LOPPURAPORTTI. PYRKE:lle toteutetut Kehity yrittäjänä valmennukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. PYRKE:lle toteutetut Kehity yrittäjänä valmennukset"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI PYRKE:lle toteutetut Kehity yrittäjänä valmennukset Veli-Matti Ruotsalainen ValmennusMajakka Puijonkatu Kuopio

2 PYRKE:n Kehity yrittäjänä valmennukset ValmennusMajakka toteutti vuosien 2003 ja 2004 aikana PYRKE hankkeelle neljä (4) Kehity yrittäjänä valmennusta. Pielaveden ja Keiteleen alueen yrityksille toteutettiin kaksi, Suonenjoen ja Rautalammin yrityksille yksi ja Kiuruveden alueen yrityksille yksi Kehity yrittäjänä valmennus. Kehity yrittäjänä valmennus on erityisesti suunniteltu pienyrittäjille heidän oman jokapäiväisen yrittäjäosaamisensa kehittämiseksi. Valmennus koostuu kolmesta osiosta: 1. yritystoiminnan kartoituksesta, 2. yhteisistä teemakoulutusilloista ja 3. yritys/yrittäjäkohtaisesta neuvonnasta. Valmennuksen toteutuksen painopisteinä olivat yritys/yrittäjäkohtainen soveltaminen ja käytännönläheisyys. Yritystoiminnan kartoitus Yritystoiminnan kartoitus oli tarkoituksellisesti toteutukseltaan kevyt. Sen tavoitteena oli ensisijaisesti herättää yrittäjät miettimään oman liiketoimintansa perusteita ja toissijaisesti välittää tietoa yritystoiminnasta valmennuksen toteuttajille. Kartoitus toteutettiin sitä varten suunnitellun kaavakkeen ja kartoituskeskustelun avulla. Yrittäjät täyttivät kaavakkeen perinteisenä paperi- tai sähköisenä versiona. Toteutuksessa rohkaistiin ja neuvottiin sähköisen version käyttöön tavoitteena osallistujan atk-taitojen kehittäminen. Teemakoulutusillat Yhteisiä teemakoulutusiltoja Kehity yrittäjänä valmennukseen kuuluu 10 kappaletta. Suonenjoella ryhmän pienuudesta johtuen näitä toteutettiin vain neljä. Te lat toteutettiin käytännössä joko kerran viikossa tai joka toinen viikko. Te toina käsiteltiin keskeisiä yritystoimintaan liittyviä aiheita pääkouluttajien ja vierailevien asiantuntijoiden johdolla. Te tojen painopisteinä olivat liiketoiminnan kannattavuus sekä yrityksen markkinoinnin ja myynnin kehittäminen (keskimäärin noin 50-60% kokonaisajankäytöstä). Tavoitteena oli välittää yrittäjille tietoa, jota he voivat laittaa omassa liiketoiminnassaan käytäntöön heti tai soveltaen myöhemmin kyseisen asian tullessa ajankohtaiseksi. Te lat toteutettiin käyttäen soveltaen hyväksi ValmennusMajakan tuotteistettuja valmiin koulutusmateriaalin sisältämiä paketteja. Näitä ovat YritysMajakka (toiminta-ajatus, liikeidean kirkastaminen sekä liiketoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu ja kehittäminen), TulosMajakka (tuotteiden kustannusrakenne, hinnoittelu, myynnin budjetointi, investointi-, rahoitus- ja käyttöpääomantarvelaskelmat sekä tulos- ja rahoitussuunnitelmat kolmelle vuodelle), MyyntiMajakka (markkinoinnin ja myynnin suunnittelu sekä kehittäminen) ja LaatuMajakka (pienyrityksen toiminnanlaatu). Muita käsiteltyjä aiheita olivat mm. pienyrityksen sähköiset työkalut, yrittäjän tehokas yhteistyö kirjanpitäjän kanssa ja verotuskysymykset. TulosMajakka osion keskeisenä työkaluna on TulosMajakka ohjelmasovellus, joka annettiin koulutuksen ajaksi jokaiselle osallistujalle omaan henkilökohtaiseen käyttöön.

3 Yritysneuvonta PYRKE:lle Kehity yrittäjänä valmennukseen sisällytettiin yritysneuvontaa 12 tunnin peruspaketti sekä yrityksen niin halutessa 12 tunnin optiopaketti. Yritysneuvonta toteutettiin te tojen välissä ja mahdollisimman pian te tojen päätyttyä. Yritysneuvonnassa tavoitteena oli pureutua ajankohtaisiin yritystoiminnan kehittämiskysymyksiin sekä te toina käsiteltyjen asioiden yrityskohtaiseen soveltamiseen. Yritysneuvonnan peruspaketin toteutuksen jälkeen yrityksellä oli mahdollisuus erillistä korvausta vastaan ostaa yritysneuvonnan optiopaketteja (12 h). Optioneuvonnan merkitystä voidaan tarkastella kahdelta taholta, sillä toisaalta se sitoi neuvonnan toteuttajan lähemmin tulosvastuullisuuteen omasta työstään ja toisaalta alensi Kehity yrittäjänä valmennukseen osallistumisen perushintaa. Yritys maksoi lisää vasta, kun yrittäjä tarkkaan tiesi mistä maksaa ja mitä saa. Kouluttajat ValmennusMajakan puolelta kouluttajina toimivat Kyösti Pitkänen, Pertti Pulli ja Veli-Matti Ruotsalainen. Kouluttajilla ja neuvonnan toteuttajilla on käytännönläheistä omakohtaista kokemusta pienyrittämisestä ja yritysneuvonnan menestyksellisen toteutuksen vaatimuksista sekä kykyä työskennellä näiden vaatimusten mukaisesti. Peruslähtökohtana ja alkutavoitteena Kehity yrittäjänä valmennuksessa on, että kouluttajat voittavat valmennukseen osallistuvien henkilöiden luottamuksen. Luottamus pitää viimeistään saada yritysneuvonnan käynnistyessä, sillä neuvojan ja yrittäjän välinen luottamuksellinen suhde on kaiken yhteistoiminnan ehdoton perusta. PYRKE:lle toteutettujen Kehity yrittäjänä valmennusten onnistumisen arviointia Kehity yrittäjänä valmennukset toteutuivat pääpiirteissään erinomaisesti. Onnistumisen mittareina voidaan pitää valmennuksiin osallistuneiden omalla sitoutumisella, antamalla palautteella ja toisaalta suoritettujen optioneuvontapakettien määrällä. Suurimpana käytännön ongelmana oli minimiryhmän kokoaminen. Valmennukseen liittyvät asiat, kuten yhteisten iltojen ajankohtien sopiminen, aikataulutus jne. saatiin hienosti yhdessä sovittua, kunhan ensin oli perusryhmä saatu kasaan. Käytännön asioiden sopimista auttoivat ryhmien yhteinen henki sekä kouluttajien joustava suhtautuminen aikataulujen tekemiseen ne rakennettiin osallistujien ehdoilla. Sisällöllisesti valmennukset onnistuivat hyvin, koska sisältö oli jo lähtökohtaisesti hyvin suunniteltua ja rakennuttu pienyrittäjille käytännönläheiseksi. Koulutusmateriaali ja TulosMajakka-sovellus konkretisoi ja havainnollisti teoreettisia asioita.

4 Kehity yrittäjänä valmennuksen kehittäminen Yrityskartoituskaavake ja keskustelu toimivat hyvin, mutta niitä pitää jatkossa kehittää yhä konkreettisempaan suuntaan. Oleellista on, että kartoituksessa saadut tiedot saatetaan kaikkien pääkouluttajien tietoon, jotta he voivat huomioida nämä asiat omissa osuuksissaan. Kouluttajien välinen saumaton yhteistyö on yksi pienyrittäjävalmennusten onnistumisen tekijä. Te tojen määrä ja painopisteet ovat tärkeitä. Kymmenen iltaa jaettuna viikon jaksolle on käytännössä maksimia mihin pienyrittäjä kykenee omalta yritystoiminnaltaan irtautumaan. Teemojen valinnassa ja sisällössä tulee ottaa mahdollisimman paljon huomioon lopullisen osallistujaryhmän lähtökohdat ja tarpeet. Käytännössä tämä voi tarkoittaa te lan sisällön täydellistä uudelleen suunnittelua tai alustavasti illan vetäjäksi suunnitellun kouluttajan vaihtamista. Yrittäjävalmennuksen te tojen pääpainon tulisi jatkossakin olla yritystoiminnan kannattavuus ja käytännön myyntityön kehittäminen. Sisällön kehittämisessä painopiste tulisi olla asioita konkretisoivan koulutusmateriaalin ja mahdollisten atk-sovellusten puolella. Te tojen teoreettinen sisältö tulisi em. työkalujen avulla saada mahdollisimman käytännönläheiseksi ja yrityskohtaisesti sovellettavaksi tekemiseksi. Kehitettävää on siinä, että kymmenen erillistä te taa muodostaisivat toisiaan tukevan kokonaisuuden ja osallistujat kokisivat kaikkien osa-alueiden kehittämisen omassa yritystoiminnassaan tärkeäksi. Yritysneuvonnassa toteutettu lisäneuvonnan (optiot) mahdollisuus on tehokas tapa toteuttaa pienyrittäjäneuvontaa. Neuvonnan kehittämisessä olisi hyvä suunnitella miten neuvonnan toteuttajat voisivat olla tehokkaammassa yhteistyössä keskenään ja toisaalta miten yrittäjä saataisiin vieläkin aktiivisemmin toteuttamaan neuvonnassa suunniteltuja ja mallinnettuja asioita myös käytäntöön. Kehity yrittäjänä valmennusten palaute on ollut hyvää, mutta neuvojat eivät aina voi antaa yhtä hyvää palautetta valmennuksiin osallistuneista yrittäjistä, sillä joissakin tapauksissa yrittäjät olisivat (helposti) kyenneet kehittämään omaa toimintaansa vieläkin enemmän. Toisaalta yritysneuvonnoista sopiminen ja yrittäjän sitouttaminen sovittuihin ajankohtiin oli joskus ongelmallista. Tulisi etukäteen yhdessä sopia minimi aika (esim. 24 h) sovitun yritysneuvonnan perumisesta (pois lukien force majeure syyt). Yhteistoiminnan kehittäminen hanketoimijoiden kanssa Yhteistoiminta PYRKE-hankkeen vetäjien kanssa toimi kokonaisuudessaan erinomaisesti. Lähtökohtana toimivalle yhteistyölle oli yhteinen käsitys siitä mikä oli kunkin osapuolen rooli ja tehtävät sekä joustava suhtautuminen mahdollisiin muutoksiin jokapäiväisessä tekemisessä. ESR-projektin vaatimien kirjallisten tuotosten selkeä ohjeistus edesauttoi jokapäiväistä arkea. Valmennusryhmälle oli helppoa kertoa mitä heiltä vaadittiin oman työnajan raportoinnin

5 puitteissa. Toinen asia sitten olikin tämän raportoinnin valvonnassa ja seurannassa. Ehkäpä siitä olisi etukäteen voinut yhdessä laatia jonkinlaiset ohjeet ja toimintatavat. Kehity yrittäjänä valmennuksen yhteisissä te loissa muistutettiin osallistujia useampaan kertaan oman työajan muistiin merkitsemisestä ja yritysneuvontatapaamisissa tähän aiheeseen palattiin taas uudelleen. Tästä huolimatta osallistujien oma raportointi sujui vaihtelevalla menestyksellä. Valmennuksiin osallistuneiden yritysten omarahoitusosuuksien maksamisen seuranta oli kokonaan hanketoimijan tehtävää. Ongelmia esiintyessä olisi tehokkaammalla seurannalla ja tästä valmennuksien toteuttajalle hyvissä ajoin tiedottamisella voitu saada ongelmatapauksia myös nopeammin sekä joustavammin pois päiväjärjestyksestä. Valmennusten markkinointi ja ryhmien kokoaminen Markkinoinnissa päärooli oli hanketoimijalla, mutta käytännössä työ tehtiin läheisessä yhteistoiminnassa. Tämä yhteistoiminta toi markkinointiin myös tehokkuutta. PYRKE-hankkeen pääkohderyhmän tavoittaminen ja sitouttaminen on erittäin haasteellista työtä ja siihen päästään vain eri osapuolten läheisellä yhteistyöllä. Tämä korostuu erityisesti kehittämiskoulutuksissa, jotka ovat ajallisesti pidempiä ja rahallisesti kalliimpia kokonaisuuksia. Ryhmien kokoaminen tapahtui hanketoimijoiden, valmennusten toteuttajan sekä paikallisten yhteistyötahojen toimesta. Pielavesi-Keiteleen ensimmäinen ryhmä oli ValmennusMajakan kokoama (ryhmän runko oli lähtökohtaisesti jo valmiina olemassa) ja toinen ryhmä koottiin yhteistyössä paikallisen yrittäjäjärjestön aktiivien kanssa yrittäjät ottivat itse yhteyttä kollegoihinsa ja sitouttivat nämä mukaan valmennukseen. Suonenjoki-Rautalampi ryhmää ei koskaan (mittavista ponnisteluista huolimatta) saatu täysilukuiseksi näin paikallisen yrittäjäjärjetön sekä elinkeinotoimijoiden yrityksistä huolimatta. Markkinointiyhteistyökumppaneista puuttuivat paikalliset aktiiviyrittäjät. Iisalmessa minimiryhmää ei saatu kokoon eikä valmennusta toteutettu, mutta ilmoittautuneet yrittäjät ohjattiin muihin koulutuksiin. Kiuruveden ryhmä koottiin yhteistyössä, jossa keskeistä roolia esitti jälleen paikallisten yrittäjien puskaradio sekä aktiiviyrittäjien panos. Markkinoinnissa voidaan toimintaa kehittää huomattavasti. Keskeistä on kaikkien tahojen sitoutuminen markkinointiin ja käytännöntoimien tekeminen markkinoinnin edistämiseksi. Yrittäjäkoulutusten markkinoinnissa tulisi vahvasti nojata paikallisiin toimijoihin ja rakentaa markkinointia aivan ruohonjuuritasolle. Paikallisten yrittäjäjärjestöjen ja aktiiviyrittäjien rooli on tässä keskeistä. Yrittäjien sitouttaminen valmennuksiin on pääasiassa valmennusten toteuttajan vastuulla. Parhaiten tähän päästään käytännönläheisellä ohjelmalla ja sisällöllä yrittäjän pitää ensimmäisellä tapaamiskerralla nähdä valmennuksen kautta saatava käytännön hyöty ja tämä hyöty pitää tulla esiin jokaisen koulutustapahtuman yhteydessä.

6 Yrittäjille suunnatun koulutuksen - valmennuksen kehittäminen Yrittäjille suunnatun koulutustarjonnan kehittämisen keskeisiä asioita ovat koulutussisältö ja materiaali (työkalut), toteuttajat (kouluttajat), koulutusten markkinointi, eri toimijoiden välinen yhteistyö sekä yrittäjien sitouttaminen koulutukseen. Pienyrittäjäkoulutuksessa samat asiat ovat korostetusti ja erityisestä pienyrittäjänäkökulmasta katsottuna oleellisia. Lähtökohtaisesti voitaisiin alkaa käyttää käsitettä yrittäjävalmennus (koulutus + yritysneuvonta). Yrittäjävalmennuksessa keskeistä on, että valmennuksen toteuttaja ja kohde tekevät yhdessä työtä valmennettavan suoritusten parantamiseksi ja kehittämiseksi. Onnistuneen valmennuksen lähtökohtana on, että toteuttaja sisäistää mitä tämä käsitteellinen ero (koulutus neuvonta valmennus) tarkoittaa käytännössä. Myös yritysneuvonta pitää mieltää ja toteuttaa kehittämisvalmennuksena ei perinteisenä konsultointina. Toteuttajan puolelta valmennukseen pitää sisältyä tietynlainen tulosvastuullinen elementti. Yrittäjävalmennuksen sisältö ja -materiaali (työkalut) Yrittäjävalmennukset tulee suunnitella kohderyhmän tarpeista käsin ja tarpeisiin kohdentuen. Suunnittelijalla pitää olla itsellä selkeä käytännönkäsitys näistä tarpeista. Sisällön tuotteistaminen ja erilaisten työkalujen (työkirjat, atk-sovellukset jne.) rakentaminen sekä jatkuva kehittäminen konkretisoivat valmennuksen sisältöä. Tämä heijastuu positiivisesti valmennuksen markkinointiin sekä käytännön toteutukseen. Yrittäjävalmennuksen toteuttajat Yrittäjävalmennuksen toteuttajilla tulee olla käytännönläheistä kokemusta yrittämisestä ja yritystoiminnasta. Toteuttajien on ymmärrettävä suomalaisen yrittämisen problematiikkaa sekä yrittäjän sielunelämää. Toteuttajan tulee kyetä tarjoamaan kohderyhmälle käytännönläheisiä ratkaisumalleja heidän liiketoimintansa kehittämisestä. Yrittäjävalmennusten toteuttajien työ pitäisi pystyä sitomaan tulosvastuullisuuteen. Yrittäjävalmennuksen markkinointi Onnistunut markkinointi on kaikkien osapuolten yhteistyötä (hanke toteuttaja paikalliset elinkeinotoimijat kohderyhmä). Yhteistyö tarkoittaa käytännössä sitoutumista paikallisten yrittäjävalmennusten toteutukseen ja vahvaa jalkautumista kentälle. Tehokkainta markkinointia ovat suorat yhteydenotot kohderyhmään, paikalliset infotilaisuudet sekä yrittäjäkollegoiden vinkit ja suositukset.

7 Toimijoiden välinen yhteistyö toimijoiden sitouttaminen Valmennusten järjestäjän ja käytännön toteuttajan välinen yhteistyö tulee perustua keskinäiseen luottamukseen sekä joustavaan valmiuteen tehdä valmennusten eteen (erityisesti markkinointi) ylimääräisiä toimenpiteitä, joista ei välttämättä alustavasti ole erikseen sovittukaan. Tärkeää on saada yhteistyö toimivaksi myös paikallisten elinkeinotoimijoiden (kehittämisyhtiöt, elinkeino- ja työvoimatoimistot, järjestöt ) kanssa. Keskeinen kehittämiskysymys on tämän yhteistyön rakentaminen ja näiden paikallisten toimijoiden todellinen sitouttaminen paikallisten yrittäjävalmennusten toteutukseen. Yrittäjien sitouttaminen Kohderyhmän sitouttaminen valmennuksiin toteutuu parhaiten valmennusten sisällön konkreettisuudella ja käytännönläheisyydellä. Erityisesti pienyrittäjät ovat kohderyhmä, joka välittömästi äänestää jaloillaan. Valmennusten täytyy tarjota jatkuvasti käytäntöön sovellettavaa hyötyä kohderyhmälle. Yrittäjävalmennukset pitää toteuttaa maksullisina, sillä myös tämä sitouttaa kohderyhmää. Yritysten omarahoitusosuus voitaisiin kuitenkin jakaa osiin, jolloin yksittäisen osion maksu ei muodostuisi osallistumisen esteeksi.

Johdanto... 4 Hankkeen ja selvityksen lähtökohdat... 5 Hankkeen perustiedot... 5 Vaikuttavuusselvityksen toteutus... 6 Hankkeessa kehitetyt tuotteet

Johdanto... 4 Hankkeen ja selvityksen lähtökohdat... 5 Hankkeen perustiedot... 5 Vaikuttavuusselvityksen toteutus... 6 Hankkeessa kehitetyt tuotteet Johdanto... 4 Hankkeen ja selvityksen lähtökohdat... 5 Hankkeen perustiedot... 5 Vaikuttavuusselvityksen toteutus... 6 Hankkeessa kehitetyt tuotteet ja palvelut... 7 Seudullisen toiminta- ja yhteistyömallin

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin Tampereen yliopisto Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö SENTE-julkaisuja 10 / 2001 HANKETOIMINNAN

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Loppuraportti Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Työ- ja elinkeinoministeriö Lokakuu, 2014 Taitto: Edita Publishing Oy Kuvitus: Pixmac Julkaistu: 10/2014

Lisätiedot

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Raportteja 19 2013 Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Selvitys työssäoppimisesta TäsmäKoulutus-palvelutuotteessa Milka Kuismanen Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Tehoa yritysyhteistyöhön

Tehoa yritysyhteistyöhön Tehoa yritysyhteistyöhön käsikirja kepan jäsenjärjestöjen yritysyhteistyön kehittämiseksi julkaisija: Kepa ry RAPORTTISARJA NRO: 115 ISBN: 978-952-200-188-7 ISSN: 1236-4797 toimitus: Mika Mäkinen, Henna

Lisätiedot

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN 1 KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN Pilottikoulutuksen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pkyritysten talousohjauksen tukemiseksi?

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet esiin!

Oppimisvaikeudet esiin! Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n Oppimisvaikeusohjelman arviointi Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA POHJANLAHDEN RANTATIE HANKE TURUN YLIOPISTO 2012 POHJANLAHDEN RANTATIE MARKKINOINTISUUNNITELMA Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö & Sari Mäkiranta (toim.) POHJANLAHDEN RANTATIE Markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi LEVÓN-INSTITUUTTI ARTTU VAINIO - ANNA MARTIN Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi PALVELUTUTKIMUS No 6/2012 PALVELUTUTKIMUS 1/2013 Arttu Vainio - Anna Martin Maaseudun

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Kehityshankkeen loppuraportti 4.6.27 Hannu Virokannas 1), Maiju Österman 1, 2), Tuomas Kopperoinen 1, 2), Hannu Anttonen 3), Timo Leino

Lisätiedot

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kuntien hankintojen kehittäminen SISÄLTÖ 1 Selvityksen tausta ja toteutus 2 Haasteet 3 Tarpeet 3.1 Vertaistuki 3.2 Viestintä 3.3 Alueellinen

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

KAAKKOIS SUOMEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS KESKUS HANKKEEN ENNAKOIVA KOKONAIS EVALUOINTI

KAAKKOIS SUOMEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS KESKUS HANKKEEN ENNAKOIVA KOKONAIS EVALUOINTI Olli Hietanen KAAKKOIS SUOMEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS KESKUS HANKKEEN ENNAKOIVA KOKONAIS EVALUOINTI Loppuraportti TUTU ejulkaisuja 3/2009 1 TUTU ejulkaisuja 3/2009 KAAKKOIS SUOMEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISKESKUS

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It

Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot