Sisällysluettelo. 39 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 39 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sisällysluettelo Sivu 39 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa 3 40 Turun Seudun elatusvelvolliset ry:n aiesopimuspyyntö 6 41 Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta Potilasasiamiehen raportti vuodelta Raportti työllistämistoiminnasta ajalta Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta- ja talousraportti Parisuhde-luentosarja Naantalissa Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset syyskaudella Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 19

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika kello 17:00-17:35 Paikka 4-neuvotteluhuone Osallistujat Salokangas Elina puheenjohtaja Maja Pirjo varapuheenjohtaja Hyvönen Jarmo jäsen Kemppe Hanna jäsen Laine Viljo jäsen Lehtonen Antero jäsen Leivo Markku jäsen Nieminen Marja jäsen Paasikivi Sini jäsen Saari Ville-Veikko jäsen Pöyhönen Iiro perusturvajohtaja Laurila Airi vs.talouspäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Leivo ja Marja Nieminen. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Elina Salokangas puheenjohtaja Airi Laurila pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Markku Leivo Marja Nieminen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa Sosiaali- ja terveyslautakunta 39 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Lastensuojelukuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkunnilta mennessä lausuntoa, jos sa jäsenkunta esittää näkemyksensä kuntayhtymän lähivuosien toi minnan ke hittämistarpeista ja lisäksi kuntayhtymä toivoo tietoa siitä, mi tä palveluja jäsenkunta aikoo käyttää tulevana vuonna. Listan liitteenä on lausunto pyyntö. LIITE B1, SOTE-LTK Kuntayhtymän nykyisinä toimintamuotoina ovat kolme 7 hoitopaikan perhetukikeskusta (Halikko, Kaarina ja Raisio) joista kahdessa (Halikko ja Kaarina) on lisäksi yksi perhepaikka. Hoidosta ja kasvatustyöstä vastaavat koulutetut ammattihenkilöt, joiden tukena on erityiskoulutuksen saaneita sosiaali-, kasvatus- ja perhetyön erityistyöntekijöitä. Vuoden 2013 aikana Naantali on käyttänyt kuntayhtymän sijaishuollon palveluja hoitopäivää (vuonna 2012: hoitopäivää) ja palvelun käyt tö jatkuu edelleen. Vuosi 2013 oli kuntayhtymässä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti tuloksellinen. Kolmessa sijaishuollon yksikössä keskimääräinen käyttöaste on ollut 105,97 % ja hoitopäiviä oli yhteensä Tilinpäätöksen mukaan jä senkunnilta perittyjä maksuja palautetaan yhteensä noin Naanta lin kau pungin saama osuus palautuksista on ,38. Hallitus on pyytänyt jäsenkuntia antamaan mennessä lausuntonsa, jos sa toi vo taan, että jäsenkunta antaa vastauksensa kuntyhtymän esittämiin viiteen kysymykseen. Naantalin kaupungin lapsiperheiden sosiaalityö antaa alla olevat vastaukset Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymälle. Naantalin kaupunki: 1. Esittää näkemyksenään kuntayhtymän lähivuo sien kehittämistarpeisiin: että kuntayhtymän hallituksen toi menpi teet kus tannusrakenteen korjaamiseksi ovat olleet oikean suun taisia ja kunta yhtymä on onnistunut perustehtävänsä hoitamisessa pyr kimyk senä mah dollisimman korkea käyttöaste yksiköissään. Tätä strategiaa tulee jat kossakin noudattaa. Naantalin kaupungin sosiaali työ on tyyty väinen saa tui hin palveluihin ja yh teistyö kuntayhtymän kanssa on su junut hyvin. Naanta lin kaupungin strate gian

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta mukaisesti tullaan lasten suojelutarpeissa käyttä mään ensisijaisesti aina perhehoi toa. 2. Antaa ennusteensa siitä, kuinka paljon kunta tulee to dennäköi sesti tarvitse maan sijaishuoltopalveluista kiireellisiä si joituk sia ja huostaanoton aikaista sijaishuoltoa: Lasten sijoitusten määrä on laskenut huo matta vasti ver rattuna aikaisempaan vuoteen. Sijoitettuja huhtikuussa 2014 on yh teensä 34, kun sama luku edellisen vuoden huhtikuussa oli 44. Lapsi perheiden mo niammatillinen tiimi on työskennellyt perhei den uudelleen yh distämiseksi ja kiireellisiä sijoituksia, avohuollon si joi tuksia sekä huos taanottoja on pys tytty purka maan. Sijaishuollon painopiste on perhehoidossa. Huhtikuun lopussa 2014 laitos hoidon piirissä on 13 nuorta ja lasta. Perhehoidon piirissä huhtikuun lopussa on yhteensä 17 lasta ja nuorta. Kiireellisiä sijoituksia tehtäessä pyritään jo alusta asti sijoitta maan lap set ja nuoret perhehoitoon, jotta sijoituspaikka ei sijaishuollon ai kana muuttui si. Perheitä on saatu pääasiassa Sijaishuoltoyksikön kautta, mutta myös yk si tyisiä palveluntuottajia on käytetty. Huostaanottoja laitoksiin tehdään pääsääntöisesti niiden nuor ten osalta, jot ka tarvitsevat paljon tukea arkielämän hallintaan ja koulun käyntiin ja si joi tukset pyritään tekemään vain tarpeen vaatimaksi ajaksi. Tällöin on tär keää, että sijoitettavalla laitoksella on hyvät yhteydet kouluun. Lisäksi lai toksiin sijoitettavat lapset ja nuoret tarvitsevat usein paljon psykiatrista osaamista. 3. Kertoo näkemyksenään tarpeesta lähteä kartoittamaan mahdol lisuutta muut taa Raision perhetukikeskuksen toimintaa vastaanottoyk sikkötoiminnaksi: Sijoitustarpeen tullessa ilmeiseksi, sijoituspaik ka pyritään pie nem pien las ten osalta etsimään perhehoidosta heti, jotta si joitusten aika na väl tyttäi siin sijaishuoltopaikan muutospäätöksiltä ja lapset voi sivat koko si jaishuollon keston asua samassa paikassa. Nuorten laitos si joitukset pyri tään hy vissä ajoin etsimään siten, että sijoituspaikka vastaa mah dollisim man hy vin nuo ren ongelmiin ja sijoituksen kesto voidaan ennakoida. Naantalin lastensuojelulla ei tällä hetkellä ilmene tarvetta eril liselle vastaanottoyksikölle 4. Esittää arvionaan perheiden laitoskuntoutuspalvelujen ( ym päri vuoro kauti nen/ päiväkuntoutus) tarpeesta: Perheiden laitoskuntoutusten ( koko perheen sijoitus perhe- tai laitos hoitoon) tarve vaihtelee huomattavasti vuosittain. Vuosien aikana ei ole ilmennyt tarvetta käyttää po. avohuollon tukitoin ta. Ti lanteet ovat lä hinnä olleet sen kaltaisia, että perheen vanhempia on hoidettu päihdekun toutuslaitoksissa ja myöhemmin kuntoutuksen edetessä per-

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta heen lapset ovat siirtyneet vanhempien kanssa perhekuntoutusjaksoille. Päiväkuntoutustyyppiselle palvelulle ei ole ilmennyt tarvetta 5. Esittää arvionaan avohuollon perhetyön tarpeesta kuntayh ty män tuottamana: Naantalin lastensuojelussa perhetyön resurssit ovat tällä het kellä riit tävät. Perhetyötä on jouduttu ostamaan iltaisin ja viikonlop puisin teh tävään inten siiviseen perhetyöhön tilanteissa, missä sijoituk sen uhka on ollut suuri. Lap siperheiden moniammatillinen tiimi on edellisen vuoden ta voin teh nyt olo suhdeselvitykset, vanhemmuuden ar viot, las tensuoje lutar peen kar toitukset, perheiden jälleen yhdistämi seen liitty vät arvioinnit ja kar toitukset omana työnä. Tämä korreloi os topalve lujen vähäiseen tar peeseen ja toteutuneiden kustannusten mää rään. Palvelun ohjausta ja mo niammatil lista osaamista on toteutettu kustannustehokkaasti. Vuonna 2014 lastensuojeluilmoitusten määrät ovat lähteneet laskuun. Ver rattuna edellisen vuoden vertailuajankohtaan lastansuojeluilmoituk sia on vas taanotettu 35 ilmoitusta vähemmän. Lastensuojeluasiakkaiden koko nais määrä on myös laskenut vuonna Huhtikuussa 2013 lastensuoje lun asiakkuuksia oli yhteensä 230, kun huhtikuussa 2014 lastensuojelu asiak kaiden kokonais määrä on yhteensä 179. Naantalin sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle että em. esittelytekstissä oleva lausunto annetaan Varsinais-Suomen lastensuoje lukuntayhtymän hallituksen käyttöön ja toteaa, että palvelujen ostossa nou datetaan aikaisempien vuosien linjaa.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Turun Seudun elatusvelvolliset ry:n aiesopimuspyyntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 40 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Turun seudun elatusvelvolliset ry on esittänyt Naantalin kaupungille pyynnön allekirjoittaa heidän laatimansa aiesopimusluonnos koskien yhteistyötä lapsen edun to teuttamiseksi lapsen vanhempien eron jälkeen. Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan lastensuojelujärjestönä pyr kiä turvaamaan lapsen ja molempien vanhempien oikeudet sovittaessa ja pää tettäessä lapsen asumisesta, tapaamisoikeudesta, huoltajuudesta ja elatus maksuista. Yhdistys aikoo hakea RAY:n rahoitusta toimintaansa ja ra hoi tuksen saamisen ehtona on yhteistyösopimukset kuntien kanssa. Naantalin kaupungin lapsiperheiden sosiaalityö huolehtii lapsen edun toteut ta mi sesta kaikissa olosuhteissa virkatyönään. Tätä virkatehtävää varten se ei voi, eikä sen tarvitse tehdä aiesopimuksia eri yhdistysten kanssa lain noudattamisesta, sil lä kau pungin toiminta perustuu aina lakiin. Lapsen edun valvontavastuuta ei voi da yhdistyksen esittämän aiesopimuksen mukaisesti siirtää tai jättää mil le kään yhdistykselle tai ulkopuoliselle toimijalle. Tämän perusteella Naan ta lin kaupungin ei ole perusteltua allekirjoittaa esitettyä aiesopimusta. LIITE B2, SOTE-LTK Naantalin kaupunki ei allekirjoita Turun Seudun Elatusvelvolliset ry:n esit tämää aiesopimusta. Sen sijaan asianmukaista ja tarkoituksen mukaista yh teistyötä teh dään edelleen kaikkien eri asia kas ryhmiä edus tavien yhdistysten kanssa.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 Sosiaalijohtaja Riitta Ylipelkonen: Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on edistää sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia sosiaalihuollon asiakaslain ( /812) mukaisesti. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on asiakaslain mukaan: neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä tiedottaa asiakkaan oikeuksista toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja to teuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kaupun gissa ja antaa siitä selvitys vuosittain kaupunginhallitukselle Naantalin kaupunki on ostanut sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratos Sosiaalipalvelut Oy:ltä vuodesta 2008 alkaen. Vuoden 2013 kustannukset olivat 1378,86 euroa, kun ne vuonna 2012 olivat euroa. Sosiaaliasiamiehen tavoittaa puhelimitse joka arkipäivä klo numerosta ja tarvittaessa sovitaan tapaaminen Naantalin kaupungintalolla. Liit tee nä sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta LIITE B3, SOTE-LTK Toimintaraportin mukaan sosiaaliasiamie hel le tul lei ta yh tey den ot toja oli Naantalissa vuoden 2013 aikana 50. Yhtey den otot las ki vat 16,7 prosentilla edellisestä vuodesta, kun puolestaan asiak kai den määrä py syi miltei samana. Asiakkaita oli 42 ja edellisenä vuonna 41. Raportin mukaan toimeentulotukeen liittyvä päätösprosessi on toimiva ja päätöksien perusteet osataan avata asiakkaille varsin hyvin. Lastensuoje luun ja perheasioihin liittyvien yhteydenottojen määrät putosivat edelli sestä vuodesta merkittävästi. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että lastensuoje lussa ovat päteviä kaikki 17 työntekijää ja heille on järjestetty konsultaa tiot, työnohjaus ja koulutusta. Vanhustenhoitoon on paneuduttu suunnitel mallisesti ja rakennettu hyvä toiminta- ja seurantajärjestelmä. Asiakkaat ovat tyytyväisiä ja palvelut toimivat. Vanhuspalveluista ei tullut yhtään yh teydenottoa sosiaaliasiamiehelle. Kehittämisehdotuksina Merikratos toteaa, että tiedottamista sosiaa liasiamiespalveluista tulee jatkaa, koska se lisää avoimuutta ja luottamusta sosi-

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta aalihuollon palveluja kohtaan. Lisäksi Merikratos tarjoaa asiantunte mus taan viranomaisille sosiaalityön eri pulmatilanteissa ja kehittämispro ses seissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee sosiaaliasiamiehen raportin vuodel ta 2013 tiedokseen ja antaa sen edelleen kaupunginhallituksen käyttöön.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Potilasasiamiehen raportti vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 42 Johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen: Potilaslain (1992/785) mukaan terveydenhuollon toimintayksikölle on nimettävä potilasasiamies neuvomaan ja avustamaan potilaita. Laki sisältää säännökset potilaan oikeuksista ja potilasasiamiestoiminnasta. Laki korostaa potilaan oikeutta hyvään terveyden ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun, tiedonsaantiin ja salassapitoon. Potilasasiamies on puolueeton taho, joka neuvoo potilaita, omaisia, ammattihenkilöstöä ja muita asiakkaita. Hän ei ratkaise ongelmatilanteita eikä ota kantaa lääketieteellisiin kysymyksiin, vaan hänen tehtävänään on: tiedottaa potilaan oikeuksista toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi neuvoa ja avustaa potilaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa ohjata potilasta muilla lainsäädäntöön perustuvilla tavoilla ajamaan etuaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Naantalin terveyskeskuksen välisestä potilasasiamiespalvelusta on tehty toistaiseksi voimassa olevan puitesopimuksen lisäksi erillinen palvelusuunnitelma, johon on eritelty vuosittain myytävän palvelun sisältö. Palvelun määrä ja hinta perustuvat Naantalin väestöpohjaan. Palvelun määrä on yksi työtunti kuukaudessa 1000 asukasta kohden. Potilasasiamiehen palvelut ovat potilaille maksuttomia. Naantalin terveyskeskuksen potilasasiamiestehtäviä on hoitanut vuonna 2013 ensisijaisesti potilasasiamies Päivi Parjanen. Yhteistyö potilasasiamiesten kanssa on ollut hyvää. Vuosittaisessa tapaamisessa on keskusteltu potilasasiamiespalvelun toteutumisesta. Alueellista potilaan oikeuksiin liittyvää koulutusta on ollut vuosittain. Hoito, kohtelu ja muistutukset aiheuttavat eniten yhteydenottoja poti lasasiamiehelle. Potilasasiamieheen otetut yhteydenotot lisääntyivät vuodes ta 2012 (vuonna 2012:55 ja vuonna 2013:71) ja muistutusten laatimisesta on keskusteltu edellistä vuotta useammin (vuonna 2012:11 ja vuonna 2013:19). Muistutusten aiheet liittyivät lähinnä potilaan hoitoon, jossa potilaan ja henkilökunnan mielipiteet eroavat toisistaan. Tarvittaessa potilasasiamies on ottanut yhteyttä vastuulääkäriin potilaan luvalla. Kuusi näistä yhteydenotoista johti viime vuonna kirjalliseen muistutukseen. Potilasasiamiespalvelun tavoite edistää potilaan oikeuksia ja potilaslähtöisyyttä saavutettiin edellistä vuotta paremmin yhteydenottojen lisääntyessä. Asiakkaiden määrä oli yhteensä 38 (vuonna 2012: 30).

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vuosiraportti potilasasiamiespalvelun toteuttamisesta Naantalin terveyskeskukselle vuodesta 2013 ja taulukko yhteydenotoista on liitteenä. LIITE B4, SOTE-LTK Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee potilasasiamiehen raportin tiedok seen ja antaa sen edelleen kaupunginhallituksen käyttöön.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Raportti työllistämistoiminnasta ajalta Sosiaali- ja terveyslautakunta 43 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Työllistämistoiminta on siirtynyt alkaen sosiaali- ja terveyspalveluiden hoidettavaksi. Työllistämistoiminnasta vastaa perusturvajohtajan alaisuudessa sosiaalityönjohtaja ja työllistämistoimintaa hoitaa 2 avopalveluohjaajaa sekä työllisyysohjaaja. Lisäksi Naantalin nuorten työpajalla on yksi vakituinen työpajaohjaaja ja yksi määräaikainen pajaohjaaja. Työllistämistoiminnan talousarvion loppusumma vuonna 2014 on kokonaisuudessaan Tuloina ovat työllistämistuki sekä ELY-keskuksen työpaja-avustus ja omat myyntitulot. Työllisyyden hoitoon käytetään , yri tys- ja työllistämistukeen ja kuntouttavaan työtoimintaan Työ pa jan käyt tö ta lousme not ovat ja tuotot Naantalin kaupungin työllisyystilanne Naantalin kaupungin työllisyystilanne on ELY -keskuksen julkaiseman huhtikuun kuukausikatsauksen mukaan heikentynyt vuo den ta kai seen ti lanteeseen. Nyt työttömiä on yhteensä 827 (9,1%), kun vuo si sit ten työttö miä oli 669 (7,3 %). Koko Varsinais-Suomen työttömyys aste oli huhtikuussa 0,5 % suurempi kuin vuosi sitten ollen nyt 11,5 %. Työttömyyden rakenteessa on tapahtunut runsaasti muutoksia huonompaan suuntaan vuo den ta kai seen ti lan teeseen. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on li säänty nyt 12,3% sekä yli 50-vuotiaiden työttömien määrä 14,3%. Yli vuo den työttö mä nä ol leiden määrä on lisääntynyt peräti 96%. Naantalin kaupungin työllistämistoimet Naantalin kaupungin työllistämistoiminta muodostuu seuraavista toimenpiteistä: 1. Tukityöllistäminen, tavoitteena pitkäaikaistyöttömien sekä vaikeasti työl listy vien palkkaaminen 2. Opppisopimuskoulutus, kohdistuen naantalilaisiin työttö miin, joilla ei ole aikaisempaa tutkintoa tai ammatillista koulutusta 3. Nuorten kesätyöllistäminen, kohdistuen vuotiaisiin naantali laisiin nuoriin. 4. Yritys- ja työllistämistuki, sopimukset Lounais-Suomen Työllistä jien ja Turun Pientalosäätiön kanssa tavoitteena, että ko. yh teisöt palkkaavat naan talilaisia työttömiä 5. Harjoittelijat ym. Edellä olevien lisäksi työpaikkoja on tar jottu har joit-

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta teli joille, työkokeilussa oleville ja työssäoppimisjaksoilla. Erityistyöllistämisyksikkö Pointti keskittyy lähinnä pitkäaikaisten (yli vuo den työttömänä olleiden) sekä alle 29 vuotiaiden (nuorisotakuun piirissä olevat) työllistämistoimiin, jotka ovat pääsääntöisesti aktivointisuunnitelmien teko ja sen jälkeen sopivan aktivointitoimenpiteen löytäminen. Tyypillisin aktivointitoimenpide erityistyöllistämisyksikössä on Kuntouttava työtoiminta, jota hankitaan ostopalveluna mm. Rainasäätiöltä, Lounais-Suomen Työllistäjiltä ja Tsemppi ry:ltä. Omana toimintana kuntouttavaa työtoimin taa on kaupungin omissa yksiköissä ja erityisesti nuorten osalta Naantalin kaupungin työpajassa. Kuluvan vuoden talousarviossa työllistämistoiminnan toimin takate on 32,6 % huhtikuun lopussa. Huonon työllisyysti lanteen joh dosta työllistä mis toiminnan menoista ylittyvät lähinnä kuntouttava työ toiminta se kä työ mark kinatuki veloi tukset. Muilta osin talousarvio on to teu tunut suun nitel man mukaisesti. Palkkamenot painottu vat tukityöllistetty jen osalta al ku vuoteen, jolloin kuuden kuukauden työsuh teisiin palkattiin yli 10 henki löä. Kesä työntekijöiden palkat maksetaan hei nä-elokuussa, jo ten ta lousar vioon varat tu euroa kohdistuu vain näil le kuukausille. Pöytäkirjan liitteenä on raportti työllistämistoiminnasta LIITE B5, SOTE-LTK Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan työllis tä mis toi min taa kos ke van raportin ajalta ja saat taa sen edel leen kau pun gin halli tuksen ja tarkastuslautakunnan tiedok si.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta- ja talousraportti Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Virastopäälliköiden on annettava 4 ja 8 kuukauden talouden toteutumaraportit kaupunginhallitukselle ja tiedoksi lautakunnille. Näissä raporteissa arvioidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista vuoden aikana. Raportti tulojen ja menojen toteutumisesta sekä virastopäällikön arvio asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ajalta on liitteenä. LIITE B6, SOTE-LTK Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee toteutumaraportin ajalta tiedoksi.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Parisuhde-luentosarja Naantalissa Sosiaali- ja terveyslautakunta 45 Johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen: Naantalin terveystoimi on suunnitellut yhteistyössä Naantalin kaupungin sosiaalitoimen ja päivähoidon sekä Naantalin seurakunnan kanssa syksyksi Parisuhteen vuosihuolto -luentosarjan. Terveyskeskuksesta suunnittelutyöryhmässä ovat terveydenhoitajat Elina Ketola, neuvolan perhetyö ja Hanna Gustafsson, seksuaaliterveysneuvola. Luentosarja koostuu kolmesta erillisestä luennosta: Tunteet ja tarpeet Parisuhdetta kuormittavat ulkoiset tekijät Seksuaalisuus parisuhteessa Luennoitsijoina toimivat Helka ja Markku Silventoinen. Helka Silventoi nen on parisuhde- ja seksuaaliterapeutti ja työnohjaaja. Markku Silventoi nen toimii liikkeenjohdon konsulttina ja valmentajana, joka toteuttaa yrityk sille liiketoiminnan- ja henkilöstön kehitysohjelmia. He ovat kiertäneet pa rinkymmenen vuoden ajan ympäri Suomea puhumassa parisuhteesta, per heestä ja vanhemmuudesta. Luennot pidetään Seurakuntakeskuksessa ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Tarvittaessa järjestetään lastenhoito pienten lasten vanhemmille seurakunnan toimesta. Luennot antavat mahdollisuuden pieneen irtiottoon arjen rutiineista ja samalla kodin ihmissuhdetaitojen parantamiseen. Luentosarjan tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja tyytyväisyyttä omaan ja koko perheen elämään. Luentokustannukset ovat luentokerralta 800 euroa ja matkakorvaus kilometrikorvauksena 200 euroa, siis luennot yhteensä 2400 euroa ja matkat noin 600 euroa. Terveydenhoitajien työaikaa luentokertaa kohden kuluu noin 3 tuntia. Työaika tasoitetaan arkipäivinä. Luentoilloista seurakunta ei peri vuokrakuluja. Tarjoilukustannukset olisi vat noin 80 euroa/luentokerta arvioituna 100 osallistujalle. Paikallisten yhdistysten ja yritysten tuella katetaan osa luentosarjan kustannuksista. Ulkopuolisen tuen määrä on nyt 1100 euroa. Loppuosa kustannuksista jae taan Naantalin seurakunnan ja Naantalin kaupungin kesken. Kustannukset kaupungille ovat maksimissaan euroa.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee luentosarjan tiedoksi.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset syyskaudella 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 46 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Hallintosäännön 21 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan loppuvuoden 2014 kokousrytmiä on arvioitu alkuvuoden 2013 kokoustiheyden mukaan sekä 2015 talousarvioaikataulun perusteella. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää pitää kokouksensa loppuvuonna 2014 torstaisin pääsääntöisesti klo seuraavasti: 21.8., (1.talousar viokokous), (2.talousarviokous), ja (joulukokous)

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyslautakunta 47 Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: 13/2014 Lääkärin sijaisen palkkaaminen (lainvoimainen) 14/2014 Lääkärin sijaisen palkkaaminen (lainvoimainen) 15/2014 Lääkärin sijaisen palkkaaminen (lainvoimainen) 16/2014 Vire Koti Yli-Maarian hyväksyminen tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi (lainvoimainen) 17/2014 Lääkärin sijaisen palkkaaminen (lainvoimainen) Ylilääkäri Kristian Kallio: 10/2014 Terveyskeskusavustajan sijaisen palkkaaminen ja (lainvoimainen) 11/2014 Terveydenhoitajan henkilökohtainen lisä 12/2014 Suun terveydenhuollon kalustohankinta 13/2014 Sari lehtosen valinta hammashoitajan toimeen Johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen: 2/2014 Terveyskeskusavustajan sijaisuuden jatko ajalle (lainvoimainen) Vastaava hammaslääkäri Virpi-Maija Kyrki: 4/2014 Suun terveydenhuollon AvoHILMO -tiedonsiirron hankinta (lainvoimainen) Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: 21/2014 Lausunto ilmoituksenvaraisesta yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta/ Terveyspalvelu Timantti / Anne Järvenpää, Turku (lainvoimainen) 22/2014 Lausunto ilmoituksenvaraisesta yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta/ Koti- ja hyvinvointipalvelu Aarresaari T:mi / Susanna Kotkaslahti-Soisalo (lainvoimainen) 23/2014 Hoitajan sijaisen palkkaaminen vanhainkotiin (lainvoimainen) 24/2014 Hoitajan sijaisen palkkaaminen kotihoidon osa-aikaeläkeläisen sijaiseksi (lainvoimainen) 25/2014 Hoitajan sijaisen palkkaaminen vuodeosaston osa-aikaeläkeläisen sijaiseksi (lainvoimainen) 26/2014 Hoitajien sijaisen palkkaaminen vuodeosastolle (lainvoimainen) 27/2014 Hoitajan sijaisen palkkaaminen vanhainkotiin (lainvoimainen)

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta /2014 Hoitajan sijaisen palkkaaminen vanhainkotiin (lainvoimainen) 29/2014 Hoitajien sijaisen palkkaaminen vuodeosastolle /2014 Hoitajien sijaisen palkkaaminen vuodeosastolle /2014 Paula Renkosen valinta terveyskeskuksen sairaanhoitajan toimeen vuodeosastolle 32/2014 Arja Harjun valinta sairaanhoitajan toimeen vuodeosastolle 33/2014 Sirpa Martelius-Mäen valinta vuodeosaston apulaisosastonhoitajan toimeen 34/2014 Outi Määtän valinta sairaanhoitajan toimeen vuodeosastolle 35/2014 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Katavakotiin /2014 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Katavakotiin /2014 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Katavakotiin /2014 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Kummeliin /2014 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Katavakotiin /2014 Hoitajan palkkaaminen avoimen toimen hoitajaksi Viialan ryhmäkotiin /2014 Hoitajan palkkaaminen lomasijaisuuksiin Vii a lan ryh mä ko tiin Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tar koittamaa otto-oikeutta edellä selostetuissa lainvoimaa vailla olevissa viran haltijapäätöspöytäkirjoissa ilmeneviin päätöksiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitusasiat Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: Aluehallintovirasto, päätös / Valtionavustus nuorten työpajatoimintaan 2014 ( Naantali euroa) Aluehallintovirasto, päätös / Valtionosuuden vahvistaminen perus toimeen tulotuen kustannuksiin 2013 ( toteutuneet kustannukset ,23 - val tionosuus 50% ,61 = vuodelta 2013 lisäkorvaus kun nalle ,61 ) Aluehallintovirasto, ilmoitus / Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Heti Apu Oy (Naantalin Kuntokeskus lopettanut) Aluehallintovirasto, päätös / Valtion korvauksen maksaminen terveydenhuollon toimintayksikölle ( ) Terveydenhuollon hoitopaikan vaihtaneet ( Naantaliin 24, Naantalista pois 13) Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, hallitus / pöytäkir ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, valtuusto / pöytäkirja Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä, hallitus / pöytäkirjat ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallitus / pöytäkir ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, valtuusto / pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.06.2015 Sisällysluettelo Sivu 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 32 Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 88 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 88 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 88 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma 3 89 Valtuustoaloite puutiaisaivokuumeen ja borrelioosin

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (40 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (40 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.08.2015 AIKA 25.08.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalon 3. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 Laillisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Sosiaalilautakunta 27.02.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3 13 SOSIAALITOIMEN MAKSUJEN JA TAKSOJEN TARKISTAMI- NEN

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100 Perusturvalautakunta Aika 28.05.2014 klo 16:00-18:00 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paakkari Päivi 16:30-20:25 jäsen. Kanniainen Sisko 16:30-20:25 jäsen. 16:30-20:25 khallituksen edustaja

Paakkari Päivi 16:30-20:25 jäsen. Kanniainen Sisko 16:30-20:25 jäsen. 16:30-20:25 khallituksen edustaja PÖYTÄKIRJA 6/2010 Aika 24.08.2010 klo 16:30-20:25 Paikka Simppulankartanon kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Similä Pertti 16:30-20:25 puheenjohtaja Kanniainen Heikki 16:30-19:25 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 22.04.2015 klo 16:30-18:40 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 24.05.2012 klo 17:00-20:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kokousaika 28.03.2012 kello 16:14-17:27

Kokousaika 28.03.2012 kello 16:14-17:27 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Perusturvalautakunta Kokousaika 28.03.2012 kello 16:14-17:27 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, KH:n huone Asiat Otsikko Sivu 26 KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hallitus 25.03.2015 AIKA 25.03.2015 Klo 10:00-15:35 Tauko: klo 12:10-13:06 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 Yhtymähallitus Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Osallistujat Lueteltu seuraavalla sivulla

Lisätiedot

Perusturvaltk 30.01.2008

Perusturvaltk 30.01.2008 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 Perusturvaltk 30.01.2008 AIKA 30.01.2008 klo 18:00-20:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2009 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2009 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2009 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 30.12.2009 klo 16:00-18:05 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 169 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.02.2009 AIKA 11.02.2009 Klo 10:00-14:17 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

Aika 13.01.2009 klo 16:00-20:00 (tauko 17:50-18:00) Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Torikatu 10

Aika 13.01.2009 klo 16:00-20:00 (tauko 17:50-18:00) Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Torikatu 10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2008 1 Perusturvalautakunta 13.01.2009 Aika 13.01.2009 klo 16:00-20:00 (tauko 17:50-18:00) Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Torikatu 10 Läsnä Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot