SMFL Matemaatikkojen, fyysikkojen ja tietojenkäsittelytieteilijöiden edunvalvontaa vuosikymmenten varrelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SMFL 1961-2001 Matemaatikkojen, fyysikkojen ja tietojenkäsittelytieteilijöiden edunvalvontaa vuosikymmenten varrelta"

Transkriptio

1 SMFL Matemaatikkojen, fyysikkojen ja tietojenkäsittelytieteilijöiden edunvalvontaa vuosikymmenten varrelta Liiton toiminnassa mukana olleet ovat vaihtuneet vuosien myötä. Heidän koulutuksensa ja tehtävänsä työelämässä heijastavat kunakin aikana yhteiskunnassa olleita perusvirtoja ja ajankohtaisia asioita. Työtehtävissä on tapahtunut muutosta, mutta matematiikka ja fysiikka sekä tietojenkäsittelytiede ovat pysyneet vahvana perustana jäsentemme ammateissa ja osaamisessa. Eri vuosikymmeninä voidaan havaita ainakin näin jälkeenpäin tiettyjä kehitysjaksoja. Liiton perustamisen jälkeen oli tietysti tärkeätä tehdä sen toimintaa tunnetuksi niin, että matemaatikot ja fyysikot ymmärtäisivät liiton hyödyllisyyden edunvalvonnassa ja ammatillisessa kehittymisessä. Toiminnan suuntaamiseksi ja tehostamiseksi ryhmittäydyttiin tiettyjen tehtävien muodostamiin osaryhmiin. Yhteiskunnassa alkoi vähitellen matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tarve ja käyttö laajentua ja monipuolistua sekä arvostus kasvaa. Edunvalvonnan kannalta liittomme oli vielä parin ensimmäisen vuosikymmenen aikana kuitenkin jäsenmäärältään pieni ja voimavarat suhteellisen rajoitetut, vaikka tietyillä alueilla (esim. sairaalafyysikot, opettajat ja säteilyfyysikot) pystyttiin edunvalvontaa hoitamaan suhteellisen tehokkaasti. Seuraavaksi etsittiin ryhmiä, joiden kanssa liittomme pystyi muodostamaan suurempia ryhmiä edunvalvonnassa. Merkittävä muutos liiton jäsenkunnan määrässä tapahtui sen jälkeen kun, tietojenkäsittelytiede ja tietotekniikka avasivat laajenevia sovelluksia ja työtehtäviä matemaatikoille ja fyysikoille. Yksityinen sektori alkoi rekrytoida meitä. Perinteiset sisällöt koulutettujen tehtävissä alkoivat uudistua matematiikan ja fysiikan luodessa kuitenkin perustan myös monissa uuden tekniikan alueissa. Kuluneet vuosikymmenet ovat osoittaneet liiton merkityksen ja tarpeellisuuden. Kehittäessämme omalta osaltamme yhteiskuntaa haluamme myös huolehtia kehittämiemme menetelmien ja työkalujen käytöstä ja niillä saavutetuista tuloksista sekä virittää niiden pohjalta käytävää keskustelua. Se on osa sääntöjemme peräänkuuluttamaa matemaattis-fysikaalisen kasvatuksen ja ajattelutavan kehittämistä. Ensimmäiset pioneerit - vakuutusmatemaatikkoja ja opettajia Suomen Matemaatikko- ja Fyysikkoliitto ry, joka sittemmin on laajentanut nimeensä myös tietojenkäsittelytieteilijät, perustettiin syksyllä Liitto liittyi alusta lähtien Akavan jäseneksi. Valmistelevien kokousten kokoonpanoista käy ilmi, että matemaatikot olivat aktiivisia perustamisvaiheessa. Fyysikkojen osuutta päätettiin kuitenkin heti vahvistaa. Vasta 1970-luvulla atk-ammattilaisten osuus kasvoi ensin matemaatikkojen ja fyysikkojen suuntautuessa atk-tehtäviin ja myöhemmin tietojenkäsittelyä opiskelleiden pääaineopiskelijoiden valmistuessa työelämään. Marraskuun 27. päivänä 1961 pidetyn ensimmäisen sääntömääräisen syyskokouksen ja yhdistysrekisteriin merkitsemisen jälkeen liitossa oli perustajajäseniä 39. Jäsenmäärä on sen jälkeen kasvanut niin, että liiton jäsenten liittyessä vuoden 1983

2 lopulla Suomen Teknillisen Seuran henkilöjäseniksi varsinaisia jäseniä oli vajaat 400. Vuoden 2001 alussa jäsenmäärä oli kasvanut lähes 2000 jäseneen. Henkilöistä, jotka liittoa olivat perustamassa, monet myöhemmin toimivat matemaatikkoina vakuutusalalla tai opettajina oppikouluissa tai muissa opetuslaitoksissa. Aluksi osallistuttiinkin Akavan toimintaan mm. sosiaaliturvalautakunnassa, jäsenmaksutoimikunnassa ja opetusalan toimikunnissa luvulla liitto toimikin menestyksekkäästi matemaattisten aineiden opettajien etujen kehittäjänä ja valvojana. Tältä saralta mainittakoon ns. demonstraatiolisä fysiikan lehtoreille, jonka saaminen oli osaltaan liiton uutteran työn tulos. Vuosikymmenen lopulla opettajien asioita alettiin hoitaa yhteistyössä Akavaan liittyneen Oppikoulunopettajien Keskusjärjestön kanssa. Yhteistyö laajeni käytännössä 1970-luvulla niin, että liiton hallitukseen pyrittiin valitsemaan aina myös opettajien edustajia. He ovat toimineet myös linkkinä ainejärjestöön Matemaattisten Aineiden Opettajien liittoon, MAOLiin. Peruskoulujärjestelmään siirtymisen jälkeen syntyi Suomessa entisille kansa- ja oppikoulujen opettajille yhteinen, vahva ammattiliitto, Opettajien Ammattijärjestö OAJ. Sen liityttyä Akavaan, OAJ alkoi muodostua pääasialliseksi edunvalvontakanavaksi opettajan tehtäviin sijoittuneille matemaatikoille ja fyysikoille. Yhteiskunta tarvitsee uusia ammattiryhmiä - sairaalafyysikot ja säteilyfyysikot,... Vakuutusmatemaatikot olivat ensimmäinen selkeä ryhmä ammattilaisia opetustehtävien ulkopuolella. Fyysikkoja toimi monilla aloilla hajallaan asiantuntijoina ja erikoistuneissa tehtävissä. Vähitellen kuusikymmentäluvun puolivälissä fysiikkaa alettiin soveltaa lisääntyvästi sairaaloissa ja sairaalafyysikoille perustettiin virkoja. Liiton aloitteesta silloinen lääkintöhallitus perusti virallisen pätevyyslautakunnan, jossa myös liitto oli edustettuna. Lautakunta määritteli ensi töikseen sairaalafyysikkojen koulutusohjelman tutkintovaatimuksineen. Ensimmäiset uusien määräysten mukaiset sairaalafyysikkotutkinnot suoritettiin lautakunnalle syksyllä Sairaalafyysikkojen pätevyysvaatimusten määrittely ja sairaalafyysikkotutkintoja vastaanottavan pätevyyslautakunnan perustaminen olivat vielä pitkään 1970-luvulle liiton työlistalla niin, että lautakunta muodostui liiton nimeämistä jäsenistä ja lääkintöhallituksen edustajista. Vasta useiden vuosien työn jälkeen lääkintöhallitus otti vastatakseen tutkintolautakunnasta. Sairaalafyysikkojen määrän lisäännyttyä SMFL:ään perustettiin oma jaosto, sairaalafyysikkojaosto, huolehtimaan tämän erityisalan edunvalvonnasta ja ammatillisesta kehittämisestä. Myös liiton toiminnassa hallitusta ja sen puheenjohtajaa myöden sairaalafyysikoilla oli aktiivinen rooli. Myöhemmin he ovat kehittäneet toimintaansa oman erillisen liiton Sairaalafyysikot ry:n avulla, koska heidän yhteistyökumppaninsa edunvalvonnassa ovat olleet terveydenhuoltosektorilla mm. lääkärit ja sairaalakemistit luvulla koulutettujen ja niin myös liiton potentiaalisten jäsenten määrä kasvoi. Akateemisen loppututkinnon suorittaneita palkattiin lisääntyvästi julkiselle sektorille valtionhallintoon ja kuntiin asiantuntijatehtäviin. Tutkimus- ja asiantuntijalaitokset, kuten esim. valtion teknillinen tutkimuslaitos, säteilyfysiikan laitos, ilmatieteen laitos, työterveyslaitos jne... tarjosivat monelle matemaatikolle, fyysikolle ja atkammattilaiselle koulutukseen sopivan työpaikan. Liiton jäsenten työpaikat jakaantuivat valtion, kuntien, opetuslaitosten sekä yksityisen työnantajan palveluksessa olevien kesken suhteellisen tasaisesti. Suurimpia jäsenryhmiä sijoittui opetustehtäviin, sairaaloihin, vakuutusalalle sekä eräisiin asiantuntijalaitoksiin. Se näkyi myös liiton toiminnassa perustettaessa vastaavia jaostoja (opetus-, sairaalafyysikko-, säteily- ja atk-jaosto)

3 Yhteiskunnallisestikin merkittävän ydinvoiman rakentaminen näkyi alan koulutettujen rekrytoimisena säteilyfysiikan laitokseen ja laitoksen henkilömäärän kasvuna ja nimen muuttumisena säteilyturvallisuuslaitokseksi. Säteily- ja ydinfysiikan alan sovellusten tarve ja sen myötä fyysikkojen kysyntä kasvoivat myös alan yritysten ja teollisuuden parissa. Säteilyfyysikot toimivat aktiivisesti omassa perustamassaan säteilyjaostossa, mutta heillä oli myös hyvin aktiivinen panos liiton hallituksessa 1970 ja 1980 luvuilla. Säteilyturvallisuuslaitoksen paikallisessa työmarkkinatoiminnassa ja edunvalvonnassa liiton jäseniä toimi luottamusmiehinä. Yksityinen sektori herää luonnontieteiden sovelluksiin - Atk:n merkitys kasvaa 1970-luvulla useat matemaatikot ja fyysikot sovelsivat työssään oman tehtäväkenttänsä ohella atk:ta. Koulutus tähän oli kuitenkin ollut monesti vähäistä ja vaihtelevaa. Samoin työvälineet nykypäivän mittapuun mukaan tehottomia. Sovelluksia palvelevat ohjelmointi ja reikäkorttilävistykset palautuvat monen mieleen tuolta ajalta. Niiden määrä, jotka sijoittuivat selvästi vain atk-tehtäviin, alkoi kasvaa. Liiton jäsenkunnassa alkoi erottua ryhmänä atk-ammattilaiset ja ne, jotka sovelsivat atk:ta muiden tehtävien ohella. Matematiikan ja fysiikan soveltaminen työtehtävissä tehostui oleellisesti atk:n alkaessa taota työvälineitä ja ratkaisuja käytännössä. Lisääntyvästi jäseniä alkoi sijoittua yksityisen työnantajan palvelukseen tutkimus-, tuotekehittely- ja asiantuntijatehtäviin sekä markkinointiin. Aika ajoin esiintyi jopa pulaa teollisuudessa asiantuntevista fyysikoista. Heille löytyi perinteisten tutkijan ja asiantuntijatehtävien ohella mahdollisuuksia aina organisaation johtotehtäviin asti. Sekä teollisuudessa että finanssialalla toimi niin ikään matemaatikkoja. Nämä voitiin jakaa selvästi toisistaan erottuviin ryhmiin, joista voitaisiin käyttää nimitystä tutkijat ja hallintohenkilöt. Teollisuudesta löytyi vielä kolmaskin ryhmä eli matemaattisesti suuntautuneet atk-henkilöt. Vuosikymmenen lopulla ilmeni selviä työllistymisvaikeuksia mm. matematiikka pääaineena tutkintonsa suorittaneille. Liiton tekemän jäsenkyselyn selvä palaute oli, että atk-tiedot ja taidot ovat niitä, joita jäsenet tarvitsivat ja käyttivät. Saadut vastaukset myös paljastivat sen, että matemaatikkojen työllistymismahdollisuudet olivat atk-boomin myötä tulossa myös muille kuin perinteisille matemaatikkojen työpaikoille. Liitto teki aloitteen työllisyysviranomaisille ja niin aloitettiin atk-painotteiset työvoimahallinnon toimeenpanemat työllisyyskurssit luonnontieteellisen tutkinnon suorittaneille 1980-luvulla. Liiton asiantuntemusta käytettiin opetussisällön suunnittelussa. Näillä kursseilla koulutettiin noin 150 loppututkinnon suorittaneelle työelämän kaipaamia atk-valmiuksia ja monet sekä yksityisellä sektorilla että valtionhallinnossa olevat atk-tehtävät saivat alkunsa ja tekijänsä. Kurssien avulla liitto myös vaikutti koulutuksen ja työelämän tarpeiden kohtaamisessa. Voimaa yhteistyöstä Liiton ollessa valtakunnallinen Akavan jäsenliitto sen jäsenkunta oli epäyhtenäinen ja hajallaan työmarkkinakentässä. Liiton asema myös keskusjärjestö Akavassa muuttui, kun suuret opettaja- ja insinöörijärjestöt liittyivät Akavaan. Akavan jäsenjärjestöjen jäsenmäärät vaihtelivat muutamasta kymmenestä kymmeniin tuhansiin. Koosta huolimatta kaikkien jäsenjärjestöjen tehtävät olivat kuitenkin periaatteessa lähes samoja ja runsaasti työpanosta ja muita resursseja vaativia. Liiton potentiaaliset jäsenet myös järjestäytyivät useisiin eri liittoihin milloin oman työpaikkansa tai toimintasektorinsa mukaan. Liitto pyrki vastaamaan kasvaneisiin paineisiin sekä jäsenkunnan että keskusjärjestö Akavan taholta kehittämällä yhteistoimintaa muiden Akavan pienten liittojen kesken. Näin muodostui luvun puolivälissä ns. Akavan luonnontieteellinen ryhmä, johon

4 kuuluivat Geofyysikkojen liitto, Geologiliitto, Suomen Kemistiliitto, Suomen Matemaatikko- ja Fyysikkoliitto sekä Vesi- ja Kalatalousmiehet r.y. Yhteistyötä tehtiin mm. hankkimalla ja jakamalla yhteisiä toimistotiloja juuri valmistuneessa Akavatalossa vuonna 1976 sekä palkkaamalla yhteistä toimistohenkilökuntaa. Sen lisäksi yhteistyö merkitsi eräänlaista vaaliliittoa jaettaessa edustuksia Akavassa. Luonnontieteellisellä ryhmällä oli edustaja mm. Akavan hallituksessa sekä eräissä valiokunnissa. Myös eräillä työpaikoilla, joissa oli eri yhteistyöliittojen jäseniä, voitiin päästä luottamusmiestoiminnassa tuloksiin. Luottamusmiestoiminta edustikin sitä käytännön edunvalvontatyötä, jossa yhteys jäseniin oli välitön. Säteilyturvallisuuslaitoksessa mm. solmittiin ensimmäinen virastokohtainen akavalainen työehtosopimus vuonna Yksityisten yritysten palveluksessa olevien jäsenten asema parani Akavan solmittua Suomen Teollisuuden Keskusliiton kanssa ns. YTN - sopimuksen, jossa sovittiin menettelytavoista akavalaisten edunvalvonnassa. Näin liitto sai myös yksityisten työnantajien palveluksessa oleville järjestäytynyttä edunvalvontaa. Samalla aloitettiin yhteistyö myös tekniikan järjestöjen - Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien liiton KALin, Insinööriliiton ja Suomen Ekonomiliiton - kanssa Akavan ns. Tekniikan ja kaupan poolissa. Tällöin myös liiton jäsenet pääsivät jäseniksi työttömyyskassaan, jonka merkitys laman aikana osoittautui monelle tärkeäksi. Luonnontieteellisen ryhmän yhteistyötä laajennettiin 1980-luvun alussa niin, että solmittiin yhteistyöasiakirja vielä Agronomiliiton, Eläinlääkäriliiton ja Metsänhoitajien kanssa. Tarkoitus oli hakea helpotusta ja jakaa vastuuta toiminnallisiin vaatimuksiin Akavan sisäisessä työnjaossa. Yhteistyö tämänmuotoisena ei kuitenkaan koskaan päässyt periaatetasoa pidemmälle luvulle tultaessa, liiton jäsenmäärän kasvaessa ja edunvalvontatehtävien lisääntyessä liiton toimistoresursseja lisättiin mm. osapäiväisen oman toimistosihteerin palkkaamisella sekä ostamalla Suomen Kemistiliitolta toiminnanjohtajan työpanosta. Ajanoloon tämä ei kuitenkaan tahtonut riittää, vaan luottamustehtävissä toimivien työpanosta kaivattiin lisääntyvästi. Lisäksi jäseniä liittyi yksityisen sektorin työpaikoista nimenomaan niistä, jotka suuntautuivat orastavaan informaatio- ja tietotekniikan alueille. Tämä kuitenkin merkitsi jäsenkunnan hajaantumista yhä laajemmalle. SMFL hakeutuu yhteistyöhön Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n kanssa Liitto aloitti 1983 neuvottelut silloisen Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Keskusliiton KALin kanssa yhteistyön järjestämisestä syvemmän ja kestävän järjestelyn varaan niin, että toiminnalliset resurssit ja jäsenten edunvalvonta voitaisiin hoitaa tehokkaasti. Neuvottelut johtivat suhteellisen nopeasti ratkaisuun, jossa liiton jäsenet liittyivät henkilöjäseninä Suomen Teknillisen Seuran STS:n jäseniksi ja liitto jatkoi toimintaansa ammatillis-aatteellisena järjestönä hoitaen koulutukseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä tehtäviä. Jäsenet saivat järjestelyssä itse ratkaista halunsa uuteen ratkaisuun liittymällä Suomen Teknillisen Seuran henkilöjäsenyyden kautta STS/KAL - kokonaisuuteen. Vain muutama prosentti silloisista jäsenistä halusi järjestää edunvalvontansa toisin ja liittyi muihin järjestöihin. Toisaalta järjestelyn seurauksena liiton jäsenmäärä on kasvanut vajaasta 400:sta varsinaisesta jäsenestä lähes 2000:een jäseneen. Yhteistyön lähtökohdat ja edut olivat olemassa ja ovat osoittautuneet ilmeisiksi. Liiton jäseniä työskenteli hyvin samantapaisissa työtehtävissä ja samojen työnantajien palveluksessa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla diplomi-insinööritutkinnon suorittaneiden kanssa. Koulutuksessa monilla matematiikka, fysiikka ja tietojenkäsittelytiede ovat yhteisiä ja muodostavat vahvan pohjan ammattitaidolle. Myös näiden aineiden asema yhteiskunnassa ja merkitys työnteossa on yhteinen intressi. Halu kehittää työkaluja tietoyhteiskuntaan antoi vahvan siteen yhteistyölle.

5 Suomen Matemaatikko- ja Fyysikkoliitto ry päätti jatkosyyskokouksessaan suositella jäsenilleen, että he järjestäytyvät Akavaan Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Keskusliiton KAL ry:n kautta ja liitto erosi Akavan jäsenyydestä vuoden 1984 alusta. Liiton 1983 syyskokouksen julkilausumassa todettiin: "Tällä konkreettisella toimenpiteellä SMFL haluaa eheyttää ja voimistaa Akavaa sekä kehittää Akavan sisäistä rakennetta ja tehostaa edunvalvontaa. Liiton mielestä ratkaisu on eräs vaihe Akavan ns. kokonaistamisohjelman toteuttamisessa. SMFL:n syyskokous haluaa ratkaisulla tuoda vastauksensa viime aikojen keskusteluun neuvotteluoikeuksien laajentamisesta. SMFL näkee, että sen toimenpide on jäsenten neuvotteluoikeuksien tehostamista. Samalla liitto muistuttaa, että niin sen omalla toimintasektorilla kuin koko työmarkkinakentässä on yhteensä yhden keskusjärjestön verran niitä, joilla ei ole minkäänlaisia neuvotteluoikeuksia eli työttömät. Vaikka liiton päätös on kehittää työssä olevien edunvalvontaa, ei liitto unohda myöskään työttömien ongelmia ja niitä, jotka toimivat koulutustaan vastaamattomissa tehtävissä." KALiin liittymisen lähtökohta oli, että SMFL jatkaa liittona toimintaansa ammatillisaatteellisten kysymysten osalta. Jo vuonna 1961 laadituissa säännöissä todettiin, että liiton tehtävänä on olla yhdyssiteenä eri aloilla toimivien matemaatikkojen ja fyysikoiden välillä, edistää heidän ammatillista kehitystään, seurata heidän asemaansa yhteiskunnassa, valvoa heidän yhteiskunnallisia etujaan sekä pyrkiä kehittämään matemaattis-fysikaalista kasvatusta ja ajattelutapaa maassamme. Sääntöjä uusittiin viimeksi vuonna Perustehtävät säilyivät, mutta niissä saatettiin ajan tasalle tilanne tietojenkäsittelytieteilijäin osalta. Liiton nimi muutettiin Suomen Matemaatikko-, Fyysikko- ja Tietojenkäsittelytieteilijäliitoksi. Samoin tehtävissä todettiin se, että pääosa liiton jäsenkunnasta jo toimii eriasteisissa atk- ja tietotekniikan tehtävissä. Liiton piirissä toimineet ovat myös osallistuneet aikoinaan jo KALin ja sittemmin 1990 luvulla Tekniikan Akateemisten Liiton työhön sen hallituksessa, valtuustossa sekä eri valiokunnissa tai työpaikkaosastoissa osana TEKin normaalia toimintaa. SMFL profiloituu ammatillisena kehittäjänä Eräänä keskeisenä toimintamuotona liitolla on ollut ja 1990-luvuilla työelämän yleisiä valmiuksia vahvistavien kurssien järjestäminen jäsenille. Suosittuja kursseja ovat olleet englannin kielen kurssit, joissa syntyperäinen englantilainen kurssinpitäjä johti keskusteluja kurssilaisten ammattiaiheista. Jäsenet osallistuivat aktiivisesti myös MTV:ssä pidettyihin esiintymistaidon kursseihin, joita järjestettiinkin useita kertoja useamman vuoden aikana. Näillä kursseilla monet kymmenet liiton jäsenet ovat saaneet tarpeellista esiintymisvarmuutta ja taitoa. Suosittuja kursseja ovat olleet niin ikään Tallinnassa järjestetyt atk-kurssit. Toisinaan on yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa yhteistyössä räätälöity kursseja sekä liiton jäsenille että varttuneille opiskelijoille tieteen viimeisimmistä saavutuksista. Liiton yleiskokouksissa on aina ollut mukana koulutusosuus. Kokouksissa on pidetty esitelmä tai alustus jäseniä kiinnostavista ajankohtaisista aiheista. Aiheet ovat olleet vaihtelevia. Esitelmiä on pidetty muun muassa maailmankuuluista suomalaisista matemaatikoista, maailman alkuräjähdyksestä, tähtitieteestä, matematiikan, fysiikan ja atk:n sovelluksista eri ammateissa aina työuupumuksen ja stressin hallinnan keinoihin.

6 Fyysikkoseuran järjestämien vuosittaisten Fysiikanpäivien yhteydessä on ollut liitolla oma nimikkoseminaarinsa. Seminaarin aihe on vuosittain vaihdellut. Esimerkiksi 1997 seminaariaihe oli " Eurooppalainen tutkimus ja Suomi ". SMFL on pyrkinyt tukemaan ja kannustamaan opiskelijoita matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelyn opinnoissa lahjoittamalla lukiolaisille Matemaattisten Aineiden Opettajien liiton MAOL:n järjestämiin koululaiskilpailuihin palkinnot. Kun Suomi sai 1980-luvulla tiedon kansainvälisten Fysiikkaolympialaisten isännyydestä 1992, niin liitto päätti innostaa suomalaisia nuoria osallistumaan ja valmentautumaan huolella kyseisiin kilpailuihin. Siitä lähtien Suomen lukiolaisten fysiikkakilpailun pääpalkinnon on jakanut SMFL. Myöhemmin liitto on alkanut jakaa myös lukiolaisten matematiikkakilpailun voittajalle kunniapalkinnon. MAOL järjestää myös tietotekniikassa koululaiskilpailut. SMFL päätti pari vuotta sitten lahjoittaa myös tietotekniikkakilpailun voittajan palkinnon. SMFL aloitti vuonna 2000 perinteen jakaa pro gradu -palkinto vuosittain. Se on stipendi, jolla palkitaan yliopistossa tehty matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -opinnäyte. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tulokselliseen opiskeluun sekä kiinnittää huomiota matemaattisten aineiden opiskeluun ja lisätä niiden arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Ensimmäisen SMFL:n pro gradu -palkinnon sai fil. maist. Seppo Taivalkoski opinnäytetyöstään "Katetriprofiilin 3-D rekonstruointi 2D magneettikuvista". Perusteluna oli se, että teoreettinen ja kokeellinen tutkimus yhdistyvät työssä erinomaisen taitavasti. Taivalkosken työssä haetaan ratkaisua käytännön kliinisen lääketieteen ongelmaan ja työllä on siten selkeästi yhteiskunnallista merkittävyyttä. Lähde: lainaus Työvälineitä tietoyhteiskuntaan SMFL 40 vuotta -juhlakirjasta

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa.

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa. TOIMINTA-AJATUS AJATUS MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 18 LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat

Lisätiedot

Selvitys vuosina 2009, 2004 ja 1999 valmistuneiden metsäekologien työllisyystilanteesta vuoden 2009 lopussa

Selvitys vuosina 2009, 2004 ja 1999 valmistuneiden metsäekologien työllisyystilanteesta vuoden 2009 lopussa Selvitys vuosina 29, 24 ja 1999 valmistuneiden metsäekologien työllisyystilanteesta vuoden 29 lopussa Metsätieteiden laitos/ metsäekologia 21 Maistereiden ja tohtoreiden työllistyminen Selvityksessä olivat

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ SMKJ pähkinänkuoressa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Toiminta-ajatus SMKJ toimii jäsentensä ammatillisena etujärjestönä, valvoo ja kehittää jäsenten yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ammatillisia

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia

Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia Jenni Ruokonen 13.3.2014 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 27 jäsenliittoa 16 000 jäsenyritystä, joista

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi 75 vuotta 2010 MAOL ennen MAOL perustetaan Kerhotoiminnan alkuvaiheet Kerhojen perustamisvuodet Liiton toiminnan alkuvaiheita Liiton hallituksen puheenjohtajat Toimintaa 70- ja 80-luvulla MAOL-julkaisut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto.

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto. Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto http://www.jyu.fi/fysiikka Opetuksen ja tutkimuksen huipulla* Ystävällinen ja innostava ilmapiiri Monipuolista opetusta ja tutkimusta Kansainvälinen ympäristö * Koulutuksen

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10. Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.2008 2 Tutkintojen sisällöistä ja tavoitteista (A352/2003): Ammattikorkeakoulututkinnot

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät. Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina

Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät. Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina Sisällys 3 Tehy on tahdon asialla 4 Tehyläiset yksityisellä sektorilla 5 Yksityisen sektorin edunvalvonta 6 Tehyläiset

Lisätiedot

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3)

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hallitus, c/o Riitta Soinola PL 713, 00101 Helsinki YHDISTYSJÄSENYYS Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 10.11.2010 Kouvolassa Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään. Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta

Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään. Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittauduthan koulutuspäiville; tiedossa mielenkiintoisia luentoja ja työpajoja. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Suomen Palopäällystöliitto Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Jäseniä yli 2.000 Aatteellinen yhdistys pelastustoimen päällystö-, alipäällystö- ja asiantuntijatehtävissä olevia turvallisuusalan asiantuntijoita

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Mikä on työpaikkavalmentaja? Sirpa Paukkeri-Reyes, Silta työhön projekti (STM) 2014 Työpaikkavalmentaja? Kun työpaikalle tulee

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 4.11.2014 VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 Kilpailun tarkoituksena on kullekin kilpailulle laaditun ohjelman mukaan aikaansaada luonnoksia, joiden pohjalta kilpailun päämääränä oleva teos

Lisätiedot

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011 ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä Maria Dahlberg 1.12.2011 Tavoitteemme nuorten yhteiskuntatakuu projektiin liittyen 1. Haluamme olla mukana kehittämässä

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan Tästä lähdettiin Vuonna 2006 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta ammatillisten opettajakorkeakoulujen syntymisestä. Opettajakorkeakoulujen toiminta alkoi elokuussa 1996, jolloin laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma

Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma Alumnitoiminnan organisoituminen - valtakunnallinen alumnikoulutus 3.11.2010 Tampereella Johanna Tuovinen, asiamies Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-,

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Osaajia tarvitaan aina

Osaajia tarvitaan aina LTA ennen ja nyt Liiketalouden Liitto LTA ry:n juuret juontavat vuoteen 1949 Kauppaopistonkäyneiden liitto Förbundet för f.d. Handelinstitutselever r.y. perustettiin Tampereella 4.12.1949. Merkonomiliitto

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö ammattina Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö tarkoittaa monia asioita: Sosiaalityö -käsitteellä viitataan ammattiin, oppialaan ja tutkimukseen. Eri maissa sosiaalityön koulutusratkaisut

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n yhdistymisprosessi ja - aikataulu. Ehdotus syyskokoukselle 11.11.2012

Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n yhdistymisprosessi ja - aikataulu. Ehdotus syyskokoukselle 11.11.2012 Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n yhdistymisprosessi ja - aikataulu Ehdotus syyskokoukselle 11.11.2012 Tavoite Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry Lajien kansallinen kattojärjestö;

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ

YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ Jouni Vainio Puheenjohtaja YKL ry Mikä YKL on? YKL on akavalainen ammattiliitto. YKL syntyi vuoden 1994 alussa Geologiliiton, Geofyysikkojen liiton ja Ympäristöalan ammattijärjestön

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Suomen Palopäällystöliitto Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Aatteellinen yhdistys Jäseniä yli 2.000 pelastustoimen päällystö, alipäällystö ja asiantuntijatehtävissä olevia turvallisuusalan asiantuntijoita

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

Työelämäasioiden edunvalvonnasta

Työelämäasioiden edunvalvonnasta Työelämäasioiden edunvalvonnasta - työhyvinvointi ja konfliktit Työelämäasiamies Marjatta Pitkänen OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ ry 7.3.2008 TYHY edunvalvonta / mapi 1 Työelämäasioiden edunvalvonta >

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa.

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa. ORTODOKSINEN OPISKELIJALIITTO ORTODOXA STUDENTFÖRBUNDET ry:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Ortodoksinen Opiskelijaliitto - Ortodoxa Studentförbundet ry. Liiton

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014. Tuula Pihlajamaa

Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014. Tuula Pihlajamaa Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014 Tuula Pihlajamaa Mikä TEK on? Miksi tarvitaan tekniikan alan yliopistokoulutettuja Koulua vai elämää varten Palkat ja

Lisätiedot

Tekniikka osaksi Vaasan yliopistoa - Virstanpylväitä kolmen vuosikymmenen ajalta

Tekniikka osaksi Vaasan yliopistoa - Virstanpylväitä kolmen vuosikymmenen ajalta Ilkka Virtanen Tekniikka osaksi Vaasan yliopistoa - Virstanpylväitä kolmen vuosikymmenen ajalta 25.11.2014 Tekniikan ala mukana suunnitelmissa Kauppakorkeakoulun alusta alkaen Muistio 7.2.1967, VKKK:n

Lisätiedot

Kilpailutoiminta juontaa juurensa yli viidenkymmenen vuoden taakse. Matematiikan lukiokilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran 1955.

Kilpailutoiminta juontaa juurensa yli viidenkymmenen vuoden taakse. Matematiikan lukiokilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran 1955. OPPILASKILPAILUTOIMINTAA Kilpailutoiminta juontaa juurensa yli viidenkymmenen vuoden taakse. Matematiikan lukiokilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran 1955. Ensimmäinen valtakunnallinen teinien matematiikkakilpailu,

Lisätiedot

Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009

Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009 Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009 2 Aluksi Uusi Insinööriliitto UIL ry, on edunvalvoja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tarjoaa jäsenistölleen turvaa, menestymisen mahdollisuuksia

Lisätiedot

liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat

liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010 Opiskelijaliikkuvuus FIRST-ohjelman Suomen ja Venäjän välinen opiskelijaliikkuvuus lukuvuonna 2009-2010 (yliopistot ja ammattikorkeakoulut). Lukuvuosi 2008-2009

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi kaupan alalla Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit 1.1.2005 31.5.2006 Yhteenveto tutkimuksesta ICT-yksiöstä valmistuneet insinöörit työllistyneet erinomaisesti 85% prosenttia valmistuneista insinööreistä työllistynyt

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot