Laajenna tarjontaasi julkisiin hankintoihin. Opas yhteistarjouksista pk-yrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laajenna tarjontaasi julkisiin hankintoihin. Opas yhteistarjouksista pk-yrityksille"

Transkriptio

1 Laajenna tarjontaasi julkisiin hankintoihin Opas yhteistarjouksista pk-yrityksille

2 2 SISÄLTÖ Miksi pk-yrityksen kannattaa lähteä mukaan yhteistarjouksiin? 3 Yhteistarjoukset kannattaa 4 Tarjouksen tekijän muistilista 5 Tarjouspyyntö 5 Alustavat toiminnot 5 Tarjouksen laatiminen 6 Resurssit 7 Liitteet ja lisätiedot 7 Aikataulu ja tarjouksen lähettäminen 8 Hankintapäätös 8 Hankintasopimus 9 Hankinta-asiakirjojen julkisuus 9 Julkisten hankintakilpailujen haasteet 10 Kasvua ja kilpailuetua yritysyhteistyöstä ja verkostosta 10 Yritysyhteistyön ja verkostoitumisen tavoitteet 11 Verkostoituminen ja yritysyhteistyö 12 Yhteistyön muodot 13 Konsortio eli yritysyhteenliittymä 14 Kilpailuttaminen, lähteet ja linkit 15

3 MIKSI PK-YRITYKSEN KANNATTAA LÄHTEÄ MUKAAN YHTEISTARJOUKSIIN? 3 Pk-yritysten verkostoitumisella ja yhteenliittymillä on tavoitteena yhteistarjousten antaminen julkisia hankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin esim. tavarahankinnoissa ja julkisten palveluiden tuotannossa. Toiminnalla pyritään myös siihen, että julkisissa hankinnoissa otettaisiin entistä paremmin huomioon paikalliset toimijat järkevällä tavalla. Tavoitteena on, että yrittäjät pääsevät vaikuttamaan julkisiin hankintoihin. Yritysten ei tarvitse olla passiivinen osapuoli julkisissa hankintaprosesseissa, vaan niillä on mahdollisuus tuoda aktiivisesti esiin omia tuotteitaan ja palveluitaan. Hankinnan toteuttaminen on myyjän ja ostajan välinen vuoropuhelu, jossa myös myyjällä eli pk-yrityksellä on sanansa sanottavana. Hankintasektori puolestaan saa tärkeää tietoa hankinnan suunnittelua varten. Tämän toiminnan kehittäminen vaatii molempien osapuolien - hankintayksikön ja yrityksen - aktiivista otetta ja avoimuutta. Julkinen sektori, Suomen valtio ja kunnat käyttävät n. 30 miljardia euroa vuodessa julkisiin hankintoihin, mutta paljonko niistä kohdistuu omaan maakuntaan? Tämä on lähes 20 % Suomen BKT:sta. On yrityksiä, jotka eivät käy tutustumassa avoimiin tarjouspyyntöihin. Hilman hankintailmoituksia Julkiset hankinnat - sivustoa seuraa ja niihin tarjouksia laatii pieni prosentti pk-yrityksistä. Pienessä yrityksessä ajalliset resurssit eivät riitä tarjouspyyntöön perehtymiseen ja tarjoustekniset asiat koetaan liian työläiksi ja asetetut vaatimukset tuntuvat kohtuuttomilta. Julkisiin hankintakilpailutuksiin osallistuminen koetaan vaikeaksi ja turhauttavaksi. Epävarmuutta luovat mm. hankintojen keskittyminen ja suuret kokonaisuudet. Yhteenliittyminen muiden pk-yritysten kanssa helpottaa em. epäkohtia ja antaa yksittäiselle yritykselle mahdollisuuden osallistua tarjouksellaan yhteishankintoihin. Tämä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia asiakkuuksia ja parantaa siis yrityksen taloudellista kilpailukykyä. Katso avoimet julkiset hankinnat

4 YHTEISTARJOUKSET KANNATTAA 4 Julkisten hankintojen tarjouspyynnöt ja hankinnan kohteet ovat usein niin suuria, ettei yksittäisillä, pienillä yrityksillä ole riittäviä resursseja vastata tarjouspyyntöön. Ratkaisu tähän on, että useampi yritys yhdessä laatii yhteistarjouksen, jolla sitoudutaan hankintasopimuksen toteuttamiseen. Yhteisessä tarjouksessa kukin tarjoaja vastaa suoraan tilaajalle. Yhteistyö edellyttää luottamusta ja yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Hankintayksikkö taas tarvitsee takeet ryhmittymän soveltuvuudesta tarjouspyynnössä esitettyjen toimintojen toteuttajaksi ja sen käytettävissä olevista resursseista. Siksi ryhmittymän tulee esittää hankintayksikölle selvitys, josta ilmenee, miten se on sitoutunut asettamaan voimavaransa ostajan käyttöön ja hallintaan hankinnan toteuttamiseksi. Yhteistarjouksen hyötyjä Referenssit - Yhteistarjouksessa voidaan hyväksi lukea kaikkien tarjoajien referenssit. Liikevaihto - Mikäli tarjouspyynnössä edellytetään tiettyä liikevaihtoluokkaa, voidaan yhteistarjouksessa tietyin rajoituksin lukea hyväksi tarjoajien yhteenlaskettu liikevaihto. Toimitusvarmuus - Ryhmittymällä kyetään takaamaan toisenlainen toimitusvarmuus kuin yksittäisellä tarjoajalla. Resurssit - Riittävät resurssit isompaankin tarjouspyyntöön. Menot ja kulut voidaan jakaa, inhimilliset resurssit, osaaminen sekä tilat voidaan yhdistää. Esim. teiden aurauksen tarjouspyynnössä edellytetään, että yrityksellä täytyy olla vähintään 6 aurausajoneuvoa ja tietty määrä halutun laista kalustoa. Yhdelläkään yhteistarjouksen osapuolista ei ole 6 aurausajoneuvoa itsellään eikä muuta vaadittua kalustoa, mutta yhdessä tarjoamalla saadaan tarvittava määrä aurauskalustoa kunnan käyttöön. Pienhankinnoissa suuri mahdollisuus! Hankintayksikön näkökulmasta pienhankinnat omasta kunnasta tai lähialueelta hankittuna vaikuttavat kilpailutuksen työmäärän helpottumiseen, hankintojen nopeutumiseen ja oletettavasti virheiden vähenemiseen sekä paikallisen elinvoimaisuuden säilyttämiseen ja kehittämiseen.

5 TARJOUKSEN TEKIJÄN MUISTILISTA 5 TARJOUSPYYNTÖ Seuratkaa aktiivisesti HILMA -ilmoitusjärjestelmää tai ostakaa räätälöity hakupalvelu! Tarjouspyyntöön vastaavilta yrityksiltä edellytetään aktiivista osallistumista ja sitoutumista yhteistyöhön tietoa liiketoiminnan mahdollisuuksista ja laajuudesta lakisääteisten velvoitteiden ajantasaisuutta ostajan tarpeita vastaavaa toimintaa / tarjontaa ALUSTAVAT TOIMINNOT Lukekaa tarjouspyyntö ja kaikki mahdollinen etukäteismateriaali Huomioikaa onko asiakirjoissa jotain esim. määrittelyitä tai painotuksia, jotka sulkevat pois yrityksen tuotteen tai ehdot tai määritykset ovat liian tiukkoja ryhmittymällenne. Ole yhteydessä hankintayksikköön, jotta mahdolliset epäkohdat tulevat tietoon. Ehdota parannuksia tai uutta tarjouspyyntöä. Ellei muutoksia haluta, tarjoa sitä, mitä pyydetään. Toimikaa heti, sillä hankintaprosessin käynnistyttyä korjausliikkeiden tekeminen on mahdollista, mutta hankalampaa. Varatkaa riittävästi aikaa ennakkoinfoihin, markkinakartoituksiin, vuoropuheluihin, ym. tekijöihin jotka parantavat mahdollisuuksia perustaa ryhmittymä ja tarjota ryhmittymänä. Hankkikaa tarvittaessa ulkopuolista apua erilaisilta asiantuntijoilta esim. hankinta-asiamiehet, lakimiehet, yritysneuvontapisteet, vakuutus- ja rahoituslaitokset yms. tahot. Yhteistarjouksessa tarjoajat vastaavat sopimuksen täyttämisestä yhteisvastuullisesti, joten määritelkää kunkin tarjoajan vastuut ja työnjaot sekä kulujen ja tulojen jaot kirjallisella sopimuksella ennen tarjouksen tekemistä niin että kunkin tarjoajan vastuut ja velvollisuudet ovat järkevässä suhteessa saavutettuun hyötyyn Määritelkää mitä yhteistyön irtisanominen / epäonnistuminen tarkoittaa yritykselle Yhteisprojektit kannattaa vakuuttaa erikseen, joten varmistakaa riittävä vakuutussuoja Varmistakaa että toiminnan / tuotteen laatu on kunnossa ja sitä seurataan tehokkaasti Selvittäkää tarkasti verkoston avainhenkilöt ja heidän osaamisensa Määritelkää menetelmät, millä ryhmittymän toimintatapoja arvioidaan jatkuvan kehittämisen mahdollistamiseksi

6 TARJOUKSEN LAATIMINEN 6 Tehkää aina uusi tarjouspyynnön mukainen täydellinen tarjous jokaiseen tarjouspyyntöön, vaikka olisitte tarjonneet aiemmin ko. hankintayksikölle. Aiempiin tarjouksiin ei voi vedota ja aiemman toimittajan suosiminen on kielletty. Tehkää tarjous samalla tarkkuudella kuin tarjouspyyntö on laadittu. Laatikaa heti lopullinen tarjous; neuvotteluja ei voi normaalisti käydä eikä tinkiminen ole mahdollista. Mainitkaa kirjallisessa tarjouksessa, sen liitteissä sekä mahdollisissa neuvotteluissa kaikki tiedot, jotka voidaan ottaa huomioon tarjouskilpailun ratkaisussa. Laatikaa tarjous ja sen kaikki liitteet tarjouspyynnössä edellytetyllä kielellä, yleensä suomeksi. Tarjouksen tulee kattaa kaikki tarjouspyynnössä pyydetyt tavarat, palvelut, urakat ja materiaalit tarjouspyynnössä esitetyssä muodossa. Esittäkää työaika tarjouspyynnön mukaisesti. Käyttäkää samaa terminologiaa ja esitysjärjestystä tai kopioikaa tarjouspyyntö tarjouksen pohjaksi. Tehkää tarjous mahdollisimman kattavaksi, konkreettiseksi ja yksityiskohtaiseksi. Jättäkää vaihtoehtoinen tarjous vain, jos se on sallittua, ja tehkää se annetuin ehdoin. Tehkää tarjouksen mahdolliset hinnantarkistusehdot tarjouspyynnön mukaisesti. Määritelkää tarjouksen maksuehdot tarjouspyynnön mukaisesti. Ilmoittakaa toimitusaika ja -paikka sekä muut toimitusehdot tarjouspyynnön mukaisesti. Laatikaa tarjouksen sopimusehdot tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjoukseen ei sisällytetä mitään omia varaumia tai tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja tai lisäehtoja. Antakaa tarjouksessa vastaus ja selvitys jokaiseen tarjouspyynnössä ilmoitettuun kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteeseen.

7 RESURSSIT 7 Varatkaa riittävät ja ammattitaitoiset resurssit tarjouksen laadintaan ja panostakaa erityisesti pitkiin puitejärjestelyihin, esim. valtion nelivuotiset puitejärjestelyt ja referenssikohteet. Kartoittakaa inhimilliset resurssit, henkilöstön määrä, osaaminen, tieto-taito, tilat ja laitteet, varallisuus ja rahoitus, toimitusvarmuus eli jakelu ja logistiikka, tarvittava tekniikka ja teknologia Aika on kriittinen tekijä monessa kohtaa tarjousprosessia! Varatkaa sitä riittävästi! LIITTEET JA LISÄTIEDOT Liittäkää mukaan kaikki pyydetyt tiedot ja asiakirjat, esim. kaupparekisteriote, verotodistukset, tilinpäätöstiedot, referenssit ja muut asiakirjat liitteineen. Tarkistakaa voimassaoloajat ja päiväykset! Sisällyttäkää tarjoukseen kaikki selvitykset, joita on pyydetty tarjouspyynnössä. Liittäkää tarjoukseen henkilöstön ansioluettelot / CV:t, jos näitä tietoja on pyydetty tarjouspyynnössä. Sisällyttäkää tarjoukseen kalusto- tai laiteluettelo, esim. merkit, vuosimallit, kapasiteetti ja varusteet, jos näitä tietoja on pyydetty tarjouspyynnössä. Ilmoittakaa hinnat pyydetyllä tavalla eli kaikki kokonaishinnat, erillishinnat, yksikköhinnat ja lisätyöhinnat, jos näitä on vaadittu. Käyttäkää erillistä lomaketta, jos sitä on pyydetty.

8 AIKATAULU JA TARJOUKSEN LÄHETTÄMINEN 8 Huomioikaa, että ryhmittymien perustaminen, sopivien kumppaneiden etsintä, vastuista sopiminen ym. tarjouksen valmistelu vaatii runsaasti aikaa. Lisätietojen pyytäminen on tehtävä määräajassa. Laatikaa tarjouksen voimassaoloaika niin, että se on tarjouspyynnön mukainen. Jättäkää / lähettäkää tarjous määräajassa pyydettyyn osoitteeseen pyydetyssä muodossa (kirjallisesti/sähköisesti). Tarkistakaa vielä kaikkien selvitysten ja todistusten päiväykset ja voimassaolo. Muistakaa allekirjoitus kaikilta vastuullisilta ryhmittymän tarjoajilta! HUOM! On tärkeää vastata vain niihin asioihin, joita tarjouspyynnössä on kysytty! Huomioikaa normaalit yhteistyösopimuksen elementit kuten: Salassapito Kilpailunrajoitukset Yhteistyön toimintatavat HANKINTAPÄÄTÖS Hankintapäätös on hankintayksikön päätös hankinnan lopputuloksesta. Hankintakilpailutukseen osallistuneille tarjoajille on tiedotettava ratkaisuun vaikuttaneet seikat. Pienissä hankinnoissa riittää ilmoitus. Suuremmissa päätöksen tulisi sisältää Perusteet tarjouksen hylkäämisestä Perusteet hyväksyttyjen tarjousten vertailusta Arviot vertailuperusteiden osalta, pisteytyksen avaaminen Mahdollisen odotusajan ilmoittaminen Valitusohjeet Hankintapäätös ei ole sopimus Se voi muuttua Sitä on mahdollista oikaista Miksi tarjous hylätään? Tarjouksen tiedot ovat ristiriitaisia suhteessa tarjouspyyntöön Tarjouksesta puuttuvat tarjouspyynnössä esitettyjä tietoja tai tiedot on esitetty epäselvästi Tarjous on saapunut myöhässä

9 HANKINTASOPIMUS 9 Hankintasopimus on kirjallinen sopimus, joka on tehty yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välillä ja jonka tarkoituksena on tarjouspyynnössä esitetyn toiminnan toteuttaminen, tavaran hankinta tai palvelun suorittaminen taloudellista vastiketta vastaan (hankintalaki 1:5.1 ). Sopimuksen tulee vastata sitä, mitä hankintayksikkö on hankintailmoituksessaan ilmoittanut ja tarjouspyynnössään pyytänyt sekä sitä, mitä tarjoaja on tarjouksessaan esittänyt. Mikäli hankintasopimus tai sen täytäntöönpano poikkeavat hankintamenettelyn aikaisemmista vaiheista, hankinta saatetaan katsoa laittomaksi suorahankinnaksi. HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Hankinta-asiakirjat kuten tarjous ja tarjouslomake voidaan salata liike- ja ammattisalaisuuden perusteella, mikäli siihen on edellytyksiä, esim. jonkin tiedon paljastuminen aiheuttaisi taloudellista vahinkoa tarjoajalle. Esim. Asiakirja on salassa pidettävä, koska se sisältää tietoja liike- ja ammattisalaisuudesta. " Tällöin tulee hankintayksikölle toimittaa myös "julkinen" kappale, josta salassa pidettävät asiat on poistettu. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

10 VARAUDU ERILAISIIN HAASTEISIIN JULKISISSA HANKINTAKILPAILUTUKSISSA 10 Tiedonsaantivaikeudet, pk-yritysten vähäiset resurssit tiedon hankinnassa Yritysten / yrittäjien puutteelliset tiedot hankintamenettelyistä Vastassa liiallinen hallinnollinen rasite pienyritykselle Sopimusten suuri koko Tarjousten valmisteluajan lyhyys Tarjousten valmistelusta aiheutuvat kustannukset Erilaiset pätevyys- ja todistusvaatimukset Rahoitustakuut Ulkomaisten tarjoajien syrjintä tai paikallisten tai kotimaisten yritysten suosinta Yhteistyökumppanien löytämisen vaikeus ulkomailta Mahdollinen hankintaviranomaisen viivyttely maksujen suorittamisessa KASVUA JA KILPAILUETUA YRITYSYHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOSTA Verkostoituminen on prosessi, jossa yhteistyöorganisaatioiden tieto, osaaminen ja arvot yhdistetään lisäarvoa synnyttäväksi ja kilpailukyvyn kasvattavaksi toiminnaksi. Verkostomainen toiminta perustuu yritysten väliseen yhteistyöhön, jolloin yritykset voivat keskittyä ydinosaamiseen ja hankkia muut palvelut kumppaneiltaan tai kehittää uusia palveluja. Kumppanuus perustuu vastavuoroisuuteen. Onnistumisen mahdollisuuksiin vaikuttavat kumppaneiden voimavarat ja tahtotilat. On mietittävä, ovatko kulttuuri ja toimintatavat yrityksillä riittävän yhteensopivia. Kilpailukyvyn kasvua syntyy siitä, että verkostoituneessa yritystoiminnassa kukin yritys keskittyy omaan ydinosaamiseensa ja sen kehittämiseen ilman omien resurssien hajottamista eri toimintoihin, esimerkiksi markkinointiin. Kyse on koko verkoston kilpailukyvystä ja verkostoon kuuluvien yritysten kyvyistä kehittää toimintaansa kokonaisuus huomioiden.

11 YRITYSYHTEISTYÖN JA VERKOSTOITUMISEN TAVOITTEENA 11 Yritysyhteistyö tuo usein suuria etuja verrattuna yksinyrittämiseen. Näitä ovat mm. - kustannusten alentaminen - synergiahyödyt yhdistävät kumppaneiden osaamista, resursseja ja prosesseja - merkittävä pitkän tähtäimen hyödyn saavuttaminen - liiketoiminnan riskien ennakointi ja minimointi - kapasiteetin tehokkaampi hyödyntäminen ja nopeuden lisääntyminen - tuotantoprosessien joustavuuden ja muutosherkkyyden lisääminen - yksikkökustannusten alentaminen - prosessien toimintavarmuuden ja joustavuuden lisääminen - tuotekehityksen kärjessä pysyminen omaa osaamista lisäämällä mm. mallioppimisella - materiaalivirtojen ja varojen hallinnan tehostaminen - henkilöstöresurssien kohdentaminen omaan ydinosaamiseen - uusien innovaatioiden/liiketoiminnan luominen - markkinoinnin tehostuminen - yhteisesiintyminen tuo tarttuvaa laatukäsitystä, kun tiedetään, että yksi yrittäjä on laadukas, niin yhteistyökumppaneiden oletetaan olevan yhtä laadukkaita - laajempialainen palautteen saanti ja sen hyödyntäminen, markkinatietouden helpompi kerääminen Yhteistyön hyödyt esim. suuremmat volyymit mahdollistavat kustannustehokkaamman toiminnan, lisää neuvotteluvoimaa ja uskottavuutta asiakkaiden, rahoittajien ja muiden sidosryhmien silmissä! Asiakas kokee saavansa kokonaisvaltaista palvelua osatoimintojen sijaan.

12 Seitsemän askelta verkoston kokoamiseen Oman liikeidean selkiintyminen 2. Yhteistyökumppaneiden kartoittaminen 3. Yhteisen hyödyn etsiminen 4. Perustettavan verkoston osaamistarpeen selvittäminen 5. Myönteisen ja tehokkaan ilmapiirin luominen 6. Verkoston hallinnoinnin ja toimintotapojen suunnittelu 7. Sopimusten tekeminen Verkostoveturi eli kumppaniverkostojen kokoaja Verkostoveturin ominaisuuksia ovat avoimuus, luotettavuus, tasapuolisuus ja organisointikykyisyys Verkostoveturin tehtävänä on aktiivisesti hakea kumppanit yritysyhteistyöhön ja olla ryhmän kantava ja eteenpäin vievä voima Verkostoveturin tehtävänä on olla päävastuullinen yritysyhteistyötoiminnassa eli organisoija, kokoonkutsuja ja tiedottaja Tehtävänä vastata mm. markkinointiin ja myyntiin liittyvistä tehtävistä sekä asiakasyhteistyöstä ja yhteydenpidosta muihin sidosryhmiin Verkostoveturi voi olla jossakin tuote/palveluosaamisessa vahvin lenkki Ryhmittymän toiminta on tärkeää vetäjälle, sillä merkittävä osa veturiyrityksen liikevaihdosta tulee yhteistoiminnan kautta Yritysyhteistyön kompastuskivet - Yrityskulttuurien erot ja verkostoon sopimattomat johtamistavat - Yleinen yhteistyöasenne ei edesauta yhteistyön onnistumista - Pelko liikesalaisuuksien leviämisestä/kopioinnista - Panostushaluttomuus yhteiseen pottiin, yhteistyön etuja ei ymmärretä - Sitoutumattomuus/epätasainen sitoutuminen, motivaation puute - Vallan, velvoitteiden ja etujen epätasapaino - Epärealistiset ja ristiriitaiset odotukset - Väärät kumppanit - Ryhmä ei kykene mukautumaan ja joustamaan mahdollisesti uusiin toimintamalleihin - Pelkkään ulkopuoliseen tukeen perustuvat hankkeet eivät yleensä kestä - Yhteisten pelisääntöjen puuttuminen - Ongelmiin ei puututa ajoissa

13 YHTEISTYÖN MUODOT 13 Hankintalain 61 mukaan hankintayksikkö ei saa edellyttää ehdokkaiden tai tarjoajien ryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa tarjouksen tai osallistumispyynnön tekemistä varten. Ryhmittymältä voidaan kuitenkin edellyttää tiettyä oikeudellista muotoa sopimusaikana, jos se on tarpeen hankintasopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Yritysten välinen yhteistyö voi tilanteiden mukaan olla juridisesti hyvin vapaata säännöksistä tai erittäin säänneltyä esim. osakeyhtiö. Se voi olla - osuuskunta tai esim. kehittämisrengas, jossa yritykset kokoontuvat yhteen jonkin sovitun teeman osalta - projektiryhmä, joka toteuttaa tietyn kestoista projektia yhdessä - hankintarengas, jossa keskitettyjen ostojen kautta haetaan synergiaetuja - alihankintayhteistyö, jossa toimitaan yhden yrityksen johdolla tarkoin määritellyissä puitteissa ja on muistettava, että päävastuullinen sopimuksentekijä kantaa vastuuta myös alihankkijoidensa tekemisestä - erilaiset myyntiketjut tai franchising katsotaan yritysyhteistyömuodoksi, koska siinä saadaan etuja mm. markkinoinnissa Alihankinnasta tarjoustilanteessa - hankintayksikkö voi vaatia tarjoajia ilmoittamaan tarjouksessaan, minkä osan sopimuksesta se aikoo antaa alihankintana kolmansille, sekä ilmoittaa nimeltä mahdolliset alihankkijat - alihankkijan käyttämistä ei voi kieltää - päävastuullinen toimija on aina vastuussa verkostossa vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan - perustellusta syystä hankintayksikkö voi edellyttää, että päävastuullinen toimittaja suorittaa merkittävän osan toimituksesta itse - strategiset syyt, turvallisuuteen liittyvät syyt - usein alihankkija tulee hyväksyttää tilaajalla - tarjouksessa ilmoitetut alihankkijat esitetään puitesopimuksessa ja näiden muuttaminen ja vaihtaminen on mahdollista vain rajoitetusti

14 Helpoin aloitusmuoto on ns. konsortio eli tarjousyhteenliittymä 14 - vapaamuotoinen, ei-juridinen yrittämisen muoto, joka perustuu osallistujien keskinäiseen vapaamuotoiseen toimintaan - Suomen lainsäädäntö ei tunne konsortiota itsenäisenä liiketoimintana ja se liitetään juridisesti kuinkin osallistujan muuhun liiketoimintaan - jokainen konsortion osallistuja hoitaa velvoitteensa - kirjanpito, verotus, työsuhdeasiat - itsenäisesti - verkostoyhteistyö sovitaan pelisääntöjen osalta omalla keskinäisellä sopimuksella - tarjoajat saavat tehdä tarjouksia tai ilmoittautua ehdokkaaksi ryhmittymänä - ryhmittymältä voidaan edellyttää tiettyä oikeudellista muotoa sopimusaikana, jos se on tarpeen hankintasopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi - tarjouspyynnössä voidaan edellyttää, että esim. kaikkien ryhmittymän jäsenten tulee täyttää tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset tai ryhmittymän tulee täyttää soveltuvuusvaatimukset yhdessä - riittää, että ainakin yhdellä jäsenellä on riittävä liikevaihto tai jäsenten liikevaihto yhteensä täyttää vaatimuksen - tulkinnanvaraisia asioita tulee olemaan erilaisten soveltuvuusvaatimusten käsittelyssä - jo tarjousvaiheessa on hyvä sopia vastuista: jos sopimuksentekovaiheessa ei erikseen vaadita erillistä oikeushenkilöä, eikä sitä määritellä, myöhemmin voi tulla ongelmia vastuiden jakamisessa - ryhmittymän tulee kyetä osoittamaan hankintayksikölle voimavaransa: taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne, tekninen suorituskyky, ammatillinen pätevyys ja mahdollisten muiden vaatimusten täyttäminen - konsortiot voivat käyttää myös tarvittaessa alihankintaa, josta vastaavat kuin omasta toiminnastaan - tarjoajaa ei voida sulkea hankintamenettelyjen ulkopuolelle vain siksi, että tarjoaja aikoisi käyttää ulkopuolista tai ulkopuolisia resursseja Avaa ovi yhteistyölle ja yrityksesi kehittymiselle!

15 KILPAILUTTAMINEN 15 Julkiset hankinnat kilpailutetaan aina hankintalain edellyttämällä tavalla. Hankintalaki määrittää muun muassa erilaiset kilpailutustavat ja niiden vaiheet. Julkisia hankintoja kilpailutetaan hankinnan kohteesta riippuen: - avoimella menettelyllä - rajoitetulla menettelyllä - neuvottelumenettelyllä Kilpailutusprosessin kuvaus ja lisätietoa: https://www.hansel.fi/hansel/kilpailuttaminen/ Em. sivulla linkki: Tietopaketti Hanselin kilpailutuksiin osallistuville_1.pdf antaa selkeästi ja tyhjentävästi tietoa kilpilutuksista Lähteet ja linkit: HILMA https://www.hansel.fi/hansel/yhteishankinnat/ Kilpailutusprosessi https://www.hansel.fi/hansel/kilpailuttaminen/ PTC Services Kuntien hankinnat / Suunnittelu ja tutkimuspalvelut Pekka Lith ek.fi/wp-content/uploads/kuntien-hankinnat.pdf Kynnysarvot Suomen Yrittäjien kysely: Julkisen sektorin ostot kiinnostavat pk-yrityksiä hankintamenettelyitä parannettava Annely Tsemin opinnäytetyö "Yhteistyö ja verkostoituminen Mikroyrityksen verkostoitumisen prosessi"

16 16 Kattava tietopaketti Kauhava Seinäjoki Hämeenlinna Puh (keskus)

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille tarjoamme apua kilpailuttamisen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Päivitetty 4.4.2008 2 SISÄLTÖ 1 Hankintalainsäädännön tavoitteet ja perusperiaatteet... 5 2 Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu... 6 3 Hankintojen

Lisätiedot

JULKISEN SEKTORIN HANKINTAPROSESSIN ONGELMAKOHTIEN KAR- TOITUS

JULKISEN SEKTORIN HANKINTAPROSESSIN ONGELMAKOHTIEN KAR- TOITUS KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan logistiikka / hankintalogistiikka Tytti Värri JULKISEN SEKTORIN HANKINTAPROSESSIN ONGELMAKOHTIEN KAR- TOITUS Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot

JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa

JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa Versio: 1.2 / 11.12.2013 Julkaistu: 13.10.2008 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Markus Ukkola, vanhempi hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Itä-Suomen yliopisto, julkiset hankinnat Tammikuu 2013 Hankintamenettely prosessina Hankintalainsäädäntö

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. Timo Kivistö. Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi. 2013, Timo Kivisto Consulting Oy

Julkiset hankinnat. Timo Kivistö. Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi. 2013, Timo Kivisto Consulting Oy Julkiset hankinnat Timo Kivistö Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 1 1. Julkiset hankinnat 2. Hankintojen sääntely 3. Hankintamenettelyt 4. Hankintaprosessi

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Juha Terho/ RKo 26.6.2015 Lausunto 1 (28) kirjaamo@tem.fi Lausuntopyyntö TEM/2221/00.04.01/2013 Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4

Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4 Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4 Suomen Kuntaliitto 2005 Kumppanuus konsulttitoiminnassa SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2005 1 Alkusanat Kunnallistekniikalle on tyypillistä hankkeiden suuri

Lisätiedot

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä Juha Kontkanen Hankintalaki mahdollistaa ryhmittymänä tarjoamisen Hankintalaki mahdollistaa tarjouskilpailuun osallistumisen ryhmittymänä. Ryhmittymästä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.01.2012. Voimassa 01.02.2012 alkaen. Johdanto Laki julkisista hankinnoista (2007/348), jäljempänä hankintalaki, on tullut voimaan 1.6.2007.

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hankintaohjeet

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hankintaohjeet 1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hankintaohjeet 2 Sisällysluettelo 1. PIENHANKINTOJEN JA KYNNYSARVOJEN YLITTÄVIEN HANKINTOJEN MÄÄRITELMÄT... 3 1.1 Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen... 4 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot

OHJE TARJOUSKARTELLIEN TORJUMISEKSI JULKISISSA HANKINNOISSA

OHJE TARJOUSKARTELLIEN TORJUMISEKSI JULKISISSA HANKINNOISSA KILPAILU AVAIN TUOTTAVUUTEEN JA KASVUUN OHJE TARJOUSKARTELLIEN TORJUMISEKSI JULKISISSA HANKINNOISSA Miten tehostaa julkisten varojen käyttöä? Käännös: Kilpailuvirasto 2009 Alkuperäinen teksti: OECD: GUIDELINES

Lisätiedot