Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta"

Transkriptio

1 Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta

2 Copyright National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance ISBN-10: X ISBN-13: First published 2009 Second edition published 2014 Published by Cambridge Media on behalf of National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. All rights reserved. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research or review, as permitted under the Copyright Act, no part may be reproduced or copied in any form or by any means without written permission. Requests to reproduce information can be ed to Tekstin lainaaminen (lähdeviite): National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Australia; Vastuunrajaus: Tämän Tiivistelmän suosituksesta ovat laatineet National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel ja Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Se edustaa kattavaa näyttöä painehaavojen arvioinnista, diagnostiikasta, ehkäisystä ja hoidosta perustuen parhaaseen saatavilla olevaan kirjallisuuteen. Tämän Tiivistelmän suositukset ovat yleisohjeita asianmukaisiin hoitokäytäntöihin, joita terveydenhuollon ammattilaisten tulee toteuttaa kliinisen harkintansa perusteella kussakin yksittäisessä tapauksessa huomioiden potilaan henkilökohtaiset mieltymykset sekä käytettävissä olevat resurssit. Suosituksia tulisi toteuttaa yhteistyössä potilaan itsemääräämisoikeutta ja kulttuuritaustaa kunnioittaen sekä potilasturvallisuus huomioiden. Käännös: Nämä näyttöön perustuvat suositukset ovat kehittäneet National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) ja Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Käännös on toteutettu NPUAP, EPUAP ja PPPIA laatimien ohjeiden mukaisesti. Kuitenkaan NPUAP, EPUAP tai PPPIA eivät ole vastuussa Tiivistelmä suosituksesta käännöksen oikeellisuudesta. Tämän Tiivistelmän suosituksesta tekstiä lainattaessa käytä lähdeviitteenä Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta. Lisäksi alkuperäinen lähdemerkintä kohdasta Tekstin lainaaminen (lähdeviite). Suomenkielisen käännöksen toteuttivat Suomen Haavanhoitoyhdistys ry ja auktorisoitu kielenkääntäjä: Heli Kavola, LT, Plastiikkakirurgian erikoislääkäri, SHHY Maarit Ahtiala, Sh, Auktorisoitu haavahoitaja, SHHY, EPUAP Trustee Leena Berg, LT, Plastiikkakirurgian erikoislääkäri, SHHY Piia-Sisko Grek-Stjernberg, Sh AMK, Auktorisoitu haavahoitaja, SHHY Riitta Kaarina Kankkunen, Auktorisoitu kielenkääntäjä Clinical Practice Guidelinen englanninkielisen version painettuja kopioita on saatavilla seuraavilla Internetsivuilla olevien linkkien kautta: NPUAP website: EPUAP website: Australian Wound Management Association (AWMA) website: Hong Kong Enterostomal Therapist Society website: New Zealand Wound Care Society (NZWCS) website: Wound Healing Society Singapore website: International Pressure Ulcer Guideline website:

3 TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA JOHDANTO JOHDANTO Esipuhe Tiivistelmä suosituksesta (Quick Reference Guide) on yhteenveto painehaavojen näyttöön perustuvista ehkäisy- ja hoitosuosituksista. Tätä kattavampi Clinical Practice Guideline on yksityiskohtainen analyysi ja pohdinta käytettävissä olevasta tutkimustiedosta, kriittinen arviointi alalla vallitsevista käsityksistä, tiedosta ja asiantuntija-arvioista sekä ohjeiden laadinnassa käytettyjen menetelmien kuvaus. Tiivistelmä suosituksesta on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille, jotka tarvitsevat nopeasti tietoa hoitaessaan potilaita. Oppaan käyttäjien ei tule toimia pelkästään Tiivistelmän tarjoamien poimintojen varassa. Tiivistelmän ensimmäinen painos kehitettiin Yhdysvaltain kansallisen painehaava-asiantuntijaneuvoston (NPUAP) ja Euroopan painehaava-asiantuntijaneuvoston (EPUAP) nelivuotisena yhteistyönä. Tiivistelmän toiseen painokseen on NPUAPn ja EPUAPn lisäksi osallistunut myös Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Kansainvälisen yhteistyön tarkoituksena oli kehittää painehaavojen ehkäisylle ja hoidolle näyttöön perustuvia suosituksia, joita terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää kaikkialla maailmassa. Saatavilla olevien tutkimusten valintaan ja arviointiin käytettiin täsmällistä tieteellistä metodologiaa. Vahvan näytön puuttuessa suositusten tekemiseen käytettiin asiantuntija-arvioita (joita usein tukivat epäsuora näyttö ja muut suositukset). Suositusten luonnokset ja niitä tukeva näyttö olivat 986 henkilön ja organisaation saatavilla, jotka oli kutsuttu mukaan eri puolilta maailmaa. Lopullinen suositus perustuu tutkimuksiin sekä NPUAPn, EPUAPn, PPPIAn ja kansainvälisten sidosryhmien yhteiseen tietämykseen. Tiivistelmän toisessa painoksessa käytettiin konsensusäänestystä (GRADE) kunkin suosituksen painoarvon osoittamiseen. Suosituksen painoarvo määräytyy sen mahdollisuudesta parantaa potilashoidon tuloksia. Terveydenhuollon ammattilaiselle painoarvo osoittaa, että hän voi luottaa suositukseen ja että siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa ja sitä voidaan käyttää apuna painehaavainterventioiden priorisoinnissa. Clinical Practice Guidelinen englanninkielisen version painettuja kopioita on saatavilla seuraavilla Internetsivuilla olevien linkkien kautta: NPUAP website: EPUAP website: Australian Wound Management Association (AWMA) website: Hong Kong Enterostomal Therapist Society website: New Zealand Wound Care Society (NZWCS) website: Wound Healing Society Singapore website: International Pressure Ulcer Guideline website: Tekstin lainaaminen NPUAP, EPUAP ja PPPIA toivovat, että suositusta käytetään ja sovelletaan kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla. Lainauksissa tulee merkitä alkuperäinen lähde seuraavassa muodossa: National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; Suosituksen käytön rajoitukset ja asianmukainen käyttö Suositukset ovat systemaattisesti laadittuja lausuntoja. Niiden tarkoituksena on auttaa terveydenhuollon ammattilaisia valitsemaan potilaalle kussakin tilanteessa sopiva hoito. Suositukset eivät välttämättä päde kaikissa hoitotilanteissa. Päätöksen jonkin tietyn suosituksen noudattamisesta tekee terveydenhuollon ammattilainen käytettävissä olevien resurssien ja yksittäisen potilaan tilanteen mukaan. Mitään tässä suosituksessa sanottua ei tule pitää lääketieteellisenä ohjeena yksittäisissä tapauksissa. NPUAP/EPUAP/PPPIA

4 JOHDANTO TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA Tämän suosituksen laadinnassa käytetyn tarkan metodologian perusteella suosituksen kehitystyöryhmän jäsenet uskovat, että suositusta tukeva tutkimus on luotettavaa ja paikkansapitävää. Tätä asiakirjaa laadittaessa on pyritty kriittisesti arvioimaan sen sisältämä tutkimustieto kaikin mahdollisin tavoin. Se ei kuitenkaan takaa käytettyjen yksittäisten tutkimusten luotettavuutta ja oikeellisuutta. Tämä suositus on tarkoitettu ainoastaan koulutusta ja tiedonsaantia varten. Tämä suositus sisältää tietoa, joka oli julkaisuajankohtana oikeaa. Tutkimus ja teknologia kehittyvät nopeasti, ja sen vuoksi tässä esitetyt suositukset eivät ehkä vastaa tulevaisuuden kehitystä. Terveydenhuollon ammattilaisella on vastuu pitää yllä omaa tietämystään tutkimuksista ja teknologisesta kehityksestä, jotka saattavat vaikuttaa käytännön työssä tehtyihin päätöksiin. Tuotteista käytetään geneerisiä nimiä. Tämä suositus ei sisällä mitään, mikä olisi katsottava jonkin tietyn tuotteen suosimiseksi. Mitään tässä suosituksessa olevaa ei ole tarkoitettu koodausstandardien tai korvaussäännösten ohjeiksi. Suosituksen tarkoituksena ei ole antaa tuotteiden ja laitteiden täydellistä turvallisuus- ja käyttöohjeistoa, mutta mukaan on otettu yleisesti saatavilla olevia turvallisuus- ja käyttöohjeita. Hyödynnetyissä tutkimuksissa raportoidut haittatapahtumat on kerrottu näyttöyhteenvedoissa ja varoituksissa. Kaikkia tuotteita tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarkoitus ja laajuus Tämän suosituksen tavoitteena on esittää näyttöön perustuvia painehaavojen ehkäisy- ja hoitosuosituksia joita terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää maailmanlaajuisesti. Painehaavojen ehkäisysuositusten tarkoitus on ohjata näyttöön perustuvaa hoitoa estämään painehaavojen syntymistä. Painehaavojen hoitosuositusten tarkoituksena on antaa näyttöön perustuvaa ohjausta tehokkaimmista painehaavojen paranemista edistävistä hoitomuodoista. Suositus on tarkoitettu kaikkien niiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, jotka osallistuvat painehaavoille alttiiden potilaiden tai painehaavapotilaiden hoitoon kliinisestä erikoisalasta riippumatta. Suositus on tarkoitettu sovellettavaksi kaikilla hoitoportaan tasoilla: sairaaloissa, kuntoutuksessa, pitkäaikaishoidossa sekä kotisairaanhoidossa. Suosituksen katsotaan soveltuvan kaikille potilaille diagnooseista tai hoidon tarpeista riippumatta, ellei toisin mainita. Erityisryhmät-osassa käsitellään potilasryhmiä, joilla on erityistarpeita, esimerkiksi palliatiivisessa hoidossa olevat, tehohoito-, lapsi- ja leikkauspotilaat, ylipainoiset potilaat, selkäydinvammautuneet ja iäkkäät potilaat. Lisäksi potilaat, joilla on riski saada painehaava tai heillä on jo todettu painehaava voivat käyttää suositusta tiedonlähteenä mahdollisista painehaavojen ehkäisy- ja hoitomenetelmistä. Limakalvojen painehaavojen ehkäisy ja hoito eivät sisälly tähän suositukseen. Suosituksen kehitystyö Metodologinen prosessi on esitetty kokonaisuudessaan Clinical Practice Guidelines-oppaassa. Yhdysvaltain kansallinen painehaava-asiantuntijaneuvosto (NPUAP), Euroopan painehaava-asiantuntijaneuvosto (EPUAP) ja Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) päivittivät yhteistyössä painehaavojen ehkäisy- ja hoitosuositukset ja yhdistivät näiden kahden erillisen suosituksen aikaisemmat versiot nyt yhdeksi kattavaksi kliinisen käytännön suositukseksi. Suosituksen on laatinut moniammatillinen kehitystyöryhmä (GDG, Guideline Development Group) sekä lukuisat pientyöryhmät (SWG, Small Working Group), joissa jokaisessa oli kaikki kolme kehitysorganisaatiota (NPUAP, EPUAP, PPPIA) edustettuina. Suosituksen kehitysprosessin ensimmäinen vaihe oli uuden tutkimusnäytön löytäminen. Moniammatillinen kehitystyöryhmä teetti kattavan kirjallisuuskatsauksen painehaavojen ehkäisystä ja hoidosta käyttäen useita sähköisiä tietokantoja ja tunnisteherkkää hakustrategiaa. Moniammatillinen kehitystyöryhmä ja menetelmäasiantuntija seuloivat kaikki haetut viitteet ennalta määritettyjen mukaanottokriteerien mukaisesti ja laativat alustavat poimintataulukot. Toisessa vaiheessa haettu tutkimusnäyttö arvioitiin ja tämän jälkeen kokonaiset NPUAP/EPUAP/PPPIA

5 TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA JOHDANTO tutkimusartikkelit jaoteltiin aiheiden mukaan ja jaettiin kullekin pientyöryhmälle. Menetelmäasiantuntijan avulla pientyöryhmien jäsenet arvioivat tutkimusnäyttöä kriittisesti ja määrittivät kullekin tutkimukselle näytön tason käyttäen Sackettin (1997) 1 kuvaamaa luokittelujärjestelmää. Tämän jälkeen näyttötaulukot hiottiin lopulliseen muotoonsa. Seuraava vaihe oli suositusten luonnostelu. Kukin pientyöryhmä teki johtopäätökset saatavilla olevasta tutkimusnäytöstä ja laati sen perusteella suosituksen. Vuoden 2009 ohjeen suositukset tarkastettiin ja uudistettiin uuden tutkimusnäytön sekä tämänhetkisen kertyneen näyttöaineiston perusteella. Aineiston näytönaste määritettiin. Tässä luokituksessa arvioidaan suositusta tukevan kertyneen näytön voimakkuus. Pientyöryhmät kiteyttivät kutakin suositusta tukevan näytön. Moniammatillinen kehitystyöryhmä ja kansainväliset sidosryhmät tarkastivat suositukset ja näytön yhteenvedot moniammatillisen kehitystyöryhmän hyväksymien lopullisten vedosten kanssa. Viimeisessä vaiheessa määriteltiin kunkin suosituslausunnon painoarvo. Kaikki ohjeiden kehitysprosessiin osallistuneita henkilöitä pyydettiin tarkastelemaan jokaista suositusta sekä osallistumaan web-pohjaiseen konsensusäänestykseen, jossa suosituksille annettiin painotukset. Suosituksen painoarvo tarkoittaa sitä, kuinka vahvasti terveydenhuollon ammattilainen voi luottaa kuhunkin suositukseen, kun huomioidaan sitä tukevan näytön voimakkuus; kliiniset riskit vastaan hyödyt; kustannustehokkuus ja yleiset vaikutukset. Suositukset Suositukset ovat systemaattisesti laadittuja lausuntoja. Niiden tarkoituksena on auttaa terveydenhuollon ammattilaisia valitsemaan potilaalle kussakin tilanteessa sopiva hoito. Suositukset eivät välttämättä päde kaikissa hoitotilanteissa Tämä suositus on yleisohje asianmukaisiin hoitokäytäntöihin, joita terveydenhuollon ammattilaisten tulee toteuttaa kliinisen harkintansa perusteella kussakin yksittäisessä tapauksessa huomioiden potilaan henkilökohtaiset mieltymykset sekä käytettävissä olevat resurssit. Suosituksia tulisi toteuttaa yhteistyössä potilaan itsemääräämisoikeutta ja kulttuuritaustaa kunnioittaen sekä potilasturvallisuus huomioiden. Suosituksessa annettuja ohjeistuksia ei tule pitää lääketieteellisinä määräyksinä yksittäisissä tapauksissa. Suositus on tarkoitettu vain koulutusta ja tiedonsaantia varten. Tuotteista käytetään geneerisiä nimiä. Ohje ei sisällä mitään, mikä olisi katsottavissa jonkin tietyn tuotteen suosimiseksi. Näytön tasot, näytön asteet ja suositusten painoarvo Metodologian täydellinen kuvaus on saatavilla Clinical Practice Guideline-oppaasta. Yksittäiset tutkimukset luokiteltiin tutkimusasetelman ja laadun mukaan ja niille määritettiin näytön taso Sackettin (1989) 2 kuvaaman luokittelujärjestelmän mukaisesti. Näytön tasot Taso 1 Interventiotutkimukset Diagnostiset tutkimukset Prognostiset tutkimukset Satunnaistetut tutkimukset, Systemaattinen katsaus Systemaattinen katsaus joissa on selkeät tulokset ja korkealaatuisista (poikkileikkaus-) laadunarviointivälineiden vähäinen virheen riski TAI tutkimuksista sellaisten mukaan korkealaatuisista systemaattinen laadunarviointivälineiden mukaan, prospektiivisista (pitkittäis-) kirjallisuuskatsaus tai metaanalyysi Cochrane- viitestandardi ja sokkouttaminen. joissa on yhdenmukainen kohorttitutkimuksista. metodologian mukaan tai täyttää AMSTARarviointityökalusta ainakin yhdeksän yhdestätoista laatukriteeristä. NPUAP/EPUAP/PPPIA

6 JOHDANTO TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA Taso 2 Taso 3 Taso 4 Satunnaistetut tutkimukset, joiden tulokset ovat epävarmoja ja virheen mahdollisuus on kohtalaisesta korkeaan. Satunnaistamattomia tutkimuksia, joissa on rinnakkainen tai samanaikainen vertailuryhmä. Satunnaistamaton tutkimus, jossa on vertailuryhmänä tutkimuksen ajankohtaa vanhempi vertailuryhmä. Taso 5 Tapaussarja ilman vertailuryhmää. Koehenkilöiden määrä ilmoitettu. Yksittäisiä korkeatasoisia (poikkileikkaus-) tutkimuksia sellaisten laadunarviointivälineiden mukaan, joissa on yhdenmukainen viitestandardi ja perättäisten henkilöiden sokkoutus. Ei-perättäisiä tutkimuksia tai tutkimuksia, joissa ei ole yhdenmukaista viitestandardia. Tapaus-verrokkitutkimuksia huono/ei-riippumaton viitestandardi. tai Mekanismeihin perustuva päättely, diagnostista osuvuutta selvittävä tutkimus (ei viitestandardia). Prospektiivinen kohorttitutkimus. Prognostisten tekijöiden analyysi yhden ryhmän koehenkilöistä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa. Tapaustutkimuksia tai tapausverrokkitutkimuksia tai huonolaatuinen prognostinen kohorttitutkimus, retrospektiivinen kohorttitutkimus. Ei sovellettavissa. Kutakin suositusta tukevalle kertyneelle näytölle annettiin Näytön aste. Konsensusäänestys (GRADE) prosessiin osallistuivat kaikki asiantuntijat, jotka olivat muodollisesti mukana suosituksen kehitystyössä, ja prosessilla saatiin Suosituksen painoarvo, joka osoittaa, miten vahvasti terveydenhuollon ammattilainen voi luottaa, että suositeltu käytäntö parantaa hoitotuloksia (eli että siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa). Suosituksen painoarvon tavoitteena on auttaa terveydenhuollon ammattilaisia priorisoimaan interventioita. Näytön aste A Suositusta tukee suora tieteellinen näyttö, joka on saatu hyvin suunnitelluista ja toteutetuista kontrolloiduista tutkimuksista ihmisten painehaavoista (tai ihmisistä, joilla on riski saada painehaava). Tutkimuksesta saadaan tilastollisia tuloksia, jotka johdonmukaisesti tukevat ohjetta. (Edellytetään ensimmäisen tason tutkimuksia.) B Suositusta tukee suora tieteellinen näyttö, joka on saatu hyvin suunnitelluista ja toteutetuista tapaussarjoista, jotka on tehty ihmisten painehaavoista (tai ihmisistä, joilla on riski saada painehaava. Sarjoista saadaan tilastollisia tuloksia, jotka johdonmukaisesti tukevat ohjetta. (2., 3., 4. ja 5. tason tutkimuksia). C Suositusta tukevat epäsuora näyttö (esimerkiksi tutkimukset, jotka on tehty terveille ihmisille tai muista kroonisista haavoista kärsiville ihmisille, tai sitä tukevat eläinkokeista saadut tulokset) ja/tai asiantuntijoiden mielipiteet. Suosituksen painoarvo Vahva suositus: ehdottomasti tee näin Heikko suositus: tee ehkä näin Ei erityistä suositusta Lievä kielto: älä ehkä tee näin Vahva kielto: ehdottomasti älä tee näin NPUAP/EPUAP/PPPIA

7 TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA JOHDANTO SISÄLTÖ Esipuhe.. 1 Tekstin lainaaminen Suosituksen käytön rajoitukset ja asianmukainen käyttö. 1 Tarkoitus ja laajuus Suosituksen kehitystyö 2 Suositukset 3 Näytön tasot, näytön asteet ja suositusten painoarvo. 3 Suosituksen kehittäjät. 6 Kiitokset. 8 Kiitos sponsoreille.. 9 Tausta Painehaavojen esiintyvyys ja ilmaantuvuus.. 10 NPUAPn/EPUAPn kansainvälinen painehaavojen luokittelujärjestelmä Painehaavojen ehkäisy Riskitekijät ja riskinarviointi.. 13 Ihon ja kudoksen arviointi Ennaltaehkäisevä ihon hoito.. 16 Kehitteillä olevia hoitomuotoja painehaavojen ehkäisyyn. 17 Painehaavojen ehkäisyn ja hoidon interventiot Ravitsemus painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa Asennonmuutokset ja varhainen mobilisaatio.. 22 Asennonmuutokset kantapäiden painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa.. 27 Makuu- ja istuinalustat Lääkinnällisiin välineisiin liittyvät painehaavat 31 Painehaavojen hoito Painehaavojen luokittelu 34 Painehaavojen arviointi ja paranemisen seuranta Kivun arviointi ja hoito Haavan hoito: puhdistaminen.. 40 Haavan hoito: mekaaninen puhdistaminen, debridement Infektion ja biofilmin arviointi ja hoito Sidokset painehaavojen hoidossa. 46 Biologiset sidokset painehaavojen hoidossa Kasvutekijät painehaavojen hoidossa 49 Biofysikaaliset tekijät painehaavojen hoidossa. 50 Painehaavakirurgia Erityisryhmät Bariatriset (ylipainoiset) potilaat 56 Tehohoitopotilaat.. 57 Iäkkäät potilaat 60 Leikkaussalipotilaat Palliatiivisessa hoidossa olevat potilaat.. 63 Lapsipotilaat Selkäydinvammautuneet Suositusten toteuttaminen Edistävät tekijät, esteet ja toteutusstrategia.. 71 Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus Potilaat ja heidän omaisensa 73 Suosituksen laadun mittarit.. 74 Lähteet. 77 NPUAP/EPUAP/PPPIA

8 JOHDANTO TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA SUOSITUKSEN KEHITTÄJÄT Suosituksen kehitystyöryhmä NPUAP Diane Langemo, PhD, RN, FAAN (NPUAP puheenjohtaja) Professor Emeritus, University of North Dakota College of Nursing, Grand Forks, ND, USA Janet Cuddigan, PhD, RN, CWCN, FAAN Associate Professor, University of Nebraska Medical Center College of Nursing, Omaha, NE, USA Laurie McNichol, MSN, RN, GNP, CWOCN, CWON-AP Clinical Nurse Specialist/WOC Nurse, Cone Health, Greensboro, North Carolina, USA Joyce Stechmiller, PhD, ACNP-BC, FAAN Associate Professor and Chair, Adult and Elderly Nursing, University of Florida, College of Nursing, Gainseville, FL, USA EPUAP Lisette Schoonhoven, PhD (EPUAP puheenjohtaja) Senior Researcher Nursing Science, Radboud University Medical Center, Scientific Institute for Quality of Healthcare, Nijmegen, The Netherlands Associate Professor, University of Southampton, Faculty of Health Sciences, UK Michael Clark, PhD Professor in Tissue Viability, Birmingham City University, Birmingham, UK Director, Welsh Wound Network, Welsh Wound Innovation Centre, Pontyclun, Wales, UK Jan Kottner, PhD Scientific Director Clinical Research, Clinical Research Center for Hair and Skin Science, Department of Dermatology and Allergy, Charité-Universitätsmedizin Berlin, Germany Cees Oomens, PhD, Ir Associate Professor, Biomedical Engineering Department, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The Netherlands PPPIA Keryln Carville, PhD, RN (PPPIA puheenjohtaja) Professor, Primary Health Care and Community Nursing, Silver Chain Group and Curtin University, Western Australia, Australia Pamela Mitchell, MN, RN, PGDipWHTR (Wales) Clinical Nurse Consultant, Wound Management, Christchurch Hospital, Christchurch, New Zealand. Siu Ming Susan Law, BScN, MScN, RN, RM, ET Nurse Consultant (Wound Management), Princess Margaret Hospital, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong. Ai Choo Tay, BN, Oncology Nursing, CWS Senior Nurse Clinician, Singapore General Hospital, Singapore, Republic of Singapore. Japanese Society of Pressure Ulcers Observer Takafumi Kadono, MD, PhD Associate Professor, Department of Surgical Science, University of Tokyo, Tokyo, Japan Menetelmäasiantuntija ja päätoimittaja Emily Haesler, BN, PGDipAdvNursing Honorary Associate, Department of Nursing and Midwifery, La Trobe University, Victoria, Australia Visiting Fellow, Academic Unit of General Practice, Australian National University, Canberra, Australia Pientyöryhmien jäsenet Tausta Etiologia: Cees Oomens (Leader), David Brienza, Laura Edsberg, Amit Gefen & Pang Chak Hau Painehaavojen esiintyvyys ja ilmaantuvuus: Catherine Ratliff (Leader), Yufitriana Amir, Margaret Birdsong, Chang Yee Yee, Emily Haesler Zena Moore & Lin Perry Painehaavojen ehkäisy Riskitekijät ja riskinarviointi: Jane Nixon (Leader), Katrin Balzer, Virginia Capasso, Janet Cuddigan, Ann Marie Dunk, Claudia Gorecki, Nancy Stotts & Aamir Siddiqui Ihon ja kudoksen arviointi: Emily Haesler (Leader), Carina Bååth, Margaret Edmondson, Emil Schmidt & Ai Choo Tay Ennaltaehkäisevä ihon hoito: Emily Haesler Kehitteillä olevia hoitomuotoja painehaavojen ehkäisyyn: Kerrie Coleman (Leader), Teresa Conner-Kerr, Susan Law, Anna Polak, Pamela Scarborough & Jakub Taradaj NPUAP/EPUAP/PPPIA

9 TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA JOHDANTO Painehaavojen ehkäisyn ja hoidon interventiot Ravitsemus painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa: Jos Schols (Leader), Mary Ellen Posthauer, Merrilyn Banks, Judith Meijers, Nancy Munoz & Susan Nelan Asennonmuutokset ja varhainen mobilisaatio: Zena Moore (Leader), Barbara Braden, Jill Trelease & Tracey Yap Asennonmuutokset kantapäiden painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa: Zena Moore (Leader), Barbara Braden, Jill Trelease & Tracey Yap Patjat/alustat: Clarissa Young (Leader), David Brienza, Joyce Black, Sandra Dean, Liesbet Demarré, Lena Gunningberg & Cathy Young Lääkinnällisiin välineisiin liittyvät painehaavat: Jill Cox (Leader), Liesbet Demarré, Tracy Nowicki & Ray Samuriwo Painehaavojen hoito Painehaavojen luokittelu: Emily Haesler (Leader), Carina Bååth, Margaret Edmondson, Emil Schmidt & Ai Choo Tay Painehaavojen arviointi ja paranemisen seuranta: Kerrie Coleman (Leader), Elizabeth Ong Choo Eng, Michelle Lee, Amir Siddiqui, Mary Sieggreen Kivun arviointi ja hoito: Carrie Sussman (Leader), Jane Nixon & Jan Wright Haavan hoito: puhdistaminen: Nicoletta Frescos (Leader), Mona Baharestani, Catherine Ratliff, Sue Templeton, Martin van Leen & David Voegeli Haavan hoito: mekaaninen puhdistaminen: Sue Templeton (Leader), Mona Baharestani, Nicoletta Frescos, Catherine Ratliff, Martin van Leen & David Voegeli Infektion ja biofilmin arviointi ja hoito: Judith Barker (Leader), Virginia Capasso, Erik de Laat & Wan Yin Ping Sidokset painehaavojen hoidossa: Erik de Laat (Leader), Michelle Deppisch, Margaret Goldberg, Yanting Quek & Jan Rice Biologiset sidokset painehaavojen hoidossa: Laura Edsberg (Leader), Kumal Rajpaul & Colin Song Kasvutekijät painehaavojen hoidossa: Laura Edsberg (Leader), Kumal Rajpaul & Colin Song Biofysikaaliset tekijät painehaavojen hoidossa: Kerrie Coleman (Leader), Teresa Conner-Kerr, Anna Polak, Pamela Scarborough, Maria ten Hove & Jakub Taradaj Painehaavakirurgia: Aamir Siddiqui (Leader), Emily Haesler & Kok Yee Onn Erityisryhmät Bariatriset (ylipainoiset) potilaat: Mary Ellen Posthauer (Leader), Jeannie Donnelly & Tracy Nowicki Tehohoitopotilaat: Jill Cox (Co-leader), Ang Shin Yuh (Co-leader), Maarit Ahtiala, Paulo Alves, & Alison Stockley Iäkkääät potilaat: Tracey Yap (Leader), Jill Campbell, Emily Haesler & Susan Kennerly Leikkaussalipotilaat: David Huber (Leader), Steven Black, Ray Samuriwo, Susie Scott-Williams & Geert Vanwalleghem Palliatiivisessa hoidossa olevat potilaat: Trudie Young (Leader), Wayne Naylor & Aletha Tippett Lapsipotilaat: Emily Haesler, Mona Baharestani, Carmel Boylan, Holly Kirkland-Walsh & Wong Ka Wai Selkäydinvammautuneet: Emily Haesler (Leader), Amy Darvall, Bernadette McNally & Gillian Pedley Suositusten toteutus Edistävät tekijät, esteet ja toteutusstrategia: Dimitri Beeckman (Leader), Nancy Estocado, Morris Magnan, Joan Webster, Doris Wilborn & Daniel Young Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus: Dimitri Beeckman (Leader), Nancy Estocado, Morris Magnan, Joan Webster, Doris Wilborn & Daniel Young Potilaat ja heidän omaisensa: Nancy Stotts (Leader), Winnie Siu Wah Cheng, Michael Clark, Liesbet Demarré, Rebekah Grigsby & Emil Schmidt Suosituksen laadun mittarit: Ruud Halfens (Leader), Anne Gardner, Heidi Huddleston Cross, Edel Murray, Lorna Semple & Mary Sieggreen Tarvittavaa lisätutkimusta Keryln Carville, Michael Clark, Janet Cuddigan, Emily Haesler, Jan Kottner, Diane Langemo, Susan Law, Laurie McNichol, Pamela Mitchell, Cees Oomens, Lisette Schoonhoven, Joyce Stechmiller, Ai Choo Tay NPUAP/EPUAP/PPPIA

10 JOHDANTO TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA KIITOKSET Kiitos tuesta Erityiskiitokset NPUAPn ja EPUAPn suosituksen moniammatillisen kehitystyöryhmän ja pientyöryhmien jäsenille, jotka olivat mukana laatimassa 2009 julkaistua ensimmäistä painosta. Nykyinen suositus rakentuu tuolloin vuonna 2009 arvioituun ja kiteytettyyn tutkimukseen. Janet Cuddigan, PhD, RN, CWCN, FAAN, väliajan menetelmäasiantuntija (kirjallisuuden päivitys, katsauksen teko ja analysointi vuosien 2009 ja 2012 kehitystyön välisenä aikana) Lisette Schoonhoven, PhD (GDGn pääorganisaattori ja koollekutsuja) Kandis McCafferty, PhD, RNC-OB (alustavat näyttöyhteenvedot) Paul Haesler, BSc(Hons) (web-pohjainen kehitystyö ja IT-tuki) College of Nursing, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA (ammatillinen, organisaatiollinen ja IT-tuki) McGoogan Library, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA (tietokantahakujen ja julkaisujen lukuoikeuksien konsultointi, kaukolainat) Käännökset Seuraavat Clinical Research Center for Hair and Skin Science, Department of Dermatology and Allergy, Charité-Universitätsmedizin Berlin - organisaation edustajat tekivät muiden kuin englanninkielisten tutkimusraporttien käännökset ja tietojen haun: Claudia Richter, MA Vera Kanti, MD Eva Katharina Barbosa Pfannes, PhD Jan Kottner, PhD Sidosryhmät Erityiskiitokset monille sidosryhmien edustajille, jotka kävivät läpi suosituksen laadintaprosessit ja luonnokset. Moniammatillinen kehitystyöryhmä kävi läpi kaikki sidosryhmien kommentit ja teki muutoksia niiden perusteella. Arvostamme kovasti terveydenhuollon ammattilaisia, tutkijoita, kouluttajia ja tuotteiden valmistajia kaikkialla maailmassa, jotka jakoivat asiantuntemuksensa ja antoivat syvällistä kritiikkiä. La Trobe University, Melbourne, Victoria, Australia (tietokantojen ja julkaisujen lukuoikeudet ja kaukolainat) Academic Unit of General Practice, Australian Medical School, Australian National University, Canberra (ammatillinen ja IT-tuki) Erityiskiitokset Emily Haesler, joka teki hienoa työtä kansainvälisessä, kattavassa ja systemaattisessa tutkimuskirjallisuuden katsauksessa sekä tämä uudistetun ja laajennetun painehaavojen ehkäisy- ja hoitosuosituksen kehittämisessä. NPUAP/EPUAP/PPPIA

11 CLINICAL PRACTICE GUIDELINE JOHDANTO KIITOS SPONSOREILLE The National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) ja Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) kiittävät lämpimästi seuraavia henkilöitä ja ryhmiä suosituksen laatimisen ja levittämisen taloudellisesta tuesta. Kaikki lahjoitukset tulivat suosituksen kehitysvaiheen jälkeen, eivätkä ne mitenkään vaikuttaneet suosituksen kehitystyöhön tai lopulliseen sisältöön. Lahjoituksia käytetään suosituksen ja siihen liittyvän koulutusmateriaalin painamiseen ja levittämiseen. Seuraavat yritykset tukivat suosituksen tekoa, julkaisemista ja koulutusta avustuksella, johon ei liittynyt käyttörajoituksia: Diamond Level Sponsors EHOB, Inc. Smith & Nephew PLC Platinum Level Sponsors ArjoHuntleigh Inc. Mölnlycke Health Care Gold Level Sponsors Sage Products LLC NPUAP/EPUAP/PPPIA

12 TAUSTA TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA PAINEHAAVOJEN ESIINTYVYYS JA ILMAANTUVUUS Tutkimussuunnittelun ja raportoinnin tulee olla johdonmukaista, jotta kansainväliset vertailuanalyysit olisivat luotettavia. Erityisesti tutkittaessa painehaavojen ehkäisyohjelmien tehokkuutta tulisi raportoida hoidonaikana syntyneiden painehaavojen ilmaantuvuusluvut. Clinical Practice Guideline sisältää yksityiskohtaisen selvityksen painehaavojen esiintyvyydestä, ilmaantuvuudesta ja hoidonaikaisesta ilmaantuvuudesta. Siinä esitetään myös painehaavojen määrät hoitoportaan eri tasoilla ja eri potilasryhmissä. Suositukset 1. Käytetään tarkkaa tutkimussuunnitelmaa ja johdonmukaisia mitattavia muuttujia tehtäessä tutkimusta painehaavojen esiintyvyydestä ja ilmaantuvuudesta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) Pätevään tutkimukseen tulisi sisältyä: tutkimuspopulaation selkeä määrittely ennen tietojen keräämistä tutkimushavaintoja tekevien tutkijoiden kouluttaminen eri tutkijoiden välisen yhteneväisyyden varmistaminen ihon tarkastukset painehaavojen luokkaa/astetta määritettäessä kaksi tutkijaa yhtä ihon tarkastusta kohti. 2. Vertaillaan tuloksia organisaation sisäisiin, kansallisiin ja/tai kansainvälisiin aineistoihin (käyttäen samanlaista menetelmää), jolloin pystytään luomaan selkeämpi käsitys painehaavojen esiintyvyydestä ja ilmaantuvuudesta. (Näytön aste = C; 3. Käytetään hoidon aikana syntyneiden painehaavojen ilmaantuvuutta (mieluummin kuin pelkkää esiintyvyyttä) arvioitaessa painehaavojen ehkäisyohjelmia. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 4. Esitetään tulokset painehaavariskin riskiluokkien mukaan, kun raportoidaan esiintyvyys- ja ilmaantuvuustutkimuksia. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo= ) 5. Sisällytetään mukaan painehaavojen yleiset anatomiset sijaintipaikat, kun raportoidaan esiintyvyysja ilmaantuvuustutkimuksia. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo= ) 6. Esitetään tulokset luokittain/asteittain ja osoitetaan selvästi, olivatko I luokan/asteen painehaavat mukana vai olivatko ne jätetty pois lopullisista esiintyvyys- ja ilmaantuvuuslaskelmista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 7. Sisällytetään mukaan limakalvojen painehaavat, mutta ei luokitella/määritellä niiden astetta. (Näytön aste = C; NPUAP/EPUAP/PPPIA

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ 19.2.2013 AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ - Hoitotyön suositus SUOSITUKSEN KIRJOITTAJAT Salanterä Sanna, TtT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Methodology Menetelmät ja and käyttäjän user guide opas LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN JA -TOIMENPITEIDEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI Alkuperäinen

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

LASTEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA SAIRAANHOITAJIEN KOKEMANA

LASTEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA SAIRAANHOITAJIEN KOKEMANA LASTEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA SAIRAANHOITAJIEN KOKEMANA Katja Janhunen Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten

Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten Tuuli Pitkänen, Jouni Tourunen, Teemu Kaskela, Jonna Levola ja Antti Holopainen Hankekuvaus

Lisätiedot

Vaikeat PALOVAMMAT IholIItto

Vaikeat PALOVAMMAT IholIItto Vaikeat PALOVAMMAT Iholiitto Sisällys 1. Yleistä palovammoista 4 2. Polikliininen hoito 10 3. Haavanhoito 12 4. Ravitsemus 15 5. Fysio- ja toimintaterapia 16 6. Henkinen tuki 20 7. Sosiaaliturva 25 8.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat Virpi Jylhä Pro gradu tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terveyshallinnon

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 25.4.2008 1 (75) Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Atte Meretoja, Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Markku Kaste European Stroke Organisation suositustyöryhmän

Lisätiedot

AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat

AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat Kuva 1. Lapset seuraavat St. Patric High Schoolin juoksijoita Itenissä Turun ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

NRO 2/2009 17. VSK LOKAKUU 2009. Uusi selkäydinvammaisten asioita ajava yhdistys AKSON ry. perustettu

NRO 2/2009 17. VSK LOKAKUU 2009. Uusi selkäydinvammaisten asioita ajava yhdistys AKSON ry. perustettu NRO 2/2009 17. VSK LOKAKUU 2009 Uusi selkäydinvammaisten asioita ajava yhdistys AKSON ry. perustettu Lisää vapautta ja varmuutta, SpeediCath ja SpeediBag ovat Coloplast A/S:n rekisteröimiä tuotemerkkejä.

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Arviointi työtavaksi

Arviointi työtavaksi Arviointi työtavaksi kokemuksia asiakastyön arvioinnin kehittämisestä Helsingin sosiaalivirastossa Pekka Borg Stina Högnabba Marja-Riitta Kilponen Kaisa Kopisto Pertti Korteniemi Ilkka Paananen Niina Pietilä

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista

Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista DRIVERS on EuroHealthNetin koordinoima ja se on saanut rahoitusta Euroopan

Lisätiedot

Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012

Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012 Projektiraportti Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012 Mat-2.4117 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Toimeksiantaja: Nordic Healthcare Group Projektiryhmä:

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa 1 Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa Suosituksen laatijat: Aalto Anna-Mari, Korpilahti Ulla, Sainio

Lisätiedot

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa MARINA KINNUNEN Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa ACTA WASAENSIA NO 230 LIIKETALOUSTIEDE 94 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT UNIVERSITAS WASAENSIS 2010 Esitarkastajat Professori Pia

Lisätiedot

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9)

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Hyvän käytännön käsite... 2 3. Kriteerien kehittämismahdollisuudet... 3 3.1 Kotimaiset alan yhdistykset...

Lisätiedot

Omaisten osallistuminen muistisairautta sairastavan henkilön hoitoon liittyvään päätöksentekoon laitoshoidossa

Omaisten osallistuminen muistisairautta sairastavan henkilön hoitoon liittyvään päätöksentekoon laitoshoidossa Volume 18 Issue 2 2014 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Omaisten osallistuminen

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot