16:00-17:08 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:08 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:08 jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16:00-17:08 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:08 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:08 jäsen"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Aika klo 16:00-17:08 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:08 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:08 jäsen Halonen Eero 16:00-17:08 I varapuheenjohtaja Kangas Mari 16:00-17:08 jäsen Korvala Markku 16:00-17:08 jäsen Koskela Liisa 16:00-17:08 jäsen Leskinen Seppo 16:00-17:08 jäsen Mäkelä Irene 16:00-17:08 jäsen Nikkinen Esa 16:00-17:08 II varapuheenjohtaja Paaso Tuula 16:00-17:08 jäsen Sipola Mauno 16:00-17:08 jäsen Torro Kaarina 16:00-17:08 jäsen Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:08 jäsen Roivainen Matti 16:00-17:08 valtuuston pj. Sutela Taisto 16:00-17:08 valtuuston I vpj. Vehkaperä Mirja 16:00-16:36 valtuuston II vpj. 1-8 Autio Timo 16:00-17:08 valtuuston III vpj. Marjomaa Mikko 16:00-17:08 yhdistymishallituksen vpj. Ronkainen Jarmo 16:00-17:08 kunnanjohtaja Uusimaa Markku 16:00-16:10 kaavoituspäällikkö 1-2 Manninen Marjukka 16:00-17:08 kunnankamreeri 1-19 Lehtinen Kirsti 16:00-17:08 kunnansihteeri, sihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 1-19 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annemari Enojärvi ja Aarne Vuononvirta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Hannes Kortesalmi Kirsti Lehtinen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Annemari Enojärvi Aarne Vuononvirta Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan. Toimistosihteeri Elvi Lahtela-Rivinoja

2 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Haukiharjun kaavarungon laatiminen 3 2 Putaankylän asemakaavan muutos korttelissa Ilmanpuhdistimien hankinta Haukiputaan yläkoululle - oikaisuvaatimus 7 4 Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan lainan takaaminen 10 5 Omistajapolitiikka ja konserniohje 13 6 Laskujen hyväksyjät Tilinkäyttöoikeudet Rintamaveteraanien itsenäistä asumista tukeva avustushakemus 17 9 Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän 18 ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma Esteettömyyskartoitus Kutsuntojen yhdistäminen Savuton Haukipudas - ohje työpaikan savuttomuuden edistämiseksi Eduskuntavaalit 2011, äänestyspaikat ja -ajat Vaalien ulkomainonta Kunnanhallituksen pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen Valtuuston kokouksista ilmoittaminen Ero Ville Jaarannolle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä Pöytäkirjoja Ilmoitusasiat 31

3 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Haukiharjun kaavarungon laatiminen 5236/60/603/2011 KHALL 1 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , Kaavoitusohjelmassa oli ennakoitu Haukiväylän ja valtatien E 75 eritasoliittymän itäpuolen eli ns. Haukiharjun alueen kaavarungon laatimista vuonna Kunnanvaltuusto poisti kaavoitusohjelmasta Kirkonkylän urheilukentän ja Torpantien alueen kaavamuutoksen. Tämä kaavoitusresurssi olisi käytettävissä Haukiharjun kaavarungon aikaistamiseen tälle vuodelle. Seudun yleiskaavan ja Kirkonkylän osayleiskaavan tarkoittaman palveluiden ja hallinnon alueen (PK-1) sekä siihen rajoittuvan matkailupalveluiden alueen (RM) toteutuksen ennakointi olisi välttämätöntä kaavarunkotasoisella suunnittelulla. Seudun kaupallisessa palveluverkkoselvityksessä Haukiharju on osoitettu pohjoisen suunnan liikennehakuisten palveluiden ja yritystoiminnan reservialueena. Kunnan maanhankintoihin ja kaavatilanteeseen tukeutuen tulisi selvittää valmiudet alueen käyttöönotolle niin kustannusten, aikataulun ja mitoituksen kuin kaavallisten käyttötarkoitusmahdollisuuksien kannalta. Kaavarungon laatiminen on yleiskaava tarkentava ja asemakaavoitusta valmisteleva vaihe, jolla varmistetaan myös seudun kanta ja uuden Oulun näkemys tavoitteista ja toteutuksesta. Maakun takaavan uudistuksen nyt tultua vireille ja uuden Oulun yleiskaavoi tuksen käynnistyessä tulisi Haukiharjun asema vahvistetuksi tällä kaavarunkotyön nopeuttamisella. Tämän keskeisen liittymätien risteysalueen saaminen käyttöön lisäisi Haukiputaan näkymistä myös valtatielle. Kellonväylän risteysalueen maankäyttö tarkentuu osayleiskaavalla aiemmin laaditun Oulu-Haukipudas raja-alueen tavoitesuunnitelman mukaisesti. Suunnittelualue käsittää n. 68 ha:n yleiskaavan mukaisen asemakaavoitettavan alueen rajauksen, josta kunta omistaa n. 40 ha. Maa-ainesten ottamisen jäljiltä maisemassa alueen eteläosassa näkyvät laajahkot pohjavesilammikot ja muutoin se on kokonaan rakentamatonta. Lisämaanhankintatarvetta on vielä n. 20 ha. päättää Haukiharjun kaavarungon laatimisesta Kirkonkylän osayleiskaavan tarkoittamalle asemakaavoitettavalle alueelle. päätti, että kaavoituspäällikkö ja kunnankamreeri ovat läs nä tä män asian

4 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: maankäyttö/kaavoituspäällikkö

5 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Putaankylän asemakaavan muutos korttelissa /60/604/2008 KHALL 222 Valmistelija: kaavoitusteknikko Aila Lomperi, p. (08) , on päättänyt asemakaavan muuttamisesta Putaankylän asemakaavan korttelin 3306 tontilla nro 8. Tontti muodostuu kahdesta tilasta RN:ot 27:47 ja 27:109. Marko Jakku on esittänyt lähes suorakaiteen muotoisen omakotitontin puo lit tamista.tontin reunassa, Taatantien varressa on vesi- ja vie mä riliit ty mät. Tontin itäosassa on tehty tilusvaihto viereisen tilan omistajan kanssa, joten tontin muoto on tällähetkellä asemakaavan mukainen. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti sijaitsee erillispientalojen (AO) korttelialueella, jonka kerrosluku on I 1/2 ja rakennusoikeutta on 250 k-m2. Kaavamääräyksen mukaan annetun rakennusoikeuden lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle erillisiä piharakennuksia yhteensä 70 k-m2. Tontin asemakaavan mukainen pinta-ala on noin m2. Tontilla on I-kerroksinen omakotitalo (ka 129 m2) ja talousrakennus. Tontin jakaminen pelkällä tonttijaon muutoksella ei ole ollut mahdollista, koska tontin rakennusoikeus on osoitettu tietylle rajatulle alueelle. päätti , että em. tontin jakaminen kahdeksi eri tontiksi tutkitaan Putaankylän asemakaava-alueelle mahdollisesti tulevien muiden asemakaavahankkeiden yhteydessä. Putaankylän alueella ei kuitenkaan ole ollut vireillä muita asemakaavahankkeita. Marko Jakku haki vuosi sitten poikkeamislupaa ko. tontille toisen omakotitalon rakentamista varten, mutta ympäristö kes kus te ki hake muksesta kielteisen päätöksen. Maanomistaja kiirehti asemakaavan muutoksen aloittamista ja työ käynnistettiin keväällä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti Nähtävilläoloaikana ei tullut mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Asemakaavaa on korttelissa 3306 muutettu siten, että tontti nro 8 on jaettu kahdeksi erilliseksi tontiksi (nrot 9 ja 10), joissa molemmissa on ra ken nus oi keutta 250 k-m2 ja lisäksi tontille saa rakentaa rakennus alan ulko puolelle erillisiä piharakennuksia yhteensä 70 k-m2. Ker rosluku na säilyy I u 1/2.

6 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Asemakaavaehdotus on esityslistan liitteenä. hyväksyy Putaankylän asemakaavan muutosehdotuk sen kort telissa 3306 (päivätty ) ja päättää asettaa sen MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville. päätti, että kaavoituspäällikkö on läsnä tämän asian KHALL 2 hyväksyi päätösesityksen. Putaankylän asemakaavan muutosehdotus on ollut MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Nähtävilläoloaikana ei ole jätetty muistutuksia. Asemakaavan muutosalueelle on tehty tekni senä tar kis tuk sena tontin rajojen korjaaminen. Pohjakartalla ollut virhe on tullut esille vasta näh tä vil läolon jälkeen. Korjaukset ovat vähäisiä eivätkä aiheuta tarvetta laittaa kaavaa uudelleen nähtäville. Toimintasäännön 6 :n mukaan kunnanhallitus päättää muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen hyväksymisestä. Korttelissa 3306 tehty asemakaavan muutos ei ole vaikutuksiltaan merkittävä. Asemakaavan muutos on esityslistan liitteenä. hyväksyy päivätyn Putaankylän asemakaa van muu tok sen korttelissa 3306 kaavakartalle tehdyin korjauksin. päätti, että kaavoituspäällikkö ja kunnankamreeri ovat läs nä tä män asian hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: maankäyttö/lomperi

7 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ilmanpuhdistimien hankinta Haukiputaan yläkoululle - oikaisuvaatimus 5160/12/121/2010 KHALL 241 Valmistelija: lvi-insinööri Jakke Kemilä, p , Haukiputaan yläkoululle on lähestyvän peruskorjauksen ja lisääntyneiden sisäilman laatu epäilyjen vuoksi tehty kuntotutkimus syksyllä Kuntotutkimuk sen suoritti Ositum Oy. Ennen kuntotutkimusta tilapalvelu teki koulun henkilöstölle käyttäjäkyselyn mah dol lis ten ongelmien kartoittamiseksi. Käyttäjäkyselyn tu lok set osoitti vat selviä viitteitä si säilmaongelman olemassaolosta. Kun totut kimuk sen tuloksista ilme nee sisäilman laadun kannalta hai talli sia vaurioita eri puolilla raken nusta. Kuntotutkimuksen toimenpi de suosi tuksena on peruskorjaus mahdollisimman nopeasti, ettei käyttä jien al tistuminen mik robivau rioille pitkity. Korjaustoimenpiteitä odotellessa käyttäjien altistumista sisäilman epäpuhtauksille voidaan merkittävästi vähentää laadukkaalla ilmanpuhdistustekniikalla. Jois sakin kunnan kiinteistöissä on ilmanpuhdistukseen käytetty Genano Oy:n tilakohtaisia ilmanpuhdistimia, joiden on virallisten tutkimustu losten lisäksi käytännössä todettu olevan tehokkaita ja soveltuvan erinomaisesti mm. koulujen luokkahuoneiden ilman puhdistamiseen. Genano Oy:n ilmanpuhdistimien puhdistustehokkuus on todennettu useissa mm. Työterveyslaitoksen ja VTT:n laboratoriokokeissa, jois sa on osoitettu, että mm. homeitiöt poistuvat täysin puhdistettavasta ilmasta. Genano Oy:n ilmanpuhdistimien muita etuja ovat mm. kes tävä metallinen rakenne, vahva aktiivihiilisuodatin ja jatkuva maksi maalinen puhdistusteho. Vastaavaa puhdistustekniikkaa ei ole tarjol la muilla toimittajilla. Ilmanpuhdistimien hankinta omaksi vuokrauksen sijasta on perusteltua, mikäli kohteen il manpuhdistuksen tarve on yli 1,5 vuotta. Haukiputaan yläkoululle tarvitaan tilakohtai sia ilmanpuhdistimia 50 kap palet ta. Ge nano Oy on tarjonnut kohtee seen soveltuvia ilman puhdis timia hin taan 4650 /kpl (alv 0 %), eli ko konaishankintahinta on (alv 0 %). Vuokraamalla laitteiden kuukausikustannukset olisivat (alv 0 %). Rahoittamalla han kinta leasing-rahoituksella tulisi kuukausikus tannukseksi n (alv 0 %) kahden vuoden sopimuksella ja n (alv 0 %) kolmen vuoden sopimuksella. Leasing-rahoituksessa on myös osto-optio 1 % hankintahinnasta. Ilmanpuhdistimien käyttö ikä on yli 15 vuotta, joten niitä voidaan jatkossa käyttää muissa koh teissa tarpeen mukaan. päättää hankkia Haukiputaan yläkou lulle 50 kappa-

8 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ letta ilman puhdistimia Genano Oy:ltä hintaan (alv 0 %). Hankinta ra hoitetaan leasing-rahoituksella. päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen, jolloin valmistelijaa pyydetään esittelemään asiaa. KHALL 257 päättää hankkia Haukiputaan yläkoululle 50 kappaletta ilmanpuhdistimia Genano Oy:ltä hintaan (alv 0 %). Hankinta rahoitetaan leasing-rahoituksella. päätti, että LVI-insinööri ja kaavoituspäällikkö ovat läs nä tä män asian kä sittelyn ajan. LVI-insinööri esitteli asiaa kokouksessa. KHALL 3 hyväksyi päätösesityksen. Oy Sonesta Ab/Janne Trontti on tehnyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätökseen ilmanpuhdistimien hankinnasta Haukipu taan ylä koululle. Oikaisuvaatimuksessaan Oy So nesta Ab/Janne Trontti vaa tii, että kunnanhallitus kumoaa päätöksen kokonaan, kes keyttää kai kilta osin sen täytäntöönpanoon liittyvät toi menpiteet ja palauttaa asian takaisin valmisteluun. Oikaisuvaatimuk sessa vaadi taan myös kunnanhallitusta tekemään uusi päätös asian laittamises ta julkiseen kilpailutukseen tai hyväksymään tarjouksen, joka alittaa julkisen kilpailutuksen rajan. Vaatimusten perusteeksi esitetään oi kaisuvaatimuksen tekijän mielestä hankintamenettelyssä tehdyt seu raavat virheet: - julkisen kilpailutuksen laiminlyöminen - vastaavan tuotteen tulkinnanvaraisuus Hankintapäätös on tehty hankintalain mukaisena suorahankintana (Laki julkisista hankinnois ta /348, 27, kohta 2). Genano-puhdistusteknologia on patentoitu, eikä vastaavaa tekniikkaa ja vastaavia tutkimustuloksia puhdistustehosta ole tarjolla muilla toimittajilla. Oy Sonesta Ab on tarjonnut vastaavaksi ilmanpuhdistimeksi mallia Plymovent Grace, jonka puhdistustekniikka perustuu kuitusuodattimeen ja aktiivihiilisuodatti meen. Näin ollen se ei ole vastaavaa puhdistus tekniikkaa käyttävä kuin Genano, jossa hiukkaset kerätään sähköva rauksen avulla ke ruupinnoille. Oikaisuvaatimuksen liitteistä 1 ja 3 ei löydy lisätietoa aktiivihiilisuodattimen tehosta eikä laitteen jatkuvas ta maksimaali sesta puhdistustehosta. Kuitusuodattimien

9 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ yleinen on gelma on, että puhdistusteho heikkenee ajan myötä suodattimien tukkeutuessa. Genanon ilmanpuhdistin pesee hiukkasten keruupin nat automaatti sesti. Sähköisiin suodatusmenetelmiin verrattuna kui tusuodattimien suurempi painehäviö johtaa yleensä myös suurem piin puhallintehoi hin, minkä vuoksi myös puhdistimen tuottama ääni taso ympäristöön voi olla isompi. Kumpikaan puhdistinvalmistaja ei ilmoita laitteidensa tuottamia äänitasoja, mutta käytäntö on osoitta nut, että kuitusuoda tintekniikkaan perustuvien puhdistimien äänitaso on korkeampi sa malla puhdistettavalla ilmamäärällä kuin sähkösuo dattimilla. Plymovent Grace ilmanpuhdistin soveltuu muutoksenhakijan lähettämän liitteen mu kaan ti loi hin, joiden tilavuus on alle 90 m3. Haukiputaan yläkou lun luokka huo nei den keskimääräinen tila vuus on 180 m3, jo ten yksi ko ne ei rii tä yh teen normaaliin luokkaan. Plymovent Grace ilman puh distimen ra kennemateriaali ei käy liitteis tä ilmi, joten sen kestä vyyttä ja sovel tu vuutta kouluympäristöön ver rattuna täysin me talli seen Genano-il manpuhdistimeen ei voi verrata. Oikaisuvaatimuksen liitteenä toimitetussa tutkimusraportissa on tutkittu saman valmistajan suurempaa mallia, jossa on sama puhdistustekniikka, joten raportin soveltuvuudesta tarjotun puhdistimen tehokkuuden todentamiseksi ei voi olla varma. Tutkimusraportista käy ilmi puhdistimen olevan te hokas poistamaan ilmasta hiukkasia kooltaan 0,3 µm - 10 µm. Aktiivi hiilisuodattimen tehoa ei ole tutkittu. Genano-teknologia poistaa il masta hiukkasia jopa 0,001 µm hiukkaskokoon. Genanon aktiivihiili suodattimen teho on tiedossa. Tutkimusraportissa käy myös ilmi, et tä tutkittavana ollut tarjottua mallia isompi kone tuottaa puhdistettua ilmaa nopeudella 2 saman verran kuin Genano nopeudella 1. Täy dellä teholla koneet tuottavat saman verran puhdistettua ilmaa. Valmistelija on esitellyt Genano-puhdistusteknologiaa ja hankintaprosessia tarkemmin kun nanhallituksen kokouksessa Ësityslistan liitteenä on toimitettu oikaisuvaatimus liitteineen. päättää hylätä oikaisuvaatimuksen aiheettomana. päätti, että kunnankamreeri on läs nä tä män asian hyväksyi päätösesityksen. Tiedoksi: Oy Sonesta Ab (+vo) LVI-insinööri

10 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan lainan takaaminen 3771/30/306/ /30/306/2007 KHALL 347 Valmistelija: vs. kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. (08) tai , Valtuusto teki periaatepäätöksen takauksen myöntämisestä viemäriosuuskuntien viemäröintihankkeille. Lopullinen takauspäätös tehdään sen jälkeen, kun rahoittaja, rahoitusehdot ja tarvittava lainasumma ovat tiedossa. Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunta on pyytänyt lainatarjoukset Jokikylän alueen viemäröinnin rakentamisen rahoittamiseksi Oulun Osuuspankilta, Aktiapankilta, Nordealta sekä Suupohjan Osuuspankilta. Suupohjan Osuuspankin Haukiputaan konttori on tehnyt edullisimman tarjouksen, joten laina on päätetty ottaa heiltä seuraavin ehdoin: Luoton määrä on , luottomuoto on tasalyhenteinen velkakirjalaina, luottoaika on 25 vuotta, 2 vuotta on mahdollista olla lyhennyksistä vapaata. Laina tulee olemaan vaihtuvakorkoinen ja siinä on mahdollisuus valita marginaalin suuruus kahdesta vaihtoehdosta: Maksuohjelman mukaan Euribor 3 kk, Euribor 6 kk, Euribor 12 kk tai prime. Marginaaliksi on sovittu + 0,15 %. esittää, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan euron lainalle em. ehdoilla ilman vastavakuutta. Takauksen ehtona on, että runkoviemäri siirtyy liikelaitos Haukiputaan Vedelle viemärihankkeen valmistuttua tai viimeistään vuonna päätti, että vs. kunnankamreeri on läsnä tä män asian Jukka Vänttilä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (kiinteistöomistaja ko. alueella). KHALL 218 hyväksyi päätösesityksen. Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan projekti on etenemässä vaiheisiin 3-4. Hankkeeseen on haettu vesihuoltoavusta, Hauki putaan Vesi on myöntänyt sille avustuksen ja kunnan avustus on käsittelyssä toisaalla tässä kokouksessa. Hankkeen läpivie minen vaatii li-

11 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto särahoitusta lainan muodossa. Tarvittava lainamäärä on ja laina on suunniteltu otettavaksi 25 vuodeksi tasalyhenteisenä. Osuuskunta on menossa neuvottelemaan lisälainasta Suupoh jan Osuuspankkiin, josta aiempikin kunnan takaama laina on otettu. Neuvottelujen pohjaksi he tarvivat periaatteellisen kannanoton siitä, onko kunta valmis takaamaan lainan. Kunnanjohtaja esittää, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan euron lainalle ilman vastavakuutta. Ennen kunnanvaltuuston lopullista päätöstä lai nan yksityiskohtaiset ehdot tulee toimittaa kunnan arvioitavaksi. Takauksen ehtona on, että runko viemäri siirtyy liikelaitos Haukiputaan Vedelle viemärihank keen val mistuttua tai viimeistään vuonna päätti, että kaavoituspäällikkö on läsnä tämän asian hyväksyi päätösesityksen. KVALT 77 KHALL 4 Valtuusto päätti palauttaa asian kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi, koska kuntaan ei ole toimitettu lainan yksityiskohtai sia tietoja. Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunta on pyytänyt ja saanut laina tarjoukset Oulun Osuuspankilta, Nordealta ja Suupohjan Osuuspan kilta. Edullisin tarjous on tullut Oulun Osuuspankilta. Tarjouksen mukainen korkomarginaali on 0,75 % ja se on sidottu joko 3 kk tai 12 kk-euriborkorkoon. Lainasumma on ja laina-aika 20 v. Edellytyksenä on Haukiputaan kunnan omavelkainen takaus. Pankki pidättää oikeuden tarkistaa luo ton mar gi naalia 3 vuo den vä lein lainan nostosta. Mikäli neuvotte lus sa ei pääs tä yksi mie lisyy teen uudesta marginaalista, asiakkaalla on oi keus maksaa laina ku luitta pois kokonaan korontarkistuspäivä nä. Asiak kaalla on oikeus suorittaa ylimääräisiä lyhennyksiä tai mak saa koko laina pois ilman jälleenrahoituskuluja. Kunnanjohtaja esittää, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Joki ky län Jo ki mut kan viemäriosuuskunnan euron lai-

12 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto nalle ilman vastavakuutta. Laina otetaan Oulun Osuuspankista edellä mainituin ehdoin. Takauksen ehtona on, että runkoviemäri siirtyy liikelaitos Haukiputaan Vedelle viemärihankkeen valmistuttua tai viimeistään vuonna päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen.

13 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Omistajapolitiikka ja konserniohje 3105/11/110/2008 KHALL 5 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. (08) tai , Haukiputaan kunnalla ei ole kirjattuna voimassa olevia omistajapoliit ti sia linjauksia ja konserniohje on vanhentunut pahoin. Kyseisiä asiakirjoja on aikoinaan valmisteltu, mutta käsittely on jäänyt kesken vaiheeseen, jossa pyydettiin ja saatiin lausunnot tytäryhteisöiltä. Ohjeet on nyt päivitetty ja tytäryhteisöjen lausunnot on pyritty ottamaan huomioon niiltä osin, kun se on ollut kuntakonsernin kokonaisedun mukaista. Tässä yhteydessä on syytä ottaa huomioon, että uuden Oulun valmistelun yhteydessä valmistellaan todennäköisesti jo kuluvan vuoden aikana yhteiset uuden Oulun konserniohjeet ja omistajapolitiikka. Niiden injaukset voidaan tarvittaessa tuoda kunnan ohjeisiin päivitysten muodossa. Esityslistan liitteenä on omistajapolitiikka ja konserniohje. Kunnanjohtaja esittää, että valtuusto hyväksyy omistajapolitiikan ja konserniohjeet. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen.

14 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Laskujen hyväksyjät /31/319/2011 KHALL 6 Valmistelija: toimistopäällikkö Elsa Väänänen, (08) , , Toimintasäännön 6 :n mukaan kunnanhallitus päättää keskushallinnon ja hallintopalveluitten laskujen hyväksyjien määräämisestä. Esityslistan liitteenä on esitys laskujen hyväksyjiksi vuodelle hyväksyy laskujen hyväksyjät vuodelle päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: laskentapalvelut

15 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tilinkäyttöoikeudet /31/319/2011 KHALL 7 Valmistelija: toimistopäällikkö Elsa Väänänen, p. (08) , , päättää, että kunnalla on alkaen seuraavat tilit ja valtuuttaa niiden käyttäjiksi seuraavat henkilöt: Shekkitilit Oulun Osuuspankki FI Oulun Osuuspankki, perusturvapalvelut FI Oulun Osuuspankki, vesilaitos FI Nordea Pankki FI Nordea Pankki, perusturvapalvelut FI Oulun Osuuspankki, luotollinen FI Sampopankki, luotollinen FI Sampopankki, perusturvapalvelut FI Sampopankki, asuntojen korjausavustukset FI Suupohjan Osuuspankki, Haukipudas FI Rahastojen tilit Oulun Osuuspankki, stipendirahasto FI Oulun Osuuspankki, opintoav.- ja stip.ra has to FI Tilinkäyttäjät: Marjukka Manninen, Elsa Väänänen ja Jar mo Ronkainen. Li säk si stipendirahastojen tilien osalta Kullervo Lei no nen ja Son ja Ruus ka nen. Vanhainkodin testamenttirahasto, Nordea Pankki FI Vanhainkodin kanttiinin tili, Oulun Osuuspankki FI Tilinkäyttäjät: Ritva Kiviniemi ja Elsa Väänänen "Potilaiden hyväksi" -tilit, Hoivaosasto/Avohoidon yksikkö, Oulun Osuus pankki FI Tilinkäyttäjät: Päivi Meriläinen, Ritva Kiviniemi ja Elsa Väänänen Vuodeosasto, Oulun Osuuspankki FI Tilinkäyttäjät: Matti Vähäkuopus ja Elsa Väänänen Vuodeosasto, Oulun Osuuspankki FI Tilinkäyttäjät: Matti Vähäkuopus ja Elsa Väänänen Kotihoito, Oulun Osuuspankki FI

16 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tilinkäyttäjät: Liisa Kauppila, Ritva Kiviniemi ja Elsa Väänänen Takkurannan koulu, Oulun Osuuspankki FI Tilinkäyttäjät: Seppo Jämsä ja Elsa Väänänen päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: laskentapalvelut

17 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Rintamaveteraanien itsenäistä asumista tukeva avustushakemus 5209/33/339/2010 KHALL 8 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. (08) tai , Haukiputaan Rintamaveteraanit ovat lähettäneet kunnalle :n avustushakemuksen, jonka avulla he pyrkivät turvaamaan varsin ikääntyneiden rintamaveteraanien kotipalveluiden saantia. Vastaavantyyppinen avustushakemus lähetettiin myös vuoden 2010 osalta ja kunnahallitus teki siitä myönteisen kertaluonteisen päätöksen Avustusta myönnettiin tuolloin Kunnan taloudellinen tilanne on tiukka ja avustuksia on jaettu varsin vähän ja erittäin tiukin kriteerein. Rintamaveteraanit ovat erityisen poikkeuksellinen, rajattu ja nopeasti vanheneva ryhmä, joiden avuntarve on ilmeinen. Kunnanjohtaja myöntää rintamaveteraaneille :n kertaluonteisen avus tuksen vuodel le 2011 kotipalvelujen hankkimiseen. Eero Halonen poistui kokouksesta asian kä sit te lyn ajaksi (läheinen Haukiputaan Rintamaveteraanit ry:n puheenjohtaja). päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: kunnankamreeri Haukiputaan Rintamaveteraanit

18 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma /45/2010 PERUSLK 137 Valmistelija: hoitotyön johtaja Matti Vähäkuopus, p , Kunnanvaltuusto on kokouksessaan kä si tellyt pakolaisten vastaanottamista. Val tuus ton päätök sen mu kaan vuoden 2010 aikana päivite tään kotoutta mis ohjelma ja sen jäl keen pää tetään pakolaisten vas taanottamises ta. Kun nan hal li tus kä sit te li valtuuston pää tök sen toi meen pa noa ja mää räsi val tuuston päätöksestä ko tout ta mis oh jel man päi vit tämi sen vuo den 2010 aikana toimeenpantavaksi perus tur va pal ve luissa. Laki maahanmuuttajien kotoutumisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta /493 7 a määrittelee, että kunnan on laadittava kotouttamisohjelma. Ohjelman tulee sisältää suunnitelma kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä, palveluista, yh teistyöstä ja vastuista sekä maahanmuuttajien tarpeiden huomioon ottamisesta muita yhteiskun nan palveluja ja toimenpiteitä suunnitel taessa ja järjestettäessä. Oh jelmaan tulee sisällyttää myös etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen. Kotouttamisohjel man päivitys toteutettiin moniam ma til li ses sa työryhmässä ja työs kentelyn yh tey dessä teh tiin tii vistä yh teis työtä ELYkeskuksen ja TE-toimiston kans sa. Päivitetyn kotouttamisohjel man toi min ta-aja tukse na on ver kostoitu nut toiminta, jonka mah dol listavaksi rakenteeksi muodostet tiin maa han muut ta ja työryh mä (ma mu -ryhmä). Vastuut kotouttami sen eri osa-alueista ja kautu vat asiantuntijuu den mukaisesti. Kotout tamisohjelmassa maahanmuuttajan kotoutta mista tarkastel laan laa ja-alaisesti. Kotouttamisohjelma on laadittu lain hengen mu kaisesti ja siihen on si säl ly tetty lain edel lyttämä syr jinnän eh käi se mi sen ja yh denver tai suu den edis tämi sen suunnitel ma. Kotouttamisohjelma on esityslistan liitteenä. Vt. perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta esittää, että kunnanhallitus ja edelleen valtuusto hyväksyy Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelman sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämi sen suunnitelman. Perusturvalautakunta päätti, että vanhustyönjohtaja Ritva Kiviniemi ja hoitotyön johtaja Matti Vähäkuopus ovat läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

19 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta KHALL 9 Perusturvalautakunta hyväksyi päätösesityksen. Kotouttamisohjelma on esityslistan liitteenä. esittää, että val tuusto hy väksyy ko tout ta mis oh jel man sekä syr jinnän eh käise misen ja yhden vertai suu den edistä mi sen suunni tel man. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen.

20 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Esteettömyyskartoitus 3788/10/109/2008 KHALL 10 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Valtuusto käsitteli kuntalaisaloitetta, jossa esitettiin, että kun taan rakennetaan kaikkien kuntalaisten käytössä oleva kyn nyksetön Haukipudas-talo. Valtuusto hyväksyi aloitteeseen annetun vastauksen ja päätti lisäksi, että tekninen toimi laatii kuntaan esteettömän liikkumi sen suunnitelman. Vammaisneuvosto on tehnyt yhteistyössä teknisten palve luiden kanssa kunnan (tai kun nan pal ve lua var ten vuokrattuja) kiinteistöj ä koskevan esteettömyyskartoituksen. Vam mais neu vosto päätti tarkas taa seu raa van ker ran vuo den kulut tua, onko esi tettyjä korjaus toimenpi teitä teh ty. Vammaisneuvosto pyytää, että tienpidossa huomioidaan pyö rä tuolilla, las ten vau nujen kanssa tai rol laat to rin avulla liik kuvien hen ki löiden on gel mia lu misena tal ve na. merkitsee esteettömyyskartoituksen tiedoksi. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen. Tiedoksi: Toimeksi vammaisneuvosto tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, tiemestari

21 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kutsuntojen yhdistäminen 5207/10/101/2010 KHALL 11 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Uusi Oulu aloittaa toimintansa Liittyvien kuntien toimintoja siirretään alustana toimivaan nykyiseen Ouluun vai heit tain en nen lopul lista yh disty mis tä yh dis ty mis halli tuk sessa val mis teltavan suun nitel man mu kai sesti. Ai kaa on kak si vuot ta. Vaiheittaisessa siirtymisessä on ajatuksena, että yhtenäiseen toimintaan siirrytään sitä mukaa kun valmius on olemassa. Yhdistymishallitus esittää, että liittyvät kunnat tekevät esityksen Pohjois-Pohjanmaan aluetoimistolle, että kutsunnat toteutetaan yhtenäisenä alueena jo vuoden 2011 kutsunnoista alkaen. Yli-Iin kunnanhallitus on päättänyt, että Yli-Ii ei esitä kutsuntojen yhdistämistä. Esitystä yhdistymishallitus perustelee sillä, että nuoret ovat keskeisessä roolissa uuden Oulun rakentamisessa. Yhteisen identiteetin rakentaminen on hyvä aloittaa, kun koko ikäluokka on koolla kutsunnoissa samanaikaisesti. esittää Pohjois-Pohjanmaan aluetoimistolle, et tä Haukiputaan kutsunnat yhdistetään muiden halukkaiden kuntaliitoskuntien kanssa jo vuoden 2011 kutsunnoissa. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti pyy tää, et tä aluetoimisto selvittää mahdollisuutta jär jes tää yhteiskuljetus kutsuttaville kutsuntatilaisuuksiin. Toimeksi: Tiedoksi: tietopalvelu Pohjois-Pohjanmaan aluetoimisto

22 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Savuton Haukipudas - ohje työpaikan savuttomuuden edistämiseksi 2393/26/269/2007 KHALL 12 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Vesa Lahti, p. (08) , , Valtuustossa tehtiin tammikuussa 2007 aloite, jossa esi tet tiin, et tä Haukiputaan kunnasta tehtäisiin savuton työyhteisö. Yh teistoi mintaryhmän ( ) selvitykseen vastanneista työpai kois ta 22 % oli tupakoinnin täyskiellon kannalla, 27 % oli valmis lisä rajoit tei siin ja 50 %:n mukaan työpaikkatupakointi pitäisi säilyttää en nallaan. Valtuusto päätti palauttaa asian uudelleen val mistelta vaksi siten, että selvitetään, miten henkilökuntaa voidaan kannustaa lopettamaan tupakanpoltto. Lisäksi tuli selvittää, miten muualla sa vuttomuus on toteutettu ja minkalaisia kokemuksia siitä on saatu. Yhteistoimintaryhmässä asiaa käsiteltiin ja to dettiin, että savuttomuuteen palataan sen jälkeen, kun uusi tervey denhuollon lakiesitys käsitellään eduskunnassa. Siihen asti toimitaan silloisen oh jeistuksen mukaan. Val tuus to hyväksyi tilanteen käsitel lessään vuoden 2008 aloitteita. Oulun kaupunginhallitus hyväksyi ohjeen kaupungin työpaikkojen savuttomuuden edistämisestä. Ohje on tullut voimaan Uusi terveydenhuoltolaki tulee voimaan lukien. Työsuojelutoimikunta päätti esit tää kun na halli tuk selle, et tä Haukiputaan kunta siirtyy oheisen liit teen mukai sesti sa vuttomaksi lukien todettuaan samalla, että uuden Oulun kunnat pyrki vät henkilöstönsä osalta yhteisen mal lin mukai sesti sa vuttomiksi kunniksi. Yhteistoimintaryhmässä to det tiin , et tä työsuojelutoimi kun ta on teh nyt sa vut to muusesityksensä kunnanhallitukselle. Esityslistan liitteenä on Savuton Haukipudas - ohje työpaikan savutto muu den edistämiseksi. hyväksyy Savuton Haukipudas -oh jeen, jo ka tu lee voimaan päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsit telyn ajan. hyväksyi päätösesityksen. Tiedoksi: Toimeksi: Attendo MedOne (työterveyshuolto), esimiehet henkilöstöhallinto

23 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Eduskuntavaalit 2011, äänestyspaikat ja -ajat 5215/11/113/2010 KHALL 13 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina En nak ko ää nestys ko ti maassa järjeste tään Kunnanhallituksen on määrättävä vaalipäivän äänestyspaikat ja yleiset ennakkoäänestyspai kat kunnassa. Nämä on ilmoitettava väes töre kis terikeskuksen pitämään äänestyspaikkarekisteriin vii meistään Haukiputaalla on 6 äänestysaluetta: 1. Martinniemi, 2. Asemakylä, 3. Kirkonkylä läntinen, 4. Kirkonkylä itäi nen, 5. Kiviniemi, 6. Kello. Äänestyspaikat ovat vakiintuneet kunnanvirastolle ja kouluille. Kiviniemen koulu on vaalien aikaan remontissa, minkä vuoksi äänestyspaikaksi tulee määrätä toinen paikka. Koulun vieressä toimivassa Kiviniemen päiväkodissa on äänestyksen tarvitsemat tilat järjestettävissä helposti. määrää vaalipäivän äänestyspaikat seuraavasti: 1. Martinniemi, Martinniemen koulu, Jokisuuntie 1 2. Asemakylä, Aseman koulu, Asemakyläntie 1 3. Kirkonkylä läntinen, kunnanvirasto, Kirkkotie 3 4. Kirkonkylä itäinen, kunnanvirasto, Kirkkotie 3 5. Kiviniemi, Kivi niemen päiväkoti, Lohitie 1 6. Kello, Kellon koulukeskus, Kylätie 6 määrää, että ennakkoäänestys toimitetaan Haukiputaalla seuraavissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa: 1. Kunnanvirasto, Kirkkotie 3 2. Kellon koulukeskus, Kylätie 6 3. Martinniemen koulu, Jokisuuntie 1 Ennakkoäänestysajat ovat seuraavat: kunnanvirasto Kello ja Martinnie mi keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai maanantai tiistai

24 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ennakkoäänestys järjestetään myös terveyskeskuksen vuodeosastoilla vaalitoimi kunnan päättäminä aikoina. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: kunnansihteeri

25 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Vaalien ulkomainonta 5215/11/113/2010 KHALL 14 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan koti maas sa Vaa lien ul ko mai nonta suo site taan aloi tet ta vaksi niil lä alueil la, jot ka ovat kun nan hal linnas sa ja mää räys val lassa, viik koa ennen en nak koää nes tyksen aloitta mista eli Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaali mainontapaikoista. Jos kunnan vaalimainoskehikkoja sijoitetaan myös yksityisille alueille, kunnan on saatava omistajan tai haltijan suostumus kehikkojen sijoittamiseen. Jos kunta ei käytä vaalimai noskehikkoja, sen tulisi kuitenkin määritellä vaalimainontapaikat hal litsemillaan alueilla. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti, luettelo vasemmalta oi kealle, tulisi määräytyä samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Ongelmana on usein ollut tyhjiksi jäävät mainospai kat. Niiden välttämiseksi ehdokkaita asettaneilta ryhmiltä tiedustel laan, tulevatko he käyttämään mainospaikkoja ja edellytetään vas tausta tiettyyn päivämäärään mennessä uhalla, että vaalimainos paikkoja ei heille varata. Ryhmiltä voidaan myös vaatia kirjallinen il moitus tai sitoumus vaalimainospaikkojen käyttämisestä. Kun kaikille ehdokkaita asettaneille ryhmille varataan tällainen mahdollisuus, täyttää se myös yhdenvertaisuusperiaatteen vaatimukset. Vaalimainonta Haukiputaalla on tapahtunut kunnan pystyttämillä mainostauluilla, jotka on poistettu välittömästi vaalien jälkeen. Vaalien aikana puolueet ja muut ehdokkaita asettaneet ovat omalta osaltaan valvoneet vaali mainostaulujen kuntoa. Kunnan mainostaulut on sijoitettu Martinniemen, Kirkonkylän ja Kellon keskustoihin. päättää, että vaalien ulkomainonta sallitaan entisen käytännön mukaisesti Martinniemen, Kirkonkylän ja Kellon keskustoissa viikkoa ennen en nakkoäänestyksen alkamista eli Mai nos tau luja varataan kaksi jokaista ehdokkaita asettanutta ryhmää kohti edellyttäen, että ryhmät ilmoittavat määräaikana kunnansih teerille käyttävänsä taulu paikat. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian

26 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: kunnansihteeri

27 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallituksen pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen KHALL 15 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Kuntalain 63 :n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirja on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirjan pitämisellä yleisesti nähtävänä on ennen kaikkea prosessuaalinen merkitys. Pöytäkirjaan sisältyvien päätösten oikaisuvaatimus- ja valitusaika lähtee kulumaan päätöksen tiedoksisaamisesta. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Kun kunnanhallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti maanantaisin, pöytäkirjan tarkastus päivä on keskiviikko. päättää, että kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään vuonna 2011 nähtävänä kunnantalolla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeisenä torstaina viraston aukioloajan. Mikäli tarkastuspäivä on muu kuin keskiviikko tai torstai on pyhäpäivä, pöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavana maanan taina viraston aukioloajan. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsit telyn ajan. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: tietopalvelu

28 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuuston kokouksista ilmoittaminen KHALL 16 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun val tuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kut suttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan val tuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Esitys valtuuston kokousaikatauluksi on seuraava: Valtuuston seminaari monikuntaliitoksesta pidetään torstaina klo Lisäksi val tuus ton ko kouk sia ja se mi naa re ja voi daan pi tää muul loinkin tar peen mu kaan. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sa massa ajassa on ko kouk sesta annettava yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 :ssä sää de tään. 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkai semalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaa tiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. esittää, että valtuusto hyväksyy esitetyn kokousaikataulun ja päättää ilmoittaa valtuuston kokouksista kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä ilmoituksella paikallislehti Rantapohjassa. Esityslista liitteineen lähetetään postitse tai muulla sopivalla tavalla valtuutetuille, kunnanhal lituksen jäsenille ja kunkin valtuustoryhmän alkavaa viittä jäsentä kohti yhdelle varavaltuutetulle. Lisäksi se jaetaan liitteineen kunnan johtajalle ja vastuualueiden johtajille sekä ilman liitteitä pääkirjastoon ja tiedotusvälineille. Esityslista julkaistaan pääsääntöisesti liitteineen kunnan internet-sivuilla heti sen valmistut tua. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen.

29 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Ero Ville Jaarannolle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä 3758/11/114/2008 KHALL 232 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Ville Jaaranto pyytää eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, koska hän on muuttanut Ouluun. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat seuraavat: jäsen Juhani Pitkälä, pj Taisto Tammela Liisa Halotie-Flink Pasi Possakka, vpj Helena Haaparanta Anja Leskinen henkilökohtainen varajäsen Jouko Jussila Tauno Heikkilä Tuija Kamutta-Apuli Maarit Rekilä Ville Jaaranto Mari Leppilampi esittää, että valtuusto myöntää Ville Jaarannolle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen. hyväksyi päätösesityksen. KVALT 81 KHALL 17 Valtuusto myönsi Ville Jaarannolle eron tarkastuslautakunnan varajä se nyy destä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Tarja Tapaninahon. päätti , että em. päätöstä ei panna täytäntöön, koska se on tasa-arvolain vastainen. Tasa-arvolain mu kaan myös varajäsenistä tulee % olla joko miehiä tai naisia. Koska tarkastuslautakunnassa on kuusi jäsentä, heistä kolmen täytyy olla mie hiä ja kolmen naisia. esittää, että valtuusto myöntää Ville Jaarannolle eron tar kas tus lau ta kun nan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uu den mies puo lisen varajäsenen. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen.

30 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Pöytäkirjoja KHALL 18 Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen johtokunta Viranhaltijoiden päätöksiä: Kunnankamreeri: , Tehostetun kotihoidon palveluasumisen perusmaksun poistaminen , Päivähoitomaksusta vapauttaminen , 7 Me:n kassalainan ottaminen Sam po Pan kil ta ajal le päättää, ettei se ota päätöksiä ratkaistavakseen, ja merkitsee ne tiedoksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että myöskään muita viranhaltijoiden siirretyn päätösvallan nojalla mennes sä te ke miä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen ratkaista vaksi. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen.

31 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ilmoitusasiat KHALL 19 1 Opetusministeriö, Valtionavustuksen käyttöoikeuden pidentäminen 2 Ympäristöministeriö, Lunastuslupa myönnetty tiloille Pil to nen RN:o 280:5, Keskihäli RN:o 34:65 ja Torppa RN:o 31:152 Valtiovarainministeriö 3 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu ra hoi tus vuonna Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja kunnan ve ro tuloi hin pe rus tuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnil le vuonna Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosista vuo del le 2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 6 Alueellisen joukkoliikennetyöryhmän nimeäminen. Ilmoitettu kun nan edustajaksi joukkoliikenneasiamies Markku Karppinen. 7 Päätös työllisyyspoliittisesta avustuksesta kunnan tilapalvelutuotannon työnohjaus- ja verkotttumishankkeeseen ajalle (enintään ) Oulun hallinto-oikeus 8 Päätös Terttu Kuuselan kunnallisvalitukseen Haukiputaan kunnanvaltuuston päätöksestä koskien elinkaarimallilla. Hallinto-oikeus ei ole tutkinut valitusta. 9 Päätös valitukseen kiinteistöverosta Kunnallinen työmarkkinalaitos 10 Vuoden 2011 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus 11 Matkakustannusten korvaukset lukien Suomen Kuntaliitto 12 Hallintolain muutokset oikaisuvaatimuksen käsittelystä ja asiavirheen korjaamisesta sekä hallintolainkäyttölain ja asiointilain muutokset 13 Uusi EY-asetus ohjaamaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista voimaan toukokuun alusta Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuonna Kuntien eläkevakuutus, Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto 16 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Yhtymäkokouksen pöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan liitto 17 Vahvistettu Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava 18 Kutsu taajamien kehittämisen juhlaseminaariin , Oulu 19 Maakuntavaltuuston pöytäkirja ja maakuntahallituksen

32 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ pöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hallituksen pöytäkirja Oulun kaupunki, Kaupunginvaltuuston päätös ; Kuntien elin kei no toi min to jen yhdistäminen 22 NCC Rakennus Oy, Tarjouksen voimassaolon jatkaminen/elinkaarihanke. Voimassaoloaikaa jatkettu asti. merkitsee asiat tiedoksi. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen.

33 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ MUUTOKSENHAKUOHJEET Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Edellä pykälissä 1-5, 9-12 ja tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää tös kos kee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa (kuntalaki 91 ) tai koska asiaa ei ole lopullisesti ratkaistu (HLL 5 1 mom.). Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, pykälissä 6-8 ja teh tyi hin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: pykälistä 6-8 ja kunnanhallitukselle, osoite: Kirkkotie 3, PL 14, HAUKIPUDAS, sähköposti: kirjaamo(at)haukipudas.fi, tele fax: (08) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä misestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen, päätös, johon muutosta haetaan sekä vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Pykälässä 2 tehtyyn päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Oulun hallinto-oikeudelta, osoite: Isoka tu 4, PL 189, OULU, sähköposti oulu.hao(at)om.fi, telefax: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kun nallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Hallintovalituksen saa tehdä ainoastaan asianosainen eli se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valituksen saa tehdä paitsi edellä todetuilla kunnallisvalituksen valitusperusteilla, myös tarkoituk senmukaisuusperusteella. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta va li tusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Julkista hankintaa koskevaan päätökseen :ssä 3 voidaan julkisista han kin noista an ne tun lain (han kin ta laki) mu kaan ha kea muutosta vali tuk sella markkinaoikeudelta. Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsi-

34 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ teltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lu pa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tär keää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauk sessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitet tävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali tuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, lailli sen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alka misen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt täen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina oikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet tava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markki naoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 puh fax , sähköposti:

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kunnanvaltuusto

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kunnanvaltuusto HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Aika 31.01.2011 klo 18:00-18:54 Paikka Osallistujat kunnanvirasto Nimenhuutoluettelossa mainittujen 43 valtuutetun lisäksi läsnä olivat: Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koskela

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 Hyvinvointilautakunta 31.05.2011 AIKA 31.05.2011 klo 17:00-18:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 61 1 HOITOVÄLINEJAKELUN OHJEISTUS 135 62

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.03.2013 kello 15:00-19:25 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 15 Kokouksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 68 SS-Jäähalli Oy:n osakepääoman korotus ja energia-avustuksen

Otsikko Sivu. 68 SS-Jäähalli Oy:n osakepääoman korotus ja energia-avustuksen ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.06.2013 kello 18:00-19:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1. PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1. PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 Tekninen lautakunta AIKA 03.11.2010 kello 17:00-18:20 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Aika 16.02.2009 klo 16:00-17:15 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Halonen Eero 16:00-17:15 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:15 jäsen

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 25.09.2013 kello 17:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot