ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS"

Transkriptio

1 ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajentaminen koskee tiloja RN:ot: 7:217, 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 ja 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita sekä niihin rajoittuvia lähivirkistys-, maa- ja metsätalous-, vesi- ja katualueita. Kumoaminen koskee maa- ja metsätalousaluetta Kiimingintien varrella. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat korttelit , korttelin 4031 tontti 3, korttelit , sekä niihin liittyvät virkistys-, vesi-, katu- ja erityisalueet. HAUKIPUTAAN KUNTA Mäkelininkatu 17 A OULU Puhelin Telefax Vireilletuloilmoitus v kaavoituskatsauksessa ja OAS:in nähtävilläolon yhteydessä marraskuussa Hyväksytty kunnanhallituksessa. 20 Hyväksytty kunnanvaltuustossa Työnumero 21932Y

2 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUSTIEDOT... 4 Kaava-alueen sijainti TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista... 6 Alueen yleiskuvaus... 6 Maaperä, pohjavesiolosuhteet ja rakennettavuus... 6 Luonnonympäristö ja maisema... 7 Rakennettu ympäristö, palvelut... 9 Muinaisjäännökset... 9 Liikenne ja tieyhteydet...10 Liikenteen aiheuttamat meluhaitat...10 Tekniset verkostot...11 Maanomistus Suunnittelutilanne...12 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava...12 Yleiskaavat...12 Asemakaava...13 Rakennusjärjestys ja pohjakartta ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet...15 Kunnan tavoitteet...15 OSAO:n tavoitteet...15 Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset...17 Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne ja lähtöajatus...18 Mitoitus...18 Asemakaavan kumoaminen...19 Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen Aluevaraukset...19 Korttelialueet...20 Virkistysalueet ja suojaviheralue...20 Ajoneuvoliikenne, kevyt liikenne ja reitit...21 Kunnallistekniikka ja kuivatus Kaavan vaikutukset...21 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen sekä tekniseen huoltoon...21 Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja maisemaan...22 Vaikutukset turvallisuuteen, terveyteen, ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin, ym. sosiaaliset vaikutukset...22 Muut vaikutukset, kuten vaikutukset kunnan ja julkisyhteisöjen talouteen Ympäristön häiriötekijät

3 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta...25 Valokuvat, ellei muuta mainita AIRIX Ympäristö Oy/ Kristiina Strömmer Viistoilmakuvat Haukiputaan kunta ja Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikkö (OSAO) Viistoilmakuva sivulla 7 Pentti Kela Tämä asemakaavan selostus liittyy päivättyyn asemakaavakarttaan, johon on tehty ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen vähäisiä tarkennuksia (korttelin 4079 rakennusalan rajan siirto n m länteen, 65 metrin etäisyydelle valtatien keskilinjasta). Ote voimassa olevasta kaavasta on asemakaavakartan yhteydessä. LIITTEET 1. Asemakaavan seurantalomake LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄH- DEMATERIAALISTA - Asemakylän Liittotien asemakaavan muutos ja laajennus Luontoarvot, tarkistus. AIRIX Ympäristö Asemakylän Liittotien asemakaava-alueen rakennettavuusselvitys. Geopudas Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Luonnosvaiheen vastineet - Ehdotusvaiheen vastineet 3

4 1 PERUSTIEDOT Kaava-alueen sijainti Asemakaava-alue sijaitsee Asemakylällä reilun 4 km ajomatkan päässä Haukiputaan Kirkonkylän keskustasta. Aluetta rajaavat pohjoisessa Kiimingintie, idässä Valtatie 4 (E 75) ja lännessä rautatie. VT4 Haukiputaan Kirkonkylän keskustaan n. 4 km Kiimingintie Oulun keskustaan n. 25 km Asemakaava-alueen sijainti Haukiputaan opaskartalla esitettynä Jokelantie 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Haukiputaan kunnanhallituksen päätös kaavoitustyön aloittamisesta on tehty Kesällä 2006 kunnassa on laadittu kaavarunkoluonnoksia alueesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä ja päivitettynä Vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2006 kaavoituskatsauksessa ja OAS:in nähtävilläolon yhteydessä marraskuussa Kunta ja AIRIX Ympäristö Oy sopivat alueen asemakaavoituksen konsulttityöstä Alun perin ajatuksena oli ammattiopiston siirtyminen Haukiputaan Ukonkaivoksen alueelta vapautuneisiin teollisuus ja toimistotiloihin, jolloin ammattiopiston alue olisi vapautunut esimerkiksi asuinrakentamiseen. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK) ja Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikkö selvittelivät pitkään tätä mahdollisuutta, eikä kaavoitusta voitu aloittaa tulevan maankäytön epävarmuuden takia. Vuoden 2008 lopussa OSEKK teki päätöksen ammattiopiston uudisrakentamisesta nykyisellä paikallaan. Asemakaavaluonnosta alettiin laatia alueidenkäytön tavoitteiden tarkennuttua: ammattiopiston toiminta tulee jatkumaan alueella. Opiston kaikki rakennukset tultaisiin uusimaan vaiheittain vuoteen 2015 mennessä samalla kun opiston toiminta jatkuisi keskeytyksettä. 4

5 Alueella olevan Kaakkurinlammen ja Kaakkurinkankaan ympäristöistä tehtiin konsultin toimesta lokamarraskuussa 2008 luontoselvitys, jossa arvioitiin alustavasti myös rakentamisen vaikutuksia. Päivitetty OAS ja vireilletuloilmoitus olivat uudestaan nähtävillä OSEKK teki käyttösuunnitelmavaihtoehtoja toimintojen sijoittumisesta vuoden 2009 alkupuoliskolla. Kaavaluonnosvaihtoehtojen nähtävillä olo (VE1 ja VE2). Rakennusmassojen sijoittelussa ja korttelialueiden rajauksissa oli eroavaisuuksia. Alueen perusrakenne ja käyttötarkoitukset olivat vaihtoehdoissa yhtenevät. Vuoden 2010 alussa tutkittiin palvelukotiyksikön sijoittamista alueelle, mikä nousi uudeksi suunnittelutavoitteeksi. Kaava-alueen nimi muutettiin muotoon Asemakylä Kaakkurinkangas. Kunnan ja OSEKK:n välillä on tehty aiesopimus tilusvaihdosta, joka tapahtuisi kaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen, sekä alueen pintavesien johtamisesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta. Kunnanhallitus on hyväksynyt sopimuksen Kaavaehdotus asetettiin kunnanhallituksen päätöksellä julkisesti nähtävillä (MRL 65 ja MRA 27 ) Ehdotuksen nähtäville asettamisen jälkeen kaavakartalle lisättiin yksi erillispientalon rakennuspaikka kortteliin 4031 ja kaavaehdotus asetettiin välittömästi uudestaan nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtävilläolon jälkeen tehtiin vähäisiä tarkennuksia (korttelin 4079 rakennusalan rajan siirto n m länteen, 65 metrin etäisyydelle valtatien keskilinjasta). 2.2 Asemakaava Asemakaava lisää valtatien 4 liikenteeseen tukeutuvaa yritystonttitarjontaa suunnittelualueelle. Rakentamaton ja kaavoittamaton alue, sekä liikenteellinen sijaintietu VT4:n ja Kiimingintien varrella antavat hyvän lähtökohdan alueen kehittämiseen. Asemakaava käsittää 11 uutta toimitilarakennusten tonttia ja kaksi palvelurakennusten tonttia, opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen, kaksi asuinrakennuksille varattua tonttia, sekä 7 uutta sekä 5 kaavamuutosalueella sijaitsevaa olevaa teollisuusrakennusten tonttia, joilla ympäristö aiheuttaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueella toimivan ammattiopiston uudis- ja täydennysrakentaminen kehittämissuunnitelmien mukaisesti vaatii asemakaavan muuttamista tehokkaammaksi. Kyseistä tonttia kasvatetaan kunnan omistamalle maalle, jotka ovat osittain jo olleet ammattiopiston käytössä. Alueen eteläosaan kaavoitetaan asuinpientalojen korttelialue uusille opiston asunnoille. Kiimingintien varteen on kaavoitettu palvelurakentamisen korttelialue, jolle saa rakentaa palveluasuntoja. Tontit on tarkoitettu mm. vanhusten, mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten palvelukodeille. Rakentamista ei ole sijoitettu Kaakkurilammen ja Kaakkurinkankaan luonnonympäristöjen välittömään läheisyyteen vaan alueet jäävät teollisuutta ja ammattiopiston aluetta erottavaksi lähivirkistysalueiksi. Alueen luontoarvot on tarkistettu kaavatyön yhteydessä ja osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet. Kaakkurilammen alueelle on osoitettu ulkoilureitti olevan hiekkatien kohdalle. Asemakyläntien (entinen Liittotie) katualuetta on levennetty vastaamaan toteutunutta tilannetta avoojineen ja jotta sen yhteyteen voitaisiin toteuttaa uusi kevytliikenteen väylä. Pieni osa asemakaavan maa- ja metsätalousaluetta (M) on kumottu Kiimingintien varrelta, jotta mahdollistetaan liikennealueen myöhempi levittäminen ja kevyenliikenteen reitin mahtuminen liikennealueelle. Kaakkurinkankaantie on kokonaan uusi kaavatie. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kunta päättää asemakaavan muutoksen ja laajennuksen toteuttamisesta. Rakentamisen seuranta tapahtuu mm. rakennuslupien ja rakentamiseen liittyvien katselmusten yhteydessä. Teollisuus- ja toimitilatontit rakentuvat tonttien kysynnän mukaan. Ammattiopiston kaikki rakennukset on tarkoitus uusia vaiheittain vuoteen 2015 mennessä. Hankkeesta on laadittu kaksivaiheinen kehittämissuunnitelma asemapiirroksineen. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa kevään 2010 kuluessa. Ensimmäistä palvelukotia (kooltaan noin 1300k-m2) aletaan rakentaa mahdollisuuksien mukaan vuoden 2010 kuluessa. 5

6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualueella sijaitsee Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikön (OSAO) alue, johon liittyy myöhemmin muualle siirrettävä ajoharjoittelurata. Veistotiellä on myös teollisuutta. Kaakkurilampi ja sitä ympäröivä räme sijaitsevat keskellä suunnittelualuetta heti OSAO:n alueen pohjoispuolella. Kaakkurinkangas on rahkaräme teollisuushallien pohjoispuolella. Suunnittelualueen pohjois- ja itäosat ovat pääosin metsäisiä. Maaperä, pohjavesiolosuhteet ja rakennettavuus Alueesta laadittiin rakennettavuuskartta selostuksineen kaavasuunnittelun tueksi (Geopudas Oy 2009). Rakennettavuus on Kaakkurilammen lähiympäristöä lukuun ottamatta koko alueella hyvä, mutta viemärin rakentamisessa on varauduttava louhintaan siellä missä kallio on alle 2 m syvyydessä. Pohjoisosan moreenialueen pinnassa on alle 0,5 m kivistä hiekkaa, kallio on yli 2 m syvyydessä. perustamistapana maanvarainen perustaminen ilman pohjanvahvistuksia. Tämän eteläpuolella kallio tulee alle 2 m etäisyydelle maanpinnasta, kallion päällä on routivaa silttimoreenia ja alle 0,5 m kivistä hiekkaa. Alueen pohjoisosassa on kaiveltua aluetta, maakasoja ja pienellä alueella kaatopaikkaromua. Maaperässä ei ole havaittu öljyä tai myrkkyjä. Alue ei ole hyödynnettävää pohjavesialuetta. Kaivelluilla alueilla pohjavesi on paikoittain pinnassa.. Rakennettavuuskartta (Geopudas 2009) 6

7 Luonnonympäristö ja maisema Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura alueita, luonnonsuojeluohjelmien kohteita eikä muita tiedossa olevia valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita kohteita. Haukiputaan Kirkonkylän yleiskaavan mukaan alueella on metsälain mukaista erityisen tärkeää elinympäristöä. Kaavatyöhön liittyen FM biologi Sanna Tolonen tarkisti maastokäynnillä asemakaava-alueella sijaitsevien luonnontilaisen kaltaisten Kaakkurinlammen ja Kaakkurinkankaan vähäpuustoisen rahkarämeen tilan ja arvioi alustavasti rakentamisen vaikutuksia (Asemakylän Liittotien asemakaavan muutos ja laajennus. Luontoarvot, tarkistus. AIRIX Ympäristö 2008). Alueelta oli käytettävissä ortokuvat ja viistoilmakuvia vuodelta 2006 ( Pentti Kela). Maisemarakenteen muodostaa Kaakkurinkankaan selänne, joka laskee lounaispuolella olevalle suopainanteelle, kohoaa jälleen ammattiopiston/teollisuushallien alueella, josta laskee edelleen Kiiminkijoen rantaan. Kiiminkijoki ei matalan veden aikaan juurikaan näy suunnittelualueelle rantapenkereestä ja puustosta johtuen. Jokea lähinnä olevasta OSAO:n koulurakennuksesta alkaa olla näkymä veteen n. kolmannen kerroksen korkeudelta. Asemakyläntieltä suunnittelualueen ulkopuolelta on näkymät vesistöön, ja ranta on kunnostettu puistomaiseksi kevyen liikenteen alikulun rakentamiseen liittyen. Maisemallisina häiriötekijöinä voidaan mainita ajo- ja lastausharjoittelualue nelostien varressa ja alueet, joilta on otettu, kaiveltu ja kasattu maata (katso maaperäkartta). Maisemallisena maamerkkinä toimivat porttimainen Kiimingintien ylikulkusilta ja linkkimasto. Positiivisina maisematekijöinä voidaan pitää joen läheisyyttä, Kaakkurilampea ja alueen metsäisyyttä. Ortokuvat alueen pohjois- ja eteläosasta. 7

8 Luontoselvityksen mukaan Kaakkurinlampi on osittain luonnontilaisen kaltainen ja erämainen. Ihmisen jättämiä jälkiä ei voida kuitenkaan pitää vähäisinä. Alue on rajatapaus, mitä tulee siihen täyttääkö se metsälain kriteerit. Maaperäselvityksen mukaan lampi on alle metrin syvyinen ja kalliopohjainen. Kaakkurinkankaan räme on luonnontilainen ja täyttänee edelleen kriteerit ollakseen metsälain mukainen. Ympäristön metsiä on harvennettu ja ympäristön painannealueilla on ajouria suon vieressä. Alueelle tehtiin vielä tarkastus- ja valokuvauskäynti (biologi Aija Degerman). Maastokäynti Kaakkurinkankaalla, taustalla suoaluetta Kaakkurilammen puisto ja ammattiopiston alue. Viistoilmakuva ( Pentti Kela). Rämeen ja lammen ympäristöön sijoittuva rakentaminen voi vaikuttaa kohteiden vesitalouteen ja lammen veden laatuun. Vaikutuksia voidaan lieventää ohjaamalla tälläkin hetkellä lampi- ja suokohteisiin valuvat vedet edelleen (mahdollisesti puhdistettuina) alueelle ja jättämällä rämeen ympärille selkeä suojavyöhyke. Ammattikoulun alueen kuivatus on puutteellinen. Alueen pohjois- ja itäosien metsämaastoa on voimakkaasti muokattu maata kaivamalla ja ajouria tekemällä. Kaivuualueita on käytetty mm. maan ottamiseen ja työkoneiden harjoitteluun ja jäljet näkyvät sen mukaisesti metsämaisemassa. 8

9 Metsää, ajouria ja ajoharjoittelualuetta. Muinaisjäännökset Pohjois-Pohjanmaan museo on tehnyt Museoviraston edellyttämän arkeologisen tarkastuksen suunnittelualueella kesäkuussa Alueelta ei löytynyt muinaisjäännöksiä.. Rakennettu ympäristö, palvelut Ammattiopiston alue on rakennettu pääosin luvulla. Rakennuksiin ja opistoalueeseen kohdistuu voimakas uudistamisen tarve ja alueen uutta rakentumista on suunniteltu samanaikaisesti asemakaavan laatimisen kanssa. Opistoalueen lähettyvillä Veistotien varressa on kaksi rakennettua teollisuustonttia. Suunnittelualueen kaakkoislaidalla sijaitsee telemasto. Suunnittelualueelle ei sijoitu kulttuurihistoriallisia kohteita. Alueella ei ole palveluita. Kuvia opistoalueen rakennuksista ja koulutushalleista. Alhaalla oikealla käytöstä pois jäänyt purettava asuinrakennus. 9

10 Liikenne ja tieyhteydet Suunnittelualue sijaitsee Valtatie 4:n ja Kiimingintien risteysalueen lounaisneljänneksessä. Risteysalueella on VT 4:n Haukiputaan pohjoisen suunnan eritasoliittymä. Kokoojatienä toimii Asemakyläntie, (ent. Liittotie) jolle on liittymä Kiimingintieltä. Asemakyläntie jatkuu Kiiminkijoen suuntaisesti valtatien ali ja liittyy idempänä takaisin Kiimingintiehen. Ammattiopistolle on linja-autoyhteys. Suunnittelualue Valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteiden keskimääräinen ajoneuvoliikenne Haukiputaan alueella (ajon./vrk). Lähde: Oulun Tiepiirin liikennemääräkartta 2008 Valtatien ja Kiimingintien liittymä. Suunnittelualue on liittymän vasemmassa neljänneksessä. Haukiputaan kunta. Suunnittelualue rajautuu lännessä rata-alueeseen. Oulu-Laurila rataosalla liikennöi tällä hetkellä säännöllisesti 12 henkilöjunaa ja 16 tavarajunaa. Vuosittainen kuormitus on ollut 7. miljoonaa bruttotonnia. Rata kuuluu tavaraliikenteen 250 kn akselipainon tavoiterataverkkoon. Rataosa on sähköistetty, mutta kiskotus on elinkaarensa päässä. Perusparannuksen toteuttamisajankohta riippuu radanpitoon myönnettävästä rahoituksesta. Lisäksi tulee varautua mahdollisen kaksoisraiteen rakentamiseen Oulusta pohjoiseen suuntautuvalla radalla. Tämä on osa Ratahallinnon pitkän tähtäimen strategiaa radan välityskyvyn parantamiseksi. Pohjois-Ruotsin ja Suomen kaivoshankkeilla saattaa olla vaikutusta Oulu-Laurila radan korjaushankkeeseen. Liikenteen aiheuttamat meluhaitat Tiehallinto on arvioinut Kiimingintien ja Valtatie 4:n teoreettiset melualueet (55 dba) vuodelle 2030 oletettuun liikenteen kasvuun perustuen. Laskennalliset, teoreettiset melualueet ulottuvat 50 metrin etäisyydelle Kiimingintien keskilinjasta ja 210 metrin etäisyydelle Valtatie 4:n keskilinjasta. Alueelta ei ole olemassa maastomallia eikä laskelmissa näin ollen ole huomioitu maaston muotoja. Todellinen tilanne vuonna 2030 riippuu myös uusien toimintojen aiheuttamista liikennemäärämuutoksista, nopeusrajoituksista ja rakenteellisista ratkaisuista. 10

11 Teoreettisen melualueen laskentaperusteet Kyseessä on Tiehallinnon laskema teoreettinen melualue, jota laskettaessa käytetään seuraavanlaista teoreettista ympäristöä: - tie on suora ja äärettömän pitkä - tiepenkereen korkeus on yksi metri - maasto on avoin ja tasainen - maaston pinta on pehmeä - laskentapisteen korkeus on kaksi metriä Jos ympäristö poikkeaa laskennassa käytetystä tilanteesta, niin myös melualueen leveys poikkeaa teoreettisen ympäristön mukaisesti lasketusta leveydestä. Laskennallinen tieliikenteen melualue kaavaluonnoskartalla esitettynä. Rautatien teoreettisia melualuetietoja ei ole saatu RHK:lta (nyk. Liikennevirasto). Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen kaivoshankkeilla saattaa olla vaikutusta Oulu-Laurila ratajakson melu- ja tärinävaikutuksiin. Radan toisella puolella on olevaa asutusta suhteellisen lähellä, joten tätä aluetta koskevaa kokemusperäistä tietoa nykyisistä melu- ja tärinävaikutuksista olisi asukkailta saatavissa. Haukiputaan eteläosan Kellon silttisellä moreeniselänteellä rataliikenteen tärinävaikutusten (heilahdusnopeuden taajuuspainotettu tehollisarvo yli 0,30 mm/s) v on laskettu maaperän laadusta riippuen ulottuvan yksikerroksisilla rakennuksilla n metrin etäisyydelle raiteesta ja kaksikerroksisilla aina 235 m saakka, mikä tulee ottaa huomioon rakennesuunnittelussa. Kellon alueella rataliikenteen meluvaikutukset v ulottuvat 55 dba päivämelun osalta noin metrin etäisyydelle radasta. Yömelun (klo 22-07) ohjearvo uusille asuinalueille ja hoitolaitoksille on huomattavasti alhaisempi, 45 dba. Kellon alueella tämän rajan on arvioitu v olevan n metrin etäisyydellä radasta. Tästä päätellen alueelle rakennettavien asuintilojen rakenteiden ja rakennusosien ilmanvaihtoventtiileineen tulee olla ääneneristävyydeltään tavanomaista parempia. Tekniset verkostot Asemakaavan muutosalue on viemäriverkon piirissä. Alueen kuivatus on puutteellinen. Asemakyläntien varrella on oleva sähkömuuntaja, josta kulkee sähkölinja Kiimingintien linjalle. Kaavaalue kuivatetaan Kiiminkijoen suuntaan ja pohjoisosa kuivatetaan Kaakkurilammen suuntaan. Maanomistus Kunta omistaa suunnittelualueesta valtaosan, noin 30 ha. Ammattiopiston alue, hieman alle 13 ha, on Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (OSEKK) omistuksessa. 11

12 Kunnan omistamat maa-alueet punaisella värillä korostettuina 3.2 Suunnittelutilanne Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu Maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalue. Suunnittelualueen länsipuolella on pääradan ja liikennepaikan merkintä. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavakartasta Yleiskaavat Oulun seudun yleiskaava 2020 on vahvistettu ja laajennus on vahvistettu Yhteisessä yleiskaavassa suunnittelualueen pohjoisosa Kiimingintien eteläpuolella on osoitettu työpaikkaalueeksi (TP). Pieni teollisuus- ja varastoalue (T) on osoitettu radan varteen. Ammattiopiston kohta on osoitettu asuntoalueeksi (A) ja muu osa suunnittelualueesta maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Oulun seudun yleiskaavassa suunnittelualue sisältyy koillisosaa lukuun ottamatta arvokkaaseen vesistöalueeseen (Natura-alueisiin kuuluvan Kiiminkijoen valuma-aluetta), jonka käytön suunnittelussa ja alueella tehtävissä toimenpiteissä on otettava huomioon vesiensuojelu ja maakamaran suojelu sellaista eroosiota vastaan, joka vaikuttaa pintavesiin. Ote Oulun seudun yleiskaavasta

13 Haukiputaan Kirkonkylän osayleiskaava 2020 on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna Siinä suunnittelualueen pohjoisosa on osoitettu asemakaavoitettavaksi alueeksi. Yleiskaava on lainvoimainen ja korvaa tällä alueella seudun yhteisen yleiskaavan. OSAO:n alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Asemakyläntien länsipuolelle on osoitettu teollisuusalue, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY) ja alue, joka voi olla tarkoitettu joko pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi tai palvelujen ja hallinnon alueeksi (AP-2 / P). Suunnittelualueen pohjoislaidalla on työpaikka-alue (TP) ja valtatien varressa varastoalue (TV). Kaakkurinlammen ja Kaakkurinkankaan ympäristöt ovat osoitettu säilytettäviksi alueiksi, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MY/s). Näihin alueisiin kohdistuu lisäksi luo-1- suojelumerkintä. Lisäksi alueelle kohdistuu yhdyskuntateknisen huollon aluemerkintä maston kohdalla (ET). Ote Kirkonkylän osayleiskaavasta 2020 Muu osa suunnittelualueesta on merkitty lähivirkistys-, vesi- tai maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. VT 4:lle, Kiimingintielle ja junaradalle on merkitty teoreettisiin laskelmiin perustuvat likimääräiset 55 dba:n päivämelualueet tavoitevuodelle Asemakaava Osalla suunnittelualueesta on voimassa vuosina 1984, 1999 ja 2001 vahvistetut rakennus- ja asemakaavat. Niissä Oulun seudun ammattiopiston alue on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta ja muu kaavoitettu alue lähinnä maa- ja metsätalousaluetta sekä lähivirkistysaluetta. Alueen lounaisosassa radan varressa on teollisuustontteja. Ote voimassa olevasta asemakaavasta on selostuksen liitteenä. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Rakennusjärjestys ja pohjakartta Haukiputaan kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen, joka on tullut voimaan Asemakaavan pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen N:o 1284 mukainen ja vastaa olosuhteita Karttaa on pidetty ajan tasalla Haukiputaan kunnan toimesta. 13

14 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kunnassa on tarve uudelle teollisuus- ja yritysalueelle, sillä Kirkonkylällä tai Annalankankaalla ei ole enää tarjota rakentamattomia tontteja. Asemakylä kiinnostaa erittäin hyvien liikenneyhteyksien ja näkyvän paikan vuoksi. Myös ammattiopiston alueen uudisrakentaminen vaatii kaavan muuttamista. Palvelukodin sijoittaminen kaava-alueelle tuli tutkittavaksi ehdotusvaiheessa. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Haukiputaan kunnanhallituksen päätös kaavoitustyön aloittamisesta on tehty Suunnitteluvaiheita on selostettu tarkemmin kohdassa 2.1 kaavaprosessin vaiheet. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Maankäyttö- ja rakennuslain 62 mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua, kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat: Alueen ja lähiympäristön maanomistajat, asukkaat ja työntekijät Viranomaiset: Haukiputaan kunta (maankäyttö-, ympäristö-, valvonta-, sivistys- ja rakennustoimi sekä perusturvapalvelut) Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, nyk. ELY-keskus, luonnonvarat ja alueidenkäyttö Pohjois-Pohjanmaan liitto Tiehallinto, nyk. ELY-keskus, liikenne ja infra Ratahallintokeskus (RHK), nyk. Liikennevirasto Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Pohjois-Pohjanmaan Museo Yritykset, yhteisöt ja muut alueen toimijat, sekä teknisestä huollosta vastaavat tahot, kuten: Haukiputaan Kehitys Oy Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK) ja Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikkö (OSAO) Veistotien varren olevat yritykset; Wegera Oy ja Martinniemi Timber Oy Haukiputaan Asemakylän kyläyhdistys ry Haukiputaan luonnonsuojeluyhdistys ry Haukipudas-seura ry Koskilinjat Oy Oulun Energia Haukiputaan Sähköosuuskunta DNA Oy Sonera Oyj Haukiputaan Vesi Kunnan aiemmin laatima osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syyskuussa Kaavoituksesta tiedotettiin tuolloin myös kunnan kaavoituskatsauksessa. Asemakylän Liittotien kaavoitus tuli uudestaan vireille ja vanhan pohjalta tehty uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä marraskuussa Suunnitteluvaiheita on selostettu tarkemmin kohdassa 2.1 kaavaprosessin vaiheet. 14

15 4.4 Asemakaavan tavoitteet Kunnan tavoitteet Kunnan tavoitteena on liikenteeseen tukeutuvan yritystonttitarjonnan lisääminen suunnittelualueelle. Toisena erityisenä tavoitteena on vastata asemakaavoituksella OSAO:n alueen ja sen toiminnan kehittämistarpeisiin. Alun perin ajatuksena ja tavoitteena oli siirtää ammattiopisto Haukiputaan Ukonkaivoksen alueelta vapautuneisiin teollisuus ja toimistotiloihin, jolloin ammattiopiston alue olisi vapautunut asuinrakentamiseen. OSAO:n tavoitteet Ammattiopiston kaikki rakennukset on tarkoitus uusia vaiheittain vuoteen 2015 mennessä. OSAO:n tavoitteena on, että asemakaava mahdollistaisi alueen vaiheittaisen toteuttamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan ja joiden tarkistus on tullut voimaan Valtakunnallisissa tavoitteissa esitetään mm. alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia sekä velvoitteita. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tässä kaavatyössä huomioidaan erityisesti seuraavat: Toimiva aluerakenne Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen OSAO:n alueen tulevaisuus ja sen toiminnan kehittäminen tulivat mietittäviksi kaavaprosessin aikana. Kaavaprosessin aikana harkittiin välillä myös OSAOn toiminnan lakkauttamista Asemakylän alueella ja muualle sijoittamista. Kaavatyön kanssa yhtäaikaisesti ja yhteistyössä tehtiin OSAO:n alueen kehittämissuunnittelutyötä ja alueesta on laadittu vaiheittainen kehittämissuunnitelma asemapiirroksineen. Arvokkaan luonnonympäristön säilyttämistä ja liikennemelun haittavaikutuksia koskevia tavoitteita tarkennettiin selvitystyön yhteydessä. 15

16 OSAO:n alueesta tehtyjä havainnollistuksia (luonnos). Ylhäällä 1. toteutusvaihe ja alhaalla lopputilanne Kuvat Arkkitehtitoimisto Kari Huotari Oy ja Arkkitehtitoimisto Aki Korhonen Oy Kunta on etsinyt asemakaava-alueelta paikkaa palvelukodille. Asemakyläntien aluetta pidettiin sijainniltaan hyvänä ja palvelukodin rakennuspaikan sijoittamista sinne alettiin tutkia uutena tavoitteena ehdotusvaiheessa. Alue oli asemakaavan luonnoksessa osoitettu pienyritys- ja asuinalueeksi lähinnä maansiirto- ja kuljetusalan yrittäjiä varten. Oulun seudun ammattiopiston energiakaivohankkeella halutaan hyödyntää ammattiopiston ajoharjoitteluradan eteläpuolista aluetta kallioporauksin tapahtuvaan maalämmön käyttöön. Alue muutettiin ehdotusvaiheessa lähivirkistysalueesta suojaviheralueeksi, jota saa käyttää maalämpöenergian hyödyntämiseen. Ulkoilureitti voisi edelleen kulkea alueen läpi. 16

17 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi Kesällä 2006 kunnassa laadittiin seuraavat kaavarunkoluonnokset alueesta. Kaavarungot perustuivat OSEKKin tuon hetkiseen ajatukseen siirtää ammattiopetus Haukiputaan Ukonkaivoksen alueelle, vapautuneisiin teollisuus ja toimistotiloihin, jolloin ammattiopiston alue olisi vapautunut asuin- ja liikerakentamiseen (AL). Muu alue oli osoitettu teollisuustoiminnoille (T, TY) ja toimitiloille (KTY). Vaihtoehdot erosivat lähinnä uusien teiden suuntauksen osalta. Kaavarungot 1 ja 2 olivat lähes samanlaiset, niissä entisen ammattiopiston alueen pohjoispuolella oli pitkähkö pistotie, jonka eteläpuolelle oli osoitettu tuotannollista toimintaa ja pohjoispuolella toimitiloja. Kaavarungot 3-5 olivat myös keskenään lähes yhteneväisiä ja sisälsivät enemmän teollisuusaluetta, joka oli pilkottu pienemmiksi alueiksi sisäisen lenkkitien avulla. Tämän arvioitiin hankaloittavan tonttien muodostamista mahdollisille isommille yrityksille ja vähentävän kaavan joustavuutta. Kaavarunko 1 Suunnittelua lähdettiin kehittämään vaihtoehdoista 1 ja 2 koska ne eivät pilkkoneet teollisuusalueen laajennusta. Luonnosvaiheessa nähtävillä oli kaksi vaihtoehtoa, jotka poikkesivat toisistaan Asemakyläntien länsipuolisilta korttelialueiltaan ja valtatien varren rakennusalojen rajamerkinnöiltään. Rakennusalan rajamerkinnöillä haluttiin näyttää teollisuus- ja toimistorakennusten sijoittumisen vaihtoehtoja. Nk. autoilijatonteille Kiimingintien varrella oli haettu kaksi vaihtoehtoa, mutta Kaavarunko 3 suunnitelmista luovuttiin kun ehdotusvaiheessa ilmaantui tarve osoittaa kyseinen alue palvelukotirakentamisen korttelialueeksi. Muita osa-alueita koskevaa palautetta vaihtoehtojen välillä ei tullut. Lopullista ehdotusta lähdettiin työstämään luonnosvaihtoehdon 2 pohjalta. Luonnos VE 2 17

18 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja lähtöajatus Asemakaavan lähtökohtina ovat olleet kaavoittamaton alue liikenteellisen solmukohdan vaikutusalueella, ammattiopiston toiminta ja alueen luontoarvot. Kaavoituksen ensisijainen tarkoitus on ollut suunnitella ja mahdollistaa maankäyttö uudelle teollisuus- ja toimistorakentamiselle sekä OSAO:n ammattiopiston täydennysrakentamiselle. Ammattiopiston toiminnan säilyttäminen ja kehittymismahdollisuuksien turvaaminen kaava-alueella vaativat tiivistä ja hyvää maankäytön suunnittelua. Mitään rakentamista ei kuitenkaan voida sijoittaa arvokkaiden Kaakkurilammen ja Kaakkurinkankaan luonnonympäristöjen välittömään läheisyyteen. Nämä alueet onkin tarkoituksenmukaista osoittaa asemakaavassa lähivirkistyksen alueiksi. Asemakaavakartta pienennettynä Asemakaava lisää alueen rakennusoikeutta huomattavasti Kiimingintien ja VT4:n varsille ja muodostaa näyttävän yritystoiminnan alueen kunnan tavoitteiden mukaisesti. Väliin jää hyvin virkistysaluetta suojavyöhykkeeksi muuhun rakentamiseen. Ammattiopiston alue on mahdollista rakentaa kehittämissuunnitelmien mukaan uudeksi ja tiiviimmäksi kokonaisuudeksi, jonka oletetaan parantavan opistoalueen rakennettua ympäristöä. Asemakyläntien katualue levenee 16 metristä vähintään 25 metriin. Vaikutukset radan varren teollisuusrakentamiseen ovat vähäisemmät. Mitoitus Suunnittelualueen pinta-ala on noin 54 hehtaaria. Alue käsittää 11 uutta toimitilarakennusten tonttia ja 7 uutta sekä 5 kaavamuutosalueella sijaitsevaa olevaa teollisuusrakennusten tonttia, joilla ympäristö aiheuttaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Kaksi uutta tonttia Kiimingintien varresta on varattu palveluasumiselle. Näille tonteille on osoitettu yhteinen autopaikkojen alue ja tontit voidaan tarvittaessa myös yhdistää. Suurin tontti on ammattiopiston tontti. Sen asuntoloille on varattu pieni asuinpienta- 18

19 lotontti, joka on mitoitettu neljälle paritalolle. Olevaan pientaloalueeseen liittyen ehdotusvaiheessa lisättiin yksi AO-tontti kortteliin Toimitilarakentamisen tontit ovat pinta-alaltaan noin m m2. Teollisuustonttien koot vaihtelevat suurimman tontin ollessa kooltaan noin 1,4 ha. Kortteleissa 4075, 4027 ja 4028 on varattu tontteja myös perusyritystoiminnalle, koska koneyrittäjät ym. haluaisivat toteuttaa m2 teollisuushalleja. Ammattiopiston tonttiala on noin 9,8 ha eli noin 18 % suunnittelualueesta. Rakennustehokkuuksia on hieman nostettu Veistotien varren teollisuustonteilla voimassa olevaan kaavaan (TY, e=0,30) verrattuna. Tehokkuusluku on TY-, YO- ja KTY-tonteilla e=0,35, mikä jättää vielä riittävästi tilaa tonttien sisäisille pysäköinti- ja liikennealueille sekä istutuksille. Rakentaminen on mahdollista kahteen kerrokseen, mutta käytännössä TY-tontit ja luultavasti pääosa KTY-tonteista jäävät yksikerroksisiksi. Ammattiopiston asuntolatontilla tehokkuusluku on 0,25 (AP, II), erillispientalojen korttelialueella (AO, I u 2/3) e=0,20 ja palvelukotirakennuksille tarkoitetuilla tonteilla e=0,30. Viheralueita on noin 18 ha eli noin 33 % suunnittelualueesta. Puistomaan suuri osuus johtuu osin siitä, että voimassaolevan asemakaavan rakentamiseen kelpaamattomat suoperäiset alueet ja radanvarsi on osoitettu VL-alueeksi. Asemakaavan kumoaminen Kumoaminen koskee kaistaletta maa- ja metsätalousaluetta Kiimingintien varressa. Kumoamisella jätetään riittävästi tilaa kevytliikenteen väylän mahdolliselle toteuttamiselle tulevaisuudessa Asemakyläntieltä länteen Kiimingintien yhteyteen ilman, että laajennettavaa liikennealuetta otetaan kaavaan mukaan. Kaava-alueen raja siirtyy kumoamisalueen osalla 5 m päähän sähkölinjasta ja vähintään 20 m päähän Kiimingintien keskilinjasta. Palvelut Alueen luoteiskulmaan sijoittuvat palvelurakentamisen tontit on tarkoitettu palveluasumista varten. Näiden sekä ammattiopiston opetus- ja asuntolapalveluiden lisäksi suunnittelualueelle ei ole osoitettu muita palveluita. Asemakylällä, rautatien länsipuolella on koulu ja päiväkoti sekä elintarvikekioski. Kaupallisten palveluiden osalta suunnittelualue tukeutuu lähinnä Haukiputaan Kirkonkylän ja erikoiskaupan osalta Oulun palveluihin. Alueelle on linja-autoyhteys. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen Teollisuus- ja toimitilarakentamisen tavoitteena on edustava ja imagovaikutuksiltaan positiivinen yritystoiminnan alue (ks. kohta 5.6 kaavamerkinnät ja määräykset). Meluasioihin on kiinnitetty erityistä huomiota kaavamääräyksissä. Rakentamista ei ole sijoitettu luonnon ja virkistyksen kannalta arvokkaimmille alueille. Virkistysmahdollisuuksia on pyritty jopa parantamaan uusien kevyenliikenteen- ja ulkoilureittiyhteyksien avulla. 5.3 Aluevaraukset Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 54 ha, mistä laajennusaluetta on noin puolet. Asemakaava tarjoaa uusia teollisuusrakentamisen ja toimitilarakentamisen tontteja. Uusia aluevarauksia ovat myös pohjoisosan palvelurakennusten korttelialue sekä eteläosan maalämpöenergian hyödyntämiseen tarkoitettu suojaviheralue. Palvelukodin rakennuspaikka sijaitsee lounaaseen laskevalla loivalla rinteellä. Alue on lähellä Asemakyläntien ja Kiimingintien liittymää ja on liikenteellisesti hyvin tavoitettavissa myös julkisilla liikennevälineillä sekä sitoutuu sopivasti olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Kevytliikenneyhteydet jo oleville asuinalueille ja Kiiminkijoen rantaan ovat järjestettävissä Asemakyläntien varteen. Alue on pienilmastoltaan edullinen ja rakennuksilla voidaan suojata pihapiiri Kiimingintien suunnasta kuuluvilta liikenteen ääniltä. Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen rajaus laajenee kunnan maa-alueelle, mikä on jo ennestään ollut ammattiopiston käytössä. Korttelialueen laajetessa rakennusoikeus kasvaa. Kaavaalueen eteläosan telemaston alue on osoitettu erityisalueeksi. Kaakkurilammen ja Kaakkurinkankaan alueet muodostavat suurehkot lähivirkistyksen aluevaraukset kaava-alueen keskelle. 19

20 Korttelialueet KTY- ja TY- korttelialueilla suurin sallittu tehokkuus on 0,35. Tontit sijoittuvat erillään asumisesta ja muusta rakentamisesta siten, ettei suurelle tehokkuudelle ole estettä. KTY -korttelissa 4079 tonteilla 1-6 rakennusten julkisivujen ja harjojen suunta tulee olla sama, jotta alue näyttäisi edustavammalta valtatien suuntaan. Suunta voi määräytyä ensimmäisen rakennettavan kohteen mukaan. Rakennuksen nurkka on määrätty rakennettavaksi kiinni tontin VT4:n puoleiseen rakennusalan rajaan. KTY- korttelialueelle voidaan rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. Toimitilarakennusten korttelialueelle voi sijoittua myös palvelun toimitiloja, jos ne luonteeltaan sopivat muun toiminnan yhteyteen. Toiminta ei kuitenkaan voi pääasiassa lukeutua palveluihin, eikä teollisuustoiminta saa olla raskasta toimintaa, eikä aiheuttaa ympäristöhäiriöitä, kuten haittaa toimistorakennuksille tai ympäristön epäsiisteyttä. P-1 alue on tarkoitettu ensisijaisesti palvelukotirakentamiselle. Palvelukodin piha-alueet on tärkeää suunnitella huolella ja suunnata liikennealueista poispäin hyvään ilmansuuntaan. Tonteilla voi olla yhteiset pysäköintialueet ja ajoyhteys Asemakyläntieltä. Asemakaava ja ohjeellinen tonttijako mahdollistavat joustavan suunnittelun. Palvelukodin rakennukset suunnitellaan lähtökohtaisesti yksikerroksisiksi, mutta asemakaava mahdollistaa myös kaksikerroksisen rakentamisen. Lounaaseen laskeva loiva rinne lähellä Asemakyläntien ja Kiimingintien liittymää on liikenteellisesti hyvin tavoitettavissa myös julkisilla liikennevälineillä ja sitoutuu sopivasti olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Kevytliikenneyhteydet jo oleville asuinalueille ja Kiiminkijoen rantaan ovat järjestettävissä Asemakyläntien varteen. Alue on pienilmastoltaan edullinen ja rakennuksilla voidaan suojata pihapiiri Kiimingintien suunnasta kuuluvilta liikenteen ääniltä. Teiden varsille on jätetty 4-10 metriä istutettavaa aluetta tonttien laidoille. Kiimingintien ja tonttien väliin on jätetty viheraluetta. Asemakyläntien ja Kaakkurinkankaantien alkuosien kohdalle on osoitettu lisäksi säilytettävää puustoa. Virkistysalueet ja suojaviheralue Lähivirkistysalueet ja puistot ulkoilureitteineen palvelevat koko lähialueen asukkaita. Suunnittelualueen eteläpuoliselta asuinalueelta on mahdollistettu kulkuyhteys Kaakkurilammen puistoon, missä ulkoilureitti on osoitettu metsään muodostuneen hiekkatien kohdalle. Kaakkurilammen alueella on ennestäänkin ollut käyttöä lähiasukkaiden ulkoilualueena. Radan varren teollisuusalueen kohdalle on osoitettu uutta viheraluetta leveän purkuojan kohdalle sekä noin 8 m sen sivulle. 20

21 Kunnostustöiden jälkeen olisi hyvä jos suojaviheralue voisi palvella lähialueen virkistystä ulkoilualueena. Ulkoilureitin kaltainen kulkuyhteys asuinalueelta suojaviheralueen läpi Kaakkurinkankaan tielle on tarpeellinen parantamaan Kaakkurilammen puiston saavutettavuutta. Ajoneuvoliikenne, kevyt liikenne ja reitit Kaava-alueen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti toteutuneita teitä ovat kokoojatienä toimiva Asemakyläntie (ent. Liittotie) ja siihen liittyvät Ammattitie, Laituritie ja Veistotie. Nämä katualueet säilyvät muutoksessa ennallaan, mutta asemakaavan laajennus jatkaa Veistotien lenkkitieksi. Uusi tie on Asemakyläntieltä itään erkaneva Kaakkurinkankaantie, joka johtaa teollisuus- ja toimitilarakennusten tonteille. Kaakkurinkankaantien katupituus on noin 770 m. Kokoojatie säilytettiin nykyisellä paikallaan, vaikkakin liittymän siirtämisestä lähemmäs valtatietä keskusteltiin. Nykyinen liittymä on liikennejärjestelyjen ja liikenneturvallisuuden kannalta hyvällä paikalla ja samassa korkeustasossa Kiimingintien kanssa. Asemakyläntien ja Kaakkurinkankaantien alkupään yhteyteen on osoitettu kevyenliikenteen reitit, joita pitkin pääsee joen rantaan. Jokivarressa on tehty uusi kevyen liikenteen yhteys Asemakyläntieltä rautatien ali Asemakylän ja Kirkonkylän suuntaan. Ranta on kunnostettu virkistysalueeksi. Asemakyläntien katualuetta on levennetty ammattiopiston puoleiselta laidalta 3 m kauttaaltaan ja toiselta puolelta noin 6 m. Asemakyläntien kevytliikennereittiä on tulevaisuudessa mahdollista jatkaa myös Kiimingintien yhteyteen. Tämä vaatisi kuitenkin uuden junaradan ylittävän sillan rakentamista tai sillan leventämistä. Kaakkurilammen puiston alueella oleva metsätie on merkitty ulkoilureitiksi. Myös kaava-alueen eteläpuoliselle asuinalueelle on merkitty ulkoilureitti Kaakkurinkankaantien päästä suojaviheralueen läpi. Kunnallistekniikka ja kuivatus Uusille sähkömuuntamoille ja maanalaisille kaapeleille on osoitettu paikat asemakaavassa. Hulevesiä keräävä Kaakkurilammen alue on aiheuttanut kuivatusongelmia. Lammen vedenpinnan säätely ja Ammattiopiston alueen kuivatus on suunniteltu kaavoitustyön yhteydessä. Hulevesiviemärille on varattu paikka asemakaavassa. 5.4 Kaavan vaikutukset Kaavamuutoksen ja laajennuksen vaikutuksia on ohessa kuvailtu sanallisesti. Vaikutusten merkittävyyttä kuvataan seuraavilla merkinnöillä: - kielteinen vaikutus + myönteinen vaikutus? vaikutuksen laatu on epäselvä tai vaikutukseen liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä. 0 ei merkittäviä vaikutuksia Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen sekä tekniseen huoltoon Kaavan toteuttaminen tiivistää yhdyskuntarakennetta. Alue on seudun yleiskaavassa ja Haukiputaan kirkonkylän yleiskaavassa varattu taajamarakenteen laajenemisalueeksi (+0). Pääteiltä tarkasteltuna alue muuttuu metsäselänteestä edustavaksi yritystoiminnan alueeksi, mikä sopii hyvin tärkeän liittymän ympäristöön kuntakeskustan lähialueelle (+). Rakentamisella saavutetaan kunnan ja Haukiputaan kehitysyhtiön tavoitteet tarjota yrityksille sijoittumismahdollisuus näkyvälle paikalle hyvien liikenneyhteyksien varteen (+). Teollisuus ja toimitilarakennusten sekä lähiympäristön asutuksen välille on jätetty riittävästi metsäaluetta niin näkösuojaksi kuin lähivirkistysalueeksikin (+). Liittymäalue tulee saamaan uuden identiteetin. Jos rakentaminen ja ympäristön järjestelyt eivät toteudu riittävän laadukkaana tämä saattaa vaikuttaa haitallisesti koko alueen identiteettiin (-?). Riittävän tavoitteellisella rakentamisen ja suunnittelun ohjauksella voidaan ehkäistä tätä mahdollista haittavaikutusta. Epävarmuustekijänä on, että käytännössä ensimmäinen valtatien varteen rakentava yritys käytännössä hyvin pitkälle määrää toteuttamisen suunnan (?). Kaavamuutos luo hyvät mahdollisuudet kehittää ammattiopistoa rakennussuunnitelmien mukaisesti nykyisellä paikalla ja parantaa rakennettua ympäristöä (+). 21

22 Kaavamuutoksessa on otettu huomioon kunnallistekniset tarpeet kuten sähkönjakelu muuntamovarauksineen, ammattiopiston alueen kuivatustarpeet ja kokoojatiealueen leventämistarve, mikä mahdollistaa kevytliikenneyhteyden rakentamisen (+). Korttelin 4079 valtatien puoleinen rakennusalan raja on osoitettu riittävän kauas valtatiestä (65 m tien keskiviivasta), mikä tarvittaessa mahdollistaa valtatien levittämisen myös länsipuolelle (+). Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja maisemaan Vaikutus maisemakuvaan on merkittävä. Pääteiltä tarkasteltuna alue muuttuu metsästä vireäksi yritystoiminnan alueeksi. Lopullinen vaikutus riippuu paljon yritystoiminnan ja rakentamisen laadusta (+?). Rakentaminen on pyritty sijoittamaan jo ennestään vahvasti ihmisen muokkaamille alueille ja arvokkaimmat luontoalueet jätetty virkistysalueiksi (+). Näillä kohdilla vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ovat hyvin vähäiset ja oleva tilanne on enimmäkseen pyritty säilyttämään (+). Ulkoilureitit on osoitettu metsäteille ja poluille (+). Vaikutukset maisemaan suunnittelualueen eteläpuolen asuinalueilta ovat niin ikään vähäiset, koska väliin jää suojapuustoa (+). Osa suojapuustosta on EV-1 alueella, josta saa ottaa maalämpöenergiaa. Maalämmön ottamiseen liittyvät työt saattavat hävittää osan nykyisestä puustosta (-?) Suojaviheralue on määrätty kunnostettavaksi ja täydennysistutettavaksi maalämmön käyttöönottoon liittyvien asennustöiden jälkeen (+?). Ammattiopiston tontilla Asematien mutkassa on osoitettu säilytettäväksi komea metsikköalue, joka liittyy Ammattikoulun puistoon ja rauhoittaa näkymiä jokivarren suunnasta katsottuna (+). Vaikutukset turvallisuuteen, terveyteen, ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin, ym. sosiaaliset vaikutukset Tieliikenteen teoreettisille 55 dba:n päivämelualueille ei ole osoitettu asuinrakentamista (+). AP ja P- kortteleissa saattaa rataliikenteen yömelun ohjearvo ylittyä tulevaisuudessa. Meluvaikutuksia on lievennetty asettamalla kaavassa vaatimuksia rakenteiden ja rakennusosien ääneneristävyydelle (+). Yöaikainen satunnainen melu ei haitanne piha-alueiden käyttöä (0). Rataliikenteen mahdolliset tärinävaikutukset tulee ottaa huomioon rakennesuunnittelussa. Lisäohjeet tai määräykset mm. rakennesuunnittelusta ja oleskelupihojen suuntaamisesta annetaan jatkotyönä laadittavissa rakennustapaohjeissa, jotka on suositeltavaa liittää tontin luovutusasiakirjoihin (0). Kaavassa on varattu AP-kortteli ammattiopiston yhteyteen opiskelija-asuntolaksi ja P-kortteliin voidaan toteuttaa palvelukotirakennuksia. Tämän tyyppinen rakentaminen saattaa aiheuttaa ristiriitoja välittömässä läheisyydessä olevien asunalueiden kanssa. Tässä tapauksessa lähialueet on varattu yritys- ja opetustoiminnalle sekä laajaksi virkistysalueeksi, joten ristiriitoja ei liene odotettavissa (+). Muut vaikutukset, kuten vaikutukset kunnan ja julkisyhteisöjen talouteen Asemakaava tarjoaa yrityksiä kiinnostavia tontteja liikenteellisesti erinomaisesti saavutettavalla alueella, joten alueelle saataneen hyviä yrityksiä ja merkittävästi uusia työpaikkoja (+). Tällä uudella toimeliaisuudella on suuri merkitys kunnan talouden ja imagon kannalta (+). Palvelukodin rakentaminen parantaa kunnassa tarjolla olevia yksityisiä palveluita ja tuo työmahdollisuuksia hoitoalalle (+). Palvelukotirakentaminen tuottaa välillä ristiriitoja välittömässä läheisyydessä olevien asunalueiden kanssa, mutta tässä tapauksessa lähialueet on varattu yritys- ja opetustoiminnalle sekä laajaksi virkistysalueeksi, joten ristiriitoja ei ole odotettavissa (+). Epävarmuustekijänä palvelukotirakentamisessa on, miten esimerkiksi laitoshoidossa olevien vanhusten kotipaikkaoikeusasiat ja lähettävien kuntien palvelumaksusitoumukset tulevaisuudessa hoidetaan (?). Lähialueiden asukkaat ovat jo tottuneet siihen että alueella on ammattiopisto, joten toiminnan laajeneminen katsottaneen positiiviseksi asiaksi (0). Ammattiopiston säilyminen ja kaavanmukainen laajentaminen saattaa tarjota merkittäviä synergiaetuja uusien yritysten kanssa (+). Asialla saattaa olla myös vaikutusta julkisen liikenteen palveluiden säilymiseen alueella (+). 5.5 Ympäristön häiriötekijät Ympäristön häiriötekijöinä voi pitää nelostieltä, Kiimingintieltä sekä rautatieltä suuntautuvaa liikennemelua ja mahdollista tärinävaikutusta. Muita merkittävämpiä häiriötekijöitä ei kaava-alueella ole. 22

23 Tieliikenteen teoreettisille 55 dba:n päivämelualueille ei ole osoitettu asuinrakentamista. Melualuetiedot eivät perustu maastomalliin, joten ne eivät ole tarkkoja, eikä niitä tästä syystä enää ehdotusvaiheessa esitetty kaavakartalla. Toimitilarakennusten kortteli valtatien varressa sisältyy vuodelle 2030 laskettuun nelostien teoreettiseen 55 dba:n päivämelualueeseen. Kiimingintien teoreettinen 55 dba:n päivämelualue on miltei kokonaan osoitettu lähivirkistysalueeksi. Melualue ulottuu vain vähäisessä määrin toimitila- ja teollisuusrakennusten korttelialueille ja jää kaavaehdotuksessa rakennusalan rajauksen ulkopuolelle. Mahdollisten meluvaikutusten lieventämiseksi AP-, P- ja KTY -kortteleissa rakenteiden ja rakennusosien ääneneristävyydelle on asetettu vähimmäisvaatimuksia. Kiimingintien ja valtatien 55 dba:n teoreettinen melualue (me) luonnosvaiheen kaavakartalla esitettynä. 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset selviävät kaavakartalta. Kortteleita 4077, 4079 ja 4076 koskevat alla olevat kaavamääräykset: 5.7 Nimistö Liittotie on kunnan päätöksellä kaavaehdotusvaiheessa muutettu Asemakyläntieksi. Kokoojatien varren pieni puisto säilyy Liittokangas-nimisenä. Uutta kaavanimistöä ovat Kaakkurinkankaantie, Kaakkurinkangas, Kaakkurilammen puisto ja Metsäkangas. 23

24 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Suunnittelualue on erittäin näkyvällä paikalla. Kyseessä on ainoa yritysalue, joka Haukiputaalla näkyy E75 tielle, joten tien varteen tulisi ohjata kunnan käyntikortiksi sopivaa yritystoimintaa. Rakennustavan yhtenäisyyden varmistamiseksi on annettu valtatien ja Kiimingintien varren kortteleille korttelikohtaisia kaavamääräyksiä. Työpaikka-alueen toteuttamista ohjaamaan laaditaan vielä rakennustapaohjeet, joiden noudattamiseen rakentajat tulisi velvoittaa tontinluovutusasiakirjoissa. Rakennustapaohjeissa on syytä ulkonäköseikkojen lisäksi esittää ohjeet myös liikennemelun huomioon ottamisesta, rataliikenteen tärinävaikutusten huomioonottamisesta rakennesuunnittelussa, tontin käsittelystä, mainoksista, istutuksista ja aitaamisesta, jne. Myös laajempi viherympäristön suunnittelu, mahdolliseen imagon kehittäminen ja rakentamistavan ja ympäristön yhteen sovittaminen on edellä mainituista syistä tarpeen. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeillä alueilla luonnontilaa ja maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia. Alueen pohjois- ja itäosien pinta- ja kuivatusvesien johtaminen tulee ratkaista ja sopia tontinluovutuksen ja rakennussuunnittelun yhteydessä, koska ohjeellinen tonttijako sovitetaan alueen tulevien yritysten tilatarpeiden mukaiseksi. Toteuttamistavan havainnollistamiseksi alueesta on laadittu havainnekuvia kaavatyöhön liittyen. 24

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU

TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Asemakaavan laajennus koskee seuraavia tiloja RN:ot: 0.863, 0:8632, 1:1, 1:30, 1:114, 1:118, 1:124, 1:130, 1:135, 1:140, 1:141, 1:142, 1:143,

Lisätiedot

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS RANUA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 501-504, 506 ja 507 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Ympäristösuunnittelu OK / arkkitehti Anneli Lyytikkä puh. (09) 460 533, 050-3527868 anneli.lyytikka@ymparistosuunnittelu.com

Ympäristösuunnittelu OK / arkkitehti Anneli Lyytikkä puh. (09) 460 533, 050-3527868 anneli.lyytikka@ymparistosuunnittelu.com ASEMAKAAVAN SELOSTUS TUUSULAN KUNTA, RUOTSINKYLÄ ja LAHELA muodostettavat korttelit 2234-2236 sekä katu-, virkistys- ja vesialuetta STENBACKA asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3385 Asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta. Asemakaava 20.11.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta. Asemakaava 20.11.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Palkki Tyrnävä Asemakaava 20.11.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tyrnävän kunta Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi 1 1 Perustiedot 1.1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Kaavatunnus: 2-207 Asianumero: XX-XX-XX ASRA.ltk: 19.06.2012 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Asemakaavanmuutos koskee korttelin 2405 tonttia 1, 2 (autopaikkojen

Lisätiedot

Kaava N 134 Nummelan taajaman Huhmarin alueen asemakaava

Kaava N 134 Nummelan taajaman Huhmarin alueen asemakaava Kaava N 134 Nummelan taajaman Huhmarin alueen asemakaava Asemakaavan selostus Kv Kv liite Kh Kh liite Kh om. Ympa 20.3.2012 Ympa om. Kh 19.12.2011 257 Kh om. Ympa 13.12.2011 103 Ympa om. Ympa 10.5.2011

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Kaavatunnus: 2-207 Asianumero: XX-XX-XX ASRA.ltk: 25.02.2013 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Asemakaavanmuutos koskee korttelin 2405 tonttia 1, 2 (autopaikkojen

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS HAUKIPUTAAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS HAUKIPUTAAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Kirkonkylän asemakaavan korttelista 2703 Ukonkaivoksen alueella. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Haukiputaan kirkonkylän

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus / Vireilletulo: 21.8.2007 Kaavaluonnos: 31.5.2011 Kaavaehdotus: 21.11.2011 Kaupunginhallitus: xx.xx.201x Kaupunginvaltuusto: xx.xx.201x 1

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS Asemakaavan muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 5 ja 7-9 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, katu- ja liikennealueita sekä Rimminkankaan

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos Virolahden kunta YLEISKAAVASELOSTUS Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos EHDOTUS 29.10.2014 1 VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOHDANTO Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot