Laajenna tarjontaasi julkisiin hankintoihin. Opas yhteistarjouksista pk-yrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laajenna tarjontaasi julkisiin hankintoihin. Opas yhteistarjouksista pk-yrityksille"

Transkriptio

1 Laajenna tarjontaasi julkisiin hankintoihin Opas yhteistarjouksista pk-yrityksille

2 2 SISÄLTÖ Miksi pk-yrityksen kannattaa lähteä mukaan yhteistarjouksiin? 3 Yhteistarjoukset kannattaa 4 Tarjouksen tekijän muistilista 5 Tarjouspyyntö 5 Alustavat toiminnot 5 Tarjouksen laatiminen 6 Resurssit 7 Liitteet ja lisätiedot 7 Aikataulu ja tarjouksen lähettäminen 8 Hankintapäätös 8 Hankintasopimus 9 Hankinta-asiakirjojen julkisuus 9 Julkisten hankintakilpailujen haasteet 10 Kasvua ja kilpailuetua yritysyhteistyöstä ja verkostosta 10 Yritysyhteistyön ja verkostoitumisen tavoitteet 11 Verkostoituminen ja yritysyhteistyö 12 Yhteistyön muodot 13 Konsortio eli yritysyhteenliittymä 14 Kilpailuttaminen, lähteet ja linkit 15

3 MIKSI PK-YRITYKSEN KANNATTAA LÄHTEÄ MUKAAN YHTEISTARJOUKSIIN? 3 Pk-yritysten verkostoitumisella ja yhteenliittymillä on tavoitteena yhteistarjousten antaminen julkisia hankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin esim. tavarahankinnoissa ja julkisten palveluiden tuotannossa. Toiminnalla pyritään myös siihen, että julkisissa hankinnoissa otettaisiin entistä paremmin huomioon paikalliset toimijat järkevällä tavalla. Tavoitteena on, että yrittäjät pääsevät vaikuttamaan julkisiin hankintoihin. Yritysten ei tarvitse olla passiivinen osapuoli julkisissa hankintaprosesseissa, vaan niillä on mahdollisuus tuoda aktiivisesti esiin omia tuotteitaan ja palveluitaan. Hankinnan toteuttaminen on myyjän ja ostajan välinen vuoropuhelu, jossa myös myyjällä eli pk-yrityksellä on sanansa sanottavana. Hankintasektori puolestaan saa tärkeää tietoa hankinnan suunnittelua varten. Tämän toiminnan kehittäminen vaatii molempien osapuolien - hankintayksikön ja yrityksen - aktiivista otetta ja avoimuutta. Julkinen sektori, Suomen valtio ja kunnat käyttävät n. 30 miljardia euroa vuodessa julkisiin hankintoihin, mutta paljonko niistä kohdistuu omaan maakuntaan? Tämä on lähes 20 % Suomen BKT:sta. On yrityksiä, jotka eivät käy tutustumassa avoimiin tarjouspyyntöihin. Hilman hankintailmoituksia Julkiset hankinnat - sivustoa seuraa ja niihin tarjouksia laatii pieni prosentti pk-yrityksistä. Pienessä yrityksessä ajalliset resurssit eivät riitä tarjouspyyntöön perehtymiseen ja tarjoustekniset asiat koetaan liian työläiksi ja asetetut vaatimukset tuntuvat kohtuuttomilta. Julkisiin hankintakilpailutuksiin osallistuminen koetaan vaikeaksi ja turhauttavaksi. Epävarmuutta luovat mm. hankintojen keskittyminen ja suuret kokonaisuudet. Yhteenliittyminen muiden pk-yritysten kanssa helpottaa em. epäkohtia ja antaa yksittäiselle yritykselle mahdollisuuden osallistua tarjouksellaan yhteishankintoihin. Tämä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia asiakkuuksia ja parantaa siis yrityksen taloudellista kilpailukykyä. Katso avoimet julkiset hankinnat

4 YHTEISTARJOUKSET KANNATTAA 4 Julkisten hankintojen tarjouspyynnöt ja hankinnan kohteet ovat usein niin suuria, ettei yksittäisillä, pienillä yrityksillä ole riittäviä resursseja vastata tarjouspyyntöön. Ratkaisu tähän on, että useampi yritys yhdessä laatii yhteistarjouksen, jolla sitoudutaan hankintasopimuksen toteuttamiseen. Yhteisessä tarjouksessa kukin tarjoaja vastaa suoraan tilaajalle. Yhteistyö edellyttää luottamusta ja yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Hankintayksikkö taas tarvitsee takeet ryhmittymän soveltuvuudesta tarjouspyynnössä esitettyjen toimintojen toteuttajaksi ja sen käytettävissä olevista resursseista. Siksi ryhmittymän tulee esittää hankintayksikölle selvitys, josta ilmenee, miten se on sitoutunut asettamaan voimavaransa ostajan käyttöön ja hallintaan hankinnan toteuttamiseksi. Yhteistarjouksen hyötyjä Referenssit - Yhteistarjouksessa voidaan hyväksi lukea kaikkien tarjoajien referenssit. Liikevaihto - Mikäli tarjouspyynnössä edellytetään tiettyä liikevaihtoluokkaa, voidaan yhteistarjouksessa tietyin rajoituksin lukea hyväksi tarjoajien yhteenlaskettu liikevaihto. Toimitusvarmuus - Ryhmittymällä kyetään takaamaan toisenlainen toimitusvarmuus kuin yksittäisellä tarjoajalla. Resurssit - Riittävät resurssit isompaankin tarjouspyyntöön. Menot ja kulut voidaan jakaa, inhimilliset resurssit, osaaminen sekä tilat voidaan yhdistää. Esim. teiden aurauksen tarjouspyynnössä edellytetään, että yrityksellä täytyy olla vähintään 6 aurausajoneuvoa ja tietty määrä halutun laista kalustoa. Yhdelläkään yhteistarjouksen osapuolista ei ole 6 aurausajoneuvoa itsellään eikä muuta vaadittua kalustoa, mutta yhdessä tarjoamalla saadaan tarvittava määrä aurauskalustoa kunnan käyttöön. Pienhankinnoissa suuri mahdollisuus! Hankintayksikön näkökulmasta pienhankinnat omasta kunnasta tai lähialueelta hankittuna vaikuttavat kilpailutuksen työmäärän helpottumiseen, hankintojen nopeutumiseen ja oletettavasti virheiden vähenemiseen sekä paikallisen elinvoimaisuuden säilyttämiseen ja kehittämiseen.

5 TARJOUKSEN TEKIJÄN MUISTILISTA 5 TARJOUSPYYNTÖ Seuratkaa aktiivisesti HILMA -ilmoitusjärjestelmää tai ostakaa räätälöity hakupalvelu! Tarjouspyyntöön vastaavilta yrityksiltä edellytetään aktiivista osallistumista ja sitoutumista yhteistyöhön tietoa liiketoiminnan mahdollisuuksista ja laajuudesta lakisääteisten velvoitteiden ajantasaisuutta ostajan tarpeita vastaavaa toimintaa / tarjontaa ALUSTAVAT TOIMINNOT Lukekaa tarjouspyyntö ja kaikki mahdollinen etukäteismateriaali Huomioikaa onko asiakirjoissa jotain esim. määrittelyitä tai painotuksia, jotka sulkevat pois yrityksen tuotteen tai ehdot tai määritykset ovat liian tiukkoja ryhmittymällenne. Ole yhteydessä hankintayksikköön, jotta mahdolliset epäkohdat tulevat tietoon. Ehdota parannuksia tai uutta tarjouspyyntöä. Ellei muutoksia haluta, tarjoa sitä, mitä pyydetään. Toimikaa heti, sillä hankintaprosessin käynnistyttyä korjausliikkeiden tekeminen on mahdollista, mutta hankalampaa. Varatkaa riittävästi aikaa ennakkoinfoihin, markkinakartoituksiin, vuoropuheluihin, ym. tekijöihin jotka parantavat mahdollisuuksia perustaa ryhmittymä ja tarjota ryhmittymänä. Hankkikaa tarvittaessa ulkopuolista apua erilaisilta asiantuntijoilta esim. hankinta-asiamiehet, lakimiehet, yritysneuvontapisteet, vakuutus- ja rahoituslaitokset yms. tahot. Yhteistarjouksessa tarjoajat vastaavat sopimuksen täyttämisestä yhteisvastuullisesti, joten määritelkää kunkin tarjoajan vastuut ja työnjaot sekä kulujen ja tulojen jaot kirjallisella sopimuksella ennen tarjouksen tekemistä niin että kunkin tarjoajan vastuut ja velvollisuudet ovat järkevässä suhteessa saavutettuun hyötyyn Määritelkää mitä yhteistyön irtisanominen / epäonnistuminen tarkoittaa yritykselle Yhteisprojektit kannattaa vakuuttaa erikseen, joten varmistakaa riittävä vakuutussuoja Varmistakaa että toiminnan / tuotteen laatu on kunnossa ja sitä seurataan tehokkaasti Selvittäkää tarkasti verkoston avainhenkilöt ja heidän osaamisensa Määritelkää menetelmät, millä ryhmittymän toimintatapoja arvioidaan jatkuvan kehittämisen mahdollistamiseksi

6 TARJOUKSEN LAATIMINEN 6 Tehkää aina uusi tarjouspyynnön mukainen täydellinen tarjous jokaiseen tarjouspyyntöön, vaikka olisitte tarjonneet aiemmin ko. hankintayksikölle. Aiempiin tarjouksiin ei voi vedota ja aiemman toimittajan suosiminen on kielletty. Tehkää tarjous samalla tarkkuudella kuin tarjouspyyntö on laadittu. Laatikaa heti lopullinen tarjous; neuvotteluja ei voi normaalisti käydä eikä tinkiminen ole mahdollista. Mainitkaa kirjallisessa tarjouksessa, sen liitteissä sekä mahdollisissa neuvotteluissa kaikki tiedot, jotka voidaan ottaa huomioon tarjouskilpailun ratkaisussa. Laatikaa tarjous ja sen kaikki liitteet tarjouspyynnössä edellytetyllä kielellä, yleensä suomeksi. Tarjouksen tulee kattaa kaikki tarjouspyynnössä pyydetyt tavarat, palvelut, urakat ja materiaalit tarjouspyynnössä esitetyssä muodossa. Esittäkää työaika tarjouspyynnön mukaisesti. Käyttäkää samaa terminologiaa ja esitysjärjestystä tai kopioikaa tarjouspyyntö tarjouksen pohjaksi. Tehkää tarjous mahdollisimman kattavaksi, konkreettiseksi ja yksityiskohtaiseksi. Jättäkää vaihtoehtoinen tarjous vain, jos se on sallittua, ja tehkää se annetuin ehdoin. Tehkää tarjouksen mahdolliset hinnantarkistusehdot tarjouspyynnön mukaisesti. Määritelkää tarjouksen maksuehdot tarjouspyynnön mukaisesti. Ilmoittakaa toimitusaika ja -paikka sekä muut toimitusehdot tarjouspyynnön mukaisesti. Laatikaa tarjouksen sopimusehdot tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjoukseen ei sisällytetä mitään omia varaumia tai tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja tai lisäehtoja. Antakaa tarjouksessa vastaus ja selvitys jokaiseen tarjouspyynnössä ilmoitettuun kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteeseen.

7 RESURSSIT 7 Varatkaa riittävät ja ammattitaitoiset resurssit tarjouksen laadintaan ja panostakaa erityisesti pitkiin puitejärjestelyihin, esim. valtion nelivuotiset puitejärjestelyt ja referenssikohteet. Kartoittakaa inhimilliset resurssit, henkilöstön määrä, osaaminen, tieto-taito, tilat ja laitteet, varallisuus ja rahoitus, toimitusvarmuus eli jakelu ja logistiikka, tarvittava tekniikka ja teknologia Aika on kriittinen tekijä monessa kohtaa tarjousprosessia! Varatkaa sitä riittävästi! LIITTEET JA LISÄTIEDOT Liittäkää mukaan kaikki pyydetyt tiedot ja asiakirjat, esim. kaupparekisteriote, verotodistukset, tilinpäätöstiedot, referenssit ja muut asiakirjat liitteineen. Tarkistakaa voimassaoloajat ja päiväykset! Sisällyttäkää tarjoukseen kaikki selvitykset, joita on pyydetty tarjouspyynnössä. Liittäkää tarjoukseen henkilöstön ansioluettelot / CV:t, jos näitä tietoja on pyydetty tarjouspyynnössä. Sisällyttäkää tarjoukseen kalusto- tai laiteluettelo, esim. merkit, vuosimallit, kapasiteetti ja varusteet, jos näitä tietoja on pyydetty tarjouspyynnössä. Ilmoittakaa hinnat pyydetyllä tavalla eli kaikki kokonaishinnat, erillishinnat, yksikköhinnat ja lisätyöhinnat, jos näitä on vaadittu. Käyttäkää erillistä lomaketta, jos sitä on pyydetty.

8 AIKATAULU JA TARJOUKSEN LÄHETTÄMINEN 8 Huomioikaa, että ryhmittymien perustaminen, sopivien kumppaneiden etsintä, vastuista sopiminen ym. tarjouksen valmistelu vaatii runsaasti aikaa. Lisätietojen pyytäminen on tehtävä määräajassa. Laatikaa tarjouksen voimassaoloaika niin, että se on tarjouspyynnön mukainen. Jättäkää / lähettäkää tarjous määräajassa pyydettyyn osoitteeseen pyydetyssä muodossa (kirjallisesti/sähköisesti). Tarkistakaa vielä kaikkien selvitysten ja todistusten päiväykset ja voimassaolo. Muistakaa allekirjoitus kaikilta vastuullisilta ryhmittymän tarjoajilta! HUOM! On tärkeää vastata vain niihin asioihin, joita tarjouspyynnössä on kysytty! Huomioikaa normaalit yhteistyösopimuksen elementit kuten: Salassapito Kilpailunrajoitukset Yhteistyön toimintatavat HANKINTAPÄÄTÖS Hankintapäätös on hankintayksikön päätös hankinnan lopputuloksesta. Hankintakilpailutukseen osallistuneille tarjoajille on tiedotettava ratkaisuun vaikuttaneet seikat. Pienissä hankinnoissa riittää ilmoitus. Suuremmissa päätöksen tulisi sisältää Perusteet tarjouksen hylkäämisestä Perusteet hyväksyttyjen tarjousten vertailusta Arviot vertailuperusteiden osalta, pisteytyksen avaaminen Mahdollisen odotusajan ilmoittaminen Valitusohjeet Hankintapäätös ei ole sopimus Se voi muuttua Sitä on mahdollista oikaista Miksi tarjous hylätään? Tarjouksen tiedot ovat ristiriitaisia suhteessa tarjouspyyntöön Tarjouksesta puuttuvat tarjouspyynnössä esitettyjä tietoja tai tiedot on esitetty epäselvästi Tarjous on saapunut myöhässä

9 HANKINTASOPIMUS 9 Hankintasopimus on kirjallinen sopimus, joka on tehty yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välillä ja jonka tarkoituksena on tarjouspyynnössä esitetyn toiminnan toteuttaminen, tavaran hankinta tai palvelun suorittaminen taloudellista vastiketta vastaan (hankintalaki 1:5.1 ). Sopimuksen tulee vastata sitä, mitä hankintayksikkö on hankintailmoituksessaan ilmoittanut ja tarjouspyynnössään pyytänyt sekä sitä, mitä tarjoaja on tarjouksessaan esittänyt. Mikäli hankintasopimus tai sen täytäntöönpano poikkeavat hankintamenettelyn aikaisemmista vaiheista, hankinta saatetaan katsoa laittomaksi suorahankinnaksi. HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Hankinta-asiakirjat kuten tarjous ja tarjouslomake voidaan salata liike- ja ammattisalaisuuden perusteella, mikäli siihen on edellytyksiä, esim. jonkin tiedon paljastuminen aiheuttaisi taloudellista vahinkoa tarjoajalle. Esim. Asiakirja on salassa pidettävä, koska se sisältää tietoja liike- ja ammattisalaisuudesta. " Tällöin tulee hankintayksikölle toimittaa myös "julkinen" kappale, josta salassa pidettävät asiat on poistettu. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

10 VARAUDU ERILAISIIN HAASTEISIIN JULKISISSA HANKINTAKILPAILUTUKSISSA 10 Tiedonsaantivaikeudet, pk-yritysten vähäiset resurssit tiedon hankinnassa Yritysten / yrittäjien puutteelliset tiedot hankintamenettelyistä Vastassa liiallinen hallinnollinen rasite pienyritykselle Sopimusten suuri koko Tarjousten valmisteluajan lyhyys Tarjousten valmistelusta aiheutuvat kustannukset Erilaiset pätevyys- ja todistusvaatimukset Rahoitustakuut Ulkomaisten tarjoajien syrjintä tai paikallisten tai kotimaisten yritysten suosinta Yhteistyökumppanien löytämisen vaikeus ulkomailta Mahdollinen hankintaviranomaisen viivyttely maksujen suorittamisessa KASVUA JA KILPAILUETUA YRITYSYHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOSTA Verkostoituminen on prosessi, jossa yhteistyöorganisaatioiden tieto, osaaminen ja arvot yhdistetään lisäarvoa synnyttäväksi ja kilpailukyvyn kasvattavaksi toiminnaksi. Verkostomainen toiminta perustuu yritysten väliseen yhteistyöhön, jolloin yritykset voivat keskittyä ydinosaamiseen ja hankkia muut palvelut kumppaneiltaan tai kehittää uusia palveluja. Kumppanuus perustuu vastavuoroisuuteen. Onnistumisen mahdollisuuksiin vaikuttavat kumppaneiden voimavarat ja tahtotilat. On mietittävä, ovatko kulttuuri ja toimintatavat yrityksillä riittävän yhteensopivia. Kilpailukyvyn kasvua syntyy siitä, että verkostoituneessa yritystoiminnassa kukin yritys keskittyy omaan ydinosaamiseensa ja sen kehittämiseen ilman omien resurssien hajottamista eri toimintoihin, esimerkiksi markkinointiin. Kyse on koko verkoston kilpailukyvystä ja verkostoon kuuluvien yritysten kyvyistä kehittää toimintaansa kokonaisuus huomioiden.

11 YRITYSYHTEISTYÖN JA VERKOSTOITUMISEN TAVOITTEENA 11 Yritysyhteistyö tuo usein suuria etuja verrattuna yksinyrittämiseen. Näitä ovat mm. - kustannusten alentaminen - synergiahyödyt yhdistävät kumppaneiden osaamista, resursseja ja prosesseja - merkittävä pitkän tähtäimen hyödyn saavuttaminen - liiketoiminnan riskien ennakointi ja minimointi - kapasiteetin tehokkaampi hyödyntäminen ja nopeuden lisääntyminen - tuotantoprosessien joustavuuden ja muutosherkkyyden lisääminen - yksikkökustannusten alentaminen - prosessien toimintavarmuuden ja joustavuuden lisääminen - tuotekehityksen kärjessä pysyminen omaa osaamista lisäämällä mm. mallioppimisella - materiaalivirtojen ja varojen hallinnan tehostaminen - henkilöstöresurssien kohdentaminen omaan ydinosaamiseen - uusien innovaatioiden/liiketoiminnan luominen - markkinoinnin tehostuminen - yhteisesiintyminen tuo tarttuvaa laatukäsitystä, kun tiedetään, että yksi yrittäjä on laadukas, niin yhteistyökumppaneiden oletetaan olevan yhtä laadukkaita - laajempialainen palautteen saanti ja sen hyödyntäminen, markkinatietouden helpompi kerääminen Yhteistyön hyödyt esim. suuremmat volyymit mahdollistavat kustannustehokkaamman toiminnan, lisää neuvotteluvoimaa ja uskottavuutta asiakkaiden, rahoittajien ja muiden sidosryhmien silmissä! Asiakas kokee saavansa kokonaisvaltaista palvelua osatoimintojen sijaan.

12 Seitsemän askelta verkoston kokoamiseen Oman liikeidean selkiintyminen 2. Yhteistyökumppaneiden kartoittaminen 3. Yhteisen hyödyn etsiminen 4. Perustettavan verkoston osaamistarpeen selvittäminen 5. Myönteisen ja tehokkaan ilmapiirin luominen 6. Verkoston hallinnoinnin ja toimintotapojen suunnittelu 7. Sopimusten tekeminen Verkostoveturi eli kumppaniverkostojen kokoaja Verkostoveturin ominaisuuksia ovat avoimuus, luotettavuus, tasapuolisuus ja organisointikykyisyys Verkostoveturin tehtävänä on aktiivisesti hakea kumppanit yritysyhteistyöhön ja olla ryhmän kantava ja eteenpäin vievä voima Verkostoveturin tehtävänä on olla päävastuullinen yritysyhteistyötoiminnassa eli organisoija, kokoonkutsuja ja tiedottaja Tehtävänä vastata mm. markkinointiin ja myyntiin liittyvistä tehtävistä sekä asiakasyhteistyöstä ja yhteydenpidosta muihin sidosryhmiin Verkostoveturi voi olla jossakin tuote/palveluosaamisessa vahvin lenkki Ryhmittymän toiminta on tärkeää vetäjälle, sillä merkittävä osa veturiyrityksen liikevaihdosta tulee yhteistoiminnan kautta Yritysyhteistyön kompastuskivet - Yrityskulttuurien erot ja verkostoon sopimattomat johtamistavat - Yleinen yhteistyöasenne ei edesauta yhteistyön onnistumista - Pelko liikesalaisuuksien leviämisestä/kopioinnista - Panostushaluttomuus yhteiseen pottiin, yhteistyön etuja ei ymmärretä - Sitoutumattomuus/epätasainen sitoutuminen, motivaation puute - Vallan, velvoitteiden ja etujen epätasapaino - Epärealistiset ja ristiriitaiset odotukset - Väärät kumppanit - Ryhmä ei kykene mukautumaan ja joustamaan mahdollisesti uusiin toimintamalleihin - Pelkkään ulkopuoliseen tukeen perustuvat hankkeet eivät yleensä kestä - Yhteisten pelisääntöjen puuttuminen - Ongelmiin ei puututa ajoissa

13 YHTEISTYÖN MUODOT 13 Hankintalain 61 mukaan hankintayksikkö ei saa edellyttää ehdokkaiden tai tarjoajien ryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa tarjouksen tai osallistumispyynnön tekemistä varten. Ryhmittymältä voidaan kuitenkin edellyttää tiettyä oikeudellista muotoa sopimusaikana, jos se on tarpeen hankintasopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Yritysten välinen yhteistyö voi tilanteiden mukaan olla juridisesti hyvin vapaata säännöksistä tai erittäin säänneltyä esim. osakeyhtiö. Se voi olla - osuuskunta tai esim. kehittämisrengas, jossa yritykset kokoontuvat yhteen jonkin sovitun teeman osalta - projektiryhmä, joka toteuttaa tietyn kestoista projektia yhdessä - hankintarengas, jossa keskitettyjen ostojen kautta haetaan synergiaetuja - alihankintayhteistyö, jossa toimitaan yhden yrityksen johdolla tarkoin määritellyissä puitteissa ja on muistettava, että päävastuullinen sopimuksentekijä kantaa vastuuta myös alihankkijoidensa tekemisestä - erilaiset myyntiketjut tai franchising katsotaan yritysyhteistyömuodoksi, koska siinä saadaan etuja mm. markkinoinnissa Alihankinnasta tarjoustilanteessa - hankintayksikkö voi vaatia tarjoajia ilmoittamaan tarjouksessaan, minkä osan sopimuksesta se aikoo antaa alihankintana kolmansille, sekä ilmoittaa nimeltä mahdolliset alihankkijat - alihankkijan käyttämistä ei voi kieltää - päävastuullinen toimija on aina vastuussa verkostossa vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan - perustellusta syystä hankintayksikkö voi edellyttää, että päävastuullinen toimittaja suorittaa merkittävän osan toimituksesta itse - strategiset syyt, turvallisuuteen liittyvät syyt - usein alihankkija tulee hyväksyttää tilaajalla - tarjouksessa ilmoitetut alihankkijat esitetään puitesopimuksessa ja näiden muuttaminen ja vaihtaminen on mahdollista vain rajoitetusti

14 Helpoin aloitusmuoto on ns. konsortio eli tarjousyhteenliittymä 14 - vapaamuotoinen, ei-juridinen yrittämisen muoto, joka perustuu osallistujien keskinäiseen vapaamuotoiseen toimintaan - Suomen lainsäädäntö ei tunne konsortiota itsenäisenä liiketoimintana ja se liitetään juridisesti kuinkin osallistujan muuhun liiketoimintaan - jokainen konsortion osallistuja hoitaa velvoitteensa - kirjanpito, verotus, työsuhdeasiat - itsenäisesti - verkostoyhteistyö sovitaan pelisääntöjen osalta omalla keskinäisellä sopimuksella - tarjoajat saavat tehdä tarjouksia tai ilmoittautua ehdokkaaksi ryhmittymänä - ryhmittymältä voidaan edellyttää tiettyä oikeudellista muotoa sopimusaikana, jos se on tarpeen hankintasopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi - tarjouspyynnössä voidaan edellyttää, että esim. kaikkien ryhmittymän jäsenten tulee täyttää tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset tai ryhmittymän tulee täyttää soveltuvuusvaatimukset yhdessä - riittää, että ainakin yhdellä jäsenellä on riittävä liikevaihto tai jäsenten liikevaihto yhteensä täyttää vaatimuksen - tulkinnanvaraisia asioita tulee olemaan erilaisten soveltuvuusvaatimusten käsittelyssä - jo tarjousvaiheessa on hyvä sopia vastuista: jos sopimuksentekovaiheessa ei erikseen vaadita erillistä oikeushenkilöä, eikä sitä määritellä, myöhemmin voi tulla ongelmia vastuiden jakamisessa - ryhmittymän tulee kyetä osoittamaan hankintayksikölle voimavaransa: taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne, tekninen suorituskyky, ammatillinen pätevyys ja mahdollisten muiden vaatimusten täyttäminen - konsortiot voivat käyttää myös tarvittaessa alihankintaa, josta vastaavat kuin omasta toiminnastaan - tarjoajaa ei voida sulkea hankintamenettelyjen ulkopuolelle vain siksi, että tarjoaja aikoisi käyttää ulkopuolista tai ulkopuolisia resursseja Avaa ovi yhteistyölle ja yrityksesi kehittymiselle!

15 KILPAILUTTAMINEN 15 Julkiset hankinnat kilpailutetaan aina hankintalain edellyttämällä tavalla. Hankintalaki määrittää muun muassa erilaiset kilpailutustavat ja niiden vaiheet. Julkisia hankintoja kilpailutetaan hankinnan kohteesta riippuen: - avoimella menettelyllä - rajoitetulla menettelyllä - neuvottelumenettelyllä Kilpailutusprosessin kuvaus ja lisätietoa: https://www.hansel.fi/hansel/kilpailuttaminen/ Em. sivulla linkki: Tietopaketti Hanselin kilpailutuksiin osallistuville_1.pdf antaa selkeästi ja tyhjentävästi tietoa kilpilutuksista Lähteet ja linkit: HILMA https://www.hansel.fi/hansel/yhteishankinnat/ Kilpailutusprosessi https://www.hansel.fi/hansel/kilpailuttaminen/ PTC Services Kuntien hankinnat / Suunnittelu ja tutkimuspalvelut Pekka Lith ek.fi/wp-content/uploads/kuntien-hankinnat.pdf Kynnysarvot Suomen Yrittäjien kysely: Julkisen sektorin ostot kiinnostavat pk-yrityksiä hankintamenettelyitä parannettava Annely Tsemin opinnäytetyö "Yhteistyö ja verkostoituminen Mikroyrityksen verkostoitumisen prosessi"

16 16 Kattava tietopaketti Kauhava Seinäjoki Hämeenlinna Puh (keskus)

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo 7.6.2012 Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari Hankintojen suunnittelu ja toteutus Hankintapalveluissa hoidettavana kaupungin yhteiset sopimushankinnat

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta pyytää tarjousta

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016 DIAARINUMERO CIMO/1/03.30.10/2016 Helsinki, 17.2.2016 TARJOUSPYYNTÖ Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin 1 Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin Hankintatoiminnasta strateginen menestystekijä -hanke Hankinta-asiamies Päivi Halonen Tutkittua Pohjois-Karjalassa arviolta 56 % n. 200 miljoonan euron hankinnoista

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Uusi hankintalaki vihdoin täällä!

Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Kuntatalo 9.00-16.00 Ohjelma aamupäivä 1/2 09.00-09.15 Tervetuloa seminaariin ja johdatus aiheeseen - johtava

Lisätiedot

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1/9 64014 Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1. : Markku Auvinen Suomi puh. +358 206323190 fax markku.auvinen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328767-2012:text:fi:html FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta 1 Infotilaisuus: Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta Virtain terveyskeskus Neuvotteluhuone 28.11.2016 Vesa Haapamäki toimitusjohtaja Keiturin Sote Oy 2 Tilaisuuden ohjelma Tiedotustilaisuuden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ 9.5.2016 TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi ja toteuttaa ESR-rahoitteista KAIKU-hanketta. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry pyytää

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1.

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Tarjouspyyntö JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Dnro 632/2/31/2013 24. 06. 2013 HANKINNAN NIMI Hankintayksikkö Liikuntatieteellinen tiedekunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 24.06.2013

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Tarjouspyyntö YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus.

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus. 22.9.2015 Sivu 1/5 Rakennuttaja: Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos PL 487, 33101 Tampere Tilaaja: TREDU-Kiinteistöt Oy Hanke: TREDU Valo, Siltanostin TARJOUSPYYNTÖ Tampereen Tilakeskus

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta 1/11 hankintasopimukset - 1786/02.08.00.00.00/2016 (71986) I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Salo Postinumero 24101

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(8) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus.

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47853949.aspx Ulkoinen hankinta ID 399502-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Liite 2 10

Tekninen lautakunta Liite 2 10 Tekninen lautakunta 31.1.2017 Liite 2 10 04.01.2017 1/11 89432 Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Mikkeli Postinumero 50100 Maa Suomi Carita Hakkarainen +358 447942667

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Tarjous pyydetään ajalle Optiona yhteisestä sopimuksesta 1 vuoden ajalle

Tarjous pyydetään ajalle Optiona yhteisestä sopimuksesta 1 vuoden ajalle TARJOUSPYYNTÖ 1. Ostaja Tohmajärven kunta Sivistyslautakunta Järnefeltintie 1 82600 TOHMAJÄRVI 2. Hankinnan kohde Tohmajärven sivistyslautakunta järjestää tarjouskilpailun hiihtolatujen kunnossapidosta

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Perintäpalvelut. Tieto. Hankintayksikkö. Julkaisu pm 29.6.2012 4:23. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx

Perintäpalvelut. Tieto. Hankintayksikkö. Julkaisu pm 29.6.2012 4:23. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx Perintäpalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx Ulkoinen hankinta ID 203322-2012 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan tyyppi Contract notice Hankintamenettely

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot