SVUL:n piirit v

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SVUL:n piirit v. 1932.."

Transkriptio

1 SVUL:n piirit v Aikaisemmin on jo lyhye ti elostettu VUL:n järjestörakentee.ssa kuluneen vuoden alussa yle.m.mis ä toimielimissä tapahtuneet muuta1.'set. N.s. erikoi liittolinjalle iirtymi estä huolimatta pidettiin piiri toimintaan nähden välttämättömänä säilyttää entinen järjestelmä mahdol Ii imman suuressa määrin koskemajttoonana. Mutta samalla kun todettiin yhteisen piiri toiminnan tarkoituksenmukai uu, pidettiin kuitenkin tarpeellisena antaa n.s. fakkia ioitten tuntijoille oil,eus päättää omien erikoi liittojensa aloja ko kevista a ioi ta piirei ä. iten ai'kaansaatiin piirien jaostotoiminta, jonka rinnalla kuitenkin säilytettiin yhteinen pii.rijohtokunta, johon piiriin kuu luvat saman eri koi liiton eurat valitsevat yhtei en edustajan. Tämä edustaja sekä piirin puheenjohtaja ja ibteeri muodo tavat edellämainitun jao ton, joita piiri ä näinollen on yksi jokaista SVUL:n jäsenliittoa kohti. Puheenjohtaja ja erikoisliiton seurojen edustaja voivat kuitenkin vaatia, että jaostokokoul,sen päätös aliste.taan piirijohtokunnan kolwnaisuude aan harkittavaksi. ja ratkaistavaksi. 'räten on piirijohtokunnalle pidätetty ylin ratkaisuvalta a iois.så, joma jaostokokous ei ole yk imielinen. SVUL:n Liittohallituk elle aapuneista piirien kuluneen vuoden toimintake.rtomulcsi.sta voi todeta, että piire1 ä yleen ä ollaan tyytyväisiä tähän järje telmään. Kuitenkin on eräi ä piirei ä edelleenkin pyritty esittämaän kaikki a iat piirijohtokunnan rajtkaistavaiksi, johtuen tämä nähtävästi siitä, että piirijohtokuntien jä enet ovat yleensä,monipuolista urheilutoimintaa har~oi.ttavien seurojen valitsemia ja näinollen ovat. euratolmm~a a kouliintuneet piirijohtokunna kin käsittelemään en urheilumuotoja koskevia a ioita. SVUL:n piirien toiminna ta maini~takoon, että p~irit ovat kuluneen vuoden aikana uonttaneet todelhsen 'uw:työn olympialaiskeräyksen alalla. Tällä, niin~ui? ai'kai.semmillakin kerroilla Olympialainen K eräystolmjkunta nim. käytti hyväkseen SV L:n piiri toimintaa ja 'uureksi 0 aksi en ansiota on, että k.o. keräys pulaajasta huolimatta tuotti odotettua huomattava ti paremma t tulok et. Piirien toimintakel'tomuk 'ista voidaan erik en todeta, että mone a piirissä on omakohtai illa toii?-enl?~t~iljä.'p~ritty tehostamaan piirin ja e~ jä:' n~~ro~en Ja7'Jesto~1- mintaa erityi ten n uvottelu- Ja kur lbla~ 'uuk 1 n P~ltteissa. Niinikään on el'äi ä pii.re1s&1. ha.rjoltettu n.. loertävää neuvontatyötä järjestö- ja l{ilpailutoiminn~n. e~~.stämi.se1{'8i ja kehittä:mis ksi piirin alueella. Nll~llkaa~l piirijohtokunnat ovat yleejlsä huo.leh~ne.et k~.n\nn.. er~koi.sliiton alaisten piirime taruuslulpailujen Jal'J e tamlsestä. Piirijohtokuntien ja VUL:n ylempien toi.mielimien välinen kans akäyminen on ollut ntiseen tapaan luottamuk 'ellinen ja entistäänkin vilkka~mpi... Piirien jä enistöi tä ja kokon} J ta on Jl.ukaI tu yhteenveto tämän toimintakertomuk en 'ivulla Kuluneen vuoden piiritoimintaan ovat osallistuneet eul'aavat piirijohtokuntien jä enet: EteLä- aimaoo piil-i: A. Kautonen, kauppias, puheenjohtaja.; Hj. Suninen, kultaseppä, varapl~h eenjo htaja; J. Pulkkinen, vahtimestari, sihteel-i ja l'aha tonhoitaja. Jäsenet : H. IIuttunen, monttööri; P. Elomaa, i ännöitsijä; T. Sinkko jalkineliikkeenharj.; E. Lehtinen, työnjohtaja; T. Lairi, maanviljelijä; N. Julmrainen, po teljooni; E. Käkelä, puhelinmonttööri; T. Pylkkö, poliisikonstaapeli.

2 128 Etelä-Pohjan7naan piiri: K. G. R. Ahlbäck, tuomaj'i, pnheenjohta.ja,. 1 olammi, 'konttori, ti, sihteeri ja 1'ahastonhoitaja. Jäsenet: Å. Haamto, L. Simeliu:s, Å. Uusikylä, V. Luhtala, T. V. Hakala, Y. Vartio, E. Kinnari. Helsingin piiri: K Öhman, kapte ni, pt~heenjohtaja/ V. Partio, liikeapul., sihiee7'i ja rahastonhoitaja. Jäsenet : V. Syren, konttori ti; A. Janhunen, yliopp.; L. Anttila, kirjaltaja; Å. Patama liikemie ; E. Merinen, toimittaja; Å. Lehtonen, liikemies; Å. sola, työnjohtaja. H ämeenlinnan pii?-i : 1. atunen konttori ti, p1~heenjohtaja,' L. K inänen, opettaja, varap1~heenjohtaja/ A. Kosonen konttoripäällikkö, sihtect'i ja rahastonhoitaja. Jäsenet: K. Tuoml, kauppia ;.J. ieminen, teht. me tari; Y. H eikldnen, junamies; V. ieminen, peltiseppä ; H. Suomi, maisteri. Itä-Karjalan piiri: J. Ikävalko, sotilasohjaaja, p1~ h eenjohtaja/ J. Uski, aluepääuild{ö, va7'apnheenjohtaja,' Å. J okinen, kauppamatkustaja, sihtem-i ja rahastonhoitaja. Jäsenet : V. Siihtonen; K. Uimonen, kauppias; H. No usiain 1J, kansliapäällikkö; L. P. Kuivalainen, ylioppila ; 1\'1. Kupari, työnjohta.ja; E. Auvinen, kaupanhoitaja; Å. Ko ki, seminaaril.; Å. Tapanainen, maanviljelijä. Kain1~nn pii7-i : Å. G. Envald. insinööri, P1~heenjohtaja/ K. E. Mu tonen, konttori ti, varap1~heenjohtaja,' U. P. Rantala, konttoristi, sihtect'i ja rahastonhoitaja. Jäsenet: L. Heikkinen, sotilasoh jaaja ; V. Laine, maj.me t.; H. Gäd~a, mekan.; Y. Räi 'änen, kersantti; V. Lehto, vara tonholt. Keski-Pohjamnaan piiri: A. Valkama, opettaja, pu1heenjohta,ja/ V. 'lentola, kamreeri, varapuheenjohtaja,' Y. Kivelä, prokuristi, sihteeri ja rahastonhoiia.ia. Jäsenet: E. Pakkala, aluepäällikkö; T. Vähälä, maanvilj.; V. Komsi, paika1lispääll.; U. J. Mäkinen, kauppias; A. Kiviluoto, maanvhj.; T. Varila, kamreeri. K eski- 1wmen piiri: T. Salava, puheenjohtaja/ K. Vierto, kapteeni, varap1~ h eenjo htaja/ Y. Keilan, kello eppä, sihtee7-i ja 7'a}wstonhoitaja. Jä enet: H. Launiainen, kauppias; M. Huttunen; T. Vilhula, agronoomi; V. Halinen ; D. Volkoff ; Å. Järvinen, kunnanlääkäri. Kymenlaakson piiri: E. Paavola, kauppias, puheenjohtaja/ T. J. Korkeamäki, pakkame tari, sihteeeri ja mhastonhoitaja. Jäsenet: 1. P enttilä, rakennu mestari; Y. Calonius, otilasohjaaja; G. To ten, on, prokuristi; E. Raunio, maanviljo ; V. Brunila, opettaja; Å. J. Tava tila, työnjohtaja; E. Loikala, posteljooni. Lahden piil-i: Å. Pöyry, konttoripäällikkö, p1~heenjohtaja/ Y. alminen, varap1~heenjohtaja/ V. J. Scheele, sihteer'i ja 7'ahastonhoitaja. Jäsenet: P. Tuomala; A. Palin; V. Kuusio, paikalli päällikkö; -R. Roni, lehtori; J. V. Le kinen; A. K. Huvinen; H. Henriks on. Mikkelin piiri: M. Hämäläinen, prolmristi, p1dleenjohtaja/ A. Manninen, va7'ap1(heenjohtaja/ E. ykänen, sihteee1'i/ P. Turunen, kauppias, raha tonhoitaja. Jäsenet: 'r. Kontipfn, kauppias; E. Haukka, johtaja; R. Palomäki, vänrikki; E. Vahvaselkä J kauppa-apul

3 13'0 Oululn piiri: E. Lyly, lehtori, p~th eenjohtajaj G. Niemes, sihteet'ij O. Blomqvist, mhastonhoitaja. Jäsenet,' H. vedberg; Sohlo; E. Sohlo; K. Merikoski, kauppia ; H. Turula. P er'ä-pohjolan piir'i: V. Nopanen, kultaseppä, puheenjohtajaj Matti, Halvari, johtaja, sihteeri ja r'ahastonhoitaja. Jäsen: L. Kauppi, johtaja. Pohjois-Ka?'jalan pii?'i: V. Vainikainen, kapteeni, puheenjohtajaj H. Tuomi, sotiolasohjaaja, vamp~th eenjo htaja j. Lindfor, sihteeri ja r alwstonhoitaja. Jäsenet: Hj. F or tröm; R. Kokkonen, kauppa~apul.; M. Kaakinen; T. Hirvonen; E. Leskinen; E. Raunio, keho eppä; E. Kauppinen; V. Hurskainen. Pohjois-Savon pii?'i: Ilmari K einän~m, pankinjohtaja, puheenjohtajaj K. Laakkonen, opettaja, vampuheenjohtajaj A. Weisell, konttori ti, ihtee?;' ja mhastonhoitaja. Jäsenet: P. H eikkinen, voim.o,pett.; K. O. Larsson, johtaja; V. Helander, luutn.; T. Pitkänen, ylikonstaapeli; E. P ekonen, NMKY:n ihteeri; A. Kettunen; S. Sahlström ; U. E. Iivanainen. P01'Voon pii?;': A. Sipilä, 0. astopäällikkö, puheenjohtajaj V. Falck, konttoristi, sihtee?'i. Jäsenet': T. Heikura, voim. opett.; O. Adolfsson; r. H einonen; H. Gil.ad; A. Petäjistö, konttori ti; S. Didriksson ; B. Holmberg. Savonlinnan ptt1'l: H. Luostarinen, p1theenjohtaja)' A. Kuvaja, var'ap1lheenjohtajaj A. Mikkonen, sihteer i ja mhastonhoitaja. Jäsenet,' 1. Alvi, opettaja; K. Luukkainen, in inööri; T. H. Parviainen, opettaja; J. Kuukasjärvi; r. Hämäläinen; Y. ykänen, opettaja; T. Tuunan.en. Tarnper' een piir-i: A. Tavast, insinööri, lj1theenjohtajaj O. Salonen, opettaja, vamp11lheenjohtajcfj Y. Linna, j,ohtaja, mhastonhoitajaj. F. Vapaavuori, konttoristi, sihteeri. Jäsenet : E. Palolampi, konttoristi; T. Kangas, prokuri ti; S. ääksjärvi, prokuri ti; L. Pi'kkola, konttori ti; L. Ruohola, kauppia ; O. Suoniemi, konstaapeli; T. Arvola. Va?'sinais-Suomen pii?;': R. Koponen, tuomari, puheenjohtajaj E. Leino, fil. maisteri, sihteer'i. Jäsen et: N. Jokinen; H. Tanner, liikemie ; K. Freijman; E. Laaksonen; K. Kankare; K. Tuomisto; L. Elomaa, otilasohjaaja. Viip1trin pii?'i: A. Kuusisto, iru inööri, puheenjohtajaj O. Mäkeläinen, poliisimest. apul., sihteerij A. Elomaa, mhastonhoitaja. Jä enet: V. Lahti.nen, lehtori; E. Koponen, kamreeri; O. E. Rikkilä johtaja; T. Valkama faktori; U. Kunttu, konttori ti; K. Elminen, teknikko; A. Laine, laborantti; K. Käkönen, kauppias; O. 0 anen, kontt.oristi; E. Sutinen, opettaja. 131 Satakunnan piiri: G. Valtonen, opettaja, puheenjohtajaj E. Levon, voim. opettaja, sihteet'ij Y. Blomberg, konttori ti, r'ahastonhoitaja. Jäsenet: Y. Milan., konttoristi; R. Mela, varastonhoit.; J. KQskinen; H. J ao.s; K. Tamminen, opettaja; K. Öhberg.

4 133 SVUL:n toimisto v SVU,L:n ja sen jäsenliittojen: Urheiluliiton, Voimisteluliiton, Painiliiton, Pe äpall<>liiton, Pyöräilyliioon ja Poikaurheiluliiton yhteinen toimisto on edelleenkin sijainnut H ei ingi ä SVUL :n oma a huoneistossa, Simo'I1- katu 12. Hiihtoliiton toimisto <>n kuluneen vu<>den aikana ollut Lahd a, jo a liiton asioita on hoitanut lehtori Ranne Roni. SVUL:n toimi topäällikkönä ja amalia SVUL:n liittohallituk en ja Poikaurheiluliiton ihteerinä on ooiminut opettaja Lau1'i Santala, Paini-, P esäpallo- ja Pyöräilyliittojen iht.eerinä t<>imittaja Eina1'i Mannelin ja Urheilu- ja Voimisteluliittojen sihteerinä ylioppila Ilmat'i Sinisalo. SV L:n kirjarnpitäjänä on ollut rouva Mm tta Backbe1'g, ka 'anhoitajana rouva Aino Ritvanen ja toimis toapulai ena 1/ 3 alkaen neiti II elmi II eikkinen. Edellämainittujen lisäksi liiton toimiston palv.eluk essa on ollut a iapoika. o anottonsa lisäk i eri liittojen toimintaan liiton virkailijat ovat joutuneet jak<> itse käsittelemään tai liittojen kokouksille e ittelemään seuraavat määrät S'aapu-. neita ja lähetettyjä kirjeitä y.m. : 1) saapuneita kirjeitä y.m. 6,963 kpl. 2) lähetettyjä kirjeitä.... 2,135 3) lähetettyjä po tietuanteja. 1,161 4) poikien merkkilähetyksiä.. 1,9 8 Yhteen ä 12,247 ikpl. SVUL:n toimiston toimintaa on valvonut SVUIJ:n liittohallitus. * * * Kuten edelläolevasta toimintakertomuksesta ilmen e, on SVUL :n, en jäsenlii ttojen ja piirien roimintaa edelleenkin johdettu lähinnä oman kansallisen voimistelu- ja urheiluelämän edelleen kehittämiseksi ja edistämiseksi. ii'llä miel sä tämä toiminta on koodi tunut ei ainoa - taan lii.ttojen omiin jä eniin, vaan myös liittoihin kuu]umattomiin kansal.aispiijreihin ja eritysesti nousevaan nuori oomm.e. Tämän toimintansa. ohella liitot ovat keränneet edustavimmat jäsoo.ensä uomi v<>ittoon-lipun ' ympärille siten ylläpitäen ja lujijttaenldn as'emaam;a kansainvälisen urheilutoiminnan alalla. Ku'luneen vuoden k<>timai essa ja ulkomaisessa roiminnas a SVLJL:o ja sen jäsenliitot ovat edelleenkin S'aaneet 0 akseen valtiovallan ja varsinkin Opetusministeriön ekä Valti<>n Urh.eilu- ja Voimi telulautakunnan luottamusta ja aineellista avustusta. Tämä tuki ja SVUL:n eri toimielimien työsk entelyyn 0 allistuneiden yksityisten henkilöiden ponnistelut ovat yhde ä luon et ne tulokset, joista auekkjoittanut liittohallitus jättää edelläolevan selostuksen 21/ 5 k<>koontuvan SVUL:n liittokolwuksen ja tulevai uuden arvosteltavaksi. Helsingi ä toukokuulla SUOME VOIMISTELU- JA URHEILULIITON V. J. Niiniluoto, puheenj<>htaja. LIITTOHALLITUS. Lauri Santala, sihteeri.

5 DEBET Suomen Voimistelu- ja Urheilu- TASE- An Kassatili : 21 P ankkitili : 68 Arvopa peritili ,7A39 : - Kii'nnevelka'kirjaintili : - Wih;,kma nin Mitalitili PainoLuoLe tili Siniristilipputili Kivini e m en Kiinteis Lötili : - 600: : : - Kaluslo-tili : - Henkilötili : 81 Kirjasto'Lili : - P.ääO!llla tij i Edellisten vuos ien Lappiot... 3'09.890: 43, V:n 1932 voillo : : 55 Smk : 90 liiton tilinpäätös v TILI. P er H en'kil-5 Lili Erikoi s liitloj e ll lti~i Urheiluliillo : 46 Voimis Leluliillo : 82 P e6äpallo liill o P a iniliilto : &: 69 Poika urheiluliillo : 55 P yöräily liillo : 26 Hiihtoliitto : 73 Smk. KREDIT : --

6 DEBET An Kulunkitili Posti-, Puhelin- ja :Sähkösanoma'kulujcnlili.... Sckalaistenlili Piiriloiminoau avustutslili Erikoisliittojen Määräralla lili... :... Edu tuslili Vi.lskma nin Haulau tili Prop.agandalili Kiviniemen HoilQlili Vllosi.kil'janlili Järjeslölehdenlili Poi.s1ojentili Arvopape ri li Ii Vilskma nin Mila litili Kirja totili kalustolili Kiviniemcn kiinlei.stötili Henkilölili.... Suomen Voimistelu- ja Urheilu : : 7Q 1.3&7: 90 j,li.oo{) : : : 50 VOlrro- JA : : : : {) : : : 4Q 1.2&5: : :- 548: l: 10 PääO'lllatili V voitto {)1 : 88 Smk : 92 liiton tilinpäätös v TAPPIOTlLI. Per Prof. ViI kmanin MilaIilili PainoluoleliIi Sinirislilippulili Pa}kka- ja Vuokralili KorKotiJi Va llioaputili Siirtoj a: ValmennusrahaslotSta KREDlT 338: : : : 25 1 H.768 : 17 W2.000:- 45{).OOO : : 92

7 v hyväksytyt voimistelun arvostelutuomarit. Eteki-Pohjatnmaan piiri: lj lk. Appelroth, T., luulnantti, Kauhava. Hjelt, E., opi kelija, Lapua. Mänlyko ki, J., Sk-vääpeli, J'alasjärvi. Re'nko, V., konllorisli, Kauhava. H elsingiln piiri: lk. Smed, V., fil. maiste ri, HeLsinki. Uo ikkhlen, M., voimistelunopellaja, Helsinki. ]J lk. AlJen, E., konrtlori ti, HeI.sinki. Itä-Ka,-jalatn piiri: II lk. HirvOJlen, S., kansakou lunopeblaja, ortava.ja. Hirvone n, T., kansakoulunopettaja, Sortavala. Jä äs:k elä i'n en, E. E., kanakoulunopetlaja, Sortavala. Karanko, 0., kansakoulunopellaja, Sortavala.,Kasanski, Y., kan akoulunopellaja, Sortavala. Koiraneen, M., kan akoulunop,ettaja, ortavala. Leppälä, M., kansakoulunop ell aja, Sorlavala. LindqviiSt, Å., kansakoull1nopeuaja, orta vala. Maljanen, V., kansakou Menitula, V., kansakoulunopebtaja, ortavala. Mäkelä, V., kan akoull1n opellaja, ortavala. Sjönbe rg, P., kan.sakou ll1nopettaja, ' orlavala. Kymenlaakson piiti: lk. Slenman, B., odontol. kand., Karhula. WaJllqu is l, 0., rc.s. luuln., Ulti. Viinikai'nen,., toimitusjohtaja, Kouvola. II lk. Hakala, V., ra utalieläinen, Kouvola. Lukkari, E., konl<toristi, Karhula. Schneider, A., sorvari. Kuusanko ki. Per'äpohjolatn pii1'i : II Ik. Halvari, M., toimitusjohtaja, Rov aniemi. V iip1win piiri: 11 Ik. Snäll, E., melsänlarkastaja, pölläkkälä. U udenrnaan piiri: II lk. K-einän en, U., yli oppilas, Ryltylä. V hyväksytyt rata- ja kenuäurheilun ylituomarit. Envald A. iilsinööri, Kajaani. Finell 'A., työnjohtaja, Hyvinkää. Gädd~, H., mekaanik~o,.. ~ajaani... Heikkinen, Y., rautati'elamen, TOIJala.. Huusari, A., maanviljelijä, MyllykoskI. Hög tröm, S., ylioppila, Han~o.. Janhunen, Å., ylioppilas, HeI mkl. Järvelä, E, prokuristi, Tampere. KanO'as T., johtaja, Tampere. Kukko~en R. konttoristi, Enso. Laine v.' m~joitusmestari, Kajaani. Leino~~m' K opiskelija, Kajaani. Lundell, 'E., in inööri, ~YVä:>kylä. Luoma O. vääpeli, KaJaam. Manni~en,' E., vääpeli, Kaj aani. Marttinen U. konttoristi, Relrola. Mustonen,' K.: konttoristi, Kajaani.. J atunen, I., konttol~sti, Pankakosln... Pylvänen, Å., pankinjohtaja,. Kuh'n::omeml. Raunio, E., maanvilj lijä, VIrolahtI. Rusanen, J., aluepäällikkö, Paltamo... uominen, 0., prokuri ti, KaJaam. Taipale, K., ka anhoitaja, Kotka. Takala, V., konttoristi, Kotka. Tavast, Å., insinööri, Tampere. Tuulos, K, hieroja, Ta~p~re. Vapaavuori, F., konttoristi, Tampere. Vellamo,.J:., kauppias, Tampere. Viinikainen, G., toimitusjohtaja, Kouvola. Värri, E., maanviljelijä, Virolahti. '.

8 141 v r~k i steröidy t mäenlaskun arvostelutuomarit. Kansainväliset t1wrnm it. 1) Kauppi, L., Ounasvaaran Hiihto eura 2) Roni, 1., Lahden Hiihtoseura. ' 1 ämä ovat ennen rekisteröidyt kansallisiksi tuomareik i. Kansalliset tuomarit. 1) Puro, V., Tampereen Hiihto eura 2) Lindegren, E., Tampereen Hiihto 'eura 3) nrmio, K., Tampereen Hiihtoseura ' 4) Lehto, U., Tyrvään Voima ' 5) Riihonen, u., Mäntän Urh~iliiat 6) K~nunen, 1., Pirkkalan Urh~ilijat, 7) Hillo, P., Lahden Hiihto eura 8) Rinne, V., Lahden Hiihtoseur'a 9) Pöyry, A., Lahden Hiihtoseura; 10) Kuronen, P., Riihimäen Kisko 11) Tui kunen, rr., Orimattilan J;my, 12) Alen, E., Hyvinkään Tahko 13) Räty, 1., Harlun Urheilijat: 14) K~ttunen, V., Elisenvaaran Jymy, 15 ) HIekkanen, J., Elisenvaaran Jymy, 16 ) Kapanen, T., Jaakkiman Kisa, 17) Siitonen, V H elylän Ponteva 18) Poutiainen, E., Sortavalan Viritys 19) Koski, T., Tornion Pyry, ' 20) MUTto, A., Ounasvaaran Hiihtoseura 21 ) Mikkonen, A., Tampere. ' Näistä on 5 ennen piirikunnallisiin kilpailuihin rekisteröityjä.. Pii7-ikunnallis et tuomarit. 1) Antero, Lauri, Pirkkalan Urheilijat, 2) Taulasalo, 0., Tampereen Hiihtoseura, 3) Kilpinen, E., Lahden Hiiht08eura, 4) Rosen, S., Pirkkalan rheilijat, 5) Kiv,elä, E., Pirkkalan Urheilijat, 6) Virta, V., Pirkkalan Urheilijat, 7) Siren, U., Pirkkalan Urheilijat, 8) Eskola, V., Tyrvään Voima, 9) Tapanainen, A., Lahden Hiihto eura, 10) Hillo, E., Lahden Hiihto eura, 11).l iku, T., Lahden Hiihtoseura, 12) Honkanen, A., Lahti, 13) Hovi, T., Utin Haukat, 14) Rauhamäki, u.,.a.sikkalan Raikas, 15) Ikävalko, J., Sortavalan Virity, 16) Rytkönen, H., Elisenvaaran Jymy, 17) Ojalainen, M., Eli envaaran Jymy, 1 ) Kirpitsen, P., Harlun Urheilijat, 19) Arminen, M., Simpeleen Sk. Urheilijat, 20) Partarnen, P., impelen k. ).'heilijat, 21) Tolkki, K, Uukuniemen Urheilijat, 22) Tiainen, 1., Parikkala, Hyr ke, 23) Lamberg, E., Kaalamon Koitto, 24) Suomalainen, M., Impilahden 1 ku, 25) Kekäläinen, S., Sortavalan Mlk. Urheilijat, 26) SoikkeE, M., Parikkala, Hyrske, 27 J Hermonen, E., Ounasvaaran Hiihtoseura, 2 ) Halvari, M Ounasvaaran Hiihtoseura, 29) Herranen, V., OU1\a vaaran Hiihto eura, 30) Ylioikarainen, M., Ouna vaaran Hiihtoseura, 31) Kaltio, V., Ouna vaaran Hiihtoseura, 32) Sipilä, P., Ounasvaaran Hiihtoseura. Nä' tä ka'ksi ennen reki teröityjä.

9 V hyväksytyt pesäpallotuomarit. Etelä-Pohjanmaan piiri. Ik. Helve, Martti, 3. otilas ohjaaja, Seinäjoki. II Ik. LipasLi, Irja, voimistelunopettaja, Seinäjoki. Oura, Pentti, voimi telunopettaja, Kalajoki. Etelä-Saimaan piiri. II lk. La mpila, J,uuso, voimistelunopettaja, La,p peenranta. 1 lk. II I>k. H elsingin piiri. Ka jaste, E., tekniikan ylioppilas,,pus. Kivilinna, Aaro, ylioppilas, H'PL. Saarinen, Armas, v-oimislelunopeitaja, Hel.s.inki. Ti.tlslröm, Aarne, rauta!. virkamie, PT. Tukkimäki, E.. luulnantti, H elsinki. Vlj.alamo, Qlavi, voimhsle I,nop~ ltaja, H lsinki. f,[ietala, Kalle, kersanui. SVJC Karvonen, Kalle, voimiste lunopettaja, Helsi nki. Kiljunen, Esteri, voinlistelunopettaja, Helsinki. Noroma, Kai, voimi lelnnop~ltaja, Helsin ki. Pa,IO'l11äki, Vilho, konttoristi, PT, Rinne, Vei kko, voimistelunopetta ja, Hei inki. oinamo, Eino, vahlimeslari, KH. Sorjonen, T. 1., voimistelunopettaja, Helsinki. Veok-ström, 13., voimistelunopettaja, H e.lsinki. Väänänen, Kalle Jorma, ylioppilas, Hei inki. Hämeenlinnan piiri. lk. Pellinen,. Kullervo, varatuomari, RPL, Riihimäki. Roine, A., 3. sotilasohjaaja, Hämeenlinna. T eivaala, Väinö, voimiste lun lehtori, Hämeenlinna. II lk. Harviainen, Kauko, Hämeenlinna'n Tuki. H ei liö, Tauno, 'IlPV, Toijala. Hällninen, Vilho, liikeapula inen, Hämeen.linnan Tarmo. Kirjalainen, E., voimistelunopettaja, Toijala. La1llklkanen, Qlavi, RPL, RUhimäki. Paikkala, Veik.ko Ahto, Hämeenlinna n Tanmo. Penttinen, A'rtturi, faktori, Hämeenlinnan Tuki. Pohjåvirta, Aarne, Hämeenlinnan Tanmo. Törnroos, Jaakko, Terva. kotsken Pa,to. Itä-Karjalan piiri. r Ik. Vapa lahti, T., pa tori, Loimola. II lk. Halonen, Sakari, PS, Sortavala. Kuusisto, Inkeri, voijlni telunopetlaja, Suistamo. Keski-Pohjanmaan piiri. Il lk. Pakka,la, Einar, 3. sotilasohjaaja, Ko'kkola. K eski-s1wmen pii1'i. 11<. Saarinen, Teemu, voimistelunopettaja, Jyväskylä. Kymenlaakson piiri. Ik.,salava, Aaro, taloudenhoitaja, HP, Hamina. Salovaara, Aarne, kun nallisneuvo, Kotka. II Ik. Arpiainen, Veikko, voimi telunop ltaja, Hamina. Hakalainen, Ahti, yli,oppilas, J\:uusankosken Veto. Huu ari, Anlti, Myl,lyko ken Kilpa- V,eiko!. Lahden piu'i. 1 lk. Puukko, Eino, voimistelunopettaja, H einola. II lk. Aalto, Taimi, neiti, Lahti. Hovi, Martti, Qrimattila n Jymy. Ro i, Armi, piirustulksenopettajalar, Laultakylä. Mikkelin piiri. otilas rr!k. Harvo, Harald. 3. ohjaaja, Mikkeli. Oul1m piiri. 1 Ik. Lehtosaari, M., 3. sotilasohjaaja, Oulu. Lyly, Erkki, lehtori. QKV, Qulu. 143 II Ik. Jussila, T., 3. sotilasohjaaja, QP, Qulu. Kainuvaara, Terttu, voimistelunopettaja. Raahe. Lassila, Helga, neiti, Qulu. Lunki, Heikki, aluepäällikkö, Paavolan Kisa. Mustonen, U., Limingan Niittomiehet. Piirainen, J., QP, Qulu. Salojärvi, P., QP, Qulu. Snellman, G., Qulu. Tolonen, Ula, neiti, Qulu. Ylin eva, H. M., Qulu. Peräpohjolan pii,'i, Ik. Halvari, MatLi, joht:1ja, Lapin Pojat, Rovaniemi. Lahdenper.ä, E., 3. sotilasohjaaja, Karihaaran Karu. rr Ik. Heiskan en, Kalle, koululainen, l{emin Yhteis.lyseon Va uhti. limmonen, Aarnc, koululainen, Kemin Yhteislyeon Va uhti. J änkälä, Väinö ylioppha, Lapin Pojat, Rovani emi. Kesti, Laina, neiti, Rovaniemen rhelijat. Leinon,en, Kalle, koululainen, Kemin Yhl.ci lyseo n Vauhti. Nykän.en, Viljo, koululainen, Kemin Yht.cislyseon Vauhti. Niska, Erkki, Hovaniemen Lapin P oja!. Nummi, Kalle, Rovaniemen Urheilijat. yqvist, Eva, neiti, Karihaaran.Karu. Pelr.e.ll, La, Hovanie. meu Lapin P ojat. a ntala, Lempi, neiti, Kemin Nai voimiglel ija,l, Tiainen, Arvo, Rovanie men Lapin Pojat. Vuori, Aulis A., Aura.

10 144 Ui> Pohjois-KarjalGln piiri. Lk. Konltinen, Olio, lääkinläohjaaja, JoPS, J oensuu. Tuomi, Hj., 3. oti,la ohjaaja, Joen uu. II Ik. Björn, Eino, opettaja, Enon Pojal. Blomqvist, Rolf, res. vänrikki, Värlsilä. Fabritius, Einar, ylioppilas, J oips, Joensuu. Haa pa la inen, Veikko, opiske lija, Nurmon Sepot. Halttunen, Sulo, res. vänrikki, JK, Joen uu. Hintikka, Väinö, liik,,,mi es, JK, Joensuu. Hirvonen, Veikko, vovmit5- telunopellaja, J K, Joensuu. Jokinen, a kari, opisk.ejija, JoPS, Joensuu. K.etlun en, Yrjö, pankin. joh laja, Vä rtsi lä. Kokkonen, Reino, liikeapulainen, JoP, Joen uu. Ko unen, Väin'l, liik-eapu lainen, JK, Joensuu. Kova,lainen, Eino, opellaja, Outokummun rjl eilijal. Malinen, imo, opiskelija. J,oPS, JoenSUlI. Mus ton.en, Kauko, apteekki-o ppilas, JK, Joen uu. Nevalainen, Otlo, opella ja, Nttrmen Sepol. Partanen, Reino, ylioppilas, JoP, Joens uu. Pölönen, nto, liikeapulain en, J-oIP, Joensuu. Ranoken, Erkki Olavi, opi kelija, urmen Sepot. Savo.lai nen, Hei kk i, voimistelunopellaja, J oent5uu. or a, Leo, autonkuljetlaja, JK, Joensuu. Vaakanainen, Eino, ylioppilas, Joen UUll SLU. VaJ.lius, Toivo, opettaja, Polvijärven rheilijal. Pohjois-Sooon piiri. J[ Ik. Heikkinen, Pa;lvo, voimis telunopellaja, KUV, Kuopio. Iivanainen, Martti, kaup. pa-apulainen, Suonenjoen Vasa~ma. Ke ti, J. F., opettaja, Varo kauden rheilijat. Muj.e, Erkki, ylioppilas, Suonenjoen Va ama. Salminen, Kauko, Siilin järven,ponnistus. Tarvainen, Viljo, vaallu I'i, uonenjoen Vasama. Vartiainen, Voiiinö. yliop.pilas, KUV, Kuopio. Porvoon piiri. T Ik. Heikura, Tuomo, voimis telunopellaj,a, Porvoo. n lk. Virtanen, Pa\.le, voimi te lunopellaja, Porvoo. Satak1mnGln piir-i. Ik. Salminen, Pauli, voimit5 telunopellaja, Pori. IJ lk. Forsberg, Aarne, PPV, Pori. '-,e ino, Ta uno, työnjohtaja, PPV, Pori. Selälä. Olli, koululainen, Harjavallan Pesäpallocura. Tampereen pii1-i. l,ik. Suomala, E., voimistelunopellaja, Kanga ala, TI Ik. Eljaala, Anmas, TMP, Tampere. Enäste, Leo, TP, Tampere. La hl incn, Reino, TJl, Tamperc. Murtola, A.Ili, voimi telun opeltaja, Tampere. Lahti,nen, Rei no, TP, Tam p,ere. 10 Ruissalo, Ta mpere. Sylvänne, Voima. Jorma, TP, Kosti, Tyrvään Var-sinais-Su()men piir i. II lk. Dahlberg, Aaro, koululainen, Turun UL. Engblom, P. 0., ylioppilas, aio. Honkanen, Inkeri, neiti, Turku. Ko kinen, Eero, Turun UL, auvo. L ii pola, Heikki, ylioppi. las, Vehmaa. Linnavuori, Tauno, toi. miltaja, Turku. Rautila, R voimistelun- opetlaja, Turku. Vallinko ki, Väinö, Loimaa. Viipurin piiri. 1 Ik. Karvinen, Elli, voimistelun lehtori, Viipuri. Lahtinen, Väinö, voimistelun lehtori, Viipuri. II Ik. Höglund, Kosti, ylioppilas, E K, Enso. Kukkonen, R., konttoristi, ER, Enso. Lakkinen, En io, EK, Enso. Lakkinen, Uuno, ER. Emo. Olkku, Rei no, Viipuri. Vepsäläinen, Eino, HP2, Viipuri.

11 SISÄLLYSLUE TTE LO : Siv. Yleiskatsau VUL:n toimintaan... 3 SVUL :n Liitlokokou v SVUL:n Liillob.a1litus v t4 V,oimistelulii tlo v U.nheiluliitito v Hiili lolii tto v Painiliibto v P.esäpalloliiUo v. 1, Pyöräilyliitt-o v P oi'kaurheiluliiho v ,...,.... SVU'L:n piirit v SVlJlL:n toitm isto v SVUIL:11 ~ i ll idpä'ä t ö v V hyväksytyt voimistelun arvwllelu buoma,rit V h y v~y t yt r a ta- ja kerultäurh eilun ylih lomarit V r ekisteröidy t mäenlaskun :ljrvooibelu tuomarit V. 1'9312 hyväksytyt pesä pal1oluotillat i ~ VOIMISTELU JA URHEILU S VUL:n j a sen jäsen liittojen j ärjestö/ehti Lehteä j ulkaisee ja kustantaa Julkaisee kaikki SVUL:n ja sen jäsenliittojen viralliset tiedoitukset. Lehti ilmestyy kahdesti kuukaudessa ja maksaa vuosikerta vain 20 markkaa. Kuluvan vuoden vuosikerran tilaajat saavat myös kaikki tähän mennessä ilmestyneet numerot. Välttämätön jokaiselle seuralle ja urheilun johtomiehelle. Suomen Voim istelu- ja Urheiluliitto H E LSINK I S i m 0 n k a t u 1 2, A - Puh e Ii n ~ --J

12 SVUL:n ja sen jäsenliittojen Urheiluliiton. Voimisteluliiton. Painiliiton. Pesäpalloliiton. Pyöräilyliiton ja POikaurheiluliiton SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V toiminta- ja kilpailusääntöjä. pöytäkirjakaavakkeita y. m. kaavakkeita sekä kilpailijoiden numeroja on saatavana toimistostamme. Huom.l Hiihtoliiton sääntöjä y.m. myy liiton toimisto : Lahti, Tapionkatu 8. Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Toimisto Helsinki - Simonkatu 12, A - Puh HELSINKI , KAUPPALEHTI OY:N KIRJAPAINO

13 Suomen Voimistelu ja Urheiluliitto vuonna Helsinki Kauppalehti Oy:n Kirjapaino. Vuosi 1933 oli Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 28:s toimintavuosi. Saattaisi luulla, että mainitut vuodet uurastaneen järjestön organisatio, toiminta ja työtavat ovat jo vakiintuneet ja kiteytyneet määrättyihin muotoihin, se mahdollisuushan on aina olemassa järjestötoiminnassa, mutta niin ei kuitenkaan ole ollut Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitossa. Päinvastoin liitto on ollut ja todennäköisesti tulee edelleenkin olemaan virkeän kehityksen alainen järjestö, jossa varsinkin viime vuosina on edistytty alalla jos toisellakin. Todettakoon tässä yhteydessä vain v tehdyt liiton järjestörakennetta koskeneet muutokset, ja nuorekkaan johtajareservin astuminen nykyisille tärkeille paikoilleen liiton eri toimielimissä. Jo vuosi 1932 osoitti, että osittaiset epäilykset SVUL:n järjestörakenteen muutoksista olivat aiheettomia, ja viimeksi kulunut vuosi 1933 on yhä varmistanut tätä käsitystä. Entisten jaostojen muodostaminen itsenäisiksi SVUL:n jäsenliitoiksi on aiheuttanut entistä vilkkaampaa taloudellista yritteliäisyyttä ja sen seurauksena ainakin eräät jäsenliitot ovat turvanneet taloutensa, vieläpä järjestäneet sen melkoisia ylijäämiä tuottavaksi. Samanaikaisesti voidaan myös todeta, että liiton toiminta kokonaisuudessaan on nimenomaan juuri jäsenliittojensa yritteliäisyyden lisääntymisen seurauksena entisestään monipuolistunut ja tehostunut. Niinpä SVUL:ssa hoidettu propaganda-, neuvonta- ja kurssitoiminta on ollut viimeksi kuluneena vuonna laajempaa

14 4 kuia milloinkaan aikaisemmin ja varsinaisen kilpailutoiminnankin piiriin on lähinnä monenlaisten propaganda- ja sarjakilpailujen avulla saatu kerättyä yhä taajempia osanottajajoukkoja. Edellämainitun, seuraavassa tarkemmin selostettavan toiminnan tuloksena Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton jäsenmäärä on vuonna 1933 kohonnut korkeammalle kuin milloinkaan aikaisempana vuonna, ja sehän parhaiten osoittanee, että liiton toiminta on ollut entistä tehokkaampaa, uusia joukkoja herättävää ja toimintaan kannustavaa. Liiton toiminta-alaan kuuluvat harjoitusmuodot. Liiton toiminta-alaan ovat vuonna 1933 kuuluneet seuraavat liikuntaharjoitusmuodot: 1) voimistelu, 2) rata- ja kenttäurheilu, 3) hiihto ja mäenlasku, 4) kreikkalais-roomalainen ja vapaapaini, 5) pesäpalloilu, 6) pyöräily ja 7) poikaurheilun eri muodot. Liiton organisatio ja johto. Liiton organisatio on edelleenkin ollut seuraavanlai-. nen: a) liittokongressi, b) liittokokous, c) liittohallitus, d) seuraavien jäsenliittojen liittokokoukset ja liittojohtokunnat: 1) Suomen Voimisteluliitto r.y., 2) Suomen Urheiluliitto r.y., 3) Suomen Hiihtoliitto r.y., 4). Suomen Painiliitto r.y., 5) Pesäpalloliitto r.y., 6) Suomen Pyöräilyliitto r.y. ja 7) Poikaurheiluliitto r.y., e) seuraavien piirikuntien piirikokoukset, piirijohtokunnat ja jaostokokoukset: 1) Etelä-Pohjanmaan piiri, 2) Helsingin piiri, 3) Hämeen piiri, 4) Itä -Karj alan piiri, 5) Kainuun piiri, 6) Keski-Pohjanmaan piiri, 7) Keski Suomen piiri, 8) Kymenlaakson piiri, 9) Lahden- piiri, 10) Oulun piiri, 11) Perä-Pohjolan piiri, 12) Pohjois Karjalan piiri, 13) Pohjois-Savon piiri, 14) Satakunnan piiri, 15) Suur-Savon piiri, 16) Uudenmaan piiri, 17) Varsinais-Suomen piiri ja 18) Viipurin piiri. Liiton toimielinten kokoukset ja jäsenistö. Vuonna 1933 ovat liiton toimielimet pitäneet kokouksia seuraavasti ja ovat niiden jäsenmäärät olleet seuraavat:. ToiInielin Puheenjohtaja Kokouksien Jäsenistö I :ien seuluku I jäse- luku roja niä Liittokokous Liittohallitus.... V. J. Niiniluoto Jäsenliitot: Urheiluliitto U. Kekkonen Voimisteluliitto... V. J. Niiniluoto Hiihtoliitto ~. Hillo Painiliitto H. Lehmusto Pesäpalloliitto.... ~. Merinen Pyöräilyliitto..... E. Tilus Poikaurheiluliitto.. ~. Tanner SVUL:n kokonaisjäsenmäärä. SVUL:n kokonaisjäsenmäärä oli vuonna seuraa ja niissä yhteensä 63,174 jäsentä. Tässä yhteydessä todettakoon, että SVUL on Jasenliittojen välityksellä ollut erikoissopimuksien perusteella yhteistoiminnassa seuraavien järjestöjen kanssa: Suomen Armeija, Suojeluskuntajärjestö, Svenska Finlands Idrottsförbund, NMKY:n Urheiluliitto, Suomen Akateeminen Urheiluliitto, Suomen Voimisteluopettajaliitto, Suomen Oppikoulujen Urheilijat, Suomen Nuorisoliitto ja Raittiuden Ystävien Urheiluliitto ja että liitto on erinäisissä a!:.ioissa toiminut yhdessä m.m. Kouluhallituksen, Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Nuorisohuollon Valtuuskunnan kanssa. Liiton toimielimien työtavat. SVUL:n jäsenliittojen hoitamasta propaganda-, neuvonta- ja kurssitoiminnasta on tarkat selostukset kunkin 5

15 6 jäsenliiton toimintakertomuksien yhteydessä. Yleiskäsityksen saamiseksi tämän toiminimen laajuudesta kuitenkin tässä yhteydessä todettakoon seuraavat yhteenvedot: Kurssitoiminta on kuluneen vuoden aikana ollut tehokkaampaa kuin milloinkaan aikaisemmin ja on kursseja toimeenpantu seuraavasti: 1) Voimistelukursseja 25 kurssit 2) Rata- ja kenttäurheilukursseja 32 kurssit.. 3) Hiihto- ja mäenlaskukursseja 6 ku~t... 4) Painikursseja 21 kurssit ) Pesäpallokursseja 28 kurssit... : ) Pyöräilykursseja 1 kurssit ) Poikaurheilukursseja 4 kurssit osanottajalle Yhteensä 117 kurssit 3,070 osanottajalie Edellämainituilla kursseilla SVUL on kouluttanut runsaasti urheiluneuvojia liiton omiin perusjärjestöihin ja moniin liiton ulkopuolisiinkin seuroihin ja järjestöihin. Edellämainittujen palkintotuomarikurssien perusteella liitossa on rekisteröity uusia arvostelu- ja palkintotuomareita seuraavasti:. 1) voimistelun alalla tuomaria 2) rata- ja kenttäurheilun alalla ylituomaria 3) hiihdon ja mäenlaskun alalla tuomaria 4) painin alalla ) pesäpalloilun alalla Yhteensä 510 tuomaria Kurssitoiminnan rinnalla on mainittava urheilunjohtomiehille ja. aktiiviurheilijoille järjestetyt neuvottelupäivät, joita on pidetty seuraavasti: a) voimistelu: 1) 28/5, Helsinki osanottajaa 2) 26-27/ 8, Helsinki b) rata- ja kenttäurheilu: 3) 25/ 3, Helsinki ) 6/ 8, Turku : 58 5) 3/ 12, Helsinki c) hiihto ja mäenlasku: 6) 11/3, Lahti d) paini: 7) 14/ 5, Helsinki 8) 15/ 10, e) pesäpalloilu: 9) 17/ 4,,Helsinki 10) 23 / 4, 11) 1/ 10, f) pyöräily: 12) 7/5, Helsinki 13 ) 14/10, g) poikaurheilu: 14) 15/ 10, Helsinki h) yleinen järjestötoiminta: 15) 21/5, Helsinki Yhteensä 581 osanottajaa Edelläselostettujen kurssien ja neuvottelupäivien johtajiksi, opettajiksi, luennoitsijoiksi ja alustuksien esittäjiksi liitto onnistui kiinnittämään eri harjoitusmuotojen parhaat asiantuntijat. Heistä mainittakoon seuraavat: a) voimistelu: lehtorit Y. Nykänen, V. Lahtinen ja P. Syren, voimistelunopettajat H. Savolainen, M. Uosikkinen, B. Stenman, P. Virtanen, P. Mannola, E. Rautila ja E. Levon, sotilasohjaajat J. Ikävalko, Y. Calonius ja L. Heikkinen, opettaja L. Keinänen, konttoristi E. Palolampi ja herra 1. Pakarinen; b) rata- ja kenttäurheilu: taloudenhoitaja P. Karikko, voimistelunopettajat A. Uusikylä ja T. Saarinen, 7

16 8 opettajat H. Lahtinen, L. Keinänen ja M. Järvinen, metsänhoitaja O. Andersen, konttoristi I. Natunen, työnjohtaja A. Osola, varatuomari A. Husgafvel, rautatievirkamies L. Simelius ja johtaja A. Mustonen; c) hiihto ja mäenlasku: johtaja Armas Palmros, lehtorit Yrjö Durchman ja Ranne Roni, sotilasohjaaja Y. Calonius, herrat P. Nuotio ja A. Lukander; d) paini: tohtori Heikki Lehmusto, urheilunopettaja A. Kaskela, painivalmentajat O. Friman ja E. Leino, johtajat K. Lampila, H. Tanner, A. Murto, V. Nopanen ja N. Sohlo, kirjaltaja L. Anttila, etsivä A. Tuominen sekä herrat U. Pappinen ja A. Haavisto; e) pesäpalloilu: maisterit L. Pihkala, O. Veijola ja V. Järvi, ylioppilaat P. Harvela, A. Kivilinna, O. Kupiainen ja V. Pyykkö, sotilasohjaajat L. Elomaa, B. Kiljander, P. Komonen ja Hj. Tuomi, voimistelunopettajat O. Vaalamo, V. Lagström, P. Salminen ja I. Kautto, opettaja K. Laakkonen, ylipainaja VI Nordström, johtaja L. Eräste, res. vänr. L. Koivisto ja H. Huttunen sekä herra H. Hykkyrä; f) pyöräily: insinööri E. Tilus, kauppiaat R. Hellberg ja A. Lehtonen sekä kirjaltaja P. Mäkelin; g) poi kaurheilu: tohtorit L. Tanner ja Kaarina Kari, kouluhallituksen voimisteluntarkastaja Arvo Vartia, lehtori Elli Karvinen, voimistelunopettaja Fanny Stenroth, opettajat G. Valtonen, A. Tynell ja L. Keinänen, urheiluvalmentajat P. Karikko ja A. Osola, voimistelunopettaja A. Uusikylä ja toimittaja A. Kivilinna. Neuvontatyö. SVUL:o ja sen jäsenliitot ovat hoitaneet myös laajaa neuvontatyötä, johon SVUL:n toimiston henkilökunnan lisäksi on osallistunut suureksi osaksi edelläluetellut voimistelun ja urheilun eri alojen asiantuntijat. Tästä neuvontatyöstä on tarkemmat selostukset julkaistu kunkin asianomaisen toimielimen kertomuksen yhteydessä. Yleinen propaganda- ja valistustyö. Paitsi edellä lyhyesti mainitun ja jälempänä selostettavan kurssi- ja neuvontatoiminnan avulla SVUL:o ja sen jäsenliitot ovat monella muullakin tavalla pyrkineet herättämään harrastusta eri liikuntaharjoitusmuotoihin. Tätä n.s. yleistä propagandatyötä on hoidettu useitten merkkijärjestelmien, propagandaviikkojen ja -päivien, kilpailujen, julkaisujen, sanomalehtikirjoituksien, radioesiteimien, propagandafilmien y.m. avulla. a) Merkki järjestelmät : Liiton merkkijärjestelmätoiminta on kuluneen vuoden aikana sikäli laajentunut, että poikia varten vuoden lopussa on perustettu eri koinen hiihtomerkki. Myöhäisen talventulon takia poikain hiihtomerkkejä ei kuitenkaan voitu k.o. toimintavuoden aikana jakaa. Liiton muita taitomerkkejä koskeva jako on ollut seuraavanlainen: Mer'kkijärjestelmä Mestari 11k. II1k. III lk. IV lk. Harrast. Yht merkkj merkki 1) Urheilumerkkejä ) Voimistelu ) Hiihto ,924 2,152 4) Pyöräily ) Poikien 198 3,689 19,512 23,399 6) Paini Yhteensä ,939 19, ,651 26,930 Merkkijärjestelmästä puheenollen todettakoon, että poikien urheilu- ja myös voimistelumerkit on edelleenkin annettu ilmaiseksi kaikille asianomaisille merkkivaatimusten suorittajille. b) Propaganda viikot ja -päivät: Kiinnittääkseen valtion ja kuntien viranomaisten, maan opettajiston ja lasten vanhempien kuin myös laajojen muiden kansalaispiirien huomiota eri liikunta-

17 10 harjoitusten suureen merkitykseen liitto on toimeenpannut seuraavat propagandaviikot ja -päivät: 1) Poikien talviurheilupäivät 4-5/2, 2) Yleinen hiihtopäivä 26/2, 3) Merkillisten urheilupoikien viikko 15-21/5, 4) Yleinen pesäpallopäivä 25/5, 5) Yleinen pyöräilypäivä 28/5, 6) Poikien kesäurheilupäivät 15-16/7, 7) Yleinen voimistelupäivä 25-26/1L Hyvissä ajoin ennen edellämainittuja propagandatilaisuuksia asianomaiset jäsenliitot ovat antaneet yksityiskohtaisia ohjeita päivien viettämisestä liiton alaisissa järjestöissä. Tämän lisäksi päivien merkitystä on tehostettu sanomalehtipropagandan, radioiltojen ja' -esitelmien, näytöstilaisuuksien, puheitten, esiteimien y.m. avulla. c) Kilpaautoiminta: Kuluneen vuoden aikana jäsenliitot ovat myöntäneet alaistensa järjestöjen toimeenpantavaksi seuraavat kilpailut: Kansal- Kansain- Kilpailumuoto lisia välisiä Yhteensä 1) VOimisteluk~ailut ) Rata- ja ke täurheilukilpailut ) Painikilpailut ) Hiihtokilpailut ) Mäenlaskukilpailut ) Yhdistetyn hiihdon kilpailut ) Pesäpallokilpailut ) Pyöräilykilpailut ) Poikaurheilupäivien kilpailut 2 2 Yhteensä 537 4~ 586 Kansainvälisestä k ilpailutoiminnasta puheen ollen voidaan todeta, että liitto on edelleenkin pyrkinyt ylläpitämään suhteita huomattavimpien urheilumaiden kanssa. Paitsi useita yksitrisluontoisia ulkomailla ja kotimaassa järjestettyjä kansainvälisiä kilpailuja, liiton edustusurheilijat ovat osallistuneet seuraaviin maaotteluihin: 1) Norja--Suomi maaottelu yleisurheilussa, Oslo 1-2/7, voittaja Suomi pist. 2) Ranska-Suomi yleisurheilumaaottelu, Helsinki, 26-27/8, voittaja Suomi pisto 3) Unkari--Suomi maaottelu voimistelussa, Budapest 5/3, voittaja Unkari pist., Suomi pisto 4) Suomi-Unkari-Viro heimo-ottelu painissa, Budapest, 22-24/4, pisteet Suomi 19, Unkari 13 ja Viro 1L 5) Suomi-Ruotsi painimaaottelu, Helsinki, 3-4/12, voittaja Suomi ) Suomi-Eesti pesäpallomaaottelu,' Hämeenlinna, 27/8, voittaja Suomi 8-0. Kansainvälisestä kilpailutoiminnasta mainittakoon lisäksi, että Suomen Painiliitto toimeenpani Helsingissä 17-20/3 Euroopan mestaruuskilpailut kreikkalais-roomalaisessa painissa, joihin osallistui 9 maata. Paitsi useita mestaruuksia ja palkintosijoja Suomi voitti mycs maitten välisen kilpailun 14 pisteellä. Seuraavina olivat: Ruotsi, Saksa ja Unkari. Oslossa 27/8 järjestettyihin pyöräilymestaruuskilpailuihin Suomi lähetti 6-miehisen joukkueen, joka sijoittautui kolmanneksi. Tässä yhteydessä erikseen todettakoon voimistelumme hyväksi ulkomailla tehty propaganda. Niinpä Budapestissa pidetyn Suomi-Unkari maaottelun jälkeen liiton voimistelijat antoivat Unkarissa 12 eri paikkakunnalla voimistelunäytöksiä. Niinikään Ruotsissa annettiin 2 näytöstä ja Tanskassa 1 näytös. Kansainvälisen hiihtoliiton arvokilpailuissa 10-12/2 Innsbruck'issa maatamme edustanut joukkue saavutti erittäin huomattavan menestyksen. d) Julkaisutoiminta: Tehdäkseen suorittamansa propagandatyön entistä tehokkaammaksi SVUL:o perusti kuluneena vuonna Voimistelu ja Urheilu-nimisen järjestölehden, joka ilmestyi kahdesti kuukaudessa. Sitäpaitsi Pesäpalloliitto on kustantanut Pesäpalloilijan Vuosikirjaa. SVUL:n julkaisutoiminta on kokonaisuudessaan ollut seuraava: 11

18 12 1) Järjestölehti Voimistelu ja Urheilu sivua 2) Pesäpalloilijan Vuosikirja ) Merkillisten urheilutyttöjen ja poikien viikkoa viettämään ) Rata- ja kenttäurheilun kilpailusäännöt 106 5) Voimistelumer kkikokeiden ja mestaruusy.m. kilpailujen säännöt ) Pesäpallosäännöt ) Pyöräilysäännöt ) Urheilumerkkisuoritusten tuloskirja ) Kutsu XI voimistelujuhlaan musiikkiliit- teineen ) Voimisteluharrastajamerkin säännöt ) Poikien hiihtomerkin säännöt ) SVUL:n toimintakertomus v ) Hiihto ja mäenlaskusäännöt tulostauluk- koineen ) Olympialaiskisat Los Angelesissa e) Muu propagandatoiminta: Ylläselostetun propaganda toiminnan lisäksi liitto on hoitanut valistustyötä esim. sanomalehdille lähetettyjen artikkelien avulla. Niinikään liiton aloitteesta on järjestetty useita radioesitelmiä ja erityinen merkillisten urheilupoikien viikon radioilta. Sitäpaitsi liiton toimiston virkailijat ovat tehneet useita puhe- ja esitelmämatkoja. Tässä yhteydessä erityisesti painostettakoon sitä työtä, jonka liiton 18 piiri sihteeriä ovat omilla toi-.1 mainittakoon, että liitto on hankkinut elokuvakoneen mialueillaan suorittaneet. Uutena propagandamuotona datilaisuuksissa. Liitto on myqs valmistuttanut pesäpalloilua ja voimistelua esittävät filmit. Osanotto ulkomaisiin kongresseihin. SVUL:n jäsenliitot ovat olleet edustettuina seuraavissa kansainvälisissä kongresseissa: 1) 6-13/2 Kansainvälisen Hiihtotiiton kongressi Innsbruckissa, edustaja' johtaja J. Hillo; 2) Kansainvälisen Painilii ton kongressi Helsingissä 16/4 edustajat H. Lehmusto ja V. Smeds; 3) Heimo- ottelun painissa Suomi-Unkari-Viro kongressi Budapestissa 22/4, edustajat K. Lampila ja E. Mannelin; 4) Pohjoismaitten Hiihtoliittojen kongressi Lahdessa 24-25/8, edustajat J. Hillo, A. Palmros ja Y. Calonius; 5) Pohjoismaiden Pyöräilyliiton kongressi Oslossa 26/8, edustaja Raul Hellber-g. Kuolemantapaukset. Kuluneen vuoden aikana liitto on kuoleman kautta menettänyt kaksi ansioitunutta toimihenkilöään. SVUL:n monivuotinen johtokunnan jäsen ja liiton rahastonhoitaja, prokuristi A. R. Lang kuoli joulukuun 18 päivänä ja Painiliiton johtokunnan jäsen, tunnettu painija ja valmentaja O. Friman lokakuun 18 päivänä. Liiton kunniajäseneksi kutsuminen. Tekemänsä päätöksen mukaisesti liittohallitus on kutsunut SVUL:n kunniajäseneksi varatuomari V. J. Niiniluodon hänen 50-vuotispäivänään kesäkuun 6 p:nä. Liiton ansiomerkkien jakaminen. Urheiluliiton johtokunnan esityksestä liittohallitus on myöntänyt SVUL:n ansiomerkin seuraaville Japanin Urheiluliiton toimihenkilöille: Y. Yamato, K. Hiroma, J. Morita ja I. Watanabe. Edustus Alfred Kordelinin urheilurahaston hoitokunnassa. Alfred Kordelinin rahaston urheilun ja terveydenhoidon edistämiseksi Suomessa-nimisen säätiön hoitokunnassa ovat liiton edustajina olleet johtaja Aksel Ek ja prokuristi A. R. Lang. Valtionapu. Opetusministeriön päätöksellä SVUL on saanut toimintaansa varten Smk:n 262,000: - suuruisen valtionavustuksen. 13

19 15 SVUL:n' Liittokokous v SVUL:n jäsenliittojen ja piirien edustus on ollut seuraava: A. Jäsenliitot. Urheiluliitto: maisteri L. Pihkala, lehtori V. Teivaala, hallitussihteeri U. Kekkonen, kauppias K. Tuomi, kamreeri T. Uimonen; Voimisteluliitto: eversti K. E. Levälahti, tuomari V. J. Niiniluoto, lehtori Y. Nykänen, lehtori V. Lahtinen; Painiliitto: tohtori H. Lehmusto, kirjaltaja L. Anttila; Pesäpalloliitto: toimittaja E. Merinen, tuomari P. Harvela; Hiihtoliitto: johtaja J. Hillo, tohtori A. Järvinen, pormestari O. Lyytikäinen, maanvj.ljelijä E. Raunio; Pyöräilyliitto: insinööri E. Tilus; Poikaurheiluliitto: tohtori L. Tanner, opettaja G. Valtonen. B. Piirit. Etelä-Pohjanmaan piiri: tuomari K. G. R. Ahlbäck; Helsingin piiri: kapteeni H. öhman; Hämeen piiri: johtaja Y. Linnas; Itä-Karjalan piiri: sotilasohjaaja J. Ikävalko; Kainuun piiri: insinööri A. G. Enwald; Keski - Pohj anmaan puri: prokuristi Y. Kivelä; Keski-Suomen piiri: kauppias H. Launiainen; Kymenlaakson piiri: kauppias E. Paavola; Lahden piiri: konttoripäällikkö A. Pöyry; Oulun piiri: johtaja N. Sohlo; Peräpohjolan piiri: kultaseppä V. Nopanen; Pohjois-Karjalan piiri: kello seppä E. Raunio; Pohjois-Savon piiri: pankinjohtaja Ilm. Keinänen; Satakunnan piiri: konttoristi Y. Miilunpalo; Suur-Savon piiri: prokuristi M. Hämäläinen; Varsinais-Suomen piiri: isännöitsijä K. Laaksonen; Viipurin piiri: apul.poliisimestari O. Mäkeläinen: Uudenmaan piiri: rautat.virkam. L. O. Viitanen. Kuluneen vuoden Liittokokous pidettiin Helsingissä toukokuun 21 päivänä. Kun SVUL:n puheenjohtaja, tuomari V. J. Niiniluoto oli liittohallituksen puolesta avannut kokouksen, valitsi kokous puheenjohtajikseen apulaispoliisimestari O. Mäkeläisen ja tuomari K. G. R. Ahlbäck'in sekä sihteerikseen SVUL:n toimistopäällikkö Lauri Sanlzlan. Liittokokouksessa tehtiin m.m. seuraavat päätökset: 1) vahvistettiin SVUL:n tilinpäätös liittohallituksen laatimassa muodossa ja hyväksyttiin liiton toimintakertomus v:lta 1932; 2) myönnettiin tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapaus asianomaisille; 3) hyväksyttiin ensi vuoden liittohallituksen jäsenten matkakulujen korvausperusteet: II luokan rautatiematkat, tarvittaessa makuuvaunulipun hinta sekä päivärahaa jokaiselta matka- ja toimituspäivältä Smk. 75:-; 4) päätettiin liiton tilintarkastajille suorittaa palkkio laskun mukaan; 5) päätettiin, ettei SVUL:n jäsenliitoilta vuonna 1933 kanneta minkäänlaisia jäsenmaksuja;

20 16 6) päätettiin nimetä jäsenliitoille SVUL:n varoja siten, että jäsenliitot saavat vuosittain käyttää toimintaansa seuraavien pääomien korot: Urheiluliitto ,000:- Voimisteluliitto ,000: - Hiihtoliitto ,000:- Painiliitto ,000 : - Pesäpalloliitto ,000:- Poikaurheiluliitto ,000: -. Pyöräilyliitto ,000: Yhteensä 1,380,000 : - 7) vahvistettiin liiton talousarvio vuodelle 1934 ja myönnettiin SVUL:n jäsenliitoille seuraavat avustusmäärärahat:. Urheiluliitto Hiihtoliitto Voimisteluliitto P esäpalloliitto Painiliitto Poikaurheiluliitto Pyöräilyliitto ,865: - 45,940: - 41,605: - 34,655: - 27,100: - 23,300: - 13,535 : - Yhteensä 250,000: - Näiden avustusmäärärahojen lisäksi jäsenliitot ovat saaneet edellisessä kohdassa mainittujen pääomien korot yhteensä Smk. 96,000:-. 8) todettiin kokouspäivään mennessä valitut SVUL:n jäsenliittojen edustajat v:n 1934 liittohallituksessa ja valittiin hallituksen kokoonkutsujaksi johtaja J. Hmo; 9) valittiin liiton v:n 1933 tilintarkastajiksi pankinjohtaja J. Keinänen ja tilintarkastaja M. Kauppila ja varatilintarkastajiksi kauppias E. Paavola ja kamreeri E. Koponen; ; 10) tehtiin SVUL:n toimintasääntöihin seur aavat muutokset: ' 20 :n 6 mom. Piirikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: ) päätettiin seuroilta niiden kok onaisjäsenmäärien perusteella kannettavan piiriveron suuruudesta; 20 :n 7, 8 ja 9 mom. Piirikokouksessa saapuvilla olevat saman SVUL:n erikoisliiton alaisten seurojen edustajat valitsevat yhden (1) edustajan ja hänen varamiehensä johtokuntaan. Tässä äänestyksessä on kullakin vaaliin osallistuvalla seuralla yksi (1) ääni kutakin asianomaiseen erikoisliittoon ilmoitetun jäsenmäärän alkavaa viittäkymmentä (50) jäsentä kohti. Ellei piirissä toimivan jonkun erikoisliiton alaisten seurojen edustajia ole kokouksessa saapuvilla, valitsee niiden puolesta jäsenen ja varajäsenen piirikokous, jossa tapauksessa kullakin kokoukseen osaaottavalla seuralla on yksi (1) ääni. Piirikokouksen päätöksellä voidaan piirijohtokuntjan valita näiden varsinaisten jäsenten lisäksi enintään kolme (3) lisäjäsentä ja on tällöin kullakin kokouksessa edustettuna olevalla seuralla yksi (1) ääni. Niinikään piirin puheenjohtajan vaalissa on kullakin seuralla yksi (1) ääni. 11) hyväksyttiin SVUL:n amatöörisääntöihin seuraavat muutokset: 3. Jos urheilija tietensä kilpailee ammattiurheilijan kanssa jossain SVUL:n jäsenliittojen ohjelm istossa olevassa liikuntaharjoitusmuodossa, h ii net on julistettava amatöörioikeutensa menettäneeksi. 4. Jos urheilija kilpailee ammattiurheilijan kanssa jossain m uussa kuin SVUL:n jäsenliittoje-p, ohjelmistoon kuuluvassa liikuntaharjoitusmuodossa, tekemättä sitä kuitenkaan rahan tai muun aineellisen edun vuoksi, SVUL:n asianomainen jäsen- 17 2

21 18 19 liitto päättää hänen amatööriydestään. Tätä päätöstä on kaikkien muiden SVUL:n jäsenliittojen noudatettava. 5. 0) amatööri ei saa eikä hän saa sallia nimeänsä tai kuvaansa käytettävän minkään liikkeen tai tehtaan mainostuksena tai suosituksena. eivät ehdottomasti ole ammattiurheilijoita. - Mikäli tämä kohta on ristiriidassa jonkin kansainvälisen keskusliiton amatöörisääntöjen kanssa, asianomainen SVUL:n jäsenliitto noudattaa kansainvälistä sääntöä. 6. Tietensä ammattiurheilijaksi antautunut henkilö ei voi saada takaisin amatöörioikeuksiaan kansainväliseen kilpailutoimintaan nähden. Amatöörioikeutensa menettänyt henkilö, joka yhtäjaksoisesti kansalliseen kilpailutoimintaan nähden. J 8. g) ) päivää kohti ruokaan ja asuntoon. Siinä tapauksessa, että IAAF:n neuvosto on jonkun jäsenliittonsa esityksestä todennut, että yhden (1) punnan päiväraha kultavaluutassa on asianomaisessa maassa riittämätön, voidaan sanotussa maassa suorittaa neuvoston korottama määräraha; h) amatööri ei saa vastaanottaa matka- tai muita korvauksia ulkomaisiin kilpailuihin pitemmältä ajalta kuin 21 vuorokaudelta kalenteri-. vuotta kohti. Näiden päivien yhdistäminen kahtena perättäisenä kalenterivuonna (esim. joulukuun 11 päivästä tammikuun 21 päivään) samaa kilpailumatkaa varten ei ole sallittu;

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

f) painonnosto: Neuvontaa on Suomen Paino1!-nostoliitto antanut etupäässä Helsingissä, Viipurissa ja Hangossa.

f) painonnosto: Neuvontaa on Suomen Paino1!-nostoliitto antanut etupäässä Helsingissä, Viipurissa ja Hangossa. 12 ruuskilpailujen takia on kohdistunut etupäässä edustushiihtäjiin, joita oli kaikkiaan noin 300.. ~ikaansaadakseen entistä laajempaa ja asiallisempaa toimmtaa myös mäenlaskun hyväksi liitto kiinnitti

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMI STELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1939. HELSINKI 1941 K A U P P ALE H T 1 0 Y:n K 1 R J A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMI STELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1939. HELSINKI 1941 K A U P P ALE H T 1 0 Y:n K 1 R J A P A 1 N 0 SUOMEN VOIMI STELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1939 HELSINKI 1941 K A U P P ALE H T 1 0 Y:n K 1 R J A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1939. Helsinki 1941. Kauppalehti Oy:n

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain 1914 Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain VOIMAILULAJIT Voimailun ohjaajat 1939 Pälli, Pehkonen, T.Leppänen ja A.Sippu Voimailun ohjaajat 1941 Pälli, Pehkonen ja A.Sippu PAINI 1937 otettiin

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6.

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6. Siltasaarenkatu i f Kansalliset Rata- ja maantiepyöräilykilpailut VELODROMILLA 15-16. 6. 1944 Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30 Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00 Lähtö- ja tulomaali

Lisätiedot

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja. 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia..,..... 106 1-2. 6. Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia... 20 Osanottajia

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

Pohjoismaisten mestaruuskilpailujen parhaat tulokset: 12ts

Pohjoismaisten mestaruuskilpailujen parhaat tulokset: 12ts 12ts Pyöräilyneuvonta. Urheiluopistossa järjestettiin laatuaan toiset pyöräilyneuvonta- ja retkeilykurssit 3-7/7, joiden osanottajamäärä oli opettajiston lisäksi 8 henkeä. Opettajina toimivat herra Arvi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Suomen Voimisteluliitto v. 1934.

Suomen Voimisteluliitto v. 1934. 2H 11) jakanut SVUL:n vuoden 1933 tilinpäätöksen yhteydessä piiritoiminnan tukemiseen ja tehostamiseen varatut Smk. 20,000: - piirijohtokuntien käytettäväksi seuraa vasti: Viipurin piirille... 2,000: -

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

KANSALLISET PYÖRÄILY KILPAILUT HERRALAHDEN URHEILUKENTÄLLÄ 29. 5. 1938. PORIN TARMO r.y.

KANSALLISET PYÖRÄILY KILPAILUT HERRALAHDEN URHEILUKENTÄLLÄ 29. 5. 1938. PORIN TARMO r.y. KANSALLISET PYÖRÄILY KILPAILUT HERRALAHDEN URHEILUKENTÄLLÄ 29. 5. 1938 / PORIN TARMO r.y. PORIK OLUTTEHDAS OV Suurin ja suosituin Olut" ja virvoitusjuomatehdas Satakunnassa, 2 / Kun ostatte polkupyörän

Lisätiedot

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen arkanon tutkimusaseman hoitokuntien kokoonpano kautta aikojen Hoitokunnan retki Itä-Aureeseen kesäkuussa 1985. Kuvassa: Eero Paavilainen, Kalle Nevanranta, Leo Häggman, Jorma Tukeva, Markku Eskola, Tuovo

Lisätiedot

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani 1 Tapani Kalliomäki Pori 060 390 2 Sami Leppänen Parikkala 035 700 3 Jarmo Kauppinen Mänttä 064 765 4 Pentti Ignatius Joensuu 039 965 5 Risto Ruuth Kouvola

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

VALINTAKILPAILUT UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS SUOMEN 8. VI. 1924 OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN OLYMPIAREPRESENTANTER CYKELÅKNING. FGIRs CYKELSEKTION

VALINTAKILPAILUT UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS SUOMEN 8. VI. 1924 OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN OLYMPIAREPRESENTANTER CYKELÅKNING. FGIRs CYKELSEKTION SUOMEN OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN ENSIMÄISET VALINTAKILPAILUT LÄHTÖ- JA TULOPAIKKANA KAIVOPUISTO KAIVOHUONEEN EDUSTALLA LÄHTÖ KLO 11 A.P. 8. VI. 1924 FÖRSTA UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS I OLYMPIAREPRESENTANTER

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0 64,8 18,5 19,0 18,5 19,0 19,0 56,5 121,3 64,0 60,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 56,0 116,0 237,3

1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0 64,8 18,5 19,0 18,5 19,0 19,0 56,5 121,3 64,0 60,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 56,0 116,0 237,3 Pienmäen SM-kilpailu Tekn.asiantjaSeppo Hiltunen K 64 Arv.tuomari Esko Venäläinen JHS ry Tuomarit - C - Pekka Heikkinen - E - Pertti Laaksonen Pit.kerroin +/ 2,4 1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995 2003, 2009 Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden ottelun yhteistuloksella.

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset 1976 2016 Alaosasto perustettu 23.2.1976, jolloin paikalla 17 eläkeläistä Hallitukset Jäsenmäärä 1976? Eino Mäkinen Aino Antila Erik Pauli Liisa

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 92 13 15 15 15 15 12 16 16 7 2 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 86 13 13 20 20 20 13 3 Varis Juha n Kyykkä 60 11 11 11 9 0 18 0 4 Kononen

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Hiihdon ja ampumahiihdon SM-kilpailut 15. 17.3.2011 Kalajoki Sprintti NYL A-finaali 1.5 km V Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Pauliina Mäkelä Helsingin pol 5.06,0 2. Miia Lehtinen Pirkanmaan po 5.06,5

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEI LUN OIKEUSTURVALAUTM(TJNNAN KOKOONPANO Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Markku Pohjola,

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot