Sisällysluettelo. 39 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 39 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sisällysluettelo Sivu 39 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa 3 40 Turun Seudun elatusvelvolliset ry:n aiesopimuspyyntö 6 41 Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta Potilasasiamiehen raportti vuodelta Raportti työllistämistoiminnasta ajalta Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta- ja talousraportti Parisuhde-luentosarja Naantalissa Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset syyskaudella Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 19

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika kello 17:00-17:35 Paikka 4-neuvotteluhuone Osallistujat Salokangas Elina puheenjohtaja Maja Pirjo varapuheenjohtaja Hyvönen Jarmo jäsen Kemppe Hanna jäsen Laine Viljo jäsen Lehtonen Antero jäsen Leivo Markku jäsen Nieminen Marja jäsen Paasikivi Sini jäsen Saari Ville-Veikko jäsen Pöyhönen Iiro perusturvajohtaja Laurila Airi vs.talouspäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Leivo ja Marja Nieminen. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Elina Salokangas puheenjohtaja Airi Laurila pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Markku Leivo Marja Nieminen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa Sosiaali- ja terveyslautakunta 39 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Lastensuojelukuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkunnilta mennessä lausuntoa, jos sa jäsenkunta esittää näkemyksensä kuntayhtymän lähivuosien toi minnan ke hittämistarpeista ja lisäksi kuntayhtymä toivoo tietoa siitä, mi tä palveluja jäsenkunta aikoo käyttää tulevana vuonna. Listan liitteenä on lausunto pyyntö. LIITE B1, SOTE-LTK Kuntayhtymän nykyisinä toimintamuotoina ovat kolme 7 hoitopaikan perhetukikeskusta (Halikko, Kaarina ja Raisio) joista kahdessa (Halikko ja Kaarina) on lisäksi yksi perhepaikka. Hoidosta ja kasvatustyöstä vastaavat koulutetut ammattihenkilöt, joiden tukena on erityiskoulutuksen saaneita sosiaali-, kasvatus- ja perhetyön erityistyöntekijöitä. Vuoden 2013 aikana Naantali on käyttänyt kuntayhtymän sijaishuollon palveluja hoitopäivää (vuonna 2012: hoitopäivää) ja palvelun käyt tö jatkuu edelleen. Vuosi 2013 oli kuntayhtymässä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti tuloksellinen. Kolmessa sijaishuollon yksikössä keskimääräinen käyttöaste on ollut 105,97 % ja hoitopäiviä oli yhteensä Tilinpäätöksen mukaan jä senkunnilta perittyjä maksuja palautetaan yhteensä noin Naanta lin kau pungin saama osuus palautuksista on ,38. Hallitus on pyytänyt jäsenkuntia antamaan mennessä lausuntonsa, jos sa toi vo taan, että jäsenkunta antaa vastauksensa kuntyhtymän esittämiin viiteen kysymykseen. Naantalin kaupungin lapsiperheiden sosiaalityö antaa alla olevat vastaukset Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymälle. Naantalin kaupunki: 1. Esittää näkemyksenään kuntayhtymän lähivuo sien kehittämistarpeisiin: että kuntayhtymän hallituksen toi menpi teet kus tannusrakenteen korjaamiseksi ovat olleet oikean suun taisia ja kunta yhtymä on onnistunut perustehtävänsä hoitamisessa pyr kimyk senä mah dollisimman korkea käyttöaste yksiköissään. Tätä strategiaa tulee jat kossakin noudattaa. Naantalin kaupungin sosiaali työ on tyyty väinen saa tui hin palveluihin ja yh teistyö kuntayhtymän kanssa on su junut hyvin. Naanta lin kaupungin strate gian

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta mukaisesti tullaan lasten suojelutarpeissa käyttä mään ensisijaisesti aina perhehoi toa. 2. Antaa ennusteensa siitä, kuinka paljon kunta tulee to dennäköi sesti tarvitse maan sijaishuoltopalveluista kiireellisiä si joituk sia ja huostaanoton aikaista sijaishuoltoa: Lasten sijoitusten määrä on laskenut huo matta vasti ver rattuna aikaisempaan vuoteen. Sijoitettuja huhtikuussa 2014 on yh teensä 34, kun sama luku edellisen vuoden huhtikuussa oli 44. Lapsi perheiden mo niammatillinen tiimi on työskennellyt perhei den uudelleen yh distämiseksi ja kiireellisiä sijoituksia, avohuollon si joi tuksia sekä huos taanottoja on pys tytty purka maan. Sijaishuollon painopiste on perhehoidossa. Huhtikuun lopussa 2014 laitos hoidon piirissä on 13 nuorta ja lasta. Perhehoidon piirissä huhtikuun lopussa on yhteensä 17 lasta ja nuorta. Kiireellisiä sijoituksia tehtäessä pyritään jo alusta asti sijoitta maan lap set ja nuoret perhehoitoon, jotta sijoituspaikka ei sijaishuollon ai kana muuttui si. Perheitä on saatu pääasiassa Sijaishuoltoyksikön kautta, mutta myös yk si tyisiä palveluntuottajia on käytetty. Huostaanottoja laitoksiin tehdään pääsääntöisesti niiden nuor ten osalta, jot ka tarvitsevat paljon tukea arkielämän hallintaan ja koulun käyntiin ja si joi tukset pyritään tekemään vain tarpeen vaatimaksi ajaksi. Tällöin on tär keää, että sijoitettavalla laitoksella on hyvät yhteydet kouluun. Lisäksi lai toksiin sijoitettavat lapset ja nuoret tarvitsevat usein paljon psykiatrista osaamista. 3. Kertoo näkemyksenään tarpeesta lähteä kartoittamaan mahdol lisuutta muut taa Raision perhetukikeskuksen toimintaa vastaanottoyk sikkötoiminnaksi: Sijoitustarpeen tullessa ilmeiseksi, sijoituspaik ka pyritään pie nem pien las ten osalta etsimään perhehoidosta heti, jotta si joitusten aika na väl tyttäi siin sijaishuoltopaikan muutospäätöksiltä ja lapset voi sivat koko si jaishuollon keston asua samassa paikassa. Nuorten laitos si joitukset pyri tään hy vissä ajoin etsimään siten, että sijoituspaikka vastaa mah dollisim man hy vin nuo ren ongelmiin ja sijoituksen kesto voidaan ennakoida. Naantalin lastensuojelulla ei tällä hetkellä ilmene tarvetta eril liselle vastaanottoyksikölle 4. Esittää arvionaan perheiden laitoskuntoutuspalvelujen ( ym päri vuoro kauti nen/ päiväkuntoutus) tarpeesta: Perheiden laitoskuntoutusten ( koko perheen sijoitus perhe- tai laitos hoitoon) tarve vaihtelee huomattavasti vuosittain. Vuosien aikana ei ole ilmennyt tarvetta käyttää po. avohuollon tukitoin ta. Ti lanteet ovat lä hinnä olleet sen kaltaisia, että perheen vanhempia on hoidettu päihdekun toutuslaitoksissa ja myöhemmin kuntoutuksen edetessä per-

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta heen lapset ovat siirtyneet vanhempien kanssa perhekuntoutusjaksoille. Päiväkuntoutustyyppiselle palvelulle ei ole ilmennyt tarvetta 5. Esittää arvionaan avohuollon perhetyön tarpeesta kuntayh ty män tuottamana: Naantalin lastensuojelussa perhetyön resurssit ovat tällä het kellä riit tävät. Perhetyötä on jouduttu ostamaan iltaisin ja viikonlop puisin teh tävään inten siiviseen perhetyöhön tilanteissa, missä sijoituk sen uhka on ollut suuri. Lap siperheiden moniammatillinen tiimi on edellisen vuoden ta voin teh nyt olo suhdeselvitykset, vanhemmuuden ar viot, las tensuoje lutar peen kar toitukset, perheiden jälleen yhdistämi seen liitty vät arvioinnit ja kar toitukset omana työnä. Tämä korreloi os topalve lujen vähäiseen tar peeseen ja toteutuneiden kustannusten mää rään. Palvelun ohjausta ja mo niammatil lista osaamista on toteutettu kustannustehokkaasti. Vuonna 2014 lastensuojeluilmoitusten määrät ovat lähteneet laskuun. Ver rattuna edellisen vuoden vertailuajankohtaan lastansuojeluilmoituk sia on vas taanotettu 35 ilmoitusta vähemmän. Lastensuojeluasiakkaiden koko nais määrä on myös laskenut vuonna Huhtikuussa 2013 lastensuoje lun asiakkuuksia oli yhteensä 230, kun huhtikuussa 2014 lastensuojelu asiak kaiden kokonais määrä on yhteensä 179. Naantalin sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle että em. esittelytekstissä oleva lausunto annetaan Varsinais-Suomen lastensuoje lukuntayhtymän hallituksen käyttöön ja toteaa, että palvelujen ostossa nou datetaan aikaisempien vuosien linjaa.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Turun Seudun elatusvelvolliset ry:n aiesopimuspyyntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 40 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Turun seudun elatusvelvolliset ry on esittänyt Naantalin kaupungille pyynnön allekirjoittaa heidän laatimansa aiesopimusluonnos koskien yhteistyötä lapsen edun to teuttamiseksi lapsen vanhempien eron jälkeen. Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan lastensuojelujärjestönä pyr kiä turvaamaan lapsen ja molempien vanhempien oikeudet sovittaessa ja pää tettäessä lapsen asumisesta, tapaamisoikeudesta, huoltajuudesta ja elatus maksuista. Yhdistys aikoo hakea RAY:n rahoitusta toimintaansa ja ra hoi tuksen saamisen ehtona on yhteistyösopimukset kuntien kanssa. Naantalin kaupungin lapsiperheiden sosiaalityö huolehtii lapsen edun toteut ta mi sesta kaikissa olosuhteissa virkatyönään. Tätä virkatehtävää varten se ei voi, eikä sen tarvitse tehdä aiesopimuksia eri yhdistysten kanssa lain noudattamisesta, sil lä kau pungin toiminta perustuu aina lakiin. Lapsen edun valvontavastuuta ei voi da yhdistyksen esittämän aiesopimuksen mukaisesti siirtää tai jättää mil le kään yhdistykselle tai ulkopuoliselle toimijalle. Tämän perusteella Naan ta lin kaupungin ei ole perusteltua allekirjoittaa esitettyä aiesopimusta. LIITE B2, SOTE-LTK Naantalin kaupunki ei allekirjoita Turun Seudun Elatusvelvolliset ry:n esit tämää aiesopimusta. Sen sijaan asianmukaista ja tarkoituksen mukaista yh teistyötä teh dään edelleen kaikkien eri asia kas ryhmiä edus tavien yhdistysten kanssa.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 Sosiaalijohtaja Riitta Ylipelkonen: Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on edistää sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia sosiaalihuollon asiakaslain ( /812) mukaisesti. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on asiakaslain mukaan: neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä tiedottaa asiakkaan oikeuksista toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja to teuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kaupun gissa ja antaa siitä selvitys vuosittain kaupunginhallitukselle Naantalin kaupunki on ostanut sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratos Sosiaalipalvelut Oy:ltä vuodesta 2008 alkaen. Vuoden 2013 kustannukset olivat 1378,86 euroa, kun ne vuonna 2012 olivat euroa. Sosiaaliasiamiehen tavoittaa puhelimitse joka arkipäivä klo numerosta ja tarvittaessa sovitaan tapaaminen Naantalin kaupungintalolla. Liit tee nä sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta LIITE B3, SOTE-LTK Toimintaraportin mukaan sosiaaliasiamie hel le tul lei ta yh tey den ot toja oli Naantalissa vuoden 2013 aikana 50. Yhtey den otot las ki vat 16,7 prosentilla edellisestä vuodesta, kun puolestaan asiak kai den määrä py syi miltei samana. Asiakkaita oli 42 ja edellisenä vuonna 41. Raportin mukaan toimeentulotukeen liittyvä päätösprosessi on toimiva ja päätöksien perusteet osataan avata asiakkaille varsin hyvin. Lastensuoje luun ja perheasioihin liittyvien yhteydenottojen määrät putosivat edelli sestä vuodesta merkittävästi. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että lastensuoje lussa ovat päteviä kaikki 17 työntekijää ja heille on järjestetty konsultaa tiot, työnohjaus ja koulutusta. Vanhustenhoitoon on paneuduttu suunnitel mallisesti ja rakennettu hyvä toiminta- ja seurantajärjestelmä. Asiakkaat ovat tyytyväisiä ja palvelut toimivat. Vanhuspalveluista ei tullut yhtään yh teydenottoa sosiaaliasiamiehelle. Kehittämisehdotuksina Merikratos toteaa, että tiedottamista sosiaa liasiamiespalveluista tulee jatkaa, koska se lisää avoimuutta ja luottamusta sosi-

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta aalihuollon palveluja kohtaan. Lisäksi Merikratos tarjoaa asiantunte mus taan viranomaisille sosiaalityön eri pulmatilanteissa ja kehittämispro ses seissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee sosiaaliasiamiehen raportin vuodel ta 2013 tiedokseen ja antaa sen edelleen kaupunginhallituksen käyttöön.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Potilasasiamiehen raportti vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 42 Johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen: Potilaslain (1992/785) mukaan terveydenhuollon toimintayksikölle on nimettävä potilasasiamies neuvomaan ja avustamaan potilaita. Laki sisältää säännökset potilaan oikeuksista ja potilasasiamiestoiminnasta. Laki korostaa potilaan oikeutta hyvään terveyden ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun, tiedonsaantiin ja salassapitoon. Potilasasiamies on puolueeton taho, joka neuvoo potilaita, omaisia, ammattihenkilöstöä ja muita asiakkaita. Hän ei ratkaise ongelmatilanteita eikä ota kantaa lääketieteellisiin kysymyksiin, vaan hänen tehtävänään on: tiedottaa potilaan oikeuksista toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi neuvoa ja avustaa potilaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa ohjata potilasta muilla lainsäädäntöön perustuvilla tavoilla ajamaan etuaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Naantalin terveyskeskuksen välisestä potilasasiamiespalvelusta on tehty toistaiseksi voimassa olevan puitesopimuksen lisäksi erillinen palvelusuunnitelma, johon on eritelty vuosittain myytävän palvelun sisältö. Palvelun määrä ja hinta perustuvat Naantalin väestöpohjaan. Palvelun määrä on yksi työtunti kuukaudessa 1000 asukasta kohden. Potilasasiamiehen palvelut ovat potilaille maksuttomia. Naantalin terveyskeskuksen potilasasiamiestehtäviä on hoitanut vuonna 2013 ensisijaisesti potilasasiamies Päivi Parjanen. Yhteistyö potilasasiamiesten kanssa on ollut hyvää. Vuosittaisessa tapaamisessa on keskusteltu potilasasiamiespalvelun toteutumisesta. Alueellista potilaan oikeuksiin liittyvää koulutusta on ollut vuosittain. Hoito, kohtelu ja muistutukset aiheuttavat eniten yhteydenottoja poti lasasiamiehelle. Potilasasiamieheen otetut yhteydenotot lisääntyivät vuodes ta 2012 (vuonna 2012:55 ja vuonna 2013:71) ja muistutusten laatimisesta on keskusteltu edellistä vuotta useammin (vuonna 2012:11 ja vuonna 2013:19). Muistutusten aiheet liittyivät lähinnä potilaan hoitoon, jossa potilaan ja henkilökunnan mielipiteet eroavat toisistaan. Tarvittaessa potilasasiamies on ottanut yhteyttä vastuulääkäriin potilaan luvalla. Kuusi näistä yhteydenotoista johti viime vuonna kirjalliseen muistutukseen. Potilasasiamiespalvelun tavoite edistää potilaan oikeuksia ja potilaslähtöisyyttä saavutettiin edellistä vuotta paremmin yhteydenottojen lisääntyessä. Asiakkaiden määrä oli yhteensä 38 (vuonna 2012: 30).

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vuosiraportti potilasasiamiespalvelun toteuttamisesta Naantalin terveyskeskukselle vuodesta 2013 ja taulukko yhteydenotoista on liitteenä. LIITE B4, SOTE-LTK Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee potilasasiamiehen raportin tiedok seen ja antaa sen edelleen kaupunginhallituksen käyttöön.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Raportti työllistämistoiminnasta ajalta Sosiaali- ja terveyslautakunta 43 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Työllistämistoiminta on siirtynyt alkaen sosiaali- ja terveyspalveluiden hoidettavaksi. Työllistämistoiminnasta vastaa perusturvajohtajan alaisuudessa sosiaalityönjohtaja ja työllistämistoimintaa hoitaa 2 avopalveluohjaajaa sekä työllisyysohjaaja. Lisäksi Naantalin nuorten työpajalla on yksi vakituinen työpajaohjaaja ja yksi määräaikainen pajaohjaaja. Työllistämistoiminnan talousarvion loppusumma vuonna 2014 on kokonaisuudessaan Tuloina ovat työllistämistuki sekä ELY-keskuksen työpaja-avustus ja omat myyntitulot. Työllisyyden hoitoon käytetään , yri tys- ja työllistämistukeen ja kuntouttavaan työtoimintaan Työ pa jan käyt tö ta lousme not ovat ja tuotot Naantalin kaupungin työllisyystilanne Naantalin kaupungin työllisyystilanne on ELY -keskuksen julkaiseman huhtikuun kuukausikatsauksen mukaan heikentynyt vuo den ta kai seen ti lanteeseen. Nyt työttömiä on yhteensä 827 (9,1%), kun vuo si sit ten työttö miä oli 669 (7,3 %). Koko Varsinais-Suomen työttömyys aste oli huhtikuussa 0,5 % suurempi kuin vuosi sitten ollen nyt 11,5 %. Työttömyyden rakenteessa on tapahtunut runsaasti muutoksia huonompaan suuntaan vuo den ta kai seen ti lan teeseen. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on li säänty nyt 12,3% sekä yli 50-vuotiaiden työttömien määrä 14,3%. Yli vuo den työttö mä nä ol leiden määrä on lisääntynyt peräti 96%. Naantalin kaupungin työllistämistoimet Naantalin kaupungin työllistämistoiminta muodostuu seuraavista toimenpiteistä: 1. Tukityöllistäminen, tavoitteena pitkäaikaistyöttömien sekä vaikeasti työl listy vien palkkaaminen 2. Opppisopimuskoulutus, kohdistuen naantalilaisiin työttö miin, joilla ei ole aikaisempaa tutkintoa tai ammatillista koulutusta 3. Nuorten kesätyöllistäminen, kohdistuen vuotiaisiin naantali laisiin nuoriin. 4. Yritys- ja työllistämistuki, sopimukset Lounais-Suomen Työllistä jien ja Turun Pientalosäätiön kanssa tavoitteena, että ko. yh teisöt palkkaavat naan talilaisia työttömiä 5. Harjoittelijat ym. Edellä olevien lisäksi työpaikkoja on tar jottu har joit-

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta teli joille, työkokeilussa oleville ja työssäoppimisjaksoilla. Erityistyöllistämisyksikkö Pointti keskittyy lähinnä pitkäaikaisten (yli vuo den työttömänä olleiden) sekä alle 29 vuotiaiden (nuorisotakuun piirissä olevat) työllistämistoimiin, jotka ovat pääsääntöisesti aktivointisuunnitelmien teko ja sen jälkeen sopivan aktivointitoimenpiteen löytäminen. Tyypillisin aktivointitoimenpide erityistyöllistämisyksikössä on Kuntouttava työtoiminta, jota hankitaan ostopalveluna mm. Rainasäätiöltä, Lounais-Suomen Työllistäjiltä ja Tsemppi ry:ltä. Omana toimintana kuntouttavaa työtoimin taa on kaupungin omissa yksiköissä ja erityisesti nuorten osalta Naantalin kaupungin työpajassa. Kuluvan vuoden talousarviossa työllistämistoiminnan toimin takate on 32,6 % huhtikuun lopussa. Huonon työllisyysti lanteen joh dosta työllistä mis toiminnan menoista ylittyvät lähinnä kuntouttava työ toiminta se kä työ mark kinatuki veloi tukset. Muilta osin talousarvio on to teu tunut suun nitel man mukaisesti. Palkkamenot painottu vat tukityöllistetty jen osalta al ku vuoteen, jolloin kuuden kuukauden työsuh teisiin palkattiin yli 10 henki löä. Kesä työntekijöiden palkat maksetaan hei nä-elokuussa, jo ten ta lousar vioon varat tu euroa kohdistuu vain näil le kuukausille. Pöytäkirjan liitteenä on raportti työllistämistoiminnasta LIITE B5, SOTE-LTK Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan työllis tä mis toi min taa kos ke van raportin ajalta ja saat taa sen edel leen kau pun gin halli tuksen ja tarkastuslautakunnan tiedok si.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta- ja talousraportti Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Virastopäälliköiden on annettava 4 ja 8 kuukauden talouden toteutumaraportit kaupunginhallitukselle ja tiedoksi lautakunnille. Näissä raporteissa arvioidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista vuoden aikana. Raportti tulojen ja menojen toteutumisesta sekä virastopäällikön arvio asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ajalta on liitteenä. LIITE B6, SOTE-LTK Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee toteutumaraportin ajalta tiedoksi.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Parisuhde-luentosarja Naantalissa Sosiaali- ja terveyslautakunta 45 Johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen: Naantalin terveystoimi on suunnitellut yhteistyössä Naantalin kaupungin sosiaalitoimen ja päivähoidon sekä Naantalin seurakunnan kanssa syksyksi Parisuhteen vuosihuolto -luentosarjan. Terveyskeskuksesta suunnittelutyöryhmässä ovat terveydenhoitajat Elina Ketola, neuvolan perhetyö ja Hanna Gustafsson, seksuaaliterveysneuvola. Luentosarja koostuu kolmesta erillisestä luennosta: Tunteet ja tarpeet Parisuhdetta kuormittavat ulkoiset tekijät Seksuaalisuus parisuhteessa Luennoitsijoina toimivat Helka ja Markku Silventoinen. Helka Silventoi nen on parisuhde- ja seksuaaliterapeutti ja työnohjaaja. Markku Silventoi nen toimii liikkeenjohdon konsulttina ja valmentajana, joka toteuttaa yrityk sille liiketoiminnan- ja henkilöstön kehitysohjelmia. He ovat kiertäneet pa rinkymmenen vuoden ajan ympäri Suomea puhumassa parisuhteesta, per heestä ja vanhemmuudesta. Luennot pidetään Seurakuntakeskuksessa ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Tarvittaessa järjestetään lastenhoito pienten lasten vanhemmille seurakunnan toimesta. Luennot antavat mahdollisuuden pieneen irtiottoon arjen rutiineista ja samalla kodin ihmissuhdetaitojen parantamiseen. Luentosarjan tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja tyytyväisyyttä omaan ja koko perheen elämään. Luentokustannukset ovat luentokerralta 800 euroa ja matkakorvaus kilometrikorvauksena 200 euroa, siis luennot yhteensä 2400 euroa ja matkat noin 600 euroa. Terveydenhoitajien työaikaa luentokertaa kohden kuluu noin 3 tuntia. Työaika tasoitetaan arkipäivinä. Luentoilloista seurakunta ei peri vuokrakuluja. Tarjoilukustannukset olisi vat noin 80 euroa/luentokerta arvioituna 100 osallistujalle. Paikallisten yhdistysten ja yritysten tuella katetaan osa luentosarjan kustannuksista. Ulkopuolisen tuen määrä on nyt 1100 euroa. Loppuosa kustannuksista jae taan Naantalin seurakunnan ja Naantalin kaupungin kesken. Kustannukset kaupungille ovat maksimissaan euroa.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee luentosarjan tiedoksi.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset syyskaudella 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 46 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Hallintosäännön 21 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan loppuvuoden 2014 kokousrytmiä on arvioitu alkuvuoden 2013 kokoustiheyden mukaan sekä 2015 talousarvioaikataulun perusteella. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää pitää kokouksensa loppuvuonna 2014 torstaisin pääsääntöisesti klo seuraavasti: 21.8., (1.talousar viokokous), (2.talousarviokous), ja (joulukokous)

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyslautakunta 47 Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: 13/2014 Lääkärin sijaisen palkkaaminen (lainvoimainen) 14/2014 Lääkärin sijaisen palkkaaminen (lainvoimainen) 15/2014 Lääkärin sijaisen palkkaaminen (lainvoimainen) 16/2014 Vire Koti Yli-Maarian hyväksyminen tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi (lainvoimainen) 17/2014 Lääkärin sijaisen palkkaaminen (lainvoimainen) Ylilääkäri Kristian Kallio: 10/2014 Terveyskeskusavustajan sijaisen palkkaaminen ja (lainvoimainen) 11/2014 Terveydenhoitajan henkilökohtainen lisä 12/2014 Suun terveydenhuollon kalustohankinta 13/2014 Sari lehtosen valinta hammashoitajan toimeen Johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen: 2/2014 Terveyskeskusavustajan sijaisuuden jatko ajalle (lainvoimainen) Vastaava hammaslääkäri Virpi-Maija Kyrki: 4/2014 Suun terveydenhuollon AvoHILMO -tiedonsiirron hankinta (lainvoimainen) Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: 21/2014 Lausunto ilmoituksenvaraisesta yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta/ Terveyspalvelu Timantti / Anne Järvenpää, Turku (lainvoimainen) 22/2014 Lausunto ilmoituksenvaraisesta yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta/ Koti- ja hyvinvointipalvelu Aarresaari T:mi / Susanna Kotkaslahti-Soisalo (lainvoimainen) 23/2014 Hoitajan sijaisen palkkaaminen vanhainkotiin (lainvoimainen) 24/2014 Hoitajan sijaisen palkkaaminen kotihoidon osa-aikaeläkeläisen sijaiseksi (lainvoimainen) 25/2014 Hoitajan sijaisen palkkaaminen vuodeosaston osa-aikaeläkeläisen sijaiseksi (lainvoimainen) 26/2014 Hoitajien sijaisen palkkaaminen vuodeosastolle (lainvoimainen) 27/2014 Hoitajan sijaisen palkkaaminen vanhainkotiin (lainvoimainen)

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta /2014 Hoitajan sijaisen palkkaaminen vanhainkotiin (lainvoimainen) 29/2014 Hoitajien sijaisen palkkaaminen vuodeosastolle /2014 Hoitajien sijaisen palkkaaminen vuodeosastolle /2014 Paula Renkosen valinta terveyskeskuksen sairaanhoitajan toimeen vuodeosastolle 32/2014 Arja Harjun valinta sairaanhoitajan toimeen vuodeosastolle 33/2014 Sirpa Martelius-Mäen valinta vuodeosaston apulaisosastonhoitajan toimeen 34/2014 Outi Määtän valinta sairaanhoitajan toimeen vuodeosastolle 35/2014 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Katavakotiin /2014 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Katavakotiin /2014 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Katavakotiin /2014 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Kummeliin /2014 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Katavakotiin /2014 Hoitajan palkkaaminen avoimen toimen hoitajaksi Viialan ryhmäkotiin /2014 Hoitajan palkkaaminen lomasijaisuuksiin Vii a lan ryh mä ko tiin Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tar koittamaa otto-oikeutta edellä selostetuissa lainvoimaa vailla olevissa viran haltijapäätöspöytäkirjoissa ilmeneviin päätöksiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitusasiat Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: Aluehallintovirasto, päätös / Valtionavustus nuorten työpajatoimintaan 2014 ( Naantali euroa) Aluehallintovirasto, päätös / Valtionosuuden vahvistaminen perus toimeen tulotuen kustannuksiin 2013 ( toteutuneet kustannukset ,23 - val tionosuus 50% ,61 = vuodelta 2013 lisäkorvaus kun nalle ,61 ) Aluehallintovirasto, ilmoitus / Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Heti Apu Oy (Naantalin Kuntokeskus lopettanut) Aluehallintovirasto, päätös / Valtion korvauksen maksaminen terveydenhuollon toimintayksikölle ( ) Terveydenhuollon hoitopaikan vaihtaneet ( Naantaliin 24, Naantalista pois 13) Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, hallitus / pöytäkir ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, valtuusto / pöytäkirja Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä, hallitus / pöytäkirjat ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallitus / pöytäkir ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, valtuusto / pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämiseen

Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämiseen Sosiaali- ja terveyslautakunta 32 19.05.2016 Kaupunginhallitus 181 30.05.2016 Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämiseen 361/00.03.01/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sosiaalilautakunta 12.03.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 24 PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 25 KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 32 Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämiseen 3

Sisällysluettelo. 32 Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämiseen 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.05.2016 Sisällysluettelo Sivu 32 Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämiseen 3 33 Määrärahaesitys

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1 Tarkastuslautakunta Kitee Aika 26.02.2013 klo 13:30-17:50 Paikka Kiteen kaupungintalo, Hellin kammari Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Karppanen Jouko

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.08.2015 klo 14:00-18:50 Paikka Puhos ja terveyskeskus Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 14:00-18:50 puheenjohtaja

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 3 11 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 5 12 PERHETYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTILAT 7

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 3 11 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 5 12 PERHETYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTILAT 7 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 Sosiaalilautakunta 14.02.2007 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 10 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 3 11 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 5 12 PERHETYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTILAT 7 NAANTALIN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 Vammaisneuvosto 08.01.2013 Aika 08.01.2013 klo 14:30-16:00 Paikka Merililjakoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 Aika 1.8.2016 klo 15.00 15.16 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 06.04.2010 klo 17.30 18.08

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 06.04.2010 klo 17.30 18.08 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 06.04.2010 klo 17.30 18.08 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Haveri Satu

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä Sosiaali- ja terveyslautakunta 164 14.09.2015 Kaupunginhallitus 479 28.09.2015 Kaupunginhallitus 533 26.10.2015 Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä 501/02.07.00/2015 SosTe

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Perusturvalautakunta 80 15.12.2015 Kaupunginhallitus 6 11.01.2016 Kaupunginhallitus 118 02.05.2016 Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Petula 15.12.2015 80 Valmistelija:

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot