KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Otsikko Sivu 347 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 606

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2014 602. Otsikko Sivu 347 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 605. 348 Pöytäkirjantarkastajat 606"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 347 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lavian kunnan Alus-Niemenkylän esitys kunnanosaliitoksesta Talousarvion muutos, investointiosan hankkeen "Vesi- ja jätevesihuolto" määrärahan korottaminen, lietelinko 352 Talousarvion muutos, investointiosan hankkeen "Vesi- ja jätevesihuolto" määrärahan korottaminen, lietteen käsittelyn kuljetusjärjestelmä Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos Liikuntakeskuksen pääsuunnittelijan valinta Vapaa-aikatoimen tehtäväjärjestelyt Tilapalvelut / Talonrakennusmestarin/-insinöörin toimen aukijulistaminen Selvitys kaupungin omistamien tilojen vuokraamisesta Kankaanpään kaupungin osallistuminen Satahima Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hankkeeseen 359 Kaupunginmuseon avustushakemus opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Reima-hanke Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n varsinainen syysyhtiökokous Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Markku Suominen ym. oikaisuvaatimukseen Solmukeskuksen muuttamisesta ryhmäperhepäiväkotitilaksi 362 Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Elokuvateatteritoiminnan aloittaminen Kankaanpääsalissa Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset Ilmoitusasiat Tulevat neuvottelut 637

2 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Vesihuoltotaksan muutos euron pitkäaikaisen talousarviolainan ottaminen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-18:07 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kivelä Antti Puheenjohtaja Laurila Tapio 1. varapuheenjohtaja Alhainen Hely Jäsen Rajamäki Nina Jäsen Poistui klo 16:53 Viljanen Heidi Jäsen Vikki Kaija Varajäsen Keijo Kerolan varajäsen Vuorenmaa Marko Varajäsen Lauri Kujanpään varajäsen Leponiemi Marko Varajäsen Hietaoja Tapio Varajäsen Poistui klo 16:57 Koskela Jari KV:n 1. varapuheenjohtaja Kujanpää Katri KV:n 2. varapuheenjohtaja Lehtinen Sari KV:n 3. varapuheenjohtaja Poistui klo 17:40 Karttunen Paavo Esittelijä Kaupunginjohtaja Hatanpää Mika Pöytäkirjanpitäjä Kaupunginsihteeri Laiho Pekka Kaupunginkamreeri Paikalla pykälien ajan POISSA Juhantalo Kauko KV:n puheenjohtaja Kujanpää Lauri Jäsen Lilja Erkki Jäsen Kerola Keijo 2. varapuheenjohtaja Uusitalo Maritta Jäsen Allekirjoitukset Antti Kivelä puheenjohtaja Mika Hatanpää pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kankaanpää Marko Leponiemi Marko Vuorenmaa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kaupunginkansliassa klo 9-15.

4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 347 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KHALL 348 Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marko Leponiemi ja Marko Vuorenmaa.

6 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen KHALL 349 Hallintosäännön 44 :n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellai senkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Listalta poistettiin esityslistan asia 13 "Kaupunginkanslian toimistosihteerin sijaisuuden täyttölupa". Esityslistan asiat 4 "Vesihuoltotaksan muutos" ja 9 " euron pitkäaikaisen talousarviolainan ottaminen" siirrettiin käsiteltäväksi esityslistan asian 23 "Tulevat neuvottelut" jälkeen.

7 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Lavian kunnan Alus-Niemenkylän esitys kunnanosaliitoksesta 588/01.018/2014 KHALL 350 Lavian kunnan Alus-Niemenkylän kuntaosaliitostoimikunta on tehnyt päivätyn esityksen Alus-Niemenkylän alueen liittämisestä Kankaan pään kaupunkiin. Porin ja Lavian yhdistymishallitus pyytää Kankaanpään kau pun gin val tuustol ta lausuntoa Alus-Niemenkylän kuntaosaliitostoimikunnan esityksestä mennessä. Yhdistymishallituksen pöytäkirjan mukaan vuoden 2013 heinäkuussa siirret tä väk si esitetyllä alueella asui 142 henkilöä. Lavian kunta liitetään valtioneuvoston päätöksellä vastoin niin Porin kuin La vian kin kunnanvaltuustojen päätöksiä Porin kaupunkiin Kuntarakennelaissa kunnan jäsenen esityksestä kunnan osan siir tä mi sestä toiseen kuntaan säädetään seuraavaa: 11 Vireillepano "Esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voi tehdä muu toksen koh tee na olevan kunnan valtuusto, kuntien valtuustot yhdessä, kunnan jä sen tai ministeriö. Kunnan tai kuntien tekemä esitys on toimitettava mi nis te riöl le. ( /478) Kunnan jäsen toimittaa esityksensä oman kuntansa kunnanhallitukselle, jon ka on hankittava esityksestä kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen lausunnot. Lausunnosta tulee ilmetä kunnan kanta kun tajaon muuttamiseen perusteluineen. Kunnanhallituksen on toimitettava esitys ja kuntien lausunnot ministeriölle kuuden kuukauden kuluessa esi tyksen vastaanottamisesta. Jos kunnan jäsenen esitys on olennaisilta osiltaan samanlainen kuin äskettäin kunnissa käsitelty esitys, voi kun nan hal litus toimittaa esityksen suoraan ministeriölle ilman muiden muutoksen kohtee na olevien kuntien lausuntoja. Ministeriö voi panna vireille kunnan osan siirtämisen toiseen kuntaan määrää mäl lä toimitettavaksi 4 luvussa tarkoitetun erityisen kun ta ja ko sel vi tyksen." 13 Kunnan tai kunnan jäsenen esityksen sisältö (1 mom.) "Yksittäisen kunnan ja kunnan jäsenen esityksessä kunnan osan siir tä mises tä toiseen kuntaan on perusteltava kuntajaon muuttamisen tarve ja selvi tet tä vä, miten 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen ja 19 :n 2 momen tis sa säädetyt päätöksenteon edellytykset täyttyvät." 14 Kunnan tai kunnan jäsenen esityksen valmistelu "Ministeriö määrää yksittäisen kunnan tai kunnan jäsenen tekemän kunnan osan siirtämistä koskevan esityksen valmistelevasta käsittelystä, jollei se hyl kää esitystä 21 :n 3 momentin perusteella heti. Ministeriö voi pe rustel lus ta syystä myös lykätä valmistelevan käsittelyn aloittamista.

8 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Ministeriön on hankittava esityksestä asianomaisen kiinteistörekisterin pitä jän ja maistraatin lausunto. Kiinteistörekisterin pitäjän lausuntoon on liitet tä vä luettelo kunnasta toiseen siirrettävistä kiinteistörekisterin re kis te riyk si köis tä ja niiden osista sekä tarpeen mukaan ehdotus kuntien välisen ra jan sijainniksi. Maistraatin lausunnosta on käytävä ilmi siirrettäväksi esite tyn kunnan osan asukasmäärä ja kielisuhteet. Ministeriön on määrättävä, että muutoksen kohteena olevat kunnat va raavat asukkailleen ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, ti lai suuden tehdä huomautus esityksestä. Huomautus on tehtävä 30 päivän kulues sa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva kuulutus on kunnassa jul kais tu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Huomautus on toi mitet ta va sen kunnan kunnanhallitukselle, jonka asukas huomautuksen tekijä on tai johon nähden huomautuksen tekijä katsoo muuten olevansa asianosai nen. Muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen on annettava esityksestä ja sitä koskevista huomautuksista lausuntonsa. Kunnan lausunto ja huomau tuk set on toimitettava asetetussa määräajassa ministeriölle." 19 Päätöksenteon edellytykset siirrettäessä kunnan osa toiseen kun taan "Kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää, jos minkään muu tok sen kohteena olevan kunnan valtuusto ei vastusta muutosta. Kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää valtuuston vas tus tuk ses ta huolimatta, jos: 1) muutos on muutosta vastustavan kunnan kannalta vähäinen ottaen huo mi oon muutoksen vaikutukset kunnan asukasmäärään, maa pinta-alaan, kunnallisiin palveluihin, talouteen, elinkeinotoimintaan, yh dys kunta ra ken teen kehitykseen tai muihin niihin verrattaviin seikkoihin; tai 2) 4 :n 3 momentissa tarkoitetun alueen kehittäminen edellyttää muutosta ei kä muutos merkittävästi heikennä muutosta vastustavan kunnan toi minta ky kyä ja edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai ra hoi tuk sesta." 21 Toimivallan jako valtioneuvoston ja ministeriön välillä "Valtioneuvosto päättää kuntajaon muuttamisesta tai sitä koskevan esi tyksen hylkäämisestä. Ministeriö voi päättää kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos muutok sen kohteena olevan kunnan valtuusto ei ole sitä vastustanut, tai hylätä esi tyk sen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos muutoksen kohtee na olevan kunnan valtuusto on sitä vastustanut. Ministeriö voi heti hylätä esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos se katsoo, ettei kuntajaon muuttamiselle ole riittäviä edellytyksiä. Muu toin ministeriö määrää esityksen valmistelevasta käsittelystä 14 :n mu kai ses ti." Esityslistan liitteet: - Alus-Niemenkylän kuntaosaliitostoimikunnan esitys

9 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Alus-Niemenkylän kuntaosaliitostoimikunta perustelee esitystään sillä, että kun nan osan liitos parantaa kylän toiminnallisia edellytyksiä, palvelut ovat lä hem pä nä Kankaanpäässä ja osaliitos parantaa elinkeinojen toi min tamahdollisuuksia. Kankaanpään kaupunki yhtyy näihin perusteluihin ja pitää esi tet tyä kunnan osan liittämistä Kankaanpäähän kuntarakennelain ta voit tei den mukaisena ja esitys täyttää kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kan kaan pään kaupun ki kannattaa Lavian kunnan Alus-Niemenkylän alueen liit tä mis tä Kankaan pään kaupunkiin. Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

10 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Talousarvion muutos, investointiosan hankkeen "Vesi- ja jätevesihuolto" määrärahan korottaminen, lietelinko 263/03.030/2013 TEKNL Kankaanpään kaupungin vuoden 2013 teknisen lautakunnan hy väk sy mässä työohjelmassa jätevedenpuhdistamon lietelingon hankintaan ja asennuk siin varattiin euron määräraha. Rakennusurakan aikana aikataulusta sovittiin, että urakka on valmis Lietelinko otettiin jatkuvaan käyttöön Vas taan otto tar kas tuk ses sa havaittiin urakassa vähäisiä puutteita, joista ei aiheutunut vaatimuksia osapuolille, mutta jotka tuli korjata ennen vii meisen maksuerän maksamista. Pääurakoitsija korjasi vastaanotossa havaitut puut teet mennessä. Lietelingon takuuarvoajo voitiin aloittaa yhden kuukauden häiriöttömän käy tön jälkeen. Takuuarvoajo suoritettiin hyväksytysti, jolloin alkoi myös lietelingon kahden vuoden takuuaika. Lietelingon kokonaishankintahinnaksi muodostui ,70 euroa. Lie te lin gon hankintaan käytettiin vuonna 2013 investointirahaa , 70 eu roa, jonka lisäksi maksettiin laitetoimittajalle viimeinen mak su erä euroa. Vuoden 2014 talousarviossa ei ole varattu lietelingon hankintaa varten mää rä ra haa. Esityslistan liitteet: - Valmistelija yhdyskuntainsinööri Tomi Teuho Valmistelijan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen keskuksen selvityksen jä te ve denpuh dis ta mon lietelingon hankinnan viivästymisestä ja esittää kau pun ginhal li tuk sel le euron lisämäärärahan myöntämistä in ves toin ti hankkeel le "8520 Vesi- ja jätevesihuolto". Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus Vesihuoltolaitos Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, Yhdyskuntainsinööri Tomi Teuho, KHALL 351 Vuoden 2013 talousarviossa investointiosan hankkeeseen "8520 Vesi- ja jä te ve si huol to" oli varattu euron nettomenomääräraha ti lin-

11 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ pää tök ses sä määrärahan toteutuma oli euroa. Vuoden 2014 talous ar vios sa hankkeeseen "8520 Vesi- ja jätevesihuolto" on varattu euron määräraha. Valmistelija kaupunginkamreeri Pekka Laiho Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2014 talousarviota korottamalla investointiosan hankkeen "8520 Vesi- ja jä te ve si huol to" määrärahaa euroa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginkamreeri Pekka Laiho, Tekninen johtaja Marja Vaajasaari,

12 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Talousarvion muutos, investointiosan hankkeen "Vesi- ja jätevesihuolto" määrärahan korottaminen, lietteen käsittelyn kuljetusjärjestelmä 263/03.030/2013 TEKNL Tekninen lautakunta on päättänyt irtisanoa Kankaanpään kau pun gin ja Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:n välisen so pi muksen puhdistamolietteen kompostoinnista siten, että sopimus päättyy viimeis tään Tekninen lautakunta on hyväksynyt Biotehdas Oy:n tarjouk sen lietteen kuljetuksesta ja käsittelystä sopimuskaudelle Liete kuljetetaan ja käsitellään Honkajoen bio kaa su lai tok sessa. Kankaanpään kaupunki vastaa lietteen lastauksesta ja on sitoutunut te kemään lietteen lastauspaikalla lavatila-alueen muutostyöt lietteen las taa misek si kuljetusurakoitsijan vaihtolavoihin. Vaihtolavojen siirtely ja telakointi vaa tii muutostöitä, jotka muodostuvat seuraavista töistä: tarpeelliset pur kutyöt alueella, lattiaviemärikaivojen muutostyöt, lattia- ja seinärakenteiden kun nos ta mi nen, teräslevyohjurien ja sähkötoimisten vinssien asentaminen vaih to la voil le sekä uuden ritiläportaan rakennustyöt. Insinööritoimisto Ti latek Oy on laatinut muutostöiden suunnitelmat Lietteen lastaustilan muutostöiden rakennusurakka on tarjouskilpailutettu kuu den rakennusliikkeen kesken Kustannusarvio lietteen lastaus ti lan muutostöistä on euroa. Esityslistan liitteet: - Valmistelija yhdyskuntainsinööri Tomi Teuho Valmistelijan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen keskuksen selvityksen lietteen kulje tus jär jes tel män edellyttämistä muutostöistä ja esittää kau pun gin hal li tuksel le euron lisämäärärahan myöntämistä investointihankkeelle "8520 Vesi- ja jätevesihuolto". Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, Yhdyskuntainsinööri Tomi Teuho, KHALL 352 Valmistelija kaupunginkamreeri Pekka Laiho

13 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2014 talousarviota korottamalla investointiosan hankkeen "8520 Vesi- ja jä te ve si huol to" määrärahaa euroa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginkamreeri Pekka Laiho, Tekninen johtaja Marja Vaajasaari,

14 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos 284/01.018/2013 KHALL 353 Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunta Lavia yhdistyy Porin kaupun kiin Yhdistymisen vuoksi kuntayhtymän perussopimus pitää tar kis taa vastaamaan uutta jäsenkuntarakennetta. Muutoksen vaikutus koskee vain jäsenkunnan nimen muuttamista. Muutos ei vaikuta perussopimuksen äänivaltaperusteisiin tai pe rus pää oma osuuksiin. Perussopimuksessa jäsenkunnat on mainittu pykälissä 4 ja 8 sekä liittees sä Jäsenkuntien peruspääomat. Kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan lähettää perussopimuksen kuntayhtymän jäsenkuntien päätettäväksi. Esityslistan liitteet: Perussopimusehdotus Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan perussopimusehdotuksen ja esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

15 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Liikuntakeskuksen pääsuunnittelijan valinta 48/40.401/2013 KHALL 354 Tekninen keskus on Liikuntakeskuksen saneerauksen suun nit te lu toi mikun nan toimeksiannosta kilpailuttanut saneerauksen pääsuunnittelun (arkki teh ti suun nit te lu). Suunnittelutoimikunta päätti esittää kilpailutuksen perusteella pää suun nit te li jak si Arktes Oy:tä. Esityslistan liitteet: - Yhdistelmä tarjouksista/pisteytys Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus valitsee liikuntakeskuksen pääsuunnittelijaksi Arktes Oy:n. Tekninen keskus Liikuntakeskuksen saneerauksen suunnittelutoimikunta Tarjouksen tehneet Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

16 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikatoimen tehtäväjärjestelyt 294/02.025/2013 KULT/VAP Kankaanpään kaupunginvaltuusto on hyväksynyt toi minnan ja talouden sopeuttamisohjelman, joka pitää sisällään va paa-ai ka toimen tehtäväjärjestelyt. Valmistelussa on päädytty esittämään vapaa-aikatoimen tehtäväjärjestelyn to teut ta mis ta liikuntatoimenjohtajan ja nuorisosihteerin virkojen yh dis tä mise nä vapaa-aikasihteerin viraksi. Esityksen perusteena on taloudellisten syiden lisäksi vapaa-aikatoimen töiden väheneminen ja uudelleenjärjestelyt. Työtä on vähentänyt erillisten vapaa-ai ka- ja kulttuurilautakuntien yhdistyminen vuoden 2009 alusta sekä työ pa ja toi min nan siirtyminen vuoden 2011 alusta Kankaanpään ai kuis koulu tus sää tiön ylläpidettäväksi. Vapaa-aikatoimen tehtävien laatua muu tetaan uuden yhdistelmäviran myötä siten, että niitä painotetaan selvästi aiem paa enemmän käytännön työhön. Järjestely tarkoittaisi liikuntatoimenjohtajan ja nuorisosihteerin virkojen lakkaut ta mis ta ja mahdollisesti yhden henkilötyövuoden vähentämistä. Tällöin toi sen nykyisen viranhaltijan virkasuhde voidaan irtisanoa tuotannollisten ja ta lou del lis ten irtisanomisperusteiden mukaisesti. Uuteen perustettavaan vir kaan siirrettäisiin toinen nykyisistä viranhaltijoista. Siirto voidaan tehdä Kun nal li sen viranhaltijalain 24 :n nojalla ilman julkista hakumenettelyä. Työnantajan harkitsemat toimenpiteet ovat edellyttäneet yhteistoimintalain mu kai sia neuvotteluita. Yhteistoimintaneuvottelut on pidetty ja Kankaanpään kaupungin hallintosäännön 18 mukaisesti toimivalta viran ja toimen perustamisessa ja lakkauttamisessa on kaupunginhallituksella. Esityslistan liitteet: Yhteistoimintaneuvotteluiden pöytäkirja liitteineen Yhteistoimintaneuvotteluiden allekirjoittamaton pöytäkirja liit teineen Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Sivistysjohtajan esitys: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle va paa-aika sih tee rin viran perustamista alkaen sekä liikuntatoimenjohtajan ja nuorisosihteerin virkojen lakkauttamista tehtävien uu del leen jär jes te lyiden päätyttyä. Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää

17 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ KHALL 355 Esityslistan liitteet: - Yhteistoimintaneuvotteluiden pöytäkirja liitteineen Yhteistoimintaneuvotteluiden allekirjoittamaton pöytäkirja liit teineen Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan eh do tuksen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää

18 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tilapalvelut / Talonrakennusmestarin/-insinöörin toimen aukijulistaminen 82/02.020/2013 TEKNL Kaupunginhallituksen päätöksen 10, mukaan Kau pun gin hal litus päättää viran tai toimen aukijulistamisesta vakinaista täyttämistä varten. Tekninen keskus esittää talonrakennusmestari/ -insinöörin vakinaisen toimen au ki ju lis ta mis ta ja palkkaamista alkaen. Talonrakennusmestarin/ -insinöörin päätehtävät: - Tilapalveluiden esimiestehtävät - kiinteistönhoidon työnjohtotehtävät - osallistuminen Tilapalveluiden hallinnollisiin tehtäviin (kiinteistöjen isännöin ti, sopimusasiat, talousasiat) Tilapalvelupäällikön alaisuudessa - vastata kiinteistötietojärjestelmän ja RES-huoltokirjan tietojen päi vit tä mises tä - osallistuminen kaupungin rakennusten ja toimitilojen korjaus- ja uu dis raken nus hank kei den suunnitteluun, rakennuttamiseen ja työmaa valvontaan - osallistuminen Teknisen keskuksen ja erityisesti Tilapalvelut-tulosyksikön han kin to jen kilpailuttamiseen. Teknisen keskuksen näkemyksen mukaan Talohankkeiden suunnittelu, raken nut ta mi nen ja valvonta sekä Tilapalveluiden toiminnan kus tan nus te hokas, asianmukainen ja suunnitelmallinen organisointi ja hoitaminen sekä toi min nan kehittäminen edellyttävät kahden rakennusalan ja kiin teis tön hoidon erikoisosaamista omaavan esimiehen työpanosta. Ta lon ra ken nusmes ta rin/ -insinöörin palk kaa mi seen on varauduttu teknisen lautakunnan hy väk sy mäs sä ta lous ar vios sa vuodelle Perustelut Tilapalveluiden rakennusten ylläpito ja korjaaminen edellyttävät lukuisia han kin to ja. Hankintojen tehokas kilpailuttaminen lisää yksikön kus tan nuste hok kuut ta. Hankinta- ja sopimus-asiakirjojen laatiminen, kohteiden valvon ta ja korjaustoimenpiteiden dokumentointi edellyttävät riittäviä re sursse ja. Rakennusten korjaushankkeiden määrän arvioidaan rakennusten ikä ra ken ne huomioonottaen säilyvän tulevaisuudessa pitkään korkealla tasol la. Tilapalvelut -tulosyksikössä on aiempina vuosina saakka ollut tila pal ve lu pääl li kön apuna toinen rakennusalan koulutuksen saanut esimies mää rä ai kai sil la työsopimuksilla. Vuoden 2012 aikana peruskorjaus- ja uudis ra ken nus ta lo hank kei den vetovastuu on myös suunnittelun osalta on siir ty nyt tekniselle keskukselle. Suurempien talohankkeiden suun nit te lunoh jaus, rakennuttaminen ja valvonta on toteutettu Teknisen keskuksen hal lin non ja Tilapalvelut yksikön henkilöstön yhteistyönä, mikä on hank keiden toteutuksen hyvän onnistumisen edellytys. Toimitilojen kiinteistönhoitoon ja isännöintiin liittyy myös lukuisia lain säädän nön vaatimia määräaikaistarkastuksia ja muita vastaavia selvitystä

19 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ vaa ti via tehtäviä sekä käyttäjiltä tulevia selvitettäviä toimeksiantoja. Li säksi sisäilma-ongelmien tutkimus-, suunnittelu- ja korjausten pro jek tin joh totyöt työllistävät merkittävästi hallintoa. Tehtävään haetaan rakennusinsinööriä tai -mestaria, jolla on riittävä raken nus tek nii kan ja/tai kiinteistönhoitoalan osaaminen. Toimen kel poi suusvaa ti muk sek si esitetään soveltuvaa teknistä, rakennusalan tai kiin teis töalan vähintään teknikon tutkintoa (rakennusmestari). Esityslistan liitteet: - Valmistelijat Tekninen johtaja Marja Vaajasaari ja tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle talorakennusmestarin/ -in si nöö rin va ki nai sen toimen aukijulistamista ja palkkaamista alkaen. Kokouskäsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Seppo Korvala esitti asian siirtämistä ke vääseen. Korvalan esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Teknisen johtajan esitys hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, KHALL 356 Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiön päävuokralainen Sataedu on siir tymäs sä pois säätiöltä vuokraamistaan tiloista. Säätiön omistamien tilojen isän nöin nis tä jatkossa ei ole vielä tehty ratkaisua. Esityslistan liitteet: - Kankaanpään Yrityspalvelu Oy:n omistamien tilojen isännöintiä on hoidettu toi mi tus joh ta jan ja sivutoimisen asiantuntijan toimesta. Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kuten lautakunnan esityksestä käy ilmi lisäresurssin tarve kaupungin ti lapal ve luis sa on perusteltu. Ennen asian päättämistä tulee selvittää millä tavoin Kankaanpään Ai kuiskou lu tus sää tiö ja Kankaanpään Yrityspalvelu Oy tulevat järjestämään kiinteis tö jen sä isännöinnin. Tekninen lautakunta Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

20 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Selvitys kaupungin omistamien tilojen vuokraamisesta KHALL 357 Kaupunginhallituksessa on toistuvasti ollut esillä kysymys siitä, millä pe riaat teil la ja vuokratasolla kaupungin omistamia tiloja vuokrataan ul ko puo lisil le käyttäjille. Kysymys koskee jatkuvaan, kokoaikaiseen käyttöön vuokrat tu ja tiloja. Po. asiasta on pyydetty seuraavat selvitykset (ei koske asuntoja): - mitä kaupungin tiloja ja millä ehdoilla eri palvelukeskukset ja kaupungin ti la pal ve lu suoraan vuok raa vat ulkopuolisille toimijoille. Saadun selvityksen mukaan hallintokeskus tarjoaa tilat työpajatoiminnalle ja kuntouttavalle työtoiminnalle. Ko. tilat ovat Knuuttilankadulla, 658,27 m 2 ja vuosivuokra on ,97 euroa (2 504,66 euroa/kk). Järjestelyä pe rustel laan sillä, että perittävä vuokra siirrettäisiin joka tapauksessa kaupungin mak set ta vak si palveluiden hinnoissa. Työttömien ruokailua varten kaupunki on vuokrannut Koy Sorvanmäeltä 90 m 2. Vuokra on 200 euroa/kk. Talous- ja ympäristökeskuksella ei ole tilojen ulosvuokrausta. Annetut selvitykset osoittavat mm. seuraavaa: - saman rakennuksen eri tiloista peritään erisuuruisia vuokria (euroa/m 2 ) - eri harrastajaryhmiltä/kerhoilta peritään erisuuruisia vuokria (euroa/m 2 ) - käytäntö perustuu monelta osin vanhaan "nautintaan". Selvityksen pohjalta seuraa kysymyksiä: - ovatko esim. eri harrastajaryhmät samanarvoisessa asemassa kes kenään (tasapuolisuusperiaate), - tuetaanko vuokrauksella harrastustoimintaa ja jos niin kuka siitä päättää, - pitäisikö vanha "nautinta" purkaa esim. irtisanomalla vuokrasopimukset ja aset ta mal la tilat tarjouskilpailuun, - voidaanko vuokratuottoa kaupungille nostaa lähemmäksi paikkakunnan käy pää tasoa. Esityslistan liitteet: - Tilapalvelun selvitys - Sivistyskeskuksen/nuorisotoimen selvitys Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää selvityttää: - miten vuokrauskäytäntöä voidaan yhtenäistää keskenään sa man ar voi sina pidettävissä tiloissa - miten esim. eri harrastaja järjestöille vuokrattavien tilojen vuok raus käytän töä voidaan yhtenäistää - miten kaupungin omistamien tilojen ulosvuokrausta tulisi muutoin ke hittää. Tekninen keskus

21 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

22 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kankaanpään kaupungin osallistuminen Satahima Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hankkeeseen KHALL 358 Suomi on sitoutunut EU:n jäsenenä merkittäviin päästö-, uusiutuvan energian osuuden kasvattamis- ja energiatehokkuustavoitteisiin. Tavoitteiden saa vut ta mi nen vaati toimenpiteitä niin kunta kuin yksilötasollakin. Satahima - Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hanke on koko maakunnan laa jui nen hanke, jolle on haettu rahoitusta Euroopan unionin Euroopan alue ke hi tys ra has tos ta. Rahoittava viranomainen on Satakuntaliitto. To teutues saan hanke työllistää kolme henkilöä ja hanketta hallinnoi Porin kaupun gin ympäristövirasto. Hanke alkaisi ja päättyisi Sa ta kun ta liit to on suhtautunut hankkeeseen positiivisesti. Rahoituspäätös saa ta neen marraskuun aikana tai viimeistään ennen joulua. Satahima-hankkeessa yhdistyvät nykyiset Ilmastoasiat kunnassa - toimeen pa noa ja yhteistyötä - ja Energianeuvonta Satakunnassa -hankkeet. Sa ta hi ma-han ke on entistä laajempi ilmasto- ja energia-asioihin keskittyvä han ke, jossa energianeuvonta- ja ilmastonmuutostyö on tarkoitus yhdistää yh dek si suuremmaksi kokonaisuudeksi, jossa ilmastonmuutos- ja ener gianeu von ta työ laajennetaan kattamaan koko Satakunnan. Hankkeen ensimmäisiä toimenpiteitä on koko Satakunnan energia- ja ilmas to ta seen laskeminen. Hankkeessa keskitytään kuntatason, kun ta laisten ja pk-yrityksiin kohdistuviin toimenpideohjelmiin sekä käytännön toimien toteuttamiseen yhteistyössä oppilaitosten ja energiayhtiöiden kanssa. Hank keen tavoitteena on uuden teknologian käyttöönoton edistäminen ja tie don levittäminen. Hankkeessa edistetään yritysten, am mat ti kor kea koulun, energiayhtiöiden, kuntien ja kuntalaisten välistä yhteistyötä. Yhtenä tavoit tee na on haastaa Satakunnan yrityksiä ilmastokumppaneiksi eli te kemään hankkeen avulla oman suunnitelmansa ilmastopäästöjen vä hen tä misek si. Hankkeen yhtenä merkittävimmistä tavoitteista on luoda edellytykset uudel le ympäristöasioiden osaamis-, neuvonta- ja tukikeskukselle, jonka tehtä väk si jää hankkeella saavutettujen ratkaisujen ja mallien seuranta, ke hittä mi nen ja tiedottaminen (vrt. Varsinais-Suomen Valonia). Mukaan hankkeeseen ovat lupautuneet seuraavat kunnat: Pori ( ), Ul vi la (3 000 ), Nakkila (2 000 ), Harjavalta (2 000 ), Eura (3 000 ), Sä ky lä (1 500 ), Köyliö (500 ), Pomarkku (500 ). Myös muiden Sa ta kunnan kuntien (Huittinen, Kokemäki, Eurajoki, Rauma) kanssa käydään vielä kes kus te lua hankeyhteistyöstä. Hankkeen kustannusarvio on (n /v), josta EAKR- ja val tion osuu dek si haetaan (70 %). Osallistuvien kuntien osuus on ( /v). Loppu (yksityinen rahoitus) tulee alueel la toimivilta energiayhtiöiltä ja yrityksiltä (mm. Vatajankosken Sähkö, Po ri Energia, Rauman Energia). Hanke on kolmivuotinen ja Kankaanpään kaupungin kustannus olisi /v, yhteensä

23 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Esityslistan liitteet: - Tekninen keskus esittää, että kaupunki osallistuisi hankkeeseen esitetyllä ra hoi tus osuu del la. Hanke on ajankohtainen ja tukee teknisen sektorin jo suun ni tel tu ja energiatehokkuuden lisäämistoimenpiteitä. Kuntakohtaisesta hank keen sisällöstä sovitaan rahoituspäätöksen jälkeen. Myös ra ken nusval von nan kanta hankkeeseen on myönteinen. Hankkeella voidaan edistää myös yksityisten ja yritysten energiatietämystä kunnassa. Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari Valmistelijan ehdotus: Tekninen keskus esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki osallistuu toteutettavaan SATAHIMA EAKR-rahoitettavaan hank keeseen. Kankaanpään kaupungin rahoitusosuus on euroa vuodessa, yh teen sä euroa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Tekninen keskus Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

24 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginmuseon avustushakemus opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Reima-hanke 584/32.321/2014 KULT/VAP Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti uusia ke hittä mis hank kei ta ei käynnistetä ilman kaupunginhallituksen erillispäätöstä. Kaupunginmuseo on hakemassa opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta Rei ma-tut ki mus hank kee seen / Erityisavustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden työllisyyttä edistäviin hankkeisiin. Ministeriö toivoo tuen avulla edistettävän työllisyyden lisäksi myös yhteistyötä kulttuurilaitosten kesken, eri taiteen- ja toimialojen välillä sekä verkostoitumista yhteisöjen ja yri tys ten kanssa. Hankkeen kesto voi ajoittua vuosille Hanke tu lee aloittaa vuonna Hakemus tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn aikataulusyistä johtuen jäl ki kä teen. Avustus julkistettiin lokakuun alussa, hakuaika päättyy Hankkeen kokonaiskustannus on , ministeriöltä anottava osuus , Kankaanpään kaupunginmuseon osuus 6 757, joka on las kennal lis ta ja katetaan omana työnä. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Rei ma Oy ja Lapin Yliopisto / Taiteiden tiedekunta. Esityslistan liitteet: Reima - hankehakemus Kustannusarvio, liite Valmistelija museonjohtaja Eeva-Kaisa Haikonen Valmistelijan ehdotus: Sivistysjohtajan esitys: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa Kankaanpään kau pun gin museon avustushakemusta ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kau pungin hal li tuk sel le. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Museonjohtaja Eeva-Kaisa Haikonen, KHALL 359 Esityslistan liitteet: Reima - hankehakemus Kustannusarvio, liite Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittämän hankkeen ja avustushakemuksen.

25 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Lisätietoja antaa: Museonjohtaja Eeva-Kaisa Haikonen,

26 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n varsinainen syysyhtiökokous 66/01.018/2013 KHALL 360 Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n varsinainen syysyhtiökokous pidetään klo Kankaanpään kaupungin edustajana toimii Antti Kivelä. Esityslistan liitteet: Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n kokouskutsu Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus evästää yhtiökokousedustajaa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kokousedustajana toimii kaupunginsihteeri Mika Hatanpää. - Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

27 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Markku Suominen ym. oikaisuvaatimukseen Solmukeskuksen muuttamisesta ryhmäperhepäiväkotitilaksi 481/21.213/2014 SIVL Sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan Sol mukes kuk sen muuttamisen tarkoitukseen sopivaksi ryh mä per he päi vä ko ti ti laksi ja sen käyttövarausten purkamisen sekä välttämättömän lisätilan vuokraa mi sen taloudellisesti. Markku Suominen ja 26 muuta allekirjoittajaa on teh nyt lautakunnalle määräajassa saapuneen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä päätökseen tyytymätön sekä tar koi tuk senmu kai suus- että laillisuusperusteella. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen on sidottu niihin vaatimuksiin, joi ta oikaisuvaatimuksessa esitetään, eikä se voi käsitellä asiaa laa jemmin. Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat sivistyslautakunnan pur ka mis ta Solmukeskuksen osalta.perusteluina todetaan Sol mu kes kuksen tilojen käyttö erityisesti kaupungin asukkaiden sekä yhdistysten ja järjes tö jen tilaisuuksiin. Oikaisuvaatimusten tekijöiden mukaan kaupungilla ei ole osoittaa vastaavia tiloja eikä myöskään voimassa oleva asemakaava sal li päivähoidon järjestämistä Solmukeskuksessa. Sivistystoimi on pyytänyt tekniseltä keskukselta ja kaupunginarkkitehdilta liit tee nä olevat lausunnot Solmukeskuksesta. Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos päätöksessä ei voida todeta lail li suusvir hei tä. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään laillisuus- tai tar koi tuk sen mu kaisuus pe rus teel la, alkuperäinen päätös joko kumotaan tai sen tilalle tehdään uu si päätös. Esityslistan liitteet: Markku Suominen ym. oikaisuvaatimus Teknisen keskuksen lausunto Kaupunginarkkitehdin lausunto Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta päättää, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muut ta mi seen. Markku Suominen ym. Tekninen keskus/tilapalvelut

28 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Tekninen johtaja Marja Vaajasaari SIVL Markku Suominen ja muut allekirjoittajat ovat valittaneet Turun hal lin to-oikeu teen Kankaanpään sivistyslautakunnan tekemästä päätök ses tä, jolla Markku Suomisen ym. tekemä oikaisuvaatimus on hylätty. Turun hallinto-oikeus pyytää Kankaanpään kaupunginhallitusta hank kimaan päätöksen tehneen lautakunnan lausunnon ja antamaan oman se lityk sen sä. Lisäksi hallinto-oikeus pyytää liittämään asiakirjoihin asian kä sitte lys sä kertyneet tai siihen liittyvät asiakirjat sekä ilmoittamaan asiasta tarvit taes sa lisätietoja antavan henkilön nimen ja yhteystiedot. Tekemässään valituksessa Markku Suominen ja muut allekirjoittajat vaa tivat sivistyslautakunnan tekemän päätöksen kumoamista. Jos päätöstä ei Solmukeskuksen osalta kumota, niin päätös on muutettava vä li ai kai sek si ja väliaikaisuuden ajan pituus on määrättävä. Valituksen perustelut ilmenevät liitteenä olevassa valituksessa. Esityslistan liitteet: - Teknisen keskuksen lausunto - Kaupunginarkkitehdin lausunto - Turun hallinto-oikeus / Lausunto- ja selityspyyntö Markku Suomisen (+ muut) oikaisuvaatimukseen Solmukeskuksen muuttamisesta ryh mä per hepäi vä ko ti ti lak si - Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) asemakaava: korttelit , 510 ja 511 sekä katu- ja puistoalueet (pvm ) Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle seu raavaa: Sivistyslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt Sol mukes kuk sen muuttamisen tarkoitukseen sopivaksi ryh mä per he päi vä ko ti ti laksi ja sen käyttövarausten purkamisen sekä välttämättömän lisätilan vuokraa mi sen taloudellisesti. Sivistyslautakunta on pyytänyt tekniseltä kes kuksel ta lausunnon Solmukeskuksesta. Tilapalvelupäällikön lausunnossa tode taan "Solmukeskuksen leivintuvan" olevan soveltuvin selvitetyistä kohteis ta. Muutokset päivähoitotoiminnan aloittamiseksi ovat helposti ja edul lises ti toteutettavissa. Keskuksen muut tilat jäävät edelleen Reimankallion asuk kai den ja muiden käyttöön normaalisti. Kankaanpään kau pun gin ark kiteh din asiantuntijalausunnon mukaisesti voidaan ko. käyttö tilapäisenä ratkai su na tulkita asumista palvelevaksi toiminnaksi, vaikka se ei ole ase makaa va mer kin nän mukaista. Edellä mainittuihin lausuntoihin viitaten sivistyslautakunta esittää Markku Suo mi sen ym. tekemän valituksen hylkäämistä.

29 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kankaanpään kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila KHALL 361 Esityslistan liitteet: - - Teknisen keskuksen lausunto - Kaupunginarkkitehdin lausunto - Turun hallinto-oikeus / Lausunto- ja selityspyyntö Markku Suomisen (+ muut) oikaisuvaatimukseen Solmukeskuksen muuttamisesta ryh mä perhe päi vä ko ti ti lak si - Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) asemakaava: kort telit , 510 ja 511 sekä katu- ja puistoalueet (pvm ) Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle si vis tys lau ta kun nan esittämän lausunnon. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Turun Hallinto-oikeus Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

30 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Elokuvateatteritoiminnan aloittaminen Kankaanpääsalissa 596/32.320/2014 KVALT Perussuomalaisten valtuustoryhmä ja Vihreiden valtuustoryhmä jättivät seu raa van valtuustoaloitteen: "Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 30. lokakuuta käsiteltiin elo ku va teat te ri toi min nan aloittamista Kankaanpääsalissa. Valmistelijan esi tyk sen mukaan sali ei sovellu elokuvateatteriksi. Kuitenkin auditorion alku pe räi seen uudistussuunnitelmaan on kuulunut, että siellä tullaan näyt tämään elokuvia. Lautakunnalle annetussa selvityksessä oli jätetty muutamia seikkoja vaille huo mio ta, kuten mahdollisuus hakea toiminnalle Suomen elokuvasäätiön tu kea. Säätiö myöntää rahaa teattereiden käyttökustannuksiin ja di gi taa lilait tei den hankintoihin. Tavoitteena on luoda teatteritarjontaa myös pienille ja keskisuurille paikkakunnille. Toinen huomionarvoinen asia on kokeneen teatteriammattilaisen tietotaito, jo ta selvityksessä ei ollut käytetty hyväksi. Meihin otti yhteyttä yrittäjä, joka yl lä pi tää Kino Hakalinnaa Pomarkussa, lisäksi hän tekee yhteistyötä Sa takun nan kuntien kanssa kiertäen näyttämässä elokuvia. Hän oli sitä mieltä, et tä Kankaanpääsalin laitteistolla voi näyttää Blu-ray-elokuvia, mikä sopisi hy vin alkuvaiheen kokeiluksi ja vaikkapa elokuvakerhon käynnistämiseen. Tällä hetkellä Kankaanpää on taidekaupunki ilman mahdollisuutta mennä viet tä mään elokuvailtaa. Odotamme kaupungilta suopeaa suhtautumista tä hän jo siksikin, että nuorison elokuvallinen kulttuurikasvatus on tärkeä asia. Ehdotamme, että elokuvateatteritoiminnan edellytykset Kan kaan pää sa lissa tutkitaan perusteellisesti uudelleen." Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. KHALL Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyskeskukselle val mis telta vak si. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

31 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Sivistyskeskus Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

32 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano KHALL 363 Kaupunginvaltuusto on pitänyt kokouksen Esityslistan liitteet: - Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten lail lisuu den valvonnasta. Saman lain 56 :n mukaan "jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka et tä valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lain vastai nen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Valtuuston käsittelemät asiat : 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 75 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 76 Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodeksi Eroanomus luottamustoimesta / Reino Paananen 78 Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Elokuvateatteritoiminnan aloittaminen Kankaanpääsalissa Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Kaupunginsihteerin esitys: Kaupunginhallitus toteaa, että päätökset ovat syntyneet laillisessa jär jestyk ses sä ja kuuluvat kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä päättää panna ne täytäntöön. Kaupunginkanslia Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

33 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset KHALL 364 Kaupunginhallitukselle on lähetetty seuraavat pöytäkirjojen jäljennökset: 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden tekemät vi ran hal ti ja pää tökset Perusturvalautakunta Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän valtuusto Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee - kohdan 1 toimielimien päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä KuntaL:n 51 :n mukaista otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin - kohdan 2 toimielimien päätökset tiedoksi. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

34 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat KHALL Mittausteknikon kirje Kankaanpään kaupungin ympäristökeskuksen mittaus toi mis tos sa on vireillä 6. kaupunginosan (Koskenoja) osaan korttelia 414 tonttijaonmuutoksen laatiminen. Muutettava korttelin osa sijaitsee Kos ken ojan ka dun ja Asemakadun kulmauksessa. 2 Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:n kirje Vetoomus kun tapäät tä jil le, Sinä päätät - nyt jos koskaan kotimaista ruokaa kuntaasi. 3 Satakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirjanote Aloite lähiliikenteen kehittämisestä osana maakunnan kehittämistä. Kopio ottees ta : sivistystoimisto, tekninen johtaja ja tekninen toimisto. 4 Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunnan ilmoitus Lausuntopyyntöjen lä hettä mi nen Länsi-Suomen Sotilasläänin alueella sekä muuta huomioi ta vaa. Kopio ilmoituksesta : kaupunginarkkitehti, ym pä ris tökes kuk sen toimisto, maankäyttöinsinööri, yt. ins. tuulivoimahanke, tek ninen johtaja, teknisen keskuksen toimisto ja rakennusmestari. 5 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Tampionkeitaan tur vetuo tan to alu een ympäristöluvasta. Kopio lausuntopyynnöstä : Po- San kirjaamo, terveystarkastajat, tekninen keskus ja ympäristökeskus. 6 Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje ESR-rahoitusta haettavana lukioiden työ elä mä yh teis työn edistämiseen. Kopio kirjeestä : si vis tys johta ja ja yhteislyseon rehtori. 7 Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä. Ko pio kirjeestä : sivistysjohtaja, kaupunginjohtaja, lii kun ta toimen joh ta ja ja nuorisosihteeri. 8 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirjeet: - Lääkärisopimuksen (LS) päivystysmääräyksiä koskeva uudistus sekä päi vys tys ase tuk sen voimaantuloon liittyviä täsmennyksiä. - Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES ) - palkantarkistus lukien. Kopio kirjeestä : Ra hatoi mis to/pal kat ja kaupunginkamreeri. - Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS-14) palkantarkistukset Kopio kirjeestä : palkka tii mi ja johtoryhmä. - Kuntatyönantaja-lehti työvälineeksi esimiehille ja päättäjille. Kopio kir jeestä : johtoryhmä. 9 Suomen Kuntaliiton yleiskirjeet: 13/80/2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen. Ko pio yleiskirjeestä : kaupunginjohtaja ja kaupunginkamreeri. 14/80/2014 Vuoden 2015 eduskuntavaalit.

35 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Pienryhmien ehdotus neuvottelijoista Honkajoen kanssa käytäviin neu votte lui hin. Kopio ilmoituksesta : kaupunginjohtaja, johdon sihteeri ja kaupunginkanslia. 11 Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuon na Kopio kuntainfosta : kaupunginjohtaja ja PoSan kir jaa mo. 12 Valtiovarainministeriön kutsu Uusintakutsu kuntajohtamisen ja kun ta ta louden keskustelutilaisuuksiin. 13 Keski-Suomen ELY-keskuksen maksatuspäätös Ruokojärven vesistön kun nos ta mi seen. Kopio päätöksestä : tekninen johtaja, kaupun gin kam ree ri, tekninen keskus ja rahatoimisto. Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja tyytyy tehtyihin päätök siin. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

36 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Tulevat neuvottelut KHALL 366 Kaupunginjohtaja selosti tulevia neuvotteluja.

37 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Vesihuoltotaksan muutos KHALL 367 Kaupunginvaltuuston hyväksymän vesihuoltolaitoksen taksan mukainen puh taan veden laskutushinta on 0,89 /m 3 + alv lukien. Kaupunki toi mit taa puhdasta vettä naapurikuntiin (Sastamala, Lavia, Pori, Pomarkku, Siikainen) ja Niinisalon varuskuntaan. Naapurikuntiin toimitettavan veden hin ta määräytyy sopimusperusteisesti sovittuna prosenttiosuutena kau pungin hyväksymästä taksasta. Prosenttisosuudet vaihtelevat 18,5 %:n ja 75 %:n välillä. Vuonna 2013 laskutetun veden määrä oli yhteensä m 3, josta naapurikuntiin ja varuskuntaan toimitettu määrä m 3 (45,1 % kokonaismäärästä). Vesiliittymien määrä vuoden 2013 lopussa oli kpl. Kokonaismäärään si säl ty vät kaikki asuin-, liike- ja teollisuus- ym. tilojen liittymät. Vuosien taloussuunnitelmaesitys sisältää vesihuollon in vestoin te ja suunnittelukaudella yhteensä euroa. Merkittävimpänä yk sit täi se nä kohteena on Hämeenkankaan uuden vedenottamon ra ken tami nen vuosina Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa. Uudella vedenottamolla turvataan riittävä puhtaan veden han kin ta tulevina vuosina. Vesihuoltolaitoksen taksan puhtaan veden käyttömaksua on syytä korottaa 0,10 /m 3 ja siten varautua tuleviin investointeihin. Esityslistan liitteet: Voimassa oleva vesihuoltolaitoksen taksa Valmistelija kaupunginkamreeri Pekka Laiho Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se muuttaa voimassa ole vaa vesihuoltolaitoksen taksan 3 :ssä mainittua käyttömaksua puhtaan ve den osalta 0,89 /m 3 :sta 0,99 /m 3 :oon lukien. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginkamreeri Pekka Laiho,

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus 12.01.2015 Aika 12.01.2015 klo 15:00-16:00 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181 Sivistyslautakunta 11.11.2014 Aika 11.11.2014 klo 16:55-19:04 Paikka Sivistystoimiston kokoushuone, Koulukeskus, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Aika 15.12.2014 klo 13:00-14:33 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46 Kaupunginhallitus 26.01.2015 Aika 26.01.2015 klo 15:00-16:27 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 209. Otsikko Sivu 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211. 120 Pöytäkirjantarkastajat 212

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 209. Otsikko Sivu 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211. 120 Pöytäkirjantarkastajat 212 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 209 Kaupunginhallitus 20.04.2015 Aika 20.04.2015 klo 15:00-15:59 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 119 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427 Kaupunginhallitus AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PAIKKA Kaupungintalon, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 229 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

378 Vanhustenkotiyhdistys ry:n Pohjola Pankki Oyj:n lainalle 187 Asunto Oy Hiskinrivin maanvuokrasopimuksen

378 Vanhustenkotiyhdistys ry:n Pohjola Pankki Oyj:n lainalle 187 Asunto Oy Hiskinrivin maanvuokrasopimuksen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 347 Kaupunginhallitus AIKA 19.05.2014 klo 15:00-18:24 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 171 Kokouksen avaaminen 349

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 15:00-18:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235 Kaupunginhallitus 25.05.2015 AIKA 25.05.2015 klo 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 15:00-17:24 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-17:24 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti 2014-2015 ja suunnitelma

157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti 2014-2015 ja suunnitelma PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 140 Kaupunginhallitus AIKA 09.03.2015 klo 15:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 79 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 17:00-18:53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot