SVUL:n piirit v

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SVUL:n piirit v. 1932.."

Transkriptio

1 SVUL:n piirit v Aikaisemmin on jo lyhye ti elostettu VUL:n järjestörakentee.ssa kuluneen vuoden alussa yle.m.mis ä toimielimissä tapahtuneet muuta1.'set. N.s. erikoi liittolinjalle iirtymi estä huolimatta pidettiin piiri toimintaan nähden välttämättömänä säilyttää entinen järjestelmä mahdol Ii imman suuressa määrin koskemajttoonana. Mutta samalla kun todettiin yhteisen piiri toiminnan tarkoituksenmukai uu, pidettiin kuitenkin tarpeellisena antaa n.s. fakkia ioitten tuntijoille oil,eus päättää omien erikoi liittojensa aloja ko kevista a ioi ta piirei ä. iten ai'kaansaatiin piirien jaostotoiminta, jonka rinnalla kuitenkin säilytettiin yhteinen pii.rijohtokunta, johon piiriin kuu luvat saman eri koi liiton eurat valitsevat yhtei en edustajan. Tämä edustaja sekä piirin puheenjohtaja ja ibteeri muodo tavat edellämainitun jao ton, joita piiri ä näinollen on yksi jokaista SVUL:n jäsenliittoa kohti. Puheenjohtaja ja erikoisliiton seurojen edustaja voivat kuitenkin vaatia, että jaostokokoul,sen päätös aliste.taan piirijohtokunnan kolwnaisuude aan harkittavaksi. ja ratkaistavaksi. 'räten on piirijohtokunnalle pidätetty ylin ratkaisuvalta a iois.så, joma jaostokokous ei ole yk imielinen. SVUL:n Liittohallituk elle aapuneista piirien kuluneen vuoden toimintake.rtomulcsi.sta voi todeta, että piire1 ä yleen ä ollaan tyytyväisiä tähän järje telmään. Kuitenkin on eräi ä piirei ä edelleenkin pyritty esittämaän kaikki a iat piirijohtokunnan rajtkaistavaiksi, johtuen tämä nähtävästi siitä, että piirijohtokuntien jä enet ovat yleensä,monipuolista urheilutoimintaa har~oi.ttavien seurojen valitsemia ja näinollen ovat. euratolmm~a a kouliintuneet piirijohtokunna kin käsittelemään en urheilumuotoja koskevia a ioita. SVUL:n piirien toiminna ta maini~takoon, että p~irit ovat kuluneen vuoden aikana uonttaneet todelhsen 'uw:työn olympialaiskeräyksen alalla. Tällä, niin~ui? ai'kai.semmillakin kerroilla Olympialainen K eräystolmjkunta nim. käytti hyväkseen SV L:n piiri toimintaa ja 'uureksi 0 aksi en ansiota on, että k.o. keräys pulaajasta huolimatta tuotti odotettua huomattava ti paremma t tulok et. Piirien toimintakel'tomuk 'ista voidaan erik en todeta, että mone a piirissä on omakohtai illa toii?-enl?~t~iljä.'p~ritty tehostamaan piirin ja e~ jä:' n~~ro~en Ja7'Jesto~1- mintaa erityi ten n uvottelu- Ja kur lbla~ 'uuk 1 n P~ltteissa. Niinikään on el'äi ä pii.re1s&1. ha.rjoltettu n.. loertävää neuvontatyötä järjestö- ja l{ilpailutoiminn~n. e~~.stämi.se1{'8i ja kehittä:mis ksi piirin alueella. Nll~llkaa~l piirijohtokunnat ovat yleejlsä huo.leh~ne.et k~.n\nn.. er~koi.sliiton alaisten piirime taruuslulpailujen Jal'J e tamlsestä. Piirijohtokuntien ja VUL:n ylempien toi.mielimien välinen kans akäyminen on ollut ntiseen tapaan luottamuk 'ellinen ja entistäänkin vilkka~mpi... Piirien jä enistöi tä ja kokon} J ta on Jl.ukaI tu yhteenveto tämän toimintakertomuk en 'ivulla Kuluneen vuoden piiritoimintaan ovat osallistuneet eul'aavat piirijohtokuntien jä enet: EteLä- aimaoo piil-i: A. Kautonen, kauppias, puheenjohtaja.; Hj. Suninen, kultaseppä, varapl~h eenjo htaja; J. Pulkkinen, vahtimestari, sihteel-i ja l'aha tonhoitaja. Jäsenet : H. IIuttunen, monttööri; P. Elomaa, i ännöitsijä; T. Sinkko jalkineliikkeenharj.; E. Lehtinen, työnjohtaja; T. Lairi, maanviljelijä; N. Julmrainen, po teljooni; E. Käkelä, puhelinmonttööri; T. Pylkkö, poliisikonstaapeli.

2 128 Etelä-Pohjan7naan piiri: K. G. R. Ahlbäck, tuomaj'i, pnheenjohta.ja,. 1 olammi, 'konttori, ti, sihteeri ja 1'ahastonhoitaja. Jäsenet: Å. Haamto, L. Simeliu:s, Å. Uusikylä, V. Luhtala, T. V. Hakala, Y. Vartio, E. Kinnari. Helsingin piiri: K Öhman, kapte ni, pt~heenjohtaja/ V. Partio, liikeapul., sihiee7'i ja rahastonhoitaja. Jäsenet : V. Syren, konttori ti; A. Janhunen, yliopp.; L. Anttila, kirjaltaja; Å. Patama liikemie ; E. Merinen, toimittaja; Å. Lehtonen, liikemies; Å. sola, työnjohtaja. H ämeenlinnan pii?-i : 1. atunen konttori ti, p1~heenjohtaja,' L. K inänen, opettaja, varap1~heenjohtaja/ A. Kosonen konttoripäällikkö, sihtect'i ja rahastonhoitaja. Jäsenet: K. Tuoml, kauppia ;.J. ieminen, teht. me tari; Y. H eikldnen, junamies; V. ieminen, peltiseppä ; H. Suomi, maisteri. Itä-Karjalan piiri: J. Ikävalko, sotilasohjaaja, p1~ h eenjohtaja/ J. Uski, aluepääuild{ö, va7'apnheenjohtaja,' Å. J okinen, kauppamatkustaja, sihtem-i ja rahastonhoitaja. Jäsenet : V. Siihtonen; K. Uimonen, kauppias; H. No usiain 1J, kansliapäällikkö; L. P. Kuivalainen, ylioppila ; 1\'1. Kupari, työnjohta.ja; E. Auvinen, kaupanhoitaja; Å. Ko ki, seminaaril.; Å. Tapanainen, maanviljelijä. Kain1~nn pii7-i : Å. G. Envald. insinööri, P1~heenjohtaja/ K. E. Mu tonen, konttori ti, varap1~heenjohtaja,' U. P. Rantala, konttoristi, sihtect'i ja rahastonhoitaja. Jäsenet: L. Heikkinen, sotilasoh jaaja ; V. Laine, maj.me t.; H. Gäd~a, mekan.; Y. Räi 'änen, kersantti; V. Lehto, vara tonholt. Keski-Pohjamnaan piiri: A. Valkama, opettaja, pu1heenjohta,ja/ V. 'lentola, kamreeri, varapuheenjohtaja,' Y. Kivelä, prokuristi, sihteeri ja rahastonhoiia.ia. Jäsenet: E. Pakkala, aluepäällikkö; T. Vähälä, maanvilj.; V. Komsi, paika1lispääll.; U. J. Mäkinen, kauppias; A. Kiviluoto, maanvhj.; T. Varila, kamreeri. K eski- 1wmen piiri: T. Salava, puheenjohtaja/ K. Vierto, kapteeni, varap1~ h eenjo htaja/ Y. Keilan, kello eppä, sihtee7-i ja 7'a}wstonhoitaja. Jä enet: H. Launiainen, kauppias; M. Huttunen; T. Vilhula, agronoomi; V. Halinen ; D. Volkoff ; Å. Järvinen, kunnanlääkäri. Kymenlaakson piiri: E. Paavola, kauppias, puheenjohtaja/ T. J. Korkeamäki, pakkame tari, sihteeeri ja mhastonhoitaja. Jäsenet: 1. P enttilä, rakennu mestari; Y. Calonius, otilasohjaaja; G. To ten, on, prokuristi; E. Raunio, maanviljo ; V. Brunila, opettaja; Å. J. Tava tila, työnjohtaja; E. Loikala, posteljooni. Lahden piil-i: Å. Pöyry, konttoripäällikkö, p1~heenjohtaja/ Y. alminen, varap1~heenjohtaja/ V. J. Scheele, sihteer'i ja 7'ahastonhoitaja. Jäsenet: P. Tuomala; A. Palin; V. Kuusio, paikalli päällikkö; -R. Roni, lehtori; J. V. Le kinen; A. K. Huvinen; H. Henriks on. Mikkelin piiri: M. Hämäläinen, prolmristi, p1dleenjohtaja/ A. Manninen, va7'ap1(heenjohtaja/ E. ykänen, sihteee1'i/ P. Turunen, kauppias, raha tonhoitaja. Jäsenet: 'r. Kontipfn, kauppias; E. Haukka, johtaja; R. Palomäki, vänrikki; E. Vahvaselkä J kauppa-apul

3 13'0 Oululn piiri: E. Lyly, lehtori, p~th eenjohtajaj G. Niemes, sihteet'ij O. Blomqvist, mhastonhoitaja. Jäsenet,' H. vedberg; Sohlo; E. Sohlo; K. Merikoski, kauppia ; H. Turula. P er'ä-pohjolan piir'i: V. Nopanen, kultaseppä, puheenjohtajaj Matti, Halvari, johtaja, sihteeri ja r'ahastonhoitaja. Jäsen: L. Kauppi, johtaja. Pohjois-Ka?'jalan pii?'i: V. Vainikainen, kapteeni, puheenjohtajaj H. Tuomi, sotiolasohjaaja, vamp~th eenjo htaja j. Lindfor, sihteeri ja r alwstonhoitaja. Jäsenet: Hj. F or tröm; R. Kokkonen, kauppa~apul.; M. Kaakinen; T. Hirvonen; E. Leskinen; E. Raunio, keho eppä; E. Kauppinen; V. Hurskainen. Pohjois-Savon pii?'i: Ilmari K einän~m, pankinjohtaja, puheenjohtajaj K. Laakkonen, opettaja, vampuheenjohtajaj A. Weisell, konttori ti, ihtee?;' ja mhastonhoitaja. Jäsenet: P. H eikkinen, voim.o,pett.; K. O. Larsson, johtaja; V. Helander, luutn.; T. Pitkänen, ylikonstaapeli; E. P ekonen, NMKY:n ihteeri; A. Kettunen; S. Sahlström ; U. E. Iivanainen. P01'Voon pii?;': A. Sipilä, 0. astopäällikkö, puheenjohtajaj V. Falck, konttoristi, sihtee?'i. Jäsenet': T. Heikura, voim. opett.; O. Adolfsson; r. H einonen; H. Gil.ad; A. Petäjistö, konttori ti; S. Didriksson ; B. Holmberg. Savonlinnan ptt1'l: H. Luostarinen, p1theenjohtaja)' A. Kuvaja, var'ap1lheenjohtajaj A. Mikkonen, sihteer i ja mhastonhoitaja. Jäsenet,' 1. Alvi, opettaja; K. Luukkainen, in inööri; T. H. Parviainen, opettaja; J. Kuukasjärvi; r. Hämäläinen; Y. ykänen, opettaja; T. Tuunan.en. Tarnper' een piir-i: A. Tavast, insinööri, lj1theenjohtajaj O. Salonen, opettaja, vamp11lheenjohtajcfj Y. Linna, j,ohtaja, mhastonhoitajaj. F. Vapaavuori, konttoristi, sihteeri. Jäsenet : E. Palolampi, konttoristi; T. Kangas, prokuri ti; S. ääksjärvi, prokuri ti; L. Pi'kkola, konttori ti; L. Ruohola, kauppia ; O. Suoniemi, konstaapeli; T. Arvola. Va?'sinais-Suomen pii?;': R. Koponen, tuomari, puheenjohtajaj E. Leino, fil. maisteri, sihteer'i. Jäsen et: N. Jokinen; H. Tanner, liikemie ; K. Freijman; E. Laaksonen; K. Kankare; K. Tuomisto; L. Elomaa, otilasohjaaja. Viip1trin pii?'i: A. Kuusisto, iru inööri, puheenjohtajaj O. Mäkeläinen, poliisimest. apul., sihteerij A. Elomaa, mhastonhoitaja. Jä enet: V. Lahti.nen, lehtori; E. Koponen, kamreeri; O. E. Rikkilä johtaja; T. Valkama faktori; U. Kunttu, konttori ti; K. Elminen, teknikko; A. Laine, laborantti; K. Käkönen, kauppias; O. 0 anen, kontt.oristi; E. Sutinen, opettaja. 131 Satakunnan piiri: G. Valtonen, opettaja, puheenjohtajaj E. Levon, voim. opettaja, sihteet'ij Y. Blomberg, konttori ti, r'ahastonhoitaja. Jäsenet: Y. Milan., konttoristi; R. Mela, varastonhoit.; J. KQskinen; H. J ao.s; K. Tamminen, opettaja; K. Öhberg.

4 133 SVUL:n toimisto v SVU,L:n ja sen jäsenliittojen: Urheiluliiton, Voimisteluliiton, Painiliiton, Pe äpall<>liiton, Pyöräilyliioon ja Poikaurheiluliiton yhteinen toimisto on edelleenkin sijainnut H ei ingi ä SVUL :n oma a huoneistossa, Simo'I1- katu 12. Hiihtoliiton toimisto <>n kuluneen vu<>den aikana ollut Lahd a, jo a liiton asioita on hoitanut lehtori Ranne Roni. SVUL:n toimi topäällikkönä ja amalia SVUL:n liittohallituk en ja Poikaurheiluliiton ihteerinä on ooiminut opettaja Lau1'i Santala, Paini-, P esäpallo- ja Pyöräilyliittojen iht.eerinä t<>imittaja Eina1'i Mannelin ja Urheilu- ja Voimisteluliittojen sihteerinä ylioppila Ilmat'i Sinisalo. SV L:n kirjarnpitäjänä on ollut rouva Mm tta Backbe1'g, ka 'anhoitajana rouva Aino Ritvanen ja toimis toapulai ena 1/ 3 alkaen neiti II elmi II eikkinen. Edellämainittujen lisäksi liiton toimiston palv.eluk essa on ollut a iapoika. o anottonsa lisäk i eri liittojen toimintaan liiton virkailijat ovat joutuneet jak<> itse käsittelemään tai liittojen kokouksille e ittelemään seuraavat määrät S'aapu-. neita ja lähetettyjä kirjeitä y.m. : 1) saapuneita kirjeitä y.m. 6,963 kpl. 2) lähetettyjä kirjeitä.... 2,135 3) lähetettyjä po tietuanteja. 1,161 4) poikien merkkilähetyksiä.. 1,9 8 Yhteen ä 12,247 ikpl. SVUL:n toimiston toimintaa on valvonut SVUIJ:n liittohallitus. * * * Kuten edelläolevasta toimintakertomuksesta ilmen e, on SVUL :n, en jäsenlii ttojen ja piirien roimintaa edelleenkin johdettu lähinnä oman kansallisen voimistelu- ja urheiluelämän edelleen kehittämiseksi ja edistämiseksi. ii'llä miel sä tämä toiminta on koodi tunut ei ainoa - taan lii.ttojen omiin jä eniin, vaan myös liittoihin kuu]umattomiin kansal.aispiijreihin ja eritysesti nousevaan nuori oomm.e. Tämän toimintansa. ohella liitot ovat keränneet edustavimmat jäsoo.ensä uomi v<>ittoon-lipun ' ympärille siten ylläpitäen ja lujijttaenldn as'emaam;a kansainvälisen urheilutoiminnan alalla. Ku'luneen vuoden k<>timai essa ja ulkomaisessa roiminnas a SVLJL:o ja sen jäsenliitot ovat edelleenkin S'aaneet 0 akseen valtiovallan ja varsinkin Opetusministeriön ekä Valti<>n Urh.eilu- ja Voimi telulautakunnan luottamusta ja aineellista avustusta. Tämä tuki ja SVUL:n eri toimielimien työsk entelyyn 0 allistuneiden yksityisten henkilöiden ponnistelut ovat yhde ä luon et ne tulokset, joista auekkjoittanut liittohallitus jättää edelläolevan selostuksen 21/ 5 k<>koontuvan SVUL:n liittokolwuksen ja tulevai uuden arvosteltavaksi. Helsingi ä toukokuulla SUOME VOIMISTELU- JA URHEILULIITON V. J. Niiniluoto, puheenj<>htaja. LIITTOHALLITUS. Lauri Santala, sihteeri.

5 DEBET Suomen Voimistelu- ja Urheilu- TASE- An Kassatili : 21 P ankkitili : 68 Arvopa peritili ,7A39 : - Kii'nnevelka'kirjaintili : - Wih;,kma nin Mitalitili PainoLuoLe tili Siniristilipputili Kivini e m en Kiinteis Lötili : - 600: : : - Kaluslo-tili : - Henkilötili : 81 Kirjasto'Lili : - P.ääO!llla tij i Edellisten vuos ien Lappiot... 3'09.890: 43, V:n 1932 voillo : : 55 Smk : 90 liiton tilinpäätös v TILI. P er H en'kil-5 Lili Erikoi s liitloj e ll lti~i Urheiluliillo : 46 Voimis Leluliillo : 82 P e6äpallo liill o P a iniliilto : &: 69 Poika urheiluliillo : 55 P yöräily liillo : 26 Hiihtoliitto : 73 Smk. KREDIT : --

6 DEBET An Kulunkitili Posti-, Puhelin- ja :Sähkösanoma'kulujcnlili.... Sckalaistenlili Piiriloiminoau avustutslili Erikoisliittojen Määräralla lili... :... Edu tuslili Vi.lskma nin Haulau tili Prop.agandalili Kiviniemen HoilQlili Vllosi.kil'janlili Järjeslölehdenlili Poi.s1ojentili Arvopape ri li Ii Vilskma nin Mila litili Kirja totili kalustolili Kiviniemcn kiinlei.stötili Henkilölili.... Suomen Voimistelu- ja Urheilu : : 7Q 1.3&7: 90 j,li.oo{) : : : 50 VOlrro- JA : : : : {) : : : 4Q 1.2&5: : :- 548: l: 10 PääO'lllatili V voitto {)1 : 88 Smk : 92 liiton tilinpäätös v TAPPIOTlLI. Per Prof. ViI kmanin MilaIilili PainoluoleliIi Sinirislilippulili Pa}kka- ja Vuokralili KorKotiJi Va llioaputili Siirtoj a: ValmennusrahaslotSta KREDlT 338: : : : 25 1 H.768 : 17 W2.000:- 45{).OOO : : 92

7 v hyväksytyt voimistelun arvostelutuomarit. Eteki-Pohjatnmaan piiri: lj lk. Appelroth, T., luulnantti, Kauhava. Hjelt, E., opi kelija, Lapua. Mänlyko ki, J., Sk-vääpeli, J'alasjärvi. Re'nko, V., konllorisli, Kauhava. H elsingiln piiri: lk. Smed, V., fil. maiste ri, HeLsinki. Uo ikkhlen, M., voimistelunopellaja, Helsinki. ]J lk. AlJen, E., konrtlori ti, HeI.sinki. Itä-Ka,-jalatn piiri: II lk. HirvOJlen, S., kansakou lunopeblaja, ortava.ja. Hirvone n, T., kansakoulunopettaja, Sortavala. Jä äs:k elä i'n en, E. E., kanakoulunopetlaja, Sortavala. Karanko, 0., kansakoulunopellaja, Sortavala.,Kasanski, Y., kan akoulunopellaja, Sortavala. Koiraneen, M., kan akoulunop,ettaja, ortavala. Leppälä, M., kansakoulunop ell aja, Sorlavala. LindqviiSt, Å., kansakoull1nopeuaja, orta vala. Maljanen, V., kansakou Menitula, V., kansakoulunopebtaja, ortavala. Mäkelä, V., kan akoull1n opellaja, ortavala. Sjönbe rg, P., kan.sakou ll1nopettaja, ' orlavala. Kymenlaakson piiti: lk. Slenman, B., odontol. kand., Karhula. WaJllqu is l, 0., rc.s. luuln., Ulti. Viinikai'nen,., toimitusjohtaja, Kouvola. II lk. Hakala, V., ra utalieläinen, Kouvola. Lukkari, E., konl<toristi, Karhula. Schneider, A., sorvari. Kuusanko ki. Per'äpohjolatn pii1'i : II Ik. Halvari, M., toimitusjohtaja, Rov aniemi. V iip1win piiri: 11 Ik. Snäll, E., melsänlarkastaja, pölläkkälä. U udenrnaan piiri: II lk. K-einän en, U., yli oppilas, Ryltylä. V hyväksytyt rata- ja kenuäurheilun ylituomarit. Envald A. iilsinööri, Kajaani. Finell 'A., työnjohtaja, Hyvinkää. Gädd~, H., mekaanik~o,.. ~ajaani... Heikkinen, Y., rautati'elamen, TOIJala.. Huusari, A., maanviljelijä, MyllykoskI. Hög tröm, S., ylioppila, Han~o.. Janhunen, Å., ylioppilas, HeI mkl. Järvelä, E, prokuristi, Tampere. KanO'as T., johtaja, Tampere. Kukko~en R. konttoristi, Enso. Laine v.' m~joitusmestari, Kajaani. Leino~~m' K opiskelija, Kajaani. Lundell, 'E., in inööri, ~YVä:>kylä. Luoma O. vääpeli, KaJaam. Manni~en,' E., vääpeli, Kaj aani. Marttinen U. konttoristi, Relrola. Mustonen,' K.: konttoristi, Kajaani.. J atunen, I., konttol~sti, Pankakosln... Pylvänen, Å., pankinjohtaja,. Kuh'n::omeml. Raunio, E., maanvilj lijä, VIrolahtI. Rusanen, J., aluepäällikkö, Paltamo... uominen, 0., prokuri ti, KaJaam. Taipale, K., ka anhoitaja, Kotka. Takala, V., konttoristi, Kotka. Tavast, Å., insinööri, Tampere. Tuulos, K, hieroja, Ta~p~re. Vapaavuori, F., konttoristi, Tampere. Vellamo,.J:., kauppias, Tampere. Viinikainen, G., toimitusjohtaja, Kouvola. Värri, E., maanviljelijä, Virolahti. '.

8 141 v r~k i steröidy t mäenlaskun arvostelutuomarit. Kansainväliset t1wrnm it. 1) Kauppi, L., Ounasvaaran Hiihto eura 2) Roni, 1., Lahden Hiihtoseura. ' 1 ämä ovat ennen rekisteröidyt kansallisiksi tuomareik i. Kansalliset tuomarit. 1) Puro, V., Tampereen Hiihto eura 2) Lindegren, E., Tampereen Hiihto 'eura 3) nrmio, K., Tampereen Hiihtoseura ' 4) Lehto, U., Tyrvään Voima ' 5) Riihonen, u., Mäntän Urh~iliiat 6) K~nunen, 1., Pirkkalan Urh~ilijat, 7) Hillo, P., Lahden Hiihto eura 8) Rinne, V., Lahden Hiihtoseur'a 9) Pöyry, A., Lahden Hiihtoseura; 10) Kuronen, P., Riihimäen Kisko 11) Tui kunen, rr., Orimattilan J;my, 12) Alen, E., Hyvinkään Tahko 13) Räty, 1., Harlun Urheilijat: 14) K~ttunen, V., Elisenvaaran Jymy, 15 ) HIekkanen, J., Elisenvaaran Jymy, 16 ) Kapanen, T., Jaakkiman Kisa, 17) Siitonen, V H elylän Ponteva 18) Poutiainen, E., Sortavalan Viritys 19) Koski, T., Tornion Pyry, ' 20) MUTto, A., Ounasvaaran Hiihtoseura 21 ) Mikkonen, A., Tampere. ' Näistä on 5 ennen piirikunnallisiin kilpailuihin rekisteröityjä.. Pii7-ikunnallis et tuomarit. 1) Antero, Lauri, Pirkkalan Urheilijat, 2) Taulasalo, 0., Tampereen Hiihtoseura, 3) Kilpinen, E., Lahden Hiiht08eura, 4) Rosen, S., Pirkkalan rheilijat, 5) Kiv,elä, E., Pirkkalan Urheilijat, 6) Virta, V., Pirkkalan Urheilijat, 7) Siren, U., Pirkkalan Urheilijat, 8) Eskola, V., Tyrvään Voima, 9) Tapanainen, A., Lahden Hiihto eura, 10) Hillo, E., Lahden Hiihto eura, 11).l iku, T., Lahden Hiihtoseura, 12) Honkanen, A., Lahti, 13) Hovi, T., Utin Haukat, 14) Rauhamäki, u.,.a.sikkalan Raikas, 15) Ikävalko, J., Sortavalan Virity, 16) Rytkönen, H., Elisenvaaran Jymy, 17) Ojalainen, M., Eli envaaran Jymy, 1 ) Kirpitsen, P., Harlun Urheilijat, 19) Arminen, M., Simpeleen Sk. Urheilijat, 20) Partarnen, P., impelen k. ).'heilijat, 21) Tolkki, K, Uukuniemen Urheilijat, 22) Tiainen, 1., Parikkala, Hyr ke, 23) Lamberg, E., Kaalamon Koitto, 24) Suomalainen, M., Impilahden 1 ku, 25) Kekäläinen, S., Sortavalan Mlk. Urheilijat, 26) SoikkeE, M., Parikkala, Hyrske, 27 J Hermonen, E., Ounasvaaran Hiihtoseura, 2 ) Halvari, M Ounasvaaran Hiihtoseura, 29) Herranen, V., OU1\a vaaran Hiihto eura, 30) Ylioikarainen, M., Ouna vaaran Hiihtoseura, 31) Kaltio, V., Ouna vaaran Hiihtoseura, 32) Sipilä, P., Ounasvaaran Hiihtoseura. Nä' tä ka'ksi ennen reki teröityjä.

9 V hyväksytyt pesäpallotuomarit. Etelä-Pohjanmaan piiri. Ik. Helve, Martti, 3. otilas ohjaaja, Seinäjoki. II Ik. LipasLi, Irja, voimistelunopettaja, Seinäjoki. Oura, Pentti, voimi telunopettaja, Kalajoki. Etelä-Saimaan piiri. II lk. La mpila, J,uuso, voimistelunopettaja, La,p peenranta. 1 lk. II I>k. H elsingin piiri. Ka jaste, E., tekniikan ylioppilas,,pus. Kivilinna, Aaro, ylioppilas, H'PL. Saarinen, Armas, v-oimislelunopeitaja, Hel.s.inki. Ti.tlslröm, Aarne, rauta!. virkamie, PT. Tukkimäki, E.. luulnantti, H elsinki. Vlj.alamo, Qlavi, voimhsle I,nop~ ltaja, H lsinki. f,[ietala, Kalle, kersanui. SVJC Karvonen, Kalle, voimiste lunopettaja, Helsi nki. Kiljunen, Esteri, voinlistelunopettaja, Helsinki. Noroma, Kai, voimi lelnnop~ltaja, Helsin ki. Pa,IO'l11äki, Vilho, konttoristi, PT, Rinne, Vei kko, voimistelunopetta ja, Hei inki. oinamo, Eino, vahlimeslari, KH. Sorjonen, T. 1., voimistelunopettaja, Helsinki. Veok-ström, 13., voimistelunopettaja, H e.lsinki. Väänänen, Kalle Jorma, ylioppilas, Hei inki. Hämeenlinnan piiri. lk. Pellinen,. Kullervo, varatuomari, RPL, Riihimäki. Roine, A., 3. sotilasohjaaja, Hämeenlinna. T eivaala, Väinö, voimiste lun lehtori, Hämeenlinna. II lk. Harviainen, Kauko, Hämeenlinna'n Tuki. H ei liö, Tauno, 'IlPV, Toijala. Hällninen, Vilho, liikeapula inen, Hämeen.linnan Tarmo. Kirjalainen, E., voimistelunopettaja, Toijala. La1llklkanen, Qlavi, RPL, RUhimäki. Paikkala, Veik.ko Ahto, Hämeenlinna n Tanmo. Penttinen, A'rtturi, faktori, Hämeenlinnan Tuki. Pohjåvirta, Aarne, Hämeenlinnan Tanmo. Törnroos, Jaakko, Terva. kotsken Pa,to. Itä-Karjalan piiri. r Ik. Vapa lahti, T., pa tori, Loimola. II lk. Halonen, Sakari, PS, Sortavala. Kuusisto, Inkeri, voijlni telunopetlaja, Suistamo. Keski-Pohjanmaan piiri. Il lk. Pakka,la, Einar, 3. sotilasohjaaja, Ko'kkola. K eski-s1wmen pii1'i. 11<. Saarinen, Teemu, voimistelunopettaja, Jyväskylä. Kymenlaakson piiri. Ik.,salava, Aaro, taloudenhoitaja, HP, Hamina. Salovaara, Aarne, kun nallisneuvo, Kotka. II Ik. Arpiainen, Veikko, voimi telunop ltaja, Hamina. Hakalainen, Ahti, yli,oppilas, J\:uusankosken Veto. Huu ari, Anlti, Myl,lyko ken Kilpa- V,eiko!. Lahden piu'i. 1 lk. Puukko, Eino, voimistelunopettaja, H einola. II lk. Aalto, Taimi, neiti, Lahti. Hovi, Martti, Qrimattila n Jymy. Ro i, Armi, piirustulksenopettajalar, Laultakylä. Mikkelin piiri. otilas rr!k. Harvo, Harald. 3. ohjaaja, Mikkeli. Oul1m piiri. 1 Ik. Lehtosaari, M., 3. sotilasohjaaja, Oulu. Lyly, Erkki, lehtori. QKV, Qulu. 143 II Ik. Jussila, T., 3. sotilasohjaaja, QP, Qulu. Kainuvaara, Terttu, voimistelunopettaja. Raahe. Lassila, Helga, neiti, Qulu. Lunki, Heikki, aluepäällikkö, Paavolan Kisa. Mustonen, U., Limingan Niittomiehet. Piirainen, J., QP, Qulu. Salojärvi, P., QP, Qulu. Snellman, G., Qulu. Tolonen, Ula, neiti, Qulu. Ylin eva, H. M., Qulu. Peräpohjolan pii,'i, Ik. Halvari, MatLi, joht:1ja, Lapin Pojat, Rovaniemi. Lahdenper.ä, E., 3. sotilasohjaaja, Karihaaran Karu. rr Ik. Heiskan en, Kalle, koululainen, l{emin Yhteis.lyseon Va uhti. limmonen, Aarnc, koululainen, Kemin Yhteislyeon Va uhti. J änkälä, Väinö ylioppha, Lapin Pojat, Rovani emi. Kesti, Laina, neiti, Rovaniemen rhelijat. Leinon,en, Kalle, koululainen, Kemin Yhl.ci lyseo n Vauhti. Nykän.en, Viljo, koululainen, Kemin Yht.cislyseon Vauhti. Niska, Erkki, Hovaniemen Lapin P oja!. Nummi, Kalle, Rovaniemen Urheilijat. yqvist, Eva, neiti, Karihaaran.Karu. Pelr.e.ll, La, Hovanie. meu Lapin P ojat. a ntala, Lempi, neiti, Kemin Nai voimiglel ija,l, Tiainen, Arvo, Rovanie men Lapin Pojat. Vuori, Aulis A., Aura.

10 144 Ui> Pohjois-KarjalGln piiri. Lk. Konltinen, Olio, lääkinläohjaaja, JoPS, J oensuu. Tuomi, Hj., 3. oti,la ohjaaja, Joen uu. II Ik. Björn, Eino, opettaja, Enon Pojal. Blomqvist, Rolf, res. vänrikki, Värlsilä. Fabritius, Einar, ylioppilas, J oips, Joensuu. Haa pa la inen, Veikko, opiske lija, Nurmon Sepot. Halttunen, Sulo, res. vänrikki, JK, Joen uu. Hintikka, Väinö, liik,,,mi es, JK, Joensuu. Hirvonen, Veikko, vovmit5- telunopellaja, J K, Joensuu. Jokinen, a kari, opisk.ejija, JoPS, Joensuu. K.etlun en, Yrjö, pankin. joh laja, Vä rtsi lä. Kokkonen, Reino, liikeapulainen, JoP, Joen uu. Ko unen, Väin'l, liik-eapu lainen, JK, Joensuu. Kova,lainen, Eino, opellaja, Outokummun rjl eilijal. Malinen, imo, opiskelija. J,oPS, JoenSUlI. Mus ton.en, Kauko, apteekki-o ppilas, JK, Joen uu. Nevalainen, Otlo, opella ja, Nttrmen Sepol. Partanen, Reino, ylioppilas, JoP, Joens uu. Pölönen, nto, liikeapulain en, J-oIP, Joensuu. Ranoken, Erkki Olavi, opi kelija, urmen Sepot. Savo.lai nen, Hei kk i, voimistelunopellaja, J oent5uu. or a, Leo, autonkuljetlaja, JK, Joensuu. Vaakanainen, Eino, ylioppilas, Joen UUll SLU. VaJ.lius, Toivo, opettaja, Polvijärven rheilijal. Pohjois-Sooon piiri. J[ Ik. Heikkinen, Pa;lvo, voimis telunopellaja, KUV, Kuopio. Iivanainen, Martti, kaup. pa-apulainen, Suonenjoen Vasa~ma. Ke ti, J. F., opettaja, Varo kauden rheilijat. Muj.e, Erkki, ylioppilas, Suonenjoen Va ama. Salminen, Kauko, Siilin järven,ponnistus. Tarvainen, Viljo, vaallu I'i, uonenjoen Vasama. Vartiainen, Voiiinö. yliop.pilas, KUV, Kuopio. Porvoon piiri. T Ik. Heikura, Tuomo, voimis telunopellaj,a, Porvoo. n lk. Virtanen, Pa\.le, voimi te lunopellaja, Porvoo. Satak1mnGln piir-i. Ik. Salminen, Pauli, voimit5 telunopellaja, Pori. IJ lk. Forsberg, Aarne, PPV, Pori. '-,e ino, Ta uno, työnjohtaja, PPV, Pori. Selälä. Olli, koululainen, Harjavallan Pesäpallocura. Tampereen pii1-i. l,ik. Suomala, E., voimistelunopellaja, Kanga ala, TI Ik. Eljaala, Anmas, TMP, Tampere. Enäste, Leo, TP, Tampere. La hl incn, Reino, TJl, Tamperc. Murtola, A.Ili, voimi telun opeltaja, Tampere. Lahti,nen, Rei no, TP, Tam p,ere. 10 Ruissalo, Ta mpere. Sylvänne, Voima. Jorma, TP, Kosti, Tyrvään Var-sinais-Su()men piir i. II lk. Dahlberg, Aaro, koululainen, Turun UL. Engblom, P. 0., ylioppilas, aio. Honkanen, Inkeri, neiti, Turku. Ko kinen, Eero, Turun UL, auvo. L ii pola, Heikki, ylioppi. las, Vehmaa. Linnavuori, Tauno, toi. miltaja, Turku. Rautila, R voimistelun- opetlaja, Turku. Vallinko ki, Väinö, Loimaa. Viipurin piiri. 1 Ik. Karvinen, Elli, voimistelun lehtori, Viipuri. Lahtinen, Väinö, voimistelun lehtori, Viipuri. II Ik. Höglund, Kosti, ylioppilas, E K, Enso. Kukkonen, R., konttoristi, ER, Enso. Lakkinen, En io, EK, Enso. Lakkinen, Uuno, ER. Emo. Olkku, Rei no, Viipuri. Vepsäläinen, Eino, HP2, Viipuri.

11 SISÄLLYSLUE TTE LO : Siv. Yleiskatsau VUL:n toimintaan... 3 SVUL :n Liitlokokou v SVUL:n Liillob.a1litus v t4 V,oimistelulii tlo v U.nheiluliitito v Hiili lolii tto v Painiliibto v P.esäpalloliiUo v. 1, Pyöräilyliitt-o v P oi'kaurheiluliiho v ,...,.... SVU'L:n piirit v SVlJlL:n toitm isto v SVUIL:11 ~ i ll idpä'ä t ö v V hyväksytyt voimistelun arvwllelu buoma,rit V h y v~y t yt r a ta- ja kerultäurh eilun ylih lomarit V r ekisteröidy t mäenlaskun :ljrvooibelu tuomarit V. 1'9312 hyväksytyt pesä pal1oluotillat i ~ VOIMISTELU JA URHEILU S VUL:n j a sen jäsen liittojen j ärjestö/ehti Lehteä j ulkaisee ja kustantaa Julkaisee kaikki SVUL:n ja sen jäsenliittojen viralliset tiedoitukset. Lehti ilmestyy kahdesti kuukaudessa ja maksaa vuosikerta vain 20 markkaa. Kuluvan vuoden vuosikerran tilaajat saavat myös kaikki tähän mennessä ilmestyneet numerot. Välttämätön jokaiselle seuralle ja urheilun johtomiehelle. Suomen Voim istelu- ja Urheiluliitto H E LSINK I S i m 0 n k a t u 1 2, A - Puh e Ii n ~ --J

12 SVUL:n ja sen jäsenliittojen Urheiluliiton. Voimisteluliiton. Painiliiton. Pesäpalloliiton. Pyöräilyliiton ja POikaurheiluliiton SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V toiminta- ja kilpailusääntöjä. pöytäkirjakaavakkeita y. m. kaavakkeita sekä kilpailijoiden numeroja on saatavana toimistostamme. Huom.l Hiihtoliiton sääntöjä y.m. myy liiton toimisto : Lahti, Tapionkatu 8. Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Toimisto Helsinki - Simonkatu 12, A - Puh HELSINKI , KAUPPALEHTI OY:N KIRJAPAINO

13 Suomen Voimistelu ja Urheiluliitto vuonna Helsinki Kauppalehti Oy:n Kirjapaino. Vuosi 1933 oli Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 28:s toimintavuosi. Saattaisi luulla, että mainitut vuodet uurastaneen järjestön organisatio, toiminta ja työtavat ovat jo vakiintuneet ja kiteytyneet määrättyihin muotoihin, se mahdollisuushan on aina olemassa järjestötoiminnassa, mutta niin ei kuitenkaan ole ollut Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitossa. Päinvastoin liitto on ollut ja todennäköisesti tulee edelleenkin olemaan virkeän kehityksen alainen järjestö, jossa varsinkin viime vuosina on edistytty alalla jos toisellakin. Todettakoon tässä yhteydessä vain v tehdyt liiton järjestörakennetta koskeneet muutokset, ja nuorekkaan johtajareservin astuminen nykyisille tärkeille paikoilleen liiton eri toimielimissä. Jo vuosi 1932 osoitti, että osittaiset epäilykset SVUL:n järjestörakenteen muutoksista olivat aiheettomia, ja viimeksi kulunut vuosi 1933 on yhä varmistanut tätä käsitystä. Entisten jaostojen muodostaminen itsenäisiksi SVUL:n jäsenliitoiksi on aiheuttanut entistä vilkkaampaa taloudellista yritteliäisyyttä ja sen seurauksena ainakin eräät jäsenliitot ovat turvanneet taloutensa, vieläpä järjestäneet sen melkoisia ylijäämiä tuottavaksi. Samanaikaisesti voidaan myös todeta, että liiton toiminta kokonaisuudessaan on nimenomaan juuri jäsenliittojensa yritteliäisyyden lisääntymisen seurauksena entisestään monipuolistunut ja tehostunut. Niinpä SVUL:ssa hoidettu propaganda-, neuvonta- ja kurssitoiminta on ollut viimeksi kuluneena vuonna laajempaa

14 4 kuia milloinkaan aikaisemmin ja varsinaisen kilpailutoiminnankin piiriin on lähinnä monenlaisten propaganda- ja sarjakilpailujen avulla saatu kerättyä yhä taajempia osanottajajoukkoja. Edellämainitun, seuraavassa tarkemmin selostettavan toiminnan tuloksena Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton jäsenmäärä on vuonna 1933 kohonnut korkeammalle kuin milloinkaan aikaisempana vuonna, ja sehän parhaiten osoittanee, että liiton toiminta on ollut entistä tehokkaampaa, uusia joukkoja herättävää ja toimintaan kannustavaa. Liiton toiminta-alaan kuuluvat harjoitusmuodot. Liiton toiminta-alaan ovat vuonna 1933 kuuluneet seuraavat liikuntaharjoitusmuodot: 1) voimistelu, 2) rata- ja kenttäurheilu, 3) hiihto ja mäenlasku, 4) kreikkalais-roomalainen ja vapaapaini, 5) pesäpalloilu, 6) pyöräily ja 7) poikaurheilun eri muodot. Liiton organisatio ja johto. Liiton organisatio on edelleenkin ollut seuraavanlai-. nen: a) liittokongressi, b) liittokokous, c) liittohallitus, d) seuraavien jäsenliittojen liittokokoukset ja liittojohtokunnat: 1) Suomen Voimisteluliitto r.y., 2) Suomen Urheiluliitto r.y., 3) Suomen Hiihtoliitto r.y., 4). Suomen Painiliitto r.y., 5) Pesäpalloliitto r.y., 6) Suomen Pyöräilyliitto r.y. ja 7) Poikaurheiluliitto r.y., e) seuraavien piirikuntien piirikokoukset, piirijohtokunnat ja jaostokokoukset: 1) Etelä-Pohjanmaan piiri, 2) Helsingin piiri, 3) Hämeen piiri, 4) Itä -Karj alan piiri, 5) Kainuun piiri, 6) Keski-Pohjanmaan piiri, 7) Keski Suomen piiri, 8) Kymenlaakson piiri, 9) Lahden- piiri, 10) Oulun piiri, 11) Perä-Pohjolan piiri, 12) Pohjois Karjalan piiri, 13) Pohjois-Savon piiri, 14) Satakunnan piiri, 15) Suur-Savon piiri, 16) Uudenmaan piiri, 17) Varsinais-Suomen piiri ja 18) Viipurin piiri. Liiton toimielinten kokoukset ja jäsenistö. Vuonna 1933 ovat liiton toimielimet pitäneet kokouksia seuraavasti ja ovat niiden jäsenmäärät olleet seuraavat:. ToiInielin Puheenjohtaja Kokouksien Jäsenistö I :ien seuluku I jäse- luku roja niä Liittokokous Liittohallitus.... V. J. Niiniluoto Jäsenliitot: Urheiluliitto U. Kekkonen Voimisteluliitto... V. J. Niiniluoto Hiihtoliitto ~. Hillo Painiliitto H. Lehmusto Pesäpalloliitto.... ~. Merinen Pyöräilyliitto..... E. Tilus Poikaurheiluliitto.. ~. Tanner SVUL:n kokonaisjäsenmäärä. SVUL:n kokonaisjäsenmäärä oli vuonna seuraa ja niissä yhteensä 63,174 jäsentä. Tässä yhteydessä todettakoon, että SVUL on Jasenliittojen välityksellä ollut erikoissopimuksien perusteella yhteistoiminnassa seuraavien järjestöjen kanssa: Suomen Armeija, Suojeluskuntajärjestö, Svenska Finlands Idrottsförbund, NMKY:n Urheiluliitto, Suomen Akateeminen Urheiluliitto, Suomen Voimisteluopettajaliitto, Suomen Oppikoulujen Urheilijat, Suomen Nuorisoliitto ja Raittiuden Ystävien Urheiluliitto ja että liitto on erinäisissä a!:.ioissa toiminut yhdessä m.m. Kouluhallituksen, Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Nuorisohuollon Valtuuskunnan kanssa. Liiton toimielimien työtavat. SVUL:n jäsenliittojen hoitamasta propaganda-, neuvonta- ja kurssitoiminnasta on tarkat selostukset kunkin 5

15 6 jäsenliiton toimintakertomuksien yhteydessä. Yleiskäsityksen saamiseksi tämän toiminimen laajuudesta kuitenkin tässä yhteydessä todettakoon seuraavat yhteenvedot: Kurssitoiminta on kuluneen vuoden aikana ollut tehokkaampaa kuin milloinkaan aikaisemmin ja on kursseja toimeenpantu seuraavasti: 1) Voimistelukursseja 25 kurssit 2) Rata- ja kenttäurheilukursseja 32 kurssit.. 3) Hiihto- ja mäenlaskukursseja 6 ku~t... 4) Painikursseja 21 kurssit ) Pesäpallokursseja 28 kurssit... : ) Pyöräilykursseja 1 kurssit ) Poikaurheilukursseja 4 kurssit osanottajalle Yhteensä 117 kurssit 3,070 osanottajalie Edellämainituilla kursseilla SVUL on kouluttanut runsaasti urheiluneuvojia liiton omiin perusjärjestöihin ja moniin liiton ulkopuolisiinkin seuroihin ja järjestöihin. Edellämainittujen palkintotuomarikurssien perusteella liitossa on rekisteröity uusia arvostelu- ja palkintotuomareita seuraavasti:. 1) voimistelun alalla tuomaria 2) rata- ja kenttäurheilun alalla ylituomaria 3) hiihdon ja mäenlaskun alalla tuomaria 4) painin alalla ) pesäpalloilun alalla Yhteensä 510 tuomaria Kurssitoiminnan rinnalla on mainittava urheilunjohtomiehille ja. aktiiviurheilijoille järjestetyt neuvottelupäivät, joita on pidetty seuraavasti: a) voimistelu: 1) 28/5, Helsinki osanottajaa 2) 26-27/ 8, Helsinki b) rata- ja kenttäurheilu: 3) 25/ 3, Helsinki ) 6/ 8, Turku : 58 5) 3/ 12, Helsinki c) hiihto ja mäenlasku: 6) 11/3, Lahti d) paini: 7) 14/ 5, Helsinki 8) 15/ 10, e) pesäpalloilu: 9) 17/ 4,,Helsinki 10) 23 / 4, 11) 1/ 10, f) pyöräily: 12) 7/5, Helsinki 13 ) 14/10, g) poikaurheilu: 14) 15/ 10, Helsinki h) yleinen järjestötoiminta: 15) 21/5, Helsinki Yhteensä 581 osanottajaa Edelläselostettujen kurssien ja neuvottelupäivien johtajiksi, opettajiksi, luennoitsijoiksi ja alustuksien esittäjiksi liitto onnistui kiinnittämään eri harjoitusmuotojen parhaat asiantuntijat. Heistä mainittakoon seuraavat: a) voimistelu: lehtorit Y. Nykänen, V. Lahtinen ja P. Syren, voimistelunopettajat H. Savolainen, M. Uosikkinen, B. Stenman, P. Virtanen, P. Mannola, E. Rautila ja E. Levon, sotilasohjaajat J. Ikävalko, Y. Calonius ja L. Heikkinen, opettaja L. Keinänen, konttoristi E. Palolampi ja herra 1. Pakarinen; b) rata- ja kenttäurheilu: taloudenhoitaja P. Karikko, voimistelunopettajat A. Uusikylä ja T. Saarinen, 7

16 8 opettajat H. Lahtinen, L. Keinänen ja M. Järvinen, metsänhoitaja O. Andersen, konttoristi I. Natunen, työnjohtaja A. Osola, varatuomari A. Husgafvel, rautatievirkamies L. Simelius ja johtaja A. Mustonen; c) hiihto ja mäenlasku: johtaja Armas Palmros, lehtorit Yrjö Durchman ja Ranne Roni, sotilasohjaaja Y. Calonius, herrat P. Nuotio ja A. Lukander; d) paini: tohtori Heikki Lehmusto, urheilunopettaja A. Kaskela, painivalmentajat O. Friman ja E. Leino, johtajat K. Lampila, H. Tanner, A. Murto, V. Nopanen ja N. Sohlo, kirjaltaja L. Anttila, etsivä A. Tuominen sekä herrat U. Pappinen ja A. Haavisto; e) pesäpalloilu: maisterit L. Pihkala, O. Veijola ja V. Järvi, ylioppilaat P. Harvela, A. Kivilinna, O. Kupiainen ja V. Pyykkö, sotilasohjaajat L. Elomaa, B. Kiljander, P. Komonen ja Hj. Tuomi, voimistelunopettajat O. Vaalamo, V. Lagström, P. Salminen ja I. Kautto, opettaja K. Laakkonen, ylipainaja VI Nordström, johtaja L. Eräste, res. vänr. L. Koivisto ja H. Huttunen sekä herra H. Hykkyrä; f) pyöräily: insinööri E. Tilus, kauppiaat R. Hellberg ja A. Lehtonen sekä kirjaltaja P. Mäkelin; g) poi kaurheilu: tohtorit L. Tanner ja Kaarina Kari, kouluhallituksen voimisteluntarkastaja Arvo Vartia, lehtori Elli Karvinen, voimistelunopettaja Fanny Stenroth, opettajat G. Valtonen, A. Tynell ja L. Keinänen, urheiluvalmentajat P. Karikko ja A. Osola, voimistelunopettaja A. Uusikylä ja toimittaja A. Kivilinna. Neuvontatyö. SVUL:o ja sen jäsenliitot ovat hoitaneet myös laajaa neuvontatyötä, johon SVUL:n toimiston henkilökunnan lisäksi on osallistunut suureksi osaksi edelläluetellut voimistelun ja urheilun eri alojen asiantuntijat. Tästä neuvontatyöstä on tarkemmat selostukset julkaistu kunkin asianomaisen toimielimen kertomuksen yhteydessä. Yleinen propaganda- ja valistustyö. Paitsi edellä lyhyesti mainitun ja jälempänä selostettavan kurssi- ja neuvontatoiminnan avulla SVUL:o ja sen jäsenliitot ovat monella muullakin tavalla pyrkineet herättämään harrastusta eri liikuntaharjoitusmuotoihin. Tätä n.s. yleistä propagandatyötä on hoidettu useitten merkkijärjestelmien, propagandaviikkojen ja -päivien, kilpailujen, julkaisujen, sanomalehtikirjoituksien, radioesiteimien, propagandafilmien y.m. avulla. a) Merkki järjestelmät : Liiton merkkijärjestelmätoiminta on kuluneen vuoden aikana sikäli laajentunut, että poikia varten vuoden lopussa on perustettu eri koinen hiihtomerkki. Myöhäisen talventulon takia poikain hiihtomerkkejä ei kuitenkaan voitu k.o. toimintavuoden aikana jakaa. Liiton muita taitomerkkejä koskeva jako on ollut seuraavanlainen: Mer'kkijärjestelmä Mestari 11k. II1k. III lk. IV lk. Harrast. Yht merkkj merkki 1) Urheilumerkkejä ) Voimistelu ) Hiihto ,924 2,152 4) Pyöräily ) Poikien 198 3,689 19,512 23,399 6) Paini Yhteensä ,939 19, ,651 26,930 Merkkijärjestelmästä puheenollen todettakoon, että poikien urheilu- ja myös voimistelumerkit on edelleenkin annettu ilmaiseksi kaikille asianomaisille merkkivaatimusten suorittajille. b) Propaganda viikot ja -päivät: Kiinnittääkseen valtion ja kuntien viranomaisten, maan opettajiston ja lasten vanhempien kuin myös laajojen muiden kansalaispiirien huomiota eri liikunta-

17 10 harjoitusten suureen merkitykseen liitto on toimeenpannut seuraavat propagandaviikot ja -päivät: 1) Poikien talviurheilupäivät 4-5/2, 2) Yleinen hiihtopäivä 26/2, 3) Merkillisten urheilupoikien viikko 15-21/5, 4) Yleinen pesäpallopäivä 25/5, 5) Yleinen pyöräilypäivä 28/5, 6) Poikien kesäurheilupäivät 15-16/7, 7) Yleinen voimistelupäivä 25-26/1L Hyvissä ajoin ennen edellämainittuja propagandatilaisuuksia asianomaiset jäsenliitot ovat antaneet yksityiskohtaisia ohjeita päivien viettämisestä liiton alaisissa järjestöissä. Tämän lisäksi päivien merkitystä on tehostettu sanomalehtipropagandan, radioiltojen ja' -esitelmien, näytöstilaisuuksien, puheitten, esiteimien y.m. avulla. c) Kilpaautoiminta: Kuluneen vuoden aikana jäsenliitot ovat myöntäneet alaistensa järjestöjen toimeenpantavaksi seuraavat kilpailut: Kansal- Kansain- Kilpailumuoto lisia välisiä Yhteensä 1) VOimisteluk~ailut ) Rata- ja ke täurheilukilpailut ) Painikilpailut ) Hiihtokilpailut ) Mäenlaskukilpailut ) Yhdistetyn hiihdon kilpailut ) Pesäpallokilpailut ) Pyöräilykilpailut ) Poikaurheilupäivien kilpailut 2 2 Yhteensä 537 4~ 586 Kansainvälisestä k ilpailutoiminnasta puheen ollen voidaan todeta, että liitto on edelleenkin pyrkinyt ylläpitämään suhteita huomattavimpien urheilumaiden kanssa. Paitsi useita yksitrisluontoisia ulkomailla ja kotimaassa järjestettyjä kansainvälisiä kilpailuja, liiton edustusurheilijat ovat osallistuneet seuraaviin maaotteluihin: 1) Norja--Suomi maaottelu yleisurheilussa, Oslo 1-2/7, voittaja Suomi pist. 2) Ranska-Suomi yleisurheilumaaottelu, Helsinki, 26-27/8, voittaja Suomi pisto 3) Unkari--Suomi maaottelu voimistelussa, Budapest 5/3, voittaja Unkari pist., Suomi pisto 4) Suomi-Unkari-Viro heimo-ottelu painissa, Budapest, 22-24/4, pisteet Suomi 19, Unkari 13 ja Viro 1L 5) Suomi-Ruotsi painimaaottelu, Helsinki, 3-4/12, voittaja Suomi ) Suomi-Eesti pesäpallomaaottelu,' Hämeenlinna, 27/8, voittaja Suomi 8-0. Kansainvälisestä kilpailutoiminnasta mainittakoon lisäksi, että Suomen Painiliitto toimeenpani Helsingissä 17-20/3 Euroopan mestaruuskilpailut kreikkalais-roomalaisessa painissa, joihin osallistui 9 maata. Paitsi useita mestaruuksia ja palkintosijoja Suomi voitti mycs maitten välisen kilpailun 14 pisteellä. Seuraavina olivat: Ruotsi, Saksa ja Unkari. Oslossa 27/8 järjestettyihin pyöräilymestaruuskilpailuihin Suomi lähetti 6-miehisen joukkueen, joka sijoittautui kolmanneksi. Tässä yhteydessä erikseen todettakoon voimistelumme hyväksi ulkomailla tehty propaganda. Niinpä Budapestissa pidetyn Suomi-Unkari maaottelun jälkeen liiton voimistelijat antoivat Unkarissa 12 eri paikkakunnalla voimistelunäytöksiä. Niinikään Ruotsissa annettiin 2 näytöstä ja Tanskassa 1 näytös. Kansainvälisen hiihtoliiton arvokilpailuissa 10-12/2 Innsbruck'issa maatamme edustanut joukkue saavutti erittäin huomattavan menestyksen. d) Julkaisutoiminta: Tehdäkseen suorittamansa propagandatyön entistä tehokkaammaksi SVUL:o perusti kuluneena vuonna Voimistelu ja Urheilu-nimisen järjestölehden, joka ilmestyi kahdesti kuukaudessa. Sitäpaitsi Pesäpalloliitto on kustantanut Pesäpalloilijan Vuosikirjaa. SVUL:n julkaisutoiminta on kokonaisuudessaan ollut seuraava: 11

18 12 1) Järjestölehti Voimistelu ja Urheilu sivua 2) Pesäpalloilijan Vuosikirja ) Merkillisten urheilutyttöjen ja poikien viikkoa viettämään ) Rata- ja kenttäurheilun kilpailusäännöt 106 5) Voimistelumer kkikokeiden ja mestaruusy.m. kilpailujen säännöt ) Pesäpallosäännöt ) Pyöräilysäännöt ) Urheilumerkkisuoritusten tuloskirja ) Kutsu XI voimistelujuhlaan musiikkiliit- teineen ) Voimisteluharrastajamerkin säännöt ) Poikien hiihtomerkin säännöt ) SVUL:n toimintakertomus v ) Hiihto ja mäenlaskusäännöt tulostauluk- koineen ) Olympialaiskisat Los Angelesissa e) Muu propagandatoiminta: Ylläselostetun propaganda toiminnan lisäksi liitto on hoitanut valistustyötä esim. sanomalehdille lähetettyjen artikkelien avulla. Niinikään liiton aloitteesta on järjestetty useita radioesitelmiä ja erityinen merkillisten urheilupoikien viikon radioilta. Sitäpaitsi liiton toimiston virkailijat ovat tehneet useita puhe- ja esitelmämatkoja. Tässä yhteydessä erityisesti painostettakoon sitä työtä, jonka liiton 18 piiri sihteeriä ovat omilla toi-.1 mainittakoon, että liitto on hankkinut elokuvakoneen mialueillaan suorittaneet. Uutena propagandamuotona datilaisuuksissa. Liitto on myqs valmistuttanut pesäpalloilua ja voimistelua esittävät filmit. Osanotto ulkomaisiin kongresseihin. SVUL:n jäsenliitot ovat olleet edustettuina seuraavissa kansainvälisissä kongresseissa: 1) 6-13/2 Kansainvälisen Hiihtotiiton kongressi Innsbruckissa, edustaja' johtaja J. Hillo; 2) Kansainvälisen Painilii ton kongressi Helsingissä 16/4 edustajat H. Lehmusto ja V. Smeds; 3) Heimo- ottelun painissa Suomi-Unkari-Viro kongressi Budapestissa 22/4, edustajat K. Lampila ja E. Mannelin; 4) Pohjoismaitten Hiihtoliittojen kongressi Lahdessa 24-25/8, edustajat J. Hillo, A. Palmros ja Y. Calonius; 5) Pohjoismaiden Pyöräilyliiton kongressi Oslossa 26/8, edustaja Raul Hellber-g. Kuolemantapaukset. Kuluneen vuoden aikana liitto on kuoleman kautta menettänyt kaksi ansioitunutta toimihenkilöään. SVUL:n monivuotinen johtokunnan jäsen ja liiton rahastonhoitaja, prokuristi A. R. Lang kuoli joulukuun 18 päivänä ja Painiliiton johtokunnan jäsen, tunnettu painija ja valmentaja O. Friman lokakuun 18 päivänä. Liiton kunniajäseneksi kutsuminen. Tekemänsä päätöksen mukaisesti liittohallitus on kutsunut SVUL:n kunniajäseneksi varatuomari V. J. Niiniluodon hänen 50-vuotispäivänään kesäkuun 6 p:nä. Liiton ansiomerkkien jakaminen. Urheiluliiton johtokunnan esityksestä liittohallitus on myöntänyt SVUL:n ansiomerkin seuraaville Japanin Urheiluliiton toimihenkilöille: Y. Yamato, K. Hiroma, J. Morita ja I. Watanabe. Edustus Alfred Kordelinin urheilurahaston hoitokunnassa. Alfred Kordelinin rahaston urheilun ja terveydenhoidon edistämiseksi Suomessa-nimisen säätiön hoitokunnassa ovat liiton edustajina olleet johtaja Aksel Ek ja prokuristi A. R. Lang. Valtionapu. Opetusministeriön päätöksellä SVUL on saanut toimintaansa varten Smk:n 262,000: - suuruisen valtionavustuksen. 13

19 15 SVUL:n' Liittokokous v SVUL:n jäsenliittojen ja piirien edustus on ollut seuraava: A. Jäsenliitot. Urheiluliitto: maisteri L. Pihkala, lehtori V. Teivaala, hallitussihteeri U. Kekkonen, kauppias K. Tuomi, kamreeri T. Uimonen; Voimisteluliitto: eversti K. E. Levälahti, tuomari V. J. Niiniluoto, lehtori Y. Nykänen, lehtori V. Lahtinen; Painiliitto: tohtori H. Lehmusto, kirjaltaja L. Anttila; Pesäpalloliitto: toimittaja E. Merinen, tuomari P. Harvela; Hiihtoliitto: johtaja J. Hillo, tohtori A. Järvinen, pormestari O. Lyytikäinen, maanvj.ljelijä E. Raunio; Pyöräilyliitto: insinööri E. Tilus; Poikaurheiluliitto: tohtori L. Tanner, opettaja G. Valtonen. B. Piirit. Etelä-Pohjanmaan piiri: tuomari K. G. R. Ahlbäck; Helsingin piiri: kapteeni H. öhman; Hämeen piiri: johtaja Y. Linnas; Itä-Karjalan piiri: sotilasohjaaja J. Ikävalko; Kainuun piiri: insinööri A. G. Enwald; Keski - Pohj anmaan puri: prokuristi Y. Kivelä; Keski-Suomen piiri: kauppias H. Launiainen; Kymenlaakson piiri: kauppias E. Paavola; Lahden piiri: konttoripäällikkö A. Pöyry; Oulun piiri: johtaja N. Sohlo; Peräpohjolan piiri: kultaseppä V. Nopanen; Pohjois-Karjalan piiri: kello seppä E. Raunio; Pohjois-Savon piiri: pankinjohtaja Ilm. Keinänen; Satakunnan piiri: konttoristi Y. Miilunpalo; Suur-Savon piiri: prokuristi M. Hämäläinen; Varsinais-Suomen piiri: isännöitsijä K. Laaksonen; Viipurin piiri: apul.poliisimestari O. Mäkeläinen: Uudenmaan piiri: rautat.virkam. L. O. Viitanen. Kuluneen vuoden Liittokokous pidettiin Helsingissä toukokuun 21 päivänä. Kun SVUL:n puheenjohtaja, tuomari V. J. Niiniluoto oli liittohallituksen puolesta avannut kokouksen, valitsi kokous puheenjohtajikseen apulaispoliisimestari O. Mäkeläisen ja tuomari K. G. R. Ahlbäck'in sekä sihteerikseen SVUL:n toimistopäällikkö Lauri Sanlzlan. Liittokokouksessa tehtiin m.m. seuraavat päätökset: 1) vahvistettiin SVUL:n tilinpäätös liittohallituksen laatimassa muodossa ja hyväksyttiin liiton toimintakertomus v:lta 1932; 2) myönnettiin tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapaus asianomaisille; 3) hyväksyttiin ensi vuoden liittohallituksen jäsenten matkakulujen korvausperusteet: II luokan rautatiematkat, tarvittaessa makuuvaunulipun hinta sekä päivärahaa jokaiselta matka- ja toimituspäivältä Smk. 75:-; 4) päätettiin liiton tilintarkastajille suorittaa palkkio laskun mukaan; 5) päätettiin, ettei SVUL:n jäsenliitoilta vuonna 1933 kanneta minkäänlaisia jäsenmaksuja;

20 16 6) päätettiin nimetä jäsenliitoille SVUL:n varoja siten, että jäsenliitot saavat vuosittain käyttää toimintaansa seuraavien pääomien korot: Urheiluliitto ,000:- Voimisteluliitto ,000: - Hiihtoliitto ,000:- Painiliitto ,000 : - Pesäpalloliitto ,000:- Poikaurheiluliitto ,000: -. Pyöräilyliitto ,000: Yhteensä 1,380,000 : - 7) vahvistettiin liiton talousarvio vuodelle 1934 ja myönnettiin SVUL:n jäsenliitoille seuraavat avustusmäärärahat:. Urheiluliitto Hiihtoliitto Voimisteluliitto P esäpalloliitto Painiliitto Poikaurheiluliitto Pyöräilyliitto ,865: - 45,940: - 41,605: - 34,655: - 27,100: - 23,300: - 13,535 : - Yhteensä 250,000: - Näiden avustusmäärärahojen lisäksi jäsenliitot ovat saaneet edellisessä kohdassa mainittujen pääomien korot yhteensä Smk. 96,000:-. 8) todettiin kokouspäivään mennessä valitut SVUL:n jäsenliittojen edustajat v:n 1934 liittohallituksessa ja valittiin hallituksen kokoonkutsujaksi johtaja J. Hmo; 9) valittiin liiton v:n 1933 tilintarkastajiksi pankinjohtaja J. Keinänen ja tilintarkastaja M. Kauppila ja varatilintarkastajiksi kauppias E. Paavola ja kamreeri E. Koponen; ; 10) tehtiin SVUL:n toimintasääntöihin seur aavat muutokset: ' 20 :n 6 mom. Piirikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: ) päätettiin seuroilta niiden kok onaisjäsenmäärien perusteella kannettavan piiriveron suuruudesta; 20 :n 7, 8 ja 9 mom. Piirikokouksessa saapuvilla olevat saman SVUL:n erikoisliiton alaisten seurojen edustajat valitsevat yhden (1) edustajan ja hänen varamiehensä johtokuntaan. Tässä äänestyksessä on kullakin vaaliin osallistuvalla seuralla yksi (1) ääni kutakin asianomaiseen erikoisliittoon ilmoitetun jäsenmäärän alkavaa viittäkymmentä (50) jäsentä kohti. Ellei piirissä toimivan jonkun erikoisliiton alaisten seurojen edustajia ole kokouksessa saapuvilla, valitsee niiden puolesta jäsenen ja varajäsenen piirikokous, jossa tapauksessa kullakin kokoukseen osaaottavalla seuralla on yksi (1) ääni. Piirikokouksen päätöksellä voidaan piirijohtokuntjan valita näiden varsinaisten jäsenten lisäksi enintään kolme (3) lisäjäsentä ja on tällöin kullakin kokouksessa edustettuna olevalla seuralla yksi (1) ääni. Niinikään piirin puheenjohtajan vaalissa on kullakin seuralla yksi (1) ääni. 11) hyväksyttiin SVUL:n amatöörisääntöihin seuraavat muutokset: 3. Jos urheilija tietensä kilpailee ammattiurheilijan kanssa jossain SVUL:n jäsenliittojen ohjelm istossa olevassa liikuntaharjoitusmuodossa, h ii net on julistettava amatöörioikeutensa menettäneeksi. 4. Jos urheilija kilpailee ammattiurheilijan kanssa jossain m uussa kuin SVUL:n jäsenliittoje-p, ohjelmistoon kuuluvassa liikuntaharjoitusmuodossa, tekemättä sitä kuitenkaan rahan tai muun aineellisen edun vuoksi, SVUL:n asianomainen jäsen- 17 2

21 18 19 liitto päättää hänen amatööriydestään. Tätä päätöstä on kaikkien muiden SVUL:n jäsenliittojen noudatettava. 5. 0) amatööri ei saa eikä hän saa sallia nimeänsä tai kuvaansa käytettävän minkään liikkeen tai tehtaan mainostuksena tai suosituksena. eivät ehdottomasti ole ammattiurheilijoita. - Mikäli tämä kohta on ristiriidassa jonkin kansainvälisen keskusliiton amatöörisääntöjen kanssa, asianomainen SVUL:n jäsenliitto noudattaa kansainvälistä sääntöä. 6. Tietensä ammattiurheilijaksi antautunut henkilö ei voi saada takaisin amatöörioikeuksiaan kansainväliseen kilpailutoimintaan nähden. Amatöörioikeutensa menettänyt henkilö, joka yhtäjaksoisesti kansalliseen kilpailutoimintaan nähden. J 8. g) ) päivää kohti ruokaan ja asuntoon. Siinä tapauksessa, että IAAF:n neuvosto on jonkun jäsenliittonsa esityksestä todennut, että yhden (1) punnan päiväraha kultavaluutassa on asianomaisessa maassa riittämätön, voidaan sanotussa maassa suorittaa neuvoston korottama määräraha; h) amatööri ei saa vastaanottaa matka- tai muita korvauksia ulkomaisiin kilpailuihin pitemmältä ajalta kuin 21 vuorokaudelta kalenteri-. vuotta kohti. Näiden päivien yhdistäminen kahtena perättäisenä kalenterivuonna (esim. joulukuun 11 päivästä tammikuun 21 päivään) samaa kilpailumatkaa varten ei ole sallittu;

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset 1976 2016 Alaosasto perustettu 23.2.1976, jolloin paikalla 17 eläkeläistä Hallitukset Jäsenmäärä 1976? Eino Mäkinen Aino Antila Erik Pauli Liisa

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995 2003, 2009 Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden ottelun yhteistuloksella.

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta).

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta). Mäntsälän Kennel ja Metsästysseura Ry Vuosikokous 2013 25.2.2013 Paikka: Ampumarata Paviljonki Aika: 25.2.2013 klo 18.00 Läsnä: 64 henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 92 13 15 15 15 15 12 16 16 7 2 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 86 13 13 20 20 20 13 3 Varis Juha n Kyykkä 60 11 11 11 9 0 18 0 4 Kononen

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0 64,8 18,5 19,0 18,5 19,0 19,0 56,5 121,3 64,0 60,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 56,0 116,0 237,3

1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0 64,8 18,5 19,0 18,5 19,0 19,0 56,5 121,3 64,0 60,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 56,0 116,0 237,3 Pienmäen SM-kilpailu Tekn.asiantjaSeppo Hiltunen K 64 Arv.tuomari Esko Venäläinen JHS ry Tuomarit - C - Pekka Heikkinen - E - Pertti Laaksonen Pit.kerroin +/ 2,4 1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Erät Ilmaolympiapistoolin SM kilpailut 2012 lauantai

Erät Ilmaolympiapistoolin SM kilpailut 2012 lauantai Erät Ilmaolympiapistoolin SM kilpailut 2012 lauantai 24.3.2012 I erä klo 11 00 toinen puolikas 15 00 Joht Torikka, tulk. Huhtamäki/ Alho 2. Heikkinen Matti P-HA Y 3. Helassalo Heikki RSA Y 4. Virtanen

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEI LUN OIKEUSTURVALAUTM(TJNNAN KOKOONPANO Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Markku Pohjola,

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailu 2013

SVA mestaruuskilpailu 2013 Säkylä 14. - 16.06.2013 17:39:43 50m Pistooli, sarja Y45 1. Petri Viljanen K-64 84 86 90 85 345 2. Kimmo Loponen K-UAS 80 86 85 83 334 3. Markku Kumin LovAS 82 85 78 81 326 4. Petri Leppänen HlAS 74 66

Lisätiedot

VALINTAKILPAILUT UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS SUOMEN 8. VI. 1924 OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN OLYMPIAREPRESENTANTER CYKELÅKNING. FGIRs CYKELSEKTION

VALINTAKILPAILUT UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS SUOMEN 8. VI. 1924 OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN OLYMPIAREPRESENTANTER CYKELÅKNING. FGIRs CYKELSEKTION SUOMEN OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN ENSIMÄISET VALINTAKILPAILUT LÄHTÖ- JA TULOPAIKKANA KAIVOPUISTO KAIVOHUONEEN EDUSTALLA LÄHTÖ KLO 11 A.P. 8. VI. 1924 FÖRSTA UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS I OLYMPIAREPRESENTANTER

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Aika klo Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 23 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 23 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2014 pöytäkirja Aika 7.2.2014 klo 18.00 19.14 Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 23 seuranjäsentä liitteenä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

L-S aluemestaruuskilpailut, 20-vuotisjuhlakisat

L-S aluemestaruuskilpailut, 20-vuotisjuhlakisat SaSA:n rata, Halikko, Hevonpää 04. - 06.09.2015 19:48:13 25m Olympiapistooli, sarja M 1. Olli Söderlund RSA 98 91 85 274 88 91 80 259 533 2. Hannes Frigård SA 96 93 82 271 92 86 82 260 531 3. Simo Saarenmaa

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012 Neljällä voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995-2003, 2009-2011 Yhteensä 19 kautta Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden

Lisätiedot

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 9. - 11.3.1990, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat 2. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 3. Paavo Paananen Kemin Into 1. Ismo Kamesaki Voikkaan Viesti 2. Vesa Mäki-Turja

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 Joensuu, Veteraanikansalliset 10.7.2016 M30 100 m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37 M35 100 m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 M35 1500 m 1. Simo Hämäläinen Joensuun Kataja 4.32,61 M35 pituus

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Poikien vapaapainin SM-kilpailut, KUORTANE

Poikien vapaapainin SM-kilpailut, KUORTANE Poikien vapaapainin SM-kilpailut, 19.-20.5.1973 KUORTANE 30 kg 1. Erkki Vuorenmaa Laihian Liitto-Urheilijat 2. Pekka Tuomaala Lapuan Virkiä 3. Jukka Iilomo Viipurin Voimailijat 4. Eero Lehto Tampereen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o 146-147 N :o 146. Kiertokir j e postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Kuluvan kesäkuun 15 päivästä tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot