Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS

2 Tammelan kunta Tilinpäätös 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAMMELAN KUNNAN TOIMINNOT JA TALOUDEN HOITO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VALTUUSTOTASON ARVIOINTI KUNNAN HALLINTO OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS TALOUSARVION SITOVUUS TILIVELVOLLISUUS HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISESTÄ VALVONNASTA JA RISKIENHALLINNASTA SEKÄ KONSERNIVALVONNASTA VESILAITOKSEN ERIYTTÄMINEN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TOIMINNAN RAHOITUS TASETARKASTELU KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINTAKERTOMUS TASAPAINOISEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TULOSLASKELMA TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KONSERNITASEEN LIITETIEDOT TUNNUSLUKUJEN LASKUKAAVAT JA LUETTELO VUODEN 2010 KIRJANPITOKIRJOISTA LIITTEET: FORSSAN SEUDUN KUNTIEN YHTEISPROJEKTIT V. 2010

3 Tammelan kunta Tilinpäätös 1 1 TAMMELAN KUNNAN TOIMINNOT JA TALOUDEN HOITO 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Tilinpäätös vuodelta 2010 osoittaa tasapainoiseen kuntastrategiaan perustuvien toiminnallisten tavoitteiden toteutuneen kohtuullisen hyvin ja taloudellisen tuloksen muodostuneen talousarviossa arvioitua paremmaksi. Maailmantalouden epävarmuus ja sen heijastuminen kuntaankin löi leimansa erityisesti kuntalaisten työllisyyden ja yritystoiminnan tuloksien kautta kunnan verotulokertymään. Rakentamisen merkittävä hiljentyminen niin uudisrakentamisen kuin peruskorjaustoiminnankin osalla oli Lounais-Hämeessä vaikuttamassa edelleen siihen, ettei jatkunutta rakennemuutosta päästy kääntämään elinkeinotoimenpitein eikä erilaisten hankkeiden avulla positiiviselle kasvu-uralle. Seudun väkilukukehityskään ei ollut myönteistä muuttoliikkeen jäädessä vähäiseksi ja luonnollisen väestökasvun ollessa valtaosissa kuntia negatiivista. Tammelan kunta noudatti tältäkin osin yleisesti vallalla ollutta kehitystä. Kunnan taloudellisen tuloksen osalta on huomioitava myös se, että yhteisöveron tuottoon vaikutti väliaikainen kuntien jako-osuuden vuoden 2011 loppuun saakka voimassaoleva 10 prosenttiyksikön korotus. Aiempien vuosien tapaan hallintokunnat noudattivat talousarviossa asetettuja raameja hyvin, joka mahdollisti peruspalveluiden tuottamisen kuntalaisille edelleenkin tehokkaasti ja kilpailukykyisellä kuntaverotuksella. Tämä antaa jatkossakin kestävän pohjan seudun palvelurakenteen muutoksissa luoda sellaisia tammelalaisia palvelevia ratkaisuja, jotka turvaavat lähipalveluiden saamisen ja samalla luovat kunnan menestystekijöille rakentuvia edellytyksiä asumiselle, yrittämiselle ja hyvinvoinnille. Tuloslaskelma osoittaa vuosikatteeksi 3,3 miljoonaa euroa, mikä asukasta kohti tekee yli 500 euroa. Selityksenä vuosikatteen suuruudelle ovat ennen muuta valtionosuuksien kasvu 6,0 prosentilla ja verotulojen kasvu edellisestä vuodesta 1,6 prosentilla, jossa merkittävintä oli yhteisö- ja kiinteistöverojen arvioitua korkeampi kasvu. Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat 16,6 prosenttia ja käyttötuottojen kasvu oli yhteensä 4,9 prosenttia. Kunnan ulkoiset toimintamenot kasvoivat 6,1 prosenttia, mikä oli olennaisesti korkeampi kuin vuonna 2009, jolloin kasvu oli vain 0,9 prosenttia. Kunnan tulos säilyi hyvällä tasolla edellä kuvatusta tulokehityksestä johtuen. Huomioitava on lisäksi se, että taloudellinen tulos saavutettiin muihin kuntiin verrattuna matalalla tuloveroprosentilla (18,50) ja kohtuullisen alhaisilla kiinteistöveroprosenteilla (yleinen 0,65, vakituinen asunto 0,32 ja loma-asunnot 0,92 sekä yleishyödylliset yhteisöt 0,00). Kunnan lainamäärä väheni edellisestä vuodesta ja oli vuoden lopussa n. 4,6 miljoonaa euroa. Asukasta kohti laskettuna lainaa oli vuoden 2010 lopussa n. 700 euroa, joka on reilusti alle valtakunnallisen kuntien keskiarvon n euroa per asukas. Rahoitustarpeen kattamiseksi ei tarvittu lyhytaikaista rahoitusta kuin kerran ja uutta pitkäaikaista talousarviossa arvioitua lainanottoa ei tarvittu lainkaan ja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin sen sijaan suunnitellusti n. miljoona euroa. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä ja lainanhoitokatteen tunnusluku on 3,1. Kertyneellä vuosikatteella kyetään hoitamaan yli 1,3 miljoonan euron suuruiset poistot ja aiemmissa tilinpäätöksissä tehtyjen poistoerojen tuloutusten jälkeen voidaan taseen ylijäämätilille siirtää tilikauden ylijäämä 2,173 miljoonaa euroa. Kertyneitä ylijäämiä on tämän siirron jälkeen hieman alle 8 miljoonaa euroa, mikä antaa kohtuullisen puskurin tulevien vuosien kuntatalouden pitkäjänteiselle hoitamiselle ja selviytymiselle talouden suuristakin heilahteluista. Omavaraisuusaste on 76,1 prosenttia ja suhteellinen velkaantuneisuus 26 prosenttia, jotka tunnusluvut ovat tämänhetkisessä kuntatalouden tilanteessa hyviä. Kunnan maksuvalmius on koko vuoden ollut vähintäänkin tyydyttävä ja kassan riittävyys 9,1 päivää (edellisvuonna 2000 luvun ennätysluku 12,5 päivää). Investointimenot olivat vuonna 2010 noin 4,5 miljoonaa euroa, jossa oli huomattava kasvu edellisen vuoden 2,1 miljoonaan euroon. Investointiosan tulot olivat noin euroa. Investointien menojen kasvun suurimmat selittävät tekijät olivat Tammelan Vanhusten Tuki Ry:n ja Tammelan kunnan välisen uuden yhteistyömallin astuminen voimaan lunastus- ja vuokraussopimuksen periaatteella, jolloin Tammikartanon palveluasunnot ja Tammitorppien vanhusten vuokraasunnot siirtyivät kunnalle (1,2 miljoonaa euroa) sekä Liesjärvellä sijaitsevan ns. Kettumetsän alueen siirtyminen etuosto-oikeuden käyttämisellä kunnalle (noin 0,4 miljoonaa euroa). Edellinen kohde kirjattiin kirjanpidossa pitkäaikaisiin ostovelkoihin, joita lyhennetään sovituilla vuotuiserillä. Jälkimmäisen osalta tehtiin vuoden 2010 aikana päätös alueen myymisestä suunnitellun mukai-

4 2 Tammelan kunta Tilinpäätös sesti Suomen valtiolle käytettäväksi luonnonsuojeluun ja samalla turvaten lähivirkistyksen kannalta ainutlaatuiset alueen mahdollisuudet kylän keskeisellä paikalla. Muut merkittävimmät investoinnit tapahtuivat vesihuollossa mm. Kaukjärven uudella teollisuusalueella (noin 1,2 miljoonaa euroa), teiden ja puistojen rakentamisessa (noin 0,6 miljoonaa euroa), Portaan koulutilojen saneeraamisessa ja mm. päiväkotien tilojen parantamisessa (yhteensä noin 0,3 miljoonaa euroa), hoiva I:n saneerauksen loppuunsaattamisessa (noin 0,5 miljoonaa euroa), järvien kunnostus- ja virkistyskäytön lisäämishankkeissa (vähän alle 0,2 miljoonaa euroa) ja Myllykylän lähiliikuntapaikan toteuttamisessa. Tässä kohtaa voidaan myös mainita kirjaston tilojen vesivahingoista johtunut saneeraustyö, mikä pakotti kirjastotoimen siirtymään evakkoon kunnan teollisuushallin suojiin Matintuomion alueelle. Edelleen voidaan todeta, että Portaan Piilaakson teollisuustilat saivat konkurssipesän ja takausvelkojien pitkällisten ponnistelujen jälkeen uuden omistajan ja näin erinomaisissa tiloissa on alkamassa uudet yritystoiminnat. Kunnan työttömyysaste oli vuoden lopussa 9,3 %, kun se vastaavana ajankohtana vuonna 2009 oli 9,8 %. Kanta-Hämeen keskiarvo oli vuoden 2010 lopussa 10,4 % ja vastaavasti vuoden 2009 lopussa 11,3 %. Kuntastrategiassa asetettu työllisyystavoite saavutettiin sikäli, että valtiolle maksettavat pitkäaikaistyöttömyyden hoidon kustannukset olivat maan keskiarvolukujen alapuolella. Sen sijaan nuorten työllistymisen osalta koettiin takaisku, kun hyvin alkanut työpajatoiminta päättyi kestettyään vain lyhyen aikaa. Nuorten kesäaikainen työnsaanti oli kunnassa ennätysluvuissa, sillä yritykset, maatilat ja kunta työllistivät kesätöihin yli 170 nuorta. Käyttötalouden nettomenot olivat yhteensä 25,8 miljoonaa euroa, missä oli kasvua vuoteen 2009 verrattuna 4,4 %. Tehtäväalueiden nettomenojaan kasvattivat prosentuaalisesti eniten varhaiskasvatus 11,4 %, yleinen hallinto 10,9 %, muu sosiaalitoimi 10,5 %, perusopetus 6 %, toimeentuloturva 5,2 % ja terveydenhuolto 4,6 %. Nettomenojaan pienensivät kiinteistötoimi 27,3 % ja yhdyskuntapalvelut 7,1 %. Vesilaitoksen ennestäänkin positiivinen nettotulos parani 36 % ja liiketoiminnan nettotulos parani 30,6 %. Toimintatuottojen ylittäessä alkuperäisen talousarvion noin 1,2 miljoonalla eurolla ja toimintamenojen vastaavasti alittaessa talousarvion noin eurolla muodostui toimintakate noin 1,2 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua paremmaksi. Kunnan verotulot puolestaan ylittivät talousarviossa ennakoidun noin 0,7 miljoonalla eurolla ja valtionosuudet alittivat budjetoidun noin eurolla. Rahoitustuottojen ja kulujen toteuma oli noin euroa avioitua parempi. Edellä esitetyistä luvuista päädyttiin tilinpäätöksessä siihen, että vuosikate oli 3,3 miljoonaa euroa eli noin 2 miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa oli ennakoitu. Kuntakonsernin osalta on tilinpäätöksessä huomattava omavaraisuusasteen heikkeneminen edellisen vuoden 69,3 %:sta 66,3 %:iin ja konsernin lainojen laskeminen asukasta kohti euroon ja kokonaislainamäärän tippuminen alle 10 miljoonan euron. Kunnan vastuut (vakuudet ja vastuusitoumukset) konserniin kuuluvien ja muiden kohdalta olivat vuoden lopussa yhteensä noin 7,5 miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä edellisvuodesta noin 1,5 miljoonaa euroa, joka lisäys johtui pääosin vesihuoltoyhtiöille annetuista lainojen takauksista ja kiinnitysvakuudella olevasta yritystakauksesta. Kunnan tasapainoisen kuntastrategian tavoitteet ovat toteutuneet merkittäviltä osiltaan varsin tyydyttävästi. Maankäyttö on vauhdittunut kaavoitusprosessien toimivuudesta johtuen ja mm. valtakunnalliset kylämessut Kylä Kelpaa 2010 Tammelassa toivat ennen muuta kylien tonttipolitiikkaan uusia tuulia ja osaltaan tähän on vaikuttanut uuden kyläohjelman aikaansaaminen. Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan toiminnan aloitus on omalta osaltaan myös ollut tehostamassa asuntopolitiikan vaihtoehtojen esilletuomista ja asioiden valmistelua. On myös mainittava yrittäjyyden näkökulmien entistä selkeämpi esillepano Y4 ideologiaan perehtymisellä ja sen ottamisella kunnan päätöksenteossa mukaan yritysvaikutusten arviointia suoritettaessa. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden lopulla yrittäjyysasiakirjan, jossa on sitouduttu toteuttaman seuraavat askeleet Yrittäjyys Ylös Yhteiskunnassa Yhteistyöllä-teemalla tulevina vuosina. Forssan seudun Kehittämiskeskus on jatkanut toimintaansa aiemmilla linjoillaan ja samoin LounaPlussa ry:n kautta on mahdollistettu edellytyksiä yritysten ja työpaikkojen luomiselle myös maaseudulle sen erityispiirteet yhteisöllisyyden muodostumisessa ym. ympäristötekijät huomioiden. Terveydenhuollon sopimusohjausjärjestelmä on toiminut niin, että Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän vetovastuussa on kyetty turvaamaan kilpailukykyiset palvelut kuntalaisille vauvasta vaarin ja samalla vaikuttaen erikoissairaanhoidon kustannusten pysymiseen hallittavissa nykyisen taloudellisen ti-

5 Tammelan kunta Tilinpäätös 3 lanteenkin vallitessa. Liikkeellä on seudullinen palvelurakenneselvitys. Erityisesti sote asiat eli kaikkien sosiaalitoimen alueeseen kuuluvien toimintojen (poislukien päivähoito) yhdistäminen terveydenhuoltoon tulevaisuuden ratkaisuna palveluiden järjestämisessä on seudunkin päättäjien kiihkeässä valmistelussa. Viljelijähallinnon tulevat järjestelyt ovat myös neuvotteluvaiheessa. JärkiVihreä-Forssan seutu nimellä kulkeva elinkeinopainotteinen seutustrategia on etsinyt painotuksia, joiden toteuttamisessa Tammelan kuntakin on mukana ja samoin seudun suurten infraselvitysten tekemisessä; ennen muuta valtatie 2:n parantaminen ja raideyhteyden aikaansaaminen Helsinki-Forssa-Pori -välille. Strateginen seudullinen maankäytöntarkastelu (FOSTRA) on menossa ja antaa jatkossa vaihtoehtoja, joiden pohjalta voidaan tehdä varauksia vireillä olevaan Hämeen vaihemaakuntakaavaan. Kunnan väkiluku oli vuoden 2010 lopussa henkeä, jossa oli vähennystä 37 henkeä. Suurin selittävä tekijä poikkeukselliseen kehitykseen oli tilastokeskuksen kuukausittaisen väestökehityksen seurannan mukaan elokuussa tapahtunut opiskelijoiden ja lakkautuneen Liesjärven oppilaitoksen henkilöstön kunnasta muutto. Syntyneiden lasten lukumäärä palautui normaalitasolle eli 64:een edellisen vuoden 85 lapsen syntyväisyyshuipusta. Uusia yrityksiä perustettiin vuonna 2010 kuntaan 31, samanaikaisesti lakanneita oli 14, joten nettolisäys oli 17 yritystä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan osalla on noudatettu kunnanvaltuuston hyväksymää sisäisen valvonnan ohjeistusta. Kunnanhallitus on hyväksynyt riskienhallintaohjeet, joita noudatetaan tarkistettaessa työpaikkakohtaisesti niiden vaaratekijöitä sekä turvallisuuden ja terveyden riskejä. Konserniohjeet on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja niiden pohjalta kunnanhallituksen päättämät tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä kuntakonserniin kuulumattomien yhteisöjen kanssa noudatettavat työskentelytavat ovat käytössä. Kunnan henkilöstömäärä oli vuoden 2010 lopussa yhteensä 374 henkeä, josta vakinaisen henkilökunnan määrä oli 300. Henkilöstökulut olivat yhteensä noin 13,7 miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä vuoteen 2009 verrattuna noin 0,9 miljoonaa euroa. Huomioitava on myös kunnan henkilöstöstrategian hyväksyntä kunnanvaltuustossa. Sen jalkauttamisesta on tehty päätökset ja asia etenee laajennetun johtoryhmän vetovastuulla kuluvana vuonna. Tarkempia henkilöstöön liittyviä seikkoja selvitetään yhdessä tilinpäätöksen kanssa kunnanvaltuustossa hyväksyttävässä henkilöstöraportissa. Lausun parhaat kiitokset henkilöstölle ja luottamushenkilöille vuoden 2010 aikana tehdystä työstä ja asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta kuntalaisten palveluiden tuottamisessa ja järjestämisessä. Tammelassa Matti Setälä kunnanjohtaja

6 4 Tammelan kunta Tilinpäätös 1.2 VALTUUSTOTASON ARVIOINTI Arviointi on oleellinen osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä toiminnan ja palvelujen kehittämisen väline. Arvioinnin tuloksena tehtävät johtopäätökset ohjaavat toimintaa, vaikuttavat uusien tavoitteiden asettamiseen tai entisten tarkistamiseen. Arvioinnin tehtävänä valtuustotasolla on osoittaa strategioiden tarkistamisen tarpeet ja kehittämisen kohteet. Arviointi on osa kunnan jatkuvaa kehittämisprosessia. Kunnallisen arvioinnin tärkein osa on kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet ja niiden arviointi. Tavoitteiden lähtökohtana ovat kunnan strategiat. Vuonna 2007 tapahtunut kuntalain muutos vaatii kunnan asettamaan myös kuntakonsernille toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet ja esittämään toimintakertomuksessa selvityksen tavoitteiden toteutumisesta. Arvioinnin ydin on arvottaminen eli sen osoittaminen, onko jokin asia hyvin vai huonosti, arvokas vai arvoton, hyödyllinen vai hyödytön. Kunnallisessa palvelutoiminnassa koko järjestelmän olemassaolon tarkoitus on kansalaisten peruspalveluista huolehtiminen ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden tuloksellinen toiminta. Peruskysymys kunnallisen toiminnan ja tuotettujen palveluiden arvioinnissa on, kuinka hyvin kunta onnistuu tehtäviensä hoitamisessa ja järjestämisessä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Tarkastuslautakunta suorittaa arviointinsa vertaamalla rinnakkain valtuuston hyväksymää talousarviota, kunnanhallituksen allekirjoittamassa tilinpäätöksessä olevaa toimintakertomusta sekä omia havaintojaan. Arviointikertomuksen käsittely ja tavoitteiden saavuttamisen arviointi kunnanvaltuustossa on tärkeä osa valtuuston suorittamaa tavoitteellista johtamista. Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus esitetään samassa kokouksessa. Tammelan kunnassa on vuoden 2001 aikana siirrytty asettamaan tavoitteita ja strategioita tasapainoisen onnistumisen mallilla. Tasapainoisen onnistumisen mallia hyödynnetään suoraan kunnan arviointityössä. Toimintaa arvioidaan ja mitataan eri näkökulmista, joita ovat vaikuttavuus (asiakas), prosessit, talous ja oppiminen. Lähtökohtana on organisaation visio sekä strategia ja oleellista on tasapaino eri näkökulmien ja käytettävien mittareiden välillä. Tavoitteiden toteutumista seurataan valtuustotasolla osavuosikatsauksen ja kunnan tilinpäätöksen yhteydessä. Osavuosikatsaus laaditaan puolivuosittain siten, että siinä seurataan talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista määrärahaseurannan lisäksi. Osavuosikatsaus käsitellään kunnanhallituksessa noin kuukauden kuluttua tarkastelukauden päättymisestä ja esitetään myös kunnanvaltuustolle. Kunnan toimintakertomuksessa kuluneelta tilikaudelta esitellään sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden toteutuminen samalla tasolla kuin talousarviossakin. Tilinpäätös, jossa toimintakertomus muodostaa tärkeän osan, allekirjoitetaan kunnanhallituksessa seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on tuotava kunnanvaltuuston käsittelyyn kuntalain mukaisesti viimeistään kesäkuussa. Tämän lisäksi arviointia suoritetaan pitkittäisvertailuna eli kunnan talous- ja muita tietoja seurataan myös pidemmältä aikaväliltä aikasarjoina yms. Arviointi tuottaa tietoa valtuutetuille itselleen, kuntalaisille, kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille sekä ympäröivälle yhteiskunnalle siitä, miten kunta tehtävissään on onnistunut tai edistynyt. Arviointi on parhaimmillaan systemaattinen prosessi, joka tuottaa oikeaa, luotettavaa ja ajankohtaista tietoa kunnan tehtävän tai yksittäisen toiminnon tilasta sellaisenaan tai suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Ottaen huomioon valtuuston roolin kunnan keskeisten tavoitteiden asettajana ja strategioitten määrittäjänä, tulee arvioinnin valtuustotyöskentelyssä painottua etukäteisarviointiin ja toiminnan aikaiseen arviointiin. Arviointi kuuluu olennaisesti myös lautakuntien tehtäviin ja ne seuraavat tavoitteita tarkemmalla tasolla kuin valtuusto. Lautakunnat raportoivat tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle, joka muokkaa niistä oman kertomuksensa valtuustolle.

7 Tammelan kunta Tilinpäätös 5 Työyksiköissä tapahtuvaa toimintojen arviointia toteutetaan kunnallisen työmarkkinalaitoksen kunnallisen palvelutoiminnan tuloksellisuusarvioinnista antaman suosituksen pohjalta. Työyksikkökohtaisessa toimintojen arvioinnissa keskeisellä sijalla ovat arviointikeskustelut työpaikkapalavereissa ja kehityskeskusteluissa.

8 6 Tammelan kunta Tilinpäätös 1.3 KUNNAN HALLINTO KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO JA LUOTTAMUSHENKILÖT KUNNANVALTUUSTO Pj. Esa Ryhtä jäsenet: 1 vpj. Jukka Simelius Susanna Peltonen 2 vpj. Heikki Vainio Eero Pura 3 vpj. Keijo Vähä-Herttua Simo Pärssinen jäsenet: Irja S. Eloranta Sirpa Rauhala Elina Himberg Mikko Rekola Mirka Järvinen asti Päivi Sotka Sari Kaakinen Raija Suonpää Harri Kaunisto Juhani Syrjäkallio alk. Asko Koivu Tarja Syrjälä Kristiina Liinaharja Seppo Viikari Tuomas Mattila Susanna Vähä-Herttua Minna Nissilä Anne Ylitalo Ismo Ojansuu Seppo Yrjölä Juha Ojansuu KUNNANHALLITUS Pj. Harri Kaunisto jäsenet: 1 vpj. Ismo Ojansuu Pekka Kannisto 2 vpj. Päivi Sotka Minna Nissilä jäsenet: Sari Kaakinen Seppo Viikari KESKUSVAALILAUTAKUNTA Pj. Matti Laakso jäsenet: vpj. Mauri Touru Veli Heino jäsenet: Ritva Naumanen Leena Eerola KOULUTUSLAUTAKUNTA Pj. Eero Pura jäsenet: vpj. Markus Nuutinen Leena Vehmas jäsenet: Asko Koivu Jarmo Kaunisto Anne Ylitalo Terhi Uusitalo PERUSTURVALAUTAKUNTA Pj. Sirpa Rauhala jäsenet: vpj. Kirsi Siikonen Sari Kaakinen jäsenet: Jukka Vanha-Similä Onni Kallio Miki Koivuhuhta Susanna Peltonen TARKASTUSLAUTAKUNTA Pj. Elina Himberg jäsenet: vpj. Susanna Vähä-Herttua Jukka Laakso jäsenet: Tarja Syrjälä Janne Ylitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA Pj. Heikki Vainio jäsenet: vpj. Juha Ojansuu Jenni Rauhaniemi jäsenet: Margit Ranttila Jukka Kinos VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Pj. Tuija Jokinen jäsenet: vpj. Mirka Järvinen asti Leponiemi Miikka alk. Harri Hovila Keijo Aalto asti jäsenet: Eija Vuorema Viikari Seppo alk.

9 Tammelan kunta Tilinpäätös 7 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Pj. Simo Pärssinen jäsenet: vpj. Mikko Rekola Mervi Malin jäsenet: Janne Vihreäsaari Kristiina Liinaharja VALTUUSTON POLIITTISET VOIMASUHTEET Suomen Keskusta Kansallinen Kokoomus Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue Vasemmistoliitto Vihreä liitto Kristillisdemoraatit HALLITUKSEN ESITTELIJÄ 11 valtuutettua 6 valtuutettua 5 valtuutettua 3 valtuutettua 1 valtuutettua 1 valtuutettua Kunnanjohtaja Matti Setälä Tammelan kunnan palkatun henkilökunnan määrä toimialoittain Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Keskushallinto Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Ympäristö- ja tekniset palvelut Maaseututoimisto Ruoka- ja puhdistuspalvelut Yhteensä OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS Kanta-Hämeen väestökehitys jatkui edelleen positiivisena. Lisäys oli lähes edellisen vuoden tasoa +727 asukasta. Väestön lisäyksestä kohdentui suurin osa Hämeenlinnan seudulle +503 asukasta. Riihimäen seudullekin muutti +234 asukasta lisää. Forssan seutukunnan asukasmäärä väheni jo kolmantena vuonna peräkkäin. Vähennys oli nyt enää -10 asukasta. Vuoden keskimääräinen työttömyysaste huononi edelleen Kanta-Hämeessä kertomusvuoden aikana ollen keskimäärin 10,1 prosenttia. Nousua oli edellisestä vuodesta 0,1 %:a. Työttömyysaste oli Kanta-Hämeen seutukunnissa lähellä koko maan keskiarvoa lukuun ottamatta Forssan seutua, jossa työttömyysaste oli keskimäärin 12,2 prosenttia. Eli keskimäärin neljänneksen muita seutukuntia korkeampi. Työttömyysaste parani kertomusvuoden aikana keväällä ja kesällä keskimäärin prosentin jopa enemmänkin. Loppuvuodesta työttömyysaste palasi entiselleen ja hieman jopa huononi.

10 8 Tammelan kunta Tilinpäätös 1.5 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Tammelan kunnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleisen taloudellisen tilanteen kehittymiseen ja sen vaikutukseen kuntalaisten työllisyyteen ja kunnan verotuloihin. Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa myös yritystoimintaan vuokrattavien tilojen käyttöasteeseen ja yritysten toimintaedellytyksiin ja sitä kautta kunnan antamien takausten realisoitumisriskeihin. Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja yleensäkin valtion kunnille asettamat lisävelvoitteet aiheuttavat epävarmuutta. 1.6 KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Tuloslaskelman kautta tarkasteltuna Tammelan kunnan talous säilyi edelleen hyvällä tasolla. Tilinpäätös ylsi lähes edellisvuotisen ennätyksellisen tuloksen tasolle jääden siitä vain vajaat kaksisataatuhatta euroa. Vuosikate oli vuonna ,3 milj. euroa, vuonna ,4 milj. euroa, vuonna 2008 vajaa 2,0 milj. euroa ja vuonna 2007 vajaa 2,1 milj. euroa, kun vuosina 2005 ja 2006 se oli 1,5 milj. euroa. Asukasta kohti laskettuna kunnan vuosikate laski 518,7 eurosta 507,1 euroon per asukas vuonna Vuosikate riitti kattamaan poistot 2,5-kertaisesti. Seuraavassa kunnalle tilitetyt verotulot vuosina : 1000e yhteisö- muutos tulo- muutos kiinteistö- muutos yhteensä muutos vero % vero % vero % % ,5 % ,2 % ,9 % ,1 % ,9 % ,5 % 655 8,4 % ,3 % ,8 % ,3 % 668 2,0 % ,2 % ,4 % ,8 % ,9 % ,7 % ,6 % ,1 % 738-0,4 % ,1 % ,7 % ,9 % 788 6,8 % ,3 % ,6 % ,0 % 804 2,0 % ,3 % ,7 % ,3 % 826 2,7 % ,7 % ,2 % ,7 % 870 5,3 % ,2 % ,5 % ,6 % 928 6,7 % ,3 % ,3 % ,0 % ,4 % ,6 %

11 Tammelan kunta Tilinpäätös 9 Kunnalle tilitetyt verotulot, 1000 e kiinteistövero tulovero yhteisövero Vuosikatteen hyvään tasoon vaikutti oleellisesti verotulojen ja etenkin valtionosuuksien hyvä kehitys. Kunnan verotulot kasvoivat 1,6 % edellisvuodesta, mikä koostui suurimmaksi osaksi yhteisö- ja kiinteistöverojen kasvusta. Tuloverot toteutuivat edellisvuoden tasolla. Valtionosuudet kasvoivat 6,0 %. Toimintatuotot (ulkoiset) kasvoivat 16,6 %. Kokonaisuutena käyttötulot kasvoivat yhteensä 4,9 %:a. Kunnan toimintamenot (ulkoiset) kasvoivat nyt 6,1 %. Edellisenä vuonna kasvu oli vain 0,9 %:a.. Tulojen hyvä kehitys mahdollisti menojen melko korkeasta kasvusta huolimatta tuloksen säilymisen erittäin hyvällä tasolla. Kunnan investointitahti kasvoi edellisestä vuodesta. Investointiosan menot olivat yhteensä 4,5 milj. euroa, jossa oli reilu nousu vuoden ,1 milj. euroon. Vuoden 2008 investointimenot olivat 1,9 milj. euroa, vuoden 2007 investointimenot olivat 2,3 milj. euroa ja vuoden ,0 milj. euroa. Vuoden 2005 investointimenot olivat 2,4 milj. euroa Investointiosan tulot olivat n euroa. Kasvanutta investointimenoa selittävät Tammikartanon (1,2 milj. euroa) siirtyminen kunnalle toukokuun alusta sekä ns. Kettumetsän (n. 0,4 milj. euroa) hankinta vuoden lopulla. Tammikartanon hankinta kirjattiin pitkäaikaisiin ostovelkoihin ja sitä lyhennetään vuosittain. Kettumetsä on puolestaan tarkoitus myydä luonnonsuojelualueeksi jatkossa. Merkittäviä investointeja tehtiin mm. yhdyskuntarakentamisessa (tiet,puistot,ym. n euroa), talonrakentamisessa (koulut, päiväkodit, ym. n euroa) ja vesihuollossa (vesi- ja viemärilinjat n euroa), Hoiva I:n saneeraus jatkui (n euroa), järvien virkistyskäytön lisääminen (n euroa) ja Myllykylän lähiliikuntapaikka (n euroa). Kunnan rahoitustarve edellytti vain yhden tilapäisen hyvin lyhytaikaisen kassalainan käyttöä. Pitkäaikaista lainaa ei otettu lainkaan. Samanaikaisesti pitkäaikaisia lainoja jouduttiin lyhentämään eurolla. Varsinaista lyhytaikaista lainaa ei tilinpäätöshetkellä ollut lainkaan. Kunnan lainamäärä vuoden 2010 lopussa väheni 693 euroon per asukas. Kunnan lainakanta vuoden vaihteessa oli yhteensä n. 4,6 milj. euroa. Tulorahoitus vuonna 2010 oli riittävä suhteessa investointien määrään. Kunnan maksuvalmius säilyi kohtalaisena lähes koko vuoden. Loppupuolella vuotta maksuvalmius hieman kiristyi. Seuraavassa on verrattu Tammelan kunnan vuosikatetta, investointeja sekä poistoja euroina per asukas vuosina

12 10 Tammelan kunta Tilinpäätös Vuosikate, investoinnit ja poistot, euroa/asukas Vuosikate Investointien omahankintamenot Poistot Kunnan investointitahti on vuosina ylittänyt selvästi poistojen tason. 1.7 TALOUSARVION SITOVUUS Käyttötalousosassa määrärahat osoitetaan tehtävittäin siten, että netto on sitova. Jos tavoite hyväksytään talousarvioon, se sitoo valtuustoa alempia viranomaisia samalla tavoin kuin määräraha. Talousarvioon hyväksytään sitoviksi toiminnan mitattavissa olevat tavoitteet. Tavoitteiden määrää on karsittu aikaisempaan verrattuna, jolloin enää ei ole eroteltu erikseen sitovia ja muita tavoitteita. Investointiosan määrärahat osoitetaan toimielimille hankeryhmittäin ja hankkeittain siten, että netto on sitova. Mikäli investointiryhmän kustannusarvio ylittää hankekohtaisen rajan, sitoo määräraha toimielintä hankekohtaisesti. Hankekohtaiset rajat ovat seuraavat: Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot Irtaimisto Arvopaperit ja muut pitkävaikutteiset sijoitukset Yhdyskuntarakentaminen Talonrakentaminen Hankekohtaisten investointien osalta kustannusarvion sisällä tapahtuvat vaihtelut eri suunnitelmavuosien välillä ovat sallittuja. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin sekä määrärahoja että tavoitteita (sitovat tavoitteet). Talousarviomuutokset on pyrittävä tekemään talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa.

13 Tammelan kunta Tilinpäätös TILIVELVOLLISUUS Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat (itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavat henkilöt). Valtuutetut eivät ole tilivelvollisia. Oheisena luettelo viroista, joita hoitavat viranhaltijat ovat tilivelvollisia: kunnanjohtaja hallintojohtaja kunnankamreeri sosiaalijohtaja päiväkodin johtaja vanhustyön johtaja perhepäivähoidon ohjaaja sivistystoimenjohtaja koulujen johtajat rehtori vapaa-aikasihteeri liikuntasihteeri kirjastonjohtaja tekninen johtaja kaavoittaja rakennustarkastaja maanrakennusmestari talonrakennusmestari maaseutuasiamies Käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä päätetään samalla, kuka on vastuussa mistäkin tehtäväalueesta. 1.9 HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISESTÄ VALVONNASTA JA RISKIEN- HALLINNASTA SEKÄ KONSERNIVALVONNASTA Yleisohjeen sisäisestä valvonnasta (hyväksytty kunnanvaltuustossa ) mukaan sisäisen valvonnan osa-alueet ovat sisäinen tarkkailu ja sisäinen tarkastus sekä luottamushenkilöiden toteuttama seuranta. Sisäisen valvonnan tehtävänä on kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien oikeellisuuden, luotettavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen, varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaaminen, erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja toteaminen, toiminnan tuloksellisuuden edistäminen ja riskien tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja hallinta. Sisäinen tarkkailu on osa kunnan johtamista ja jatkuvaa toimintaa. Sisäinen tarkkailu kytkeytyy kunnan tavanomaisiin toimintarutiineihin ja jokainen osasto ja yksikkö on vastuussa oman toimintansa riittävästä sisäisestä tarkkailusta. Kukin lautakunta sekä esimies vastaavat sisäisestä valvonnasta johtamansa toiminnan osalta. Sisäinen valvonta voi olla ennalta ohjaavaa, toimintarutiineihin sisältyvää tai jälkikäteen tapahtuvaa. Kunnanhallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa ennalta ilmoittamatta tarkastettava talousosaston kassa- ja pankkitilien varat sekä sen hallussa olevat arvopaperit ja vakuudet. Tavoitteiden toteutuminen, resurssien käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta tapahtuu ja esitetään toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisvertailussa. Lisäksi tilanteesta tehdään osavuosikatsaus, joka annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. Myös lautakuntien tulee seurata tavoitteidensa toteutumista vähintään puolivuosittain ja laatia siitä kirjalliset raportit ja sekä käsitellä ne lautakunnassa mahdollisia toimenpiteitä varten. Edellisen vuoden tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen kulumassa olevasta vuodesta tehdään kuukausittain tuloslaskelma, joka annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

14 12 Tammelan kunta Tilinpäätös Riskienhallinnan osalta kunnanhallitus on hyväksynyt riskienhallintaohjeet. Johtoryhmä on tehnyt lähinnä järjestelmätasoa koskevan riskienkartoituksen sisäisen valvonnan näkökulmasta ja työpiste-/yksikkökohtaisesti on tehty riskienarvioinnit lähinnä työpaikan vaaratekijöiden sekä terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Johtoryhmän hyväksymässä riskienhallintasuunnitelmassa on yhtenä kohtana, että tehdään luettelo eri aikoina tehtävistä laskutuksista ja avustuksista ym. vastaavista eristä (tehty v.2009). Tarkoituksena on varmentaa, ettei kunnan saamisia jää laskuttamatta/anomatta ja toisaalta em. luetteloita voidaan käyttää apuna myös perehdyttämisessä. Tammelan kunnan konserniohjeet on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja niiden pohjalta kunnanhallitus on päättänyt mm. seuraavaa: -järjestää konsernijohdon ja tiettyjen tytär- ja osakkuusyhteisöjen ja kuntakonserniin kuulumattomien yhteisöjen kanssa vuosittain yhden tavoite- ja talousarviokeskustelun/kumppanuusneuvottelun kunnan ja tytäryhteisön toiminnan ja suunnitelmien yhteensopivuuden varmistamiseksi sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi -kutsua tiettyjen yhteisöjen eri toimielimiin Tammelan kunnasta valitut edustajat yhteiseen palaveriin, jossa sovitaan tarkemmin sekä edustajien keskinäisestä yhteydenpidosta että edustajien yhteydenpidosta konsernijohtoon päin -kiinnittää tytäryhteisöjen huomioita soveltuvilta osiltaan kunnan riskienhallintaohjeen noudattamiseen VESILAITOKSEN ERIYTTÄMINEN Tammelan kunnan vesilaitoksen toiminta on eriytetty kunnan kirjanpidosta laskennallisesti, kunnallisen liiketoiminnan eriyttämisestä annetun suosituksen mukaisesti. Korvauksena jäännöspääomasta (=kunnan toimintaan sijoittama pääoma) peritään 3 % vuonna Vesihuollolle on avattu oma tehtäväalue 490 Vesihuolto käyttötalousosaan. Vesilaitoksen tuloslaskelmassa esitetään korkokuluina kunnan vesi- ja viemärilaitoksen rakentamiseen otettujen korkotukilainojen korot. Lisäksi sekä koko kunnan että vesilaitoksen tuloslaskelma sisältää korvauksen jäännöspääomasta. Investointiosassa vesihuollon määrärahat ovat kohdassa 970 Vesilaitos. Vesilaitoksen tuloslaskelma on kohdassa tuloslaskelman liitetiedot ja tase kohdassa taseen vastaavia koskevat liitetiedot.

15 Tammelan kunta Tilinpäätös 13 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. TULOSLASKELMA (vain ulkoiset tuotot ja kulut) TP 08 TP 09 TP 10 muutos 1000 e 1000 e 1000e % Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,4 % Verotulot ,6 % Valtionosuudet ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,3 % Muut rahoitustuotot ,7 % Korkokulut ,0 % Muut rahoituskulut ,0 % Vuosikate ,8 % Poistot käyttöomaisuudesta ja ,9 % pitkävaikutteisista menoista Tilikauden tulos ,3 % Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) ,5 % Varausten lisäys (-), vähennys (+) ,0 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,0 %

16 14 Tammelan kunta Tilinpäätös Toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikatetta tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkäsittelyeriä. Toimintakulujen jakaantuminen aineet, tarvikkeet, tavarat 6,5 % avustukset 5,1 % muut kulut 1,2 % henkilöstömenot 45,3 % palvelujen ostot 41,8 % myyntituotot 4,6 % Tulorahoitus maksutuotot 4,8 % tuet ja avustukset 1,0 % valtionosuudet 33,1 % muut tuotot 3,2 % verotulot 53,3 %

17 Tammelan kunta Tilinpäätös 15 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut, % 15,2 13,8 16,3 12,2 13,8 15,1 Vuosikate/poistot, % 151,7 156,7 180,3 162,7 277,1 252,0 Vuosikate, e/asukas 225,7 235, ,2 518,7 507,1 Asukasmäärä Kun vuosikate/poistot -tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Ulkoiset + sisäiset Muutos % Henkilöstömenot ,5 Palvelujen ostot ,8 Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,1 Muut menot ,7 Toimintamenot ,4 Henkilöstömenojen kehitystä arvioidaan tarkemmin henkilöstöraportin yhteydessä. Menojen kehitys lajeittain Miljoonat Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot

18 16 Tammelan kunta Tilinpäätös TULORAHOITUKSEN KEHITYS Ulkoiset, Muutos % Toimintatuotot ,6 Verotulot ,6 Valtionosuudet ,0 yht ,9

19 Tammelan kunta Tilinpäätös 17 3 TOIMINNAN RAHOITUS Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. RAHOITUSLASKELMA (sisältää ulkoiset rahan lähteet ja rahan käytön) Toiminnan rahavirta 1000 e 1000 e Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Pysyvien vastaavien investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta RAHAVAROJEN MUUTOS Kassavarat Kassavarat Rahavarojen muutos

20 18 Tammelan kunta Tilinpäätös Tammelan kunnan liikkumavaran kehitys 1000 e vuosikate RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT lainojen lyhennykset Investointien tulorahoitus, % 69,1 54,1 95,7 114,3 167,5 78,3 Pääomamenojen tulorahoitus, % 47,4 38,6 65,4 69,5 88,8 63,6 Lainanhoitokate 1,4 1,3 1,8 1,6 1,8 3,1 Kassan riittävyys, pv 2,8 2,8 6,7 5,5 12,5 9,1 Asukasmäärä Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Pääomamenojen tulorahoitus -tunnusluku osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos lainanhoitokatteen arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Lainanhoitokate kertoo miten vuosikate riittää kunnan pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin sekä lyhyt- että pitkäaikaisten lainojen korkokuluihin.

21 Tammelan kunta Tilinpäätös 19 4 TASETARKASTELU V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,86 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,10 Aineettomat oikeudet , ,99 Muut pitkävaikutteiset menot , ,11 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,22 Maa- ja vesialueet , ,58 Rakennukset , ,36 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,01 Koneet ja kalusto , ,55 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,72 SIJOITUKSET , ,54 Osakkeet ja osuudet , ,54 Muut saamiset , ,00 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,45 Valtion toimeksiannot , ,51 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,08 VAIHTO-OMAISUUS , ,34 Valmiit tuotteet , ,34 SAAMISET , ,77 Pitkäaikaiset saamiset , ,12 Myyntisaamiset ,72 Lainasaamiset , ,88 Muut saamiset , ,52 Lyhytaikaiset saamiset , ,65 Myyntisaamiset , ,33 Lainasaamiset , ,54 Muut saamiset , ,49 Siirtosaamiset , ,29 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,97 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,39

22 20 Tammelan kunta Tilinpäätös V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA , ,31 Peruspääoma , ,36 Arvonkorotusrahasto , ,90 Muut omat rahastot , ,54 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,92 Tilikauden ylijäämä , ,59 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,02 Poistoero , ,02 Vapaaehtoiset varaukset , ,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,38 Valtion toimeksiannot , ,51 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,58 Lahjoitetut varat , ,29 VIERAS PÄÄOMA , ,68 Pitkäaikainen , ,28 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,23 Lainat julkisyhteisöiltä , ,05 Saadut ennakot ,00 Ostovelat ,92 Lyhytaikainen , ,40 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,59 Lainat julkisyhteisöiltä , ,97 Saadut ennakot , ,73 Ostovelat , ,00 Muut velat , ,87 Siirtovelat , ,24 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,39

23 Tammelan kunta Tilinpäätös 21 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 70,1 70,3 71,3 72,9 76,2 76,1 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 31, Kertynyt yli-/alijäämä, e Kertynyt yli-/alijäämä, e/asukas Lainakanta , e Lainat, e/asukas Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää noin 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Omavaraisuusaste on koko kuntasektorilla keskimäärin 65 % (vuoden 2009 tieto). Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla keskimäärin noin 45 % (vuoden 2009 tieto). KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT MENOT Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet Korkokulut 105 Korkotuotot 14 Muut rahoituskulut Muut rahoitustuotot 25 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien myyntivoitot /- Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien myyntitappiot Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointi menoihin 185 Pysyvien vastaavien investoinnit Pysyvien vastaavien myyntitulot 270 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennys 6 Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys 991 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä

24 22 Tammelan kunta Tilinpäätös 5 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernitilinpäätöksen tavoitteena on selvittää ne varat, velat ja vastuut, joihin kunnalla on omistajuuteen tai sopimukseen perustuvaa määräysvaltaa. Tilikauden konsernitilinpäätökseen yhdistellään seuraavat tytäryhteisöt: Kiinteistö Oy Tammelan Kunnantalo Kiinteistö Oy Tammelan Vuokra-asunnot Kupukas Oy Sekä seuraavat kuntayhtymät: Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky Hämeen liitto Forssan seudun terveydenhuollon ky Hämeen päihdehuollon ky Eteva ky Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky Yhdistämättä jätetään: Yhteisyhteisö Tammelan Aluelämpö Oy Tammelan kunta Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky Hämeen päihdehuollon ky Forssan seudun terveydenhuollon ky Eteva ky Hämeen liitto Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky Tytäryhtiö Koy Tammelan Kunnantalo Tytäryhtiö Koy Tammelan Vuokra-asunnot Tytäryhtiö Kupukas Oy Yhteisyhteisö Tammelan Aluelämpö Oy

25 Tammelan kunta Tilinpäätös 23 TAMMELAN KUNTAKONSERNI TULOSLASKELMA (Lyhennetty, ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli- ja alipariarvot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet -5-2 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut, % 38,9 40,0 40,0 Vuosikate/poistot, % Vuosikate, e/asukas 287,3 615,2 622,6

26 24 Tammelan kunta Tilinpäätös TAMMELAN KUNTAKONSERNI RAHOITUSLASKELMA (Lyhennetty, ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -1-2 Antolainasaamisten vähennykset 12 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 115,9 146,4 87,1 Pääomamenojen tulorahoitus, % 74,4 102,2 66,8 Lainanhoitokate 1,8 2,85 2,94 Kassan riittävyys, pv 5,9 11,3 9,1

27 Tammelan kunta Tilinpäätös 25 TAMMELAN KUNTAKONSERNI TASE (Lyhennetty, ) V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

28 26 Tammelan kunta Tilinpäätös TAMMELAN KUNTAKONSERNI TASE (Lyhennetty, ) V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden ylijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pikäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 66,9 69,3 66,3 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 35,2 32,4 32,1 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), e Kertynyt ylijäämä (alijäämä), e/asukas Konsernin lainakanta , 1000 e Konsernin lainat, e/asukas

29 Tammelan kunta Tilinpäätös 27 6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalousnetto tehtävittäin Kehitys, muutos % yleinen hallinto ,9 % varhaiskasvatus ,4 % kotihoito- ja vanhustyö ,6 % toimeentuloturva ,2 % muu sosiaalitoimi ,5 % terveydenhuolto ,6 % peruskoulut ,0 % muu koulutus ,7 % vapaa sivistystyö ,6 % yhdyskuntapalvelut ,1 % kiinteistötoimi ,3 % muut palvelut ,0 % liiketoiminta ,6 % vesihuolto ,0 % KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ,4 % Käyttötalouden nettomenojen kehitys vuosina yleinen hallinto varhaiskasvatus kotihoito- ja vanhustyö toimeentuloturva muu sosiaalitoimi terveydenhuolto peruskoulut muu koulutus vapaa sivistystyö yhdyskuntapalvelut kiinteistötoimi muut palvelut liiketoiminta vesihuolto

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2011 11 Tammelan kunta Tilinpäätös 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAMMELAN KUNNAN TOIMINNOT JA TALOUDEN HOITO... 1 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1.2 VALTUUSTOTASON ARVIOINTI...4

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2009

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2009 Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAMMELAN KUNNAN TOIMINNOT JA TALOUDEN HOITO... 1 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1.2 VALTUUSTOTASON ARVIOINTI... 3 1.3 KUNNAN HALLINTO...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014 Tammelan kunta Tilinpäätös SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1.2 KUNNAN HALLINTO... 3 1.3 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2012 Tammelan kunta Tilinpäätös 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen ja oman alueen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2007

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2007 Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAMMELAN KUNNAN TOIMINNOT JA TALOUDEN HOITO... 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2 VALTUUSTOTASON ARVIOINTI... 6 1.3 KUNNAN HALLINTO...

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2015 Tammelan kunta Tilinpäätös SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1.2 KUNNAN HALLINTO... 2 1.3 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS

Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2015 Tammelan kunta Tilinpäätös SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1.2 KUNNAN HALLINTO... 2 1.3 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot