RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA 17:00-18:38 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA MAASEUTUHALLINNON JÄRJESTÄMINEN 5 YHTEISTOIMINTA-ALUEILLA 141 MYYNTITARJOUS ESALAN TILAN RNO 130:2 8 MAA-ALUEISTA 142 LISÄTALOUSARVIOESITYS KALUSTON HANKINTAAN LISÄTALOUSARVIOESITYS RUOKASALIN 11 RAKENTAMISEEN 144 LAUSUNTO LUONNONSUOJELUALUEEN 12 PERUSTAMISESTA 145 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LAUSUNTO EHDOTUKSESTA KAINUUN 14 MERKITTÄVÄKSI TULVARISKIALUEEKSI 147 LAUSUNTO KAINUUN ILMASTOSTRATEGIASTA YHTEISPALVELUPISTEEN PALVELUJEN 17 KEHITTÄMINEN 149 LAUSUNTO KAINUUN ERIKOISSAIRAANHOIDON 18 TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOISTA 150 ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN VASTUUALUEEN 21 AVUSTUKSET 151 KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN 22 KOROTUKSEN HAKEMINEN 152 RISTIJÄRVEN KUNNAN PÄÄTÖS KAINUUN 23 HALLINTOKOKEILUN JATKOON OSALLISTUMISESTA 153 OPPILASSTIPENDITILIEN YHDISTÄMINEN JA 24 KÄYTTÖVALTUUDET 154 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN PALKKAAMINEN 25 VAKINAISEEN TOIMEEN 155 ILMOITUSASIAT JOHTOJEN, KAAPELEIDEN JA JAKOKAAPIN 28 ASENNUSLUPA KETLOLA RNO 63:11 -TILALLE 157 KAISA MÄKÄRÄISEN SAAVUTUSTEN JOHDOSTA 29 JÄRJESTETTÄVÄ JUHLA JA MUISTAMINEN 158 OSTOTARJOUS PAJALA RNO 1:141 -TILASTA 30

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Paavo 17:00-18:38 puheenjohtaja Heikkinen Mauno 17:00-18:38 varapuh.johtaja Härkönen Osmo 17:00-18:38 jäsen Kangasharju Marjo 17:00-18:38 jäsen Tolonen Helka 17:00-18:38 jäsen Tolonen Tarja 17:00-18:38 jäsen Tuohimaa Virpi 17:00-18:38 jäsen MUU Kurkinen Yrjö 17:00-18:38 kvalt pj Heikkinen Hilkka 17:30-18:38 kvalt I vpj :t Tähkäpää Liisa 17:00-18:38 kvalt II varapj. Potila Raija 17:00-18:38 esittelijä Härkönen Terttu 17:00-18:38 sihteeri Portano Tiinaliisa 17:04-17:08 asiantuntija 154 Kemppainen Merja 17:09-17:15 asiantuntija 140 ALLEKIRJOITUKSET Paavo Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marjo Kangasharju Virpi Tuohimaa PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina klo Yhteispalvelupisteessä Lea Lukkari, arkistonhoitaja Liite 7 Muutoksenhakuoje

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 138 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 139 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kun nan hal li tus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöy tä kirja pide tään nähtävil lä Yh teis pal ve lu pis teessä klo Kunnanhallitus valitseen kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Pöytäkirjan pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina klo Yhteispalvelupis teessä. Valittiin Marjo Kangasharju ja Virpi Tuohimaa. Seuraavaksi kunnanhallitus käsitteli esityslistan asian nro 17 ( 154) Koulunkäyntiavustajan palkkaaminen vakinaiseen toimeen.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus MAASEUTUHALLINNON JÄRJESTÄMINEN YHTEISTOIMINTA-ALUEILLA KHALL 82 Maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaan Kainuussa kuntien on järjestettävä tehtävien hoitaminen siten, että sen alueella tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuu dessa vähintään kolme viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä, ja tehtävien hoitamiseen osallistuu vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä. Jos edellä mainittu vaatimus ei täyty, kunnan on liityttävä vaatimukset täyttävään maaseutuhallinnon yh teistoiminta-alueeseen. Kunnan on tehtävä päätös yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä viimeistään Kunnan tai kuntayhtymän, jolle maaseutuhallinnon järjestämisvastuu sopimuksella siirtyy, on toimitettava selvitys sopimuksen tekemisestä Maaseutuvirastolle viimeistään Yhteistoiminta-alueen on aloitettava toimintansa viimeistään Kuntien kesken on käyty neuvotteluja ensisijaisesti siltä pohjalta, että Kainuuseen muodostetaan yksi toiminta-alue, jolloin tehtävä olisi ollut luonnollista siirtää Maakunta -kuntayhtymän hoidettavaksi. Kajaani, Kuhmo ja Sotkamo ovat myös hakeneet omaa yhteistoiminta-aluetta, mistä johtuen myös muualla Kainuussa on harkittava vastaavaa vaihtoehtoa. Puolangan kunta on ehdottaa, että maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain mukainen toiminta Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven ja Suomussalmen kunnissa järjestetään yhteistoiminta-alueena seuraavasti: Toiminta organisoidaan isäntäkuntamallilla, jossa isän täkuntana toimii Puolangan kunta. Toi mintaa varten ei perusteta yh teistä toimielintä. Vuosittain järjeste tään yhteistyöseminaari, jossa yhteistoiminta-alueen henkilöstö, tuottajien edustajat ja kuntien edustajat keskustelevat ajankohtaisis ta maatalouteen ja maaseutu asioihin liittyvistä aiheista. Kuntien yhteistoiminnan käynnistyessä maaseutuviranomaisina toimivat viranhaltijat siirtyvät Puolangan kunnan palvelukseen. Siirtyvät henkilöt voivat edelleenkin suorittaa kunnissa näiden osoittamia maaseudun kehit tämis- ja muita toimenkuvaan läheisesti liittyviä tehtäviä. Kunnissa voi olla myös muita näiden palvelujen tuottamiseen osallistuvaa hen kilöstöä. Henkilöstösiirrot ovat kunnallisesta viranhaltijasta annetus sa laissa tarkoitettuja liikkeenluovutuksia. Nykyisen henkilöstön ensi sijaiset sijoituspaikat eivät muutu. Asiakkaita palveleva toimipiste sijoitetaan jokaiseen sopimuskun-

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ taan. Kustannukset jaetaan seuraavasti: - kukin kunta, kuntapari tai kuntaryhmä vastaa sen jäseniä pääasiallisesti palvelevan henki löstön aiheuttamista henkilöstökuluista, matkakorvauksista yms. Näiden kustannusten jakamisesta kuntaparit tai kuntaryhmät tekevät keskenään sopimuksen. - kukin sopijakunta järjestää kustannuksillaan näitä tehtäviä hoitaville henkilöille tarvittavat toimistotilat kalusteineen ja tarvikkeineen - muut yhteiset kustannukset jaetaan sopimuskuntien kesken maatalouden tukihakemusten jättäneiden viljelijöiden lukumäärän suhteessa. Jos yhteistoiminta-alueella ei ole lainsäädännön edellyttämää vähintään viittä tehtävien hoitamiseen osallistuvaa viranhaltijaa tai toimihenkilöä, Puolangan kunta oikeutetaan tekemään yhteistyösopimus jonkin muun yhteistoiminta-alueen kanssa muita sopimuskuntien kuultuaan. Yhteistoiminta aloitetaan jo vuoden 2012 alusta. Kunnat tekevät mennessä päätöksen yhteistoiminta-alueen muodostamisesta edellä mainittuja periaatteita noudattaen. Yhteistoimintasopimus laaditaan mennessä ja hyväksytään kunnissa viimeistään Lisätiedot: kunnanjohtaja Raija Potila, puh Ristijärven kunta päättää osallistua maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muo dos ta mi seen Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan ja Suomussalmen kuntien kanssa ja päättää jatkaa neuvotteluja yhteistominta-alueen hallinnon ja talouden järjestämisestä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL Puolangan kunta on valmistellut yhteisoimintasopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien jär jestämisestä. Liite 1 Sopimusluonnos Maataloussihteeri Merja Kemppainen on kutsuttu asiantuntijaksi kokoukseen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ristijärven kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Ristijärvi osallistuu yhteistoimintalaueeseen ja hyväksyy yhteisen sopimuksen. Merja Kemppainen oli kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus MYYNTITARJOUS ESALAN TILAN RNO 130:2 MAA-ALUEISTA 70/10/04/2011 KHALL 141 Esalan tilan Rno 130:2 -omistajat edustajanaan Paavo Mikkonen ovat tehneet kunnalle päivätynt myyntitarjouksen. Omistajat tarjoavat kunnalle ostettavaksi kahta erillistä maa-aluetta, pinta-alaltaan noin 2,1 ha. Alueeseen kuuluu kaksi kaavoitettua tonttia sekä M1 ja M2 alueet. Lisäksi tarjoukseen sisältyy vesi- ja viemäriliittymä. Tonttien pinta-ala yhteensä on noin m2 ja maanviljelysmaan noin m2. Hintapyyntö on euroa. Maankäyttötoimikunta on käsitellyt myyntitarjouksen ja valtuuttanut rakennustarkastajan neuvottelemaan asiasta. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Lisätietoja myös kunnanrakennusmestari Harri Helenius, puh Liite 2 ote kaavakartasta 1:2000 Kunnanhallitus antaa vastatarjouksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja päätti valtuuttaa kunnanrakennusmestari Harri Heleniuksen käymään neuvottelut maa-alueen ostosta. Hilkka Heikkinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn päätyttyä klo

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus LISÄTALOUSARVIOESITYS KALUSTON HANKINTAAN RAKLTK 17 Ristijärven kunnassa on ongelmana ollut toimistotilojen vähyys se kä toimistokalusteiden vanhanaikaisuus ja riittämättömyys.kiinteistö Oy Kal len saukon kiin teis tössä Metsänhoitoyhdistys siirtyi alakerrassa sijait se vasta toi mis tosta saman kiinteistön yläkerran tiloihin. Samas sa yh teydessä pää tettiin ottaa Metsänhoitoyhdistyksen entiset tilat kunnan toimisto käyttöön, jolloin ko. huoneistoon sijoitetaan mm. ra kennusvalvonnan ja asuntotoimiston palvelut. Lisäksi tarvetta on kalustaa Kunnantalolla hallituksen huonetta (mm. pöytä, tuolit sekä dataprojektori), rakennusmestarin huonetta (mm.liukuovikaappeja, laatikosto, työtuoli ja työpöytä) se kä kes kuskou lulla kaksi ko ko naan uut ta toimistotilaa (mm. työpöytä ja kaappeja). Toimistotilojen määrän lisääminen on tärkeää, koska määräaikaisille työntekijöille kuten projektihenkilöstölle yms. ei usein löydy tiloja. Myös kiinteistönhoitajat ja siivoojat ovat alkaneet itse käyttää E-työpöytää tarviten silloin kalustettua työtilaa. Kaikkiaan kalustamiseen tarvitaan euroa. Valmistellut: kunnanrakennusmestari Harri Helenius p Kunnanrakennusmestarin ehdotus: Rakentamislautakunta esittää Ristijärven kunnanhallitukselle, että se esittäisi edelleen kunnanvaltuustolle euron määrärahan toimistotilojen kalustamiseen. Rakentamislautakunta hyväksyi yksimielisesti kunnanrakennusmestarin ehdotuksen. KHALL Ristijärven kunnan toimitilojen järjestäminen, ergono misten ratkaisujen huomioiminen ja kh:n ja kv:n edel lyt tä mät atk- ja datalaitteistohankinnat edellyttävät kalus toinvestointeja. Kunnanhallitus hyväksyy rakentamislautakunnan esityksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus LISÄTALOUSARVIOESITYS RUOKASALIN RAKENTAMISEEN RAKLTK 16 Ristijärven kunta on varannut vuoden 2011 talousarviossa Keskuskoulun ruokasalin rakentamiseen euroa. Ruokasali on tarkoitus rakentaa kahdesta luokkahuoneistosta ja varatulla määrärahalla on tarkoitus kattaa jakelulinjasto ja tiloihin liittyvät muut muutostyöt mukaan luettuna sähkö- ja LVI-työt. Ruokasalin suunnittelun edetessä on käynyt ilmi, että osaa ruokasalista on pystyttävä käyttämään tarvittaessa opetuskäytössä. Käytännös sä ti lo jen jako on tällöin tehtävä taiteovella tai vastaavalla. Merkittä vä kus tan nuksiin vaikuttava tekijä on riittävän ääneneristyksen var mis tami nen. Lisäksi keittiöhenkilökunnalta on tullut esitys ruokailuun liit ty vien tar vikkeiden kuten lautasten, tarjottimien, aterimien uusimi sesta hank keen yhteydessä Arvio yllämainittujen toimenpiteiden kustannuksista on euroa, josta tilojen jakamisen kustannukset olisivat euroa ja ruo kai luun liittyvien tarvikkeiden euroa. Valmistellut: kunnanrakennusmestari Harri Helenius puh Kunnanrakennusmestarin ehdotus: Rakentamislautakunta esittää Ristijärven kunnanhallitukselle, että se esittäisi edelleen kunnanvaltuustolle euron määrärahan yllä mainittuihin toimenpiteisiin. Rakentamislautakunta hyväksyi yksimielisesti kunnanrakennusmestarin ehdotuksen. KHALL Kunnanhallitus hyväksyy rakentamislautakunnan esityksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus LAUSUNTO LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESTA 84/10/2011 KHALL 144 Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valmistelee luonnonsuojelulain 24 :n mukaista yksityismaan luonnonsuoje lualueen perustamista Ristijärvelle. Maanomistaja on hakenut luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta Ristijärven kunnan Ristijärven kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Honkala RN:o 138:0, noin 2,5 ha:n määräala. Elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kus on so pi nut maanomistajan kanssa rauhoitusmääräyk sis tä ja ta lou dellis ten arvo jen menetyksistä aiheutuvasta korvauk sesta. Liite 3 Luonnonsuojelualueelle ehdotetut rauhoitusmääräykset, alueen ku vaus ja kartta Ristijärven kunnalla on mahdollisuus antaa asiasta lausunto mennessä. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Ristijärven kunnalla ei ole huomautettavaa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 145 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: Rakennusmestarin päätös Määräaikaisen siivoojan työsuhteen jatkaminen. Työsuhdetta jatkettu ajalle Rakentamislautakunnan päätökset - 13 Viranhaltijapäätökset. Hyväksytty Katuvalaistuksen uusiminen. Valittu tarjousten perusteella Manner-Suomen Sähkö Oy, hinta alv Asemanseudun viemäröinnin urakkatarjoukset. Valittu Maanrakennusliike Paavo Malinen, hinta alv 0. Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan em. päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Mauno Heikkinen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus LAUSUNTO EHDOTUKSESTA KAINUUN MERKITTÄVÄKSI TULVARISKIALUEEKSI 72/10/2011 KHALL 146 Kainuun ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa ehdotuksesta merkittäväksi tulvariskialueeksi Kainuun alueella. Ehdotus merkittäväksi tulvariskialueiksi sekä ehdotuksen tausta-asiakirjat eli vesistöalueille laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit ovat nähtävillä sähköisesti ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa Merkittävän tulvariskialueen nimeämisessä otetaan huomioon tulvan todennäköisyys ja siitä aiheutuvat vahingolliset seuraukset. Seurausten merkittävyyttä arvioidaan yleiseltä kannalta. Arvioinnissa tarkastellaan seuraavia tulvan vahingollisia seurauksia: - vahingollinen seuraus ihmisen terveydelle tai turvallisuudelle - välttämättömyyspalvelun kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen; - yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnon pitkäaikainen keskeytyminen; - pitkäkestoinen tai laaja -alainen vahingollinen seuraus ympäristölle; tai - korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle. Kainuun ELY-keskus ei ehdota nimettäväksi edellä mainituilla perusteil la toi mi alu eensa vesistöalueilta merkittäviä tulvariskialueita. Muuksi kuin merkittäväksi tulvariskialueeksi ELY-keskus nimeää Kuhmon keskustaajaman, Lammasjärven (teollisuuslaitos ja pohjavedenottamoita sekä uhattuna on myös asuinrakennuksia). Valmistelija: hallintosihteeri, puh Ristijärven kunnalla ei ole huomauttamista Kainuun ELY-keskuksen tulvariskialuenimitykseen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KAINUUN ILMASTOSTRATEGIASTA 86/10/2011 KHALL 147 Kansainvälisen ilmastopolitiikan perusta on vuonna 1992 solmittu YK:n ilmastomuutosta koskeva puitesopimus, jossa sovitaan ilmastomuutoksen periaatteista ja menettelytavoista. Vuonna 1997 YK:n ilmastosopimusta täydennettiin Kioton pöytäkirjalla, johon kirjattiin konkreettisia tavoitteita ilmastomuutoksen torjumiseksi. Tärkeimmät kansalliset linjaukset ilmastomuutoksen hillitsemiseksi on asetettu Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa vuonna 2008 ja Valtioneuvoston selonteossa ilmasto- ja energiapolitiikasta. Kioton pöytäkirjan mukaan teollisuusmaat sitoutuvat vähentämään kasvihuonekaasuja 5,2 % vuoden 1990 tasosta vuoden 2012 loppuun mennessä. Suomi on sitoutunut EU:n taakanjaon mukaisesti vakiinnuttamaan päästönsä vuoden 1990 tasolle aikavälillä Valtioneuvosto edellyttää maakuntien ja kaupunkiseutujen laativan omat ilmasto- ja energiastrategiansa. Kainuun ilmastostrategia 2020 on maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Strategiassa esitetään Kainuun ilmastovi sio ja -tavoitteet vuodelle 2020 sekä mää ritellään toimenpideohjelma maakunnallisten tavoitteiden saavutta miseksi. Tavoitteena on, että Kainuun kunnat ja muut toimijat vä hentävät kasvihuonepäästöjään Suomen kansallisten ilmastotavoitteiden mu kaisesti sekä varautuvat ilmastomuutoksen seurauksiin. Kainuun ilmastostrategia 2020 on laadittu maakunnallisena yhteistyönä Kainuun maakunta - kuntayhtymän koordinoimassa, Euroo pan aluekehitysrahaston rahoittamassa prjoketissa. Strategian neljä keskeistä tarkoitusta ovat: - Strategiassa asetaan ilmastotavoitteita ja -toimenpiteitä koko maakunnalle. - Ilmastostrategia haastaa kaikki kainuulaiset osallistumaan ilmastotalkoisiin. - Strategia kannustaa luomaan innovatiivista, ilmastonsuojelua edistävää liiketoimintaa. - Ilmastostrategia pyrkii varmistamaan, että maakunnan ilmastonsuo jelu on johdonmukaista. Näin voidaan esimerkiksi välttää näennäiset päästövähennykset siirtämällä päästöjä kunnasta toiseen tai maa kunnan ulkopuolelle. Strategiassa asetetut tavoitteet Kainuun osalle ovat seuraavat: - Kainuussa vähennetään kasvihuonepäästöjä asukasta kohti 30 % vuoden 2009 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kainuu on liikenteen polttoaineita lukuun ottamatta energiaomavarainen maakunta - Kainuu on valtakunnallisesti merkittävä hiilinielu vuonna Strategia toteutetaan mm. huomioimalla ilmastotavoitteet päivitettäessä Kainuun maakuntaohjelmaa sekä laadittaessa muita kestäviä strategioita. Tavoitteiden toteuttamiseksi on myös varattava resursseja. Kainuun kunnat velvoitetaan laatimaan omat toimenpideohjelmansa maakun nallisen ilmastostrategian toteuttamiseksi. Lisäksi kuntien ja maa kunta-kuntayhtymän johdon, virkamiesten ja päättäjien perehdyttä mistä ilmastokysymyksiin on huolehdittava. Kainuun ilmastostrategialuonnos on nähtävillä internetissä osoitteessa minkä lisäksi se on jaettu oheismateriaalina hallituksen jäsenille. Lopulliset linjaukset ilmastostrategian sisällöstä tehdään Kainuun maakuntavaltuustossa syyskuussa Valmiselija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus antaa strategialuonnoksesta seuraavan lausunnon: Strategiassa on esitetty hyvin konkreettisesti toimenpiteet ilmastotavot teiden saavuttamiseksi sekä nimetty tavoitteiden saavuttamisesta vastuussa olevat tahot. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii lisäresursseja, joiden selvittämiseen olisi strategiassa pitänyt paneutua tarkemmin kuin vain to teamalla re surs sien tarve, koska resurssien puute voi vaaran taa oh jelman to teutu misen. Muilta osin kun nan hal li tuk sel la ei ole huomautta mista stra te gia luon nok seen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus YHTEISPALVELUPISTEEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN KHALL 148 Ristijärven kunta on saanut päivätyllä päätöksellä Valtiovarainministeriöltä euroa käytettäväksi yhteispalvelun tukemista koskeviin hankintoihin. Avustus on 35 %:ia syntyvistä kustannuksista. Kunta haki avustusta seuraaviin kustannuksiin: huonetilan erottaminen suuremmasta tilasta, tietoliikenneyhteydet, sähköjohdotus, kalustus, tietokone, skanneri, tulostin ja ohjelmat sekä käynnistysvaiheen henkilöresurs silisäys. Yhteensä kustannukset arvioitiin olevan euroa. Avustuksen käytöstä tulee antaa selvitys mennessä. Valtiovarainministeriöstä saadun tiedon mukaan (ylitarkastaja Mikko Saarinen) käytölle voidaan myöntää jatkoaikaa. Myös hank keen osatoteutus on mahdollinen, jolloin avustus on 35 % toteutu neista kustannuksista. Maassa on toteutettu pilottihankkeita, joissa etäpalvelua on kokeiltu. Kokeilun jälkeen etäpalvelu ei ole jatkunut. Pilottihankkeissa laitteet ovat kunnille ilmaisia. Pilottihankkeitten ulkopuolella ei kunnissa ole vielä ainakaan Kelalla etäpalvelua. Meineillään on Sa de-oh jel man Etä pal ve lun ke hit tä mi nen han ke, jonka ta voittee na on päästä etäpal ve lun laa jaan käyt töön vuo den 2013 lop puun men nes sä. Hankeen klusteriryhmään kuuluu mm. Kelan kehittämispäällikkö Pirkko Kilpeläinen, jonka mukaan Valtiovarainministeriössä haetaan hankkeen aikana laite- ja ohjelmistohankintojen rahoitusmalleja. Valtiovarainministeriö voisi olla esim. laitteiden järjestäjä ja laitehankinnoista vastaava taho. Näin varmistetaan laitteiden ja ohjelmistojen yhteensopivuus. Kilpeläisen suositte lee (puh. kesk ) odottamaan rahoitusmalliratkaisun ennen kuin lai tehan kinto ja teh dään. Ra hoi tus malli selvinnee Kil pe läi sen mu kaan me neil lään ole van pilo toin nin ai kana. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää, että saatua avustusta käytetään tilojen järjestämiseen ja perushankintoihin yhteispalvelupisteessä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KAINUUN ERIKOISSAIRAANHOIDON TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOISTA KHALL 149 Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää Kainuun kuntien ja kaupunkien lausuntoa Kainuun erikoissairaanhoidon tulevaisuuden vaihtoeh doista. Maakuntahallitus on järjestänyt maakunnan asukkaille ennen asias ta päättämistä kuulemistilaisuuksia. Erikoissairaanhoidon järjestä misen tulevaisuutta Kainuussa on tarkasteltu seuraavien vaihtoehto jen kautta: 1) Vaativaa erikoissairaanhoito jatketaan siten, että päivystysaikainen toiminta turvataan. Tällöin myös pystytään tuottamaan myös ne erikoissairaanhoidon palvelut, joita ei muista syistä ole tarpeen keskittää yliopistosairaaloihin. 2) Peruserikoissairaanhoito jää Kainuuseen. 3) Luovutaan kokonaan erikoissairaanhoidosta. Tällöin Kainuussa toimisi perusterveydenhuolto, jota jonkin verran vahvistettaisiin joko omalla erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnalla tai ostopalveluilla, joita toteutettaisiin Kainuussa. Kaikki erikoissairaanhoidon päivystys ostettaisiin muualta. Ostopalvelun tuottajana voisivat toimia Kuopion ja/tai Oulun yli opistol li nen sai raala. Ensimmäinen vaihtoehto merkitsisi mittavia investointeja, joilla tarkoitetetaan kokonaan uuden sairaalan rakentamista. Investoinnit keskittyvät 10 vuoden ajalle. Helsingin yliopiston Ruralia -instituutti on tehnyt selvityksen Kainuun erikoissairaanhoidon aluetaloudellisista vaikutuksista. Selvitys on jaettu oheismateriaalina esityslistan mukana. Kaikki selvitykset ovat luettavissa osoitteessa: Vaihtoehto 2 ja 3 Selvityksen mukaan peruserikoissairaanhoidon jääminen Kainuuseen (vaihtoehto 2) tarkoittaisi, että erikoissairaanhoidon palveluita ostettaisiin vuosittain noin 48 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon koko naan menettämisen tapauksessa palveluita ostettaisiin mahdol lisesti jopa 103 milj. eurolla joka vuosi. Kainuun aluetalouteen erikoissairaanhoidon supistaminen vaikuttaisi etenkin palveluiden vähentymisenä sekä työllisyyden ja ostovoiman heikkenemisenä. Työllisyys vähenisi 210 henkilötyövuodella vuodesta 2009, jos ainoastaan peruserikoissairaanhoito jäisi Kainuuseen, ja 540 henkilötyövuodella, jos erikoissairaanhoito menetettäisiin kokonaan. Erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamisen siirtyminen yliopisto-

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ sairaaloihin merkitsee niin suuria muutoksia, että osa Kajaanin amk:n terveysalan nykyisistä aloituspaikoista mahdollisesti menetettäisiin. Potilaskuljetusten määrä lisääntyisi merkittävästi, jos erikoissairaanhoidon toimintoja siirtyy pois Kainuusta ja samalla potilasturvallisuus kä risi pit kien välimatkojen vuoksi. Vaihtoehto 1:n vaatimat investoinnit ovat noin 60 milj. euroa ja inves toinnit ajoittuisivat vuosille Vaihtoehtoja arvioitaessa on huomioitava erikois sairaanhoidon vaikutus Kainuun alue- ja kuntatalouteen, minkä merkitys ei ole selvityksen mu kaan vähäinen. Lisäksi on turvattava kainuulaisten terveydenhuollon palvelujen saavutettavuus myös eri kois sairaanhoidon tasoisena. Lasunto tulee antaa mennessä. Lisätiedot: kunnanjohtaja Raija Potila, puh Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto toteaa Ris ti jär ven kunnan lau sun tona Kai nuun eri koissairaanhoidon tule vai suu den vaihtoeh dois ta seuraa vaa: Kunta tukee vaihtoehtoa 1, jossa vaativan erikoissairaanhoidon palve lut tuotetaan edelleen Kainuun keskussairaalassa. Kainuussa on resurssoitava riittävästi erikoissairaanhoidon tarvitsemaan laadunhallintaan, osaa mi sen ke hit tä mi seen ja uu sien toi min tata po jen hyödyntämiseen. Tä mä tar koit taa toi men pitei tä, joil la sairaan hoidon ja eri kois sai raan hoidon tarvit se mat kou lutus paikkat säilyte tään Kainuussa. Myös Kainuun erikoissairaanhoidon johtamisjärjestelmän on oltava selkeä ja taloudellista ja ajanmukaista toimitaa tukeva. Vaihtoehto 1 edellyttää erikoissairaanhoi don toimintojen vaatimien uudistettujen ja saneerattujen tilojen ra kentamista vuosien aikana. Esitämme, että rahoituk seen haetaan kehitysre sursseja uusien innovatiivisten toimintojen ra hoi tus me ka nis meista ja loppuosa rahoituksesta jär jes te tään vuo sit tai se na bud jetti ra hoi tuk sena kun nil ta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen siten muutettuna, että esityksen viimeisestä virkkeestä poistetaan sa na kun nil ta.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN VASTUUALUEEN AVUSTUKSET KHALL 150 Elämänlaatupalveluiden vastuualueen Liikunta ja ulkoilu -tulosyksikölle on varattu avustuksiin käytettäväksi euroa. Ristijärvi Tiedottaa -lehdessä 1/2011 olleen ilmoituksen mukaan Ristijärven nuorisoyhdistysten ja urheiluseurojen vuosi-/kohdeavustukset ovat olleet haettavissa huhtikuun 2011 loppuun mennessä. Määräaikaan mennessä on saapunut yksi hakemus määrältään euroa. Hakemuksen on jättänyt Ristijärven Pyry ry. Vapaa-aikaohjaaja esittää, että Ristijärven Pyry ry:lle myönnetään avustusta euroa. Hakija on toimittanut vuodelta 2010 tilinpäätöksen tasekirjoineen, toiminta- ja tilinpäätöskertomukset sekä toimintasuunnitelman vuodelle Valmistelija: vapaa-aikaohjaaja, puh Kunnanhallitus hyväksyy nuoriso- ja liikuntatoimen avustuksena 5000 euroa va paa-ai ka oh jaajan esi tyk sen mukaisesti Ristijärven Pyry ry:lle. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN KHALL 151 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakuaika päättyy Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a :n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytysten turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 63 :n mukainen arviointiryhmä. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 20 milj. euroa. Ristijärven kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää noin 1,5 milj. euroa. Kuluvan vuoden tuloksen arvioidaan jäävän tasaisella menokertymällä heikosti alijäämäiseksi. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää ettei harkinnanvaraista rahoitusta haeta toimintavuodelle Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

23 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN KUNNAN PÄÄTÖS KAINUUN HALLINTOKOKEILUN JATKOON OSALLISTUMISESTA KHALL 152 Laki Kainuun hallintokokeilusta (2003/343) on voimassa saak ka. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen 269/2010 laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta. Muutoksen mukaan kokeilu jatkuu vuoden 2016 loppuun. Presidentti on vahvistanut lain. Lain 2 :n mukaan "Kokeilualueen kunnat sopivat tässä laissa tarkoitetun yhteistoimintamenettelyn käyttöönotosta kokeilualueella. Sopimus käyttöönotosta tulee hyväksyä jokaisen kokeilualueen kunnan valtuustossa ja ilmoittaa siitä valtioneuvostolle ennen vuoden 2011 päättymistä". Kainuun kunnat ovat asettaneet tavoitteeksi, että jatkosta päätetään ennen laissa säädettyä aikaa, viimeistään kesäkuussa Kunnanjohtajat ovat valmistelleet luonnokset Perussopimuksesta, joka sisältää ehdotuksen rahoitusmalliksi ja yhteistoimintasopimuksesta, joka kattaa vuosittaisen palvelujen järjestämistä koskevan neuvottelumenettelyn Kainuun maakunnan ja kun tien välillä. Rahoitusmalli pohjautuu ns. tulonjako mal liin. Las kel mat ra hoi tus mallista ja palvelujen käytöstä ovat oheis ma teri aali na. Vaih to eh toina keskustelussa olevat mallit D, E ja KJ malli kasvat tavat kaikki Ristijär ven kunnan rahoitusosuutta. Liite 4 Liite 5 Luonnos Kainuun maakunnan perussopimukseksi Luonnos Yhteistoimintasopimukseksi Oheismateriaalina lähetetty maksuosuustietoja. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1) Ristijärven kunta on mukana Kainuun maakunta -kuntayhtymässä vuosina ) valtuusto hyväksyy liitteenä olevat luonnokset perussopimuksesta ja yhteistoimintasopimuksesta vuosille Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

24 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus OPPILASSTIPENDITILIEN YHDISTÄMINEN JA KÄYTTÖVALTUUDET KHALL 153 Ristijärven kunnalla on kaksi peruskoulun stipendirahastoa, toinen Osuuspankissa ja toinen Sampo-pankissa. Osuuspankin tilin ( ) varat olivat 519,95 euroa ja Sampopankin tilin ( ) 6 063,63 euroa. Kevään 2011 stipendien noston jälkeen Osuuspankin tilille jää varoja tammikuun saldon mukaan 19,95 euroa. Tilien käytön kannalta olisi tarkoituksenmukaista siirtää Sampopankissa oleva varat Osuuspankin tilille, kos ka Ris ti jär vellä ei ole Sampo -pan kin kont to ria. Ti lit ei vät myös kään ole säh köi sessä järjestelmässä. Tilien käyttöoikeus on tällä hetkellä kunnanjohtajalla ja hallintosihteerillä. Tilien lahjoitusvarat ovat kertyneet eri lähteistä. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää, että Sampopankissa olevat stipendivarat siir retään Osuuspankissa olevalle Peruskoulun stipendirahastotilille. Osuuspankin tilin F käyttöoikeus myönnetään myös rehtori Tiinaliisa Portanolle. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

25 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN PALKKAAMINEN VAKINAISEEN TOIMEEN KHALL 154 Ristijärven kunnassa on yksi vakinainen osa-aikainen kouluavustaja, joka tekee osan työajastaan toimistotöitä. Lukuvuosittain on joko palkkatuella tai kokonaan kunnan omalla rahalla ollut palkattuna 2-3 avustajaa, joista yksi on toiminut iltapäiväkerhon ohjaajana. Koska Ristijärven kunnalla on jatkuvasti tarve useampaan kuin yhteen kou lunkäyntiavustajaan, olisi tarkoituksenmukaista täyttää toinen avustajan tehtävä vakinaisesti ensi lukuvuoden alusta lähtien. Tehtävän viikkotuntimäärä tulisi olemaan 30 h ja tehtävään voidaan liitetään iltapäiväkerhon ohjaajan tehtävät koulunkäyntiavustajan teh tä vän ohella. Nyt olevien määräaikaisten avustajien palvelussuhde päättyy lukuvuoden työajan lopussa. Talousarvioon ei sisälly uusien vakinaisten toimien perustaminen, mutta vuosittain talousarviossa on huomioitu määräaikaisten avustajien palkkaukseen tarvittava määräraha. Toimen palkkaus on KVTES:in mukainen. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Lisätietoja antaa myös rehtori, puh Kunnanhallitus antaa luvan täyttää toisen koulunkäyntiavustajan toimen toistaiseksi voimassa olevana 30 tunnin viikkotyöajalla. Tämä asia käsiteltiin järjestäytymispykälien jälkeen. Tiinaliisa Portano oli paikalla asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan klo Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnnajohtajan ehdotuksen.

26 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 155 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1) Kainuun maakunta -kuntayhtymä - esityslista maakuntavaltuuston kokoukseen - ote makuntahallituksen pöytäkirjasta , Kuntien Tiera Oy:n osakkeen merkitseminen - maakuntahallitus I , pöytäkirja - maakuntahallitus I , pöytäkirja - maakuntahallitus III , pöytäkirja 2) Pohjois-Pohjanmaan ELY. - Kirje Kunniamerkkiesitykset liikenne- ja viestintäministeriön sekä opetus- ja kult tuuriministeriön hallinnonaloilta. Esitykset tehtävä mennessä. - Päätös joukkoliikenteen valtionavusta vuodelle Ristijärven kunnalle myönnetty euroa sis. alv. 3) Poh jois-suomen Aluehallintovirasto. - Lupapäätös Nro 29/11/2. Tolosenjoen ja Torvenjoen virtavesien kalataloudellinen kunnostus. - Ratkaisu Riitta-Liisa Oikarisen te ke mään kanteluun kunnan ko kousmenettelystä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että Ristijär ven kunta ei ole toiminut lainvastaisesti kunnan kokousmenettelyssä. 4) Kainuun jätehuollon kuntayhtymä. Yhtymäkokouksen pöytäkirja 5) Kuntatyönantajat. Kirje Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten toimeenpano 6) Kuhmon kaupunki. Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta Ohjeet Kuhmon kaupungin edustajille Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen ja aloite Kainuun kunnille jätehuollon perussopimuksen tarkistamisesta. 7) Puolangan kunta. Tiedoksi Maaseutuvirastolle lähetetty ilmoitus Maaseutuhallinnon järjestämisestä. 8) Metsäliitto. Jä senkirje 9) Keva. Yleiskirje 1/2011. Vuoden 2012 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien maksuista. 10) Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous. 11) Kumppaniksi ry. Vuosikokouksen pöytäkirja.

27 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kiinteistönluovutusilmoitukset Kiinteistö Luovuttaja Luovutuksen saaja Hiihtola Rno 49:24 Härkönen Esa ja Laina Pyykkönen Eero ja Pyykkönen Paavo Tomila Rno 8:55, määräala Korhola Rno 8:58 tilasta määräosa Salalahti Rno 231:7-tilasta Korhonen Esa Heikkinen Aarne Kemppainen Paavo ja Kemppainen Eija Heikkinen Viljo Määräosat Pehkola Rno 17:10, Pyykkölä Rno 17:12, Latola Rno 30:13, Siirtola Rno 28:6, Loppula Rno 40:7 ja Hietala Rno 40:14- tiloista Pyykkönen Olavi Pyykkönen Jukka määräosa Suoniemi Rno 23:28 -tilasta Määräala Putkosranta Rno 11:62 -tilasta Määräala Särkkä Rno 18:60 -tilasta Merkittiin tiedoksi. Huttu Teijo Ristijärven kunta Mikkonen Erkki Mikkonen Hellin Tamminen Kaija Juntunen-Hutri Seija Mäkäräinen Keijo Tämän jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen lisälista-asiat nro:t ( :t ).

28 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus JOHTOJEN, KAAPELEIDEN JA JAKOKAAPIN ASENNUSLUPA KETLOLA RNO 63:11 -TILALLE 95/10/2011 KHALL 156 E-on pyytää Ristijärven kunnalta lupaa 0,4 kv:n riippukierrejohdon, maakaapelin, haaroituskaapin ja jakokaapin asentamisesta Ristijärven kunnan omistamalle Ketolan Rno 11:63 -tilalle. Riippukierrejohdon johtoalueen pituus on 50 metriä, leveys yksi metri ja maakaapelireitin pituus on 139 metriä, leveys yksi metri. Lisäksi saneerataan olemassa oleva 0,5 kv:n ilmajohto nykyiselle paikalleen, johtoalueen pituus 85 metriä. Sopimuksen mukaan johtoalueelta poistettavat kaikki puut, oksat ja pen saat jää vät maan omistajan omaisuudeksi ja paikalta poistettavaksi. Sopimuksen mukainen kertakorvaus alueen käytöstä on 36,47 euroa. Liite 6 Sopimus ja kartta Lisätiedot: kunnanrakennusmestari Harri Helenius, puh Kunnanjohtajan päätös: Kunnanhallitus antaa luvan hakemuksen mukaisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseen Ketola Rno 63:11 -tilalle. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

29 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KAISA MÄKÄRÄISEN SAAVUTUSTEN JOHDOSTA JÄRJESTETTÄVÄ JUHLA JA MUISTAMINEN KHALL 108 Kaisa Mäkäräisen saavutusten johdosta järjestettävää kansalaisjuhlaa on valmistellut työryhmä, johon on kuulunut eri tahojen edustajia. Juhla pidetään lauantaina Juhlan ohjelmasta vastaa työryhmä ja mestarin palkitsemisesta kunnanhallitus työryhmän valmistelun pohjalta. Palkitsemisasia päätöksineen on julkinen jälkeen. Kunnanhallitus päättää myöntää Kaisa Mäkäräiselle saavutuksistaan euron stipendin ja järjestää kansalaisjuhlan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 157 Kunnanhallituksen päätöksessä on tekninen virhe. Päätöksen pitäisi olla seuraava: Kun nan hal li tus päättää myöntää Kai sa Mä kä räi sel le saa vu tuk sis taan eu ron tunnustuspalkinnon ja järjestää kansalaisjuhlan. Kunnanhallitus päättää tehdä päätökseen selitysosassa mainitun teknisen korjauksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

30 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus OSTOTARJOUS PAJALA RNO 1:141 -TILASTA KHALL 158 Jani Kultarinne on jättänyt kirjallisen ostotarjouksen Paja la Rno 1:141 -tilasta.tilalla sijaitsee asuinrakennus, joka ei ole enää asumis käy tössä. Tarjoushinta on euroa ja siihen sisältyy noin 1600 m2 tontti, pur kukuntoiseksi arvioitu asuinrakennus sekä vesi-, viemäri- ja sähkö liit ty mät. Keväällä 2011 rakennus on poistettu asuinkäytöstä havaittujen kosteusongelmien vuoksi. Tekninen toimi on todennut, että rakennusta ei kannata kunnan toimesta kunnostaa, sillä korjauskustannukset kas vai si vat ostopalveluna tehtävän korjauksen myötä liian suuriksi. Kauppakirja laaditaan myöhemmin. Kaupan hyväksyy lopullisesti kunnanvaltuusto. Lisätiedot: Harri Helenius, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Ristijärven kunta myy erikseen laadittavan kauppakirjan ehtojen mukaisesti noin1600 m2 ton tin Ris ti jär ven kir kon ky läs sä sijaitsevasta kiin teis töstä Pajala Rno 1:141 Ja ni ja Heini Kul ta rin teel le eu ron kaup pahin taan. Kauppa si säl tää purku kun toi sen asuinraken nuksen siinä kun nossa kuin se kau pan te kohet kellä on, sekä ve si-, vie mä ri- ja sähkö liittymät. Erik seen laa dittavan kauppa kirjan ehtojen mukaisesti. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

31 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus OIKAISU VAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS LIITE X (liitetään pöytäkirjaan) pp.kk.2007 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: x, x, x, x, x Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät x, x, x, x, x HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet x, x, x (ei sisällä päätöstä / ilmoitusasiat) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kunnanhallitus Aholantie Ristijärvi Pykälät: x, x, x, x Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä ai kana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Oulun hallinto-oikeus PL OULU valitusaika 30 pv Pykälät: x PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ pp.kk.2007 klo Yhteispalvelupisteessä.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Rakentamislautakunta 18.05.2011 AIKA 17:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus 23.06.2014 AIKA 17:30-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 139 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 Kunnanhallitus 13.12.2010 AIKA 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanhallituksen työhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 273 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 274 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Perjantai 29.6.2012 kello 13.00 14.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Palvelulautakunta 29.01.2014 AIKA 17:00-18:45 PAIKKA Kv kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 30.3.2012 nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 30.3.2012 nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 30.3.2012 kello 14.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 Kunnanhallitus 25.10.2010 AIKA 18:30-20:44 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 231 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 232 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 tarkastusta varten 03.03.2010 AIKA 03.03.2010 klo 16:30-18:05 PAIKKA Kaupungintalo kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014 AIKA Ke 19.2.2014 klo 16.30 18.55 PAIKKA lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ LISÄKSI POISSA Juhani Oksman puheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot