SVUL:n piirit v

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SVUL:n piirit v. 1932.."

Transkriptio

1 SVUL:n piirit v Aikaisemmin on jo lyhye ti elostettu VUL:n järjestörakentee.ssa kuluneen vuoden alussa yle.m.mis ä toimielimissä tapahtuneet muuta1.'set. N.s. erikoi liittolinjalle iirtymi estä huolimatta pidettiin piiri toimintaan nähden välttämättömänä säilyttää entinen järjestelmä mahdol Ii imman suuressa määrin koskemajttoonana. Mutta samalla kun todettiin yhteisen piiri toiminnan tarkoituksenmukai uu, pidettiin kuitenkin tarpeellisena antaa n.s. fakkia ioitten tuntijoille oil,eus päättää omien erikoi liittojensa aloja ko kevista a ioi ta piirei ä. iten ai'kaansaatiin piirien jaostotoiminta, jonka rinnalla kuitenkin säilytettiin yhteinen pii.rijohtokunta, johon piiriin kuu luvat saman eri koi liiton eurat valitsevat yhtei en edustajan. Tämä edustaja sekä piirin puheenjohtaja ja ibteeri muodo tavat edellämainitun jao ton, joita piiri ä näinollen on yksi jokaista SVUL:n jäsenliittoa kohti. Puheenjohtaja ja erikoisliiton seurojen edustaja voivat kuitenkin vaatia, että jaostokokoul,sen päätös aliste.taan piirijohtokunnan kolwnaisuude aan harkittavaksi. ja ratkaistavaksi. 'räten on piirijohtokunnalle pidätetty ylin ratkaisuvalta a iois.så, joma jaostokokous ei ole yk imielinen. SVUL:n Liittohallituk elle aapuneista piirien kuluneen vuoden toimintake.rtomulcsi.sta voi todeta, että piire1 ä yleen ä ollaan tyytyväisiä tähän järje telmään. Kuitenkin on eräi ä piirei ä edelleenkin pyritty esittämaän kaikki a iat piirijohtokunnan rajtkaistavaiksi, johtuen tämä nähtävästi siitä, että piirijohtokuntien jä enet ovat yleensä,monipuolista urheilutoimintaa har~oi.ttavien seurojen valitsemia ja näinollen ovat. euratolmm~a a kouliintuneet piirijohtokunna kin käsittelemään en urheilumuotoja koskevia a ioita. SVUL:n piirien toiminna ta maini~takoon, että p~irit ovat kuluneen vuoden aikana uonttaneet todelhsen 'uw:työn olympialaiskeräyksen alalla. Tällä, niin~ui? ai'kai.semmillakin kerroilla Olympialainen K eräystolmjkunta nim. käytti hyväkseen SV L:n piiri toimintaa ja 'uureksi 0 aksi en ansiota on, että k.o. keräys pulaajasta huolimatta tuotti odotettua huomattava ti paremma t tulok et. Piirien toimintakel'tomuk 'ista voidaan erik en todeta, että mone a piirissä on omakohtai illa toii?-enl?~t~iljä.'p~ritty tehostamaan piirin ja e~ jä:' n~~ro~en Ja7'Jesto~1- mintaa erityi ten n uvottelu- Ja kur lbla~ 'uuk 1 n P~ltteissa. Niinikään on el'äi ä pii.re1s&1. ha.rjoltettu n.. loertävää neuvontatyötä järjestö- ja l{ilpailutoiminn~n. e~~.stämi.se1{'8i ja kehittä:mis ksi piirin alueella. Nll~llkaa~l piirijohtokunnat ovat yleejlsä huo.leh~ne.et k~.n\nn.. er~koi.sliiton alaisten piirime taruuslulpailujen Jal'J e tamlsestä. Piirijohtokuntien ja VUL:n ylempien toi.mielimien välinen kans akäyminen on ollut ntiseen tapaan luottamuk 'ellinen ja entistäänkin vilkka~mpi... Piirien jä enistöi tä ja kokon} J ta on Jl.ukaI tu yhteenveto tämän toimintakertomuk en 'ivulla Kuluneen vuoden piiritoimintaan ovat osallistuneet eul'aavat piirijohtokuntien jä enet: EteLä- aimaoo piil-i: A. Kautonen, kauppias, puheenjohtaja.; Hj. Suninen, kultaseppä, varapl~h eenjo htaja; J. Pulkkinen, vahtimestari, sihteel-i ja l'aha tonhoitaja. Jäsenet : H. IIuttunen, monttööri; P. Elomaa, i ännöitsijä; T. Sinkko jalkineliikkeenharj.; E. Lehtinen, työnjohtaja; T. Lairi, maanviljelijä; N. Julmrainen, po teljooni; E. Käkelä, puhelinmonttööri; T. Pylkkö, poliisikonstaapeli.

2 128 Etelä-Pohjan7naan piiri: K. G. R. Ahlbäck, tuomaj'i, pnheenjohta.ja,. 1 olammi, 'konttori, ti, sihteeri ja 1'ahastonhoitaja. Jäsenet: Å. Haamto, L. Simeliu:s, Å. Uusikylä, V. Luhtala, T. V. Hakala, Y. Vartio, E. Kinnari. Helsingin piiri: K Öhman, kapte ni, pt~heenjohtaja/ V. Partio, liikeapul., sihiee7'i ja rahastonhoitaja. Jäsenet : V. Syren, konttori ti; A. Janhunen, yliopp.; L. Anttila, kirjaltaja; Å. Patama liikemie ; E. Merinen, toimittaja; Å. Lehtonen, liikemies; Å. sola, työnjohtaja. H ämeenlinnan pii?-i : 1. atunen konttori ti, p1~heenjohtaja,' L. K inänen, opettaja, varap1~heenjohtaja/ A. Kosonen konttoripäällikkö, sihtect'i ja rahastonhoitaja. Jäsenet: K. Tuoml, kauppia ;.J. ieminen, teht. me tari; Y. H eikldnen, junamies; V. ieminen, peltiseppä ; H. Suomi, maisteri. Itä-Karjalan piiri: J. Ikävalko, sotilasohjaaja, p1~ h eenjohtaja/ J. Uski, aluepääuild{ö, va7'apnheenjohtaja,' Å. J okinen, kauppamatkustaja, sihtem-i ja rahastonhoitaja. Jäsenet : V. Siihtonen; K. Uimonen, kauppias; H. No usiain 1J, kansliapäällikkö; L. P. Kuivalainen, ylioppila ; 1\'1. Kupari, työnjohta.ja; E. Auvinen, kaupanhoitaja; Å. Ko ki, seminaaril.; Å. Tapanainen, maanviljelijä. Kain1~nn pii7-i : Å. G. Envald. insinööri, P1~heenjohtaja/ K. E. Mu tonen, konttori ti, varap1~heenjohtaja,' U. P. Rantala, konttoristi, sihtect'i ja rahastonhoitaja. Jäsenet: L. Heikkinen, sotilasoh jaaja ; V. Laine, maj.me t.; H. Gäd~a, mekan.; Y. Räi 'änen, kersantti; V. Lehto, vara tonholt. Keski-Pohjamnaan piiri: A. Valkama, opettaja, pu1heenjohta,ja/ V. 'lentola, kamreeri, varapuheenjohtaja,' Y. Kivelä, prokuristi, sihteeri ja rahastonhoiia.ia. Jäsenet: E. Pakkala, aluepäällikkö; T. Vähälä, maanvilj.; V. Komsi, paika1lispääll.; U. J. Mäkinen, kauppias; A. Kiviluoto, maanvhj.; T. Varila, kamreeri. K eski- 1wmen piiri: T. Salava, puheenjohtaja/ K. Vierto, kapteeni, varap1~ h eenjo htaja/ Y. Keilan, kello eppä, sihtee7-i ja 7'a}wstonhoitaja. Jä enet: H. Launiainen, kauppias; M. Huttunen; T. Vilhula, agronoomi; V. Halinen ; D. Volkoff ; Å. Järvinen, kunnanlääkäri. Kymenlaakson piiri: E. Paavola, kauppias, puheenjohtaja/ T. J. Korkeamäki, pakkame tari, sihteeeri ja mhastonhoitaja. Jäsenet: 1. P enttilä, rakennu mestari; Y. Calonius, otilasohjaaja; G. To ten, on, prokuristi; E. Raunio, maanviljo ; V. Brunila, opettaja; Å. J. Tava tila, työnjohtaja; E. Loikala, posteljooni. Lahden piil-i: Å. Pöyry, konttoripäällikkö, p1~heenjohtaja/ Y. alminen, varap1~heenjohtaja/ V. J. Scheele, sihteer'i ja 7'ahastonhoitaja. Jäsenet: P. Tuomala; A. Palin; V. Kuusio, paikalli päällikkö; -R. Roni, lehtori; J. V. Le kinen; A. K. Huvinen; H. Henriks on. Mikkelin piiri: M. Hämäläinen, prolmristi, p1dleenjohtaja/ A. Manninen, va7'ap1(heenjohtaja/ E. ykänen, sihteee1'i/ P. Turunen, kauppias, raha tonhoitaja. Jäsenet: 'r. Kontipfn, kauppias; E. Haukka, johtaja; R. Palomäki, vänrikki; E. Vahvaselkä J kauppa-apul

3 13'0 Oululn piiri: E. Lyly, lehtori, p~th eenjohtajaj G. Niemes, sihteet'ij O. Blomqvist, mhastonhoitaja. Jäsenet,' H. vedberg; Sohlo; E. Sohlo; K. Merikoski, kauppia ; H. Turula. P er'ä-pohjolan piir'i: V. Nopanen, kultaseppä, puheenjohtajaj Matti, Halvari, johtaja, sihteeri ja r'ahastonhoitaja. Jäsen: L. Kauppi, johtaja. Pohjois-Ka?'jalan pii?'i: V. Vainikainen, kapteeni, puheenjohtajaj H. Tuomi, sotiolasohjaaja, vamp~th eenjo htaja j. Lindfor, sihteeri ja r alwstonhoitaja. Jäsenet: Hj. F or tröm; R. Kokkonen, kauppa~apul.; M. Kaakinen; T. Hirvonen; E. Leskinen; E. Raunio, keho eppä; E. Kauppinen; V. Hurskainen. Pohjois-Savon pii?'i: Ilmari K einän~m, pankinjohtaja, puheenjohtajaj K. Laakkonen, opettaja, vampuheenjohtajaj A. Weisell, konttori ti, ihtee?;' ja mhastonhoitaja. Jäsenet: P. H eikkinen, voim.o,pett.; K. O. Larsson, johtaja; V. Helander, luutn.; T. Pitkänen, ylikonstaapeli; E. P ekonen, NMKY:n ihteeri; A. Kettunen; S. Sahlström ; U. E. Iivanainen. P01'Voon pii?;': A. Sipilä, 0. astopäällikkö, puheenjohtajaj V. Falck, konttoristi, sihtee?'i. Jäsenet': T. Heikura, voim. opett.; O. Adolfsson; r. H einonen; H. Gil.ad; A. Petäjistö, konttori ti; S. Didriksson ; B. Holmberg. Savonlinnan ptt1'l: H. Luostarinen, p1theenjohtaja)' A. Kuvaja, var'ap1lheenjohtajaj A. Mikkonen, sihteer i ja mhastonhoitaja. Jäsenet,' 1. Alvi, opettaja; K. Luukkainen, in inööri; T. H. Parviainen, opettaja; J. Kuukasjärvi; r. Hämäläinen; Y. ykänen, opettaja; T. Tuunan.en. Tarnper' een piir-i: A. Tavast, insinööri, lj1theenjohtajaj O. Salonen, opettaja, vamp11lheenjohtajcfj Y. Linna, j,ohtaja, mhastonhoitajaj. F. Vapaavuori, konttoristi, sihteeri. Jäsenet : E. Palolampi, konttoristi; T. Kangas, prokuri ti; S. ääksjärvi, prokuri ti; L. Pi'kkola, konttori ti; L. Ruohola, kauppia ; O. Suoniemi, konstaapeli; T. Arvola. Va?'sinais-Suomen pii?;': R. Koponen, tuomari, puheenjohtajaj E. Leino, fil. maisteri, sihteer'i. Jäsen et: N. Jokinen; H. Tanner, liikemie ; K. Freijman; E. Laaksonen; K. Kankare; K. Tuomisto; L. Elomaa, otilasohjaaja. Viip1trin pii?'i: A. Kuusisto, iru inööri, puheenjohtajaj O. Mäkeläinen, poliisimest. apul., sihteerij A. Elomaa, mhastonhoitaja. Jä enet: V. Lahti.nen, lehtori; E. Koponen, kamreeri; O. E. Rikkilä johtaja; T. Valkama faktori; U. Kunttu, konttori ti; K. Elminen, teknikko; A. Laine, laborantti; K. Käkönen, kauppias; O. 0 anen, kontt.oristi; E. Sutinen, opettaja. 131 Satakunnan piiri: G. Valtonen, opettaja, puheenjohtajaj E. Levon, voim. opettaja, sihteet'ij Y. Blomberg, konttori ti, r'ahastonhoitaja. Jäsenet: Y. Milan., konttoristi; R. Mela, varastonhoit.; J. KQskinen; H. J ao.s; K. Tamminen, opettaja; K. Öhberg.

4 133 SVUL:n toimisto v SVU,L:n ja sen jäsenliittojen: Urheiluliiton, Voimisteluliiton, Painiliiton, Pe äpall<>liiton, Pyöräilyliioon ja Poikaurheiluliiton yhteinen toimisto on edelleenkin sijainnut H ei ingi ä SVUL :n oma a huoneistossa, Simo'I1- katu 12. Hiihtoliiton toimisto <>n kuluneen vu<>den aikana ollut Lahd a, jo a liiton asioita on hoitanut lehtori Ranne Roni. SVUL:n toimi topäällikkönä ja amalia SVUL:n liittohallituk en ja Poikaurheiluliiton ihteerinä on ooiminut opettaja Lau1'i Santala, Paini-, P esäpallo- ja Pyöräilyliittojen iht.eerinä t<>imittaja Eina1'i Mannelin ja Urheilu- ja Voimisteluliittojen sihteerinä ylioppila Ilmat'i Sinisalo. SV L:n kirjarnpitäjänä on ollut rouva Mm tta Backbe1'g, ka 'anhoitajana rouva Aino Ritvanen ja toimis toapulai ena 1/ 3 alkaen neiti II elmi II eikkinen. Edellämainittujen lisäksi liiton toimiston palv.eluk essa on ollut a iapoika. o anottonsa lisäk i eri liittojen toimintaan liiton virkailijat ovat joutuneet jak<> itse käsittelemään tai liittojen kokouksille e ittelemään seuraavat määrät S'aapu-. neita ja lähetettyjä kirjeitä y.m. : 1) saapuneita kirjeitä y.m. 6,963 kpl. 2) lähetettyjä kirjeitä.... 2,135 3) lähetettyjä po tietuanteja. 1,161 4) poikien merkkilähetyksiä.. 1,9 8 Yhteen ä 12,247 ikpl. SVUL:n toimiston toimintaa on valvonut SVUIJ:n liittohallitus. * * * Kuten edelläolevasta toimintakertomuksesta ilmen e, on SVUL :n, en jäsenlii ttojen ja piirien roimintaa edelleenkin johdettu lähinnä oman kansallisen voimistelu- ja urheiluelämän edelleen kehittämiseksi ja edistämiseksi. ii'llä miel sä tämä toiminta on koodi tunut ei ainoa - taan lii.ttojen omiin jä eniin, vaan myös liittoihin kuu]umattomiin kansal.aispiijreihin ja eritysesti nousevaan nuori oomm.e. Tämän toimintansa. ohella liitot ovat keränneet edustavimmat jäsoo.ensä uomi v<>ittoon-lipun ' ympärille siten ylläpitäen ja lujijttaenldn as'emaam;a kansainvälisen urheilutoiminnan alalla. Ku'luneen vuoden k<>timai essa ja ulkomaisessa roiminnas a SVLJL:o ja sen jäsenliitot ovat edelleenkin S'aaneet 0 akseen valtiovallan ja varsinkin Opetusministeriön ekä Valti<>n Urh.eilu- ja Voimi telulautakunnan luottamusta ja aineellista avustusta. Tämä tuki ja SVUL:n eri toimielimien työsk entelyyn 0 allistuneiden yksityisten henkilöiden ponnistelut ovat yhde ä luon et ne tulokset, joista auekkjoittanut liittohallitus jättää edelläolevan selostuksen 21/ 5 k<>koontuvan SVUL:n liittokolwuksen ja tulevai uuden arvosteltavaksi. Helsingi ä toukokuulla SUOME VOIMISTELU- JA URHEILULIITON V. J. Niiniluoto, puheenj<>htaja. LIITTOHALLITUS. Lauri Santala, sihteeri.

5 DEBET Suomen Voimistelu- ja Urheilu- TASE- An Kassatili : 21 P ankkitili : 68 Arvopa peritili ,7A39 : - Kii'nnevelka'kirjaintili : - Wih;,kma nin Mitalitili PainoLuoLe tili Siniristilipputili Kivini e m en Kiinteis Lötili : - 600: : : - Kaluslo-tili : - Henkilötili : 81 Kirjasto'Lili : - P.ääO!llla tij i Edellisten vuos ien Lappiot... 3'09.890: 43, V:n 1932 voillo : : 55 Smk : 90 liiton tilinpäätös v TILI. P er H en'kil-5 Lili Erikoi s liitloj e ll lti~i Urheiluliillo : 46 Voimis Leluliillo : 82 P e6äpallo liill o P a iniliilto : &: 69 Poika urheiluliillo : 55 P yöräily liillo : 26 Hiihtoliitto : 73 Smk. KREDIT : --

6 DEBET An Kulunkitili Posti-, Puhelin- ja :Sähkösanoma'kulujcnlili.... Sckalaistenlili Piiriloiminoau avustutslili Erikoisliittojen Määräralla lili... :... Edu tuslili Vi.lskma nin Haulau tili Prop.agandalili Kiviniemen HoilQlili Vllosi.kil'janlili Järjeslölehdenlili Poi.s1ojentili Arvopape ri li Ii Vilskma nin Mila litili Kirja totili kalustolili Kiviniemcn kiinlei.stötili Henkilölili.... Suomen Voimistelu- ja Urheilu : : 7Q 1.3&7: 90 j,li.oo{) : : : 50 VOlrro- JA : : : : {) : : : 4Q 1.2&5: : :- 548: l: 10 PääO'lllatili V voitto {)1 : 88 Smk : 92 liiton tilinpäätös v TAPPIOTlLI. Per Prof. ViI kmanin MilaIilili PainoluoleliIi Sinirislilippulili Pa}kka- ja Vuokralili KorKotiJi Va llioaputili Siirtoj a: ValmennusrahaslotSta KREDlT 338: : : : 25 1 H.768 : 17 W2.000:- 45{).OOO : : 92

7 v hyväksytyt voimistelun arvostelutuomarit. Eteki-Pohjatnmaan piiri: lj lk. Appelroth, T., luulnantti, Kauhava. Hjelt, E., opi kelija, Lapua. Mänlyko ki, J., Sk-vääpeli, J'alasjärvi. Re'nko, V., konllorisli, Kauhava. H elsingiln piiri: lk. Smed, V., fil. maiste ri, HeLsinki. Uo ikkhlen, M., voimistelunopellaja, Helsinki. ]J lk. AlJen, E., konrtlori ti, HeI.sinki. Itä-Ka,-jalatn piiri: II lk. HirvOJlen, S., kansakou lunopeblaja, ortava.ja. Hirvone n, T., kansakoulunopettaja, Sortavala. Jä äs:k elä i'n en, E. E., kanakoulunopetlaja, Sortavala. Karanko, 0., kansakoulunopellaja, Sortavala.,Kasanski, Y., kan akoulunopellaja, Sortavala. Koiraneen, M., kan akoulunop,ettaja, ortavala. Leppälä, M., kansakoulunop ell aja, Sorlavala. LindqviiSt, Å., kansakoull1nopeuaja, orta vala. Maljanen, V., kansakou Menitula, V., kansakoulunopebtaja, ortavala. Mäkelä, V., kan akoull1n opellaja, ortavala. Sjönbe rg, P., kan.sakou ll1nopettaja, ' orlavala. Kymenlaakson piiti: lk. Slenman, B., odontol. kand., Karhula. WaJllqu is l, 0., rc.s. luuln., Ulti. Viinikai'nen,., toimitusjohtaja, Kouvola. II lk. Hakala, V., ra utalieläinen, Kouvola. Lukkari, E., konl<toristi, Karhula. Schneider, A., sorvari. Kuusanko ki. Per'äpohjolatn pii1'i : II Ik. Halvari, M., toimitusjohtaja, Rov aniemi. V iip1win piiri: 11 Ik. Snäll, E., melsänlarkastaja, pölläkkälä. U udenrnaan piiri: II lk. K-einän en, U., yli oppilas, Ryltylä. V hyväksytyt rata- ja kenuäurheilun ylituomarit. Envald A. iilsinööri, Kajaani. Finell 'A., työnjohtaja, Hyvinkää. Gädd~, H., mekaanik~o,.. ~ajaani... Heikkinen, Y., rautati'elamen, TOIJala.. Huusari, A., maanviljelijä, MyllykoskI. Hög tröm, S., ylioppila, Han~o.. Janhunen, Å., ylioppilas, HeI mkl. Järvelä, E, prokuristi, Tampere. KanO'as T., johtaja, Tampere. Kukko~en R. konttoristi, Enso. Laine v.' m~joitusmestari, Kajaani. Leino~~m' K opiskelija, Kajaani. Lundell, 'E., in inööri, ~YVä:>kylä. Luoma O. vääpeli, KaJaam. Manni~en,' E., vääpeli, Kaj aani. Marttinen U. konttoristi, Relrola. Mustonen,' K.: konttoristi, Kajaani.. J atunen, I., konttol~sti, Pankakosln... Pylvänen, Å., pankinjohtaja,. Kuh'n::omeml. Raunio, E., maanvilj lijä, VIrolahtI. Rusanen, J., aluepäällikkö, Paltamo... uominen, 0., prokuri ti, KaJaam. Taipale, K., ka anhoitaja, Kotka. Takala, V., konttoristi, Kotka. Tavast, Å., insinööri, Tampere. Tuulos, K, hieroja, Ta~p~re. Vapaavuori, F., konttoristi, Tampere. Vellamo,.J:., kauppias, Tampere. Viinikainen, G., toimitusjohtaja, Kouvola. Värri, E., maanviljelijä, Virolahti. '.

8 141 v r~k i steröidy t mäenlaskun arvostelutuomarit. Kansainväliset t1wrnm it. 1) Kauppi, L., Ounasvaaran Hiihto eura 2) Roni, 1., Lahden Hiihtoseura. ' 1 ämä ovat ennen rekisteröidyt kansallisiksi tuomareik i. Kansalliset tuomarit. 1) Puro, V., Tampereen Hiihto eura 2) Lindegren, E., Tampereen Hiihto 'eura 3) nrmio, K., Tampereen Hiihtoseura ' 4) Lehto, U., Tyrvään Voima ' 5) Riihonen, u., Mäntän Urh~iliiat 6) K~nunen, 1., Pirkkalan Urh~ilijat, 7) Hillo, P., Lahden Hiihto eura 8) Rinne, V., Lahden Hiihtoseur'a 9) Pöyry, A., Lahden Hiihtoseura; 10) Kuronen, P., Riihimäen Kisko 11) Tui kunen, rr., Orimattilan J;my, 12) Alen, E., Hyvinkään Tahko 13) Räty, 1., Harlun Urheilijat: 14) K~ttunen, V., Elisenvaaran Jymy, 15 ) HIekkanen, J., Elisenvaaran Jymy, 16 ) Kapanen, T., Jaakkiman Kisa, 17) Siitonen, V H elylän Ponteva 18) Poutiainen, E., Sortavalan Viritys 19) Koski, T., Tornion Pyry, ' 20) MUTto, A., Ounasvaaran Hiihtoseura 21 ) Mikkonen, A., Tampere. ' Näistä on 5 ennen piirikunnallisiin kilpailuihin rekisteröityjä.. Pii7-ikunnallis et tuomarit. 1) Antero, Lauri, Pirkkalan Urheilijat, 2) Taulasalo, 0., Tampereen Hiihtoseura, 3) Kilpinen, E., Lahden Hiiht08eura, 4) Rosen, S., Pirkkalan rheilijat, 5) Kiv,elä, E., Pirkkalan Urheilijat, 6) Virta, V., Pirkkalan Urheilijat, 7) Siren, U., Pirkkalan Urheilijat, 8) Eskola, V., Tyrvään Voima, 9) Tapanainen, A., Lahden Hiihto eura, 10) Hillo, E., Lahden Hiihto eura, 11).l iku, T., Lahden Hiihtoseura, 12) Honkanen, A., Lahti, 13) Hovi, T., Utin Haukat, 14) Rauhamäki, u.,.a.sikkalan Raikas, 15) Ikävalko, J., Sortavalan Virity, 16) Rytkönen, H., Elisenvaaran Jymy, 17) Ojalainen, M., Eli envaaran Jymy, 1 ) Kirpitsen, P., Harlun Urheilijat, 19) Arminen, M., Simpeleen Sk. Urheilijat, 20) Partarnen, P., impelen k. ).'heilijat, 21) Tolkki, K, Uukuniemen Urheilijat, 22) Tiainen, 1., Parikkala, Hyr ke, 23) Lamberg, E., Kaalamon Koitto, 24) Suomalainen, M., Impilahden 1 ku, 25) Kekäläinen, S., Sortavalan Mlk. Urheilijat, 26) SoikkeE, M., Parikkala, Hyrske, 27 J Hermonen, E., Ounasvaaran Hiihtoseura, 2 ) Halvari, M Ounasvaaran Hiihtoseura, 29) Herranen, V., OU1\a vaaran Hiihto eura, 30) Ylioikarainen, M., Ouna vaaran Hiihtoseura, 31) Kaltio, V., Ouna vaaran Hiihtoseura, 32) Sipilä, P., Ounasvaaran Hiihtoseura. Nä' tä ka'ksi ennen reki teröityjä.

9 V hyväksytyt pesäpallotuomarit. Etelä-Pohjanmaan piiri. Ik. Helve, Martti, 3. otilas ohjaaja, Seinäjoki. II Ik. LipasLi, Irja, voimistelunopettaja, Seinäjoki. Oura, Pentti, voimi telunopettaja, Kalajoki. Etelä-Saimaan piiri. II lk. La mpila, J,uuso, voimistelunopettaja, La,p peenranta. 1 lk. II I>k. H elsingin piiri. Ka jaste, E., tekniikan ylioppilas,,pus. Kivilinna, Aaro, ylioppilas, H'PL. Saarinen, Armas, v-oimislelunopeitaja, Hel.s.inki. Ti.tlslröm, Aarne, rauta!. virkamie, PT. Tukkimäki, E.. luulnantti, H elsinki. Vlj.alamo, Qlavi, voimhsle I,nop~ ltaja, H lsinki. f,[ietala, Kalle, kersanui. SVJC Karvonen, Kalle, voimiste lunopettaja, Helsi nki. Kiljunen, Esteri, voinlistelunopettaja, Helsinki. Noroma, Kai, voimi lelnnop~ltaja, Helsin ki. Pa,IO'l11äki, Vilho, konttoristi, PT, Rinne, Vei kko, voimistelunopetta ja, Hei inki. oinamo, Eino, vahlimeslari, KH. Sorjonen, T. 1., voimistelunopettaja, Helsinki. Veok-ström, 13., voimistelunopettaja, H e.lsinki. Väänänen, Kalle Jorma, ylioppilas, Hei inki. Hämeenlinnan piiri. lk. Pellinen,. Kullervo, varatuomari, RPL, Riihimäki. Roine, A., 3. sotilasohjaaja, Hämeenlinna. T eivaala, Väinö, voimiste lun lehtori, Hämeenlinna. II lk. Harviainen, Kauko, Hämeenlinna'n Tuki. H ei liö, Tauno, 'IlPV, Toijala. Hällninen, Vilho, liikeapula inen, Hämeen.linnan Tarmo. Kirjalainen, E., voimistelunopettaja, Toijala. La1llklkanen, Qlavi, RPL, RUhimäki. Paikkala, Veik.ko Ahto, Hämeenlinna n Tanmo. Penttinen, A'rtturi, faktori, Hämeenlinnan Tuki. Pohjåvirta, Aarne, Hämeenlinnan Tanmo. Törnroos, Jaakko, Terva. kotsken Pa,to. Itä-Karjalan piiri. r Ik. Vapa lahti, T., pa tori, Loimola. II lk. Halonen, Sakari, PS, Sortavala. Kuusisto, Inkeri, voijlni telunopetlaja, Suistamo. Keski-Pohjanmaan piiri. Il lk. Pakka,la, Einar, 3. sotilasohjaaja, Ko'kkola. K eski-s1wmen pii1'i. 11<. Saarinen, Teemu, voimistelunopettaja, Jyväskylä. Kymenlaakson piiri. Ik.,salava, Aaro, taloudenhoitaja, HP, Hamina. Salovaara, Aarne, kun nallisneuvo, Kotka. II Ik. Arpiainen, Veikko, voimi telunop ltaja, Hamina. Hakalainen, Ahti, yli,oppilas, J\:uusankosken Veto. Huu ari, Anlti, Myl,lyko ken Kilpa- V,eiko!. Lahden piu'i. 1 lk. Puukko, Eino, voimistelunopettaja, H einola. II lk. Aalto, Taimi, neiti, Lahti. Hovi, Martti, Qrimattila n Jymy. Ro i, Armi, piirustulksenopettajalar, Laultakylä. Mikkelin piiri. otilas rr!k. Harvo, Harald. 3. ohjaaja, Mikkeli. Oul1m piiri. 1 Ik. Lehtosaari, M., 3. sotilasohjaaja, Oulu. Lyly, Erkki, lehtori. QKV, Qulu. 143 II Ik. Jussila, T., 3. sotilasohjaaja, QP, Qulu. Kainuvaara, Terttu, voimistelunopettaja. Raahe. Lassila, Helga, neiti, Qulu. Lunki, Heikki, aluepäällikkö, Paavolan Kisa. Mustonen, U., Limingan Niittomiehet. Piirainen, J., QP, Qulu. Salojärvi, P., QP, Qulu. Snellman, G., Qulu. Tolonen, Ula, neiti, Qulu. Ylin eva, H. M., Qulu. Peräpohjolan pii,'i, Ik. Halvari, MatLi, joht:1ja, Lapin Pojat, Rovaniemi. Lahdenper.ä, E., 3. sotilasohjaaja, Karihaaran Karu. rr Ik. Heiskan en, Kalle, koululainen, l{emin Yhteis.lyseon Va uhti. limmonen, Aarnc, koululainen, Kemin Yhteislyeon Va uhti. J änkälä, Väinö ylioppha, Lapin Pojat, Rovani emi. Kesti, Laina, neiti, Rovaniemen rhelijat. Leinon,en, Kalle, koululainen, Kemin Yhl.ci lyseo n Vauhti. Nykän.en, Viljo, koululainen, Kemin Yht.cislyseon Vauhti. Niska, Erkki, Hovaniemen Lapin P oja!. Nummi, Kalle, Rovaniemen Urheilijat. yqvist, Eva, neiti, Karihaaran.Karu. Pelr.e.ll, La, Hovanie. meu Lapin P ojat. a ntala, Lempi, neiti, Kemin Nai voimiglel ija,l, Tiainen, Arvo, Rovanie men Lapin Pojat. Vuori, Aulis A., Aura.

10 144 Ui> Pohjois-KarjalGln piiri. Lk. Konltinen, Olio, lääkinläohjaaja, JoPS, J oensuu. Tuomi, Hj., 3. oti,la ohjaaja, Joen uu. II Ik. Björn, Eino, opettaja, Enon Pojal. Blomqvist, Rolf, res. vänrikki, Värlsilä. Fabritius, Einar, ylioppilas, J oips, Joensuu. Haa pa la inen, Veikko, opiske lija, Nurmon Sepot. Halttunen, Sulo, res. vänrikki, JK, Joen uu. Hintikka, Väinö, liik,,,mi es, JK, Joensuu. Hirvonen, Veikko, vovmit5- telunopellaja, J K, Joensuu. Jokinen, a kari, opisk.ejija, JoPS, Joensuu. K.etlun en, Yrjö, pankin. joh laja, Vä rtsi lä. Kokkonen, Reino, liikeapulainen, JoP, Joen uu. Ko unen, Väin'l, liik-eapu lainen, JK, Joensuu. Kova,lainen, Eino, opellaja, Outokummun rjl eilijal. Malinen, imo, opiskelija. J,oPS, JoenSUlI. Mus ton.en, Kauko, apteekki-o ppilas, JK, Joen uu. Nevalainen, Otlo, opella ja, Nttrmen Sepol. Partanen, Reino, ylioppilas, JoP, Joens uu. Pölönen, nto, liikeapulain en, J-oIP, Joensuu. Ranoken, Erkki Olavi, opi kelija, urmen Sepot. Savo.lai nen, Hei kk i, voimistelunopellaja, J oent5uu. or a, Leo, autonkuljetlaja, JK, Joensuu. Vaakanainen, Eino, ylioppilas, Joen UUll SLU. VaJ.lius, Toivo, opettaja, Polvijärven rheilijal. Pohjois-Sooon piiri. J[ Ik. Heikkinen, Pa;lvo, voimis telunopellaja, KUV, Kuopio. Iivanainen, Martti, kaup. pa-apulainen, Suonenjoen Vasa~ma. Ke ti, J. F., opettaja, Varo kauden rheilijat. Muj.e, Erkki, ylioppilas, Suonenjoen Va ama. Salminen, Kauko, Siilin järven,ponnistus. Tarvainen, Viljo, vaallu I'i, uonenjoen Vasama. Vartiainen, Voiiinö. yliop.pilas, KUV, Kuopio. Porvoon piiri. T Ik. Heikura, Tuomo, voimis telunopellaj,a, Porvoo. n lk. Virtanen, Pa\.le, voimi te lunopellaja, Porvoo. Satak1mnGln piir-i. Ik. Salminen, Pauli, voimit5 telunopellaja, Pori. IJ lk. Forsberg, Aarne, PPV, Pori. '-,e ino, Ta uno, työnjohtaja, PPV, Pori. Selälä. Olli, koululainen, Harjavallan Pesäpallocura. Tampereen pii1-i. l,ik. Suomala, E., voimistelunopellaja, Kanga ala, TI Ik. Eljaala, Anmas, TMP, Tampere. Enäste, Leo, TP, Tampere. La hl incn, Reino, TJl, Tamperc. Murtola, A.Ili, voimi telun opeltaja, Tampere. Lahti,nen, Rei no, TP, Tam p,ere. 10 Ruissalo, Ta mpere. Sylvänne, Voima. Jorma, TP, Kosti, Tyrvään Var-sinais-Su()men piir i. II lk. Dahlberg, Aaro, koululainen, Turun UL. Engblom, P. 0., ylioppilas, aio. Honkanen, Inkeri, neiti, Turku. Ko kinen, Eero, Turun UL, auvo. L ii pola, Heikki, ylioppi. las, Vehmaa. Linnavuori, Tauno, toi. miltaja, Turku. Rautila, R voimistelun- opetlaja, Turku. Vallinko ki, Väinö, Loimaa. Viipurin piiri. 1 Ik. Karvinen, Elli, voimistelun lehtori, Viipuri. Lahtinen, Väinö, voimistelun lehtori, Viipuri. II Ik. Höglund, Kosti, ylioppilas, E K, Enso. Kukkonen, R., konttoristi, ER, Enso. Lakkinen, En io, EK, Enso. Lakkinen, Uuno, ER. Emo. Olkku, Rei no, Viipuri. Vepsäläinen, Eino, HP2, Viipuri.

11 SISÄLLYSLUE TTE LO : Siv. Yleiskatsau VUL:n toimintaan... 3 SVUL :n Liitlokokou v SVUL:n Liillob.a1litus v t4 V,oimistelulii tlo v U.nheiluliitito v Hiili lolii tto v Painiliibto v P.esäpalloliiUo v. 1, Pyöräilyliitt-o v P oi'kaurheiluliiho v ,...,.... SVU'L:n piirit v SVlJlL:n toitm isto v SVUIL:11 ~ i ll idpä'ä t ö v V hyväksytyt voimistelun arvwllelu buoma,rit V h y v~y t yt r a ta- ja kerultäurh eilun ylih lomarit V r ekisteröidy t mäenlaskun :ljrvooibelu tuomarit V. 1'9312 hyväksytyt pesä pal1oluotillat i ~ VOIMISTELU JA URHEILU S VUL:n j a sen jäsen liittojen j ärjestö/ehti Lehteä j ulkaisee ja kustantaa Julkaisee kaikki SVUL:n ja sen jäsenliittojen viralliset tiedoitukset. Lehti ilmestyy kahdesti kuukaudessa ja maksaa vuosikerta vain 20 markkaa. Kuluvan vuoden vuosikerran tilaajat saavat myös kaikki tähän mennessä ilmestyneet numerot. Välttämätön jokaiselle seuralle ja urheilun johtomiehelle. Suomen Voim istelu- ja Urheiluliitto H E LSINK I S i m 0 n k a t u 1 2, A - Puh e Ii n ~ --J

12 SVUL:n ja sen jäsenliittojen Urheiluliiton. Voimisteluliiton. Painiliiton. Pesäpalloliiton. Pyöräilyliiton ja POikaurheiluliiton SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V toiminta- ja kilpailusääntöjä. pöytäkirjakaavakkeita y. m. kaavakkeita sekä kilpailijoiden numeroja on saatavana toimistostamme. Huom.l Hiihtoliiton sääntöjä y.m. myy liiton toimisto : Lahti, Tapionkatu 8. Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Toimisto Helsinki - Simonkatu 12, A - Puh HELSINKI , KAUPPALEHTI OY:N KIRJAPAINO

13 Suomen Voimistelu ja Urheiluliitto vuonna Helsinki Kauppalehti Oy:n Kirjapaino. Vuosi 1933 oli Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 28:s toimintavuosi. Saattaisi luulla, että mainitut vuodet uurastaneen järjestön organisatio, toiminta ja työtavat ovat jo vakiintuneet ja kiteytyneet määrättyihin muotoihin, se mahdollisuushan on aina olemassa järjestötoiminnassa, mutta niin ei kuitenkaan ole ollut Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitossa. Päinvastoin liitto on ollut ja todennäköisesti tulee edelleenkin olemaan virkeän kehityksen alainen järjestö, jossa varsinkin viime vuosina on edistytty alalla jos toisellakin. Todettakoon tässä yhteydessä vain v tehdyt liiton järjestörakennetta koskeneet muutokset, ja nuorekkaan johtajareservin astuminen nykyisille tärkeille paikoilleen liiton eri toimielimissä. Jo vuosi 1932 osoitti, että osittaiset epäilykset SVUL:n järjestörakenteen muutoksista olivat aiheettomia, ja viimeksi kulunut vuosi 1933 on yhä varmistanut tätä käsitystä. Entisten jaostojen muodostaminen itsenäisiksi SVUL:n jäsenliitoiksi on aiheuttanut entistä vilkkaampaa taloudellista yritteliäisyyttä ja sen seurauksena ainakin eräät jäsenliitot ovat turvanneet taloutensa, vieläpä järjestäneet sen melkoisia ylijäämiä tuottavaksi. Samanaikaisesti voidaan myös todeta, että liiton toiminta kokonaisuudessaan on nimenomaan juuri jäsenliittojensa yritteliäisyyden lisääntymisen seurauksena entisestään monipuolistunut ja tehostunut. Niinpä SVUL:ssa hoidettu propaganda-, neuvonta- ja kurssitoiminta on ollut viimeksi kuluneena vuonna laajempaa

14 4 kuia milloinkaan aikaisemmin ja varsinaisen kilpailutoiminnankin piiriin on lähinnä monenlaisten propaganda- ja sarjakilpailujen avulla saatu kerättyä yhä taajempia osanottajajoukkoja. Edellämainitun, seuraavassa tarkemmin selostettavan toiminnan tuloksena Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton jäsenmäärä on vuonna 1933 kohonnut korkeammalle kuin milloinkaan aikaisempana vuonna, ja sehän parhaiten osoittanee, että liiton toiminta on ollut entistä tehokkaampaa, uusia joukkoja herättävää ja toimintaan kannustavaa. Liiton toiminta-alaan kuuluvat harjoitusmuodot. Liiton toiminta-alaan ovat vuonna 1933 kuuluneet seuraavat liikuntaharjoitusmuodot: 1) voimistelu, 2) rata- ja kenttäurheilu, 3) hiihto ja mäenlasku, 4) kreikkalais-roomalainen ja vapaapaini, 5) pesäpalloilu, 6) pyöräily ja 7) poikaurheilun eri muodot. Liiton organisatio ja johto. Liiton organisatio on edelleenkin ollut seuraavanlai-. nen: a) liittokongressi, b) liittokokous, c) liittohallitus, d) seuraavien jäsenliittojen liittokokoukset ja liittojohtokunnat: 1) Suomen Voimisteluliitto r.y., 2) Suomen Urheiluliitto r.y., 3) Suomen Hiihtoliitto r.y., 4). Suomen Painiliitto r.y., 5) Pesäpalloliitto r.y., 6) Suomen Pyöräilyliitto r.y. ja 7) Poikaurheiluliitto r.y., e) seuraavien piirikuntien piirikokoukset, piirijohtokunnat ja jaostokokoukset: 1) Etelä-Pohjanmaan piiri, 2) Helsingin piiri, 3) Hämeen piiri, 4) Itä -Karj alan piiri, 5) Kainuun piiri, 6) Keski-Pohjanmaan piiri, 7) Keski Suomen piiri, 8) Kymenlaakson piiri, 9) Lahden- piiri, 10) Oulun piiri, 11) Perä-Pohjolan piiri, 12) Pohjois Karjalan piiri, 13) Pohjois-Savon piiri, 14) Satakunnan piiri, 15) Suur-Savon piiri, 16) Uudenmaan piiri, 17) Varsinais-Suomen piiri ja 18) Viipurin piiri. Liiton toimielinten kokoukset ja jäsenistö. Vuonna 1933 ovat liiton toimielimet pitäneet kokouksia seuraavasti ja ovat niiden jäsenmäärät olleet seuraavat:. ToiInielin Puheenjohtaja Kokouksien Jäsenistö I :ien seuluku I jäse- luku roja niä Liittokokous Liittohallitus.... V. J. Niiniluoto Jäsenliitot: Urheiluliitto U. Kekkonen Voimisteluliitto... V. J. Niiniluoto Hiihtoliitto ~. Hillo Painiliitto H. Lehmusto Pesäpalloliitto.... ~. Merinen Pyöräilyliitto..... E. Tilus Poikaurheiluliitto.. ~. Tanner SVUL:n kokonaisjäsenmäärä. SVUL:n kokonaisjäsenmäärä oli vuonna seuraa ja niissä yhteensä 63,174 jäsentä. Tässä yhteydessä todettakoon, että SVUL on Jasenliittojen välityksellä ollut erikoissopimuksien perusteella yhteistoiminnassa seuraavien järjestöjen kanssa: Suomen Armeija, Suojeluskuntajärjestö, Svenska Finlands Idrottsförbund, NMKY:n Urheiluliitto, Suomen Akateeminen Urheiluliitto, Suomen Voimisteluopettajaliitto, Suomen Oppikoulujen Urheilijat, Suomen Nuorisoliitto ja Raittiuden Ystävien Urheiluliitto ja että liitto on erinäisissä a!:.ioissa toiminut yhdessä m.m. Kouluhallituksen, Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Nuorisohuollon Valtuuskunnan kanssa. Liiton toimielimien työtavat. SVUL:n jäsenliittojen hoitamasta propaganda-, neuvonta- ja kurssitoiminnasta on tarkat selostukset kunkin 5

15 6 jäsenliiton toimintakertomuksien yhteydessä. Yleiskäsityksen saamiseksi tämän toiminimen laajuudesta kuitenkin tässä yhteydessä todettakoon seuraavat yhteenvedot: Kurssitoiminta on kuluneen vuoden aikana ollut tehokkaampaa kuin milloinkaan aikaisemmin ja on kursseja toimeenpantu seuraavasti: 1) Voimistelukursseja 25 kurssit 2) Rata- ja kenttäurheilukursseja 32 kurssit.. 3) Hiihto- ja mäenlaskukursseja 6 ku~t... 4) Painikursseja 21 kurssit ) Pesäpallokursseja 28 kurssit... : ) Pyöräilykursseja 1 kurssit ) Poikaurheilukursseja 4 kurssit osanottajalle Yhteensä 117 kurssit 3,070 osanottajalie Edellämainituilla kursseilla SVUL on kouluttanut runsaasti urheiluneuvojia liiton omiin perusjärjestöihin ja moniin liiton ulkopuolisiinkin seuroihin ja järjestöihin. Edellämainittujen palkintotuomarikurssien perusteella liitossa on rekisteröity uusia arvostelu- ja palkintotuomareita seuraavasti:. 1) voimistelun alalla tuomaria 2) rata- ja kenttäurheilun alalla ylituomaria 3) hiihdon ja mäenlaskun alalla tuomaria 4) painin alalla ) pesäpalloilun alalla Yhteensä 510 tuomaria Kurssitoiminnan rinnalla on mainittava urheilunjohtomiehille ja. aktiiviurheilijoille järjestetyt neuvottelupäivät, joita on pidetty seuraavasti: a) voimistelu: 1) 28/5, Helsinki osanottajaa 2) 26-27/ 8, Helsinki b) rata- ja kenttäurheilu: 3) 25/ 3, Helsinki ) 6/ 8, Turku : 58 5) 3/ 12, Helsinki c) hiihto ja mäenlasku: 6) 11/3, Lahti d) paini: 7) 14/ 5, Helsinki 8) 15/ 10, e) pesäpalloilu: 9) 17/ 4,,Helsinki 10) 23 / 4, 11) 1/ 10, f) pyöräily: 12) 7/5, Helsinki 13 ) 14/10, g) poikaurheilu: 14) 15/ 10, Helsinki h) yleinen järjestötoiminta: 15) 21/5, Helsinki Yhteensä 581 osanottajaa Edelläselostettujen kurssien ja neuvottelupäivien johtajiksi, opettajiksi, luennoitsijoiksi ja alustuksien esittäjiksi liitto onnistui kiinnittämään eri harjoitusmuotojen parhaat asiantuntijat. Heistä mainittakoon seuraavat: a) voimistelu: lehtorit Y. Nykänen, V. Lahtinen ja P. Syren, voimistelunopettajat H. Savolainen, M. Uosikkinen, B. Stenman, P. Virtanen, P. Mannola, E. Rautila ja E. Levon, sotilasohjaajat J. Ikävalko, Y. Calonius ja L. Heikkinen, opettaja L. Keinänen, konttoristi E. Palolampi ja herra 1. Pakarinen; b) rata- ja kenttäurheilu: taloudenhoitaja P. Karikko, voimistelunopettajat A. Uusikylä ja T. Saarinen, 7

16 8 opettajat H. Lahtinen, L. Keinänen ja M. Järvinen, metsänhoitaja O. Andersen, konttoristi I. Natunen, työnjohtaja A. Osola, varatuomari A. Husgafvel, rautatievirkamies L. Simelius ja johtaja A. Mustonen; c) hiihto ja mäenlasku: johtaja Armas Palmros, lehtorit Yrjö Durchman ja Ranne Roni, sotilasohjaaja Y. Calonius, herrat P. Nuotio ja A. Lukander; d) paini: tohtori Heikki Lehmusto, urheilunopettaja A. Kaskela, painivalmentajat O. Friman ja E. Leino, johtajat K. Lampila, H. Tanner, A. Murto, V. Nopanen ja N. Sohlo, kirjaltaja L. Anttila, etsivä A. Tuominen sekä herrat U. Pappinen ja A. Haavisto; e) pesäpalloilu: maisterit L. Pihkala, O. Veijola ja V. Järvi, ylioppilaat P. Harvela, A. Kivilinna, O. Kupiainen ja V. Pyykkö, sotilasohjaajat L. Elomaa, B. Kiljander, P. Komonen ja Hj. Tuomi, voimistelunopettajat O. Vaalamo, V. Lagström, P. Salminen ja I. Kautto, opettaja K. Laakkonen, ylipainaja VI Nordström, johtaja L. Eräste, res. vänr. L. Koivisto ja H. Huttunen sekä herra H. Hykkyrä; f) pyöräily: insinööri E. Tilus, kauppiaat R. Hellberg ja A. Lehtonen sekä kirjaltaja P. Mäkelin; g) poi kaurheilu: tohtorit L. Tanner ja Kaarina Kari, kouluhallituksen voimisteluntarkastaja Arvo Vartia, lehtori Elli Karvinen, voimistelunopettaja Fanny Stenroth, opettajat G. Valtonen, A. Tynell ja L. Keinänen, urheiluvalmentajat P. Karikko ja A. Osola, voimistelunopettaja A. Uusikylä ja toimittaja A. Kivilinna. Neuvontatyö. SVUL:o ja sen jäsenliitot ovat hoitaneet myös laajaa neuvontatyötä, johon SVUL:n toimiston henkilökunnan lisäksi on osallistunut suureksi osaksi edelläluetellut voimistelun ja urheilun eri alojen asiantuntijat. Tästä neuvontatyöstä on tarkemmat selostukset julkaistu kunkin asianomaisen toimielimen kertomuksen yhteydessä. Yleinen propaganda- ja valistustyö. Paitsi edellä lyhyesti mainitun ja jälempänä selostettavan kurssi- ja neuvontatoiminnan avulla SVUL:o ja sen jäsenliitot ovat monella muullakin tavalla pyrkineet herättämään harrastusta eri liikuntaharjoitusmuotoihin. Tätä n.s. yleistä propagandatyötä on hoidettu useitten merkkijärjestelmien, propagandaviikkojen ja -päivien, kilpailujen, julkaisujen, sanomalehtikirjoituksien, radioesiteimien, propagandafilmien y.m. avulla. a) Merkki järjestelmät : Liiton merkkijärjestelmätoiminta on kuluneen vuoden aikana sikäli laajentunut, että poikia varten vuoden lopussa on perustettu eri koinen hiihtomerkki. Myöhäisen talventulon takia poikain hiihtomerkkejä ei kuitenkaan voitu k.o. toimintavuoden aikana jakaa. Liiton muita taitomerkkejä koskeva jako on ollut seuraavanlainen: Mer'kkijärjestelmä Mestari 11k. II1k. III lk. IV lk. Harrast. Yht merkkj merkki 1) Urheilumerkkejä ) Voimistelu ) Hiihto ,924 2,152 4) Pyöräily ) Poikien 198 3,689 19,512 23,399 6) Paini Yhteensä ,939 19, ,651 26,930 Merkkijärjestelmästä puheenollen todettakoon, että poikien urheilu- ja myös voimistelumerkit on edelleenkin annettu ilmaiseksi kaikille asianomaisille merkkivaatimusten suorittajille. b) Propaganda viikot ja -päivät: Kiinnittääkseen valtion ja kuntien viranomaisten, maan opettajiston ja lasten vanhempien kuin myös laajojen muiden kansalaispiirien huomiota eri liikunta-

17 10 harjoitusten suureen merkitykseen liitto on toimeenpannut seuraavat propagandaviikot ja -päivät: 1) Poikien talviurheilupäivät 4-5/2, 2) Yleinen hiihtopäivä 26/2, 3) Merkillisten urheilupoikien viikko 15-21/5, 4) Yleinen pesäpallopäivä 25/5, 5) Yleinen pyöräilypäivä 28/5, 6) Poikien kesäurheilupäivät 15-16/7, 7) Yleinen voimistelupäivä 25-26/1L Hyvissä ajoin ennen edellämainittuja propagandatilaisuuksia asianomaiset jäsenliitot ovat antaneet yksityiskohtaisia ohjeita päivien viettämisestä liiton alaisissa järjestöissä. Tämän lisäksi päivien merkitystä on tehostettu sanomalehtipropagandan, radioiltojen ja' -esitelmien, näytöstilaisuuksien, puheitten, esiteimien y.m. avulla. c) Kilpaautoiminta: Kuluneen vuoden aikana jäsenliitot ovat myöntäneet alaistensa järjestöjen toimeenpantavaksi seuraavat kilpailut: Kansal- Kansain- Kilpailumuoto lisia välisiä Yhteensä 1) VOimisteluk~ailut ) Rata- ja ke täurheilukilpailut ) Painikilpailut ) Hiihtokilpailut ) Mäenlaskukilpailut ) Yhdistetyn hiihdon kilpailut ) Pesäpallokilpailut ) Pyöräilykilpailut ) Poikaurheilupäivien kilpailut 2 2 Yhteensä 537 4~ 586 Kansainvälisestä k ilpailutoiminnasta puheen ollen voidaan todeta, että liitto on edelleenkin pyrkinyt ylläpitämään suhteita huomattavimpien urheilumaiden kanssa. Paitsi useita yksitrisluontoisia ulkomailla ja kotimaassa järjestettyjä kansainvälisiä kilpailuja, liiton edustusurheilijat ovat osallistuneet seuraaviin maaotteluihin: 1) Norja--Suomi maaottelu yleisurheilussa, Oslo 1-2/7, voittaja Suomi pist. 2) Ranska-Suomi yleisurheilumaaottelu, Helsinki, 26-27/8, voittaja Suomi pisto 3) Unkari--Suomi maaottelu voimistelussa, Budapest 5/3, voittaja Unkari pist., Suomi pisto 4) Suomi-Unkari-Viro heimo-ottelu painissa, Budapest, 22-24/4, pisteet Suomi 19, Unkari 13 ja Viro 1L 5) Suomi-Ruotsi painimaaottelu, Helsinki, 3-4/12, voittaja Suomi ) Suomi-Eesti pesäpallomaaottelu,' Hämeenlinna, 27/8, voittaja Suomi 8-0. Kansainvälisestä kilpailutoiminnasta mainittakoon lisäksi, että Suomen Painiliitto toimeenpani Helsingissä 17-20/3 Euroopan mestaruuskilpailut kreikkalais-roomalaisessa painissa, joihin osallistui 9 maata. Paitsi useita mestaruuksia ja palkintosijoja Suomi voitti mycs maitten välisen kilpailun 14 pisteellä. Seuraavina olivat: Ruotsi, Saksa ja Unkari. Oslossa 27/8 järjestettyihin pyöräilymestaruuskilpailuihin Suomi lähetti 6-miehisen joukkueen, joka sijoittautui kolmanneksi. Tässä yhteydessä erikseen todettakoon voimistelumme hyväksi ulkomailla tehty propaganda. Niinpä Budapestissa pidetyn Suomi-Unkari maaottelun jälkeen liiton voimistelijat antoivat Unkarissa 12 eri paikkakunnalla voimistelunäytöksiä. Niinikään Ruotsissa annettiin 2 näytöstä ja Tanskassa 1 näytös. Kansainvälisen hiihtoliiton arvokilpailuissa 10-12/2 Innsbruck'issa maatamme edustanut joukkue saavutti erittäin huomattavan menestyksen. d) Julkaisutoiminta: Tehdäkseen suorittamansa propagandatyön entistä tehokkaammaksi SVUL:o perusti kuluneena vuonna Voimistelu ja Urheilu-nimisen järjestölehden, joka ilmestyi kahdesti kuukaudessa. Sitäpaitsi Pesäpalloliitto on kustantanut Pesäpalloilijan Vuosikirjaa. SVUL:n julkaisutoiminta on kokonaisuudessaan ollut seuraava: 11

18 12 1) Järjestölehti Voimistelu ja Urheilu sivua 2) Pesäpalloilijan Vuosikirja ) Merkillisten urheilutyttöjen ja poikien viikkoa viettämään ) Rata- ja kenttäurheilun kilpailusäännöt 106 5) Voimistelumer kkikokeiden ja mestaruusy.m. kilpailujen säännöt ) Pesäpallosäännöt ) Pyöräilysäännöt ) Urheilumerkkisuoritusten tuloskirja ) Kutsu XI voimistelujuhlaan musiikkiliit- teineen ) Voimisteluharrastajamerkin säännöt ) Poikien hiihtomerkin säännöt ) SVUL:n toimintakertomus v ) Hiihto ja mäenlaskusäännöt tulostauluk- koineen ) Olympialaiskisat Los Angelesissa e) Muu propagandatoiminta: Ylläselostetun propaganda toiminnan lisäksi liitto on hoitanut valistustyötä esim. sanomalehdille lähetettyjen artikkelien avulla. Niinikään liiton aloitteesta on järjestetty useita radioesitelmiä ja erityinen merkillisten urheilupoikien viikon radioilta. Sitäpaitsi liiton toimiston virkailijat ovat tehneet useita puhe- ja esitelmämatkoja. Tässä yhteydessä erityisesti painostettakoon sitä työtä, jonka liiton 18 piiri sihteeriä ovat omilla toi-.1 mainittakoon, että liitto on hankkinut elokuvakoneen mialueillaan suorittaneet. Uutena propagandamuotona datilaisuuksissa. Liitto on myqs valmistuttanut pesäpalloilua ja voimistelua esittävät filmit. Osanotto ulkomaisiin kongresseihin. SVUL:n jäsenliitot ovat olleet edustettuina seuraavissa kansainvälisissä kongresseissa: 1) 6-13/2 Kansainvälisen Hiihtotiiton kongressi Innsbruckissa, edustaja' johtaja J. Hillo; 2) Kansainvälisen Painilii ton kongressi Helsingissä 16/4 edustajat H. Lehmusto ja V. Smeds; 3) Heimo- ottelun painissa Suomi-Unkari-Viro kongressi Budapestissa 22/4, edustajat K. Lampila ja E. Mannelin; 4) Pohjoismaitten Hiihtoliittojen kongressi Lahdessa 24-25/8, edustajat J. Hillo, A. Palmros ja Y. Calonius; 5) Pohjoismaiden Pyöräilyliiton kongressi Oslossa 26/8, edustaja Raul Hellber-g. Kuolemantapaukset. Kuluneen vuoden aikana liitto on kuoleman kautta menettänyt kaksi ansioitunutta toimihenkilöään. SVUL:n monivuotinen johtokunnan jäsen ja liiton rahastonhoitaja, prokuristi A. R. Lang kuoli joulukuun 18 päivänä ja Painiliiton johtokunnan jäsen, tunnettu painija ja valmentaja O. Friman lokakuun 18 päivänä. Liiton kunniajäseneksi kutsuminen. Tekemänsä päätöksen mukaisesti liittohallitus on kutsunut SVUL:n kunniajäseneksi varatuomari V. J. Niiniluodon hänen 50-vuotispäivänään kesäkuun 6 p:nä. Liiton ansiomerkkien jakaminen. Urheiluliiton johtokunnan esityksestä liittohallitus on myöntänyt SVUL:n ansiomerkin seuraaville Japanin Urheiluliiton toimihenkilöille: Y. Yamato, K. Hiroma, J. Morita ja I. Watanabe. Edustus Alfred Kordelinin urheilurahaston hoitokunnassa. Alfred Kordelinin rahaston urheilun ja terveydenhoidon edistämiseksi Suomessa-nimisen säätiön hoitokunnassa ovat liiton edustajina olleet johtaja Aksel Ek ja prokuristi A. R. Lang. Valtionapu. Opetusministeriön päätöksellä SVUL on saanut toimintaansa varten Smk:n 262,000: - suuruisen valtionavustuksen. 13

19 15 SVUL:n' Liittokokous v SVUL:n jäsenliittojen ja piirien edustus on ollut seuraava: A. Jäsenliitot. Urheiluliitto: maisteri L. Pihkala, lehtori V. Teivaala, hallitussihteeri U. Kekkonen, kauppias K. Tuomi, kamreeri T. Uimonen; Voimisteluliitto: eversti K. E. Levälahti, tuomari V. J. Niiniluoto, lehtori Y. Nykänen, lehtori V. Lahtinen; Painiliitto: tohtori H. Lehmusto, kirjaltaja L. Anttila; Pesäpalloliitto: toimittaja E. Merinen, tuomari P. Harvela; Hiihtoliitto: johtaja J. Hillo, tohtori A. Järvinen, pormestari O. Lyytikäinen, maanvj.ljelijä E. Raunio; Pyöräilyliitto: insinööri E. Tilus; Poikaurheiluliitto: tohtori L. Tanner, opettaja G. Valtonen. B. Piirit. Etelä-Pohjanmaan piiri: tuomari K. G. R. Ahlbäck; Helsingin piiri: kapteeni H. öhman; Hämeen piiri: johtaja Y. Linnas; Itä-Karjalan piiri: sotilasohjaaja J. Ikävalko; Kainuun piiri: insinööri A. G. Enwald; Keski - Pohj anmaan puri: prokuristi Y. Kivelä; Keski-Suomen piiri: kauppias H. Launiainen; Kymenlaakson piiri: kauppias E. Paavola; Lahden piiri: konttoripäällikkö A. Pöyry; Oulun piiri: johtaja N. Sohlo; Peräpohjolan piiri: kultaseppä V. Nopanen; Pohjois-Karjalan piiri: kello seppä E. Raunio; Pohjois-Savon piiri: pankinjohtaja Ilm. Keinänen; Satakunnan piiri: konttoristi Y. Miilunpalo; Suur-Savon piiri: prokuristi M. Hämäläinen; Varsinais-Suomen piiri: isännöitsijä K. Laaksonen; Viipurin piiri: apul.poliisimestari O. Mäkeläinen: Uudenmaan piiri: rautat.virkam. L. O. Viitanen. Kuluneen vuoden Liittokokous pidettiin Helsingissä toukokuun 21 päivänä. Kun SVUL:n puheenjohtaja, tuomari V. J. Niiniluoto oli liittohallituksen puolesta avannut kokouksen, valitsi kokous puheenjohtajikseen apulaispoliisimestari O. Mäkeläisen ja tuomari K. G. R. Ahlbäck'in sekä sihteerikseen SVUL:n toimistopäällikkö Lauri Sanlzlan. Liittokokouksessa tehtiin m.m. seuraavat päätökset: 1) vahvistettiin SVUL:n tilinpäätös liittohallituksen laatimassa muodossa ja hyväksyttiin liiton toimintakertomus v:lta 1932; 2) myönnettiin tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapaus asianomaisille; 3) hyväksyttiin ensi vuoden liittohallituksen jäsenten matkakulujen korvausperusteet: II luokan rautatiematkat, tarvittaessa makuuvaunulipun hinta sekä päivärahaa jokaiselta matka- ja toimituspäivältä Smk. 75:-; 4) päätettiin liiton tilintarkastajille suorittaa palkkio laskun mukaan; 5) päätettiin, ettei SVUL:n jäsenliitoilta vuonna 1933 kanneta minkäänlaisia jäsenmaksuja;

20 16 6) päätettiin nimetä jäsenliitoille SVUL:n varoja siten, että jäsenliitot saavat vuosittain käyttää toimintaansa seuraavien pääomien korot: Urheiluliitto ,000:- Voimisteluliitto ,000: - Hiihtoliitto ,000:- Painiliitto ,000 : - Pesäpalloliitto ,000:- Poikaurheiluliitto ,000: -. Pyöräilyliitto ,000: Yhteensä 1,380,000 : - 7) vahvistettiin liiton talousarvio vuodelle 1934 ja myönnettiin SVUL:n jäsenliitoille seuraavat avustusmäärärahat:. Urheiluliitto Hiihtoliitto Voimisteluliitto P esäpalloliitto Painiliitto Poikaurheiluliitto Pyöräilyliitto ,865: - 45,940: - 41,605: - 34,655: - 27,100: - 23,300: - 13,535 : - Yhteensä 250,000: - Näiden avustusmäärärahojen lisäksi jäsenliitot ovat saaneet edellisessä kohdassa mainittujen pääomien korot yhteensä Smk. 96,000:-. 8) todettiin kokouspäivään mennessä valitut SVUL:n jäsenliittojen edustajat v:n 1934 liittohallituksessa ja valittiin hallituksen kokoonkutsujaksi johtaja J. Hmo; 9) valittiin liiton v:n 1933 tilintarkastajiksi pankinjohtaja J. Keinänen ja tilintarkastaja M. Kauppila ja varatilintarkastajiksi kauppias E. Paavola ja kamreeri E. Koponen; ; 10) tehtiin SVUL:n toimintasääntöihin seur aavat muutokset: ' 20 :n 6 mom. Piirikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: ) päätettiin seuroilta niiden kok onaisjäsenmäärien perusteella kannettavan piiriveron suuruudesta; 20 :n 7, 8 ja 9 mom. Piirikokouksessa saapuvilla olevat saman SVUL:n erikoisliiton alaisten seurojen edustajat valitsevat yhden (1) edustajan ja hänen varamiehensä johtokuntaan. Tässä äänestyksessä on kullakin vaaliin osallistuvalla seuralla yksi (1) ääni kutakin asianomaiseen erikoisliittoon ilmoitetun jäsenmäärän alkavaa viittäkymmentä (50) jäsentä kohti. Ellei piirissä toimivan jonkun erikoisliiton alaisten seurojen edustajia ole kokouksessa saapuvilla, valitsee niiden puolesta jäsenen ja varajäsenen piirikokous, jossa tapauksessa kullakin kokoukseen osaaottavalla seuralla on yksi (1) ääni. Piirikokouksen päätöksellä voidaan piirijohtokuntjan valita näiden varsinaisten jäsenten lisäksi enintään kolme (3) lisäjäsentä ja on tällöin kullakin kokouksessa edustettuna olevalla seuralla yksi (1) ääni. Niinikään piirin puheenjohtajan vaalissa on kullakin seuralla yksi (1) ääni. 11) hyväksyttiin SVUL:n amatöörisääntöihin seuraavat muutokset: 3. Jos urheilija tietensä kilpailee ammattiurheilijan kanssa jossain SVUL:n jäsenliittojen ohjelm istossa olevassa liikuntaharjoitusmuodossa, h ii net on julistettava amatöörioikeutensa menettäneeksi. 4. Jos urheilija kilpailee ammattiurheilijan kanssa jossain m uussa kuin SVUL:n jäsenliittoje-p, ohjelmistoon kuuluvassa liikuntaharjoitusmuodossa, tekemättä sitä kuitenkaan rahan tai muun aineellisen edun vuoksi, SVUL:n asianomainen jäsen- 17 2

21 18 19 liitto päättää hänen amatööriydestään. Tätä päätöstä on kaikkien muiden SVUL:n jäsenliittojen noudatettava. 5. 0) amatööri ei saa eikä hän saa sallia nimeänsä tai kuvaansa käytettävän minkään liikkeen tai tehtaan mainostuksena tai suosituksena. eivät ehdottomasti ole ammattiurheilijoita. - Mikäli tämä kohta on ristiriidassa jonkin kansainvälisen keskusliiton amatöörisääntöjen kanssa, asianomainen SVUL:n jäsenliitto noudattaa kansainvälistä sääntöä. 6. Tietensä ammattiurheilijaksi antautunut henkilö ei voi saada takaisin amatöörioikeuksiaan kansainväliseen kilpailutoimintaan nähden. Amatöörioikeutensa menettänyt henkilö, joka yhtäjaksoisesti kansalliseen kilpailutoimintaan nähden. J 8. g) ) päivää kohti ruokaan ja asuntoon. Siinä tapauksessa, että IAAF:n neuvosto on jonkun jäsenliittonsa esityksestä todennut, että yhden (1) punnan päiväraha kultavaluutassa on asianomaisessa maassa riittämätön, voidaan sanotussa maassa suorittaa neuvoston korottama määräraha; h) amatööri ei saa vastaanottaa matka- tai muita korvauksia ulkomaisiin kilpailuihin pitemmältä ajalta kuin 21 vuorokaudelta kalenteri-. vuotta kohti. Näiden päivien yhdistäminen kahtena perättäisenä kalenterivuonna (esim. joulukuun 11 päivästä tammikuun 21 päivään) samaa kilpailumatkaa varten ei ole sallittu;

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

f) painonnosto: Neuvontaa on Suomen Paino1!-nostoliitto antanut etupäässä Helsingissä, Viipurissa ja Hangossa.

f) painonnosto: Neuvontaa on Suomen Paino1!-nostoliitto antanut etupäässä Helsingissä, Viipurissa ja Hangossa. 12 ruuskilpailujen takia on kohdistunut etupäässä edustushiihtäjiin, joita oli kaikkiaan noin 300.. ~ikaansaadakseen entistä laajempaa ja asiallisempaa toimmtaa myös mäenlaskun hyväksi liitto kiinnitti

Lisätiedot

SVUL:n Painijaosto v. 1930.

SVUL:n Painijaosto v. 1930. 107 SVUL:n Painijaosto v. 1930. J aoslojohtokttnta. Jaostojohtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana lnutn. V. J. P enttala sekä jäseninä kirjaltaja Lauri Anttila ~a.ka.:1p"~~aat.veikko Lcikko ja Volmar

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen 104 105 10-ottelu E. Hänninen 6.276.17 p. 5- T. Jäppinen Murtomaajuoksu Vauhditon pituus korkeus 3-loikka A. Kinnunen E. Riihimäki 304 E. Riihimäki 141.5 E. Riihimäki 896 Voimistelu: Yleismestaruus U.

Lisätiedot

SVUL:n Liittohallinto v. 1929.

SVUL:n Liittohallinto v. 1929. 17 SVUL:n Liittohallinto v. 1929. Liittohallintoon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Etelä-Pohjanmaan piiri: K. G. R. Ahlbäck, varajäsen M. E. Niemi,. Etelä-Saimaan piiri: E. A. Manninen, varajäsen J.

Lisätiedot

II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen. a) kr.room. painiin:

II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen. a) kr.room. painiin: 96 Tait. Bertel-Nordströmin lahjoittaman upean seurojenvälisen selkävoittoveistoksen voitti HPV (v. 1934 HKV ja v. r935 VVV), ja Uusi Kultaseppä Oy:n seurojenvälisen kiertopokaalin kolmannen kerran ja

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto v. 1941.

Suomen Urheiluliitto v. 1941. 33 Suomen Urheiluliitto v. 1941. Liittojohtokunta. Liittojohtokunnan puheenjohtajana on toiminut lakit. tohtori Urho Kekkonen ja jäseninä pormestari K. G. R. Ahlbäck, Vaasa, dipl. insinööri Aku Kuusisto,

Lisätiedot

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000 24 agronomi Reino Piirto (puheenjohtaja) pääsihteeri Kallio Kotkas (varapuheenjohtaja) kauppaneuvos Lennart Kinnunen maisteri Kauno Rintakoski sosiaalipäällikkö Erkki Palolampi osastopäällikkö Urho Saariaho

Lisätiedot

HELSI.NKI KAIVOKATU 6

HELSI.NKI KAIVOKATU 6 104 1) hyväksyttiin vuosikertomus ja tilit edelliseltä toimikaudelta ja myönnettiin asianomaisille tili- ja vastuuvapaus; 2) valittiin liiton puheenjohtajaksi varatuom. Tauno Aarre Lahdesta sekä johtokunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS -- --- ---

TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- 960 TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 960 SVUL:n puheenjohtaja, sosiaalineuvos Akseli Kas k e a. Puheenjohtajan sana Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 60.

Lisätiedot

2) 1 tai i a - Suo m i. Italian kanssa käytiin neuvotteluja maaottelun aikaansaamiseksi

2) 1 tai i a - Suo m i. Italian kanssa käytiin neuvotteluja maaottelun aikaansaamiseksi 40 Suomen joukkueen johtajana oli everstiluutnantti K. E. Levälahti Vierumäeltä ja suomalaisina arvostelutuomareina hammaslääkäri B. Stenman Karhulasta ja voimistelunopettaja Paavo Teräsvirta Helsingistä.

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto),

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto), 9 Orko, Risto, kauppaneuvos, Helsinki, varalla Ruusuvaara, Aulis, pankinprokuristi, Helsinki (Suomen Käsipalloliitlto), Pajunen, Aarno, diplomikauppias, Helsinki, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies,

Lisätiedot

Suur-Savon piiri. Piirin kunnat Kerimäki Mikkeli Mikkelin mlk Mäntyharju Pieksämäen mlk Pieksämäki Punkaharju Puumala Rantasalmi

Suur-Savon piiri. Piirin kunnat Kerimäki Mikkeli Mikkelin mlk Mäntyharju Pieksämäen mlk Pieksämäki Punkaharju Puumala Rantasalmi SuurSavon piiri PuheenjohtaJa Bruno ArJanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin punna Ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 SuurSavon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 970 seuroja 04,

Lisätiedot

työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta 1959. Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y.

työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta 1959. Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y. työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta 1959. I, I Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y. KERTOMU S TYöVÄEN URHEILULIITON TOIMlNN ASTA VUONNA 1939. JOHDANTO.

Lisätiedot

Seurojen pisteet jakaantuivat:

Seurojen pisteet jakaantuivat: 166 Seurojen pisteet jakaantuivat: Helsingin Voimail!ijat............ 23 Vioipurin VO.imailijat..................... 6 Sortavalan V>oimavei:kot UUTaan Vol majmiehet................. 3 Helsingin Torv.erit............

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä 00 JäsenIöttojen nimeäminä RaVil.a~ A.~ kenraalimajuri, Helsinki, varalla Oil.a, Ensio, agronomi, Helsmki (Suomen Ampujainliitto), Tuukkanen, Väinö, arkkitehti, Helsinki, varalla POhjanpalo, Taavi, ko~uli,

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO D 3 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1958 sekä vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO HELSINGISSÄ 1959 TYOVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, Sa.apunut 4...,.. VALTION Vast.at1u. HEILU- JA VOIMISTELULAUTAKUNTA HELSINGISSÄ Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. N :o.. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, T ä ä 1 1 ä Koska Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnassa

Lisätiedot