Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana"

Transkriptio

1 Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana Maxwell Jonesin demokraattisen yhteisön teoria ja humanistinen ihmiskäsitys Aki Heiskanen Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus 2008

2 Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana 1 JOHDANTO YHTEISÖKUNTOUTUS Historiaa Maxwell Jonesista Maxwell Jonesin terapeuttisen yhteisön keskeiset periaatteet Demokraattisuus yhteisössä Carl Rogersin humanismi Käsitys päihdeongelmasta Toipumisen prosessi (De Leon) Lähteet:... 17

3 1 JOHDANTO Päihteiden käyttäjien kuntoutuksessa tavoitellaan elämäntavan muutosta, jossa elämäntapaa käsitellään yksinkertaisesti niinä tekoina ja ajatuksina, joilla yksilö näyttää luovan elämälleen merkityksen (ks. Tamminen 2000). Näin kuntoutumista määriteltäessä muutoksen päämääräksi voidaan asettaa hyvä elämä toipujan subjektiivisena kokemuksena. Yhdeksi merkittäväksi menetelmäksi, jolla varsinkin laitoskuntoutuksessa hyvän elämän päämäärään pyritään, on noussut yhteisöhoito. Yhteisöhoito käsitteenä pitää sisällään fyysisen ja sosiaalisen ympäristön sekä terapiaan, kuntoutukseen ja kasvatukseen liittyvät periaatteet (Murto 1997a, 13). Yhteisöhoitoa voidaan pitää myös terapeuttisen yhteisön synonyyminä (Isohanni 1993, ). Tässä kirjoituksessa käytän käsitettä yhteisökuntoutus ja demokraattinen terapeuttinen yhteisö kuvaamaan Maxwell Jonesin yhteisöhoidon mallia, jota Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa sovelletaan. Yhteisöllistä kuntoutusta on mahdollisuus toteuttaa useisiin erilaisiin kuntoutusideologioihin ja hoitomalleihin pohjautuen. Kari Murto (1997a) esittelee kirjassaan yhteisöhoidon suuntauksia yhteensä 13 erilaista esimerkkiä yhteisöhoidon sovellutuksista psykiatrian sekä päihde- ja vankeinhoidon alueilta. Yhteisöt ja niiden käyttämät kuntoutusmallit eroavat toisistaan sen mukaan, kuinka niissä on järjestetty asiakkaiden kuntoutumista tukevat terapeuttiset ja pedagogiset vuorovaikutustapahtumat (Bloor, McKeganey & Fonkert 1988, 6, 59). Bloor, McKeganey ja Fonkert (1988) ovat kahdeksaan eri yhteisöön kohdistuneissa tutkimuksissaan päätyneet siihen, että yhteisöt erosivat keskeisesti toisistaan sen mukaan, painottivatko ne mallissa tai menetelmässä järjestelmä- ja työntekijäkeskeistä instrumentaalisuutta, hierarkkisuutta vai realiteettikonfrontaatiota. Instrumentaalisissa ja hierarkkisissa yhteisöissä on tärkeintä saada asiakas sopeutumaan yksikön sosiaaliseen järjestykseen ja toiminnalliseen rakenteeseen. Asiakkaiden käyttäytymistä ohjataan yksityiskohtaisilla säännöillä, joita valvotaan tarkasti ja sääntörikkomuksista seuraa selkeän seuraamisjärjestelmän mukaiset sanktiot. Hierarkkiset mallit ovat instrumentaalisia malleja hierarkkisempia ja autoritaarisempia. Niissä asiakkaiden ja henkilökunnan ero on selkeä, säännöt ehdottomia ja kontrolli tiukkaa (De Leon 2000, 66, 201). Irmeli Penttinen (1975) on omassa terapeuttiseen hoitoyhteisöön kohdistuvassa tutkimuksessaan jaotellut yhteisöt traditionaalisiin ja terapeuttisiin yhteisöihin. Traditionaalisen laitoksen ideologialle on ominaista tietty pessimistisyys. Laitoksen primaarisena tehtävänä on pyrkiä eristämään nämä parantumattomat ja yhteiskunnalle vaaralliset yksilöt ympäröivästä yhteiskunnasta. Henkilökuntaa on vähän ja sen tehtävänä on lähinnä valvonta. Vuorovaikutusta hoidokkien kanssa pyritään avoimesti välttämään ja potilaiden käyttäytymistä kontrolloidaan lukuisilla säännöillä ja sanktioilla. (Penttinen 1975, ) Kun hoidokeille ei anneta minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa tehtäviin päätöksiin tai laitoksen asioihin ylipäätänsä, pystytään säilyttämään tälle laitosmuodolle tyypillinen tasapaino ja järjestys. (Loche 1970, )

4 Asiakaslähtöisyys yhteisöllisessä kuntoutuksessa on helpoin ymmärtää vastakohtana traditionaalisille, instrumentaalisille ja hierarkkisille yhteisöille (Penttilä 1975, 103). Terapeuttisen, asiakaslähtöisen yhteisön tavoitteena on suvaitsevampi ja humaanimpi suhtautuminen asiakkaaseen. Terapeuttinen ideologia on luonteeltaan optimistinen, asiakkaan uskotaan pystyvän muutokseen sopivien hoitomenetelmien avulla. Terapeuttisessa yhteisössä painotetaan muutosta ja käytännön toiminnassa pyritään vapauksien, vastuiden ja velvollisuuksien tasapainoon. Traditionaaliseen laitoksen pakkoon perustuva vallankäyttö pyritään terapeuttisessa yhteisössä korvaamaan asiakaskunnan sisäistämällä normatiivisella kontrollilla. Ryhmäkeskeisyyteen perustuvan työn tavoitteena on lisätä ryhmän tietoisuutta itsestään, ongelmistaan ja ongelman ratkaisumalleista. Avoin kommunikaatio ja keskinäinen kritiikki ovat muutoksen toteuttamisen edellytyksenä. Keskeistä terapeuttisen yhteisön toiminnassa on: vapaaehtoisuus sosiaalinen vastuu tradition merkitys, arvot taustalla (arvokonservatiivisuus) Kuitenkin voidaan sanoa, että eri yhteisöhoidon sovellutuksissa on enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia. Erot eri viitekehysten välillä tulevat selkeimmin esiin suhteessa asiakkaaseen ja siinä, minkälaisena asiakkaat tunnistetaan (yksilöinä, persoonina vai alakulttuurin edustajina) (Ks. Santala 2008, 151). Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa sovelletaan Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttisen yhteisön mallia, jota useimmat realiteettikonfrontoivat, asiakaslähtöiset yhteisöt soveltavat (Bloor, McKeganey & Fonkert 1988, 7, 60). Maxwell Jonesin ajattelun yhteisömenetelmän taustalla on nähtävissä humanistinen ihmiskäsitys, josta löytyy yhtymäkohtia Carl Rogersin humanistiseen ajatteluun. Tämän vuoksi tässä Mainiemen kuntoutumiskeskuksen teoreettista tausta-ajattelua kuvaavassa tekstissä on myös kappale Carl Rogersin humanistisesta ajattelusta. 2 YHTEISÖKUNTOUTUS 2.1 Historiaa Maxwell Jonesista Maxwell Jonesia ( ) voidaan pitää varsinaisena terapeuttisen yhteisön kehittäjänä vaikka Tom Main ensimmäisenä käyttikin terapeuttisen yhteisön käsitettä. Maxwell Jones oli valmistunut lääkäriksi ennen toista maailmansotaa. Sodan alettua Jones siirtyi Lontoon lähistölle Mill Hillin koululle perustetun sairaalan tutkimusyksikön lääkäriksi. Sairaalassa tutkittiin ja hoidettiin neuroottisia sydänkivuista kärsiviä sotilaita. Jones alkoi potilaiden pyynnöstä pitää luentoja sydänkipujen fysiologiasta. Miehet innostuivat luennon aiheista kovasti ja alkoivat spontaanisti keskustella ja tehdä kysymyksiä Jonesille. Tieto kivun fysiologiasta helpotti ahdistusta ja he alkoivat puhua muistakin asioista ryhmässä. Psykodraamojen esittäminen viikoittain lisäsi

5 ryhmän turvallisuutta. Palkkapäivinä jotkin sairaalan potilaista juopottelivat paikallisessa pubissa ja aiheuttivat häiriöitä ja tappeluita palattuaan osastolle. Henkilökunta ei kuitenkaan suostunut potilaiden pyynnöstä rankaisemaan miehiä ja niinpä he alkoivat itse käsitellä tapahtumia yhteisissä kokouksissa, joissa myös henkilökunta oli mukana. Mill Hillistä Jones siirtyi 1945 sotilaiden kuntoutumisyksikön johtajaksi Dartfordiin. Siellä Jones hyödynsi suoraan Mill Hillin kokemuksiaan yhteistyöstä potilaiden kanssa. Huhtikuussa 1947 Jones aloitti kroonisesti työttömien yksikön johtamisen Belmontissa, sairaalan yhteydessä toimivassa yksikössä. Myöhemmin yksikkö itsenäistyi ja Jones ehdotti sen nimeksi vuonna 1959 Henderson Hospitalia. Potilaat olivat pääosin erittäin vaikeasti kuntoutettavia psykopaatteja. Henderson Hospitalia Jones itse pitää ensimmäisenä varsinaisena terapeuttisena yhteisönään. Mill Hillin ja Dartfordin yhteisöissä hyviksi todetut toimintamallit kuten yhteisökokoukset, terapiaryhmät, työryhmät ja psykodraama otettiin käyttöön alusta asti. Uudenlaisen potilasjoukon kanssa ne eivät kuitenkaan riittäneet vaikka osoittautuvatkin toimiviksi. Uutena toimintatapana otettiin käyttöön henkilökunnan review -kokoukset, joissa henkilöstö keskusteli ja pohti yhteisössä ja yhteisökokouksissa koettua välittömästi kokousten jälkeen. Potilaiden aktiivisuutta tuettiin valitsemalla heitä työryhmien johtajiksi. Hendersson Hospitalin jälkeen Maxwell Jones työskenteli kolme vuotta USA:ssa, jonka jälkeen hän aloitti työt Skotlannissa sijaitsevan Dingleton Hospitalin johtajana. Digletonissa Jonesin tehtäväksi tuli vanhan hierarkkisen sairaalarakenteen muuttaminen. Digletonissa Jones rikastutti terapeuttisen yhteisön mallia laajan kehittämishankkeen ansiosta. Dingletonin keskeiset innovaatiot olivat yksilöpsykiatrisen toimintamallin luominen, sairaalan johtamisen selkiytyminen monijohtajuuteen perustuvaan johtamismalliin, sairaalan toiminnallisen rakenteen luominen sekä henkilöstön ja potilaiden osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksien laajentaminen antamalla heille enemmän valtaa ja vastuuta niin työtehtävissä kuin päätöksenteossakin. Dingletonista Jones muutti Yhdysvaltoihin, toimien siellä opetus- ja konsultaatiotehtävissä aina 80-luvun alkuun saakka. Viimeiset vuotensa Jones vietti Kanadassa, Nova Scotiassa, jossa hän veti seminaareja pienessä paikallisessa yliopistossa, teki luentomatkoja ja kirjoitti intensiivisesti kuolemaansa saakka. 2.2 Maxwell Jonesin terapeuttisen yhteisön keskeiset periaatteet Jonesin demokraattisen terapeuttisen yhteisön keskeisiksi periaatteiksi on Robert Rapoport (1960, ) jäsentänyt seuraavat asiat: sallivuus, yhteisöllisyys, demokraattinen päätöksenteko ja realiteettikonfrontaatio. Lisäksi Jones on itse luonut periaatteet terapeuttiselle yhteisölleen, jotka Penttilä (1975, 8 10) on jäsentänyt seuraavasti: yhteinen päämäärä, tasa-arvoisuus, avoin kommunikaatio, roolien uudelleen arviointi, vapaaehtoisuus ja ryhmätoiminnot. Demokraattisuuden ja tasa-arvon periaatteet olen yhdistänyt yhdeksi periaatteeksi demokraattinen päätöksenteko otsikon alle.

6 1. Sallivuus 2. Yhteisöllisyys Sallivuudella tarkoitetaan yhteisön jäsenten suvaitsevaisuutta toisiaan kohtaan kun he käyttäytyvät yleisistä normeista poikkeavasti tai aiheuttavat erilaisia häiriöitä (Rapoport 1960, 22). Sallivuus tuo esiin asiakkaiden omaa problematiikkaa, mutta myös asiakastovereiden ongelmia toisten persoonallisuuden piirteiden ja erilaisuuden sietämisessä. Salliva yhteisö antaa myös mahdollisuuden uudenlaisten käyttäytymistapojen turvalliseen kokeiluun. Demokraattisessa yhteisössä tavoitellaan lämmintä, hyväksyvää ja sallivaa ilmapiiriä. Demokraattisessa lähestymistavassa asiakkaat tunnistetaan yksilöinä ja persoonina eikä vain alakulttuurinsa edustajina. Yhteisyydellä viitataan ihmisten väliseen läheisyyteen, välittömään kommunikaatioon ja epämuodollisuuteen kuten etunimien käyttöön. Kuntoutuksessa lähdetään siitä että kaikkea, mitä asiakas tekee tai puhuu, voidaan käyttää terapeuttisesti. Jokaisella yhteisön jäsenellä on oikeus olla osallisena kaikesta. Asiakkailla on taustallaan paljon hyljätyksi ja ulkopuoliseksi jäämisen kokemuksia ja siksi yhteisö toimii päinvastaisesti ottaen osaa ja reagoiden. Näin yhteisön jäsenten avulla voidaan tuottaa korvaavia emotionaalisia kokemuksia. Läheisten emotionaalisten suhteiden kautta asiakkaiden uskotaan harjaantuvan sietämään tunteita ja reagoimaan myös itse emotionaalisesti. Kuntoutuksen näkökulmasta yhteisössä osallistumalla asiakkaat oppivat aktiivisemmiksi myös yhteisön ulkopuolella. 3. Demokraattinen päätöksenteko Demokraattiseen päätöksentekoon osallistuvat sekä henkilökunta että asiakkaat, myös vastuu päätöksistä ulotetaan koskemaan sekä henkilökuntaa että asiakkaita. Asiakkaiden osallistumista kuntoutumiseen pidetään erittäin tärkeänä. Demokratian avulla voidaan hyödyntää asiakkaiden vaikutusta toisiinsa ns. vertaisryhmän sosiaalisen painostuksen hyväksikäyttäminen. Auktoriteetin hämärtämistä pidetään kuntoutumisen kannalta edullisena, koska näin voidaan tutkia tehokkaammin asiakkaiden vakiintuneita väärinkäsityksiä auktoriteetteja kohtaan. 4. Todellisuuden kohtaaminen, realiteettikonfrontaatio Konfrontaation tarkoituksena on, että asiakkaat saavat jatkuvasti palautetta siitä, kuinka muut ovat kokeneet heidän käyttäytymisensä. Tällä pyritään tekemään asiakkaille tyypillinen massiivinen kieltäminen, vääristely, vetäytyminen ja muut vastaavat puolustusmekanismit näkyviksi ja vaikeaksi säilyttää. Yhteisön tarkoitus on edustaa mahdollisimman hyvin normaalia yhteiskuntaa ja elämää (mini-yhteiskunta). Realiteettikonfrontaatiota toteutta-

7 5. Yhteinen päämäärä 7. Vapaaehtoisuus vissa yhteisöissä asiakkaiden asioita käsitellään yleensä heidän läsnä ollessaan. Demokraattisessa yhteisössä asiakaslähtöisyys ei tarkoita sitä, että asiakkaat saavat tehdä mitä tahansa. Poikkeavaan käyttäytymiseen suhtaudutaan sallivasti, mutta yhteisön toimintaa häiritsevästä käyttäytymisestä on saatava ja annettava palautetta. Jonesin mukaan yksi tärkeimmistä terapeuttisen yhteisön periaatteista on se, että henkilökunnan ja asiakkaiden voimavarat suunnataan yhteisen, terapeuttisen päämäärän toteuttamiseen. Yhteisön työn onnistumisen edellytyksenä on, että henkilökunnan ja potilaiden kesken ei pääse syntymään keskenään ristiriitaisia normijärjestelmiä ns. alakulttuureita. Vapaaehtoisuus on toinen keskeinen periaate kuntoutumisyhteisön työn onnistumisen kannalta. Asiakkaiden tulee omaehtoisesti hyväksyä muutos itsessään ja hakeutua vapaaehtoisesti hoitoon. Asiakkaiden tulee olla selvillä niistä vaatimuksista ja edellytyksistä, joita terapeuttinen hoitomuoto heille asettaa. 8. Avoin kommunikaatio Demokratian toimimisen edellytyksenä on yhteisön avoin kommunikointi kaikkiin suuntiin. Kaikilla terapeuttisen yhteisön päämäärien toteuttamiseen osallistuvilla henkilöillä tulee olla samat mahdollisuudet ja oikeudet ilmaista mielipiteitään. Kommunikoinnin helpottamiseksi terapeuttiseen yhteisöön on luotu erityiset foorumit henkilökunnalle ja toisaalta sekä henkilökunnalle että asiakkaille. Avoimeen vuorovaikutukseen kannustetaan ja suhtautumistapa asiakkaita kohtaan on läheinen ja suvaitsevainen. 9. Roolien ja asenteiden uudelleen määrittely 9. Ryhmätoiminnot Terapeuttisen yhteisön keskeisiin piirteisiin kuuluu, että asiakkaat ja henkilökunta joutuvat arvioimaan uudelleen aiemmat roolinsa ja asenteensa. Henkilökunta riisuutuu aiemmasta suojatusta roolistaan ja antautuu alttiiksi kritiikille. Asiakkaan traditionaalinen, passiivinen rooli muuttuu aktiivisen osallistujan ja vaikuttajan rooliksi. Uudessa roolissaan asiakas on sekä antaja että saaja. Henkilökunnan ja asiakkaiden roolien muuttuminen merkitsee ennen kaikkea sitä, että henkilökunnan ja potilaiden välinen ero häviää ja ryhmien välinen luonnollinen vuorovaikutus lisääntyy. Terapeuttisen kuntoutumismuodon olemukseen kuuluu, että suositaan ryhmätoimintoja. Se ei kuitenkaan poissulje yksilöllisiä hoitomuotoja, vaan niitä käytetään tarpeen mukaan osana kun-

8 toutumista. Tärkeää on myös suunnitella yhteisön työmuodot siten, että ne muistuttavat ulkopuolella olevaa yhteiskuntaa. Terapeuttista yhteisöä voisi nimittää miniyhteiskunnaksi, jossa tapahtuvat kaikki inhimilliseen elämään kuuluvat asiat ja ilmiöt helpommin hallittavassa mittasuhteessa. Näiden ilmiöiden ja tilanteiden käsittely ja läpikäyminen yhteisön arjessa on osa terapeuttista kuntoutumisprosessia. Jones (1968, 69 70, 74 87) käyttää käsitettä sosiaalinen oppiminen siitä keskeisestä prosessista, jonka kautta kehitys yhteisössä tapahtuu. Sosiaalinen oppiminen kuvaa inhimillisestä vuorovaikutusta johtuvaa muutoksen prosessia, jonka panee liikkeelle konfliktin tai kriisin käsittely ryhmätilanteessa. Sosiaalinen oppiminen tapahtuu yhteisön arkipäivää tutkimalla ja erityisen hedelmällisiä oppimisen kannalta ovat juuri kriisit, jotka panevat vuorovaikutustilanteessa sosiaalisen oppimisen kannalta ratkaisevan elementin eli tunteet liikkeelle. Yhteisön kehittymisen kannalta kriisit ovat positiivinen asia ja vievät yhteisöä eteenpäin. Kuitenkaan kriisit eivät ole oppimisen välttämätön edellytys, yhteisön jäsenet voivat oppia ja yhteisöä voidaan kehittää myös yhteisön normaalia arkipäivää tutkimalla (Jones 1968, 87 90). Yhteisön ilmapiirin täytyisi olla niin turvallinen, että se mahdollistaisi peitettyjen tunteiden tuomisen yhteisen tarkastelun piiriin. Sosiaalinen oppiminen edellyttää kaksisuuntaisen kommunikaation lisäksi avointa tunteiden ilmaisua ja valmiutta tutkia, niin omia kuin toistenkin, asenteita ja käyttäytymistä muutoksen aikaansaamiseksi ja yhteisön tasapainon palauttamiseksi. Henkilökunnalta sosiaalisen oppimisen edistäminen vaatii motivaatiota ja rohkeutta pysähtyä päivittäin pohtimaan ja keskustelemaan arjen elämästä, siihen liittyvistä tekemisistä ja tekemättä jättämisistä. Jonesin lähtökohtana oli pyrkimys välttää perinteiseen asiantuntijavetoiseen suljettuun systeemiin liittyviä ongelmia korvaamalla asiantuntijavalta kahdensuuntaiseen kommunikaatioon perustuvalla avoimella kommunikaatiolla. Avoimen kommunikaatiosysteemin perustana ovat säännöllisesti toistuvat samojen ihmisten kokoontumiset. Terapeuttisen yhteisön sosiaalisen organisaation perustan muodostavat päivittäiset yhteisökokoukset (Jones 1978, 89). Yhteisökokouksella tarkoitetaan kaikkien asiakkaiden ja henkilökunnan yhteistä kokousta. Yhteisökokousta ei voi rinnastaa terapiaan vaikka sillä on tärkeä asema kuntoutuksessa terapeuttista kulttuuria luovana tapahtumana. Säännöllisesti toistuvissa yhteisökokouksissa yhteisön ongelmia ja henkilökunnan sekä asiakkaiden rooleja tutkittaessa päädytään melkoisiin rakenteellisiin muutoksiin. Etenkin henkilökunnalle tällaiset oppimista ja vanhoja ajatuksia murtavat kokemukset eivät ole helppoja ja aiheuttavat melkoista ahdistusta. Henkilökunnalta tämä vaatii melkoista epävarmuuden sietämisen kykyä. Yhteisökokouksen keskeisimmät vaikutukset näkyvät kiinteyden lisääntymisenä, henkilökunnan vastuun sekä asiakkaiden vastuun ja aktiivisuuden lisääntymisenä, henkilökunnan ja asiakkaiden roolien lähentymisenä sekä luottamuksen ja turvallisuuden paranemisena. Yhteisökokousten kautta nousee esiin myös vertaisryhmän rooli ja merkitys yhteisön toiminnalle. (Murto 1997b, 19.) Yksilöllisen ja toisaalta ryhmäkeskeisen työn tavoitteena on lisätä asiakaskunnan tietoisuutta itsestään, ongelmistaan ja ongelmien ratkaisumalleista. Koska avointa kommunikaatiota ja keskinäistä kritiikkiä pidetään muu-

9 toksen toteutumisen edellytyksenä, keskustellaan terapeuttisessa yhteisössä yhteisön ongelmista, yhteisön työn lähtökohdista, tavoitteista ja tuloksista jatkuvasti. Terapeuttisen yhteisössä päätökset pyritään tekemään yhteisissä kokouksissa ja jos mahdollista, yksimielisyyden periaatetta noudattaen (Jones 1968, 23 24). Yksimielisyyden periaate merkitsee sitä, että ryhmä on käyttänyt riittävästi aikaa asian käsittelyyn ja työstänyt sen siihen pisteeseen, että jokainen on valmis sitoutumaan ja toimimaan päätöksen mukaisesti. Useimmiten yksimielisyyteen pääseminen edellyttää kompromissia useilta tai kaikilta ryhmän jäseniltä yleisen tavoitteen hyväksi. Pikkuasioissa yksimielisyyden tavoittelu voi olla ajantuhlausta, mutta tärkeissä kysymyksissä se on välttämätöntä ennen toimintaan ryhtymistä. Mikäli tärkeissä asioissa ei saavuteta yksimielisyyttä, asia jätetään pöydälle tai unohdetaan kokonaan. (Murto 1997b, 22). 2.3 Demokraattisuus yhteisössä Demokraattisessa yhteisössä demokratia on osallistamisen väline, eikä sillä tavoitella työntekijöiden ja asiakkaiden välisten luokkaerojen vähentämistä tai vallan tasaista jakamista. Vastuu ja lopullinen päätösvalta on aina henkilökunnalla, mutta kuitenkin niin että henkilökunta käyttää aina läsnä olevaa valtaansa mahdollisimman vähän. Demokratian tavoitteena on lisätä asiakkaiden omatoimisuutta ja vähentää heidän riippuvuuttaan ammattilaisiin. Vastuullinen ja hyvä asiakasyhteisö saattaa romahtaa useamman vastuuntuntoisen asiakkaan lähtiessä lyhyen aikavälin sisällä yhteisöstä. Silloin henkilökunnan on otettava jälleen aktiivisempi ja huolehtivampi rooli kunnes tilanne korjaantuu (Murto 1997, 20). Todellinen vastuun jakaminen asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa on yksi tärkeimpiä tapoja auttaa voittamaan asiakkaiden puuttuvaa tai heikkoa itseluottamusta ja liiallista riippuvuutta (Jones 1968, 163). Demokraattisen kuntoutusideologian (humanismin) mukaan vastuulliseen aikuisuuteen voi kasvaa vain vapaudessa ja luottamuksen ilmapiirissä. Yhteisössä tulisi aina olla mahdollisuus olla luottamuksen arvoinen. Luottamuksen antaminen ei kuitenkaan voi olla naivia vaan harkittua, eikä riskin ottamista tulisi pelätä (Kaipio 1977, 66 67). Henkilökunnan pitää jatkuvasti arvioida yhdessä asiakkaiden kanssa vapauden, vastuun ja velvollisuuksien tasapainoa. Demokraattisessa yhteisössä työntekijöiden ei tule käyttää valtaansa sääntöjen laatimiseen, valvontaan tai kontrolliin, vaan pyrkiä aktiivisesti välttämään vastuunottoa. (Bloor, McKeganey & Fonkert 1988, 68). Ulkoapäin asetettuja normeja ja sääntöjä pitäisi olla mahdollisimman vähän, minkä ajatellaan lieventävän asiakkaiden vastarintaa ja vetäytymistä. Asiakkaiden ja työntekijöiden pitäisi sopia hallinnollisista ja kuntoutukseen liittyvistä asioista yhdessä. Näin demokraattisella päätöksenteolla pyritään ensisijaisesti lisäämään asiakkaiden kollektiivista vastuuta ja valtaa heidän kykyjensä ja yhteisön tilanteen mukaan.

10 Voidaan ajatella, että demokraattisen terapeuttisen yhteisökuntoutuksen avulla saadaan aikaan itsemääräämisteorian (Ryan & Deci 2000) mukainen muutoksille suotuisia, sisäistä motivaatiota vahvistavia ympäristö. Itsemääräämisteorian mukainen ympäristö voidaan luoda ottamalla huomioon kolmenlaisia inhimillisiä perustarpeita autonomia, sosiaalisen yhteyden ja kompetenssin tarpeita. Autonomia tarkoittaa, että voi itse päättä omasta toiminnastaan, eikä olla käskyläisenä. Yhteyden tarpeen tyydyttäminen edellyttää sitä, että ihminen kokee saavansa tukea ajatuksilleen ja tunteilleen hänelle merkittäviltä ihmisiltä tai ryhmältä. Kompetenssin tarve viittaa haluun tuntea, että omalla toiminnalla on vaikutusta ja että se tuottaa toivottuja tuloksia. Ryanin ja Decin (2000) itsemääräämisteorian mukaan sisäinen motivaatio viittaa juuri tällaiseen henkilökohtaiseen kiinnostukseen erotukseksi pakosta, palkintojen ja rangaistusten avulla ylläpidetystä ulkoisesta motivaatiosta. Itsemääräämisteoriaa koskeva tutkimus osoittaa, että sisäinen motivaatio tuottaa pitempiaikaisia ja subjektiivisesti tyydyttävämpiä muutoksia kuin ulkoinen. Jos muutosta pidetään yllä vain ulkoisilla sanktioilla, niin niiden pettäessä tai poistuessa paluu entiseen on hyvin todennäköistä. (Deci 1996.) Kuntoutumiskeskuksen tehtävä on luoda edellytyksiä yhteisöjen toiminnalle. Demokraattisuuden näkökulmasta se tarkoittaa toiminnallisia rakenteita ja käytäntöjä, joissa asiakkaiden osallistuminen demokraattiseen päätöksentekoon mahdollistuu. Toinen keskeinen perusta demokratian toteutumiselle on, että yhteisössä vallitsee sellainen ilmapiiri ja toimintatapa, jossa avoin vuorovaikutus on mahdollista. Demokratiaa terapeuttisessa yhteisössä tarvitaan: Osallistamaan kaikki toimintaan ja kanavoimaan mielipiteitä kollektiiviseen päätöksentekoon Aktivoimaan ihmisiä ilmaisemaan pyrkimyksensä ja mieltymyksensä Suojelemaan asiakkaita työntekijöiltä ja toisiltaan - edistämään yksilön vapautta Luomaan ja legitimoimaan vallankäyttöä oikeudenmukaisen vallan käyttöä Demokratiassa on tärkeää määritellä demokratian rajat: ketkä päättävät, mistä asioista ja missä kokoonpanossa. Demokratian rakenteet on mahdollista luoda monimuotoiseksi toimintajärjestelmäksi, joissa osa asioista voidaan päättää yhteisesti, osa yhteisöissä, osa edustuksellisesti ja osa laitoksen johtosääntöön liittyvinä päätöksinä. Oleellista demokratian toimivuuden kannalta on, että päätöksentekojärjestelmä on avoin ja kaikkien tiedossa. Demokratia ei saa olla rajoittamatonta. Rajoittamattomana demokratia johtaa pahimmillaan siihen että valtaa käyttävät ne, jotka sen pystyvät ottamaan ja he käyttävät valtaa omien itsekkäiden pyrkimystensä edistämiseen. Kyseinen rajoittamaton demokratia ei saa missään muodossaan sisältyä terapeuttisen yhteisön toimintaan.

11 3 Carl Rogersin humanismi Humanistisen psykologian ihmiskuvassa korostetaan ennen muuta sitä, että jokainen ihminen on ainutkertainen ja yksilöllinen kokonaisuus, joka on pohjimmiltaan hyvä ja kykenevä kehittymään henkisesti. Ihminen ohjaa itse elämäänsä niiden merkityssisältöjen avulla, joita hän antaa elämälleen. Humanistisessa ihmiskuvassa korostuu holistisuus, eli ihmistä tarkastellaan ainutkertaisena yksilöllisenä kokonaisuutena. Ihmisen mieli on subjektiivinen kokemus, jota ei voi tutkia yleisillä kaikkia koskevilla tutkimusmenetelmillä tai mittareilla. Ihminen voi itse kuvata parhaiten kokemusmaailmaansa. Persoonan vapaaseen ja ihanteelliseen toimintaan kuuluu luovuus, itsensä toteuttaminen ja elämän merkityksellisyyden kokemus. Ihmisen nähdään olevan kykenevä säätelemään omaa toimintaansa ja kehittämään itseään. Lapsuuden kokemukset tai opitut mallit voivat olla vapaan oman toiminnan säätelyn todellisia esteitä, mutta ihmisellä on mahdollisuus oppia ja kehittää itseään yli ympäristön tarjoamien rajoitusten. Rogersille ihmisluonnon ydin on olennaisesti positiivinen. Ihmisen pyrkimys pohjimmiltaan on kohti itsensä toteuttamista, kypsyyttä ja sosiaalistumista. Rogersin käsityksen mukaan, kun ihminen toimii vapaasti, kun hän on vapaa kokemaan ja toteuttamaan perusluontoaan, ihminen on positiivinen ja sosiaalinen eläin, johon voi luottaa ja joka on pohjimmiltaan rakentava. Rogers kehitti asiakaskeskeisen terapian. Sen mukaan terapeutin tulee olla tasaveroinen, arvostava ja eläytyvä kuuntelija, jonka avulla voi itse löytää vastaukset useimpiin ongelmiinsa. Rogersin teoriassa kiinnostus kohdistuu erityisesti siihen, kuinka ihmiset käsittävät maailmansa ja varsinkin itsensä. Rogersin humanismin mukaan yksilön kokemus sisäisestä minuudestaan on tärkein henkilökohtaisen muutoksen ja kasvun elementti itsensä toteuttamisen prosessi kannustaa tätä minuuden vahvistamiseen tähtäävää toimintaa. Carl Rogersin mukaan ihminen pyrkii perimmältään tasapainoon elämässään ja itselle tärkeiden ihanteiden toteuttamiseen. Luovuus ja pyrkimys toteuttaa itseään ovat itselle aidon elämän lähtökohtia. Tämä elämänpyrkimys voi toteutua suotuisassa ympäristössä. 4 Käsitys päihdeongelmasta Päihdeongelmaa ja -riippuvuuden ongelmaa voidaan tarkastella useasta eri viitekehyksestä. Kullakin näkemyksellä on oma kantansa siihen, mikä toimii etsittäessä ratkaisuja päihde- ja riippuvuusongelmiin. Päihdeongelman määrittely on aina kulttuuri- ja aikasidonnaista. Päihdeongelmaa voidaan tarkastella esimerkiksi yksilön, yhteisön tai yhteiskunnan kannalta. (Ruisniemi 2006, 15.) Maailman terveysjärjestön (WHO) laatimassa ICD-10 tautiluokituksessa on kuusi erilaista päihteiden käyttöön liittyvää kriteeriä: pakonomaisuus, vieroitusoireet, hallinnan heikkeneminen, sietokyvyn kasvu, käytön muodostuminen hallitsevaksi sekä käytön jatkaminen haitoista huolimatta (Poikolainen 2003, 76 79). Kun kolme edellä mainituista kriteereistä täyttyy vuoden aikana, voidaan ihminen diagnosoida päihderiippuvaiseksi.

12 Sairaus-lähtöiselle lähestymiselle on tyypillistä se, että päihteistä riippuvaiset koetaan sairauden uhreiksi, ei niinkään ilkeiksi ja pahantapaisiksi ihmisiksi. Sairaustulkinta ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, vaan esimerkiksi itsehoitoohjelmissa, kuten AA tai NA (nimettömät alkoholistit tai nimettömät narkomaanit) riippuvuus-käsite koetaan ikään kuin sairautena. Lääketieteellisen ja edellä mainittujen hoito-ohjelmien erona on myös se, että lääketiede korostaa fysiologista näkökulmaa ja hoito-ohjelmat ihmisen henkisen olemuksen näkökulmaa. (Ruisniemi 2006, ) Riippuvuutta päihteisiin voidaan tarkastella myös esimerkiksi psykoanalyyttisen, behavioristisen ja kognitiivisen näkökulman kautta. Psykoanalyyttinen näkemys vaikuttaa useisiin muihin käsityksiin päihdeongelman luonteesta, vaikka aina ei pystyttäisikään tunnistamaan näkökulman psykoanalyyttistä alkuperää. Esimerkiksi näkemys siitä, että riippuvuudesta kärsivän ihmisen on haasteellista ilmaista ja nimetä tunteitaan, on peräisin juuri psykoanalyyttisestä perinteestä. (Ruisniemi 2006, 17.) Behavioristinen näkökulma korostaa yksilön käyttäytymisen ja ympäristön välillä olevaa suoraa yhteyttä. Behaviorismin näkökulma ihmisen tulevaisuuteen on hyvin optimistinen. Ihmisen vallassa on kehittää itselleen suotuisia ympäristöjä. (Ojanen 1998.) Ruisniemen mukaan (2006,18) riippuvuus voidaan katsoa myös ehdollistuneeksi reaktioksi kolmeen ärsykkeeseen: euforian tunteeseen, sosiaalisiin tekijöihin ja vieroitusoireiden poistamiseen. Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin. Näitä solmukohtia pyritään ratkomaan vahvistamalla ongelmanratkaisutaitoja sekä selviytymiskeinoja. Kognitiivista lähestymistapaa on käytetty kognitiivisen psykoterapian muodossa myös päihdeongelmien ratkaisemisessa. (Kognitiivisen psykoterapian yhdistys 2008.) Niemelän (1999, 28) mukaan päihdeongelmaa on tutkittu psykologiassa, sosiologiassa, lääketieteessä sekä teologiassa. Ruisniemi (2006, 21) on omassa tutkimuksessaan lähestynyt päihdeongelmaa opittuna toimintamallina, jolla on seurauksia ihmisen eri osaalueille, jotka pitkittyessään aiheuttavat fyysisiä ja psyykkisiä vaurioita sekä epätasapainoa sosiaalisessa elämässä. Päihde- ja riippuvuusongelman moniulotteisuus näkyy jo edellä mainittujen käsitteiden useissa määrityksissä. Sekä näiden käsitteiden että Ruisniemen lähestymistavan kautta voidaan hahmottaa myös sitä, miksi on olemassa useita erilaisia tapoja ja lähestymisen näkökulmia riippuvuusongelmien hoitamiseen. Koski-Jännes (2008) erittelee fyysisen ja psyykkisen riippuvuuden käsitteitä niin että fyysisessä riippuvuudessa on kyse sietokyvyn kasvusta, vierotusoireista sekä vaikutuksille herkistymisestä. Psyykkisessä riippuvuudessa on kyse myönteisistä vaikutusodotuksista, mielihaluista ja himosta, toiminnan hallinnan menettämisestä, kieltomekanismeista ja selityksistä, muiden tärkeiden toimintojen laiminlyönnistä addiktiivisen käyttäytymisen kustannuksella sekä retkahduksista pitkienkin taukojen jälkeen. Koski-Jännes myös kertoo että nykyinen käsitys addiktiosta on lähempänä psyykkistä riippuvuutta kuin fyysistä riippuvuutta. Hän on jakanut riippuvuutta myös aineriippuvuuksiin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin. Aineriippuvuuksiin Koski-Jännes luettelee muiden muassa alkoholin, huumeet, lääkkeet ja nikotiinin sekä toiminnallisiin

13 riippuvuuksiin muiden muassa pelihimon, nettiriippuvuuden sekä seksiriippuvuuden. Addiktion kohteena Koski-Jänneksen mukaan ei ole aine tai toiminta sinänsä vaan se elämys, tuntemus tai sisäinen tila, jonka aineen tai toiminnan odotetaan tuottavan. Addiktiivista käyttäytymistä hän kuvaa opituksi, nopeasti vaikuttavaksi tavaksi manipuloida sisäistä tilaa kulloinkin toivottuun suuntaan, muiden arvojen ja intressien syrjäytymiseksi sekä addiktiivisen käyttäytymisen muuttumiseksi johtavaksi toiminnaksi. Humanistinen näkemys päihdeongelman luonteesta Särkelän (2001, 22 23) mukaan päihdeongelma voidaan hahmottaa yksilön ja ympäristön toiminnassa kehittyvänä suhteena. Ongelmiin joutuneen henkilön tilannetta voidaan eritellä ympäristötekijöiden näkökulmasta. Tällöin apua tarvitsevalla ihmisellä saattaa olla niin puutteellinen tausta ja hänen nykyiset elinolosuhteensa niin puutteelliset, että hän ei voi suoriutua tarkoituksenmukaisella tavalla. Sen vuoksi hän ahdistuu ja kokee maailman uhkaavana ja vaikeana. Hajanaisuudessaan hän alkaa toimia epätarkoituksenmukaisesti ja tavalla, jonka seurauksena hänen ongelmansa vain pahenevat. Voimme tarkastella asiaa myös henkilön ominaisuuksien kautta. Tällöin tarkastelun kohteena on henkilön hajanainen persoonallisuus, lyhytjänteisyys, heikko stressinsietokyky, huonot ihmissuhdetaidot ja kyvyttömyys kiinnittyä pitkäaikaisiin ihmissuhteisiin ja tilanteeseen kuuluu vielä hallitsematon päihteidenkäyttö. Tällainen henkilö käyttäytyy tavalla, joka tuottaa ympäristöönsä hajanaisuutta, asiat jäävät rempalleen ja sosiaalinen verkosto rajautuu samantyyppisiin ihmisiin. Tämä ympäristö puolestaan tukee henkilön hajanaisuutta ja edellytyksiä toimia tarkoituksenmukaisella tavalla. (Särkelä 2001, ) Sosiaalisen auttamistyön kannalta on olennaista nähdä tämä kokonaisuus, yksilö-ympäristö kokonaisuus. Auttamistyön kannalta ei ole olennaista kumpi oli ensin, vaikeat olosuhteet vai henkilön ominaisuudet. Ongelmatilanteessa monimutkaisella tavalla yhteen kietoutuneet yksilön ja ympäristön ominaisuudet ylläpitävät ongelmallista toimintarakennetta, mikä on otettava auttamistyön kohteeksi. Epätarkoituksenmukaisesti toimiva henkilö tuottaa ongelmia sekä ympäristöönsä että omalle itselleen. (Särkelä 2001, ) Mikko Tamminen (2000, 17) määrittelee päihdeaddiktion subjektiiviseksi päihteiden käytön välttämättömyydeksi. Päihtyneenä oleminen ohjaa tällöin suurinta osaa ihmisen havainnoista ja toimeliaisuudesta - se on siis keskeinen elämälle suuntaa ja mieltä antava aktiviteetti. Addiktion kohde tuottaa ajoittain tyydytystä, mutta samalla siitä koituu myös vakavia haittoja. Päihteitä käytettäessä on jatkuvasti paha olla, mutta ilman päihdettäkään ei oikein osaa elää. Näennäisestä järjettömyydestään huolimatta päihdeaddiktiota ei ymmärretä poikkeavuutena tai sairautena, vaan päinvastoin jopa inhimillisenä välttämättömyytenä. Tässä yhteydessä määritelmä avautuu paremmin jos se yhdistetään toiminnan ja keskusaktiviteetin käsitteisiin, jossa elämäntapaa käsitellään yksinkertaisesti niinä tekoina, joilla yksilö näyttää luovan elämälleen merkityksen. Tammisen mukaan tyydyttävä raittius vaatii yhtäaikaista

14 vapautumista päihteidenkäytöstä ja sopeutumista normaaliuteen. Tammisen (2000, 5) suositteleekin keskittymistä normaaliuden kokemuksen vahvistamiseen päihdeongelmaista autettaessa. Addiktiiviseen toimintaan kiinnittyneillä on kahdenlaisia keskenään kilpailevia tavoitteita. Toisaalta he haluavat kokea kyseisestä toiminnasta saamansa mielihyvän ja helpotuksen ja toisaalta he haluavat välttää siitä seuraavat moninaiset haitat ja syyllisyyden tunteet tai päästä kokonaan irti toiminnasta. Tavoiteristiriidan ratkaiseminen auttaa ihmistä sitoutumaan muutokseen ja ryhtymään toimeen sen aikaansaamiseksi. Motivoinnilla pyritään tukemaan muutosta koskevien tavoiteristiriitojen ratkaisemista. (Koski-Jännes 2008) Terapeuttinen hoitoideologian tavoitteena on suvaitsevaisempi ja humaanimpi suhtautuminen poikkeavuuteen ja toisin ajatteleviin. Terapeuttinen hoitoideologia on luonteeltaan optimistinen. Terapeuttisessa yhteisössä uskotaan muutokseen ja muutosta tavoitellaan entistä demokraattisimmilla ja asiakaslähtöisimmillä menetelmillä. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa kuntoutus ei perustu mihinkään yksittäiseen näkemykseen päihdeongelman luonteesta. Asiakkaat saavat itse määritellä oman päihdeongelmansa luonteen ja sen pohjalta aloitetaan työskentely asiakkaan määrittelemien tavoitteiden suuntaisesti. Hyvä työskentelysuhde on mahdollisuus saavuttaa silloin kun asiakkaan tavoitteet ovat sellaisia, joiden toteuttamiseen työntekijä ja muut yhteisön jäsenet voivat sitoutua yhdessä asiakkaan kanssa.

15 Toipumisen prosessi (De Leon) 1) Kieltäminen Aktiivinen käyttövaihe, jolloin käyttäjä ei tunnista eikä tiedosta ongelmaansa. 2) Ambivalenssi Ambivalenssi vaiheessa ongelma on jo osittain tiedossa, mutta ongelmaa ei nähdä joka päivä. Tässä vaiheessa päihteiden käyttöön liittyy paljon uskomuksia. Ambivalenssi vaiheessa asiakas hyötyy siitä, kun hänen tilannettaan arvioidaan. Arviointi antaa asiakkaalle mahdollisuuden kehittää omaa ajatteluaan suhteessa päihteisiin. 3) Motivaatio (ulkoinen) Ulkoisen motivaation vaiheessa asiakas hakeutuu tai ohjataan hoitoon. Asiakas näkee ongelman mutta ulkoinen paine määrittää vielä hoidon tarpeen, ei asiakas itse. Päihteiden käyttö ja siihen liittyvät ongelmat ulkoistetaan, syyt ovat muualla kuin itsessä. Yrityksiä lopettaa on useita, tavallisesti ne päättyvät kuitenkin ennen aikaisesti. 4) Motivaatio (sisäinen) Tässä vaiheessa ongelman syitä on alettu ymmärtää ja samalla myös oman toiminnan ja vastuun merkitys. Asiakas haluaa tehdä muutoksen elämäntavassaan itsensä takia. Tässä vaiheessa omat piirteet (syyllisyys, itseinho) ovat muutoksen tiellä. 5) Valmius muutokseen Tässä vaiheessa asiakas tekee isoja muutoksia ja konkreettisia askelia elämän muutoksen tiellään. Hän haluaa etsiä vaihtoehtoja, jotka eivät liity hoitoon. Hoidossa käynti muuttuu tilapäiseksi. Tässä vaiheessa tyypillistä on toimintakeskeisyys. 6) Valmius hoitoon Muut keinot on jo kokeiltu ja syntyy oivallus että täytyy muuttaa itseään, ei vain käyttötapaa. Asiakas ottaa vastuuta muutoksestaan ja usein asiakkaalla itsellään on tiedossa, mitä täytyy muuttaa. 7) De-addiction eli riippuvuuden vastainen vaihe Tässä vaiheessa asiakas tekee tosissaan töitä ilman olemisen kanssa ja käy lopullista luopumista läpi elämässään. Vieroittautuu fyysisesti (lääkkeet), psyykkisesti (ajattelutapa) ja sosiaalisesti (käyttöympäristö, -kaverit). Tässä vaiheessa usein ilmenee psyko-fyysisiä oireita (vetohalut, tunteenpurkaukset, mielialan vaihtelut, usko hoitoon vaihtelee).

16 Tässä vaiheessa asiakas on tärkeässä prosessimaisessa oppimisen vaiheessa, jossa oppiminen tapahtuu yrityksen ja erehdyksen kautta. Työntekijän tehtävänä on tarkkailla, että oppimista tapahtuu. Tärkeää asiakkaalle on kokemus oppimisesta, ei epäonnistumisesta. Tässä kohtaa on tärkeää, että erehdyksistä puhutaan oppimisen käsittein eikä negatiiviseen sävyyn, jolloin asiakkaalle jää kokemus epäonnistumisesta esim. retkahdys on sävyltään negatiivinen. Käytetyillä termeillä on huomattu olevan vaikutusta toipumisprosessiin. 8) Käytöstä pidättäytyminen Tässä vaiheessa asiakas on ollut pidemmän jakson jo ilman päihteitä ja hänellä on oivallus uudelleenkäytön vihjeistä. Hänellä on tietoa tuesta ja ajattelutavastaan, hän tunnistaa sisäisiä signaaleja ja hänellä on keinoja puuttua niihin. Asiakas osaa varoa ulkoisia ärsykkeitä ja hän tulee toimeen omien tunteidensa kanssa. Tässä vaiheessa vakaa raittius mahdollistaa syvemmän oppimisprosessin. 9) Ylläpito, raittiuden jatkuvuus Elämä on kohdillaan ja ilman oleminen on itsestään selvyys, asiakkaan asenne, toiminta ja ajattelu ovat muuttuneet. Tässä vaiheessa on saavutettu muutoksen taso, päihteet eivät ole enää vaihtoehto käsitellä asioita. Muutosprosessi kuitenkin jatkuu edelleen ja asiakas on sitoutunut jatkuvaan muutokseen. 10) Raittius elämäntapana, identiteetti Asiakas on integroitunut yhteiskuntaan ja hänessä on tapahtunut identiteetin muutos. Asiakas on kasvanut henkisesti ja näkee itsensä eri tavalla. Tässä vaiheessa uudet elämänvaiheet vahvistavat muutosta (perhe, työ, harrastukset). Raittius on täysin sisäistetty ja sen ylläpitoa ei tarvitse jatkuvasti ajatella, raittiudesta on tullut elämäntapa. Tässä kohtaa raittiutta on kestänyt keskimäärin noin 5 vuotta.

17 Lähteet: Bloor, Michael & McKeganey, Neal & Fonkert, Dean (1988). One foot in Eden. A Sociology Study of the Range of Therapeutic Community Practice. London. Routledge. Deci, E. L. & Flaste, R (1996). Why We Do What We Do: Understanding Self- Motivation. New York: Penguin. De Leon, George (2000). The Therapeutic Community. Theory, Model and Method. New York Springer Publishing Company. Jones, Maxwell (1968). Beyond the Therapeutic Community. Social Learning and Social Psykiatry. New Haven. Yale University Press. Jones, Maxwell (1978). The Maturation of the Therapeutic Community. An Orcanic Approach to Health and Mental Health. New York Human Science Press. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Mitä on kognitiivinen psykoterapia? Viitattu Koski-Jännes, Anja (2008). Johdanto teoksessa Kohti muutosta, motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Tammi. Helsinki. Koski-Jännes, Anja (2008). Riippuvuuden psykologiaa. AHTS:n seminaari toiminnallisista riippuvuuksista Tampereen yliopisto. Sosiaalipsykologian laitos. Viitattu Loche, Yngvar (1970). Idealer og realiteter i et psykiatrisk sykehus. Oslo. Murto, Kari (1997a). Yhteisöhoidon suuntauksia. Jyväskylän Koulutuskeskus Oy. Jyväskylä. Murto, Kari (1997b). Parantava yhteisö. Johdatus Maxwell Jonesin terapeuttiseen yhteisöön. Jyväskylän Koulutuskeskus Oy. Jyväskylä. Ojanen Markku (1998). Persoonallisuuden psykologia. Tampereen yliopisto, Psykologian laitos, Opiskelu, Opetus, Opetusmateriaalia. Viitattu y_1998/persoona.htm Penttilä, Irmeli (1975). Terapeuttinen yhteisö huumausaineiden väärinkäyttäjien hoitomuotona. Muuan ruotsalainen huumausaineiden väärinkäyttäjien hoitokokeilu. Tampereen yliopisto. Julkaisusarja A. No. 16. Tampere.

18 Poikolainen, Kari (2003). Päihderiippuvuuden ja haitallisen päihdekäytön diagnostiikka. Teoksessa Salaspuro, Mikko, Kiianmaa, Kalervo & Seppä, Kaija (toim.) Päihdelääketiede. Helsinki: Duodecim. Ruisniemi, Arja (2006). Minäkuvan muutos päihderiippuvuudesta toipumisessa. Tutkimus yhteisöllisestä päihdekuntoutumisesta. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Väitöskirja. Rapoport, Robert (1960). Community as a Doctor. New Perspective on a Therapeutic Community. London. Tavistock Publications. Ryan, R. M. & Deci, E. L (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and wellbeing. American Psychologist 55, Santala, Juha (2008). Asiakaslähtöinen toimintapa huumeidenkäyttäjien yhteisöllisessä kuntoutuksessa. Janus vol. 16 (2) 2008, Särkelä, Antti (2001). Välittäminen ammattina. Näkökulmia sosiaaliseen auttamistyöhön. Vastapaino. Tampere. Tamminen, Mikko (2000). Paluu normaaliin. Tutkimus addiktiivisen päihteidenkäytön lopettamisesta. Stakes, Raportteja 247. Helsinki West, Robert (2006). Theory of Addiction. Oxford: Blackwell Publishing.

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

VERTAISTUKI VOIMAANTUMISEN VÄLINEENÄ SOSIAALITYÖSSÄ Miten NOVAT ryhmä auttaa ja tukee, kun naisella on paha olo?

VERTAISTUKI VOIMAANTUMISEN VÄLINEENÄ SOSIAALITYÖSSÄ Miten NOVAT ryhmä auttaa ja tukee, kun naisella on paha olo? VERTAISTUKI VOIMAANTUMISEN VÄLINEENÄ SOSIAALITYÖSSÄ Miten NOVAT ryhmä auttaa ja tukee, kun naisella on paha olo? Helena Palojärvi Helsingin yliopisto Yhteiskuntapolitiikan laitos Sosiaalityön ammatillinen

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen ELÄMÄ UUSIKSI Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen Jaana Kääntä Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

AMMATILLISEN VOIMAANTUMISEN LÄHTÖKOHTIA- Voimaantumiseen havahtumisen oikeus ja välttämättömyys

AMMATILLISEN VOIMAANTUMISEN LÄHTÖKOHTIA- Voimaantumiseen havahtumisen oikeus ja välttämättömyys AMMATILLISEN VOIMAANTUMISEN LÄHTÖKOHTIA- Voimaantumiseen havahtumisen oikeus ja välttämättömyys Motto: Kuka olen, kuka minusta voi tulla, mitä ja miten minun pitäisi se tehdä, on kaikki annettu minulle

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Miia Pikulinsky Satu Tammivuori Ei enää päihdeäiti? Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu YAMK Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.04.2013 Tiivistelmä Tekijät Otsikko

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Mervi Poutanen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Alppikadun yksikkö

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA

COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA Aalto, AvoinYliopisto TKK, Tuotantotalouden laitos Johtamisen opinnot Muutosjohtamisen seminaari Espoo, 2011 COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA Mari Laukkanen laukkanen.mari@gmail.com

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Jenny Kerkelä Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot