Sisällysluettelo. 39 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 39 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sisällysluettelo Sivu 39 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa 3 40 Turun Seudun elatusvelvolliset ry:n aiesopimuspyyntö 6 41 Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta Potilasasiamiehen raportti vuodelta Raportti työllistämistoiminnasta ajalta Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta- ja talousraportti Parisuhde-luentosarja Naantalissa Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset syyskaudella Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 19

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika kello 17:00-17:35 Paikka 4-neuvotteluhuone Osallistujat Salokangas Elina puheenjohtaja Maja Pirjo varapuheenjohtaja Hyvönen Jarmo jäsen Kemppe Hanna jäsen Laine Viljo jäsen Lehtonen Antero jäsen Leivo Markku jäsen Nieminen Marja jäsen Paasikivi Sini jäsen Saari Ville-Veikko jäsen Pöyhönen Iiro perusturvajohtaja Laurila Airi vs.talouspäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Leivo ja Marja Nieminen. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Elina Salokangas puheenjohtaja Airi Laurila pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Markku Leivo Marja Nieminen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa Sosiaali- ja terveyslautakunta 39 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Lastensuojelukuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkunnilta mennessä lausuntoa, jos sa jäsenkunta esittää näkemyksensä kuntayhtymän lähivuosien toi minnan ke hittämistarpeista ja lisäksi kuntayhtymä toivoo tietoa siitä, mi tä palveluja jäsenkunta aikoo käyttää tulevana vuonna. Listan liitteenä on lausunto pyyntö. LIITE B1, SOTE-LTK Kuntayhtymän nykyisinä toimintamuotoina ovat kolme 7 hoitopaikan perhetukikeskusta (Halikko, Kaarina ja Raisio) joista kahdessa (Halikko ja Kaarina) on lisäksi yksi perhepaikka. Hoidosta ja kasvatustyöstä vastaavat koulutetut ammattihenkilöt, joiden tukena on erityiskoulutuksen saaneita sosiaali-, kasvatus- ja perhetyön erityistyöntekijöitä. Vuoden 2013 aikana Naantali on käyttänyt kuntayhtymän sijaishuollon palveluja hoitopäivää (vuonna 2012: hoitopäivää) ja palvelun käyt tö jatkuu edelleen. Vuosi 2013 oli kuntayhtymässä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti tuloksellinen. Kolmessa sijaishuollon yksikössä keskimääräinen käyttöaste on ollut 105,97 % ja hoitopäiviä oli yhteensä Tilinpäätöksen mukaan jä senkunnilta perittyjä maksuja palautetaan yhteensä noin Naanta lin kau pungin saama osuus palautuksista on ,38. Hallitus on pyytänyt jäsenkuntia antamaan mennessä lausuntonsa, jos sa toi vo taan, että jäsenkunta antaa vastauksensa kuntyhtymän esittämiin viiteen kysymykseen. Naantalin kaupungin lapsiperheiden sosiaalityö antaa alla olevat vastaukset Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymälle. Naantalin kaupunki: 1. Esittää näkemyksenään kuntayhtymän lähivuo sien kehittämistarpeisiin: että kuntayhtymän hallituksen toi menpi teet kus tannusrakenteen korjaamiseksi ovat olleet oikean suun taisia ja kunta yhtymä on onnistunut perustehtävänsä hoitamisessa pyr kimyk senä mah dollisimman korkea käyttöaste yksiköissään. Tätä strategiaa tulee jat kossakin noudattaa. Naantalin kaupungin sosiaali työ on tyyty väinen saa tui hin palveluihin ja yh teistyö kuntayhtymän kanssa on su junut hyvin. Naanta lin kaupungin strate gian

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta mukaisesti tullaan lasten suojelutarpeissa käyttä mään ensisijaisesti aina perhehoi toa. 2. Antaa ennusteensa siitä, kuinka paljon kunta tulee to dennäköi sesti tarvitse maan sijaishuoltopalveluista kiireellisiä si joituk sia ja huostaanoton aikaista sijaishuoltoa: Lasten sijoitusten määrä on laskenut huo matta vasti ver rattuna aikaisempaan vuoteen. Sijoitettuja huhtikuussa 2014 on yh teensä 34, kun sama luku edellisen vuoden huhtikuussa oli 44. Lapsi perheiden mo niammatillinen tiimi on työskennellyt perhei den uudelleen yh distämiseksi ja kiireellisiä sijoituksia, avohuollon si joi tuksia sekä huos taanottoja on pys tytty purka maan. Sijaishuollon painopiste on perhehoidossa. Huhtikuun lopussa 2014 laitos hoidon piirissä on 13 nuorta ja lasta. Perhehoidon piirissä huhtikuun lopussa on yhteensä 17 lasta ja nuorta. Kiireellisiä sijoituksia tehtäessä pyritään jo alusta asti sijoitta maan lap set ja nuoret perhehoitoon, jotta sijoituspaikka ei sijaishuollon ai kana muuttui si. Perheitä on saatu pääasiassa Sijaishuoltoyksikön kautta, mutta myös yk si tyisiä palveluntuottajia on käytetty. Huostaanottoja laitoksiin tehdään pääsääntöisesti niiden nuor ten osalta, jot ka tarvitsevat paljon tukea arkielämän hallintaan ja koulun käyntiin ja si joi tukset pyritään tekemään vain tarpeen vaatimaksi ajaksi. Tällöin on tär keää, että sijoitettavalla laitoksella on hyvät yhteydet kouluun. Lisäksi lai toksiin sijoitettavat lapset ja nuoret tarvitsevat usein paljon psykiatrista osaamista. 3. Kertoo näkemyksenään tarpeesta lähteä kartoittamaan mahdol lisuutta muut taa Raision perhetukikeskuksen toimintaa vastaanottoyk sikkötoiminnaksi: Sijoitustarpeen tullessa ilmeiseksi, sijoituspaik ka pyritään pie nem pien las ten osalta etsimään perhehoidosta heti, jotta si joitusten aika na väl tyttäi siin sijaishuoltopaikan muutospäätöksiltä ja lapset voi sivat koko si jaishuollon keston asua samassa paikassa. Nuorten laitos si joitukset pyri tään hy vissä ajoin etsimään siten, että sijoituspaikka vastaa mah dollisim man hy vin nuo ren ongelmiin ja sijoituksen kesto voidaan ennakoida. Naantalin lastensuojelulla ei tällä hetkellä ilmene tarvetta eril liselle vastaanottoyksikölle 4. Esittää arvionaan perheiden laitoskuntoutuspalvelujen ( ym päri vuoro kauti nen/ päiväkuntoutus) tarpeesta: Perheiden laitoskuntoutusten ( koko perheen sijoitus perhe- tai laitos hoitoon) tarve vaihtelee huomattavasti vuosittain. Vuosien aikana ei ole ilmennyt tarvetta käyttää po. avohuollon tukitoin ta. Ti lanteet ovat lä hinnä olleet sen kaltaisia, että perheen vanhempia on hoidettu päihdekun toutuslaitoksissa ja myöhemmin kuntoutuksen edetessä per-

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta heen lapset ovat siirtyneet vanhempien kanssa perhekuntoutusjaksoille. Päiväkuntoutustyyppiselle palvelulle ei ole ilmennyt tarvetta 5. Esittää arvionaan avohuollon perhetyön tarpeesta kuntayh ty män tuottamana: Naantalin lastensuojelussa perhetyön resurssit ovat tällä het kellä riit tävät. Perhetyötä on jouduttu ostamaan iltaisin ja viikonlop puisin teh tävään inten siiviseen perhetyöhön tilanteissa, missä sijoituk sen uhka on ollut suuri. Lap siperheiden moniammatillinen tiimi on edellisen vuoden ta voin teh nyt olo suhdeselvitykset, vanhemmuuden ar viot, las tensuoje lutar peen kar toitukset, perheiden jälleen yhdistämi seen liitty vät arvioinnit ja kar toitukset omana työnä. Tämä korreloi os topalve lujen vähäiseen tar peeseen ja toteutuneiden kustannusten mää rään. Palvelun ohjausta ja mo niammatil lista osaamista on toteutettu kustannustehokkaasti. Vuonna 2014 lastensuojeluilmoitusten määrät ovat lähteneet laskuun. Ver rattuna edellisen vuoden vertailuajankohtaan lastansuojeluilmoituk sia on vas taanotettu 35 ilmoitusta vähemmän. Lastensuojeluasiakkaiden koko nais määrä on myös laskenut vuonna Huhtikuussa 2013 lastensuoje lun asiakkuuksia oli yhteensä 230, kun huhtikuussa 2014 lastensuojelu asiak kaiden kokonais määrä on yhteensä 179. Naantalin sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle että em. esittelytekstissä oleva lausunto annetaan Varsinais-Suomen lastensuoje lukuntayhtymän hallituksen käyttöön ja toteaa, että palvelujen ostossa nou datetaan aikaisempien vuosien linjaa.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Turun Seudun elatusvelvolliset ry:n aiesopimuspyyntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 40 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Turun seudun elatusvelvolliset ry on esittänyt Naantalin kaupungille pyynnön allekirjoittaa heidän laatimansa aiesopimusluonnos koskien yhteistyötä lapsen edun to teuttamiseksi lapsen vanhempien eron jälkeen. Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan lastensuojelujärjestönä pyr kiä turvaamaan lapsen ja molempien vanhempien oikeudet sovittaessa ja pää tettäessä lapsen asumisesta, tapaamisoikeudesta, huoltajuudesta ja elatus maksuista. Yhdistys aikoo hakea RAY:n rahoitusta toimintaansa ja ra hoi tuksen saamisen ehtona on yhteistyösopimukset kuntien kanssa. Naantalin kaupungin lapsiperheiden sosiaalityö huolehtii lapsen edun toteut ta mi sesta kaikissa olosuhteissa virkatyönään. Tätä virkatehtävää varten se ei voi, eikä sen tarvitse tehdä aiesopimuksia eri yhdistysten kanssa lain noudattamisesta, sil lä kau pungin toiminta perustuu aina lakiin. Lapsen edun valvontavastuuta ei voi da yhdistyksen esittämän aiesopimuksen mukaisesti siirtää tai jättää mil le kään yhdistykselle tai ulkopuoliselle toimijalle. Tämän perusteella Naan ta lin kaupungin ei ole perusteltua allekirjoittaa esitettyä aiesopimusta. LIITE B2, SOTE-LTK Naantalin kaupunki ei allekirjoita Turun Seudun Elatusvelvolliset ry:n esit tämää aiesopimusta. Sen sijaan asianmukaista ja tarkoituksen mukaista yh teistyötä teh dään edelleen kaikkien eri asia kas ryhmiä edus tavien yhdistysten kanssa.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 Sosiaalijohtaja Riitta Ylipelkonen: Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on edistää sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia sosiaalihuollon asiakaslain ( /812) mukaisesti. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on asiakaslain mukaan: neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä tiedottaa asiakkaan oikeuksista toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja to teuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kaupun gissa ja antaa siitä selvitys vuosittain kaupunginhallitukselle Naantalin kaupunki on ostanut sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratos Sosiaalipalvelut Oy:ltä vuodesta 2008 alkaen. Vuoden 2013 kustannukset olivat 1378,86 euroa, kun ne vuonna 2012 olivat euroa. Sosiaaliasiamiehen tavoittaa puhelimitse joka arkipäivä klo numerosta ja tarvittaessa sovitaan tapaaminen Naantalin kaupungintalolla. Liit tee nä sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta LIITE B3, SOTE-LTK Toimintaraportin mukaan sosiaaliasiamie hel le tul lei ta yh tey den ot toja oli Naantalissa vuoden 2013 aikana 50. Yhtey den otot las ki vat 16,7 prosentilla edellisestä vuodesta, kun puolestaan asiak kai den määrä py syi miltei samana. Asiakkaita oli 42 ja edellisenä vuonna 41. Raportin mukaan toimeentulotukeen liittyvä päätösprosessi on toimiva ja päätöksien perusteet osataan avata asiakkaille varsin hyvin. Lastensuoje luun ja perheasioihin liittyvien yhteydenottojen määrät putosivat edelli sestä vuodesta merkittävästi. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että lastensuoje lussa ovat päteviä kaikki 17 työntekijää ja heille on järjestetty konsultaa tiot, työnohjaus ja koulutusta. Vanhustenhoitoon on paneuduttu suunnitel mallisesti ja rakennettu hyvä toiminta- ja seurantajärjestelmä. Asiakkaat ovat tyytyväisiä ja palvelut toimivat. Vanhuspalveluista ei tullut yhtään yh teydenottoa sosiaaliasiamiehelle. Kehittämisehdotuksina Merikratos toteaa, että tiedottamista sosiaa liasiamiespalveluista tulee jatkaa, koska se lisää avoimuutta ja luottamusta sosi-

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta aalihuollon palveluja kohtaan. Lisäksi Merikratos tarjoaa asiantunte mus taan viranomaisille sosiaalityön eri pulmatilanteissa ja kehittämispro ses seissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee sosiaaliasiamiehen raportin vuodel ta 2013 tiedokseen ja antaa sen edelleen kaupunginhallituksen käyttöön.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Potilasasiamiehen raportti vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 42 Johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen: Potilaslain (1992/785) mukaan terveydenhuollon toimintayksikölle on nimettävä potilasasiamies neuvomaan ja avustamaan potilaita. Laki sisältää säännökset potilaan oikeuksista ja potilasasiamiestoiminnasta. Laki korostaa potilaan oikeutta hyvään terveyden ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun, tiedonsaantiin ja salassapitoon. Potilasasiamies on puolueeton taho, joka neuvoo potilaita, omaisia, ammattihenkilöstöä ja muita asiakkaita. Hän ei ratkaise ongelmatilanteita eikä ota kantaa lääketieteellisiin kysymyksiin, vaan hänen tehtävänään on: tiedottaa potilaan oikeuksista toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi neuvoa ja avustaa potilaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa ohjata potilasta muilla lainsäädäntöön perustuvilla tavoilla ajamaan etuaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Naantalin terveyskeskuksen välisestä potilasasiamiespalvelusta on tehty toistaiseksi voimassa olevan puitesopimuksen lisäksi erillinen palvelusuunnitelma, johon on eritelty vuosittain myytävän palvelun sisältö. Palvelun määrä ja hinta perustuvat Naantalin väestöpohjaan. Palvelun määrä on yksi työtunti kuukaudessa 1000 asukasta kohden. Potilasasiamiehen palvelut ovat potilaille maksuttomia. Naantalin terveyskeskuksen potilasasiamiestehtäviä on hoitanut vuonna 2013 ensisijaisesti potilasasiamies Päivi Parjanen. Yhteistyö potilasasiamiesten kanssa on ollut hyvää. Vuosittaisessa tapaamisessa on keskusteltu potilasasiamiespalvelun toteutumisesta. Alueellista potilaan oikeuksiin liittyvää koulutusta on ollut vuosittain. Hoito, kohtelu ja muistutukset aiheuttavat eniten yhteydenottoja poti lasasiamiehelle. Potilasasiamieheen otetut yhteydenotot lisääntyivät vuodes ta 2012 (vuonna 2012:55 ja vuonna 2013:71) ja muistutusten laatimisesta on keskusteltu edellistä vuotta useammin (vuonna 2012:11 ja vuonna 2013:19). Muistutusten aiheet liittyivät lähinnä potilaan hoitoon, jossa potilaan ja henkilökunnan mielipiteet eroavat toisistaan. Tarvittaessa potilasasiamies on ottanut yhteyttä vastuulääkäriin potilaan luvalla. Kuusi näistä yhteydenotoista johti viime vuonna kirjalliseen muistutukseen. Potilasasiamiespalvelun tavoite edistää potilaan oikeuksia ja potilaslähtöisyyttä saavutettiin edellistä vuotta paremmin yhteydenottojen lisääntyessä. Asiakkaiden määrä oli yhteensä 38 (vuonna 2012: 30).

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vuosiraportti potilasasiamiespalvelun toteuttamisesta Naantalin terveyskeskukselle vuodesta 2013 ja taulukko yhteydenotoista on liitteenä. LIITE B4, SOTE-LTK Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee potilasasiamiehen raportin tiedok seen ja antaa sen edelleen kaupunginhallituksen käyttöön.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Raportti työllistämistoiminnasta ajalta Sosiaali- ja terveyslautakunta 43 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Työllistämistoiminta on siirtynyt alkaen sosiaali- ja terveyspalveluiden hoidettavaksi. Työllistämistoiminnasta vastaa perusturvajohtajan alaisuudessa sosiaalityönjohtaja ja työllistämistoimintaa hoitaa 2 avopalveluohjaajaa sekä työllisyysohjaaja. Lisäksi Naantalin nuorten työpajalla on yksi vakituinen työpajaohjaaja ja yksi määräaikainen pajaohjaaja. Työllistämistoiminnan talousarvion loppusumma vuonna 2014 on kokonaisuudessaan Tuloina ovat työllistämistuki sekä ELY-keskuksen työpaja-avustus ja omat myyntitulot. Työllisyyden hoitoon käytetään , yri tys- ja työllistämistukeen ja kuntouttavaan työtoimintaan Työ pa jan käyt tö ta lousme not ovat ja tuotot Naantalin kaupungin työllisyystilanne Naantalin kaupungin työllisyystilanne on ELY -keskuksen julkaiseman huhtikuun kuukausikatsauksen mukaan heikentynyt vuo den ta kai seen ti lanteeseen. Nyt työttömiä on yhteensä 827 (9,1%), kun vuo si sit ten työttö miä oli 669 (7,3 %). Koko Varsinais-Suomen työttömyys aste oli huhtikuussa 0,5 % suurempi kuin vuosi sitten ollen nyt 11,5 %. Työttömyyden rakenteessa on tapahtunut runsaasti muutoksia huonompaan suuntaan vuo den ta kai seen ti lan teeseen. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on li säänty nyt 12,3% sekä yli 50-vuotiaiden työttömien määrä 14,3%. Yli vuo den työttö mä nä ol leiden määrä on lisääntynyt peräti 96%. Naantalin kaupungin työllistämistoimet Naantalin kaupungin työllistämistoiminta muodostuu seuraavista toimenpiteistä: 1. Tukityöllistäminen, tavoitteena pitkäaikaistyöttömien sekä vaikeasti työl listy vien palkkaaminen 2. Opppisopimuskoulutus, kohdistuen naantalilaisiin työttö miin, joilla ei ole aikaisempaa tutkintoa tai ammatillista koulutusta 3. Nuorten kesätyöllistäminen, kohdistuen vuotiaisiin naantali laisiin nuoriin. 4. Yritys- ja työllistämistuki, sopimukset Lounais-Suomen Työllistä jien ja Turun Pientalosäätiön kanssa tavoitteena, että ko. yh teisöt palkkaavat naan talilaisia työttömiä 5. Harjoittelijat ym. Edellä olevien lisäksi työpaikkoja on tar jottu har joit-

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta teli joille, työkokeilussa oleville ja työssäoppimisjaksoilla. Erityistyöllistämisyksikkö Pointti keskittyy lähinnä pitkäaikaisten (yli vuo den työttömänä olleiden) sekä alle 29 vuotiaiden (nuorisotakuun piirissä olevat) työllistämistoimiin, jotka ovat pääsääntöisesti aktivointisuunnitelmien teko ja sen jälkeen sopivan aktivointitoimenpiteen löytäminen. Tyypillisin aktivointitoimenpide erityistyöllistämisyksikössä on Kuntouttava työtoiminta, jota hankitaan ostopalveluna mm. Rainasäätiöltä, Lounais-Suomen Työllistäjiltä ja Tsemppi ry:ltä. Omana toimintana kuntouttavaa työtoimin taa on kaupungin omissa yksiköissä ja erityisesti nuorten osalta Naantalin kaupungin työpajassa. Kuluvan vuoden talousarviossa työllistämistoiminnan toimin takate on 32,6 % huhtikuun lopussa. Huonon työllisyysti lanteen joh dosta työllistä mis toiminnan menoista ylittyvät lähinnä kuntouttava työ toiminta se kä työ mark kinatuki veloi tukset. Muilta osin talousarvio on to teu tunut suun nitel man mukaisesti. Palkkamenot painottu vat tukityöllistetty jen osalta al ku vuoteen, jolloin kuuden kuukauden työsuh teisiin palkattiin yli 10 henki löä. Kesä työntekijöiden palkat maksetaan hei nä-elokuussa, jo ten ta lousar vioon varat tu euroa kohdistuu vain näil le kuukausille. Pöytäkirjan liitteenä on raportti työllistämistoiminnasta LIITE B5, SOTE-LTK Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan työllis tä mis toi min taa kos ke van raportin ajalta ja saat taa sen edel leen kau pun gin halli tuksen ja tarkastuslautakunnan tiedok si.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta- ja talousraportti Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Virastopäälliköiden on annettava 4 ja 8 kuukauden talouden toteutumaraportit kaupunginhallitukselle ja tiedoksi lautakunnille. Näissä raporteissa arvioidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista vuoden aikana. Raportti tulojen ja menojen toteutumisesta sekä virastopäällikön arvio asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ajalta on liitteenä. LIITE B6, SOTE-LTK Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee toteutumaraportin ajalta tiedoksi.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Parisuhde-luentosarja Naantalissa Sosiaali- ja terveyslautakunta 45 Johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen: Naantalin terveystoimi on suunnitellut yhteistyössä Naantalin kaupungin sosiaalitoimen ja päivähoidon sekä Naantalin seurakunnan kanssa syksyksi Parisuhteen vuosihuolto -luentosarjan. Terveyskeskuksesta suunnittelutyöryhmässä ovat terveydenhoitajat Elina Ketola, neuvolan perhetyö ja Hanna Gustafsson, seksuaaliterveysneuvola. Luentosarja koostuu kolmesta erillisestä luennosta: Tunteet ja tarpeet Parisuhdetta kuormittavat ulkoiset tekijät Seksuaalisuus parisuhteessa Luennoitsijoina toimivat Helka ja Markku Silventoinen. Helka Silventoi nen on parisuhde- ja seksuaaliterapeutti ja työnohjaaja. Markku Silventoi nen toimii liikkeenjohdon konsulttina ja valmentajana, joka toteuttaa yrityk sille liiketoiminnan- ja henkilöstön kehitysohjelmia. He ovat kiertäneet pa rinkymmenen vuoden ajan ympäri Suomea puhumassa parisuhteesta, per heestä ja vanhemmuudesta. Luennot pidetään Seurakuntakeskuksessa ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Tarvittaessa järjestetään lastenhoito pienten lasten vanhemmille seurakunnan toimesta. Luennot antavat mahdollisuuden pieneen irtiottoon arjen rutiineista ja samalla kodin ihmissuhdetaitojen parantamiseen. Luentosarjan tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja tyytyväisyyttä omaan ja koko perheen elämään. Luentokustannukset ovat luentokerralta 800 euroa ja matkakorvaus kilometrikorvauksena 200 euroa, siis luennot yhteensä 2400 euroa ja matkat noin 600 euroa. Terveydenhoitajien työaikaa luentokertaa kohden kuluu noin 3 tuntia. Työaika tasoitetaan arkipäivinä. Luentoilloista seurakunta ei peri vuokrakuluja. Tarjoilukustannukset olisi vat noin 80 euroa/luentokerta arvioituna 100 osallistujalle. Paikallisten yhdistysten ja yritysten tuella katetaan osa luentosarjan kustannuksista. Ulkopuolisen tuen määrä on nyt 1100 euroa. Loppuosa kustannuksista jae taan Naantalin seurakunnan ja Naantalin kaupungin kesken. Kustannukset kaupungille ovat maksimissaan euroa.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee luentosarjan tiedoksi.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset syyskaudella 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 46 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Hallintosäännön 21 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan loppuvuoden 2014 kokousrytmiä on arvioitu alkuvuoden 2013 kokoustiheyden mukaan sekä 2015 talousarvioaikataulun perusteella. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää pitää kokouksensa loppuvuonna 2014 torstaisin pääsääntöisesti klo seuraavasti: 21.8., (1.talousar viokokous), (2.talousarviokous), ja (joulukokous)

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyslautakunta 47 Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: 13/2014 Lääkärin sijaisen palkkaaminen (lainvoimainen) 14/2014 Lääkärin sijaisen palkkaaminen (lainvoimainen) 15/2014 Lääkärin sijaisen palkkaaminen (lainvoimainen) 16/2014 Vire Koti Yli-Maarian hyväksyminen tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi (lainvoimainen) 17/2014 Lääkärin sijaisen palkkaaminen (lainvoimainen) Ylilääkäri Kristian Kallio: 10/2014 Terveyskeskusavustajan sijaisen palkkaaminen ja (lainvoimainen) 11/2014 Terveydenhoitajan henkilökohtainen lisä 12/2014 Suun terveydenhuollon kalustohankinta 13/2014 Sari lehtosen valinta hammashoitajan toimeen Johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen: 2/2014 Terveyskeskusavustajan sijaisuuden jatko ajalle (lainvoimainen) Vastaava hammaslääkäri Virpi-Maija Kyrki: 4/2014 Suun terveydenhuollon AvoHILMO -tiedonsiirron hankinta (lainvoimainen) Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: 21/2014 Lausunto ilmoituksenvaraisesta yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta/ Terveyspalvelu Timantti / Anne Järvenpää, Turku (lainvoimainen) 22/2014 Lausunto ilmoituksenvaraisesta yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta/ Koti- ja hyvinvointipalvelu Aarresaari T:mi / Susanna Kotkaslahti-Soisalo (lainvoimainen) 23/2014 Hoitajan sijaisen palkkaaminen vanhainkotiin (lainvoimainen) 24/2014 Hoitajan sijaisen palkkaaminen kotihoidon osa-aikaeläkeläisen sijaiseksi (lainvoimainen) 25/2014 Hoitajan sijaisen palkkaaminen vuodeosaston osa-aikaeläkeläisen sijaiseksi (lainvoimainen) 26/2014 Hoitajien sijaisen palkkaaminen vuodeosastolle (lainvoimainen) 27/2014 Hoitajan sijaisen palkkaaminen vanhainkotiin (lainvoimainen)

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta /2014 Hoitajan sijaisen palkkaaminen vanhainkotiin (lainvoimainen) 29/2014 Hoitajien sijaisen palkkaaminen vuodeosastolle /2014 Hoitajien sijaisen palkkaaminen vuodeosastolle /2014 Paula Renkosen valinta terveyskeskuksen sairaanhoitajan toimeen vuodeosastolle 32/2014 Arja Harjun valinta sairaanhoitajan toimeen vuodeosastolle 33/2014 Sirpa Martelius-Mäen valinta vuodeosaston apulaisosastonhoitajan toimeen 34/2014 Outi Määtän valinta sairaanhoitajan toimeen vuodeosastolle 35/2014 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Katavakotiin /2014 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Katavakotiin /2014 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Katavakotiin /2014 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Kummeliin /2014 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Katavakotiin /2014 Hoitajan palkkaaminen avoimen toimen hoitajaksi Viialan ryhmäkotiin /2014 Hoitajan palkkaaminen lomasijaisuuksiin Vii a lan ryh mä ko tiin Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tar koittamaa otto-oikeutta edellä selostetuissa lainvoimaa vailla olevissa viran haltijapäätöspöytäkirjoissa ilmeneviin päätöksiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitusasiat Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: Aluehallintovirasto, päätös / Valtionavustus nuorten työpajatoimintaan 2014 ( Naantali euroa) Aluehallintovirasto, päätös / Valtionosuuden vahvistaminen perus toimeen tulotuen kustannuksiin 2013 ( toteutuneet kustannukset ,23 - val tionosuus 50% ,61 = vuodelta 2013 lisäkorvaus kun nalle ,61 ) Aluehallintovirasto, ilmoitus / Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Heti Apu Oy (Naantalin Kuntokeskus lopettanut) Aluehallintovirasto, päätös / Valtion korvauksen maksaminen terveydenhuollon toimintayksikölle ( ) Terveydenhuollon hoitopaikan vaihtaneet ( Naantaliin 24, Naantalista pois 13) Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, hallitus / pöytäkir ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, valtuusto / pöytäkirja Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä, hallitus / pöytäkirjat ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallitus / pöytäkir ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, valtuusto / pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa Sosiaali- ja terveyslautakunta 39 21.05.2014 Kaupunginhallitus 260 02.06.2014 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa 361/00.03.01/2014 SOTELTK 39 Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämiseen

Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämiseen Sosiaali- ja terveyslautakunta 32 19.05.2016 Kaupunginhallitus 181 30.05.2016 Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämiseen 361/00.03.01/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 21.08.2014 Kaupunginhallitus 335 01.09.2014 Kaupunginhallitus 382 06.10.2014 Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista 175/13.05/2014 SOTELTK

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Työpajatoiminnan esittely 3. 2 Työllisyyspalveluyksikkö Pointin avohuollon ohjaajan toimen täyttäminen ja muuttaminen viraksi 4

Sisällysluettelo. 1 Työpajatoiminnan esittely 3. 2 Työllisyyspalveluyksikkö Pointin avohuollon ohjaajan toimen täyttäminen ja muuttaminen viraksi 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.01.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 Työpajatoiminnan esittely 3 2 Työllisyyspalveluyksikkö Pointin avohuollon ohjaajan toimen täyttäminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sosiaalilautakunta 12.03.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 24 PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 25 KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 32 Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämiseen 3

Sisällysluettelo. 32 Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämiseen 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.05.2016 Sisällysluettelo Sivu 32 Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämiseen 3 33 Määrärahaesitys

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämiseen

Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämiseen Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.05.2017 Kaupunginhallitus 232 29.05.2017 Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämiseen 361/00.03.01/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.06.2015 Sisällysluettelo Sivu 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 32 Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 8 Tutustuminen Lounais-Suomen Työllistäjät ry:n toimintaan 3. 9 Työllistämisen kuntalisän myöntämisen perusteet 4

Sisällysluettelo. 8 Tutustuminen Lounais-Suomen Työllistäjät ry:n toimintaan 3. 9 Työllistämisen kuntalisän myöntämisen perusteet 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.02.2015 Sisällysluettelo Sivu 8 Tutustuminen Lounais-Suomen Työllistäjät ry:n toimintaan 3 9 Työllistämisen kuntalisän myöntämisen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Kokouskutsu 1 (8) Aika 30.06.2015, klo 16:00 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsiteltävät asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.1.2015 klo 17.00-18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.5.2012 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Haveri

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 21.01.2010 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Killin Kehitysvammaisten Tuki ry/kirjelmä

Killin Kehitysvammaisten Tuki ry/kirjelmä Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 16.02.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10 08.03.2017 Killin Kehitysvammaisten Tuki ry/kirjelmä Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.02.2017 1 Aikuissosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

ASIAMIEHEN TEHTÄVÄT VANHUSASIAKKAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ. Sosiaali- ja potilasasiamies Arja Björnholm, Oulun kaupunki 20.3.

ASIAMIEHEN TEHTÄVÄT VANHUSASIAKKAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ. Sosiaali- ja potilasasiamies Arja Björnholm, Oulun kaupunki 20.3. ASIAMIEHEN TEHTÄVÄT VANHUSASIAKKAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Sosiaali- ja potilasasiamies Arja Björnholm, Oulun kaupunki 1 Oulun seutukunnan sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta * Oulu, Hailuoto,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 3 11 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 5 12 PERHETYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTILAT 7

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 3 11 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 5 12 PERHETYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTILAT 7 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 Sosiaalilautakunta 14.02.2007 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 10 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 3 11 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 5 12 PERHETYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTILAT 7 NAANTALIN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 24.01.2012 klo 17.30 18.25 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1 Tarkastuslautakunta Kitee Aika 26.02.2013 klo 13:30-17:50 Paikka Kiteen kaupungintalo, Hellin kammari Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Karppanen Jouko

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 45 29.05.2017 vuoden 2016 tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 65/1.40/2017 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.08.2015 klo 14:00-18:50 Paikka Puhos ja terveyskeskus Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 14:00-18:50 puheenjohtaja

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2/2017 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.02.2017 klo 15:00-17:22 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot