MUHOS OULUJOKIVARREN ETELÄPUOLI. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kiinteistöllä Haukka RN:o 18:42 MUHOKSEN KUNTA. luonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUHOS OULUJOKIVARREN ETELÄPUOLI. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kiinteistöllä Haukka RN:o 18:42 MUHOKSEN KUNTA. luonnos 9.3.2012"

Transkriptio

1 OULUJOKIVARREN ETELÄPUOLI MUHOS RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kiinteistöllä Haukka RN:o 18:42 luonnos MUHOKSEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A OULU Puhelin Telefax Rantaosayleiskaavan muuttamisesta on päätetty khall Hyväksytty kunnanhallituksessa xx.xx.2011 xxx Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.xx.2011 xxx Työnumero E24911_00 1

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Kaavaprosessin vaiheet ja päätöksenteko Osalliset ja vuorovaikutus TAVOITTEET LÄHTÖKOHDAT JA SELVITYKSET Suunnittelutilanne Luonnonympäristö ja maisema Rakennettu ympäristö Liikenne Yhdyskuntatekniikka Maanomistus KAAVARATKAISU Kokonaisrakenne ja mitoitus Aluevaraukset ja yleiskaavamerkinnät VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Suhde muihin kaavoihin ja tavoitteisiin Vaikutukset maisemaan Ympäristövaikutukset Sosiaaliset vaikutukset KAAVAN TOTEUTTAMISESSA HUOMIOITAVAA Tämä selostus liittyy päivättyyn yleiskaavakarttaan. Ote voimassa olevasta kaavasta on kaavakarttatulosteella. LIITTEET 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Oulujokivarren eteläpuolen rantaosayleiskaavaa koskevat rakentamistapaohjeet Valokuvat AIRIX Ympäristö Oy / Elina Marjakangas ja Kristiina Strömmer (ellei muuta lähdettä ole mainittu) 2

3 1 JOHDANTO Kuvat 1 ja 2: kaava-alueen likimääräinen sijainti Muhoksen opaskartalla. Kuva 3: Suunnitelualueen rajaus (punainen viiva) ja likimääräinen vaikutusalue (sininen katkoviiva) voimassa olevalla yleiskaavaotteella. Kaavarajaus noudattaa kiinteistön rajaa. Kaavan muutosalue sijaitsee noin 5 km etäisyydellä Muhoksen keskustasta, Korivaaran ja Laukan sillan välisellä ranta-alueella. Tarkoitus on muuttaa Oulujokivarren eteläpuolen rantaosayleiskaavaa siten, että tilan 18:42 Laitasaari Murtomäki alueelle voidaan muodostaa uusi pysyvään asumiseen tarkoitettu rakennuspaikka. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan myös ajoyhteys rakennuspaikalle. Muhoksen kunta ja maanomistaja ovat tehneet kaavan muuttamista koskevan maankäyttösopimuksen. Oulujokivarren eteläpuolen rantaosayleiskaava on oikeusvaikutteinen ja laadittu siten, että rakennuslupaviranomainen voi myöntää rakennusluvan rakennuspaikan rakentamiseen rantavyöhykkeellä maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n ensimmäisen momentin sitä estämättä. Haukan kiinteistöllä ei ole ennestään yhtään rakennuspaikkaa. 3

4 1.1 Kaavaprosessin vaiheet ja päätöksenteko kunnanhallitus päätti rantaosayleiskaavan muuttamisesta Yleiskaavatyön aloituskokous Muhoksella ja maastokäynti 12/2011 Kaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen Muhoksen maankäyttö- ja kaavoitusjaosto hyväksyi kaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti niiden nähtävilläpidosta Yleiskaavaluonnos ja OAS nähtävillä 3/2012 vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin 3/2012 tarkennukset kaavaehdotukseen ja vastineiden laatiminen Muhoksen kunnanhallitus päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville Asemakaavaehdotus ja OAS nähtävillä, ehdotusvaiheen lausuntopyynnöt ja luonnosvaiheen vastineet xxxx.2011 xxx kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan muutoksen. 1.2 Osalliset ja vuorovaikutus Maankäyttö- ja rakennuslain 62 mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua, kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Tässä kaavahankkeessa keskeisiä osallisia ovat: Alueen ja lähialueen maanomistajat, asukkaat, yrittäjät, yhdistykset ja yhteisöt Kunnan toimielimet ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan museo Oulun seudun ympäristötoimi Alueella toimivat puhelin-, vesi- ja sähköyhtiöt Viranomaisyhteistyö Työn alkuvaiheessa ennen kaavaluonnoksen laatimista sovittiin ELY-keskuksen kanssa, että valmisteluvaiheessa riittää normaali lausuntomenettely, eikä erillistä viranomaisneuvottelua tarvitse järjestää. Viranomaisilta pyydettiin lausunnot sekä luonnos- että ehdotusvaiheessa nähtävillä olojen yhteydessä ja lausuntoihin laadittiin vastineet. Kaavaehdotus muokattiin luonnosvaiheessa viranomaisilta saadun palautteen mukaan. Viranomaisten kannanotoissa ei esitetty erillisen viranomaisneuvottelun järjestämistä kaavaehdotusvaiheessa. 2 TAVOITTEET Tarkoitus on muuttaa Oulujokivarren eteläpuolen rantaosayleiskaavaa siten, että tilan 18:42 Laitasaari Murtomäki -alueelle voidaan muodostaa uusi pysyvään asumiseen tarkoitettu rakennuspaikka. Tällä hetkellä kiinteistöön ei kuulu yhtään rakennuspaikkaa. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan myös ajoyhteys uudelle rakennuspaikalle. Maanomistaja ja Muhoksen kunta ovat tehneet kaavan muuttamista koskevan maankäyttösopimuksen. Tavoitteena on ottaa rakennuspaikan sijoittelussa maisemalliset arvot huomioon. Maanomistaja on toivonut mahdollisuutta perustaa alueelle pienimuotoinen luomutila, jolla voisi pitää myös kotieläimiä, esim. vuohia, lampaita tai hevosia. 3 LÄHTÖKOHDAT JA SELVITYKSET 3.1 Suunnittelutilanne Alueella ovat voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava ja Oulujokivarren eteläpuolen rantaosayleiskaava, jota muutetaan. 4

5 Maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A). Alue on myös kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeää aluetta (Oulujoen laakso välillä Turkansaari-Muhos). Suunnittelualue kuuluu Oulujokivarren maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk-3), johon liittyy olennaisena periaatteena jokivarren maisemaan perustuva taajamaympäristön kehittäminen. Alueella erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Kohdealueella sijaitsevia taajamia kehitetään erityisesti jokimaiseman arvojen ja mahdollisuuksien pohjalta. Kuvat 4 ja 5: Otteet maakuntakaavasta ja voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta, joihin on merkitty suunnittelualueen likimääräiset sijainnit punaisella. 5

6 Yleiskaava Oulujokivarren eteläpuolen rantaosayleiskaava on oikeusvaikutteinen ja laadittu siten, että rakennuslupaviranomainen voi myöntää rakennusluvan rakennuspaikan rakentamiseen rantavyöhykkeellä maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n ensimmäisen momentin sitä estämättä. Oulujokivarren eteläpuolen rantaosayleiskaava korvaa Oulun seudun yhteisen yleiskaavan. Voimassa olevassa yleiskaavassa muutosalue on rannan osalta maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) sekä maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA). MA-alueeseen sisältyy suunnittelumääräys: Kiinteistön läpi kulkee sähkölinja, jonka kohdalla kulkee ohjeellinen rantavyöhykkeen raja. Haukan kiinteistöön ei kuulu yhtään rakennuspaikkaa. Kuva 6: Ohjeellinen rantavyöhykkeen ja ranta-alueen raja sinisellä korostettuna. Rantavyöhykkeen mitoitus Oulujokivarren eteläpuolen rantaosayleiskaavassa rantavyöhykkeenä on pidetty pääosin 200 m leveää aluetta. Kohdissa, joissa valtatie n:o 22, useamman tontin käytössä olevat tonttitiet tai vanha rantatie kulkevat 200 m lähempänä rantaa ja estävät yhteyden rantaan, on rantavyöhykkeen raja kapeampi. Kohdissa, joissa on katsottu, että oleva rakentaminen estää rantaan pääsyn eli uudisrakentaminen tulisi ns. toiseen tai kolmanteen riviin, on rantavyöhyke kapeampi kuin 200 m. Ohjeellinen rantavyöhykkeen raja on näillä periaatteilla osoitettu kaavassa (rv). Rantaosayleiskaavan mitoitus koskee rakentamisen sijoittamista rantavyöhykkeelle. Rantarakennusoikeuden määräytymisessä ovat perusteena emätilaselvitys, luonto- ja maisemaselvitys sekä rantaviivaselvitys. Mitoituslukuna on käytetty lukua 24,2 rp / mrv-km. Kiinteistön Haukka kanssa samaan emätilaan kuuluu kaksi muuta tilaa (RN:ot 18:52 ja 18:53), joista toisella ei ole rantaviivaa. Tilan 18:52 alueella on yksi asuinrakennus. Emätilan jäljellä oleva 6

7 rantarakennusoikeus on yleiskaavan rantaviiva- ja rakennusoikeuslaskelman mukaan 0,49, mikä ei aivan oikeuta uuteen rakennuspaikkaan rantavyöhykkeellä. Haukan kiinteistö ulottuu rantavyöhykkeen ulkopuolelle, mutta jostain syystä rakennuspaikkaa ei ole osoitettu myöskään tälle alueelle. Kuva 7: ote rantaosayleiskaavan rantaviiva- ja rakennusoikeuslaskelmasta rantavyöhykkeellä. Kaavamuutosta koskevaan emätilan liittyvät laskelmat korostettu keltaisella. Rakentamistapaohjeet Oulujokivarren eteläpuolen rantaosayleiskaavaan sisältyy rakentamistapaohjeet (liite) osana kaavaselostusta. Rakennustapaohjeet koskevat siten myös tätä muutettavaa osa-aluetta. Rakennusjärjestys Muhoksen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Muut suunnitelmat ja selvitykset Työssä hyödynnetään Oulujokivarren eteläpuolen rantaosayleiskaavaa varten ja sen yhteydessä tehdyt aiemmat selvitykset mm. maisemasta ja kulttuuriympäristöstä. 3.2 Luonnonympäristö ja maisema Alue on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeää aluetta (Oulujoen laakso välillä Turkansaari-Muhos). Alue on pääosin viljeltyä avointa peltoa. Muutosalueen kaakkoislaidalla on jokeen laskevan ojan varressa pitkä kursu / syvä painanne, joka kasvaa puustoa ja rajaa siten avointa peltomaisemaa. Muilta osin peltomaisema rajautuu rakennettuihin tonttipihoihin. Haukan kiinteistön kohdalla joen rantatörmä on selväpiirteinen, mutta ei kovin jyrkkä. Voimassa olevan kaavan mukaan alueella ei katsota olevan tulvariskiä. Alimmat rakentamiskorkeudet vedenpinnan korkeustasoon nähden on määritetty kaavamääräyksissä. Kaava-alue ei sijaitse pohjavesialueella. 7

8 Kuva 7: ilmakuva suunnittelualueesta (lähde: 3.3 Rakennettu ympäristö Suunnittelualueen lähettyvillä oleva rakennuskanta on asuinrakentamista. Lähin koulu on Korivaaran ala-aste noin 3 kilometrin etäisyydellä kaakon suunnassa. Kiinteistön Haukka RN:o 18:42 kanssa samaan emätilaan kuuluu kaksi muuta tilaa (RN:ot 18:52 ja 18:53), joista toisella ei ole rantaviivaa. Emätilan alueella on sijainnut vanha Rönkön tila, joka oli aikoinaan huomattava maatalous- ja karjatila. Rönkön tilaa ei enää ole, vaan sen paikalle rantaan on rakennettu uusi asuinrakennus. 8

9 3.4 Liikenne Rönköntie Kiinteistörekisterin mukainen olemassa oleva rasitetieyhteys Pitkä puustoa kasvava kursu / syvä painauma Ouluntie (vt 22) Vääräntie Kuva 8: Ajoyhteydet kiinteistön Haukka alueelle. Kiinteistölle Haukka on olemassa kiinteistörekisterin mukainen rasitetieyhteys Rönköntieltä tilan 18:52 kautta. Vääräntien kautta uutta tieyhteyttä olisi hankala järjestää, sillä kiinteistöjen rajalla on maastossa syvä notkelma. Sekä Rönköntie että Vääräntie liittyvät Ouluntiehen. Ouluntien varressa on erillinen kevyen liikenteen väylä suunnittelualueen puolella sekä Muhoksen että Laukan sillan suuntiin. 3.5 Yhdyskuntatekniikka Kiinteistön ja peltoalueen halki kulkee rannan suuntainen pääsähkölinja. Samalla kohtaa kulkevat kunnan vesi- ja viemärilinjat. Kuva 9: Näkymä Rönköntieltä sähkölinjan kohdalta. 3.6 Maanomistus Suunnittelualueena oleva kiinteistö Haukka RN:o 18:42 on yksityisessä omistuksessa. Maanomistaja ja Muhoksen kunta ovat tehneet maankäyttösopimuksen yleiskaavan muuttamisesta. Tilan koko on noin 2,7 hehtaaria. 9

10 4 KAAVARATKAISU 4.1 Kokonaisrakenne ja mitoitus Muutettava kaava-alue on noin 2,7 hehtaaria. Alueelle on osoitettu yksi uusi rakennuspaikka, jonka pinta-ala on noin 3200 m2. Tavoitteiden mukaisesti ranta säilyy maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Alueelle on jo olemassa rasitetieyhteys Rönköntieltä tilan RN:o 18:52 alueella olevan rakennuspaikan laidasta. Rasitetieyhteyttä ei ole vielä rakennettu, minkä vuoksi se on osoitettu kaavassa uutena tienä. Kuva 10: Ote kaavakartasta (ei mittakaavassa). 4.2 Aluevaraukset ja yleiskaavamerkinnät Kaikki yleiskaavamerkinnät ja -määräykset löytyvät kaavakartalta. Alueelle on osoitettu yksi uusi rakennuspaikka alueelle, jonka käyttötarkoitus on AP. Samaa merkintää määräyksineen on käytetty yleiskaavan muilla pientaloalueilla. Maanomistaja on toivonut mahdollisuutta perustaa alueelle pienimuotoisen luomutilan, jossa voisi pitää kotieläimiä, esim. vuohia, lampaita tai hevosia. Toiminnan on kuitenkin tarkoitus olla tavanomaista maatilan talouskeskusta pienimuotoisempaa. Kotieläinten pitoon liittyvät asiat ratkaistaan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Maatilan talouskeskuksen aluetta (AM) suojaetäisyyksineen ei voitu näin pienelle alueelle sijoittaa. Kaavaa muutetaan siten, että uusi rakennuspaikka sijoittuu voimassa olevan yleiskaavan MA-alueelle pellon laitaan puustoiseen alueeseen tukeutuen ja MY-alue säilyy rannassa ennallaan. Ohjeellinen rantavyöhyke säilyy entisellä paikallaan. MA-alueelle on kaavamääräyksen mukaan mahdollista toteuttaa tapauskohtaisen harkinnan perusteella maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia. 10

11 Erillisiin kaavamääräyksiin on poimittu Oulujokivarren eteläpuolen rantaosayleiskaavasta ne määräystekstit, jotka koskevat tätä muutettavaa osa-aluetta. 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5.1 Suhde muihin kaavoihin ja tavoitteisiin Maakuntakaavassa Laukan sillan ja Muhoksen kirkonkylän väliset jokivarsialueet on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Kaavan muutos ja rakennuspaikan lisäys on siten maakuntakaavan periaatteiden mukainen. Maisemallisesti tärkeä peltoalue on katsottu säilyvän riittävän laajana ja yhtenäisenä muun asutuksen välissä. Rantaosayleiskaavan rantavyöhykkeellä toteutetaan mitoitusta, joka perustuu emätilaselvitykseen, luonto- ja maisemaselvityksiin sekä rantaviivaselvitykseen. Muutettava alue kuuluu emätilaan, jonka jäljellä oleva rantarakennusoikeus on yleiskaavan rantaviiva- ja rakennusoikeuslaskelman mukaan 0,49, mikä ei aivan oikeuta uuteen rakennuspaikkaan rantavyöhykkeellä, mutta on hyvin lähellä uuteen rakennuspaikkaan oikeuttavaa lukemaa (0,51 olisi riittänyt). Haukan kiinteistön alue ulottuu myös mitoitusalueen / rantavyöhykkeen ulkopuolelle, mutta todennäköisesti maisemallisista syistä maanomistajan toivomaa rakennuspaikkaa ei ole osoitettu myöskään rantavyöhykkeen ulkopuolelle ja toive rakennuspaikaikasta on siten jäänyt toteuttamatta kaavan laatimisen yhteydessä. Mitoitusluku on hyvin lähellä yhteen uuteen rakennuspakkaan oikeuttavaa lukemaa ja yleiskaavan MA-merkintä mahdollistaa maa- ja metsätalouskäyttöön liittyvän rakentamisen. Tästä johtuen maanomistajan toive maatilatalouteen liittyvästä rakennuspaikasta pyritään toteuttamaan kaavamuutoksen avulla. Uuden rakennuspaikan sijoittaminen rantavyöhykkeelle on voimassa olevan rantaosayleiskaavan mitoitusperiaatteiden vastainen ratkaisu, mutta kuitenkin ympäristön kannalta parempi vaihtoehto kuin jos uusi rakennuspaikka osoitettaisiin ohjeellisen rantavyöhykkeen ulkopuolelle sähkölinjan toiselle puolelle keskelle maisemapeltoa. Yhtenä perusteena uuteen rakennuspaikkaan pidetään myös sitä, että rakentamishanke on maatilatalouteen liittyvää. Myös maisemallisesti arvokkaalla peltoalueella (MA) sallitaan kaavan mukaan maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettua rakentamista. 5.2 Vaikutukset maisemaan Oulujoen rannat alueella ovat viime vuosina jo hyvin tiiviiksi rakentuneet, minkä vuoksi kaikki rantavyöhykkeelle muodostettavat uudet rakennuspaikat kaventavat entisestään perinteistä avointa viljelysmaisemaa heikentäen sen maisemallisia arvoja. Uuden rakennuspaikan sijainti on valittu ensisijaisesti maisemaan ja ympäristöön liittyvien arvojen perusteella ja sen katsotaan sijaitsevan maiseman kannalta parhaalla mahdollisella paikalla kyseisen kiinteistön alueella. Maisemallisesti arvokas peltoalue säilyy edelleen mahdollisimman laajana ja yhtenäisenä. Uuden rakennuspaikan muodostaminen kuitenkin heikentää olemassa olevaa maisemayhteyttä Oulujoelle. Rakennuspaikan sijoittamista rantavyöhykkeen ulkopuolelle maisemapellon keskelle ei pidetty hyvänä vaihtoehtona, sillä peltoaluetta haluttiin pirstoa mahdollisimman vähän. Välittömän ranta-alueen osalta kaavaa ei muuteta, joten joen suunnasta maisemaan on vähäisemmät vaikutukset. Rannassa oleva viereinen rakennuspaikka on levittäytynyt kiinteistöjen rajaan asti. Tien rakentaminen sitä kautta uudelle rakennuspaikalle katkaisee jossain määrin yhteyden rantaan, ja nyt avoin ranta-alue olemassa olevien rakennuspaikkojen välissä voi olla vaarassa kasvaa umpeen. 11

12 MY-alueelle sijoittuva pienviljely edesauttaisi välittömän ranta-alueen säilymistä avoimena. Maatilatalouteen liittyvä toiminta voi edesauttaa myös maisemallisesti arvokkaiden peltoalueiden säilymistä avoimina ja yhtenäisinä. Kotieläinten pito, esim. hevosten pito voi myös elävöittää kulttuurimaisemaa. 5.3 Ympäristövaikutukset Muutosalueella tai sen läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Mikäli maatalouteen liittyvä toiminta ei ole asianmukaista, voi se aiheuttaa myös ympäristöhaittoja, kuten uhkaa pintavesille. Rakennuspaikan rajasta jokirantaan on noin 100 metriä. 5.4 Sosiaaliset vaikutukset Kotieläinten pito muun asutuksen läheisyydessä voi aiheuttaa joskus vastustusta. Naapurikiistojen välttämiseksi riittävien suojaetäisyyksien noudattaminen ja ympäristöviihtyvyyteen kohdistuvien haittojen välttäminen on ehdottoman tärkeää. Esim. mahdolliset hajuhaitat voivat vaikuttaa lähialueiden asumisviihtyvyyteen. Esim. hevosten pito voi toisaalta myös lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia ja elävöittää asuinympäristöä. Ajoyhteys uudelle rakennuspaikalle tapahtuu naapuritontilla olevan rasitetien kautta, mikä voi vaikuttaa kyseisen tontin asuinviihtyvyyteen ja pihajärjestelyihin. Kaavaratkaisun sallima rakentaminen kaventaa asuinrakentamisen väliin jäävää avointa aluetta rantaalueella, mikä heikentää jokinäkymiä Ouluntien suunnasta. Kaavan vaikutukset rannan virkistyskäyttöön ovat kuitenkin vähäiset 6 KAAVAN TOTEUTTAMISESSA HUOMIOITAVAA Rakennuslupaviranomainen voi myöntää rakennusluvan rakennuspaikan rakentamiseen rantavyöhykkeellä maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n sitä estämättä. Kunnan rakennusvalvonta valvoo kaavan toteutusta mm. rakennuslupien myöntämisen ja muun rakennusvalvonnan yhteydessä. Oulujokivarren eteläpuolen rantaosayleiskaavaan sisältyvät rakentamistapaohjeet (liite) koskevat myös tätä muutettavaa osa-aluetta. Rakentamistapaohjeen periaatteet tulee ottaa huomioon kaavan toteuttamisessa. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta maisemakokonaisuutta (Oulujoen laakso välillä Turkansaari- Muhos). Kaiken kiinteistöllä tapahtuvan rakentamisen tulee sopeutua mahdollisimman hyvin valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen. Maisemallisesti arvokkaan peltoalueen (MA) selkeä rajautuminen on tärkeä maisemallinen tekijä. Siksi uuteen rakennettavaan pihapiirin tulisi muodostaa uusi reunavyöhyke istutusten avulla. Nykytilanteessa maiseman raja (puuston raja) sijaitsee kauempana maastossa olevan painauman kohdalla. Kotieläinten pitoon ja viljelytoimintaan liittyvät asiat ja niiden laajuus ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä. Maatalouteen liittyvä toiminta ei saa aiheuttaa merkittävää ympäristöhäiriötä. Eläinsuojien ja niihin liittyvien rakennelmien rakentaminen vaativat aina rakennusluvan. Kaikki rakennukset, joissa syntyy jätevesiä, tulee liittää vesihuoltolaitoksen viemäriin. Mahdollisessa kotieläinten pidossa tulee ottaa huomioon riittävät suojaetäisyydet eläinsuojista ja lantaloista naapurikiinteistöihin / pihapiireihin sekä kaavan mukaisiin muihin rakennuspaikkoihin. Esim. tallin ja ulkotarhan suojaetäisyyssuositus naapurin rajaan on vähintään 50 m, mikä tulisi ottaa huomioon. Oulussa Kristiina Strömmer Arkkitehti, YKS-260, ARK-790 Elina Marjakangas Arkkitehti SAFA 12

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta Kirkonseudun asemakaava Palkki Tyrnävä Asemakaavan laajennus Asemakaavan laajennus koskee tiloja 2:24, 2:26, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:43, 2:44, 32:80, 32:81, 32:82, 32:83, 32:84, 32:85, 38:64, 39:3, 39:78,

Lisätiedot

Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta. Asemakaava 20.11.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta. Asemakaava 20.11.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Palkki Tyrnävä Asemakaava 20.11.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tyrnävän kunta Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi 1 1 Perustiedot 1.1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU

TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Asemakaavan laajennus koskee seuraavia tiloja RN:ot: 0.863, 0:8632, 1:1, 1:30, 1:114, 1:118, 1:124, 1:130, 1:135, 1:140, 1:141, 1:142, 1:143,

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2015 P22621 SELOSTUS 1 (24) Seppänen Pekka 2.3.2015 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS RANUA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 501-504, 506 ja 507 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

Ympäristösuunnittelu OK / arkkitehti Anneli Lyytikkä puh. (09) 460 533, 050-3527868 anneli.lyytikka@ymparistosuunnittelu.com

Ympäristösuunnittelu OK / arkkitehti Anneli Lyytikkä puh. (09) 460 533, 050-3527868 anneli.lyytikka@ymparistosuunnittelu.com ASEMAKAAVAN SELOSTUS TUUSULAN KUNTA, RUOTSINKYLÄ ja LAHELA muodostettavat korttelit 2234-2236 sekä katu-, virkistys- ja vesialuetta STENBACKA asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3385 Asemakaava-alueelle

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema), selostus 13.2.2013, tarkistettu 10.5.2013

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema), selostus 13.2.2013, tarkistettu 10.5.2013 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema), selostus 13.2.2013, tarkistettu 10.5.2013 Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu Kittilälehdessä

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA ASIKKALA PULKKILA Vähä-Ranta RN:o 4:129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.11.2014 1 Tämä kaavaselostus koskee 18.11.2014 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot

Lisätiedot

KAAVAN LAATIJA. Saatua palautetta ja alustavia vastineita on käsitelty ELY-keskuksella pidetyssä viranomaisneuvottelussa

KAAVAN LAATIJA. Saatua palautetta ja alustavia vastineita on käsitelty ELY-keskuksella pidetyssä viranomaisneuvottelussa VASTINEET / LUONNOSVAIHE PROJEKTIN NIMI Oulaisten kaupunki Pyhäjokivarren rantaosayleiskaava keskustan itäpuolelle KAAVAN LAATIJA Elina Marjakangas Arkkitehti YKS 519 PÄIVÄYS 11.6.2015 Kaavaluonnos oli

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS INKOON KUNTA Kuruuddenin ranta-asemakaavan tarkistus KAAVAEHDOTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 15.05.2014 1/21 1 Perus- ja tunnistetiedot Kunta: Kaavan laatija: Inkoon kunta Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum

Lisätiedot

SELOSTUS 3.10.2014. Selostus koskee 3.10.2014 päivättyä Kohmalan osayleiskaavakarttaa.

SELOSTUS 3.10.2014. Selostus koskee 3.10.2014 päivättyä Kohmalan osayleiskaavakarttaa. KOHMALAN KYLÄ OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 3.10.2014 Ilmakuva alueesta Kaavan käsittelyvaiheet ja päätökset: Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (KH, 13.12.2010, NÄHTÄVILLÄ 3.1.-3.2

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (KH, 13.12.2010, NÄHTÄVILLÄ 3.1.-3.2 17.6.2011 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (KH, 13.12.2010, NÄHTÄVILLÄ 3.1.-3.2.2011) SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...2

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS Asemakaavan muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 5 ja 7-9 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, katu- ja liikennealueita sekä Rimminkankaan

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot