ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS"

Transkriptio

1 Diaarinumero / Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto Kaavanumero MARTTILA 2. kaupunginosa, Marttila, korttelin nro 4 (osa) sekä siihen liittyvä katualue. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan, joka koskee 2. päivänä joulukuuta 2014 päivättyä Seinäjoen kaavoitusyksikön laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero Vireilletulo Yksityinen kiinteistön omistaja on hakenut alueelle asemakaavan muutosta. Suunnittelualueen kaavamuutos on kaavoitusohjelmassa Kaavoitusohjelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti asemakaavan muutoksella on tarkoitus lisätä asumista keskusta-alueella, eheyttää kaupunkikuvaa ja tiivistää kaupunkirakennetta. Tekninen lautakunta teki suunnittelualuetta koskevan kaavoituspäätöksen Laatija Seinäjoen kaupunki kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö Kirkkokatu 6 puh PL 215, Seinäjoki Martti Norja Faksi

2 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet KAAVAN VAIKUTUKSET Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Kaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin Vaikutukset rakennettuun ympäristöön KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ KAAVATALOUS Yleistä Rakentamiskustannukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS ASEMAKAAVAN LAADINTA KÄSITTELYVAIHEET... 22

3 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 3(22) LIITTEET: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Asemakaavan seurantalomake Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lausunnot ja muistutukset luonnosvaiheesta Lausunnot ja muistutukset ehdotusvaiheesta (liitetään myöhemmin) Maankäyttösopimusluonnos (liitetään myöhemmin) Luonnosmateriaalia MUUT KAAVAA KOSKEVAT ASIAKIRJAT, SELVITYKSET JA LÄHDEMATERI- AALI - Kaupunkirakenneanalyysi YKR-paikkatietoaineistoa hyödyntäen, Seinäjoen kaupunki, 2013

4 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 4(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 2. päivänä joulukuuta 2014 päivättyä Seinäjoen kaavoitusyksikön laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero Asemakaavan muutoksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Marttilan (2) kaupunginosan kortteli nro 4 (osa) ja katualue. Alueen sijainti ja laajuus Alue sijaitsee ydinkeskustan varsinaisen liikekeskustan pohjoispuolella Jaakkolantien, Vapaudentien ja Välikadun rajaamalla alueella. Suunnittelualueen laajuus on n. 0,3 ha. Kuva. Alueen sijainti Kaavan tarkoitus Asemakaavan muutoksella tarkistetaan vanhentuneen, hyväksytyn kaavan kerroskorkeudet ja korttelikohtaiset tavoitteet ja pysäköinnin järjestäminen sekä vilkkaan Vapaudentien haittojen torjunta. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tarkistetaan korttelin osan rakentamistehokkuus ja päivitetään asemakaavamerkinnät uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiksi. Kaavan muutoksella luodaan edellytyksiä Seinäjoen keskustan pohjoisosan kehittymiselle. Kaavoitusohjelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti asemakaavan muutoksella on tarkoitus lisätä asumista keskusta-alueella, eheyttää kaupunkikuvaa ja tiivistää kaupunkirakennetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on vastata osaltaan Seinäjoen kasvavaan kerrostalotonttikysyntään. Alueelle on suunniteltu kahta kerrostaloa, maanalaista pysäköintiä sekä pienimuotoisia toimitilapalveluja. Keskeisellä paikalla sijaitsevan suunnittelualueen tehokkuutta pyritään nostamaan jotta pysäköinti saadaan pääosin maan alle ja pihakansi asukkaiden oleskelutilaksi. Tavoitteena on että asunnot ja niiden

5 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 5(22) parvekkeet ja terassit avautuisivat pääosin lämpimään ilmansuuntaan, poispäin Vapaudentieltä. Vapaudentien varteen, ensimmäiseen kerrokseen, pyritään osoittamaan jonkin verran liike-, toimisto- ja/tai palvelutilaa katujulkisivun elävöittämiseksi. Kaavan ohjauksella pyritään korkealuokkaiseen katu- ja kaupunkitilaan keskeisellä paikalla aivan keskustan tuntumassa. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Seinäjoen kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt alueen kaavoituksesta Asemakaavaluonnos, valmisteluaineisto ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet MRA 30 :n mukaisesti nähtävinä Nähtävänä olon aikana valmisteluaineistosta on pyydetty asianosaisilta lausunnot. Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan laittaa kaavaehdotuksen nähtäville. Nähtävilläpidosta on ilmoitettu kuulutuksella ja kaava on ollut MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Nähtävänäolon aikana asianosaisilta on pyydetty lausunnot kaavaehdotuksesta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan Asemakaavan muutos Kaavanmuutoksella luodaan edellytykset keskeisellä paikalla sijaitsevan osittain rakentumattoman alueen rakentamiselle ja keskustan tuntumassa olevan alueen tiivistämiselle. Kaavanmuutoksella korttelin käyttötarkoitus osoitetaan AKmerkinnällä asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Alueen autopaikoitus osoitetaan maan alle, jolloin asumista palvelevat toiminnot voidaan sijoittaa pysäköintikellarin kannen yläpuolelle maantasoon. Asuinrakennusten korttelialueella kerroslukua nostetaan ja rakennusoikeutta kasvatetaan 2595 k-m²:stä 5100 k-m²:iin, joista asuinhuoneistojen huoneistoala on noin 3300 m². 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Hankkeen kaupunkikuvallisia, kaavallisia, teknisiä ja taloudellisia toteuttamisedellytyksiä on tutkittu. Hankkeen rakentamiseen on tarkoitus päästä mahdollisimman pian kaavan valmistuttua. Hanke on Seinäjoen kaupungin kaavoituskatsauksessa esitettyjen tavoitteiden mukainen. Maankäyttösopimusluonnoksen mukaisesti kehittämismaksu käytetään alueen kunnallistekniseen rakentamiseen, kuten katuihin ja muihin verkostoihin. Asemakaavoitusprosessia on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.

6 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 6(22) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue sijaitsee ydinkeskustan varsinaisen liikekeskustan pohjoispuolella Jaakkolantien, Vapaudentien ja Välikadun rajaamalla alueella. Suunnittelualueella on voimassa vuonna 1990 hyväksytty asemakaava, jossa kortteli on osoitettu asuin- liikeja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-8). Pohjoiskeskustan alue on Seinäjoen kaupunkistrategian mukaisesti yksi asuntotuotannon painopistealueista. Vapaudentien itäpuolella oleville korttelialueille Jaakkolantien varteen on jo rakentunut uusia asuinkerrostaloja. Suunnittelualueella toimivia yrityksiä ovat Maijalan Leipomo. Vapaudentien itäpuolella toimii kansalaisopisto. Kuva. Viistokuva suunnittelualueesta vuodelta 2011 kuvattuna luoteesta päin Rakennettu ympäristö Väestö Kaavamuutosalueella ja sen lähiympäristössä 500 metrin säteellä asuu noin 1700 asukasta. Suunnittelualueesta 1,5 km säteellä asuu noin 8500 asukasta. Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue sijaitsee Marttilan pohjoisosassa Vapaudentien ja Seinäjoen välisellä alueella. Alueen ympäristö on suunnittelualuetta lukuun ottamatta melko tiiviisti rakentunutta asuinkerrostalojen aluetta. Vastapäätä Vapaudentien toisella puolella on kolme kahdeksankerroksista pistetaloa, muut ympäristön rakennukset ovat pääosin 3 4-kerroksisia. Alue sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa ja se on luonteva keskusta-alueen täydennysrakentamisen alue. Rakennuskanta Kaavanmuutosalue on kokonaisuudessaan rakennettua ympäristöä. Suunnittelu-

7 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 7(22) alueella on vuonna 1952 rakennettu kaksikerroksinen pienteollisuusrakennus, jossa toimii tällä hetkellä Maijalan Leipomo. Osa rakennuksesta on asuinkäytössä. Lisäksi alueella on kaksi myöhemmin rakennettua yksikerroksista talous- ja huoltorakennusta, joista toinen sijaitsee osittain katualueella. Marttilan alueella ympäristön rakennukset ovat pääosin 3 4-kerroksisia eri aikakausina valmistuneita asuinkerrostaloja. Välikadun toisella puolella suunnittelualuetta vastapäätä on kaksi 1950-luvulla rakennettua 2-kerroksista puutaloa. Suunnittelualuetta vastapäätä Vapaudentien toisella puolella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävä entinen Tiklaksen tehdas, jossa toimii nykyään mm. kansalaisopisto. Kolmikerroksinen täystiilinen rakennus on rakennettu 1950-luvulla. Vapaudentien pohjoispäässä sijaitseva suuri, ulkomuodoiltaan pelkistetty tehdasrakennus toimii myös maamerkkinä pohjoisesta Seinäjoelle tuleville. Vapaudentiellä, kansalaisopiston rakennuksen vieressä on vuosina rakennettu puinen ns. Kauppala-Jaakkolan talo. Tyyliltään rakennuksessa on viitteitä 1800-luvun loppupuolella vaikuttaneista uusrenessanssista ja nikkarityylistä. Joidenkin tietojen mukaan rakennus olisikin siirretty Terijoelta Seinäjoelle, mikä selittäisi myöhäisen rakennusvuoden tyyliin nähden. Rakennus on tyyliltään Seinäjoen mittakaavassa harvinainen. Kuva. Ortokuva vuodelta Palvelut Alueen ympäristöstä löytyvät mm. pankkipalvelut, apteekit, päivittäiskaupanmyymälät ja erikoiskaupan liikkeet. Keskustan alakoulu ja Lyseon yläkoulu sijaitsevat n. kilometrin päässä suunnittelualueesta etelään. Työpaikat Työpaikkojen määrä Seinäjoella on kasvanut tasaisesti 1990-luvun lamavuosien notkahduksesta lähtien. Keskeiset työpaikkojen keskittymät ovat kaupan, teollisuuden, terveydenhuollon ja liike-elämän palvelujen toimialoilla. Suunnittelualueella

8 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 8(22) toimivissa yrityksissä on jonkin verran työpaikkoja. Lähialueen suurin työpaikkojen keskittymä on Seinäjoen ydinkeskusta monipuolisine palveluineen, minkä lisäksi muita työpaikka-alueita ovat Joupin kaupankeskittymä (noin 1 km päässä), Framin koulutuskeskittymä (n. 1 km) sekä Kapernaumin teollisuusalue (n. 2,5 km). Virkistys Suunnittelualueen länsipuolella, noin 100 metrin päässä, on Rakuunapuisto, josta on yhteydet Seinäjoen varren ulkoilureitistöille ja virkistysalueille. Liikenne Alueen pohjoispuolella kulkee alueellisena pääväylänä Suupohjantie. Itäpuolella on Vapaudentie, jonka kautta pohjois eteläsuuntainen valtatie 19:n liikenne kulkee Seinäjoen keskustan läpi vuoteen 2016 asti. Vuoden 2016 jälkeen liikenne siirtyy Seinäjoen itäiselle ohikulkutielle, mikä vähentää Vapaudentien liikennettä huomattavasti. Suunnittelualueella ja sen lähistöllä keskustassa on kattavasti rakennettua kevyen liikenteen verkostoa. Korttelialueelle liikennöidään Jaakkolantieltä ja Välikadulta. Vapaudentien puolella on asemakaavassa liittymäkieltomerkintä. Autopaikat sijaitsevat nykytilanteessa asuin- ja pienteollisuusrakennuksen eteläpuolella. Autopaikkanormi tontilla on 1 ap/asunto ja 1 ap/50 liike- ja toimistokerrosala-m². Paikallisliikenteen reitit lähtevät 900 metrin päästä matkakeskuksesta. Osa reiteistä (esim 3, 10 ja 11) kulkee alueen lähistöltä Vapaudentien tai Suupohjantien kautta. Suunnittelualueen lähellä Vapaudentiellä ja Suupohjantiellä on pysäkit molempiin suuntiin. Reitti keskussairaalaan ja Y-talolle kulkee Vapaudentiellä 300 metrin päässä olevan pysäkin kautta. Vuorotiheys on noin puolen tunnin välein suuntaansa ja keskipäivällä harvemmin. Vuoroja ajetaan noin klo 6 19 välillä. Osa vuoroista kulkee arkipäivisin. Yhdyskuntatekninen huolto Alue on kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkoston piirissä. Verkostot kulkevat pääosin Välikadun varressa. Hulevesiviemäri kulkee Välikadulla, Jaakkolantiellä ja Vapaudentiellä. Alueen lähistöllä kulkee 20 kv:n sähköjohtoja Marttilantiellä ja Vapaudentiellä. Kuva. Alueen kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkosto

9 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 9(22) Sininen=vesi, Vihreä=hulevesi, Ruskea=jätevesi, Turkoosi=kaukolämpö Ympäristöhäiriöt Suunnittelualueen itäpuolella kulkee valtatie 19 (Vapaudentie), joka on keskustan halki kulkeva pääkatu. Tie toimii tärkeimpänä maaliikenteen välittäjänä Pohjanmaalta Tampereen ja Helsingin seudulle. Nykytilanteessa valtatien vuorokausiliikennemäärä vaihtelee eteläpään 5600 autosta pohjoisosan autoon. Seinäjoen itäisen ohikulkutien valmistumisen jälkeen valtatie 19:n liikenne siirtyy pois Vapaudentieltä, mikä vähentää erityisesti raskaan liikenteen määrää. Ohikulkutietä rakennetaan parhaillaan ja se avataan liikenteelle vuonna Eli asuinkerrostalon valmistuttua valtatie 19:n liikenne on jo siirtynyt pois Vapaudentieltä Maanomistus Kaavoitettava alue on yksityisessä omistuksessa lukuun ottamatta kaupungin omistamia katualueita ja pientä kiilamaista osaa alueen kaakkoiskulmassa. Kuva. Alueen maanomistus. Kaupungin omistamat alueet on esitetty keltaisella. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnaliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Tavoitteiden mukaan alueidenkäytöllä on nykyistä vahvemmin hillittävä ilmastonmuutosta. Kaupunkiseutujen kehitys tulee kääntää hajautumisesta kohti eheytymistä ja tiiviimpää rakennetta. Tämä koskee niin asutuksen, palvelujen kuin työpaikkojenkin sijaintiratkaisuja. Maakuntakaava Seinäjoki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan, jossa alue kuuluu maakuntakeskuksen keskustatoimintojen alueeseen (C/mk) sekä on osa kaupunkikehittämisen kohdealuetta (kk).

10 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 10(22) Yleiskaava Seinäjoen yleiskaava on hyväksytty Oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa alueet on varattu asuinkerrostalojen alueeksi (AK). Kuva. Ote maakuntakaavasta. Kuva. Ote yleiskaavasta. Asemakaava Alueella on voimassa vuonna 1990 hyväksytty asemakaava, jossa kortteli on osoitettu asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-8). Kaavamuutosalueelle on määritelty rakennusalakohtaista rakennusoikeutta yhteensä 2595 k-m². Suurin sallittu kerrosluku on IV. Autopaikkoja on tontille rakennettava vähintään 1 autopaikka / asunto ja 1 autopaikka / 50 liike- ja toimistokerrosala-m². Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty ja on tullut voimaan

11 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 11(22) Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta. Kiinteistörekisteri ja tonttijako Asemakaavamuutosalue koskee kaupungin ylläpitämässä kiinteistörekisterissä olevaa aluetta. Tonttijako suoritetaan kaavan valmistuttua. Pohjakartta Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. Tekniikkakeskuksen mittausosasto ylläpitää ja päivittää pohjakartan tietoaineistoa. Rakennuskiellot Kiinteistöllä on voimassa rakennuskielto, koska se ei ole voimassa olevan tonttijaon mukainen. Suojelupäätökset Kaava-alueella ei ole suojelussa olevia kohteita. Muut aluetta koskevat suunnitelmat Kaavaluonnosvaihe Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy on laatinut luonnokset, joissa tutkittiin korttelin rakennusten korkeutta ja sijoittelua. Luonnoksissa oli esitetty alueelle kahta V VII -kerroksista asuinkerrostaloa.

12 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 12(22) Kuva. Luonnosvaiheen havainnekuva alueesta, Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Kuva. Kaavaluonnosvaiheen asemapiirros, Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Alueelle olisi tarkoitus osoittaa asumista sekä katutasoon jonkin verran liike- ja toimistotiloja, yhteensä noin 5100 k-m². Pysäköinti on sijoitettu suurimmaksi osaksi maan alle ja pihakannelle on sijoitettu asukkaiden oleskelutiloja. Rakennusmassat ovat matalampia (IV) alueen pohjoisosassa, porrastuen korkeammiksi (VII) eteläosan suuntaan. Kaavaehdotusvaihe Kaavaluonnosvaiheessa saatujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä tehtyjen kaupallisten ja liikenteellisten selvitysten perusteella alueen suunnitelmia on päivitetty asuntojen enimmäismäärän, liittymäkieltomerkintöjen sijainnin sekä joidenkin kaavamääräysten osalta.

13 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 13(22) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Yksityinen maanomistaja on esittänyt kaavamuutosta omistamalleen tontille. Suunnittelualue sijaitsee toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla, joten sen tiivistäminen uudisrakentamisella on toivottavaa. Kaupungin väkiluku on yli asukasta ja kaupunki kasvaa voimakkaasti. Kaupungin keskeisillä alueilla noin 7 kilometrin säteellä kasvu on lähes tuhat asukasta vuodessa. Koska kaupungin kasvun myötä myytävänä olevien vapaiden uusien kerrostalo-asuntojen määrä on vähentynyt Seinäjoella voimakkaasti, on syytä tuottaa nopeasti uusia mahdollisia rakennuspaikkoja, jotta tarve vastaisi kysyntään ja asuntojen hintataso pysyisi kohtuullisena. Seinäjoen kaupungin strategiassa kaupunkikeskustaa kehitetään korkeatasoisena kaupunkiympäristönä, jossa on huomioitu keskusta-asumisen, kaupan ja liikenteen kasvavat tarpeet. Tavoitteena on, että keskustan alueella ja sen tuntumassa asuvien määrä kasvaa merkittävästi. Asemakaavan muutos on myös Seinäjoen kaupungin kaavoitusohjelmassa. Siinä on määritelty keskustan pohjoisosan kehittämisen periaatteet, joita ovat kaupunkikuvan eheyttäminen, kaupunkirakenteen tiivistäminen, rakentamistehokkuuden maltillinen nosto, kevyenliikenteen verkoston kehittäminen, pysäköintitapojen määrittäminen, keskusta-asuminen, palveluasuminen ja liikerakentaminen. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työ- ja opiskelupaikat ovat hyvin saavutettavissa ja asuinpaikan läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Seinäjoen kaupungin tekninen lautakunta teki suunnittelualuetta koskevan kaavoituspäätöksen Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat suunnittelu- ja lähialueideen maanomistajat ja yritykset sekä asukkaat, kaupungin viranomaiset: Tekniikkakeskus, Rakennusvalvonta, Kunnallistekniikka, Sivistyskeskus, Sosiaali- ja terveyskeskus, Seinäjoen Energia Oy, Seiverkot Oy, Seinäjoen Vesi Oy, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, valtion viranomaiset: Etelä-Pohjanmaan ELY, Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto, Etelä-Pohjanmaan liitto, yritykset ja yhdistykset: Anvia Oy, Lemminkäinen Talo Oy, sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa vaikuttaa. LIITE 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vireilletulo Asemakaavamuutos on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksen perusteella Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta on tie-

14 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 14(22) dotettu lehdessä. OAS on ollut yhdessä kaavaluonnoksen ja havainnekuvien kanssa MRA 30 :n mukaisesti nähtävänä Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin kirjeellä Etelä- Pohjanmaan ELY-keskukselle (ympäristövastuualueelle). Maanomistajia tiedotettiin kaavaluonnoksen nähtävilläolosta kirjeitse. Muita viranomaisia tai lausunnonantajia on tiedotettu sähköpostitse nähtävilläolosta sekä nettiosoitteesta, josta materiaali on ollut ladattavissa. Lausunnot saatiin Etelä-Pohjanmaan liitolta, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta ja Seinäjoen kaupungin kunnallistekniikan suunnittelulta. Mielipiteitä ei saatu. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan kaavaehdotuksen asetettavaksi virallisesti nähtäville. Kaavaehdotus on ollut MRA 27 :n mukaisesti virallisesti nähtävillä välisen ajan. Kaavasta saatiin lausuntoa ja muistutusta. Lausunnot saatiin lta. Kaupunginhallitus käsitteli kaava kokouksessaan ja päätti esittää asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan Viranomaisyhteistyö Viranomaisyhteistyö on hoidettu lausuntomenettelyllä. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoite on luoda perusteet kaupunkirakenteen täydentämiselle ja maankäytön tasapainoiselle tehostamiselle, joka on määritelty Seinäjoen kaupungin kaavoitusohjelmassa. Toteutumaton asemakaava uudistetaan, jotta alue rakentuisi ja kaupunkirakenne tiivistyisi. Tavoitteena on osoittaa alueet pääosin asumiseen huomioiden kaavamuutosalueen sijainti kaupunkirakenteessa ja sopeuttaa uudisrakentaminen suhteessa ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Kaupunkia tiivistetään ja kaupunkikeskustaa pyritään elävöittämään nostamalla keskeisten alueiden väkimäärää nykyisestään. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaavassa alue on maakuntakeskuksen (C/mk) ja kaupunkikehittämisen (kk) aluetta. Oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa alueet on varattu asuinkerrostalojen alueeksi (AK). Asemakaavassa alueet on osoitettu asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-8). Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Pohjois-keskustan asemakaavoja on uudistettu kortteleittain vuodesta 2000 lähtien. Suunnittelun tavoitteina on ollut painottaa asuinkäyttöä, nostaa tehokkuutta ja kerroslukuja sekä ottaa huomioon kaupalliset vyöhykkeet sekä pirstoutunut maanomistustilanne. Pohjois-keskustan alueelle Jaakkolantien ja Maakunnankadun välisiin kortteleihin on rakentunut kaavamuutosten myötä tehokasta asuinrakentamista, joka laajenee aikanaan myös Jaakkolantien pohjoispuolelle. Kaavamuutosalueen tehokkuuden ja kerroskorkeuksien tulisi olla linjassa Jaakkolantien muun asuinkerrostalorakentamisen kanssa.

15 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 15(22) Suunnittelualueen kaavaratkaisussa on myös otettava huomioon kaupunkikuvalliset vaatimukset, sillä alue sijaitsee keskustaan johtavan sisääntuloväylän varrella ja on siten näkyvällä paikalla keskustaan saavuttaessa. Vapaudentien liikenne aiheuttaa rakennuksen sijoittamiselle omat vaatimuksensa. Rakennus tulee sijoittaa tontille niin, että se suojaa pihan oleskelualueita liikennemelulta. Alueen toimijoiden asettamat tavoitteet Yksityinen maanomistajataho on teettänyt kaavanmuutosta varten arkkitehtitoimisto Jorma Palorannalla luonnoksia suunnittelualueelle. Luonnoksissa esitettiin Vapaudentien varteen kahta V VII kerroksista asuinkerrostaloa. Autopaikoitus oli suunnitelmissa sijoitettu pääosin maan alle ja katutasoon esitettiin liike- ja toimistotiloja. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Asemakaavaluonnos Alueelta laadittiin esitettyjen tavoitteiden, tehtyjen selvitysten ja nykyisten lähtökohtien pohjalta kaavaluonnos Kaavaluonnoksessa alue on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jossa kerroskorkeudet vaihtelevat välillä IV-VII. Alueelle osoitetaan enintään 55 asuntoa sekä ensimmäisessä kerroksessa liike- ja toimistotiloja vähintään 70 k-m². Rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä 5100 k-m² ja korttelialueen tehokkuus e=1,97. AK-korttelialueella on mahdollistettu maanalainen pysäköinti, joten suurin osa pysäköinnistä tulee sijoittumaan pysäköintikannen alle. Autopaikkoja on osoitettu 0.9 autopaikkaa/asunto, joista 0.05 ap/asunto on osoitettava vieraspaikoiksi maantasoon. Asumista tukevien lähipalveluiden autopaikkoja 1 ap/60 k-m². Lisäksi katualueelle Jaakkolantien varteen sijoitetaan 2-3 autopaikkaa, jotka palvelevat liike-ja toimistotiloja.

16 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 16(22) Kuva. Ote kaavaluonnoksesta Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet Kaavaluonnos oli nähtävillä Kaavaluonnoksesta lausunnon antoivat Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos ja Seinäjoen kaupungin kunnallistekniikan suunnittelu. Mielipiteitä ei saatu. LIITE 3. Lausunnot ja mielipiteet luonnosvaiheesta Etelä-Pohjanmaan liiton mukaan asemakaavaluonnos on maakuntakaavan mukainen. Vastine Merkitään tiedoksi. Ei muutoksia kaavaan. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos esittää lausunnossaan pelastusteiden vaatimusten huomioimista kaavaa tarkennettaessa. Vastine Huomioidaan kaavassa niiltä osin kuin asia kuuluu kaavaan. Pelastustiet tutkitaan tarkemmin rakennusluvan yhteydessä. Ei muutoksia kaavaan. Kunnallistekniikan suunnittelu kommentoi kaavaluonnosta lähinnä pysäköinnin järjestämisen osalta. Lausunnon mukaan kadulle (Jaakkolantielle) ei tule tontin suunnitelmissa osoittaa pysäköintipaikkoja, vaan toimintojen vaatima pysäköinti tulee järjestää tontilla. Kadunvarsipysäköinnistä aiheutuisi ylimääräistä liikennöintiä, kun autot joutuisivat käymään kääntymässä kauempana Jaakkolantiellä. Lausunnossa todetaan, että Välikadulla pysäköintikellariin ajo ja 180 asteen kääntyminen on ongelmallinen ratkaisu. Lisäksi suurten asukasmäärien ennustetaan aikaisempien kerrostalohankkeiden tapaan aiheuttavan asukaspysäköintiä Jaakkolantien ja Välikadun varsille.

17 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 17(22) Vastine Asemakaavaluonnoksessa ei ole esitetty Jaakkolantien varteen pysäköintiä, vaan kaikki pysäköinti on AK-korttelialueella. Myös rakennussuunnittelun luonnoksissa tontille oli sijoitettu asemakaavaluonnoksen edellyttämä määrä pysäköintipaikkoja. Jaakkolantien varteen oli esitetty pysäköintipaikkoja, mutta ne eivät ole suunnitelman kannalta välttämättömiä. Tontin maanalaisen pysäköinnin ajoluiskaa on tutkittu yhteistyössä hakijan rakennussuunnittelun konsultin kanssa. Ajoluiskan sisäänkäynnille löytyi parempi sijoituspaikka Jaakkolantien puolelta, jolloin 180 asteen käännöksiltä vältytään. Asuinkerrostalojen korttelialueiden läheisyydessä lisääntyvä kadunvarsipysäköinti on ongelma, jota voidaan hillitä suunnittelun keinoin, esimerkiksi pysäköintiä rajoittavin liikennemerkein. Aikaisemmissa keskustan kerrostalokohteissa kokemus on osoittanut, että ongelmat eivät johdu liian vähäisestä pysäköintipaikkojen määrästä tonteilla, vaan siitä että asukkaat eivät osta taloyhtiöistä autopaikkoja. Sen vuoksi asuinkerrostalojen rakentamisesta johtuvaan kadunvarsipysäköintiin on vaikeaa vaikuttaa asemakaavaratkaisuilla. Muutokset kaavaan: liittymäkieltomerkintöjä muutetaan siten, että tontin maanalaiseen pysäköintiin ajo tapahtuu Jaakkolantien puolelta. Asemakaavaehdotus Saatujen kannanottojen ja tarkistettujen tavoitteiden perusteella alueelta on laadittu asemakaavakaavaehdotus Korttelialueen asuntojen enimmäismäärää on nostettu luonnosvaiheen 55:stä 58:aan, minkä on todettu olevan tontin autopaikkavaatimuksen kannalta mahdollinen. Maanalaisen pysäköinnin sisäänajo on osoitettu Jaakkolantien puolelta, minkä ansiosta voidaan välttää 180 asteen kääntyminen ajoluiskalle. Kuva. Ote asemakaavaehdotuksesta

18 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 18(22) Lausunnot ja muistutukset Kaavaehdotus oli nähtävillä Ehdotuksesta saatiin lausunnot sekä muistutusta. LIITE 4. Lausunnot ja muistutukset ehdotusvaiheesta

19 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 19(22) 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1. Kaavan rakenne Mitoitus Kaavamuutoksella osoitetaan Vapaudentien varteen asuinkerrostalojen korttelialue (AK) ja niitä palvelevia osittain maanalaisia pysäköintitiloja. Kerrosluku on IV VII. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 3383 m 2 (0,3 ha). Kaavan kokonaisrakennusoikeus on 5100 krsm 2. Voimassa olevaan kaavaan verrattuna rakennusoikeus alueella kasvaa noin 2505 krsm 2. Asuntojen enimmäislukumäärä on 58. Kaavassa autopaikkavaatimus asuinkerrostalokortteleiden osalta on 0,90 autopaikkaa / asunto, joista vieraspaikkoja 0,05 autopaikkaa / asunto. Vieraspaikat on pyrittävä sijoittamaan likimain maantasoon. Liike- ja toimistotilojen autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 1 ap / 60 k-m². Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alueelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta-aloista. LIITE 1. Asemakaavan seurantalomake Palvelut Ympäristön palvelut Kaavamuutos mahdollistaa jonkin verran palveluita, mutta kaavamuutoksen vaikutus alueen palveluihin on vähäinen. Alueen ympäristöstä löytyvät mm. pankkipalvelut, apteekit, päivittäiskaupanmyymälät ja erikoiskaupan liikkeet. Keskustan alaaste ja Lyseon ylä-aste sijaitsevat n. kilometrin päässä suunnittelualueesta etelään. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen on varmistettu asemakaavamerkinnöillä ja määräyksillä, jotka määrittävät mm. yhtenäistä rakennustapaa ja istuttamisvelvoitetta. Lisäksi alueen suunnittelua kaavan tarkoittamalla tavalla tullaan ohjaamaan rakennusvalvonnan ja kaavaosaston yhteistyöllä. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Rakennustavasta on annettu kaavassa määräyksiä kts. kohta 5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset. Tarkemmin asemakaavamääräykset selviävät kaavakartasta. Katualue Jaakkolantien katualue säilyy ennallaan. AK-korttelialueen reunassa Vapaudentien puoli on koko pituudeltaan osoitettu liittymäkieltomerkinnällä. Myös Jaakkolantien ja Välikadun varressa on osittain liittymäkielto. 5.4 Kaavan vaikutukset Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen, koska asuinrakentaminen on suunnattu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään ja joukkoliikenneyhteyksien varrelle tai niiden saavutettaviin. Se on sijoitettu tukemaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, taajamarakenteen sisälle hyvin olemassa oleviin palveluihin nähden. Alue on osa taajamarakenteen sisäistä aluetta ja ei siten hajauta yhdyskuntarakennetta ja perustuu hyviin liikenneyhteyksiin. Elinympäristön laatuun on kiinnitetty huomiota asemakaavamääräyksillä.

20 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 20(22) Kaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin Yleiskaavallinen tarkastelu Koska alueelta puuttuu oikeusvaikutteinen yleiskaava, on asemakaavassa otettu huomioon soveltuvin osin yleiskaavan sisältövaatimukset. Kaavoitettava alue on yhdyskuntarakenteeltaan toimiva ja hyödyntää sitä. Alueen täydennysrakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta ja turvaa palvelujen saavutettavuutta Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue on osa Seinäjoen ydinkeskustaa. Lisärakentamisella eheytetään ja täydennetään pohjoisosan kaupunkirakennetta ja mahdollistetaan keskusta- asuminen. Rakentaminen lisää jonkin verran alueen ajoneuvoliikennettä. Ajoneuvojen pysäköinti on sijoitettu kokonaisuudessaan AK-korttelialueelle. Kaupunkikuva Kaupunkikuva kehittyy rakennetumman ja kaupunkimaisemman ympäristön suuntaan. Alue yhtenäistyy ja täydentyy korkealuokkaiseksi asuinrakennusten kokonaisuudeksi. Asemakaavamääräyksin on pyritty saavuttamaan uudisrakentamisessa korkeaa laatutasoa ja hyvää ympäristöä. Palvelut Kaavamuutoksen vaikutus alueen palveluihin on vähäinen. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaavoitettava alue osoitetaan asuinrakentamiseen, joten suunnitelmalla ei ole juurikaan vaikutusta työpaikkojen syntymiseen. Asukkaiden on mahdollista käyttää 15 % asunnostaan ympäristöhäiriöitä tuottamattomia toimisto- tai työtiloja varten, mikä mahdollistaa kotitoimiston pitämisen. Tekninen huolto Alue on helposti liitettävissä teknisiin verkostoihin. Rakentamiskustannuksia aiheuttavat vain verkostojen liittymien rakentaminen ja vähäiset muutostyöt. 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat rakennustapaa ja uudisrakentamisen sovittamista rakennettuun ympäristöön. Kaavamääräykset ovat tarkemmin asemakaavakartan määräysosassa. 5.6 Nimistö Nimistö säilyy ennallaan. 5.7 Kaavatalous Yleistä Suunnittelualue liittyy välittömästi Seinäjoen ydinkeskustan kaupunkirakenteeseen, joten aluetta palvelevat kadut, johdot ja kaapelit on pääosin jo toteutettu. Kaavaratkaisu tiivistää keskustan kaupunkirakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa ja on siten kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen. Kaupunki saa laadittavan maankäyttösopimuksen perusteella korvauksen, jota käytetään lähiympäristön katuympäristön kohentamiseen ja uudistamiseen Rakentamiskustannukset Tekninen huolto Alueen tekninen huolto on pääosin valmiiksi rakennettu ja se pystyy palvelemaan

21 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 21(22) myös kaavan tuomaa lisärakentamista. Kustannukset Kaupungin rakentamisvelvoitteet rajoittuvat normaaliin liittymien rakentamiseen ja katujen pintarakenteiden uusimiseen ja puuston uudelleen istuttamiseen. Hankesuunnittelun edetessä tullaan tarkentamaan kustannuksia valittavan toteutusmuodon ja todennäköisimmän vaihtoehdon pohjalta. Rakentaminen Rakentamiskustannuksia ei ole vielä arvioitu.

22 Asemakaavan muutos, kortteli 4 osa 22(22) 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaupunki toteuttaa kaava-alueen katujen, viheralueiden ja vesihuollon verkostojen rakentamisen. 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Rakennusten mahdollista sijoittumista tonteille on esitetty havainnekuvissa ja luonnoksissa. Rakennushankkeita ohjataan kaavoitustyön ja rakennusprosessien aikana hyvän kaupunkiympäristön aikaansaamiseksi. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Kaavaehdotuksen jälkeen kaupunki tekee maankäyttösopimuksen kaavamuutoksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. Koska kaupungissa on pulaa kerrostalotonteista ja alueen rakennussuunnitelmat ovat pitkällä, rakentaminen aloitetaan mahdollisimman pian kaavan saatua lainvoiman, eli käytännössä todennäköisesti talvella ASEMAKAAVAN LAADINTA Asemakaava on laadittu Seinäjoen kaavoitusyksikössä virkatyönä. Seinäjoen kaupungin kaavoitusyksikössä kaavan valmistelusta ovat vastanneet kaavoitusjohtaja Hilkka Jaakola, asemakaava-arkkitehti Martti Norja ja kaavoitusarkkitehti Veli-Matti Prinkkilä. 7.1 Käsittelyvaiheet Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan SEINÄJOEN KAUPUNKI Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu Täydennykset Martti Norja Asemakaava-arkkitehti Hilkka Jaakola Kaavoitusjohtaja

23 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 743 Seinäjoki Täyttämispvm Kaavan nimi 2 Marttila kortteli 4 (osa) ja siihen liittyvät katualueet Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,3383 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] 0,2593 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,3383 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,51 0, A yhteensä 0, , ,97 0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,4 0 0, E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 0, ,6 0 0, Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,51 0, A yhteensä 0, , ,97 0, AK 0, , ,97 0, AL-8 0, , P yhteensä Y yhteensä C yhteensä

24 C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,4 0 0, Kadut 0, ,0 0 0, E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 0, ,6 0 0, map 0, ,0 0 0,2593 0

25 TEKNIIKKAKESKUS Osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos ja laajennus Marttila, kortteli 4 (osa) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos MARTTILA, KORTTELI KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS Suunnittelualueen sijainti Alue sijaitsee ydinkeskustan varsinaisen liikekeskustan pohjoispuolella Jaakkolantien, Vapaudentien ja Välikadun rajaamalla alueella Marttilan kaupunginosan korttelissa 4. Kuva. Suunnittelualueen sijainti kaupunkirakenteessa. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Yksityinen kiinteistön omistaja on hakenut alueelle asemakaavan muutosta. Suunnittelualueen kaavamuutos on kaavoitusohjelmassa Kaavoitusohjelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti asemakaavan muutoksella on tarkoitus lisätä asumista keskusta alueella, eheyttää kaupunkikuvaa ja tiivistää kaupunkirakennetta. Tekninen lautakunta teki suunnittelualuetta koskevan kaavoituspäätöksen kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus / jk Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI 1

26 TEKNIIKKAKESKUS Osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos ja laajennus Marttila, kortteli 4 (osa) KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS Asemakaavan muutoksella tarkistetaan vanhentuneen, hyväksytyn kaavan kerroskorkeudet ja korttelikohtaiset tavoitteet ja pysäköinnin järjestäminen sekä vilkkaan Vapaudentien haittojen torjunta. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tarkistetaan korttelin osan rakentamistehokkuus ja päivitetään asemakaavamerkinnät uuden maankäyttö ja rakennuslain mukaisiksi. Keskeisellä paikalla sijaitsevan suunnittelualueen tehokkuutta pyritään nostamaan jotta pysäköinti saadaan pääosin maan alle ja pihakansi asukkaiden oleskelutilaksi. Tavoitteena on että asunnot ja niiden parvekkeet ja terassit avautuisivat pääosin lämpimään ilmansuuntaan, poispäin Vapaudentieltä. Vapaudentien varteen, ensimmäiseen kerrokseen, pyritään osoittamaan jonkin verran liike, toimistoja/tai palvelutilaa katujulkisivun elävöittämiseksi. Kaavan ohjauksella pyritään korkealuokkaiseen katuja kaupunkitilaan keskeisellä paikalla aivan keskustan tuntumassa. Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. Luonnosvaiheen jälkeen tavoitteena on laatia kaavaehdotus vuoden 2014 loppupuolella ja hyväksyä asemakaava vuoden 2015 alkupuolella. Vaikutusten arviointi Maankäyttö ja rakennuslain 9 :n mukaan kaava laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Vaikutukset selvitetään koko siltä alueelta, jolle kaavan olennaisten vaikutusten voidaan arvioida ulottuvan ja huomioidaan yleiskaava. Asemakaavatasolla arvioidaan keskeisimmät lähiympäristöön ja sen laatuun liittyvät asiat. Vaikutuksia tullaan arvioimaan asemakaavan laatimisen yhteydessä olemassa olevien selvitysten, lähtötietomateriaalin sekä asiantuntijoiden ja osallisten kannanottojen perusteella. Ne raportoidaan osaksi asemakaavan selostusta. Suunnittelun lähtökohdat ja aiemmat suunnitelmat Lähtökohdat Suunnittelualue sijaitsee Marttilan pohjoisosassa Vapaudentien ja Seinäjoen välisellä alueella. Alueen ympäristö on suunnittelualuetta lukuunottamatta melko tiiviisti rakentunutta asuinkerrostalojen aluetta, ympäristön rakennukset ovat pääosin 3 4 kerroksisia. Alue sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa ja se on luonteva keskusta alueen täydennysrakentamisen alue. kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus / jk Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI 2

27 TEKNIIKKAKESKUS Osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos ja laajennus Marttila, kortteli 4 (osa) KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS Kuva. Ortokuva vuodelta Alueen ympäristöstä löytyvät mm. pankkipalvelut, apteekit, päivittäiskaupanmyymälät ja erikoiskaupan liikkeet. Keskustan alakoulu ja Lyseon yläkoulu sijaitsevat n. kilometrin päässä suunnittelualueesta etelään. Kaavoitettava alue kuuluu vesihuollon ja kaukolämmön verkostojen piiriin. kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus / jk Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI 3

28 TEKNIIKKAKESKUS Osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos ja laajennus Marttila, kortteli 4 (osa) KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS Voimassa olevat kaavat Maakuntakaava Kuva. Ote maakuntakaavasta. Seinäjoki kuuluu Etelä Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä Pohjanmaan maakuntakaavan Maakuntakaavassa alue kuuluu keskustatoimintojen/maakuntakeskuksen (C mk) alueeseen. Suunnittelumääräys: Maakuntakeskuksen keskustoimintojen aluetta kehitetään myös kuntien yleis ja asemakaavoissa yhtenäisesti, joissa myös aluerajaukset ja varaukset osoitetaan. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja tarkempi sijoitus määritellään ja vahvistetaan kuntien yleis ja asemakaavoissa. Kaavassa ei ole erityismerkintöjä alueelle. Nyt laadittu asemakaava on maakuntakaavan mukainen. Yleiskaava Alueella on voimassa vuodelta 1994 Seinäjoen yleiskaava, joka on oikeusvaikutukseton. Yleiskaavassa asemakaavan muutosalue on varattu asuinkerrostalojen alueeksi (AK). Asemakaava Alueella on voimassa vuonna 1990 hyväksytty asemakaava, jossa kortteli on osoitettu asuin liike ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL 8). Kaavamuutosalueelle on määritelty rakennusalakohtaista rakennusoikeutta yhteensä 2595 k m². Suurin sallittu kerrosluku on IV. Autopaikkoja on tontille rakennettava vähintään 1 autopaikka / asunto ja 1 autopaikka / 50 liike ja toimistokerrosala m². kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus / jk Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI 4

29 TEKNIIKKAKESKUS Osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos ja laajennus Marttila, kortteli 4 (osa) KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS Kuva. Ote yleiskaavasta Kuva. Ote ajantasa asemakaavasta. kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus / jk Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI 5

30 TEKNIIKKAKESKUS Osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos ja laajennus Marttila, kortteli 4 (osa) KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS Tehdyt suunnitelmat ja selvitykset Lemminkäinen Talo Oy:n suunnittelija Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta on tutkinut hankkeen kaupunkikuvallisia edellytyksiä ja tulevan tontin käyttöä luonnoksissa, jotka ovat olleet kaupungin kaavasuunnittelun käytössä. Alueelle tehdyissä suunnitelmissa tutkittiin korttelin rakennusten korkeutta ja sijoittelua. Alueelle oli esitetty kahta V VII kerroksista asuinkerrostaloa. Suunnittelua tarkennetaan kaavaprosessin yhteydessä. Vapaudentien liikenteen aiheuttama melu selvitetään ja suunnitellaan torjuntatoimenpiteet. Maaperätutkimus on tehty ja sen tuloksia hyödynnetään rakentamiskorkeuksia suunniteltaessa. Tarvittaessa selvityksiä täydennetään. Vaikutusalue Vaikutusalueena on kaavan muutosalue lähiympäristöineen. Osalliset Suunnittelu ja lähialueen maanomistajat ja yritykset sekä asukkaat, Kaupungin viranomaiset: Tekniikkakeskus, Rakennusvalvonta, Kunnallistekniikka, Ympäristönsuojelu, Sivistyskeskus, Sosiaali ja terveyskeskus, Seinäjoen Energia Oy, Seiverkot Oy, Seinäjoen Vesi Oy, Etelä Pohjanmaan pelastuslaitos, Etelä Pohjanmaan maakuntamuseo, Valtion ja muut viranomaiset: Etelä Pohjanmaan ELY, Etelä Pohjanmaan liitto, Länsi ja Sisä Suomen aluehallintovirasto, Yritykset ja yhdistykset Anvia Oy, Lemminkäinen Talo Oy, sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa vaikuttaa. Osallistumismenettely ja tiedottaminen Tiedottaminen Kaavoituksen etenemisestä, vireilletulosta, osallistumis ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksen ja ehdotuksen nähtävilläolosta ja mahdollisista tiedotustilaisuuksista tiedotetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla (kaupungintalon 2. kerros), kaupungin tiedotuslehdessä (Seinäjoen Sanomat) ja kaupungin internetsivulla (http://www.seinajoki.fi) aina kaavan hyväksymiseen saakka. Vireilletulo Asemakaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi ja vireille teknisen lautakunnan päätöksellä Aloitus ja luonnosvaihe Osallistumis ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetetaan nähtäville 14 päiväksi. Nähtävilläolosta tiedotetaan julkisesti kuulutuksella. Suunnittelualueen maanomistajia sekä osallisiksi nimettyjä viranomaisia ja yhteisöjä tiedotetaan. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteitä kirjallisesti, suulli kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus / jk Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI 6

31 TEKNIIKKAKESKUS Osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos ja laajennus Marttila, kortteli 4 (osa) KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS sesti tai sähköpostin välityksellä (MRL 62 ja MRA 30 ). Tarvittaessa järjestetään kaavan esittelytilaisuus. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään ja vastineet kirjataan selostukseen ehdotusvaiheessa. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää Etelä Pohjanmaan elinkeino ja liikenne ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 ) osoitteeseen: Etelä Pohjanmaan ELY keskus, Alvar Aallon katu 8, PL 156, SEINÄJOKI Ehdotusvaihe Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka on virallisesti nähtävillä (MRL 65 ja MRA 27 ) 30 päivää. Nähtävilläpidosta tiedotetaan julkisesti kuulutuksella. Kaavaalueeseen rajautuvalle kunnalle ja ulkopaikkakuntalaiselle maanomistajalle tai haltijalle lähetetään kirjallinen ilmoitus viikkoa ennen nähtäville asettamista. Paikkakunnalla asuvalle maanomistajalle lähetetään ilmoituskirje viimeistään nähtävilläolon alussa. Osalliset voivat tehdä kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka tulee toimittaa kirjallisina kuulutuksessa ilmoitettuun osoitteeseen määräaikaan mennessä. Muistutuksiin laaditaan vastineet ja perustelut kaavaselostukseen ja päätöskäsittelyyn. Niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, lähetetään perustellut vastineet. Kaupunginhallitus päättää huomautusten ja lausuntojen johdosta tarkistetun asemakaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville. Jos ehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, ehdotus pidetään uudelleen nähtävänä (MRA 32 ). Hyväksyminen Virallisen nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallitus esittää kaavanmuutoksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä ilmoitetaan niille viranomaisille, kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 ja MRA 94 ). Valtuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallinto oikeuteen. Kaavan tultua lainvoimaiseksi kuulutetaan sen hyväksymisestä kaupungin ilmoituslehdessä. Viranomaisyhteistyö Viranomais ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään lausuntomenettelyin tai erillisneuvotteluin. Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvioinnin menetelmät Arviointi pohjautuu tehtyihin selvityksiin, muuhun lähtötietomateriaaliin ja asiantuntijoiden sekä osalliseksi määriteltyjen kannanottoihin. Tulokset kootaan kaavaselostukseen. kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus / jk Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI 7

32 TEKNIIKKAKESKUS Osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos ja laajennus Marttila, kortteli 4 (osa) Kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksenteko KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS Aikatauluarvio Kaavaluonnos sekä osallistumis ja arviointisuunnitelma nähtävillä loka marraskuussa 2014 Kaavaehdotus on nähtävillä joulu tammikuussa Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan helmikuussa 2015 Yhteystiedot ja palaute Mahdollinen palaute osallistumis ja arviointisuunnitelmasta toimitetaan kaavoituksesta vastaavalle henkilölle. Työn kuluessa osallistumis ja arviointisuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa. Valmistelusta vastaavat Kaavoitusjohtaja Hilkka Jaakola p.(06) , fax (06) Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Asemakaava arkkitehti Martti Norja p.(06) , fax (06) , Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI ja Kaavoitusarkkitehti Veli Matti Prinkkilä p. (06) , fax (06) veli Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus / jk Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI 8

33 1 Viranhaltijapäätös Viite: Lausuntopyyntönne EPL/195/ /2014 Suunnittelujohtajan päätös 137/2014 Lausunto asemakaavan muutosluonnoksesta koskien Seinäjoen kaupungin Marttilan (02) kaupunginosan osakorttelin 4 tonttia nro 9 ja kiinteistöjä osoitteessa Jaakkolantie 23 ja Välikatu 1 sekä Jaakkolantien katualueen osaa (Vapaudentie, Jaakkolantie ja Välikatu) Lausuntonaan Etelä-Pohjanmaan liitto toteaa seuraavaa. Vahvistetussa maakuntakaavassa asemakaavan muutoskohde sijaitsee maakuntakaavan keskustatoimintojen alueella (C-mk). Keskustatoimintojen alueen suunnittelumääräys kuuluu: Maakuntakeskuksen keskustatoimintojen aluetta kehitetään myös kuntien yleis- ja asemakaavoissa yhtenäisesti, joissa myös aluerajaukset ja -varaukset osoitetaan. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja tarkempi sijoitus määritellään ja vahvistetaan kuntien yleis- ja asemakaavoissa. Alue kuuluu myös kaupunkikehittämisen kohdealueeseen. Kaupunkikehittämisen kohdealueen suunnittelumääräys kuuluu: Aluetta kehitetään maakuntakeskuksena ja sitä ympäröivänä kaupunkiseutuna. Alueen valmiuksia parannetaan maakunnallisten palveluiden sijainti- ja liikenneyhteyksien solmupaikkana. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueella sijaitsevan matkakeskuksen ja lentoaseman sekä muun maakunnan välisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämiseen. Kuntien yleiskaavoissa kevyen liikenteen verkostojen jatkuvuus on varmistettava. Asemakaavan muutosluonnos on maakuntakaavan mukainen. ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Antti Saartenoja Suunnittelujohtaja Jorma Ollila Maakuntainsinööri

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa.

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. Diaarinumero 1911/2010 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Kaavanumero 13050 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan selostus, joka koskee 23.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 19.9.2013 (Täydennetty 12.2.2014) 1(20) Diaarinumero 899/2012 Toimielinkäsittely Kaup.valt 3.3.2014 Kaavanumero 08036 KASPERI 8. kaupunginosa, Kasperi, kortteli nro 13 (osa) sekä katualueen osa. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16.4.2013 Diaarinumero 135/2012 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 24.6.2013 Kaavanumero 14044 HUHTALA / PRUUKINRANTA 14. kaupunginosa, Huhtala, korttelit nro 48 63 sekä niihin liittyvät katu, virkistys,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.6.2014 1(35) Diaarinumero 815/2011 Toimielinkäsittely Kaup.valt 25.8.2014 Kaavanumero 01098 KESKUSTA 1. kaupunginosa, Keskusta, korttelit nro 21 (osa), 23 (osa), 24 ja 25 (osa) sekä tori-, katu- ja kevyenliikenteen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 LAPUA Lapuan kaupungin 8.Liuhtarin kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus Kortteli 894 ja osakortteli 854 sekä niihin liittyvät erityis-,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus

M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 29.10.2014 Diaari nro AKAA 689/2013 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014 Asianumero 3402/10.02.03/2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 08.04.2014. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta 10.02.2015

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

A I T T A R A N N A N P Y S Ä K Ö I N T I A L U E EN A S E M A K A A V A N M U U T O S

A I T T A R A N N A N P Y S Ä K Ö I N T I A L U E EN A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1618 12.11.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS A I T T A R A N N A N P Y S Ä K Ö I N T I A L U E EN A S E M A K A A V A N M U U T O S S E L O S T U S Asemakaavan muutos

Lisätiedot

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS RANUA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 501-504, 506 ja 507 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015 Moreenin alue 2486 Itäportintie-Länsiportintie Asemakaava: 22. kaup.osa, Hattelmala Korttelin 92 tontti 2, kortteli 93, katu-, sekä maa- ja metsätalousalueet tilaajajohtaja

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot