kuuluvan ikääntymisen hallintasuunnitelman perusteella Käyttölupavaiheessa Säteilyturvakeskus arvioi ydinvoimalaitoksen laitososien ikääntymisen hallinnan riittävyyttä luvanhaltijan laatiman ikääntymisen hallintaohjelman perusteella Ydinvoimalaitoksen käytön aikana Säteilyturvakeskus valvoo ikääntymisen hallintaohjelman täytäntöönpanoa luvanhaltijan vuosittain laatiman seurantaraportin perusteella Säteilyturvakeskus arvioi ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallinnan vaikuttavuutta käytönaikaisen tarkastusohjelman (KTO-tarkastukset) ja muiden tekemiensä tarkastusten osana sekä myös määräaikaisten turvallisuusarvioiden ja käyttölupahakemusten käsittelyn yhteydessä.

13 YVL A.8 Luonnos 2 13(13) VIITTEET 1) IAEA Safety Standards: Ageing Management for Nuclear Power Plants, Safety Guide No. NS-G-2.12, ) IAEA Safety Reports Series No. 62: Proactive Management of Ageing for Nuclear Power Plants, ) Shah, V.N. & Macdonald, P.E. (Eds): Aging and Life Extension of Major Light Water Reactor Components, Elsevier, 1993, 943 p 4) WENRA Reactor Safety Reference Levels 5) IAEA Safety Standards: Safety of Nuclear Power Plants: Operation, Requirements No. NS-R- 2, 2000.

14 LIITE 1 1(8) FYYSINEN IKÄÄNTYMINEN ALTTIIT KOHTEET Mekaaniset komponentit Jännityskorroosio (Stress Corrosion Cracking; SCC) - Metalliin muodostuu murtumia korroosion ja vetojännityksen vaikutuksesta. Vetojännitystila puolestaan voi olla seurausta sisäisistä jännityksistä ja/tai ulkoisesta kuormituksesta. Jännityskorroosiomurtumaan johtava korroosioympäristö on materiaalikohtainen. Raerajajännityskorroosio (Inter-Granular Stress Corrosion Cracking; IGSCC) Metallin raerajoja pitkin etenevä jännityskorroosio herkistyneessä austeniittisessa materiaalissa (ks. jännityskorroosio). Rakeiden läpi etenevä jännityskorroosio (TransGranular Stress Corrosion Cracking; TGSCC) Metallin rakeiden läpi etenevä jännityskorroosio (ks. jännityskorroosio) Komponentin ulkopinnasta ydintyvä kloridien aiheuttama jännityskorroosio (External Chloride Stress Corrosion Cracking; ECSCC) Vetojännityksen alaisen komponentin, yleensä putkiston ulkopinta altistuu kloridipitoiselle vedelle esim. putkivuodon ja klorideja sisältävän eristemateriaalin takia (ks. jännityskorroosio). Painevesireaktorin primäärivedessä tapahtuva jännityskorroosio (Primary Water Stress Corrosion Cracking; PWSCC) Hapettomassa korkealämpötilaisessa vedessä tapahtuva jännityskorroosio (ks. jännityskorroosio). Muodonmuutoksen aiheuttama jännityskorroosio (Strain-Induced Corrosion Cracking; SICC) Monotonisesti kasvava dynaaminen kuormitus saattaa happipitoisessa vedessä tai höyryssä johtaa murtumiin, jotka muistuttavat jännityskorroosiota. Boorihappokorroosio (Boric Acid Corrosion) Primaariveden vuoto voi aiheuttaa boorihappokorroosiota hiili- ja niukka-seosteisissä teräksissä. Mekanismi on yleinen korroosio ja/tai materiaalihäviö (wastage). Austeniittiset ruostumattomat, hiili- ja niukkaseosteiset teräkset, Ni-seokset mukaanlukien hitsausliitokset ja niiden ympäristö; reaktorin sisäosat, putkistot primaari- ja sekundaaripiirissä, reaktorin tukirakenteet, höyrystimet, paineistin Austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitokset; putkistot primaari- ja sekundaaripiirissä, reaktorin sisäosat, palkeet Austeniittiset ruostumattomat ja hiiliteräkset mukaan lukien hitsausliitokset ja niiden ympäristö; höyrystimen vaippa, putkistot, mm. pääkiertoputkistot, säätösauvakoneistot; suojarakennuksen teräsvaippaan liittyvät putkistot; ruostumatonta terästä olevat palkeet, laippaliitosten pultit Austeniittiset ruostumattomat teräkset ja hitsausliitokset; kaikki putkistot Ni-seokset; yhteet ja hitsausliitokset, joita ei ole jännityksenpoistohehkutettu tai joita on kylmämuokattu, höyrystimien lämmönsiirtoputkien primaaripuoli, säätösauvakoneiston yhteet, paineistin Niukkaseosteiset ferriittiset teräkset; syöttövesiyhteet ja vaakasuorat putkistot, ohutseinämäiset putket ja putkikäyrät Niukkaseosteiset ferriittiset teräkset; säätösauvakoneiston läpiviennit ja reaktoriastian kansi, suojarakennuksen teräsvaippa, pulttiliitokset

15 LIITE 1 2(8) Eroosiokorroosio (Erosion Corrosion) - Eroosiokorroosiossa virtaava neste irrottaa metallin pintaa suojaavaa (korroosiotuotetta) kerrosta ja siten nopeuttaa korroosiota, kun virtausnopeus ylittää kriittisen arvonsa. Vesi-iskut (Water Hammering) Vesi-iskut voivat aiheuttaa suuria dynaamisia kuormia. Mikrobiologinen korroosio (Microbiologically- Influenced Corrosion) Orgaanisen aineksen kontaminoima vesi esim. raakavesisysteemissä voi aiheuttaa korotetuissa lämpötiloissa ja hiljaisella virtausnopeudella paikallista korroosiota, erityisesti rako-olosuhteissa. Pistekorroosio (Pitting) - Putkistoissa, joissa toisinaan tai aina on vähäinen virtausnopeus, vesi on happipitoista ja kontaminoitunutta (esim. fluorideja tai klorideja) voi muodostua paikallisia korroosiokuoppia. Rakokorroosio (Crevice Corrosion) Raoissa korotetuissa lämpötiloissa ja hapettavissa olosuhteissa esiintyvä korroosiomuoto. Kavitaatiokorroosio/eroosio (Erosion-Cavitation) - Nestevirtauksessa paine laskee paikallisesti vallitsevaa lämpötilaa vastaavaan höyrynpaineeseen tai sen alapuolelle. Muodostuneet höyrykuplat painuvat äkillisesti kokoon, kun höyrynpaine jälleen ylittyy virtauksessa. Ilmiö synnyttää paikallisia paineiskuja, jotka edistävät korroosiota irrottamalla suojakerrosta pinnalta tai aiheuttavat voimakkaimmillaan mekaanisia vaurioita pintoihin. Raerajakorroosio (Inter-Granular Attack; IGA) Materiaalin raerajoja pitkin etenevä korroosio herkistyneessä austeniittisessa materiaalissa, useimmiten raerajajännityskorroosion aiheuttama murtuminen (ks. jännityskorroosio; raerajajännityskorroosio). Yleinen korroosio (General Corrosion) - Metalli syöpyy samalla nopeudella tasaisesti koko pinnalta. Väsyminen (Fatigue) Metallin ominaisuudet heikkenevät värähtelyjen, vaihtokuormituksen tai lämpötilavaihtelujen takia ja rakenteeseen syntyy säröjä, jotka kasvaessaan voivat johtaa Hiiliteräkset ja niukkaseosteiset teräkset; pyörteitä aiheuttavat virtauksen epäjatkuvuuskohdat kuten putkimutkat, -haarat ja virtausten tuloaukot ja supistukset Virtauksen pysähtyminen esim. venttiilin sulkeutuessa nopeasti. Austeniittiset ja ferriittiset teräkset mukaan lukien hitsausliitokset ja eriparihitsit; erilaiset apuputkistot, suojarakennuksen teräsvaippa, jänneteräkset Austeniittiset ja ferriittiset teräkset sekä Ni-seokset mukaan lukien hitsausliitokset ja eriparihitsit; höyrystimien lämmönsiirtoputket, pultit reaktorin kannessa, höyrystimen runko Austeniittiset ja ferriittiset teräkset sekä Ni-seokset; termiset suojat, laippaliitokset, suojarakennuksen teräsvaippa yms. Kaikki metalliset materiaalit laitteissa, joissa paine voi laskea alle höyrynpaineen suurista virtausnopeuksista tai poikkeuksellisen korkeasta lämpötilasta johtuen; venttiilit, pumput, höyrystimien sisäosat Austeniittiset ruostumattomat teräkset ja Niseokset mukaan lukien hitsausliitokset; höyrystimien lämmönsiirtoputket sekundaaripuolella Suojaamattomat hiili- ja niukkaseosteiset teräkset, esim. teräsvaippa Austeniittiset ruostumattomat ja niukkaseosteiset ferriittiset teräkset sekä Ni-seokset mukaan lukien hitsausliitokset, erityisesti yhteissä ja muissa jännityskonsentraatiokohdissa putkistoissa ja

16 LIITE 1 3(8) rakenteen murtumiseen. Terminen väsyminen (Thermal Fatigue) Eri syistä johtuvat lämpötilavaihtelut (mm. kuuman ja kylmän veden sekoittuminen) aiheuttavat vaihtokuormitusta, mikä johtaa metallin väsymiseen (kts. väsyminen) Korroosioväsyminen (Corrosion Fatigue) - Metalli on värähtelyjen, vaihtokuormituksen tai lämpötilavaihteluiden alainen ja sen väsymiskestävyys alenee (murtuma ydintyy nopeammin ja/tai kasvaa nopeammin) korrodoivan ympäristön takia. Terminen vanheneminen (Thermal Ageing, Thermal Embrittlement) Korotetut käyttölämpötilat aiheuttavat austeniittisissa teräsvaluissa ferriitin haurastumista, joka haurastaa koko materiaalin. Myös epäpuhtauksia sisältävät ferriittiset teräkset voivat olla alttiita termiselle vanhenemiselle. Jännityksen relaksaatio (Stress Relaxation) Korotetuissa lämpötiloissa tapahtuva jännityksen alaisen metallin myötäminen, elastinen venymä muuttuu plastiseksi venymäksi. Neutronisäteily voi edesauttaa ilmiötä. Säteilyhaurastuminen (Irradiation Damage) - Materiaalin, yleensä teräksen, lujuus kasvaa ja sitkeys pienenee materiaalin altistuessa neutronisäteilylle. Teräksen puhtaudella on merkittävä vaikutus haurastumisen voimakkuuteen. Säteilyn aiheuttama jännityskorroosio (Irradiation-Assisted Stress Corrosion Cracking; IASCC) Säröily tapahtuu tietyn kynnysarvon ylittävän neutroniannoksen aiheuttamana, kun muut jännityskorroosion edellytykset täyttyvät (ks. jännityskorroosio) Säteilyn aiheuttama turpoaminen (Swelling) Suuret neutroniannokset voivat tietyissä austeniittisissa ruostumattomissa teräksissä synnyttää koloja ja makroskooppista rakenteen muodonmuutosta. Kuluminen (Erosion, Wear, Wastage) - Materiaali irtoaa kuluvalta pinnalta eri mekanismien välityksellä. Tästä seuraa painohäviöitä, mitta- ja muodonmuutoksia ja pinnan laadun heikkene- pumpuissa Austeniittiset ja ferriittiset teräkset, Ni-seokset, perusaine ja hitsausliitokset; yhteet, T-liitokset, jännityskonsentraatiokohdat putkistoissa Austeniittiset ruostumattomat ja niukka-seosteiset ferriittiset teräkset mukaan lukien hitsausliitokset, erityisesti yhteissä ja muissa jännityskonsentraatiokohdissa Valetut austeniittiset ruostumattomat teräkset, epäpuhtauksia sisältävät ferriittiset teräkset; reaktorin sisäosat, säätösauvakoneisto, putkistot, venttiilit, pumput Austeniittiset ja ferriittiset teräkset, Ni-seokset; esikiristetyt pultit mm. reaktorin sisäosissa ja erilaisissa laippaliitoksissa Reaktoripaineastiateräkset; perusaine ja hitsausliitokset; austeniittiset ruostumattomat teräkset, Ni-seokset; reaktorin sisäosat Austeniittiset ruostumattomat teräkset; reaktorin sisäosat, mm. erilaiset pultit Austeniittiset ruostumattomat teräkset; reaktorin sisäosat Austeniittiset ja ferriittiset teräkset, Ni-seokset; reaktorin sisäosat, säätösauvakoneistot, höyrystimien lämmönsiirtoputket, putkistot yleensä, venttiilit, pumput jne.

17 LIITE 1 4(8) mistä. Hankautuminen (fretting) - Ilmiö tapahtuu kahden toisiaan vastaan puristetun pinnan välissä silloin, kun pinnat värähdellessään pääsevät liikkumaan. Ilmiön seurauksena metalli voi kulua ja siinä voi tapahtua korroosiota tai väsymistä. Lommoutuminen (Denting) Höyrystimen ohutseinämäisten putkien lommoutuminen tapahtuu tukilevyjen kohdalta putken ja tukilevyn väliin muodostuvan korroosiotuotekerroksen takia. Ilmiötä edesauttaa, jos tukilevy on hiiliterästä ja sekundaaripuolen vedessä on epäpuhtauksia, esim. klorideja. Viruminen (Creep) - Korkeissa lämpötiloissa (T > 0,3 x T sulamispiste (K) ) vakiojännityksen tai -kuormituksen alaisena tapahtuva ajasta riippuva muodonmuutos. Neutronisäteily saattaa kiihdyttää virumista. Austeniittiset ja ferriittiset teräkset, Ni-seokset; reaktorin ja höyrystimien sisäosat Austeniittiset ruostumattomat teräkset, Ni-seokset; höyrystimien lämmönsiirtoputket Kaikki metalliset materiaalit; kevytvesireaktoreiden mekaaniset osat toimivat normaalisti lämpötila-alueella, jossa viruminen on vähäistä. Reaktorin sisäosissa olevat pultit saattavat olla alttiita säteilyn kiihdyttämälle virumiselle. Sähkö- ja automaatiokomponentit Lämpövanheneminen - Ilmiö aiheuttaa eristemateriaalin sähköisten, kemiallisten ja erityisesti mekaanisten ominaisuuksien heikentymistä. Sähköinen vanheneminen - Jännite aiheuttaa eristeen läpilyöntilujuuden huononemista. Sähköinen vanheneminen yhdessä lämpövanhenemisen ja osittaispurkausten kanssa saattaa johtaa sähkölujuuden menetykseen. Mekaanisten ominaisuuksien vanheneminen Ilmiö johtuu värähtelystä, vedosta, väännöstä, lämpölaajenemisesta ja -kutistumisesta sekä kytkentä- ja katkaisutapahtumissa esiintyvistä ylijännitteistä. Materiaalin sitkeys ja lujuus heikkenevät. Kosteuden aiheuttama vanheneminen - Suuri suhteellinen kosteus tai ilmasta lauhtunut vesi voi aiheuttaa eristemateriaalin läpilyönnin ja korroosiota. Ionisoivan säteilyn aiheuttama vanheneminen (Ageing due to Ionizing Radiation) - Ionisoiva säteily aiheuttaa eristemateriaalien haurastumista ja niiden mekaanisten ominaisuuksien heikentymistä. Eristemateriaalit Eristemateriaalit Eristemateriaalit Eristemateriaalit Eristemateriaalit

18 LIITE 1 5(8) Hapettuminen (Oxidation) - Metallipinnan hapettuminen aiheuttaa kontaktorissa impedanssin kasvua tai estää kokonaan virtapiirin sulkeutumisen. Korroosio voi esiintyä myös pistekorroosiona. Hapettuminen haurastaa eristemateriaaleja ja voi johtaa eristyskyvyn heikkenemiseen. Metalliwhiskerien kasvu (Appearance of Monocrystals) - Sinkki-, tina- ja hopeapinnoitteissa tapahtuva ilmiö, jonka seurauksena syntyy ns. whiskereitä, jotka ovat hiusmaisia pinnasta poispäin kasvavia erittäin ohuita metallisäikeitä. Whiskerit voivat aiheuttaa oikosulkuja kahden eri virtapiirin välille. Metallien diffuusio (Metallic Diffusion) - Ylijännitteen aiheuttamasta kuumenemisesta johtuva juotoksen tai hitsausliitoksen mikrorakennemuutos, joka voi johtaa sähkönjohtavuuden ja/tai mekaanisten ominaisuuksien huononemiseen. Rele- ja katkaisijakontaktorit, eristemateriaalit Sähkökaapit, kaapelikourut, isot releet Juotokset ja hitsausliitokset elektronisissa laitteissa Betonirakenteet Jännityskorroosio (Stress Corrosion Cracking; SCC) - Ks. Mekaaniset komponentit. Yleinen korroosio (General Corrosion) Ks. Mekaaniset komponentit. Jänneteräkset ja ankkuripultit Jänneteräkset, ankkuripultit, teräsvuoraus; hiilija ferriittiset niukkaseosteiset teräkset Pistekorroosio (Pitting) Ks. Mekaaniset komponentit. Vetyhauraus (Hydrogen Embrittlement) Teräkseen valmistuksen yhteydessä tai korroosioreaktion tuloksena diffundoituneen vedyn aiheuttama haurastuminen. Pakkasrapautuminen - Betonin kapillaarihuokosissa oleva vesi laajenee jäätyessään. Syntynyt paine rapauttaa betonin pintaa. Suolarapautuminen - Betonin huokosiin tunkeutunut suolapitoinen vesi haihtuu rakenteen pinnasta, jolloin suola kiteytyy huokoseen ja aiheuttaa hienon runkoaineksen irtoamisen pinnasta. Ettringiittivaurio - Vaurio syntyy, kun sitoutumassa olevan betonin lämpötila kohoaa yli 60 C:n lämpökäsittelyn tai hydrataation vaikutuksesta. Tällöin betoniin muodostuu väliaikaisia hydrataatiotuotteita, monosulfaatteja, jotka myö- Jänneteräkset, ankkuripultit, teräsvuoraus; hiilija niukkaseosteiset ferriittiset teräkset Ankkuripultit Ulkona olevat betonirakenteet rasitusluokissa XF1-XF4 Merivesitunnelit, altaat Lämpökäsitellyt betonivalmisosat ja massiiviset betonirakenteet, joiden sitoutumisen aikainen lämpötila on suuri.

19 LIITE 1 6(8) hemmin muodostavat huokosrakenteeseen kiteytyvää ettringiittiä. Huokosrakenteen täyttyminen alentaa pakkasrasituskestävyyttä. Paisuva ettringiitti voi aiheuttaa myös betonirakenteen halkeilua. Alkalikiviainesreaktio - Ilmiö on sementtikiven paisumisreaktio, joka johtuu huokosveden natrium- ja kaliumhydroksidien reagoidessa piitä sisältävän runkoaineen kanssa. Sulfaattirasitus - Sulfaatit reagoivat kalkin ja aluminaattien kanssa ja muodostavat tilavuudeltaan alkuperäisiä suurempia reaktiotuotteita. Tilavuuden kasvu aiheuttaa sisäisiä jännityksiä ja halkeilua. Pehmeän veden liuottava vaikutus - Pehmeä vesi liuottaa sementtikiven kalsiumhydroksidia tehokkaasti. Betonin vesitiiviyden ollessa heikko suuren vesi-sementtisuhteen tai halkeilun takia vesi kulkeutuu betonin sisään ja liottaa sementtikiven kalsiumhydroksia. Betonin lujuus alenee ja tiiveys heikkenee. Alhaisen ph:n liuottava vaikutus - Liuokset, joilla on alhainen ph, liuottavat sementtikiveä. Happamia liuoksia esiintyy luonnossa tai niitä joutuu käytön aikana betonipinnoille. Biologiset organismit - Biologinen vaikutus voi syntyä suoraan organismin tunkeutuessa rakenteeseen tai organismin biologisen prosessin tuotteena syntyvää rakennetta vahingoittavan ainetta. Lämpöliikkeet - Pakkovoimia aiheuttavat lämpöliikkeet, kosteuden muutokset ja betonin kutistuminen. Lämpöliikkeitä voi aiheutua betonin sitoutumisen tai käytön aikana. Jos liike on estetty ja rakenne ei kykene vastaanottamaan syntynyttä jännitystä, rakenne halkeilee. Karbonatisoituminen - Ilmiössä ilman hiilidioksidi reagoi betonin alkalisten hydroksidien kanssa, jolloin betonin emäksisyys vähenee. Tällöin terästä suojaava passivoiva ympäristö menetetään ja teräksen korroosio voi alkaa. Karbonatisoitumisnopeus riippuu betonin tiiveydestä ja sementtimäärästä. Kloridien tunkeutuminen - Kloridien tunkeutuminen betoniin aiheuttaa myös korroosiota vaik- Betonirakenteet, joissa on käytetty kvartsipitoista runkoainetta. Maanalaiset betonirakenteet, kun maaperässä esiintyy sulfaatteja. Betonirakenteet, jotka joutuvat kosketuksiin pehmeän veden kanssa. Betonipinnat laitoksen sisätiloissa, perustukset, Merivesitunnelit, altaat Merivesirakenteet, altaat Betonirakenteet, joissa ei ole otettu huomioon pakkovoimia Betoni rasitusluokissa XC1-XC4, betoniteräkset Betoni rasitusluokissa XS1-XS4 ja XD1-XD4, betoniteräkset

20 LIITE 1 7(8) ka betonin ph olisi korkeakin. Kloridien vaikutuksesta oksidikalvo rikkoontuu ja teräksen korroosio alkaa. Kalsiumkloridia on voitu käyttää betonissa kiihdyttimenä, klorideja saattaa esiintyä runkoaineessa, sementissä tai vedessä. Klorideja tunkeutuu vesiliuoksena betoniin ympäristöstä. Sähköiset hajavirrat - Sähköisten hajavirtojen aiheuttama korroosionopeuden lisäys. Eroosio (Erosion) - Virtaavan veden aiheuttaman kulumisen, eroosion, voimakkuus riippuu veden sisältämien kuluttavien hiukkasten määrästä. Korkea lämpötila (High Temperature) - Lämpötilan vaikutuksesta sementtiliimassa oleva vesi höyrystyy. Tämä aiheuttaa vaikuttaa alentavasti betonin lujuusominaisuuksiin. Korkeammissa lämpötiloissa kalsiumhydroksidi hajoaa ja runkoaineeseen tulee muutoksia. Tilavuuden muutos aiheuttaa sisäistä jännitystä ja rakenteen lohkeilua. Betonin pinta rapautuu ja aiheuttaa riskin lisävaurioihin. Ionisoiva säteily - Ionisoiva säteily aiheuttaa lujuuden menetystä ja tilavuuden kasvua. Lujuuden menetys voi johtua muutoksista rakenteessa tai säteilyn lämmittävästä vaikutuksesta. Relaksaatio (Relaxation) - Relaksaatiossa jänneteräksen jännitys pienenee, kun venymä pysyy vakiona (Ks. jännityksen relaksaatio; mekaaniset komponentit) Viruminen (Creep) - Virumisessa betonin jännitystilasta johtuva muodonmuutos etenee alkutilan jälkeen ajan funktiona. Virumasta johtuva muodonmuutos ei ole palautuva. Betonirakenteet, joissa esiintyy sähköisiä hajavirtoja Rakenteet, jotka altistuvat virtaavan veden vaikutukselle. Tulipalon tai korkean lämpötilan > 90 C aiheuttamat vauriot betonirakenteille. Reaktoripaineastian viereiset säteilysuoja-rakenteet, biologiset suojat. Jänneteräkset Betonirakenteet, joiden jännitystila ja käyttölämpötila ovat korkeat Kutistuminen - Betoni kutistuu kuivaessaan ja laajenee vastaavasti kostuessaan. Sitoutumisen aikainen kutistuminen ei ole palautuvaa. TEKNOLOGINEN IKÄÄNTYMINEN Kansalliset ja kansainväliset säädökset - Laitososat eivät vastaa uusissa kansallisissa tai kansainvälisissä säädöksissä niille asetettuja vaatimuksia. Poikkeamat voivat liittyä esim. laitososien suunnitteluperusteisiin, kvalifiointiin, turvallisuuskysymyksiin ja/tai rinnakkaisuuteen tai erilaisuuteen. Standardit Laitososat eivät vastaa uusissa standardeissa esitettyjä, yksikohtaisempia teknisiä vaatimuksia suunnittelusta, valmistuksesta ja materiaaleista.

YDINLAITOKSEN IKÄÄNTYMISEN HALLINTA

YDINLAITOKSEN IKÄÄNTYMISEN HALLINTA OHJE YVL A.8 / 15.11.2013 YDINLAITOKSEN IKÄÄNTYMISEN HALLINTA 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 4 3 Yleiset vaatimukset 4 4 Suunnittelu ja hankinnat 5 5 Valmistus 6 6 Käyttö 7 7 Kunnonvalvonta ja kunnossapito

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN IKÄÄNTYMISEN HALLINTA

YDINLAITOKSEN IKÄÄNTYMISEN HALLINTA OHJE YVL A.8, Luonnos 4 / 13.11.2012 YDINLAITOKSEN IKÄÄNTYMISEN HALLINTA 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 4 3 Yleiset vaatimukset 4 4 Suunnittelu ja hankinnat 5 5 Valmistus 6 6 Käyttö 6 7 Kunnonvalvonta 7

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 OHJE 1.11.1999 YVL 6.2 Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset 1 Yleistä 3 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 3 Normaaleita käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN IKÄÄNTYMISEN HALLINTA

YDINLAITOKSEN IKÄÄNTYMISEN HALLINTA OHJE YVL A8 YDINLAITOKSEN IKÄÄNTYMISEN HALLINTA 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 4 3 Yleiset vaatimukset 5 4 Suunnittelu ja hankinnat 7 5 Valmistus 8 6 Käyttö 9 7 Kunnonvalvonta ja kunnossapito 10 71 Kunnonvalvonta

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet 19.12.1996 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Rakennetarkastus 1 Yleistä 3 2 Määritelmiä 3 3 Rakennetarkastusalueet ja -oikeudet 3 4 Rakennetarkastuksen sisältö ja toteutus 4 4.1 Rakennetarkastuksen

Lisätiedot

Ympäristövaikutteinen murtuminen EAC

Ympäristövaikutteinen murtuminen EAC Ympäristövaikutteinen murtuminen EAC Ympäristövaikutteinen murtuminen Yleisnimitys vaurioille, joissa ympäristö altistaa ennenaikaiselle vauriolle Lukuisia eri mekanismeja ja tyyppejä Tässä: Jännistyskorroosio

Lisätiedot

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus Ydinenergia alan toimittajat 3.11.2011 Martti Vilpas STUK Esityksen sisältö Tausta Uudet YVL ohjeet valmistelutilanne Laitehankintojen kannalta keskeisten YVL ohjeiden

Lisätiedot

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A MUISTIO 1 (4) 06.04.2009 YDINVOIMALAITOKSEN OLETETTUJEN ONNETTOMUUKSIEN LAAJENNUS Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen (733/2008) 14 kolmannen momentin mukaan onnettomuuksien

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINE JA REAKTORI

YDINPOLTTOAINE JA REAKTORI OHJE YVL B.4, Luonnos 5 / 11.11.2013 YDINPOLTTOAINE JA REAKTORI 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Reaktorille ja reaktiivisuuden hallintajärjestelmille asetettavat vaatimukset 4 3.1 Reaktorin ja ydinpolttoaineen

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. 1 Yleistä 3. 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3. 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. 1 Yleistä 3. 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3. 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4 OHJE 4.10.1999 YVL 1.14 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Valmistuksen valvonta 1 Yleistä 3 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4 3.1 Yleistä 4 3.2 Rakenneaineet

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET

YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET OHJE YVL 4.2 / 19.12.2001 YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET 1 YLEISTÄ 3 2 TURVALLISUUSLUOKITUS 3 3 RAKENNESUUNNITELMA 4 3.1 Yleistä 4 3.2 Suunnitteluperusteet 4 3.3 Rakenneaineet 4 3.4 Pinnoitteet 4 3.5 Mitoitus

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136

Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laatudokumentoinnin kehittäminen, sähködokumentaatio-mapin sisältö. 3D-mallinnus ja sen käyttö Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laadunhallintaan

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö

Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö Luonnos 2, 15.12.2010 Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Soveltamisala 3. Ydinpolttoaineen suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinnan hyväksyminen 4. Ydinpolttoaineen

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Ohje YVL A.8, Ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallinta ( )

Ohje YVL A.8, Ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallinta ( ) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL A.8, Ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallinta (20.5.2014) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL A.8 annetaan ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET Testaus- ja tarkastuslaitosten hyväksyminen 1 YLEISTÄ 3 2 RIKKOMATON AINEENKOETUS 4 2.1 Testauslaitos 4 2.2 Testaajat 5 3 RIKKOVA AINEENKOETUS 5 4 MEKAANISTEN

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU OHJE YVL 7.7 / 22.3.2006 YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU 3 2.1 Yleiset periaatteet 3 2.2 Ympäristön säteilytarkkailuohjelma 4

Lisätiedot

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 11.9.1995 Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 1 Yleistä 3 2 Asiakirjan toimittaminen 3 3 Asiakirjan rakenne ja sisältö 3 3.1 Asiakirjan rakenne 3 3.2 Asiakirjan sisältö 4 4 Asiakirjan

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU

YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Luokitusta koskevat vaatimukset 3 3.1 Turvallisuusluokituksen periaatteet 3 3.2 Turvallisuustoimintoihin

Lisätiedot

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013)

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje YVL D.3 koskee ydinlaitoksissa ja ydinvoimalaitoksissa tapahtuvaa a.

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET

YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden vaatimusmäärittely, valinta ja hankinta 7 3.1 Yleiset vaatimukset sähkö- ja automaatiolaitteiden

Lisätiedot

Ohje YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet (15.8.2014)

Ohje YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet (15.8.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Ohje YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet (15.8.2014) 1 Soveltamisala Ohjetta YVL E.10 sovelletaan kaikissa elinkaaren vaiheissa ydinlaitosten varavoimalähteiden

Lisätiedot

Umpilähdekapselin ikääntyminen teollisuuden sovelluksissa

Umpilähdekapselin ikääntyminen teollisuuden sovelluksissa Umpilähdekapselin ikääntyminen teollisuuden sovelluksissa Teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäivät m/s Mariella, Viking Line Milla Korhonen STUK Sisältö Umpilähteet Rakenne ja materiaalit

Lisätiedot

YVL A.3, YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

YVL A.3, YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT Säteilyturvakeskus YVL-ohje 1 YVL A.3, YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Johtamisjärjestelmä... 5 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen käytön valvonta

Ydinpolttoaineen käytön valvonta SÄTEILYTURVAKESKUS 5.11.1990 Ydinpolttoaineen käytön valvonta 1 Yleistä 3 2 Polttoaineen käytön valvontaohjelma 3 2.1 Polttoaineen köyttöolosuhteet 3 2.2 Köytetyn polttoaineen tarkastaminen ja tutkiminen

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ

YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ OHJE YVL E.2 / 15.11.2013 YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Ydinpolttoaineen hankinnan hyväksymismenettely 3 3.1 Suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinta 3 3.2 Soveltuvuusselvitys

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Johtamisjärjestelmä 6 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja parantaminen 6 3.2 Turvallisuuskulttuuri 7 3.3

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN VENTTIILIT

YDINLAITOKSEN VENTTIILIT OHJE YVL E.8 / 15.11.2013 YDINLAITOKSEN VENTTIILIT 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 5 3 Luvanhaltijan laitevaatimusmäärittely 5 4 Valmistaja 6 5 Suunnittelu 7 5.1 Yleistä 7 5.2 Rakenne 7 5.3 Materiaalit 8

Lisätiedot

3.1 Edellytykset Painelaitekirjan tarkastus Sijoituksen tarkastus Varusteiden tarkastus 5

3.1 Edellytykset Painelaitekirjan tarkastus Sijoituksen tarkastus Varusteiden tarkastus 5 OHJE YVL 3.7 / 26.9.2008 Ydinlaitosten painelaitteet Käyttöönottotarkastus 1 Yl e i s t ä 3 2 Käyttöönottotarkastuksen sisältö 3 3 Käyttöönottotarkastuksen ensimmäinen vaihe 4 3.1 Edellytykset 4 3.2 Painelaitekirjan

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINEEN LAADUNHALLINTA

YDINPOLTTOAINEEN LAADUNHALLINTA YDINPOLTTOAINEEN LAADUNHALLINTA 1 YLEISTÄ 3 2 LUVANHALTIJAN VASTUU LAADUNHALLINNASTA 3 3 HANKINTA 3 4 SUUNNITTELU 4 4.1 Suunnittelua koskevat vaatimukset 4 4.2 Luvanhaltijalle kuuluva suunnittelun arviointi

Lisätiedot

Stressitestien vaikutukset Suomessa

Stressitestien vaikutukset Suomessa Stressitestien vaikutukset Suomessa Keskustelutilaisuus stressitesteistä STUKissa 16.5.2012 Keijo Valtonen Sisältö Toimiiko nykyinen turvallisuusajattelu onnettomuuden opetuksien perusteella? Mitä vaikutuksia

Lisätiedot

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka STUK Säteilyturvakeskus 2013 DBT Sisällys 1 Suunnitteluperusteuhkaa käytetään turvajärjestelyjen suunnittelun ja arvioinnin perusteena... 3 2 Suunnitteluperusteuhkan

Lisätiedot

Kon Luento 12 -Säteilyhaurastuminen -Mikrorakenteen vaikutus murtumiseen -Yhteenveto -CASE: Murtumismekanismien yhteisvaikutukset

Kon Luento 12 -Säteilyhaurastuminen -Mikrorakenteen vaikutus murtumiseen -Yhteenveto -CASE: Murtumismekanismien yhteisvaikutukset Kon-67.3401 Luento 12 -Säteilyhaurastuminen -Mikrorakenteen vaikutus murtumiseen -Yhteenveto -CASE: Murtumismekanismien yhteisvaikutukset Säteilyhaurastuminen Reaktoripaineastia ja sisukset 12/3/2015 3

Lisätiedot

Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014)

Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (12) Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014) 1 Johdanto 2 Soveltamisala Luvanhaltijan velvollisuutena on huolehtia ydinenergian käytön turvallisuudesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

YVL E8 Ydinlaitoksen venttiilit

YVL E8 Ydinlaitoksen venttiilit Ydinlaitoksen venttiilit 10.4.2012 Petri Vuorio, Jukka Mononen, Esa Lehtonen, Mikko Pihkakoski, Urpo Sarajärvi, Tapani Eurasto Säteilyturvakeskus 2011 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Määritelmät...

Lisätiedot

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L4

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L4 YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L4 31.7.2013 Kim Wahlström Säteilyturvakeskus 2011 Säteilyturvakeskus Muistio YVL E.7 Luonnos Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4 OHJE YVL 1.4 / 9.1.2008 Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät 1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito

Lisätiedot

YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta

YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 1 (35) YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 2 (35) YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖTOIMINTA

YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖTOIMINTA YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖTOIMINTA 1 Johdanto 3 2 Määritelmät 3 3 Soveltamisala 4 4 Käyttötoiminnan periaatteet ja perusvaatimukset 4 5 Käyttöorganisaatio, vastuut ja tehtävät 4 5.1 Käyttötoiminnan johtaja

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö 1 Yleistä käyttöönotosta YVL-ohje 2.5 Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto Ydinvoimalaitoksen käyttöönotolla tarkoitetaan

Lisätiedot

YDINTEKNISTEN PAINELAITTEIDEN VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN

YDINTEKNISTEN PAINELAITTEIDEN VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN OHJE YVL 3.4 / 14.1.2004 YDINTEKNISTEN PAINELAITTEIDEN VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN 1 YLEISTÄ 3 2 VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN 3 2.1 Laajuus 3 2.2 Vaatimukset valmistajan laadunhallintajärjestelmälle 4 2.3 Valmistaja

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Kauppiastapaaminen STUKissa 9.11.2016 Siiri Maria Aallos Ståhl Ohjeen sisältö 1 Johdanto 2 Yleiset vaatimukset 3 Umpilähteitä

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot

YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot 9.4.2013 Luonnos L4 Soile Metso, Mika Bäckström, Juhani Hinttala Timo Liukkonen, Petri Pihala, Martti Vilpas Mark Cederberg, Yrjö Hytönen, Tapani Koljander

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU

YDINVOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU YDINVOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 5 3 Suunnittelun hallinta 5 3.1 Suunnittelusta vastaavat organisaatiot 5 3.2 Suunnitteluprosessit 6 3.3 Konfiguraation hallinta 7

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN PRIMÄÄRIPIIRI

YDINVOIMALAITOKSEN PRIMÄÄRIPIIRI YDINVOIMALAITOKSEN PRIMÄÄRIPIIRI 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Primääripiirin eheys 3 4 Primääri- ja sekundääripiirin paineenhallinta 4 4.1 Yleiset vaatimukset 4 4.2 Paineen säätö normaaleissa käyttötilanteissa

Lisätiedot

PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA

PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA [presentation title] via >Insert >Header & Footer PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA RAKENNUSTERVEYS JA TEOLLISUUDEN KUNTO -TIETOISKU - OULU Kiwa Inspecta Henrik Asplund Tarkastusinsinööri, IWE 18.10.2017

Lisätiedot

Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011

Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011 1 Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011 Marja-Leena Järvinen Säteilyturvakeskus Esityksen sisältö 2 STUKin tehtävät ulkomailla sattuneen ydinvoimalaitosonnettomuuden

Lisätiedot

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ 1 JOHDANTO 3 2 LUVANVARAISUUS 3 3 SÄTEILYTURVALLISUUS ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖSSÄ 3 3.1 Vastuuhenkilöt ja säteilylaitteen käyttöoikeus 3 3.2 Säteilyaltistuksen

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINTA

YDINLAITOKSEN KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINTA YDINLAITOKSEN KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINTA 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Käyttökokemus toiminnan organisointi 4 4 Muiden ydinlaitosten tapahtumat 4 5 Tapahtumien selvittäminen ja tutkinta 5 5.1 Tapahtumien

Lisätiedot

Epäpuhtaudet vesi-höyrypiirissä lähteet ja vaikutukset

Epäpuhtaudet vesi-höyrypiirissä lähteet ja vaikutukset Epäpuhtaudet vesihöyrypiirissä lähteet ja vaikutukset Susanna Vähäsarja ÅFConsult 11.2.2016 1 Sisältö Epäpuhtauksien lähteet ja kulkeutuminen vesihöyrypiirissä Korroosiovauriot ja muodot vesihöyrypiirissä

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus. Pyhäjoen teemailta 4.5.2015

Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus. Pyhäjoen teemailta 4.5.2015 Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus Pyhäjoen teemailta 4.5.2015 Suomen viranomaiset ja rakentamislupahakemusprosessi Rakentamislupahakemus valtioneuvostolle Rakentamislupa-aineisto Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa

Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa Keskustelutilaisuus stressitesteistä 16.5.2012 Tomi Routamo Mitä kansallisia ja kansainvälisiä selvityksiä onnettomuuden johdosta on tehty? Kansalliset

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN PAINE- LAITTEIDEN LUJUUSANALYYSIT

YDINVOIMALAITOKSEN PAINE- LAITTEIDEN LUJUUSANALYYSIT OHJE YVL E.4 / 15.11.2013 YDINVOIMALAITOKSEN PAINE- LAITTEIDEN LUJUUSANALYYSIT 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Lujuusanalyysiraportti 7 3.1 Sisältö ja tarkoitus 7 3.2 Toimitusajankohta 7 3.3 Esitystapa

Lisätiedot

YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta 1 (47) Ydinvoimalaitosten valvonta 0 22.1.2013 YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta 1 Johdanto... 4 2 Soveltamisala... 5 3 Toiminnan luvanvaraisuuteen liittyvät vaatimukset... 6 3.1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) /0010/2010. Ohje YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta ( ) 1 Soveltamisala

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) /0010/2010. Ohje YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta ( ) 1 Soveltamisala Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Ohje YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje on kokonaan uusi. Ohjeeseen on sisällytetty vaatimuksia ohjeista YVL 1.9 ja YVL

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta

Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta Ydinvoimalaitosseminaari, Lahti 18.2.2011 Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta Martti Vilpas Säteilyturvakeskus (STUK) Ydinvoimalaitosten valvonta Helsinki Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2015

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2015 MÄÄRÄYS STUK Y/1/2016 Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2015 Säteilyturvakeskus on määrännyt ydinenergialain (990/1987) 7 q :n

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Case: Martinlaakson uimahalli

Case: Martinlaakson uimahalli Case: Martinlaakson uimahalli RIL Rakennusten sortumat miten estetään Kuparisali Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Turvallisuussyistä Martinlaakson uimahalli on suljettu rakennustutkimuksen ajaksi! www.vantaa.fi

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L2

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L2 YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L2 19.6.2012 Kim Wahlström Säteilyturvakeskus 2011 Säteilyturvakeskus Muistio YVL E.7 Luonnos Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Määritelmät... 1

Lisätiedot

Koska posahtaa? Osaatko ennakoida komponentin jäljellä olevan eliniän oikein?

Koska posahtaa? Osaatko ennakoida komponentin jäljellä olevan eliniän oikein? Koska posahtaa? Osaatko ennakoida komponentin jäljellä olevan eliniän oikein? Johanna Tuiremo, Johtava asiantuntija, Materiaalitekniikka, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 1 2 150 vuotta sitten Höyrykattilan

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA

YDINLAITOKSEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA YDINLAITOKSEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Tietoturvallisuuden hallinta 3 3.1 Yleiset vaatimukset 3 3.2 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä 4 3.3 Asiakirjoja koskevat

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Ohje YVL A.8, Ydinlaitoksen ikääntymisen hallinta

Ohje YVL A.8, Ydinlaitoksen ikääntymisen hallinta Perustelumuistio 1 (10) Ohje YVL A.8, Ydinlaitoksen ikääntymisen hallinta 1. Ohjepäivityksen valmistelutiedot 2. Johdanto 3. Soveltamisala Työryhmän kokoonpano: ohjevastuullinen Petri Vuorio ja STUKin

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT OHJE YVL A.3, Luonnos 4 / 8.3.2012 YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Johtamisjärjestelmä 6 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja parantaminen

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2014 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 a ja 117 c :n nojalla,

Lisätiedot

JÄNNERAUDOITTEET. Sisältö 5.2.2014. Jännityskorroosio rakenteellinen näkökulma 5.2.2014 TkT Anssi Laaksonen

JÄNNERAUDOITTEET. Sisältö 5.2.2014. Jännityskorroosio rakenteellinen näkökulma 5.2.2014 TkT Anssi Laaksonen JÄNNERAUDOITTEET Jännityskorroosio rakenteellinen näkökulma 5.2.2014 TkT Anssi Laaksonen Sisältö 1) Jännitetyistä betonirakenteista 2) Jännityskorroosiosta 3) Rakenteen toiminta 4) Arviointimenettely 5)

Lisätiedot

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET OHJE YVL 8.2 / 25.3.2002 YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET 1 YLEISTÄ 3 2 YLEISET TURVALLISUUSPERIAATTEET 3 3 JOHDETUT AKTIIVISUUSPITOISUUSRAJAT- JA AKTIIVISUUSKATERAJAT

Lisätiedot

TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA.

TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA. 1 SAVONIA-AMK TEKNIIKKA/ KUOPIO HitSavonia- projekti Seppo Vartiainen Esitelmä paineastiat / hitsausseminaarissa 1.11.05 TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA. Kylmät olosuhteet. Teräksen transitiokäyttäytyminen.

Lisätiedot

!! Hitsaustekniikkapäivät! !! Säteilyturvakeskus!

!! Hitsaustekniikkapäivät! !! Säteilyturvakeskus! !! Hitsaustekniikkapäivät! 25.126.04.2013!! Säteilyturvakeskus! Jukka!Kallionpää! Paikallistarkastaja! Ydinvoimalaitosten!valvonta! Säteilyturvakeskus!valvova!viranomainen! Sosiaali()ja)terveysministeriön)alainen)valvova)

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

YVL E.4 YDINVOIMALAITOKSEN PAINELAITTEIDEN LUJUUSANALYYSIT 1(29)

YVL E.4 YDINVOIMALAITOKSEN PAINELAITTEIDEN LUJUUSANALYYSIT 1(29) YVL E.4 YDINVOIMALAITOKSEN PAINELAITTEIDEN LUJUUSANALYYSIT 1(29) 2(29) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMISALA... 6 3 LUJUUSANALYYSIRAPORTTI... 8 3.1 SISÄLTÖ JA TARKOITUS... 8 3.2 TOIMITUSAJANKOHTA...

Lisätiedot

Loviisan ydinvoimalaitosta koskeva määräaikainen turvallisuusarvio PSR2015 Tausta

Loviisan ydinvoimalaitosta koskeva määräaikainen turvallisuusarvio PSR2015 Tausta Päätös 1 (6) Fortum Power and Heat Oy Loviisan voimalaitos PL 23 07901 LOVIISA Fortumin kirjeet LO1-A4-18360, 15.4.2015; LO1-A4-18117, 22.12.2014; LO1-A4-17995, 16.9.2014; LO1-A4-17628, 27.2.2014; LO1-A4-18800,

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

YDINVOIMALAITOKSEN JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU OHJE YVL 2.0 / 1.7.2002 YDINVOIMALAITOKSEN JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU 1 YLEISTÄ 3 2 JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUA KOSKEVIA VAATIMUKSIA 3 2.1 Suunnittelumenetelmät 3 2.2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 4 2.3

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Pienahitsien materiaalikerroin w

Pienahitsien materiaalikerroin w Pienahitsien materiaalikerroin w Pienahitsien komponenttimenettely (SFS EN 1993-1-8) Seuraavat ehdot pitää toteutua: 3( ) ll fu w M ja 0,9 f u M f u = heikomman liitettävän osan vetomurtolujuus Esimerkki

Lisätiedot

YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA

YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA SÄTEILYTURVAKESKUS YVL C.7 Ohjeluonnos L4 31.5.2016 YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA 1 JOHDANTO... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 3 YMPÄRISTÖN PERUSTILASELVITYS... 4 4 YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA...

Lisätiedot

KOTIIN ANNETTAVAT LAITTEET JA POTILASTURVALLISUUS

KOTIIN ANNETTAVAT LAITTEET JA POTILASTURVALLISUUS KOTIIN ANNETTAVAT LAITTEET JA POTILASTURVALLISUUS 25.10.2017 Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 24 Ammattimaista käyttöä koskevat yleiset vaatimukset Ammattimaisen käyttäjän on varmistuttava

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus LUONNOS 29.8.2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kaivoslain (621/2011) 134

Lisätiedot

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi)

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Hoitohuone Mitä hoitofraktion aikana tapahtuu? Potilaan valmistelu ja asettelu Keskustelu Vaatetuksen vähentäminen

Lisätiedot