16:00-17:08 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:08 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:08 jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16:00-17:08 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:08 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:08 jäsen"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Aika klo 16:00-17:08 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:08 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:08 jäsen Halonen Eero 16:00-17:08 I varapuheenjohtaja Kangas Mari 16:00-17:08 jäsen Korvala Markku 16:00-17:08 jäsen Koskela Liisa 16:00-17:08 jäsen Leskinen Seppo 16:00-17:08 jäsen Mäkelä Irene 16:00-17:08 jäsen Nikkinen Esa 16:00-17:08 II varapuheenjohtaja Paaso Tuula 16:00-17:08 jäsen Sipola Mauno 16:00-17:08 jäsen Torro Kaarina 16:00-17:08 jäsen Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:08 jäsen Roivainen Matti 16:00-17:08 valtuuston pj. Sutela Taisto 16:00-17:08 valtuuston I vpj. Vehkaperä Mirja 16:00-16:36 valtuuston II vpj. 1-8 Autio Timo 16:00-17:08 valtuuston III vpj. Marjomaa Mikko 16:00-17:08 yhdistymishallituksen vpj. Ronkainen Jarmo 16:00-17:08 kunnanjohtaja Uusimaa Markku 16:00-16:10 kaavoituspäällikkö 1-2 Manninen Marjukka 16:00-17:08 kunnankamreeri 1-19 Lehtinen Kirsti 16:00-17:08 kunnansihteeri, sihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 1-19 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annemari Enojärvi ja Aarne Vuononvirta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Hannes Kortesalmi Kirsti Lehtinen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Annemari Enojärvi Aarne Vuononvirta Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan. Toimistosihteeri Elvi Lahtela-Rivinoja

2 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Haukiharjun kaavarungon laatiminen 3 2 Putaankylän asemakaavan muutos korttelissa Ilmanpuhdistimien hankinta Haukiputaan yläkoululle - oikaisuvaatimus 7 4 Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan lainan takaaminen 10 5 Omistajapolitiikka ja konserniohje 13 6 Laskujen hyväksyjät Tilinkäyttöoikeudet Rintamaveteraanien itsenäistä asumista tukeva avustushakemus 17 9 Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän 18 ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma Esteettömyyskartoitus Kutsuntojen yhdistäminen Savuton Haukipudas - ohje työpaikan savuttomuuden edistämiseksi Eduskuntavaalit 2011, äänestyspaikat ja -ajat Vaalien ulkomainonta Kunnanhallituksen pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen Valtuuston kokouksista ilmoittaminen Ero Ville Jaarannolle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä Pöytäkirjoja Ilmoitusasiat 31

3 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Haukiharjun kaavarungon laatiminen 5236/60/603/2011 KHALL 1 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , Kaavoitusohjelmassa oli ennakoitu Haukiväylän ja valtatien E 75 eritasoliittymän itäpuolen eli ns. Haukiharjun alueen kaavarungon laatimista vuonna Kunnanvaltuusto poisti kaavoitusohjelmasta Kirkonkylän urheilukentän ja Torpantien alueen kaavamuutoksen. Tämä kaavoitusresurssi olisi käytettävissä Haukiharjun kaavarungon aikaistamiseen tälle vuodelle. Seudun yleiskaavan ja Kirkonkylän osayleiskaavan tarkoittaman palveluiden ja hallinnon alueen (PK-1) sekä siihen rajoittuvan matkailupalveluiden alueen (RM) toteutuksen ennakointi olisi välttämätöntä kaavarunkotasoisella suunnittelulla. Seudun kaupallisessa palveluverkkoselvityksessä Haukiharju on osoitettu pohjoisen suunnan liikennehakuisten palveluiden ja yritystoiminnan reservialueena. Kunnan maanhankintoihin ja kaavatilanteeseen tukeutuen tulisi selvittää valmiudet alueen käyttöönotolle niin kustannusten, aikataulun ja mitoituksen kuin kaavallisten käyttötarkoitusmahdollisuuksien kannalta. Kaavarungon laatiminen on yleiskaava tarkentava ja asemakaavoitusta valmisteleva vaihe, jolla varmistetaan myös seudun kanta ja uuden Oulun näkemys tavoitteista ja toteutuksesta. Maakun takaavan uudistuksen nyt tultua vireille ja uuden Oulun yleiskaavoi tuksen käynnistyessä tulisi Haukiharjun asema vahvistetuksi tällä kaavarunkotyön nopeuttamisella. Tämän keskeisen liittymätien risteysalueen saaminen käyttöön lisäisi Haukiputaan näkymistä myös valtatielle. Kellonväylän risteysalueen maankäyttö tarkentuu osayleiskaavalla aiemmin laaditun Oulu-Haukipudas raja-alueen tavoitesuunnitelman mukaisesti. Suunnittelualue käsittää n. 68 ha:n yleiskaavan mukaisen asemakaavoitettavan alueen rajauksen, josta kunta omistaa n. 40 ha. Maa-ainesten ottamisen jäljiltä maisemassa alueen eteläosassa näkyvät laajahkot pohjavesilammikot ja muutoin se on kokonaan rakentamatonta. Lisämaanhankintatarvetta on vielä n. 20 ha. päättää Haukiharjun kaavarungon laatimisesta Kirkonkylän osayleiskaavan tarkoittamalle asemakaavoitettavalle alueelle. päätti, että kaavoituspäällikkö ja kunnankamreeri ovat läs nä tä män asian

4 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: maankäyttö/kaavoituspäällikkö

5 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Putaankylän asemakaavan muutos korttelissa /60/604/2008 KHALL 222 Valmistelija: kaavoitusteknikko Aila Lomperi, p. (08) , on päättänyt asemakaavan muuttamisesta Putaankylän asemakaavan korttelin 3306 tontilla nro 8. Tontti muodostuu kahdesta tilasta RN:ot 27:47 ja 27:109. Marko Jakku on esittänyt lähes suorakaiteen muotoisen omakotitontin puo lit tamista.tontin reunassa, Taatantien varressa on vesi- ja vie mä riliit ty mät. Tontin itäosassa on tehty tilusvaihto viereisen tilan omistajan kanssa, joten tontin muoto on tällähetkellä asemakaavan mukainen. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti sijaitsee erillispientalojen (AO) korttelialueella, jonka kerrosluku on I 1/2 ja rakennusoikeutta on 250 k-m2. Kaavamääräyksen mukaan annetun rakennusoikeuden lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle erillisiä piharakennuksia yhteensä 70 k-m2. Tontin asemakaavan mukainen pinta-ala on noin m2. Tontilla on I-kerroksinen omakotitalo (ka 129 m2) ja talousrakennus. Tontin jakaminen pelkällä tonttijaon muutoksella ei ole ollut mahdollista, koska tontin rakennusoikeus on osoitettu tietylle rajatulle alueelle. päätti , että em. tontin jakaminen kahdeksi eri tontiksi tutkitaan Putaankylän asemakaava-alueelle mahdollisesti tulevien muiden asemakaavahankkeiden yhteydessä. Putaankylän alueella ei kuitenkaan ole ollut vireillä muita asemakaavahankkeita. Marko Jakku haki vuosi sitten poikkeamislupaa ko. tontille toisen omakotitalon rakentamista varten, mutta ympäristö kes kus te ki hake muksesta kielteisen päätöksen. Maanomistaja kiirehti asemakaavan muutoksen aloittamista ja työ käynnistettiin keväällä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti Nähtävilläoloaikana ei tullut mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Asemakaavaa on korttelissa 3306 muutettu siten, että tontti nro 8 on jaettu kahdeksi erilliseksi tontiksi (nrot 9 ja 10), joissa molemmissa on ra ken nus oi keutta 250 k-m2 ja lisäksi tontille saa rakentaa rakennus alan ulko puolelle erillisiä piharakennuksia yhteensä 70 k-m2. Ker rosluku na säilyy I u 1/2.

6 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Asemakaavaehdotus on esityslistan liitteenä. hyväksyy Putaankylän asemakaavan muutosehdotuk sen kort telissa 3306 (päivätty ) ja päättää asettaa sen MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville. päätti, että kaavoituspäällikkö on läsnä tämän asian KHALL 2 hyväksyi päätösesityksen. Putaankylän asemakaavan muutosehdotus on ollut MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Nähtävilläoloaikana ei ole jätetty muistutuksia. Asemakaavan muutosalueelle on tehty tekni senä tar kis tuk sena tontin rajojen korjaaminen. Pohjakartalla ollut virhe on tullut esille vasta näh tä vil läolon jälkeen. Korjaukset ovat vähäisiä eivätkä aiheuta tarvetta laittaa kaavaa uudelleen nähtäville. Toimintasäännön 6 :n mukaan kunnanhallitus päättää muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen hyväksymisestä. Korttelissa 3306 tehty asemakaavan muutos ei ole vaikutuksiltaan merkittävä. Asemakaavan muutos on esityslistan liitteenä. hyväksyy päivätyn Putaankylän asemakaa van muu tok sen korttelissa 3306 kaavakartalle tehdyin korjauksin. päätti, että kaavoituspäällikkö ja kunnankamreeri ovat läs nä tä män asian hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: maankäyttö/lomperi

7 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ilmanpuhdistimien hankinta Haukiputaan yläkoululle - oikaisuvaatimus 5160/12/121/2010 KHALL 241 Valmistelija: lvi-insinööri Jakke Kemilä, p , Haukiputaan yläkoululle on lähestyvän peruskorjauksen ja lisääntyneiden sisäilman laatu epäilyjen vuoksi tehty kuntotutkimus syksyllä Kuntotutkimuk sen suoritti Ositum Oy. Ennen kuntotutkimusta tilapalvelu teki koulun henkilöstölle käyttäjäkyselyn mah dol lis ten ongelmien kartoittamiseksi. Käyttäjäkyselyn tu lok set osoitti vat selviä viitteitä si säilmaongelman olemassaolosta. Kun totut kimuk sen tuloksista ilme nee sisäilman laadun kannalta hai talli sia vaurioita eri puolilla raken nusta. Kuntotutkimuksen toimenpi de suosi tuksena on peruskorjaus mahdollisimman nopeasti, ettei käyttä jien al tistuminen mik robivau rioille pitkity. Korjaustoimenpiteitä odotellessa käyttäjien altistumista sisäilman epäpuhtauksille voidaan merkittävästi vähentää laadukkaalla ilmanpuhdistustekniikalla. Jois sakin kunnan kiinteistöissä on ilmanpuhdistukseen käytetty Genano Oy:n tilakohtaisia ilmanpuhdistimia, joiden on virallisten tutkimustu losten lisäksi käytännössä todettu olevan tehokkaita ja soveltuvan erinomaisesti mm. koulujen luokkahuoneiden ilman puhdistamiseen. Genano Oy:n ilmanpuhdistimien puhdistustehokkuus on todennettu useissa mm. Työterveyslaitoksen ja VTT:n laboratoriokokeissa, jois sa on osoitettu, että mm. homeitiöt poistuvat täysin puhdistettavasta ilmasta. Genano Oy:n ilmanpuhdistimien muita etuja ovat mm. kes tävä metallinen rakenne, vahva aktiivihiilisuodatin ja jatkuva maksi maalinen puhdistusteho. Vastaavaa puhdistustekniikkaa ei ole tarjol la muilla toimittajilla. Ilmanpuhdistimien hankinta omaksi vuokrauksen sijasta on perusteltua, mikäli kohteen il manpuhdistuksen tarve on yli 1,5 vuotta. Haukiputaan yläkoululle tarvitaan tilakohtai sia ilmanpuhdistimia 50 kap palet ta. Ge nano Oy on tarjonnut kohtee seen soveltuvia ilman puhdis timia hin taan 4650 /kpl (alv 0 %), eli ko konaishankintahinta on (alv 0 %). Vuokraamalla laitteiden kuukausikustannukset olisivat (alv 0 %). Rahoittamalla han kinta leasing-rahoituksella tulisi kuukausikus tannukseksi n (alv 0 %) kahden vuoden sopimuksella ja n (alv 0 %) kolmen vuoden sopimuksella. Leasing-rahoituksessa on myös osto-optio 1 % hankintahinnasta. Ilmanpuhdistimien käyttö ikä on yli 15 vuotta, joten niitä voidaan jatkossa käyttää muissa koh teissa tarpeen mukaan. päättää hankkia Haukiputaan yläkou lulle 50 kappa-

8 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ letta ilman puhdistimia Genano Oy:ltä hintaan (alv 0 %). Hankinta ra hoitetaan leasing-rahoituksella. päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen, jolloin valmistelijaa pyydetään esittelemään asiaa. KHALL 257 päättää hankkia Haukiputaan yläkoululle 50 kappaletta ilmanpuhdistimia Genano Oy:ltä hintaan (alv 0 %). Hankinta rahoitetaan leasing-rahoituksella. päätti, että LVI-insinööri ja kaavoituspäällikkö ovat läs nä tä män asian kä sittelyn ajan. LVI-insinööri esitteli asiaa kokouksessa. KHALL 3 hyväksyi päätösesityksen. Oy Sonesta Ab/Janne Trontti on tehnyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätökseen ilmanpuhdistimien hankinnasta Haukipu taan ylä koululle. Oikaisuvaatimuksessaan Oy So nesta Ab/Janne Trontti vaa tii, että kunnanhallitus kumoaa päätöksen kokonaan, kes keyttää kai kilta osin sen täytäntöönpanoon liittyvät toi menpiteet ja palauttaa asian takaisin valmisteluun. Oikaisuvaatimuk sessa vaadi taan myös kunnanhallitusta tekemään uusi päätös asian laittamises ta julkiseen kilpailutukseen tai hyväksymään tarjouksen, joka alittaa julkisen kilpailutuksen rajan. Vaatimusten perusteeksi esitetään oi kaisuvaatimuksen tekijän mielestä hankintamenettelyssä tehdyt seu raavat virheet: - julkisen kilpailutuksen laiminlyöminen - vastaavan tuotteen tulkinnanvaraisuus Hankintapäätös on tehty hankintalain mukaisena suorahankintana (Laki julkisista hankinnois ta /348, 27, kohta 2). Genano-puhdistusteknologia on patentoitu, eikä vastaavaa tekniikkaa ja vastaavia tutkimustuloksia puhdistustehosta ole tarjolla muilla toimittajilla. Oy Sonesta Ab on tarjonnut vastaavaksi ilmanpuhdistimeksi mallia Plymovent Grace, jonka puhdistustekniikka perustuu kuitusuodattimeen ja aktiivihiilisuodatti meen. Näin ollen se ei ole vastaavaa puhdistus tekniikkaa käyttävä kuin Genano, jossa hiukkaset kerätään sähköva rauksen avulla ke ruupinnoille. Oikaisuvaatimuksen liitteistä 1 ja 3 ei löydy lisätietoa aktiivihiilisuodattimen tehosta eikä laitteen jatkuvas ta maksimaali sesta puhdistustehosta. Kuitusuodattimien

9 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ yleinen on gelma on, että puhdistusteho heikkenee ajan myötä suodattimien tukkeutuessa. Genanon ilmanpuhdistin pesee hiukkasten keruupin nat automaatti sesti. Sähköisiin suodatusmenetelmiin verrattuna kui tusuodattimien suurempi painehäviö johtaa yleensä myös suurem piin puhallintehoi hin, minkä vuoksi myös puhdistimen tuottama ääni taso ympäristöön voi olla isompi. Kumpikaan puhdistinvalmistaja ei ilmoita laitteidensa tuottamia äänitasoja, mutta käytäntö on osoitta nut, että kuitusuoda tintekniikkaan perustuvien puhdistimien äänitaso on korkeampi sa malla puhdistettavalla ilmamäärällä kuin sähkösuo dattimilla. Plymovent Grace ilmanpuhdistin soveltuu muutoksenhakijan lähettämän liitteen mu kaan ti loi hin, joiden tilavuus on alle 90 m3. Haukiputaan yläkou lun luokka huo nei den keskimääräinen tila vuus on 180 m3, jo ten yksi ko ne ei rii tä yh teen normaaliin luokkaan. Plymovent Grace ilman puh distimen ra kennemateriaali ei käy liitteis tä ilmi, joten sen kestä vyyttä ja sovel tu vuutta kouluympäristöön ver rattuna täysin me talli seen Genano-il manpuhdistimeen ei voi verrata. Oikaisuvaatimuksen liitteenä toimitetussa tutkimusraportissa on tutkittu saman valmistajan suurempaa mallia, jossa on sama puhdistustekniikka, joten raportin soveltuvuudesta tarjotun puhdistimen tehokkuuden todentamiseksi ei voi olla varma. Tutkimusraportista käy ilmi puhdistimen olevan te hokas poistamaan ilmasta hiukkasia kooltaan 0,3 µm - 10 µm. Aktiivi hiilisuodattimen tehoa ei ole tutkittu. Genano-teknologia poistaa il masta hiukkasia jopa 0,001 µm hiukkaskokoon. Genanon aktiivihiili suodattimen teho on tiedossa. Tutkimusraportissa käy myös ilmi, et tä tutkittavana ollut tarjottua mallia isompi kone tuottaa puhdistettua ilmaa nopeudella 2 saman verran kuin Genano nopeudella 1. Täy dellä teholla koneet tuottavat saman verran puhdistettua ilmaa. Valmistelija on esitellyt Genano-puhdistusteknologiaa ja hankintaprosessia tarkemmin kun nanhallituksen kokouksessa Ësityslistan liitteenä on toimitettu oikaisuvaatimus liitteineen. päättää hylätä oikaisuvaatimuksen aiheettomana. päätti, että kunnankamreeri on läs nä tä män asian hyväksyi päätösesityksen. Tiedoksi: Oy Sonesta Ab (+vo) LVI-insinööri

10 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan lainan takaaminen 3771/30/306/ /30/306/2007 KHALL 347 Valmistelija: vs. kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. (08) tai , Valtuusto teki periaatepäätöksen takauksen myöntämisestä viemäriosuuskuntien viemäröintihankkeille. Lopullinen takauspäätös tehdään sen jälkeen, kun rahoittaja, rahoitusehdot ja tarvittava lainasumma ovat tiedossa. Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunta on pyytänyt lainatarjoukset Jokikylän alueen viemäröinnin rakentamisen rahoittamiseksi Oulun Osuuspankilta, Aktiapankilta, Nordealta sekä Suupohjan Osuuspankilta. Suupohjan Osuuspankin Haukiputaan konttori on tehnyt edullisimman tarjouksen, joten laina on päätetty ottaa heiltä seuraavin ehdoin: Luoton määrä on , luottomuoto on tasalyhenteinen velkakirjalaina, luottoaika on 25 vuotta, 2 vuotta on mahdollista olla lyhennyksistä vapaata. Laina tulee olemaan vaihtuvakorkoinen ja siinä on mahdollisuus valita marginaalin suuruus kahdesta vaihtoehdosta: Maksuohjelman mukaan Euribor 3 kk, Euribor 6 kk, Euribor 12 kk tai prime. Marginaaliksi on sovittu + 0,15 %. esittää, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan euron lainalle em. ehdoilla ilman vastavakuutta. Takauksen ehtona on, että runkoviemäri siirtyy liikelaitos Haukiputaan Vedelle viemärihankkeen valmistuttua tai viimeistään vuonna päätti, että vs. kunnankamreeri on läsnä tä män asian Jukka Vänttilä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (kiinteistöomistaja ko. alueella). KHALL 218 hyväksyi päätösesityksen. Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan projekti on etenemässä vaiheisiin 3-4. Hankkeeseen on haettu vesihuoltoavusta, Hauki putaan Vesi on myöntänyt sille avustuksen ja kunnan avustus on käsittelyssä toisaalla tässä kokouksessa. Hankkeen läpivie minen vaatii li-

11 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto särahoitusta lainan muodossa. Tarvittava lainamäärä on ja laina on suunniteltu otettavaksi 25 vuodeksi tasalyhenteisenä. Osuuskunta on menossa neuvottelemaan lisälainasta Suupoh jan Osuuspankkiin, josta aiempikin kunnan takaama laina on otettu. Neuvottelujen pohjaksi he tarvivat periaatteellisen kannanoton siitä, onko kunta valmis takaamaan lainan. Kunnanjohtaja esittää, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan euron lainalle ilman vastavakuutta. Ennen kunnanvaltuuston lopullista päätöstä lai nan yksityiskohtaiset ehdot tulee toimittaa kunnan arvioitavaksi. Takauksen ehtona on, että runko viemäri siirtyy liikelaitos Haukiputaan Vedelle viemärihank keen val mistuttua tai viimeistään vuonna päätti, että kaavoituspäällikkö on läsnä tämän asian hyväksyi päätösesityksen. KVALT 77 KHALL 4 Valtuusto päätti palauttaa asian kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi, koska kuntaan ei ole toimitettu lainan yksityiskohtai sia tietoja. Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunta on pyytänyt ja saanut laina tarjoukset Oulun Osuuspankilta, Nordealta ja Suupohjan Osuuspan kilta. Edullisin tarjous on tullut Oulun Osuuspankilta. Tarjouksen mukainen korkomarginaali on 0,75 % ja se on sidottu joko 3 kk tai 12 kk-euriborkorkoon. Lainasumma on ja laina-aika 20 v. Edellytyksenä on Haukiputaan kunnan omavelkainen takaus. Pankki pidättää oikeuden tarkistaa luo ton mar gi naalia 3 vuo den vä lein lainan nostosta. Mikäli neuvotte lus sa ei pääs tä yksi mie lisyy teen uudesta marginaalista, asiakkaalla on oi keus maksaa laina ku luitta pois kokonaan korontarkistuspäivä nä. Asiak kaalla on oikeus suorittaa ylimääräisiä lyhennyksiä tai mak saa koko laina pois ilman jälleenrahoituskuluja. Kunnanjohtaja esittää, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Joki ky län Jo ki mut kan viemäriosuuskunnan euron lai-

12 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto nalle ilman vastavakuutta. Laina otetaan Oulun Osuuspankista edellä mainituin ehdoin. Takauksen ehtona on, että runkoviemäri siirtyy liikelaitos Haukiputaan Vedelle viemärihankkeen valmistuttua tai viimeistään vuonna päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen.

13 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Omistajapolitiikka ja konserniohje 3105/11/110/2008 KHALL 5 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. (08) tai , Haukiputaan kunnalla ei ole kirjattuna voimassa olevia omistajapoliit ti sia linjauksia ja konserniohje on vanhentunut pahoin. Kyseisiä asiakirjoja on aikoinaan valmisteltu, mutta käsittely on jäänyt kesken vaiheeseen, jossa pyydettiin ja saatiin lausunnot tytäryhteisöiltä. Ohjeet on nyt päivitetty ja tytäryhteisöjen lausunnot on pyritty ottamaan huomioon niiltä osin, kun se on ollut kuntakonsernin kokonaisedun mukaista. Tässä yhteydessä on syytä ottaa huomioon, että uuden Oulun valmistelun yhteydessä valmistellaan todennäköisesti jo kuluvan vuoden aikana yhteiset uuden Oulun konserniohjeet ja omistajapolitiikka. Niiden injaukset voidaan tarvittaessa tuoda kunnan ohjeisiin päivitysten muodossa. Esityslistan liitteenä on omistajapolitiikka ja konserniohje. Kunnanjohtaja esittää, että valtuusto hyväksyy omistajapolitiikan ja konserniohjeet. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen.

14 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Laskujen hyväksyjät /31/319/2011 KHALL 6 Valmistelija: toimistopäällikkö Elsa Väänänen, (08) , , Toimintasäännön 6 :n mukaan kunnanhallitus päättää keskushallinnon ja hallintopalveluitten laskujen hyväksyjien määräämisestä. Esityslistan liitteenä on esitys laskujen hyväksyjiksi vuodelle hyväksyy laskujen hyväksyjät vuodelle päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: laskentapalvelut

15 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tilinkäyttöoikeudet /31/319/2011 KHALL 7 Valmistelija: toimistopäällikkö Elsa Väänänen, p. (08) , , päättää, että kunnalla on alkaen seuraavat tilit ja valtuuttaa niiden käyttäjiksi seuraavat henkilöt: Shekkitilit Oulun Osuuspankki FI Oulun Osuuspankki, perusturvapalvelut FI Oulun Osuuspankki, vesilaitos FI Nordea Pankki FI Nordea Pankki, perusturvapalvelut FI Oulun Osuuspankki, luotollinen FI Sampopankki, luotollinen FI Sampopankki, perusturvapalvelut FI Sampopankki, asuntojen korjausavustukset FI Suupohjan Osuuspankki, Haukipudas FI Rahastojen tilit Oulun Osuuspankki, stipendirahasto FI Oulun Osuuspankki, opintoav.- ja stip.ra has to FI Tilinkäyttäjät: Marjukka Manninen, Elsa Väänänen ja Jar mo Ronkainen. Li säk si stipendirahastojen tilien osalta Kullervo Lei no nen ja Son ja Ruus ka nen. Vanhainkodin testamenttirahasto, Nordea Pankki FI Vanhainkodin kanttiinin tili, Oulun Osuuspankki FI Tilinkäyttäjät: Ritva Kiviniemi ja Elsa Väänänen "Potilaiden hyväksi" -tilit, Hoivaosasto/Avohoidon yksikkö, Oulun Osuus pankki FI Tilinkäyttäjät: Päivi Meriläinen, Ritva Kiviniemi ja Elsa Väänänen Vuodeosasto, Oulun Osuuspankki FI Tilinkäyttäjät: Matti Vähäkuopus ja Elsa Väänänen Vuodeosasto, Oulun Osuuspankki FI Tilinkäyttäjät: Matti Vähäkuopus ja Elsa Väänänen Kotihoito, Oulun Osuuspankki FI

16 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tilinkäyttäjät: Liisa Kauppila, Ritva Kiviniemi ja Elsa Väänänen Takkurannan koulu, Oulun Osuuspankki FI Tilinkäyttäjät: Seppo Jämsä ja Elsa Väänänen päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: laskentapalvelut

17 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Rintamaveteraanien itsenäistä asumista tukeva avustushakemus 5209/33/339/2010 KHALL 8 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. (08) tai , Haukiputaan Rintamaveteraanit ovat lähettäneet kunnalle :n avustushakemuksen, jonka avulla he pyrkivät turvaamaan varsin ikääntyneiden rintamaveteraanien kotipalveluiden saantia. Vastaavantyyppinen avustushakemus lähetettiin myös vuoden 2010 osalta ja kunnahallitus teki siitä myönteisen kertaluonteisen päätöksen Avustusta myönnettiin tuolloin Kunnan taloudellinen tilanne on tiukka ja avustuksia on jaettu varsin vähän ja erittäin tiukin kriteerein. Rintamaveteraanit ovat erityisen poikkeuksellinen, rajattu ja nopeasti vanheneva ryhmä, joiden avuntarve on ilmeinen. Kunnanjohtaja myöntää rintamaveteraaneille :n kertaluonteisen avus tuksen vuodel le 2011 kotipalvelujen hankkimiseen. Eero Halonen poistui kokouksesta asian kä sit te lyn ajaksi (läheinen Haukiputaan Rintamaveteraanit ry:n puheenjohtaja). päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: kunnankamreeri Haukiputaan Rintamaveteraanit

18 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma /45/2010 PERUSLK 137 Valmistelija: hoitotyön johtaja Matti Vähäkuopus, p , Kunnanvaltuusto on kokouksessaan kä si tellyt pakolaisten vastaanottamista. Val tuus ton päätök sen mu kaan vuoden 2010 aikana päivite tään kotoutta mis ohjelma ja sen jäl keen pää tetään pakolaisten vas taanottamises ta. Kun nan hal li tus kä sit te li valtuuston pää tök sen toi meen pa noa ja mää räsi val tuuston päätöksestä ko tout ta mis oh jel man päi vit tämi sen vuo den 2010 aikana toimeenpantavaksi perus tur va pal ve luissa. Laki maahanmuuttajien kotoutumisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta /493 7 a määrittelee, että kunnan on laadittava kotouttamisohjelma. Ohjelman tulee sisältää suunnitelma kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä, palveluista, yh teistyöstä ja vastuista sekä maahanmuuttajien tarpeiden huomioon ottamisesta muita yhteiskun nan palveluja ja toimenpiteitä suunnitel taessa ja järjestettäessä. Oh jelmaan tulee sisällyttää myös etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen. Kotouttamisohjel man päivitys toteutettiin moniam ma til li ses sa työryhmässä ja työs kentelyn yh tey dessä teh tiin tii vistä yh teis työtä ELYkeskuksen ja TE-toimiston kans sa. Päivitetyn kotouttamisohjel man toi min ta-aja tukse na on ver kostoitu nut toiminta, jonka mah dol listavaksi rakenteeksi muodostet tiin maa han muut ta ja työryh mä (ma mu -ryhmä). Vastuut kotouttami sen eri osa-alueista ja kautu vat asiantuntijuu den mukaisesti. Kotout tamisohjelmassa maahanmuuttajan kotoutta mista tarkastel laan laa ja-alaisesti. Kotouttamisohjelma on laadittu lain hengen mu kaisesti ja siihen on si säl ly tetty lain edel lyttämä syr jinnän eh käi se mi sen ja yh denver tai suu den edis tämi sen suunnitel ma. Kotouttamisohjelma on esityslistan liitteenä. Vt. perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta esittää, että kunnanhallitus ja edelleen valtuusto hyväksyy Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelman sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämi sen suunnitelman. Perusturvalautakunta päätti, että vanhustyönjohtaja Ritva Kiviniemi ja hoitotyön johtaja Matti Vähäkuopus ovat läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

19 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta KHALL 9 Perusturvalautakunta hyväksyi päätösesityksen. Kotouttamisohjelma on esityslistan liitteenä. esittää, että val tuusto hy väksyy ko tout ta mis oh jel man sekä syr jinnän eh käise misen ja yhden vertai suu den edistä mi sen suunni tel man. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen.

20 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Esteettömyyskartoitus 3788/10/109/2008 KHALL 10 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Valtuusto käsitteli kuntalaisaloitetta, jossa esitettiin, että kun taan rakennetaan kaikkien kuntalaisten käytössä oleva kyn nyksetön Haukipudas-talo. Valtuusto hyväksyi aloitteeseen annetun vastauksen ja päätti lisäksi, että tekninen toimi laatii kuntaan esteettömän liikkumi sen suunnitelman. Vammaisneuvosto on tehnyt yhteistyössä teknisten palve luiden kanssa kunnan (tai kun nan pal ve lua var ten vuokrattuja) kiinteistöj ä koskevan esteettömyyskartoituksen. Vam mais neu vosto päätti tarkas taa seu raa van ker ran vuo den kulut tua, onko esi tettyjä korjaus toimenpi teitä teh ty. Vammaisneuvosto pyytää, että tienpidossa huomioidaan pyö rä tuolilla, las ten vau nujen kanssa tai rol laat to rin avulla liik kuvien hen ki löiden on gel mia lu misena tal ve na. merkitsee esteettömyyskartoituksen tiedoksi. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen. Tiedoksi: Toimeksi vammaisneuvosto tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, tiemestari

21 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kutsuntojen yhdistäminen 5207/10/101/2010 KHALL 11 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Uusi Oulu aloittaa toimintansa Liittyvien kuntien toimintoja siirretään alustana toimivaan nykyiseen Ouluun vai heit tain en nen lopul lista yh disty mis tä yh dis ty mis halli tuk sessa val mis teltavan suun nitel man mu kai sesti. Ai kaa on kak si vuot ta. Vaiheittaisessa siirtymisessä on ajatuksena, että yhtenäiseen toimintaan siirrytään sitä mukaa kun valmius on olemassa. Yhdistymishallitus esittää, että liittyvät kunnat tekevät esityksen Pohjois-Pohjanmaan aluetoimistolle, että kutsunnat toteutetaan yhtenäisenä alueena jo vuoden 2011 kutsunnoista alkaen. Yli-Iin kunnanhallitus on päättänyt, että Yli-Ii ei esitä kutsuntojen yhdistämistä. Esitystä yhdistymishallitus perustelee sillä, että nuoret ovat keskeisessä roolissa uuden Oulun rakentamisessa. Yhteisen identiteetin rakentaminen on hyvä aloittaa, kun koko ikäluokka on koolla kutsunnoissa samanaikaisesti. esittää Pohjois-Pohjanmaan aluetoimistolle, et tä Haukiputaan kutsunnat yhdistetään muiden halukkaiden kuntaliitoskuntien kanssa jo vuoden 2011 kutsunnoissa. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti pyy tää, et tä aluetoimisto selvittää mahdollisuutta jär jes tää yhteiskuljetus kutsuttaville kutsuntatilaisuuksiin. Toimeksi: Tiedoksi: tietopalvelu Pohjois-Pohjanmaan aluetoimisto

22 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Savuton Haukipudas - ohje työpaikan savuttomuuden edistämiseksi 2393/26/269/2007 KHALL 12 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Vesa Lahti, p. (08) , , Valtuustossa tehtiin tammikuussa 2007 aloite, jossa esi tet tiin, et tä Haukiputaan kunnasta tehtäisiin savuton työyhteisö. Yh teistoi mintaryhmän ( ) selvitykseen vastanneista työpai kois ta 22 % oli tupakoinnin täyskiellon kannalla, 27 % oli valmis lisä rajoit tei siin ja 50 %:n mukaan työpaikkatupakointi pitäisi säilyttää en nallaan. Valtuusto päätti palauttaa asian uudelleen val mistelta vaksi siten, että selvitetään, miten henkilökuntaa voidaan kannustaa lopettamaan tupakanpoltto. Lisäksi tuli selvittää, miten muualla sa vuttomuus on toteutettu ja minkalaisia kokemuksia siitä on saatu. Yhteistoimintaryhmässä asiaa käsiteltiin ja to dettiin, että savuttomuuteen palataan sen jälkeen, kun uusi tervey denhuollon lakiesitys käsitellään eduskunnassa. Siihen asti toimitaan silloisen oh jeistuksen mukaan. Val tuus to hyväksyi tilanteen käsitel lessään vuoden 2008 aloitteita. Oulun kaupunginhallitus hyväksyi ohjeen kaupungin työpaikkojen savuttomuuden edistämisestä. Ohje on tullut voimaan Uusi terveydenhuoltolaki tulee voimaan lukien. Työsuojelutoimikunta päätti esit tää kun na halli tuk selle, et tä Haukiputaan kunta siirtyy oheisen liit teen mukai sesti sa vuttomaksi lukien todettuaan samalla, että uuden Oulun kunnat pyrki vät henkilöstönsä osalta yhteisen mal lin mukai sesti sa vuttomiksi kunniksi. Yhteistoimintaryhmässä to det tiin , et tä työsuojelutoimi kun ta on teh nyt sa vut to muusesityksensä kunnanhallitukselle. Esityslistan liitteenä on Savuton Haukipudas - ohje työpaikan savutto muu den edistämiseksi. hyväksyy Savuton Haukipudas -oh jeen, jo ka tu lee voimaan päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsit telyn ajan. hyväksyi päätösesityksen. Tiedoksi: Toimeksi: Attendo MedOne (työterveyshuolto), esimiehet henkilöstöhallinto

23 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Eduskuntavaalit 2011, äänestyspaikat ja -ajat 5215/11/113/2010 KHALL 13 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina En nak ko ää nestys ko ti maassa järjeste tään Kunnanhallituksen on määrättävä vaalipäivän äänestyspaikat ja yleiset ennakkoäänestyspai kat kunnassa. Nämä on ilmoitettava väes töre kis terikeskuksen pitämään äänestyspaikkarekisteriin vii meistään Haukiputaalla on 6 äänestysaluetta: 1. Martinniemi, 2. Asemakylä, 3. Kirkonkylä läntinen, 4. Kirkonkylä itäi nen, 5. Kiviniemi, 6. Kello. Äänestyspaikat ovat vakiintuneet kunnanvirastolle ja kouluille. Kiviniemen koulu on vaalien aikaan remontissa, minkä vuoksi äänestyspaikaksi tulee määrätä toinen paikka. Koulun vieressä toimivassa Kiviniemen päiväkodissa on äänestyksen tarvitsemat tilat järjestettävissä helposti. määrää vaalipäivän äänestyspaikat seuraavasti: 1. Martinniemi, Martinniemen koulu, Jokisuuntie 1 2. Asemakylä, Aseman koulu, Asemakyläntie 1 3. Kirkonkylä läntinen, kunnanvirasto, Kirkkotie 3 4. Kirkonkylä itäinen, kunnanvirasto, Kirkkotie 3 5. Kiviniemi, Kivi niemen päiväkoti, Lohitie 1 6. Kello, Kellon koulukeskus, Kylätie 6 määrää, että ennakkoäänestys toimitetaan Haukiputaalla seuraavissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa: 1. Kunnanvirasto, Kirkkotie 3 2. Kellon koulukeskus, Kylätie 6 3. Martinniemen koulu, Jokisuuntie 1 Ennakkoäänestysajat ovat seuraavat: kunnanvirasto Kello ja Martinnie mi keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai maanantai tiistai

24 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ennakkoäänestys järjestetään myös terveyskeskuksen vuodeosastoilla vaalitoimi kunnan päättäminä aikoina. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: kunnansihteeri

25 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Vaalien ulkomainonta 5215/11/113/2010 KHALL 14 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan koti maas sa Vaa lien ul ko mai nonta suo site taan aloi tet ta vaksi niil lä alueil la, jot ka ovat kun nan hal linnas sa ja mää räys val lassa, viik koa ennen en nak koää nes tyksen aloitta mista eli Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaali mainontapaikoista. Jos kunnan vaalimainoskehikkoja sijoitetaan myös yksityisille alueille, kunnan on saatava omistajan tai haltijan suostumus kehikkojen sijoittamiseen. Jos kunta ei käytä vaalimai noskehikkoja, sen tulisi kuitenkin määritellä vaalimainontapaikat hal litsemillaan alueilla. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti, luettelo vasemmalta oi kealle, tulisi määräytyä samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Ongelmana on usein ollut tyhjiksi jäävät mainospai kat. Niiden välttämiseksi ehdokkaita asettaneilta ryhmiltä tiedustel laan, tulevatko he käyttämään mainospaikkoja ja edellytetään vas tausta tiettyyn päivämäärään mennessä uhalla, että vaalimainos paikkoja ei heille varata. Ryhmiltä voidaan myös vaatia kirjallinen il moitus tai sitoumus vaalimainospaikkojen käyttämisestä. Kun kaikille ehdokkaita asettaneille ryhmille varataan tällainen mahdollisuus, täyttää se myös yhdenvertaisuusperiaatteen vaatimukset. Vaalimainonta Haukiputaalla on tapahtunut kunnan pystyttämillä mainostauluilla, jotka on poistettu välittömästi vaalien jälkeen. Vaalien aikana puolueet ja muut ehdokkaita asettaneet ovat omalta osaltaan valvoneet vaali mainostaulujen kuntoa. Kunnan mainostaulut on sijoitettu Martinniemen, Kirkonkylän ja Kellon keskustoihin. päättää, että vaalien ulkomainonta sallitaan entisen käytännön mukaisesti Martinniemen, Kirkonkylän ja Kellon keskustoissa viikkoa ennen en nakkoäänestyksen alkamista eli Mai nos tau luja varataan kaksi jokaista ehdokkaita asettanutta ryhmää kohti edellyttäen, että ryhmät ilmoittavat määräaikana kunnansih teerille käyttävänsä taulu paikat. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian

26 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: kunnansihteeri

27 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallituksen pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen KHALL 15 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Kuntalain 63 :n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirja on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirjan pitämisellä yleisesti nähtävänä on ennen kaikkea prosessuaalinen merkitys. Pöytäkirjaan sisältyvien päätösten oikaisuvaatimus- ja valitusaika lähtee kulumaan päätöksen tiedoksisaamisesta. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Kun kunnanhallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti maanantaisin, pöytäkirjan tarkastus päivä on keskiviikko. päättää, että kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään vuonna 2011 nähtävänä kunnantalolla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeisenä torstaina viraston aukioloajan. Mikäli tarkastuspäivä on muu kuin keskiviikko tai torstai on pyhäpäivä, pöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavana maanan taina viraston aukioloajan. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsit telyn ajan. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: tietopalvelu

28 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuuston kokouksista ilmoittaminen KHALL 16 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun val tuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kut suttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan val tuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Esitys valtuuston kokousaikatauluksi on seuraava: Valtuuston seminaari monikuntaliitoksesta pidetään torstaina klo Lisäksi val tuus ton ko kouk sia ja se mi naa re ja voi daan pi tää muul loinkin tar peen mu kaan. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sa massa ajassa on ko kouk sesta annettava yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 :ssä sää de tään. 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkai semalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaa tiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. esittää, että valtuusto hyväksyy esitetyn kokousaikataulun ja päättää ilmoittaa valtuuston kokouksista kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä ilmoituksella paikallislehti Rantapohjassa. Esityslista liitteineen lähetetään postitse tai muulla sopivalla tavalla valtuutetuille, kunnanhal lituksen jäsenille ja kunkin valtuustoryhmän alkavaa viittä jäsentä kohti yhdelle varavaltuutetulle. Lisäksi se jaetaan liitteineen kunnan johtajalle ja vastuualueiden johtajille sekä ilman liitteitä pääkirjastoon ja tiedotusvälineille. Esityslista julkaistaan pääsääntöisesti liitteineen kunnan internet-sivuilla heti sen valmistut tua. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen.

29 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Ero Ville Jaarannolle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä 3758/11/114/2008 KHALL 232 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Ville Jaaranto pyytää eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, koska hän on muuttanut Ouluun. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat seuraavat: jäsen Juhani Pitkälä, pj Taisto Tammela Liisa Halotie-Flink Pasi Possakka, vpj Helena Haaparanta Anja Leskinen henkilökohtainen varajäsen Jouko Jussila Tauno Heikkilä Tuija Kamutta-Apuli Maarit Rekilä Ville Jaaranto Mari Leppilampi esittää, että valtuusto myöntää Ville Jaarannolle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen. hyväksyi päätösesityksen. KVALT 81 KHALL 17 Valtuusto myönsi Ville Jaarannolle eron tarkastuslautakunnan varajä se nyy destä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Tarja Tapaninahon. päätti , että em. päätöstä ei panna täytäntöön, koska se on tasa-arvolain vastainen. Tasa-arvolain mu kaan myös varajäsenistä tulee % olla joko miehiä tai naisia. Koska tarkastuslautakunnassa on kuusi jäsentä, heistä kolmen täytyy olla mie hiä ja kolmen naisia. esittää, että valtuusto myöntää Ville Jaarannolle eron tar kas tus lau ta kun nan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uu den mies puo lisen varajäsenen. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen.

30 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Pöytäkirjoja KHALL 18 Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen johtokunta Viranhaltijoiden päätöksiä: Kunnankamreeri: , Tehostetun kotihoidon palveluasumisen perusmaksun poistaminen , Päivähoitomaksusta vapauttaminen , 7 Me:n kassalainan ottaminen Sam po Pan kil ta ajal le päättää, ettei se ota päätöksiä ratkaistavakseen, ja merkitsee ne tiedoksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että myöskään muita viranhaltijoiden siirretyn päätösvallan nojalla mennes sä te ke miä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen ratkaista vaksi. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen.

31 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ilmoitusasiat KHALL 19 1 Opetusministeriö, Valtionavustuksen käyttöoikeuden pidentäminen 2 Ympäristöministeriö, Lunastuslupa myönnetty tiloille Pil to nen RN:o 280:5, Keskihäli RN:o 34:65 ja Torppa RN:o 31:152 Valtiovarainministeriö 3 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu ra hoi tus vuonna Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja kunnan ve ro tuloi hin pe rus tuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnil le vuonna Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosista vuo del le 2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 6 Alueellisen joukkoliikennetyöryhmän nimeäminen. Ilmoitettu kun nan edustajaksi joukkoliikenneasiamies Markku Karppinen. 7 Päätös työllisyyspoliittisesta avustuksesta kunnan tilapalvelutuotannon työnohjaus- ja verkotttumishankkeeseen ajalle (enintään ) Oulun hallinto-oikeus 8 Päätös Terttu Kuuselan kunnallisvalitukseen Haukiputaan kunnanvaltuuston päätöksestä koskien elinkaarimallilla. Hallinto-oikeus ei ole tutkinut valitusta. 9 Päätös valitukseen kiinteistöverosta Kunnallinen työmarkkinalaitos 10 Vuoden 2011 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus 11 Matkakustannusten korvaukset lukien Suomen Kuntaliitto 12 Hallintolain muutokset oikaisuvaatimuksen käsittelystä ja asiavirheen korjaamisesta sekä hallintolainkäyttölain ja asiointilain muutokset 13 Uusi EY-asetus ohjaamaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista voimaan toukokuun alusta Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuonna Kuntien eläkevakuutus, Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto 16 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Yhtymäkokouksen pöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan liitto 17 Vahvistettu Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava 18 Kutsu taajamien kehittämisen juhlaseminaariin , Oulu 19 Maakuntavaltuuston pöytäkirja ja maakuntahallituksen

32 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ pöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hallituksen pöytäkirja Oulun kaupunki, Kaupunginvaltuuston päätös ; Kuntien elin kei no toi min to jen yhdistäminen 22 NCC Rakennus Oy, Tarjouksen voimassaolon jatkaminen/elinkaarihanke. Voimassaoloaikaa jatkettu asti. merkitsee asiat tiedoksi. päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian hyväksyi päätösesityksen.

33 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ MUUTOKSENHAKUOHJEET Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Edellä pykälissä 1-5, 9-12 ja tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää tös kos kee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa (kuntalaki 91 ) tai koska asiaa ei ole lopullisesti ratkaistu (HLL 5 1 mom.). Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, pykälissä 6-8 ja teh tyi hin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: pykälistä 6-8 ja kunnanhallitukselle, osoite: Kirkkotie 3, PL 14, HAUKIPUDAS, sähköposti: kirjaamo(at)haukipudas.fi, tele fax: (08) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä misestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen, päätös, johon muutosta haetaan sekä vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Pykälässä 2 tehtyyn päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Oulun hallinto-oikeudelta, osoite: Isoka tu 4, PL 189, OULU, sähköposti oulu.hao(at)om.fi, telefax: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kun nallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Hallintovalituksen saa tehdä ainoastaan asianosainen eli se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valituksen saa tehdä paitsi edellä todetuilla kunnallisvalituksen valitusperusteilla, myös tarkoituk senmukaisuusperusteella. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta va li tusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Julkista hankintaa koskevaan päätökseen :ssä 3 voidaan julkisista han kin noista an ne tun lain (han kin ta laki) mu kaan ha kea muutosta vali tuk sella markkinaoikeudelta. Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsi-

34 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ teltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lu pa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tär keää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauk sessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitet tävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali tuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, lailli sen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alka misen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt täen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina oikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet tava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markki naoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 puh fax , sähköposti:

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SIIKALATVAN KUNTA Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymäkokous Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.12.2015 1-7 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 179, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 55, 25.05.2015 55 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus MliDno-2015-852 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 22.10.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 67 Tarkastuslautakunta 10.12.2014 AIKA 10.12.2014 klo 10:00-12:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot