RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA 17:00-18:38 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA MAASEUTUHALLINNON JÄRJESTÄMINEN 5 YHTEISTOIMINTA-ALUEILLA 141 MYYNTITARJOUS ESALAN TILAN RNO 130:2 8 MAA-ALUEISTA 142 LISÄTALOUSARVIOESITYS KALUSTON HANKINTAAN LISÄTALOUSARVIOESITYS RUOKASALIN 11 RAKENTAMISEEN 144 LAUSUNTO LUONNONSUOJELUALUEEN 12 PERUSTAMISESTA 145 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LAUSUNTO EHDOTUKSESTA KAINUUN 14 MERKITTÄVÄKSI TULVARISKIALUEEKSI 147 LAUSUNTO KAINUUN ILMASTOSTRATEGIASTA YHTEISPALVELUPISTEEN PALVELUJEN 17 KEHITTÄMINEN 149 LAUSUNTO KAINUUN ERIKOISSAIRAANHOIDON 18 TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOISTA 150 ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN VASTUUALUEEN 21 AVUSTUKSET 151 KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN 22 KOROTUKSEN HAKEMINEN 152 RISTIJÄRVEN KUNNAN PÄÄTÖS KAINUUN 23 HALLINTOKOKEILUN JATKOON OSALLISTUMISESTA 153 OPPILASSTIPENDITILIEN YHDISTÄMINEN JA 24 KÄYTTÖVALTUUDET 154 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN PALKKAAMINEN 25 VAKINAISEEN TOIMEEN 155 ILMOITUSASIAT JOHTOJEN, KAAPELEIDEN JA JAKOKAAPIN 28 ASENNUSLUPA KETLOLA RNO 63:11 -TILALLE 157 KAISA MÄKÄRÄISEN SAAVUTUSTEN JOHDOSTA 29 JÄRJESTETTÄVÄ JUHLA JA MUISTAMINEN 158 OSTOTARJOUS PAJALA RNO 1:141 -TILASTA 30

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Paavo 17:00-18:38 puheenjohtaja Heikkinen Mauno 17:00-18:38 varapuh.johtaja Härkönen Osmo 17:00-18:38 jäsen Kangasharju Marjo 17:00-18:38 jäsen Tolonen Helka 17:00-18:38 jäsen Tolonen Tarja 17:00-18:38 jäsen Tuohimaa Virpi 17:00-18:38 jäsen MUU Kurkinen Yrjö 17:00-18:38 kvalt pj Heikkinen Hilkka 17:30-18:38 kvalt I vpj :t Tähkäpää Liisa 17:00-18:38 kvalt II varapj. Potila Raija 17:00-18:38 esittelijä Härkönen Terttu 17:00-18:38 sihteeri Portano Tiinaliisa 17:04-17:08 asiantuntija 154 Kemppainen Merja 17:09-17:15 asiantuntija 140 ALLEKIRJOITUKSET Paavo Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marjo Kangasharju Virpi Tuohimaa PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina klo Yhteispalvelupisteessä Lea Lukkari, arkistonhoitaja Liite 7 Muutoksenhakuoje

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 138 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 139 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kun nan hal li tus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöy tä kirja pide tään nähtävil lä Yh teis pal ve lu pis teessä klo Kunnanhallitus valitseen kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Pöytäkirjan pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina klo Yhteispalvelupis teessä. Valittiin Marjo Kangasharju ja Virpi Tuohimaa. Seuraavaksi kunnanhallitus käsitteli esityslistan asian nro 17 ( 154) Koulunkäyntiavustajan palkkaaminen vakinaiseen toimeen.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus MAASEUTUHALLINNON JÄRJESTÄMINEN YHTEISTOIMINTA-ALUEILLA KHALL 82 Maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaan Kainuussa kuntien on järjestettävä tehtävien hoitaminen siten, että sen alueella tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuu dessa vähintään kolme viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä, ja tehtävien hoitamiseen osallistuu vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä. Jos edellä mainittu vaatimus ei täyty, kunnan on liityttävä vaatimukset täyttävään maaseutuhallinnon yh teistoiminta-alueeseen. Kunnan on tehtävä päätös yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä viimeistään Kunnan tai kuntayhtymän, jolle maaseutuhallinnon järjestämisvastuu sopimuksella siirtyy, on toimitettava selvitys sopimuksen tekemisestä Maaseutuvirastolle viimeistään Yhteistoiminta-alueen on aloitettava toimintansa viimeistään Kuntien kesken on käyty neuvotteluja ensisijaisesti siltä pohjalta, että Kainuuseen muodostetaan yksi toiminta-alue, jolloin tehtävä olisi ollut luonnollista siirtää Maakunta -kuntayhtymän hoidettavaksi. Kajaani, Kuhmo ja Sotkamo ovat myös hakeneet omaa yhteistoiminta-aluetta, mistä johtuen myös muualla Kainuussa on harkittava vastaavaa vaihtoehtoa. Puolangan kunta on ehdottaa, että maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain mukainen toiminta Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven ja Suomussalmen kunnissa järjestetään yhteistoiminta-alueena seuraavasti: Toiminta organisoidaan isäntäkuntamallilla, jossa isän täkuntana toimii Puolangan kunta. Toi mintaa varten ei perusteta yh teistä toimielintä. Vuosittain järjeste tään yhteistyöseminaari, jossa yhteistoiminta-alueen henkilöstö, tuottajien edustajat ja kuntien edustajat keskustelevat ajankohtaisis ta maatalouteen ja maaseutu asioihin liittyvistä aiheista. Kuntien yhteistoiminnan käynnistyessä maaseutuviranomaisina toimivat viranhaltijat siirtyvät Puolangan kunnan palvelukseen. Siirtyvät henkilöt voivat edelleenkin suorittaa kunnissa näiden osoittamia maaseudun kehit tämis- ja muita toimenkuvaan läheisesti liittyviä tehtäviä. Kunnissa voi olla myös muita näiden palvelujen tuottamiseen osallistuvaa hen kilöstöä. Henkilöstösiirrot ovat kunnallisesta viranhaltijasta annetus sa laissa tarkoitettuja liikkeenluovutuksia. Nykyisen henkilöstön ensi sijaiset sijoituspaikat eivät muutu. Asiakkaita palveleva toimipiste sijoitetaan jokaiseen sopimuskun-

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ taan. Kustannukset jaetaan seuraavasti: - kukin kunta, kuntapari tai kuntaryhmä vastaa sen jäseniä pääasiallisesti palvelevan henki löstön aiheuttamista henkilöstökuluista, matkakorvauksista yms. Näiden kustannusten jakamisesta kuntaparit tai kuntaryhmät tekevät keskenään sopimuksen. - kukin sopijakunta järjestää kustannuksillaan näitä tehtäviä hoitaville henkilöille tarvittavat toimistotilat kalusteineen ja tarvikkeineen - muut yhteiset kustannukset jaetaan sopimuskuntien kesken maatalouden tukihakemusten jättäneiden viljelijöiden lukumäärän suhteessa. Jos yhteistoiminta-alueella ei ole lainsäädännön edellyttämää vähintään viittä tehtävien hoitamiseen osallistuvaa viranhaltijaa tai toimihenkilöä, Puolangan kunta oikeutetaan tekemään yhteistyösopimus jonkin muun yhteistoiminta-alueen kanssa muita sopimuskuntien kuultuaan. Yhteistoiminta aloitetaan jo vuoden 2012 alusta. Kunnat tekevät mennessä päätöksen yhteistoiminta-alueen muodostamisesta edellä mainittuja periaatteita noudattaen. Yhteistoimintasopimus laaditaan mennessä ja hyväksytään kunnissa viimeistään Lisätiedot: kunnanjohtaja Raija Potila, puh Ristijärven kunta päättää osallistua maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muo dos ta mi seen Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan ja Suomussalmen kuntien kanssa ja päättää jatkaa neuvotteluja yhteistominta-alueen hallinnon ja talouden järjestämisestä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL Puolangan kunta on valmistellut yhteisoimintasopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien jär jestämisestä. Liite 1 Sopimusluonnos Maataloussihteeri Merja Kemppainen on kutsuttu asiantuntijaksi kokoukseen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ristijärven kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Ristijärvi osallistuu yhteistoimintalaueeseen ja hyväksyy yhteisen sopimuksen. Merja Kemppainen oli kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus MYYNTITARJOUS ESALAN TILAN RNO 130:2 MAA-ALUEISTA 70/10/04/2011 KHALL 141 Esalan tilan Rno 130:2 -omistajat edustajanaan Paavo Mikkonen ovat tehneet kunnalle päivätynt myyntitarjouksen. Omistajat tarjoavat kunnalle ostettavaksi kahta erillistä maa-aluetta, pinta-alaltaan noin 2,1 ha. Alueeseen kuuluu kaksi kaavoitettua tonttia sekä M1 ja M2 alueet. Lisäksi tarjoukseen sisältyy vesi- ja viemäriliittymä. Tonttien pinta-ala yhteensä on noin m2 ja maanviljelysmaan noin m2. Hintapyyntö on euroa. Maankäyttötoimikunta on käsitellyt myyntitarjouksen ja valtuuttanut rakennustarkastajan neuvottelemaan asiasta. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Lisätietoja myös kunnanrakennusmestari Harri Helenius, puh Liite 2 ote kaavakartasta 1:2000 Kunnanhallitus antaa vastatarjouksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja päätti valtuuttaa kunnanrakennusmestari Harri Heleniuksen käymään neuvottelut maa-alueen ostosta. Hilkka Heikkinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn päätyttyä klo

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus LISÄTALOUSARVIOESITYS KALUSTON HANKINTAAN RAKLTK 17 Ristijärven kunnassa on ongelmana ollut toimistotilojen vähyys se kä toimistokalusteiden vanhanaikaisuus ja riittämättömyys.kiinteistö Oy Kal len saukon kiin teis tössä Metsänhoitoyhdistys siirtyi alakerrassa sijait se vasta toi mis tosta saman kiinteistön yläkerran tiloihin. Samas sa yh teydessä pää tettiin ottaa Metsänhoitoyhdistyksen entiset tilat kunnan toimisto käyttöön, jolloin ko. huoneistoon sijoitetaan mm. ra kennusvalvonnan ja asuntotoimiston palvelut. Lisäksi tarvetta on kalustaa Kunnantalolla hallituksen huonetta (mm. pöytä, tuolit sekä dataprojektori), rakennusmestarin huonetta (mm.liukuovikaappeja, laatikosto, työtuoli ja työpöytä) se kä kes kuskou lulla kaksi ko ko naan uut ta toimistotilaa (mm. työpöytä ja kaappeja). Toimistotilojen määrän lisääminen on tärkeää, koska määräaikaisille työntekijöille kuten projektihenkilöstölle yms. ei usein löydy tiloja. Myös kiinteistönhoitajat ja siivoojat ovat alkaneet itse käyttää E-työpöytää tarviten silloin kalustettua työtilaa. Kaikkiaan kalustamiseen tarvitaan euroa. Valmistellut: kunnanrakennusmestari Harri Helenius p Kunnanrakennusmestarin ehdotus: Rakentamislautakunta esittää Ristijärven kunnanhallitukselle, että se esittäisi edelleen kunnanvaltuustolle euron määrärahan toimistotilojen kalustamiseen. Rakentamislautakunta hyväksyi yksimielisesti kunnanrakennusmestarin ehdotuksen. KHALL Ristijärven kunnan toimitilojen järjestäminen, ergono misten ratkaisujen huomioiminen ja kh:n ja kv:n edel lyt tä mät atk- ja datalaitteistohankinnat edellyttävät kalus toinvestointeja. Kunnanhallitus hyväksyy rakentamislautakunnan esityksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus LISÄTALOUSARVIOESITYS RUOKASALIN RAKENTAMISEEN RAKLTK 16 Ristijärven kunta on varannut vuoden 2011 talousarviossa Keskuskoulun ruokasalin rakentamiseen euroa. Ruokasali on tarkoitus rakentaa kahdesta luokkahuoneistosta ja varatulla määrärahalla on tarkoitus kattaa jakelulinjasto ja tiloihin liittyvät muut muutostyöt mukaan luettuna sähkö- ja LVI-työt. Ruokasalin suunnittelun edetessä on käynyt ilmi, että osaa ruokasalista on pystyttävä käyttämään tarvittaessa opetuskäytössä. Käytännös sä ti lo jen jako on tällöin tehtävä taiteovella tai vastaavalla. Merkittä vä kus tan nuksiin vaikuttava tekijä on riittävän ääneneristyksen var mis tami nen. Lisäksi keittiöhenkilökunnalta on tullut esitys ruokailuun liit ty vien tar vikkeiden kuten lautasten, tarjottimien, aterimien uusimi sesta hank keen yhteydessä Arvio yllämainittujen toimenpiteiden kustannuksista on euroa, josta tilojen jakamisen kustannukset olisivat euroa ja ruo kai luun liittyvien tarvikkeiden euroa. Valmistellut: kunnanrakennusmestari Harri Helenius puh Kunnanrakennusmestarin ehdotus: Rakentamislautakunta esittää Ristijärven kunnanhallitukselle, että se esittäisi edelleen kunnanvaltuustolle euron määrärahan yllä mainittuihin toimenpiteisiin. Rakentamislautakunta hyväksyi yksimielisesti kunnanrakennusmestarin ehdotuksen. KHALL Kunnanhallitus hyväksyy rakentamislautakunnan esityksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus LAUSUNTO LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESTA 84/10/2011 KHALL 144 Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valmistelee luonnonsuojelulain 24 :n mukaista yksityismaan luonnonsuoje lualueen perustamista Ristijärvelle. Maanomistaja on hakenut luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta Ristijärven kunnan Ristijärven kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Honkala RN:o 138:0, noin 2,5 ha:n määräala. Elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kus on so pi nut maanomistajan kanssa rauhoitusmääräyk sis tä ja ta lou dellis ten arvo jen menetyksistä aiheutuvasta korvauk sesta. Liite 3 Luonnonsuojelualueelle ehdotetut rauhoitusmääräykset, alueen ku vaus ja kartta Ristijärven kunnalla on mahdollisuus antaa asiasta lausunto mennessä. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Ristijärven kunnalla ei ole huomautettavaa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 145 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: Rakennusmestarin päätös Määräaikaisen siivoojan työsuhteen jatkaminen. Työsuhdetta jatkettu ajalle Rakentamislautakunnan päätökset - 13 Viranhaltijapäätökset. Hyväksytty Katuvalaistuksen uusiminen. Valittu tarjousten perusteella Manner-Suomen Sähkö Oy, hinta alv Asemanseudun viemäröinnin urakkatarjoukset. Valittu Maanrakennusliike Paavo Malinen, hinta alv 0. Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan em. päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Mauno Heikkinen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus LAUSUNTO EHDOTUKSESTA KAINUUN MERKITTÄVÄKSI TULVARISKIALUEEKSI 72/10/2011 KHALL 146 Kainuun ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa ehdotuksesta merkittäväksi tulvariskialueeksi Kainuun alueella. Ehdotus merkittäväksi tulvariskialueiksi sekä ehdotuksen tausta-asiakirjat eli vesistöalueille laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit ovat nähtävillä sähköisesti ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa Merkittävän tulvariskialueen nimeämisessä otetaan huomioon tulvan todennäköisyys ja siitä aiheutuvat vahingolliset seuraukset. Seurausten merkittävyyttä arvioidaan yleiseltä kannalta. Arvioinnissa tarkastellaan seuraavia tulvan vahingollisia seurauksia: - vahingollinen seuraus ihmisen terveydelle tai turvallisuudelle - välttämättömyyspalvelun kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen; - yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnon pitkäaikainen keskeytyminen; - pitkäkestoinen tai laaja -alainen vahingollinen seuraus ympäristölle; tai - korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle. Kainuun ELY-keskus ei ehdota nimettäväksi edellä mainituilla perusteil la toi mi alu eensa vesistöalueilta merkittäviä tulvariskialueita. Muuksi kuin merkittäväksi tulvariskialueeksi ELY-keskus nimeää Kuhmon keskustaajaman, Lammasjärven (teollisuuslaitos ja pohjavedenottamoita sekä uhattuna on myös asuinrakennuksia). Valmistelija: hallintosihteeri, puh Ristijärven kunnalla ei ole huomauttamista Kainuun ELY-keskuksen tulvariskialuenimitykseen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KAINUUN ILMASTOSTRATEGIASTA 86/10/2011 KHALL 147 Kansainvälisen ilmastopolitiikan perusta on vuonna 1992 solmittu YK:n ilmastomuutosta koskeva puitesopimus, jossa sovitaan ilmastomuutoksen periaatteista ja menettelytavoista. Vuonna 1997 YK:n ilmastosopimusta täydennettiin Kioton pöytäkirjalla, johon kirjattiin konkreettisia tavoitteita ilmastomuutoksen torjumiseksi. Tärkeimmät kansalliset linjaukset ilmastomuutoksen hillitsemiseksi on asetettu Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa vuonna 2008 ja Valtioneuvoston selonteossa ilmasto- ja energiapolitiikasta. Kioton pöytäkirjan mukaan teollisuusmaat sitoutuvat vähentämään kasvihuonekaasuja 5,2 % vuoden 1990 tasosta vuoden 2012 loppuun mennessä. Suomi on sitoutunut EU:n taakanjaon mukaisesti vakiinnuttamaan päästönsä vuoden 1990 tasolle aikavälillä Valtioneuvosto edellyttää maakuntien ja kaupunkiseutujen laativan omat ilmasto- ja energiastrategiansa. Kainuun ilmastostrategia 2020 on maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Strategiassa esitetään Kainuun ilmastovi sio ja -tavoitteet vuodelle 2020 sekä mää ritellään toimenpideohjelma maakunnallisten tavoitteiden saavutta miseksi. Tavoitteena on, että Kainuun kunnat ja muut toimijat vä hentävät kasvihuonepäästöjään Suomen kansallisten ilmastotavoitteiden mu kaisesti sekä varautuvat ilmastomuutoksen seurauksiin. Kainuun ilmastostrategia 2020 on laadittu maakunnallisena yhteistyönä Kainuun maakunta - kuntayhtymän koordinoimassa, Euroo pan aluekehitysrahaston rahoittamassa prjoketissa. Strategian neljä keskeistä tarkoitusta ovat: - Strategiassa asetaan ilmastotavoitteita ja -toimenpiteitä koko maakunnalle. - Ilmastostrategia haastaa kaikki kainuulaiset osallistumaan ilmastotalkoisiin. - Strategia kannustaa luomaan innovatiivista, ilmastonsuojelua edistävää liiketoimintaa. - Ilmastostrategia pyrkii varmistamaan, että maakunnan ilmastonsuo jelu on johdonmukaista. Näin voidaan esimerkiksi välttää näennäiset päästövähennykset siirtämällä päästöjä kunnasta toiseen tai maa kunnan ulkopuolelle. Strategiassa asetetut tavoitteet Kainuun osalle ovat seuraavat: - Kainuussa vähennetään kasvihuonepäästöjä asukasta kohti 30 % vuoden 2009 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kainuu on liikenteen polttoaineita lukuun ottamatta energiaomavarainen maakunta - Kainuu on valtakunnallisesti merkittävä hiilinielu vuonna Strategia toteutetaan mm. huomioimalla ilmastotavoitteet päivitettäessä Kainuun maakuntaohjelmaa sekä laadittaessa muita kestäviä strategioita. Tavoitteiden toteuttamiseksi on myös varattava resursseja. Kainuun kunnat velvoitetaan laatimaan omat toimenpideohjelmansa maakun nallisen ilmastostrategian toteuttamiseksi. Lisäksi kuntien ja maa kunta-kuntayhtymän johdon, virkamiesten ja päättäjien perehdyttä mistä ilmastokysymyksiin on huolehdittava. Kainuun ilmastostrategialuonnos on nähtävillä internetissä osoitteessa minkä lisäksi se on jaettu oheismateriaalina hallituksen jäsenille. Lopulliset linjaukset ilmastostrategian sisällöstä tehdään Kainuun maakuntavaltuustossa syyskuussa Valmiselija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus antaa strategialuonnoksesta seuraavan lausunnon: Strategiassa on esitetty hyvin konkreettisesti toimenpiteet ilmastotavot teiden saavuttamiseksi sekä nimetty tavoitteiden saavuttamisesta vastuussa olevat tahot. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii lisäresursseja, joiden selvittämiseen olisi strategiassa pitänyt paneutua tarkemmin kuin vain to teamalla re surs sien tarve, koska resurssien puute voi vaaran taa oh jelman to teutu misen. Muilta osin kun nan hal li tuk sel la ei ole huomautta mista stra te gia luon nok seen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus YHTEISPALVELUPISTEEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN KHALL 148 Ristijärven kunta on saanut päivätyllä päätöksellä Valtiovarainministeriöltä euroa käytettäväksi yhteispalvelun tukemista koskeviin hankintoihin. Avustus on 35 %:ia syntyvistä kustannuksista. Kunta haki avustusta seuraaviin kustannuksiin: huonetilan erottaminen suuremmasta tilasta, tietoliikenneyhteydet, sähköjohdotus, kalustus, tietokone, skanneri, tulostin ja ohjelmat sekä käynnistysvaiheen henkilöresurs silisäys. Yhteensä kustannukset arvioitiin olevan euroa. Avustuksen käytöstä tulee antaa selvitys mennessä. Valtiovarainministeriöstä saadun tiedon mukaan (ylitarkastaja Mikko Saarinen) käytölle voidaan myöntää jatkoaikaa. Myös hank keen osatoteutus on mahdollinen, jolloin avustus on 35 % toteutu neista kustannuksista. Maassa on toteutettu pilottihankkeita, joissa etäpalvelua on kokeiltu. Kokeilun jälkeen etäpalvelu ei ole jatkunut. Pilottihankkeissa laitteet ovat kunnille ilmaisia. Pilottihankkeitten ulkopuolella ei kunnissa ole vielä ainakaan Kelalla etäpalvelua. Meineillään on Sa de-oh jel man Etä pal ve lun ke hit tä mi nen han ke, jonka ta voittee na on päästä etäpal ve lun laa jaan käyt töön vuo den 2013 lop puun men nes sä. Hankeen klusteriryhmään kuuluu mm. Kelan kehittämispäällikkö Pirkko Kilpeläinen, jonka mukaan Valtiovarainministeriössä haetaan hankkeen aikana laite- ja ohjelmistohankintojen rahoitusmalleja. Valtiovarainministeriö voisi olla esim. laitteiden järjestäjä ja laitehankinnoista vastaava taho. Näin varmistetaan laitteiden ja ohjelmistojen yhteensopivuus. Kilpeläisen suositte lee (puh. kesk ) odottamaan rahoitusmalliratkaisun ennen kuin lai tehan kinto ja teh dään. Ra hoi tus malli selvinnee Kil pe läi sen mu kaan me neil lään ole van pilo toin nin ai kana. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää, että saatua avustusta käytetään tilojen järjestämiseen ja perushankintoihin yhteispalvelupisteessä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KAINUUN ERIKOISSAIRAANHOIDON TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOISTA KHALL 149 Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää Kainuun kuntien ja kaupunkien lausuntoa Kainuun erikoissairaanhoidon tulevaisuuden vaihtoeh doista. Maakuntahallitus on järjestänyt maakunnan asukkaille ennen asias ta päättämistä kuulemistilaisuuksia. Erikoissairaanhoidon järjestä misen tulevaisuutta Kainuussa on tarkasteltu seuraavien vaihtoehto jen kautta: 1) Vaativaa erikoissairaanhoito jatketaan siten, että päivystysaikainen toiminta turvataan. Tällöin myös pystytään tuottamaan myös ne erikoissairaanhoidon palvelut, joita ei muista syistä ole tarpeen keskittää yliopistosairaaloihin. 2) Peruserikoissairaanhoito jää Kainuuseen. 3) Luovutaan kokonaan erikoissairaanhoidosta. Tällöin Kainuussa toimisi perusterveydenhuolto, jota jonkin verran vahvistettaisiin joko omalla erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnalla tai ostopalveluilla, joita toteutettaisiin Kainuussa. Kaikki erikoissairaanhoidon päivystys ostettaisiin muualta. Ostopalvelun tuottajana voisivat toimia Kuopion ja/tai Oulun yli opistol li nen sai raala. Ensimmäinen vaihtoehto merkitsisi mittavia investointeja, joilla tarkoitetetaan kokonaan uuden sairaalan rakentamista. Investoinnit keskittyvät 10 vuoden ajalle. Helsingin yliopiston Ruralia -instituutti on tehnyt selvityksen Kainuun erikoissairaanhoidon aluetaloudellisista vaikutuksista. Selvitys on jaettu oheismateriaalina esityslistan mukana. Kaikki selvitykset ovat luettavissa osoitteessa: Vaihtoehto 2 ja 3 Selvityksen mukaan peruserikoissairaanhoidon jääminen Kainuuseen (vaihtoehto 2) tarkoittaisi, että erikoissairaanhoidon palveluita ostettaisiin vuosittain noin 48 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon koko naan menettämisen tapauksessa palveluita ostettaisiin mahdol lisesti jopa 103 milj. eurolla joka vuosi. Kainuun aluetalouteen erikoissairaanhoidon supistaminen vaikuttaisi etenkin palveluiden vähentymisenä sekä työllisyyden ja ostovoiman heikkenemisenä. Työllisyys vähenisi 210 henkilötyövuodella vuodesta 2009, jos ainoastaan peruserikoissairaanhoito jäisi Kainuuseen, ja 540 henkilötyövuodella, jos erikoissairaanhoito menetettäisiin kokonaan. Erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamisen siirtyminen yliopisto-

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ sairaaloihin merkitsee niin suuria muutoksia, että osa Kajaanin amk:n terveysalan nykyisistä aloituspaikoista mahdollisesti menetettäisiin. Potilaskuljetusten määrä lisääntyisi merkittävästi, jos erikoissairaanhoidon toimintoja siirtyy pois Kainuusta ja samalla potilasturvallisuus kä risi pit kien välimatkojen vuoksi. Vaihtoehto 1:n vaatimat investoinnit ovat noin 60 milj. euroa ja inves toinnit ajoittuisivat vuosille Vaihtoehtoja arvioitaessa on huomioitava erikois sairaanhoidon vaikutus Kainuun alue- ja kuntatalouteen, minkä merkitys ei ole selvityksen mu kaan vähäinen. Lisäksi on turvattava kainuulaisten terveydenhuollon palvelujen saavutettavuus myös eri kois sairaanhoidon tasoisena. Lasunto tulee antaa mennessä. Lisätiedot: kunnanjohtaja Raija Potila, puh Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto toteaa Ris ti jär ven kunnan lau sun tona Kai nuun eri koissairaanhoidon tule vai suu den vaihtoeh dois ta seuraa vaa: Kunta tukee vaihtoehtoa 1, jossa vaativan erikoissairaanhoidon palve lut tuotetaan edelleen Kainuun keskussairaalassa. Kainuussa on resurssoitava riittävästi erikoissairaanhoidon tarvitsemaan laadunhallintaan, osaa mi sen ke hit tä mi seen ja uu sien toi min tata po jen hyödyntämiseen. Tä mä tar koit taa toi men pitei tä, joil la sairaan hoidon ja eri kois sai raan hoidon tarvit se mat kou lutus paikkat säilyte tään Kainuussa. Myös Kainuun erikoissairaanhoidon johtamisjärjestelmän on oltava selkeä ja taloudellista ja ajanmukaista toimitaa tukeva. Vaihtoehto 1 edellyttää erikoissairaanhoi don toimintojen vaatimien uudistettujen ja saneerattujen tilojen ra kentamista vuosien aikana. Esitämme, että rahoituk seen haetaan kehitysre sursseja uusien innovatiivisten toimintojen ra hoi tus me ka nis meista ja loppuosa rahoituksesta jär jes te tään vuo sit tai se na bud jetti ra hoi tuk sena kun nil ta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen siten muutettuna, että esityksen viimeisestä virkkeestä poistetaan sa na kun nil ta.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN VASTUUALUEEN AVUSTUKSET KHALL 150 Elämänlaatupalveluiden vastuualueen Liikunta ja ulkoilu -tulosyksikölle on varattu avustuksiin käytettäväksi euroa. Ristijärvi Tiedottaa -lehdessä 1/2011 olleen ilmoituksen mukaan Ristijärven nuorisoyhdistysten ja urheiluseurojen vuosi-/kohdeavustukset ovat olleet haettavissa huhtikuun 2011 loppuun mennessä. Määräaikaan mennessä on saapunut yksi hakemus määrältään euroa. Hakemuksen on jättänyt Ristijärven Pyry ry. Vapaa-aikaohjaaja esittää, että Ristijärven Pyry ry:lle myönnetään avustusta euroa. Hakija on toimittanut vuodelta 2010 tilinpäätöksen tasekirjoineen, toiminta- ja tilinpäätöskertomukset sekä toimintasuunnitelman vuodelle Valmistelija: vapaa-aikaohjaaja, puh Kunnanhallitus hyväksyy nuoriso- ja liikuntatoimen avustuksena 5000 euroa va paa-ai ka oh jaajan esi tyk sen mukaisesti Ristijärven Pyry ry:lle. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN KHALL 151 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakuaika päättyy Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a :n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytysten turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 63 :n mukainen arviointiryhmä. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 20 milj. euroa. Ristijärven kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää noin 1,5 milj. euroa. Kuluvan vuoden tuloksen arvioidaan jäävän tasaisella menokertymällä heikosti alijäämäiseksi. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää ettei harkinnanvaraista rahoitusta haeta toimintavuodelle Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

23 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN KUNNAN PÄÄTÖS KAINUUN HALLINTOKOKEILUN JATKOON OSALLISTUMISESTA KHALL 152 Laki Kainuun hallintokokeilusta (2003/343) on voimassa saak ka. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen 269/2010 laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta. Muutoksen mukaan kokeilu jatkuu vuoden 2016 loppuun. Presidentti on vahvistanut lain. Lain 2 :n mukaan "Kokeilualueen kunnat sopivat tässä laissa tarkoitetun yhteistoimintamenettelyn käyttöönotosta kokeilualueella. Sopimus käyttöönotosta tulee hyväksyä jokaisen kokeilualueen kunnan valtuustossa ja ilmoittaa siitä valtioneuvostolle ennen vuoden 2011 päättymistä". Kainuun kunnat ovat asettaneet tavoitteeksi, että jatkosta päätetään ennen laissa säädettyä aikaa, viimeistään kesäkuussa Kunnanjohtajat ovat valmistelleet luonnokset Perussopimuksesta, joka sisältää ehdotuksen rahoitusmalliksi ja yhteistoimintasopimuksesta, joka kattaa vuosittaisen palvelujen järjestämistä koskevan neuvottelumenettelyn Kainuun maakunnan ja kun tien välillä. Rahoitusmalli pohjautuu ns. tulonjako mal liin. Las kel mat ra hoi tus mallista ja palvelujen käytöstä ovat oheis ma teri aali na. Vaih to eh toina keskustelussa olevat mallit D, E ja KJ malli kasvat tavat kaikki Ristijär ven kunnan rahoitusosuutta. Liite 4 Liite 5 Luonnos Kainuun maakunnan perussopimukseksi Luonnos Yhteistoimintasopimukseksi Oheismateriaalina lähetetty maksuosuustietoja. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1) Ristijärven kunta on mukana Kainuun maakunta -kuntayhtymässä vuosina ) valtuusto hyväksyy liitteenä olevat luonnokset perussopimuksesta ja yhteistoimintasopimuksesta vuosille Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

24 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus OPPILASSTIPENDITILIEN YHDISTÄMINEN JA KÄYTTÖVALTUUDET KHALL 153 Ristijärven kunnalla on kaksi peruskoulun stipendirahastoa, toinen Osuuspankissa ja toinen Sampo-pankissa. Osuuspankin tilin ( ) varat olivat 519,95 euroa ja Sampopankin tilin ( ) 6 063,63 euroa. Kevään 2011 stipendien noston jälkeen Osuuspankin tilille jää varoja tammikuun saldon mukaan 19,95 euroa. Tilien käytön kannalta olisi tarkoituksenmukaista siirtää Sampopankissa oleva varat Osuuspankin tilille, kos ka Ris ti jär vellä ei ole Sampo -pan kin kont to ria. Ti lit ei vät myös kään ole säh köi sessä järjestelmässä. Tilien käyttöoikeus on tällä hetkellä kunnanjohtajalla ja hallintosihteerillä. Tilien lahjoitusvarat ovat kertyneet eri lähteistä. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää, että Sampopankissa olevat stipendivarat siir retään Osuuspankissa olevalle Peruskoulun stipendirahastotilille. Osuuspankin tilin F käyttöoikeus myönnetään myös rehtori Tiinaliisa Portanolle. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

25 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN PALKKAAMINEN VAKINAISEEN TOIMEEN KHALL 154 Ristijärven kunnassa on yksi vakinainen osa-aikainen kouluavustaja, joka tekee osan työajastaan toimistotöitä. Lukuvuosittain on joko palkkatuella tai kokonaan kunnan omalla rahalla ollut palkattuna 2-3 avustajaa, joista yksi on toiminut iltapäiväkerhon ohjaajana. Koska Ristijärven kunnalla on jatkuvasti tarve useampaan kuin yhteen kou lunkäyntiavustajaan, olisi tarkoituksenmukaista täyttää toinen avustajan tehtävä vakinaisesti ensi lukuvuoden alusta lähtien. Tehtävän viikkotuntimäärä tulisi olemaan 30 h ja tehtävään voidaan liitetään iltapäiväkerhon ohjaajan tehtävät koulunkäyntiavustajan teh tä vän ohella. Nyt olevien määräaikaisten avustajien palvelussuhde päättyy lukuvuoden työajan lopussa. Talousarvioon ei sisälly uusien vakinaisten toimien perustaminen, mutta vuosittain talousarviossa on huomioitu määräaikaisten avustajien palkkaukseen tarvittava määräraha. Toimen palkkaus on KVTES:in mukainen. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Lisätietoja antaa myös rehtori, puh Kunnanhallitus antaa luvan täyttää toisen koulunkäyntiavustajan toimen toistaiseksi voimassa olevana 30 tunnin viikkotyöajalla. Tämä asia käsiteltiin järjestäytymispykälien jälkeen. Tiinaliisa Portano oli paikalla asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan klo Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnnajohtajan ehdotuksen.

26 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 155 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1) Kainuun maakunta -kuntayhtymä - esityslista maakuntavaltuuston kokoukseen - ote makuntahallituksen pöytäkirjasta , Kuntien Tiera Oy:n osakkeen merkitseminen - maakuntahallitus I , pöytäkirja - maakuntahallitus I , pöytäkirja - maakuntahallitus III , pöytäkirja 2) Pohjois-Pohjanmaan ELY. - Kirje Kunniamerkkiesitykset liikenne- ja viestintäministeriön sekä opetus- ja kult tuuriministeriön hallinnonaloilta. Esitykset tehtävä mennessä. - Päätös joukkoliikenteen valtionavusta vuodelle Ristijärven kunnalle myönnetty euroa sis. alv. 3) Poh jois-suomen Aluehallintovirasto. - Lupapäätös Nro 29/11/2. Tolosenjoen ja Torvenjoen virtavesien kalataloudellinen kunnostus. - Ratkaisu Riitta-Liisa Oikarisen te ke mään kanteluun kunnan ko kousmenettelystä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että Ristijär ven kunta ei ole toiminut lainvastaisesti kunnan kokousmenettelyssä. 4) Kainuun jätehuollon kuntayhtymä. Yhtymäkokouksen pöytäkirja 5) Kuntatyönantajat. Kirje Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten toimeenpano 6) Kuhmon kaupunki. Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta Ohjeet Kuhmon kaupungin edustajille Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen ja aloite Kainuun kunnille jätehuollon perussopimuksen tarkistamisesta. 7) Puolangan kunta. Tiedoksi Maaseutuvirastolle lähetetty ilmoitus Maaseutuhallinnon järjestämisestä. 8) Metsäliitto. Jä senkirje 9) Keva. Yleiskirje 1/2011. Vuoden 2012 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien maksuista. 10) Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous. 11) Kumppaniksi ry. Vuosikokouksen pöytäkirja.

27 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kiinteistönluovutusilmoitukset Kiinteistö Luovuttaja Luovutuksen saaja Hiihtola Rno 49:24 Härkönen Esa ja Laina Pyykkönen Eero ja Pyykkönen Paavo Tomila Rno 8:55, määräala Korhola Rno 8:58 tilasta määräosa Salalahti Rno 231:7-tilasta Korhonen Esa Heikkinen Aarne Kemppainen Paavo ja Kemppainen Eija Heikkinen Viljo Määräosat Pehkola Rno 17:10, Pyykkölä Rno 17:12, Latola Rno 30:13, Siirtola Rno 28:6, Loppula Rno 40:7 ja Hietala Rno 40:14- tiloista Pyykkönen Olavi Pyykkönen Jukka määräosa Suoniemi Rno 23:28 -tilasta Määräala Putkosranta Rno 11:62 -tilasta Määräala Särkkä Rno 18:60 -tilasta Merkittiin tiedoksi. Huttu Teijo Ristijärven kunta Mikkonen Erkki Mikkonen Hellin Tamminen Kaija Juntunen-Hutri Seija Mäkäräinen Keijo Tämän jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen lisälista-asiat nro:t ( :t ).

28 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus JOHTOJEN, KAAPELEIDEN JA JAKOKAAPIN ASENNUSLUPA KETLOLA RNO 63:11 -TILALLE 95/10/2011 KHALL 156 E-on pyytää Ristijärven kunnalta lupaa 0,4 kv:n riippukierrejohdon, maakaapelin, haaroituskaapin ja jakokaapin asentamisesta Ristijärven kunnan omistamalle Ketolan Rno 11:63 -tilalle. Riippukierrejohdon johtoalueen pituus on 50 metriä, leveys yksi metri ja maakaapelireitin pituus on 139 metriä, leveys yksi metri. Lisäksi saneerataan olemassa oleva 0,5 kv:n ilmajohto nykyiselle paikalleen, johtoalueen pituus 85 metriä. Sopimuksen mukaan johtoalueelta poistettavat kaikki puut, oksat ja pen saat jää vät maan omistajan omaisuudeksi ja paikalta poistettavaksi. Sopimuksen mukainen kertakorvaus alueen käytöstä on 36,47 euroa. Liite 6 Sopimus ja kartta Lisätiedot: kunnanrakennusmestari Harri Helenius, puh Kunnanjohtajan päätös: Kunnanhallitus antaa luvan hakemuksen mukaisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseen Ketola Rno 63:11 -tilalle. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

29 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KAISA MÄKÄRÄISEN SAAVUTUSTEN JOHDOSTA JÄRJESTETTÄVÄ JUHLA JA MUISTAMINEN KHALL 108 Kaisa Mäkäräisen saavutusten johdosta järjestettävää kansalaisjuhlaa on valmistellut työryhmä, johon on kuulunut eri tahojen edustajia. Juhla pidetään lauantaina Juhlan ohjelmasta vastaa työryhmä ja mestarin palkitsemisesta kunnanhallitus työryhmän valmistelun pohjalta. Palkitsemisasia päätöksineen on julkinen jälkeen. Kunnanhallitus päättää myöntää Kaisa Mäkäräiselle saavutuksistaan euron stipendin ja järjestää kansalaisjuhlan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 157 Kunnanhallituksen päätöksessä on tekninen virhe. Päätöksen pitäisi olla seuraava: Kun nan hal li tus päättää myöntää Kai sa Mä kä räi sel le saa vu tuk sis taan eu ron tunnustuspalkinnon ja järjestää kansalaisjuhlan. Kunnanhallitus päättää tehdä päätökseen selitysosassa mainitun teknisen korjauksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

30 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus OSTOTARJOUS PAJALA RNO 1:141 -TILASTA KHALL 158 Jani Kultarinne on jättänyt kirjallisen ostotarjouksen Paja la Rno 1:141 -tilasta.tilalla sijaitsee asuinrakennus, joka ei ole enää asumis käy tössä. Tarjoushinta on euroa ja siihen sisältyy noin 1600 m2 tontti, pur kukuntoiseksi arvioitu asuinrakennus sekä vesi-, viemäri- ja sähkö liit ty mät. Keväällä 2011 rakennus on poistettu asuinkäytöstä havaittujen kosteusongelmien vuoksi. Tekninen toimi on todennut, että rakennusta ei kannata kunnan toimesta kunnostaa, sillä korjauskustannukset kas vai si vat ostopalveluna tehtävän korjauksen myötä liian suuriksi. Kauppakirja laaditaan myöhemmin. Kaupan hyväksyy lopullisesti kunnanvaltuusto. Lisätiedot: Harri Helenius, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Ristijärven kunta myy erikseen laadittavan kauppakirjan ehtojen mukaisesti noin1600 m2 ton tin Ris ti jär ven kir kon ky läs sä sijaitsevasta kiin teis töstä Pajala Rno 1:141 Ja ni ja Heini Kul ta rin teel le eu ron kaup pahin taan. Kauppa si säl tää purku kun toi sen asuinraken nuksen siinä kun nossa kuin se kau pan te kohet kellä on, sekä ve si-, vie mä ri- ja sähkö liittymät. Erik seen laa dittavan kauppa kirjan ehtojen mukaisesti. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

31 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus OIKAISU VAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS LIITE X (liitetään pöytäkirjaan) pp.kk.2007 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: x, x, x, x, x Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät x, x, x, x, x HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet x, x, x (ei sisällä päätöstä / ilmoitusasiat) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kunnanhallitus Aholantie Ristijärvi Pykälät: x, x, x, x Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä ai kana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Oulun hallinto-oikeus PL OULU valitusaika 30 pv Pykälät: x PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ pp.kk.2007 klo Yhteispalvelupisteessä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus 23.06.2014 AIKA 17:30-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 139 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 Kunnanhallitus 13.12.2010 AIKA 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanhallituksen työhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 273 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 274 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 tarkastusta varten 03.03.2010 AIKA 03.03.2010 klo 16:30-18:05 PAIKKA Kaupungintalo kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 25.9.2009 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 6.6.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 4 13 Teknisen toimen toimintakertomus ja tilinpäätösluvut 2015 5 14 Talousarvion toteutuma 1-2 6 15 Maakaapelien

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2012 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2012 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 03.04.2012 KOKOUSAIKA 03.04.2012 klo 18.00-19.20 KOKOUSPAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 11 VUODEN 2012 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO 2 12 KOULUTYÖNTEKIJÖIDEN LOMAUTTAMINEN 3 13

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot