AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1 1 Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos

2 2 2 1 TURVALLISUUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA 4 2 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN...10 OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Turvallisuusalan toiminta TURVALLISUUSALAN KOULUTUSOHJELMAN KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT Turvallisuustekninen toiminta 20 ov Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 10 ov Ympäristöturvallisuustoiminta 10 ov Uhkatilanteiden hallinta 10ov MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0 10 ov (yhteiset opinnot) Lukio-opinnot, 0 10 ov AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (PERUSTUTKINTOA LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT) Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista (ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa OPINNÄYTE AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 ov, TAVOITTEET JA ARVIOINTI PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 16 ov Äidinkieli, 4 ov Toinen kotimainen kieli, 1 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov Vieras kieli, 2 ov Vieras kieli, A-kieli, 2 ov Matematiikka, 3 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov Liikunta, 1 ov Terveystieto, 1 ov... 99

3 Terveystieto, 1 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 4 ov Äidinkieli, 4 ov Toinen kotimainen kieli, 4 ov Vieras kieli, 4 ov Matematiikka, 4 ov Fysiikka ja kemia, 4 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 4 ov Liikunta, 4 ov Terveystieto, 4 ov Taide ja kulttuuri, 4 ov Ympäristötieto, 4 ov Ympäristötieto, 4 ov Tieto- ja viestintätekniikka, 4 ov Etiikka, 4 ov Kulttuurien tuntemus, 4 ov Psykologia, 4 ov Yritystoiminta, 4 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 ov VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TARJONTA VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI Tutkinnon osan nimi ja laajuus opintoviikkoina TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON TERVEYDENTILAVAATIMUKSET

4 4 4 1 TURVALLISUUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Suomessa turvallisuusala koostuu yhteiskunnan perusturvallisuuden ylläpitämiseksi toteutettavista viranomaistoiminnoista, yritysten, julkisyhteisöjen ja järjestöjen turvallisuustoiminnoista sekä yksityisen turva-alan palvelu-, asiantuntija- ja turvasuojaustoiminnasta. Yhteiskunnan sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta vastaavat valtionhallinnon alaiset turvallisuusviranomaiset. Yritykset ja julkisyhteisöt vastaavat itse omista turvallisuusjärjestelyistään liiketoimintansa vaatimalla tavalla, ja niiden turvallisuuden vähimmäisvaatimukset määräytyvät lainsäädännön perusteella. Yksityinen turvallisuusala koostuu vartioimisliiketoiminnasta, yksityisetsivätoiminnasta, turvaurakoinnista (turvasuojaus), turvallisuusalan asiantuntijapalveluista ja turvallisuusalan koulutuksesta, ja sen tarkoituksena on tukea ja palvella organisaatioita sekä yksilöitä omaehtoisen turvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä (Ammattina turvallisuus, 2008). Tähän määritelmään voidaan vielä lisätä tietoturvallisuustoiminta (hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 69/2001 vp). Yksityinen turvallisuusala on kehittynyt Suomessa vahvasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Alan kehitykseen ovat vaikuttaneet muun muassa turvallisuustietoisuuden lisääntyminen, lainsäädäntömuutokset, rajat ylittävän rikollisuuden kasvu sekä yritysten ja julkisyhteisöjen turvallisuustoimintojen ulkoistaminen. Suomen liittyminen Euroopan unioniin ja liiketoiminnan kansainvälistyminen sekä globaalit uhkatekijät ovat myös lisänneet turvallisuuden merkitystä elinkeinoelämän kilpailutekijänä. Tekniikan nopean kehityksen johdosta turvallisuustekniset valvontaratkaisut ovat arkipäivää lähes jokaisessa yrityksessä ja yhteisössä. Yksityinen turvallisuusala on nykyisin yksi kansantaloutemme nopeimmin kasvavista toimialoista. Liiketoiminnan kehittymisen johdosta alalle on myös syntynyt uusia ammattinimikkeitä ja osaamisalueita. Turvallisuusalan palveluammatit ovat jalostuneet asiakasyritysten uusien turvallisuus- ja palvelutarpeiden mukana useiksi eri tehtäväkokonaisuuksiksi. Ammateissa korostuvat muun muassa asiakaslähtöisyys, palveluhenkisyys, onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden ennaltaehkäiseminen ja turvallisuusvalvonta. (Ammattina turvallisuus, 2008.) Turvallisuusalalla työskentelee Suomessa arviolta ihmistä. Turvallisuusalalla työskentelevien työtehtävät voidaan jakaa yleisesti turvallisuusviranomaistehtäviin, yritysten ja julkishallinnon sisäisiin turvallisuustehtäviin sekä yksityisen turvallisuusalan palvelu- ja suunnittelu-, asennus-, koulutus- ja asiantuntijatehtäviin. Viranomaistehtäviä ovat muun muassa sotilas-, poliisi- ja pelastusammatit, joissa huolehditaan maamme sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta. Yritysten ja julkisyhteisöjen turvallisuusorganisaatioiden työtehtävät koostuvat lakisääteisistä ja omaehtoisista turvallisuustehtävistä, joita ovat esimerkiksi työsuojelupäällikön, suojelujohtajan ja

5 5 5 turvallisuuspäällikön tehtävät. Turvallisuusalan palveluyritysten ammatit taas koostuvat palvelu-, asiantuntija- ja turvasuojausammateista. Turvasuojaustoiminta koostuu rakenteellisesta suojauksesta, sähköisten valvontajärjestelmien suunnittelu-, asennusja huoltotehtävistä sekä muusta turvallisuusjärjestelyiden suunnittelusta. Alan ammattinimikkeitä vartija, järjestyksenvalvoja ja turvalaiteasentaja. Käyttämällä mukaillen hyväksi erilaisia, mm. Opetushallituksen tekemiä, toimiala-, ammatti- ym. luokituksia voidaan turvallisuusalan työt jaotella vielä seuraavasti: tekniikan alan työt, logistiikkatyöt, ympäristötyöt, sotilastyöt, vankeinhoito, palvelutyöt ja suojelutyöt. Tekniikan alan töihin kuuluvat turvasuojauksen ja kiinteistöhoidon suunnittelu, asennus ja ylläpitotehtävät. Logistiikkatöihin voidaan lukea tehtävät, jotka liittyvät tavaroiden, henkilöiden ja informaation kuljettamiseen. Ympäristötyöt tuovat alalle monia tehtäviä, koska yrityksiltä vaaditaan hyvää ympäristöasioiden hallintaa. Palvelutöihin voidaan laskea kuuluviksi vastaanottopalvelut, vahtimestaripalvelut ja erilaiset henkilökohtaiset turvallisuuspalvelut. Suojelutöihin luetaan poliisitoimi, pelastustoimi ja erilaiset vartiointityöt. Yksityistä turvallisuusalaa säätelevää lainsäädäntöä on uudistettu viime vuosina. Lakiuudistus on selkeyttänyt julkisen vallan ja yksityisen turvallisuusalan välistä työnjakoa ja lisännyt yhteistyömahdollisuuksia kokonaisturvallisuuden parantamisessa. Lainsäädäntö on myös tarkentanut yksityisen turvallisuusalan ammateissa toimivien tehtäviä ja vastuukysymyksiä ja laajentanut palveluhenkilöstön lakisääteistä pätevyyskoulutusta. Samaan aikaan turvallisuusviranomaisten eli poliisin, pelastustoimen, tullin, rajavartioston ja puolustusvoimien ammattikentässä on tapahtunut muutoksia. Suomalaisen yhteiskunnan suuntauksena on 80-luvulta alkaen ollut valtionhallinnon supistaminen ja palvelujen ulkoistaminen yksityisille yrityksille. Turvallisuusviranomaisten resursseja on tämän johdosta supistettu, ja joitain viranomaistehtäviä on siirretty yksityisen turvallisuusalan ja organisaatioiden itsensä hoidettavaksi. Turvallisuusviranomaisten toimivaltuuksia on myös laajennettu rikosten, terroritekojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen. Yritysten, julkisen sektorin, yksityisen turvallisuusalan ja viranomaisten yhteistyön merkitystä on korostettu yhä enemmän kokonaisturvallisuuden kehittämisessä. (Ammattina turvallisuus, 2008.) Yritysten ja julkishallinnon turvallisuustoiminnan lakisääteistä tasoa on pyritty kohottamaan säädösmuutoksilla. Turvallisuuden ylläpidosta on samalla siirrytty jatkuvan parantamisen ajattelutapaan. Yritysten turvallisuustoiminnan pääpaino onkin muokkautunut reagoivasta toiminnasta rikosten ja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden ennaltaehkäisyyn ja riskienhallinnasta on tullut liiketoimintaa edistävä ja tukeva toimintatapa. Elinkeinoelämässä on lisäksi huomattu, että tehokas riskienhallinta ja toiminnan häiriöttömyyden turvaaminen parantavat yritysten kilpailukykyä, tuloksia ja liiketoiminnan jatkuvuutta. (Ammattina turvallisuus, 2008.)

6 6 6 Valtakunnallisesti merkittävin asia sisäisen turvallisuuden parantamiseksi on ollut sisäasiainministeriön toimeenpanema sisäisen turvallisuuden ohjelma, jonka tarkoituksena on vähentää rikoksia ja onnettomuuksia viranomaisten ja yksityisten yhteistyötä lisäämällä. Sisäasiainministeriö on myös käynnistänyt valtakunnallisesti alueellisia turvallisuussuunnittelun kehittämishankkeita, joissa julkishallinto, viranomaiset, yritykset ja asukkaat tekevät yhteistyötä onnettomuuksien, tapaturmien ja rikosten estämiseksi. Viranomaisten ja yksityisen turvallisuusalan yhteistyön parantamiseksi on myös perustettu työryhmiä ja monialaisia hankkeita. (Ammattina turvallisuus, 2008.) Työvoiman määrän väheneminen työmarkkinoilta, koulutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön puute sekä kiristyvä kansainvälinen kilpailu ovat tuoneet uusia haasteita myös turvallisuusalan liiketoimintaan Suomessa. Turvallisuusalan ammateissa menestyminen vaatii jatkuvaa tietojen päivittämistä ja osaamisen kehittämistä, koska ala kehittyy koko ajan. Liiketoiminnassa menestyminen vaatii yrityksiltä myös palvelujen ja tuotteiden tuottamiseen tarvittavan ydinosaamisen tunnistamista, osaamisen kehittämistä ja uusia innovaatioita. Turvallisuusalan oppilaitosten, elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoimiseksi on siten avain yksityisen turvallisuusalan laadun kehittämiseksi ja sen menestyksen takaamiseksi. (Ammattina turvallisuus, 2008.) Tämän lisäksi joudutaan kehittämään aivan uudenlaisia turvallisuuspalveluja. Kansalaisten ikääntyessä esim. henkilökohtaiset koteihin ulottuvat turvallisuus- ja hoitopalvelut yleistyvät. Talousrikollisuuden kasvu, massatyöttömyyden aiheuttama tuloerojen kasvu, yhteiskunnallinen epätasa-arvo (syrjäytyminen) ja mielenterveyspotilaiden avohoidon lisääntyminen ovat omiaan saamaan aikaan epävakautta, johon yhteiskunnan ja yritysten tulee varautua. Monikulttuurisuus korostuu turvallisuusalalla. Erityisesti kansainväliset suuryritykset ovat hyvin riippuvaisia korkeatasoisista turvallisuuspalveluista. Myös matkailu, liikematkailu ja tavarankuljetukset ovat omiaan lisäämään turvallisuuspalveluiden tarvetta. Turvallisuusalan yhteiskunnallisena päämääränä on turvata ihmisten elämän laatu, yhteiskunnan toimivuus ja yritysten toiminnan häiriöttömyys sekä elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus, yhdessä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Ammatinharjoittamista ohjaavat keskeiset ammattieettiset arvot ja periaatteet, kuten ihmisoikeuksien kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, lainkuuliaisuus, kestävä kehitys, tasa-arvo, luotettavuus ja rehellisyys. Yrityksille turvallisuus antaa lisäarvoa samalla tavalla kuin hyvä laatujärjestelmä ja hyvä ympäristöasioiden hallinta. Turvallisuus voidaan määritellä hyvien ja tärkeinä pidettyjen asioiden jatkuvuutena odotetun kaltaisena, ennustettavuutena. Turvallisuus on inhimillinen peruspyrkimys; se on paitsi tarve ja ihmisten keskeinen arvo, myös moderni ihmisoikeus. Turvallisuuden

7 7 7 merkitystä on korostettu myös yhtenä tärkeimpänä inhimillisen kasvun voimatekijänä. (Niemelä 1997.) Turvattomuus taas on hyvien asioiden jatkuvuuden vaarantumista; erilaisten riskien, uhkien ja vaarojen olemassaoloa tai mahdollista lisääntymistä. Turvattomuus voidaan nähdä hyvinvoinnin vajeena tai sen jatkumisen uhkana, ja se voi ilmetä esim. pelkoina, psykososiaalisena oirehdintana ja huolestuneisuutena. Inhimillisen turvattomuuden on havaittu liittyvän erilaisiin elämänvaiheisiin ja rooleihin, kuten huoltajuuteen (Niemelä 1997). Suuri osa turvattomuutta aiheuttavista tapahtumista jää kuitenkin ihmisten henkilökohtaisten kokemuksien ulkopuolelle (Heiskanen 1996). Turvallisuutta voidaan pitää olotilana ja asioiden tilana, jossa yksilön tai organisaation riskit ovat hallinnassa ja hyväksyttävän suuruisia. Yritysturvallisuudella tarkoitetaan yrityksen turvallisuusasioiden kokonaisvaltaista toteutusta. Se on johdon vastuulla olevaa päivittäistä yritystoimintaa, joka varmistaa yrityksen lailliset toimintaedellytykset, toiminnan, tuotannon ja palveluiden häiriöttömyyden, jatkuvuuden sekä turvallisen toimintaympäristön. Käytännön yritysturvallisuustyö on ennalta ehkäisevää toimintaa, jolla suojataan yrityksen henkilöstöä, omaisuutta, tietoja, ympäristöä ja mainetta onnettomuuksilta, vahingoilta sekä rikolliselta toiminnalta. Näin yritysturvallisuus on luonteva osa yrityksen riskienhallintaprosessia. Yritysturvallisuustoiminnan tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja tukea yrityksen kilpailukykyä minimoimalla hallitsemattomia turvallisuusriskejä ja parantamalla toimintavalmiuksia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden varalta. (Yritysturvallisuus EK Oy 2008.) Lakisääteinen turvallisuustyö yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi ei ole suhdanteista riippuvaa toimintaa. Lakisääteinen taso on monelle yritykselle vain yritysturvallisuuden minimitaso. Omaehtoisella ja tavoitteellisella, ennalta ehkäisevällä panostuksella yritysturvallisuuteen saadaan lisäarvoa yrityksen liiketoiminnalle, kun asiointi- ja työskentely-ympäristön turvallisuus kohenevat, tuotanto ja palvelu jatkuvat häiriöittä ja vahinkoriskit ovat hallinnassa. Nämä asiat puolestaan vaikuttavat myönteisesti yrityksen resurssien hallintaan, ulkoiseen kuvaan ja kilpailukykyyn. (Yritysturvallisuus EK Oy 2008.) Turvallisuusalan ammattilainen tuntee vastuunsa laadukkaasta turvallisuustyöstä ja sen kehittämisestä. Hyvä ammattietiikka on turvallisuusalan tärkeimpiä resursseja.

8 8 8 2 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 2.1 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Turvallisuusalan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseään kaikilla turvasektorin aloilla, joita ovat tekniikan alan työt, logistiikkatyöt, ympäristötyöt, sotilastyöt, vankeinhoito, palvelutyöt ja yksityisen turvallisuusalan työt. Turvallisuusalan perustutkinto antaa perusvalmiudet ammattitaidon kehittämiseen. Tutkinnon suorittanut on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa erilaisten työnantajien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon yhteistyökumppaneiden työtehtävät omassa työssään. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen on tultava toimeen monikulttuurisessa työympäristössä ja selviydyttävä työyhteisössä ja työsuoritukseen liittyvässä kanssakäymisessä molemmilla kotimaisilla ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hänen on osattava noudattaa työssään ympäristön kestävää kehitystä tukevia menetelmiä. Hänen on osattava käyttää työssään tarvitsemiaan teknisiä välineitä ja laitteita, ja hänellä on oltava tietoyhteiskunnassa tarvittavat valmiudet jatkuvasti kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseksi tiedon hankkimisessa ja vuorovaikutteisessa viestimisessä. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut toimii työssään ohjeiden puitteissa ja hänellä on oltava oma-aloitteisuutta, kekseliäisyyttä ja tilanteiden ennakointikykyä tehdä itsenäisiä ratkaisuja. Yrityksen työntekijänä tai ammatinharjoittajana hänen on osattava palvella asiakkaita ja huomioida heidän tarpeitaan. Hänen on tunnettava asiakkaan ja kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet sekä osattava ottaa ne huomioon työssään. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia työssään laatujärjestelmien mukaisesti. Hänellä on oltava käsitys turvallisuusalan kansainvälisestä ja kansallisesta kilpailukykyisyydestä ja laadun yhteydestä kustannuksiin sekä tunnettava vastuunsa kaikissa työtehtävissään. Perustutkinnon suorittaneen on osattava huolehtia omasta terveydestään ja siten ylläpitää työ- ja toimintakykyään. Hänen on tiedettävä ammattinsa fyysiset ja psyykkiset terveysvaarat ja osattava ehkäistä niitä ennalta. Hänen on osattava huolehtia työturvallisuudesta ja hänen on noudatettava työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita.

9 9 9 Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneella on oltava elinikäisen oppimisen edellyttämät oppimaan oppimisen taidot, kuten kyky arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan, arvioida ja jäsentää tietoa, suunnitella omaa opiskeluaan ja asettaa itselleen oppimisen tavoitteita. Lisäksi hänellä on oltava halu ja motivaatio jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Tutkinnon suorittaneella on oltava taidot selviytyä joustavasti uusista ja erilaisista tilanteista ja toimia innovatiivisesti. Hänen on osattava löytää ratkaisuja ongelmatilanteissa. Turvallisuusalan suorittaneella on oltava monipuoliset taidot selviytyä työelämän viestintätilanteista. Hänen on pystyttävä toimimaan yhteistyössä muiden kanssa myös monikulttuurisessa työympäristössä. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Hänen on noudatettava työssään turvallisuusalan ammattietiikkaa ja vaitiolovelvollisuutta. Hänen on kyettävä suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoiseen suhtautumiseen toisia ihmisiä kohtaan. Hänen on osattava ottaa toiset huomioon ja hyväksyä ihmisten erilaiset tunteet ja käyttäytyminen. Lisäksi hänen on hallittava omat tunteensa työyhteisö-, asiakaspalvelu- ja muissa vuorovaikutustilanteissa. Hänen on arvostettava omaa ammattiaan sekä oltava motivoitunut kehittämään itseään ja työtään. Tutkinnossa on vain yksi koulutusohjelma, jonka nimi on Turvallisuusalan koulutusohjelma. Tutkintonimike on turvallisuusvalvoja. Turvallisuusalan perustutkinnossa voi erikoistua vartiointi-, pelastus- tai turvallisuustekniseen toimintaan. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatkoopintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ).

10 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Turvallisuusalan perustutkinto, 120 ov Ammatillisessa peruskoulutuksessa Näyttötutkinnossa 4. Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov 4. Ammatilliset tutkinnon osat Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Turvallisuusalan toiminta 30 ov 4.2 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valittava yhteensä 60 ov kohdista Vartiointitoiminta 20 ov Pelastustoiminta 20 ov Turvallisuustekninen toiminta 20 ov Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 10 ov Ympäristöturvallisuustoiminta 10 ov Turvallisuusalan palvelutoiminta 10 ov Kiinteistötekninen toiminta 10 ov Logistinen turvallisuustoiminta10 ov Tietoturvallisuustoiminta 10 ov Kansainvälinen turvallisuustoiminta 10 ov Uhkatilanteiden hallinta 10 ov Turvatarkastustoiminta 10 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Turvallisuusalan toiminta 4.2 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valittava 6 osaa Vartiointitoiminta (vastaa kahta osaa) Pelastustoiminta (vastaa kahta osaa) Turvallisuustekninen toiminta (vastaa kahta osaa) Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta Ympäristöturvallisuustoiminta Turvallisuusalan palvelutoiminta Kiinteistötekninen toiminta Logistinen turvallisuustoiminta Tietoturvallisuustoiminta Kansainvälinen turvallisuustoiminta Uhkatilanteiden hallinta Turvatarkastustoiminta Turvajärjestelmien käyttö

11 Turvajärjestelmien käyttö 10 ov Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 10 ov Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Paikallisesti tarjottavat turvallisuusalan tutkinnon osat, 0-10 ov 4.3 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 0-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0-10 ov Lukio-opinnot 0-10 ov 4.4 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnot osat 4.4.1Yritystoiminta Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat

12 12 12 ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.5 Opinnäyte ammatillisessa peruskoulutuksessa 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa perustutkinnossa (yhteiset opinnot), 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli ruotsi Toinen kotimainen kieli suomi 1 ov ov Vieras kieli 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 2 ov ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka 0 4

13 Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta ov 4 ov Opetuskieleltään ruotsinkielisessä koulutuksessa toisen kotimaisen kielen opintojen laajuus on 2 ov, jolloin pakollisten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien laajuus on 17 ov ja valinnaisten 3 ov. Liikunnan pakollisten opintojen laajuus on 1 ov ja terveystiedon pakollisten opintojen laajuus on 1 ov. Koulutuksen järjestäjä voi päättää liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen jakamisesta poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että niiden yhteislaajuus on kaksi opintoviikkoa. 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov Ammatillisen perustutkinnon muodostumisperiaatteet Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Tutkintokohtaiset valinnaisuussäännöt on esitetty edellä Turvallisuusalan perustutkinnon muodostuminen -taulukossa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. Opiskelija voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia.

14 14 14 Valintojen tekemisen ja osaamisen tunnustamisen helpottamiseksi lukiossa suoritettujen tai suoritettavien opintojen korvaavuudet on määritelty luvussa 5 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot). Korvaavuuksien määrittely edistää myös koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja yhteisen opetustarjonnan hyödyntämistä. Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa koulutuksen järjestäjät laativat opiskelijalle tai tutkinnon suorittajalle, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta.

15 15 15 OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET TURVALLISUUSAAN PT 1A TURVALLISUUSVALVOJA, 120 ov 1. LUKUVUOSI, 40ov 2. LUKUVUOSI, 40ov 3. LUKUVUOSI, 40ov Jakso 1 C01 Työturvallisuus, 3ov C01 Vartiointitoiminta, 3ov C01 Turvallisuusalan opinnäyte, 1/2ov 8ov C01 Turvallisuusalan lainsäädäntö, 2ov C01 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 1/2ov C01 Näyttö 1 E04 Toiminta uhkatilanteissa, 2/3ov E02 Järjestyksenvalvojan peruskurssi ja voimankäyttö, 1ov E04 Traumaattiset tilanteet, 2ov A01 Äidinkieli 1, 1ov E05 Sähkötekniikka ja -turvallisuus, 2ov A04 Ruotsi 1, 1ov Fxx Tieto- ja viestintätekniikka 1, 1ov A09 Terveystieto 2, 0,5ov A06 Matematiikka 3, 1ov A10 Liikunta 2, 0,5ov Bxx Atto-valinnainen, 1ov Bxx Atto-valinnainen, 1ov Jakso 2 8ov C01 Yrittäjyys turvallisuusalalla, 2ov C01 Turvallisuusalan ammattietiikka ja asiakaspalvelu, 1ov E01 Turvajärjestelmien suunnittelun ja käytön perusteet 2, 1/3ov E02 Vartijan voimankäyttökoulutus, 1ov C01 Turvallisuusalan opinnäyte, 1/2ov E04 Henkilösuojelu, 1ov C01 Työkyvyn ylläpito, 1ov C01 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 1/2ov E03 Ympäristölainsäädäntö ja vaaralliset aineet, 2ov E04 Toiminta uhkatilanteissa, 1/3ov A01 Äidinkieli 4, 1ov A11 Taide ja kulttuuri, 1ov A01 Äidinkieli 2, 1ov A08 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1ov E05 Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien teknilliset perusteet, 2ov A06 Matematiikka 2, 1ov Fxx - tänne oppilaat valitsevat yht. 4ov verran vapaavalintaisia opintokokonaisuuksia Fxx Tieto- ja viestintätekniikka 2, 1ov

16 16 16 Jakso TYÖSSÄOPPIMINEN: 3 8ov C01 Yritysturvallisuuden osa-alueet, 3ov C01 Riskienhallinta, 2ov E02 Vartijan peruskurssi, 2,5ov E03 Onnettomuuksien ehkäisy ja ympäristövahinkojen rajaaminen, 2,5ov E02 Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminnan työssäoppiminen, 4ov E01 Turvajärjestelmien suunnittelun ja käytön perusteet 1, 2ov E05 Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien asennusten perusteet, 2/6ov E04 Uhkatilanteiden hallinnan työssäoppiminen, 4ov E02 Näyttö 2 A05 A-Englanti 1, 1ov A07 Kemia, 1ov E04 Näyttö 5 Jakso TYÖSSÄOPPIMINEN: 4 8ov C01 Itsepuolustus ja voimankäyttö, 2/3ov C01 Pelastustoiminta, 1/3ov E01 Talotekniikan perusteet, 3ov E01 Turvajärjestelmien suunnittelun ja käytön perusteet 2, 2/3ov E03 Ympäristöturvallisuustoiminnan työssäoppiminen, 4ov C01 Turvallisuussuunnittelu, 2ov C01 Turvatarkastustoiminta, 1ov E05 Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien asennusten perusteet, 2/6ov E01 Turvallisuusteknisen toiminnan työssäoppiminen, 4/12ov E03 Näyttö 6 A06 Matematiikka 1, 1ov A05 A-Englanti 2, 1ov A09 Terveystieto 1, 0,5ov A10 Liikunta 1, 0,5ov Jakso 5 8ov C01 Itsepuolustus ja voimankäyttö, 1/3ov C01 Pelastustoiminta, 2/3ov E02 Vartijan työn perusteet, 1,5ov E05 Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien asennusten perusteet, 2/6ov E05 Näyttö 3 TYÖSSÄOPPIMINEN: E01 Turvallisuusteknisen toiminnan työssäoppiminen, 8/12ov E03 Ympäristövastuu ja jätehuolto, 1,5ov A01 Äidinkieli 3, 1ov E01 Näyttö 4 A07 Fysiikka, 1ov Bxx Atto-valinnainen, 1ov Bxx Atto-valinnainen, 1ov Fxx - tänne oppilaat valitsevat yht. 4ov verran vapaavalintaisia opintokokonaisuuksia

17 17 17 A = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, pakollinen B = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, valinnainen C = ammatillinen tutkinnon osa, kaikille pakollinen NÄYTTÖ D = ammatillinen tutkinnon osa, koulutusohjelmittain eriytyvä E = ammatillinen tutkinnon osa, valinnainen F = vapaasti valittava tutkinnon osa TYÖSSÄOPPIMINEN TURVALLISUUSAAN PT YO-TURVALLISUUSVALVOJA, 120 ov 1. LUKUVUOSI, 40ov 2. LUKUVUOSI, 40ov Jakso 1 C01 Turvallisuusalan lainsäädäntö, 2ov C01 Vartiointitoiminta, 3ov 8ov C01 Yritysturvallisuuden osa-alueet, 1/3ov C01 Turvallisuussuunnittelu, 2ov C01 Riskienhallinta, 1/2ov C01 Itsepuolustus ja voimankäyttö, 1/3ov E01 Talotekniikan perusteet, 3ov C01 Turvallisuusalan ammattietiikka ja asiakaspalvelu, 1ov E02 Vartijan työn perusteet, 1,5ov E02 Vartijan peruskurssi, 0,5/2,5ov

18 18 18 Jakso 2 8ov C01 Yritysturvallisuuden osa-alueet, 1/3ov C01 Riskienhallinta, 1/2ov C01 Työkyvyn ylläpito, 1ov C01 Pelastustoiminta, 3ov E01 Turvajärjestelmien suunnittelun ja käytön perusteet 2, 3ov E02 Vartijan peruskurssi, 2/2,5ov E05 Sähkötekniikka ja -turvallisuus, 2ov E02 Vartijan voimankäyttökoulutus, 1ov E02 Järjestyksenvalvojan peruskurssi ja voimankäyttö, 1ov E04 Henkilösuojelu, 1ov Jakso 3 8ov C01 Työturvallisuus, 3ov C01 Itsepuolustus ja voimankäyttö, 1/3ov C01 Turvatarkastustoiminta, 1ov E05 Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien teknilliset perusteet, 2ov E05 Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien asennusten perusteet, 2/6ov TYÖSSÄOPPIMINEN: E04 Toiminta uhkatilanteissa, 3ov E01 Turvallisuusteknisen toiminnan työssäoppiminen, 4/12ov Jakso TYÖSSÄOPPIMINEN: TYÖSSÄOPPIMINEN: 4 8ov E02 Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminnan työssäoppiminen, 4ov E04 Uhkatilanteiden hallinnan työssäoppiminen, 4ov E02 Näyttö 2 E01 Turvallisuusteknisen toiminnan työssäoppiminen, 8/12ov E01 Näyttö 4

19 19 19 Jakso 5 8ov C01 Yritysturvallisuuden osa-alueet, 1/3ov C01 Itsepuolustus ja voimankäyttö, 1/3ov C01 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 2ov C01 Turvallisuusalan opinnäyte, 2ov C01 Yrittäjyys turvallisuusalalla, 2ov E05 Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien asennusten perusteet, 4/6ov E01 Turvajärjestelmien suunnittelun ja käytön perusteet 1, 2ov E04 Traumaattiset tilanteet, 2ov E05 Näyttö 3 C01 Näyttö 1 E04 Näyttö 5 A = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, pakollinen B = ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa, valinnainen C = ammatillinen tutkinnon osa, kaikille pakollinen NÄYTTÖ D = ammatillinen tutkinnon osa, koulutusohjelmittain eriytyvä E = ammatillinen tutkinnon osa, valinnainen F = vapaasti valittava tutkinnon osa TYÖSSÄOPPIMINEN Ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien sijoittelu Ammatilliset tutkinnon osat sijoittuvat kolmelle opintovuodelle siten, että ensimmäisenä vuonna suoritettavat kokonaisuudet sisältävät seuraavat osiot: turvallisuusalan perusteet (11 ov) yritysturvallisuus (9 ov) turvallisuustoiminta (10 ov jakaantuu osin kahdelle ensimmäiselle vuodelle) Osa ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (10 ov)

20 20 20 Tutkinnon muodostuminen Turvallisuusalan perustutkinto sisältää viisi valinnaista tutkinnon osaa Turvallisuustekninen toiminta (20ov) Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta (10ov) Ympäristöturvallisuustoiminta (10ov) Uhkatilanteiden hallinta (10ov) Paikallisesti tarjottavat turvallisuusalan tutkinnon osat (10 ov) Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana kaikki opiskelevat turvallisuusalan toiminta (30 ov) kokonaisuuden ja peruskoulupohjaiset linjat lisäksi osan Ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (10 ov). Ylioppilaspohjainen linja suorittaa 40 ov Ammatillisia tutkinnon osia. Toisena opiskeluvuotena painottuvat ammatilliset ja paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat suuntautumisen mukaan. Tutkinnon suorittaminen osissa on kehitteillä ja huomioidaan opiskelijan HOPS:ssa. Työssäoppiminen ja näyttöjen toteutus Lukuvuodessa on viisi jaksoa. Työssäoppiminen sijoittuu pääasiassa peruskoulupohjaisella linjalla kolmannen opiskeluvuoden kolmelle viimeiselle jaksolle. Työssäoppimalla turvallisuusalan perustutkinnosta suoritetaan 24 ov joka jakaantuu seuraavasti. Ympäristöturvallisuustoiminta 4 ov Uhkatilanteiden hallinta Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta Turvallisuustekninen toiminta 4 ov 4 ov 12 ov Näytön kuvaus Turvallisuusalan perustutkinnossa suoritetaan neljästä kuuteen näyttöä. Näytöt valitaan seuraavista vaihtoehdoista. Näyttö 1: Turvallisuusalan toiminta Näyttö 2: Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta

21 21 21 Näyttö 3: Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa: Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien asennukset Näyttö 4: Turvallisuustekninen toiminta Näyttö 5: Uhkatilanteiden hallinta Näyttö 6: Ympäristöturvallisuustoiminta Näyttöympäristö Näyttö suoritetaan työpaikalla työssäoppimisen yhteydessä tai oppilaitoksessa. Näyttöä suoritettaessa on oltava työtehtävään soveltuvat tilat, jotka vastaavat normaalia turvallisuusalan työympäristöä tai näyttöön tulee pyrkiä järjestämään osaamisalueiden vaatimuksia vastaava ympäristö. Näyttöpaikka, -ympäristö, näytön kuvaus, näytön sisältö Näyttöön osallistuminen edellyttää siihen kuuluvien opintokokonaisuuksien hyväksyttyä suorittamista sekä läsnäolovelvoitteen täyttämistä Näyttö 1: Turvallisuusalan toiminta Turvallisuusalan perusteiden näyttö suoritetaan rastipistetyöskentelynä, joissa simuloidaan turvallisuusalan perusteiden sisältöön liittyvien opintojen keskeinen sisältö. Näyttöön osallistuminen edellyttää siihen kuuluvien opintokokonaisuuksien hyväksyttyä suorittamista sekä läsnäolovelvoitteen täyttämistä Näyttö 2: Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta suoritetaan kirjallisena näyttönä joka sisältää 40 monivalintakysymystä ja kymmenen avointa kysymystä. Näytön perusteet tulevat Sisäasianministeriön asetus vastaavanhoitajan ja vartijan koulutuksesta 780/2002. Näytön perusteita voidaan muuttaa sisäasianministeriön uusilla asetuksilla. Näyttöön osallistuminen edellyttää siihen kuuluvien opintokokonaisuuksien hyväksyttyä suorittamista sekä läsnäolovelvoitteen täyttämistä Näyttö 3: Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa: Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien asennukset Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien asennusten perusteissa näyttöpaikkana voi olla turvalaitteiden asennusalan yritys tai oppilaitos. Ympäristön edellytyksenä ovat sellaiset puitteet joissa opiskelija voi itsenäisesti suorittaa työn alusta loppuun.

22 22 22 Tässä näytössä rakennetaan (kokonaisuuteen vaadittavista) laitteiston osista toimiva valvontajärjestelmä. Tähän työtehtävään (näytön) edellytyksenä on laitteiden teknillisten ominaisuuksien kohtuullinen hallitseminen ennakkoon. Tässä työtehtävässä asennetaan, kytketään, ohjelmoidaan sekä myös testataan jokin pienehkö valvontajärjestelmä. Järjestelmä voi olla esim. rikosilmoitusjärjestelmä, kulunvalvontajärjestelmä tms. Näyttöön osallistuminen edellyttää siihen kuuluvien opintokokonaisuuksien hyväksyttyä suorittamista sekä läsnäolovelvoitteen täyttämistä Näyttö 4: Turvallisuustekninen toiminta Turvallisuusteknisen toiminnan näytössä osoitetaan käyttö ja osaaminen yleisimmistä teknisistä turvajärjestelmistä. (Esimerkiksi erilaisten rikosilmoitinlaitteistojen vikatilanteiden ohjelmalliset korjaukset, kameravalvontajärjestelmät käyttö, Erilaisten kulunvalvontajärjestelmien toiminnan kohtuullinen tunteminen sekä erilaiset lukitusjärjestelmien ohjauksien käyttö). Näyttöön kuuluu myös työn tulosten itsearviointi. Näyttöön osallistuminen edellyttää siihen kuuluvien opintokokonaisuuksien hyväksyttyä suorittamista sekä läsnäolovelvoitteen täyttämistä Näyttö 5: Uhkatilanteiden hallinta Uhkatilanteiden hallinnan näytössä osoitetaan oman koskemattomuuden suojaustaidot, hallinta ja kuljetustekniikat /voimankäyttövälineet ja niiden käyttö sekä voimankäytön kaavan mukainen toiminta. Voimankäytön näyttö toteutetaan oppilaitoksen tiloissa voimankäytön näyttöaineiston mukaan. Näyttöön osallistuminen edellyttää siihen kuuluvien opintokokonaisuuksien hyväksyttyä suorittamista sekä läsnäolovelvoitteen täyttämistä Näyttö 6: Ympäristöturvallisuustoiminta Turvallisuustoiminnan näyttö voidaan suorittaa työssäoppimiskohteessa tai simuloidusti rastityöskentelynä oppilaitoksessa ympäristöturvallisuuden perustehtäviin liittyvinä työtehtävinä esimerkiksi vaarallisten aineiden käsittelyä ja säilytystä, jälkivahinkojen torjuntaa, jätehuoltoa yms. käsittelevinä kokonaisuuksina. Näyttö voidaan edellä mainittujen mahdollisuuksien puuttuessa suorittaa myös kirjallisina tehtäväsarjoina sekä kokeena. Näyttöön osallistuminen edellyttää siihen kuuluvien opintokokonaisuuksien hyväksyttyä suorittamista sekä läsnäolovelvoitteen täyttämistä. Näytön arviointi: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, ohjaava opettaja ja tarvittaessa työelämän edustaja. Kunkin näytön arviointikriteerit määritellään työelämälähtöisesti kohteen vaatimusten mukaisesti. Arvioinnin suunnitteluun osallistuvat ohjaavat opettajat ja tarvittaessa työelämän edustaja.

23 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Turvallisuusalan toiminta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet tehdä yritysturvallisuuteen liittyviä uhka- tai riskikartoituksia tehdä ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia ottaa huomioon vartiointitoiminnan, pelastustoiminnan ja turvallisuusteknisen toiminnan työssään ottaa huomioon työssään turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet tiedottaa ja viestiä työhönsä sopivalla tavalla toimia voimankäytön ja itsepuolustuksen perusteiden mukaisesti toimia väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla toimia terveyttä edistävien tapojen mukaisesti työ- ja opiskeluyhteisöissä (työkyvyn ylläpito) palvella sisäistä ja ulkoista asiakasta turvallisuusalalla ottaa huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet turvallisuusalalla tehdä yhteistyötä turvallisuusalan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa toimia tulityö- ja työturvallisuuskoulutuksen edellyttämällä tavalla toimia onnettomuustilanteissa ensiapukoulutuksen edellyttämällä tavalla raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla erilaisiin turvallisuusalan työtehtäviin aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Työtä tulee tehdä siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään

24 24 24 työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Turvallisuusalan perusteet Seuraavassa taulukossa on kuvattu osakokonaisuuden laajuuksia sekä niiden liityntää muihin oppimista tukeviin aineisiin. Projekti Laajuus ov Lukuvu osi Jakso Ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa Työturvallisuus Turvallisuusalan lainsäädäntö 3 ov 2 ov Liikunta 1, 0,5 ov Terveystieto 1, 0,5 ov Yrittäjyys turvallisuusalalla 2 ov äidinkieli 1 ov Turvallisuusalan ammattietiikka ja asiakaspalvelu 1 ov Terveystieto 1, 0,5 ov Vuorovaikutus ja yhteistyö Työkyvyn ylläpito 2 ov 1 ov Liikunta 1, 0,5 ov Liikunta 1, 0,5 ov Terveystieto 1, 0,5 ov Työturvallisuus 3 ov

25 25 25 Sisältö työturvallisuuskortti Ea1 tulityökortti työturvallisuuslainsäädäntö ja työturvallisuustoiminnan suunnittelu työturvallisuusmenetelmät Ergonomia ja fyysinen kuormittuminen Henkinen ja fyysinen terveys Työn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset vaarat työterveyshuolto ja pelastusvalmius työtapaturmien yhteiskunnalliset vaikutukset työturvallisuussanasto Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Opinnot pääsääntöisesti teoriaopintoja luokkaopetuksena, Työturvallisuustoiminnan suunnittelu ja työturvallisuusmenetelmiin tutustuminen ryhmätöinä ja kuvitteellisina demostraatioina (työturvallisuusmenetelmän havainnollistamisesitykset). Oppimisen arviointi Työturvallisuuskortin, Ensiapu 1 kurssin hyväksyttävä suoritus, opintokokonaisuuden tentti, työturvallisuusmenetelmän havainnollistamisesitykset, opetukseen osallistuminen. Kurssin hyväksyttävä suoritus on edellytyksenä vartijan peruskurssille osallistumiseen. Turvallisuusalan lainsäädäntö 2 ov Sisältö Oikeusjärjestyksen sisältö, yhteiskunnallinen tehtävä ja vaikutukset Keskeiset turvallisuusalalla vaikuttavat ihmis- ja perusoikeudet sekä niiden vaikutus turvallisuusalalla työskentelyyn Keskeiset käsitteet Keskeiset rikosoikeudelliset säännökset ja seuraamusjärjestelmä Turvallisuusalan keskeinen lainsäädäntö Rikoslaki, keskeiset kohdat Virkamieslainsäädäntö Rikos- ja prosessioikeuden pääkohdat Rikos, rikollisuus ja rikollinen käsitteenä sekä rikollisuuden muodot ja ilmeneminen Suomessa

26 26 26 Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Opinnot pääsääntöisesti teoriaopintoja luokkaopetuksena. Kurssilla tehdään erilaisia lainsäädäntöön tutustuttavia tehtäviä ja/tai opiskelijat tekevät kurssin sisältöön liittyvät esitelmän yksilö tai ryhmätyönä. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään tutustumiskäyntejä (esim. Käräjäoikeus). Oppimisen arviointi Oppiminen arvioidaan koetuloksen (60%) sekä tehtävien, harjoitustyön sekä Paikallaolon (osallistumisen) perusteella (yhteensä 40%). Yrittäjyys turvallisuusalalla 2 ov Sisältö Opiskelija osaa yhteistyössä ryhmän kanssa: arvioida tuotteistamismahdollisuuksia osaa markkinoinnin perusteet arvioida perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä vertailla eri yritysmuotoja keskenään laatia alustavan liiketoimintasuunnitelman perustaa yrityksen tiedostaa työnantajalle kuuluvat vastuuasiat Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Luokkaopetus, harjoitustehtävät, ryhmätyötehtävät, draamaharjoitteet, työssäoppiminen Oppimisen arviointi Harjoitustehtävien suorittaminen, Opintokokonaisuuden tentti, ryhmätöihin ja harjoitteisiin osallistuminen, palaute/paneelikeskustelu

27 27 27 Turvallisuusalan ammattietiikka ja asiakaspalvelu 1 ov Sisältö turvallisuusalan arvot ammattietiikan merkitys ihmisoikeudet ja ihmisarvo työntekijän ja työyhteisön eettinen harkinta ja vastuu asiakassuhteen luottamuksellisuus turvallisuusalan työntekijän ja työnsä suhde ympäröivään yhteiskunnalliseen todellisuuteen ja sen rakenteisiin turvallisuusalan työntekijän ja työnsä suhde luontoon turvallisuusalan työntekijän suhtautuminen omaan tekemiseen, toimintaan ja työmoraaliin tapa suhtautua työyhteisöön, ihmissuhteisiin ja yhteistyöhön esimiesten, kollegojen ja mahdollisten alaisten kanssa asiakaspalvelun perustaidot Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Luokkaopetus, harjoitustehtävät, ryhmätyötehtävät, draamaharjoitteet, työssäoppiminen Oppimisen arviointi Harjoitustehtävien suorittaminen, Opintokokonaisuuden tentti, ryhmätöihin ja harjoitteisiin osallistuminen, palaute/paneelikeskustelu Vuorovaikutus ja yhteistyö 2 ov Sisältö Opiskelijoiden tutustuttaminen toisiinsa ja ryhmänohjaajaansa Ryhmäyttämiseen liittyviä toimintoja Liikunnallisia tai yhteishenkeä nostavia toimintoja Tutustuttaminen kouluympäristöön Koulun toimintamalli ja toimintatavat selväksi Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät

28 28 28 Oppimisympäristönä toimii kouluympäristö sekä muut ryhmäyttämistä ja toiminnallisuutta lisäävät oppimisympäristöt. Kurssi sisältää erilaisia harjoitteita ja toimintoja, joiden avulla opiskelijat tutustuvat kouluympäristöön. Lisäksi kurssilla tehdään tutustumiskäyntejä sekä erilaisia toiminnallisia harjoitteita, joilla pyritään ryhmäyttämään samalle luokalle kuuluvat opiskelijat. Oppimisen arviointi Kurssi arvioidaan läsnäolon, tuntiaktiivisuuden sekä tehtävien harjoitteiden ja toimintojen perusteella arviointiasteikolla hyväksytty / hylätty. Työkyvyn ylläpito 1 ov Sisältö toimia terveyttä edistävien tapojen mukaisesti työyhteisöissä tiedostaa työterveyshuollon roolin työelämän käytänteet työkyvyn ylläpitotoiminnassa työkyvyn arviointi työntekijän sijoittaminen työkykyä vastaaviin tehtäviin uudelleen koulutus Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Luokkaopetus, harjoitustehtävät, ryhmätyötehtävät Oppimisen arviointi Harjoitustehtävien suorittaminen, Opintokokonaisuuden tentti, ryhmätöihin ja harjoitteisiin osallistuminen, palaute/paneelikeskustelu

29 29 29 Yritysturvallisuus Seuraavassa taulukossa on kuvattu osakokonaisuuden laajuuksia sekä niiden liityntää muihin oppimista tukeviin aineisiin.. Projekti Laajuus ov Lukuvu osi Yritysturvallisuuden osa-alueet Riskienhallinta Turvallisuussuunnittelu Turvallisuusalan Opinnäyte 3 ov 2 ov 2 ov 2 ov Jakso 3/ ,2 Ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa Matematiikka 1, 1 ov taide ja kulttuuri Äidinkieli Matematiikka 1, 1ov Matematiikka 1, 1ov Yritysturvallisuuden osa-alueet 3 ov Sisältö Henkilöturvallisuus: Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus Pelastustoiminta Rikosturvallisuus Tietoturvallisuus Tuotannon ja toiminnan turvallisuus Työturvallisuus Valmiussuunnittelu Ympäristöturvallisuus Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Pääsääntöisesti teoriaopetuksena, harjoitustehtävät, ryhmätyöt, mahdollisuuksien mukaan yritysvierailut,

30 30 30 Oppimisen arviointi Harjoitustyöt, ryhmätyöt, tentti, osallistuminen, palautekeskustelu Riskienhallinta 2 ov Sisältö yrityksen riskientunnistus ja hallintamenetelmät: Tutustutaan yleisimpiin riskianalyysimenetelmiin mm. Haavoittuvuusanalyysi (Haava), Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA), Poikkeamatarkastelu (Hazop), Toimintovirheanalyysi (TVA), Työn turvallisuusanalyysi (TTA), Vika- ja tapahtumapuuanalyysi (VPA ja TPA), Syy-seuraus kaavio (SSK) Riskiruudukko (RR) ja opetellaan käyttämään muutamia niistä. Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Teoriaopetus, ryhmätyö, demonstraatioharjoitukset Oppimisen arviointi Osallistuminen, opintokokonaisuuden tentti, demonstraatioharjoituksiin osallistuminen ja niiden palautekeskustelut Turvallisuussuunnittelu 2 ov Sisältö osaa tehdä ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia ymmärtää turvallisuussuunnittelun kokonaisuuden turvallisuushankkeet ja turvallisuusohjelmat viranomaiset, sidosryhmät ja muut osalliset turvallisuussuunnittelussa tapahtumien turvallisuus Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Luokkaopetus, harjoitustehtävät, ryhmätyötehtävät, työssäoppiminen

31 31 31 Oppimisen arviointi Harjoitustehtävien suorittaminen, Opintokokonaisuuden tentti, ryhmätöihin ja harjoitteisiin osallistuminen, palaute/paneelikeskustelu, Palautekeskustelu työpaikkaohjaajan kanssa Turvallisuustoiminta Seuraavassa taulukossa on kuvattu osakokonaisuuden laajuuksia sekä niiden liityntää muihin oppimista tukeviin aineisiin. Projekti Laajuus ov Lukuvu osi Jakso Ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa Vartiointitoiminta turvatarkastustoiminta 3 ov 1 ov Liikunta 1, 0,5 ov Terveystieto 1, 0,5 ov Pelastustoiminta Itsepuolustus- ja voimankäyttö 3 ov Terveystieto 1, 0,5 ov Kemia 1, 1ov Fysiikka 1, 1ov 3 ov Liikunta 1, 0,5 ov Terveystieto 1, 0,5 ov Vartiointitoiminta ja turvatarkastustoiminta 4 ov Sisältö Yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön kertaaminen Turvatarkastustehtäviin liittyvä lainsäädäntö Vartijan ja järjestyksenvalvojan tehtävät ja toiminta Turvatarkastukseen liittyvä laitteisto ja hallinta Vartijan työtehtäviin liittyvät varusteet ja niiden käyttäminen Säteilyturvallisuuden keskeinen lainsäädäntö Säteilylaitteiden turvallinen käyttäminen Turvallisuusalan tehtävissä toimiminen Vartijan tehtävissä kohdattavat uhkaavat ja poikkeukselliset tilanteet

32 32 32 Hälytystilanteissa toimiminen Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Kurssi toteutetaan pääsääntöisesti käytännön harjoitteina työympäristöä kuvaavissa olosuhteissa sekä luento-opetuksena. Mahdollisuuksien mukaan kurssin aikana pyritään tutustumaan vartijan työympäristöön ja turvallisuusalaan erilaisten tutustumiskäyntien muodossa. Oppimisen arviointi Onnistuminen käytännön harjoitteissa sekä kurssin teorian hallitseminen (60%). Tehtävien ja paikallaolon (osallistumisen) perusteella (40%). Pelastustoiminta 3 ov Sisältö ottaa työssään huomioon pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan pääperiaatteet tunnistaa pelastustoimintaan liittyviä uhkia tehdä pelastustoimintaan liittyviä uhka- tai riskikartoituksia toimia havaitsemiensa turvallisuusriskien tai uhkien edellyttämillä tavalla selvittää kohteen lakisääteisten turvajärjestelmien tarpeen rakenteellisen paloturvallisuuden perusteet laatia pelastussuunnitelmaluonnoksen toimia omatoimiseen varautumiseen liittyvissä tehtävissä tunnistaa ja käynnistää tarvittavat ensivaste- ja pelastustoiminnat tehdä pienkohteiden palotarkastuksen ottaa huomioon kiinteistön hätäpoistumisjärjestelyt ja kokoontumispaikat Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Luokkaopetus, harjoitustehtävät, ryhmätyötehtävät, esitelmät, työssäoppiminen Oppimisen arviointi

33 33 33 Harjoitustehtävien suorittaminen, Opintokokonaisuuden tentti, ryhmätöihin ja harjoitteisiin osallistuminen, palaute/paneelikeskustelu, palautekeskustelu työpaikka ohjaajan kanssa Itsepuolustus- ja voimankäyttö 3 ov Sisältö oman koskemattomuuden suojaus opiskelija osaa itsepuolustuksen perusliikkeet, liikkuminen, väistö torjunnat osaa soveltaa tekniikoita muuttuvissa olosuhteissa osaa ennakoida uhkatilanteita ja arvioida niiden etenemistä ja toimia sovinnollisuutta edistäen hallinta ja kuljetustekniikat ja voimankäyttövälineet osaa käyttää sallittuja voimakeinoja kohdehenkilöön ja ymmärtää tilanteen arvioinnin tärkeys tuntee ja osaa voimankäyttövälineiden perustekniikat ja osaa käyttää niitä kohdehenkilöön turvallisesti Voimankäyttökoulutuksen jälkeen opiskelija osaa erilaisia perustoimintamalleja uhkaaviin voimakäyttötilanteisiin Voimankäyttötilanteita koskeva Toimivaltuuslainsäädäntö Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Koulutus tapahtuu oppilaitoksen voimankäyttötilassa, perustekniikkaharjoitukset, pariharjoitukset ja tiimityöskentely Oppimisen arviointi Harjoitteiden seuranta opintokokonaisuuden aikana. Toimivaltuuslainsäädännön osalta arviointi tapahtuu Vartijan ja järjestyksenvalvonnan peruskurssin kokeen avulla. Osaamisen arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Turvallisuusalan perustutkinto 2015 Turvallisuusvalvoja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Turvallisuusalan perustutkinto 2015 Turvallisuusvalvoja n tutkintokohtainen osa Turvallisuusalan perustutkinto 2015 Turvallisuusvalvoja Oph määräys 86/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö Turvallisuusalan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon tavoitteet...

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto turvallisuusalan perustutkinto Osaamisala Turvallisuusvalvojan osaamisala Tutkintonimike Turvallisuusvalvoja

Ammatillinen perustutkinto turvallisuusalan perustutkinto Osaamisala Turvallisuusvalvojan osaamisala Tutkintonimike Turvallisuusvalvoja Ammatillinen perustutkinto turvallisuusalan perustutkinto Osaamisala Turvallisuusvalvojan osaamisala Tutkintonimike Turvallisuusvalvoja Näytön numero Suunniteltu suoritusajankohta /hyväksymispäivä 1 1

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

/ Minna Kansanaho Nyt olemme.

/ Minna Kansanaho Nyt olemme. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ajanohjauksen perustutkinnon päivitystyö Uusi tutkinto voimaan 1.8.2009 13.11.2008 / Minna Kansanaho Minna.kansanaho@epopisto.fi Nyt olemme. Tutkintoa on edelleen päivitetty

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry Ammattiosaajan työkykypassi 2.0 Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry L630/1998, Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja Hyväksytty 9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUTOALAN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET OPM:n päätös (drno 2/502/2008)

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET OPM:n päätös (drno 2/502/2008) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET OPM:n päätös 25.2.2008 (drno 2/502/2008) Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2010

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010 Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja Turvallisuusalan koulutusohjelma Käsitelty Sedun johtoryhmässä 8.11.2010 Hyväksytty VIPS-päätöksellä 215/2010

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja METSÄALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 3

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 213. Valtioneuvoston päätös. tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa

SISÄLLYS. N:o 213. Valtioneuvoston päätös. tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 213 215 SISÄLLYS N:o Sivu 213 Valtioneuvoston päätös tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa...

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot