Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta"

Transkriptio

1 Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta

2 Copyright National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance ISBN-10: X ISBN-13: First published 2009 Second edition published 2014 Published by Cambridge Media on behalf of National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. All rights reserved. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research or review, as permitted under the Copyright Act, no part may be reproduced or copied in any form or by any means without written permission. Requests to reproduce information can be ed to Tekstin lainaaminen (lähdeviite): National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Australia; Vastuunrajaus: Tämän Tiivistelmän suosituksesta ovat laatineet National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel ja Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Se edustaa kattavaa näyttöä painehaavojen arvioinnista, diagnostiikasta, ehkäisystä ja hoidosta perustuen parhaaseen saatavilla olevaan kirjallisuuteen. Tämän Tiivistelmän suositukset ovat yleisohjeita asianmukaisiin hoitokäytäntöihin, joita terveydenhuollon ammattilaisten tulee toteuttaa kliinisen harkintansa perusteella kussakin yksittäisessä tapauksessa huomioiden potilaan henkilökohtaiset mieltymykset sekä käytettävissä olevat resurssit. Suosituksia tulisi toteuttaa yhteistyössä potilaan itsemääräämisoikeutta ja kulttuuritaustaa kunnioittaen sekä potilasturvallisuus huomioiden. Käännös: Nämä näyttöön perustuvat suositukset ovat kehittäneet National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) ja Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Käännös on toteutettu NPUAP, EPUAP ja PPPIA laatimien ohjeiden mukaisesti. Kuitenkaan NPUAP, EPUAP tai PPPIA eivät ole vastuussa Tiivistelmä suosituksesta käännöksen oikeellisuudesta. Tämän Tiivistelmän suosituksesta tekstiä lainattaessa käytä lähdeviitteenä Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta. Lisäksi alkuperäinen lähdemerkintä kohdasta Tekstin lainaaminen (lähdeviite). Suomenkielisen käännöksen toteuttivat Suomen Haavanhoitoyhdistys ry ja auktorisoitu kielenkääntäjä: Heli Kavola, LT, Plastiikkakirurgian erikoislääkäri, SHHY Maarit Ahtiala, Sh, Auktorisoitu haavahoitaja, SHHY, EPUAP Trustee Leena Berg, LT, Plastiikkakirurgian erikoislääkäri, SHHY Piia-Sisko Grek-Stjernberg, Sh AMK, Auktorisoitu haavahoitaja, SHHY Riitta Kaarina Kankkunen, Auktorisoitu kielenkääntäjä Clinical Practice Guidelinen englanninkielisen version painettuja kopioita on saatavilla seuraavilla Internetsivuilla olevien linkkien kautta: NPUAP website: EPUAP website: Australian Wound Management Association (AWMA) website: Hong Kong Enterostomal Therapist Society website: New Zealand Wound Care Society (NZWCS) website: Wound Healing Society Singapore website: International Pressure Ulcer Guideline website:

3 TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA JOHDANTO JOHDANTO Esipuhe Tiivistelmä suosituksesta (Quick Reference Guide) on yhteenveto painehaavojen näyttöön perustuvista ehkäisy- ja hoitosuosituksista. Tätä kattavampi Clinical Practice Guideline on yksityiskohtainen analyysi ja pohdinta käytettävissä olevasta tutkimustiedosta, kriittinen arviointi alalla vallitsevista käsityksistä, tiedosta ja asiantuntija-arvioista sekä ohjeiden laadinnassa käytettyjen menetelmien kuvaus. Tiivistelmä suosituksesta on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille, jotka tarvitsevat nopeasti tietoa hoitaessaan potilaita. Oppaan käyttäjien ei tule toimia pelkästään Tiivistelmän tarjoamien poimintojen varassa. Tiivistelmän ensimmäinen painos kehitettiin Yhdysvaltain kansallisen painehaava-asiantuntijaneuvoston (NPUAP) ja Euroopan painehaava-asiantuntijaneuvoston (EPUAP) nelivuotisena yhteistyönä. Tiivistelmän toiseen painokseen on NPUAPn ja EPUAPn lisäksi osallistunut myös Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Kansainvälisen yhteistyön tarkoituksena oli kehittää painehaavojen ehkäisylle ja hoidolle näyttöön perustuvia suosituksia, joita terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää kaikkialla maailmassa. Saatavilla olevien tutkimusten valintaan ja arviointiin käytettiin täsmällistä tieteellistä metodologiaa. Vahvan näytön puuttuessa suositusten tekemiseen käytettiin asiantuntija-arvioita (joita usein tukivat epäsuora näyttö ja muut suositukset). Suositusten luonnokset ja niitä tukeva näyttö olivat 986 henkilön ja organisaation saatavilla, jotka oli kutsuttu mukaan eri puolilta maailmaa. Lopullinen suositus perustuu tutkimuksiin sekä NPUAPn, EPUAPn, PPPIAn ja kansainvälisten sidosryhmien yhteiseen tietämykseen. Tiivistelmän toisessa painoksessa käytettiin konsensusäänestystä (GRADE) kunkin suosituksen painoarvon osoittamiseen. Suosituksen painoarvo määräytyy sen mahdollisuudesta parantaa potilashoidon tuloksia. Terveydenhuollon ammattilaiselle painoarvo osoittaa, että hän voi luottaa suositukseen ja että siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa ja sitä voidaan käyttää apuna painehaavainterventioiden priorisoinnissa. Clinical Practice Guidelinen englanninkielisen version painettuja kopioita on saatavilla seuraavilla Internetsivuilla olevien linkkien kautta: NPUAP website: EPUAP website: Australian Wound Management Association (AWMA) website: Hong Kong Enterostomal Therapist Society website: New Zealand Wound Care Society (NZWCS) website: Wound Healing Society Singapore website: International Pressure Ulcer Guideline website: Tekstin lainaaminen NPUAP, EPUAP ja PPPIA toivovat, että suositusta käytetään ja sovelletaan kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla. Lainauksissa tulee merkitä alkuperäinen lähde seuraavassa muodossa: National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; Suosituksen käytön rajoitukset ja asianmukainen käyttö Suositukset ovat systemaattisesti laadittuja lausuntoja. Niiden tarkoituksena on auttaa terveydenhuollon ammattilaisia valitsemaan potilaalle kussakin tilanteessa sopiva hoito. Suositukset eivät välttämättä päde kaikissa hoitotilanteissa. Päätöksen jonkin tietyn suosituksen noudattamisesta tekee terveydenhuollon ammattilainen käytettävissä olevien resurssien ja yksittäisen potilaan tilanteen mukaan. Mitään tässä suosituksessa sanottua ei tule pitää lääketieteellisenä ohjeena yksittäisissä tapauksissa. NPUAP/EPUAP/PPPIA

4 JOHDANTO TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA Tämän suosituksen laadinnassa käytetyn tarkan metodologian perusteella suosituksen kehitystyöryhmän jäsenet uskovat, että suositusta tukeva tutkimus on luotettavaa ja paikkansapitävää. Tätä asiakirjaa laadittaessa on pyritty kriittisesti arvioimaan sen sisältämä tutkimustieto kaikin mahdollisin tavoin. Se ei kuitenkaan takaa käytettyjen yksittäisten tutkimusten luotettavuutta ja oikeellisuutta. Tämä suositus on tarkoitettu ainoastaan koulutusta ja tiedonsaantia varten. Tämä suositus sisältää tietoa, joka oli julkaisuajankohtana oikeaa. Tutkimus ja teknologia kehittyvät nopeasti, ja sen vuoksi tässä esitetyt suositukset eivät ehkä vastaa tulevaisuuden kehitystä. Terveydenhuollon ammattilaisella on vastuu pitää yllä omaa tietämystään tutkimuksista ja teknologisesta kehityksestä, jotka saattavat vaikuttaa käytännön työssä tehtyihin päätöksiin. Tuotteista käytetään geneerisiä nimiä. Tämä suositus ei sisällä mitään, mikä olisi katsottava jonkin tietyn tuotteen suosimiseksi. Mitään tässä suosituksessa olevaa ei ole tarkoitettu koodausstandardien tai korvaussäännösten ohjeiksi. Suosituksen tarkoituksena ei ole antaa tuotteiden ja laitteiden täydellistä turvallisuus- ja käyttöohjeistoa, mutta mukaan on otettu yleisesti saatavilla olevia turvallisuus- ja käyttöohjeita. Hyödynnetyissä tutkimuksissa raportoidut haittatapahtumat on kerrottu näyttöyhteenvedoissa ja varoituksissa. Kaikkia tuotteita tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarkoitus ja laajuus Tämän suosituksen tavoitteena on esittää näyttöön perustuvia painehaavojen ehkäisy- ja hoitosuosituksia joita terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää maailmanlaajuisesti. Painehaavojen ehkäisysuositusten tarkoitus on ohjata näyttöön perustuvaa hoitoa estämään painehaavojen syntymistä. Painehaavojen hoitosuositusten tarkoituksena on antaa näyttöön perustuvaa ohjausta tehokkaimmista painehaavojen paranemista edistävistä hoitomuodoista. Suositus on tarkoitettu kaikkien niiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, jotka osallistuvat painehaavoille alttiiden potilaiden tai painehaavapotilaiden hoitoon kliinisestä erikoisalasta riippumatta. Suositus on tarkoitettu sovellettavaksi kaikilla hoitoportaan tasoilla: sairaaloissa, kuntoutuksessa, pitkäaikaishoidossa sekä kotisairaanhoidossa. Suosituksen katsotaan soveltuvan kaikille potilaille diagnooseista tai hoidon tarpeista riippumatta, ellei toisin mainita. Erityisryhmät-osassa käsitellään potilasryhmiä, joilla on erityistarpeita, esimerkiksi palliatiivisessa hoidossa olevat, tehohoito-, lapsi- ja leikkauspotilaat, ylipainoiset potilaat, selkäydinvammautuneet ja iäkkäät potilaat. Lisäksi potilaat, joilla on riski saada painehaava tai heillä on jo todettu painehaava voivat käyttää suositusta tiedonlähteenä mahdollisista painehaavojen ehkäisy- ja hoitomenetelmistä. Limakalvojen painehaavojen ehkäisy ja hoito eivät sisälly tähän suositukseen. Suosituksen kehitystyö Metodologinen prosessi on esitetty kokonaisuudessaan Clinical Practice Guidelines-oppaassa. Yhdysvaltain kansallinen painehaava-asiantuntijaneuvosto (NPUAP), Euroopan painehaava-asiantuntijaneuvosto (EPUAP) ja Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) päivittivät yhteistyössä painehaavojen ehkäisy- ja hoitosuositukset ja yhdistivät näiden kahden erillisen suosituksen aikaisemmat versiot nyt yhdeksi kattavaksi kliinisen käytännön suositukseksi. Suosituksen on laatinut moniammatillinen kehitystyöryhmä (GDG, Guideline Development Group) sekä lukuisat pientyöryhmät (SWG, Small Working Group), joissa jokaisessa oli kaikki kolme kehitysorganisaatiota (NPUAP, EPUAP, PPPIA) edustettuina. Suosituksen kehitysprosessin ensimmäinen vaihe oli uuden tutkimusnäytön löytäminen. Moniammatillinen kehitystyöryhmä teetti kattavan kirjallisuuskatsauksen painehaavojen ehkäisystä ja hoidosta käyttäen useita sähköisiä tietokantoja ja tunnisteherkkää hakustrategiaa. Moniammatillinen kehitystyöryhmä ja menetelmäasiantuntija seuloivat kaikki haetut viitteet ennalta määritettyjen mukaanottokriteerien mukaisesti ja laativat alustavat poimintataulukot. Toisessa vaiheessa haettu tutkimusnäyttö arvioitiin ja tämän jälkeen kokonaiset NPUAP/EPUAP/PPPIA

5 TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA JOHDANTO tutkimusartikkelit jaoteltiin aiheiden mukaan ja jaettiin kullekin pientyöryhmälle. Menetelmäasiantuntijan avulla pientyöryhmien jäsenet arvioivat tutkimusnäyttöä kriittisesti ja määrittivät kullekin tutkimukselle näytön tason käyttäen Sackettin (1997) 1 kuvaamaa luokittelujärjestelmää. Tämän jälkeen näyttötaulukot hiottiin lopulliseen muotoonsa. Seuraava vaihe oli suositusten luonnostelu. Kukin pientyöryhmä teki johtopäätökset saatavilla olevasta tutkimusnäytöstä ja laati sen perusteella suosituksen. Vuoden 2009 ohjeen suositukset tarkastettiin ja uudistettiin uuden tutkimusnäytön sekä tämänhetkisen kertyneen näyttöaineiston perusteella. Aineiston näytönaste määritettiin. Tässä luokituksessa arvioidaan suositusta tukevan kertyneen näytön voimakkuus. Pientyöryhmät kiteyttivät kutakin suositusta tukevan näytön. Moniammatillinen kehitystyöryhmä ja kansainväliset sidosryhmät tarkastivat suositukset ja näytön yhteenvedot moniammatillisen kehitystyöryhmän hyväksymien lopullisten vedosten kanssa. Viimeisessä vaiheessa määriteltiin kunkin suosituslausunnon painoarvo. Kaikki ohjeiden kehitysprosessiin osallistuneita henkilöitä pyydettiin tarkastelemaan jokaista suositusta sekä osallistumaan web-pohjaiseen konsensusäänestykseen, jossa suosituksille annettiin painotukset. Suosituksen painoarvo tarkoittaa sitä, kuinka vahvasti terveydenhuollon ammattilainen voi luottaa kuhunkin suositukseen, kun huomioidaan sitä tukevan näytön voimakkuus; kliiniset riskit vastaan hyödyt; kustannustehokkuus ja yleiset vaikutukset. Suositukset Suositukset ovat systemaattisesti laadittuja lausuntoja. Niiden tarkoituksena on auttaa terveydenhuollon ammattilaisia valitsemaan potilaalle kussakin tilanteessa sopiva hoito. Suositukset eivät välttämättä päde kaikissa hoitotilanteissa Tämä suositus on yleisohje asianmukaisiin hoitokäytäntöihin, joita terveydenhuollon ammattilaisten tulee toteuttaa kliinisen harkintansa perusteella kussakin yksittäisessä tapauksessa huomioiden potilaan henkilökohtaiset mieltymykset sekä käytettävissä olevat resurssit. Suosituksia tulisi toteuttaa yhteistyössä potilaan itsemääräämisoikeutta ja kulttuuritaustaa kunnioittaen sekä potilasturvallisuus huomioiden. Suosituksessa annettuja ohjeistuksia ei tule pitää lääketieteellisinä määräyksinä yksittäisissä tapauksissa. Suositus on tarkoitettu vain koulutusta ja tiedonsaantia varten. Tuotteista käytetään geneerisiä nimiä. Ohje ei sisällä mitään, mikä olisi katsottavissa jonkin tietyn tuotteen suosimiseksi. Näytön tasot, näytön asteet ja suositusten painoarvo Metodologian täydellinen kuvaus on saatavilla Clinical Practice Guideline-oppaasta. Yksittäiset tutkimukset luokiteltiin tutkimusasetelman ja laadun mukaan ja niille määritettiin näytön taso Sackettin (1989) 2 kuvaaman luokittelujärjestelmän mukaisesti. Näytön tasot Taso 1 Interventiotutkimukset Diagnostiset tutkimukset Prognostiset tutkimukset Satunnaistetut tutkimukset, Systemaattinen katsaus Systemaattinen katsaus joissa on selkeät tulokset ja korkealaatuisista (poikkileikkaus-) laadunarviointivälineiden vähäinen virheen riski TAI tutkimuksista sellaisten mukaan korkealaatuisista systemaattinen laadunarviointivälineiden mukaan, prospektiivisista (pitkittäis-) kirjallisuuskatsaus tai metaanalyysi Cochrane- viitestandardi ja sokkouttaminen. joissa on yhdenmukainen kohorttitutkimuksista. metodologian mukaan tai täyttää AMSTARarviointityökalusta ainakin yhdeksän yhdestätoista laatukriteeristä. NPUAP/EPUAP/PPPIA

6 JOHDANTO TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA Taso 2 Taso 3 Taso 4 Satunnaistetut tutkimukset, joiden tulokset ovat epävarmoja ja virheen mahdollisuus on kohtalaisesta korkeaan. Satunnaistamattomia tutkimuksia, joissa on rinnakkainen tai samanaikainen vertailuryhmä. Satunnaistamaton tutkimus, jossa on vertailuryhmänä tutkimuksen ajankohtaa vanhempi vertailuryhmä. Taso 5 Tapaussarja ilman vertailuryhmää. Koehenkilöiden määrä ilmoitettu. Yksittäisiä korkeatasoisia (poikkileikkaus-) tutkimuksia sellaisten laadunarviointivälineiden mukaan, joissa on yhdenmukainen viitestandardi ja perättäisten henkilöiden sokkoutus. Ei-perättäisiä tutkimuksia tai tutkimuksia, joissa ei ole yhdenmukaista viitestandardia. Tapaus-verrokkitutkimuksia huono/ei-riippumaton viitestandardi. tai Mekanismeihin perustuva päättely, diagnostista osuvuutta selvittävä tutkimus (ei viitestandardia). Prospektiivinen kohorttitutkimus. Prognostisten tekijöiden analyysi yhden ryhmän koehenkilöistä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa. Tapaustutkimuksia tai tapausverrokkitutkimuksia tai huonolaatuinen prognostinen kohorttitutkimus, retrospektiivinen kohorttitutkimus. Ei sovellettavissa. Kutakin suositusta tukevalle kertyneelle näytölle annettiin Näytön aste. Konsensusäänestys (GRADE) prosessiin osallistuivat kaikki asiantuntijat, jotka olivat muodollisesti mukana suosituksen kehitystyössä, ja prosessilla saatiin Suosituksen painoarvo, joka osoittaa, miten vahvasti terveydenhuollon ammattilainen voi luottaa, että suositeltu käytäntö parantaa hoitotuloksia (eli että siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa). Suosituksen painoarvon tavoitteena on auttaa terveydenhuollon ammattilaisia priorisoimaan interventioita. Näytön aste A Suositusta tukee suora tieteellinen näyttö, joka on saatu hyvin suunnitelluista ja toteutetuista kontrolloiduista tutkimuksista ihmisten painehaavoista (tai ihmisistä, joilla on riski saada painehaava). Tutkimuksesta saadaan tilastollisia tuloksia, jotka johdonmukaisesti tukevat ohjetta. (Edellytetään ensimmäisen tason tutkimuksia.) B Suositusta tukee suora tieteellinen näyttö, joka on saatu hyvin suunnitelluista ja toteutetuista tapaussarjoista, jotka on tehty ihmisten painehaavoista (tai ihmisistä, joilla on riski saada painehaava. Sarjoista saadaan tilastollisia tuloksia, jotka johdonmukaisesti tukevat ohjetta. (2., 3., 4. ja 5. tason tutkimuksia). C Suositusta tukevat epäsuora näyttö (esimerkiksi tutkimukset, jotka on tehty terveille ihmisille tai muista kroonisista haavoista kärsiville ihmisille, tai sitä tukevat eläinkokeista saadut tulokset) ja/tai asiantuntijoiden mielipiteet. Suosituksen painoarvo Vahva suositus: ehdottomasti tee näin Heikko suositus: tee ehkä näin Ei erityistä suositusta Lievä kielto: älä ehkä tee näin Vahva kielto: ehdottomasti älä tee näin NPUAP/EPUAP/PPPIA

7 TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA JOHDANTO SISÄLTÖ Esipuhe.. 1 Tekstin lainaaminen Suosituksen käytön rajoitukset ja asianmukainen käyttö. 1 Tarkoitus ja laajuus Suosituksen kehitystyö 2 Suositukset 3 Näytön tasot, näytön asteet ja suositusten painoarvo. 3 Suosituksen kehittäjät. 6 Kiitokset. 8 Kiitos sponsoreille.. 9 Tausta Painehaavojen esiintyvyys ja ilmaantuvuus.. 10 NPUAPn/EPUAPn kansainvälinen painehaavojen luokittelujärjestelmä Painehaavojen ehkäisy Riskitekijät ja riskinarviointi.. 13 Ihon ja kudoksen arviointi Ennaltaehkäisevä ihon hoito.. 16 Kehitteillä olevia hoitomuotoja painehaavojen ehkäisyyn. 17 Painehaavojen ehkäisyn ja hoidon interventiot Ravitsemus painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa Asennonmuutokset ja varhainen mobilisaatio.. 22 Asennonmuutokset kantapäiden painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa.. 27 Makuu- ja istuinalustat Lääkinnällisiin välineisiin liittyvät painehaavat 31 Painehaavojen hoito Painehaavojen luokittelu 34 Painehaavojen arviointi ja paranemisen seuranta Kivun arviointi ja hoito Haavan hoito: puhdistaminen.. 40 Haavan hoito: mekaaninen puhdistaminen, debridement Infektion ja biofilmin arviointi ja hoito Sidokset painehaavojen hoidossa. 46 Biologiset sidokset painehaavojen hoidossa Kasvutekijät painehaavojen hoidossa 49 Biofysikaaliset tekijät painehaavojen hoidossa. 50 Painehaavakirurgia Erityisryhmät Bariatriset (ylipainoiset) potilaat 56 Tehohoitopotilaat.. 57 Iäkkäät potilaat 60 Leikkaussalipotilaat Palliatiivisessa hoidossa olevat potilaat.. 63 Lapsipotilaat Selkäydinvammautuneet Suositusten toteuttaminen Edistävät tekijät, esteet ja toteutusstrategia.. 71 Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus Potilaat ja heidän omaisensa 73 Suosituksen laadun mittarit.. 74 Lähteet. 77 NPUAP/EPUAP/PPPIA

8 JOHDANTO TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA SUOSITUKSEN KEHITTÄJÄT Suosituksen kehitystyöryhmä NPUAP Diane Langemo, PhD, RN, FAAN (NPUAP puheenjohtaja) Professor Emeritus, University of North Dakota College of Nursing, Grand Forks, ND, USA Janet Cuddigan, PhD, RN, CWCN, FAAN Associate Professor, University of Nebraska Medical Center College of Nursing, Omaha, NE, USA Laurie McNichol, MSN, RN, GNP, CWOCN, CWON-AP Clinical Nurse Specialist/WOC Nurse, Cone Health, Greensboro, North Carolina, USA Joyce Stechmiller, PhD, ACNP-BC, FAAN Associate Professor and Chair, Adult and Elderly Nursing, University of Florida, College of Nursing, Gainseville, FL, USA EPUAP Lisette Schoonhoven, PhD (EPUAP puheenjohtaja) Senior Researcher Nursing Science, Radboud University Medical Center, Scientific Institute for Quality of Healthcare, Nijmegen, The Netherlands Associate Professor, University of Southampton, Faculty of Health Sciences, UK Michael Clark, PhD Professor in Tissue Viability, Birmingham City University, Birmingham, UK Director, Welsh Wound Network, Welsh Wound Innovation Centre, Pontyclun, Wales, UK Jan Kottner, PhD Scientific Director Clinical Research, Clinical Research Center for Hair and Skin Science, Department of Dermatology and Allergy, Charité-Universitätsmedizin Berlin, Germany Cees Oomens, PhD, Ir Associate Professor, Biomedical Engineering Department, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The Netherlands PPPIA Keryln Carville, PhD, RN (PPPIA puheenjohtaja) Professor, Primary Health Care and Community Nursing, Silver Chain Group and Curtin University, Western Australia, Australia Pamela Mitchell, MN, RN, PGDipWHTR (Wales) Clinical Nurse Consultant, Wound Management, Christchurch Hospital, Christchurch, New Zealand. Siu Ming Susan Law, BScN, MScN, RN, RM, ET Nurse Consultant (Wound Management), Princess Margaret Hospital, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong. Ai Choo Tay, BN, Oncology Nursing, CWS Senior Nurse Clinician, Singapore General Hospital, Singapore, Republic of Singapore. Japanese Society of Pressure Ulcers Observer Takafumi Kadono, MD, PhD Associate Professor, Department of Surgical Science, University of Tokyo, Tokyo, Japan Menetelmäasiantuntija ja päätoimittaja Emily Haesler, BN, PGDipAdvNursing Honorary Associate, Department of Nursing and Midwifery, La Trobe University, Victoria, Australia Visiting Fellow, Academic Unit of General Practice, Australian National University, Canberra, Australia Pientyöryhmien jäsenet Tausta Etiologia: Cees Oomens (Leader), David Brienza, Laura Edsberg, Amit Gefen & Pang Chak Hau Painehaavojen esiintyvyys ja ilmaantuvuus: Catherine Ratliff (Leader), Yufitriana Amir, Margaret Birdsong, Chang Yee Yee, Emily Haesler Zena Moore & Lin Perry Painehaavojen ehkäisy Riskitekijät ja riskinarviointi: Jane Nixon (Leader), Katrin Balzer, Virginia Capasso, Janet Cuddigan, Ann Marie Dunk, Claudia Gorecki, Nancy Stotts & Aamir Siddiqui Ihon ja kudoksen arviointi: Emily Haesler (Leader), Carina Bååth, Margaret Edmondson, Emil Schmidt & Ai Choo Tay Ennaltaehkäisevä ihon hoito: Emily Haesler Kehitteillä olevia hoitomuotoja painehaavojen ehkäisyyn: Kerrie Coleman (Leader), Teresa Conner-Kerr, Susan Law, Anna Polak, Pamela Scarborough & Jakub Taradaj NPUAP/EPUAP/PPPIA

9 TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA JOHDANTO Painehaavojen ehkäisyn ja hoidon interventiot Ravitsemus painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa: Jos Schols (Leader), Mary Ellen Posthauer, Merrilyn Banks, Judith Meijers, Nancy Munoz & Susan Nelan Asennonmuutokset ja varhainen mobilisaatio: Zena Moore (Leader), Barbara Braden, Jill Trelease & Tracey Yap Asennonmuutokset kantapäiden painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa: Zena Moore (Leader), Barbara Braden, Jill Trelease & Tracey Yap Patjat/alustat: Clarissa Young (Leader), David Brienza, Joyce Black, Sandra Dean, Liesbet Demarré, Lena Gunningberg & Cathy Young Lääkinnällisiin välineisiin liittyvät painehaavat: Jill Cox (Leader), Liesbet Demarré, Tracy Nowicki & Ray Samuriwo Painehaavojen hoito Painehaavojen luokittelu: Emily Haesler (Leader), Carina Bååth, Margaret Edmondson, Emil Schmidt & Ai Choo Tay Painehaavojen arviointi ja paranemisen seuranta: Kerrie Coleman (Leader), Elizabeth Ong Choo Eng, Michelle Lee, Amir Siddiqui, Mary Sieggreen Kivun arviointi ja hoito: Carrie Sussman (Leader), Jane Nixon & Jan Wright Haavan hoito: puhdistaminen: Nicoletta Frescos (Leader), Mona Baharestani, Catherine Ratliff, Sue Templeton, Martin van Leen & David Voegeli Haavan hoito: mekaaninen puhdistaminen: Sue Templeton (Leader), Mona Baharestani, Nicoletta Frescos, Catherine Ratliff, Martin van Leen & David Voegeli Infektion ja biofilmin arviointi ja hoito: Judith Barker (Leader), Virginia Capasso, Erik de Laat & Wan Yin Ping Sidokset painehaavojen hoidossa: Erik de Laat (Leader), Michelle Deppisch, Margaret Goldberg, Yanting Quek & Jan Rice Biologiset sidokset painehaavojen hoidossa: Laura Edsberg (Leader), Kumal Rajpaul & Colin Song Kasvutekijät painehaavojen hoidossa: Laura Edsberg (Leader), Kumal Rajpaul & Colin Song Biofysikaaliset tekijät painehaavojen hoidossa: Kerrie Coleman (Leader), Teresa Conner-Kerr, Anna Polak, Pamela Scarborough, Maria ten Hove & Jakub Taradaj Painehaavakirurgia: Aamir Siddiqui (Leader), Emily Haesler & Kok Yee Onn Erityisryhmät Bariatriset (ylipainoiset) potilaat: Mary Ellen Posthauer (Leader), Jeannie Donnelly & Tracy Nowicki Tehohoitopotilaat: Jill Cox (Co-leader), Ang Shin Yuh (Co-leader), Maarit Ahtiala, Paulo Alves, & Alison Stockley Iäkkääät potilaat: Tracey Yap (Leader), Jill Campbell, Emily Haesler & Susan Kennerly Leikkaussalipotilaat: David Huber (Leader), Steven Black, Ray Samuriwo, Susie Scott-Williams & Geert Vanwalleghem Palliatiivisessa hoidossa olevat potilaat: Trudie Young (Leader), Wayne Naylor & Aletha Tippett Lapsipotilaat: Emily Haesler, Mona Baharestani, Carmel Boylan, Holly Kirkland-Walsh & Wong Ka Wai Selkäydinvammautuneet: Emily Haesler (Leader), Amy Darvall, Bernadette McNally & Gillian Pedley Suositusten toteutus Edistävät tekijät, esteet ja toteutusstrategia: Dimitri Beeckman (Leader), Nancy Estocado, Morris Magnan, Joan Webster, Doris Wilborn & Daniel Young Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus: Dimitri Beeckman (Leader), Nancy Estocado, Morris Magnan, Joan Webster, Doris Wilborn & Daniel Young Potilaat ja heidän omaisensa: Nancy Stotts (Leader), Winnie Siu Wah Cheng, Michael Clark, Liesbet Demarré, Rebekah Grigsby & Emil Schmidt Suosituksen laadun mittarit: Ruud Halfens (Leader), Anne Gardner, Heidi Huddleston Cross, Edel Murray, Lorna Semple & Mary Sieggreen Tarvittavaa lisätutkimusta Keryln Carville, Michael Clark, Janet Cuddigan, Emily Haesler, Jan Kottner, Diane Langemo, Susan Law, Laurie McNichol, Pamela Mitchell, Cees Oomens, Lisette Schoonhoven, Joyce Stechmiller, Ai Choo Tay NPUAP/EPUAP/PPPIA

10 JOHDANTO TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA KIITOKSET Kiitos tuesta Erityiskiitokset NPUAPn ja EPUAPn suosituksen moniammatillisen kehitystyöryhmän ja pientyöryhmien jäsenille, jotka olivat mukana laatimassa 2009 julkaistua ensimmäistä painosta. Nykyinen suositus rakentuu tuolloin vuonna 2009 arvioituun ja kiteytettyyn tutkimukseen. Janet Cuddigan, PhD, RN, CWCN, FAAN, väliajan menetelmäasiantuntija (kirjallisuuden päivitys, katsauksen teko ja analysointi vuosien 2009 ja 2012 kehitystyön välisenä aikana) Lisette Schoonhoven, PhD (GDGn pääorganisaattori ja koollekutsuja) Kandis McCafferty, PhD, RNC-OB (alustavat näyttöyhteenvedot) Paul Haesler, BSc(Hons) (web-pohjainen kehitystyö ja IT-tuki) College of Nursing, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA (ammatillinen, organisaatiollinen ja IT-tuki) McGoogan Library, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA (tietokantahakujen ja julkaisujen lukuoikeuksien konsultointi, kaukolainat) Käännökset Seuraavat Clinical Research Center for Hair and Skin Science, Department of Dermatology and Allergy, Charité-Universitätsmedizin Berlin - organisaation edustajat tekivät muiden kuin englanninkielisten tutkimusraporttien käännökset ja tietojen haun: Claudia Richter, MA Vera Kanti, MD Eva Katharina Barbosa Pfannes, PhD Jan Kottner, PhD Sidosryhmät Erityiskiitokset monille sidosryhmien edustajille, jotka kävivät läpi suosituksen laadintaprosessit ja luonnokset. Moniammatillinen kehitystyöryhmä kävi läpi kaikki sidosryhmien kommentit ja teki muutoksia niiden perusteella. Arvostamme kovasti terveydenhuollon ammattilaisia, tutkijoita, kouluttajia ja tuotteiden valmistajia kaikkialla maailmassa, jotka jakoivat asiantuntemuksensa ja antoivat syvällistä kritiikkiä. La Trobe University, Melbourne, Victoria, Australia (tietokantojen ja julkaisujen lukuoikeudet ja kaukolainat) Academic Unit of General Practice, Australian Medical School, Australian National University, Canberra (ammatillinen ja IT-tuki) Erityiskiitokset Emily Haesler, joka teki hienoa työtä kansainvälisessä, kattavassa ja systemaattisessa tutkimuskirjallisuuden katsauksessa sekä tämä uudistetun ja laajennetun painehaavojen ehkäisy- ja hoitosuosituksen kehittämisessä. NPUAP/EPUAP/PPPIA

11 CLINICAL PRACTICE GUIDELINE JOHDANTO KIITOS SPONSOREILLE The National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) ja Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) kiittävät lämpimästi seuraavia henkilöitä ja ryhmiä suosituksen laatimisen ja levittämisen taloudellisesta tuesta. Kaikki lahjoitukset tulivat suosituksen kehitysvaiheen jälkeen, eivätkä ne mitenkään vaikuttaneet suosituksen kehitystyöhön tai lopulliseen sisältöön. Lahjoituksia käytetään suosituksen ja siihen liittyvän koulutusmateriaalin painamiseen ja levittämiseen. Seuraavat yritykset tukivat suosituksen tekoa, julkaisemista ja koulutusta avustuksella, johon ei liittynyt käyttörajoituksia: Diamond Level Sponsors EHOB, Inc. Smith & Nephew PLC Platinum Level Sponsors ArjoHuntleigh Inc. Mölnlycke Health Care Gold Level Sponsors Sage Products LLC NPUAP/EPUAP/PPPIA

12 TAUSTA TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA PAINEHAAVOJEN ESIINTYVYYS JA ILMAANTUVUUS Tutkimussuunnittelun ja raportoinnin tulee olla johdonmukaista, jotta kansainväliset vertailuanalyysit olisivat luotettavia. Erityisesti tutkittaessa painehaavojen ehkäisyohjelmien tehokkuutta tulisi raportoida hoidonaikana syntyneiden painehaavojen ilmaantuvuusluvut. Clinical Practice Guideline sisältää yksityiskohtaisen selvityksen painehaavojen esiintyvyydestä, ilmaantuvuudesta ja hoidonaikaisesta ilmaantuvuudesta. Siinä esitetään myös painehaavojen määrät hoitoportaan eri tasoilla ja eri potilasryhmissä. Suositukset 1. Käytetään tarkkaa tutkimussuunnitelmaa ja johdonmukaisia mitattavia muuttujia tehtäessä tutkimusta painehaavojen esiintyvyydestä ja ilmaantuvuudesta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) Pätevään tutkimukseen tulisi sisältyä: tutkimuspopulaation selkeä määrittely ennen tietojen keräämistä tutkimushavaintoja tekevien tutkijoiden kouluttaminen eri tutkijoiden välisen yhteneväisyyden varmistaminen ihon tarkastukset painehaavojen luokkaa/astetta määritettäessä kaksi tutkijaa yhtä ihon tarkastusta kohti. 2. Vertaillaan tuloksia organisaation sisäisiin, kansallisiin ja/tai kansainvälisiin aineistoihin (käyttäen samanlaista menetelmää), jolloin pystytään luomaan selkeämpi käsitys painehaavojen esiintyvyydestä ja ilmaantuvuudesta. (Näytön aste = C; 3. Käytetään hoidon aikana syntyneiden painehaavojen ilmaantuvuutta (mieluummin kuin pelkkää esiintyvyyttä) arvioitaessa painehaavojen ehkäisyohjelmia. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 4. Esitetään tulokset painehaavariskin riskiluokkien mukaan, kun raportoidaan esiintyvyys- ja ilmaantuvuustutkimuksia. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo= ) 5. Sisällytetään mukaan painehaavojen yleiset anatomiset sijaintipaikat, kun raportoidaan esiintyvyysja ilmaantuvuustutkimuksia. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo= ) 6. Esitetään tulokset luokittain/asteittain ja osoitetaan selvästi, olivatko I luokan/asteen painehaavat mukana vai olivatko ne jätetty pois lopullisista esiintyvyys- ja ilmaantuvuuslaskelmista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 7. Sisällytetään mukaan limakalvojen painehaavat, mutta ei luokitella/määritellä niiden astetta. (Näytön aste = C; NPUAP/EPUAP/PPPIA

Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta

Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta Copyright National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance ISBN-10: 0-9579343-6-X

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

Painehaavojen kirurginen hoito

Painehaavojen kirurginen hoito Painehaavojen kirurginen hoito Kristiina Hietanen Plastiikkakirurgi 21.11.2016 Määritelmä Ihon tai ihonalaisen kudoksen vaurio, jonka on aiheuttanut paine ja/tai ihon venyttyminen ja hankaus yhdessä tai

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

PAINEHAAVA- KALLISTA KÄRSIMYSTÄ 5.11.2015

PAINEHAAVA- KALLISTA KÄRSIMYSTÄ 5.11.2015 PAINEHAAVA- KALLISTA KÄRSIMYSTÄ 5.11.2015 Hoitotyön keinot ehkäistä painehaavoja, käytännön näkökulma Erja Laitinen Sairaanhoitaja os.34, Esshp Tavoitteena on herättää ajatuksia ja keskustelua painehaavan

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Lääketieteen tietokannat ja OVID

Lääketieteen tietokannat ja OVID Lääketieteen tietokannat ja OVID 200100 Terkon kautta Medline on käytössä mm. opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tiedekunnassa, se on myös sairaalakäytössä HUS:ssa yms. Käyttöliittymä on nimeltään OVID ja se

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

käyttöohjeet PUHDISTAA

käyttöohjeet PUHDISTAA käyttöohjeet PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE peräiset Säärihaavat Painehaavat Palovammat Ihorikot Kirurgiset haavat Traumaat kun hoitotulokset ratkaisevat ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 PolyMem PolyMem

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA INTEGROITU KIRJALLISUUSKATSAUS SimPro 25.8. 2015 Aura, Suvi; / Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion Yliopistollinen Sairaala Sormunen, Marjorita/

Lisätiedot

Painehaavojen paikallishoito

Painehaavojen paikallishoito Painehaavojen paikallishoito AUKTORISOITU HAAVAHOITAJA ANNE OJALA JYTE, TK-SAIRAALA 21.11.2016 Missä hoidetaan? -Koti -omainen, kotihoito, kotisairaala -Palvelutalo -Terveysasemat -TK-sairaala -Erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014 Haavakipu Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014 Haavakivun luokittelu -akuuttikipu eli lyhytkestoinen kipu -krooninen kipu eli pitkäkestoinen kipu -nosiseptiivinen eli kudosvauriokipu -neuropaattinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys

Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Helsinki Nina Elomaa Hygieniahoitaja Vaasan keskussairaala Hoitoon

Lisätiedot

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet 2.1. Koripallovalmennuksen tukitoimet Kehittymisen pyhä kolmiyhteys HARJOITTELU KEHITYS Kuormitus-kolmion pinta-alan kasvua eli harjoittelun lisääntymistä

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT INFEKTIOT Edeltävä polikliininen toimenpide Edeltävä sairaalahoitojakso

Lisätiedot

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Jaana Leipälä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston sidosryhmätilaisuus 29.9.2016 Lääkkeet

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

KOTONA KÄYTETTÄVÄT LÄÄKINTÄLAITTEET

KOTONA KÄYTETTÄVÄT LÄÄKINTÄLAITTEET KOTONA KÄYTETTÄVÄT LÄÄKINTÄLAITTEET SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Kotona käytettävät lääkintälaitteet Ovatko vaatimukset

Lisätiedot

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma Kokeellinen asetelma Salla Grommi, sh, verisuonihoitaja, TtM, TtT-opiskelija Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Klassinen koeasetelma Pidetään tieteellisen tutkimuksen ideaalimallina ns. kultaisena standardina.

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2.

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2. Kuinka varmistan INRpikatestien luotettavuuden? Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB Labquality-päivät 8.2.2008 Antikoagulaatiohoito

Lisätiedot

Funktionaaliset elintarvikkeet

Funktionaaliset elintarvikkeet Funktionaaliset elintarvikkeet Laaduntarkkailupäivät, Hki 12.2.2004 Antti Aro LKT, professori Helsinki 2/27/2004 Funktionaaliset (terveysvaikutteiset) elintarvikkeet lisätty hyödyllisen ravintotekijän

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus SAFETY 2016 -konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus Tutkija, Laura Kolehmainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 26.4.2016, Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2016

Lisätiedot

Scientific Method Mistä on kysymys?

Scientific Method Mistä on kysymys? Scientific Method Mistä on kysymys? Janne Rautasuo 29.11.2016 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services 29.11.2016 1 Palontutkinnasta kuultua

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Elidel 10 mg/g emulsiovoide 8.12.2015, Versio 11 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ekseemaa esiintyy lähinnä lapsilla

Lisätiedot

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Sanna Salanterä ja Heikki Korvenranta 16.09.2009 Kansallisen terveydenhuollon järjestämisestä vuoteen 2015 Alueellinen organisaatio ja järjestäminen Terveyden

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA Talentum Helsinki 2005 Ystävyydelle ja perheillemme, jotka lisäävät mielekkyyttä maailmaamme. The title of the original edition is Blue Ocean Strategy

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen Anna-Kaisa Pienimaa, Kätilöpäivät 2014 1700-luvun kätilökoulutuksessa oli nykyaikaisen profession piirteitä (Vainio-Korhonen 2012, 28) Opintoja ja työtä säätelivät

Lisätiedot

Akuutti silmänpainekohtaus Silmä-kulta viimesenä.

Akuutti silmänpainekohtaus Silmä-kulta viimesenä. Akuutti silmänpainekohtaus Silmä-kulta viimesenä. TtM, sh Jaana Heiskanen Sisältö 1. Akuutin silmänpainekohtauksen syyt 2. Akuutin silmänpainekohtauksen oireet 3. Akuutin silmänpainekohtauspotilaan hoidon

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Lopetusasetus turkiseläinten lopetuksessa. ylitarkastaja Tiina-Mari Aro Vaasa 8.1.2013

Lopetusasetus turkiseläinten lopetuksessa. ylitarkastaja Tiina-Mari Aro Vaasa 8.1.2013 Lopetusasetus turkiseläinten lopetuksessa ylitarkastaja Vaasa Toimintaohjeisto Tarkoitetaan menettelytapoja koskevia kirjallisia ohjeita, joiden tarkoituksena on tietyn tehtävän suoritustavan tai normin

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

saattohoito Tutkimuksen tilanne Raimo Sulkava Itä Suomen yliopisto 6.11.2012 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista

saattohoito Tutkimuksen tilanne Raimo Sulkava Itä Suomen yliopisto 6.11.2012 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista Muistisairaudesta kärsivien potilaiden saattohoito Tutkimuksen tilanne Raimo Sulkava Geriatrian professori Itä Suomen yliopisto 6.11.2012 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista on

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET

YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ C: KANSALAISOIKEUDET SEKÄ PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIAT OIKEUDELLISET ASIAT YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

TAKUU JA HOITO-OHJEET.

TAKUU JA HOITO-OHJEET. TAKUU JA HOITO-OHJEET www.bellus.com Käyttöohje Bellus sohville Onnittelemme teitä uudesta Bellus sohvasta. Tämän ohjeen tarkoitus on antaa teille tietoa sohvan käytöstä ja hoidosta, sekä siihen liittyvästä

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Yksinasuvan seniorin turvapalvelu. Mielenrauhaa lapsilleni ja minulle

Yksinasuvan seniorin turvapalvelu. Mielenrauhaa lapsilleni ja minulle Yksinasuvan seniorin turvapalvelu Mielenrauhaa lapsilleni ja minulle Anna läheisillesi mahdollisuus auttaa sinua hädän tullen Emfit QS turvapalvelu antaa senioreille mahdollisuuden turvallisempaan yksin

Lisätiedot

SUOMEN KÄTILÖLIITTO FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND RY TIIVISTELMÄ

SUOMEN KÄTILÖLIITTO FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND RY TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ SYNNYTTÄJÄN HOITO PONNISTUSVAIHEESSA - hoitotyön suositus välilihan repeämien ehkäisemiseksi (14.3.2011) Peräaukon sulkijalihaksen repeämän riskitekijöiden huomiointi Kätilön tulisi tietää

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas. SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0

FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas. SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0 FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0 Pia Liljamo, Ulla-Mari Kinnunen, Anneli Ensio 28.2.2012 FinCC-seminaari Käyttäjäoppaan tarkoitus on auttaa hoitajaa kirjaamaan sähköiseen

Lisätiedot

Hermovauriokivun tunnistaminen. Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Hermovauriokivun tunnistaminen. Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto Hermovauriokivun tunnistaminen Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kipu IASP (Kansainvälinen kuvuntutkimusyhdistys): Kipu on epämiellyttävä sensorinen tai emotionaalinen kokemus,

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Käytä asteikkoa ilmaistaksesi tuntemuksen vaikeusastetta. Merkitse vain yksi pallo viikkoa kohden.

Käytä asteikkoa ilmaistaksesi tuntemuksen vaikeusastetta. Merkitse vain yksi pallo viikkoa kohden. Primaarinen biliaarinen kolangiitti, aikaisemmin primaarinen biliaarinen kirroosi (PBC), on harvinainen maksasairaus, joka saattaa joskus olla oireeton. Kun merkkejä ja oireita PBC:stä esiintyy, niiden

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Laatu- ja potilasturvallisuus suunnitelma Olli Väisänen, LT Ylilääkäri THL POTILASTURVALLISUUS Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

HUS-malli painehaavojen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy

HUS-malli painehaavojen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy HUS-malli painehaavojen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy 13.1.2016 ja 3.2.2016 Vuokko Pihlainen Hus-materiaali Anniina Heikkilä, kehittämispäällikkö, HUS HUS-malli Testanneet kahta toimintamallia Laaja

Lisätiedot

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Hoitoalue ja hoitoalueella olevat laitteet

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan ohjaus

Rintasyöpäpotilaan ohjaus Rintasyöpäpotilaan ohjaus Lähete rintarauhaskirurgian yksikköön - mammografia,uä ja PNB oltava tehty - kuvat ja patologin vastaukset lähetteen mukaan! - potilaalle ilmoitettu diagnoosi - potilaalle rintasyöpähoitajan

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus metsätaloudessa. Tiivistelmä Tammikuu-2005

Työvoiman saatavuus metsätaloudessa. Tiivistelmä Tammikuu-2005 Työvoiman saatavuus metsätaloudessa Tiivistelmä Tammikuu-25 All rights reserved. No part of this report may be reproduced in any form or by any means without permission in writing from Jaakko Pöyry Consulting.

Lisätiedot

Oikeutusoppaan esittelyä

Oikeutusoppaan esittelyä Oikeutusoppaan esittelyä Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Tarkastaja, STUK 11.2.2015 Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille (STUK opastaa / maaliskuu

Lisätiedot

Produktguide Mabs LIIKKUVAMPAAN ELÄMÄÄN.

Produktguide Mabs LIIKKUVAMPAAN ELÄMÄÄN. Produktguide Mabs LIIKKUVAMPAAN ELÄMÄÄN. Tukisukat eli kompressiosukat ovat tutkittu ja dokumentoitu menetelmä jalkojen verenkierron parantamiseen. Useimmat yhdistävät tukisukat ikääntyneiden ihmisten

Lisätiedot

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio 1 2.6.2006 Rahoituksen haku Akatemiasta Uudet hakuajat Sähköinen asiointi Uudet hakuohjeet Hakemus Hakulomake Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

25.03.2015 Eija Kalso, LKT, professori

25.03.2015 Eija Kalso, LKT, professori XII Terveydenhuollon laatupäivä Vaikuttavia kohtaamisia ja tehokkaita toimintamalleja Lääkäin dilemma: tutkimusta ja yksilöllisiä valintoja vai liukuhihnaa ja byrokratiaa 25.03.2015 Eija Kalso, LKT, professori

Lisätiedot

Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä

Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Mika Lauhde Vice President, Government Relations and Business Development SSH Communications Security

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT

TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT Heli Ruokamo, KT Varadekaani, Professori, Kasvatustieteiden tiedekunta Johtaja, Mediapedagogiikkakeskus Lapin yliopisto Sairaalakirjastopäivät,

Lisätiedot

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin:

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin: TENS 2-kanavainen Sähköstimulaatio on oikein käytettynä turvallinen hoitomenetelmä. Laite soveltuu erinomaisesti myös kotikäyttöön, sillä sen sähkövirran tehokkuus on alhainen. Stimulaattori on tyylikäs

Lisätiedot

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 8.5.2012 Tampere Kristian Wahlbeck kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi Uuden paradigman nousu Vaikuttava edistävä ja

Lisätiedot

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä Sorbact-geeliverkko säärihaavalla Haavapotilas on iäkäs rouva, jolla vasemmassa jalassa krooninen säärihaava. Potilas hoitanut haavaansa itse kotona, mutta voinnin huonontumisen, lisääntyneen haavaerityksen

Lisätiedot

Negatiivisen toimintakulttuurin tunnistaminen

Negatiivisen toimintakulttuurin tunnistaminen Negatiivisen toimintakulttuurin tunnistaminen Riitta Aejmelaeus Ylilääkäri 26.8.2015 Riitta Aejmelaeus 1 Stafford Hospital Herätti valvovien viranomaisten huomion lukuisten yksittäisten ja julkisten yhteydenottojen

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet

Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet Liite IV Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Tieteelliset

Lisätiedot

Tutkimuksesta vastaavan henkilön eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta. Tapani Keränen TAYS

Tutkimuksesta vastaavan henkilön eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta. Tapani Keränen TAYS eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta Tapani Keränen TAYS eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta: perusteet Tutkimuksesta vastaavan henkilön (TVH) tulee havaita ja arvioida tutkimukseen liittyvät eettiset

Lisätiedot

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ MEDIVIR LEHDISTÖMATERIAALI Lisätietoja: Tuovi Kukkola, Cocomms Oy, puh. 050 346 2019, tuovi.kukkola@cocomms.com Lehdistökuvia voi ladata osoitteesta www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Lisätiedot

Lisähoitoa. Dansac-tarvikkeet. Dedicated to Stoma Care

Lisähoitoa. Dansac-tarvikkeet. Dedicated to Stoma Care Lisähoitoa Dedicated to Stoma Care Johdanto Sisältö Me Dansacilla olemme omistautuneet kehittämään ainutlaatuisia avannepusseja ja ihonsuojalevyjä, joiden avulla autamme parantamaan avannepotilaiden elämänlaatua.

Lisätiedot

ARVOKASTA VUODEPOTILAIDEN KÄSITTELYÄ. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 VALUE IN CARING

ARVOKASTA VUODEPOTILAIDEN KÄSITTELYÄ. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 VALUE IN CARING R ARVOKASTA VUODEPOTILAIDEN KÄSITTELYÄ Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 VALUE IN CARING R VENDLET-JÄRJESTELMÄN TOIMINTA VENDLET on sähkötoiminen

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla 1(5) Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla Yleistä Sairaalaympäristössä mikrobien keskeisin tartuntareitti on kosketustartunta.

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

LENE-menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa. Riitta Valtonen

LENE-menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa. Riitta Valtonen LENE-menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa Riitta Valtonen 1 Lene Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio neuvolan terveydenhoitajien ja lääkäreiden työväline lapsen kehityksen arvioinnissa

Lisätiedot

Tietojärjestelmien tuottamien hälytysten käyttö infektiopotilaiden hoitopäätöksissä

Tietojärjestelmien tuottamien hälytysten käyttö infektiopotilaiden hoitopäätöksissä Tietojärjestelmien tuottamien hälytysten käyttö infektiopotilaiden hoitopäätöksissä Infektiolääkäri Sakari Vuorinen Terveydenhuollon ATK-päivät 30.05.2006 klo 10-10.30 Terveydenhuollossa 3 erilaista infektioista

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

ASSQ 4/21/2009 AUTISMISPEKTRI. Viralliset suomenkieliset käännökset AUTISMISPEKTRIN KEHITYSHÄIRIÖIDEN TUTKIMUSMENETELMÄT.

ASSQ 4/21/2009 AUTISMISPEKTRI. Viralliset suomenkieliset käännökset AUTISMISPEKTRIN KEHITYSHÄIRIÖIDEN TUTKIMUSMENETELMÄT. AUTISMISPEKTRIN KEHITYSHÄIRIÖIDEN TUTKIMUSMENETELMÄT AUTISMISPEKTRI 1. Poikkeava ja/tai puutteellinen sosiaalinen vuorovaikutus 2. Poikkeava ja/tai puutteellinen kommunikaatio Marja-Leena Mattila Lastentautien

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot