Villa hde V080 Vappulanmetsa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Villa hde V080 Vappulanmetsa"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, SELOSTUS Villa hde V080 Vappulanmetsa Asemakaava koskee Villähteen kiinteistöjä 13:788, 13:819, 3:1037, 13:1245 ja 13:1336 sekä asemakaavan muutos Villähteen kiinteistöjä 13:1335 ja 13:870 sekä tiealuetta. ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1 JA 190, ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT JA KATU- SEKÄ VIRKISTYSALUEITA SELOSTUS KOSKEE / PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VIREILLE OAS LUONNOS EHDOTUS , korj HYVÄKSYTTY Valtuusto

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava koskee Vappulan metsän aluetta Villähteellä Lahden kaupungin rajalla. Asemakaava koskee Villähteen kiinteistöjä 13:788, 13:819, 3:1037, 13:1245 ja 13:1336 sekä asemakaavan muutos Villähteen kiinteistöjä 13:1335 ja 13:870 sekä tiealuetta. Asemakaavan nimi on Vappulanmetsä. Asemakaavassa esitetty tonttijako on ohjeellinen, eikä kaavan hyväksyminen edellytä kiinteistönmuodostamista. Kaavan nimi: VAPPULANMETSÄ Kaavan tunnus: V080 Kaavan päiväys: , korjattu Kaavan laatija: Katri Kuivalainen, kaavoitusarkkitehti Nastolan kunta / Kaavoitus Postiosoite: PL 4, Nastola Käyntiosoite: Pekkalantie 5 Puh Kaavan vireilletulo: Nastolan kunnan kaavoituskatsaus 2005 Vireillepanopäätös Hyväksymispäivämäärä: Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Nastolan Villähteen kylässä, Vappulan alueella. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Vappulanmetsän asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa uusi pientaloalue jatkaen olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. 2

3 1.4 Selostuksen sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista: Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 5 2 TIIVISTELMÄ Asemakaavan keskeinen sisältö Asemakaavan toteuttaminen 6 3 LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava aluetta koskevat suunnitelmat päätökset ja selvitykset 15 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta aineiston antamat tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 21 3

4 4.5.2 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 23 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset alue ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset yhdyskunta ja energiatalouteen Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin Vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö 33 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta 33 4

5 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista: Liite 1: Liite 2: Liite 3: Asemakaavan seurantalomake Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Havainnekuva 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Viranhaltijapäätökset: Asemakaava ja asemakaavan muutos, Vappulanmetsä, V080, päätös vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta, yleiskaavoittaja Asemakaava ja asemakaavan muutos sekä rakennustapaohjeet, Vappulanmetsä, V080, päätös kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta, yleiskaavoittaja Selvitykset ja muut suunnitelmat: Vappulanmetsän rakennustapohjeet RoV080 Luontokartoitus, Vappulan alue, uuden asemakaava-alueen tarkastelu, Anne Meronen, Vappulan metsän aluepohjatutkimus, Insinööritoimisto Geo-Hydro Oy, Valtatien 12 parantaminen välillä Joutjärvi Uusikylä, Lahti, Nastola, Orimattila, Yleissuunnitelma, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2010 Villähde-Koiskalan osayleiskaava, Karttaako Oy, Linnustotietoselvitys Nastolan Koiskala-Villähde osayleiskaavaa varten, Luontoselvitys Metsänen, 2006 Luonto- ja maisemaselvitys, Villähde- Koiskalan osayleiskaava, Karttaako Oy, 2006 Seudullinen pohjaveden suojelusuunnitelma vuosille , Hollola Lahti Nastola, Lahden seudun ympäristöpalvelut (luonnos 2011) Hämeen ELY-keskuksen ohje, Pohjavesiensuojelu maalämmön rakentamisessa,

6 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Asemakaavan keskeinen sisältö Vappulanmetsän asemakaavoitettava alue sijaitsee Lahden rajalla Villähteellä. Valtatie 12 ja nykyisen asutuksen väliin jäävä alue on kooltaan noin 11 hehtaaria. Vappulanmetsän uudelle asuinalueelle kaavoitetaan noin 30 omakotitonttia. 2.2 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavoitettava alue on pääosin kunnan omistuksessa ja kunta rakennuttaa alueen kadut ja kunnallistekniikan. Asemakaavan mukainen rakentaminen on mahdollista kaavan saatua lain voiman. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavoitettava alue, jonka pinta-ala on 11,45 ha, sijaitsee Villähteen kylän Suppalan alueella. Alue rajoittuu lännessä Lahden kaupungin rajaan, etelässä valtatiehen 12. Muutoin alue rajautuu olemassa olevaan pientaloalueeseen. Kaava-alueella on viisi rakennettua kiinteistöä ja lisäksi yksi rakentamaton nykyisen asemakaavan mukainen tontti. Kuva 1. Vappulanmetsäntie 6

7 3.1.2 Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Kaava-alue kuuluu Salpausselän-Puujokilaakson viljelymaisemat maisemamaakuntaan, Päijät-Hämeen maisemaselvityksen mukaisen tarkemman maisematyyppijaotuksen mukaan Nastolan järviseudun ja Salpausselän rajakohtaan sekä maakunnalliseen kulttuuriympäristövyöhykkeeseen. Suunnittelualue on pääosin harjun lieve/hiekka-hietavyöhykettä. Alue sijaitsee pääosin pohjavesialueen ulkopuolella, mutta rajautuu siihen. Maisemarakenne kaava-alueella muodostuu kaava-alueen eteläosan jyrkähköstä mäestä sekä kumpareesta, jolla sijaitsee olemassa oleva pientalo. Muutoin maaston muodot muodostavat olemassa olevien pientalojen reunustaman pienen laakson. Alueen korkein kohta eteläosan harjualueella tasossa mpy. Matalin kohta alueella on n.+ 98 mpy. Kuva 2. Kaava-alueen istutuskoivikkoa Luonnonolot, luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus Suunnittelualueen luonnonympäristöä on kartoitettu kesällä 2010 sekä aiemmin Villähde- Koiskalan yleiskaavatyön yhteydessä. Kaava-alueen luontoselvitys on kaavaselostuksen liitteenä (liite 3). Kaava-alue voidaan karkeasti jakaa hakkuualueeseen, tasaikäiseen istutuskoivikkoon, vastikään harvennettuun tuoreeseen kuusilehtoon sekä lehtolaikkuun, jossa on kuivan ja tuoreen lehdon piirteitä. Pienilmasto Kaava-alue sijaitsee pääosin notkelmassa lukuunottamatta olemassa olevia omakotitaloja. Pienilmasto voi olla kostea ja viileä, mutta myös tuulilta suojaisa. Vesistön läheisyys vaikuttaa suotuisasti pienilmastoon tasoittamalla lämpötiloja. 7

8 Vesistö ja vesitalous Kaava-alue sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä Kymijärven rannasta. Vesistö kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen. Istutuskoivikko on ojitettu, ojat laskevat Lahden kaupungin puolella Kymijärveen. Suurin osa alueen hulevesistä päätyy tähän ojaan. Vappulanmetsän kaava-alueen koillis- sekä kaakkoisosa ovat I-luokan pohjavesialuetta. Pohjavesi sijaitsee kaava-alueella metrin syvyydessä maanpinnasta mitattuna. Alueella on paineellinen pohjavesi. (liite 4, aluepohjatutkimus, 2011) Lähin vedenottamo on Vanhankartanonpellon alueella, noin kahden kilometrin päässä kaava-alueesta Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva Kaava-alue sijaitsee Vappulan alueella Villähteellä aivan Nastolan ja Lahden rajalla. Kaava-alueelta on Lahden keskustaan matkaa noin 12 km ja Nastolan Rakokiven liikekeskukseen noin 10 km. Alue tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Suunnittelualue rajautuu pohjois- ja itäosaltaan olemassa olevaan pientaloalueeseen. Pohjoispuolella sijaitseva Vappulantie on rakentunut vähitellen. Lähes kaikki alueen pientalotontit on rakennettu. Alueen vanhin asuintalo sijaitsee nyt asemakaavoitettavalla alueella kiinteistöllä 13:819 ja on rakennettu Itäpuolen Kaarlontien ja Vihtorintien alue on rakentunut myöhemmin, 90-luvulla. Kuva 3. Viistokuva kaava-alueesta Asuminen Kaava-alueella on viisi eri-ikäistä pientaloa. 8

9 Kortteli 190 tontti 9 (13:819) Asuinrakennus, rakennettu 1925, laajennettu 2005 aitta maakellari navetta 9

10 Kortteli 198 tontti 1 (13:788) Asuinrakennus, rakennettu 1980 piharakennus Kortteli 190 tontti 12 (13:870) Asuinrakennus, rakennettu

11 Kortteli 190 tontti 8 (13:1245) Asuinrakennus, rakennettu 2006 Kortteli 190 tontti 10 (13:1037) Asuinrakennus, rakennettu 1971 sauna aitta piharakennus Kuvasarja 4. Kaava-alueen rakennuskantaa 11

12 Palvelut Lähin ala-asteen koulu on Erstan koulu Villähteellä, jonne on kaava-alueelta matkaa noin 1,5 km. Lähin ylä-asteen peruskoulu sijaitsee Kirkonkylässä noin seitsemän kilometrin päässä kaavoitettavasta alueesta. Erstan päiväkotiin on matkaa noin 1,5 km ja Villähteen päiväkotiin noin 3 km. Erstan alueella on päivittäistavarakauppa. Nastolan eritasoliittymän Yrityspuiston alueella 6 km päässä Vappulanmetsästä on kaupallisia palveluita noin 9000 k-m². Virkistys Kaava-alueen lähiympäristössä on erinomaiset mahdollisuudet virkistäytymiseen. Lähiympäristössä sijaitsee kattavat virkistysalueverkostot. Alueella ei ole rakennettuja virkistyspaikkoja. Lähin uimaranta sijaitsee noin kilometrin päässä. Kuva 5. Vappulantie Liikenne Ajoneuvoliikenne Alueelle kuljetaan Vappulantien kautta. Vappulantie liittyy maantie 312:sta (Villähteentie). Lähin valtatie 12 liittymä on noin 3 km päässä kaava-alueesta itään. Kevyt liikenne Vappulan alueella ei ole nykyisellään kattavaa rakennettua kevyen liikenteen reitistöä. Alueen eteläosassa, valtatie 12 varrella kulkee ylimaakunnallinen retkeilyreitti, Loistopolku. Kapea ja mutkainen tie hillitsee ajonopeuksia, mutta siitä huolimatta on Vappulantie kevyelle liikenteelle turvaton. Joukkoliikenne Joukkoliikennettä Vappulan alueella ei ole. Suppalan alueelle kulkee palveluliikenne tiettyinä päivinä viikossa. Sekä vakiovuoroliikenteen että pikavuoroliikenteen linja-autoreitti 12

13 kulkee Villähteentiellä noin 1 km päässä suunnittelualueelta. Lähin pysäkki on Autokorin pysäkki Villähteentiellä. Villähteen henkilöliikenneasemalle on matkaa 2,5 km. Tekninen huolto Vappulantiellä sekä Vihtorin- ja Kaarlontiellä on Nastolan vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkko. Vihtorintiellä on lisäksi hulevesiviemäröinti. Vappulan pumppaamo sijaitsee Eerikintien ja Vihtorintien risteyksessä. Kaava-alueen keskellä sijaitsevalla kiinteistöllä ei ole kunnan järjestämää vesihuoltoa. Kuva 6. Vesihuoltolaitoksen verkostot Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Vappulanmetsän asumiseen osoitettu alue sijoittuu noin 200 metrin etäisyydelle valtatiestä. Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi. Yleiset melutason ohjearvot ovat seuraavat: Ulkona Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet Sisällä Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), L Aeq, enintään Päivällä klo 7-22 Yöllä klo ) 2) 55 db db 45 db 40 db 3) Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 db 30 db Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 13

14 Melun ohjearvot eivät suunnitelluilla asuinkorttelialueilla ylity (kartassa vihreä väri). Kuva 7. Valtatie 12 aiheuttama melu nykytilanteessa päivällä ja yöllä Kuva 8. Valtatie 12 aiheuttama melu vuonna 2030 päivällä ilman suojausta ja suojauksen kanssa. 14

15 3.1.4 Maanomistus Asemakaavoitettava alue on olemassa olevia rakennuspaikkoja lukuun ottamatta kunnan omistuksessa. Kuva 9. Kaava-alueen maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat päätökset ja selvitykset Kaavoitus Päijät-Hämeen maakuntakaavassa (maakuntavaltuuston hyväksymä ja ympäristöministeriön vahvistama 2008) alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikennealueita, virkistys- ja puistoalueita sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita sekä näiden tarvitsemia laajentumisalueita. Maakuntakaavassa alueelle on merkitty viheryhteystarve, jolla osoitetaan virkistysalueverkostoon kuuluvat kehitettävät viheryhteystarpeet taajama-alueilla. Viheryhteystarve jatkuu Lahden puolelle. Lahden puolelle on osoitettu pohjoiseteläsuuntainen viheryhteystarve. Kuva 10. Ote maakuntakaavasta 15

16 Villähde-Koiskalan osayleiskaavassa (valtuuston hyväksymä ) alueelle on määritelty pientalovaltainen asuntoalue sekä suojaviheraluetta valtatien varteen. Kaava-alue on osoitettu merkinnällä AP/r, pientalovaltainen asuntoalue. Alue on pääosin rakentamaton. Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille. Alueelle saa rakentaa myös asumiselle tarpeellisia lähipalveluita ja virkistysalueita sekä sellaisia pienimuotoisia työtiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Aluevaraus sisältää myös alueen toiminnoille tarpeelliset liikenneväylät ja alueet, virkistysalueet ja yhdyskuntateknisen huollon alueet sekä muita alueen pääasiallisia toimintoja palvelevia tiloja. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen. Kaavoitettavan alueen eteläosa on yleiskaavassa osoitettu suojaviheralueeksi. Kuva 11. Ote Villähde-Koiskalan osayleiskaavasta Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa lukuun ottamatta kiinteistöä 13:870 ja osaa kiinteistöstä 13:1037. Kuva 12. Ympäröivien alueiden asemakaavoitus, kaavojen rajat ja hyväksymispäivämäärät 16

17 Kuva 13. Vihtorintien alueen asemakaava Kuva 14. Asemakaava-alueen pohjoispuolen voimassa oleva asemakaava 17

18 Kuva 15. Vappulan alueen asemakaavaluonnos, jossa on suunniteltu myös alueen jatkuminen Suunniteltaessa Vappulan alueen asemakaavaa 80-luvun lopulla on nyt kaavoitettavasta alueesta jo tehty alustavia suunnitelmia. Vihtorintietä ja Kaarlontietä on suunniteltu jatkettavaksi lähteen. Ympäristöarkkitehdit Oy:n laatiman rakennuskaavan selostuksessa ( ) todetaan tiealueista seuraavaa: Alueen kokooja (Eerikintie) liittää alueen Selkätielle. Tieverkon ratkaisu ja mitoitus mahdollistaa alueen laajentamisen länteen ja itään. Eerikintie voidaan myöhemmin tarvittaessa jatkaa lounaaseen. Kokoojatielle rakennetaan korotettu jalkakäytävä. Rakennusjärjestys Nastolan kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan Uusi Lahden, Nastolan ja Kärkölän yhteinen rakennusjärjestys on laadinnassa. Pohjakartta Kaava-alueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/1999 antamat määräykset. Pohjakartta on vuodelta Kaavoitusohjelma Vappulanmetsän alueen asemakaavan laatiminen on ollut kaavoitusohjelmassa mukana vuodesta 2005 alkaen. 18

19 Rakennuskiellot Vappulanmetsän alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. Selvitykset Luontoselvityksiä alueelle on tehty yleiskaavoituksen yhteydessä kesällä 2006 sekä kesällä 2010 Lahden seudun ympäristöpalveluiden toimesta. Meluselvityksiä kaavoitusalueelta on tehty ELY-keskuksen toimesta valtatie 12 parantamista koskevan yleissuunnittelun yhteydessä. Kaava-alueelle laadittiin aluepohjatutkimus syksyllä Yleissuunnitelma koskien valtatie 12 parantamista välillä Joutjärvi-Uusikylä valmistui ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa lisää pientalotontteja yhdyskuntarakenteellisesti olemassa olevaa rakennetta täydentäen ja jatkaen. Asemakaavan laatiminen perustuu Villähde-Koiskalan osayleiskaavaan. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kaavoitusohjelman mukaisesti. Alue on ollut mukana kunnan valtuuston hyväksymässä kaavoitusohjelmassa vuodesta Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Kaavahankkeen osalliset käyvät ilmi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, joka on selostuksen liitteenä 2. Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Nastola-lehdessä ja ilmoitustaululla sekä kunnan Internet-sivuilla Osallisille on ilmoitettu asemakaavan vireille tulosta kirjeitse. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla sekä kaavoituksen ilmoitustaululla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen aloittamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta sekä asemakaavaehdotuksesta lähetetään tieto kirjeenä osallisille sekä kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla, Nastola-lehdessä ja kunnan verkkosivuilla. Kaavahankkeeseen liittyvä aineisto on nähtävissä Nastolan kunnan kaavoituksessa koko kaavaprosessin ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa 19

20 koko kaavaprosessin ajan. Kaavoituksesta järjestetään yleisötilaisuus valmisteluvaiheessa. Asemakaavaluonnos oli MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä kunnantalolla sekä Nastolan kunnan internet-sivuilla. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotettiin osallisia kirjeellä, lisäksi kuulutus oli Nastola-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan verkkosivuilla. Saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta asemakaavaluonnos valmisteltiin asemakaavaehdotukseksi Viranomaisyhteistyö Kaavahanketta koskeva viranomaisyhteistyö järjestetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisella tavalla. Asemakaavaa on käsitelty Hämeen ELY-keskuksen kanssa työneuvotteluissa , sekä Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Kaavoituksen tavoitteena on kaavoittaa Nastolan nauhataajamaan lisää omakotitontteja. Sijainniltaan alue on varsin lähellä olemassa olevia asuinalueita. Tavoitteena on rakennettavaksi tarkoitetun alueenosan tehokas maankäyttö siten, että muodostuu olemassa olevaa rakennetta jatkava, mutta kuitenkin oman identiteetin omaava asuinalue. Tavoitteena on ollut myös uuden asuntoalueen kytkeminen liikenteellisesti turvallisesti ja taloudellisesti yhdyskuntarakenteeseen. Alueen viheralueiden suunnittelussa huomioidaan erityisesti kevyen liikenteen yhteystarpeet vanhalle leikkikentälle ja maakunnallisen retkeilyreitin yhteystarve Nastolan ja Lahden rajalla. Vesistön läheisyys ei ole merkittävä tekijä kaavasuunnittelussa, koska ranta on rakennettu ja maastonmuotojen vuoksi kaava-alueelta ei ole yhteyttä vesistöön. Rakentaminen ei saa vaarantaa vesistöjen tilaa eikä pohjavettä. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Yleiskaavasta johdetut tavoitteet toteutetaan suunnittelemalla kaavoittamalla alueelle asutusta. Yleiskaavassa on lisäksi osoitettu viheryhteystarve Nastolasta Lahteen. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Pohjaveden korkeusasema asettaa tavoitteeksi asemakaavalla ohjata rakentamista siten, että voidaan estää tulevan maankäytön aiheuttamat haitat pohjavedelle. Myös pohjaveden vaikutukset rakentamiseen tulee huomioida. Samalla arvioidaan, miten alueelle voidaan rakentaa niin, että riittävä suojakerros pohjaveden pinnan yläpuolella voidaan säilyttää. Maaperä alueella on silttiä tai hienoa hiekkaa. Alue kytkeytyy taajamarakenteeseen tonttikatujen kautta. Uuden asutuksen tuomat liikenteelliset vaikutukset tulee huomioida suunnittelussa. Valtatie 12 läheisyyden vuoksi on myös tieliikenteen aiheuttama melu huomioitava asemakaavan laadinnassa. 20

21 Alueen sijainnista vesistön lähellä johtuen tulee hulevesien käsittely suunnitella siten, että järven kuormitus minimoidaan jo rakentamisaikana. Asemakaavatyön tavoitteena on myös alueen luonnonarvojen säilyttäminen. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Alustavissa kaavaluonnoksissa tutkittiin tonttikatujen sijaintia. Liikenne päätettiin jakaa siten, että alueelle saavutaan kahdesta suunnasta. Näin uusien tonttien aiheuttamasta liikenteestä olisi naapurustossa vähiten haittaa Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Valmisteluvaiheen kuuleminen Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheessa pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja yhteistyötahoilta osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Valmisteluvaiheen kuulemisessa annettiin 12 lausuntoa ja 5 mielipidettä. Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: Hämeen ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Päijät-Hämeen liitto Päijät-Hämeen maakuntamuseon/lahden kaupunginmuseon arkeologian yksikkö Päijät-Hämeen maakuntamuseon rakennuskulttuuriyksikkö Päijät-Hämeen sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Ympäristöterveyskeskus Nastolan kunta, sivistyspalvelut Tekninen lautakunta Lahden seudun rakennusvalvonta Lahden seudun ympäristöpalvelut Lahti Energia sähköverkko Lahden kaupunki, maankäyttö Lisäksi lausunto on pyydetty perusturvalautakunnalta. Kuva 16. Nähtävillä ollut kaavaluonnos 21

22 Lausunnoissa ja mielipiteissä tuotiin esiin seuraavat seikat: Kaavakartalle tulee osoittaa pohjavesiolosuhteet ja maanpinnan nostotarpeet. Vappulantien varteen on osoitettava riittävät tilavaraukset kevyen liikenteen väylälle. EV-alueelle tulee mahdollistaa meluntorjuntarakenteiden rakentaminen kaavamääräyksiä tulee selkeyttää melunsuojauksen parantamiseksi tarkoitettujen piharakennusten osalta. Kaava-asiakirjoissa tulee esittää maakunnallisesti merkittävä ulkoilu- ja viheryhteys. Kujalan jäteaseman aiheuttamat mahdolliset hajuhaitat tulee tuoda esiin alueen tuleville rakentajille. Maa- ja kalliolämpöjärjestelmät tulisi kieltää koko kaava-alueella pohjaveden vuoksi. Rakentamista koskevat määräykset tulisi koskea koko kaava-aluetta eikä vain pohjavesialuetta. Pohjaveden pinnan korkeuden selvittäminen tulisi olla rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä. Alueen kunnallistekniset ratkaisut tulee suunnitella siten, että niiden rakentamisella tai myöhemmin suoritettavilla huoltotöillä ei ole haitallisia vaikutuksia pohjaveden määrään tai laatuun. Rakennustapaohjeissa tulee tuoda esiin riski kosteuden siirtymisestä maaperästä kiinteistöjen rakenteisiin. Hulevesien käsittelystä ei ole esitetty suunnitelmaa. Hulevesijärjestelmän toteuttaminen suunnitelmallisesti alueen rakentamisen yhteydessä olisi suotavaa. Hulevesien käsittely tulee toteuttaa siten, etteivät ne kuormita pintavesiä tai vaikuta haitallisesti pohjaveden laatuun. Melutason tulee täyttää valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue tulee päivittää. Vappulantien liikenneturvallisuutta tulisi pyrkiä aktiivisesti parantamaan. Rakentaminen lisää välittömästi päivähoidon ja perusopetuksen palvelutarvetta. Vappulan vanhemman kaava-alueen kevyen liikenteen väylien tilatarpeet tulee toteuttaa tarvittavilla asemakaavan muutoksilla ennen Vappulanmetsän alueen asutuksen rakentumista. Kaavamääräystä liikennealueet tulee suunnitella siten, että mahdolliset haitat pohjavedelle voidaan välttää tulee tarkentaa. Vappulanmetsäntien kääntöpaikalle tulee osoittaa lumitila. Asemakaavaan tulee esittää varaus jätevedenpumppaamolle. Korttelin 190 kerrosluku tulee tarkistaa. Mikäli rakennusten harjasuunnat halutaan olevan havainnekuvan mukaiset, tulisi määräys harjan suunnasta merkitä kaavakarttaan. Pohjaveden pinta tulee olla tiedossa jo rakennusluvan hakuvaiheessa. Tämä pitää olla esitetty kaavassa tai tontin luovutusehdoissa. Kunnan tulee olla aktiivinen, jotta valtatien varteen saadaan melunsuojausrakenteet. Maakuntakaavassa ja Villähde-Koiskalan osayleiskaavassa osoitetut viheryhteydet tulee huomioida VL-alueina myös Nastolan puolella. Viheralueen leveys tulee olla 15 metriä. Luo-merkinnästä puuttuu määräys. Havainnekuvassa tulee esittää myös olemassa olevat rakennukset. Kaavaan tulee osoittaa paikka puistomuuntamolle. Sekapuulehto on esitetty rakennettavaksi. Vihtorintietä ei saa jatkaa. Vihtorintien T-risteys on vaarallinen. 22

23 Kestääkö Vihtorintie suurempaa kulutusta? Jos Vihtorintietä jatketaan, tulee rakentamistapaohjeet olla samat kuin vanhalla osalla tietä. Vappulantiellä (myös risteysalueilla) pysäköinti on ongelma. Vappulantien katuvalaistus on puutteellinen. Kärkikolmiot tulisi lisätä kokoojakatua risteäville teille. Tilalle Heikinniitty osoitettujen tonttien rajoja tulee tarkistaa. Helenanpolun ja sen yläpuolelle jäävien vanhojen tonttien hulevesien hallittu johtaminen tulee suunnitella. Helenanpolun uusien ja yläpuolella olevien vanhojen tonttien väliin tulisi jättää viheralue suojavyöhykkeeksi. Kokonaisuudessaan luonnosvaiheessa kaavasta saatu palaute vastineineen on koottu ehdotusvaiheen nähtäville panosta tehdyn päätöksen liitteeksi. Myös alkuperäiset palautteet ovat yhteenvedon lisäksi mukana asemakaavaa koskevassa päätöksenteossa. Luonnosvaiheen jälkeen suunnitelmaa on tarkennettu annetun palautteen ja kunnallisteknisen suunnittelun esiin tuomien tavoitteiden mukaisesti Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Päätös asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta: Yleiskaavoittaja ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Asemakaavassa osoitetaan nykyiset pientalotontit sekä uusia AO-tontteja. Alueen keskellä olevalle kiinteistölle johtava ajotie muutetaan kaduksi, josta haarautuu kaksi uutta tonttikatua. Lisäksi jatketaan Vihtorintietä länteen. Maastonmuodoiltaan alueen matalin kohta jätetään virkistysalueeksi. Alueella on oja, jonka kautta hulevedet voidaan johtaa rakennettavien hulevesialtaiden kautta vesistöön. Kaavoitettavan alueen eteläosa jätetään viheralueeksi ja suojaviheralueeksi. Viheralueiden läpi osoitetaan kevyen liikenteen yhteyksiä. Asemakaavoitettavan alueen koko on 12,1 hehtaaria. Asemakaavalla muodostetaan uusi asuinalue. Kaava-alueella on yhteensä 35 AO-tonttia, joista rakennettuja on tällä hetkellä 5. Asuinkäyttöön on osoitettu korttelialueita yhteensä 5.9 hehtaaria. Virkistysalueita on osoitettu 2,5 hehtaaria. Asemakaavan asuinkortteleiden kokonaisrakennusoikeus on k-m2. Asemakaavan toteutuessa kokonaisuudessaan tullee alueelle uutta asukasta. Asemakaavalla ei osoiteta uusia palveluita. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 23

24 Asemakaavalla ja rakennustapaohjeilla ohjataan rakentamista melko tarkasti huomioiden ympäristön asettamat vaatimukset. Ympäristön laatua (arkkitehtuuria, terveellisyyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä sekä luonto- ja kulttuuriarvoja) koskevat tavoitteet on määräyksissä huomioitu. Rakentamisen mitoitus suhteessa alueen pinta-alaan on normaalin yhdyskuntarakennetta eheyttävän täydennysrakentamisen mukaista. 5.3 Aluevaraukset Asemakaavalla osoitetaan Vappulanmetsän alue asuinkäyttöön Nastolan tonttitarjonnan turvaamiseksi Korttelialueet Erillispientalojen korttelialueilla on osoitettu rakennusalueiden rajat pääsääntöisesti erikseen asuinrakennukselle ja autosuojalle, jotta ympäristö rakentuisi yhtenäisesti. Lisäksi kaavamääräyksillä on määrätty osalla tonteista rakennusalueen raja, johon rakennus on rakennettava kiinni. Rakennustapaohjeissa annetaan suosituksia ja määräyksiä koskien perustamistapaa, julkisivumateriaaleja ja kattokulmia sekä pihan rakentamista. Lisäksi annetaan rakennustapaohjeissa määräyksiä rakennusten runkosyvyyksistä, materiaaleista ja väreistä Muut alueet Viher- ja virkistysalueet, VL ja VL-hu Viher- ja virkistysalueita asemakaavassa on yhteensä 2,5 hehtaaria. Asemakaavan rakentamiselta vapaaksi jäävät alueet on osoitettu suurimmalta osin VLhu-merkinnällä. Alueelle voidaan rakentaa hulevesien keräilyyn ja suodattamiseen tarvittavia rakenteita. Viheralueiden kehittämisen lähtökohtana voi olla olemassa oleva kasvillisuus, jolloin alueen luonne säilyy vehreänä. Liikennealueet Yleisen tien alue, LT Valtatie 12 on kaava-alueen kohdalta mukana asemakaavan muutoksessa, jotta voidaan varautua tien parantamisesta aiheutuviin tilatarpeisiin tien leventämisen ja meluvallien osalta. Yleisen tien aluetta on kaavassa noin 0,8 hehtaaria. Katualueet ja pyörätiet Katualueita asemakaavassa on yhteensä 0,8 hehtaaria. Asemakaavalla osoitettavat uudet kadut Vappulanmetsäntie, Helenanpolku ja Reinonpolku ovat mitoitukseltaan kapeita tonttikatuja. Katualueen leveydessä on kuitenkin huomioitu mahdolliset ojat sekä lumitilat. Virkistysalueille on osoitettu kevyen liikenteen yhteyksiä, joilta on yhteys ympäröivään polkuverkostoon sekä leikkikentälle. Alueen läpi kulkeva ylimaakunnallinen retkeilyreitti Loistopolku on osoitettu kaavaan. Reitti yhtyy Lahden reitistöihin. 24

25 Erityisalueet Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita (ET) on alueelle osoitettu kaksi. Alueille sijoittuu pumppaamo ja muuntaja. Alueille sijoittuvat rakennukset ja rakennelmat on muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään sovitettava alueen yleisilmeeseen. Suojaviheralueeksi (EV) on osoitettu osayleiskaavan mukaisesti Valtatien 12 varsi. Suojaviheralueen koko on 2 hehtaaria. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Nauhataajaman yhdyskuntarakenne tiivistyy, mikä on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista. Ulkoilureittien rakentaminen alueelle lisää virkistysmahdollisuuksia sekä uusille että nykyisille asukkaille Vaikutukset liikenteeseen Asemakaavan mahdollistama rakentaminen vaikuttaa alueen liikenneverkostoihin kasvattaen kuormitusta. Vappulantien liikenne lisääntyy asemakaavan myötä. Kokoojakadun liikennemäärän lisäys pysyy kuitenkin maltillisena, koska suunniteltu uusi asutus on pientaloasutusta. Eerikintien ja Vihtorintien kautta tulee asemakaavan myötä kulku 11 uudelle tontille. Tämä lisää jonkin verran näiden katujen liikennettä. Kevyen liikenteen verkoston toimivuuteen ja turvallisuuteen tulee katusuunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota. Vieraspaikoitus tulee tapahtua pääasiallisesti tonteilla. Tonttikatujen leveys mahdollistaa myös tilapäisen kadunvarsipaikoituksen. Liikenteen negatiivisia vaikutuksia on pyritty lieventämään mahdollistamalla kevyen liikenteen kulku asuinalueiden läpi siten, että voidaan välttää Vappulantie, jolle ei ole rakennettu vielä kevyen liikenteen väylää. Väylä voidaan toteuttaa tämän asemakaavan muutoksen myötä ainoastaan Eerikintielle saakka. 25

26 Kuva 17. Suppalan alueen liikenneverkko Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen Vappulanmetsän uusi kaava-alue mahdollistaa taloudellisesti kannattavan täydennysrakentamisen sijoittamisen Villähteelle. Alue on liitettävissä lähialueiden kunnallisteknisiin verkostoihin. Asuinalueen tiivistyminen voi tehdä myös kaukolämpöverkon rakentamisen kannattavaksi. Puistorakentamisen kustannukset eivät kohoa merkittäviksi, koska alueelle ei ole kaavoitettu laajoja rakennettavia puistoalueita. Lähivirkistysalueet ovat metsäalueita, joiden hoitokustannukset ovat pienet, mikäli alueelle ei haluta rakennettuja puistoja. Kunnallisten palveluiden toiminnasta aiheutuvat kustannukset ovat tavanomaiset. Kunta saa tuloja alueen tonttien myymisestä Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin Luonnonolot ja luonnon monimuotoisuus Luonnonolot muuttuvat rakennettavilla alueilla täysin. Korttelialueilla on kuitenkin mahdollisuus säilyttää olemassa olevaa puustoa. Kaava-alueelle jää kuitenkin yhtenäisiä rakentamattomia alueita, joten uuden suhteellisen pienen asuinalueen aiheuttama haitta alueen luonnon monimuotoisuudelle ei ole kovin merkittävä. Alueelle rakennettavat kevyen liikenteen yhteydet vähentävät alueen kulutusta, koska liikkuminen ohjautuu pääosin rakennetuille reiteille. 26

27 Luonnonsuojelu Alueella ei ole luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä. Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt, rehevät lehtolaikut ovat pienialaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Istutuskoivikkoon syntynyt lehtokasvillisuus jää pääosin virkistysalueelle. Vesilailla suojeltuja kohteita ei tällä asemakaava-alueella ole. Luonnonvarat Osalla tonteista tulee pohjaveden korkean pinnan vuoksi nostaa maanpintaa. Alueelle tullaan läjittämään maamassoja. Tarvittavien maamassojen määräksi on kunnallisteknisen yleissuunnitelman pohjalta arvioitu m3. Pohjavesi Pohjaveden määrä Kaavaratkaisu muuttaa rakentamiseen tarkoitetuilla alueilla pinta- ja pohjavesien virtauksia paikallisesti. Pohjavesien määrää vähentää päällystetyt pinnat. Rakentamisen vaikutukset pohjaveden määrään eivät kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta merkittäviä, koska rakentaminen on aluetehokkuudeltaan väljää pientalorakentamista. Rakennetusta alueesta vain alueen koillisosa on vedenhankinnalle tärkeää pohjavesialuetta. Pohjaveden laatuun vaikuttavat tekijät Asemakaava-alueen koillisosa on pohjavesialuetta. Alueella on paineellinen pohjavesi, joten pientalojen rakentamisesta aiheutuva riski pohjavesille ei ole merkittävä. Pohjavesien suojelemiseksi kaavamääräyksissä on seuraavat yleiset määräykset: Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Viemärit on rakennettava tiiviiksi siten, että mitään jätevesiä ei pääse maaperään Tonttiviemärit tulee rakentaa siten, että niiden tiiviys on helposti tarkastettavissa. Kaikki säiliöt, jotka on tarkoitettu nestemäisille polttoaineille tai muille pohjaveden laadulle vaarallisille aineille on sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle ko. kemikaalin pidättävään katettuun suoja-altaaseen. Altaan tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan nesteen suurin määrä. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen. Rakentamisen takia ei saa aiheutua haitallista pohjaveden purkautumista. Maata kaivettaessa on pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välille jätettävä riittävä suojakerros. Alueelle saa rakentaa maan-alaisia tiloja vain siten, että ei aiheuteta vaaraa pohjavedelle. Täyttöjä tehtäessä on täyttöaineiden oltava täyttöön soveltuvia puhtaita, kiviperäisiä maa-aineksia. Pohjaveden korkean pinnan vaikutus rakentamiseen Pohjaveden pinnan korkea asema aiheuttaa rakennusteknisiä vaatimuksia sekä rakennusten toteutukseen että kunnallistekniikan rakentamisen ratkaisuihin ja linjojen paikko- 27

28 jen suunnitteluun. Pohjatutkimuksen mukaan alueen matalimmilla paikoilla pohjaveden pinta on alle kahden metrin syvyydessä nykyisestä maanpinnasta. Pohjaveden ollessa lähellä pintaa voi maasta haihtuva kosteus ja kapillaarinen vedennousu maakerroksista saada aikaan kosteusrasituksen lisääntymistä alapohjarakenteissa. Tämä voi merkittävästi vaikeuttaa ryömintätilaisen alapohjan toimintaa. Jos alueelle rakennetaan ryömintätilaisia rakennuksia, on ryömintätilan hyvästä tuulettumisesta huolehtiminen tämän vuoksi erityisen tärkeää. Liian suuri suhteellinen kosteus edistää myös puurakenteiden lahoamista ja homeen muodostumista sekä putkien ja teräspaalujen korroosiota. Pohjaveden pinta voi myös alentua merkittävästi, jos rakentamistoimenpiteen alentavat pohjaveden pintaa. Savipohjilla maan kuivuminen aiheuttaa saven tilavuuden pienenemistä ja sitä kautta maapohjan painumista. Rakennustapaohjeissa annetaan ohjeita perustamistavan valinnasta. Rinnerakentaminen on mieluummin toteutettava rakennuksia porrastamalla kuin kellarillisilla rinnetaloilla. Vesistö Rakentamisen vaikutuksesta hulevesien määrä alueella lisääntyy. Hulevedet valuvat alueelta Kymijärveen. Tiiviiden pintojen lisääntyessä valuman kuormitus ja haittavaikutukset kasvavat. Pintavedet sisältävät kiintoaine- ja raskasmetallikuormia. Rakennustöiden aikana syntyy kuormitusta, jos avoimet pinnat jätetään alttiiksi sateelle ja eroosiolle, eikä niiden suojaamisesta huolehdita. Alueen vesistö on pieni, joten jo pienet hetkelliset kuormitukset voivat olla merkittäviä. Uusi asutus järvien ranta-alueella tuo mukanaan riskin pintavesien tilan heikkenemiseen. Aiheutuvaa riskiä pienentää hulevesien hallitsemiseksi tehdyt toimenpiteet. Hulevedet Hulevesien hallinnalla pyritään siihen, että alueen vesitase ei merkittäväsi muutu maankäytön muutoksesta huolimatta. Hulevesien hallinnan tavoitteena on hulevesien määrän ja laadullisen kuormituksen vähentäminen sekä hulevesien viivyttäminen sateen aikana siten, että vähitellen sadevedet ohjataan viivytysaltaiden kautta takaisin luontoon. Hulevesien imeyttäminen edellyttää yleensä maaperältään vähintään kohtuullista läpäisevyyttä. Vappulanmetsän alueella maaperä on tiivistä silttiä. Maaperän laatu saattaa myös vaihdella alueella korkeusaseman mukaan. Tämän vuoksi kaavassa ei määrätä hulevesiä imeyttämistä tonttialueilla vaan kaavamääräykset koskevat ainoastaan hulevesien viivyttämistä. VL-hu alueelle saa johtaa tonttien ja katualueiden hulevesiä hajautetusti. Alueen katujen ja korttelien pintakuivatus hoidetaan katujen alle rakennettavilla viettoviemäreillä sekä katujen matalilla ja loivilla sivuojilla. Hulevesiviemärit puretaan VL-hu- merkinnällä olevalle alueelle. Hulevedet johdetaan luonnolliseen virtaussuuntaan länteen päin. Lopulta hulevedet virtaavat Kymijärveen. Viheralueelle rakennetaan ojapainanne ja alueen länsireunaan rakennetaan hulevesikosteikko. Hulevesijärjestelmän tavoitteena on imeyttää mahdollisimman suuri osa hulevesistä ja viivyttää niitä, jotka eivät imeydy. Hulevesijärjestelmä toimii myös tulvareittinä. Asemakaavassa osoitettuihin paikkoihin tulee tontin haltijan rakentaa ojapainanne hulevesien poisjohtamiseksi. 28

29 Kuva 18. Kunnallisteknisten järjestelmien esisuunnitelma Pienilmasto Alue on pienilmastoltaan melko suotuisa. Mäet alueen ympärillä vähentävät tuulisuutta, mutta rakentamisen aiheuttama puuston harventuminen lisää osaltaan alueen alttiutta tuulille Vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Kaava-alueen maisemassa ovat tärkeitä mäkien lakialueet. Rakentamisen vaikutus kaukomaisemaan ei ole kovin merkittävä, koska nämä kaava-alueen maisemarakennetta jäsentävät lakialueet jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Rakentamisen merkitys maise- 29

30 maan on huomattava alueen sisällä. Nykyisin metsäinen maisema tulee muuttumaan merkittävästi. Kaavalla on kohtalainen vaikutus Vappulan alueen rakennettuun ympäristöön, koska alueelle osoitetaan merkittävää täydennysrakentamista. Nykyisin melko väljä asuinalue saa jatkokseen tiiviimmin ja yhtenäisemmin rakennettavaksi tarkoitetun osan. Alueella on kuitenkin vain hyvin vähän arvokkaaksi luonnehdittavaa vanhaa rakennuskantaa. Vanhat talousrakennukset sijaitsevat olemassa olevilla, isoilla tonteilla. Kaava-alueella ei ole vanhoja päärakennuksia ja entiset pellot on istutettu metsiksi, joten varjeltavia kulttuuriympäristön arvoja ei enää merkittävästi ole. Vanhoille isoille tonteille on osoitettu kaavamääräyksellä mahdollisuus työtilojen sijoittamiseen tontille. Tämä edesauttaa osaltaan vanhojen piharakennusten säilymistä antamalla mahdollisuuksia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Rakentamiselle on kaavassa osoitettu melko tarkat määräykset, joita täydentävät rakennustapaohjeiden määräykset ja suositukset. Tarkoilla määräyksillä on haluttu ohjata rakentamista siten, että alueesta muodostuu korkealaatuinen kokonaisuus. Rakentamisen mittakaava on alueelle sopivaa. Ympäristön rakennuskanta on pääosin yksikerroksista, mutta tulevan alueen kaksikerroksinen rakentaminen ei tule liiaksi erottumaan alavamman sijaintinsa ansiosta Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Alueen sosiaalinen luonne Uudelle alueelle todennäköisesti hakeutuu lapsiperheitä. Eri väestöryhmien hakeutumista alueelle on vaikea tukea, sillä alue ei sijaintinsa vuoksi ole otollinen muulle kuin pientaloille. Yksi tärkeimmistä asumiseen liittyvistä sosiaalisista vaikutuksista on asumisen hinta. Vappulanmetsässä kunnan maanomistus luo edellytykset kohtuuhintaisen asumisen toteuttamiselle. Asuinympäristössä tulisi olla mahdollisuus sekä yksityisyyteen että sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Sijoittamalla autosuojat ja varastot erillisiin piharakennuksiin on pyritty luomaan suojaisampia yksityispihoja ja puoliyksityisiä vyöhykkeitä sisääntulopihoille. Toiminnallisuus: liikkuminen, palvelut, virkistys, työpaikat Vappulanmetsän rakentaminen mahdollistaa Nastolan kasvamisen ja tukee näin nykyisten ja tulevien asukkaiden hyvinvointia turvaamalla palveluiden järjestämisen. Asemakaavalla tuetaan palveluiden säilymistä elinvoimaisina tulevan kysynnän lisäyksen ansiosta. Julkisiin palveluihin asemakaavaratkaisulla on kysyntää lisäävä vaikutus. Erstan ala-asteen koulu sijaitsee lähellä, noin 1,5 km etäisyydellä kaava-alueesta. Yläaste on Kirkonkylässä. Villähteellä on kaksi päiväkotia: Erstan päiväkotiin on matkaa n.1,5 km ja Villähteen päiväkotiin n.3 km. Lähin alakoulu on Erstan koulu, jonka oppilasmääräennuste on kasvava: Vuoteen 2018 mennessä on ennustettu nykyisen 211 oppilaan oppilasmäärään kasvavan 280 oppilaaseen. Kaava-alueen rakentuminen lisää entisestään koulujen ja päiväkotien tilantarvetta. 30

31 Ympäröivien alueiden palvelurakenne on riittävä eikä uudelle kaava-alueelle ole tarvetta osoittaa korttelivarauksia julkisia tai kaupallisia palveluita varten. Julkisten palveluiden lisätilantarve on toteutettavissa nykyisten rakennusten yhteyteen. Perheasumisen kannalta tärkeimpiä alueen toiminnallisuuteen liittyviä seikkoja ovat hyvät lähiliikuntapaikat sekä eri kohteiden saavutettavuus ja hyvät kevyen liikenteen reitit. Kevyen liikenteen reitit on huomioitu kaavassa siten, että Eerikintien leikkikenttä on hyvin saavutettavissa. Vappulantien turvallisuuteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota liikenteen lisääntyessä. Vappulantiellä ei ole kevyen liikenteen väylää. Kaava-aluetta toteutettaessa rakennetaan Vappulantielle kevyen liikenteen väylä Eerikintien risteykseen saakka. Virkistäytymisen mahdollisuuksiin asemakaava vaikuttaa positiivisesti luomalla uusia ulkoilureittejä ja mahdollistamalla Loistopolun jatkumisen Nastolasta kunnan rajan yli Lahden Karistoon. Suurin osa tonteista sijoittuu viheralueiden viereen. Asemakaavalla ei ole suoraa vaikutusta työpaikkoihin. Koettu ympäristö, viihtyisyys Viihtyisyyteen vaikuttaa alueen ilme ja laatu. Rakentamisen laatua ohjataan rakentamistapaohjeilla, jotka antavat ohjeita myös pihojen ja lähiympäristön rakentamiselle. Rakentamistapaohjeissa pyritään korkeaan laatutasoon. Ohjeet voidaan uudella, kunnan omistamalla alueelle osoittaa sitoviksi tontin luovutuksen yhteydessä. Ympäröivien ja tulevien alueiden luonnonläheisyys Luonnon monimuotoisuuden säilymisedellytykset on pyritty asemakaavaratkaisulla turvaamaan osoittamalla virkistysalueita sekä myös säilytettävää kasvillisuutta tonttialueilla. Turvallisuus, rauhallisuus, siisteys Asemakaavaratkaisu perustuu uudella alueella tiiviiseen ja matalaan rakentamiseen, mikä yleensä koetaan turvalliseksi asuinympäristöksi. Alue on sijaintinsa puolesta rauhallinen. Tiiviin alueen siisteys on kiinni piha-alueiden hoidosta. Asemakaavan toteuttaminen lisää hetkellisesti alueen rauhattomuutta (liikenne, melu, pöly yms.) rakentamisvaiheessa. Rauhattomuuden lisääntyminen on tilapäistä ja tulee tasaantumaan rakentamisvaiheen päätyttyä. Alue tulee todennäköisesti rakentumaan kokonaisuudessaan melko lyhyellä aikavälillä. Alueen asukasmäärä ei ole siinä määrin merkittävä, että se muuttaisi oleellisesti Vappulan aluekokonaisuuden turvallisuutta, rauhallisuutta tai sosiaalista luonnetta. Terveys: melu, radon, ilman laatu Asemakaava-alueella eivät melun ohjearvot nykyisillä liikennemäärillä ylity eikä asemakaavaratkaisulla osoiteta alueelle toimintoja, jotka aiheuttavat melua. Valtatien läheisyyden vuoksi alue ei kuitenkaan ole hiljainen. Sen vuoksi osoitetaan asemakaavassa korttelin 201 eteläpuolen tonteille rakennusoikeutta piharakennuksia varten tonttien eteläosaan suojaamaan piha-aluetta melulta. Kaava-alue on korkean radonpitoisuuden aluetta. Asemakaavamääräyksissä ja rakennustapaohjeissa määrätään suojaamaan rakennukset radonsäteilyltä Ilman laatuun vaikuttaa ajoittain Kujalan kaatopaikka-alueelta kulkeutuva haju. 31

32 5.5 Ympäristön häiriötekijät Asemakaava-alueella häiritsee tieliikenteen melu. Ohjearvot eivät kuitenkaan ylity. Melu on huomioitu siten, että rakennusten sijoittelulla muodostetaan suojaisia piha-alueita. Jonkin verran saattaa olla haittaa Kujalan kaatopaikalta tulevasta hajusta. 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 32

33 5.7 Nimistö Uuden asuinalueen nimeksi on annettu Vappulanmetsä. Katunimistö jatkaa alueelle tyypillistä nimistöä. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat o o o Asemakaavan uudesta alueesta on tehty havainnekuva, jossa esitetään rakennusten ohjeellinen sijoittuminen. Alueelle on laadittu asemakaavan yhteydessä hyväksyttävät rakennustapaohjeet. Alueelle on laadittu kaavan yhteydessä katuja, vesihuollon verkostoja ja hulevesien käsittelyä koskeva yleissuunnitelma, joka ohjaa katuverkon tarkempaa toteutussuunnittelua. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Alueen toteutus on mahdollista heti, kun asemakaavan muutos on lainvoimainen. Toteuttamisesta vastaa Nastolan kunta. Kaava-alueen toteuttamisen aloittaminen on suunniteltu aloitettavan vuonna Alueelle toteutetaan ensin kunnallistekniikka ja katuverkosto. Osa tonteista on yksityisessä omistuksessa, joten myös maanomistustilanne vaikuttaa alueen toteutumiseen. 6.3 Toteutuksen seuranta Asemakaavan laajennuksen ja muutoksen toteutumista seurataan yhteistyössä Nastolan kunnan teknisten palveluiden ja Lahden seudun rakennusvalvonnan kanssa. 33

34 Asemakaavan muutos on laadittu Nastolan kunnan kaavoituksessa. Nastolassa 30. päivänä tammikuuta NASTOLAN KUNTA Kaavoitus Katri Kuivalainen kaavoitusarkkitehti 34

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos LIITE 3 Nastolan kunta Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

Hähniemi V098 Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos

Hähniemi V098 Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos Liite yleiskaavoittajan päätös 5.3.2015 2 Nastolan kunta Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin Arkyhtymä Oy Lahti Nastolan kunta Luonnosvaiheen

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kuljun asemakaava ja asemakaavan muutos, Kiimakallion eteläosan laajennus, kaava n:ro 10045

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 316 TONTIT 1 4 JA 6-9 P24387 1.12.2014 Kaavan

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

TUOMISENALUE, VIKINKAARI

TUOMISENALUE, VIKINKAARI ORIMATTILAN KAUPUNKI TUOMISENALUE VIKINKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI 164 TUOMISENALUE, VIKINKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.3.2012

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 KOKEMÄEN KAUPUNKI EHDOTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 25.4.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta).

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot