Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 Tammelan kunta TILINPÄÄTÖS

2 Tammelan kunta Tilinpäätös 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAMMELAN KUNNAN TOIMINNOT JA TALOUDEN HOITO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VALTUUSTOTASON ARVIOINTI KUNNAN HALLINTO OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS TALOUSARVION SITOVUUS TILIVELVOLLISUUS HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISESTÄ VALVONNASTA JA RISKIENHALLINNASTA SEKÄ KONSERNIVALVONNASTA VESILAITOKSEN ERIYTTÄMINEN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TOIMINNAN RAHOITUS TASETARKASTELU KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINTAKERTOMUS TASAPAINOISEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TULOSLASKELMA TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KONSERNITASEEN LIITETIEDOT TUNNUSLUKUJEN LASKUKAAVAT JA LUETTELO VUODEN 2010 KIRJANPITOKIRJOISTA LIITTEET: FORSSAN SEUDUN KUNTIEN YHTEISPROJEKTIT V. 2010

3 Tammelan kunta Tilinpäätös 1 1 TAMMELAN KUNNAN TOIMINNOT JA TALOUDEN HOITO 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Tilinpäätös vuodelta 2010 osoittaa tasapainoiseen kuntastrategiaan perustuvien toiminnallisten tavoitteiden toteutuneen kohtuullisen hyvin ja taloudellisen tuloksen muodostuneen talousarviossa arvioitua paremmaksi. Maailmantalouden epävarmuus ja sen heijastuminen kuntaankin löi leimansa erityisesti kuntalaisten työllisyyden ja yritystoiminnan tuloksien kautta kunnan verotulokertymään. Rakentamisen merkittävä hiljentyminen niin uudisrakentamisen kuin peruskorjaustoiminnankin osalla oli Lounais-Hämeessä vaikuttamassa edelleen siihen, ettei jatkunutta rakennemuutosta päästy kääntämään elinkeinotoimenpitein eikä erilaisten hankkeiden avulla positiiviselle kasvu-uralle. Seudun väkilukukehityskään ei ollut myönteistä muuttoliikkeen jäädessä vähäiseksi ja luonnollisen väestökasvun ollessa valtaosissa kuntia negatiivista. Tammelan kunta noudatti tältäkin osin yleisesti vallalla ollutta kehitystä. Kunnan taloudellisen tuloksen osalta on huomioitava myös se, että yhteisöveron tuottoon vaikutti väliaikainen kuntien jako-osuuden vuoden 2011 loppuun saakka voimassaoleva 10 prosenttiyksikön korotus. Aiempien vuosien tapaan hallintokunnat noudattivat talousarviossa asetettuja raameja hyvin, joka mahdollisti peruspalveluiden tuottamisen kuntalaisille edelleenkin tehokkaasti ja kilpailukykyisellä kuntaverotuksella. Tämä antaa jatkossakin kestävän pohjan seudun palvelurakenteen muutoksissa luoda sellaisia tammelalaisia palvelevia ratkaisuja, jotka turvaavat lähipalveluiden saamisen ja samalla luovat kunnan menestystekijöille rakentuvia edellytyksiä asumiselle, yrittämiselle ja hyvinvoinnille. Tuloslaskelma osoittaa vuosikatteeksi 3,3 miljoonaa euroa, mikä asukasta kohti tekee yli 500 euroa. Selityksenä vuosikatteen suuruudelle ovat ennen muuta valtionosuuksien kasvu 6,0 prosentilla ja verotulojen kasvu edellisestä vuodesta 1,6 prosentilla, jossa merkittävintä oli yhteisö- ja kiinteistöverojen arvioitua korkeampi kasvu. Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat 16,6 prosenttia ja käyttötuottojen kasvu oli yhteensä 4,9 prosenttia. Kunnan ulkoiset toimintamenot kasvoivat 6,1 prosenttia, mikä oli olennaisesti korkeampi kuin vuonna 2009, jolloin kasvu oli vain 0,9 prosenttia. Kunnan tulos säilyi hyvällä tasolla edellä kuvatusta tulokehityksestä johtuen. Huomioitava on lisäksi se, että taloudellinen tulos saavutettiin muihin kuntiin verrattuna matalalla tuloveroprosentilla (18,50) ja kohtuullisen alhaisilla kiinteistöveroprosenteilla (yleinen 0,65, vakituinen asunto 0,32 ja loma-asunnot 0,92 sekä yleishyödylliset yhteisöt 0,00). Kunnan lainamäärä väheni edellisestä vuodesta ja oli vuoden lopussa n. 4,6 miljoonaa euroa. Asukasta kohti laskettuna lainaa oli vuoden 2010 lopussa n. 700 euroa, joka on reilusti alle valtakunnallisen kuntien keskiarvon n euroa per asukas. Rahoitustarpeen kattamiseksi ei tarvittu lyhytaikaista rahoitusta kuin kerran ja uutta pitkäaikaista talousarviossa arvioitua lainanottoa ei tarvittu lainkaan ja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin sen sijaan suunnitellusti n. miljoona euroa. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä ja lainanhoitokatteen tunnusluku on 3,1. Kertyneellä vuosikatteella kyetään hoitamaan yli 1,3 miljoonan euron suuruiset poistot ja aiemmissa tilinpäätöksissä tehtyjen poistoerojen tuloutusten jälkeen voidaan taseen ylijäämätilille siirtää tilikauden ylijäämä 2,173 miljoonaa euroa. Kertyneitä ylijäämiä on tämän siirron jälkeen hieman alle 8 miljoonaa euroa, mikä antaa kohtuullisen puskurin tulevien vuosien kuntatalouden pitkäjänteiselle hoitamiselle ja selviytymiselle talouden suuristakin heilahteluista. Omavaraisuusaste on 76,1 prosenttia ja suhteellinen velkaantuneisuus 26 prosenttia, jotka tunnusluvut ovat tämänhetkisessä kuntatalouden tilanteessa hyviä. Kunnan maksuvalmius on koko vuoden ollut vähintäänkin tyydyttävä ja kassan riittävyys 9,1 päivää (edellisvuonna 2000 luvun ennätysluku 12,5 päivää). Investointimenot olivat vuonna 2010 noin 4,5 miljoonaa euroa, jossa oli huomattava kasvu edellisen vuoden 2,1 miljoonaan euroon. Investointiosan tulot olivat noin euroa. Investointien menojen kasvun suurimmat selittävät tekijät olivat Tammelan Vanhusten Tuki Ry:n ja Tammelan kunnan välisen uuden yhteistyömallin astuminen voimaan lunastus- ja vuokraussopimuksen periaatteella, jolloin Tammikartanon palveluasunnot ja Tammitorppien vanhusten vuokraasunnot siirtyivät kunnalle (1,2 miljoonaa euroa) sekä Liesjärvellä sijaitsevan ns. Kettumetsän alueen siirtyminen etuosto-oikeuden käyttämisellä kunnalle (noin 0,4 miljoonaa euroa). Edellinen kohde kirjattiin kirjanpidossa pitkäaikaisiin ostovelkoihin, joita lyhennetään sovituilla vuotuiserillä. Jälkimmäisen osalta tehtiin vuoden 2010 aikana päätös alueen myymisestä suunnitellun mukai-

4 2 Tammelan kunta Tilinpäätös sesti Suomen valtiolle käytettäväksi luonnonsuojeluun ja samalla turvaten lähivirkistyksen kannalta ainutlaatuiset alueen mahdollisuudet kylän keskeisellä paikalla. Muut merkittävimmät investoinnit tapahtuivat vesihuollossa mm. Kaukjärven uudella teollisuusalueella (noin 1,2 miljoonaa euroa), teiden ja puistojen rakentamisessa (noin 0,6 miljoonaa euroa), Portaan koulutilojen saneeraamisessa ja mm. päiväkotien tilojen parantamisessa (yhteensä noin 0,3 miljoonaa euroa), hoiva I:n saneerauksen loppuunsaattamisessa (noin 0,5 miljoonaa euroa), järvien kunnostus- ja virkistyskäytön lisäämishankkeissa (vähän alle 0,2 miljoonaa euroa) ja Myllykylän lähiliikuntapaikan toteuttamisessa. Tässä kohtaa voidaan myös mainita kirjaston tilojen vesivahingoista johtunut saneeraustyö, mikä pakotti kirjastotoimen siirtymään evakkoon kunnan teollisuushallin suojiin Matintuomion alueelle. Edelleen voidaan todeta, että Portaan Piilaakson teollisuustilat saivat konkurssipesän ja takausvelkojien pitkällisten ponnistelujen jälkeen uuden omistajan ja näin erinomaisissa tiloissa on alkamassa uudet yritystoiminnat. Kunnan työttömyysaste oli vuoden lopussa 9,3 %, kun se vastaavana ajankohtana vuonna 2009 oli 9,8 %. Kanta-Hämeen keskiarvo oli vuoden 2010 lopussa 10,4 % ja vastaavasti vuoden 2009 lopussa 11,3 %. Kuntastrategiassa asetettu työllisyystavoite saavutettiin sikäli, että valtiolle maksettavat pitkäaikaistyöttömyyden hoidon kustannukset olivat maan keskiarvolukujen alapuolella. Sen sijaan nuorten työllistymisen osalta koettiin takaisku, kun hyvin alkanut työpajatoiminta päättyi kestettyään vain lyhyen aikaa. Nuorten kesäaikainen työnsaanti oli kunnassa ennätysluvuissa, sillä yritykset, maatilat ja kunta työllistivät kesätöihin yli 170 nuorta. Käyttötalouden nettomenot olivat yhteensä 25,8 miljoonaa euroa, missä oli kasvua vuoteen 2009 verrattuna 4,4 %. Tehtäväalueiden nettomenojaan kasvattivat prosentuaalisesti eniten varhaiskasvatus 11,4 %, yleinen hallinto 10,9 %, muu sosiaalitoimi 10,5 %, perusopetus 6 %, toimeentuloturva 5,2 % ja terveydenhuolto 4,6 %. Nettomenojaan pienensivät kiinteistötoimi 27,3 % ja yhdyskuntapalvelut 7,1 %. Vesilaitoksen ennestäänkin positiivinen nettotulos parani 36 % ja liiketoiminnan nettotulos parani 30,6 %. Toimintatuottojen ylittäessä alkuperäisen talousarvion noin 1,2 miljoonalla eurolla ja toimintamenojen vastaavasti alittaessa talousarvion noin eurolla muodostui toimintakate noin 1,2 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua paremmaksi. Kunnan verotulot puolestaan ylittivät talousarviossa ennakoidun noin 0,7 miljoonalla eurolla ja valtionosuudet alittivat budjetoidun noin eurolla. Rahoitustuottojen ja kulujen toteuma oli noin euroa avioitua parempi. Edellä esitetyistä luvuista päädyttiin tilinpäätöksessä siihen, että vuosikate oli 3,3 miljoonaa euroa eli noin 2 miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa oli ennakoitu. Kuntakonsernin osalta on tilinpäätöksessä huomattava omavaraisuusasteen heikkeneminen edellisen vuoden 69,3 %:sta 66,3 %:iin ja konsernin lainojen laskeminen asukasta kohti euroon ja kokonaislainamäärän tippuminen alle 10 miljoonan euron. Kunnan vastuut (vakuudet ja vastuusitoumukset) konserniin kuuluvien ja muiden kohdalta olivat vuoden lopussa yhteensä noin 7,5 miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä edellisvuodesta noin 1,5 miljoonaa euroa, joka lisäys johtui pääosin vesihuoltoyhtiöille annetuista lainojen takauksista ja kiinnitysvakuudella olevasta yritystakauksesta. Kunnan tasapainoisen kuntastrategian tavoitteet ovat toteutuneet merkittäviltä osiltaan varsin tyydyttävästi. Maankäyttö on vauhdittunut kaavoitusprosessien toimivuudesta johtuen ja mm. valtakunnalliset kylämessut Kylä Kelpaa 2010 Tammelassa toivat ennen muuta kylien tonttipolitiikkaan uusia tuulia ja osaltaan tähän on vaikuttanut uuden kyläohjelman aikaansaaminen. Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan toiminnan aloitus on omalta osaltaan myös ollut tehostamassa asuntopolitiikan vaihtoehtojen esilletuomista ja asioiden valmistelua. On myös mainittava yrittäjyyden näkökulmien entistä selkeämpi esillepano Y4 ideologiaan perehtymisellä ja sen ottamisella kunnan päätöksenteossa mukaan yritysvaikutusten arviointia suoritettaessa. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden lopulla yrittäjyysasiakirjan, jossa on sitouduttu toteuttaman seuraavat askeleet Yrittäjyys Ylös Yhteiskunnassa Yhteistyöllä-teemalla tulevina vuosina. Forssan seudun Kehittämiskeskus on jatkanut toimintaansa aiemmilla linjoillaan ja samoin LounaPlussa ry:n kautta on mahdollistettu edellytyksiä yritysten ja työpaikkojen luomiselle myös maaseudulle sen erityispiirteet yhteisöllisyyden muodostumisessa ym. ympäristötekijät huomioiden. Terveydenhuollon sopimusohjausjärjestelmä on toiminut niin, että Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän vetovastuussa on kyetty turvaamaan kilpailukykyiset palvelut kuntalaisille vauvasta vaarin ja samalla vaikuttaen erikoissairaanhoidon kustannusten pysymiseen hallittavissa nykyisen taloudellisen ti-

5 Tammelan kunta Tilinpäätös 3 lanteenkin vallitessa. Liikkeellä on seudullinen palvelurakenneselvitys. Erityisesti sote asiat eli kaikkien sosiaalitoimen alueeseen kuuluvien toimintojen (poislukien päivähoito) yhdistäminen terveydenhuoltoon tulevaisuuden ratkaisuna palveluiden järjestämisessä on seudunkin päättäjien kiihkeässä valmistelussa. Viljelijähallinnon tulevat järjestelyt ovat myös neuvotteluvaiheessa. JärkiVihreä-Forssan seutu nimellä kulkeva elinkeinopainotteinen seutustrategia on etsinyt painotuksia, joiden toteuttamisessa Tammelan kuntakin on mukana ja samoin seudun suurten infraselvitysten tekemisessä; ennen muuta valtatie 2:n parantaminen ja raideyhteyden aikaansaaminen Helsinki-Forssa-Pori -välille. Strateginen seudullinen maankäytöntarkastelu (FOSTRA) on menossa ja antaa jatkossa vaihtoehtoja, joiden pohjalta voidaan tehdä varauksia vireillä olevaan Hämeen vaihemaakuntakaavaan. Kunnan väkiluku oli vuoden 2010 lopussa henkeä, jossa oli vähennystä 37 henkeä. Suurin selittävä tekijä poikkeukselliseen kehitykseen oli tilastokeskuksen kuukausittaisen väestökehityksen seurannan mukaan elokuussa tapahtunut opiskelijoiden ja lakkautuneen Liesjärven oppilaitoksen henkilöstön kunnasta muutto. Syntyneiden lasten lukumäärä palautui normaalitasolle eli 64:een edellisen vuoden 85 lapsen syntyväisyyshuipusta. Uusia yrityksiä perustettiin vuonna 2010 kuntaan 31, samanaikaisesti lakanneita oli 14, joten nettolisäys oli 17 yritystä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan osalla on noudatettu kunnanvaltuuston hyväksymää sisäisen valvonnan ohjeistusta. Kunnanhallitus on hyväksynyt riskienhallintaohjeet, joita noudatetaan tarkistettaessa työpaikkakohtaisesti niiden vaaratekijöitä sekä turvallisuuden ja terveyden riskejä. Konserniohjeet on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja niiden pohjalta kunnanhallituksen päättämät tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä kuntakonserniin kuulumattomien yhteisöjen kanssa noudatettavat työskentelytavat ovat käytössä. Kunnan henkilöstömäärä oli vuoden 2010 lopussa yhteensä 374 henkeä, josta vakinaisen henkilökunnan määrä oli 300. Henkilöstökulut olivat yhteensä noin 13,7 miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä vuoteen 2009 verrattuna noin 0,9 miljoonaa euroa. Huomioitava on myös kunnan henkilöstöstrategian hyväksyntä kunnanvaltuustossa. Sen jalkauttamisesta on tehty päätökset ja asia etenee laajennetun johtoryhmän vetovastuulla kuluvana vuonna. Tarkempia henkilöstöön liittyviä seikkoja selvitetään yhdessä tilinpäätöksen kanssa kunnanvaltuustossa hyväksyttävässä henkilöstöraportissa. Lausun parhaat kiitokset henkilöstölle ja luottamushenkilöille vuoden 2010 aikana tehdystä työstä ja asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta kuntalaisten palveluiden tuottamisessa ja järjestämisessä. Tammelassa Matti Setälä kunnanjohtaja

6 4 Tammelan kunta Tilinpäätös 1.2 VALTUUSTOTASON ARVIOINTI Arviointi on oleellinen osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä toiminnan ja palvelujen kehittämisen väline. Arvioinnin tuloksena tehtävät johtopäätökset ohjaavat toimintaa, vaikuttavat uusien tavoitteiden asettamiseen tai entisten tarkistamiseen. Arvioinnin tehtävänä valtuustotasolla on osoittaa strategioiden tarkistamisen tarpeet ja kehittämisen kohteet. Arviointi on osa kunnan jatkuvaa kehittämisprosessia. Kunnallisen arvioinnin tärkein osa on kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet ja niiden arviointi. Tavoitteiden lähtökohtana ovat kunnan strategiat. Vuonna 2007 tapahtunut kuntalain muutos vaatii kunnan asettamaan myös kuntakonsernille toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet ja esittämään toimintakertomuksessa selvityksen tavoitteiden toteutumisesta. Arvioinnin ydin on arvottaminen eli sen osoittaminen, onko jokin asia hyvin vai huonosti, arvokas vai arvoton, hyödyllinen vai hyödytön. Kunnallisessa palvelutoiminnassa koko järjestelmän olemassaolon tarkoitus on kansalaisten peruspalveluista huolehtiminen ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden tuloksellinen toiminta. Peruskysymys kunnallisen toiminnan ja tuotettujen palveluiden arvioinnissa on, kuinka hyvin kunta onnistuu tehtäviensä hoitamisessa ja järjestämisessä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Tarkastuslautakunta suorittaa arviointinsa vertaamalla rinnakkain valtuuston hyväksymää talousarviota, kunnanhallituksen allekirjoittamassa tilinpäätöksessä olevaa toimintakertomusta sekä omia havaintojaan. Arviointikertomuksen käsittely ja tavoitteiden saavuttamisen arviointi kunnanvaltuustossa on tärkeä osa valtuuston suorittamaa tavoitteellista johtamista. Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus esitetään samassa kokouksessa. Tammelan kunnassa on vuoden 2001 aikana siirrytty asettamaan tavoitteita ja strategioita tasapainoisen onnistumisen mallilla. Tasapainoisen onnistumisen mallia hyödynnetään suoraan kunnan arviointityössä. Toimintaa arvioidaan ja mitataan eri näkökulmista, joita ovat vaikuttavuus (asiakas), prosessit, talous ja oppiminen. Lähtökohtana on organisaation visio sekä strategia ja oleellista on tasapaino eri näkökulmien ja käytettävien mittareiden välillä. Tavoitteiden toteutumista seurataan valtuustotasolla osavuosikatsauksen ja kunnan tilinpäätöksen yhteydessä. Osavuosikatsaus laaditaan puolivuosittain siten, että siinä seurataan talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista määrärahaseurannan lisäksi. Osavuosikatsaus käsitellään kunnanhallituksessa noin kuukauden kuluttua tarkastelukauden päättymisestä ja esitetään myös kunnanvaltuustolle. Kunnan toimintakertomuksessa kuluneelta tilikaudelta esitellään sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden toteutuminen samalla tasolla kuin talousarviossakin. Tilinpäätös, jossa toimintakertomus muodostaa tärkeän osan, allekirjoitetaan kunnanhallituksessa seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on tuotava kunnanvaltuuston käsittelyyn kuntalain mukaisesti viimeistään kesäkuussa. Tämän lisäksi arviointia suoritetaan pitkittäisvertailuna eli kunnan talous- ja muita tietoja seurataan myös pidemmältä aikaväliltä aikasarjoina yms. Arviointi tuottaa tietoa valtuutetuille itselleen, kuntalaisille, kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille sekä ympäröivälle yhteiskunnalle siitä, miten kunta tehtävissään on onnistunut tai edistynyt. Arviointi on parhaimmillaan systemaattinen prosessi, joka tuottaa oikeaa, luotettavaa ja ajankohtaista tietoa kunnan tehtävän tai yksittäisen toiminnon tilasta sellaisenaan tai suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Ottaen huomioon valtuuston roolin kunnan keskeisten tavoitteiden asettajana ja strategioitten määrittäjänä, tulee arvioinnin valtuustotyöskentelyssä painottua etukäteisarviointiin ja toiminnan aikaiseen arviointiin. Arviointi kuuluu olennaisesti myös lautakuntien tehtäviin ja ne seuraavat tavoitteita tarkemmalla tasolla kuin valtuusto. Lautakunnat raportoivat tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle, joka muokkaa niistä oman kertomuksensa valtuustolle.

7 Tammelan kunta Tilinpäätös 5 Työyksiköissä tapahtuvaa toimintojen arviointia toteutetaan kunnallisen työmarkkinalaitoksen kunnallisen palvelutoiminnan tuloksellisuusarvioinnista antaman suosituksen pohjalta. Työyksikkökohtaisessa toimintojen arvioinnissa keskeisellä sijalla ovat arviointikeskustelut työpaikkapalavereissa ja kehityskeskusteluissa.

8 6 Tammelan kunta Tilinpäätös 1.3 KUNNAN HALLINTO KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO JA LUOTTAMUSHENKILÖT KUNNANVALTUUSTO Pj. Esa Ryhtä jäsenet: 1 vpj. Jukka Simelius Susanna Peltonen 2 vpj. Heikki Vainio Eero Pura 3 vpj. Keijo Vähä-Herttua Simo Pärssinen jäsenet: Irja S. Eloranta Sirpa Rauhala Elina Himberg Mikko Rekola Mirka Järvinen asti Päivi Sotka Sari Kaakinen Raija Suonpää Harri Kaunisto Juhani Syrjäkallio alk. Asko Koivu Tarja Syrjälä Kristiina Liinaharja Seppo Viikari Tuomas Mattila Susanna Vähä-Herttua Minna Nissilä Anne Ylitalo Ismo Ojansuu Seppo Yrjölä Juha Ojansuu KUNNANHALLITUS Pj. Harri Kaunisto jäsenet: 1 vpj. Ismo Ojansuu Pekka Kannisto 2 vpj. Päivi Sotka Minna Nissilä jäsenet: Sari Kaakinen Seppo Viikari KESKUSVAALILAUTAKUNTA Pj. Matti Laakso jäsenet: vpj. Mauri Touru Veli Heino jäsenet: Ritva Naumanen Leena Eerola KOULUTUSLAUTAKUNTA Pj. Eero Pura jäsenet: vpj. Markus Nuutinen Leena Vehmas jäsenet: Asko Koivu Jarmo Kaunisto Anne Ylitalo Terhi Uusitalo PERUSTURVALAUTAKUNTA Pj. Sirpa Rauhala jäsenet: vpj. Kirsi Siikonen Sari Kaakinen jäsenet: Jukka Vanha-Similä Onni Kallio Miki Koivuhuhta Susanna Peltonen TARKASTUSLAUTAKUNTA Pj. Elina Himberg jäsenet: vpj. Susanna Vähä-Herttua Jukka Laakso jäsenet: Tarja Syrjälä Janne Ylitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA Pj. Heikki Vainio jäsenet: vpj. Juha Ojansuu Jenni Rauhaniemi jäsenet: Margit Ranttila Jukka Kinos VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Pj. Tuija Jokinen jäsenet: vpj. Mirka Järvinen asti Leponiemi Miikka alk. Harri Hovila Keijo Aalto asti jäsenet: Eija Vuorema Viikari Seppo alk.

9 Tammelan kunta Tilinpäätös 7 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Pj. Simo Pärssinen jäsenet: vpj. Mikko Rekola Mervi Malin jäsenet: Janne Vihreäsaari Kristiina Liinaharja VALTUUSTON POLIITTISET VOIMASUHTEET Suomen Keskusta Kansallinen Kokoomus Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue Vasemmistoliitto Vihreä liitto Kristillisdemoraatit HALLITUKSEN ESITTELIJÄ 11 valtuutettua 6 valtuutettua 5 valtuutettua 3 valtuutettua 1 valtuutettua 1 valtuutettua Kunnanjohtaja Matti Setälä Tammelan kunnan palkatun henkilökunnan määrä toimialoittain Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Keskushallinto Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Ympäristö- ja tekniset palvelut Maaseututoimisto Ruoka- ja puhdistuspalvelut Yhteensä OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS Kanta-Hämeen väestökehitys jatkui edelleen positiivisena. Lisäys oli lähes edellisen vuoden tasoa +727 asukasta. Väestön lisäyksestä kohdentui suurin osa Hämeenlinnan seudulle +503 asukasta. Riihimäen seudullekin muutti +234 asukasta lisää. Forssan seutukunnan asukasmäärä väheni jo kolmantena vuonna peräkkäin. Vähennys oli nyt enää -10 asukasta. Vuoden keskimääräinen työttömyysaste huononi edelleen Kanta-Hämeessä kertomusvuoden aikana ollen keskimäärin 10,1 prosenttia. Nousua oli edellisestä vuodesta 0,1 %:a. Työttömyysaste oli Kanta-Hämeen seutukunnissa lähellä koko maan keskiarvoa lukuun ottamatta Forssan seutua, jossa työttömyysaste oli keskimäärin 12,2 prosenttia. Eli keskimäärin neljänneksen muita seutukuntia korkeampi. Työttömyysaste parani kertomusvuoden aikana keväällä ja kesällä keskimäärin prosentin jopa enemmänkin. Loppuvuodesta työttömyysaste palasi entiselleen ja hieman jopa huononi.

10 8 Tammelan kunta Tilinpäätös 1.5 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Tammelan kunnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleisen taloudellisen tilanteen kehittymiseen ja sen vaikutukseen kuntalaisten työllisyyteen ja kunnan verotuloihin. Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa myös yritystoimintaan vuokrattavien tilojen käyttöasteeseen ja yritysten toimintaedellytyksiin ja sitä kautta kunnan antamien takausten realisoitumisriskeihin. Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja yleensäkin valtion kunnille asettamat lisävelvoitteet aiheuttavat epävarmuutta. 1.6 KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Tuloslaskelman kautta tarkasteltuna Tammelan kunnan talous säilyi edelleen hyvällä tasolla. Tilinpäätös ylsi lähes edellisvuotisen ennätyksellisen tuloksen tasolle jääden siitä vain vajaat kaksisataatuhatta euroa. Vuosikate oli vuonna ,3 milj. euroa, vuonna ,4 milj. euroa, vuonna 2008 vajaa 2,0 milj. euroa ja vuonna 2007 vajaa 2,1 milj. euroa, kun vuosina 2005 ja 2006 se oli 1,5 milj. euroa. Asukasta kohti laskettuna kunnan vuosikate laski 518,7 eurosta 507,1 euroon per asukas vuonna Vuosikate riitti kattamaan poistot 2,5-kertaisesti. Seuraavassa kunnalle tilitetyt verotulot vuosina : 1000e yhteisö- muutos tulo- muutos kiinteistö- muutos yhteensä muutos vero % vero % vero % % ,5 % ,2 % ,9 % ,1 % ,9 % ,5 % 655 8,4 % ,3 % ,8 % ,3 % 668 2,0 % ,2 % ,4 % ,8 % ,9 % ,7 % ,6 % ,1 % 738-0,4 % ,1 % ,7 % ,9 % 788 6,8 % ,3 % ,6 % ,0 % 804 2,0 % ,3 % ,7 % ,3 % 826 2,7 % ,7 % ,2 % ,7 % 870 5,3 % ,2 % ,5 % ,6 % 928 6,7 % ,3 % ,3 % ,0 % ,4 % ,6 %

11 Tammelan kunta Tilinpäätös 9 Kunnalle tilitetyt verotulot, 1000 e kiinteistövero tulovero yhteisövero Vuosikatteen hyvään tasoon vaikutti oleellisesti verotulojen ja etenkin valtionosuuksien hyvä kehitys. Kunnan verotulot kasvoivat 1,6 % edellisvuodesta, mikä koostui suurimmaksi osaksi yhteisö- ja kiinteistöverojen kasvusta. Tuloverot toteutuivat edellisvuoden tasolla. Valtionosuudet kasvoivat 6,0 %. Toimintatuotot (ulkoiset) kasvoivat 16,6 %. Kokonaisuutena käyttötulot kasvoivat yhteensä 4,9 %:a. Kunnan toimintamenot (ulkoiset) kasvoivat nyt 6,1 %. Edellisenä vuonna kasvu oli vain 0,9 %:a.. Tulojen hyvä kehitys mahdollisti menojen melko korkeasta kasvusta huolimatta tuloksen säilymisen erittäin hyvällä tasolla. Kunnan investointitahti kasvoi edellisestä vuodesta. Investointiosan menot olivat yhteensä 4,5 milj. euroa, jossa oli reilu nousu vuoden ,1 milj. euroon. Vuoden 2008 investointimenot olivat 1,9 milj. euroa, vuoden 2007 investointimenot olivat 2,3 milj. euroa ja vuoden ,0 milj. euroa. Vuoden 2005 investointimenot olivat 2,4 milj. euroa Investointiosan tulot olivat n euroa. Kasvanutta investointimenoa selittävät Tammikartanon (1,2 milj. euroa) siirtyminen kunnalle toukokuun alusta sekä ns. Kettumetsän (n. 0,4 milj. euroa) hankinta vuoden lopulla. Tammikartanon hankinta kirjattiin pitkäaikaisiin ostovelkoihin ja sitä lyhennetään vuosittain. Kettumetsä on puolestaan tarkoitus myydä luonnonsuojelualueeksi jatkossa. Merkittäviä investointeja tehtiin mm. yhdyskuntarakentamisessa (tiet,puistot,ym. n euroa), talonrakentamisessa (koulut, päiväkodit, ym. n euroa) ja vesihuollossa (vesi- ja viemärilinjat n euroa), Hoiva I:n saneeraus jatkui (n euroa), järvien virkistyskäytön lisääminen (n euroa) ja Myllykylän lähiliikuntapaikka (n euroa). Kunnan rahoitustarve edellytti vain yhden tilapäisen hyvin lyhytaikaisen kassalainan käyttöä. Pitkäaikaista lainaa ei otettu lainkaan. Samanaikaisesti pitkäaikaisia lainoja jouduttiin lyhentämään eurolla. Varsinaista lyhytaikaista lainaa ei tilinpäätöshetkellä ollut lainkaan. Kunnan lainamäärä vuoden 2010 lopussa väheni 693 euroon per asukas. Kunnan lainakanta vuoden vaihteessa oli yhteensä n. 4,6 milj. euroa. Tulorahoitus vuonna 2010 oli riittävä suhteessa investointien määrään. Kunnan maksuvalmius säilyi kohtalaisena lähes koko vuoden. Loppupuolella vuotta maksuvalmius hieman kiristyi. Seuraavassa on verrattu Tammelan kunnan vuosikatetta, investointeja sekä poistoja euroina per asukas vuosina

12 10 Tammelan kunta Tilinpäätös Vuosikate, investoinnit ja poistot, euroa/asukas Vuosikate Investointien omahankintamenot Poistot Kunnan investointitahti on vuosina ylittänyt selvästi poistojen tason. 1.7 TALOUSARVION SITOVUUS Käyttötalousosassa määrärahat osoitetaan tehtävittäin siten, että netto on sitova. Jos tavoite hyväksytään talousarvioon, se sitoo valtuustoa alempia viranomaisia samalla tavoin kuin määräraha. Talousarvioon hyväksytään sitoviksi toiminnan mitattavissa olevat tavoitteet. Tavoitteiden määrää on karsittu aikaisempaan verrattuna, jolloin enää ei ole eroteltu erikseen sitovia ja muita tavoitteita. Investointiosan määrärahat osoitetaan toimielimille hankeryhmittäin ja hankkeittain siten, että netto on sitova. Mikäli investointiryhmän kustannusarvio ylittää hankekohtaisen rajan, sitoo määräraha toimielintä hankekohtaisesti. Hankekohtaiset rajat ovat seuraavat: Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot Irtaimisto Arvopaperit ja muut pitkävaikutteiset sijoitukset Yhdyskuntarakentaminen Talonrakentaminen Hankekohtaisten investointien osalta kustannusarvion sisällä tapahtuvat vaihtelut eri suunnitelmavuosien välillä ovat sallittuja. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin sekä määrärahoja että tavoitteita (sitovat tavoitteet). Talousarviomuutokset on pyrittävä tekemään talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa.

13 Tammelan kunta Tilinpäätös TILIVELVOLLISUUS Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat (itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavat henkilöt). Valtuutetut eivät ole tilivelvollisia. Oheisena luettelo viroista, joita hoitavat viranhaltijat ovat tilivelvollisia: kunnanjohtaja hallintojohtaja kunnankamreeri sosiaalijohtaja päiväkodin johtaja vanhustyön johtaja perhepäivähoidon ohjaaja sivistystoimenjohtaja koulujen johtajat rehtori vapaa-aikasihteeri liikuntasihteeri kirjastonjohtaja tekninen johtaja kaavoittaja rakennustarkastaja maanrakennusmestari talonrakennusmestari maaseutuasiamies Käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä päätetään samalla, kuka on vastuussa mistäkin tehtäväalueesta. 1.9 HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISESTÄ VALVONNASTA JA RISKIEN- HALLINNASTA SEKÄ KONSERNIVALVONNASTA Yleisohjeen sisäisestä valvonnasta (hyväksytty kunnanvaltuustossa ) mukaan sisäisen valvonnan osa-alueet ovat sisäinen tarkkailu ja sisäinen tarkastus sekä luottamushenkilöiden toteuttama seuranta. Sisäisen valvonnan tehtävänä on kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien oikeellisuuden, luotettavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen, varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaaminen, erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja toteaminen, toiminnan tuloksellisuuden edistäminen ja riskien tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja hallinta. Sisäinen tarkkailu on osa kunnan johtamista ja jatkuvaa toimintaa. Sisäinen tarkkailu kytkeytyy kunnan tavanomaisiin toimintarutiineihin ja jokainen osasto ja yksikkö on vastuussa oman toimintansa riittävästä sisäisestä tarkkailusta. Kukin lautakunta sekä esimies vastaavat sisäisestä valvonnasta johtamansa toiminnan osalta. Sisäinen valvonta voi olla ennalta ohjaavaa, toimintarutiineihin sisältyvää tai jälkikäteen tapahtuvaa. Kunnanhallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa ennalta ilmoittamatta tarkastettava talousosaston kassa- ja pankkitilien varat sekä sen hallussa olevat arvopaperit ja vakuudet. Tavoitteiden toteutuminen, resurssien käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta tapahtuu ja esitetään toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisvertailussa. Lisäksi tilanteesta tehdään osavuosikatsaus, joka annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. Myös lautakuntien tulee seurata tavoitteidensa toteutumista vähintään puolivuosittain ja laatia siitä kirjalliset raportit ja sekä käsitellä ne lautakunnassa mahdollisia toimenpiteitä varten. Edellisen vuoden tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen kulumassa olevasta vuodesta tehdään kuukausittain tuloslaskelma, joka annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

14 12 Tammelan kunta Tilinpäätös Riskienhallinnan osalta kunnanhallitus on hyväksynyt riskienhallintaohjeet. Johtoryhmä on tehnyt lähinnä järjestelmätasoa koskevan riskienkartoituksen sisäisen valvonnan näkökulmasta ja työpiste-/yksikkökohtaisesti on tehty riskienarvioinnit lähinnä työpaikan vaaratekijöiden sekä terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Johtoryhmän hyväksymässä riskienhallintasuunnitelmassa on yhtenä kohtana, että tehdään luettelo eri aikoina tehtävistä laskutuksista ja avustuksista ym. vastaavista eristä (tehty v.2009). Tarkoituksena on varmentaa, ettei kunnan saamisia jää laskuttamatta/anomatta ja toisaalta em. luetteloita voidaan käyttää apuna myös perehdyttämisessä. Tammelan kunnan konserniohjeet on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja niiden pohjalta kunnanhallitus on päättänyt mm. seuraavaa: -järjestää konsernijohdon ja tiettyjen tytär- ja osakkuusyhteisöjen ja kuntakonserniin kuulumattomien yhteisöjen kanssa vuosittain yhden tavoite- ja talousarviokeskustelun/kumppanuusneuvottelun kunnan ja tytäryhteisön toiminnan ja suunnitelmien yhteensopivuuden varmistamiseksi sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi -kutsua tiettyjen yhteisöjen eri toimielimiin Tammelan kunnasta valitut edustajat yhteiseen palaveriin, jossa sovitaan tarkemmin sekä edustajien keskinäisestä yhteydenpidosta että edustajien yhteydenpidosta konsernijohtoon päin -kiinnittää tytäryhteisöjen huomioita soveltuvilta osiltaan kunnan riskienhallintaohjeen noudattamiseen VESILAITOKSEN ERIYTTÄMINEN Tammelan kunnan vesilaitoksen toiminta on eriytetty kunnan kirjanpidosta laskennallisesti, kunnallisen liiketoiminnan eriyttämisestä annetun suosituksen mukaisesti. Korvauksena jäännöspääomasta (=kunnan toimintaan sijoittama pääoma) peritään 3 % vuonna Vesihuollolle on avattu oma tehtäväalue 490 Vesihuolto käyttötalousosaan. Vesilaitoksen tuloslaskelmassa esitetään korkokuluina kunnan vesi- ja viemärilaitoksen rakentamiseen otettujen korkotukilainojen korot. Lisäksi sekä koko kunnan että vesilaitoksen tuloslaskelma sisältää korvauksen jäännöspääomasta. Investointiosassa vesihuollon määrärahat ovat kohdassa 970 Vesilaitos. Vesilaitoksen tuloslaskelma on kohdassa tuloslaskelman liitetiedot ja tase kohdassa taseen vastaavia koskevat liitetiedot.

15 Tammelan kunta Tilinpäätös 13 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. TULOSLASKELMA (vain ulkoiset tuotot ja kulut) TP 08 TP 09 TP 10 muutos 1000 e 1000 e 1000e % Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,4 % Verotulot ,6 % Valtionosuudet ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,3 % Muut rahoitustuotot ,7 % Korkokulut ,0 % Muut rahoituskulut ,0 % Vuosikate ,8 % Poistot käyttöomaisuudesta ja ,9 % pitkävaikutteisista menoista Tilikauden tulos ,3 % Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) ,5 % Varausten lisäys (-), vähennys (+) ,0 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,0 %

16 14 Tammelan kunta Tilinpäätös Toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikatetta tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkäsittelyeriä. Toimintakulujen jakaantuminen aineet, tarvikkeet, tavarat 6,5 % avustukset 5,1 % muut kulut 1,2 % henkilöstömenot 45,3 % palvelujen ostot 41,8 % myyntituotot 4,6 % Tulorahoitus maksutuotot 4,8 % tuet ja avustukset 1,0 % valtionosuudet 33,1 % muut tuotot 3,2 % verotulot 53,3 %

17 Tammelan kunta Tilinpäätös 15 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut, % 15,2 13,8 16,3 12,2 13,8 15,1 Vuosikate/poistot, % 151,7 156,7 180,3 162,7 277,1 252,0 Vuosikate, e/asukas 225,7 235, ,2 518,7 507,1 Asukasmäärä Kun vuosikate/poistot -tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Ulkoiset + sisäiset Muutos % Henkilöstömenot ,5 Palvelujen ostot ,8 Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,1 Muut menot ,7 Toimintamenot ,4 Henkilöstömenojen kehitystä arvioidaan tarkemmin henkilöstöraportin yhteydessä. Menojen kehitys lajeittain Miljoonat Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot

18 16 Tammelan kunta Tilinpäätös TULORAHOITUKSEN KEHITYS Ulkoiset, Muutos % Toimintatuotot ,6 Verotulot ,6 Valtionosuudet ,0 yht ,9

19 Tammelan kunta Tilinpäätös 17 3 TOIMINNAN RAHOITUS Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. RAHOITUSLASKELMA (sisältää ulkoiset rahan lähteet ja rahan käytön) Toiminnan rahavirta 1000 e 1000 e Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Pysyvien vastaavien investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta RAHAVAROJEN MUUTOS Kassavarat Kassavarat Rahavarojen muutos

20 18 Tammelan kunta Tilinpäätös Tammelan kunnan liikkumavaran kehitys 1000 e vuosikate RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT lainojen lyhennykset Investointien tulorahoitus, % 69,1 54,1 95,7 114,3 167,5 78,3 Pääomamenojen tulorahoitus, % 47,4 38,6 65,4 69,5 88,8 63,6 Lainanhoitokate 1,4 1,3 1,8 1,6 1,8 3,1 Kassan riittävyys, pv 2,8 2,8 6,7 5,5 12,5 9,1 Asukasmäärä Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Pääomamenojen tulorahoitus -tunnusluku osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos lainanhoitokatteen arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Lainanhoitokate kertoo miten vuosikate riittää kunnan pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin sekä lyhyt- että pitkäaikaisten lainojen korkokuluihin.

21 Tammelan kunta Tilinpäätös 19 4 TASETARKASTELU V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,86 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,10 Aineettomat oikeudet , ,99 Muut pitkävaikutteiset menot , ,11 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,22 Maa- ja vesialueet , ,58 Rakennukset , ,36 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,01 Koneet ja kalusto , ,55 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,72 SIJOITUKSET , ,54 Osakkeet ja osuudet , ,54 Muut saamiset , ,00 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,45 Valtion toimeksiannot , ,51 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,08 VAIHTO-OMAISUUS , ,34 Valmiit tuotteet , ,34 SAAMISET , ,77 Pitkäaikaiset saamiset , ,12 Myyntisaamiset ,72 Lainasaamiset , ,88 Muut saamiset , ,52 Lyhytaikaiset saamiset , ,65 Myyntisaamiset , ,33 Lainasaamiset , ,54 Muut saamiset , ,49 Siirtosaamiset , ,29 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,97 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,39

22 20 Tammelan kunta Tilinpäätös V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA , ,31 Peruspääoma , ,36 Arvonkorotusrahasto , ,90 Muut omat rahastot , ,54 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,92 Tilikauden ylijäämä , ,59 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,02 Poistoero , ,02 Vapaaehtoiset varaukset , ,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,38 Valtion toimeksiannot , ,51 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,58 Lahjoitetut varat , ,29 VIERAS PÄÄOMA , ,68 Pitkäaikainen , ,28 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,23 Lainat julkisyhteisöiltä , ,05 Saadut ennakot ,00 Ostovelat ,92 Lyhytaikainen , ,40 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,59 Lainat julkisyhteisöiltä , ,97 Saadut ennakot , ,73 Ostovelat , ,00 Muut velat , ,87 Siirtovelat , ,24 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,39

23 Tammelan kunta Tilinpäätös 21 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 70,1 70,3 71,3 72,9 76,2 76,1 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 31, Kertynyt yli-/alijäämä, e Kertynyt yli-/alijäämä, e/asukas Lainakanta , e Lainat, e/asukas Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää noin 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Omavaraisuusaste on koko kuntasektorilla keskimäärin 65 % (vuoden 2009 tieto). Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla keskimäärin noin 45 % (vuoden 2009 tieto). KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT MENOT Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet Korkokulut 105 Korkotuotot 14 Muut rahoituskulut Muut rahoitustuotot 25 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien myyntivoitot /- Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien myyntitappiot Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointi menoihin 185 Pysyvien vastaavien investoinnit Pysyvien vastaavien myyntitulot 270 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennys 6 Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys 991 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä

24 22 Tammelan kunta Tilinpäätös 5 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernitilinpäätöksen tavoitteena on selvittää ne varat, velat ja vastuut, joihin kunnalla on omistajuuteen tai sopimukseen perustuvaa määräysvaltaa. Tilikauden konsernitilinpäätökseen yhdistellään seuraavat tytäryhteisöt: Kiinteistö Oy Tammelan Kunnantalo Kiinteistö Oy Tammelan Vuokra-asunnot Kupukas Oy Sekä seuraavat kuntayhtymät: Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky Hämeen liitto Forssan seudun terveydenhuollon ky Hämeen päihdehuollon ky Eteva ky Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky Yhdistämättä jätetään: Yhteisyhteisö Tammelan Aluelämpö Oy Tammelan kunta Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky Hämeen päihdehuollon ky Forssan seudun terveydenhuollon ky Eteva ky Hämeen liitto Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky Tytäryhtiö Koy Tammelan Kunnantalo Tytäryhtiö Koy Tammelan Vuokra-asunnot Tytäryhtiö Kupukas Oy Yhteisyhteisö Tammelan Aluelämpö Oy

25 Tammelan kunta Tilinpäätös 23 TAMMELAN KUNTAKONSERNI TULOSLASKELMA (Lyhennetty, ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli- ja alipariarvot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet -5-2 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut, % 38,9 40,0 40,0 Vuosikate/poistot, % Vuosikate, e/asukas 287,3 615,2 622,6

26 24 Tammelan kunta Tilinpäätös TAMMELAN KUNTAKONSERNI RAHOITUSLASKELMA (Lyhennetty, ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -1-2 Antolainasaamisten vähennykset 12 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 115,9 146,4 87,1 Pääomamenojen tulorahoitus, % 74,4 102,2 66,8 Lainanhoitokate 1,8 2,85 2,94 Kassan riittävyys, pv 5,9 11,3 9,1

27 Tammelan kunta Tilinpäätös 25 TAMMELAN KUNTAKONSERNI TASE (Lyhennetty, ) V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

28 26 Tammelan kunta Tilinpäätös TAMMELAN KUNTAKONSERNI TASE (Lyhennetty, ) V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden ylijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pikäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 66,9 69,3 66,3 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 35,2 32,4 32,1 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), e Kertynyt ylijäämä (alijäämä), e/asukas Konsernin lainakanta , 1000 e Konsernin lainat, e/asukas

29 Tammelan kunta Tilinpäätös 27 6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalousnetto tehtävittäin Kehitys, muutos % yleinen hallinto ,9 % varhaiskasvatus ,4 % kotihoito- ja vanhustyö ,6 % toimeentuloturva ,2 % muu sosiaalitoimi ,5 % terveydenhuolto ,6 % peruskoulut ,0 % muu koulutus ,7 % vapaa sivistystyö ,6 % yhdyskuntapalvelut ,1 % kiinteistötoimi ,3 % muut palvelut ,0 % liiketoiminta ,6 % vesihuolto ,0 % KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ,4 % Käyttötalouden nettomenojen kehitys vuosina yleinen hallinto varhaiskasvatus kotihoito- ja vanhustyö toimeentuloturva muu sosiaalitoimi terveydenhuolto peruskoulut muu koulutus vapaa sivistystyö yhdyskuntapalvelut kiinteistötoimi muut palvelut liiketoiminta vesihuolto

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...4 2. Kuntastrategia...5

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...8 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 8 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...3 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...3 2. Kuntastrategia...4

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA

Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kirjanpitolakia soveltuvin osin. Kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kunnanhal itus 30.3.2015 Valtuusto 17.6.2015

Tilinpäätös 2014 Kunnanhal itus 30.3.2015 Valtuusto 17.6.2015 Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus Valtuusto 30.3.2015 17.6.2015 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2012

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2012 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2012 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.6.2013 Pormestarin katsaus Pirkkalan kunta vietti vuonna 2012 juhlavuotta, kun saavutimme kuntana komean 90 vuoden merkkipaalun ja pitäjänä Pirkkala

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. sivu

SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA 4 1.3 KAUPUNGIN HALLINTO 5 1.4 TALOUDELLINEN KEHITYS 6 1.4.1 Yleinen taloudellinen kehitys 6 1.4.2 Hämeenlinnan toiminnan

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Vuosi 2013 oli kunnissa monien selvitysten ja lausuntojen vuosi. Epävarmuus tulevista uudistuksista jatkuu, mutta silti Pirkkalassa on jatkettu aktiivisesti

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 15.4.2014 96 Kunnanvaltuusto 05.06.2014 21

Kunnanhallitus 15.4.2014 96 Kunnanvaltuusto 05.06.2014 21 Kunnanhallitus 15.4.2014 96 Kunnanvaltuusto 05.06.2014 21 TILINPÄÄTÖS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisältö 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1.2. KUNNAN HALLINTO

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot