2007_8lmu.fm Page 1 Wednesday, November 28, :25 PM 8/2007. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2007_8lmu.fm Page 1 Wednesday, November 28, 2007 2:25 PM 8/2007. Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat _8lmu.fm Page 1 Wednesday, November 28, :25 PM 8/2007 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 10 MIETINNÖT YM. 10 ASETETUT TOIMIELIMET 11 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 12 Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 14

2 2007_8lmu.fm Page 2 Wednesday, November 28, :25 PM Momentti 8/2007 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki sijoituspalveluyrityksistä ja siihen liittyvät muutoslait ( /2007) HE 43/2007 vp TaVM 4/2007 Lait tulivat voimaan Laki sijoituspalveluyrityksistä säädettiin ja kumottiin vanha samanniminen laki. Samalla tehtiin muutoksia arvopaperimarkkinalakiin, kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annettuun lakiin ja sijoitusrahastolakiin sekä tarkistettiin useita muita rahoitusmarkkinoiden toimintaa koskevia lakeja. Lainsäädännöllä saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusvälineiden markkinoista (2004/39/EY). Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (912/2007) HE 41/2007 vp StVM 4/2007 Laki tuli voimaan Sairausvakuutuslakia muutettiin siten, että vakuutetulle voidaan korvata matkasta aiheutuneita kustannuksia myös silloin kun kysymyksessä on vakuutetulle kansanterveyslaissa tai erikoissairaanhoitolaissa tarkoitetun hoidon antamisesta naapurivaltiossa vastavuoroisesta sairaan- ja terveydenhoidosta rajaseudulla annetussa laissa tarkoitetulla rajaseudulla. Lisäksi matkakustannusten korvausten perustetta koskevaa säännöstä tarkistettiin vastaamaan uutta taksiliikennelakia ja muuttunutta luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettua lakia. Lisäksi säännöstä täsmennettiin siten, että siitä käy ilmi korvausperuste tilanteissa, joissa kuljetuspalvelu on kilpailutettu. Sairausvakuutuslain ansionmenetyskorvausta koskevia säännöksiä muutettiin vastaamaan tartuntatautilain muuttunutta sanamuotoa ja ottovanhemman vanhempainrahakautta koskevaa säännöstä tarkennettiin siten, että vanhempainrahaa maksetaan kaikissa tilanteissa vähintään laissa säädetyt 200 arkipäivää. Lisäksi lakiin lisättiin nykyistä soveltamiskäytäntöä vastaava säännös, jonka mukaan äidille maksettavan vanhempainpäivärahan määrä pysyy yleensä muuttumattomana koko vanhempainpäivärahakauden. Lakiin tehtiin myös lääkkeiden hintalautakunnan päällikkönä toimivan virkamiehen virkanimikkeen muuttumisesta johtuvat tekniset muutokset. Laki tuloverolain 33a ja 122 :n muuttamisesta, laki varainsiirtoverolain muuttamisesta, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta, laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 4 :n muuttamisesta ja laki verotusmenettelystä annetun lain 17 :n muuttamisesta ( /2007) HE 59/2007 vp VaVM 9/2007 Lait tulivat voimaan Julkisesti noteeratun arvopaperin luovutuksen varainsiirtoverotusta koskevia varainsiirtoverolain ja osakkeen tuottaman osingon tuloverotusta koskevia tuloverolain säännöksiä muutettiin. Lisäksi muutettiin arvopaperien takaisinostosopimukseen ja lainaussopimukseen perustuvaa arvopaperin luovutusta koskevia elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännöksiä, verotusmenettelystä annetun lain sivullisen tiedonantovelvollisuutta koskevaa säännöstä sekä varojen arvostamisesta verotuksessa annettua lakia. Tuloverolain osinkoverotusta koskevia säännöksiä muutettiin siten, että myös yhtiötä, jonka osakkeet on yhtiön suostumuksella otettu rahoitusvälineiden markkinat -direktiivissä tarkoitetun monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Euroopan talousalueella, pidetään julkisesti noteerattuna yhtiönä. Arvopaperien julkisen kaupankäynnin verovapautta koskevia varainsiirtoverolain säännöksiä muutettiin siten, että verovapaus koskee säännellyllä markkinalla noteerattujen arvopaperien lisäksi myös arvopapereita, jotka on yhtiön suostumuksella otettu monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi. Vaatimuksesta, jonka mukaan luovutuksen tulee tapahtua julkisessa kaupankäynnissä, luovuttiin ja verovapauden edellytykset määriteltiin uudelleen. Verovapaus edellyttää, että luovutus tapahtuu arvopaperinvälittäjän välityksin. Laki valtioneuvostosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ja laki eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön ( /2007) HE 54/2007 vp PeVM 3/2007 Lait tulevat voimaan Valtioneuvostosta annettua lakia muutetaan niin, että kauppa- ja teollisuusministeriö ja työministeriö lakkautetaan ja niiden tilalle perustetaan työ- ja elinkeinoministeriö. Laissa eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön, luetellaan ne lait, joissa säädettyjä tehtäviä tulee kuulumaan työ- ja elinkeinoministeriön toimialalle. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta, laki ulkomaalaislain muuttamisesta, laki kansalaisuuslain muuttamisesta, laki ulkomaalaisvirastosta annetun lain muuttamisesta, laki säilöönotettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta, laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 :n muuttamisesta, laki yhdenvertaisuuslain 4 ja 21 :n muuttamisesta, laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä 2

3 2007_8lmu.fm Page 3 Wednesday, November 28, :25 PM rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 ja 28 :n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 ja 19 :n muuttamisesta, laki hätäkeskuslain 8 :n muuttamisesta, laki tullilain 26 ja 28 :n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 ja 19 :n muuttamisesta, laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 24a :n muuttamisesta, laki kansaneläkelain 85 ja 90 :n muuttamisesta, lain ulosottokaaren 3 luvun 70 :n muuttamisesta ja laki eräiden henkilöiden ja virkojen siirtämisestä sisäasiainministeriöön ( / 2007) HE 90/2007 vp PeVM 4/2007 Lait tulevat voimaan Sisäasiainministeriöön muodostetaan maahanmuutosta ja kotoutuksesta vastaava kokonaisuus, johon kuuluvat ulkomaalaisosasto ja sen alaisuudessa Ulkomaalaisvirasto. Työministeriöstä sisäasiainministeriöön siirretään työministeriön politiikkaosaston maahanmuuttopolitiikan tiimin ja toimeenpano-osaston maahanmuutto- ja työlupa-asioiden tiimin tehtävät samoin kuin vähemmistövaltuutetun toimisto ja syrjintälautakunta. Samalla Ulkomaalaisviraston nimi muutetaan Maahanmuuttovirastoksi. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta HE 44/2007 vp VaVM 10/2007 Laki tulee voimaan Yhteisön lainsäädännössä tarkoitettu tuotantotavaroita koskeva vähennyksen oikaisumenettely otetaan käyttöön kiinteistöjen osalta. Kiinteistöinvestointia koskevaa vähennystä tarkistetaan, jos vähennykseen oikeuttava kiinteistön käyttö kasvaa tai vähenee taikka kiinteistö luovutetaan tarkistuskauden aikana. Kiinteistöinvestoinnilla tarkoitetaan kiinteistön uudisrakentamista tai perusparantamista. Tarkistuskausi on kymmenen vuotta. Kiinteistön luovutusten yhteydessä tarkistusoikeus ja -velvollisuus siirtyvät tietyin edellytyksin luovutuksensaajalle. Uusi tarkistusmenettely korvaa nykyiset rakentamispalvelusta tehdyn vähennyksen oikaisemista koskevat oman käytön verotukseen perustuvat säännökset. Lakiin tehdään myös eräitä muita tarkistusmenettelyn käyttöönottoon liittyviä muutoksia. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 111/2007 vp) laiksi yhteismetsälain muuttamisesta Yhteismetsälakiin otetaan säännökset osakaskunnan omistuksessa olevan kiinteistöön kuuluvan alueen liittämisestä yhteismetsään ja hoitokunnan päätöstä koskevasta moiteoikeudesta. Lisäksi lakiin otetaan säännökset maanomistajien sopimukseen perustuvan yhteismetsän jakamisesta osakkaiden kesken. Osakkaan oikeuksien käyttämistä, yhteismetsän eri toimielinten toimivaltaa ja ohjesäännönvaraista luovutusrajoitusta koskevia yhteismetsälain säännöksiä tarkistetaan. Muutoksen tarkoituksena on parantaa yhteismetsien toimintaedellytyksiä kestävän metsätalouden harjoittamismuotona, edistää uusien yhteismetsien perustamista, ehkäistä yhteismetsäosuuksien pirstoutumista ja parantaa osakkaan oikeusturvaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 112/2007 vp) laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslakiin tehdään vastaava hakijan enimmäisikärajan alennus kuin lakiehdotuksessa maatalouden rakennetuista. Korkotukilainoista maksettava vähimmäiskorko alennetaan kahdesta prosentista yhteen prosenttiin vastaavalla tavalla. Lisäksi sama muutos tehdään valtionlainoihin, joita edelleen myönnetään porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain nojalla. Samalla tehdään myös eräitä tukimenettelyä koskevia ja muita teknisiä muutoksia. Muutokset mahdollistavat sekä osarahoitettujen tukien että kansallisesti rahoitettujen tukien myöntöjen jatkamisen vuoden 2008 jälkeenkin. Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muutokset ehdotetaan tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella. Asetus annettaisiin sen jälkeen, kun muutosten yhteensopivuus yhteisön valtiontukisääntöjen kanssa on varmistettu. Esitys (HE 113/2007 vp) laeiksi maatalouden rakennetuista, valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta sekä eräiden maaseudun kehittämiseen liittyvien lakien muuttamisesta Maatalouden rakennetukia koskevan lain soveltamisalaan kuuluvat maatalouden rakenteen parantamiseksi myönnettävät maatilan investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuet. Lakia sovelletaan Euroopan yhteisön osaksi rahoittamaan Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyviin tukiin sekä kokonaan kansallisista varoista rahoitettaviin tukiin. Tarkoituksena on toteuttaa maatalouden rakennetukia koskevan yhteisön lainsäädännön uudistamisesta aiheutuvat muutokset. Maaseutuelinkeinojen rahoituslakiin tehdään maatalouden rakennetukia koskevaan lakiehdotukseen liittyvät sekä eräitä muita ohjelmakaudella myönnettäviä maaseudun kehittämistukia koskevien säädösten antamisesta aiheutuvat muutokset. Laissa säädetään edelleen maatilan perinneympäristön säilyttämiseen ja asunto-olojen parantamiseen myönnettävistä investointituista. Valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoitusta koskevassa laissa säädetään rahoituksen kohteena olevasta toiminnasta sekä maa- ja metsätalousministeriön tehtävistä ja toimivallasta. Rahoituksen myöntämiseen, maksamiseen, tarkastukseen ja takaisinperintään sovelletaan maaseutuelinkeinojen rahoituslain sijaan valtionavustuslain säännöksiä. Maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annettua lakia muutetaan siten, että tuen saajien joukkoa laajennetaan. Jatkossa yritystukea voidaan myöntää myös sellaiselle yhteisölle, joka tarjoaa palveluja yritysten toiminnan kehittämiseen. Hanketukea puolestaan voidaan myöntää jatkossa myös yritykselle. Tarkoituksena on monipuolistaa maaseudun kehittämisen keinovalikoimaa. Lisäksi lakiin tehdään lä- Momentti 3 Momentti 8/2007

4 2007_8lmu.fm Page 4 Wednesday, November 28, :25 PM hinnä teknisluonteisia muutoksia. Maatilatalouden kehittämisrahastosta annettuun lakiin tehdään teknisluonteisia muutoksia, jotka aiheutuvat kuluvalla ohjelmakaudella myönnettäviä maaseudun kehittämisen tukia koskevan lainsäädännön muuttamisesta. Lisäksi varainsiirtoverolakiin tehdään maatalouden rakennetukia koskevan lain antamisesta ja maaseutuelinkeinojen rahoituslain eräiden säännösten kumoamisesta aiheutuvat muutokset. Muutoksen tarkoituksena jatkaa nykyistä järjestelmää, jossa sellainen kiinteistön tai sen osan hankinta, johon on myönnetty maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukainen laina, on varainsiirtoverosta vapaa. Vastaavasti verosta vapaa on ollut sellainen kiinteistön tai sen osan hankinta, johon liittyen luovutuksen saajalle on siirretty edellä tarkoitetun lain tai aikaisemman lainsäädännön mukainen laina. Tällöin on lisäksi edellytetty, että siirron saajalle olisi siirron sijasta voitu myöntää maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukainen laina. Lakiehdotukseen sisältyvät siirtymäsäännökset, joiden tarkoituksena on toteuttaa hallitusti maatalouden rakennetukilainsäädännön uudistamisesta aiheutuvat verovapauden edellytyksiin kohdistuvat seuraukset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Varainsiirtoverolain muuttamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella. Tukijärjestelmä edellyttää Euroopan yhteisöjen komission valtiontukisääntöjen mukaista hyväksyntää. Esitys (HE 114/2007 vp) laiksi rautatielain 26 ja 28 :n muuttamisesta Rautatielakia muutetaan siten, että valtion rataverkosta vastaava Ratahallintokeskus järjestää jatkossa itse liikenteenohjaustoimintojen valtakunnallisen valvonnan, koordinoi alueellista liikenteenohjaustyötä ja ratkaisee liikenteen häiriötilanteita. Muut liikenteenohjauspalvelut Ratahallintokeskus voi edelleen joko järjestää itse tai hankkia ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. VR Osakeyhtiöstä Ratahallintokeskuksen palvelukseen nimitettävän henkilöstön aseman turvaamiseksi lakiin otetaan tätä koskeva säännös. Lakia muutetaan lisäksi siten, että rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta vastaava Rautatievirasto oikeutetaan erityisen painavasta syystä poikkeamaan rautatielain valtuutussäännöksen nojalla antamistaan määräyksistä. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 115/2007 vp) laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Laissa meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta tarkoitettua suoraa tukea myönnetään sellaisille lasti- ja matkustajaaluksille, jotka ovat pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä. Lastialuksia koskeva tuki säilyy pääpiirteissään nykyisen kaltaisena. Matkustajaalusten miehistökustannusten tuki vakinaistetaan täysimääräisenä ja eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikainen maksuvapautus päättyy ja maksuvapauden piiriin kuuluneet erät sisältyvät jatkossa suoraan tukeen. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annettu laki ja eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annettu laki kumotaan. Viiteen muuhun lakiin tehdään vähäisiä muutoksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, kun komissio on hyväksynyt tuen. Esitys (HE 116/2007 vp) laiksi sähkömarkkinalain 3 :n muuttamisesta Sähkömarkkinalain 3 :n pienimuotoisen sähköntuotannon määritelmää muutetaan. Pienimuotoiseksi määritelty sähköntuotanto rajataan laissa sähköntuotantolaitokseen tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostamaan kokonaisuuteen, jonka teho on enintään kaksi megavolttiampeeria. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 117/2007 vp) laiksi ydinenergialain muuttamisesta Ydinenergialain valtuutussäännökset muutetaan perustuslain mukaisiksi. Lisäksi eräät lakia alemmalla tasolla säädetyt ydinturvallisuutta koskevat säännökset, joista perustuslain mukaan on säädettävä lailla, nostetaan lakiin. Lakiin lisätään myös voimakeinojen käyttöä koskevat säännökset ydinenergian käytön turvaamiseksi lainvastaiselta toiminnalta. Ydinaineiden ja muiden ydinalan kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta poistetaan ydinenergialain soveltamisalasta, jolloin siihen automaattisesti sovelletaan kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annettua lakia. Vientivalvonta- ja lupaviranomainen on ulkoasiainministeriö. Ydinenergian käyttöä koskevien lupien ratkaisuvaltaa siirretään kauppa- ja teollisuusministeriöltä Säteilyturvakeskukselle. Ratkaisuvalta siirretään siltä osin, kuin se vielä kuuluu ministeriölle liittyen ydinaineiden ja muiden ydinalan kaksikäyttötuotteiden tuontiin, uraania tai toriumia sisältävän malmin vientiin ja tuontiin sekä ydinjätteiden vientiin ja tuontiin. Lisäksi säädetään, että ydinjätehuollon suunnitelmien päivittämisja tarkastusmenettely toimeenpannaan jatkossa kolmen vuoden välein nykyisen vuosittaisen menettelyn sijaan. Samalla ydinjätehuollon kustannuksiin varautumista koskeva ministeriön päätöksenteko kuulemismenettelyineen toimeenpannaan jatkossa kolmen vuoden välein nykyisen vuosittaisen menettelyn sijaan. Laki on pääosin tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 118/2007 vp) laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 2004/108/EY pannaan täytäntöön. Direktiivi koskee laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta. Lain tavoitteena on varmistaa, että laitteistojen sähkömagneettinen yhteensopivuus on tasoltaan riittävä. Direktiivin edellyttämien lainmuutosten lisäksi eräitä sähköturvallisuusviranomaisen toimivaltuuksia täsmennetään. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 119/2007 vp) laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Toimeentulotuesta annettuun lakiin kirjataan määräajat toimeentulotukiasioiden käsittelylle. Tavoitteena on, että kaikissa kunnissa toimeentulotukipäätöksen saisi ilman viivytystä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen tekemisestä. Kiireellisessä tilanteessa päätös olisi tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Päätös olisi myös pantava täytäntöön viivytyksettä. Asiakkaan tulisi päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kans- 4

5 2007_8lmu.fm Page 5 Wednesday, November 28, :25 PM sa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun asiakas on tätä pyytänyt. Lisäksi perustoimeentulotuen valtionosuuden ennakkojen tarkistusraja alennetaan nykyisestä 10 prosentista viiteen prosenttiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 120/2007 vp) laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaan kuntien elatustuen myöntämistä ja maksamista sekä elatusavun perintää koskevat tehtävät siirretään valtion järjestettäväksi ja rahoitettavaksi. Siirron on tarkoitus tapahtua viimeistään vuoden 2009 alussa, josta lukien edellä mainituista tehtävistä vastaa Kansaneläkelaitos. Elatusturvaa koskevia asiakastietoja tarvitaan elatustuen toimeenpanoon ja elatusavun perintään valmistautumiseksi. Kansaneläkelaitoksen on valmistauduttava uuteen tehtäväänsä muun muassa rakentamalla tietojärjestelmä, johon elatustuen toimeenpanossa tarvittavat asiakastiedot siirretään kunnista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 121/2007 vp) laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että julkisia terveyspalveluja antaville terveyskeskuksille ja sairaaloille korvataan valtion varoista kustannukset, jotka ovat syntyneet muualla kuin Suomessa vakuutetulle henkilölle tai hänen perheenjäsenelleen annetusta sairaanhoidosta silloin, kun hoito on annettu EY-lainsäädännön tai muun Suomen tekemän sosiaaliturva- tai sairaanhoitosopimuksen perusteella. Kansaneläkelaitos huolehtii kyseisistä sairaanhoidon kustannusten korvaamiseen liittyvistä tehtävistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Julkisia terveyspalveluita antaville yksiköille korvataan kustannukset, jotka ovat syntyneet tai sen jälkeen. Esitys (HE 122/2007 vp) laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 :n muuttamisesta Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että sovitellun työttömyysetuuden enimmäismaksuajan täyttymisen estämättä soviteltua työttömyysetuutta voidaan myöntää saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 123/2007 vp) laiksi työttömyyskassalain 27 :n muuttamisesta Työttömyyskassalakia muutetaan siten, että sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätökset työttömyyskassojen maksamien etuuksien valtionosuudesta ja työttömyysvakuutusrahaston osuudesta sekä hallintokuluihin kohdistuvista osuuksista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 124/2007 vp) laiksi henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta Pääomayhtiöiden rajat ylittävistä sulautumisista annetun direktiivin (2005/56/EY) kansallinen täytäntöönpano henkilöstön hallintoedustuksen osalta tehdään muuttamalla lakia henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 125/2007 vp) laeiksi työsopimuslain 13 luvun 11 :n sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työnantajalle säädetyn työnteon keskeisiä ehtoja koskevan selvityksen antamisvelvollisuuden rikkominen tulee rangaistavaksi. Lisäksi työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksia muutetaan siten, että työsuojeluviranomainen voi antaa kehotuksen sen varmistamiseksi, että työnantaja täyttää velvollisuutensa antaa selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Tarkoituksena on parantaa määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien työntekijöiden asemaa ja ehkäistä sellaisten määräaikaisten työsopimusten käyttöä, joille ei ole olemassa lain mukaista perustetta. Tavoitteena on myös tehostaa työnantajan velvollisuutta antaa selvitys keskeisistä työsuhteen ehdoista. Esitys (HE 126/2007 vp) laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12a :n muuttamisesta Osana nuorten työllistymistä tukevaa toimenpidekokonaisuutta julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia muutetaan niin, että työmarkkinatukeen oikeutetun nuoren työllistämiseksi myönnettyä palkkatukea voidaan rahoittaa työmarkkinatukimäärärahoista kuuden työttömyyskuukauden sijasta jo kolmen työttömyyskuukauden jälkeen. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 127/2007 vp) Suomen ja Viron välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Suomen tasavalta ja Viron tasavalta ovat allekirjoittaneet sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Suomen ja Viron välisessä yhteistyössä tarpeellisten arkaluonteisten tietojen vaihto ja suojaaminen. Sopimusta sovelletaan salassa pidettävien tietojen vaihtoon Suomen ja Viron ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- ja teollisuusasioissa. Sopimusteksti pohjautuu pitkälti Suomen mallisopimukseen. Esitys (HE 128/2007 vp) eräiden Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuonna 2006 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten hyväksymisestä Suomen ja Ruotsin välillä voimassa olevien sopimusten perusteella maiden välinen raja käydään 25 vuoden välein. Viimeksi raja käytiin vuonna Rajankäynnin perusasiakirjat allekirjoitettiin Helsingissä Rajan kulku säilyy yleiseltä linjaukseltaan entisellään. Tornionjoen vesistön alueilla rajan kulkuun tulee kuitenkin muutoksia, koska raja seuraa rajankäynnissä määritettyä syväväylää. Rajalinjan muutokset on tarkoitus vahvistaa noottienvaihdolla Ruotsin hallituksen kanssa ja saattaa voimaan asetuksella sen jälkeen, kun eduskunta on Momentti 5 Momentti 8/2007

6 2007_8lmu.fm Page 6 Wednesday, November 28, :25 PM antanut suostumuksensa kyseisiin rajalinjan muutoksiin. Esitys (HE 129/2007 vp) laiksi kuntalain muuttamisesta Kuntalakia muutetaan siten, että siinä säädetään peruspalveluohjelmamenettelystä sekä liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan tehtävistä kuntayhtymän hallituksen korvaavana toimielimenä sekä muutoksenhausta liikelaitoksen johtokunnan päätöksiin. Lisäksi muutetaan eräitä kuntalain säännöksiä sen vuoksi, että kunnallishallintoa ja -taloutta koskevat tehtävät on tarkoitus siirtää sisäasiainministeriön toimialasta valtiovarainministeriölle. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 130/2007 vp) vuoden 2007 kolmanneksi lisätalousarvioksi Finnair Oyj:n osakkeiden uusmerkintään ehdotetaan 139,5 miljoonan euron määrärahaa. Esitys (HE 131/2007 vp) vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi Tuloarvioiden lisäys on miljoonaa euroa. Hallinnonalojen määrärahoihin tehdään 21 miljoonan euron vähennys. Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvioesitys on miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi valtionvelan lyhentämiseen. Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota korotetaan 812 miljoonalla eurolla. Tuloveroarviota nostetaan 710 miljoonalla eurolla toteutuneiden kertymätietojen ja vuoden 2006 verotuksen valmistumisesta saatujen tietojen perusteella. Varainsiirtoveron tuloarviota korotetaan 140 miljoonalla eurolla ja korkotulojen lähdeveron tuloarviota 70 miljoonalla eurolla. Perintö- ja lahjaveron tuottoarviota alennetaan 100 miljoonalla eurolla ja autoveron tuloarviota 60 miljoonalla eurolla. Arviota osakemyyntituloista korotetaan 470 miljoonalla eurolla 890 miljoonaan euroon toteutuneiden osakemyyntien perusteella. Tuloarvion kohoamisen johdosta Ahvenanmaan tasoitusmaksuun tehdään 6,6 miljoonan euron lisäys. Työttömyyden aleneminen ja etuusarvioiden muuttuminen vähentävät määrärahatarvetta noin 215 miljoonalla eurolla. EUjäsenmaksun arvio on vähentynyt 98 miljoonalla eurolla. Valtionhallinnon henkilöstöä koskevasta virka- ja työehtosopimuksesta vuodelle 2007 aiheutuvista lisämenoista johtuen ehdotetaan yhteensä 38 miljoonaan euron määrärahalisäyksiä. Kansaneläkelaitoksen sähköisen asiakastietoarkiston rakentamiseen ehdotetaan 21 miljoonan euron määrärahaa. Influenssapandemiaan varautumista varten ehdotetaan 37 miljoonan euron määrärahaa rokotteen hankkimiseksi. Esitys (HE 132/2007 vp) laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta Luottolaitostoiminnasta annetun lain talletussuojarahaston kannatusmaksua koskevia säännöksiä muutetaan siten, että maksun suuruus perustuu yksinomaan rahaston jäsenpankin vakavaraisuuteen. Nykyiset säännökset kannatusmaksujen alentamisesta tai poistamisesta rahaston varojen saavuttaessa tietyn tason suojattaviin talletuksiin nähden kumotaan. Myös säännös maksujen korottamisesta talletussuojarahaston velkaantumistilanteessa kumotaan. Lakiin otetaan lisäksi säännös lainanantovelvollisuuden jakautumisesta talletuspankkien kesken talletussuojarahaston varat ylittävässä korvaustilanteessa. Siirtymäsäännös Liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastosta kumotaan. Ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annettua lakia muutetaan siten, että Rahoitustarkastus voi edustaa ulkomaisessa talletussuojarahastossa suomalaisia tallettajia. Esitys (HE 133/2007 vp) laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta Satovahinkojen korvaamisesta annettua lakia muutetaan siten, että viljelmäkohtainen satovahinkokorvaus voidaan maksaa sellaisena epäsuotuisien sääolojen aiheuttamista menetyksistä maksettavana tukena, jonka maksaminen ei enää edellytä valtiontuki-ilmoituksen tekemistä komissiolle ennen korvausten maksamista. Muutos perustuu Euroopan unionin ns. maatalouden ryhmäpoikkeusasetukseen. Lisäksi lain säännöksiä yhdenmukaistetaan muiden maatalouden tukimuotoja koskevien säännösten kanssa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 134/2007 vp) laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja eräiden muiden lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 14 :n väliaikaisesta muuttamisesta Automaattiseen nopeusvalvontaan liittyvän käyttövastaava-käsitteen voimaantuloa lykätään. Eduskunta hyväksyi marraskuussa 2005 lait rikesakkomenettelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi automaattisessa liikennevalvonnassa. Rikesakko on lähtien voitu lähettää tavallisella kirjeellä ajoneuvon omistajalle tai haltijalle, kun kyseessä on luonnollinen henkilö. Rekisterissä on kuitenkin ajoneuvoja, joilla on omistajana tai haltijana vain oikeushenkilöitä. Rikesakkoa ei voida tällaisissa tapauksissa lähettää ilman esitutkintaa. Tästä syystä lakeihin sisällytettiin myös ajoneuvon käyttövastaavaa koskevat säännökset, jotka tulevat voimaan Tarkoitus on, että rikesakko voitaisiin lähettää rekisteriin käyttövastaavaksi merkitylle henkilölle. Ajoneuvohallintokeskuksen rekisteriuudistus on kuitenkin viivästynyt niin, ettei käyttövastaavan käsitettä pystytä ensi vuoden alusta ottamaan käyttöön. Tämän vuoksi hallituksen esityksellä lykätään käsitteen voimaantuloa kolmella vuodella. Esitys (HE 135/2007 vp) laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia muutetaan siten, että Kansaneläkelaitoksen hallitukseen eivät enää kuuluu laitoksen pääjohtaja ja hänen sijaisensa. Hallituksessa on enintään kymmenen jäsentä, jotka Kansaneläkelaitoksen valtuutetut nimittävät. Kansaneläkelaitoksen hallitus vahvistaa Kansaneläkelaitoksen työjärjestyksen. Pääjohtajan tehtävistä säädetään laissa siten, että hänen tehtävänään on vastata Kansaneläkelaitoksen strategisesta suunnittelusta ja operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä, asioiden esittelystä hallitukselle, valmistella työjärjestys hallituksen päätettäväksi sekä panna täytäntöön laitoksen hallituksen päätökset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Lainmuutokset koskisivat vuoden 2008 alusta asetettavaa uutta hallitusta. 6

7 2007_8lmu.fm Page 7 Wednesday, November 28, :25 PM Esitys (HE 136/2007 vp) laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Työttömyysturvalain muutoksen tavoitteena on edistää työaikapankin käyttöönottoa työpaikoilla. Työaikapankit ovat yritys- tai työpaikkatasolla kirjallisesti sovittuja työaikajärjestelyjä, jolla voidaan säästää työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaaajaksi muutettuja rahamääräisiä korvauksia toisiinsa yhdistäen ja nostaa palkallista vapaa-aikaa tai rahakorvausta. Työaikapankkien avulla pyritään lisäämään työelämän joustavuutta. Toimiva työaikapankkijärjestelmä voi parantaa työn ja perheen yhteensovittamista sekä lisätä työn tuottavuutta. Lain säännöksiä tarkennetaan niissä tilanteissa, joissa työaikapankin käytöllä on vaikutuksia työttömyysetuuksiin. Muutokset koskevat etuuden saamisen yleisiä edellytyksiä, työssäoloehdon laskentaa ja työttömyysetuuden sovittelua. Lisäksi parannetaan niiden vanhuuseläkkeelle jääneiden asemaa, jotka toimivat tehtävissä, joissa on eroamisikä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 137/2007 vp) sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Vakuutetuilta perittävää sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua alennetaan 0,04 prosenttiyksikköä. Sairaanhoitomaksu on vuoden 2008 alusta 1,24 prosenttia, eläkkeen- ja etuudensaajilla 1,41 prosenttia. Työnantajan kansaneläkemaksua alennetaan 0,1 prosenttiyksikköä vuoden 2007 tasosta. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 138/2007 vp) laeiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Tapaturmavakuutuslakia muutetaan siten, että eräistä pitkän altistusajan vaativista ammattitaudeista sekä vakuuttamattomista työtapaturmista aiheutuvat korvauskustannukset siirretään jakojärjestelmällä rahoitettaviksi. Vakuutusyhtiöt vastaavat näistä korvauskustannuksista vuosittain vakuutusmaksutulojensa mukaisessa suhteessa. Tapaturmavakuutuksen toimeenpanossa tarvittavien terveystietojen luovuttamista ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaamista koskevia säännöksiä täsmennetään. Suullinen käsittely tehdään mahdolliseksi tapaturmaasioiden muutoksenhakulautakunnassa myös asianosaisen pyynnöstä. Tapaturmavakuutuslakiin, ammattitautilakiin, tapaturmavakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännökseen, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettuun lakiin ja työntekijän eläkelakiin tehdään eräitä lähinnä teknisiä muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Työntekijän eläkelakia koskeva tekninen muutos on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan ja sitä sovellettaisiin takautuvasti vuoden 2007 alusta. Esitys (HE 139/2007 vp) laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta Valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annettua lakia muutetaan siten, että lakiin lisätään säännös, jonka mukaan Valtiokonttori hoitaa etuuden laskemisen ja maksamisen niissä tilanteissa, joissa työntekijä on siirtänyt Suomen työeläkejärjestelmän mukaisen eläketurvansa Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmään. Lakiin tehdään myös eräiden lakien muuttamisesta johtuvat tarkistukset ja lisätään Ahvenanmaata koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 140/2007 vp) siviilipalveluslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Siviilipalveluslain kokonaisuudistuksen tavoitteena on saattaa laki vastaamaan perustuslain mukaisia perusoikeuksia ja kansainvälisten sopimusten mukaisia ihmisoikeuksia koskevia vaatimuksia myös poikkeusolojen aikana. Tavoitteena on selkeyttää siviilipalvelusvelvollisten asemaa poikkeusoloissa ja siviilipalveluksen sisällöllisen uudistamisen kautta parantaa siviilipalvelusvelvollisten tosiasiallista sijoitettavuutta poikkeusoloissa. Tavoitteena on myös poistaa nykyisen lain keskeisiä ongelmakohtia liittyen muun muassa kurinpitomenettelyihin ja palvelusrikkomusten rikosoikeudellisiin seuraamuksiin sekä siviilipalvelusvelvollisten palvelusaikaisten asumiskustannusten korvaamiseen. Uudistuksen tavoitteena on lisäksi saattaa laki soveltuvilta osin vastaamaan asevelvollisuuslakiin esitettyjä muutoksia. Siviilipalvelus koskisi jatkossa myös poikkeusolojen aikaa. Liikekannallepanon aikana siviilipalvelusvelvolliset määrättäisiin palvelukseen siviilipalveluskeskuksen toimesta. Liikekannallepanon aikaisena sijoituspaikkana toimisivat pelastuslaissa tarkoitetut pelastusviranomaiset ja pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun osallistuvat viranomaiset. Vakaumukseen perustumattoman siviilipalvelukseen hakeutumisen ehkäisemiseksi ehdotetaan liikekannallepanotilanteessa ja normaaliajan vakavassa häiriötilanteessa jätetyn siviilipalvelushakemuksen hyväksymisen edellytykseksi vakaumuksentutkintaa. Siviilipalveluksen palvelusajaksi ehdotetaan jatkossa nykyisen 395 vuorokauden sijasta 362 vuorokautta. Siviilipalveluksen peruskoulutusjakson sisältö ja painotukset uusittaisiin lain voimaantulon yhteydessä. Siviilipalvelusvelvollisen palvelusaikaiset asumiskustannukset ehdotetaan jatkossa siirrettäväksi osittain valtion kustannettaviksi. Siviilipalveluskeskuksen tehtäviä lisättäisiin. Ehdotuksen mukaan siviilipalveluskeskus hyväksyisi palveluspaikkahakemukset, vastaisi kurinpitomenettelystä ja rikosilmoitusten tekemisestä sekä päättäisi siviilipalvelusvelvollisten sijoittamisesta poikkeusolojen aikana. Palveluskelpoisuuden käsite määriteltäisiin laissa nykyistä selkeämmin. Ehdotetussa laissa säänneltäisiin myös velvollisuudesta toimittaa huumausainetestiä koskeva todistus siviilipalveluspaikalle. Todistuksen toimittamisvelvollisuus perustuisi palvelusja työturvallisuuden varmistamiseen. Siviilipalvelusvelvollisen testaaminen perustuisi vapaaehtoisuuteen. Siviilipalvelusvelvolliselle ehdotetaan mahdollisuutta enintään kahden kuukauden mittaiseen ulkomaanpalvelukseen. Ulkosuomalaisten ja toisen valtion kansalaisuuden omaavien henkilöiden palvelusvelvollisuuteen ehdotetaan asevelvollisuuslaissa esitettyä joustavampaa menettelyä. Siviilipalveluksesta kieltäytyminen ja kurinpitorangaistusten pohjalta määräytyvä siviilipalvelusrikos olisivat jatkossa erillisiä rikoksia. Siviilipalveluksesta kieltäytymisestä seuraisi jatkossakin aina ehdoton vankeusrangaistus, jonka määrä olisi puolet jäljellä olevasta palvelusajasta. Tuomittaessa rangaistusta siviilipalvelusrikoksesta olisi sen sijaan mahdollista käyttää harkintavaltaa, sillä seuraamuksena Momentti 7 Momentti 8/2007

8 2007_8lmu.fm Page 8 Wednesday, November 28, :25 PM voisi jatkossa olla vankeutta enintään puolet jäljellä olevasta palvelusajasta. Siviilipalvelusrekisteriä koskevia säännöksiä täsmennetään. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 141/2007 vp) Suomen ja Bulgarian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Sopimuksella luodaan puitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle yhteisesti toteutettavilla hankkeilla sekä päästövähennysyksiköiden ja sallittujen päästömääräyksiköiden luovuttamiselle ja hankkimiselle sopimuspuolten välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen ja sitä koskevan Kioton pöytäkirjan mukaisesti. Esitys (HE 142/2007 vp) Suomen ja Puolan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Suomen tasavalta ja Puolan tasavalta allekirjoittivat sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Suomen ja Puolan välisessä yhteistyössä tarpeellisten arkaluonteisten tietojen vaihto ja suojaaminen. Sopimusta sovelletaan salassa pidettävien tietojen vaihtoon Suomen ja Puolan ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- ja teollisuusasioissa. Sopimusteksti pohjautuu pitkälti Suomen mallisopimukseen. Esitys (HE 143/2007 vp) Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 sopimus) hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta Sopimuksen tarkoituksena on torjua terrorismia, siihen liittyvää rikollisuutta ja muita vakavia kansainvälisiä rikoksia. Sopimus vastaa pääpiirteiltään vuonna 2006 Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehtyä aikaisempaa sopimusta. Esitykseen sisältyy lakiehdotus vuoden 2007 sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä lakiehdotus vuoden 2006 PNR-sopimuksen voimaansaattamislain kumoamisesta. Esitys (HE 144/2007 vp) Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen (2007/ 436/EY) hyväksymisestä Euroopan yhteisöjen komissio teki ehdotuksensa Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmän uudistamiseksi. Eurooppa-neuvosto saavutti poliittisen yhteisymmärryksen rahoituskehyksistä ja omien varojen järjestelmästä vuosille Komissio tarkisti ehdotustaan Eurooppa-neuvoston päätelmien pohjalta (COM(2006) 99 final). Komission ehdotuksen käsittely neuvoston työryhmässä aloitettiin keväällä Neuvosto teki päätöksen Suomen maksut kasvavat arvion mukaan noin 10 miljoonaa euroa keskimäärin vuosina Esitys (HE 145/2007 vp) laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 :n väliaikaisesta muuttamisesta Elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia muutetaan väliaikaisesti siten, että luottolaitosten niin sanottujen järjestämättömien saamisten korkoja ei lueta veronalaiseksi tuloksi verovuosilta 2007 ja 2008 toimitettavissa verotuksissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa ja sitä sovellettaisiin verovuosilta 2007 ja 2008 toimitettavissa verotuksissa. Esitys (HE 146/2007 vp) laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta Ajoneuvoverolakia muutetaan siten, että henkilöautoista kannettavan ajoneuvoveron perusvero (nykyisin 94,90 tai 127,75 euroa vuodessa) muutetaan auton hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi. Vero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (grammaa kilometrillä), jotka vastaavat auton yhdistetyn kaupunki- ja maantieajon polttoaineen ominaiskulutusta (litraa sadalla kilometrillä). Niistä henkilöautoista, joista ei ole päästötietoa ajoneuvoliikennerekisterissä, veroa kannetaan auton kokonaismassan perusteella. Käytännössä viimeksi mainittu koskee ennen vuotta 2001 käyttöönotettuja henkilöautoja. Perusveron päivä- ja vuosikohtaisista määristä säädetään lain liitteenä olevissa verotaulukoissa. Ennen vuotta 1994 käyttöön otetuista pakettiautoista kannettavan perusveron päiväkohtainen määrä nostetaan samalle tasolle sitä uudempien pakettiautojen veron kanssa eli 26 sentistä 35 senttiin. Pakettiautoluokkaan kuuluva kaksikäyttöauto verotetaan kuten henkilöauto. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan asetuksella myöhemmin säädettävänä ajankohtana. Voimaantulon arvioidaan ajoittuvan vuoteen Esitys (HE 147/2007 vp) laiksi autoverolain muuttamisesta Autoverolakia muutetaan siten, että henkilöautojen autoveroprosentin suuruus porrastetaan lineaarisesti auton polttoaineen ominaiskulutusta vastaavien hiilidioksidipäästöjen perusteella. Samalla henkilöautojen autoveron keskimääräistä tasoa alennetaan noin kuudenneksella. Henkilöautojen autoverotuksessa sovellettavista kiinteistä vähennyksistä luovutaan. Veron suuruus on prosenttia auton yleisestä vähittäismyyntiarvosta hiilidioksidipäästöstä riippuen. Veroprosentteja sovelle- 8

9 2007_8lmu.fm Page 9 Wednesday, November 28, :25 PM taan sekä uusiin että käytettynä verotettaviin tuontiautoihin. Ennen vuotta 2003 valmistettujen, käytettynä verotettavien henkilöautojen niin sanotuista historiallisista veroprosenteista luovutaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 148/2007 vp) laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyvien eräiden lakien muuttamisesta Verohallituksesta ja yhdeksästä verovirastosta muodostetaan valtiovarainministeriön alainen Verohallinto-niminen viranomainen, jonka virka-alueena on koko maa. Verohallintoa johtaa pääjohtaja. Verohallinnon yksiköiden lukumäärästä, nimistä, toimialueista ja pääasiallisista tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Verohallinnon sisäisestä organisaatiosta ja työnjaosta määrätään Verohallinnon tai sen yksikön työjärjestyksessä. Verohallinnon työjärjestys julkaistaan säädöskokoelmassa. Veronsaajien oikeudenvalvonta säädetään Verohallinnon tehtäväksi. Kunnalla, seurakunnalla ja Kansaneläkelaitoksella säilyy kuitenkin itsenäinen muutoksenhakuoikeus. Oikeudenvalvonnan tehtävät hoidetaan valtakunnallisesti yhdessä yksikössä, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikössä. Verovalitusta koskevia menettelysäännöksiä muutetaan siten, että menettelyssä korostuu virallisperiaate ja hallinto-oikeuden prosessinjohto nykyistä selkeämmin. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vaiheittain. Veroviranomaisen toimivaltaa ja tehtäväjakoa koskevia säännöksiä muutetaan tässä vaiheessa vain veronkantoon, perintään ja tilittämiseen liittyviltä osiltaan, jolloin nämä tehtävät voidaan koota valtakunnallisesti yhdessä Verohallinnon yksikössä hoidettavaksi. Näitä tehtäviä lukuun ottamatta Verohallituksen ja verovirastojen toimivalta ja tehtäväjako säilyvät siten toistaiseksi ennallaan. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan Muutoksenhakumenettelyyn liittyvät muutokset tulisivat kuitenkin voimaan vuoden 2009 alusta. Esitys (HE 149/2007 vp) Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Sopimus tehtiin Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin tasavallan, Kroatian tasavallan, Montenegron tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Serbian tasavallan, Romanian ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovonsiviilioperaation kesken. Sopimus on jaetun toimivallan sopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain yhteisön ja osittain jäsenvaltioiden toimivaltaan. Sopimuksella perustetaan Euroopan yhteinen ilmailualue (European Common Aviation Area, ECAA), jolla noudatetaan samoja periaatteita kuin yhteisön sisämarkkinoilla. Sopimus korvaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja ECAA -sopimuskumppaneiden väliset kahdenväliset lentoliikennesopimukset. Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin sopimus tulee kansainvälisesti voimaan. Sopimusta on kuitenkin tarkoitus soveltaa väliaikaisesti. Tämän vuoksi tasavallan presidentin asetuksella voitaisiin säätää, että lakia sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa. Esitys (HE 150/2007 vp) laiksi Säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta Säteilyturvakeskuksesta annettua lakia muutetaan siten, että Säteilyturvakeskuksen johtokunta lakkautetaan. Säteilyturvakeskusta johtaa pääjohtaja. Esitys (HE 151/2007 vp) laiksi lastensuojelulain 49 :n muuttamisesta Vuoden 2008 alusta voimaan tulevaa lastensuojelulakia muutetaan siten, että lain 83 :ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla tehty sijoitus kodin ulkopuolelle määritellään sijaishuolloksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 152/2007 vp) laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta Huoltovarmuuden turvaamisesta annettua lakia muutetaan ja laki puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta kumotaan. Huoltovarmuuden käytännön toteutus on perustunut Suomessa pitkään julkisen vallan ja elinkeinoelämän yhteistyöhön. Tavoitteena on säilyttää muuttuvassa toimintaympäristössä taloudellinen ja toiminnallisesti tehokas huoltovarmuuden suunnittelujärjestelmä, joka perustuu kumppanuusmalliin ja on kansalaisten, yritysten ja viranomaisten kannalta hyväksyttävä. Puolustustaloudellinen suunnittelukunta korvataan Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimivalla Huoltovarmuusneuvostolla sekä sen pysyvinä yhteistoimintaeliminä komitean tapaan toimivilla sektoreilla ja pooleilla. Samalla Huoltovarmuuskeskuksen johtokunta korvataan hallituksella ja keskuksen johtoon nimitetään yksityisoikeudellisessa palvelussuhteessa toimiva toimitusjohtaja. Esitys (HE 153/2007 vp) laiksi potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana Laissa on säännökset terveydenhuollon ammattihenkilöiden potilasturvatyöstä Tehy ry:n työ-taistelun aikana. Erityistilanteissa, joissa potilaiden henki tai terveys vaarantuvat vakavasti työtaistelun aiheuttaman henkilöstövajauksen vuoksi, voi lääninhallitus määrätä terveydenhuollon ammattihenkilön potilasturvatyöhön kunnalliseen terveydenhuollon toimintayksikköön. Tarkoituksena on varmistaa potilasturvallisuuden vähimmäistaso tilanteissa, joissa työhön jäävä henkilöstö ei riitä turvaamaan hoidossa olevien henkeä tai terveyttä. Potilasturvatyöhön voidaan määrätä vain terveydenhuollon ammattihenkilö. Ammattihenkilö voidaan määrätä työhön siitä riippumatta, onko hän irtisanoutunut, muusta syystä työelämän ulkopuolella vai töissä muualla. Potilasturvatyön lisäksi esityksessä on ehdotukset, joiden perusteella työtaistelun ulkopuolella olevia terveydenhuollon ammattihenkilöitä voidaan määrätä tavanomaisesta poikkeaviin tehtäviin ja joiden perusteella työaikasäännöksistä voidaan poiketa. Laki olisi määräaikainen, ja se on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Momentti 9 Momentti 8/2007

10 2007_8lmu.fm Page 10 Wednesday, November 28, :25 PM VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus edunvalvontavaltuutuksesta (942/ 2007) Asetus tuli voimaan Asetus sisältää säännökset edunvalvontavaltuutuksen merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin ja tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuudesta. Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnasta (960/ 2007) Asetus tulee voimaan Neuvottelukunnan tehtävänä on vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteensovittaminen, ohjaaminen ja kehittäminen. Sen kokoonpanossa otetaan huomioon eduskunnassa vallitsevat parlamentaariset voimasuhteet. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan avuksi perustetaan alueellisia ja toimialakohtaisia neuvottelukuntia, jotka vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta asettaa sotilaslääneihin tai puolustushaaroihin sen omaa toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtioneuvoston asetus maan jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin (961/2007) Asetus tulee voimaan Asetuksessa säädetään maan jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin puolustusvoimien alueellista johtamista ja hallintoa varten. Asetus tarkentaa puolustusvoimista annetun lain (551/2007) sisältöä. Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta (1021/2007) Asetus tulee voimaan Sisäasiainministeriön toimialaa tarkistetaan niiltä osin kuin työministeriöstä siirtyy sisäasiainministeriöön maahanmuuttoon, kotoutukseen, etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseen sekä rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäisyyn liittyviä tehtäviä. Sisäasiainministeriöstä siirretään aluepolitiikkaan liittyvät tehtävät perustettavaan työ- ja elinkeinoministeriöön ja valtiovarainministeriöön siirretään kuntahallintoa ja -taloutta, alue- ja valtion paikallishallintoa, läänin- ja rekisterihallintoa, väestökirjanpitoa sekä valtion ja kuntien tietohallintoyhteistyötä koskevat tehtäväkokonaisuudet. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan lisätään elintarvikkeisiin liittyvät tehtävät. Työ- ja elinkeinoministeriön toimiala muodostuu pääosin nykyisen kauppa- ja teollisuusministeriön ja työministeriön toimialoista sekä sisäasiainministeriön alueiden kehittämistehtävistä. Lisäksi tarkistetaan EU- ministerivaliokunnan ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanoa sekä tarkennetaan valtioneuvoston yleisistunnon ratkaisuvaltaan kuuluvaa Suomen edustautumista EU-kokouksissa koskevaa säännöstä. Valtioneuvoston asetus kihlakuntien poliisilaitosten toimialueista (1031/2007) Asetus tulee voimaan Nykyisestä 90 kihlakunnan poliisilaitoksesta muodostetaan 24 kihlakunnan poliisilaitosta. Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä (1024/ 2007) Asetus tulee voimaan Työ- ja elinkeinoministeriö aloittaa toimintansa Tasavallan presidentti vahvisti uuden ministeriön perustamista koskevat lait Työ- ja elinkeinoministeriö perustetaan yhdistämällä samasta ajankohdasta lakkautettavat työministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö. Lisäksi uuteen ministeriöön siirretään nykyisestä sisäasiainministeriöstä alueiden kehittämistä koskevat tehtävät. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittämisestä globaalissa taloudessa. Ministeriön järjestysmuodosta ja toiminnan yleisestä järjestämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentista vuonna 2008 (1035/2007) Asetus tulee voimaan Päivärahamaksu on 0,67 prosenttia (-0,08 prosenttiyksikköä), yrittäjän lisärahoitusosuus 0,14 prosenttia (-0,02 prosenttiyksikköä) ja työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,97 prosenttia (-0,08 prosenttiyksikköä). MIETINNÖT YM. Käräjäoikeusverkoston kehittämiseksi asetetun työryhmän ehdotus Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa käräjäoikeuksien yhdistämisiä niin, että maassamme olisi tulevaisuudessa nykyisen 54:n sijasta 25 käräjäoikeutta. Uudistuksen tavoitteena on ennen kaikkea luoda edellytykset laadukkaalle lainkäytölle ja tehostaa käräjäoikeuksien toimintakykyä. Käräjäoikeusverkoston uudistaminen on osa meneillään olevaa käräjäoikeuksien rakenneuudistusta. Työryhmän ehdotuksessa on kaksi eriävää mielipidettä, jotka molemmat liittyvät sivukanslioihin. Työryhmän mietintö Käräjäoikeusverkoston kehittäminen on osoitteessa Vakuutusvalvonnan kehittämisryhmän muistio Työryhmä on keskittynyt asioihin, jotka on tarpeen ottaa huomioon rahoitus- ja vakuutusalan valvontaa yhdistettäessä. Työryhmän puheenjohtajana toimi LKT, VM Kari Puro. Sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi työryhmässä olivat edustettuina Vakuutusvalvontavirasto ja Rahoitustarkastus. Työryhmä esittää muun muassa että valvojan tulee voida vakuutusvalvontaa koskevien kansainvälisten suositusten mukaisesti toimia riittävän itsenäisesti suhteessa poliittiseen ja hallinnolliseen päätöksentekoon sekä markkinaosapuoliin. Työryhmä esittää myös että vakuutusalan valvonnassa on jatkossakin huolehdittava muun muassa vastuuvelkaan ja vakuutustoiminnan riskeihin ja muihin vakuutustoiminnan eri osa-alueisiin, kuten sosiaalivakuutukselle luonteenomaisiin piirteisiin, kuuluvista asioista. Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä valmistelee parhaillaan Rahoitustarkas- 10

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43. Laki. N:o 38. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43. Laki. N:o 38. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43 SISÄLLYS N:o Sivu 38 Laki Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 131/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 23 ja 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain isyysrahaa koskevia

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä

Lisätiedot

HE 53/2000 vp YLEISPERUSTELUT

HE 53/2000 vp YLEISPERUSTELUT HE 53/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lasten kotihoidon ja

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 d :n sekä tuloverolain 124 ja 124 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet 40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918 SISÄLLYS N:o Sivu 909 työntekijän eläkelain muuttamisesta... 2929 910 työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 :n

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011 Vuoden 2011 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Mikä muuttuu vuonna 2017?

Mikä muuttuu vuonna 2017? Mikä muuttuu vuonna 2017? Toimeentulotuen Kela siirto Maria Porko Miten tähän tultiin? Kela-siirron vaiheet Toimeentulotuen siirron historia» Selvitysmiehet, työryhmät, kokeilut Päätös rakennepoliittisen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin mukaan määräytyvän

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiden etuuksien

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 214/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 39 ja 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain opintotuen rahoitusta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2015 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 105/2015 (julkaisupäivä 11.2.2015) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2529-5

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 159/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2016 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 119/2016 (julkaisupäivä 15.2.2016) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2830-2

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 68/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yksivuotinen laki, jolla tapaturma-

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taiteilija-apurahoista annettua

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

CO 2 -perusteinen autovero

CO 2 -perusteinen autovero Autoverotuksen asiakasohje 25 -perusteinen autovero www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa heinäkuussa 2012 julkaistun ohjeen -perusteinen autovero Henkilö- ja pakettiautoista ensirekisteröinnin yhteydessä kannettava

Lisätiedot

Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 13.7.2001/660

Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 13.7.2001/660 1 of 6 21/03/2011 13:23 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 13.7.2001/660 13.7.2001/660 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki vähemmistövaltuutetusta

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

HE 8/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rintamasotilaseläkelakia

HE 8/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rintamasotilaseläkelakia HE 8/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rintamasotilaseläkelakia siten, että Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 554/2012 Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot