Villa hde V080 Vappulanmetsa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Villa hde V080 Vappulanmetsa"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, SELOSTUS Villa hde V080 Vappulanmetsa Asemakaava koskee Villähteen kiinteistöjä 13:788, 13:819, 3:1037, 13:1245 ja 13:1336 sekä asemakaavan muutos Villähteen kiinteistöjä 13:1335 ja 13:870 sekä tiealuetta. ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1 JA 190, ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT JA KATU- SEKÄ VIRKISTYSALUEITA SELOSTUS KOSKEE / PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VIREILLE OAS LUONNOS EHDOTUS , korj HYVÄKSYTTY Valtuusto

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava koskee Vappulan metsän aluetta Villähteellä Lahden kaupungin rajalla. Asemakaava koskee Villähteen kiinteistöjä 13:788, 13:819, 3:1037, 13:1245 ja 13:1336 sekä asemakaavan muutos Villähteen kiinteistöjä 13:1335 ja 13:870 sekä tiealuetta. Asemakaavan nimi on Vappulanmetsä. Asemakaavassa esitetty tonttijako on ohjeellinen, eikä kaavan hyväksyminen edellytä kiinteistönmuodostamista. Kaavan nimi: VAPPULANMETSÄ Kaavan tunnus: V080 Kaavan päiväys: , korjattu Kaavan laatija: Katri Kuivalainen, kaavoitusarkkitehti Nastolan kunta / Kaavoitus Postiosoite: PL 4, Nastola Käyntiosoite: Pekkalantie 5 Puh Kaavan vireilletulo: Nastolan kunnan kaavoituskatsaus 2005 Vireillepanopäätös Hyväksymispäivämäärä: Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Nastolan Villähteen kylässä, Vappulan alueella. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Vappulanmetsän asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa uusi pientaloalue jatkaen olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. 2

3 1.4 Selostuksen sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista: Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 5 2 TIIVISTELMÄ Asemakaavan keskeinen sisältö Asemakaavan toteuttaminen 6 3 LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava aluetta koskevat suunnitelmat päätökset ja selvitykset 15 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta aineiston antamat tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 21 3

4 4.5.2 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 23 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset alue ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset yhdyskunta ja energiatalouteen Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin Vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö 33 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta 33 4

5 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista: Liite 1: Liite 2: Liite 3: Asemakaavan seurantalomake Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Havainnekuva 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Viranhaltijapäätökset: Asemakaava ja asemakaavan muutos, Vappulanmetsä, V080, päätös vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta, yleiskaavoittaja Asemakaava ja asemakaavan muutos sekä rakennustapaohjeet, Vappulanmetsä, V080, päätös kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta, yleiskaavoittaja Selvitykset ja muut suunnitelmat: Vappulanmetsän rakennustapohjeet RoV080 Luontokartoitus, Vappulan alue, uuden asemakaava-alueen tarkastelu, Anne Meronen, Vappulan metsän aluepohjatutkimus, Insinööritoimisto Geo-Hydro Oy, Valtatien 12 parantaminen välillä Joutjärvi Uusikylä, Lahti, Nastola, Orimattila, Yleissuunnitelma, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2010 Villähde-Koiskalan osayleiskaava, Karttaako Oy, Linnustotietoselvitys Nastolan Koiskala-Villähde osayleiskaavaa varten, Luontoselvitys Metsänen, 2006 Luonto- ja maisemaselvitys, Villähde- Koiskalan osayleiskaava, Karttaako Oy, 2006 Seudullinen pohjaveden suojelusuunnitelma vuosille , Hollola Lahti Nastola, Lahden seudun ympäristöpalvelut (luonnos 2011) Hämeen ELY-keskuksen ohje, Pohjavesiensuojelu maalämmön rakentamisessa,

6 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Asemakaavan keskeinen sisältö Vappulanmetsän asemakaavoitettava alue sijaitsee Lahden rajalla Villähteellä. Valtatie 12 ja nykyisen asutuksen väliin jäävä alue on kooltaan noin 11 hehtaaria. Vappulanmetsän uudelle asuinalueelle kaavoitetaan noin 30 omakotitonttia. 2.2 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavoitettava alue on pääosin kunnan omistuksessa ja kunta rakennuttaa alueen kadut ja kunnallistekniikan. Asemakaavan mukainen rakentaminen on mahdollista kaavan saatua lain voiman. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavoitettava alue, jonka pinta-ala on 11,45 ha, sijaitsee Villähteen kylän Suppalan alueella. Alue rajoittuu lännessä Lahden kaupungin rajaan, etelässä valtatiehen 12. Muutoin alue rajautuu olemassa olevaan pientaloalueeseen. Kaava-alueella on viisi rakennettua kiinteistöä ja lisäksi yksi rakentamaton nykyisen asemakaavan mukainen tontti. Kuva 1. Vappulanmetsäntie 6

7 3.1.2 Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Kaava-alue kuuluu Salpausselän-Puujokilaakson viljelymaisemat maisemamaakuntaan, Päijät-Hämeen maisemaselvityksen mukaisen tarkemman maisematyyppijaotuksen mukaan Nastolan järviseudun ja Salpausselän rajakohtaan sekä maakunnalliseen kulttuuriympäristövyöhykkeeseen. Suunnittelualue on pääosin harjun lieve/hiekka-hietavyöhykettä. Alue sijaitsee pääosin pohjavesialueen ulkopuolella, mutta rajautuu siihen. Maisemarakenne kaava-alueella muodostuu kaava-alueen eteläosan jyrkähköstä mäestä sekä kumpareesta, jolla sijaitsee olemassa oleva pientalo. Muutoin maaston muodot muodostavat olemassa olevien pientalojen reunustaman pienen laakson. Alueen korkein kohta eteläosan harjualueella tasossa mpy. Matalin kohta alueella on n.+ 98 mpy. Kuva 2. Kaava-alueen istutuskoivikkoa Luonnonolot, luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus Suunnittelualueen luonnonympäristöä on kartoitettu kesällä 2010 sekä aiemmin Villähde- Koiskalan yleiskaavatyön yhteydessä. Kaava-alueen luontoselvitys on kaavaselostuksen liitteenä (liite 3). Kaava-alue voidaan karkeasti jakaa hakkuualueeseen, tasaikäiseen istutuskoivikkoon, vastikään harvennettuun tuoreeseen kuusilehtoon sekä lehtolaikkuun, jossa on kuivan ja tuoreen lehdon piirteitä. Pienilmasto Kaava-alue sijaitsee pääosin notkelmassa lukuunottamatta olemassa olevia omakotitaloja. Pienilmasto voi olla kostea ja viileä, mutta myös tuulilta suojaisa. Vesistön läheisyys vaikuttaa suotuisasti pienilmastoon tasoittamalla lämpötiloja. 7

8 Vesistö ja vesitalous Kaava-alue sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä Kymijärven rannasta. Vesistö kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen. Istutuskoivikko on ojitettu, ojat laskevat Lahden kaupungin puolella Kymijärveen. Suurin osa alueen hulevesistä päätyy tähän ojaan. Vappulanmetsän kaava-alueen koillis- sekä kaakkoisosa ovat I-luokan pohjavesialuetta. Pohjavesi sijaitsee kaava-alueella metrin syvyydessä maanpinnasta mitattuna. Alueella on paineellinen pohjavesi. (liite 4, aluepohjatutkimus, 2011) Lähin vedenottamo on Vanhankartanonpellon alueella, noin kahden kilometrin päässä kaava-alueesta Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva Kaava-alue sijaitsee Vappulan alueella Villähteellä aivan Nastolan ja Lahden rajalla. Kaava-alueelta on Lahden keskustaan matkaa noin 12 km ja Nastolan Rakokiven liikekeskukseen noin 10 km. Alue tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Suunnittelualue rajautuu pohjois- ja itäosaltaan olemassa olevaan pientaloalueeseen. Pohjoispuolella sijaitseva Vappulantie on rakentunut vähitellen. Lähes kaikki alueen pientalotontit on rakennettu. Alueen vanhin asuintalo sijaitsee nyt asemakaavoitettavalla alueella kiinteistöllä 13:819 ja on rakennettu Itäpuolen Kaarlontien ja Vihtorintien alue on rakentunut myöhemmin, 90-luvulla. Kuva 3. Viistokuva kaava-alueesta Asuminen Kaava-alueella on viisi eri-ikäistä pientaloa. 8

9 Kortteli 190 tontti 9 (13:819) Asuinrakennus, rakennettu 1925, laajennettu 2005 aitta maakellari navetta 9

10 Kortteli 198 tontti 1 (13:788) Asuinrakennus, rakennettu 1980 piharakennus Kortteli 190 tontti 12 (13:870) Asuinrakennus, rakennettu

11 Kortteli 190 tontti 8 (13:1245) Asuinrakennus, rakennettu 2006 Kortteli 190 tontti 10 (13:1037) Asuinrakennus, rakennettu 1971 sauna aitta piharakennus Kuvasarja 4. Kaava-alueen rakennuskantaa 11

12 Palvelut Lähin ala-asteen koulu on Erstan koulu Villähteellä, jonne on kaava-alueelta matkaa noin 1,5 km. Lähin ylä-asteen peruskoulu sijaitsee Kirkonkylässä noin seitsemän kilometrin päässä kaavoitettavasta alueesta. Erstan päiväkotiin on matkaa noin 1,5 km ja Villähteen päiväkotiin noin 3 km. Erstan alueella on päivittäistavarakauppa. Nastolan eritasoliittymän Yrityspuiston alueella 6 km päässä Vappulanmetsästä on kaupallisia palveluita noin 9000 k-m². Virkistys Kaava-alueen lähiympäristössä on erinomaiset mahdollisuudet virkistäytymiseen. Lähiympäristössä sijaitsee kattavat virkistysalueverkostot. Alueella ei ole rakennettuja virkistyspaikkoja. Lähin uimaranta sijaitsee noin kilometrin päässä. Kuva 5. Vappulantie Liikenne Ajoneuvoliikenne Alueelle kuljetaan Vappulantien kautta. Vappulantie liittyy maantie 312:sta (Villähteentie). Lähin valtatie 12 liittymä on noin 3 km päässä kaava-alueesta itään. Kevyt liikenne Vappulan alueella ei ole nykyisellään kattavaa rakennettua kevyen liikenteen reitistöä. Alueen eteläosassa, valtatie 12 varrella kulkee ylimaakunnallinen retkeilyreitti, Loistopolku. Kapea ja mutkainen tie hillitsee ajonopeuksia, mutta siitä huolimatta on Vappulantie kevyelle liikenteelle turvaton. Joukkoliikenne Joukkoliikennettä Vappulan alueella ei ole. Suppalan alueelle kulkee palveluliikenne tiettyinä päivinä viikossa. Sekä vakiovuoroliikenteen että pikavuoroliikenteen linja-autoreitti 12

13 kulkee Villähteentiellä noin 1 km päässä suunnittelualueelta. Lähin pysäkki on Autokorin pysäkki Villähteentiellä. Villähteen henkilöliikenneasemalle on matkaa 2,5 km. Tekninen huolto Vappulantiellä sekä Vihtorin- ja Kaarlontiellä on Nastolan vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkko. Vihtorintiellä on lisäksi hulevesiviemäröinti. Vappulan pumppaamo sijaitsee Eerikintien ja Vihtorintien risteyksessä. Kaava-alueen keskellä sijaitsevalla kiinteistöllä ei ole kunnan järjestämää vesihuoltoa. Kuva 6. Vesihuoltolaitoksen verkostot Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Vappulanmetsän asumiseen osoitettu alue sijoittuu noin 200 metrin etäisyydelle valtatiestä. Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi. Yleiset melutason ohjearvot ovat seuraavat: Ulkona Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet Sisällä Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), L Aeq, enintään Päivällä klo 7-22 Yöllä klo ) 2) 55 db db 45 db 40 db 3) Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 db 30 db Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 13

14 Melun ohjearvot eivät suunnitelluilla asuinkorttelialueilla ylity (kartassa vihreä väri). Kuva 7. Valtatie 12 aiheuttama melu nykytilanteessa päivällä ja yöllä Kuva 8. Valtatie 12 aiheuttama melu vuonna 2030 päivällä ilman suojausta ja suojauksen kanssa. 14

15 3.1.4 Maanomistus Asemakaavoitettava alue on olemassa olevia rakennuspaikkoja lukuun ottamatta kunnan omistuksessa. Kuva 9. Kaava-alueen maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat päätökset ja selvitykset Kaavoitus Päijät-Hämeen maakuntakaavassa (maakuntavaltuuston hyväksymä ja ympäristöministeriön vahvistama 2008) alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikennealueita, virkistys- ja puistoalueita sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita sekä näiden tarvitsemia laajentumisalueita. Maakuntakaavassa alueelle on merkitty viheryhteystarve, jolla osoitetaan virkistysalueverkostoon kuuluvat kehitettävät viheryhteystarpeet taajama-alueilla. Viheryhteystarve jatkuu Lahden puolelle. Lahden puolelle on osoitettu pohjoiseteläsuuntainen viheryhteystarve. Kuva 10. Ote maakuntakaavasta 15

16 Villähde-Koiskalan osayleiskaavassa (valtuuston hyväksymä ) alueelle on määritelty pientalovaltainen asuntoalue sekä suojaviheraluetta valtatien varteen. Kaava-alue on osoitettu merkinnällä AP/r, pientalovaltainen asuntoalue. Alue on pääosin rakentamaton. Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille. Alueelle saa rakentaa myös asumiselle tarpeellisia lähipalveluita ja virkistysalueita sekä sellaisia pienimuotoisia työtiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Aluevaraus sisältää myös alueen toiminnoille tarpeelliset liikenneväylät ja alueet, virkistysalueet ja yhdyskuntateknisen huollon alueet sekä muita alueen pääasiallisia toimintoja palvelevia tiloja. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen. Kaavoitettavan alueen eteläosa on yleiskaavassa osoitettu suojaviheralueeksi. Kuva 11. Ote Villähde-Koiskalan osayleiskaavasta Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa lukuun ottamatta kiinteistöä 13:870 ja osaa kiinteistöstä 13:1037. Kuva 12. Ympäröivien alueiden asemakaavoitus, kaavojen rajat ja hyväksymispäivämäärät 16

17 Kuva 13. Vihtorintien alueen asemakaava Kuva 14. Asemakaava-alueen pohjoispuolen voimassa oleva asemakaava 17

18 Kuva 15. Vappulan alueen asemakaavaluonnos, jossa on suunniteltu myös alueen jatkuminen Suunniteltaessa Vappulan alueen asemakaavaa 80-luvun lopulla on nyt kaavoitettavasta alueesta jo tehty alustavia suunnitelmia. Vihtorintietä ja Kaarlontietä on suunniteltu jatkettavaksi lähteen. Ympäristöarkkitehdit Oy:n laatiman rakennuskaavan selostuksessa ( ) todetaan tiealueista seuraavaa: Alueen kokooja (Eerikintie) liittää alueen Selkätielle. Tieverkon ratkaisu ja mitoitus mahdollistaa alueen laajentamisen länteen ja itään. Eerikintie voidaan myöhemmin tarvittaessa jatkaa lounaaseen. Kokoojatielle rakennetaan korotettu jalkakäytävä. Rakennusjärjestys Nastolan kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan Uusi Lahden, Nastolan ja Kärkölän yhteinen rakennusjärjestys on laadinnassa. Pohjakartta Kaava-alueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/1999 antamat määräykset. Pohjakartta on vuodelta Kaavoitusohjelma Vappulanmetsän alueen asemakaavan laatiminen on ollut kaavoitusohjelmassa mukana vuodesta 2005 alkaen. 18

19 Rakennuskiellot Vappulanmetsän alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. Selvitykset Luontoselvityksiä alueelle on tehty yleiskaavoituksen yhteydessä kesällä 2006 sekä kesällä 2010 Lahden seudun ympäristöpalveluiden toimesta. Meluselvityksiä kaavoitusalueelta on tehty ELY-keskuksen toimesta valtatie 12 parantamista koskevan yleissuunnittelun yhteydessä. Kaava-alueelle laadittiin aluepohjatutkimus syksyllä Yleissuunnitelma koskien valtatie 12 parantamista välillä Joutjärvi-Uusikylä valmistui ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa lisää pientalotontteja yhdyskuntarakenteellisesti olemassa olevaa rakennetta täydentäen ja jatkaen. Asemakaavan laatiminen perustuu Villähde-Koiskalan osayleiskaavaan. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kaavoitusohjelman mukaisesti. Alue on ollut mukana kunnan valtuuston hyväksymässä kaavoitusohjelmassa vuodesta Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Kaavahankkeen osalliset käyvät ilmi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, joka on selostuksen liitteenä 2. Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Nastola-lehdessä ja ilmoitustaululla sekä kunnan Internet-sivuilla Osallisille on ilmoitettu asemakaavan vireille tulosta kirjeitse. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla sekä kaavoituksen ilmoitustaululla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen aloittamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta sekä asemakaavaehdotuksesta lähetetään tieto kirjeenä osallisille sekä kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla, Nastola-lehdessä ja kunnan verkkosivuilla. Kaavahankkeeseen liittyvä aineisto on nähtävissä Nastolan kunnan kaavoituksessa koko kaavaprosessin ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa 19

20 koko kaavaprosessin ajan. Kaavoituksesta järjestetään yleisötilaisuus valmisteluvaiheessa. Asemakaavaluonnos oli MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä kunnantalolla sekä Nastolan kunnan internet-sivuilla. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotettiin osallisia kirjeellä, lisäksi kuulutus oli Nastola-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan verkkosivuilla. Saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta asemakaavaluonnos valmisteltiin asemakaavaehdotukseksi Viranomaisyhteistyö Kaavahanketta koskeva viranomaisyhteistyö järjestetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisella tavalla. Asemakaavaa on käsitelty Hämeen ELY-keskuksen kanssa työneuvotteluissa , sekä Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Kaavoituksen tavoitteena on kaavoittaa Nastolan nauhataajamaan lisää omakotitontteja. Sijainniltaan alue on varsin lähellä olemassa olevia asuinalueita. Tavoitteena on rakennettavaksi tarkoitetun alueenosan tehokas maankäyttö siten, että muodostuu olemassa olevaa rakennetta jatkava, mutta kuitenkin oman identiteetin omaava asuinalue. Tavoitteena on ollut myös uuden asuntoalueen kytkeminen liikenteellisesti turvallisesti ja taloudellisesti yhdyskuntarakenteeseen. Alueen viheralueiden suunnittelussa huomioidaan erityisesti kevyen liikenteen yhteystarpeet vanhalle leikkikentälle ja maakunnallisen retkeilyreitin yhteystarve Nastolan ja Lahden rajalla. Vesistön läheisyys ei ole merkittävä tekijä kaavasuunnittelussa, koska ranta on rakennettu ja maastonmuotojen vuoksi kaava-alueelta ei ole yhteyttä vesistöön. Rakentaminen ei saa vaarantaa vesistöjen tilaa eikä pohjavettä. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Yleiskaavasta johdetut tavoitteet toteutetaan suunnittelemalla kaavoittamalla alueelle asutusta. Yleiskaavassa on lisäksi osoitettu viheryhteystarve Nastolasta Lahteen. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Pohjaveden korkeusasema asettaa tavoitteeksi asemakaavalla ohjata rakentamista siten, että voidaan estää tulevan maankäytön aiheuttamat haitat pohjavedelle. Myös pohjaveden vaikutukset rakentamiseen tulee huomioida. Samalla arvioidaan, miten alueelle voidaan rakentaa niin, että riittävä suojakerros pohjaveden pinnan yläpuolella voidaan säilyttää. Maaperä alueella on silttiä tai hienoa hiekkaa. Alue kytkeytyy taajamarakenteeseen tonttikatujen kautta. Uuden asutuksen tuomat liikenteelliset vaikutukset tulee huomioida suunnittelussa. Valtatie 12 läheisyyden vuoksi on myös tieliikenteen aiheuttama melu huomioitava asemakaavan laadinnassa. 20

21 Alueen sijainnista vesistön lähellä johtuen tulee hulevesien käsittely suunnitella siten, että järven kuormitus minimoidaan jo rakentamisaikana. Asemakaavatyön tavoitteena on myös alueen luonnonarvojen säilyttäminen. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Alustavissa kaavaluonnoksissa tutkittiin tonttikatujen sijaintia. Liikenne päätettiin jakaa siten, että alueelle saavutaan kahdesta suunnasta. Näin uusien tonttien aiheuttamasta liikenteestä olisi naapurustossa vähiten haittaa Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Valmisteluvaiheen kuuleminen Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheessa pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja yhteistyötahoilta osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Valmisteluvaiheen kuulemisessa annettiin 12 lausuntoa ja 5 mielipidettä. Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: Hämeen ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Päijät-Hämeen liitto Päijät-Hämeen maakuntamuseon/lahden kaupunginmuseon arkeologian yksikkö Päijät-Hämeen maakuntamuseon rakennuskulttuuriyksikkö Päijät-Hämeen sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Ympäristöterveyskeskus Nastolan kunta, sivistyspalvelut Tekninen lautakunta Lahden seudun rakennusvalvonta Lahden seudun ympäristöpalvelut Lahti Energia sähköverkko Lahden kaupunki, maankäyttö Lisäksi lausunto on pyydetty perusturvalautakunnalta. Kuva 16. Nähtävillä ollut kaavaluonnos 21

22 Lausunnoissa ja mielipiteissä tuotiin esiin seuraavat seikat: Kaavakartalle tulee osoittaa pohjavesiolosuhteet ja maanpinnan nostotarpeet. Vappulantien varteen on osoitettava riittävät tilavaraukset kevyen liikenteen väylälle. EV-alueelle tulee mahdollistaa meluntorjuntarakenteiden rakentaminen kaavamääräyksiä tulee selkeyttää melunsuojauksen parantamiseksi tarkoitettujen piharakennusten osalta. Kaava-asiakirjoissa tulee esittää maakunnallisesti merkittävä ulkoilu- ja viheryhteys. Kujalan jäteaseman aiheuttamat mahdolliset hajuhaitat tulee tuoda esiin alueen tuleville rakentajille. Maa- ja kalliolämpöjärjestelmät tulisi kieltää koko kaava-alueella pohjaveden vuoksi. Rakentamista koskevat määräykset tulisi koskea koko kaava-aluetta eikä vain pohjavesialuetta. Pohjaveden pinnan korkeuden selvittäminen tulisi olla rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä. Alueen kunnallistekniset ratkaisut tulee suunnitella siten, että niiden rakentamisella tai myöhemmin suoritettavilla huoltotöillä ei ole haitallisia vaikutuksia pohjaveden määrään tai laatuun. Rakennustapaohjeissa tulee tuoda esiin riski kosteuden siirtymisestä maaperästä kiinteistöjen rakenteisiin. Hulevesien käsittelystä ei ole esitetty suunnitelmaa. Hulevesijärjestelmän toteuttaminen suunnitelmallisesti alueen rakentamisen yhteydessä olisi suotavaa. Hulevesien käsittely tulee toteuttaa siten, etteivät ne kuormita pintavesiä tai vaikuta haitallisesti pohjaveden laatuun. Melutason tulee täyttää valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue tulee päivittää. Vappulantien liikenneturvallisuutta tulisi pyrkiä aktiivisesti parantamaan. Rakentaminen lisää välittömästi päivähoidon ja perusopetuksen palvelutarvetta. Vappulan vanhemman kaava-alueen kevyen liikenteen väylien tilatarpeet tulee toteuttaa tarvittavilla asemakaavan muutoksilla ennen Vappulanmetsän alueen asutuksen rakentumista. Kaavamääräystä liikennealueet tulee suunnitella siten, että mahdolliset haitat pohjavedelle voidaan välttää tulee tarkentaa. Vappulanmetsäntien kääntöpaikalle tulee osoittaa lumitila. Asemakaavaan tulee esittää varaus jätevedenpumppaamolle. Korttelin 190 kerrosluku tulee tarkistaa. Mikäli rakennusten harjasuunnat halutaan olevan havainnekuvan mukaiset, tulisi määräys harjan suunnasta merkitä kaavakarttaan. Pohjaveden pinta tulee olla tiedossa jo rakennusluvan hakuvaiheessa. Tämä pitää olla esitetty kaavassa tai tontin luovutusehdoissa. Kunnan tulee olla aktiivinen, jotta valtatien varteen saadaan melunsuojausrakenteet. Maakuntakaavassa ja Villähde-Koiskalan osayleiskaavassa osoitetut viheryhteydet tulee huomioida VL-alueina myös Nastolan puolella. Viheralueen leveys tulee olla 15 metriä. Luo-merkinnästä puuttuu määräys. Havainnekuvassa tulee esittää myös olemassa olevat rakennukset. Kaavaan tulee osoittaa paikka puistomuuntamolle. Sekapuulehto on esitetty rakennettavaksi. Vihtorintietä ei saa jatkaa. Vihtorintien T-risteys on vaarallinen. 22

23 Kestääkö Vihtorintie suurempaa kulutusta? Jos Vihtorintietä jatketaan, tulee rakentamistapaohjeet olla samat kuin vanhalla osalla tietä. Vappulantiellä (myös risteysalueilla) pysäköinti on ongelma. Vappulantien katuvalaistus on puutteellinen. Kärkikolmiot tulisi lisätä kokoojakatua risteäville teille. Tilalle Heikinniitty osoitettujen tonttien rajoja tulee tarkistaa. Helenanpolun ja sen yläpuolelle jäävien vanhojen tonttien hulevesien hallittu johtaminen tulee suunnitella. Helenanpolun uusien ja yläpuolella olevien vanhojen tonttien väliin tulisi jättää viheralue suojavyöhykkeeksi. Kokonaisuudessaan luonnosvaiheessa kaavasta saatu palaute vastineineen on koottu ehdotusvaiheen nähtäville panosta tehdyn päätöksen liitteeksi. Myös alkuperäiset palautteet ovat yhteenvedon lisäksi mukana asemakaavaa koskevassa päätöksenteossa. Luonnosvaiheen jälkeen suunnitelmaa on tarkennettu annetun palautteen ja kunnallisteknisen suunnittelun esiin tuomien tavoitteiden mukaisesti Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Päätös asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta: Yleiskaavoittaja ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Asemakaavassa osoitetaan nykyiset pientalotontit sekä uusia AO-tontteja. Alueen keskellä olevalle kiinteistölle johtava ajotie muutetaan kaduksi, josta haarautuu kaksi uutta tonttikatua. Lisäksi jatketaan Vihtorintietä länteen. Maastonmuodoiltaan alueen matalin kohta jätetään virkistysalueeksi. Alueella on oja, jonka kautta hulevedet voidaan johtaa rakennettavien hulevesialtaiden kautta vesistöön. Kaavoitettavan alueen eteläosa jätetään viheralueeksi ja suojaviheralueeksi. Viheralueiden läpi osoitetaan kevyen liikenteen yhteyksiä. Asemakaavoitettavan alueen koko on 12,1 hehtaaria. Asemakaavalla muodostetaan uusi asuinalue. Kaava-alueella on yhteensä 35 AO-tonttia, joista rakennettuja on tällä hetkellä 5. Asuinkäyttöön on osoitettu korttelialueita yhteensä 5.9 hehtaaria. Virkistysalueita on osoitettu 2,5 hehtaaria. Asemakaavan asuinkortteleiden kokonaisrakennusoikeus on k-m2. Asemakaavan toteutuessa kokonaisuudessaan tullee alueelle uutta asukasta. Asemakaavalla ei osoiteta uusia palveluita. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 23

24 Asemakaavalla ja rakennustapaohjeilla ohjataan rakentamista melko tarkasti huomioiden ympäristön asettamat vaatimukset. Ympäristön laatua (arkkitehtuuria, terveellisyyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä sekä luonto- ja kulttuuriarvoja) koskevat tavoitteet on määräyksissä huomioitu. Rakentamisen mitoitus suhteessa alueen pinta-alaan on normaalin yhdyskuntarakennetta eheyttävän täydennysrakentamisen mukaista. 5.3 Aluevaraukset Asemakaavalla osoitetaan Vappulanmetsän alue asuinkäyttöön Nastolan tonttitarjonnan turvaamiseksi Korttelialueet Erillispientalojen korttelialueilla on osoitettu rakennusalueiden rajat pääsääntöisesti erikseen asuinrakennukselle ja autosuojalle, jotta ympäristö rakentuisi yhtenäisesti. Lisäksi kaavamääräyksillä on määrätty osalla tonteista rakennusalueen raja, johon rakennus on rakennettava kiinni. Rakennustapaohjeissa annetaan suosituksia ja määräyksiä koskien perustamistapaa, julkisivumateriaaleja ja kattokulmia sekä pihan rakentamista. Lisäksi annetaan rakennustapaohjeissa määräyksiä rakennusten runkosyvyyksistä, materiaaleista ja väreistä Muut alueet Viher- ja virkistysalueet, VL ja VL-hu Viher- ja virkistysalueita asemakaavassa on yhteensä 2,5 hehtaaria. Asemakaavan rakentamiselta vapaaksi jäävät alueet on osoitettu suurimmalta osin VLhu-merkinnällä. Alueelle voidaan rakentaa hulevesien keräilyyn ja suodattamiseen tarvittavia rakenteita. Viheralueiden kehittämisen lähtökohtana voi olla olemassa oleva kasvillisuus, jolloin alueen luonne säilyy vehreänä. Liikennealueet Yleisen tien alue, LT Valtatie 12 on kaava-alueen kohdalta mukana asemakaavan muutoksessa, jotta voidaan varautua tien parantamisesta aiheutuviin tilatarpeisiin tien leventämisen ja meluvallien osalta. Yleisen tien aluetta on kaavassa noin 0,8 hehtaaria. Katualueet ja pyörätiet Katualueita asemakaavassa on yhteensä 0,8 hehtaaria. Asemakaavalla osoitettavat uudet kadut Vappulanmetsäntie, Helenanpolku ja Reinonpolku ovat mitoitukseltaan kapeita tonttikatuja. Katualueen leveydessä on kuitenkin huomioitu mahdolliset ojat sekä lumitilat. Virkistysalueille on osoitettu kevyen liikenteen yhteyksiä, joilta on yhteys ympäröivään polkuverkostoon sekä leikkikentälle. Alueen läpi kulkeva ylimaakunnallinen retkeilyreitti Loistopolku on osoitettu kaavaan. Reitti yhtyy Lahden reitistöihin. 24

25 Erityisalueet Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita (ET) on alueelle osoitettu kaksi. Alueille sijoittuu pumppaamo ja muuntaja. Alueille sijoittuvat rakennukset ja rakennelmat on muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään sovitettava alueen yleisilmeeseen. Suojaviheralueeksi (EV) on osoitettu osayleiskaavan mukaisesti Valtatien 12 varsi. Suojaviheralueen koko on 2 hehtaaria. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Nauhataajaman yhdyskuntarakenne tiivistyy, mikä on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista. Ulkoilureittien rakentaminen alueelle lisää virkistysmahdollisuuksia sekä uusille että nykyisille asukkaille Vaikutukset liikenteeseen Asemakaavan mahdollistama rakentaminen vaikuttaa alueen liikenneverkostoihin kasvattaen kuormitusta. Vappulantien liikenne lisääntyy asemakaavan myötä. Kokoojakadun liikennemäärän lisäys pysyy kuitenkin maltillisena, koska suunniteltu uusi asutus on pientaloasutusta. Eerikintien ja Vihtorintien kautta tulee asemakaavan myötä kulku 11 uudelle tontille. Tämä lisää jonkin verran näiden katujen liikennettä. Kevyen liikenteen verkoston toimivuuteen ja turvallisuuteen tulee katusuunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota. Vieraspaikoitus tulee tapahtua pääasiallisesti tonteilla. Tonttikatujen leveys mahdollistaa myös tilapäisen kadunvarsipaikoituksen. Liikenteen negatiivisia vaikutuksia on pyritty lieventämään mahdollistamalla kevyen liikenteen kulku asuinalueiden läpi siten, että voidaan välttää Vappulantie, jolle ei ole rakennettu vielä kevyen liikenteen väylää. Väylä voidaan toteuttaa tämän asemakaavan muutoksen myötä ainoastaan Eerikintielle saakka. 25

26 Kuva 17. Suppalan alueen liikenneverkko Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen Vappulanmetsän uusi kaava-alue mahdollistaa taloudellisesti kannattavan täydennysrakentamisen sijoittamisen Villähteelle. Alue on liitettävissä lähialueiden kunnallisteknisiin verkostoihin. Asuinalueen tiivistyminen voi tehdä myös kaukolämpöverkon rakentamisen kannattavaksi. Puistorakentamisen kustannukset eivät kohoa merkittäviksi, koska alueelle ei ole kaavoitettu laajoja rakennettavia puistoalueita. Lähivirkistysalueet ovat metsäalueita, joiden hoitokustannukset ovat pienet, mikäli alueelle ei haluta rakennettuja puistoja. Kunnallisten palveluiden toiminnasta aiheutuvat kustannukset ovat tavanomaiset. Kunta saa tuloja alueen tonttien myymisestä Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin Luonnonolot ja luonnon monimuotoisuus Luonnonolot muuttuvat rakennettavilla alueilla täysin. Korttelialueilla on kuitenkin mahdollisuus säilyttää olemassa olevaa puustoa. Kaava-alueelle jää kuitenkin yhtenäisiä rakentamattomia alueita, joten uuden suhteellisen pienen asuinalueen aiheuttama haitta alueen luonnon monimuotoisuudelle ei ole kovin merkittävä. Alueelle rakennettavat kevyen liikenteen yhteydet vähentävät alueen kulutusta, koska liikkuminen ohjautuu pääosin rakennetuille reiteille. 26

27 Luonnonsuojelu Alueella ei ole luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä. Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt, rehevät lehtolaikut ovat pienialaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Istutuskoivikkoon syntynyt lehtokasvillisuus jää pääosin virkistysalueelle. Vesilailla suojeltuja kohteita ei tällä asemakaava-alueella ole. Luonnonvarat Osalla tonteista tulee pohjaveden korkean pinnan vuoksi nostaa maanpintaa. Alueelle tullaan läjittämään maamassoja. Tarvittavien maamassojen määräksi on kunnallisteknisen yleissuunnitelman pohjalta arvioitu m3. Pohjavesi Pohjaveden määrä Kaavaratkaisu muuttaa rakentamiseen tarkoitetuilla alueilla pinta- ja pohjavesien virtauksia paikallisesti. Pohjavesien määrää vähentää päällystetyt pinnat. Rakentamisen vaikutukset pohjaveden määrään eivät kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta merkittäviä, koska rakentaminen on aluetehokkuudeltaan väljää pientalorakentamista. Rakennetusta alueesta vain alueen koillisosa on vedenhankinnalle tärkeää pohjavesialuetta. Pohjaveden laatuun vaikuttavat tekijät Asemakaava-alueen koillisosa on pohjavesialuetta. Alueella on paineellinen pohjavesi, joten pientalojen rakentamisesta aiheutuva riski pohjavesille ei ole merkittävä. Pohjavesien suojelemiseksi kaavamääräyksissä on seuraavat yleiset määräykset: Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Viemärit on rakennettava tiiviiksi siten, että mitään jätevesiä ei pääse maaperään Tonttiviemärit tulee rakentaa siten, että niiden tiiviys on helposti tarkastettavissa. Kaikki säiliöt, jotka on tarkoitettu nestemäisille polttoaineille tai muille pohjaveden laadulle vaarallisille aineille on sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle ko. kemikaalin pidättävään katettuun suoja-altaaseen. Altaan tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan nesteen suurin määrä. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen. Rakentamisen takia ei saa aiheutua haitallista pohjaveden purkautumista. Maata kaivettaessa on pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välille jätettävä riittävä suojakerros. Alueelle saa rakentaa maan-alaisia tiloja vain siten, että ei aiheuteta vaaraa pohjavedelle. Täyttöjä tehtäessä on täyttöaineiden oltava täyttöön soveltuvia puhtaita, kiviperäisiä maa-aineksia. Pohjaveden korkean pinnan vaikutus rakentamiseen Pohjaveden pinnan korkea asema aiheuttaa rakennusteknisiä vaatimuksia sekä rakennusten toteutukseen että kunnallistekniikan rakentamisen ratkaisuihin ja linjojen paikko- 27

28 jen suunnitteluun. Pohjatutkimuksen mukaan alueen matalimmilla paikoilla pohjaveden pinta on alle kahden metrin syvyydessä nykyisestä maanpinnasta. Pohjaveden ollessa lähellä pintaa voi maasta haihtuva kosteus ja kapillaarinen vedennousu maakerroksista saada aikaan kosteusrasituksen lisääntymistä alapohjarakenteissa. Tämä voi merkittävästi vaikeuttaa ryömintätilaisen alapohjan toimintaa. Jos alueelle rakennetaan ryömintätilaisia rakennuksia, on ryömintätilan hyvästä tuulettumisesta huolehtiminen tämän vuoksi erityisen tärkeää. Liian suuri suhteellinen kosteus edistää myös puurakenteiden lahoamista ja homeen muodostumista sekä putkien ja teräspaalujen korroosiota. Pohjaveden pinta voi myös alentua merkittävästi, jos rakentamistoimenpiteen alentavat pohjaveden pintaa. Savipohjilla maan kuivuminen aiheuttaa saven tilavuuden pienenemistä ja sitä kautta maapohjan painumista. Rakennustapaohjeissa annetaan ohjeita perustamistavan valinnasta. Rinnerakentaminen on mieluummin toteutettava rakennuksia porrastamalla kuin kellarillisilla rinnetaloilla. Vesistö Rakentamisen vaikutuksesta hulevesien määrä alueella lisääntyy. Hulevedet valuvat alueelta Kymijärveen. Tiiviiden pintojen lisääntyessä valuman kuormitus ja haittavaikutukset kasvavat. Pintavedet sisältävät kiintoaine- ja raskasmetallikuormia. Rakennustöiden aikana syntyy kuormitusta, jos avoimet pinnat jätetään alttiiksi sateelle ja eroosiolle, eikä niiden suojaamisesta huolehdita. Alueen vesistö on pieni, joten jo pienet hetkelliset kuormitukset voivat olla merkittäviä. Uusi asutus järvien ranta-alueella tuo mukanaan riskin pintavesien tilan heikkenemiseen. Aiheutuvaa riskiä pienentää hulevesien hallitsemiseksi tehdyt toimenpiteet. Hulevedet Hulevesien hallinnalla pyritään siihen, että alueen vesitase ei merkittäväsi muutu maankäytön muutoksesta huolimatta. Hulevesien hallinnan tavoitteena on hulevesien määrän ja laadullisen kuormituksen vähentäminen sekä hulevesien viivyttäminen sateen aikana siten, että vähitellen sadevedet ohjataan viivytysaltaiden kautta takaisin luontoon. Hulevesien imeyttäminen edellyttää yleensä maaperältään vähintään kohtuullista läpäisevyyttä. Vappulanmetsän alueella maaperä on tiivistä silttiä. Maaperän laatu saattaa myös vaihdella alueella korkeusaseman mukaan. Tämän vuoksi kaavassa ei määrätä hulevesiä imeyttämistä tonttialueilla vaan kaavamääräykset koskevat ainoastaan hulevesien viivyttämistä. VL-hu alueelle saa johtaa tonttien ja katualueiden hulevesiä hajautetusti. Alueen katujen ja korttelien pintakuivatus hoidetaan katujen alle rakennettavilla viettoviemäreillä sekä katujen matalilla ja loivilla sivuojilla. Hulevesiviemärit puretaan VL-hu- merkinnällä olevalle alueelle. Hulevedet johdetaan luonnolliseen virtaussuuntaan länteen päin. Lopulta hulevedet virtaavat Kymijärveen. Viheralueelle rakennetaan ojapainanne ja alueen länsireunaan rakennetaan hulevesikosteikko. Hulevesijärjestelmän tavoitteena on imeyttää mahdollisimman suuri osa hulevesistä ja viivyttää niitä, jotka eivät imeydy. Hulevesijärjestelmä toimii myös tulvareittinä. Asemakaavassa osoitettuihin paikkoihin tulee tontin haltijan rakentaa ojapainanne hulevesien poisjohtamiseksi. 28

29 Kuva 18. Kunnallisteknisten järjestelmien esisuunnitelma Pienilmasto Alue on pienilmastoltaan melko suotuisa. Mäet alueen ympärillä vähentävät tuulisuutta, mutta rakentamisen aiheuttama puuston harventuminen lisää osaltaan alueen alttiutta tuulille Vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Kaava-alueen maisemassa ovat tärkeitä mäkien lakialueet. Rakentamisen vaikutus kaukomaisemaan ei ole kovin merkittävä, koska nämä kaava-alueen maisemarakennetta jäsentävät lakialueet jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Rakentamisen merkitys maise- 29

30 maan on huomattava alueen sisällä. Nykyisin metsäinen maisema tulee muuttumaan merkittävästi. Kaavalla on kohtalainen vaikutus Vappulan alueen rakennettuun ympäristöön, koska alueelle osoitetaan merkittävää täydennysrakentamista. Nykyisin melko väljä asuinalue saa jatkokseen tiiviimmin ja yhtenäisemmin rakennettavaksi tarkoitetun osan. Alueella on kuitenkin vain hyvin vähän arvokkaaksi luonnehdittavaa vanhaa rakennuskantaa. Vanhat talousrakennukset sijaitsevat olemassa olevilla, isoilla tonteilla. Kaava-alueella ei ole vanhoja päärakennuksia ja entiset pellot on istutettu metsiksi, joten varjeltavia kulttuuriympäristön arvoja ei enää merkittävästi ole. Vanhoille isoille tonteille on osoitettu kaavamääräyksellä mahdollisuus työtilojen sijoittamiseen tontille. Tämä edesauttaa osaltaan vanhojen piharakennusten säilymistä antamalla mahdollisuuksia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Rakentamiselle on kaavassa osoitettu melko tarkat määräykset, joita täydentävät rakennustapaohjeiden määräykset ja suositukset. Tarkoilla määräyksillä on haluttu ohjata rakentamista siten, että alueesta muodostuu korkealaatuinen kokonaisuus. Rakentamisen mittakaava on alueelle sopivaa. Ympäristön rakennuskanta on pääosin yksikerroksista, mutta tulevan alueen kaksikerroksinen rakentaminen ei tule liiaksi erottumaan alavamman sijaintinsa ansiosta Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Alueen sosiaalinen luonne Uudelle alueelle todennäköisesti hakeutuu lapsiperheitä. Eri väestöryhmien hakeutumista alueelle on vaikea tukea, sillä alue ei sijaintinsa vuoksi ole otollinen muulle kuin pientaloille. Yksi tärkeimmistä asumiseen liittyvistä sosiaalisista vaikutuksista on asumisen hinta. Vappulanmetsässä kunnan maanomistus luo edellytykset kohtuuhintaisen asumisen toteuttamiselle. Asuinympäristössä tulisi olla mahdollisuus sekä yksityisyyteen että sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Sijoittamalla autosuojat ja varastot erillisiin piharakennuksiin on pyritty luomaan suojaisampia yksityispihoja ja puoliyksityisiä vyöhykkeitä sisääntulopihoille. Toiminnallisuus: liikkuminen, palvelut, virkistys, työpaikat Vappulanmetsän rakentaminen mahdollistaa Nastolan kasvamisen ja tukee näin nykyisten ja tulevien asukkaiden hyvinvointia turvaamalla palveluiden järjestämisen. Asemakaavalla tuetaan palveluiden säilymistä elinvoimaisina tulevan kysynnän lisäyksen ansiosta. Julkisiin palveluihin asemakaavaratkaisulla on kysyntää lisäävä vaikutus. Erstan ala-asteen koulu sijaitsee lähellä, noin 1,5 km etäisyydellä kaava-alueesta. Yläaste on Kirkonkylässä. Villähteellä on kaksi päiväkotia: Erstan päiväkotiin on matkaa n.1,5 km ja Villähteen päiväkotiin n.3 km. Lähin alakoulu on Erstan koulu, jonka oppilasmääräennuste on kasvava: Vuoteen 2018 mennessä on ennustettu nykyisen 211 oppilaan oppilasmäärään kasvavan 280 oppilaaseen. Kaava-alueen rakentuminen lisää entisestään koulujen ja päiväkotien tilantarvetta. 30

31 Ympäröivien alueiden palvelurakenne on riittävä eikä uudelle kaava-alueelle ole tarvetta osoittaa korttelivarauksia julkisia tai kaupallisia palveluita varten. Julkisten palveluiden lisätilantarve on toteutettavissa nykyisten rakennusten yhteyteen. Perheasumisen kannalta tärkeimpiä alueen toiminnallisuuteen liittyviä seikkoja ovat hyvät lähiliikuntapaikat sekä eri kohteiden saavutettavuus ja hyvät kevyen liikenteen reitit. Kevyen liikenteen reitit on huomioitu kaavassa siten, että Eerikintien leikkikenttä on hyvin saavutettavissa. Vappulantien turvallisuuteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota liikenteen lisääntyessä. Vappulantiellä ei ole kevyen liikenteen väylää. Kaava-aluetta toteutettaessa rakennetaan Vappulantielle kevyen liikenteen väylä Eerikintien risteykseen saakka. Virkistäytymisen mahdollisuuksiin asemakaava vaikuttaa positiivisesti luomalla uusia ulkoilureittejä ja mahdollistamalla Loistopolun jatkumisen Nastolasta kunnan rajan yli Lahden Karistoon. Suurin osa tonteista sijoittuu viheralueiden viereen. Asemakaavalla ei ole suoraa vaikutusta työpaikkoihin. Koettu ympäristö, viihtyisyys Viihtyisyyteen vaikuttaa alueen ilme ja laatu. Rakentamisen laatua ohjataan rakentamistapaohjeilla, jotka antavat ohjeita myös pihojen ja lähiympäristön rakentamiselle. Rakentamistapaohjeissa pyritään korkeaan laatutasoon. Ohjeet voidaan uudella, kunnan omistamalla alueelle osoittaa sitoviksi tontin luovutuksen yhteydessä. Ympäröivien ja tulevien alueiden luonnonläheisyys Luonnon monimuotoisuuden säilymisedellytykset on pyritty asemakaavaratkaisulla turvaamaan osoittamalla virkistysalueita sekä myös säilytettävää kasvillisuutta tonttialueilla. Turvallisuus, rauhallisuus, siisteys Asemakaavaratkaisu perustuu uudella alueella tiiviiseen ja matalaan rakentamiseen, mikä yleensä koetaan turvalliseksi asuinympäristöksi. Alue on sijaintinsa puolesta rauhallinen. Tiiviin alueen siisteys on kiinni piha-alueiden hoidosta. Asemakaavan toteuttaminen lisää hetkellisesti alueen rauhattomuutta (liikenne, melu, pöly yms.) rakentamisvaiheessa. Rauhattomuuden lisääntyminen on tilapäistä ja tulee tasaantumaan rakentamisvaiheen päätyttyä. Alue tulee todennäköisesti rakentumaan kokonaisuudessaan melko lyhyellä aikavälillä. Alueen asukasmäärä ei ole siinä määrin merkittävä, että se muuttaisi oleellisesti Vappulan aluekokonaisuuden turvallisuutta, rauhallisuutta tai sosiaalista luonnetta. Terveys: melu, radon, ilman laatu Asemakaava-alueella eivät melun ohjearvot nykyisillä liikennemäärillä ylity eikä asemakaavaratkaisulla osoiteta alueelle toimintoja, jotka aiheuttavat melua. Valtatien läheisyyden vuoksi alue ei kuitenkaan ole hiljainen. Sen vuoksi osoitetaan asemakaavassa korttelin 201 eteläpuolen tonteille rakennusoikeutta piharakennuksia varten tonttien eteläosaan suojaamaan piha-aluetta melulta. Kaava-alue on korkean radonpitoisuuden aluetta. Asemakaavamääräyksissä ja rakennustapaohjeissa määrätään suojaamaan rakennukset radonsäteilyltä Ilman laatuun vaikuttaa ajoittain Kujalan kaatopaikka-alueelta kulkeutuva haju. 31

32 5.5 Ympäristön häiriötekijät Asemakaava-alueella häiritsee tieliikenteen melu. Ohjearvot eivät kuitenkaan ylity. Melu on huomioitu siten, että rakennusten sijoittelulla muodostetaan suojaisia piha-alueita. Jonkin verran saattaa olla haittaa Kujalan kaatopaikalta tulevasta hajusta. 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 32

33 5.7 Nimistö Uuden asuinalueen nimeksi on annettu Vappulanmetsä. Katunimistö jatkaa alueelle tyypillistä nimistöä. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat o o o Asemakaavan uudesta alueesta on tehty havainnekuva, jossa esitetään rakennusten ohjeellinen sijoittuminen. Alueelle on laadittu asemakaavan yhteydessä hyväksyttävät rakennustapaohjeet. Alueelle on laadittu kaavan yhteydessä katuja, vesihuollon verkostoja ja hulevesien käsittelyä koskeva yleissuunnitelma, joka ohjaa katuverkon tarkempaa toteutussuunnittelua. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Alueen toteutus on mahdollista heti, kun asemakaavan muutos on lainvoimainen. Toteuttamisesta vastaa Nastolan kunta. Kaava-alueen toteuttamisen aloittaminen on suunniteltu aloitettavan vuonna Alueelle toteutetaan ensin kunnallistekniikka ja katuverkosto. Osa tonteista on yksityisessä omistuksessa, joten myös maanomistustilanne vaikuttaa alueen toteutumiseen. 6.3 Toteutuksen seuranta Asemakaavan laajennuksen ja muutoksen toteutumista seurataan yhteistyössä Nastolan kunnan teknisten palveluiden ja Lahden seudun rakennusvalvonnan kanssa. 33

34 Asemakaavan muutos on laadittu Nastolan kunnan kaavoituksessa. Nastolassa 30. päivänä tammikuuta NASTOLAN KUNTA Kaavoitus Katri Kuivalainen kaavoitusarkkitehti 34

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOS- TUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOS- TUS OJALANMÄKI I F ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOS- TUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 18. päivänä kesäkuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa Ojalanmäki

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Ympäristösuunnittelu OK / arkkitehti Anneli Lyytikkä puh. (09) 460 533, 050-3527868 anneli.lyytikka@ymparistosuunnittelu.com

Ympäristösuunnittelu OK / arkkitehti Anneli Lyytikkä puh. (09) 460 533, 050-3527868 anneli.lyytikka@ymparistosuunnittelu.com ASEMAKAAVAN SELOSTUS TUUSULAN KUNTA, RUOTSINKYLÄ ja LAHELA muodostettavat korttelit 2234-2236 sekä katu-, virkistys- ja vesialuetta STENBACKA asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3385 Asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16.4.2013 Diaarinumero 135/2012 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 24.6.2013 Kaavanumero 14044 HUHTALA / PRUUKINRANTA 14. kaupunginosa, Huhtala, korttelit nro 48 63 sekä niihin liittyvät katu, virkistys,

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 17. SUTELA RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 19.11.2014 12.6.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Rasinkylä (0214)

Lisätiedot

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KIVIKON ASEMAKAAVA Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KAAVASELOSTUS Luonnos 7.10.2014 (kaavaselostusta täydennetään kaavaehdotusta laadittaessa)

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS RANUA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 501-504, 506 ja 507 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta. Asemakaava 20.11.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta. Asemakaava 20.11.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Palkki Tyrnävä Asemakaava 20.11.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tyrnävän kunta Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi 1 1 Perustiedot 1.1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS

ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS Kaavan laatijat: Sasu Marila / Arkkitehtitoimisto Sasu Marila (kaavaselostus) Kari Nykänen / Arkkitehdit M3 Vireille tulo: khall 35, 20.2.2012

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tunnelinmäki III asemakaavan muutos ja laajennus 61:035 Asemakaavan muutos koskee 61. kaupunginosan katu- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu 61.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 24.2.2011 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878 SIPOON KUNTA Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava 0630 - C3878 Selostus 30.11.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 1 (35) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi:

Lisätiedot

Kaava N 134 Nummelan taajaman Huhmarin alueen asemakaava

Kaava N 134 Nummelan taajaman Huhmarin alueen asemakaava Kaava N 134 Nummelan taajaman Huhmarin alueen asemakaava Asemakaavan selostus Kv Kv liite Kh Kh liite Kh om. Ympa 20.3.2012 Ympa om. Kh 19.12.2011 257 Kh om. Ympa 13.12.2011 103 Ympa om. Ympa 10.5.2011

Lisätiedot