AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1 1 Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos

2 2 2 1 TURVALLISUUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA 4 2 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN...10 OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Turvallisuusalan toiminta TURVALLISUUSALAN KOULUTUSOHJELMAN KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT Turvallisuustekninen toiminta 20 ov Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 10 ov Ympäristöturvallisuustoiminta 10 ov Uhkatilanteiden hallinta 10ov MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0 10 ov (yhteiset opinnot) Lukio-opinnot, 0 10 ov AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (PERUSTUTKINTOA LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT) Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista (ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa OPINNÄYTE AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 ov, TAVOITTEET JA ARVIOINTI PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 16 ov Äidinkieli, 4 ov Toinen kotimainen kieli, 1 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov Vieras kieli, 2 ov Vieras kieli, A-kieli, 2 ov Matematiikka, 3 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov Liikunta, 1 ov Terveystieto, 1 ov... 99

3 Terveystieto, 1 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 4 ov Äidinkieli, 4 ov Toinen kotimainen kieli, 4 ov Vieras kieli, 4 ov Matematiikka, 4 ov Fysiikka ja kemia, 4 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 4 ov Liikunta, 4 ov Terveystieto, 4 ov Taide ja kulttuuri, 4 ov Ympäristötieto, 4 ov Ympäristötieto, 4 ov Tieto- ja viestintätekniikka, 4 ov Etiikka, 4 ov Kulttuurien tuntemus, 4 ov Psykologia, 4 ov Yritystoiminta, 4 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 ov VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TARJONTA VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI Tutkinnon osan nimi ja laajuus opintoviikkoina TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON TERVEYDENTILAVAATIMUKSET

4 4 4 1 TURVALLISUUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Suomessa turvallisuusala koostuu yhteiskunnan perusturvallisuuden ylläpitämiseksi toteutettavista viranomaistoiminnoista, yritysten, julkisyhteisöjen ja järjestöjen turvallisuustoiminnoista sekä yksityisen turva-alan palvelu-, asiantuntija- ja turvasuojaustoiminnasta. Yhteiskunnan sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta vastaavat valtionhallinnon alaiset turvallisuusviranomaiset. Yritykset ja julkisyhteisöt vastaavat itse omista turvallisuusjärjestelyistään liiketoimintansa vaatimalla tavalla, ja niiden turvallisuuden vähimmäisvaatimukset määräytyvät lainsäädännön perusteella. Yksityinen turvallisuusala koostuu vartioimisliiketoiminnasta, yksityisetsivätoiminnasta, turvaurakoinnista (turvasuojaus), turvallisuusalan asiantuntijapalveluista ja turvallisuusalan koulutuksesta, ja sen tarkoituksena on tukea ja palvella organisaatioita sekä yksilöitä omaehtoisen turvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä (Ammattina turvallisuus, 2008). Tähän määritelmään voidaan vielä lisätä tietoturvallisuustoiminta (hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 69/2001 vp). Yksityinen turvallisuusala on kehittynyt Suomessa vahvasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Alan kehitykseen ovat vaikuttaneet muun muassa turvallisuustietoisuuden lisääntyminen, lainsäädäntömuutokset, rajat ylittävän rikollisuuden kasvu sekä yritysten ja julkisyhteisöjen turvallisuustoimintojen ulkoistaminen. Suomen liittyminen Euroopan unioniin ja liiketoiminnan kansainvälistyminen sekä globaalit uhkatekijät ovat myös lisänneet turvallisuuden merkitystä elinkeinoelämän kilpailutekijänä. Tekniikan nopean kehityksen johdosta turvallisuustekniset valvontaratkaisut ovat arkipäivää lähes jokaisessa yrityksessä ja yhteisössä. Yksityinen turvallisuusala on nykyisin yksi kansantaloutemme nopeimmin kasvavista toimialoista. Liiketoiminnan kehittymisen johdosta alalle on myös syntynyt uusia ammattinimikkeitä ja osaamisalueita. Turvallisuusalan palveluammatit ovat jalostuneet asiakasyritysten uusien turvallisuus- ja palvelutarpeiden mukana useiksi eri tehtäväkokonaisuuksiksi. Ammateissa korostuvat muun muassa asiakaslähtöisyys, palveluhenkisyys, onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden ennaltaehkäiseminen ja turvallisuusvalvonta. (Ammattina turvallisuus, 2008.) Turvallisuusalalla työskentelee Suomessa arviolta ihmistä. Turvallisuusalalla työskentelevien työtehtävät voidaan jakaa yleisesti turvallisuusviranomaistehtäviin, yritysten ja julkishallinnon sisäisiin turvallisuustehtäviin sekä yksityisen turvallisuusalan palvelu- ja suunnittelu-, asennus-, koulutus- ja asiantuntijatehtäviin. Viranomaistehtäviä ovat muun muassa sotilas-, poliisi- ja pelastusammatit, joissa huolehditaan maamme sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta. Yritysten ja julkisyhteisöjen turvallisuusorganisaatioiden työtehtävät koostuvat lakisääteisistä ja omaehtoisista turvallisuustehtävistä, joita ovat esimerkiksi työsuojelupäällikön, suojelujohtajan ja

5 5 5 turvallisuuspäällikön tehtävät. Turvallisuusalan palveluyritysten ammatit taas koostuvat palvelu-, asiantuntija- ja turvasuojausammateista. Turvasuojaustoiminta koostuu rakenteellisesta suojauksesta, sähköisten valvontajärjestelmien suunnittelu-, asennusja huoltotehtävistä sekä muusta turvallisuusjärjestelyiden suunnittelusta. Alan ammattinimikkeitä vartija, järjestyksenvalvoja ja turvalaiteasentaja. Käyttämällä mukaillen hyväksi erilaisia, mm. Opetushallituksen tekemiä, toimiala-, ammatti- ym. luokituksia voidaan turvallisuusalan työt jaotella vielä seuraavasti: tekniikan alan työt, logistiikkatyöt, ympäristötyöt, sotilastyöt, vankeinhoito, palvelutyöt ja suojelutyöt. Tekniikan alan töihin kuuluvat turvasuojauksen ja kiinteistöhoidon suunnittelu, asennus ja ylläpitotehtävät. Logistiikkatöihin voidaan lukea tehtävät, jotka liittyvät tavaroiden, henkilöiden ja informaation kuljettamiseen. Ympäristötyöt tuovat alalle monia tehtäviä, koska yrityksiltä vaaditaan hyvää ympäristöasioiden hallintaa. Palvelutöihin voidaan laskea kuuluviksi vastaanottopalvelut, vahtimestaripalvelut ja erilaiset henkilökohtaiset turvallisuuspalvelut. Suojelutöihin luetaan poliisitoimi, pelastustoimi ja erilaiset vartiointityöt. Yksityistä turvallisuusalaa säätelevää lainsäädäntöä on uudistettu viime vuosina. Lakiuudistus on selkeyttänyt julkisen vallan ja yksityisen turvallisuusalan välistä työnjakoa ja lisännyt yhteistyömahdollisuuksia kokonaisturvallisuuden parantamisessa. Lainsäädäntö on myös tarkentanut yksityisen turvallisuusalan ammateissa toimivien tehtäviä ja vastuukysymyksiä ja laajentanut palveluhenkilöstön lakisääteistä pätevyyskoulutusta. Samaan aikaan turvallisuusviranomaisten eli poliisin, pelastustoimen, tullin, rajavartioston ja puolustusvoimien ammattikentässä on tapahtunut muutoksia. Suomalaisen yhteiskunnan suuntauksena on 80-luvulta alkaen ollut valtionhallinnon supistaminen ja palvelujen ulkoistaminen yksityisille yrityksille. Turvallisuusviranomaisten resursseja on tämän johdosta supistettu, ja joitain viranomaistehtäviä on siirretty yksityisen turvallisuusalan ja organisaatioiden itsensä hoidettavaksi. Turvallisuusviranomaisten toimivaltuuksia on myös laajennettu rikosten, terroritekojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen. Yritysten, julkisen sektorin, yksityisen turvallisuusalan ja viranomaisten yhteistyön merkitystä on korostettu yhä enemmän kokonaisturvallisuuden kehittämisessä. (Ammattina turvallisuus, 2008.) Yritysten ja julkishallinnon turvallisuustoiminnan lakisääteistä tasoa on pyritty kohottamaan säädösmuutoksilla. Turvallisuuden ylläpidosta on samalla siirrytty jatkuvan parantamisen ajattelutapaan. Yritysten turvallisuustoiminnan pääpaino onkin muokkautunut reagoivasta toiminnasta rikosten ja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden ennaltaehkäisyyn ja riskienhallinnasta on tullut liiketoimintaa edistävä ja tukeva toimintatapa. Elinkeinoelämässä on lisäksi huomattu, että tehokas riskienhallinta ja toiminnan häiriöttömyyden turvaaminen parantavat yritysten kilpailukykyä, tuloksia ja liiketoiminnan jatkuvuutta. (Ammattina turvallisuus, 2008.)

6 6 6 Valtakunnallisesti merkittävin asia sisäisen turvallisuuden parantamiseksi on ollut sisäasiainministeriön toimeenpanema sisäisen turvallisuuden ohjelma, jonka tarkoituksena on vähentää rikoksia ja onnettomuuksia viranomaisten ja yksityisten yhteistyötä lisäämällä. Sisäasiainministeriö on myös käynnistänyt valtakunnallisesti alueellisia turvallisuussuunnittelun kehittämishankkeita, joissa julkishallinto, viranomaiset, yritykset ja asukkaat tekevät yhteistyötä onnettomuuksien, tapaturmien ja rikosten estämiseksi. Viranomaisten ja yksityisen turvallisuusalan yhteistyön parantamiseksi on myös perustettu työryhmiä ja monialaisia hankkeita. (Ammattina turvallisuus, 2008.) Työvoiman määrän väheneminen työmarkkinoilta, koulutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön puute sekä kiristyvä kansainvälinen kilpailu ovat tuoneet uusia haasteita myös turvallisuusalan liiketoimintaan Suomessa. Turvallisuusalan ammateissa menestyminen vaatii jatkuvaa tietojen päivittämistä ja osaamisen kehittämistä, koska ala kehittyy koko ajan. Liiketoiminnassa menestyminen vaatii yrityksiltä myös palvelujen ja tuotteiden tuottamiseen tarvittavan ydinosaamisen tunnistamista, osaamisen kehittämistä ja uusia innovaatioita. Turvallisuusalan oppilaitosten, elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoimiseksi on siten avain yksityisen turvallisuusalan laadun kehittämiseksi ja sen menestyksen takaamiseksi. (Ammattina turvallisuus, 2008.) Tämän lisäksi joudutaan kehittämään aivan uudenlaisia turvallisuuspalveluja. Kansalaisten ikääntyessä esim. henkilökohtaiset koteihin ulottuvat turvallisuus- ja hoitopalvelut yleistyvät. Talousrikollisuuden kasvu, massatyöttömyyden aiheuttama tuloerojen kasvu, yhteiskunnallinen epätasa-arvo (syrjäytyminen) ja mielenterveyspotilaiden avohoidon lisääntyminen ovat omiaan saamaan aikaan epävakautta, johon yhteiskunnan ja yritysten tulee varautua. Monikulttuurisuus korostuu turvallisuusalalla. Erityisesti kansainväliset suuryritykset ovat hyvin riippuvaisia korkeatasoisista turvallisuuspalveluista. Myös matkailu, liikematkailu ja tavarankuljetukset ovat omiaan lisäämään turvallisuuspalveluiden tarvetta. Turvallisuusalan yhteiskunnallisena päämääränä on turvata ihmisten elämän laatu, yhteiskunnan toimivuus ja yritysten toiminnan häiriöttömyys sekä elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus, yhdessä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Ammatinharjoittamista ohjaavat keskeiset ammattieettiset arvot ja periaatteet, kuten ihmisoikeuksien kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, lainkuuliaisuus, kestävä kehitys, tasa-arvo, luotettavuus ja rehellisyys. Yrityksille turvallisuus antaa lisäarvoa samalla tavalla kuin hyvä laatujärjestelmä ja hyvä ympäristöasioiden hallinta. Turvallisuus voidaan määritellä hyvien ja tärkeinä pidettyjen asioiden jatkuvuutena odotetun kaltaisena, ennustettavuutena. Turvallisuus on inhimillinen peruspyrkimys; se on paitsi tarve ja ihmisten keskeinen arvo, myös moderni ihmisoikeus. Turvallisuuden

7 7 7 merkitystä on korostettu myös yhtenä tärkeimpänä inhimillisen kasvun voimatekijänä. (Niemelä 1997.) Turvattomuus taas on hyvien asioiden jatkuvuuden vaarantumista; erilaisten riskien, uhkien ja vaarojen olemassaoloa tai mahdollista lisääntymistä. Turvattomuus voidaan nähdä hyvinvoinnin vajeena tai sen jatkumisen uhkana, ja se voi ilmetä esim. pelkoina, psykososiaalisena oirehdintana ja huolestuneisuutena. Inhimillisen turvattomuuden on havaittu liittyvän erilaisiin elämänvaiheisiin ja rooleihin, kuten huoltajuuteen (Niemelä 1997). Suuri osa turvattomuutta aiheuttavista tapahtumista jää kuitenkin ihmisten henkilökohtaisten kokemuksien ulkopuolelle (Heiskanen 1996). Turvallisuutta voidaan pitää olotilana ja asioiden tilana, jossa yksilön tai organisaation riskit ovat hallinnassa ja hyväksyttävän suuruisia. Yritysturvallisuudella tarkoitetaan yrityksen turvallisuusasioiden kokonaisvaltaista toteutusta. Se on johdon vastuulla olevaa päivittäistä yritystoimintaa, joka varmistaa yrityksen lailliset toimintaedellytykset, toiminnan, tuotannon ja palveluiden häiriöttömyyden, jatkuvuuden sekä turvallisen toimintaympäristön. Käytännön yritysturvallisuustyö on ennalta ehkäisevää toimintaa, jolla suojataan yrityksen henkilöstöä, omaisuutta, tietoja, ympäristöä ja mainetta onnettomuuksilta, vahingoilta sekä rikolliselta toiminnalta. Näin yritysturvallisuus on luonteva osa yrityksen riskienhallintaprosessia. Yritysturvallisuustoiminnan tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja tukea yrityksen kilpailukykyä minimoimalla hallitsemattomia turvallisuusriskejä ja parantamalla toimintavalmiuksia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden varalta. (Yritysturvallisuus EK Oy 2008.) Lakisääteinen turvallisuustyö yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi ei ole suhdanteista riippuvaa toimintaa. Lakisääteinen taso on monelle yritykselle vain yritysturvallisuuden minimitaso. Omaehtoisella ja tavoitteellisella, ennalta ehkäisevällä panostuksella yritysturvallisuuteen saadaan lisäarvoa yrityksen liiketoiminnalle, kun asiointi- ja työskentely-ympäristön turvallisuus kohenevat, tuotanto ja palvelu jatkuvat häiriöittä ja vahinkoriskit ovat hallinnassa. Nämä asiat puolestaan vaikuttavat myönteisesti yrityksen resurssien hallintaan, ulkoiseen kuvaan ja kilpailukykyyn. (Yritysturvallisuus EK Oy 2008.) Turvallisuusalan ammattilainen tuntee vastuunsa laadukkaasta turvallisuustyöstä ja sen kehittämisestä. Hyvä ammattietiikka on turvallisuusalan tärkeimpiä resursseja.

8 8 8 2 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 2.1 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Turvallisuusalan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseään kaikilla turvasektorin aloilla, joita ovat tekniikan alan työt, logistiikkatyöt, ympäristötyöt, sotilastyöt, vankeinhoito, palvelutyöt ja yksityisen turvallisuusalan työt. Turvallisuusalan perustutkinto antaa perusvalmiudet ammattitaidon kehittämiseen. Tutkinnon suorittanut on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa erilaisten työnantajien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon yhteistyökumppaneiden työtehtävät omassa työssään. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen on tultava toimeen monikulttuurisessa työympäristössä ja selviydyttävä työyhteisössä ja työsuoritukseen liittyvässä kanssakäymisessä molemmilla kotimaisilla ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hänen on osattava noudattaa työssään ympäristön kestävää kehitystä tukevia menetelmiä. Hänen on osattava käyttää työssään tarvitsemiaan teknisiä välineitä ja laitteita, ja hänellä on oltava tietoyhteiskunnassa tarvittavat valmiudet jatkuvasti kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseksi tiedon hankkimisessa ja vuorovaikutteisessa viestimisessä. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut toimii työssään ohjeiden puitteissa ja hänellä on oltava oma-aloitteisuutta, kekseliäisyyttä ja tilanteiden ennakointikykyä tehdä itsenäisiä ratkaisuja. Yrityksen työntekijänä tai ammatinharjoittajana hänen on osattava palvella asiakkaita ja huomioida heidän tarpeitaan. Hänen on tunnettava asiakkaan ja kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet sekä osattava ottaa ne huomioon työssään. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia työssään laatujärjestelmien mukaisesti. Hänellä on oltava käsitys turvallisuusalan kansainvälisestä ja kansallisesta kilpailukykyisyydestä ja laadun yhteydestä kustannuksiin sekä tunnettava vastuunsa kaikissa työtehtävissään. Perustutkinnon suorittaneen on osattava huolehtia omasta terveydestään ja siten ylläpitää työ- ja toimintakykyään. Hänen on tiedettävä ammattinsa fyysiset ja psyykkiset terveysvaarat ja osattava ehkäistä niitä ennalta. Hänen on osattava huolehtia työturvallisuudesta ja hänen on noudatettava työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita.

9 9 9 Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneella on oltava elinikäisen oppimisen edellyttämät oppimaan oppimisen taidot, kuten kyky arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan, arvioida ja jäsentää tietoa, suunnitella omaa opiskeluaan ja asettaa itselleen oppimisen tavoitteita. Lisäksi hänellä on oltava halu ja motivaatio jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Tutkinnon suorittaneella on oltava taidot selviytyä joustavasti uusista ja erilaisista tilanteista ja toimia innovatiivisesti. Hänen on osattava löytää ratkaisuja ongelmatilanteissa. Turvallisuusalan suorittaneella on oltava monipuoliset taidot selviytyä työelämän viestintätilanteista. Hänen on pystyttävä toimimaan yhteistyössä muiden kanssa myös monikulttuurisessa työympäristössä. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Hänen on noudatettava työssään turvallisuusalan ammattietiikkaa ja vaitiolovelvollisuutta. Hänen on kyettävä suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoiseen suhtautumiseen toisia ihmisiä kohtaan. Hänen on osattava ottaa toiset huomioon ja hyväksyä ihmisten erilaiset tunteet ja käyttäytyminen. Lisäksi hänen on hallittava omat tunteensa työyhteisö-, asiakaspalvelu- ja muissa vuorovaikutustilanteissa. Hänen on arvostettava omaa ammattiaan sekä oltava motivoitunut kehittämään itseään ja työtään. Tutkinnossa on vain yksi koulutusohjelma, jonka nimi on Turvallisuusalan koulutusohjelma. Tutkintonimike on turvallisuusvalvoja. Turvallisuusalan perustutkinnossa voi erikoistua vartiointi-, pelastus- tai turvallisuustekniseen toimintaan. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatkoopintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ).

10 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Turvallisuusalan perustutkinto, 120 ov Ammatillisessa peruskoulutuksessa Näyttötutkinnossa 4. Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov 4. Ammatilliset tutkinnon osat Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Turvallisuusalan toiminta 30 ov 4.2 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valittava yhteensä 60 ov kohdista Vartiointitoiminta 20 ov Pelastustoiminta 20 ov Turvallisuustekninen toiminta 20 ov Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 10 ov Ympäristöturvallisuustoiminta 10 ov Turvallisuusalan palvelutoiminta 10 ov Kiinteistötekninen toiminta 10 ov Logistinen turvallisuustoiminta10 ov Tietoturvallisuustoiminta 10 ov Kansainvälinen turvallisuustoiminta 10 ov Uhkatilanteiden hallinta 10 ov Turvatarkastustoiminta 10 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Turvallisuusalan toiminta 4.2 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valittava 6 osaa Vartiointitoiminta (vastaa kahta osaa) Pelastustoiminta (vastaa kahta osaa) Turvallisuustekninen toiminta (vastaa kahta osaa) Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta Ympäristöturvallisuustoiminta Turvallisuusalan palvelutoiminta Kiinteistötekninen toiminta Logistinen turvallisuustoiminta Tietoturvallisuustoiminta Kansainvälinen turvallisuustoiminta Uhkatilanteiden hallinta Turvatarkastustoiminta Turvajärjestelmien käyttö

11 Turvajärjestelmien käyttö 10 ov Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 10 ov Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Paikallisesti tarjottavat turvallisuusalan tutkinnon osat, 0-10 ov 4.3 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 0-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0-10 ov Lukio-opinnot 0-10 ov 4.4 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnot osat 4.4.1Yritystoiminta Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat

12 12 12 ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.5 Opinnäyte ammatillisessa peruskoulutuksessa 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa perustutkinnossa (yhteiset opinnot), 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli ruotsi Toinen kotimainen kieli suomi 1 ov ov Vieras kieli 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 2 ov ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka 0 4

13 Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta ov 4 ov Opetuskieleltään ruotsinkielisessä koulutuksessa toisen kotimaisen kielen opintojen laajuus on 2 ov, jolloin pakollisten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien laajuus on 17 ov ja valinnaisten 3 ov. Liikunnan pakollisten opintojen laajuus on 1 ov ja terveystiedon pakollisten opintojen laajuus on 1 ov. Koulutuksen järjestäjä voi päättää liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen jakamisesta poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että niiden yhteislaajuus on kaksi opintoviikkoa. 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov Ammatillisen perustutkinnon muodostumisperiaatteet Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Tutkintokohtaiset valinnaisuussäännöt on esitetty edellä Turvallisuusalan perustutkinnon muodostuminen -taulukossa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. Opiskelija voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia.

14 14 14 Valintojen tekemisen ja osaamisen tunnustamisen helpottamiseksi lukiossa suoritettujen tai suoritettavien opintojen korvaavuudet on määritelty luvussa 5 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot). Korvaavuuksien määrittely edistää myös koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja yhteisen opetustarjonnan hyödyntämistä. Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa koulutuksen järjestäjät laativat opiskelijalle tai tutkinnon suorittajalle, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta.

15 15 15 OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET TURVALLISUUSAAN PT 1A TURVALLISUUSVALVOJA, 120 ov 1. LUKUVUOSI, 40ov 2. LUKUVUOSI, 40ov 3. LUKUVUOSI, 40ov Jakso 1 C01 Työturvallisuus, 3ov C01 Vartiointitoiminta, 3ov C01 Turvallisuusalan opinnäyte, 1/2ov 8ov C01 Turvallisuusalan lainsäädäntö, 2ov C01 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 1/2ov C01 Näyttö 1 E04 Toiminta uhkatilanteissa, 2/3ov E02 Järjestyksenvalvojan peruskurssi ja voimankäyttö, 1ov E04 Traumaattiset tilanteet, 2ov A01 Äidinkieli 1, 1ov E05 Sähkötekniikka ja -turvallisuus, 2ov A04 Ruotsi 1, 1ov Fxx Tieto- ja viestintätekniikka 1, 1ov A09 Terveystieto 2, 0,5ov A06 Matematiikka 3, 1ov A10 Liikunta 2, 0,5ov Bxx Atto-valinnainen, 1ov Bxx Atto-valinnainen, 1ov Jakso 2 8ov C01 Yrittäjyys turvallisuusalalla, 2ov C01 Turvallisuusalan ammattietiikka ja asiakaspalvelu, 1ov E01 Turvajärjestelmien suunnittelun ja käytön perusteet 2, 1/3ov E02 Vartijan voimankäyttökoulutus, 1ov C01 Turvallisuusalan opinnäyte, 1/2ov E04 Henkilösuojelu, 1ov C01 Työkyvyn ylläpito, 1ov C01 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 1/2ov E03 Ympäristölainsäädäntö ja vaaralliset aineet, 2ov E04 Toiminta uhkatilanteissa, 1/3ov A01 Äidinkieli 4, 1ov A11 Taide ja kulttuuri, 1ov A01 Äidinkieli 2, 1ov A08 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1ov E05 Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien teknilliset perusteet, 2ov A06 Matematiikka 2, 1ov Fxx - tänne oppilaat valitsevat yht. 4ov verran vapaavalintaisia opintokokonaisuuksia Fxx Tieto- ja viestintätekniikka 2, 1ov

16 16 16 Jakso TYÖSSÄOPPIMINEN: 3 8ov C01 Yritysturvallisuuden osa-alueet, 3ov C01 Riskienhallinta, 2ov E02 Vartijan peruskurssi, 2,5ov E03 Onnettomuuksien ehkäisy ja ympäristövahinkojen rajaaminen, 2,5ov E02 Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminnan työssäoppiminen, 4ov E01 Turvajärjestelmien suunnittelun ja käytön perusteet 1, 2ov E05 Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien asennusten perusteet, 2/6ov E04 Uhkatilanteiden hallinnan työssäoppiminen, 4ov E02 Näyttö 2 A05 A-Englanti 1, 1ov A07 Kemia, 1ov E04 Näyttö 5 Jakso TYÖSSÄOPPIMINEN: 4 8ov C01 Itsepuolustus ja voimankäyttö, 2/3ov C01 Pelastustoiminta, 1/3ov E01 Talotekniikan perusteet, 3ov E01 Turvajärjestelmien suunnittelun ja käytön perusteet 2, 2/3ov E03 Ympäristöturvallisuustoiminnan työssäoppiminen, 4ov C01 Turvallisuussuunnittelu, 2ov C01 Turvatarkastustoiminta, 1ov E05 Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien asennusten perusteet, 2/6ov E01 Turvallisuusteknisen toiminnan työssäoppiminen, 4/12ov E03 Näyttö 6 A06 Matematiikka 1, 1ov A05 A-Englanti 2, 1ov A09 Terveystieto 1, 0,5ov A10 Liikunta 1, 0,5ov Jakso 5 8ov C01 Itsepuolustus ja voimankäyttö, 1/3ov C01 Pelastustoiminta, 2/3ov E02 Vartijan työn perusteet, 1,5ov E05 Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien asennusten perusteet, 2/6ov E05 Näyttö 3 TYÖSSÄOPPIMINEN: E01 Turvallisuusteknisen toiminnan työssäoppiminen, 8/12ov E03 Ympäristövastuu ja jätehuolto, 1,5ov A01 Äidinkieli 3, 1ov E01 Näyttö 4 A07 Fysiikka, 1ov Bxx Atto-valinnainen, 1ov Bxx Atto-valinnainen, 1ov Fxx - tänne oppilaat valitsevat yht. 4ov verran vapaavalintaisia opintokokonaisuuksia

17 17 17 A = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, pakollinen B = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, valinnainen C = ammatillinen tutkinnon osa, kaikille pakollinen NÄYTTÖ D = ammatillinen tutkinnon osa, koulutusohjelmittain eriytyvä E = ammatillinen tutkinnon osa, valinnainen F = vapaasti valittava tutkinnon osa TYÖSSÄOPPIMINEN TURVALLISUUSAAN PT YO-TURVALLISUUSVALVOJA, 120 ov 1. LUKUVUOSI, 40ov 2. LUKUVUOSI, 40ov Jakso 1 C01 Turvallisuusalan lainsäädäntö, 2ov C01 Vartiointitoiminta, 3ov 8ov C01 Yritysturvallisuuden osa-alueet, 1/3ov C01 Turvallisuussuunnittelu, 2ov C01 Riskienhallinta, 1/2ov C01 Itsepuolustus ja voimankäyttö, 1/3ov E01 Talotekniikan perusteet, 3ov C01 Turvallisuusalan ammattietiikka ja asiakaspalvelu, 1ov E02 Vartijan työn perusteet, 1,5ov E02 Vartijan peruskurssi, 0,5/2,5ov

18 18 18 Jakso 2 8ov C01 Yritysturvallisuuden osa-alueet, 1/3ov C01 Riskienhallinta, 1/2ov C01 Työkyvyn ylläpito, 1ov C01 Pelastustoiminta, 3ov E01 Turvajärjestelmien suunnittelun ja käytön perusteet 2, 3ov E02 Vartijan peruskurssi, 2/2,5ov E05 Sähkötekniikka ja -turvallisuus, 2ov E02 Vartijan voimankäyttökoulutus, 1ov E02 Järjestyksenvalvojan peruskurssi ja voimankäyttö, 1ov E04 Henkilösuojelu, 1ov Jakso 3 8ov C01 Työturvallisuus, 3ov C01 Itsepuolustus ja voimankäyttö, 1/3ov C01 Turvatarkastustoiminta, 1ov E05 Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien teknilliset perusteet, 2ov E05 Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien asennusten perusteet, 2/6ov TYÖSSÄOPPIMINEN: E04 Toiminta uhkatilanteissa, 3ov E01 Turvallisuusteknisen toiminnan työssäoppiminen, 4/12ov Jakso TYÖSSÄOPPIMINEN: TYÖSSÄOPPIMINEN: 4 8ov E02 Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminnan työssäoppiminen, 4ov E04 Uhkatilanteiden hallinnan työssäoppiminen, 4ov E02 Näyttö 2 E01 Turvallisuusteknisen toiminnan työssäoppiminen, 8/12ov E01 Näyttö 4

19 19 19 Jakso 5 8ov C01 Yritysturvallisuuden osa-alueet, 1/3ov C01 Itsepuolustus ja voimankäyttö, 1/3ov C01 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 2ov C01 Turvallisuusalan opinnäyte, 2ov C01 Yrittäjyys turvallisuusalalla, 2ov E05 Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien asennusten perusteet, 4/6ov E01 Turvajärjestelmien suunnittelun ja käytön perusteet 1, 2ov E04 Traumaattiset tilanteet, 2ov E05 Näyttö 3 C01 Näyttö 1 E04 Näyttö 5 A = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, pakollinen B = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, valinnainen C = ammatillinen tutkinnon osa, kaikille pakollinen NÄYTTÖ D = ammatillinen tutkinnon osa, koulutusohjelmittain eriytyvä E = ammatillinen tutkinnon osa, valinnainen F = vapaasti valittava tutkinnon osa TYÖSSÄOPPIMINEN Ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien sijoittelu Ammatilliset tutkinnon osat sijoittuvat kolmelle opintovuodelle siten, että ensimmäisenä vuonna suoritettavat kokonaisuudet sisältävät seuraavat osiot: turvallisuusalan perusteet (11 ov) yritysturvallisuus (9 ov) turvallisuustoiminta (10 ov jakaantuu osin kahdelle ensimmäiselle vuodelle) Osa ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (10 ov)

20 20 20 Tutkinnon muodostuminen Turvallisuusalan perustutkinto sisältää viisi valinnaista tutkinnon osaa Turvallisuustekninen toiminta (20ov) Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta (10ov) Ympäristöturvallisuustoiminta (10ov) Uhkatilanteiden hallinta (10ov) Paikallisesti tarjottavat turvallisuusalan tutkinnon osat (10 ov) Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana kaikki opiskelevat turvallisuusalan toiminta (30 ov) kokonaisuuden ja peruskoulupohjaiset linjat lisäksi osan Ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (10 ov). Ylioppilaspohjainen linja suorittaa 40 ov Ammatillisia tutkinnon osia. Toisena opiskeluvuotena painottuvat ammatilliset ja paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat suuntautumisen mukaan. Tutkinnon suorittaminen osissa on kehitteillä ja huomioidaan opiskelijan HOPS:ssa. Työssäoppiminen ja näyttöjen toteutus Lukuvuodessa on viisi jaksoa. Työssäoppiminen sijoittuu pääasiassa peruskoulupohjaisella linjalla kolmannen opiskeluvuoden kolmelle viimeiselle jaksolle. Työssäoppimalla turvallisuusalan perustutkinnosta suoritetaan 24 ov joka jakaantuu seuraavasti. Ympäristöturvallisuustoiminta 4 ov Uhkatilanteiden hallinta Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta Turvallisuustekninen toiminta 4 ov 4 ov 12 ov Näytön kuvaus Turvallisuusalan perustutkinnossa suoritetaan neljästä kuuteen näyttöä. Näytöt valitaan seuraavista vaihtoehdoista. Näyttö 1: Turvallisuusalan toiminta Näyttö 2: Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta

21 21 21 Näyttö 3: Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa: Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien asennukset Näyttö 4: Turvallisuustekninen toiminta Näyttö 5: Uhkatilanteiden hallinta Näyttö 6: Ympäristöturvallisuustoiminta Näyttöympäristö Näyttö suoritetaan työpaikalla työssäoppimisen yhteydessä tai oppilaitoksessa. Näyttöä suoritettaessa on oltava työtehtävään soveltuvat tilat, jotka vastaavat normaalia turvallisuusalan työympäristöä tai näyttöön tulee pyrkiä järjestämään osaamisalueiden vaatimuksia vastaava ympäristö. Näyttöpaikka, -ympäristö, näytön kuvaus, näytön sisältö Näyttöön osallistuminen edellyttää siihen kuuluvien opintokokonaisuuksien hyväksyttyä suorittamista sekä läsnäolovelvoitteen täyttämistä Näyttö 1: Turvallisuusalan toiminta Turvallisuusalan perusteiden näyttö suoritetaan rastipistetyöskentelynä, joissa simuloidaan turvallisuusalan perusteiden sisältöön liittyvien opintojen keskeinen sisältö. Näyttöön osallistuminen edellyttää siihen kuuluvien opintokokonaisuuksien hyväksyttyä suorittamista sekä läsnäolovelvoitteen täyttämistä Näyttö 2: Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta suoritetaan kirjallisena näyttönä joka sisältää 40 monivalintakysymystä ja kymmenen avointa kysymystä. Näytön perusteet tulevat Sisäasianministeriön asetus vastaavanhoitajan ja vartijan koulutuksesta 780/2002. Näytön perusteita voidaan muuttaa sisäasianministeriön uusilla asetuksilla. Näyttöön osallistuminen edellyttää siihen kuuluvien opintokokonaisuuksien hyväksyttyä suorittamista sekä läsnäolovelvoitteen täyttämistä Näyttö 3: Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa: Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien asennukset Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien asennusten perusteissa näyttöpaikkana voi olla turvalaitteiden asennusalan yritys tai oppilaitos. Ympäristön edellytyksenä ovat sellaiset puitteet joissa opiskelija voi itsenäisesti suorittaa työn alusta loppuun.

22 22 22 Tässä näytössä rakennetaan (kokonaisuuteen vaadittavista) laitteiston osista toimiva valvontajärjestelmä. Tähän työtehtävään (näytön) edellytyksenä on laitteiden teknillisten ominaisuuksien kohtuullinen hallitseminen ennakkoon. Tässä työtehtävässä asennetaan, kytketään, ohjelmoidaan sekä myös testataan jokin pienehkö valvontajärjestelmä. Järjestelmä voi olla esim. rikosilmoitusjärjestelmä, kulunvalvontajärjestelmä tms. Näyttöön osallistuminen edellyttää siihen kuuluvien opintokokonaisuuksien hyväksyttyä suorittamista sekä läsnäolovelvoitteen täyttämistä Näyttö 4: Turvallisuustekninen toiminta Turvallisuusteknisen toiminnan näytössä osoitetaan käyttö ja osaaminen yleisimmistä teknisistä turvajärjestelmistä. (Esimerkiksi erilaisten rikosilmoitinlaitteistojen vikatilanteiden ohjelmalliset korjaukset, kameravalvontajärjestelmät käyttö, Erilaisten kulunvalvontajärjestelmien toiminnan kohtuullinen tunteminen sekä erilaiset lukitusjärjestelmien ohjauksien käyttö). Näyttöön kuuluu myös työn tulosten itsearviointi. Näyttöön osallistuminen edellyttää siihen kuuluvien opintokokonaisuuksien hyväksyttyä suorittamista sekä läsnäolovelvoitteen täyttämistä Näyttö 5: Uhkatilanteiden hallinta Uhkatilanteiden hallinnan näytössä osoitetaan oman koskemattomuuden suojaustaidot, hallinta ja kuljetustekniikat /voimankäyttövälineet ja niiden käyttö sekä voimankäytön kaavan mukainen toiminta. Voimankäytön näyttö toteutetaan oppilaitoksen tiloissa voimankäytön näyttöaineiston mukaan. Näyttöön osallistuminen edellyttää siihen kuuluvien opintokokonaisuuksien hyväksyttyä suorittamista sekä läsnäolovelvoitteen täyttämistä Näyttö 6: Ympäristöturvallisuustoiminta Turvallisuustoiminnan näyttö voidaan suorittaa työssäoppimiskohteessa tai simuloidusti rastityöskentelynä oppilaitoksessa ympäristöturvallisuuden perustehtäviin liittyvinä työtehtävinä esimerkiksi vaarallisten aineiden käsittelyä ja säilytystä, jälkivahinkojen torjuntaa, jätehuoltoa yms. käsittelevinä kokonaisuuksina. Näyttö voidaan edellä mainittujen mahdollisuuksien puuttuessa suorittaa myös kirjallisina tehtäväsarjoina sekä kokeena. Näyttöön osallistuminen edellyttää siihen kuuluvien opintokokonaisuuksien hyväksyttyä suorittamista sekä läsnäolovelvoitteen täyttämistä. Näytön arviointi: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, ohjaava opettaja ja tarvittaessa työelämän edustaja. Kunkin näytön arviointikriteerit määritellään työelämälähtöisesti kohteen vaatimusten mukaisesti. Arvioinnin suunnitteluun osallistuvat ohjaavat opettajat ja tarvittaessa työelämän edustaja.

23 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Turvallisuusalan toiminta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet tehdä yritysturvallisuuteen liittyviä uhka- tai riskikartoituksia tehdä ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia ottaa huomioon vartiointitoiminnan, pelastustoiminnan ja turvallisuusteknisen toiminnan työssään ottaa huomioon työssään turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet tiedottaa ja viestiä työhönsä sopivalla tavalla toimia voimankäytön ja itsepuolustuksen perusteiden mukaisesti toimia väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla toimia terveyttä edistävien tapojen mukaisesti työ- ja opiskeluyhteisöissä (työkyvyn ylläpito) palvella sisäistä ja ulkoista asiakasta turvallisuusalalla ottaa huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet turvallisuusalalla tehdä yhteistyötä turvallisuusalan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa toimia tulityö- ja työturvallisuuskoulutuksen edellyttämällä tavalla toimia onnettomuustilanteissa ensiapukoulutuksen edellyttämällä tavalla raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla erilaisiin turvallisuusalan työtehtäviin aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Työtä tulee tehdä siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään

24 24 24 työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Turvallisuusalan perusteet Seuraavassa taulukossa on kuvattu osakokonaisuuden laajuuksia sekä niiden liityntää muihin oppimista tukeviin aineisiin. Projekti Laajuus ov Lukuvu osi Jakso Ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa Työturvallisuus Turvallisuusalan lainsäädäntö 3 ov 2 ov Liikunta 1, 0,5 ov Terveystieto 1, 0,5 ov Yrittäjyys turvallisuusalalla 2 ov äidinkieli 1 ov Turvallisuusalan ammattietiikka ja asiakaspalvelu 1 ov Terveystieto 1, 0,5 ov Vuorovaikutus ja yhteistyö Työkyvyn ylläpito 2 ov 1 ov Liikunta 1, 0,5 ov Liikunta 1, 0,5 ov Terveystieto 1, 0,5 ov Työturvallisuus 3 ov

25 25 25 Sisältö työturvallisuuskortti Ea1 tulityökortti työturvallisuuslainsäädäntö ja työturvallisuustoiminnan suunnittelu työturvallisuusmenetelmät Ergonomia ja fyysinen kuormittuminen Henkinen ja fyysinen terveys Työn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset vaarat työterveyshuolto ja pelastusvalmius työtapaturmien yhteiskunnalliset vaikutukset työturvallisuussanasto Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Opinnot pääsääntöisesti teoriaopintoja luokkaopetuksena, Työturvallisuustoiminnan suunnittelu ja työturvallisuusmenetelmiin tutustuminen ryhmätöinä ja kuvitteellisina demostraatioina (työturvallisuusmenetelmän havainnollistamisesitykset). Oppimisen arviointi Työturvallisuuskortin, Ensiapu 1 kurssin hyväksyttävä suoritus, opintokokonaisuuden tentti, työturvallisuusmenetelmän havainnollistamisesitykset, opetukseen osallistuminen. Kurssin hyväksyttävä suoritus on edellytyksenä vartijan peruskurssille osallistumiseen. Turvallisuusalan lainsäädäntö 2 ov Sisältö Oikeusjärjestyksen sisältö, yhteiskunnallinen tehtävä ja vaikutukset Keskeiset turvallisuusalalla vaikuttavat ihmis- ja perusoikeudet sekä niiden vaikutus turvallisuusalalla työskentelyyn Keskeiset käsitteet Keskeiset rikosoikeudelliset säännökset ja seuraamusjärjestelmä Turvallisuusalan keskeinen lainsäädäntö Rikoslaki, keskeiset kohdat Virkamieslainsäädäntö Rikos- ja prosessioikeuden pääkohdat Rikos, rikollisuus ja rikollinen käsitteenä sekä rikollisuuden muodot ja ilmeneminen Suomessa

26 26 26 Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Opinnot pääsääntöisesti teoriaopintoja luokkaopetuksena. Kurssilla tehdään erilaisia lainsäädäntöön tutustuttavia tehtäviä ja/tai opiskelijat tekevät kurssin sisältöön liittyvät esitelmän yksilö tai ryhmätyönä. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään tutustumiskäyntejä (esim. Käräjäoikeus). Oppimisen arviointi Oppiminen arvioidaan koetuloksen (60%) sekä tehtävien, harjoitustyön sekä Paikallaolon (osallistumisen) perusteella (yhteensä 40%). Yrittäjyys turvallisuusalalla 2 ov Sisältö Opiskelija osaa yhteistyössä ryhmän kanssa: arvioida tuotteistamismahdollisuuksia osaa markkinoinnin perusteet arvioida perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä vertailla eri yritysmuotoja keskenään laatia alustavan liiketoimintasuunnitelman perustaa yrityksen tiedostaa työnantajalle kuuluvat vastuuasiat Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Luokkaopetus, harjoitustehtävät, ryhmätyötehtävät, draamaharjoitteet, työssäoppiminen Oppimisen arviointi Harjoitustehtävien suorittaminen, Opintokokonaisuuden tentti, ryhmätöihin ja harjoitteisiin osallistuminen, palaute/paneelikeskustelu

27 27 27 Turvallisuusalan ammattietiikka ja asiakaspalvelu 1 ov Sisältö turvallisuusalan arvot ammattietiikan merkitys ihmisoikeudet ja ihmisarvo työntekijän ja työyhteisön eettinen harkinta ja vastuu asiakassuhteen luottamuksellisuus turvallisuusalan työntekijän ja työnsä suhde ympäröivään yhteiskunnalliseen todellisuuteen ja sen rakenteisiin turvallisuusalan työntekijän ja työnsä suhde luontoon turvallisuusalan työntekijän suhtautuminen omaan tekemiseen, toimintaan ja työmoraaliin tapa suhtautua työyhteisöön, ihmissuhteisiin ja yhteistyöhön esimiesten, kollegojen ja mahdollisten alaisten kanssa asiakaspalvelun perustaidot Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Luokkaopetus, harjoitustehtävät, ryhmätyötehtävät, draamaharjoitteet, työssäoppiminen Oppimisen arviointi Harjoitustehtävien suorittaminen, Opintokokonaisuuden tentti, ryhmätöihin ja harjoitteisiin osallistuminen, palaute/paneelikeskustelu Vuorovaikutus ja yhteistyö 2 ov Sisältö Opiskelijoiden tutustuttaminen toisiinsa ja ryhmänohjaajaansa Ryhmäyttämiseen liittyviä toimintoja Liikunnallisia tai yhteishenkeä nostavia toimintoja Tutustuttaminen kouluympäristöön Koulun toimintamalli ja toimintatavat selväksi Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät

28 28 28 Oppimisympäristönä toimii kouluympäristö sekä muut ryhmäyttämistä ja toiminnallisuutta lisäävät oppimisympäristöt. Kurssi sisältää erilaisia harjoitteita ja toimintoja, joiden avulla opiskelijat tutustuvat kouluympäristöön. Lisäksi kurssilla tehdään tutustumiskäyntejä sekä erilaisia toiminnallisia harjoitteita, joilla pyritään ryhmäyttämään samalle luokalle kuuluvat opiskelijat. Oppimisen arviointi Kurssi arvioidaan läsnäolon, tuntiaktiivisuuden sekä tehtävien harjoitteiden ja toimintojen perusteella arviointiasteikolla hyväksytty / hylätty. Työkyvyn ylläpito 1 ov Sisältö toimia terveyttä edistävien tapojen mukaisesti työyhteisöissä tiedostaa työterveyshuollon roolin työelämän käytänteet työkyvyn ylläpitotoiminnassa työkyvyn arviointi työntekijän sijoittaminen työkykyä vastaaviin tehtäviin uudelleen koulutus Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Luokkaopetus, harjoitustehtävät, ryhmätyötehtävät Oppimisen arviointi Harjoitustehtävien suorittaminen, Opintokokonaisuuden tentti, ryhmätöihin ja harjoitteisiin osallistuminen, palaute/paneelikeskustelu

29 29 29 Yritysturvallisuus Seuraavassa taulukossa on kuvattu osakokonaisuuden laajuuksia sekä niiden liityntää muihin oppimista tukeviin aineisiin.. Projekti Laajuus ov Lukuvu osi Yritysturvallisuuden osa-alueet Riskienhallinta Turvallisuussuunnittelu Turvallisuusalan Opinnäyte 3 ov 2 ov 2 ov 2 ov Jakso 3/ ,2 Ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa Matematiikka 1, 1 ov taide ja kulttuuri Äidinkieli Matematiikka 1, 1ov Matematiikka 1, 1ov Yritysturvallisuuden osa-alueet 3 ov Sisältö Henkilöturvallisuus: Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus Pelastustoiminta Rikosturvallisuus Tietoturvallisuus Tuotannon ja toiminnan turvallisuus Työturvallisuus Valmiussuunnittelu Ympäristöturvallisuus Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Pääsääntöisesti teoriaopetuksena, harjoitustehtävät, ryhmätyöt, mahdollisuuksien mukaan yritysvierailut,

30 30 30 Oppimisen arviointi Harjoitustyöt, ryhmätyöt, tentti, osallistuminen, palautekeskustelu Riskienhallinta 2 ov Sisältö yrityksen riskientunnistus ja hallintamenetelmät: Tutustutaan yleisimpiin riskianalyysimenetelmiin mm. Haavoittuvuusanalyysi (Haava), Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA), Poikkeamatarkastelu (Hazop), Toimintovirheanalyysi (TVA), Työn turvallisuusanalyysi (TTA), Vika- ja tapahtumapuuanalyysi (VPA ja TPA), Syy-seuraus kaavio (SSK) Riskiruudukko (RR) ja opetellaan käyttämään muutamia niistä. Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Teoriaopetus, ryhmätyö, demonstraatioharjoitukset Oppimisen arviointi Osallistuminen, opintokokonaisuuden tentti, demonstraatioharjoituksiin osallistuminen ja niiden palautekeskustelut Turvallisuussuunnittelu 2 ov Sisältö osaa tehdä ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia ymmärtää turvallisuussuunnittelun kokonaisuuden turvallisuushankkeet ja turvallisuusohjelmat viranomaiset, sidosryhmät ja muut osalliset turvallisuussuunnittelussa tapahtumien turvallisuus Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Luokkaopetus, harjoitustehtävät, ryhmätyötehtävät, työssäoppiminen

31 31 31 Oppimisen arviointi Harjoitustehtävien suorittaminen, Opintokokonaisuuden tentti, ryhmätöihin ja harjoitteisiin osallistuminen, palaute/paneelikeskustelu, Palautekeskustelu työpaikkaohjaajan kanssa Turvallisuustoiminta Seuraavassa taulukossa on kuvattu osakokonaisuuden laajuuksia sekä niiden liityntää muihin oppimista tukeviin aineisiin. Projekti Laajuus ov Lukuvu osi Jakso Ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa Vartiointitoiminta turvatarkastustoiminta 3 ov 1 ov Liikunta 1, 0,5 ov Terveystieto 1, 0,5 ov Pelastustoiminta Itsepuolustus- ja voimankäyttö 3 ov Terveystieto 1, 0,5 ov Kemia 1, 1ov Fysiikka 1, 1ov 3 ov Liikunta 1, 0,5 ov Terveystieto 1, 0,5 ov Vartiointitoiminta ja turvatarkastustoiminta 4 ov Sisältö Yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön kertaaminen Turvatarkastustehtäviin liittyvä lainsäädäntö Vartijan ja järjestyksenvalvojan tehtävät ja toiminta Turvatarkastukseen liittyvä laitteisto ja hallinta Vartijan työtehtäviin liittyvät varusteet ja niiden käyttäminen Säteilyturvallisuuden keskeinen lainsäädäntö Säteilylaitteiden turvallinen käyttäminen Turvallisuusalan tehtävissä toimiminen Vartijan tehtävissä kohdattavat uhkaavat ja poikkeukselliset tilanteet

32 32 32 Hälytystilanteissa toimiminen Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Kurssi toteutetaan pääsääntöisesti käytännön harjoitteina työympäristöä kuvaavissa olosuhteissa sekä luento-opetuksena. Mahdollisuuksien mukaan kurssin aikana pyritään tutustumaan vartijan työympäristöön ja turvallisuusalaan erilaisten tutustumiskäyntien muodossa. Oppimisen arviointi Onnistuminen käytännön harjoitteissa sekä kurssin teorian hallitseminen (60%). Tehtävien ja paikallaolon (osallistumisen) perusteella (40%). Pelastustoiminta 3 ov Sisältö ottaa työssään huomioon pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan pääperiaatteet tunnistaa pelastustoimintaan liittyviä uhkia tehdä pelastustoimintaan liittyviä uhka- tai riskikartoituksia toimia havaitsemiensa turvallisuusriskien tai uhkien edellyttämillä tavalla selvittää kohteen lakisääteisten turvajärjestelmien tarpeen rakenteellisen paloturvallisuuden perusteet laatia pelastussuunnitelmaluonnoksen toimia omatoimiseen varautumiseen liittyvissä tehtävissä tunnistaa ja käynnistää tarvittavat ensivaste- ja pelastustoiminnat tehdä pienkohteiden palotarkastuksen ottaa huomioon kiinteistön hätäpoistumisjärjestelyt ja kokoontumispaikat Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Luokkaopetus, harjoitustehtävät, ryhmätyötehtävät, esitelmät, työssäoppiminen Oppimisen arviointi

33 33 33 Harjoitustehtävien suorittaminen, Opintokokonaisuuden tentti, ryhmätöihin ja harjoitteisiin osallistuminen, palaute/paneelikeskustelu, palautekeskustelu työpaikka ohjaajan kanssa Itsepuolustus- ja voimankäyttö 3 ov Sisältö oman koskemattomuuden suojaus opiskelija osaa itsepuolustuksen perusliikkeet, liikkuminen, väistö torjunnat osaa soveltaa tekniikoita muuttuvissa olosuhteissa osaa ennakoida uhkatilanteita ja arvioida niiden etenemistä ja toimia sovinnollisuutta edistäen hallinta ja kuljetustekniikat ja voimankäyttövälineet osaa käyttää sallittuja voimakeinoja kohdehenkilöön ja ymmärtää tilanteen arvioinnin tärkeys tuntee ja osaa voimankäyttövälineiden perustekniikat ja osaa käyttää niitä kohdehenkilöön turvallisesti Voimankäyttökoulutuksen jälkeen opiskelija osaa erilaisia perustoimintamalleja uhkaaviin voimakäyttötilanteisiin Voimankäyttötilanteita koskeva Toimivaltuuslainsäädäntö Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Koulutus tapahtuu oppilaitoksen voimankäyttötilassa, perustekniikkaharjoitukset, pariharjoitukset ja tiimityöskentely Oppimisen arviointi Harjoitteiden seuranta opintokokonaisuuden aikana. Toimivaltuuslainsäädännön osalta arviointi tapahtuu Vartijan ja järjestyksenvalvonnan peruskurssin kokeen avulla. Osaamisen arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO turvallisuusalan koulutusohjelma TURVALLISUUSVALVOJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO turvallisuusalan koulutusohjelma TURVALLISUUSVALVOJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO turvallisuusalan koulutusohjelma TURVALLISUUSVALVOJA Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 15.11.2010 Salpauksen johtokunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

Tekniikka ja liikenne. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINTO Teknisen suunnittelun koulutusohjelma SUUNNITTELUASSISTENTTI

Tekniikka ja liikenne. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINTO Teknisen suunnittelun koulutusohjelma SUUNNITTELUASSISTENTTI Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINTO Teknisen suunnittelun koulutusohjelma SUUNNITTELUASSISTENTTI Johtokunnan hyväksymä 1.2.2011 Salpauksen ammattiosaamisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 5.10.2010 1 2 SISÄLTÖ 1 TEKNISEN

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöhoidon koulutusohjelma/osaamisala, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 25.6.2012 Voimassa 1.8.2012 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Salpauksen johtokunnan hyväksymä 16.12.2009 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto 2009

Laboratorioalan perustutkinto 2009 Laboratorioalan perustutkinto 2009 Laboratorioalan koulutusohjelma / osaamisala, laborantti Hyväksytty 13.8.2009 Voimassa 1.8.2009 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö 1.1.2007,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN TALOTEKNNIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN TALOTEKNNIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN TALOTEKNNIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 TALOTEKNIIKKA-ALAN KUVAUS

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010 MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA /OSAAMISALA, MUOVITUOTEVALMISTAJA KUMITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA /OSAAMISALA, KUMITUOTEVALMISTAJA MÄÄRÄYS 1/011/2010 AMMATILLISEN

Lisätiedot

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, OSAAMISALA MUOVITUOTEVALMISTAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, OSAAMISALA MUOVITUOTEVALMISTAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 1 MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, OSAAMISALA MUOVITUOTEVALMISTAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Hyväksytty 22.12.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan

Lisätiedot

HIUSALAN PARTURI-KAMPAAJAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

HIUSALAN PARTURI-KAMPAAJAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET HIUSALAN perustutkinto, parturi-kampaaja 2009 PARTURI-KAMPAAJAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 27/011/2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen

Lisätiedot

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI Johtokunnan hyväksymä 28.9.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 2.5.2011

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010 Käytön tuen koulutusohjelma/osaamisala, datanomi Hyväksytty 31.8.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2014

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2014 Määräys 86/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN perustutkinto 2009 Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma/osaamisala elektroniikka-asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma/osaamisala ICT-asentaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Koulutuskeskus Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 26.4.2010 Koulutuskeskus

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kulttuuriala ARTESAANI

Kulttuuriala ARTESAANI Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja -valmistuksen koulutusohjelma, puu ja muotoilu ARTESAANI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 4.10.2010 Salpauksen johtokunnan hyväksymä

Lisätiedot

MERENKULKUALAN PERUSTUTKINTO 2010

MERENKULKUALAN PERUSTUTKINTO 2010 MERENKULKUALAN PERUSTUTKINTO 2010 KANSI- JA KONEKORJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, KORJAAJA SÄHKÖKÄYTÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, LAIVASÄHKÖASENTAJA KANSIPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VAHTIPERÄMIES

Lisätiedot