SMFL Matemaatikkojen, fyysikkojen ja tietojenkäsittelytieteilijöiden edunvalvontaa vuosikymmenten varrelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SMFL 1961-2001 Matemaatikkojen, fyysikkojen ja tietojenkäsittelytieteilijöiden edunvalvontaa vuosikymmenten varrelta"

Transkriptio

1 SMFL Matemaatikkojen, fyysikkojen ja tietojenkäsittelytieteilijöiden edunvalvontaa vuosikymmenten varrelta Liiton toiminnassa mukana olleet ovat vaihtuneet vuosien myötä. Heidän koulutuksensa ja tehtävänsä työelämässä heijastavat kunakin aikana yhteiskunnassa olleita perusvirtoja ja ajankohtaisia asioita. Työtehtävissä on tapahtunut muutosta, mutta matematiikka ja fysiikka sekä tietojenkäsittelytiede ovat pysyneet vahvana perustana jäsentemme ammateissa ja osaamisessa. Eri vuosikymmeninä voidaan havaita ainakin näin jälkeenpäin tiettyjä kehitysjaksoja. Liiton perustamisen jälkeen oli tietysti tärkeätä tehdä sen toimintaa tunnetuksi niin, että matemaatikot ja fyysikot ymmärtäisivät liiton hyödyllisyyden edunvalvonnassa ja ammatillisessa kehittymisessä. Toiminnan suuntaamiseksi ja tehostamiseksi ryhmittäydyttiin tiettyjen tehtävien muodostamiin osaryhmiin. Yhteiskunnassa alkoi vähitellen matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tarve ja käyttö laajentua ja monipuolistua sekä arvostus kasvaa. Edunvalvonnan kannalta liittomme oli vielä parin ensimmäisen vuosikymmenen aikana kuitenkin jäsenmäärältään pieni ja voimavarat suhteellisen rajoitetut, vaikka tietyillä alueilla (esim. sairaalafyysikot, opettajat ja säteilyfyysikot) pystyttiin edunvalvontaa hoitamaan suhteellisen tehokkaasti. Seuraavaksi etsittiin ryhmiä, joiden kanssa liittomme pystyi muodostamaan suurempia ryhmiä edunvalvonnassa. Merkittävä muutos liiton jäsenkunnan määrässä tapahtui sen jälkeen kun, tietojenkäsittelytiede ja tietotekniikka avasivat laajenevia sovelluksia ja työtehtäviä matemaatikoille ja fyysikoille. Yksityinen sektori alkoi rekrytoida meitä. Perinteiset sisällöt koulutettujen tehtävissä alkoivat uudistua matematiikan ja fysiikan luodessa kuitenkin perustan myös monissa uuden tekniikan alueissa. Kuluneet vuosikymmenet ovat osoittaneet liiton merkityksen ja tarpeellisuuden. Kehittäessämme omalta osaltamme yhteiskuntaa haluamme myös huolehtia kehittämiemme menetelmien ja työkalujen käytöstä ja niillä saavutetuista tuloksista sekä virittää niiden pohjalta käytävää keskustelua. Se on osa sääntöjemme peräänkuuluttamaa matemaattis-fysikaalisen kasvatuksen ja ajattelutavan kehittämistä. Ensimmäiset pioneerit - vakuutusmatemaatikkoja ja opettajia Suomen Matemaatikko- ja Fyysikkoliitto ry, joka sittemmin on laajentanut nimeensä myös tietojenkäsittelytieteilijät, perustettiin syksyllä Liitto liittyi alusta lähtien Akavan jäseneksi. Valmistelevien kokousten kokoonpanoista käy ilmi, että matemaatikot olivat aktiivisia perustamisvaiheessa. Fyysikkojen osuutta päätettiin kuitenkin heti vahvistaa. Vasta 1970-luvulla atk-ammattilaisten osuus kasvoi ensin matemaatikkojen ja fyysikkojen suuntautuessa atk-tehtäviin ja myöhemmin tietojenkäsittelyä opiskelleiden pääaineopiskelijoiden valmistuessa työelämään. Marraskuun 27. päivänä 1961 pidetyn ensimmäisen sääntömääräisen syyskokouksen ja yhdistysrekisteriin merkitsemisen jälkeen liitossa oli perustajajäseniä 39. Jäsenmäärä on sen jälkeen kasvanut niin, että liiton jäsenten liittyessä vuoden 1983

2 lopulla Suomen Teknillisen Seuran henkilöjäseniksi varsinaisia jäseniä oli vajaat 400. Vuoden 2001 alussa jäsenmäärä oli kasvanut lähes 2000 jäseneen. Henkilöistä, jotka liittoa olivat perustamassa, monet myöhemmin toimivat matemaatikkoina vakuutusalalla tai opettajina oppikouluissa tai muissa opetuslaitoksissa. Aluksi osallistuttiinkin Akavan toimintaan mm. sosiaaliturvalautakunnassa, jäsenmaksutoimikunnassa ja opetusalan toimikunnissa luvulla liitto toimikin menestyksekkäästi matemaattisten aineiden opettajien etujen kehittäjänä ja valvojana. Tältä saralta mainittakoon ns. demonstraatiolisä fysiikan lehtoreille, jonka saaminen oli osaltaan liiton uutteran työn tulos. Vuosikymmenen lopulla opettajien asioita alettiin hoitaa yhteistyössä Akavaan liittyneen Oppikoulunopettajien Keskusjärjestön kanssa. Yhteistyö laajeni käytännössä 1970-luvulla niin, että liiton hallitukseen pyrittiin valitsemaan aina myös opettajien edustajia. He ovat toimineet myös linkkinä ainejärjestöön Matemaattisten Aineiden Opettajien liittoon, MAOLiin. Peruskoulujärjestelmään siirtymisen jälkeen syntyi Suomessa entisille kansa- ja oppikoulujen opettajille yhteinen, vahva ammattiliitto, Opettajien Ammattijärjestö OAJ. Sen liityttyä Akavaan, OAJ alkoi muodostua pääasialliseksi edunvalvontakanavaksi opettajan tehtäviin sijoittuneille matemaatikoille ja fyysikoille. Yhteiskunta tarvitsee uusia ammattiryhmiä - sairaalafyysikot ja säteilyfyysikot,... Vakuutusmatemaatikot olivat ensimmäinen selkeä ryhmä ammattilaisia opetustehtävien ulkopuolella. Fyysikkoja toimi monilla aloilla hajallaan asiantuntijoina ja erikoistuneissa tehtävissä. Vähitellen kuusikymmentäluvun puolivälissä fysiikkaa alettiin soveltaa lisääntyvästi sairaaloissa ja sairaalafyysikoille perustettiin virkoja. Liiton aloitteesta silloinen lääkintöhallitus perusti virallisen pätevyyslautakunnan, jossa myös liitto oli edustettuna. Lautakunta määritteli ensi töikseen sairaalafyysikkojen koulutusohjelman tutkintovaatimuksineen. Ensimmäiset uusien määräysten mukaiset sairaalafyysikkotutkinnot suoritettiin lautakunnalle syksyllä Sairaalafyysikkojen pätevyysvaatimusten määrittely ja sairaalafyysikkotutkintoja vastaanottavan pätevyyslautakunnan perustaminen olivat vielä pitkään 1970-luvulle liiton työlistalla niin, että lautakunta muodostui liiton nimeämistä jäsenistä ja lääkintöhallituksen edustajista. Vasta useiden vuosien työn jälkeen lääkintöhallitus otti vastatakseen tutkintolautakunnasta. Sairaalafyysikkojen määrän lisäännyttyä SMFL:ään perustettiin oma jaosto, sairaalafyysikkojaosto, huolehtimaan tämän erityisalan edunvalvonnasta ja ammatillisesta kehittämisestä. Myös liiton toiminnassa hallitusta ja sen puheenjohtajaa myöden sairaalafyysikoilla oli aktiivinen rooli. Myöhemmin he ovat kehittäneet toimintaansa oman erillisen liiton Sairaalafyysikot ry:n avulla, koska heidän yhteistyökumppaninsa edunvalvonnassa ovat olleet terveydenhuoltosektorilla mm. lääkärit ja sairaalakemistit luvulla koulutettujen ja niin myös liiton potentiaalisten jäsenten määrä kasvoi. Akateemisen loppututkinnon suorittaneita palkattiin lisääntyvästi julkiselle sektorille valtionhallintoon ja kuntiin asiantuntijatehtäviin. Tutkimus- ja asiantuntijalaitokset, kuten esim. valtion teknillinen tutkimuslaitos, säteilyfysiikan laitos, ilmatieteen laitos, työterveyslaitos jne... tarjosivat monelle matemaatikolle, fyysikolle ja atkammattilaiselle koulutukseen sopivan työpaikan. Liiton jäsenten työpaikat jakaantuivat valtion, kuntien, opetuslaitosten sekä yksityisen työnantajan palveluksessa olevien kesken suhteellisen tasaisesti. Suurimpia jäsenryhmiä sijoittui opetustehtäviin, sairaaloihin, vakuutusalalle sekä eräisiin asiantuntijalaitoksiin. Se näkyi myös liiton toiminnassa perustettaessa vastaavia jaostoja (opetus-, sairaalafyysikko-, säteily- ja atk-jaosto)

3 Yhteiskunnallisestikin merkittävän ydinvoiman rakentaminen näkyi alan koulutettujen rekrytoimisena säteilyfysiikan laitokseen ja laitoksen henkilömäärän kasvuna ja nimen muuttumisena säteilyturvallisuuslaitokseksi. Säteily- ja ydinfysiikan alan sovellusten tarve ja sen myötä fyysikkojen kysyntä kasvoivat myös alan yritysten ja teollisuuden parissa. Säteilyfyysikot toimivat aktiivisesti omassa perustamassaan säteilyjaostossa, mutta heillä oli myös hyvin aktiivinen panos liiton hallituksessa 1970 ja 1980 luvuilla. Säteilyturvallisuuslaitoksen paikallisessa työmarkkinatoiminnassa ja edunvalvonnassa liiton jäseniä toimi luottamusmiehinä. Yksityinen sektori herää luonnontieteiden sovelluksiin - Atk:n merkitys kasvaa 1970-luvulla useat matemaatikot ja fyysikot sovelsivat työssään oman tehtäväkenttänsä ohella atk:ta. Koulutus tähän oli kuitenkin ollut monesti vähäistä ja vaihtelevaa. Samoin työvälineet nykypäivän mittapuun mukaan tehottomia. Sovelluksia palvelevat ohjelmointi ja reikäkorttilävistykset palautuvat monen mieleen tuolta ajalta. Niiden määrä, jotka sijoittuivat selvästi vain atk-tehtäviin, alkoi kasvaa. Liiton jäsenkunnassa alkoi erottua ryhmänä atk-ammattilaiset ja ne, jotka sovelsivat atk:ta muiden tehtävien ohella. Matematiikan ja fysiikan soveltaminen työtehtävissä tehostui oleellisesti atk:n alkaessa taota työvälineitä ja ratkaisuja käytännössä. Lisääntyvästi jäseniä alkoi sijoittua yksityisen työnantajan palvelukseen tutkimus-, tuotekehittely- ja asiantuntijatehtäviin sekä markkinointiin. Aika ajoin esiintyi jopa pulaa teollisuudessa asiantuntevista fyysikoista. Heille löytyi perinteisten tutkijan ja asiantuntijatehtävien ohella mahdollisuuksia aina organisaation johtotehtäviin asti. Sekä teollisuudessa että finanssialalla toimi niin ikään matemaatikkoja. Nämä voitiin jakaa selvästi toisistaan erottuviin ryhmiin, joista voitaisiin käyttää nimitystä tutkijat ja hallintohenkilöt. Teollisuudesta löytyi vielä kolmaskin ryhmä eli matemaattisesti suuntautuneet atk-henkilöt. Vuosikymmenen lopulla ilmeni selviä työllistymisvaikeuksia mm. matematiikka pääaineena tutkintonsa suorittaneille. Liiton tekemän jäsenkyselyn selvä palaute oli, että atk-tiedot ja taidot ovat niitä, joita jäsenet tarvitsivat ja käyttivät. Saadut vastaukset myös paljastivat sen, että matemaatikkojen työllistymismahdollisuudet olivat atk-boomin myötä tulossa myös muille kuin perinteisille matemaatikkojen työpaikoille. Liitto teki aloitteen työllisyysviranomaisille ja niin aloitettiin atk-painotteiset työvoimahallinnon toimeenpanemat työllisyyskurssit luonnontieteellisen tutkinnon suorittaneille 1980-luvulla. Liiton asiantuntemusta käytettiin opetussisällön suunnittelussa. Näillä kursseilla koulutettiin noin 150 loppututkinnon suorittaneelle työelämän kaipaamia atk-valmiuksia ja monet sekä yksityisellä sektorilla että valtionhallinnossa olevat atk-tehtävät saivat alkunsa ja tekijänsä. Kurssien avulla liitto myös vaikutti koulutuksen ja työelämän tarpeiden kohtaamisessa. Voimaa yhteistyöstä Liiton ollessa valtakunnallinen Akavan jäsenliitto sen jäsenkunta oli epäyhtenäinen ja hajallaan työmarkkinakentässä. Liiton asema myös keskusjärjestö Akavassa muuttui, kun suuret opettaja- ja insinöörijärjestöt liittyivät Akavaan. Akavan jäsenjärjestöjen jäsenmäärät vaihtelivat muutamasta kymmenestä kymmeniin tuhansiin. Koosta huolimatta kaikkien jäsenjärjestöjen tehtävät olivat kuitenkin periaatteessa lähes samoja ja runsaasti työpanosta ja muita resursseja vaativia. Liiton potentiaaliset jäsenet myös järjestäytyivät useisiin eri liittoihin milloin oman työpaikkansa tai toimintasektorinsa mukaan. Liitto pyrki vastaamaan kasvaneisiin paineisiin sekä jäsenkunnan että keskusjärjestö Akavan taholta kehittämällä yhteistoimintaa muiden Akavan pienten liittojen kesken. Näin muodostui luvun puolivälissä ns. Akavan luonnontieteellinen ryhmä, johon

4 kuuluivat Geofyysikkojen liitto, Geologiliitto, Suomen Kemistiliitto, Suomen Matemaatikko- ja Fyysikkoliitto sekä Vesi- ja Kalatalousmiehet r.y. Yhteistyötä tehtiin mm. hankkimalla ja jakamalla yhteisiä toimistotiloja juuri valmistuneessa Akavatalossa vuonna 1976 sekä palkkaamalla yhteistä toimistohenkilökuntaa. Sen lisäksi yhteistyö merkitsi eräänlaista vaaliliittoa jaettaessa edustuksia Akavassa. Luonnontieteellisellä ryhmällä oli edustaja mm. Akavan hallituksessa sekä eräissä valiokunnissa. Myös eräillä työpaikoilla, joissa oli eri yhteistyöliittojen jäseniä, voitiin päästä luottamusmiestoiminnassa tuloksiin. Luottamusmiestoiminta edustikin sitä käytännön edunvalvontatyötä, jossa yhteys jäseniin oli välitön. Säteilyturvallisuuslaitoksessa mm. solmittiin ensimmäinen virastokohtainen akavalainen työehtosopimus vuonna Yksityisten yritysten palveluksessa olevien jäsenten asema parani Akavan solmittua Suomen Teollisuuden Keskusliiton kanssa ns. YTN - sopimuksen, jossa sovittiin menettelytavoista akavalaisten edunvalvonnassa. Näin liitto sai myös yksityisten työnantajien palveluksessa oleville järjestäytynyttä edunvalvontaa. Samalla aloitettiin yhteistyö myös tekniikan järjestöjen - Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien liiton KALin, Insinööriliiton ja Suomen Ekonomiliiton - kanssa Akavan ns. Tekniikan ja kaupan poolissa. Tällöin myös liiton jäsenet pääsivät jäseniksi työttömyyskassaan, jonka merkitys laman aikana osoittautui monelle tärkeäksi. Luonnontieteellisen ryhmän yhteistyötä laajennettiin 1980-luvun alussa niin, että solmittiin yhteistyöasiakirja vielä Agronomiliiton, Eläinlääkäriliiton ja Metsänhoitajien kanssa. Tarkoitus oli hakea helpotusta ja jakaa vastuuta toiminnallisiin vaatimuksiin Akavan sisäisessä työnjaossa. Yhteistyö tämänmuotoisena ei kuitenkaan koskaan päässyt periaatetasoa pidemmälle luvulle tultaessa, liiton jäsenmäärän kasvaessa ja edunvalvontatehtävien lisääntyessä liiton toimistoresursseja lisättiin mm. osapäiväisen oman toimistosihteerin palkkaamisella sekä ostamalla Suomen Kemistiliitolta toiminnanjohtajan työpanosta. Ajanoloon tämä ei kuitenkaan tahtonut riittää, vaan luottamustehtävissä toimivien työpanosta kaivattiin lisääntyvästi. Lisäksi jäseniä liittyi yksityisen sektorin työpaikoista nimenomaan niistä, jotka suuntautuivat orastavaan informaatio- ja tietotekniikan alueille. Tämä kuitenkin merkitsi jäsenkunnan hajaantumista yhä laajemmalle. SMFL hakeutuu yhteistyöhön Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n kanssa Liitto aloitti 1983 neuvottelut silloisen Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Keskusliiton KALin kanssa yhteistyön järjestämisestä syvemmän ja kestävän järjestelyn varaan niin, että toiminnalliset resurssit ja jäsenten edunvalvonta voitaisiin hoitaa tehokkaasti. Neuvottelut johtivat suhteellisen nopeasti ratkaisuun, jossa liiton jäsenet liittyivät henkilöjäseninä Suomen Teknillisen Seuran STS:n jäseniksi ja liitto jatkoi toimintaansa ammatillis-aatteellisena järjestönä hoitaen koulutukseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä tehtäviä. Jäsenet saivat järjestelyssä itse ratkaista halunsa uuteen ratkaisuun liittymällä Suomen Teknillisen Seuran henkilöjäsenyyden kautta STS/KAL - kokonaisuuteen. Vain muutama prosentti silloisista jäsenistä halusi järjestää edunvalvontansa toisin ja liittyi muihin järjestöihin. Toisaalta järjestelyn seurauksena liiton jäsenmäärä on kasvanut vajaasta 400:sta varsinaisesta jäsenestä lähes 2000:een jäseneen. Yhteistyön lähtökohdat ja edut olivat olemassa ja ovat osoittautuneet ilmeisiksi. Liiton jäseniä työskenteli hyvin samantapaisissa työtehtävissä ja samojen työnantajien palveluksessa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla diplomi-insinööritutkinnon suorittaneiden kanssa. Koulutuksessa monilla matematiikka, fysiikka ja tietojenkäsittelytiede ovat yhteisiä ja muodostavat vahvan pohjan ammattitaidolle. Myös näiden aineiden asema yhteiskunnassa ja merkitys työnteossa on yhteinen intressi. Halu kehittää työkaluja tietoyhteiskuntaan antoi vahvan siteen yhteistyölle.

5 Suomen Matemaatikko- ja Fyysikkoliitto ry päätti jatkosyyskokouksessaan suositella jäsenilleen, että he järjestäytyvät Akavaan Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Keskusliiton KAL ry:n kautta ja liitto erosi Akavan jäsenyydestä vuoden 1984 alusta. Liiton 1983 syyskokouksen julkilausumassa todettiin: "Tällä konkreettisella toimenpiteellä SMFL haluaa eheyttää ja voimistaa Akavaa sekä kehittää Akavan sisäistä rakennetta ja tehostaa edunvalvontaa. Liiton mielestä ratkaisu on eräs vaihe Akavan ns. kokonaistamisohjelman toteuttamisessa. SMFL:n syyskokous haluaa ratkaisulla tuoda vastauksensa viime aikojen keskusteluun neuvotteluoikeuksien laajentamisesta. SMFL näkee, että sen toimenpide on jäsenten neuvotteluoikeuksien tehostamista. Samalla liitto muistuttaa, että niin sen omalla toimintasektorilla kuin koko työmarkkinakentässä on yhteensä yhden keskusjärjestön verran niitä, joilla ei ole minkäänlaisia neuvotteluoikeuksia eli työttömät. Vaikka liiton päätös on kehittää työssä olevien edunvalvontaa, ei liitto unohda myöskään työttömien ongelmia ja niitä, jotka toimivat koulutustaan vastaamattomissa tehtävissä." KALiin liittymisen lähtökohta oli, että SMFL jatkaa liittona toimintaansa ammatillisaatteellisten kysymysten osalta. Jo vuonna 1961 laadituissa säännöissä todettiin, että liiton tehtävänä on olla yhdyssiteenä eri aloilla toimivien matemaatikkojen ja fyysikoiden välillä, edistää heidän ammatillista kehitystään, seurata heidän asemaansa yhteiskunnassa, valvoa heidän yhteiskunnallisia etujaan sekä pyrkiä kehittämään matemaattis-fysikaalista kasvatusta ja ajattelutapaa maassamme. Sääntöjä uusittiin viimeksi vuonna Perustehtävät säilyivät, mutta niissä saatettiin ajan tasalle tilanne tietojenkäsittelytieteilijäin osalta. Liiton nimi muutettiin Suomen Matemaatikko-, Fyysikko- ja Tietojenkäsittelytieteilijäliitoksi. Samoin tehtävissä todettiin se, että pääosa liiton jäsenkunnasta jo toimii eriasteisissa atk- ja tietotekniikan tehtävissä. Liiton piirissä toimineet ovat myös osallistuneet aikoinaan jo KALin ja sittemmin 1990 luvulla Tekniikan Akateemisten Liiton työhön sen hallituksessa, valtuustossa sekä eri valiokunnissa tai työpaikkaosastoissa osana TEKin normaalia toimintaa. SMFL profiloituu ammatillisena kehittäjänä Eräänä keskeisenä toimintamuotona liitolla on ollut ja 1990-luvuilla työelämän yleisiä valmiuksia vahvistavien kurssien järjestäminen jäsenille. Suosittuja kursseja ovat olleet englannin kielen kurssit, joissa syntyperäinen englantilainen kurssinpitäjä johti keskusteluja kurssilaisten ammattiaiheista. Jäsenet osallistuivat aktiivisesti myös MTV:ssä pidettyihin esiintymistaidon kursseihin, joita järjestettiinkin useita kertoja useamman vuoden aikana. Näillä kursseilla monet kymmenet liiton jäsenet ovat saaneet tarpeellista esiintymisvarmuutta ja taitoa. Suosittuja kursseja ovat olleet niin ikään Tallinnassa järjestetyt atk-kurssit. Toisinaan on yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa yhteistyössä räätälöity kursseja sekä liiton jäsenille että varttuneille opiskelijoille tieteen viimeisimmistä saavutuksista. Liiton yleiskokouksissa on aina ollut mukana koulutusosuus. Kokouksissa on pidetty esitelmä tai alustus jäseniä kiinnostavista ajankohtaisista aiheista. Aiheet ovat olleet vaihtelevia. Esitelmiä on pidetty muun muassa maailmankuuluista suomalaisista matemaatikoista, maailman alkuräjähdyksestä, tähtitieteestä, matematiikan, fysiikan ja atk:n sovelluksista eri ammateissa aina työuupumuksen ja stressin hallinnan keinoihin.

6 Fyysikkoseuran järjestämien vuosittaisten Fysiikanpäivien yhteydessä on ollut liitolla oma nimikkoseminaarinsa. Seminaarin aihe on vuosittain vaihdellut. Esimerkiksi 1997 seminaariaihe oli " Eurooppalainen tutkimus ja Suomi ". SMFL on pyrkinyt tukemaan ja kannustamaan opiskelijoita matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelyn opinnoissa lahjoittamalla lukiolaisille Matemaattisten Aineiden Opettajien liiton MAOL:n järjestämiin koululaiskilpailuihin palkinnot. Kun Suomi sai 1980-luvulla tiedon kansainvälisten Fysiikkaolympialaisten isännyydestä 1992, niin liitto päätti innostaa suomalaisia nuoria osallistumaan ja valmentautumaan huolella kyseisiin kilpailuihin. Siitä lähtien Suomen lukiolaisten fysiikkakilpailun pääpalkinnon on jakanut SMFL. Myöhemmin liitto on alkanut jakaa myös lukiolaisten matematiikkakilpailun voittajalle kunniapalkinnon. MAOL järjestää myös tietotekniikassa koululaiskilpailut. SMFL päätti pari vuotta sitten lahjoittaa myös tietotekniikkakilpailun voittajan palkinnon. SMFL aloitti vuonna 2000 perinteen jakaa pro gradu -palkinto vuosittain. Se on stipendi, jolla palkitaan yliopistossa tehty matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -opinnäyte. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tulokselliseen opiskeluun sekä kiinnittää huomiota matemaattisten aineiden opiskeluun ja lisätä niiden arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Ensimmäisen SMFL:n pro gradu -palkinnon sai fil. maist. Seppo Taivalkoski opinnäytetyöstään "Katetriprofiilin 3-D rekonstruointi 2D magneettikuvista". Perusteluna oli se, että teoreettinen ja kokeellinen tutkimus yhdistyvät työssä erinomaisen taitavasti. Taivalkosken työssä haetaan ratkaisua käytännön kliinisen lääketieteen ongelmaan ja työllä on siten selkeästi yhteiskunnallista merkittävyyttä. Lähde: lainaus Työvälineitä tietoyhteiskuntaan SMFL 40 vuotta -juhlakirjasta

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Selvitys vuosina 2009, 2004 ja 1999 valmistuneiden metsäekologien työllisyystilanteesta vuoden 2009 lopussa

Selvitys vuosina 2009, 2004 ja 1999 valmistuneiden metsäekologien työllisyystilanteesta vuoden 2009 lopussa Selvitys vuosina 29, 24 ja 1999 valmistuneiden metsäekologien työllisyystilanteesta vuoden 29 lopussa Metsätieteiden laitos/ metsäekologia 21 Maistereiden ja tohtoreiden työllistyminen Selvityksessä olivat

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on noin 610 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto.

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto. Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto http://www.jyu.fi/fysiikka Opetuksen ja tutkimuksen huipulla* Ystävällinen ja innostava ilmapiiri Monipuolista opetusta ja tutkimusta Kansainvälinen ympäristö * Koulutuksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/ Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/14 27.3.14 Lähetekeskustelun kulku 1. Esittely: Mitä on tapahtunut ennen vuotta 2014? 2. OLL-esittely /Hanna Huumonen, pj, OLL 3. Kysymykset

Lisätiedot

JÄRJESTÖRAKENTEEN KEHITTÄMINEN. Kevät 2017

JÄRJESTÖRAKENTEEN KEHITTÄMINEN. Kevät 2017 JÄRJESTÖRAKENTEEN KEHITTÄMINEN Kevät 2017 Kirsti Hietaranta järjestöasiamies, OAJ Tavoitteet Järjestörakenteen yksinkertaistaminen, kehittäminen ja tehostaminen palvelee entistä paremmin niin järjestön,

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma

Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma Alumnitoiminnan organisoituminen - valtakunnallinen alumnikoulutus 3.11.2010 Tampereella Johanna Tuovinen, asiamies Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-,

Lisätiedot

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit 1.1.2005 31.5.2006 Yhteenveto tutkimuksesta ICT-yksiöstä valmistuneet insinöörit työllistyneet erinomaisesti 85% prosenttia valmistuneista insinööreistä työllistynyt

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin.

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Tämä pätee arkisten haasteiden ohella suuriin kysymyksiin: kestävä kehitys, talous, lääketiede,

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

YYttrium. WTungsten. Hydrogen

YYttrium. WTungsten. Hydrogen 74 WTungsten 1 H Hydrogen 39 YYttrium? 183.84 1.0079 88.906 Mihin voin työllistyä? kemistit sijoittuvat työelämässä yleensä asiantuntija- ja esimiestehtäviin: tutkimus, tuote- ja prosessikehitys, laaduntarkkailu,

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM 28.11.2013 Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Koulutuksen kehittämistarpeet Miten opiskelija ja työnantaja tietävät mitä saavat kirjastoalan koulutuksesta

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa

Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa Marko Kortetmäki 18.11.2011 Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa Tosiasioita Maailmassa valmistuu noin miljoona insinööriä vuosittain Mikä erottaa suomen noin 8000 valmistuvaa insinööriä Kiinan ja

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ. Työelämä. AMK-jatkotutkinto. 2.aste/työelämä. AMK-tutkinto. Työelämä. Erikoisammattitutkinto. Työelämä. Ammattitutkinto.

TYÖELÄMÄ. Työelämä. AMK-jatkotutkinto. 2.aste/työelämä. AMK-tutkinto. Työelämä. Erikoisammattitutkinto. Työelämä. Ammattitutkinto. yöelämä AMK-jatkotutkinto 2.aste/työelämä AMK-tutkinto yöelämä Erikoisammattitutkinto YÖELÄMÄ yöelämä Ammattitutkinto Perusopetus Perustutkinto Aikaisemmat opinnot yökokemus Itseopiskeltu tieto ja taito

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

PÄÄKALLE KOTISELKOSTEN JÄLLEENRAKENTAJANA-hanke

PÄÄKALLE KOTISELKOSTEN JÄLLEENRAKENTAJANA-hanke Jokijärven kyläseura ry, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus/maaseutuosasto Tukipäätös Dnro 229/3510-2002 PÄÄKALLE KOTISELKOSTEN JÄLLEENRAKENTAJANA-hanke LOPPURAPORTTI Hankkeen toteutusaika: 12.4.2002-31.12.2004

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja TEKNILLINEN KORKEAKOULU Matematiikan laitos PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina 1995-96, 1996-97 ja 1997-98 MATEMATIIKKA lukuvuosi 1997-98 Mat-1.301 Matematiikan

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Työnjako, vahvat osaamiskeskittymät, uudistuvat toimintatavat missä olemme? Johtaja Hannu Sirén

Työnjako, vahvat osaamiskeskittymät, uudistuvat toimintatavat missä olemme? Johtaja Hannu Sirén Työnjako, vahvat osaamiskeskittymät, uudistuvat toimintatavat missä olemme? Johtaja Hannu Sirén Rakenteellisen kehittämisen tarve Yliopistolta edellytettiin neuvotteluaineistossa tutkittuun tietoon perustuvaa

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. IGS Finnish Chapterin perustamiskokous Aika: Keskiviikko 19.5.2010 klo 15.30 Paikka: Viapipe Oy, Vernissakatu 6, 01300 Vantaa 1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot