Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Asia Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 13:00-15:45 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 94 Parikkalan keskusta-alueen asemakaavan ajantasaistaminen asemakaavan päivitys 95 Parikkalan viranhaltijaorganisaatio lukien Hallintosäännön tarkistaminen Eron myöntäminen maaseutuelinkeinolautakunnan jäsenyydestä - Joonas 176 Karhinen 98 Talousarvion toteutuminen Maksuvalmius ja myyntisaamiset Kirjolan koulun ja lukion rehtorin viran täyttäminen Rakentamispäällikön viran täyttäminen Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä Parikkalan kunnassa Lupa toistaiseksi voimassa olevan erityisluokan opettajan viran täyttämiseen 104 Lausunnon antaminen esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistämisestä Maa-alueen vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen -Parikkalan 188 Riistanhoitoyhdistys 106 Metsästysvuokrasopimuksen uusiminen - Parikkala-Järvenpään 189 metsästysyhdistys ry 107 Pöytäkirjat ja muistiot Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Ilmoitusasiat

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Osallistujat Läsnä Anttonen Pekka 1. varapj. Kosonen Leena 2. varapj. Paajanen Antti jäsen Sinkkonen Sami jäsen Vilska Miia jäsen Saikkonen Matti varajäsen (Berg) Kosonen Merja varajäsen (Eerikäinen) Poissa Berg Ari puheenjohtaja Eerikäinen Anne jäsen Muut osallistujat Paakkinen Sakari kunnanvaltuuston pj. Niiranen Kari kunnanvaltuuston 1. varapj. Tiainen Sari kunnanvaltuuston 2. varapj. Huuskonen Vesa Laukkanen Marjatta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Antti Paajanen ja Mia Vilska. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Anttonen Marjatta Laukkanen Vesa Huuskonen, 94 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Antti Paajanen Mia Vilska Käsitellyt asiat

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Parikkalassa kunnanvirastolla, os. Harjukuja 6, :00 pöytäkirjanpitäjä Marjatta Laukkanen, hallintojohtaja

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Parikkalan keskusta-alueen asemakaavan ajantasaistaminen - asemakaavan päivitys Parikkalan keskusta-alueen asemakaavan ajantasaistaminen asemakaavaluonnoksen käsittely 359/ /2013 Teknltk Tekn.ltk / 52 ja khall / 221, Kaavoituksen käyn nis tä mi nen Tekn.ltk / 62 ja khall , Kaa va suun nitte li jan valinta Tekn.ltk / 17 ja khall / 82, Osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel ma Valmistelija rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-pos ti Keskustaajaman asemakaavan pohjoisosan ajantasaistamista on val mistel tu kaavoittajan ja viranhaltijoiden ja viranomaisten yhteistyönä. Vi ranomais aloi tus pa la ve ri on pidetty ja kaavahanke on kuulutettu vi reille toukokuussa Välillä suunnittelutyö keskeytyi pohjakartan huo matta vien täydennystarpeiden vuoksi. Ennakolta tarpeelliseksi katsotut eri tyissel vi tyk set (mm. luonto- melu- tärinä ja kulttuuriympäristöselvitykset sekä ra ken nus in ven toin ti) on laadittu pitkälle ja selvitykset on huomioitu kaa valuon nok sen valmistelussa. Kaavan työstämisen alkuvaiheessa jär jes tet tiin yksi yleisötilaisuus, mutta tuolloin asia ei saanut aikaan toi vottua kiinnostusta. Kaavasuunnittelija Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy on saanut valmiiksi ajanta sais tet ta van asemakaavan luonnoksen. Luonnos on tarkoitus asettaa näh tä vil le sekä luonnoksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. Uu den yleisötilaisuuden tarpeellisuutta luonnoksen nähtävilläoloaikana harki taan. Esityslistan liitteenä on kaavaluonnoksen kopio. Kaavaluonnoksen laatija Jar mo Mäkelä tulee esittelemään kaavan sisältöä kokoukseen. Kunnanjohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta keskustelee ajan ta sais tet tavan asemakaavan luonnoksesta. Lautakunta päättää kaavan jat ko val mis telus ta. Päätös: Kaavasuunnittelija Jarmo Mäkelä esitteli kaava-asiaa yleisesti. Kari Niiranen, Jouni Heltimoinen ja Sami Sinkkonen poistuivat esteellisinä kokouk ses ta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajan ja vara pu heen joh ta jan ollessa esteellisiä, lautakunta valitsi keskuudestaan puheen joh ta jak si Anniina Kontiokorven.

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Khall Lautakunta keskusteli esittelyn perusteella esilletulleista asemakaavan kes kei sis tä periaatteista. Esityslistan kaavaluonnokseen tehtiin eräitä lähin nä teknisiä muutoksia ja täydennyksiä. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää asettaa kes kus ta-alu een ajantasaistettavan asemakaavaluonnksen MRL 62 mukai ses ti yleisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot. Tiedoksi: Kaavaluonnos kaavamerkintöineen Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lau takun nan esityksen ja asettaa Parikkalan keskustan asemakaavan ajan tasais ta mi sen kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville MRA 30 :n mukaisesti väliseksi ajaksi ja pyytää luonnoksesta vi ran omais lau sunnot. Merkittiin, että esteellisinä kokouksesta poistuvat - Antti Paajanen, yhteisöjäävi Parikkalan Osuuspankin hallituksen jä se nenä läheinen, varalla Kari Huotilainen - Anne Eerikäinen, asianosaisena läheinen - Kari Niiranen, asianosainen Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Pekka Anttonen. Merkittiin, että asiantuntijana paikalla oli va. rakentamispäällikkö Heikki Määt tä nen. Teknltk Kaavaehdotuksen hyväksyminen Valmistelija rakentamispäällikkö Janne Tanskanen, puh , s-pos ti Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt Parikkalan keskus tan asemakaavaluonnoksen ja se on ollut nähtävillä vä li se nä aikana. Saadun palautteen ja viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelun johdosta kaavaesityksessä on huomioitu seuraavat muutokset: Renginkujan viereiset tontin on palautettu alkuperäisen ase ma kaavan mukaisiksi EV-vihersuoja-aluetta on laajennettu valtatie 6 reunassa Ely-kes kuksen vaatimuksen mukaisesti Kaavaosan eteläpäässä VL-alue on korvattu EV-alueella

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tiedoksi: kaavamääräys, karttaote ja seurantalomake Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, et tä hallitus hyväksyy Parikkalan keskustan asemakaavaehdotuksen ja aset taa sen nähtäville MRL 65 ja MRA 27 mukaisesti ja pyytää kaa va ehdo tuk ses ta viranomaislausunnot. Asiasta käytiin keskustelua valtatie 6:n liittymistä kes kus taan. Merkintä 1: Esteellisinä kokouksesta poistuivat tämän asian käsittelyn ja pää tök sen teon ajaksi - Anne Eerikäinen, asianosaisena läheinen - Kari Niiranen, asianosainen Merkintä 2: Paikalla olivat seuraavat varajäsenet - Anne Venjärvi - Eeva Kainulainen Merkintä 3: Puheenjohtajaksi vanhimman johdolla valittiin Matti Saikkonen. Pöy tä kir jan tar kas ta jik si valittiin tämän pykälän osalta Varpu Rissanen ja Ve li Jääskeläinen. Khall Tiedoksi: Kaavamääräys, karttaote ja seurantalomake Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lau takun nan ehdotuksen ja asettaa Parikkalan keskustan ase ma kaa va eh do tuksen MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti nähtäville vä lisek si ajaksi ja pyytää tar vit ta vat viranomaislausunnot. Merkintä 1: Esteellisinä kokouksesta poistuvat tämän asian käsittelyn ja pää tök sen teon ajaksi - Anne Eerikäinen, asianosaisena läheinen - Timo Jantunen, yhteisöjäävi, Parikkalan seurakunnan kirkkoneuvoston jä sen - Kari Niiranen, asianosainen Teknltk Valmistelijat yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti ja projektipäällikkö Anniina Kontio kor pi, puh , s-posti

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Asemakaavan päivitys Kaavaehdotukseen on toteutettu teknisiä muutoksia saatujen lausuntojen ja muistutusten seurauksena seuraavien koh tei den osalta: Kaksi teknisluonteista tonttien rajausta koskevaa täsmennystä on toteu tet tu maan omis ta jien toiveiden mukaisesti. Muutokset koskevat kort te lei ta 140 ja 529. Muutoksilla ei ole laajempia korttelialueille tai nii den ul ko puo lel le kohdistuvia vaikutuksia. Terveyskeskuksen niemen viheraluetta on kavennettu potilaiden yksi tyi syy den varmistamiseksi. Parikkalantien lehmusrivistöjen säilyttäminen tai uusiminen on huomioi tu kaavamääräyksessä sekä sr-rakennusten nykyisen ra ken nusoi keu s on täsmennetty kaavamääräyksiin. Asemakaava-alueen laajennus on lisätty kaavamääräyksiin kort telien 538 ja 539 osalta. Aikaisemmin vah vis tet tu jen asemakaavamuutosten osalta on poistet tu värit kaavakartan selkiyttämiseksi. Ylimääräisiä tekstejä on poistettu kaavakartan selkiyttämiseksi. Kaavamääräyksistä on poistettu viittauksia lakipykäliin, koska ne velvoit ta vat ilman asemakaavaakin ja voivat vanhentua ennen kaavan seu raa vaa päivitystä. Kaavamääräyksestä on poistettu pohjavesialueen öljyn säi lyt tä miseen liittyviä määräyksiä, koska niistä säädetään Parikkalan kunnan ym pä ris tön suo je lu mää räyk sis sä. Kaavamääräystä pohjavesialueelle si joit tu val le toiminnalle on täsmennetty. Anitsanlahden rannalla sijaitsevat viisi rauhoitettua mäntyä on lisätty kaa vaan suojeltuna puuryhmänä. Kaavamääräyksiä s-1, luo ja W-1 on täsmennetty ELY-keskuksen lau sun non mukaisesti. Meluntorjunnan osalta kaavamääräystä on täsmennetty koskemaan li sä ra ken ta mis ta ja joidenkin melun kannalta ongelmallisten kort telien rakennusaloja on laajennettu siten, että talousrakennukset voidaan toteuttaa kaavan mukaisesti. Talousrakennusten rakennusaloja on osoitettu mm. urheilukentälle ja M-alueelle kaavakarttaan ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti. Viemärivesien hallintaa koskeva yleismääräys on poistettu, koska ve si huol to jär jes tel miin liittymisestä on annettu muualla yk si tyis kohtai sia säädöksiä ja velvoitteita. Hulevesiä koskevaa yleismääräystä on täsmennetty. Valtatie 6:n kiertoliittymävaraus on muutettu eritasoliittymäksi ELY-kes kuk sen lausunnon mukaisesti. Lisäksi katulinjauksen oi kaisu tar ve merkintä on poistettu, koska se ei kuulu ase ma kaa va mer kintöi hin. Asemakaavan valitusviranomaiseksi on korjattu Itä-Suomen hal linto-oi keus. Kaavaselostukseen on toteutettu tarvittavia korjauksia ja täs men nyksiä muun muassa ympäristönsuojelulain pykälien ja vahvistettujen

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus ase ma kaa va muu tos ten osalta Kouvolassa pidetyssä viranomaisneuvottelussa todettiin, että edellä mainittujen teknisten korjausten jälkeen kaavan hyväksymiselle ei ole oikeudellista estettä. Kaavan asettaminen uudelleen nähtäville ei ole tarpeen, koska muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen. Tiedoksi: Seurantalomake, kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus. Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää ajantasaistetun Pa rikka lan keskusta-alueen asemakaavan kunnanhallituksen ja edelleen kunnan val tuus ton hyväksyttäväksi. Merkintä 1: Esteellisinä kokouksesta poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi - Anne Eerikäinen, asianosaisena läheinen - Kari Niiranen, asianosainen - Jouni Heltimoinen, asianosainen Merkintä 2: Paikalla olivat seuraavat varajäsenet - Anne Venjärvi - Eeva Kainulainen Merkintä 3: Puheenjohtajaksi vanhimman johdolla valittiin Matti Saikkonen. Merkittiin, että asiantuntijana paikalla oli kaavoittaja Jarmo Mäkelä Kart taako Oy:stä. Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Tiedoksi: Seurantalomake, kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväskyä teknisen lau takun nan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Pa rik kalan keskusta-alueen asemakaavan ajantasaistamisen liitteenä olevien asia kir jo jen mukaisesti. Päätös: Keskustelun aikana Antti Paajanen teki pohjaehdotuksesta poikkea van ehdotuksen ja esitti AL-alueen ulottamista kiinteistön (36:0) rajan mu kai ses ti rantaan saakka ja VL-alueen katkaisemista siltä osin. Samoin Paa ja nen esitti kyseisen tontin kerrosluvun nostamista kahdesta kolmeen. Miia Vilska kannatti Paajasen esitystä.

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Paajasen tekemän ja Vilskan kannat ta man vastaehdotuksen. Kunnanhallitus päätti esittää alueen kaavaa edellä mainitulla muutoksella kun nan val tuus ton hyväksyttäväksi. Kunnanjohtaja jätti kunnanhallituksen päätökseen eriävän mielipiteen. Merkintä 1: Esteellisinä kokouksesta poistuivat tämän asian käsittelyn ja pää tök sen teon ajaksi - Leena Kosonen, yhteisöjäävi, Parikkalan Osuuspankin hallituksen jäsen - Sami Sinkkonen, asianosainen - Kari Niiranen, asianosainen - Marjatta Laukkanen, yhteisöjäävi, Asunto Oy Kivitaskun hallituksen jäsen Merkintä 2: Pöytäkirjan pitäjänä toimi kunnanjohtaja Vesa Huuskonen

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Parikkalan viranhaltijaorganisaatio lukien 198/ /2013 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vi ran hal ti ja or ga ni saa tiouu dis tuk sen lukien, joka perustui tiimeihin ilman toimialajohtajia. Sa mal la oli linjattu, ettei kaikkia vapautuvia virkoja täytetä, mm. ra ken nustar kas ta ja. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, ettei entisen teknisen johtajan ja ra kennus tar kas ta jan virkojen yhdistäminen ole ollut tarkoituksenmukainen ja tilan ne on myös aiheuttanut jääviysongelmia. Kunnanhallitus on täyttänyt rakennustarkastajan viran. Näin ollen or ga ni saa tio ta tulee muuttaa vastaavasti. Tiedoksi: Viranhaltijaorganisaatio Uusi organisaatio vaatii myös hallintosääntöön ja talousarvioon joitakin muu tok sia. Hallintosäännön muutokset käsitellään erikseen. Kuluvan vuoden talousarvioon ja tulevien vuosien taloussuunitelmaan tulee tehdä seuraava muutos: - Kiinteistöt, tilivastaava rakentamispäällikkö, nykyisin kun nos sa pi to pääl likkö, josta tulee kyseisen tulosalueen alaisten tulousyksikköjen esimies. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan val tuus tolle, että se hyväksyy - Parikkalan kunnan viranhaltijaorganisaation ohei sen liitteen mukaisesti ja - talousarvioon 2015 ja taloussuunnitelmaan kiinteistöjen osalle tilivastaavaksi rakentamispäällikön.

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Hallintosäännön tarkistaminen 65/ /2014 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ja hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Toukokuun 2015 alusta voimaan tulleesa uudessa kuntalaissa pääosa kun tien hallintosääntöön vaikuttavia muutoksia soveleltaan vasta seu raavan vaalikauden alusta Kuntaliitto on ilmoittanut valmistelevansa en si vuonna kunnille uudet hallintosääntömallit. Parikkalan voimassa olevaan hallintosääntöön on kuitenkin tässä vai heessa tarkoituksenmukaista teh dä joitakin muutoksia muuttuneiden ti lan teiden, lähinnä teknisen or ga ni saa tio muu tok sen ja käytännössä huomattujen puut teel li suuk sien takia seu raa vas ti: 1) Johtoryhmä 29 - Kunnassa toimii johtoryhmä, johon kuuluu kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja elin kei no joh ta ja ja lisäksi tiimeja sekä tulosalueiden päälliköt. 2) Henkilöstövalinnat 36 Vakinaisen henkilöstön valinnasta päättää kunnanvaltuusto kunnanjohtajan valinnasta kunnanhallitus tulosalueen päällikön valinnasta hallintojohtajan ja elin kei no joh ta jan valinnasta kunnanjohtaja tulosalueiden päälliköiden valinnasta lautakunta toimialansa johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevan vakinaisen henkilöstön valinnasta tulosalueen päällikkö alaisensa vakinaisen henkilöstön valinnasta 3) Lisätään kohtaan 39 : Virkavapaus ja työloma - Virka- ja työvapaan kunnanjohtajalle ja tulosalueen päällikölle myöntää kun nan hal li tus ja kunnanjohtaja tulosalueen päälliköille ja sekä tu los yk siköi den esimiehet alais ten sa osalta. 4) Poistetaan kohdasta 42 : Palvelussuhteen päättyminen, päättäminen ja lo maut ta mi nen - Kunnanjohtajalle eron myöntää kunnanhallitus. Kunnanhallituksen va lit semal le viranhaltijalle ja suoraan alaiselleen eron myöntää kunnanjohtaja. Tulos alu een päällikkö ja tulosyksikön esimies myöntää eron määräaikaiselle alai sel leen henkilöstölle. 5) Lisätään kohtaan 47 : Hallintojohtaja päättää - 18) ruoka- ja ateriapalvelujen taksasta 6) Poisteaan kohdasta 47 : Asuntosihteeri päättää - 9) asuntojen korjaus- ja energia-avustukset 7) Lisätään kohtaan 51 : Rakennustarkastaja päättää - 19) asuntojen korjaus- ja ener gia-avus tuk set

12 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunn nan val tuustol le hyväksyttäväksi edellä olevat muu tok set voimassa olevaan hal lin tosään töön lukien. Merkintä: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sakari Paakkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (läheinen asianosaisena).

13 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Eron myöntäminen maaseutuelinkeinolautakunnan jäsenyydestä - Joonas Karhinen 187/ /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Maaseutuelinkeinolautakunnan jäsen Joonas Karhinen on pyytänyt eroa, kos ka hän katsoo, ettei pysty hoitamaan luottamustehtävää täy si pai noises ti tällä hetkellä Keski-Suomessa ole van työpaikan takia. Karhinen on myös kokoomuksen 1. varavaltuutettu, jona hän haluaa edelleen jatkaa. Kunnanvaltuusto on valinnut maaseutuelinkeinolautakunnan vuo sil le seuraavasti: Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Pj. Kari Pekonen Minna Repo Vpj. Timo Jantunen Kirsi Tuominen Jäsen Joonas Karhinen Hanna Kaijansinkko Jäsen Matti Kähkönen Seppo Kettunen Jäsen Heli Parvinen Jarmo Tiainen Jäsen Mia Saukkonen Juha-Matti Jääskeläinen Jäsen Päivi Tynnilä Pekka Ahtiainen Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan val tuus tolle, että se - myöntää eron Joonas Karhiselle maaseutuelinkeinolautakunnan jä se nyydes ta ja - valitsee hänen tilalleen jäsenen maaseutuelinkeinolautakuntaan jäljellä ole vak si valtuustokaudeksi.

14 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Talousarvion toteutuminen / /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen 1.3. koh dan mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan valtuustolle ti lantees ta ja Raportoinnista vastaavat hallintojohtaja ja toi mi ala johta jat. Tiedoksi: Talousarvion toteutuminen tulosaluetasolla Parikkalassa väkiluvun nettoväheneminen on alkuvuonna ollut 35 henkeä ja työttömyysasteen keskiarvo ensimmäisellä vuosikolmanneksella on ollut 15,1 % (2014/14,3), joka on suunnilleen samaa luokkaa kuin Ete lä-kar jalan ja Kaak kois-suo men Ely-keskuksen kanssa. Parikkalassa on al kuvuon na ollut avoi mia työpaikkoja kuukausittain kappaletta. Tämän vuoden talousarvio on euroa negatiivinen. To den nä köises ti lopullinen tulos tulee olemaan noin 0,5 milj.euroa poitiivinen, mikä joh tuu budjetoitua suuremmista valtionosuuksista. Mikäli ta lous ar vion toteutuminen olisi tasaista, toteutumisprosentti olisi ensim mäi sel lä vuo si kol man nek sel la 33,3. Käyttötalousmenot: Toteutuminen 32,4 % Toimialatasolla toteutumisprosentit: hallinto 31,6, sivistystoimi 31,09 ja tekni nen 38,4 %. Valtuustoon nähden sitovana tavoitteena on tulosaluetaso. Tulosalueita on ny kyi sel lään 11. Tulosaluetasolla ylitykset (= sitovuustaso) rakennuttaminen ja kaavoitus 35,5 % kiinteistöt 38,1 % yhdyskuntatekniikka 41,3 % rakennuslautakunta 39,0 % Minkään tulosalueen ylitys ei ole merkittävä, joten on syytä olettaa, että me not tasoittuvat loppuvuotta kohden. Käyttötaloustulot: Toteutuminen 29,6 %. Lähes kaikilla toimialoilla ja tulosalueilla tulot ovat jääneet alle 33,3 %:n. Sekä toimintakulut että toimintatuotot ovat ensimmäisellä vuo si kol man neksel la noin yhden prosenttiyksikön verran pienemmät kuin viime vuonna vas taa va na aikana. Tuloslaskelma Verotulojen toteutuma on 33,3 % ja valtionosuuksien toteutuma 36,7 %.

15 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Huhtikuussa julkaistun verokehysennusteen mukaan verotuloja tulee n euroa vähemmän kuin viime vuonna ja toteutuessaan eu roa vähemmän kuin mille pohjalle vuoden 2015 talousarvio on laa dit tu. Vuo den 2014 verotulojen oikaisu tehdään syksyllä ja tämän hetkisen tiedon mukaan kunnalta peritään takaisin liikaa maksettua noin 1,0 milj. euroa. Vuosikate on euroa ja raportointikauden tulos euroa. Vuoden 2015 ensimmäisen vuosikolmanneksen toteutumisen perusteella voi daan todeta, että tässä vaiheessa vuotta mennään toimintakate eli tulojen ja menojen osalta vielä kutakuinkin suun ni tel man mukaisesti, mutta koko vuoden osalta talousarviossa py sy mi nen edellyttää hallintokunnilta tiukkaa budjettikuria. Investoinnit ym. Käyttöomaisuuden investointimenot ovat alkuvuonna olleet 1,4 milj. euroa eli 22,6 %. Suurimpana kohteina lämpölaitoksen varavoimala ja Kirjolan koulun sekä vuokratalojen korjauksia. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvion toteu tu mi sen ajalta tiedoksi ja saattaa sen myös val tuus tol le tie dok si.

16 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Maksuvalmius ja myyntisaamiset / /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti Kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen 1.3. koh dan mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan valtuustolle ja Kunnanhallitukselle raportoidaan samoina ajankohtina li säksi maksuvalmiudesta ja saatavista. Raportoinnista vastaavat hallintojohtaja ja toimialajohtajat (nyk. tuloasalupäälliköt). Maksuvalmius Lainoja on ensimmäisen kolmanneksen aikana lyhennetty , uutta lai naa ei ole nostettu. Mak su val mius on hyvä 31,2 päivää, viime vuo den toisella kol man nek sel la se oli 6,47 päivää. Myyntisaatavat Tiedoksi: Erääntyneet myyntisaamiset laskulajeittain Erääntyneitten myyntisaamisten ikäjakauma laskutuslajeittain Kokonaisuudessaan erääntyneet myyntisaamiset ovat jonkin verran edellis estä jaksosta vähentyneet. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi sel vi tykset erääntyneistä saatavista ja maksuvalmiudesta.

17 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kirjolan koulun ja lukion rehtorin viran täyttäminen 5/ /2015 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Viran aukijulistaminen Rehtori Riitta Lonka on irtisanoutunut rehtorin virasta alkaen. Hallin to sään nön mukaan kunnanhallitus tekee päätöksen viran täyttämisestä. Tiedoksi: Virkahakukuulutus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa viran haettavaksi. Kun nan joh ta ja vastaa viran hakuun liittyvistä käytännön järjestelyistä. Kunnan hal li tus haastattelee kolme ehdokasta toukokuun loppuun mennessä. Va lin ta pyritään tekemään mennessä. Rehtorin jäädessä lo mal le alkaen tehdään kunnanhallituksen henkilöstöjaostossa päätös si jaisen mää rää mi sek si väliselle ajalle. Kunnanjohtaja tarkensi ehdotustaan kokouksessa niin, että haastatteluun osallistuu myös sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Khall Määräaikaan mennessä ovat hakemuksensa jättäneet - Aalto Sarri, KM, luokanopettaja, Savonlinna - Ahonen Juha, FM ja KTM, Jyväskylä - Issakainen Marko, KM, erityisluokanopettaja, Kuopio - Naskali Jani, KM, luokanopettaja, Espoo - Vitikainen Eni, FM, tuntiopettaja, Rautjärvi Hakijoista on haastateltu Sarri Aaltoa ja Eni Vitikaista. Hakemukset ja yhdistelmä niistä on nähtävillä kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokoukessa. Päätös: Kunnanjohtaja kävi läpi hakijat ja selosti suoritettujen haas tat te lu jen pohjalta saa tu ja lisätietoja. Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Kunnanhallitus päät tää ansiovertailun ja haastattelujen perusteella valita Kirjolan koulun ja lu kion rehtorin virkaan kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja Sarri Aalto. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että vaali suoritetaan ehdollisena siten, että va li tun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeis tään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista uhalla, et tä vaali itsestään raukeaa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

18 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin. Merkintä: Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Leena Kosonen poistui ko kouk ses ta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, muu jäävi, tule van esimiehen valinta.

19 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rakentamispäällikön viran täyttäminen 95/ /2014 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Viran aukijulistaminen Rakentamispäällikkö Janne Tanskanen on irtisanoutunut kunnan pal ve lukses ta al kaen. Hal lin to sään nön mukaan kunnanhallitus tekee päätök sen viran täyt tä mi ses tä. Tiedoksi: Virkahakukuulutus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa ra ken ta mis pääl likön viran haettavaksi. Hakijoiden haastattelusta ennen asian esittelyä kunnan hal li tuk ses sa vas taa kunnanhallituksen puheenjohtaja, kun nan hal li tuksen 1. varapuheenjohtaja, teknisen lau ta kun nan puheenjohtaja, kun nanjoh ta ja ja yh dys kun ta tek nii kan päällikkö. Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Määräaikaan mennessä ovat hakemuksensa jättäneet - Aaltonen Jari, rakennusteknikko, Parikkala - Kerkelä Martti,DI, projektijohtaja, Lappeenranta - Kilpeläinen Ari, rakennusteknikko, yrittäjä Rantasalmi - Reponen Keijo,RI, aluetyösuojelupäällikkö, Imatra - Siniteräs Tero, rakennustekniikan insinööri, Imatra - Summala Olli, RI, va. rakennustarkastaja, Ilomantsi Hakemukset ja niistä laadittu yhdistelmä on nähtävillä kokouksessa. Hakijoiden haastattelut suoritetaan ennen kunnanhallituksen kokousta Kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. Päätös: Kunnanjohtaja kävi läpi hakijat ja selosti suoritettujen haas tat te lu jen pohjalta saa tu ja lisätietoja. Haastatteluun oli kutsuttu Kerkelä Martti, Reponen Reijo ja Summala Olli. Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Kunnanhallitus päät tää ansiovertailun ja haastattelujen perusteella valita ra ken ta mis pääl likön virkaan rakennusinsinööri Olli Summalan.

20 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lisäksi kunnanhallitus päättää, että vaali suoritetaan ehdollisena siten, että va li tun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeis tään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista uhalla, et tä vaali itsestään raukeaa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

21 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä Parikkalan kunnassa 70/03.03/2015 Sivltk Valmistelijat kulttuuripäällikkö Eeva Paakkinen, puh , s-posti ee ja nuorisotyöntekijä Elisa Kuosa, puh , s-posti Lapsilla ja nuorilla on perustuslain, kuntalain, nuorisolain sekä YK:n lapsen oi keuk sien yleissopimuksen mukaan oikeus ilmaista mielipiteensä, vai kuttaa ja tulla kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Nuorisolain (72/2006) 8 :ssä säädetään lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta. Osallistumisen muotoina voivat olla nuorisolautakunnat tai muut nuorisoasioita käsittelevät lautakunnat, nuorisovaltuustot ja muut vas taa vat vaikuttajaryhmät, verkkopohjaiset kuu le mis jär jes tel mät sekä perus kou lui hin rakentuvat demokratiakasvatus- ja vaikuttamisjärjestelmät. Kou lut ja oppilaitokset ovat lasten ja nuorten kan nal ta keskeisin osal lis tumi sen foorumi. Myös koulutusta koskevissa laeis sa (mm. POL 628 / 1998 ja LL 629 / 1998) on oppilaiden ja opis ke li joi den osallistumiseen ja kuu lemi seen liittyviä velvoitteita. Uuden kuntalain (410/2015) 26 mukaan nuorten osallistumis- ja vai kut tamis mah dol li suuk sien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuo ri so val tuus to tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toi min ta edel ly tyk sis tä. Vaikuttajaryhmälle on annettava mahdollisuus vaikut taa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja toteut ta mi seen heitä koskevissa asioissa. Sivistyslautakunta esittää, että Parikkalan kunnanhallitus perustaa las ten ja nuorten toimikunnan valmistelemaan ja esittelemään heitä kos ke via asioi ta kunnan päättäjille (viranhaltijat, lautakunnat). Jäsenet toimikuntaan kutsutaan Saaren ja Kirjolan koulun ja Pa rikka lan lukion oppilaskunnista, nuorisotyöntekijän vastuulla olevista talo toi mi kun nis ta, sekä paikkakunnalla toimivista nuo ri so yh dis tyk sis tä. Toimikunnan toiminta-aika on lukuvuosi (syksystä syksyyn) ja toimin ta kau ten sa aikana toimikunta voi myös järjestää erilaisia lasten ja nuorten tapahtumia. Toimikunnan työskentelyä ohjaavat nuorisotyöntekijä, kult tuu ri päällik kö ja oppilaskuntien ohjaajaopettajat. Toimikunta kokoontuu vähin tään neljästi vuodessa. Ko koon tu mi sis sa käsitellään lapsilta ja nuo ril ta tulevia aloitteita ja ideoita. Mikäli aloit teet antavat aihetta, kool le kutsutaan keskustelutilaisuus ( pääl lik kö kah vit ), jonne tulee ao. asioista vastaavat viranhaltijat ja lau ta kun tien puheenjohtajat sekä kunnanjohtaja. Toimikunta voi myös laatia aloitekirjelmiä kunnan eri toimielimiin. Toimikunta pitää kokoontumisistaan pöytäkirjaa, joka lai te taan kun nan hal li tuk sel le tiedoksi. Toimikunnan lapsi- ja nuorisojäsenille maksetaan korvausta ko kouksiin osallistumisesta 20,00 euroa.toimikunnan toiminnasta ai heu tuvat kulut sisällytetään nuo ri so toi men talousarvioon.

22 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta lasten kuuleminen ja osal lisuus heitä koskeviin asioihin hoidetaan keskusteluin varhaiskasvatuksen toi mi pai kois sa. Varhaiskasvatuksen henkilökunta tuo asiat tarvittaessa vas taa vien viranhaltijoiden tai lautakuntien käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle että Parikkalan kuntaan perustetaan lasten ja nuorten toimikunta edellä selostetulla tavalla. Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä lasten ja nuorten toimikunnan perustamisen sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Li säk si kunnanhallitus päättää, että toimikunnan kokoonpanon hyväksyy si vis tys lau ta kun ta.

23 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Lupa toistaiseksi voimassa olevan erityisluokan opettajan viran täyttämiseen 5/ /2015 Khall Valmistelija rehtori Riitta Lonka, puh. (05) , , s-posti riit Kirjolan koulun rehtori Riitta Lonka pyytää kunnanhallitukselta lupaa saada täyt tää Kirjolan koulun erityisluokan, ns.tuki-luokan, erityisluokan opet tajan viran alkaen toistaiseksi. Viran nykyinen hoitaja on il moit tanut päivätyllä kirjeellään eroavansa tehtävästä alkaen eläk keel le jäämisen vuoksi. Erityisluokassa opiskelee tällä hetkellä kahdeksan peruskoulun oppilasta, jois ta viisi opiskelee toiminta-alueittain etenevän opetussuunnitelman mukaan ja kolme yleisopetuksen mukaan yksilöllistettynä pääosin tai ko konaan. Kuudella oppilaalla on pidennetty oppivelvollisuus. Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 2 :n muuttamisesta : Opetusryhmien muodostaminen Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain. Jos opetuksen tar koi tuk senmu kai nen järjestäminen sitä edellyttää, eri vuosiluokkien sekä esi- ja li säope tuk sen oppilaita voidaan kuitenkin opettaa samassa opetusryhmässä tai antaa opetusta yhdessä muun koulun tai oppilaitoksen oppilaiden kanssa. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muo dos ta mises ta päättää opetuksen järjestäjä. Silloin kun opetusta annetaan perusopetuslain (628/1998, 642/2010) 17 :ssä tarkoitetuille oppilaille, jotka saavat erityistä tukea, saa ope tus ryhmäs sä olla, jäljempänä säädetyin poikkeuksin, enintään kymmenen op pilas ta. Opetusryhmän enimmäiskoko voidaan ylittää, jos se on oppilaiden edel ly tys ten tai opetuksessa käytettävän työskentelytavan takia pe rus teltua, eikä järjestely vaaranna opetusryhmässä opiskelevien oppilaiden opetuk sen tavoitteiden saavuttamista. Perusopetuslain 25 :n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn op pi vel vol lisuu den piirissä oleville oppilaille annettavassa opetuksessa ope tus ryh mässä saa olla enintään kahdeksan oppilasta. Vaikeimmin kehitysvammaisista op pi lais ta muodostetussa opetusryhmässä saa olla kuitenkin enintään kuu si oppilasta. Jos tässä momentissa tarkoitetuille oppilaille annetaan ope tus ta samassa ryhmässä tai yhdessä niiden 2 momentissa tar koi tet tujen oppilaiden kanssa, jotka saavat erityistä tukea, määräytyy ope tus ryhmän enimmäiskoko sen mukaan, minkälaista tukea saavia oppilaita ryhmäs sä on eniten. Jos tässä momentissa tarkoitetun oppilaan opetus an netaan yhdessä muiden kuin tässä tai 2 momentissa tarkoitettujen oppilaiden kans sa, saa opetusryhmässä olla enintään 20 oppilasta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää luvan tois tai seksi voimassa olevan erityisopettajan viran täyttämiseen.

24 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Lausunnon antaminen esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistämisestä 85/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kansaneläkelaitoksesta säädetyn lain 10 :n mukaan Kan san elä ke lai toksen paikallishallituksen muodostavat vakuutuspiirit, jotka määrää Kan sanelä ke lai tos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Kansaneläkelaitos pyytää kunnan lausuntoa Kevan or ga ni saa tio uu dis tukseen liittyvästä vakuutuspiirien yhdistymisestä ja kunnan kuulumisesta suun ni tel mien mukaiseen uuteen vakuutuspiiriin. Vakuutuspiiriuudistus ei kos ke Kelan toimistoverkkoa, vaan se vaikuttaa lähinnä Kevan rat kai su toimin nan organisoitumiseen. Esityksen mukaan Parikkala kuuluu eteläiseen vakuutuspiiriin, joka muodos te taan lukien nykyisestä Helsingin, Espoon, Vantaa-Porvoon, Ete lä-kar ja lan, Keski-uudenmaan, Kymenlaakson ja Päivät-Hämeen vakuu tus pii reis tä. Uudenmaan piirin yhteenlaskettu asukasluku on noin Ke lan työntekijöitä uudessa vakuutuspiirissä on noin Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista Kelan vakuutuspiiriuudistuksesta, mutta pai nottaa, että jatkossakin Parikkalan Kelan toimisto tulee säilyttää vähintään nykyi sel lään.

25 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Maa-alueen vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen -Parikkalan Riistanhoitoyhdistys 13/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanhallitus on vuokrannut vanhan Parikkalan alueen Riistan hoi to yh dis tyk sel le Mäntylahden kylästä Ukonkallio -nimisestä tilasta 200 m x 80 m:n suurisen alueen hirviampumarataa varten 30 vuoden ajaksi eli saakka. Riistanhoitoyhdistyksestä Kari Hirvonen on pyytänyt saada jatkaa kyseisen vuok ra so pi muk sen vuokra-aikaa 30 vuodella. Alue ei ole pohjavesialuetta. Todetaan, että nykyisin ampumaradoilta edellytään ympäristösuojelulain mu kai sia lupia ja/tai ilmoituksia riippuen käyttömääristä ja käytettävistä ma te ri aa leis ta yms. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa vanhan Parikkalan alu een Riistanhoitoyhdistyksen vuokrasopimuksen vuokra-aikaa 30 vuodel la eli saakka entisin ehdoin ja edellyttää yhdistystä sel vit tämään ympäristöluvan tai ilmoituksen tarpeellisuutta ja muutoinkin ot tamaan huomioon kaikessa toi min nas saan alueen turvallisuuteen ja siis teyteen liittyvät asiat.

26 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Metsästysvuokrasopimuksen uusiminen - Parikkala-Järvenpään metsästysyhdistys ry 13/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Parikkalan kunta on vuonna 2000 tehnyt 10 vuoden vuokrasopimuksen omis ta mis taan tiloista Parikkala-Järvenpään metsästysyhdistys ry:n kanssa (kh / 222 ). Sopimus on päättynyt Juha Karjalainan on pyytänyt kuntaa vuokraamaan omistamansa maa-alueet Parikkala- Järvenpään metsästysyhdistykselle toistaiseksi voimassa ole val la kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Tiedoksi: Sopimus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä tehtäväksi Parik ka lan-jär ven pään metsästysyhdistys ry:n kanssa liitteenä olevan vuokra so pi muk sen.

27 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja muistiot Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Toimielinten pöytäkirjat - Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Maaseutuelinkeinolautakunta Tarkastuslautakunta Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Keskushallinnon viranhaltijat Kunnanjohtaja / 2, Parikkalan keskustan paloaseman ovien hankinta Hallintojohtaja / 18, Avustusten myöntäminen yhteisöille / 19, Kaupanvahvistajan ilmoitukset / 20, Ateriakuljetukset ajalle tarjouksen hy väk sy mi nen / 21, Korjausavustusten myöntäminen Elinkeinojohtaja / 20, Korvauksen maksaminen Juho Hänniselle maa ta louslo mit ta jan aiheuttamasta vahingosta Asuntosihteeri - vuokrauspäätös 2 Muiden hallintokuntien viranhaltijat Rehtori - henkilöstöpäätös, 374, 377 ja vahingonkorvauspäätös 11 Koulunjohtaja - henkilöstöpäätös 38, Kulttuuripäällikkö - henkilöstöpäätös, 6 - hankintapäätös, 5 Varhaiskasvatuspäällikkö - yleispäätös 6 Rakentamispäällikkö - hankintapäätös, 8 Kunnossapitopäälliikö - hankintapäätös 13

28 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Yhdyskuntatekniikan päällikkö - yleispäätös, 15, 17 - talouteen liittyvä päätös, 13, 16 - sopimuspäätös, 14 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tiedok si ja päättää, ettei KuntaL 51 :n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erik seen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

29 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti omis ta ja oh jauk ses ta vastaa kunnanhallitus. 1. Kunnanhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edusta jien tiedoksiannot: - kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sakari Paakkinen raportoi Eksoten ajan koh tai sis ta asioista - kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Kari Niiranen raportoi Ete lä-karja lan Jätehuolto Oy:n yhtiökokouksen asioita 2. Muut tiedoksiannot: - kunnanjohtaja selosti rajanylityspaikan tämänhetkistä tilannetta - hallintojohtaja selosti Eksoten kiinteistötyöryhmän, palvelujohtajien ja kun ta joh ta jien neuvottelukunnassa esiin tulleista ajankohtaisia asioita Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä em. tie dok si annot tietoonsa saatetuiksi.

30 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat 1. Kaakkois-Suomen Ely-keskus - Hutikuun 2015 työttömyystilasto (%) 4/2015 3/2015 4/ koko maa 12,9 13,2 11,7 - Ely-keskus 15,0 15,6 14,1 - Etelä-Karjala 14,4 15,0 13,7 - Imatran seutu 15,4 15,9 14,4 - Parikkala 14,1 14,8 12,8 henkilöt alle 25 v yli vuoden tyött avoimet työpaikat työvoima Pöytäkirjat, esityslistat, kokouskutsut - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kyn hallituksen pöytäkirja ja esityslista sekä valtuuston esityslista Etelä-Karjalan jätelautakunnan pöytäkirja Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan pöytäkirja Itä-Savon koulutuskuntayhtymävaltuuston pöytäkirja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kevätkokouksen kokouskutsu Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston kokouksen kokouskutsu Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä hallituksen pöytäkirja ja esityslista Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymävaltuuston kokouskutsu Muistio Imatran Seudun ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen seu tu kunta ta paa mi ses ta liikenneasioissa Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan pöytäkirja Tietomaakunta ekarjala Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja Verohallinto; Verotilitys toukokuu 2015, tammi-toukokuun ta lo us ar viototeu tu ma 43,5 %. 4. Kuntaliitto Kunnille siirretty valtiolta miljardivastuut , Hallitusohjelman kuntalinjaukset toteutettava hallitusti, Kun tata lous epävarmalla pohjalla, Sote-ratkaisu vaatii aikaa, Kor jaus ra ken ta minen huolena 5. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto päätös; Valtionavustus lasten ja nuorten paikalliseen har ras-

31 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus tus toi min taan, myönnetty euroa päätös; Erityisavustuksen myöntäminen Likolammen kun to polun/hiithtoladun parannushankkeelle, myönnetty euroa euron kus tan nuk siin tiedote: Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lähes 3,9 mil joonaa euroa nuorten työpajatoimintaan, hyväksytty Laptuote-säätiölle euroa 6. Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain Imatran seudun ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1/3 8. Ote Imatran kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta / 29; Imatran so te-pal ve lu jen integraatio Eksoteen sekä ruokapalvelujen siirtäminen Sai maan Tukipalvelut Oy:ön 9. Keva , Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tie dok sian to jäsenyhteisöille 10. Eksoten tammi-huhtikuun 2015 tulos; + 0,2 milj.euroa käyt tö suun ni telmaa parempi 11. Kirjolan koulun ja Parikkalan Lukion vuosikertomus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedok si.

32 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Valitusosoitus Valituskirja Muutoksenhakukiellot Oikaisuvaatimusohjeet Valitusasiakirjojen toimittaminen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL 91 :n mu kaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 94-99, 104, KuntaL 89 :n 1 mom. mukaan kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, johon voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Luettelo näistä päätöksistä sisältyy kohtaan oikaisuvaatimusohjeet. HLL13 :n ja 15 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän aikana tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Parikkalan kunta, kunnanhallitus, Harjukuja 6, Parikkala, kunta(at)parikkala.fi Pykälät: , Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus peruste luineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjalli sella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa KuntaL 92 :n mukaan hakea muutos ta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaa timuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaiset 1) Itä-Suomen hallinto-oikeus, käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio, postiosoite: PL 1744, Kuopio, sähköposti: puh Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 2) Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Valitusaika 14 pv, pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava edellä mainitulle valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Parikkalan keskusta-alueen asemakaavan ajantasaistaminen - asemakaavan päivitys

Parikkalan keskusta-alueen asemakaavan ajantasaistaminen - asemakaavan päivitys Tekninen lautakunta 58 21.10.2013 Kunnanhallitus 229 05.11.2013 Tekninen lautakunta 4 19.01.2015 Kunnanhallitus 1 20.01.2015 Tekninen lautakunta 26 19.05.2015 Parikkalan keskusta-alueen asemakaavan ajantasaistaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 34 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 27.11.2017 klo 09:00-10:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24 Rakennuslautakunta Kokousaika 05.11.2014 klo 18:30-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 20.06.2016 klo 16:00-16:36 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 13. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 13. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 13 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 21.05.2015 klo 11:00-12:00 Kokouspaikka Akonpohjan virastolla Saarella, Akapohjantie 4 Käsitellyt asiat Asia Sivu 9 Maaseutuelinkeinolautakunnan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 38 Tekninen lautakunta Kokousaika 16.05.2017 klo 16:00-16:40 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 19. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 19. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 19 Rakennuslautakunta Kokousaika 28.09.2015 klo 18:00-19:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2016 49 Tekninen lautakunta Kokousaika 12.04.2016 klo 16:00-16:18 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60 Kokousaika Keskiviikko 25.9.2013 klo 18.00-19.10 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2 Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017 KOKOUSAIKA 3.7.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hilkka Tiilikainen, puheenjohtaja Antti Miettinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2014 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2014 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 13.02.2014 klo 11:00-12:30 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2016 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 08.06.2016 klo 18:00-19:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot