Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana"

Transkriptio

1 Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana Maxwell Jonesin demokraattisen yhteisön teoria ja humanistinen ihmiskäsitys Aki Heiskanen Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus 2008

2 Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana 1 JOHDANTO YHTEISÖKUNTOUTUS Historiaa Maxwell Jonesista Maxwell Jonesin terapeuttisen yhteisön keskeiset periaatteet Demokraattisuus yhteisössä Carl Rogersin humanismi Käsitys päihdeongelmasta Toipumisen prosessi (De Leon) Lähteet:... 17

3 1 JOHDANTO Päihteiden käyttäjien kuntoutuksessa tavoitellaan elämäntavan muutosta, jossa elämäntapaa käsitellään yksinkertaisesti niinä tekoina ja ajatuksina, joilla yksilö näyttää luovan elämälleen merkityksen (ks. Tamminen 2000). Näin kuntoutumista määriteltäessä muutoksen päämääräksi voidaan asettaa hyvä elämä toipujan subjektiivisena kokemuksena. Yhdeksi merkittäväksi menetelmäksi, jolla varsinkin laitoskuntoutuksessa hyvän elämän päämäärään pyritään, on noussut yhteisöhoito. Yhteisöhoito käsitteenä pitää sisällään fyysisen ja sosiaalisen ympäristön sekä terapiaan, kuntoutukseen ja kasvatukseen liittyvät periaatteet (Murto 1997a, 13). Yhteisöhoitoa voidaan pitää myös terapeuttisen yhteisön synonyyminä (Isohanni 1993, ). Tässä kirjoituksessa käytän käsitettä yhteisökuntoutus ja demokraattinen terapeuttinen yhteisö kuvaamaan Maxwell Jonesin yhteisöhoidon mallia, jota Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa sovelletaan. Yhteisöllistä kuntoutusta on mahdollisuus toteuttaa useisiin erilaisiin kuntoutusideologioihin ja hoitomalleihin pohjautuen. Kari Murto (1997a) esittelee kirjassaan yhteisöhoidon suuntauksia yhteensä 13 erilaista esimerkkiä yhteisöhoidon sovellutuksista psykiatrian sekä päihde- ja vankeinhoidon alueilta. Yhteisöt ja niiden käyttämät kuntoutusmallit eroavat toisistaan sen mukaan, kuinka niissä on järjestetty asiakkaiden kuntoutumista tukevat terapeuttiset ja pedagogiset vuorovaikutustapahtumat (Bloor, McKeganey & Fonkert 1988, 6, 59). Bloor, McKeganey ja Fonkert (1988) ovat kahdeksaan eri yhteisöön kohdistuneissa tutkimuksissaan päätyneet siihen, että yhteisöt erosivat keskeisesti toisistaan sen mukaan, painottivatko ne mallissa tai menetelmässä järjestelmä- ja työntekijäkeskeistä instrumentaalisuutta, hierarkkisuutta vai realiteettikonfrontaatiota. Instrumentaalisissa ja hierarkkisissa yhteisöissä on tärkeintä saada asiakas sopeutumaan yksikön sosiaaliseen järjestykseen ja toiminnalliseen rakenteeseen. Asiakkaiden käyttäytymistä ohjataan yksityiskohtaisilla säännöillä, joita valvotaan tarkasti ja sääntörikkomuksista seuraa selkeän seuraamisjärjestelmän mukaiset sanktiot. Hierarkkiset mallit ovat instrumentaalisia malleja hierarkkisempia ja autoritaarisempia. Niissä asiakkaiden ja henkilökunnan ero on selkeä, säännöt ehdottomia ja kontrolli tiukkaa (De Leon 2000, 66, 201). Irmeli Penttinen (1975) on omassa terapeuttiseen hoitoyhteisöön kohdistuvassa tutkimuksessaan jaotellut yhteisöt traditionaalisiin ja terapeuttisiin yhteisöihin. Traditionaalisen laitoksen ideologialle on ominaista tietty pessimistisyys. Laitoksen primaarisena tehtävänä on pyrkiä eristämään nämä parantumattomat ja yhteiskunnalle vaaralliset yksilöt ympäröivästä yhteiskunnasta. Henkilökuntaa on vähän ja sen tehtävänä on lähinnä valvonta. Vuorovaikutusta hoidokkien kanssa pyritään avoimesti välttämään ja potilaiden käyttäytymistä kontrolloidaan lukuisilla säännöillä ja sanktioilla. (Penttinen 1975, ) Kun hoidokeille ei anneta minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa tehtäviin päätöksiin tai laitoksen asioihin ylipäätänsä, pystytään säilyttämään tälle laitosmuodolle tyypillinen tasapaino ja järjestys. (Loche 1970, )

4 Asiakaslähtöisyys yhteisöllisessä kuntoutuksessa on helpoin ymmärtää vastakohtana traditionaalisille, instrumentaalisille ja hierarkkisille yhteisöille (Penttilä 1975, 103). Terapeuttisen, asiakaslähtöisen yhteisön tavoitteena on suvaitsevampi ja humaanimpi suhtautuminen asiakkaaseen. Terapeuttinen ideologia on luonteeltaan optimistinen, asiakkaan uskotaan pystyvän muutokseen sopivien hoitomenetelmien avulla. Terapeuttisessa yhteisössä painotetaan muutosta ja käytännön toiminnassa pyritään vapauksien, vastuiden ja velvollisuuksien tasapainoon. Traditionaaliseen laitoksen pakkoon perustuva vallankäyttö pyritään terapeuttisessa yhteisössä korvaamaan asiakaskunnan sisäistämällä normatiivisella kontrollilla. Ryhmäkeskeisyyteen perustuvan työn tavoitteena on lisätä ryhmän tietoisuutta itsestään, ongelmistaan ja ongelman ratkaisumalleista. Avoin kommunikaatio ja keskinäinen kritiikki ovat muutoksen toteuttamisen edellytyksenä. Keskeistä terapeuttisen yhteisön toiminnassa on: vapaaehtoisuus sosiaalinen vastuu tradition merkitys, arvot taustalla (arvokonservatiivisuus) Kuitenkin voidaan sanoa, että eri yhteisöhoidon sovellutuksissa on enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia. Erot eri viitekehysten välillä tulevat selkeimmin esiin suhteessa asiakkaaseen ja siinä, minkälaisena asiakkaat tunnistetaan (yksilöinä, persoonina vai alakulttuurin edustajina) (Ks. Santala 2008, 151). Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa sovelletaan Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttisen yhteisön mallia, jota useimmat realiteettikonfrontoivat, asiakaslähtöiset yhteisöt soveltavat (Bloor, McKeganey & Fonkert 1988, 7, 60). Maxwell Jonesin ajattelun yhteisömenetelmän taustalla on nähtävissä humanistinen ihmiskäsitys, josta löytyy yhtymäkohtia Carl Rogersin humanistiseen ajatteluun. Tämän vuoksi tässä Mainiemen kuntoutumiskeskuksen teoreettista tausta-ajattelua kuvaavassa tekstissä on myös kappale Carl Rogersin humanistisesta ajattelusta. 2 YHTEISÖKUNTOUTUS 2.1 Historiaa Maxwell Jonesista Maxwell Jonesia ( ) voidaan pitää varsinaisena terapeuttisen yhteisön kehittäjänä vaikka Tom Main ensimmäisenä käyttikin terapeuttisen yhteisön käsitettä. Maxwell Jones oli valmistunut lääkäriksi ennen toista maailmansotaa. Sodan alettua Jones siirtyi Lontoon lähistölle Mill Hillin koululle perustetun sairaalan tutkimusyksikön lääkäriksi. Sairaalassa tutkittiin ja hoidettiin neuroottisia sydänkivuista kärsiviä sotilaita. Jones alkoi potilaiden pyynnöstä pitää luentoja sydänkipujen fysiologiasta. Miehet innostuivat luennon aiheista kovasti ja alkoivat spontaanisti keskustella ja tehdä kysymyksiä Jonesille. Tieto kivun fysiologiasta helpotti ahdistusta ja he alkoivat puhua muistakin asioista ryhmässä. Psykodraamojen esittäminen viikoittain lisäsi

5 ryhmän turvallisuutta. Palkkapäivinä jotkin sairaalan potilaista juopottelivat paikallisessa pubissa ja aiheuttivat häiriöitä ja tappeluita palattuaan osastolle. Henkilökunta ei kuitenkaan suostunut potilaiden pyynnöstä rankaisemaan miehiä ja niinpä he alkoivat itse käsitellä tapahtumia yhteisissä kokouksissa, joissa myös henkilökunta oli mukana. Mill Hillistä Jones siirtyi 1945 sotilaiden kuntoutumisyksikön johtajaksi Dartfordiin. Siellä Jones hyödynsi suoraan Mill Hillin kokemuksiaan yhteistyöstä potilaiden kanssa. Huhtikuussa 1947 Jones aloitti kroonisesti työttömien yksikön johtamisen Belmontissa, sairaalan yhteydessä toimivassa yksikössä. Myöhemmin yksikkö itsenäistyi ja Jones ehdotti sen nimeksi vuonna 1959 Henderson Hospitalia. Potilaat olivat pääosin erittäin vaikeasti kuntoutettavia psykopaatteja. Henderson Hospitalia Jones itse pitää ensimmäisenä varsinaisena terapeuttisena yhteisönään. Mill Hillin ja Dartfordin yhteisöissä hyviksi todetut toimintamallit kuten yhteisökokoukset, terapiaryhmät, työryhmät ja psykodraama otettiin käyttöön alusta asti. Uudenlaisen potilasjoukon kanssa ne eivät kuitenkaan riittäneet vaikka osoittautuvatkin toimiviksi. Uutena toimintatapana otettiin käyttöön henkilökunnan review -kokoukset, joissa henkilöstö keskusteli ja pohti yhteisössä ja yhteisökokouksissa koettua välittömästi kokousten jälkeen. Potilaiden aktiivisuutta tuettiin valitsemalla heitä työryhmien johtajiksi. Hendersson Hospitalin jälkeen Maxwell Jones työskenteli kolme vuotta USA:ssa, jonka jälkeen hän aloitti työt Skotlannissa sijaitsevan Dingleton Hospitalin johtajana. Digletonissa Jonesin tehtäväksi tuli vanhan hierarkkisen sairaalarakenteen muuttaminen. Digletonissa Jones rikastutti terapeuttisen yhteisön mallia laajan kehittämishankkeen ansiosta. Dingletonin keskeiset innovaatiot olivat yksilöpsykiatrisen toimintamallin luominen, sairaalan johtamisen selkiytyminen monijohtajuuteen perustuvaan johtamismalliin, sairaalan toiminnallisen rakenteen luominen sekä henkilöstön ja potilaiden osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksien laajentaminen antamalla heille enemmän valtaa ja vastuuta niin työtehtävissä kuin päätöksenteossakin. Dingletonista Jones muutti Yhdysvaltoihin, toimien siellä opetus- ja konsultaatiotehtävissä aina 80-luvun alkuun saakka. Viimeiset vuotensa Jones vietti Kanadassa, Nova Scotiassa, jossa hän veti seminaareja pienessä paikallisessa yliopistossa, teki luentomatkoja ja kirjoitti intensiivisesti kuolemaansa saakka. 2.2 Maxwell Jonesin terapeuttisen yhteisön keskeiset periaatteet Jonesin demokraattisen terapeuttisen yhteisön keskeisiksi periaatteiksi on Robert Rapoport (1960, ) jäsentänyt seuraavat asiat: sallivuus, yhteisöllisyys, demokraattinen päätöksenteko ja realiteettikonfrontaatio. Lisäksi Jones on itse luonut periaatteet terapeuttiselle yhteisölleen, jotka Penttilä (1975, 8 10) on jäsentänyt seuraavasti: yhteinen päämäärä, tasa-arvoisuus, avoin kommunikaatio, roolien uudelleen arviointi, vapaaehtoisuus ja ryhmätoiminnot. Demokraattisuuden ja tasa-arvon periaatteet olen yhdistänyt yhdeksi periaatteeksi demokraattinen päätöksenteko otsikon alle.

6 1. Sallivuus 2. Yhteisöllisyys Sallivuudella tarkoitetaan yhteisön jäsenten suvaitsevaisuutta toisiaan kohtaan kun he käyttäytyvät yleisistä normeista poikkeavasti tai aiheuttavat erilaisia häiriöitä (Rapoport 1960, 22). Sallivuus tuo esiin asiakkaiden omaa problematiikkaa, mutta myös asiakastovereiden ongelmia toisten persoonallisuuden piirteiden ja erilaisuuden sietämisessä. Salliva yhteisö antaa myös mahdollisuuden uudenlaisten käyttäytymistapojen turvalliseen kokeiluun. Demokraattisessa yhteisössä tavoitellaan lämmintä, hyväksyvää ja sallivaa ilmapiiriä. Demokraattisessa lähestymistavassa asiakkaat tunnistetaan yksilöinä ja persoonina eikä vain alakulttuurinsa edustajina. Yhteisyydellä viitataan ihmisten väliseen läheisyyteen, välittömään kommunikaatioon ja epämuodollisuuteen kuten etunimien käyttöön. Kuntoutuksessa lähdetään siitä että kaikkea, mitä asiakas tekee tai puhuu, voidaan käyttää terapeuttisesti. Jokaisella yhteisön jäsenellä on oikeus olla osallisena kaikesta. Asiakkailla on taustallaan paljon hyljätyksi ja ulkopuoliseksi jäämisen kokemuksia ja siksi yhteisö toimii päinvastaisesti ottaen osaa ja reagoiden. Näin yhteisön jäsenten avulla voidaan tuottaa korvaavia emotionaalisia kokemuksia. Läheisten emotionaalisten suhteiden kautta asiakkaiden uskotaan harjaantuvan sietämään tunteita ja reagoimaan myös itse emotionaalisesti. Kuntoutuksen näkökulmasta yhteisössä osallistumalla asiakkaat oppivat aktiivisemmiksi myös yhteisön ulkopuolella. 3. Demokraattinen päätöksenteko Demokraattiseen päätöksentekoon osallistuvat sekä henkilökunta että asiakkaat, myös vastuu päätöksistä ulotetaan koskemaan sekä henkilökuntaa että asiakkaita. Asiakkaiden osallistumista kuntoutumiseen pidetään erittäin tärkeänä. Demokratian avulla voidaan hyödyntää asiakkaiden vaikutusta toisiinsa ns. vertaisryhmän sosiaalisen painostuksen hyväksikäyttäminen. Auktoriteetin hämärtämistä pidetään kuntoutumisen kannalta edullisena, koska näin voidaan tutkia tehokkaammin asiakkaiden vakiintuneita väärinkäsityksiä auktoriteetteja kohtaan. 4. Todellisuuden kohtaaminen, realiteettikonfrontaatio Konfrontaation tarkoituksena on, että asiakkaat saavat jatkuvasti palautetta siitä, kuinka muut ovat kokeneet heidän käyttäytymisensä. Tällä pyritään tekemään asiakkaille tyypillinen massiivinen kieltäminen, vääristely, vetäytyminen ja muut vastaavat puolustusmekanismit näkyviksi ja vaikeaksi säilyttää. Yhteisön tarkoitus on edustaa mahdollisimman hyvin normaalia yhteiskuntaa ja elämää (mini-yhteiskunta). Realiteettikonfrontaatiota toteutta-

7 5. Yhteinen päämäärä 7. Vapaaehtoisuus vissa yhteisöissä asiakkaiden asioita käsitellään yleensä heidän läsnä ollessaan. Demokraattisessa yhteisössä asiakaslähtöisyys ei tarkoita sitä, että asiakkaat saavat tehdä mitä tahansa. Poikkeavaan käyttäytymiseen suhtaudutaan sallivasti, mutta yhteisön toimintaa häiritsevästä käyttäytymisestä on saatava ja annettava palautetta. Jonesin mukaan yksi tärkeimmistä terapeuttisen yhteisön periaatteista on se, että henkilökunnan ja asiakkaiden voimavarat suunnataan yhteisen, terapeuttisen päämäärän toteuttamiseen. Yhteisön työn onnistumisen edellytyksenä on, että henkilökunnan ja potilaiden kesken ei pääse syntymään keskenään ristiriitaisia normijärjestelmiä ns. alakulttuureita. Vapaaehtoisuus on toinen keskeinen periaate kuntoutumisyhteisön työn onnistumisen kannalta. Asiakkaiden tulee omaehtoisesti hyväksyä muutos itsessään ja hakeutua vapaaehtoisesti hoitoon. Asiakkaiden tulee olla selvillä niistä vaatimuksista ja edellytyksistä, joita terapeuttinen hoitomuoto heille asettaa. 8. Avoin kommunikaatio Demokratian toimimisen edellytyksenä on yhteisön avoin kommunikointi kaikkiin suuntiin. Kaikilla terapeuttisen yhteisön päämäärien toteuttamiseen osallistuvilla henkilöillä tulee olla samat mahdollisuudet ja oikeudet ilmaista mielipiteitään. Kommunikoinnin helpottamiseksi terapeuttiseen yhteisöön on luotu erityiset foorumit henkilökunnalle ja toisaalta sekä henkilökunnalle että asiakkaille. Avoimeen vuorovaikutukseen kannustetaan ja suhtautumistapa asiakkaita kohtaan on läheinen ja suvaitsevainen. 9. Roolien ja asenteiden uudelleen määrittely 9. Ryhmätoiminnot Terapeuttisen yhteisön keskeisiin piirteisiin kuuluu, että asiakkaat ja henkilökunta joutuvat arvioimaan uudelleen aiemmat roolinsa ja asenteensa. Henkilökunta riisuutuu aiemmasta suojatusta roolistaan ja antautuu alttiiksi kritiikille. Asiakkaan traditionaalinen, passiivinen rooli muuttuu aktiivisen osallistujan ja vaikuttajan rooliksi. Uudessa roolissaan asiakas on sekä antaja että saaja. Henkilökunnan ja asiakkaiden roolien muuttuminen merkitsee ennen kaikkea sitä, että henkilökunnan ja potilaiden välinen ero häviää ja ryhmien välinen luonnollinen vuorovaikutus lisääntyy. Terapeuttisen kuntoutumismuodon olemukseen kuuluu, että suositaan ryhmätoimintoja. Se ei kuitenkaan poissulje yksilöllisiä hoitomuotoja, vaan niitä käytetään tarpeen mukaan osana kun-

8 toutumista. Tärkeää on myös suunnitella yhteisön työmuodot siten, että ne muistuttavat ulkopuolella olevaa yhteiskuntaa. Terapeuttista yhteisöä voisi nimittää miniyhteiskunnaksi, jossa tapahtuvat kaikki inhimilliseen elämään kuuluvat asiat ja ilmiöt helpommin hallittavassa mittasuhteessa. Näiden ilmiöiden ja tilanteiden käsittely ja läpikäyminen yhteisön arjessa on osa terapeuttista kuntoutumisprosessia. Jones (1968, 69 70, 74 87) käyttää käsitettä sosiaalinen oppiminen siitä keskeisestä prosessista, jonka kautta kehitys yhteisössä tapahtuu. Sosiaalinen oppiminen kuvaa inhimillisestä vuorovaikutusta johtuvaa muutoksen prosessia, jonka panee liikkeelle konfliktin tai kriisin käsittely ryhmätilanteessa. Sosiaalinen oppiminen tapahtuu yhteisön arkipäivää tutkimalla ja erityisen hedelmällisiä oppimisen kannalta ovat juuri kriisit, jotka panevat vuorovaikutustilanteessa sosiaalisen oppimisen kannalta ratkaisevan elementin eli tunteet liikkeelle. Yhteisön kehittymisen kannalta kriisit ovat positiivinen asia ja vievät yhteisöä eteenpäin. Kuitenkaan kriisit eivät ole oppimisen välttämätön edellytys, yhteisön jäsenet voivat oppia ja yhteisöä voidaan kehittää myös yhteisön normaalia arkipäivää tutkimalla (Jones 1968, 87 90). Yhteisön ilmapiirin täytyisi olla niin turvallinen, että se mahdollistaisi peitettyjen tunteiden tuomisen yhteisen tarkastelun piiriin. Sosiaalinen oppiminen edellyttää kaksisuuntaisen kommunikaation lisäksi avointa tunteiden ilmaisua ja valmiutta tutkia, niin omia kuin toistenkin, asenteita ja käyttäytymistä muutoksen aikaansaamiseksi ja yhteisön tasapainon palauttamiseksi. Henkilökunnalta sosiaalisen oppimisen edistäminen vaatii motivaatiota ja rohkeutta pysähtyä päivittäin pohtimaan ja keskustelemaan arjen elämästä, siihen liittyvistä tekemisistä ja tekemättä jättämisistä. Jonesin lähtökohtana oli pyrkimys välttää perinteiseen asiantuntijavetoiseen suljettuun systeemiin liittyviä ongelmia korvaamalla asiantuntijavalta kahdensuuntaiseen kommunikaatioon perustuvalla avoimella kommunikaatiolla. Avoimen kommunikaatiosysteemin perustana ovat säännöllisesti toistuvat samojen ihmisten kokoontumiset. Terapeuttisen yhteisön sosiaalisen organisaation perustan muodostavat päivittäiset yhteisökokoukset (Jones 1978, 89). Yhteisökokouksella tarkoitetaan kaikkien asiakkaiden ja henkilökunnan yhteistä kokousta. Yhteisökokousta ei voi rinnastaa terapiaan vaikka sillä on tärkeä asema kuntoutuksessa terapeuttista kulttuuria luovana tapahtumana. Säännöllisesti toistuvissa yhteisökokouksissa yhteisön ongelmia ja henkilökunnan sekä asiakkaiden rooleja tutkittaessa päädytään melkoisiin rakenteellisiin muutoksiin. Etenkin henkilökunnalle tällaiset oppimista ja vanhoja ajatuksia murtavat kokemukset eivät ole helppoja ja aiheuttavat melkoista ahdistusta. Henkilökunnalta tämä vaatii melkoista epävarmuuden sietämisen kykyä. Yhteisökokouksen keskeisimmät vaikutukset näkyvät kiinteyden lisääntymisenä, henkilökunnan vastuun sekä asiakkaiden vastuun ja aktiivisuuden lisääntymisenä, henkilökunnan ja asiakkaiden roolien lähentymisenä sekä luottamuksen ja turvallisuuden paranemisena. Yhteisökokousten kautta nousee esiin myös vertaisryhmän rooli ja merkitys yhteisön toiminnalle. (Murto 1997b, 19.) Yksilöllisen ja toisaalta ryhmäkeskeisen työn tavoitteena on lisätä asiakaskunnan tietoisuutta itsestään, ongelmistaan ja ongelmien ratkaisumalleista. Koska avointa kommunikaatiota ja keskinäistä kritiikkiä pidetään muu-

9 toksen toteutumisen edellytyksenä, keskustellaan terapeuttisessa yhteisössä yhteisön ongelmista, yhteisön työn lähtökohdista, tavoitteista ja tuloksista jatkuvasti. Terapeuttisen yhteisössä päätökset pyritään tekemään yhteisissä kokouksissa ja jos mahdollista, yksimielisyyden periaatetta noudattaen (Jones 1968, 23 24). Yksimielisyyden periaate merkitsee sitä, että ryhmä on käyttänyt riittävästi aikaa asian käsittelyyn ja työstänyt sen siihen pisteeseen, että jokainen on valmis sitoutumaan ja toimimaan päätöksen mukaisesti. Useimmiten yksimielisyyteen pääseminen edellyttää kompromissia useilta tai kaikilta ryhmän jäseniltä yleisen tavoitteen hyväksi. Pikkuasioissa yksimielisyyden tavoittelu voi olla ajantuhlausta, mutta tärkeissä kysymyksissä se on välttämätöntä ennen toimintaan ryhtymistä. Mikäli tärkeissä asioissa ei saavuteta yksimielisyyttä, asia jätetään pöydälle tai unohdetaan kokonaan. (Murto 1997b, 22). 2.3 Demokraattisuus yhteisössä Demokraattisessa yhteisössä demokratia on osallistamisen väline, eikä sillä tavoitella työntekijöiden ja asiakkaiden välisten luokkaerojen vähentämistä tai vallan tasaista jakamista. Vastuu ja lopullinen päätösvalta on aina henkilökunnalla, mutta kuitenkin niin että henkilökunta käyttää aina läsnä olevaa valtaansa mahdollisimman vähän. Demokratian tavoitteena on lisätä asiakkaiden omatoimisuutta ja vähentää heidän riippuvuuttaan ammattilaisiin. Vastuullinen ja hyvä asiakasyhteisö saattaa romahtaa useamman vastuuntuntoisen asiakkaan lähtiessä lyhyen aikavälin sisällä yhteisöstä. Silloin henkilökunnan on otettava jälleen aktiivisempi ja huolehtivampi rooli kunnes tilanne korjaantuu (Murto 1997, 20). Todellinen vastuun jakaminen asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa on yksi tärkeimpiä tapoja auttaa voittamaan asiakkaiden puuttuvaa tai heikkoa itseluottamusta ja liiallista riippuvuutta (Jones 1968, 163). Demokraattisen kuntoutusideologian (humanismin) mukaan vastuulliseen aikuisuuteen voi kasvaa vain vapaudessa ja luottamuksen ilmapiirissä. Yhteisössä tulisi aina olla mahdollisuus olla luottamuksen arvoinen. Luottamuksen antaminen ei kuitenkaan voi olla naivia vaan harkittua, eikä riskin ottamista tulisi pelätä (Kaipio 1977, 66 67). Henkilökunnan pitää jatkuvasti arvioida yhdessä asiakkaiden kanssa vapauden, vastuun ja velvollisuuksien tasapainoa. Demokraattisessa yhteisössä työntekijöiden ei tule käyttää valtaansa sääntöjen laatimiseen, valvontaan tai kontrolliin, vaan pyrkiä aktiivisesti välttämään vastuunottoa. (Bloor, McKeganey & Fonkert 1988, 68). Ulkoapäin asetettuja normeja ja sääntöjä pitäisi olla mahdollisimman vähän, minkä ajatellaan lieventävän asiakkaiden vastarintaa ja vetäytymistä. Asiakkaiden ja työntekijöiden pitäisi sopia hallinnollisista ja kuntoutukseen liittyvistä asioista yhdessä. Näin demokraattisella päätöksenteolla pyritään ensisijaisesti lisäämään asiakkaiden kollektiivista vastuuta ja valtaa heidän kykyjensä ja yhteisön tilanteen mukaan.

10 Voidaan ajatella, että demokraattisen terapeuttisen yhteisökuntoutuksen avulla saadaan aikaan itsemääräämisteorian (Ryan & Deci 2000) mukainen muutoksille suotuisia, sisäistä motivaatiota vahvistavia ympäristö. Itsemääräämisteorian mukainen ympäristö voidaan luoda ottamalla huomioon kolmenlaisia inhimillisiä perustarpeita autonomia, sosiaalisen yhteyden ja kompetenssin tarpeita. Autonomia tarkoittaa, että voi itse päättä omasta toiminnastaan, eikä olla käskyläisenä. Yhteyden tarpeen tyydyttäminen edellyttää sitä, että ihminen kokee saavansa tukea ajatuksilleen ja tunteilleen hänelle merkittäviltä ihmisiltä tai ryhmältä. Kompetenssin tarve viittaa haluun tuntea, että omalla toiminnalla on vaikutusta ja että se tuottaa toivottuja tuloksia. Ryanin ja Decin (2000) itsemääräämisteorian mukaan sisäinen motivaatio viittaa juuri tällaiseen henkilökohtaiseen kiinnostukseen erotukseksi pakosta, palkintojen ja rangaistusten avulla ylläpidetystä ulkoisesta motivaatiosta. Itsemääräämisteoriaa koskeva tutkimus osoittaa, että sisäinen motivaatio tuottaa pitempiaikaisia ja subjektiivisesti tyydyttävämpiä muutoksia kuin ulkoinen. Jos muutosta pidetään yllä vain ulkoisilla sanktioilla, niin niiden pettäessä tai poistuessa paluu entiseen on hyvin todennäköistä. (Deci 1996.) Kuntoutumiskeskuksen tehtävä on luoda edellytyksiä yhteisöjen toiminnalle. Demokraattisuuden näkökulmasta se tarkoittaa toiminnallisia rakenteita ja käytäntöjä, joissa asiakkaiden osallistuminen demokraattiseen päätöksentekoon mahdollistuu. Toinen keskeinen perusta demokratian toteutumiselle on, että yhteisössä vallitsee sellainen ilmapiiri ja toimintatapa, jossa avoin vuorovaikutus on mahdollista. Demokratiaa terapeuttisessa yhteisössä tarvitaan: Osallistamaan kaikki toimintaan ja kanavoimaan mielipiteitä kollektiiviseen päätöksentekoon Aktivoimaan ihmisiä ilmaisemaan pyrkimyksensä ja mieltymyksensä Suojelemaan asiakkaita työntekijöiltä ja toisiltaan - edistämään yksilön vapautta Luomaan ja legitimoimaan vallankäyttöä oikeudenmukaisen vallan käyttöä Demokratiassa on tärkeää määritellä demokratian rajat: ketkä päättävät, mistä asioista ja missä kokoonpanossa. Demokratian rakenteet on mahdollista luoda monimuotoiseksi toimintajärjestelmäksi, joissa osa asioista voidaan päättää yhteisesti, osa yhteisöissä, osa edustuksellisesti ja osa laitoksen johtosääntöön liittyvinä päätöksinä. Oleellista demokratian toimivuuden kannalta on, että päätöksentekojärjestelmä on avoin ja kaikkien tiedossa. Demokratia ei saa olla rajoittamatonta. Rajoittamattomana demokratia johtaa pahimmillaan siihen että valtaa käyttävät ne, jotka sen pystyvät ottamaan ja he käyttävät valtaa omien itsekkäiden pyrkimystensä edistämiseen. Kyseinen rajoittamaton demokratia ei saa missään muodossaan sisältyä terapeuttisen yhteisön toimintaan.

11 3 Carl Rogersin humanismi Humanistisen psykologian ihmiskuvassa korostetaan ennen muuta sitä, että jokainen ihminen on ainutkertainen ja yksilöllinen kokonaisuus, joka on pohjimmiltaan hyvä ja kykenevä kehittymään henkisesti. Ihminen ohjaa itse elämäänsä niiden merkityssisältöjen avulla, joita hän antaa elämälleen. Humanistisessa ihmiskuvassa korostuu holistisuus, eli ihmistä tarkastellaan ainutkertaisena yksilöllisenä kokonaisuutena. Ihmisen mieli on subjektiivinen kokemus, jota ei voi tutkia yleisillä kaikkia koskevilla tutkimusmenetelmillä tai mittareilla. Ihminen voi itse kuvata parhaiten kokemusmaailmaansa. Persoonan vapaaseen ja ihanteelliseen toimintaan kuuluu luovuus, itsensä toteuttaminen ja elämän merkityksellisyyden kokemus. Ihmisen nähdään olevan kykenevä säätelemään omaa toimintaansa ja kehittämään itseään. Lapsuuden kokemukset tai opitut mallit voivat olla vapaan oman toiminnan säätelyn todellisia esteitä, mutta ihmisellä on mahdollisuus oppia ja kehittää itseään yli ympäristön tarjoamien rajoitusten. Rogersille ihmisluonnon ydin on olennaisesti positiivinen. Ihmisen pyrkimys pohjimmiltaan on kohti itsensä toteuttamista, kypsyyttä ja sosiaalistumista. Rogersin käsityksen mukaan, kun ihminen toimii vapaasti, kun hän on vapaa kokemaan ja toteuttamaan perusluontoaan, ihminen on positiivinen ja sosiaalinen eläin, johon voi luottaa ja joka on pohjimmiltaan rakentava. Rogers kehitti asiakaskeskeisen terapian. Sen mukaan terapeutin tulee olla tasaveroinen, arvostava ja eläytyvä kuuntelija, jonka avulla voi itse löytää vastaukset useimpiin ongelmiinsa. Rogersin teoriassa kiinnostus kohdistuu erityisesti siihen, kuinka ihmiset käsittävät maailmansa ja varsinkin itsensä. Rogersin humanismin mukaan yksilön kokemus sisäisestä minuudestaan on tärkein henkilökohtaisen muutoksen ja kasvun elementti itsensä toteuttamisen prosessi kannustaa tätä minuuden vahvistamiseen tähtäävää toimintaa. Carl Rogersin mukaan ihminen pyrkii perimmältään tasapainoon elämässään ja itselle tärkeiden ihanteiden toteuttamiseen. Luovuus ja pyrkimys toteuttaa itseään ovat itselle aidon elämän lähtökohtia. Tämä elämänpyrkimys voi toteutua suotuisassa ympäristössä. 4 Käsitys päihdeongelmasta Päihdeongelmaa ja -riippuvuuden ongelmaa voidaan tarkastella useasta eri viitekehyksestä. Kullakin näkemyksellä on oma kantansa siihen, mikä toimii etsittäessä ratkaisuja päihde- ja riippuvuusongelmiin. Päihdeongelman määrittely on aina kulttuuri- ja aikasidonnaista. Päihdeongelmaa voidaan tarkastella esimerkiksi yksilön, yhteisön tai yhteiskunnan kannalta. (Ruisniemi 2006, 15.) Maailman terveysjärjestön (WHO) laatimassa ICD-10 tautiluokituksessa on kuusi erilaista päihteiden käyttöön liittyvää kriteeriä: pakonomaisuus, vieroitusoireet, hallinnan heikkeneminen, sietokyvyn kasvu, käytön muodostuminen hallitsevaksi sekä käytön jatkaminen haitoista huolimatta (Poikolainen 2003, 76 79). Kun kolme edellä mainituista kriteereistä täyttyy vuoden aikana, voidaan ihminen diagnosoida päihderiippuvaiseksi.

12 Sairaus-lähtöiselle lähestymiselle on tyypillistä se, että päihteistä riippuvaiset koetaan sairauden uhreiksi, ei niinkään ilkeiksi ja pahantapaisiksi ihmisiksi. Sairaustulkinta ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, vaan esimerkiksi itsehoitoohjelmissa, kuten AA tai NA (nimettömät alkoholistit tai nimettömät narkomaanit) riippuvuus-käsite koetaan ikään kuin sairautena. Lääketieteellisen ja edellä mainittujen hoito-ohjelmien erona on myös se, että lääketiede korostaa fysiologista näkökulmaa ja hoito-ohjelmat ihmisen henkisen olemuksen näkökulmaa. (Ruisniemi 2006, ) Riippuvuutta päihteisiin voidaan tarkastella myös esimerkiksi psykoanalyyttisen, behavioristisen ja kognitiivisen näkökulman kautta. Psykoanalyyttinen näkemys vaikuttaa useisiin muihin käsityksiin päihdeongelman luonteesta, vaikka aina ei pystyttäisikään tunnistamaan näkökulman psykoanalyyttistä alkuperää. Esimerkiksi näkemys siitä, että riippuvuudesta kärsivän ihmisen on haasteellista ilmaista ja nimetä tunteitaan, on peräisin juuri psykoanalyyttisestä perinteestä. (Ruisniemi 2006, 17.) Behavioristinen näkökulma korostaa yksilön käyttäytymisen ja ympäristön välillä olevaa suoraa yhteyttä. Behaviorismin näkökulma ihmisen tulevaisuuteen on hyvin optimistinen. Ihmisen vallassa on kehittää itselleen suotuisia ympäristöjä. (Ojanen 1998.) Ruisniemen mukaan (2006,18) riippuvuus voidaan katsoa myös ehdollistuneeksi reaktioksi kolmeen ärsykkeeseen: euforian tunteeseen, sosiaalisiin tekijöihin ja vieroitusoireiden poistamiseen. Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin. Näitä solmukohtia pyritään ratkomaan vahvistamalla ongelmanratkaisutaitoja sekä selviytymiskeinoja. Kognitiivista lähestymistapaa on käytetty kognitiivisen psykoterapian muodossa myös päihdeongelmien ratkaisemisessa. (Kognitiivisen psykoterapian yhdistys 2008.) Niemelän (1999, 28) mukaan päihdeongelmaa on tutkittu psykologiassa, sosiologiassa, lääketieteessä sekä teologiassa. Ruisniemi (2006, 21) on omassa tutkimuksessaan lähestynyt päihdeongelmaa opittuna toimintamallina, jolla on seurauksia ihmisen eri osaalueille, jotka pitkittyessään aiheuttavat fyysisiä ja psyykkisiä vaurioita sekä epätasapainoa sosiaalisessa elämässä. Päihde- ja riippuvuusongelman moniulotteisuus näkyy jo edellä mainittujen käsitteiden useissa määrityksissä. Sekä näiden käsitteiden että Ruisniemen lähestymistavan kautta voidaan hahmottaa myös sitä, miksi on olemassa useita erilaisia tapoja ja lähestymisen näkökulmia riippuvuusongelmien hoitamiseen. Koski-Jännes (2008) erittelee fyysisen ja psyykkisen riippuvuuden käsitteitä niin että fyysisessä riippuvuudessa on kyse sietokyvyn kasvusta, vierotusoireista sekä vaikutuksille herkistymisestä. Psyykkisessä riippuvuudessa on kyse myönteisistä vaikutusodotuksista, mielihaluista ja himosta, toiminnan hallinnan menettämisestä, kieltomekanismeista ja selityksistä, muiden tärkeiden toimintojen laiminlyönnistä addiktiivisen käyttäytymisen kustannuksella sekä retkahduksista pitkienkin taukojen jälkeen. Koski-Jännes myös kertoo että nykyinen käsitys addiktiosta on lähempänä psyykkistä riippuvuutta kuin fyysistä riippuvuutta. Hän on jakanut riippuvuutta myös aineriippuvuuksiin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin. Aineriippuvuuksiin Koski-Jännes luettelee muiden muassa alkoholin, huumeet, lääkkeet ja nikotiinin sekä toiminnallisiin

13 riippuvuuksiin muiden muassa pelihimon, nettiriippuvuuden sekä seksiriippuvuuden. Addiktion kohteena Koski-Jänneksen mukaan ei ole aine tai toiminta sinänsä vaan se elämys, tuntemus tai sisäinen tila, jonka aineen tai toiminnan odotetaan tuottavan. Addiktiivista käyttäytymistä hän kuvaa opituksi, nopeasti vaikuttavaksi tavaksi manipuloida sisäistä tilaa kulloinkin toivottuun suuntaan, muiden arvojen ja intressien syrjäytymiseksi sekä addiktiivisen käyttäytymisen muuttumiseksi johtavaksi toiminnaksi. Humanistinen näkemys päihdeongelman luonteesta Särkelän (2001, 22 23) mukaan päihdeongelma voidaan hahmottaa yksilön ja ympäristön toiminnassa kehittyvänä suhteena. Ongelmiin joutuneen henkilön tilannetta voidaan eritellä ympäristötekijöiden näkökulmasta. Tällöin apua tarvitsevalla ihmisellä saattaa olla niin puutteellinen tausta ja hänen nykyiset elinolosuhteensa niin puutteelliset, että hän ei voi suoriutua tarkoituksenmukaisella tavalla. Sen vuoksi hän ahdistuu ja kokee maailman uhkaavana ja vaikeana. Hajanaisuudessaan hän alkaa toimia epätarkoituksenmukaisesti ja tavalla, jonka seurauksena hänen ongelmansa vain pahenevat. Voimme tarkastella asiaa myös henkilön ominaisuuksien kautta. Tällöin tarkastelun kohteena on henkilön hajanainen persoonallisuus, lyhytjänteisyys, heikko stressinsietokyky, huonot ihmissuhdetaidot ja kyvyttömyys kiinnittyä pitkäaikaisiin ihmissuhteisiin ja tilanteeseen kuuluu vielä hallitsematon päihteidenkäyttö. Tällainen henkilö käyttäytyy tavalla, joka tuottaa ympäristöönsä hajanaisuutta, asiat jäävät rempalleen ja sosiaalinen verkosto rajautuu samantyyppisiin ihmisiin. Tämä ympäristö puolestaan tukee henkilön hajanaisuutta ja edellytyksiä toimia tarkoituksenmukaisella tavalla. (Särkelä 2001, ) Sosiaalisen auttamistyön kannalta on olennaista nähdä tämä kokonaisuus, yksilö-ympäristö kokonaisuus. Auttamistyön kannalta ei ole olennaista kumpi oli ensin, vaikeat olosuhteet vai henkilön ominaisuudet. Ongelmatilanteessa monimutkaisella tavalla yhteen kietoutuneet yksilön ja ympäristön ominaisuudet ylläpitävät ongelmallista toimintarakennetta, mikä on otettava auttamistyön kohteeksi. Epätarkoituksenmukaisesti toimiva henkilö tuottaa ongelmia sekä ympäristöönsä että omalle itselleen. (Särkelä 2001, ) Mikko Tamminen (2000, 17) määrittelee päihdeaddiktion subjektiiviseksi päihteiden käytön välttämättömyydeksi. Päihtyneenä oleminen ohjaa tällöin suurinta osaa ihmisen havainnoista ja toimeliaisuudesta - se on siis keskeinen elämälle suuntaa ja mieltä antava aktiviteetti. Addiktion kohde tuottaa ajoittain tyydytystä, mutta samalla siitä koituu myös vakavia haittoja. Päihteitä käytettäessä on jatkuvasti paha olla, mutta ilman päihdettäkään ei oikein osaa elää. Näennäisestä järjettömyydestään huolimatta päihdeaddiktiota ei ymmärretä poikkeavuutena tai sairautena, vaan päinvastoin jopa inhimillisenä välttämättömyytenä. Tässä yhteydessä määritelmä avautuu paremmin jos se yhdistetään toiminnan ja keskusaktiviteetin käsitteisiin, jossa elämäntapaa käsitellään yksinkertaisesti niinä tekoina, joilla yksilö näyttää luovan elämälleen merkityksen. Tammisen mukaan tyydyttävä raittius vaatii yhtäaikaista

14 vapautumista päihteidenkäytöstä ja sopeutumista normaaliuteen. Tammisen (2000, 5) suositteleekin keskittymistä normaaliuden kokemuksen vahvistamiseen päihdeongelmaista autettaessa. Addiktiiviseen toimintaan kiinnittyneillä on kahdenlaisia keskenään kilpailevia tavoitteita. Toisaalta he haluavat kokea kyseisestä toiminnasta saamansa mielihyvän ja helpotuksen ja toisaalta he haluavat välttää siitä seuraavat moninaiset haitat ja syyllisyyden tunteet tai päästä kokonaan irti toiminnasta. Tavoiteristiriidan ratkaiseminen auttaa ihmistä sitoutumaan muutokseen ja ryhtymään toimeen sen aikaansaamiseksi. Motivoinnilla pyritään tukemaan muutosta koskevien tavoiteristiriitojen ratkaisemista. (Koski-Jännes 2008) Terapeuttinen hoitoideologian tavoitteena on suvaitsevaisempi ja humaanimpi suhtautuminen poikkeavuuteen ja toisin ajatteleviin. Terapeuttinen hoitoideologia on luonteeltaan optimistinen. Terapeuttisessa yhteisössä uskotaan muutokseen ja muutosta tavoitellaan entistä demokraattisimmilla ja asiakaslähtöisimmillä menetelmillä. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa kuntoutus ei perustu mihinkään yksittäiseen näkemykseen päihdeongelman luonteesta. Asiakkaat saavat itse määritellä oman päihdeongelmansa luonteen ja sen pohjalta aloitetaan työskentely asiakkaan määrittelemien tavoitteiden suuntaisesti. Hyvä työskentelysuhde on mahdollisuus saavuttaa silloin kun asiakkaan tavoitteet ovat sellaisia, joiden toteuttamiseen työntekijä ja muut yhteisön jäsenet voivat sitoutua yhdessä asiakkaan kanssa.

15 Toipumisen prosessi (De Leon) 1) Kieltäminen Aktiivinen käyttövaihe, jolloin käyttäjä ei tunnista eikä tiedosta ongelmaansa. 2) Ambivalenssi Ambivalenssi vaiheessa ongelma on jo osittain tiedossa, mutta ongelmaa ei nähdä joka päivä. Tässä vaiheessa päihteiden käyttöön liittyy paljon uskomuksia. Ambivalenssi vaiheessa asiakas hyötyy siitä, kun hänen tilannettaan arvioidaan. Arviointi antaa asiakkaalle mahdollisuuden kehittää omaa ajatteluaan suhteessa päihteisiin. 3) Motivaatio (ulkoinen) Ulkoisen motivaation vaiheessa asiakas hakeutuu tai ohjataan hoitoon. Asiakas näkee ongelman mutta ulkoinen paine määrittää vielä hoidon tarpeen, ei asiakas itse. Päihteiden käyttö ja siihen liittyvät ongelmat ulkoistetaan, syyt ovat muualla kuin itsessä. Yrityksiä lopettaa on useita, tavallisesti ne päättyvät kuitenkin ennen aikaisesti. 4) Motivaatio (sisäinen) Tässä vaiheessa ongelman syitä on alettu ymmärtää ja samalla myös oman toiminnan ja vastuun merkitys. Asiakas haluaa tehdä muutoksen elämäntavassaan itsensä takia. Tässä vaiheessa omat piirteet (syyllisyys, itseinho) ovat muutoksen tiellä. 5) Valmius muutokseen Tässä vaiheessa asiakas tekee isoja muutoksia ja konkreettisia askelia elämän muutoksen tiellään. Hän haluaa etsiä vaihtoehtoja, jotka eivät liity hoitoon. Hoidossa käynti muuttuu tilapäiseksi. Tässä vaiheessa tyypillistä on toimintakeskeisyys. 6) Valmius hoitoon Muut keinot on jo kokeiltu ja syntyy oivallus että täytyy muuttaa itseään, ei vain käyttötapaa. Asiakas ottaa vastuuta muutoksestaan ja usein asiakkaalla itsellään on tiedossa, mitä täytyy muuttaa. 7) De-addiction eli riippuvuuden vastainen vaihe Tässä vaiheessa asiakas tekee tosissaan töitä ilman olemisen kanssa ja käy lopullista luopumista läpi elämässään. Vieroittautuu fyysisesti (lääkkeet), psyykkisesti (ajattelutapa) ja sosiaalisesti (käyttöympäristö, -kaverit). Tässä vaiheessa usein ilmenee psyko-fyysisiä oireita (vetohalut, tunteenpurkaukset, mielialan vaihtelut, usko hoitoon vaihtelee).

16 Tässä vaiheessa asiakas on tärkeässä prosessimaisessa oppimisen vaiheessa, jossa oppiminen tapahtuu yrityksen ja erehdyksen kautta. Työntekijän tehtävänä on tarkkailla, että oppimista tapahtuu. Tärkeää asiakkaalle on kokemus oppimisesta, ei epäonnistumisesta. Tässä kohtaa on tärkeää, että erehdyksistä puhutaan oppimisen käsittein eikä negatiiviseen sävyyn, jolloin asiakkaalle jää kokemus epäonnistumisesta esim. retkahdys on sävyltään negatiivinen. Käytetyillä termeillä on huomattu olevan vaikutusta toipumisprosessiin. 8) Käytöstä pidättäytyminen Tässä vaiheessa asiakas on ollut pidemmän jakson jo ilman päihteitä ja hänellä on oivallus uudelleenkäytön vihjeistä. Hänellä on tietoa tuesta ja ajattelutavastaan, hän tunnistaa sisäisiä signaaleja ja hänellä on keinoja puuttua niihin. Asiakas osaa varoa ulkoisia ärsykkeitä ja hän tulee toimeen omien tunteidensa kanssa. Tässä vaiheessa vakaa raittius mahdollistaa syvemmän oppimisprosessin. 9) Ylläpito, raittiuden jatkuvuus Elämä on kohdillaan ja ilman oleminen on itsestään selvyys, asiakkaan asenne, toiminta ja ajattelu ovat muuttuneet. Tässä vaiheessa on saavutettu muutoksen taso, päihteet eivät ole enää vaihtoehto käsitellä asioita. Muutosprosessi kuitenkin jatkuu edelleen ja asiakas on sitoutunut jatkuvaan muutokseen. 10) Raittius elämäntapana, identiteetti Asiakas on integroitunut yhteiskuntaan ja hänessä on tapahtunut identiteetin muutos. Asiakas on kasvanut henkisesti ja näkee itsensä eri tavalla. Tässä vaiheessa uudet elämänvaiheet vahvistavat muutosta (perhe, työ, harrastukset). Raittius on täysin sisäistetty ja sen ylläpitoa ei tarvitse jatkuvasti ajatella, raittiudesta on tullut elämäntapa. Tässä kohtaa raittiutta on kestänyt keskimäärin noin 5 vuotta.

17 Lähteet: Bloor, Michael & McKeganey, Neal & Fonkert, Dean (1988). One foot in Eden. A Sociology Study of the Range of Therapeutic Community Practice. London. Routledge. Deci, E. L. & Flaste, R (1996). Why We Do What We Do: Understanding Self- Motivation. New York: Penguin. De Leon, George (2000). The Therapeutic Community. Theory, Model and Method. New York Springer Publishing Company. Jones, Maxwell (1968). Beyond the Therapeutic Community. Social Learning and Social Psykiatry. New Haven. Yale University Press. Jones, Maxwell (1978). The Maturation of the Therapeutic Community. An Orcanic Approach to Health and Mental Health. New York Human Science Press. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Mitä on kognitiivinen psykoterapia? Viitattu Koski-Jännes, Anja (2008). Johdanto teoksessa Kohti muutosta, motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Tammi. Helsinki. Koski-Jännes, Anja (2008). Riippuvuuden psykologiaa. AHTS:n seminaari toiminnallisista riippuvuuksista Tampereen yliopisto. Sosiaalipsykologian laitos. Viitattu Loche, Yngvar (1970). Idealer og realiteter i et psykiatrisk sykehus. Oslo. Murto, Kari (1997a). Yhteisöhoidon suuntauksia. Jyväskylän Koulutuskeskus Oy. Jyväskylä. Murto, Kari (1997b). Parantava yhteisö. Johdatus Maxwell Jonesin terapeuttiseen yhteisöön. Jyväskylän Koulutuskeskus Oy. Jyväskylä. Ojanen Markku (1998). Persoonallisuuden psykologia. Tampereen yliopisto, Psykologian laitos, Opiskelu, Opetus, Opetusmateriaalia. Viitattu y_1998/persoona.htm Penttilä, Irmeli (1975). Terapeuttinen yhteisö huumausaineiden väärinkäyttäjien hoitomuotona. Muuan ruotsalainen huumausaineiden väärinkäyttäjien hoitokokeilu. Tampereen yliopisto. Julkaisusarja A. No. 16. Tampere.

18 Poikolainen, Kari (2003). Päihderiippuvuuden ja haitallisen päihdekäytön diagnostiikka. Teoksessa Salaspuro, Mikko, Kiianmaa, Kalervo & Seppä, Kaija (toim.) Päihdelääketiede. Helsinki: Duodecim. Ruisniemi, Arja (2006). Minäkuvan muutos päihderiippuvuudesta toipumisessa. Tutkimus yhteisöllisestä päihdekuntoutumisesta. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Väitöskirja. Rapoport, Robert (1960). Community as a Doctor. New Perspective on a Therapeutic Community. London. Tavistock Publications. Ryan, R. M. & Deci, E. L (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and wellbeing. American Psychologist 55, Santala, Juha (2008). Asiakaslähtöinen toimintapa huumeidenkäyttäjien yhteisöllisessä kuntoutuksessa. Janus vol. 16 (2) 2008, Särkelä, Antti (2001). Välittäminen ammattina. Näkökulmia sosiaaliseen auttamistyöhön. Vastapaino. Tampere. Tamminen, Mikko (2000). Paluu normaaliin. Tutkimus addiktiivisen päihteidenkäytön lopettamisesta. Stakes, Raportteja 247. Helsinki West, Robert (2006). Theory of Addiction. Oxford: Blackwell Publishing.

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Tunnistaminen ja kohtaaminen

Tunnistaminen ja kohtaaminen Ari Terävä 23.11.2016 Tunnistaminen ja kohtaaminen Päihdetyön asiantuntijakoulutus Point Collage Addiktio ja riippuvuus Pidetään usein synonyymeinä, mutta... Addiktio on mielle- ja motivaatiojärjestelmän

Lisätiedot

Mitä nuorten elämänhallintaan kuuluu?

Mitä nuorten elämänhallintaan kuuluu? Mitä nuorten elämänhallintaan kuuluu? Nuoret, päihteet ja elämänhallinta Päihdetiedotusseminaari 3.6.2014 Suunnittelija, psykologi Elina Marttinen elina.marttinen@nyyti.fi Agenda 1. Mitä nuoruuteen kuuluu?

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

Toipumisorientaatio Anna Anttinen, Heini Laukkanen & Suvi Nousiainen

Toipumisorientaatio Anna Anttinen, Heini Laukkanen & Suvi Nousiainen Toipumisorientaatio www.muotiala.fi Määritelmä Toipumisorientaation tavoitteena on tukea ihmistä rakentamaan ja ylläpitämään merkityksellistä ja tyydyttävää elämää ja identiteettiä huolimatta siitä onko

Lisätiedot

RIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN JA HOITOON/KUNTOUTUKSEEN SITOUTUMINEN 10.9.2015 ARJA LIISA AHVENKOSKI

RIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN JA HOITOON/KUNTOUTUKSEEN SITOUTUMINEN 10.9.2015 ARJA LIISA AHVENKOSKI RIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN JA HOITOON/KUNTOUTUKSEEN SITOUTUMINEN 10.9.2015 ARJA LIISA AHVENKOSKI RIIPPUVUUDESTA TOIPUMISEN VAIHEET 1. ESIHARKINTA -> ONGELMAN KIELTÄMINEN,

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Hakusessa-hanke 4.2.2014

Hakusessa-hanke 4.2.2014 MITÄ ON RIIPPUVUUS? PSYKIATRIAN PROFESSORI SOLJA NIEMELÄ PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS OULUN YLIOPISTO, LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Hyvinvointi hakusessa hankkeen luentosarja 4.2.2014 Mitä on riippuvuus

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

Jukka Piippo Mielenterveyden yliopettaja; Arcada Psykiatrian erikoissairaanhoitaja ET perheterapeutti PhD

Jukka Piippo Mielenterveyden yliopettaja; Arcada Psykiatrian erikoissairaanhoitaja ET perheterapeutti PhD Jukka Piippo Mielenterveyden yliopettaja; Arcada Psykiatrian erikoissairaanhoitaja ET perheterapeutti PhD Sairaus Riippuvuus on ihmisen tapa selviytyä elämästä, keinotekoisesti saavuttu tunne joka saa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa?

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa? Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa? Webinaari 9.4.2014 klo 10-11 Opettajankouluttaja, KT Arja Pakkala Lehtori, KM

Lisätiedot

Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille?

Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille? Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille? Ylilääkäri Pekka Salmela A- klinikkasäätiö/pirkanmaa MTK:n työhyvinvointipäivät Tre 8/2013 Riippuvuus - addiktio Terve

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

- pitkäjännitteisyyttä - kärsivällisyyttä - kuntoutujan omaa ponnistelua

- pitkäjännitteisyyttä - kärsivällisyyttä - kuntoutujan omaa ponnistelua Ihminen - on toimiva olento - toimii & kehittyy omien kiinnostusten, tavoitteiden ja vahvuuksien pohjalta - toiminta vahvistaa voimavaroja entisestään - ihminen tietää itse parhaiten voimavaransa ja resurssinsa

Lisätiedot

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Pohjanmaa-hanke 2005 2014 Juhlaseminaari Seinäjoella 25 26.3.2015 yh, TtT, YTM Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

MUUTTUVA OPPIMISKÄSITYS JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Hannu Soini Oulun yliopisto,kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 2004

MUUTTUVA OPPIMISKÄSITYS JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Hannu Soini Oulun yliopisto,kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 2004 MUUTTUVA OPPIMISKÄSITYS JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Hannu Soini Oulun yliopisto,kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 2004 5.5.2004 Hannu Soini, Kasope, 2004 Luennon teemat Muuttuva oppimiskäsitys

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Tavoitteista vuorovaikutusta, joka tähtää oppilaiden persoonallisuudenkehityksen edistämiseen kasvatustavoitteiden suunnassa. (Matti Koskenniemi) Mikä

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

OPPIMINEN JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Hannu Soini Oulun yliopisto,kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 2002

OPPIMINEN JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Hannu Soini Oulun yliopisto,kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 2002 OPPIMINEN JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Hannu Soini Oulun yliopisto,kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 2002 Luennon teemat Oppimista koskevien käsitysten muuttuminen Koulutuskulttuurin uudistaminen

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely?

Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely? Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely? Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 2.11.2011 Jaana Hallamaa 2.11.2011 1 Tutkimusetiikan paradoksi Itsesäätely

Lisätiedot

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA Minna-Maria Behm, TtT, henkilöstöasiantuntija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

parasta aikaa päiväkodissa

parasta aikaa päiväkodissa parasta aikaa päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto 2006 varhaiskasvatuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa lapsen kehitystä ja oppimista edistävät lapsen kiinnostus, uteliaisuus ja virittäytyneisyys

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asuminen, kuntouttava työote ja integraatio Jenni Mäki Sampo Järvelä 07.11.2011 Tampere AE-periaate ja lainrikkojat Asunnon

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveystyön ammatillinen ja vertaiskokemus yhdessä - Kokemus yhdistävänä tekijänä ammattilaisen ja asiakkaan välillä

Päihde- ja mielenterveystyön ammatillinen ja vertaiskokemus yhdessä - Kokemus yhdistävänä tekijänä ammattilaisen ja asiakkaan välillä Päihde- ja mielenterveystyön ammatillinen ja vertaiskokemus yhdessä - Kokemus yhdistävänä tekijänä ammattilaisen ja asiakkaan välillä Valtakunnalliset päihde- ja mielenterveyspäivät 10.10.2013 Tiina Saarinen

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Koulutuspäivä Liikkuvat työryhmät mielenterveystyössä 27.3.2007 Vaasa, Jarkko Pirttiperä (Pohjanmaa hanke) KUNTOUTUKSEN KÄSITE Kuntoutus = jonkun selkeästi

Lisätiedot

Onnellisen kohtaaminen millainen hän on? Outi Reinola-Kuusisto Emäntä Kitinojalta (Psykologi, teologi, toimittaja)

Onnellisen kohtaaminen millainen hän on? Outi Reinola-Kuusisto Emäntä Kitinojalta (Psykologi, teologi, toimittaja) Onnellisen kohtaaminen millainen hän on? Outi Reinola-Kuusisto Emäntä Kitinojalta (Psykologi, teologi, toimittaja) HARJOITUS: MIKÄ SINULLE ON ONNEA? Johtopäätös: Onnen hetket ovat hyvin henkilökohtainen

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus 11.11.2016 Skitsofrenia Skitsofrenia on vakava psykoosisairaus, johon

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA

10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA 10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA 20.4.2016 Sari Kuusela YTT, tietokirjailija, HR johtaja LähiTapiola ryhmä sari.kuusela@lahitapiola.fi 20.4.2016 1 Kulttuuri on kaikkialla monitasoisesti läsnä.

Lisätiedot

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia TIE EHTYMÄTTÖMIIN IHMISSUHTEISIIN Reflekta pähkinänkuoressa Reflekta Oy on työhyvinvoinnin kehittämiseen ja kestävään kehitykseen

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että ihmisellä on oikeus määrätä omasta elämästään ja tehdä omia valintoja. Useimmat päämiehet tarvitsevat

Lisätiedot

Näkökulmia surun kohtaamiseen

Näkökulmia surun kohtaamiseen Näkökulmia surun kohtaamiseen 1 Psyykkisen kriisin kuvaus läheisen ihmisen kuoleman jälkeen (esim. Cullberg 1973) shokkivaihe (muutamasta sekunnista muutamaan päivään) reaktiovaihe (muutama kuukausi) korjaamisvaihe

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Osaava kirjasto ovi tulevaisuuteen Itä-Suomen kirjastopäivät 7.-8.6.2016, Mikkeli Leena Aaltonen Kirjastolain uudistaminen ei ole helppoa!

Lisätiedot

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S LUDUS TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSPALVELUT OY Mäkitorpantie 3B, HELSINKI Liesikuja

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Positiivisen ilmapiirin merkitys oppimiselle ja osallistumiselle

Positiivisen ilmapiirin merkitys oppimiselle ja osallistumiselle Positiivisen ilmapiirin merkitys oppimiselle ja osallistumiselle Pikkuparlamentti 25,10.2013/Arvostava vuorovaikutus, yliopistonopettaja KTK/erityispedagogiikka erja.kautto-knape@jyu.fi 2 Positiivisen

Lisätiedot

OPPIMINEN, KOULUTUS JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

OPPIMINEN, KOULUTUS JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN OPPIMINEN, KOULUTUS JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN TIEVIE-KOULUTTAJAKOULUTUS, 2003 Hannu Soini Oulun yliopisto,kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Luennon teemat Muuttuva oppimiskäsitys ja

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Asiakkaan toimijuus ja osallisuus kuntoutuksessa Avauspuheenvuoro Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Asiakkaan toimijuus ja osallisuus kuntoutuksessa Avauspuheenvuoro Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Asiakkaan toimijuuden ja osallisuuden tukeminen Lapin yliopisto 20.-21.4.2015 Asiakkaan toimijuus ja osallisuus kuntoutuksessa Avauspuheenvuoro Toimijuuden käsite Toimijuus: ihminen rakentaa elämänkulkuaan

Lisätiedot

OPStuki TYÖPAJA Rauma

OPStuki TYÖPAJA Rauma OPStuki TYÖPAJA 2. 29.1.2014 Rauma kouluttajat: Tuija Saarivirta Paula Äimälä Pohdintaan tarvitaan jokaisen aivot ja sydän IRMELI HALINEN OPStuki TYÖPAJA 2 Tulevaisuuden koulu Oppiminen ja opiskelu muutoksessa

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia KOULUTTAJAN VUOROVAIKUTUSTAIDOT/ PALOTARUS 2010- suurleiri /T.Laurén Persoonallisuus (Tony Dunderfelt, 2009): FYYSINEN MINÄ SOSIAALINEN MINÄ * suhde omaan kehoon * sanaton viestintä kehon kautta * asema

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

What do you do when you see that your colleague does something wrong? Learning organization and tools for expressing criticism

What do you do when you see that your colleague does something wrong? Learning organization and tools for expressing criticism What do you do when you see that your colleague does something wrong? Learning organization and tools for expressing criticism Originally: Alessandro Sicora 1 7. 1 0. 2 0 1 1 H A N N A M A I J A L A (

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot