Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Asia Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 13:00-15:45 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 94 Parikkalan keskusta-alueen asemakaavan ajantasaistaminen asemakaavan päivitys 95 Parikkalan viranhaltijaorganisaatio lukien Hallintosäännön tarkistaminen Eron myöntäminen maaseutuelinkeinolautakunnan jäsenyydestä - Joonas 176 Karhinen 98 Talousarvion toteutuminen Maksuvalmius ja myyntisaamiset Kirjolan koulun ja lukion rehtorin viran täyttäminen Rakentamispäällikön viran täyttäminen Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä Parikkalan kunnassa Lupa toistaiseksi voimassa olevan erityisluokan opettajan viran täyttämiseen 104 Lausunnon antaminen esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistämisestä Maa-alueen vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen -Parikkalan 188 Riistanhoitoyhdistys 106 Metsästysvuokrasopimuksen uusiminen - Parikkala-Järvenpään 189 metsästysyhdistys ry 107 Pöytäkirjat ja muistiot Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Ilmoitusasiat

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Osallistujat Läsnä Anttonen Pekka 1. varapj. Kosonen Leena 2. varapj. Paajanen Antti jäsen Sinkkonen Sami jäsen Vilska Miia jäsen Saikkonen Matti varajäsen (Berg) Kosonen Merja varajäsen (Eerikäinen) Poissa Berg Ari puheenjohtaja Eerikäinen Anne jäsen Muut osallistujat Paakkinen Sakari kunnanvaltuuston pj. Niiranen Kari kunnanvaltuuston 1. varapj. Tiainen Sari kunnanvaltuuston 2. varapj. Huuskonen Vesa Laukkanen Marjatta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Antti Paajanen ja Mia Vilska. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Anttonen Marjatta Laukkanen Vesa Huuskonen, 94 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Antti Paajanen Mia Vilska Käsitellyt asiat

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Parikkalassa kunnanvirastolla, os. Harjukuja 6, :00 pöytäkirjanpitäjä Marjatta Laukkanen, hallintojohtaja

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Parikkalan keskusta-alueen asemakaavan ajantasaistaminen - asemakaavan päivitys Parikkalan keskusta-alueen asemakaavan ajantasaistaminen asemakaavaluonnoksen käsittely 359/ /2013 Teknltk Tekn.ltk / 52 ja khall / 221, Kaavoituksen käyn nis tä mi nen Tekn.ltk / 62 ja khall , Kaa va suun nitte li jan valinta Tekn.ltk / 17 ja khall / 82, Osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel ma Valmistelija rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-pos ti Keskustaajaman asemakaavan pohjoisosan ajantasaistamista on val mistel tu kaavoittajan ja viranhaltijoiden ja viranomaisten yhteistyönä. Vi ranomais aloi tus pa la ve ri on pidetty ja kaavahanke on kuulutettu vi reille toukokuussa Välillä suunnittelutyö keskeytyi pohjakartan huo matta vien täydennystarpeiden vuoksi. Ennakolta tarpeelliseksi katsotut eri tyissel vi tyk set (mm. luonto- melu- tärinä ja kulttuuriympäristöselvitykset sekä ra ken nus in ven toin ti) on laadittu pitkälle ja selvitykset on huomioitu kaa valuon nok sen valmistelussa. Kaavan työstämisen alkuvaiheessa jär jes tet tiin yksi yleisötilaisuus, mutta tuolloin asia ei saanut aikaan toi vottua kiinnostusta. Kaavasuunnittelija Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy on saanut valmiiksi ajanta sais tet ta van asemakaavan luonnoksen. Luonnos on tarkoitus asettaa näh tä vil le sekä luonnoksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. Uu den yleisötilaisuuden tarpeellisuutta luonnoksen nähtävilläoloaikana harki taan. Esityslistan liitteenä on kaavaluonnoksen kopio. Kaavaluonnoksen laatija Jar mo Mäkelä tulee esittelemään kaavan sisältöä kokoukseen. Kunnanjohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta keskustelee ajan ta sais tet tavan asemakaavan luonnoksesta. Lautakunta päättää kaavan jat ko val mis telus ta. Päätös: Kaavasuunnittelija Jarmo Mäkelä esitteli kaava-asiaa yleisesti. Kari Niiranen, Jouni Heltimoinen ja Sami Sinkkonen poistuivat esteellisinä kokouk ses ta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajan ja vara pu heen joh ta jan ollessa esteellisiä, lautakunta valitsi keskuudestaan puheen joh ta jak si Anniina Kontiokorven.

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Khall Lautakunta keskusteli esittelyn perusteella esilletulleista asemakaavan kes kei sis tä periaatteista. Esityslistan kaavaluonnokseen tehtiin eräitä lähin nä teknisiä muutoksia ja täydennyksiä. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää asettaa kes kus ta-alu een ajantasaistettavan asemakaavaluonnksen MRL 62 mukai ses ti yleisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot. Tiedoksi: Kaavaluonnos kaavamerkintöineen Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lau takun nan esityksen ja asettaa Parikkalan keskustan asemakaavan ajan tasais ta mi sen kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville MRA 30 :n mukaisesti väliseksi ajaksi ja pyytää luonnoksesta vi ran omais lau sunnot. Merkittiin, että esteellisinä kokouksesta poistuvat - Antti Paajanen, yhteisöjäävi Parikkalan Osuuspankin hallituksen jä se nenä läheinen, varalla Kari Huotilainen - Anne Eerikäinen, asianosaisena läheinen - Kari Niiranen, asianosainen Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Pekka Anttonen. Merkittiin, että asiantuntijana paikalla oli va. rakentamispäällikkö Heikki Määt tä nen. Teknltk Kaavaehdotuksen hyväksyminen Valmistelija rakentamispäällikkö Janne Tanskanen, puh , s-pos ti Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt Parikkalan keskus tan asemakaavaluonnoksen ja se on ollut nähtävillä vä li se nä aikana. Saadun palautteen ja viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelun johdosta kaavaesityksessä on huomioitu seuraavat muutokset: Renginkujan viereiset tontin on palautettu alkuperäisen ase ma kaavan mukaisiksi EV-vihersuoja-aluetta on laajennettu valtatie 6 reunassa Ely-kes kuksen vaatimuksen mukaisesti Kaavaosan eteläpäässä VL-alue on korvattu EV-alueella

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tiedoksi: kaavamääräys, karttaote ja seurantalomake Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, et tä hallitus hyväksyy Parikkalan keskustan asemakaavaehdotuksen ja aset taa sen nähtäville MRL 65 ja MRA 27 mukaisesti ja pyytää kaa va ehdo tuk ses ta viranomaislausunnot. Asiasta käytiin keskustelua valtatie 6:n liittymistä kes kus taan. Merkintä 1: Esteellisinä kokouksesta poistuivat tämän asian käsittelyn ja pää tök sen teon ajaksi - Anne Eerikäinen, asianosaisena läheinen - Kari Niiranen, asianosainen Merkintä 2: Paikalla olivat seuraavat varajäsenet - Anne Venjärvi - Eeva Kainulainen Merkintä 3: Puheenjohtajaksi vanhimman johdolla valittiin Matti Saikkonen. Pöy tä kir jan tar kas ta jik si valittiin tämän pykälän osalta Varpu Rissanen ja Ve li Jääskeläinen. Khall Tiedoksi: Kaavamääräys, karttaote ja seurantalomake Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lau takun nan ehdotuksen ja asettaa Parikkalan keskustan ase ma kaa va eh do tuksen MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti nähtäville vä lisek si ajaksi ja pyytää tar vit ta vat viranomaislausunnot. Merkintä 1: Esteellisinä kokouksesta poistuvat tämän asian käsittelyn ja pää tök sen teon ajaksi - Anne Eerikäinen, asianosaisena läheinen - Timo Jantunen, yhteisöjäävi, Parikkalan seurakunnan kirkkoneuvoston jä sen - Kari Niiranen, asianosainen Teknltk Valmistelijat yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti ja projektipäällikkö Anniina Kontio kor pi, puh , s-posti

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Asemakaavan päivitys Kaavaehdotukseen on toteutettu teknisiä muutoksia saatujen lausuntojen ja muistutusten seurauksena seuraavien koh tei den osalta: Kaksi teknisluonteista tonttien rajausta koskevaa täsmennystä on toteu tet tu maan omis ta jien toiveiden mukaisesti. Muutokset koskevat kort te lei ta 140 ja 529. Muutoksilla ei ole laajempia korttelialueille tai nii den ul ko puo lel le kohdistuvia vaikutuksia. Terveyskeskuksen niemen viheraluetta on kavennettu potilaiden yksi tyi syy den varmistamiseksi. Parikkalantien lehmusrivistöjen säilyttäminen tai uusiminen on huomioi tu kaavamääräyksessä sekä sr-rakennusten nykyisen ra ken nusoi keu s on täsmennetty kaavamääräyksiin. Asemakaava-alueen laajennus on lisätty kaavamääräyksiin kort telien 538 ja 539 osalta. Aikaisemmin vah vis tet tu jen asemakaavamuutosten osalta on poistet tu värit kaavakartan selkiyttämiseksi. Ylimääräisiä tekstejä on poistettu kaavakartan selkiyttämiseksi. Kaavamääräyksistä on poistettu viittauksia lakipykäliin, koska ne velvoit ta vat ilman asemakaavaakin ja voivat vanhentua ennen kaavan seu raa vaa päivitystä. Kaavamääräyksestä on poistettu pohjavesialueen öljyn säi lyt tä miseen liittyviä määräyksiä, koska niistä säädetään Parikkalan kunnan ym pä ris tön suo je lu mää räyk sis sä. Kaavamääräystä pohjavesialueelle si joit tu val le toiminnalle on täsmennetty. Anitsanlahden rannalla sijaitsevat viisi rauhoitettua mäntyä on lisätty kaa vaan suojeltuna puuryhmänä. Kaavamääräyksiä s-1, luo ja W-1 on täsmennetty ELY-keskuksen lau sun non mukaisesti. Meluntorjunnan osalta kaavamääräystä on täsmennetty koskemaan li sä ra ken ta mis ta ja joidenkin melun kannalta ongelmallisten kort telien rakennusaloja on laajennettu siten, että talousrakennukset voidaan toteuttaa kaavan mukaisesti. Talousrakennusten rakennusaloja on osoitettu mm. urheilukentälle ja M-alueelle kaavakarttaan ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti. Viemärivesien hallintaa koskeva yleismääräys on poistettu, koska ve si huol to jär jes tel miin liittymisestä on annettu muualla yk si tyis kohtai sia säädöksiä ja velvoitteita. Hulevesiä koskevaa yleismääräystä on täsmennetty. Valtatie 6:n kiertoliittymävaraus on muutettu eritasoliittymäksi ELY-kes kuk sen lausunnon mukaisesti. Lisäksi katulinjauksen oi kaisu tar ve merkintä on poistettu, koska se ei kuulu ase ma kaa va mer kintöi hin. Asemakaavan valitusviranomaiseksi on korjattu Itä-Suomen hal linto-oi keus. Kaavaselostukseen on toteutettu tarvittavia korjauksia ja täs men nyksiä muun muassa ympäristönsuojelulain pykälien ja vahvistettujen

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus ase ma kaa va muu tos ten osalta Kouvolassa pidetyssä viranomaisneuvottelussa todettiin, että edellä mainittujen teknisten korjausten jälkeen kaavan hyväksymiselle ei ole oikeudellista estettä. Kaavan asettaminen uudelleen nähtäville ei ole tarpeen, koska muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen. Tiedoksi: Seurantalomake, kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus. Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää ajantasaistetun Pa rikka lan keskusta-alueen asemakaavan kunnanhallituksen ja edelleen kunnan val tuus ton hyväksyttäväksi. Merkintä 1: Esteellisinä kokouksesta poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi - Anne Eerikäinen, asianosaisena läheinen - Kari Niiranen, asianosainen - Jouni Heltimoinen, asianosainen Merkintä 2: Paikalla olivat seuraavat varajäsenet - Anne Venjärvi - Eeva Kainulainen Merkintä 3: Puheenjohtajaksi vanhimman johdolla valittiin Matti Saikkonen. Merkittiin, että asiantuntijana paikalla oli kaavoittaja Jarmo Mäkelä Kart taako Oy:stä. Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Tiedoksi: Seurantalomake, kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväskyä teknisen lau takun nan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Pa rik kalan keskusta-alueen asemakaavan ajantasaistamisen liitteenä olevien asia kir jo jen mukaisesti. Päätös: Keskustelun aikana Antti Paajanen teki pohjaehdotuksesta poikkea van ehdotuksen ja esitti AL-alueen ulottamista kiinteistön (36:0) rajan mu kai ses ti rantaan saakka ja VL-alueen katkaisemista siltä osin. Samoin Paa ja nen esitti kyseisen tontin kerrosluvun nostamista kahdesta kolmeen. Miia Vilska kannatti Paajasen esitystä.

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Paajasen tekemän ja Vilskan kannat ta man vastaehdotuksen. Kunnanhallitus päätti esittää alueen kaavaa edellä mainitulla muutoksella kun nan val tuus ton hyväksyttäväksi. Kunnanjohtaja jätti kunnanhallituksen päätökseen eriävän mielipiteen. Merkintä 1: Esteellisinä kokouksesta poistuivat tämän asian käsittelyn ja pää tök sen teon ajaksi - Leena Kosonen, yhteisöjäävi, Parikkalan Osuuspankin hallituksen jäsen - Sami Sinkkonen, asianosainen - Kari Niiranen, asianosainen - Marjatta Laukkanen, yhteisöjäävi, Asunto Oy Kivitaskun hallituksen jäsen Merkintä 2: Pöytäkirjan pitäjänä toimi kunnanjohtaja Vesa Huuskonen

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Parikkalan viranhaltijaorganisaatio lukien 198/ /2013 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vi ran hal ti ja or ga ni saa tiouu dis tuk sen lukien, joka perustui tiimeihin ilman toimialajohtajia. Sa mal la oli linjattu, ettei kaikkia vapautuvia virkoja täytetä, mm. ra ken nustar kas ta ja. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, ettei entisen teknisen johtajan ja ra kennus tar kas ta jan virkojen yhdistäminen ole ollut tarkoituksenmukainen ja tilan ne on myös aiheuttanut jääviysongelmia. Kunnanhallitus on täyttänyt rakennustarkastajan viran. Näin ollen or ga ni saa tio ta tulee muuttaa vastaavasti. Tiedoksi: Viranhaltijaorganisaatio Uusi organisaatio vaatii myös hallintosääntöön ja talousarvioon joitakin muu tok sia. Hallintosäännön muutokset käsitellään erikseen. Kuluvan vuoden talousarvioon ja tulevien vuosien taloussuunitelmaan tulee tehdä seuraava muutos: - Kiinteistöt, tilivastaava rakentamispäällikkö, nykyisin kun nos sa pi to pääl likkö, josta tulee kyseisen tulosalueen alaisten tulousyksikköjen esimies. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan val tuus tolle, että se hyväksyy - Parikkalan kunnan viranhaltijaorganisaation ohei sen liitteen mukaisesti ja - talousarvioon 2015 ja taloussuunnitelmaan kiinteistöjen osalle tilivastaavaksi rakentamispäällikön.

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Hallintosäännön tarkistaminen 65/ /2014 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ja hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Toukokuun 2015 alusta voimaan tulleesa uudessa kuntalaissa pääosa kun tien hallintosääntöön vaikuttavia muutoksia soveleltaan vasta seu raavan vaalikauden alusta Kuntaliitto on ilmoittanut valmistelevansa en si vuonna kunnille uudet hallintosääntömallit. Parikkalan voimassa olevaan hallintosääntöön on kuitenkin tässä vai heessa tarkoituksenmukaista teh dä joitakin muutoksia muuttuneiden ti lan teiden, lähinnä teknisen or ga ni saa tio muu tok sen ja käytännössä huomattujen puut teel li suuk sien takia seu raa vas ti: 1) Johtoryhmä 29 - Kunnassa toimii johtoryhmä, johon kuuluu kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja elin kei no joh ta ja ja lisäksi tiimeja sekä tulosalueiden päälliköt. 2) Henkilöstövalinnat 36 Vakinaisen henkilöstön valinnasta päättää kunnanvaltuusto kunnanjohtajan valinnasta kunnanhallitus tulosalueen päällikön valinnasta hallintojohtajan ja elin kei no joh ta jan valinnasta kunnanjohtaja tulosalueiden päälliköiden valinnasta lautakunta toimialansa johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevan vakinaisen henkilöstön valinnasta tulosalueen päällikkö alaisensa vakinaisen henkilöstön valinnasta 3) Lisätään kohtaan 39 : Virkavapaus ja työloma - Virka- ja työvapaan kunnanjohtajalle ja tulosalueen päällikölle myöntää kun nan hal li tus ja kunnanjohtaja tulosalueen päälliköille ja sekä tu los yk siköi den esimiehet alais ten sa osalta. 4) Poistetaan kohdasta 42 : Palvelussuhteen päättyminen, päättäminen ja lo maut ta mi nen - Kunnanjohtajalle eron myöntää kunnanhallitus. Kunnanhallituksen va lit semal le viranhaltijalle ja suoraan alaiselleen eron myöntää kunnanjohtaja. Tulos alu een päällikkö ja tulosyksikön esimies myöntää eron määräaikaiselle alai sel leen henkilöstölle. 5) Lisätään kohtaan 47 : Hallintojohtaja päättää - 18) ruoka- ja ateriapalvelujen taksasta 6) Poisteaan kohdasta 47 : Asuntosihteeri päättää - 9) asuntojen korjaus- ja energia-avustukset 7) Lisätään kohtaan 51 : Rakennustarkastaja päättää - 19) asuntojen korjaus- ja ener gia-avus tuk set

12 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunn nan val tuustol le hyväksyttäväksi edellä olevat muu tok set voimassa olevaan hal lin tosään töön lukien. Merkintä: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sakari Paakkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (läheinen asianosaisena).

13 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Eron myöntäminen maaseutuelinkeinolautakunnan jäsenyydestä - Joonas Karhinen 187/ /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Maaseutuelinkeinolautakunnan jäsen Joonas Karhinen on pyytänyt eroa, kos ka hän katsoo, ettei pysty hoitamaan luottamustehtävää täy si pai noises ti tällä hetkellä Keski-Suomessa ole van työpaikan takia. Karhinen on myös kokoomuksen 1. varavaltuutettu, jona hän haluaa edelleen jatkaa. Kunnanvaltuusto on valinnut maaseutuelinkeinolautakunnan vuo sil le seuraavasti: Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Pj. Kari Pekonen Minna Repo Vpj. Timo Jantunen Kirsi Tuominen Jäsen Joonas Karhinen Hanna Kaijansinkko Jäsen Matti Kähkönen Seppo Kettunen Jäsen Heli Parvinen Jarmo Tiainen Jäsen Mia Saukkonen Juha-Matti Jääskeläinen Jäsen Päivi Tynnilä Pekka Ahtiainen Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan val tuus tolle, että se - myöntää eron Joonas Karhiselle maaseutuelinkeinolautakunnan jä se nyydes ta ja - valitsee hänen tilalleen jäsenen maaseutuelinkeinolautakuntaan jäljellä ole vak si valtuustokaudeksi.

14 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Talousarvion toteutuminen / /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen 1.3. koh dan mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan valtuustolle ti lantees ta ja Raportoinnista vastaavat hallintojohtaja ja toi mi ala johta jat. Tiedoksi: Talousarvion toteutuminen tulosaluetasolla Parikkalassa väkiluvun nettoväheneminen on alkuvuonna ollut 35 henkeä ja työttömyysasteen keskiarvo ensimmäisellä vuosikolmanneksella on ollut 15,1 % (2014/14,3), joka on suunnilleen samaa luokkaa kuin Ete lä-kar jalan ja Kaak kois-suo men Ely-keskuksen kanssa. Parikkalassa on al kuvuon na ollut avoi mia työpaikkoja kuukausittain kappaletta. Tämän vuoden talousarvio on euroa negatiivinen. To den nä köises ti lopullinen tulos tulee olemaan noin 0,5 milj.euroa poitiivinen, mikä joh tuu budjetoitua suuremmista valtionosuuksista. Mikäli ta lous ar vion toteutuminen olisi tasaista, toteutumisprosentti olisi ensim mäi sel lä vuo si kol man nek sel la 33,3. Käyttötalousmenot: Toteutuminen 32,4 % Toimialatasolla toteutumisprosentit: hallinto 31,6, sivistystoimi 31,09 ja tekni nen 38,4 %. Valtuustoon nähden sitovana tavoitteena on tulosaluetaso. Tulosalueita on ny kyi sel lään 11. Tulosaluetasolla ylitykset (= sitovuustaso) rakennuttaminen ja kaavoitus 35,5 % kiinteistöt 38,1 % yhdyskuntatekniikka 41,3 % rakennuslautakunta 39,0 % Minkään tulosalueen ylitys ei ole merkittävä, joten on syytä olettaa, että me not tasoittuvat loppuvuotta kohden. Käyttötaloustulot: Toteutuminen 29,6 %. Lähes kaikilla toimialoilla ja tulosalueilla tulot ovat jääneet alle 33,3 %:n. Sekä toimintakulut että toimintatuotot ovat ensimmäisellä vuo si kol man neksel la noin yhden prosenttiyksikön verran pienemmät kuin viime vuonna vas taa va na aikana. Tuloslaskelma Verotulojen toteutuma on 33,3 % ja valtionosuuksien toteutuma 36,7 %.

15 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Huhtikuussa julkaistun verokehysennusteen mukaan verotuloja tulee n euroa vähemmän kuin viime vuonna ja toteutuessaan eu roa vähemmän kuin mille pohjalle vuoden 2015 talousarvio on laa dit tu. Vuo den 2014 verotulojen oikaisu tehdään syksyllä ja tämän hetkisen tiedon mukaan kunnalta peritään takaisin liikaa maksettua noin 1,0 milj. euroa. Vuosikate on euroa ja raportointikauden tulos euroa. Vuoden 2015 ensimmäisen vuosikolmanneksen toteutumisen perusteella voi daan todeta, että tässä vaiheessa vuotta mennään toimintakate eli tulojen ja menojen osalta vielä kutakuinkin suun ni tel man mukaisesti, mutta koko vuoden osalta talousarviossa py sy mi nen edellyttää hallintokunnilta tiukkaa budjettikuria. Investoinnit ym. Käyttöomaisuuden investointimenot ovat alkuvuonna olleet 1,4 milj. euroa eli 22,6 %. Suurimpana kohteina lämpölaitoksen varavoimala ja Kirjolan koulun sekä vuokratalojen korjauksia. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvion toteu tu mi sen ajalta tiedoksi ja saattaa sen myös val tuus tol le tie dok si.

16 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Maksuvalmius ja myyntisaamiset / /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti Kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen 1.3. koh dan mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan valtuustolle ja Kunnanhallitukselle raportoidaan samoina ajankohtina li säksi maksuvalmiudesta ja saatavista. Raportoinnista vastaavat hallintojohtaja ja toimialajohtajat (nyk. tuloasalupäälliköt). Maksuvalmius Lainoja on ensimmäisen kolmanneksen aikana lyhennetty , uutta lai naa ei ole nostettu. Mak su val mius on hyvä 31,2 päivää, viime vuo den toisella kol man nek sel la se oli 6,47 päivää. Myyntisaatavat Tiedoksi: Erääntyneet myyntisaamiset laskulajeittain Erääntyneitten myyntisaamisten ikäjakauma laskutuslajeittain Kokonaisuudessaan erääntyneet myyntisaamiset ovat jonkin verran edellis estä jaksosta vähentyneet. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi sel vi tykset erääntyneistä saatavista ja maksuvalmiudesta.

17 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kirjolan koulun ja lukion rehtorin viran täyttäminen 5/ /2015 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Viran aukijulistaminen Rehtori Riitta Lonka on irtisanoutunut rehtorin virasta alkaen. Hallin to sään nön mukaan kunnanhallitus tekee päätöksen viran täyttämisestä. Tiedoksi: Virkahakukuulutus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa viran haettavaksi. Kun nan joh ta ja vastaa viran hakuun liittyvistä käytännön järjestelyistä. Kunnan hal li tus haastattelee kolme ehdokasta toukokuun loppuun mennessä. Va lin ta pyritään tekemään mennessä. Rehtorin jäädessä lo mal le alkaen tehdään kunnanhallituksen henkilöstöjaostossa päätös si jaisen mää rää mi sek si väliselle ajalle. Kunnanjohtaja tarkensi ehdotustaan kokouksessa niin, että haastatteluun osallistuu myös sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Khall Määräaikaan mennessä ovat hakemuksensa jättäneet - Aalto Sarri, KM, luokanopettaja, Savonlinna - Ahonen Juha, FM ja KTM, Jyväskylä - Issakainen Marko, KM, erityisluokanopettaja, Kuopio - Naskali Jani, KM, luokanopettaja, Espoo - Vitikainen Eni, FM, tuntiopettaja, Rautjärvi Hakijoista on haastateltu Sarri Aaltoa ja Eni Vitikaista. Hakemukset ja yhdistelmä niistä on nähtävillä kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokoukessa. Päätös: Kunnanjohtaja kävi läpi hakijat ja selosti suoritettujen haas tat te lu jen pohjalta saa tu ja lisätietoja. Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Kunnanhallitus päät tää ansiovertailun ja haastattelujen perusteella valita Kirjolan koulun ja lu kion rehtorin virkaan kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja Sarri Aalto. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että vaali suoritetaan ehdollisena siten, että va li tun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeis tään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista uhalla, et tä vaali itsestään raukeaa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

18 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin. Merkintä: Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Leena Kosonen poistui ko kouk ses ta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, muu jäävi, tule van esimiehen valinta.

19 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rakentamispäällikön viran täyttäminen 95/ /2014 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Viran aukijulistaminen Rakentamispäällikkö Janne Tanskanen on irtisanoutunut kunnan pal ve lukses ta al kaen. Hal lin to sään nön mukaan kunnanhallitus tekee päätök sen viran täyt tä mi ses tä. Tiedoksi: Virkahakukuulutus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa ra ken ta mis pääl likön viran haettavaksi. Hakijoiden haastattelusta ennen asian esittelyä kunnan hal li tuk ses sa vas taa kunnanhallituksen puheenjohtaja, kun nan hal li tuksen 1. varapuheenjohtaja, teknisen lau ta kun nan puheenjohtaja, kun nanjoh ta ja ja yh dys kun ta tek nii kan päällikkö. Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Määräaikaan mennessä ovat hakemuksensa jättäneet - Aaltonen Jari, rakennusteknikko, Parikkala - Kerkelä Martti,DI, projektijohtaja, Lappeenranta - Kilpeläinen Ari, rakennusteknikko, yrittäjä Rantasalmi - Reponen Keijo,RI, aluetyösuojelupäällikkö, Imatra - Siniteräs Tero, rakennustekniikan insinööri, Imatra - Summala Olli, RI, va. rakennustarkastaja, Ilomantsi Hakemukset ja niistä laadittu yhdistelmä on nähtävillä kokouksessa. Hakijoiden haastattelut suoritetaan ennen kunnanhallituksen kokousta Kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. Päätös: Kunnanjohtaja kävi läpi hakijat ja selosti suoritettujen haas tat te lu jen pohjalta saa tu ja lisätietoja. Haastatteluun oli kutsuttu Kerkelä Martti, Reponen Reijo ja Summala Olli. Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Kunnanhallitus päät tää ansiovertailun ja haastattelujen perusteella valita ra ken ta mis pääl likön virkaan rakennusinsinööri Olli Summalan.

20 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lisäksi kunnanhallitus päättää, että vaali suoritetaan ehdollisena siten, että va li tun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeis tään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista uhalla, et tä vaali itsestään raukeaa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

21 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä Parikkalan kunnassa 70/03.03/2015 Sivltk Valmistelijat kulttuuripäällikkö Eeva Paakkinen, puh , s-posti ee ja nuorisotyöntekijä Elisa Kuosa, puh , s-posti Lapsilla ja nuorilla on perustuslain, kuntalain, nuorisolain sekä YK:n lapsen oi keuk sien yleissopimuksen mukaan oikeus ilmaista mielipiteensä, vai kuttaa ja tulla kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Nuorisolain (72/2006) 8 :ssä säädetään lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta. Osallistumisen muotoina voivat olla nuorisolautakunnat tai muut nuorisoasioita käsittelevät lautakunnat, nuorisovaltuustot ja muut vas taa vat vaikuttajaryhmät, verkkopohjaiset kuu le mis jär jes tel mät sekä perus kou lui hin rakentuvat demokratiakasvatus- ja vaikuttamisjärjestelmät. Kou lut ja oppilaitokset ovat lasten ja nuorten kan nal ta keskeisin osal lis tumi sen foorumi. Myös koulutusta koskevissa laeis sa (mm. POL 628 / 1998 ja LL 629 / 1998) on oppilaiden ja opis ke li joi den osallistumiseen ja kuu lemi seen liittyviä velvoitteita. Uuden kuntalain (410/2015) 26 mukaan nuorten osallistumis- ja vai kut tamis mah dol li suuk sien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuo ri so val tuus to tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toi min ta edel ly tyk sis tä. Vaikuttajaryhmälle on annettava mahdollisuus vaikut taa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja toteut ta mi seen heitä koskevissa asioissa. Sivistyslautakunta esittää, että Parikkalan kunnanhallitus perustaa las ten ja nuorten toimikunnan valmistelemaan ja esittelemään heitä kos ke via asioi ta kunnan päättäjille (viranhaltijat, lautakunnat). Jäsenet toimikuntaan kutsutaan Saaren ja Kirjolan koulun ja Pa rikka lan lukion oppilaskunnista, nuorisotyöntekijän vastuulla olevista talo toi mi kun nis ta, sekä paikkakunnalla toimivista nuo ri so yh dis tyk sis tä. Toimikunnan toiminta-aika on lukuvuosi (syksystä syksyyn) ja toimin ta kau ten sa aikana toimikunta voi myös järjestää erilaisia lasten ja nuorten tapahtumia. Toimikunnan työskentelyä ohjaavat nuorisotyöntekijä, kult tuu ri päällik kö ja oppilaskuntien ohjaajaopettajat. Toimikunta kokoontuu vähin tään neljästi vuodessa. Ko koon tu mi sis sa käsitellään lapsilta ja nuo ril ta tulevia aloitteita ja ideoita. Mikäli aloit teet antavat aihetta, kool le kutsutaan keskustelutilaisuus ( pääl lik kö kah vit ), jonne tulee ao. asioista vastaavat viranhaltijat ja lau ta kun tien puheenjohtajat sekä kunnanjohtaja. Toimikunta voi myös laatia aloitekirjelmiä kunnan eri toimielimiin. Toimikunta pitää kokoontumisistaan pöytäkirjaa, joka lai te taan kun nan hal li tuk sel le tiedoksi. Toimikunnan lapsi- ja nuorisojäsenille maksetaan korvausta ko kouksiin osallistumisesta 20,00 euroa.toimikunnan toiminnasta ai heu tuvat kulut sisällytetään nuo ri so toi men talousarvioon.

22 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta lasten kuuleminen ja osal lisuus heitä koskeviin asioihin hoidetaan keskusteluin varhaiskasvatuksen toi mi pai kois sa. Varhaiskasvatuksen henkilökunta tuo asiat tarvittaessa vas taa vien viranhaltijoiden tai lautakuntien käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle että Parikkalan kuntaan perustetaan lasten ja nuorten toimikunta edellä selostetulla tavalla. Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä lasten ja nuorten toimikunnan perustamisen sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Li säk si kunnanhallitus päättää, että toimikunnan kokoonpanon hyväksyy si vis tys lau ta kun ta.

23 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Lupa toistaiseksi voimassa olevan erityisluokan opettajan viran täyttämiseen 5/ /2015 Khall Valmistelija rehtori Riitta Lonka, puh. (05) , , s-posti riit Kirjolan koulun rehtori Riitta Lonka pyytää kunnanhallitukselta lupaa saada täyt tää Kirjolan koulun erityisluokan, ns.tuki-luokan, erityisluokan opet tajan viran alkaen toistaiseksi. Viran nykyinen hoitaja on il moit tanut päivätyllä kirjeellään eroavansa tehtävästä alkaen eläk keel le jäämisen vuoksi. Erityisluokassa opiskelee tällä hetkellä kahdeksan peruskoulun oppilasta, jois ta viisi opiskelee toiminta-alueittain etenevän opetussuunnitelman mukaan ja kolme yleisopetuksen mukaan yksilöllistettynä pääosin tai ko konaan. Kuudella oppilaalla on pidennetty oppivelvollisuus. Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 2 :n muuttamisesta : Opetusryhmien muodostaminen Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain. Jos opetuksen tar koi tuk senmu kai nen järjestäminen sitä edellyttää, eri vuosiluokkien sekä esi- ja li säope tuk sen oppilaita voidaan kuitenkin opettaa samassa opetusryhmässä tai antaa opetusta yhdessä muun koulun tai oppilaitoksen oppilaiden kanssa. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muo dos ta mises ta päättää opetuksen järjestäjä. Silloin kun opetusta annetaan perusopetuslain (628/1998, 642/2010) 17 :ssä tarkoitetuille oppilaille, jotka saavat erityistä tukea, saa ope tus ryhmäs sä olla, jäljempänä säädetyin poikkeuksin, enintään kymmenen op pilas ta. Opetusryhmän enimmäiskoko voidaan ylittää, jos se on oppilaiden edel ly tys ten tai opetuksessa käytettävän työskentelytavan takia pe rus teltua, eikä järjestely vaaranna opetusryhmässä opiskelevien oppilaiden opetuk sen tavoitteiden saavuttamista. Perusopetuslain 25 :n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn op pi vel vol lisuu den piirissä oleville oppilaille annettavassa opetuksessa ope tus ryh mässä saa olla enintään kahdeksan oppilasta. Vaikeimmin kehitysvammaisista op pi lais ta muodostetussa opetusryhmässä saa olla kuitenkin enintään kuu si oppilasta. Jos tässä momentissa tarkoitetuille oppilaille annetaan ope tus ta samassa ryhmässä tai yhdessä niiden 2 momentissa tar koi tet tujen oppilaiden kanssa, jotka saavat erityistä tukea, määräytyy ope tus ryhmän enimmäiskoko sen mukaan, minkälaista tukea saavia oppilaita ryhmäs sä on eniten. Jos tässä momentissa tarkoitetun oppilaan opetus an netaan yhdessä muiden kuin tässä tai 2 momentissa tarkoitettujen oppilaiden kans sa, saa opetusryhmässä olla enintään 20 oppilasta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää luvan tois tai seksi voimassa olevan erityisopettajan viran täyttämiseen.

24 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Lausunnon antaminen esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistämisestä 85/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kansaneläkelaitoksesta säädetyn lain 10 :n mukaan Kan san elä ke lai toksen paikallishallituksen muodostavat vakuutuspiirit, jotka määrää Kan sanelä ke lai tos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Kansaneläkelaitos pyytää kunnan lausuntoa Kevan or ga ni saa tio uu dis tukseen liittyvästä vakuutuspiirien yhdistymisestä ja kunnan kuulumisesta suun ni tel mien mukaiseen uuteen vakuutuspiiriin. Vakuutuspiiriuudistus ei kos ke Kelan toimistoverkkoa, vaan se vaikuttaa lähinnä Kevan rat kai su toimin nan organisoitumiseen. Esityksen mukaan Parikkala kuuluu eteläiseen vakuutuspiiriin, joka muodos te taan lukien nykyisestä Helsingin, Espoon, Vantaa-Porvoon, Ete lä-kar ja lan, Keski-uudenmaan, Kymenlaakson ja Päivät-Hämeen vakuu tus pii reis tä. Uudenmaan piirin yhteenlaskettu asukasluku on noin Ke lan työntekijöitä uudessa vakuutuspiirissä on noin Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista Kelan vakuutuspiiriuudistuksesta, mutta pai nottaa, että jatkossakin Parikkalan Kelan toimisto tulee säilyttää vähintään nykyi sel lään.

25 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Maa-alueen vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen -Parikkalan Riistanhoitoyhdistys 13/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanhallitus on vuokrannut vanhan Parikkalan alueen Riistan hoi to yh dis tyk sel le Mäntylahden kylästä Ukonkallio -nimisestä tilasta 200 m x 80 m:n suurisen alueen hirviampumarataa varten 30 vuoden ajaksi eli saakka. Riistanhoitoyhdistyksestä Kari Hirvonen on pyytänyt saada jatkaa kyseisen vuok ra so pi muk sen vuokra-aikaa 30 vuodella. Alue ei ole pohjavesialuetta. Todetaan, että nykyisin ampumaradoilta edellytään ympäristösuojelulain mu kai sia lupia ja/tai ilmoituksia riippuen käyttömääristä ja käytettävistä ma te ri aa leis ta yms. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa vanhan Parikkalan alu een Riistanhoitoyhdistyksen vuokrasopimuksen vuokra-aikaa 30 vuodel la eli saakka entisin ehdoin ja edellyttää yhdistystä sel vit tämään ympäristöluvan tai ilmoituksen tarpeellisuutta ja muutoinkin ot tamaan huomioon kaikessa toi min nas saan alueen turvallisuuteen ja siis teyteen liittyvät asiat.

26 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Metsästysvuokrasopimuksen uusiminen - Parikkala-Järvenpään metsästysyhdistys ry 13/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Parikkalan kunta on vuonna 2000 tehnyt 10 vuoden vuokrasopimuksen omis ta mis taan tiloista Parikkala-Järvenpään metsästysyhdistys ry:n kanssa (kh / 222 ). Sopimus on päättynyt Juha Karjalainan on pyytänyt kuntaa vuokraamaan omistamansa maa-alueet Parikkala- Järvenpään metsästysyhdistykselle toistaiseksi voimassa ole val la kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Tiedoksi: Sopimus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä tehtäväksi Parik ka lan-jär ven pään metsästysyhdistys ry:n kanssa liitteenä olevan vuokra so pi muk sen.

27 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja muistiot Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Toimielinten pöytäkirjat - Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Maaseutuelinkeinolautakunta Tarkastuslautakunta Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Keskushallinnon viranhaltijat Kunnanjohtaja / 2, Parikkalan keskustan paloaseman ovien hankinta Hallintojohtaja / 18, Avustusten myöntäminen yhteisöille / 19, Kaupanvahvistajan ilmoitukset / 20, Ateriakuljetukset ajalle tarjouksen hy väk sy mi nen / 21, Korjausavustusten myöntäminen Elinkeinojohtaja / 20, Korvauksen maksaminen Juho Hänniselle maa ta louslo mit ta jan aiheuttamasta vahingosta Asuntosihteeri - vuokrauspäätös 2 Muiden hallintokuntien viranhaltijat Rehtori - henkilöstöpäätös, 374, 377 ja vahingonkorvauspäätös 11 Koulunjohtaja - henkilöstöpäätös 38, Kulttuuripäällikkö - henkilöstöpäätös, 6 - hankintapäätös, 5 Varhaiskasvatuspäällikkö - yleispäätös 6 Rakentamispäällikkö - hankintapäätös, 8 Kunnossapitopäälliikö - hankintapäätös 13

28 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Yhdyskuntatekniikan päällikkö - yleispäätös, 15, 17 - talouteen liittyvä päätös, 13, 16 - sopimuspäätös, 14 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tiedok si ja päättää, ettei KuntaL 51 :n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erik seen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

29 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti omis ta ja oh jauk ses ta vastaa kunnanhallitus. 1. Kunnanhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edusta jien tiedoksiannot: - kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sakari Paakkinen raportoi Eksoten ajan koh tai sis ta asioista - kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Kari Niiranen raportoi Ete lä-karja lan Jätehuolto Oy:n yhtiökokouksen asioita 2. Muut tiedoksiannot: - kunnanjohtaja selosti rajanylityspaikan tämänhetkistä tilannetta - hallintojohtaja selosti Eksoten kiinteistötyöryhmän, palvelujohtajien ja kun ta joh ta jien neuvottelukunnassa esiin tulleista ajankohtaisia asioita Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä em. tie dok si annot tietoonsa saatetuiksi.

30 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat 1. Kaakkois-Suomen Ely-keskus - Hutikuun 2015 työttömyystilasto (%) 4/2015 3/2015 4/ koko maa 12,9 13,2 11,7 - Ely-keskus 15,0 15,6 14,1 - Etelä-Karjala 14,4 15,0 13,7 - Imatran seutu 15,4 15,9 14,4 - Parikkala 14,1 14,8 12,8 henkilöt alle 25 v yli vuoden tyött avoimet työpaikat työvoima Pöytäkirjat, esityslistat, kokouskutsut - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kyn hallituksen pöytäkirja ja esityslista sekä valtuuston esityslista Etelä-Karjalan jätelautakunnan pöytäkirja Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan pöytäkirja Itä-Savon koulutuskuntayhtymävaltuuston pöytäkirja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kevätkokouksen kokouskutsu Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston kokouksen kokouskutsu Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä hallituksen pöytäkirja ja esityslista Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymävaltuuston kokouskutsu Muistio Imatran Seudun ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen seu tu kunta ta paa mi ses ta liikenneasioissa Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan pöytäkirja Tietomaakunta ekarjala Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja Verohallinto; Verotilitys toukokuu 2015, tammi-toukokuun ta lo us ar viototeu tu ma 43,5 %. 4. Kuntaliitto Kunnille siirretty valtiolta miljardivastuut , Hallitusohjelman kuntalinjaukset toteutettava hallitusti, Kun tata lous epävarmalla pohjalla, Sote-ratkaisu vaatii aikaa, Kor jaus ra ken ta minen huolena 5. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto päätös; Valtionavustus lasten ja nuorten paikalliseen har ras-

31 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus tus toi min taan, myönnetty euroa päätös; Erityisavustuksen myöntäminen Likolammen kun to polun/hiithtoladun parannushankkeelle, myönnetty euroa euron kus tan nuk siin tiedote: Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lähes 3,9 mil joonaa euroa nuorten työpajatoimintaan, hyväksytty Laptuote-säätiölle euroa 6. Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain Imatran seudun ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1/3 8. Ote Imatran kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta / 29; Imatran so te-pal ve lu jen integraatio Eksoteen sekä ruokapalvelujen siirtäminen Sai maan Tukipalvelut Oy:ön 9. Keva , Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tie dok sian to jäsenyhteisöille 10. Eksoten tammi-huhtikuun 2015 tulos; + 0,2 milj.euroa käyt tö suun ni telmaa parempi 11. Kirjolan koulun ja Parikkalan Lukion vuosikertomus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedok si.

32 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Valitusosoitus Valituskirja Muutoksenhakukiellot Oikaisuvaatimusohjeet Valitusasiakirjojen toimittaminen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL 91 :n mu kaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 94-99, 104, KuntaL 89 :n 1 mom. mukaan kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, johon voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Luettelo näistä päätöksistä sisältyy kohtaan oikaisuvaatimusohjeet. HLL13 :n ja 15 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän aikana tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Parikkalan kunta, kunnanhallitus, Harjukuja 6, Parikkala, kunta(at)parikkala.fi Pykälät: , Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus peruste luineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjalli sella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa KuntaL 92 :n mukaan hakea muutos ta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaa timuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaiset 1) Itä-Suomen hallinto-oikeus, käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio, postiosoite: PL 1744, Kuopio, sähköposti: puh Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 2) Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Valitusaika 14 pv, pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava edellä mainitulle valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247 Kunnanhallitus Kokousaika 01.09.2015 klo 13:00-14:35 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127 Kunnanhallitus Kokousaika 28.04.2015 klo 13:00-15:12 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 70

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110 Kunnanvaltuusto Kokousaika 12.12.2013 klo 18:30-20:09 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25 Tekninen lautakunta Kokousaika 10.03.2015 klo 16:00-18:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 16:30-16:52 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 90 Vuoden 2014 tilinpäätös 187

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 21.11.2014 klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 16:30-18:29 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 263 Työllistävät Järjestöt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23 Tekninen lautakunta Kokousaika 19.03.2014 klo 18:00-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 245. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 245. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 245 Kaupunginhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 16:00-20:05 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 19 Maakuntahallitus 13 24.02.2014 Maakuntahallitus AIKA 24.02.2014 klo 09:00 PAIKKA Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 18:30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427 Kaupunginhallitus AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PAIKKA Kaupungintalon, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 229 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 272 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot