Laajenna tarjontaasi julkisiin hankintoihin. Opas yhteistarjouksista pk-yrityksille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laajenna tarjontaasi julkisiin hankintoihin. Opas yhteistarjouksista pk-yrityksille"

Transkriptio

1 Laajenna tarjontaasi julkisiin hankintoihin Opas yhteistarjouksista pk-yrityksille

2 2 SISÄLTÖ Miksi pk-yrityksen kannattaa lähteä mukaan yhteistarjouksiin? 3 Yhteistarjoukset kannattaa 4 Tarjouksen tekijän muistilista 5 Tarjouspyyntö 5 Alustavat toiminnot 5 Tarjouksen laatiminen 6 Resurssit 7 Liitteet ja lisätiedot 7 Aikataulu ja tarjouksen lähettäminen 8 Hankintapäätös 8 Hankintasopimus 9 Hankinta-asiakirjojen julkisuus 9 Julkisten hankintakilpailujen haasteet 10 Kasvua ja kilpailuetua yritysyhteistyöstä ja verkostosta 10 Yritysyhteistyön ja verkostoitumisen tavoitteet 11 Verkostoituminen ja yritysyhteistyö 12 Yhteistyön muodot 13 Konsortio eli yritysyhteenliittymä 14 Kilpailuttaminen, lähteet ja linkit 15

3 MIKSI PK-YRITYKSEN KANNATTAA LÄHTEÄ MUKAAN YHTEISTARJOUKSIIN? 3 Pk-yritysten verkostoitumisella ja yhteenliittymillä on tavoitteena yhteistarjousten antaminen julkisia hankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin esim. tavarahankinnoissa ja julkisten palveluiden tuotannossa. Toiminnalla pyritään myös siihen, että julkisissa hankinnoissa otettaisiin entistä paremmin huomioon paikalliset toimijat järkevällä tavalla. Tavoitteena on, että yrittäjät pääsevät vaikuttamaan julkisiin hankintoihin. Yritysten ei tarvitse olla passiivinen osapuoli julkisissa hankintaprosesseissa, vaan niillä on mahdollisuus tuoda aktiivisesti esiin omia tuotteitaan ja palveluitaan. Hankinnan toteuttaminen on myyjän ja ostajan välinen vuoropuhelu, jossa myös myyjällä eli pk-yrityksellä on sanansa sanottavana. Hankintasektori puolestaan saa tärkeää tietoa hankinnan suunnittelua varten. Tämän toiminnan kehittäminen vaatii molempien osapuolien - hankintayksikön ja yrityksen - aktiivista otetta ja avoimuutta. Julkinen sektori, Suomen valtio ja kunnat käyttävät n. 30 miljardia euroa vuodessa julkisiin hankintoihin, mutta paljonko niistä kohdistuu omaan maakuntaan? Tämä on lähes 20 % Suomen BKT:sta. On yrityksiä, jotka eivät käy tutustumassa avoimiin tarjouspyyntöihin. Hilman hankintailmoituksia Julkiset hankinnat - sivustoa seuraa ja niihin tarjouksia laatii pieni prosentti pk-yrityksistä. Pienessä yrityksessä ajalliset resurssit eivät riitä tarjouspyyntöön perehtymiseen ja tarjoustekniset asiat koetaan liian työläiksi ja asetetut vaatimukset tuntuvat kohtuuttomilta. Julkisiin hankintakilpailutuksiin osallistuminen koetaan vaikeaksi ja turhauttavaksi. Epävarmuutta luovat mm. hankintojen keskittyminen ja suuret kokonaisuudet. Yhteenliittyminen muiden pk-yritysten kanssa helpottaa em. epäkohtia ja antaa yksittäiselle yritykselle mahdollisuuden osallistua tarjouksellaan yhteishankintoihin. Tämä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia asiakkuuksia ja parantaa siis yrityksen taloudellista kilpailukykyä. Katso avoimet julkiset hankinnat

4 YHTEISTARJOUKSET KANNATTAA 4 Julkisten hankintojen tarjouspyynnöt ja hankinnan kohteet ovat usein niin suuria, ettei yksittäisillä, pienillä yrityksillä ole riittäviä resursseja vastata tarjouspyyntöön. Ratkaisu tähän on, että useampi yritys yhdessä laatii yhteistarjouksen, jolla sitoudutaan hankintasopimuksen toteuttamiseen. Yhteisessä tarjouksessa kukin tarjoaja vastaa suoraan tilaajalle. Yhteistyö edellyttää luottamusta ja yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Hankintayksikkö taas tarvitsee takeet ryhmittymän soveltuvuudesta tarjouspyynnössä esitettyjen toimintojen toteuttajaksi ja sen käytettävissä olevista resursseista. Siksi ryhmittymän tulee esittää hankintayksikölle selvitys, josta ilmenee, miten se on sitoutunut asettamaan voimavaransa ostajan käyttöön ja hallintaan hankinnan toteuttamiseksi. Yhteistarjouksen hyötyjä Referenssit - Yhteistarjouksessa voidaan hyväksi lukea kaikkien tarjoajien referenssit. Liikevaihto - Mikäli tarjouspyynnössä edellytetään tiettyä liikevaihtoluokkaa, voidaan yhteistarjouksessa tietyin rajoituksin lukea hyväksi tarjoajien yhteenlaskettu liikevaihto. Toimitusvarmuus - Ryhmittymällä kyetään takaamaan toisenlainen toimitusvarmuus kuin yksittäisellä tarjoajalla. Resurssit - Riittävät resurssit isompaankin tarjouspyyntöön. Menot ja kulut voidaan jakaa, inhimilliset resurssit, osaaminen sekä tilat voidaan yhdistää. Esim. teiden aurauksen tarjouspyynnössä edellytetään, että yrityksellä täytyy olla vähintään 6 aurausajoneuvoa ja tietty määrä halutun laista kalustoa. Yhdelläkään yhteistarjouksen osapuolista ei ole 6 aurausajoneuvoa itsellään eikä muuta vaadittua kalustoa, mutta yhdessä tarjoamalla saadaan tarvittava määrä aurauskalustoa kunnan käyttöön. Pienhankinnoissa suuri mahdollisuus! Hankintayksikön näkökulmasta pienhankinnat omasta kunnasta tai lähialueelta hankittuna vaikuttavat kilpailutuksen työmäärän helpottumiseen, hankintojen nopeutumiseen ja oletettavasti virheiden vähenemiseen sekä paikallisen elinvoimaisuuden säilyttämiseen ja kehittämiseen.

5 TARJOUKSEN TEKIJÄN MUISTILISTA 5 TARJOUSPYYNTÖ Seuratkaa aktiivisesti HILMA -ilmoitusjärjestelmää tai ostakaa räätälöity hakupalvelu! Tarjouspyyntöön vastaavilta yrityksiltä edellytetään aktiivista osallistumista ja sitoutumista yhteistyöhön tietoa liiketoiminnan mahdollisuuksista ja laajuudesta lakisääteisten velvoitteiden ajantasaisuutta ostajan tarpeita vastaavaa toimintaa / tarjontaa ALUSTAVAT TOIMINNOT Lukekaa tarjouspyyntö ja kaikki mahdollinen etukäteismateriaali Huomioikaa onko asiakirjoissa jotain esim. määrittelyitä tai painotuksia, jotka sulkevat pois yrityksen tuotteen tai ehdot tai määritykset ovat liian tiukkoja ryhmittymällenne. Ole yhteydessä hankintayksikköön, jotta mahdolliset epäkohdat tulevat tietoon. Ehdota parannuksia tai uutta tarjouspyyntöä. Ellei muutoksia haluta, tarjoa sitä, mitä pyydetään. Toimikaa heti, sillä hankintaprosessin käynnistyttyä korjausliikkeiden tekeminen on mahdollista, mutta hankalampaa. Varatkaa riittävästi aikaa ennakkoinfoihin, markkinakartoituksiin, vuoropuheluihin, ym. tekijöihin jotka parantavat mahdollisuuksia perustaa ryhmittymä ja tarjota ryhmittymänä. Hankkikaa tarvittaessa ulkopuolista apua erilaisilta asiantuntijoilta esim. hankinta-asiamiehet, lakimiehet, yritysneuvontapisteet, vakuutus- ja rahoituslaitokset yms. tahot. Yhteistarjouksessa tarjoajat vastaavat sopimuksen täyttämisestä yhteisvastuullisesti, joten määritelkää kunkin tarjoajan vastuut ja työnjaot sekä kulujen ja tulojen jaot kirjallisella sopimuksella ennen tarjouksen tekemistä niin että kunkin tarjoajan vastuut ja velvollisuudet ovat järkevässä suhteessa saavutettuun hyötyyn Määritelkää mitä yhteistyön irtisanominen / epäonnistuminen tarkoittaa yritykselle Yhteisprojektit kannattaa vakuuttaa erikseen, joten varmistakaa riittävä vakuutussuoja Varmistakaa että toiminnan / tuotteen laatu on kunnossa ja sitä seurataan tehokkaasti Selvittäkää tarkasti verkoston avainhenkilöt ja heidän osaamisensa Määritelkää menetelmät, millä ryhmittymän toimintatapoja arvioidaan jatkuvan kehittämisen mahdollistamiseksi

6 TARJOUKSEN LAATIMINEN 6 Tehkää aina uusi tarjouspyynnön mukainen täydellinen tarjous jokaiseen tarjouspyyntöön, vaikka olisitte tarjonneet aiemmin ko. hankintayksikölle. Aiempiin tarjouksiin ei voi vedota ja aiemman toimittajan suosiminen on kielletty. Tehkää tarjous samalla tarkkuudella kuin tarjouspyyntö on laadittu. Laatikaa heti lopullinen tarjous; neuvotteluja ei voi normaalisti käydä eikä tinkiminen ole mahdollista. Mainitkaa kirjallisessa tarjouksessa, sen liitteissä sekä mahdollisissa neuvotteluissa kaikki tiedot, jotka voidaan ottaa huomioon tarjouskilpailun ratkaisussa. Laatikaa tarjous ja sen kaikki liitteet tarjouspyynnössä edellytetyllä kielellä, yleensä suomeksi. Tarjouksen tulee kattaa kaikki tarjouspyynnössä pyydetyt tavarat, palvelut, urakat ja materiaalit tarjouspyynnössä esitetyssä muodossa. Esittäkää työaika tarjouspyynnön mukaisesti. Käyttäkää samaa terminologiaa ja esitysjärjestystä tai kopioikaa tarjouspyyntö tarjouksen pohjaksi. Tehkää tarjous mahdollisimman kattavaksi, konkreettiseksi ja yksityiskohtaiseksi. Jättäkää vaihtoehtoinen tarjous vain, jos se on sallittua, ja tehkää se annetuin ehdoin. Tehkää tarjouksen mahdolliset hinnantarkistusehdot tarjouspyynnön mukaisesti. Määritelkää tarjouksen maksuehdot tarjouspyynnön mukaisesti. Ilmoittakaa toimitusaika ja -paikka sekä muut toimitusehdot tarjouspyynnön mukaisesti. Laatikaa tarjouksen sopimusehdot tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjoukseen ei sisällytetä mitään omia varaumia tai tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja tai lisäehtoja. Antakaa tarjouksessa vastaus ja selvitys jokaiseen tarjouspyynnössä ilmoitettuun kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteeseen.

7 RESURSSIT 7 Varatkaa riittävät ja ammattitaitoiset resurssit tarjouksen laadintaan ja panostakaa erityisesti pitkiin puitejärjestelyihin, esim. valtion nelivuotiset puitejärjestelyt ja referenssikohteet. Kartoittakaa inhimilliset resurssit, henkilöstön määrä, osaaminen, tieto-taito, tilat ja laitteet, varallisuus ja rahoitus, toimitusvarmuus eli jakelu ja logistiikka, tarvittava tekniikka ja teknologia Aika on kriittinen tekijä monessa kohtaa tarjousprosessia! Varatkaa sitä riittävästi! LIITTEET JA LISÄTIEDOT Liittäkää mukaan kaikki pyydetyt tiedot ja asiakirjat, esim. kaupparekisteriote, verotodistukset, tilinpäätöstiedot, referenssit ja muut asiakirjat liitteineen. Tarkistakaa voimassaoloajat ja päiväykset! Sisällyttäkää tarjoukseen kaikki selvitykset, joita on pyydetty tarjouspyynnössä. Liittäkää tarjoukseen henkilöstön ansioluettelot / CV:t, jos näitä tietoja on pyydetty tarjouspyynnössä. Sisällyttäkää tarjoukseen kalusto- tai laiteluettelo, esim. merkit, vuosimallit, kapasiteetti ja varusteet, jos näitä tietoja on pyydetty tarjouspyynnössä. Ilmoittakaa hinnat pyydetyllä tavalla eli kaikki kokonaishinnat, erillishinnat, yksikköhinnat ja lisätyöhinnat, jos näitä on vaadittu. Käyttäkää erillistä lomaketta, jos sitä on pyydetty.

8 AIKATAULU JA TARJOUKSEN LÄHETTÄMINEN 8 Huomioikaa, että ryhmittymien perustaminen, sopivien kumppaneiden etsintä, vastuista sopiminen ym. tarjouksen valmistelu vaatii runsaasti aikaa. Lisätietojen pyytäminen on tehtävä määräajassa. Laatikaa tarjouksen voimassaoloaika niin, että se on tarjouspyynnön mukainen. Jättäkää / lähettäkää tarjous määräajassa pyydettyyn osoitteeseen pyydetyssä muodossa (kirjallisesti/sähköisesti). Tarkistakaa vielä kaikkien selvitysten ja todistusten päiväykset ja voimassaolo. Muistakaa allekirjoitus kaikilta vastuullisilta ryhmittymän tarjoajilta! HUOM! On tärkeää vastata vain niihin asioihin, joita tarjouspyynnössä on kysytty! Huomioikaa normaalit yhteistyösopimuksen elementit kuten: Salassapito Kilpailunrajoitukset Yhteistyön toimintatavat HANKINTAPÄÄTÖS Hankintapäätös on hankintayksikön päätös hankinnan lopputuloksesta. Hankintakilpailutukseen osallistuneille tarjoajille on tiedotettava ratkaisuun vaikuttaneet seikat. Pienissä hankinnoissa riittää ilmoitus. Suuremmissa päätöksen tulisi sisältää Perusteet tarjouksen hylkäämisestä Perusteet hyväksyttyjen tarjousten vertailusta Arviot vertailuperusteiden osalta, pisteytyksen avaaminen Mahdollisen odotusajan ilmoittaminen Valitusohjeet Hankintapäätös ei ole sopimus Se voi muuttua Sitä on mahdollista oikaista Miksi tarjous hylätään? Tarjouksen tiedot ovat ristiriitaisia suhteessa tarjouspyyntöön Tarjouksesta puuttuvat tarjouspyynnössä esitettyjä tietoja tai tiedot on esitetty epäselvästi Tarjous on saapunut myöhässä

9 HANKINTASOPIMUS 9 Hankintasopimus on kirjallinen sopimus, joka on tehty yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välillä ja jonka tarkoituksena on tarjouspyynnössä esitetyn toiminnan toteuttaminen, tavaran hankinta tai palvelun suorittaminen taloudellista vastiketta vastaan (hankintalaki 1:5.1 ). Sopimuksen tulee vastata sitä, mitä hankintayksikkö on hankintailmoituksessaan ilmoittanut ja tarjouspyynnössään pyytänyt sekä sitä, mitä tarjoaja on tarjouksessaan esittänyt. Mikäli hankintasopimus tai sen täytäntöönpano poikkeavat hankintamenettelyn aikaisemmista vaiheista, hankinta saatetaan katsoa laittomaksi suorahankinnaksi. HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Hankinta-asiakirjat kuten tarjous ja tarjouslomake voidaan salata liike- ja ammattisalaisuuden perusteella, mikäli siihen on edellytyksiä, esim. jonkin tiedon paljastuminen aiheuttaisi taloudellista vahinkoa tarjoajalle. Esim. Asiakirja on salassa pidettävä, koska se sisältää tietoja liike- ja ammattisalaisuudesta. " Tällöin tulee hankintayksikölle toimittaa myös "julkinen" kappale, josta salassa pidettävät asiat on poistettu. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

10 VARAUDU ERILAISIIN HAASTEISIIN JULKISISSA HANKINTAKILPAILUTUKSISSA 10 Tiedonsaantivaikeudet, pk-yritysten vähäiset resurssit tiedon hankinnassa Yritysten / yrittäjien puutteelliset tiedot hankintamenettelyistä Vastassa liiallinen hallinnollinen rasite pienyritykselle Sopimusten suuri koko Tarjousten valmisteluajan lyhyys Tarjousten valmistelusta aiheutuvat kustannukset Erilaiset pätevyys- ja todistusvaatimukset Rahoitustakuut Ulkomaisten tarjoajien syrjintä tai paikallisten tai kotimaisten yritysten suosinta Yhteistyökumppanien löytämisen vaikeus ulkomailta Mahdollinen hankintaviranomaisen viivyttely maksujen suorittamisessa KASVUA JA KILPAILUETUA YRITYSYHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOSTA Verkostoituminen on prosessi, jossa yhteistyöorganisaatioiden tieto, osaaminen ja arvot yhdistetään lisäarvoa synnyttäväksi ja kilpailukyvyn kasvattavaksi toiminnaksi. Verkostomainen toiminta perustuu yritysten väliseen yhteistyöhön, jolloin yritykset voivat keskittyä ydinosaamiseen ja hankkia muut palvelut kumppaneiltaan tai kehittää uusia palveluja. Kumppanuus perustuu vastavuoroisuuteen. Onnistumisen mahdollisuuksiin vaikuttavat kumppaneiden voimavarat ja tahtotilat. On mietittävä, ovatko kulttuuri ja toimintatavat yrityksillä riittävän yhteensopivia. Kilpailukyvyn kasvua syntyy siitä, että verkostoituneessa yritystoiminnassa kukin yritys keskittyy omaan ydinosaamiseensa ja sen kehittämiseen ilman omien resurssien hajottamista eri toimintoihin, esimerkiksi markkinointiin. Kyse on koko verkoston kilpailukyvystä ja verkostoon kuuluvien yritysten kyvyistä kehittää toimintaansa kokonaisuus huomioiden.

11 YRITYSYHTEISTYÖN JA VERKOSTOITUMISEN TAVOITTEENA 11 Yritysyhteistyö tuo usein suuria etuja verrattuna yksinyrittämiseen. Näitä ovat mm. - kustannusten alentaminen - synergiahyödyt yhdistävät kumppaneiden osaamista, resursseja ja prosesseja - merkittävä pitkän tähtäimen hyödyn saavuttaminen - liiketoiminnan riskien ennakointi ja minimointi - kapasiteetin tehokkaampi hyödyntäminen ja nopeuden lisääntyminen - tuotantoprosessien joustavuuden ja muutosherkkyyden lisääminen - yksikkökustannusten alentaminen - prosessien toimintavarmuuden ja joustavuuden lisääminen - tuotekehityksen kärjessä pysyminen omaa osaamista lisäämällä mm. mallioppimisella - materiaalivirtojen ja varojen hallinnan tehostaminen - henkilöstöresurssien kohdentaminen omaan ydinosaamiseen - uusien innovaatioiden/liiketoiminnan luominen - markkinoinnin tehostuminen - yhteisesiintyminen tuo tarttuvaa laatukäsitystä, kun tiedetään, että yksi yrittäjä on laadukas, niin yhteistyökumppaneiden oletetaan olevan yhtä laadukkaita - laajempialainen palautteen saanti ja sen hyödyntäminen, markkinatietouden helpompi kerääminen Yhteistyön hyödyt esim. suuremmat volyymit mahdollistavat kustannustehokkaamman toiminnan, lisää neuvotteluvoimaa ja uskottavuutta asiakkaiden, rahoittajien ja muiden sidosryhmien silmissä! Asiakas kokee saavansa kokonaisvaltaista palvelua osatoimintojen sijaan.

12 Seitsemän askelta verkoston kokoamiseen Oman liikeidean selkiintyminen 2. Yhteistyökumppaneiden kartoittaminen 3. Yhteisen hyödyn etsiminen 4. Perustettavan verkoston osaamistarpeen selvittäminen 5. Myönteisen ja tehokkaan ilmapiirin luominen 6. Verkoston hallinnoinnin ja toimintotapojen suunnittelu 7. Sopimusten tekeminen Verkostoveturi eli kumppaniverkostojen kokoaja Verkostoveturin ominaisuuksia ovat avoimuus, luotettavuus, tasapuolisuus ja organisointikykyisyys Verkostoveturin tehtävänä on aktiivisesti hakea kumppanit yritysyhteistyöhön ja olla ryhmän kantava ja eteenpäin vievä voima Verkostoveturin tehtävänä on olla päävastuullinen yritysyhteistyötoiminnassa eli organisoija, kokoonkutsuja ja tiedottaja Tehtävänä vastata mm. markkinointiin ja myyntiin liittyvistä tehtävistä sekä asiakasyhteistyöstä ja yhteydenpidosta muihin sidosryhmiin Verkostoveturi voi olla jossakin tuote/palveluosaamisessa vahvin lenkki Ryhmittymän toiminta on tärkeää vetäjälle, sillä merkittävä osa veturiyrityksen liikevaihdosta tulee yhteistoiminnan kautta Yritysyhteistyön kompastuskivet - Yrityskulttuurien erot ja verkostoon sopimattomat johtamistavat - Yleinen yhteistyöasenne ei edesauta yhteistyön onnistumista - Pelko liikesalaisuuksien leviämisestä/kopioinnista - Panostushaluttomuus yhteiseen pottiin, yhteistyön etuja ei ymmärretä - Sitoutumattomuus/epätasainen sitoutuminen, motivaation puute - Vallan, velvoitteiden ja etujen epätasapaino - Epärealistiset ja ristiriitaiset odotukset - Väärät kumppanit - Ryhmä ei kykene mukautumaan ja joustamaan mahdollisesti uusiin toimintamalleihin - Pelkkään ulkopuoliseen tukeen perustuvat hankkeet eivät yleensä kestä - Yhteisten pelisääntöjen puuttuminen - Ongelmiin ei puututa ajoissa

13 YHTEISTYÖN MUODOT 13 Hankintalain 61 mukaan hankintayksikkö ei saa edellyttää ehdokkaiden tai tarjoajien ryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa tarjouksen tai osallistumispyynnön tekemistä varten. Ryhmittymältä voidaan kuitenkin edellyttää tiettyä oikeudellista muotoa sopimusaikana, jos se on tarpeen hankintasopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Yritysten välinen yhteistyö voi tilanteiden mukaan olla juridisesti hyvin vapaata säännöksistä tai erittäin säänneltyä esim. osakeyhtiö. Se voi olla - osuuskunta tai esim. kehittämisrengas, jossa yritykset kokoontuvat yhteen jonkin sovitun teeman osalta - projektiryhmä, joka toteuttaa tietyn kestoista projektia yhdessä - hankintarengas, jossa keskitettyjen ostojen kautta haetaan synergiaetuja - alihankintayhteistyö, jossa toimitaan yhden yrityksen johdolla tarkoin määritellyissä puitteissa ja on muistettava, että päävastuullinen sopimuksentekijä kantaa vastuuta myös alihankkijoidensa tekemisestä - erilaiset myyntiketjut tai franchising katsotaan yritysyhteistyömuodoksi, koska siinä saadaan etuja mm. markkinoinnissa Alihankinnasta tarjoustilanteessa - hankintayksikkö voi vaatia tarjoajia ilmoittamaan tarjouksessaan, minkä osan sopimuksesta se aikoo antaa alihankintana kolmansille, sekä ilmoittaa nimeltä mahdolliset alihankkijat - alihankkijan käyttämistä ei voi kieltää - päävastuullinen toimija on aina vastuussa verkostossa vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan - perustellusta syystä hankintayksikkö voi edellyttää, että päävastuullinen toimittaja suorittaa merkittävän osan toimituksesta itse - strategiset syyt, turvallisuuteen liittyvät syyt - usein alihankkija tulee hyväksyttää tilaajalla - tarjouksessa ilmoitetut alihankkijat esitetään puitesopimuksessa ja näiden muuttaminen ja vaihtaminen on mahdollista vain rajoitetusti

14 Helpoin aloitusmuoto on ns. konsortio eli tarjousyhteenliittymä 14 - vapaamuotoinen, ei-juridinen yrittämisen muoto, joka perustuu osallistujien keskinäiseen vapaamuotoiseen toimintaan - Suomen lainsäädäntö ei tunne konsortiota itsenäisenä liiketoimintana ja se liitetään juridisesti kuinkin osallistujan muuhun liiketoimintaan - jokainen konsortion osallistuja hoitaa velvoitteensa - kirjanpito, verotus, työsuhdeasiat - itsenäisesti - verkostoyhteistyö sovitaan pelisääntöjen osalta omalla keskinäisellä sopimuksella - tarjoajat saavat tehdä tarjouksia tai ilmoittautua ehdokkaaksi ryhmittymänä - ryhmittymältä voidaan edellyttää tiettyä oikeudellista muotoa sopimusaikana, jos se on tarpeen hankintasopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi - tarjouspyynnössä voidaan edellyttää, että esim. kaikkien ryhmittymän jäsenten tulee täyttää tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset tai ryhmittymän tulee täyttää soveltuvuusvaatimukset yhdessä - riittää, että ainakin yhdellä jäsenellä on riittävä liikevaihto tai jäsenten liikevaihto yhteensä täyttää vaatimuksen - tulkinnanvaraisia asioita tulee olemaan erilaisten soveltuvuusvaatimusten käsittelyssä - jo tarjousvaiheessa on hyvä sopia vastuista: jos sopimuksentekovaiheessa ei erikseen vaadita erillistä oikeushenkilöä, eikä sitä määritellä, myöhemmin voi tulla ongelmia vastuiden jakamisessa - ryhmittymän tulee kyetä osoittamaan hankintayksikölle voimavaransa: taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne, tekninen suorituskyky, ammatillinen pätevyys ja mahdollisten muiden vaatimusten täyttäminen - konsortiot voivat käyttää myös tarvittaessa alihankintaa, josta vastaavat kuin omasta toiminnastaan - tarjoajaa ei voida sulkea hankintamenettelyjen ulkopuolelle vain siksi, että tarjoaja aikoisi käyttää ulkopuolista tai ulkopuolisia resursseja Avaa ovi yhteistyölle ja yrityksesi kehittymiselle!

15 KILPAILUTTAMINEN 15 Julkiset hankinnat kilpailutetaan aina hankintalain edellyttämällä tavalla. Hankintalaki määrittää muun muassa erilaiset kilpailutustavat ja niiden vaiheet. Julkisia hankintoja kilpailutetaan hankinnan kohteesta riippuen: - avoimella menettelyllä - rajoitetulla menettelyllä - neuvottelumenettelyllä Kilpailutusprosessin kuvaus ja lisätietoa: https://www.hansel.fi/hansel/kilpailuttaminen/ Em. sivulla linkki: Tietopaketti Hanselin kilpailutuksiin osallistuville_1.pdf antaa selkeästi ja tyhjentävästi tietoa kilpilutuksista Lähteet ja linkit: HILMA https://www.hansel.fi/hansel/yhteishankinnat/ Kilpailutusprosessi https://www.hansel.fi/hansel/kilpailuttaminen/ PTC Services Kuntien hankinnat / Suunnittelu ja tutkimuspalvelut Pekka Lith ek.fi/wp-content/uploads/kuntien-hankinnat.pdf Kynnysarvot Suomen Yrittäjien kysely: Julkisen sektorin ostot kiinnostavat pk-yrityksiä hankintamenettelyitä parannettava Annely Tsemin opinnäytetyö "Yhteistyö ja verkostoituminen Mikroyrityksen verkostoitumisen prosessi"

16 16 Kattava tietopaketti Kauhava Seinäjoki Hämeenlinna Puh (keskus)

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Tarjouspyyntö ja sen velvoitteet Tarjousten käsittely Hankintapäätös

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä Juha Kontkanen Hankintalaki mahdollistaa ryhmittymänä tarjoamisen Hankintalaki mahdollistaa tarjouskilpailuun osallistumisen ryhmittymänä. Ryhmittymästä

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation TARJOUSPYYNTÖ 1 / 5 Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisointi 05/2017 11.5.2017 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n vakuutuspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n vakuutuspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n vakuutuspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo 7.6.2012 Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari Hankintojen suunnittelu ja toteutus Hankintapalveluissa hoidettavana kaupungin yhteiset sopimushankinnat

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Tarjoajan soveltuvuus Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015

Tarjoajan soveltuvuus Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Tarjoajan soveltuvuus Uusiutuva hankintalaki seminaari Jonna Törnroos Lakimies, varatuomari jonna.tornroos(at)kuntaliitto.fi 10 luku - Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta sekä tarjouksen valinta 1 (2) 79

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi,

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Mervi Kuittinen Ehdokkaille ja tarjoajille ilmoittaminen Päätöksistä on ilmoitettava ehdokkaille

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat

Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat Seinäjoki 20.9.2017 Kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, @GrekinSatu Suomen Yrittäjät #yrittäjät #hankintaneuvonta Hankintalain tarkoitus on saada

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat

Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat Hämeenlinna 3.10.2017 hankinta-asiamies Timo Ilomäki Hämeen Yrittäjät Yritysrakenne Suomessa on mikroyritysvaltainen 0,2% Suuryritykset (250- hlöä) 588

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

LOMITUS JA OSTOPALVELUT

LOMITUS JA OSTOPALVELUT LOMITUS JA OSTOPALVELUT Kilpailutuksesta yleistä ja kysymyksiä sekä vastauksia 21.8.2014 Sysmä LOMITUKSEN OSTOPALVELUT / Miksi kilpailutus? Laki julkisista hankinnoista edellyttää kilpailutusta. Hankintojen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ Hankinta: Muistiliiton paino- ja jakelupalvelut, tilausjärjestelmä ja logistiikka Muistiliitto ry (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.8.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Hyvät käytännöt hankintojen valmistelussa ja toteutuksessa. Uusikaupunki 9.4.2013 Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Hyvät käytännöt hankintojen valmistelussa ja toteutuksessa. Uusikaupunki 9.4.2013 Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Hyvät käytännöt hankintojen valmistelussa ja toteutuksessa Uusikaupunki 9.4.2013 Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Hankinta-asiamiespalvelu Vahtipalvelu käytössä 1.110 yrityksellä,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen

Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen Tarjouksen tekeminen - valmistautuminen LUE tarjouspyyntö huolellisesti läpi Merkitse huomiokynällä Mitä todistuksia pyydetään? Mitä selvityksiä kysytään?

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Tilausajot. Viite: 07/2014/TIL Petri Ronkainen 11.8.2014 Versio 0.1 Hankintapalvelut.

TARJOUSPYYNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Tilausajot. Viite: 07/2014/TIL Petri Ronkainen 11.8.2014 Versio 0.1 Hankintapalvelut. Viite: 07/2014/TIL Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ Tilausajot Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 TILAUSAJOT... 4 1.1 Hankinnan kohde... 4 1.2 Yleiset vaatimukset...

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne kappaletavaranostimella ja vaihtolavalaitteella varustetusta kuorma-autosta.

Lisätiedot