Raportti Seinäjoen kaupunki. Keskustan kehittäminen - hankkeistus. Copyright Jaakko Pöyry Infra

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti 12.5.2004. Seinäjoen kaupunki. Keskustan kehittäminen - hankkeistus. Copyright Jaakko Pöyry Infra"

Transkriptio

1 Raportti Seinäjoen kaupunki Keskustan kehittäminen - hankkeistus

2 Johdanto ja yhteenveto Seinäjoen kaupunki tilasi joulukuussa 2003 Jaakko Pöyry Infralta ydinkeskustan kehittämiseen liittyvän selvityksen. Selvitys koski seuraavia keskustan kehittämisen viittä ydinhanketta: Keskustori Maakunta-aukio kulttuuri/ elokuvakeskushanke keskustan maanalainen pysäköinti kävely-ympäristön kehittäminen Keskustori ja maanalainen pysäköinti. Keskustorin kehittämisessä päädyttiin esittämään ratkaisua, jossa torin koilliskulmaan esitetään rakennettavaksi asuin/ liiketalo. Rakennuksen arkkitehtuuri (korkeus, rakennusoikeus, massoittelu), tarkempi käyttötarkoitus (liiketilojen ja asunto- jen suhde) sekä hankkeen toteuttajatahot esitettiin ratkaistavaksi nk. tontinluovutuskilpailun avulla. Rakennusmassa on esitetty sijoitettavaksi siten, että se mahdollistaa nykyiset katujärjestelyt (autoliikenteen Keskuskadun ja Kalevankadun välillä). Pidemmällä aikavälillä ja esim. tapahtumien yhteydessä - alue voidaan muuttaa yhtenäiseksi tapahtuma-aukioksi. Torin alle esitettiin rakennettavaksi maanalainen n. 200 autopaikan pysäköintihalli, josta luodaan kulkuyhtey- det torin laidan kiinteistöihin. Hallin ajoramppi esitetään upotettavaksi uudisrakennuksen runkoon - ei erilliseksi rampiksi - jolloin se ei rajoita torialueen suunnittelua. Pysäköintihalli voidaan toteuttaa erillishankkeena tai sen toteutus voidaan kytkeä osaksi asuin/liiketalon rakentamista. Maakunta-aukio. Maakunta-aukion kehittämiseksi löydettiin kaksi mahdollista perusvaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 (VE1) Maakunta-aukio on esitetty uuden elokuvakeskuksen mahdollisena sijaintipaikkana. Vaihtoehdossa 2 (VE2) Maakunta-aukiolle on esitetty asuin/ liikerakentamista. Viereisen nk. Ermilän tontin kehittäminen ja täydennysrakentaminen esitettiin kiinteistönomistajalle tarjottavaksi optioksi. Selvityksessä todettiin lisäksi, että aukion alle on mahdollista rakentaa n. 110 paikan pysäköintihalli. Sen tarpeellisuus ja laajuus määräytyy pitkälti tontin käyttötarkoituksen mukaan. Kulttuuri/ elokuvakeskushanke. Osaselvityksenä kartoitettiin elokuvateatteritoiminnan kehittämismahdollisuuksia. Selvityksessä tehdyn konseptitarkastelun ja elokuvaoperaattorien haastatteluiden perusteella vaikuttaa siltä, että elokuvateatteritoiminnan kehittämiselle on edellytyksiä Seinäjoella. Vaihtoehtoina ovat toiminnan kehittäminen nykyisen elokuvateatterin puitteissa tai täysin uuden elokuvakeskuksen rakentaminen. Päätös linjasta edellyttää jatkoselvityksiä. Maanalainen pysäköinti. Keskustorin ja Maakunta-aukion ohella kortteleiden sisältä löytyy kohteita, joita voidaan kehittää maanalaisen pysäköinnin tarpeisiin (esim. nk. Forumin ja Epstorin korttelit). Näiden toteutus riippuu yksityisten kiinteistönomistajien päätöksenteosta. Kävely-ympäristön kehittäminen. Selvityksessä on tarkasteltu Seinäjoen keskustan kaupunkikuvan muodostumista ja keskeisiä kaupunkikuvallisia elementtejä. Selvitys on laadittu erityisesti Seinäjoen keskustan yleissuunnitelmaa ( ) tarkentavaksi selvitykseksi. Aiemmin laaditut kehittämisratkaisut ovat teknisesti toimivia ja soveltuvat siten toteutussuunnittelun pohjaksi. Viihtyvyyden lisäämiseksi yksityiskohtiin, kuten ilmansuuntiin (katujen valoisuus, rakennusten länsisivustojen hyödyntäminen) sekä valaisin- ja materiaalivalintoihin tulisi jatkosuunnit- kuitenkin kiinnittää erityistä telussa huomiota. Vantaalla Jaakko Pöyry Infra Mikko Marja-aho Leena Suomela

3 1 TOIMEKSIANTO Toimeksiannon kuvaus Hankkeistus käsitteenä Aiemmat selvitykset Työryhmän kokoonpano HANKKEISTUSKOHTEET JA RATKAISUMALLIT Keskustori Maakunta-aukio Kulttuuri/ elokuvakeskus hanke Keskustan maanalainen pysäköinti Kävely-ympäristö (liiteraportti 8) SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI Keskustori (Vekseliaukio) Maakunta-aukio Elokuvakeskus-hanke Keskustan maanalainen pysäköinti Kävely-ympäristön kehittäminen Liitteet Liite 1 Haastattelut Liite 2 Vuoden 1999 selvitys: Keskustori ja Maakunta-aukio (Esisuunnittelijat Oy, arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Oy) Liite 3 Keskustori ja Maakunta-aukio Liite 4 Keskustorin (ja Pollarin tontin) uudisrakennus Liite 5 VE 1 Maakunta-aukion elokuvakeskus Liite 6 VE 2 Maakunta-aukion asuin/liikerakennus Liite 7 Maanalainen pysäköinti Liite 8 Kävely-ympäristö

4 1 1 TOIMEKSIANTO 1.1 Toimeksiannon kuvaus Seinäjoen kaupunki tilasi joulukuussa 2003 Jaakko Pöyry Infralta ydinkeskustan kehittämiseen liittyvän selvityksen. Tavoitteena on ollut tuottaa ydinhankkeiksi määriteltyihin keskustan kehittämiskohteisiin liittyen sellaista konkreettista tietoa ja esisuunnitteluaineistoa, joka luo Seinäjoen kaupungille edellytykset hankkeiden välittömälle käynnistämiselle. Prosessia kutsutaan tässä raportissa hankkeistukseksi (kts. tark. kohta 1.2.) Toimeksianto rajattiin koskemaan seuraavia keskustan kehittämisen viittä ydinhanketta: Keskustori Maakunta-aukio kulttuuri/ elokuvakeskushanke keskustan maanalainen pysäköinti kävely-ympäristön kehittäminen Hankkeita koskevat ratkaisumalleja on käsitelty luvussa Hankkeistus käsitteenä Keskustan kehittämistä varten aiemmin tehdyt selvitykset H A N K K E I S T U S Kaupungin, kiinteistönomistajien tavoitteet keskustan kehittämisestä Kehittämisideoiden jalostaminen, hankesuunnitelmien laatiminen, taustaselvitykset Sidosryhmätyö (keskustelut kiinteistönomistajien ja mahdollisten toteuttajatahojen kanssa) Toteutussuunnittelu, toteutus Kuva 1 Hankkeistusprosessi.

5 2 Keskeistä Seinäjoen keskustan hankkeistuksessa on kehittämiskohteita koskevien aiempien kehittämisideoiden jalostaminen tasolle, jonka perusteella potentiaaliset toteuttajatahot (rahoittajat ja muut sidosryhmät) pystyvät tekemään päätöksiä hankkeen käynnistämisestä ja siten sitoutumaan keskustan konkreettiseen kehittämiseen. Potentiaalisten toteuttaja ja sijoittajatahojen sitoutumista on pyritty edistämään haastattelemalla työn aikana keskeisiä ydinkeskustan kiinteistönomistajia tai heidän edustajiaan sekä mm. elokuvateatterialan toimijoita (liite 1: Haastattelut). Oleellista hankkeistuksessa on ollut myös ollut niiden ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen, jotka ovat aiemmin olleet esteenä Seinäjoen keskustan kehittämiselle. 1.3 Aiemmat selvitykset Keskustan kehittämiseksi aiemmin tehty työ on tuottanut hyviä selvityksiä ja suunnitelmia. Vuonna 1999 laadittiin kaksi kattavaa selvitystä: Seinäjoen keskustan yleissuunnitelma ja Seinäjoen keskustan kaupallinen ilme ja imago selvitykset (liite 2: Vuoden 199 selvitys: Keskustori ja Maakunta-aukio). Pysäköinnin yleissuunnitelma on valmistunut Vuonna 2002 työnsä aloittanut kaupungin keskustan kehittämistyöryhmä on täydentänyt laadittuja suunnitelmia ja laatinut ehdotuksen keskustan kehittämisestä keväällä Työryhmän kokoonpano Työryhmä muodostui seuraavista henkilöistä. Seinäjoen kaupungin edustajat: Mikko Pukkinen, kaupunginjohtaja Markku Kujanpää, tekninen johtaja Hilkka Jaakola, kaavoituspäällikkö Juhani Lahti, kaupunginarkkitehti Mauri Hietala, elinkeinotoimenjohtaja Kari Havunen, suunnittelupäällikkö (liikenne, kunnallistekniikka) Martti Norja, yleiskaava-arkkitehti Erkki Välimäki, kehittämisjohtaja Jaakko Pöyry Infran edustajat: Mikko Marja-aho, arkkitehti SAFA, projektipäällikkö, Maa ja Vesi Leena Suomela, KTM, arkkitehti SAFA, JP-Terasto Mariikka Manninen, maisema-arkkitehti MARK, Maa ja Vesi Mikko Rusanen, arkkitehti SAFA, Maa ja Vesi Keijo Kaistila, tie- ja vesirakennusinsinööri, Maa ja Vesi

6 3 2 HANKKEISTUSKOHTEET JA RATKAISUMALLIT 2.1 Keskustori Lähtökohdat Yleissuunnitelma 1999 (Liite 2: Keskustori ja Maakunta-aukio, Esisuunnittelijat Oy, Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Oy) Vuonna 1999 laaditussa Seinäjoen keskustan yleissuunnitelmassa oli Keskustorista ehdotus, jossa liikenne oli jaettu torin itä- ja länsilaidoille. Keskiosa oli kehitetty tapahtuma-aukioksi, johon oli sijoitettu kahvila-ravintola, esiintymislava ja lasten leikkipaikka. Ehdotuksen ansioita oli mielestämme se, että siinä Keskustorista rakennettiin kävelyympäristöä visuaalisesti täydentävä kaupunkitila. Ehdotuksen varjopuolena pidimme liikennejärjestelyjä. Autoliikenteen siirtäminen aukion laidoille muodosti aukiosta liikennevirtojen ympäröimän, muusta kävely-ympäristöstä eristyneen saarekkeen, jonka houkuttelevuus oli kahviopaviljongin ja leikkipaikan varassa. Esitetty rakennusoikeus oli niin ikään alimitoitettu. Kahvion rakennusoikeuden myymisestä saatavat tuotot olisivat olleet vähäisiä aukion katurakentamisen kustannuksiin verrattuna. Liikennejärjestelyt muodostivat viimekädessä ongelman koko Keskustorin toteutettavuudelle. Ajoneuvoliikenteen siirtäminen torin laidoille johtaisi aukion itä- ja länsireunoilla varsin ahtaisiin jalkakäytäviin, joiden elävöittäminen terassien ym. kaupallisten palvelujen avulla olisi hankalaa. Kaupallisten toimijoiden kannalta vaikeita olivat myös maanalaisen pysäköinnin rampit, jotka ahtauttivat katutilaa sijoittuessaan suoraan liiketilojen eteen. Oletettavaa on, että liikennejärjestelyiden muuttaminen sekä pysäköintiramppien toteutus torialueelle jakaisi mielipiteitä, ja että asiasta olisi siksi vaikea saada aikaan päätöstä. Peruslähtökohdat Keskustorin suunnittelun tavoitteista ja reunaehdoista todettiin projektin alussa seuraavaa: Keskustori muodostaa tärkeän potentiaalin maanalaisten pysäköintipaikkojen rakentamiselle Keskustorin täydennysrakentaminen on tavoiteltavaa ja muodostaa merkittävän tulonlähteen kaupungille torin itälaidan Pollarin tontti vapautuu jossain vaiheessa kehittämiselle Keskustorille haetaan toteuttamiskelpoista ratkaisumallia, joka voidaan käynnistää viipymättä Totesimme, että aukion rakentamiselle olisi perusteltua etsiä sellaista ratkaisua, joka ei edellytä välittömiä muutoksia Koulukadun nykyisiin liikennejärjestelyihin. Tästä periaatteesta seuraa, että rakentamiselle mahdolliset alueet jakautuvat aukion itä- ja länsireunoille ja rakentaminen tukeutuu aukiota rajaaviin tontteihin. Keskustan ajoneuvoliikenteen muutoksia koskevat päätökset, esimerkiksi mahdollinen Koulukadun sulkeminen ajoneuvoliikenteeltä Keskustorin kohdalla, on syytä irrottaa Keskustorin rakentamista koskevasta hankkeesta ja käsitellä erikseen oman aikataulunsa mukaisesti.

7 Kohdeselvitys Keskustorin pinta-ala on n m 2. Tori-alue on kaupungin omistuksessa, käyttötarkoituksen muutos tori-alueesta muuhun tarkoitukseen edellyttää asemakaavamuutosta. Pohja-olosuhteita ei ole tutkittu. Pohjaveden korkeusasema tekee yhtä useamman kellarikerroksen rakentamisesta teknisesti vaativaa ja epätaloudellista Konseptitarkastelu ja alustava tontinkäyttöselvitys Työryhmän kanssa sovittujen lähtökohtien perusteella päädyttiin yhteisesti ratkaisumalliin, jossa rakentaminen osoitetaan Keskustorin itäreunalle, jolla on aukion geometriasta johtuen enemmän tilaa kuin länsireunalla. Niin asunnot kuin katutason palvelut hyötyvät sijainnista torin itäreunalla, jonne aurinko paistaa pitkälle iltaan lämmittäen kahviloiden ja ravintoloiden ulkoterasseja. Sijaintia perustelee myös tulevaisuudessa uudisrakennettavaksi tuleva Pollarin tontti, johon aukion täydennysrakentaminen tukeutuu niin kaupunkikuvallisesti kuin toiminnallisesti. Rakentamisen tarkemmalle sijoittelulle tutkittiin projektin kuluessa kaksi perusvaihtoehtoa: pitkänomainen rakennusmassa, joka yhdistyi Pollarin ja Nordean kiinteistöihin valokatteisen aulan välityksellä sekä tornimainen massa, joka sijoittui Pollarin tontin eteen. Tornitaloratkaisun etuja ovat toteutuksen riippumattomuus muista kiinteistöistä sekä kaupunkikuvallinen potentiaali. Koska vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole toisiaan pois sulkevia, vaan pikemminkin saman ratkaisun variaatioita, on tässä raportissa esitetty ainoastaan tornitalovaihtoehto. Rakennuksen kaupunkikuvalliset vaikutukset ja massoittelun tarkastelu on jätetty jatkosuunnittelun tehtäväksi. Tontinkäyttöluonnoksessa esitetyssä tornitalovaihtoehdossa 7 8-kerroksisen rakennusmassan ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan liiketilaa, 2. kerrokseen liike- tai toimistotilaa ja kerroksiin asuntoja. Katettu ajoyhteys maanalaisiin pysäköintitiloihin rakennetaan uudisrakennuksen yhteyteen siten, että ajo pysäköintiin tapahtuu Keskuskadulta. Ramppi on esitetty upotettavaksi rakennuksen runkoon - ei erilliseksi rampiksi - jolloin se ei rajoita torialueen suunnittelua. Ehdotuksen mukaisen uudisrakennuksen laajuus on noin 3000 kem 2. Ratkaisun kaupunkikuvallinen mielenkiinto sisältyy korkean rakennusmassan ja aukion suhteeseen. Korkea rakennus auttaa suhteuttamaan Nordean nyt suhteettoman korkealta vaikuttavaa rakennusta ympäristöönsä ja tunnustaa samalla Keskustorin merkityksen kaupungin keskipisteenä. Lisäksi korkea rakennusmassa alkaa väistämättä toimia vastaparina Koulukadun eteläpäässä sijaitsevalle Aalto-keskukselle. Ratkaisumallilla torille on mahdollista osoittaa kohtuullisen paljon rakennusoikeutta ilman, että aukio menettää väljyyden tuntuaan. Keskustorin maanalaisen pysäköinnin toteutuminen mahdollistaa rakennusoikeuden kasvattamisen lähikortteleissa sekä Pollarin tontilla tontin käytön tarkastelun ilman velvoitetta katutason pysäköinnistä. Mikäli Nordean kujalla sijaitseva pysäköinti siirretään maan alle, voidaan pysäköinniltä vapautuva tontin osa ja sen jatke Pollarin tontilla rakentaa esimerkiksi katetuksi kauppakujaksi, joka rakentuisi osaksi olemassa olevien kauppakujien sarjaa Sokokselta Epstorille. Pollarin tontin rakentaminen perustuu 2-kerroksiseen liike-/toimitilaan ja kahteen siihen liittyvään 5-kerroksiseen asuinrakennusmassaan. Asuinrakennusten pihat on sijoitettu liiketilamassojen katoille.

8 5 Ratkaisumalli mahdollistaa yhtenäisen liikekorttelin rakentumisen Keskustorin itälaidalle. Tontinkäyttöluonnoksen perustella liikekortteliin on mahdollista sijoittaa n m 2 uutta liike-/toimitilaa kahteen kerrokseen. Korttelin rakentuminen antaisi aiheen myös Nordean kiinteistön liittämisen osaksi kokonaisuutta. Keskustorin ja Pollarin kiinteistöjen rakentaminen aikaansaisi torin läheisyyteen n. 50 uutta asuntoa, joiden muodostama ostovoiman lisäys vahvistaisi osaltaan keskustan liikkeiden toimintamahdollisuuksia. Täydennysrakentamisen jälkeenkin tori säilyttää aukiomaiset piirteensä ja kehittämispotentiaalinsa tulevaisuuden tarpeita varten. Aukion halkaiseva ajoväylä rakennetaan kiveyksillä aukion visuaaliseksi osaksi. Aukion rakenteet, pinnoitteet, valaisimet, istutukset, varusteet ja kadunkalusteet suunnitellaan siten, että aukiosta rakentuu houkutteleva ja urbaani, jalankululle varattu alue. Torin länsilaidalle sijoitetaan pysäköintitason ilmanvaihtoa palveleva tekninen rakennus, jonka yhteyteen rakennetaan jalankulku- ja hissiyhteys pysäköintitasolle. Aukion toteutuksen yhteydessä harkitaan sitä, onko keskeiset jalankulkualueet aiheellista varustaa talvikunnossapitoa helpottavalla lämmityksellä. Liike-elämän tarpeet edellyttävät maanalaisen pysäköinnin lisäksi riittävää lyhytaikaista katutason pysäköintiä. Kalevankadun ja Keskuskadun lisäksi lyhytaikaista pysäköintiä palvelevia pysäköintipaikkoja osoitetaan torille Koulukadun varteen. Toria voidaan käyttää Oulun Rotuaarin tapaan liike-elämää tukevien teemapäivien ja tapahtumien sijoituspaikkana. Tapahtumien sähköistys hoidetaan torialueen kattavalla sähkö- ja teletekniikkaa palvelevalla kanavoinnilla helposti käyttöön otettavine liittymineen. Torin rakentamisen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa keskustaa kauppapaikkana torin ja sen itäpuolisen liikekorttelin rakentamisella ja kehittämisellä. Torille levittäytyvät kaupalliset palvelut, kuten kahvila- ja terassitoiminta, vahvistavat aukion elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Torin varren kiinteistöille (esim. Nordean kiinteistö, Säästöpankin kiinteistö) voi olla perusteltua myöntää lisärakennusoikeutta torilta kiinteistöjen ilmeen ja julkisivujen kohentamiseksi Hankkeen kustannukset ja rahoitus Keskustorin liike-/asuinrakennus toteutetaan yksityisrahoituksella. Koska hanke on vaativa niin päätöksenteon, kuin kaupunkikuvan näkökulmista, on hankkeen ratkaisumallin tarkastelulle perusteltua varata riittävästi resursseja. Tontinluovutuskilpailu tarjoaisi kaupungille mahdollisuuden kartoittaa Keskustorin uudisrakennuksen arkkitehtonisia ja toteutusvaihtoehtoja sekä selvittää rahoittajien mielenkiinnon hanketta kohtaan. Tontinkäyttöluonnoksessa esitetyn kaltaisen liike-asuinrakennuksen rakennuskustannukset ilman tonttikustannuksia ovat n. 3,3 milj. euroa (alv. 0%), laajuus n br-m 2. Kustannuksissa ei ole huomioitu maanalaisen pysäköinnin osuutta, joka rakennukselle jyvitettynä on n euroa (kustannusarviona on käytetty euroa / autopaikka, pysäköintipaikkatarpeeksi arvioitu n. 40 paikkaa.) Kustannuslaskennan hintataso on 58/ Hankkeen aikataulu ja toteuttamisedellytykset Keskustorin rakentaminen kytkeytyy kiinteästi maanalaisen pysäköinnin rakentamiseen niin teknisesti kuin aikataulullisesti. Koska Pollarin tontin rakentamisen käynnistymisestä ei tällä hetkellä ole varmuutta, on Keskustorin rakentamista syytä tarkastella omana

9 6 itsenäisesti käynnistettävänä hankkeenaan, johon Pollarin ja Nordean tonttien myöhempi kehittäminen tukeutuu. Keskustorin rakentaminen edellyttää kaavamuutoksen. Keskustorin rakentamisen laajuus ja vaativuus asettaa suunnittelun tavoitteet korkealle. Vaikka rakentaminen on teknisesti mahdollista toteuttaa Pollarin tontin rakentamisesta riippumatta, on kohteesta perusteltua laatia tarkempi tarkastelu, jossa on Keskustorin rakentamisen lisäksi otettu huomioon myös Pollarin ja Nordean tonttien käyttö sekä maanalaisen pysäköinnin ratkaisut. Tällainen tarkastelu olisi mahdollista toteuttaa esimerkiksi tontinluovutuskilpailulla. Aikataulullisesti hanke voisi edetä siten, että tontinluovutuskilpailu järjestettäisiin 2004 ja ratkaistaisiin alkuvuodesta Kilpailusta saadun tuloksen perusteella käynnistettäisiin kaavamuutosprosessi, joka voisi limittyä rakennussuunnittelun kanssa tavoitteena rakennusluvan myöntäminen hankkeelle vuoden 2005 lopulla. Pysäköintilaitoksen toteuttaminen ajoittuisi vuosille siten, että laitos olisi käytössä syksyllä Asuinrakennuksen työmaa käynnistyisi syksyllä 2006 ja rakennus valmistuisi vuodenvaiheessa Rahoittajien kiinnostus torin liike-/asuinrakennukseen lienee ilmeinen, sillä keskeinen sijainti ja laajuus kohottavat kohteen myyntiarvon kohtuullisen korkealle. Hankkeeseen kiinteästi liittyvän maanalaisen pysäköinnin toteutus on selostettu tarkemmin kohdassa Johtopäätökset ja suositukset Suunnittelutehtävän vaativuuden, kohteen keskeisen sijainnin ja kohteeseen liittyvän yleisen mielenkiinnon takia olisi kohteen tutkiminen arkkitehtikilpailulla hyvin perusteltua. Kokonaisuuden kannalta ns. tontinluovutuskilpailu olisi tehokas keino mitata Keskustorin rakentamisen toteutuskelpoinen potentiaali. Kilpailun tuloksena kaupunki saisi hyvän ja perustellun läpileikkauksen rakentamisen vaihtoehdoista päätöksenteon ja kaavoituksen pohjaksi. Lisäksi arkkitehtikilpailu keräisi hankkeelle positiivista julkisuutta. Jos kilpailun tarkastelualue laajennettaisiin ideoinnin osalta itäpuoliseen kortteliin, saisi kaupunki suunnitelmamateriaalia, joka voisi nopeuttaa Pollarin ja Nordean tonttien kehittämisen käynnistymistä. Hankkeen eteneminen kohti konkreettista toteutusta on tärkeää keskustan liike-elämän ja elinvoimaisuuden säilymisen kannalta. Kehittämisen vaiheittainen jatkuminen tontinluovutuskilpailun muodossa vahvistaisi kaupan uskoa keskustaan kauppapaikkana.

10 7 2.2 Maakunta-aukio Lähtökohdat Halu ja tarve Maakunta-aukion kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen on nousut esille useissa aiemmissa keskustan kehittämistä käsittelevissä selvityksissä. Vuoden 1999 selvityksessä aukiolle oli luonnosteltu 3-salinen elokuvateatteri. Keväällä 2003 valmistuneessa Seinäjoen keskustan kehittämisraportissa ei otettu sen tarkemmin kantaa rakentamisen luonteeseen eikä laajuuteen, mutta esitettiin maakunta-aukion muuttamista kaavamuutoksella liikekorttelialueeksi. Tontin myynnistä saatavat tuotot esitettiin käytettäväksi kaupunkikeskustan kehittämiseen. Yksimielisyys kehittämisestä on olemassa, lopullinen esitys käyttötarkoituksesta on puuttunut. Tämän selvityksen tuloksena Maakunta-aukiolle löydettiin kaksi vaihtoehtoista ratkaisua: VE1 Maakunta-aukion kehittäminen uuden elokuvakeskuksen sijaintipaikkana VE2 Maakunta-aukion kehittäminen asuin- ja liiketalokorttelina Vaihtoehtotarkasteluiden yhteydessä tutkittiin myös maanalaisen pysäköintihallin toteutusmahdollisuuksia Kohdeselvitys Marilynin aukion pinta-ala on noin 1972 m2. Aukio rajautuu pohjoissivustaltaan Kalevankatuun, lännessä Puistopolkuun, etelässä nk. Ermilän tonttiin sekä idässä Marilynin kiinteistöön. Käyttötarkoituksen muutos torialueesta muuhun toimintaan edellyttää asemakaavamuutosta. Aukion pohja-olosuhteita ei ole tutkittu Konseptitarkastelu ja alustava tontinkäyttöselvitys VE 1 Maakunta-aukion elokuvakeskus (Liite 5) Vaihtoehtoa 1 (elokuvakeskus) on käsitelty erikseen kohdassa 2.3. VE 2 Asuin/ liikerakentaminen (Liite 6) Vaihtoehtoiseksi käyttötarkoitukseksi elokuvakeskukselle on aukion kehittäminen asuin-liiketalokorttelina. Tontinkäyttöluonnoksessa tontille on sijoitettu 5 kerrosta korkea rakennus, jonka kadunvarsikerros ja Puistopolulle avautuva reuna on liiketilaa. Liiketilojen laajuutta ja asuntojen määrää, rakennusoikeutta sekä massoittelua on mahdollista tutkia tarkemmin mahdollisen jatkosuunnittelun aikana. Tontinkäyttöluonnoksessa esitetyn ratkaisun asuin-liiketaloratkaisun rakennusoikeudeksi on esitetty n k-m 2. Ratkaisun mukainen autopaikkatarve on n. 30 autopaikkaa. Tarkastelussa on lisäksi esitetty ratkaisu, jossa nk. Ermilän tontilla sijaitsevan toinen matala asuin/ liikerakennus on purettu (nyk. bingohallin rakennus) ja korvattu uudisrakennuksella. Tontinkäyttöluonnoksessa esitetyn uudisrakennuksen kerrosala on n k-m 2. Ratkaisun mukainen autopaikkatarve koko tontilla on n. 45 autopaikkaa.

11 8 Rakentamisen yhteydessä Maakunta-aukion pysäköintihallia olisi tarvittaessa mahdollista laajentaa Ermilän tontin alle. Ermilän tontin uudisrakentaminen ja maanalaisen pysäköintihallin toteutus on esitetty kiinteistönomistajille tarjottavana mahdollisuutena, toteutusoptiona; Maakunta-aukion asuin/ liikerakentaminen ei sinällään edellytä toimenpiteitä Ermilän tontilla Hankkeen kustannukset ja rahoitus VE 1 Maakunta-aukion elokuvakeskus. Vaihtoehdon 1 kustannuksia ja rahoitusta on tarkasteltu kohdassa VE2 Asuin/ liikerakentaminen. Hanke toteutetaan yksityisrahoitusmallilla. Tontinkäyttöluonnoksessa esitetyn tyyppisen, 2000 k-m 2 laajuisen asuin-liiketalon rakentamiskustannukset (ilman tonttia) ovat n. 2,2 milj. euroa. Mahdollisen 30 autopaikkaa käsittävän pysäköintihallin kustannuslisä on n euroa. Jos Ermilän tontin kehittäminen ja lisärakentaminen kytkeytyy Maakunta-aukion kehittämiseen, Ermilän kiinteistö voi lunastaa Maakunta-aukion alle rakennettavan pysäköintilaitoksen paikkoja ja osallistua siten hallin kustannuksiin Hankkeen aikataulu ja toteuttamisedellytykset VE 1: Maakunta-aukion elokuvakeskus. Vaihtoehdon vaiheistusta, aikataulua ja toteuttamisedellytyksiä on tarkasteltu kohdassa VE2 Asuin/ liikerakentaminen. Jos Maakunta-aukion käyttötarkoitukseksi päätetään asuin/ liikerakentaminen, hankkeen jatkosuunnittelu voidaan käynnistää heti Johtopäätökset ja suositukset Kummassakin tutkitussa vaihtoehdossa on etunsa ja heikkoutensa. Elokuvakeskuksen etuna on sen positiivinen, kaupunkikeskustan toimintaa aktivoiva vaikutus. Heikkoudet liittyvät hankkeen rahoitukseen, joka edellyttää mahdollisesti kaupungin mukaantuloa. Asuin- ja liikerakentamisvaihtoehdon etuna on, että hanke voidaan saada nopeasti käyntiin. Lisäksi kohde on puhtaasti yksityisrahoituksella toteutettava ratkaisu. Potentiaalisen rakennusoikeuden määrä huomioon ottaen, kaupungin tontista saatava hinta (pysäköintihalleineen) on todennäköisesti myös korkeampi kuin jos aukio päätetään varata elokuvakeskukselle tai muuhun julkisluonteiseen toimintaan. Kaupunkikeskustan elävöittämisen perusteella suosittelemme Maakunta-aukiolle ensisijaisesti elokuvakeskus-vaihtoehtoa (VE1). Asuin/ liikerakennusvaihto on varteenotettava vaihtoehto, jos uutta elokuvakeskusta ei rakenneta, tai jos sille pystytään osoittamaan vaihtoehtoinen paikka jatkosuunnittelun aikana.

12 9 2.3 Kulttuuri/ elokuvakeskus hanke Lähtökohdat Aiemmissa keskustan kehittämisselvityksissä on noussut esille toive keskustan kulttuuritarjonnan ja erityisesti elokuvateatteritoiminnan kehittämisestä. Keskustelun viemiseksi konkreettisemmalle asteelle asia päätettiin nostaa erilliseksi selvitysosioksi. Toimeksiannossa tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa: VE1 VE2 Toiminnan kehittäminen uuden rakennuksen puitteissa (erillinen elokuva/ kulttuurikeskushanke). Alustavana sijaintivaihtoehtona tukittiin Maakunta-aukion tonttia. Elokuvateatteritoiminnan kehittäminen nykyisen Marilynin kiinteistön puitteissa (esim. teatterin laajentaminen) Selvitystä varten haastateltiin Seinäjoen Marilyn-elokuvateatterioperaattoria sekä potentiaalisia muita operaattoreita. Lisäksi haastateltiin Marilynin kiinteistön manageroinnista vastaavaa tahoa (liite 1 Haastattelut) Kohdeselvitys Teknisiä tai muita Marilynin kiinteistöön ja Maakunta-aukioon liittyviä erillistutkimuksia ei tätä selvitystä varten tehty. Tiedot perustuvat haastatteluista ja olemassa olevista dokumenteista koottuihin tietoihin. Maakunta-aukio. Kts tarkemmin kohta 2.2 Maakunta-aukio. Marilynin kiinteistö. Marilynin kiinteistön omistaa työeläkevakuutusyhtiö Varma. Rakennus on valmistunut Sen kokonaisala on 2 762m 2, huoneistoala 2 041m 2 ja tilavuus m 3. Kohteessa tehtiin vuonna 1976 kevyitä saneeraustoimenpiteitä. Kuntokartoitusta ei ole tehty. Rakennuksella on erityislaatuinen historia. Valmistuessaan tämä 75 miljoonaa markkaa maksanut maakunnan väen yhteinen urheilu- ja kulttuurikeskus oli vilkkaassa käytössä. Maakuntatalo oli paikkakunnalla toimineiden maakunnallisten yhdistysten ylpeyden aihe ja pohjalaisen maakuntahengen symboli. Maakuntatalo käsitti 650-paikkaisen juhlasalin, useita tilavia kokoushuoneita, harjoitustilat palloilua ja voimailua varten, teatteriravintolan, useita liikehuoneistoja sekä maakunnan ensimmäisen uima-altaan. Maakuntatalon sisähallin seinää koristaa taitelija Arvi Bromanin fresko Lakeuden kansan vaellus. (Suora lainaus teoksesta Kun kauppa kävi, jotta pirellä piti, toim. Aki Mäki, 1988.) Sittemmin rakennuksessa on ollut erilaista toimintaa. Uuden uimahallin valmistuttua vuonna 1977 tiloissa sijaitsi market-myymälä. Elokuvateatteri on nykyisin rakennuksen suurin vuokralainen. Kahdessa kerroksessa pinta-alaa on yhteensä 718 m 2, pitäen sisällään kolme elokuvasalia (Marilyn1 297 m 2 / 320 paikkaa; Marilyn2 n.70 m 2 / 70 paikkaa; ja Marilyn3 n. 50m 2 / 50paikkaa), aula/ lämpiö- ja sosiaalitilat sekä tekniset tilat Konseptitarkastelu ja alustava tontinkäyttöselvitys Toimeksianto käsitti konseptitasoisen tarkastelun, jonka puitteissa tutkittiin elokuvateatteritoiminnan tilatarpeet ja taloudelliset toteuttamisedellytykset, sekä se, onko toiminnot

13 10 mahdollista koota yhdeksi kulttuuri/elokuvakeskushankkeeksi. Konseptitarkastelun avulla haettiin myös vastausta siihen, miten hyvin lähtökohdaksi otetut olevat kaksi toteutusvaihtoehtoa palvelevat elokuvateatteritoiminnan (ja laajemmin kulttuuritoiminnan) kehittämistä Seinäjoella. Konseptitarkastelun tueksi laadittiin kaksi vaihtoehtoista tontinkäyttöluonnosta (liitteet 5 ja 6). VE1 Maakunta-aukion elokuvakeskus (Liite 5) Vaihtoehdossa 1 (VE1) on esitetty ratkaisu, jossa Maakunta-aukiolle on sijoitettu uusi elokuvakeskus. Tontinkäyttöluonnoksessa on selvitetty, että aukiolle on mahdollista rakentaa 4 elokuvasalia käsittävä 2-kerroksinen elokuvakeskus, jonka laajuus on n k-m 2. Salit on mahdollista sijoittaa toiseen kerrokseen, jolloin katutasoon sijoittuisi esim. erikoisliike- ja kahvila/ ravintolatiloja. Keskukselle voidaan osoittaa n. 10 pysäköintipaikkaa omalla tontilla. Rakennuksen alle on myös mahdollista rakentaa maksimissaan 110 autopaikan pysäköintilaitos. Kuten vaihtoehdossa VE2, tässäkin vaihtoehdossa Ermilän tontille on mahdollista rakentaa bingohallin rakennuksen korvaava uudisrakennus. (kts. tarkemmin kohta 2.2.3) VE2 Marilynin teatterin kehittäminen (Liite 6) Vaihtoehdossa 2 (VE2) on esitetty ratkaisu, jossa nykyistä elokuvateatterikiinteistöä (Marilynin kiinteistö) on laajennettu yhdellä 300-paikkaisella salilla. Lisäksi katutason tiloihin on esitetty sijoitettavaksi elokuvateatteritoimintaa tukevia tiloja, kuten kahvila/ ravintola. Maakunta-aukiolle on esitetty asuin/ liikerakentamista Hankkeen kustannukset ja rahoitus Seinäjoen tapaan elokuvateatterit toimivat useimmiten vuokratiloissa. Alan yleinen käytäntö on, että teatterioperaattori vastaa teatterin edellyttämän tekniikan ja sisustuksen (penkit yms.) toteutuksesta, kiinteistönomistaja varsinaiseen rakennukseen kohdistuvista kustannuksista. Seuraavassa on arvioitu tarkasteluvaihtoehtojen kustannuksia. VE1 Maakunta-aukion elokuvakeskus Kustannukset. Uuden elokuvakeskuksen kustannusarvio riippuu toteutuskonseptista ja hankkeen lopullisesta laajuudesta: toteutetaanko keskus puhtaana elokuvateatterina, vai liittyykö keskukseen muita tiloja (liiketilat tms.). Vaihtoehto VE1:n mukaisen 4-salisesta elokuvateatterista ja liiketiloista koostuvan hankekokonaisuuden kustannusarvio on n. 4,1 milj. euroa (hankkeen laajuudeksi arvioitu n k-m 2 ). Elokuvakeskuksen osuus kustannuksista on noin 2,7 miljoonaa euroa (alv. 0%), josta varustelun ja sisustuksen osuus on n %. Elokuvateatterin kustannusarviossa sen laajuudeksi on arvioitu 4-salia/ n. 650-paikkaa, pinta-alaksi n k-m 2.

14 11 Kustannuslaskennan hintataso on 58/ Kustannuksissa ei ole huomioitu keskuksen alle hankkeen yhteydessä mahdollisesti rakennettavan pysäköintilaitoksen toteutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Pysäköintilaitoksen toteutusta ja kustannuksia on käsitelty erikseen kohdassa 2.3. Rahoitus. Elokuvateatteri tulisi pyrkiä rahoittamaan elokuvaoperaattorin järjestämällä yksityisrahoitusmallilla. Uuden elokuvakeskuksen toteutus saattaa kuitenkin edellyttää kaupungin mukaantuloa, esim. hankkeen takaajana. Kaupungin mukaantuloa edellytetään varmuudella, jos keskuksen alle halutaan rakentaa yleinen pysäköintilaitos. VE2 Marilynin teatterin kehittäminen Rakennustekniset kustannukset. Koska teatteriin ei ole tehty kuntokartoitusta, tarkkojen kustannusten arvioimiseen ei ole edellytyksiä tämän selvityksen puitteissa. Karkealla tasolla voidaan arvioida, että vaihtoehto VE2:ssä esitetyn yhden uuden, noin 300-paikkaisen elokuvateatterisalin rakentamisen kustannukset ovat n. 1,0 milj. euroa (alv. 0%) Kustannusarviossa on oletettu, että uuden teatterisalin rakentamisen yhteydessä joudutaan tekemään taloteknisiä korjauksia ja rakentamaan mm. uusi ivkonehuone ja väestönsuoja. Nämä kustannukset on sisällytetty yllä olevaan arvioon. Varustelu ja sisustus. Uuden salin rakentamisen ohella ratkaisu edellyttää olemassa olevan elokuvateatterin peruskorjaamista. Kolmisaliselle elokuvateatterille tehtävän peruskorjauksen kustannukset ovat noin 1,2 milj. euroa. Peruskorjauksen yhteydessä tulisi lisäksi vähintäänkin uudistaa salien sisustus. AV-tekniikan uudistaminen tullee myös ajankohtaiseksi lähivuosina, digitaalitekniikan kehittymisen myötä. Sisustuksen uudistamisen kustannukset ovat n euron luokkaa. Tekniikan uudistamisen kustannukset ovat n euron luokkaa. Kustannukset yhteensä. Vaihtoehto VE2:n mukaisen ratkaisun - yksi uusi sali, vanhan elokuvateatterin korjaus yhteenlasketut kustannukset ovat arviolta 2,5 milj. euroa. Kustannuksissa ei ole huomioitu tontin pysäköintipaikkojen menetyksestä ja uusien paikkojen lunastamisesta aiheutuvia kustannuksia. Peruskorjattavien tilojen korjausasteeksi on arvioitu n. 60%. Kustannuslaskennan hintataso on 58/ Rahoitus. Elokuvateatterin kehittämisen kustannukset jakautuvat kiinteistönomistajan ja elokuvateatterioperaattorin kesken Hankkeen aikataulu ja toteuttamisedellytykset VE1 Maakunta-aukion elokuvakeskus VE1 tarkoittaa uuden elokuvakeskuksen rakentamista kaupungin omistuksessa olevalle tontille. Tontinkäyttöluonnosten ja elokuva-alan toimijoiden alustavien kannanottojen perusteella vaikuttaa, että edellytykset uuden elokuvakeskuksen rakentamiselle ovat olemassa. Hankkeen eteenpäin vieminen edellyttää kuitenkin tarkentavia keskusteluita potentiaalisten elokuvaoperaattorien kanssa hankkeen laajuuden ja muiden suunnittelun reuna-ehtojen täsmentämiseksi. Lisäksi on huomioitava, että elokuvakeskuksen mahdollinen toteuttaminen Maakuntaaukiolle on sidoksissa aukiolle kaavaillun maanalaisen pysäköinnin toteutukseen.

15 12 Elokuvakeskuksen toteutus edellyttää kaavamuutoksen. VE2 Marilynin teatterin kehittäminen VE2 mukaisessa ratkaisussa on kyse yksityisessä omistuksessa olevan kiinteistön kehittämisestä. Hankkeen toteuttaminen ja toteutusaikataulu riippuvat siten viime kädessä siitä, ovatko kiinteistönomistajan ja elokuvayrittäjänä toimivan vuokralaisen halu ja resurssit riittävät keskuksen uudistamisen edellyttämiin sekä siitä, millä aikavälillä eri osapuolet pääsevät sopimukseen hankkeen rahoituksesta ja kustannusten jaosta. Teatterin peruskorjauksen ja laajennuksen kustannuksiksi arvioitiin edellä n. 2,5 milj. euroa Johtopäätökset ja suositukset Uusien elokuvateattereiden myötä (esim. Porin Promenadikeskus, Tampereen Plevna, Helsingin Tennispalatsi jne.) elokuvateatteriasiakkaiden vaatimustaso on kohonnut ja odotukset elokuvateattereita kohtaan ovat kasvaneet. Teattereiden odotetaan tarjoavan muutakin kuin pimeän salin, valkokankaan ja pehmeät penkit, joilla istua 2,5-tuntisen esityksen ajan. Elokuvateatterissa käynti on yhä enenevissä määrin muuttumassa kokonaisvaltaisemmaksi vapaa-ajan viettotavaksi, koko illan mittaiseksi tapahtumaksi esim. yhdistettynä ravintolaillalliseen tai jopa taidenäyttelyssä käyntiin. Myös operaattoripuolella elokuvateatteritoiminta on murrosvaiheessa. Jo nyt elokuvateattereissa järjestetään yritys- ja teematapahtumia, saleja käytetään päiväkäytössä kokoustiloina, digi-tekniikan myötä teatterien monikäyttöisyys kasvaa entisestään. Alan muutoksessa mukana oleminen edellyttää myös operaattoreilta tulevaisuudessa yhä kokonaisvaltaisempaa otetta: elokuva- ja viihdealan monitaituruutta. Yksiselitteistä vastausta siihen, kumpi ratkaisu olisi Seinäjoella toimivampi uuden teatterin rakentaminen vai vanhan kunnostaminen ei selvitystä varten käytössä olevilla tiedoilla ole mahdollista tehdä. Elokuvateatterin tilatarpeet huomioon ottaen Maakuntaaukio sopisi uuden elokuvakeskuksen sijaintipaikaksi. Toisaalta myös Marilynin kiinteistöä on mahdollista kehittää elokuvateatterina. Olemassa olevaa rakennusta on mahdollista kunnostaa ja esim. laajentaa yhdellä salilla. Rakennuksen talotekniset korjaustarpeet sekä elokuvien vaatiman tekniikan ja äänentoistolaitteiden uudistaminen ja sijoittaminen vanhaan rakennukseen edellyttävät kuitenkin investointeja, joita suunniteltaessa tulee pohdittavaksi uudistuksen hyödyt ja kustannukset: kuinka kauas tulevaisuuteen kunnostus on ratkaisu? Lopulliseen päätökseen vaihtoehtojen paremmuudesta vaikuttavat kustannusten ohella kuitenkin monet muut seikat, kuten rahoitusmalli (mahdolliset tuet) sekä operaattorin, kiinteistönomistajan sekä kaupungin näkemykset. Elokuva/kulttuurikeskushanketta koskevat jatkotoimenpiteet on kuvattu yksityiskohtaisemmin kohdassa Keskustan maanalainen pysäköinti Lähtökohdat Tavoite keskustan kortteleiden tiivistämisestä lisää tarvetta maanalaisen pysäköinnin toteutukseen. Maanalaiseen pysäköintiin liittyy luontevasti myös huoltoliikenteen osittainen siirtäminen maan alle.

16 13 Selvityksemme mukaan maanalaista pysäköintiä on mahdollista sijoittaa keskustassa ainakin seuraaville, kaupungin omistuksissa oleville tonteille: 1. Keskustori 2. Maakunta-aukio 3. Katualueet (yhteydet yksityisiin laitoksiin) Yksityisillä tonteilla sijaitsevia pysäköintilaitosten mahdollisia sijoituspaikkoja ovat: 4. Keskustorin maanalaisen pysäköinnin laajennus Pollarin tontille ja Ilkan viereiselle tontille 5. Forumin kortteli, Epstori ( ja Ermilän tontti) Kohdeselvitys Maaperä- tai muita erillistutkimuksia ei tätä selvitystä varten tehty. Tiedot perustuvat haastatteluista ja olemassa olevista dokumenteista koottuihin tietoihin Konseptitarkastelu ja alustava tontinkäyttöselvitys Seuraavassa on kuvattu maanalaisen pysäköinnin kehittämiskohteet. Kohteet on esitetty liitteessä Keskustori (184 ap) Selvityksen perusteella Keskustorin pysäköintilaitokseen on mahdollista sijoittaa noin 184 autopaikkaa. Tässä laskelmassa ei ole otettu huomioon asuinrakennuksen väestönsuojaa. Kun Keskustorin uudisrakennuksen tarve on noin 40 autopaikkaa, jää ulkopuoliseen käyttöön noin 140 autopaikkaa. Ajoyhteys pysäköintilaitokseen järjestetään Keskuskadulta uudisrakennuksen yhteyteen. Rakentamisen yhteydessä voidaan aukaista ajoyhteys Keskustorin länsilaidalla sijaitsevan Säästöpankin pysäköintikellariin. Tämä avaa myös mahdollisuuden ketjuttaa pysäköintitiloja aina Maakunta-aukiolle saakka, ja harkita uudelleen maanalaisen pysäköinnin ajoyhteyksiä. 2. Maakunta-aukio (max 110 ap) Maakunta-aukion pysäköintilaitoksen laajuus tulee harkita tontin käyttötarkoituksen ja lähikortteleiden toimintojen pysäköintitarpeen perusteella. Tontille on mahdollista rakentaa n. 110 autopaikan pysäköintilaitos. Mikäli tontti käytetään asuinrakentamiseen, on oma tarve noin 30 autopaikkaa. Elokuvakeskuksella autopaikkojen tarve on tätä pienempi. Mikäli maanalainen pysäköintilaitos rakennetaan, on kellarikerrokseen perusteltua rakentaa myös väestönsuoja ja tavaraliikennettä palvelevia tiloja. Kaikki edellä mainittu huomioon ottaen autopaikkoja jäisi ulkopuolisen käyttöön Pysäköintilaitos on mahdollista liittää Kalevankadun toisella puolella sijaitsevaan pysäköintitilaan kadunalaisella ajoyhteydellä. Tarvetta ylimääräisille pysäköintipaikoille voisi olla Ermilän tontilla, mikäli kiinteistön tonttitehokkuutta haluttaisiin korottaa. Muita käyttäjiä voisivat olla ns. Marilynin kiinteistön käyttäjät erityisesti silloin, jos kiinteistön käytön kehit-

17 14 täminen edellyttäisi lisärakentamista, joka siirtäisi maanpäällistä pysäköintiä tontilta pois. 3. Katualueet (yhteydet yksityisiin pysäköintilaitoksiin) Keskustorin pysäköintilaitoksen suunnittelun yhteydessä on syytä selvittää yksityisten kiinteistönomistajien tarpeet maanalaisista ajoyhteyksistä kellarikerroksessa sijaitseviin pysäköintilaitoksiinsa. Yhteyksiä on teknisesti mahdollista rakentaa katualueen kautta esimerkiksi Osuuspankin ja Epstorin pysäköintilaitoksiin. 4. Laajennus Pollarin tontille ja Ilkan viereinen tontti (130 ap) Pollarin tontin rakentamisen yhteydessä kannen alle on periaatteessa mahdollista rakentaa 130 autopaikkaa. Jos Pollarin kiinteistön väestönsuojat ja liiketilojen huoltopiha rakennetaan kannen alle, vähenee lukumäärä noin 100 autopaikkaan. Tässä esitetyssä ratkaisussa Pollarin kiinteistön autopaikkatarve kokonaisuudessaan on noin 50 ap. Laajennus voidaan rakentaa joko pelkästään Pollarin tontille tai laajentamalla sitä joko katualueelle tai edelleen Ilkan viereiselle tontille (ks. liite 7). 6. Forumin kortteli, Epstori ( ja Ermilän tontti) Maakunta-aukion itäpuolisen, Mikko Laitilan omistuksessa olevan kiinteistön kellarissa oleva tila on mahdollista muuttaa pysäköintilaitokseksi, jonne ajoyhteys olisi Kauppakadulta tontin 5 kautta. Pysäköintilaitokseen olisi mahdollista osoittaa n. 80 autopaikkaa. Mikäli pysäköintilaitos toteutuisi, olisi ajoyhteyden mahdollista palvella myös tontin 2 pysäköintitilaa, jonka Koulukadulta toimiva ajoyhteys on osoittautunut hankalaksi ja maanpäällisten tilojen kehittämisen esteeksi. Epstorin kehittämisen yhteydessä on tutkittu korttelin maanalaisen pysäköintihallin laajentamista. Myös Ermilän tontilla voisi olla kiinnostusta oman maanalaisen pysäköintitilan rakentamiseen, mikäli tonttia kehitetään lisärakentamisella. Tontinkäyttöluonnoksen mukaisen lisärakentamisen jälkeen tontin autopaikkatarve olisi noin 45 autopaikkaa (mitoitusperusteena tontin kerrosala n kem 2 ) Hankkeen kustannukset ja rahoitus Kustannukset. Keskustorin maanalainen pysäköintilaitos. Hankkeen laajuus on noin 5200 br-m 2, hankkeen rakennuskustannukset ilman torin pintarakenteita, valaistusta, kalusteita ja varusteita on n. 2,8 milj. euroa (alv 0%). Autopaikkakohtaiseksi kustannukseksi muodostuu n euroa. Kustannuslaskennan hintataso on 58/ Rahoitus ja toteutus. Hankkeen rahoitukseen vaikuttaa, toteutetaanko se erillishankeena, vai kytketäänkö hankkeen toteutus maanpäälliseen rakentamiseen. 1) Jos halli rakennutetaan erillishankkeena, hallin rakennuttajana toimii erillinen, hallin omistajaksi jäävä uusi tai jo olemassa oleva halliyhtiö. Halliyhtiön osakkuus muodostuisi tässä vaihtoehdossa autopaikkoja lunastavista kiinteistönomistajista, muista keskusta-alueen toimijoista/ yrityksistä sekä Seinäjoen kaupungista. Kaupungilla olisi halliyhtiön pääasiallisena omistajana tässä mallissa ensisijainen vastuu rakennuttamisesta.

18 15 2) Toisena vaihtoehtona on, että pysäköintihallin rakennuttaminen kytketään maanpäällisen asuin/ liikerakennuksen toteutukseen siten, että esim. tontinluovutusehdossa ja/ tai tontinluovutuskilpailuun osallistuvilta edellytetään, että maanpäällisen asuin/ liikerakennus rakennuttajataho/ryhmä ottaa vastuun myös hallin rakentamisesta ja rahoituksesta. Tämä malli perustuu siten edellä esitettyä selkeämmin yksityisrahoitusmalliin. Hallinnollisesti asuin/ liikekiinteistöstä ja halliyhtiöstä muodostettaisiin erilliset yhtiöt. Ero näissä kahdessa mallissa on, että jälkimmäinen malli antaa enemmän liikkumavaraa rahoitus/omistusjärjestelyihin ja etenkin kaupungin osakkuuteen ja vastuuseen hallin rakennuttamisesta Hankkeen aikataulu ja toteuttamisedellytykset Keskustorin maanalainen pysäköintilaitos. Aiemmin tehtyjen selvitysten (kevään 2003 raportti) ja tätä selvitystä varaten tehtyjen haastattelujen perusteella vaikuttaa, että alustavaa kiinnostusta pysäköintihallin toteuttamiseen ja hallipaikkojen lunastamiseen löytyy. Hankkeen vieminen toteutusasteelle ja rahoittajatahojen sitoutuminen hankkeeseen edellyttävät kuitenkin tarkempia teknis-taloudellisia selvityksiä todellisten rakennuskustannusten selvittämiseksi. Nämä asiat tulee selvittää osana hankesuunnitelmaa (kts. tarkemmin kohta 3.4.). Maakunta-aukion pysäköintilaitos. Maakunta-aukion pysäköintihalli on esitetty toteutusoptiona. Se, toteutetaanko halli yleisenä vai yksityisenä pysäköintihallina riippuu siitä, varataanko Maakunta-aukio tulevaisuudessa asuin/ liikerakentamiseen vai julkisluontoiseen rakentamiseen (kts. tarkemmin kohta 2.2.) Pysäköintihallin toteutus on luonnollisesti kytköksissä maanpäällisten rakentamisen toteutusaikatauluun Johtopäätökset ja suositukset Keskustorin pysäköintihallin toteutusta viedään eteenpäin. Maakunta-aukion pysäköintihallin tarpeellisuus selvitetään Maakunta-aukion käyttötarkoituksesta päättämisen yhteydessä. Jatkotoimenpiteet on kuvattu tarkemmin kohdassa Kävely-ympäristö (liiteraportti 8) Kävely-ympäristön kehittämistä on käsitelty erillisessä liiteraportissa Kävelykeskustan kehittämisperiaatteita kaupunkikuvallisesta näkökulmasta tarkasteltuna (liite 8).

19 16 3 SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 3.1 Keskustori Suositukset jatkotoimenpiteiksi: 1) Kaupungin päätös keskustorin koilliskulman varaamisesta asuin/ liikerakentamiseen 2) Tontinluovutuskilpailun järjestäminen. Kilpailuehdotusten perusteella määritellään: rakennusoikeus arkkitehtoninen hahmo (massoittelu) liittyminen ympäristöön (torialue, Pollarin tontti) fyysinen liittyminen maanalaisen pysäköintiluolaan hankkeen rahoitus, toteuttaja/sijoittajaryhmä 3) Kaavamuutoksen käynnistäminen, tontin luovutus toteuttajataholle 3.2 Maakunta-aukio Suositukset jatkotoimenpiteiksi: 1) Kaupungin päätös maakunta-aukion varaamisesta elokuvateatterille tai asuin/ liikerakentamiseen (kts. tarkemmin kohta elokuvateatteri-hanke) 2) Kaavamuutoksen käynnistäminen, tontin luovutus toteuttajataholle 3.3 Elokuvakeskus-hanke Suositukset jatkotoimenpiteiksi: 1) Elokuvakeskus-hankkeen selvittämistä jatketaan erillisselvityksen puitteissa kevään aikana. Selvitettävät osakokonaisuudet: A) Uuden elokuvakeskuksen toteutusmallin tarkentaminen rahoituksen/ rahoitusmallin sekä muiden toteutuksen reunaehtojen tarkempi selvittäminen (jatkoneuvottelut potentiaalisten operaattorien kanssa) keskuksen sijainnin määrittely (Marilynin kiinteistö, Maakunta-aukio vai jokin muu operaattorien osoittama paikka). Tarvittavat mitoitustarkastelut. operaattorin valinta (jatkokeskustelut operaattori(e)n kanssa) laajuuden ja palvelujen tarkempi määrittely (operaattorien ja mahdollisten yhteistyökumppanien yksityiskohtaisemman konseptin huomioiminen) esisopimus kaupunki- operaattori-sijoittaja tontin varaamisesta (tontin luovutusehdoista sopiminen) tai operaattorin-kiinteistönomistajan välinen sopimus Marilynin kiinteistön kehittämisestä varsinaisen hankesuunnittelun käynnistäminen (hankesuunnitelman laatiminen)

20 17 B) Maakunta-aukion maanalaisen pysäköintihallin toteutustarkastelu (kaavaillun elokuvakeskuksen alla) hallin toteuttajatahot - elokuvakeskuksen osallistuminen pysäköintihallin toteutukseen - naapurikiinteistöjen osallistuminen toteutukseen (neuvottelut: mm. Seurakunta/ Ermilän tontin rakennusoikeuden lisääminen ja varaaminen asuntorakentamiselle, mukaantulo pysäköintihallin toteutukseen) - kaupungin osallistuminen toteutukseen - muut tahot tekniset tarkastelut - kustannusten arviointi (maaperätutkimus, kunnallistekniikka) - muut erityispiirteet: mm. osa hallista elokuvakeskuksen ja taidemuseon väestönsuojaksi. Huoltoliikenteen ratkaiseminen pysäköintitasolta. hankesuunnittelun kytkeminen elokuvakeskus-hankkeeseen (oletus: keskus päätetään sijoittaa Maakunta-aukiolle). Huom. pysäköintihalli ja elokuvakeskus muo- dostavat teknisesti ja rakenteellisesti yhden kokonaisuuden - pysäköintihallin suunnittelu edellyttää siten toteutustasoisia suunnitelmia maan päällisestä rakennuksesta (elokuvakeskus). ( 3) Kaavamuutokset) ( 4) Osahankkeiden toteutussuunnittelun ja rakennuttamisen käynnistäminen ) 3.4 Keskustan maanalainen pysäköinti Suositukset jatkotoimenpiteiksi: 1) Keskustorin ja Maakunta-aukion pysäköintihallien toteutustarkastelu: A) Keskustorin maanalainen pysäköintihalli yksityiskohtaisen hankesuunnitelman laatiminen: - tarvittavat tekniset selvitykset (maaperä, kunnallistekniikka, liikenne) - hankkeen laajuus, yms. määrittely - liiketaloudelliset tarkastelut: kustannus-kannattavuuslaskelmat - luonnoskuvat käyttäjien/ rahoittajatahojen sitouttaminen (esisopimukset) suunnittelun kytkeminen maanpäälliseen suunnitteluun/ tontinluovutuskilpailu (kts. kohta Keskustori) (kaavamuutostyö) (toteutussuunnittelun ja rakennuttamisen käynnistäminen joko erillishankkeena tai osana asuin/liiketalon rakentamista) B) Maakunta-aukion maanalainen pysäköintihalli, kts. tarkemmin kohta Elokuvakeskus-hanke 2) Korttelien sisäisten pysäköintijärjestelyiden kehittäminen yksityisten kiinteistönomistajien kanssa

21 Kävely-ympäristön kehittäminen Suositukset jatkotoimenpiteiksi: 1. VAIHE: Keskustorin ympäristö 1) Jatkosuunnittelu päätös maanalaisen pysäköinnin laajuudesta ja Keskustorin jatkosuunnittelun käynnistämisestä (tontinluovutuskilpailu) toteutussuunnittelu tontinluovutuskilpailun tulokseen perustuen kaavamuutos rahoituspäätös 2) Toteutus toteutus maanalaisen pysäköintilaitoksen (ja asuin-/liikerakennuksen) yhteydessä 2. VAIHE: Maakunta-aukion ympäristö (Puistopolku ja osa Kalevankatua) 1) Jatkosuunnittelu päätös Maakunta-aukion käyttötarkoituksesta (ja maanalaisen pysäköinnin laa- juudesta) sekä naapurikiinteistöjen kehittämissuunnitelmista aikatauluineen toteutussuunnittelu kaavamuutos rahoituspäätös 2) Toteutus toteutus erillishankkeiden aikataulut huomioiden 3. VAIHE: Muu kävelykeskusta (Koulukatu, kävelyraitti Epstorilta Megakeskukseen, Kauppakatu) toteutus ja jatkosuunnittelu erillishankkeiden aikataulut huomioiden

22 19 Liite 1 Haastattelut Manner, Keijo Lautamäki, Heikki Lehtola, Heikki Roine, Jussi Mäkelä, Juhani Keskimäki, Yrjö Nyman, Aimo Ylinen, Tuomo Suikko, Keijo Heinämäki, Teuvo Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki Etelä-Pohjanmaan OP-Kiinteistökeskus Ilkka-Yhtymä Tapiola, kiint.os. (puh.haast.) Ovenia Kuortaneen Säästöpankki Nordea RKL Pentti Ylinen Seinäjoen seurakunta STH-Tilipalvelu (Forumin kiinteistö) Laitila, Mikko (Koulukatu 13, Kalevankatu 12) Aukia, Jaakko (Epstorin kiinteistö, Keskuskatu 8) Pollari, Raimo Kivelä, Sami Vuorio, Kaisa Mänty, Timo Aho, Reijo Itäniemi, Anu Matila, Ilkka Röhr, Marko Etelä-Pohjanmaan Messut Fransmanni Citycon (Torikeskus) Finnkino Oy Reijo Aho Oy (elokuvateatteri Marilyn) Reijo Aho Oy (elokuvateatteri Marilyn) Digital Cinema Matila &Röhr Oy Digital Cinema Matila &Röhr Oy

23 20 Liite 2 Vuoden 1999 selvitys: Keskustori ja Maakunta-aukio (Esisuunnittelijat Oy, arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Oy) Torialue, katutaso(esisuunnittelijat Oy, arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Oy)

24 21 Torialue, katutaso (Esisuunnittelijat Oy, arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Oy)

25 22 Torialue, katutaso, ramppiratkaisut (Esisuunnittelijat Oy, arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Oy)

26 23 Toripysäköinti (Esisuunnittelijat Oy, arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Oy)

27 24 Maakunta-aukion elokuvakeskus (Esisuunnittelijat Oy, arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Oy)

28 25 Liite 3 Keskustori ja Maakunta-aukio Keskustori ja Maakunta-aukio, jalankulkutaso

29 26 Keskustori ja Maakunta-aukio, ylemmät kerrokset

30 27 Liite 4 Keskustorin (ja Pollarin tontin) uudisrakennus Keskustorin (ja Pollarin tontin) uudisrakennus, VE1, vaihe 1

31 28 Keskustorin (ja Pollarin tontin) uudisrakennus, VE1, vaihe 2

32 29 Keskustorin (ja Pollarin tontin) uudisrakennus VE1, krs

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.6.2014 1(35) Diaarinumero 815/2011 Toimielinkäsittely Kaup.valt 25.8.2014 Kaavanumero 01098 KESKUSTA 1. kaupunginosa, Keskusta, korttelit nro 21 (osa), 23 (osa), 24 ja 25 (osa) sekä tori-, katu- ja kevyenliikenteen

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14.6.2010

KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14.6.2010 KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 1 JOHDANTO 2 2 KESKUSTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 4 2.1 Ydinkeskustan julkinen ympäristö ja laatuvyöhykkeet 4 2.2 Kaupungintalon kortteli ja kymppikortteli

Lisätiedot

TORINRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 409

TORINRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 409 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TORINRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 409 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22.02.2008 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavamuutos koskee: Hakalantie) Asemakaavamuutoksella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Yhdyskuntalautakunta 26.5.2015 Kaupunginhallitus 1.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA... 2 2. PYSÄKÖINTIRATKAISUN

Lisätiedot

54 Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321803, 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia)

54 Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321803, 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia) 175/10.02.03/2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 94 29.5.2013 54 Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321803, 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia

Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia 1 10.5.07/Jaakko Välimaa, yleiskaavapäällikkö Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia Sisällys Kaavajärjestelmästä ja moottoritien kattamisen

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75

Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75 Kokoustiedot Aika 17.11.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

HIUKKAVAARAN HUIKEA TULEVAISUUS

HIUKKAVAARAN HUIKEA TULEVAISUUS ALANSA YKKÖNEN 4/2014 Taide täydentää rakennettua ympäristöä yllättävällä tavalla. sivu 20 Suljetuille kaatopaikoille versoo uutta elämää sivu 28 Laskentamalli antaa luotettavampaa tietoa kuntainfran tilasta

Lisätiedot

ESIPUHE 3. 1.2 Nykytilanne 4. 1.3 Projektin tavoitteet 5. 2.2 Perusselvitysvaihe 6. 2.3 Alueen SWOT - analyysi 7

ESIPUHE 3. 1.2 Nykytilanne 4. 1.3 Projektin tavoitteet 5. 2.2 Perusselvitysvaihe 6. 2.3 Alueen SWOT - analyysi 7 1 TARINA PROJEKTI TYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. JOHDANTO 4 1.1 Sairaala-aika 4 1.2 Nykytilanne 4 1.3 Projektin tavoitteet 5 2. TARINA PROJEKTI 6 2.1 Projektisuunnitelma ja aikataulu

Lisätiedot

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 1 KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 Kauppatorin asemakaavanmuutosehdotuksesta jätettiin nähtävilläoloaikana yksitoista muistutusta. Muistutuksen

Lisätiedot

ESISELVITYS HÄMEENLINNAN TORINALUSPYSÄKÖINNISTÄ 31.8.2012

ESISELVITYS HÄMEENLINNAN TORINALUSPYSÄKÖINNISTÄ 31.8.2012 ESISELVITYS HÄMEENLINNAN TORINALUSPYSÄKÖINNISTÄ 31.8.2012 Esiselvitys Hämeenlinnan torinaluspysäköinnistä 31.8.2012 1(13) Sisällys 1 TAUSTAA... 2 1.1 Strategiset lähtökohdat... 2 1.2 Historialliset lähtökohdat...

Lisätiedot

LAPUAN LUKION HANKESUUNNITELMA

LAPUAN LUKION HANKESUUNNITELMA LAPUAN LUKION HANKESUUNNITELMA 21.11.2013 Tilaaja: Lapuan kaupunki Valtuustontie 8 62100 Lapua 2 HANKESUUNNITELMAN TAUSTAA Hankesuunnitelma on selvitys rakennuksen tarvittavasta laajuudesta, laadusta sekä

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B B Keskustan osayleiskaava 2030 Lähtökohta- ja tavoiteraportti B Järvenpään kaupunki Kaupunkikehitys Yleissuunnittelu PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ 23.9.2013 Keskustan osayleiskaava LÄHTÖKOHTA- JA TAVOITERAPORTTI

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN AUKION ALUE

LINJA-AUTOASEMAN AUKION ALUE ASEMAKAAVAN SELOSTUS LINJA-AUTOASEMAN AUKION ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 962 4. kaupunginosa Kortteli 75 katu- ja puistoalueet Kaavoitus 12.8.2015 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

KORTTELISUUNNITELMA. TAMMELA 284 ja osa 287. Tampereen keskustan korttelisuunnitelmat 5.5.2015

KORTTELISUUNNITELMA. TAMMELA 284 ja osa 287. Tampereen keskustan korttelisuunnitelmat 5.5.2015 Tampereen keskustan korttelisuunnitelmat KORTTELISUUNNITELMA TAMMELA 284 ja osa 287 5.5.2015 Tampereen kaupunki Arkkitehdit Kontukoski Yhteistyössä taloyhtiöt ja kiinteistöt Tampereen keskustan korttelisuunnitelmat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala 6-5-5 ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) (työnumero 338, asian

Lisätiedot

Lisärakentaminen osana korjausrakentamishanketta

Lisärakentaminen osana korjausrakentamishanketta Ympäristöministeriön raportteja 27 2011 Lisärakentaminen osana korjausrakentamishanketta Sanna Lukkarinen Anni Kärki Arto Saari Juha-Matti Junnonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 TOIMENPIDEOHJELMA 2011-2020 1(16) Tyt / projektit / T.Hokkanen 27.2.2011 ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KESKUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI PL 49 02070

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 24.10.2011 Taltionumero 3042 Diaarinumerot 1587/1/10 ja 1608/1/10 1 (38) Asia Valittajat Valitukset asemakaava-asiassa 1) Olavi Mäenpää, Turku 2) Turun kaupunginhallitus

Lisätiedot

LIITE 15. Hollolan kunta Tekninen lautakunta 15871 Hollola. Viite: Lausuntopyyntönne 29.6.2011

LIITE 15. Hollolan kunta Tekninen lautakunta 15871 Hollola. Viite: Lausuntopyyntönne 29.6.2011 Häme Alueidenkäyttöyksikkö Lausunto 19.8.2011 Dnro HAMELY/226/07.01/2011 Nro ALU/276 A/2011 LIITE 15 Hollolan kunta Tekninen lautakunta 15871 Hollola Viite: Lausuntopyyntönne 29.6.2011 Lausunto Salpakankaan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLIVIESKA ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Luonnos 20.10.2008 SISÄLTÖLUETTELO JOHDANTO 1 1. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Elinvoimainen kaupunkikeskusta

Elinvoimainen kaupunkikeskusta Raportti 8.9.2010 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Puhutaanpa Oulusta Toimitus: SIsällöntuotanto: Oulun kaupunki, tekninen keskus Matti Karhula, vast. Juha Isoherranen Jere Klami Eini Vasu Mikko Törmänen

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot