KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Otsikko Sivu 347 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 606

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2014 602. Otsikko Sivu 347 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 605. 348 Pöytäkirjantarkastajat 606"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 347 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lavian kunnan Alus-Niemenkylän esitys kunnanosaliitoksesta Talousarvion muutos, investointiosan hankkeen "Vesi- ja jätevesihuolto" määrärahan korottaminen, lietelinko 352 Talousarvion muutos, investointiosan hankkeen "Vesi- ja jätevesihuolto" määrärahan korottaminen, lietteen käsittelyn kuljetusjärjestelmä Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos Liikuntakeskuksen pääsuunnittelijan valinta Vapaa-aikatoimen tehtäväjärjestelyt Tilapalvelut / Talonrakennusmestarin/-insinöörin toimen aukijulistaminen Selvitys kaupungin omistamien tilojen vuokraamisesta Kankaanpään kaupungin osallistuminen Satahima Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hankkeeseen 359 Kaupunginmuseon avustushakemus opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Reima-hanke Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n varsinainen syysyhtiökokous Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Markku Suominen ym. oikaisuvaatimukseen Solmukeskuksen muuttamisesta ryhmäperhepäiväkotitilaksi 362 Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Elokuvateatteritoiminnan aloittaminen Kankaanpääsalissa Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset Ilmoitusasiat Tulevat neuvottelut 637

2 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Vesihuoltotaksan muutos euron pitkäaikaisen talousarviolainan ottaminen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-18:07 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kivelä Antti Puheenjohtaja Laurila Tapio 1. varapuheenjohtaja Alhainen Hely Jäsen Rajamäki Nina Jäsen Poistui klo 16:53 Viljanen Heidi Jäsen Vikki Kaija Varajäsen Keijo Kerolan varajäsen Vuorenmaa Marko Varajäsen Lauri Kujanpään varajäsen Leponiemi Marko Varajäsen Hietaoja Tapio Varajäsen Poistui klo 16:57 Koskela Jari KV:n 1. varapuheenjohtaja Kujanpää Katri KV:n 2. varapuheenjohtaja Lehtinen Sari KV:n 3. varapuheenjohtaja Poistui klo 17:40 Karttunen Paavo Esittelijä Kaupunginjohtaja Hatanpää Mika Pöytäkirjanpitäjä Kaupunginsihteeri Laiho Pekka Kaupunginkamreeri Paikalla pykälien ajan POISSA Juhantalo Kauko KV:n puheenjohtaja Kujanpää Lauri Jäsen Lilja Erkki Jäsen Kerola Keijo 2. varapuheenjohtaja Uusitalo Maritta Jäsen Allekirjoitukset Antti Kivelä puheenjohtaja Mika Hatanpää pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kankaanpää Marko Leponiemi Marko Vuorenmaa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kaupunginkansliassa klo 9-15.

4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 347 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KHALL 348 Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marko Leponiemi ja Marko Vuorenmaa.

6 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen KHALL 349 Hallintosäännön 44 :n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellai senkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Listalta poistettiin esityslistan asia 13 "Kaupunginkanslian toimistosihteerin sijaisuuden täyttölupa". Esityslistan asiat 4 "Vesihuoltotaksan muutos" ja 9 " euron pitkäaikaisen talousarviolainan ottaminen" siirrettiin käsiteltäväksi esityslistan asian 23 "Tulevat neuvottelut" jälkeen.

7 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Lavian kunnan Alus-Niemenkylän esitys kunnanosaliitoksesta 588/01.018/2014 KHALL 350 Lavian kunnan Alus-Niemenkylän kuntaosaliitostoimikunta on tehnyt päivätyn esityksen Alus-Niemenkylän alueen liittämisestä Kankaan pään kaupunkiin. Porin ja Lavian yhdistymishallitus pyytää Kankaanpään kau pun gin val tuustol ta lausuntoa Alus-Niemenkylän kuntaosaliitostoimikunnan esityksestä mennessä. Yhdistymishallituksen pöytäkirjan mukaan vuoden 2013 heinäkuussa siirret tä väk si esitetyllä alueella asui 142 henkilöä. Lavian kunta liitetään valtioneuvoston päätöksellä vastoin niin Porin kuin La vian kin kunnanvaltuustojen päätöksiä Porin kaupunkiin Kuntarakennelaissa kunnan jäsenen esityksestä kunnan osan siir tä mi sestä toiseen kuntaan säädetään seuraavaa: 11 Vireillepano "Esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voi tehdä muu toksen koh tee na olevan kunnan valtuusto, kuntien valtuustot yhdessä, kunnan jä sen tai ministeriö. Kunnan tai kuntien tekemä esitys on toimitettava mi nis te riöl le. ( /478) Kunnan jäsen toimittaa esityksensä oman kuntansa kunnanhallitukselle, jon ka on hankittava esityksestä kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen lausunnot. Lausunnosta tulee ilmetä kunnan kanta kun tajaon muuttamiseen perusteluineen. Kunnanhallituksen on toimitettava esitys ja kuntien lausunnot ministeriölle kuuden kuukauden kuluessa esi tyksen vastaanottamisesta. Jos kunnan jäsenen esitys on olennaisilta osiltaan samanlainen kuin äskettäin kunnissa käsitelty esitys, voi kun nan hal litus toimittaa esityksen suoraan ministeriölle ilman muiden muutoksen kohtee na olevien kuntien lausuntoja. Ministeriö voi panna vireille kunnan osan siirtämisen toiseen kuntaan määrää mäl lä toimitettavaksi 4 luvussa tarkoitetun erityisen kun ta ja ko sel vi tyksen." 13 Kunnan tai kunnan jäsenen esityksen sisältö (1 mom.) "Yksittäisen kunnan ja kunnan jäsenen esityksessä kunnan osan siir tä mises tä toiseen kuntaan on perusteltava kuntajaon muuttamisen tarve ja selvi tet tä vä, miten 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen ja 19 :n 2 momen tis sa säädetyt päätöksenteon edellytykset täyttyvät." 14 Kunnan tai kunnan jäsenen esityksen valmistelu "Ministeriö määrää yksittäisen kunnan tai kunnan jäsenen tekemän kunnan osan siirtämistä koskevan esityksen valmistelevasta käsittelystä, jollei se hyl kää esitystä 21 :n 3 momentin perusteella heti. Ministeriö voi pe rustel lus ta syystä myös lykätä valmistelevan käsittelyn aloittamista.

8 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Ministeriön on hankittava esityksestä asianomaisen kiinteistörekisterin pitä jän ja maistraatin lausunto. Kiinteistörekisterin pitäjän lausuntoon on liitet tä vä luettelo kunnasta toiseen siirrettävistä kiinteistörekisterin re kis te riyk si köis tä ja niiden osista sekä tarpeen mukaan ehdotus kuntien välisen ra jan sijainniksi. Maistraatin lausunnosta on käytävä ilmi siirrettäväksi esite tyn kunnan osan asukasmäärä ja kielisuhteet. Ministeriön on määrättävä, että muutoksen kohteena olevat kunnat va raavat asukkailleen ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, ti lai suuden tehdä huomautus esityksestä. Huomautus on tehtävä 30 päivän kulues sa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva kuulutus on kunnassa jul kais tu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Huomautus on toi mitet ta va sen kunnan kunnanhallitukselle, jonka asukas huomautuksen tekijä on tai johon nähden huomautuksen tekijä katsoo muuten olevansa asianosai nen. Muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen on annettava esityksestä ja sitä koskevista huomautuksista lausuntonsa. Kunnan lausunto ja huomau tuk set on toimitettava asetetussa määräajassa ministeriölle." 19 Päätöksenteon edellytykset siirrettäessä kunnan osa toiseen kun taan "Kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää, jos minkään muu tok sen kohteena olevan kunnan valtuusto ei vastusta muutosta. Kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää valtuuston vas tus tuk ses ta huolimatta, jos: 1) muutos on muutosta vastustavan kunnan kannalta vähäinen ottaen huo mi oon muutoksen vaikutukset kunnan asukasmäärään, maa pinta-alaan, kunnallisiin palveluihin, talouteen, elinkeinotoimintaan, yh dys kunta ra ken teen kehitykseen tai muihin niihin verrattaviin seikkoihin; tai 2) 4 :n 3 momentissa tarkoitetun alueen kehittäminen edellyttää muutosta ei kä muutos merkittävästi heikennä muutosta vastustavan kunnan toi minta ky kyä ja edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai ra hoi tuk sesta." 21 Toimivallan jako valtioneuvoston ja ministeriön välillä "Valtioneuvosto päättää kuntajaon muuttamisesta tai sitä koskevan esi tyksen hylkäämisestä. Ministeriö voi päättää kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos muutok sen kohteena olevan kunnan valtuusto ei ole sitä vastustanut, tai hylätä esi tyk sen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos muutoksen kohtee na olevan kunnan valtuusto on sitä vastustanut. Ministeriö voi heti hylätä esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos se katsoo, ettei kuntajaon muuttamiselle ole riittäviä edellytyksiä. Muu toin ministeriö määrää esityksen valmistelevasta käsittelystä 14 :n mu kai ses ti." Esityslistan liitteet: - Alus-Niemenkylän kuntaosaliitostoimikunnan esitys

9 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Alus-Niemenkylän kuntaosaliitostoimikunta perustelee esitystään sillä, että kun nan osan liitos parantaa kylän toiminnallisia edellytyksiä, palvelut ovat lä hem pä nä Kankaanpäässä ja osaliitos parantaa elinkeinojen toi min tamahdollisuuksia. Kankaanpään kaupunki yhtyy näihin perusteluihin ja pitää esi tet tyä kunnan osan liittämistä Kankaanpäähän kuntarakennelain ta voit tei den mukaisena ja esitys täyttää kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kan kaan pään kaupun ki kannattaa Lavian kunnan Alus-Niemenkylän alueen liit tä mis tä Kankaan pään kaupunkiin. Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

10 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Talousarvion muutos, investointiosan hankkeen "Vesi- ja jätevesihuolto" määrärahan korottaminen, lietelinko 263/03.030/2013 TEKNL Kankaanpään kaupungin vuoden 2013 teknisen lautakunnan hy väk sy mässä työohjelmassa jätevedenpuhdistamon lietelingon hankintaan ja asennuk siin varattiin euron määräraha. Rakennusurakan aikana aikataulusta sovittiin, että urakka on valmis Lietelinko otettiin jatkuvaan käyttöön Vas taan otto tar kas tuk ses sa havaittiin urakassa vähäisiä puutteita, joista ei aiheutunut vaatimuksia osapuolille, mutta jotka tuli korjata ennen vii meisen maksuerän maksamista. Pääurakoitsija korjasi vastaanotossa havaitut puut teet mennessä. Lietelingon takuuarvoajo voitiin aloittaa yhden kuukauden häiriöttömän käy tön jälkeen. Takuuarvoajo suoritettiin hyväksytysti, jolloin alkoi myös lietelingon kahden vuoden takuuaika. Lietelingon kokonaishankintahinnaksi muodostui ,70 euroa. Lie te lin gon hankintaan käytettiin vuonna 2013 investointirahaa , 70 eu roa, jonka lisäksi maksettiin laitetoimittajalle viimeinen mak su erä euroa. Vuoden 2014 talousarviossa ei ole varattu lietelingon hankintaa varten mää rä ra haa. Esityslistan liitteet: - Valmistelija yhdyskuntainsinööri Tomi Teuho Valmistelijan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen keskuksen selvityksen jä te ve denpuh dis ta mon lietelingon hankinnan viivästymisestä ja esittää kau pun ginhal li tuk sel le euron lisämäärärahan myöntämistä in ves toin ti hankkeel le "8520 Vesi- ja jätevesihuolto". Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus Vesihuoltolaitos Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, Yhdyskuntainsinööri Tomi Teuho, KHALL 351 Vuoden 2013 talousarviossa investointiosan hankkeeseen "8520 Vesi- ja jä te ve si huol to" oli varattu euron nettomenomääräraha ti lin-

11 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ pää tök ses sä määrärahan toteutuma oli euroa. Vuoden 2014 talous ar vios sa hankkeeseen "8520 Vesi- ja jätevesihuolto" on varattu euron määräraha. Valmistelija kaupunginkamreeri Pekka Laiho Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2014 talousarviota korottamalla investointiosan hankkeen "8520 Vesi- ja jä te ve si huol to" määrärahaa euroa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginkamreeri Pekka Laiho, Tekninen johtaja Marja Vaajasaari,

12 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Talousarvion muutos, investointiosan hankkeen "Vesi- ja jätevesihuolto" määrärahan korottaminen, lietteen käsittelyn kuljetusjärjestelmä 263/03.030/2013 TEKNL Tekninen lautakunta on päättänyt irtisanoa Kankaanpään kau pun gin ja Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:n välisen so pi muksen puhdistamolietteen kompostoinnista siten, että sopimus päättyy viimeis tään Tekninen lautakunta on hyväksynyt Biotehdas Oy:n tarjouk sen lietteen kuljetuksesta ja käsittelystä sopimuskaudelle Liete kuljetetaan ja käsitellään Honkajoen bio kaa su lai tok sessa. Kankaanpään kaupunki vastaa lietteen lastauksesta ja on sitoutunut te kemään lietteen lastauspaikalla lavatila-alueen muutostyöt lietteen las taa misek si kuljetusurakoitsijan vaihtolavoihin. Vaihtolavojen siirtely ja telakointi vaa tii muutostöitä, jotka muodostuvat seuraavista töistä: tarpeelliset pur kutyöt alueella, lattiaviemärikaivojen muutostyöt, lattia- ja seinärakenteiden kun nos ta mi nen, teräslevyohjurien ja sähkötoimisten vinssien asentaminen vaih to la voil le sekä uuden ritiläportaan rakennustyöt. Insinööritoimisto Ti latek Oy on laatinut muutostöiden suunnitelmat Lietteen lastaustilan muutostöiden rakennusurakka on tarjouskilpailutettu kuu den rakennusliikkeen kesken Kustannusarvio lietteen lastaus ti lan muutostöistä on euroa. Esityslistan liitteet: - Valmistelija yhdyskuntainsinööri Tomi Teuho Valmistelijan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen keskuksen selvityksen lietteen kulje tus jär jes tel män edellyttämistä muutostöistä ja esittää kau pun gin hal li tuksel le euron lisämäärärahan myöntämistä investointihankkeelle "8520 Vesi- ja jätevesihuolto". Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, Yhdyskuntainsinööri Tomi Teuho, KHALL 352 Valmistelija kaupunginkamreeri Pekka Laiho

13 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2014 talousarviota korottamalla investointiosan hankkeen "8520 Vesi- ja jä te ve si huol to" määrärahaa euroa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginkamreeri Pekka Laiho, Tekninen johtaja Marja Vaajasaari,

14 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos 284/01.018/2013 KHALL 353 Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunta Lavia yhdistyy Porin kaupun kiin Yhdistymisen vuoksi kuntayhtymän perussopimus pitää tar kis taa vastaamaan uutta jäsenkuntarakennetta. Muutoksen vaikutus koskee vain jäsenkunnan nimen muuttamista. Muutos ei vaikuta perussopimuksen äänivaltaperusteisiin tai pe rus pää oma osuuksiin. Perussopimuksessa jäsenkunnat on mainittu pykälissä 4 ja 8 sekä liittees sä Jäsenkuntien peruspääomat. Kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan lähettää perussopimuksen kuntayhtymän jäsenkuntien päätettäväksi. Esityslistan liitteet: Perussopimusehdotus Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan perussopimusehdotuksen ja esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

15 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Liikuntakeskuksen pääsuunnittelijan valinta 48/40.401/2013 KHALL 354 Tekninen keskus on Liikuntakeskuksen saneerauksen suun nit te lu toi mikun nan toimeksiannosta kilpailuttanut saneerauksen pääsuunnittelun (arkki teh ti suun nit te lu). Suunnittelutoimikunta päätti esittää kilpailutuksen perusteella pää suun nit te li jak si Arktes Oy:tä. Esityslistan liitteet: - Yhdistelmä tarjouksista/pisteytys Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus valitsee liikuntakeskuksen pääsuunnittelijaksi Arktes Oy:n. Tekninen keskus Liikuntakeskuksen saneerauksen suunnittelutoimikunta Tarjouksen tehneet Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

16 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikatoimen tehtäväjärjestelyt 294/02.025/2013 KULT/VAP Kankaanpään kaupunginvaltuusto on hyväksynyt toi minnan ja talouden sopeuttamisohjelman, joka pitää sisällään va paa-ai ka toimen tehtäväjärjestelyt. Valmistelussa on päädytty esittämään vapaa-aikatoimen tehtäväjärjestelyn to teut ta mis ta liikuntatoimenjohtajan ja nuorisosihteerin virkojen yh dis tä mise nä vapaa-aikasihteerin viraksi. Esityksen perusteena on taloudellisten syiden lisäksi vapaa-aikatoimen töiden väheneminen ja uudelleenjärjestelyt. Työtä on vähentänyt erillisten vapaa-ai ka- ja kulttuurilautakuntien yhdistyminen vuoden 2009 alusta sekä työ pa ja toi min nan siirtyminen vuoden 2011 alusta Kankaanpään ai kuis koulu tus sää tiön ylläpidettäväksi. Vapaa-aikatoimen tehtävien laatua muu tetaan uuden yhdistelmäviran myötä siten, että niitä painotetaan selvästi aiem paa enemmän käytännön työhön. Järjestely tarkoittaisi liikuntatoimenjohtajan ja nuorisosihteerin virkojen lakkaut ta mis ta ja mahdollisesti yhden henkilötyövuoden vähentämistä. Tällöin toi sen nykyisen viranhaltijan virkasuhde voidaan irtisanoa tuotannollisten ja ta lou del lis ten irtisanomisperusteiden mukaisesti. Uuteen perustettavaan vir kaan siirrettäisiin toinen nykyisistä viranhaltijoista. Siirto voidaan tehdä Kun nal li sen viranhaltijalain 24 :n nojalla ilman julkista hakumenettelyä. Työnantajan harkitsemat toimenpiteet ovat edellyttäneet yhteistoimintalain mu kai sia neuvotteluita. Yhteistoimintaneuvottelut on pidetty ja Kankaanpään kaupungin hallintosäännön 18 mukaisesti toimivalta viran ja toimen perustamisessa ja lakkauttamisessa on kaupunginhallituksella. Esityslistan liitteet: Yhteistoimintaneuvotteluiden pöytäkirja liitteineen Yhteistoimintaneuvotteluiden allekirjoittamaton pöytäkirja liit teineen Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Sivistysjohtajan esitys: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle va paa-aika sih tee rin viran perustamista alkaen sekä liikuntatoimenjohtajan ja nuorisosihteerin virkojen lakkauttamista tehtävien uu del leen jär jes te lyiden päätyttyä. Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää

17 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ KHALL 355 Esityslistan liitteet: - Yhteistoimintaneuvotteluiden pöytäkirja liitteineen Yhteistoimintaneuvotteluiden allekirjoittamaton pöytäkirja liit teineen Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan eh do tuksen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää

18 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tilapalvelut / Talonrakennusmestarin/-insinöörin toimen aukijulistaminen 82/02.020/2013 TEKNL Kaupunginhallituksen päätöksen 10, mukaan Kau pun gin hal litus päättää viran tai toimen aukijulistamisesta vakinaista täyttämistä varten. Tekninen keskus esittää talonrakennusmestari/ -insinöörin vakinaisen toimen au ki ju lis ta mis ta ja palkkaamista alkaen. Talonrakennusmestarin/ -insinöörin päätehtävät: - Tilapalveluiden esimiestehtävät - kiinteistönhoidon työnjohtotehtävät - osallistuminen Tilapalveluiden hallinnollisiin tehtäviin (kiinteistöjen isännöin ti, sopimusasiat, talousasiat) Tilapalvelupäällikön alaisuudessa - vastata kiinteistötietojärjestelmän ja RES-huoltokirjan tietojen päi vit tä mises tä - osallistuminen kaupungin rakennusten ja toimitilojen korjaus- ja uu dis raken nus hank kei den suunnitteluun, rakennuttamiseen ja työmaa valvontaan - osallistuminen Teknisen keskuksen ja erityisesti Tilapalvelut-tulosyksikön han kin to jen kilpailuttamiseen. Teknisen keskuksen näkemyksen mukaan Talohankkeiden suunnittelu, raken nut ta mi nen ja valvonta sekä Tilapalveluiden toiminnan kus tan nus te hokas, asianmukainen ja suunnitelmallinen organisointi ja hoitaminen sekä toi min nan kehittäminen edellyttävät kahden rakennusalan ja kiin teis tön hoidon erikoisosaamista omaavan esimiehen työpanosta. Ta lon ra ken nusmes ta rin/ -insinöörin palk kaa mi seen on varauduttu teknisen lautakunnan hy väk sy mäs sä ta lous ar vios sa vuodelle Perustelut Tilapalveluiden rakennusten ylläpito ja korjaaminen edellyttävät lukuisia han kin to ja. Hankintojen tehokas kilpailuttaminen lisää yksikön kus tan nuste hok kuut ta. Hankinta- ja sopimus-asiakirjojen laatiminen, kohteiden valvon ta ja korjaustoimenpiteiden dokumentointi edellyttävät riittäviä re sursse ja. Rakennusten korjaushankkeiden määrän arvioidaan rakennusten ikä ra ken ne huomioonottaen säilyvän tulevaisuudessa pitkään korkealla tasol la. Tilapalvelut -tulosyksikössä on aiempina vuosina saakka ollut tila pal ve lu pääl li kön apuna toinen rakennusalan koulutuksen saanut esimies mää rä ai kai sil la työsopimuksilla. Vuoden 2012 aikana peruskorjaus- ja uudis ra ken nus ta lo hank kei den vetovastuu on myös suunnittelun osalta on siir ty nyt tekniselle keskukselle. Suurempien talohankkeiden suun nit te lunoh jaus, rakennuttaminen ja valvonta on toteutettu Teknisen keskuksen hal lin non ja Tilapalvelut yksikön henkilöstön yhteistyönä, mikä on hank keiden toteutuksen hyvän onnistumisen edellytys. Toimitilojen kiinteistönhoitoon ja isännöintiin liittyy myös lukuisia lain säädän nön vaatimia määräaikaistarkastuksia ja muita vastaavia selvitystä

19 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ vaa ti via tehtäviä sekä käyttäjiltä tulevia selvitettäviä toimeksiantoja. Li säksi sisäilma-ongelmien tutkimus-, suunnittelu- ja korjausten pro jek tin joh totyöt työllistävät merkittävästi hallintoa. Tehtävään haetaan rakennusinsinööriä tai -mestaria, jolla on riittävä raken nus tek nii kan ja/tai kiinteistönhoitoalan osaaminen. Toimen kel poi suusvaa ti muk sek si esitetään soveltuvaa teknistä, rakennusalan tai kiin teis töalan vähintään teknikon tutkintoa (rakennusmestari). Esityslistan liitteet: - Valmistelijat Tekninen johtaja Marja Vaajasaari ja tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle talorakennusmestarin/ -in si nöö rin va ki nai sen toimen aukijulistamista ja palkkaamista alkaen. Kokouskäsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Seppo Korvala esitti asian siirtämistä ke vääseen. Korvalan esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Teknisen johtajan esitys hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, KHALL 356 Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiön päävuokralainen Sataedu on siir tymäs sä pois säätiöltä vuokraamistaan tiloista. Säätiön omistamien tilojen isän nöin nis tä jatkossa ei ole vielä tehty ratkaisua. Esityslistan liitteet: - Kankaanpään Yrityspalvelu Oy:n omistamien tilojen isännöintiä on hoidettu toi mi tus joh ta jan ja sivutoimisen asiantuntijan toimesta. Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kuten lautakunnan esityksestä käy ilmi lisäresurssin tarve kaupungin ti lapal ve luis sa on perusteltu. Ennen asian päättämistä tulee selvittää millä tavoin Kankaanpään Ai kuiskou lu tus sää tiö ja Kankaanpään Yrityspalvelu Oy tulevat järjestämään kiinteis tö jen sä isännöinnin. Tekninen lautakunta Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

20 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Selvitys kaupungin omistamien tilojen vuokraamisesta KHALL 357 Kaupunginhallituksessa on toistuvasti ollut esillä kysymys siitä, millä pe riaat teil la ja vuokratasolla kaupungin omistamia tiloja vuokrataan ul ko puo lisil le käyttäjille. Kysymys koskee jatkuvaan, kokoaikaiseen käyttöön vuokrat tu ja tiloja. Po. asiasta on pyydetty seuraavat selvitykset (ei koske asuntoja): - mitä kaupungin tiloja ja millä ehdoilla eri palvelukeskukset ja kaupungin ti la pal ve lu suoraan vuok raa vat ulkopuolisille toimijoille. Saadun selvityksen mukaan hallintokeskus tarjoaa tilat työpajatoiminnalle ja kuntouttavalle työtoiminnalle. Ko. tilat ovat Knuuttilankadulla, 658,27 m 2 ja vuosivuokra on ,97 euroa (2 504,66 euroa/kk). Järjestelyä pe rustel laan sillä, että perittävä vuokra siirrettäisiin joka tapauksessa kaupungin mak set ta vak si palveluiden hinnoissa. Työttömien ruokailua varten kaupunki on vuokrannut Koy Sorvanmäeltä 90 m 2. Vuokra on 200 euroa/kk. Talous- ja ympäristökeskuksella ei ole tilojen ulosvuokrausta. Annetut selvitykset osoittavat mm. seuraavaa: - saman rakennuksen eri tiloista peritään erisuuruisia vuokria (euroa/m 2 ) - eri harrastajaryhmiltä/kerhoilta peritään erisuuruisia vuokria (euroa/m 2 ) - käytäntö perustuu monelta osin vanhaan "nautintaan". Selvityksen pohjalta seuraa kysymyksiä: - ovatko esim. eri harrastajaryhmät samanarvoisessa asemassa kes kenään (tasapuolisuusperiaate), - tuetaanko vuokrauksella harrastustoimintaa ja jos niin kuka siitä päättää, - pitäisikö vanha "nautinta" purkaa esim. irtisanomalla vuokrasopimukset ja aset ta mal la tilat tarjouskilpailuun, - voidaanko vuokratuottoa kaupungille nostaa lähemmäksi paikkakunnan käy pää tasoa. Esityslistan liitteet: - Tilapalvelun selvitys - Sivistyskeskuksen/nuorisotoimen selvitys Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää selvityttää: - miten vuokrauskäytäntöä voidaan yhtenäistää keskenään sa man ar voi sina pidettävissä tiloissa - miten esim. eri harrastaja järjestöille vuokrattavien tilojen vuok raus käytän töä voidaan yhtenäistää - miten kaupungin omistamien tilojen ulosvuokrausta tulisi muutoin ke hittää. Tekninen keskus

21 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

22 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kankaanpään kaupungin osallistuminen Satahima Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hankkeeseen KHALL 358 Suomi on sitoutunut EU:n jäsenenä merkittäviin päästö-, uusiutuvan energian osuuden kasvattamis- ja energiatehokkuustavoitteisiin. Tavoitteiden saa vut ta mi nen vaati toimenpiteitä niin kunta kuin yksilötasollakin. Satahima - Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hanke on koko maakunnan laa jui nen hanke, jolle on haettu rahoitusta Euroopan unionin Euroopan alue ke hi tys ra has tos ta. Rahoittava viranomainen on Satakuntaliitto. To teutues saan hanke työllistää kolme henkilöä ja hanketta hallinnoi Porin kaupun gin ympäristövirasto. Hanke alkaisi ja päättyisi Sa ta kun ta liit to on suhtautunut hankkeeseen positiivisesti. Rahoituspäätös saa ta neen marraskuun aikana tai viimeistään ennen joulua. Satahima-hankkeessa yhdistyvät nykyiset Ilmastoasiat kunnassa - toimeen pa noa ja yhteistyötä - ja Energianeuvonta Satakunnassa -hankkeet. Sa ta hi ma-han ke on entistä laajempi ilmasto- ja energia-asioihin keskittyvä han ke, jossa energianeuvonta- ja ilmastonmuutostyö on tarkoitus yhdistää yh dek si suuremmaksi kokonaisuudeksi, jossa ilmastonmuutos- ja ener gianeu von ta työ laajennetaan kattamaan koko Satakunnan. Hankkeen ensimmäisiä toimenpiteitä on koko Satakunnan energia- ja ilmas to ta seen laskeminen. Hankkeessa keskitytään kuntatason, kun ta laisten ja pk-yrityksiin kohdistuviin toimenpideohjelmiin sekä käytännön toimien toteuttamiseen yhteistyössä oppilaitosten ja energiayhtiöiden kanssa. Hank keen tavoitteena on uuden teknologian käyttöönoton edistäminen ja tie don levittäminen. Hankkeessa edistetään yritysten, am mat ti kor kea koulun, energiayhtiöiden, kuntien ja kuntalaisten välistä yhteistyötä. Yhtenä tavoit tee na on haastaa Satakunnan yrityksiä ilmastokumppaneiksi eli te kemään hankkeen avulla oman suunnitelmansa ilmastopäästöjen vä hen tä misek si. Hankkeen yhtenä merkittävimmistä tavoitteista on luoda edellytykset uudel le ympäristöasioiden osaamis-, neuvonta- ja tukikeskukselle, jonka tehtä väk si jää hankkeella saavutettujen ratkaisujen ja mallien seuranta, ke hittä mi nen ja tiedottaminen (vrt. Varsinais-Suomen Valonia). Mukaan hankkeeseen ovat lupautuneet seuraavat kunnat: Pori ( ), Ul vi la (3 000 ), Nakkila (2 000 ), Harjavalta (2 000 ), Eura (3 000 ), Sä ky lä (1 500 ), Köyliö (500 ), Pomarkku (500 ). Myös muiden Sa ta kunnan kuntien (Huittinen, Kokemäki, Eurajoki, Rauma) kanssa käydään vielä kes kus te lua hankeyhteistyöstä. Hankkeen kustannusarvio on (n /v), josta EAKR- ja val tion osuu dek si haetaan (70 %). Osallistuvien kuntien osuus on ( /v). Loppu (yksityinen rahoitus) tulee alueel la toimivilta energiayhtiöiltä ja yrityksiltä (mm. Vatajankosken Sähkö, Po ri Energia, Rauman Energia). Hanke on kolmivuotinen ja Kankaanpään kaupungin kustannus olisi /v, yhteensä

23 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Esityslistan liitteet: - Tekninen keskus esittää, että kaupunki osallistuisi hankkeeseen esitetyllä ra hoi tus osuu del la. Hanke on ajankohtainen ja tukee teknisen sektorin jo suun ni tel tu ja energiatehokkuuden lisäämistoimenpiteitä. Kuntakohtaisesta hank keen sisällöstä sovitaan rahoituspäätöksen jälkeen. Myös ra ken nusval von nan kanta hankkeeseen on myönteinen. Hankkeella voidaan edistää myös yksityisten ja yritysten energiatietämystä kunnassa. Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari Valmistelijan ehdotus: Tekninen keskus esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki osallistuu toteutettavaan SATAHIMA EAKR-rahoitettavaan hank keeseen. Kankaanpään kaupungin rahoitusosuus on euroa vuodessa, yh teen sä euroa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Tekninen keskus Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

24 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginmuseon avustushakemus opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Reima-hanke 584/32.321/2014 KULT/VAP Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti uusia ke hittä mis hank kei ta ei käynnistetä ilman kaupunginhallituksen erillispäätöstä. Kaupunginmuseo on hakemassa opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta Rei ma-tut ki mus hank kee seen / Erityisavustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden työllisyyttä edistäviin hankkeisiin. Ministeriö toivoo tuen avulla edistettävän työllisyyden lisäksi myös yhteistyötä kulttuurilaitosten kesken, eri taiteen- ja toimialojen välillä sekä verkostoitumista yhteisöjen ja yri tys ten kanssa. Hankkeen kesto voi ajoittua vuosille Hanke tu lee aloittaa vuonna Hakemus tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn aikataulusyistä johtuen jäl ki kä teen. Avustus julkistettiin lokakuun alussa, hakuaika päättyy Hankkeen kokonaiskustannus on , ministeriöltä anottava osuus , Kankaanpään kaupunginmuseon osuus 6 757, joka on las kennal lis ta ja katetaan omana työnä. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Rei ma Oy ja Lapin Yliopisto / Taiteiden tiedekunta. Esityslistan liitteet: Reima - hankehakemus Kustannusarvio, liite Valmistelija museonjohtaja Eeva-Kaisa Haikonen Valmistelijan ehdotus: Sivistysjohtajan esitys: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa Kankaanpään kau pun gin museon avustushakemusta ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kau pungin hal li tuk sel le. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Museonjohtaja Eeva-Kaisa Haikonen, KHALL 359 Esityslistan liitteet: Reima - hankehakemus Kustannusarvio, liite Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittämän hankkeen ja avustushakemuksen.

25 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Lisätietoja antaa: Museonjohtaja Eeva-Kaisa Haikonen,

26 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n varsinainen syysyhtiökokous 66/01.018/2013 KHALL 360 Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n varsinainen syysyhtiökokous pidetään klo Kankaanpään kaupungin edustajana toimii Antti Kivelä. Esityslistan liitteet: Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n kokouskutsu Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus evästää yhtiökokousedustajaa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kokousedustajana toimii kaupunginsihteeri Mika Hatanpää. - Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

27 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Markku Suominen ym. oikaisuvaatimukseen Solmukeskuksen muuttamisesta ryhmäperhepäiväkotitilaksi 481/21.213/2014 SIVL Sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan Sol mukes kuk sen muuttamisen tarkoitukseen sopivaksi ryh mä per he päi vä ko ti ti laksi ja sen käyttövarausten purkamisen sekä välttämättömän lisätilan vuokraa mi sen taloudellisesti. Markku Suominen ja 26 muuta allekirjoittajaa on teh nyt lautakunnalle määräajassa saapuneen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä päätökseen tyytymätön sekä tar koi tuk senmu kai suus- että laillisuusperusteella. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen on sidottu niihin vaatimuksiin, joi ta oikaisuvaatimuksessa esitetään, eikä se voi käsitellä asiaa laa jemmin. Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat sivistyslautakunnan pur ka mis ta Solmukeskuksen osalta.perusteluina todetaan Sol mu kes kuksen tilojen käyttö erityisesti kaupungin asukkaiden sekä yhdistysten ja järjes tö jen tilaisuuksiin. Oikaisuvaatimusten tekijöiden mukaan kaupungilla ei ole osoittaa vastaavia tiloja eikä myöskään voimassa oleva asemakaava sal li päivähoidon järjestämistä Solmukeskuksessa. Sivistystoimi on pyytänyt tekniseltä keskukselta ja kaupunginarkkitehdilta liit tee nä olevat lausunnot Solmukeskuksesta. Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos päätöksessä ei voida todeta lail li suusvir hei tä. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään laillisuus- tai tar koi tuk sen mu kaisuus pe rus teel la, alkuperäinen päätös joko kumotaan tai sen tilalle tehdään uu si päätös. Esityslistan liitteet: Markku Suominen ym. oikaisuvaatimus Teknisen keskuksen lausunto Kaupunginarkkitehdin lausunto Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta päättää, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muut ta mi seen. Markku Suominen ym. Tekninen keskus/tilapalvelut

28 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Tekninen johtaja Marja Vaajasaari SIVL Markku Suominen ja muut allekirjoittajat ovat valittaneet Turun hal lin to-oikeu teen Kankaanpään sivistyslautakunnan tekemästä päätök ses tä, jolla Markku Suomisen ym. tekemä oikaisuvaatimus on hylätty. Turun hallinto-oikeus pyytää Kankaanpään kaupunginhallitusta hank kimaan päätöksen tehneen lautakunnan lausunnon ja antamaan oman se lityk sen sä. Lisäksi hallinto-oikeus pyytää liittämään asiakirjoihin asian kä sitte lys sä kertyneet tai siihen liittyvät asiakirjat sekä ilmoittamaan asiasta tarvit taes sa lisätietoja antavan henkilön nimen ja yhteystiedot. Tekemässään valituksessa Markku Suominen ja muut allekirjoittajat vaa tivat sivistyslautakunnan tekemän päätöksen kumoamista. Jos päätöstä ei Solmukeskuksen osalta kumota, niin päätös on muutettava vä li ai kai sek si ja väliaikaisuuden ajan pituus on määrättävä. Valituksen perustelut ilmenevät liitteenä olevassa valituksessa. Esityslistan liitteet: - Teknisen keskuksen lausunto - Kaupunginarkkitehdin lausunto - Turun hallinto-oikeus / Lausunto- ja selityspyyntö Markku Suomisen (+ muut) oikaisuvaatimukseen Solmukeskuksen muuttamisesta ryh mä per hepäi vä ko ti ti lak si - Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) asemakaava: korttelit , 510 ja 511 sekä katu- ja puistoalueet (pvm ) Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle seu raavaa: Sivistyslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt Sol mukes kuk sen muuttamisen tarkoitukseen sopivaksi ryh mä per he päi vä ko ti ti laksi ja sen käyttövarausten purkamisen sekä välttämättömän lisätilan vuokraa mi sen taloudellisesti. Sivistyslautakunta on pyytänyt tekniseltä kes kuksel ta lausunnon Solmukeskuksesta. Tilapalvelupäällikön lausunnossa tode taan "Solmukeskuksen leivintuvan" olevan soveltuvin selvitetyistä kohteis ta. Muutokset päivähoitotoiminnan aloittamiseksi ovat helposti ja edul lises ti toteutettavissa. Keskuksen muut tilat jäävät edelleen Reimankallion asuk kai den ja muiden käyttöön normaalisti. Kankaanpään kau pun gin ark kiteh din asiantuntijalausunnon mukaisesti voidaan ko. käyttö tilapäisenä ratkai su na tulkita asumista palvelevaksi toiminnaksi, vaikka se ei ole ase makaa va mer kin nän mukaista. Edellä mainittuihin lausuntoihin viitaten sivistyslautakunta esittää Markku Suo mi sen ym. tekemän valituksen hylkäämistä.

29 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kankaanpään kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila KHALL 361 Esityslistan liitteet: - - Teknisen keskuksen lausunto - Kaupunginarkkitehdin lausunto - Turun hallinto-oikeus / Lausunto- ja selityspyyntö Markku Suomisen (+ muut) oikaisuvaatimukseen Solmukeskuksen muuttamisesta ryh mä perhe päi vä ko ti ti lak si - Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) asemakaava: kort telit , 510 ja 511 sekä katu- ja puistoalueet (pvm ) Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle si vis tys lau ta kun nan esittämän lausunnon. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Turun Hallinto-oikeus Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

30 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Elokuvateatteritoiminnan aloittaminen Kankaanpääsalissa 596/32.320/2014 KVALT Perussuomalaisten valtuustoryhmä ja Vihreiden valtuustoryhmä jättivät seu raa van valtuustoaloitteen: "Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 30. lokakuuta käsiteltiin elo ku va teat te ri toi min nan aloittamista Kankaanpääsalissa. Valmistelijan esi tyk sen mukaan sali ei sovellu elokuvateatteriksi. Kuitenkin auditorion alku pe räi seen uudistussuunnitelmaan on kuulunut, että siellä tullaan näyt tämään elokuvia. Lautakunnalle annetussa selvityksessä oli jätetty muutamia seikkoja vaille huo mio ta, kuten mahdollisuus hakea toiminnalle Suomen elokuvasäätiön tu kea. Säätiö myöntää rahaa teattereiden käyttökustannuksiin ja di gi taa lilait tei den hankintoihin. Tavoitteena on luoda teatteritarjontaa myös pienille ja keskisuurille paikkakunnille. Toinen huomionarvoinen asia on kokeneen teatteriammattilaisen tietotaito, jo ta selvityksessä ei ollut käytetty hyväksi. Meihin otti yhteyttä yrittäjä, joka yl lä pi tää Kino Hakalinnaa Pomarkussa, lisäksi hän tekee yhteistyötä Sa takun nan kuntien kanssa kiertäen näyttämässä elokuvia. Hän oli sitä mieltä, et tä Kankaanpääsalin laitteistolla voi näyttää Blu-ray-elokuvia, mikä sopisi hy vin alkuvaiheen kokeiluksi ja vaikkapa elokuvakerhon käynnistämiseen. Tällä hetkellä Kankaanpää on taidekaupunki ilman mahdollisuutta mennä viet tä mään elokuvailtaa. Odotamme kaupungilta suopeaa suhtautumista tä hän jo siksikin, että nuorison elokuvallinen kulttuurikasvatus on tärkeä asia. Ehdotamme, että elokuvateatteritoiminnan edellytykset Kan kaan pää sa lissa tutkitaan perusteellisesti uudelleen." Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. KHALL Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyskeskukselle val mis telta vak si. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

31 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Sivistyskeskus Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

32 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano KHALL 363 Kaupunginvaltuusto on pitänyt kokouksen Esityslistan liitteet: - Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten lail lisuu den valvonnasta. Saman lain 56 :n mukaan "jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka et tä valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lain vastai nen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Valtuuston käsittelemät asiat : 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 75 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 76 Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodeksi Eroanomus luottamustoimesta / Reino Paananen 78 Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Elokuvateatteritoiminnan aloittaminen Kankaanpääsalissa Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Kaupunginsihteerin esitys: Kaupunginhallitus toteaa, että päätökset ovat syntyneet laillisessa jär jestyk ses sä ja kuuluvat kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä päättää panna ne täytäntöön. Kaupunginkanslia Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

33 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset KHALL 364 Kaupunginhallitukselle on lähetetty seuraavat pöytäkirjojen jäljennökset: 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden tekemät vi ran hal ti ja pää tökset Perusturvalautakunta Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän valtuusto Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee - kohdan 1 toimielimien päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä KuntaL:n 51 :n mukaista otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin - kohdan 2 toimielimien päätökset tiedoksi. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

34 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat KHALL Mittausteknikon kirje Kankaanpään kaupungin ympäristökeskuksen mittaus toi mis tos sa on vireillä 6. kaupunginosan (Koskenoja) osaan korttelia 414 tonttijaonmuutoksen laatiminen. Muutettava korttelin osa sijaitsee Kos ken ojan ka dun ja Asemakadun kulmauksessa. 2 Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:n kirje Vetoomus kun tapäät tä jil le, Sinä päätät - nyt jos koskaan kotimaista ruokaa kuntaasi. 3 Satakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirjanote Aloite lähiliikenteen kehittämisestä osana maakunnan kehittämistä. Kopio ottees ta : sivistystoimisto, tekninen johtaja ja tekninen toimisto. 4 Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunnan ilmoitus Lausuntopyyntöjen lä hettä mi nen Länsi-Suomen Sotilasläänin alueella sekä muuta huomioi ta vaa. Kopio ilmoituksesta : kaupunginarkkitehti, ym pä ris tökes kuk sen toimisto, maankäyttöinsinööri, yt. ins. tuulivoimahanke, tek ninen johtaja, teknisen keskuksen toimisto ja rakennusmestari. 5 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Tampionkeitaan tur vetuo tan to alu een ympäristöluvasta. Kopio lausuntopyynnöstä : Po- San kirjaamo, terveystarkastajat, tekninen keskus ja ympäristökeskus. 6 Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje ESR-rahoitusta haettavana lukioiden työ elä mä yh teis työn edistämiseen. Kopio kirjeestä : si vis tys johta ja ja yhteislyseon rehtori. 7 Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä. Ko pio kirjeestä : sivistysjohtaja, kaupunginjohtaja, lii kun ta toimen joh ta ja ja nuorisosihteeri. 8 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirjeet: - Lääkärisopimuksen (LS) päivystysmääräyksiä koskeva uudistus sekä päi vys tys ase tuk sen voimaantuloon liittyviä täsmennyksiä. - Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES ) - palkantarkistus lukien. Kopio kirjeestä : Ra hatoi mis to/pal kat ja kaupunginkamreeri. - Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS-14) palkantarkistukset Kopio kirjeestä : palkka tii mi ja johtoryhmä. - Kuntatyönantaja-lehti työvälineeksi esimiehille ja päättäjille. Kopio kir jeestä : johtoryhmä. 9 Suomen Kuntaliiton yleiskirjeet: 13/80/2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen. Ko pio yleiskirjeestä : kaupunginjohtaja ja kaupunginkamreeri. 14/80/2014 Vuoden 2015 eduskuntavaalit.

35 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Pienryhmien ehdotus neuvottelijoista Honkajoen kanssa käytäviin neu votte lui hin. Kopio ilmoituksesta : kaupunginjohtaja, johdon sihteeri ja kaupunginkanslia. 11 Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuon na Kopio kuntainfosta : kaupunginjohtaja ja PoSan kir jaa mo. 12 Valtiovarainministeriön kutsu Uusintakutsu kuntajohtamisen ja kun ta ta louden keskustelutilaisuuksiin. 13 Keski-Suomen ELY-keskuksen maksatuspäätös Ruokojärven vesistön kun nos ta mi seen. Kopio päätöksestä : tekninen johtaja, kaupun gin kam ree ri, tekninen keskus ja rahatoimisto. Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja tyytyy tehtyihin päätök siin. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

36 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Tulevat neuvottelut KHALL 366 Kaupunginjohtaja selosti tulevia neuvotteluja.

37 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Vesihuoltotaksan muutos KHALL 367 Kaupunginvaltuuston hyväksymän vesihuoltolaitoksen taksan mukainen puh taan veden laskutushinta on 0,89 /m 3 + alv lukien. Kaupunki toi mit taa puhdasta vettä naapurikuntiin (Sastamala, Lavia, Pori, Pomarkku, Siikainen) ja Niinisalon varuskuntaan. Naapurikuntiin toimitettavan veden hin ta määräytyy sopimusperusteisesti sovittuna prosenttiosuutena kau pungin hyväksymästä taksasta. Prosenttisosuudet vaihtelevat 18,5 %:n ja 75 %:n välillä. Vuonna 2013 laskutetun veden määrä oli yhteensä m 3, josta naapurikuntiin ja varuskuntaan toimitettu määrä m 3 (45,1 % kokonaismäärästä). Vesiliittymien määrä vuoden 2013 lopussa oli kpl. Kokonaismäärään si säl ty vät kaikki asuin-, liike- ja teollisuus- ym. tilojen liittymät. Vuosien taloussuunnitelmaesitys sisältää vesihuollon in vestoin te ja suunnittelukaudella yhteensä euroa. Merkittävimpänä yk sit täi se nä kohteena on Hämeenkankaan uuden vedenottamon ra ken tami nen vuosina Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa. Uudella vedenottamolla turvataan riittävä puhtaan veden han kin ta tulevina vuosina. Vesihuoltolaitoksen taksan puhtaan veden käyttömaksua on syytä korottaa 0,10 /m 3 ja siten varautua tuleviin investointeihin. Esityslistan liitteet: Voimassa oleva vesihuoltolaitoksen taksa Valmistelija kaupunginkamreeri Pekka Laiho Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se muuttaa voimassa ole vaa vesihuoltolaitoksen taksan 3 :ssä mainittua käyttömaksua puhtaan ve den osalta 0,89 /m 3 :sta 0,99 /m 3 :oon lukien. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginkamreeri Pekka Laiho,

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Kaupunginhallitus 18 04.01.2016 Kaupunginhallitus 33 18.01.2016 Kaupunginhallitus 143 11.04.2016 Sivistyslautakunta 72 10.05.2016 Kaupunginhallitus 189 23.05.2016 Kaupunginhallitus 277 05.09.2016 Laurin

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 11.6.2015 VM/1497/00.01.01.00/2013 Suvi Savolainen ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISESTA VIHDIN KUNNAN JA ESPOON KAUPUN- GIN VÄLILLÄ Esitys Esityksen perustelut

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Kaupunginhallitus 18 04.01.2016 Kaupunginhallitus 33 18.01.2016 Kaupunginhallitus 143 11.04.2016 Sivistyslautakunta 72 10.05.2016 Kaupunginhallitus 189 23.05.2016 Kaupunginhallitus 277 05.09.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Otsikko Sivu 368 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 669

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Otsikko Sivu 368 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 669 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2016 666 Kaupunginhallitus 21.11.2016 Aika 21.11.2016 klo 09:00-15:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 368 Kokouksen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 191 06.10.2014 Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet 217/00.01.06/2014, 32/00.01.06/2014 KHAL 191 Kaupunginkamreeri: Keskustan valtuustoryhmä

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys Miehikkälän kunnanhallitus 41 23.02.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 95 25.05.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 104 08.06.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 134 28.09.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 69 16.05.2016

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4 Perusturvalautakunta 4 26.01.2016 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2016 23/02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 120 hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta. Aika klo 16:00-16:35

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta. Aika klo 16:00-16:35 Pöytäkirja 6/2016 1 (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta Aika 26.10.2016 klo 16:00-16:35 Paikka kunnanvirasto, kokoushuone 325 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Vesilaitoksen johtajan valinta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot