Tekniikka ja liikenne (teli) tai tietojenkäsittely. Tekniikka ja liikenne (teli) tai tietojenkäsittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikka ja liikenne (teli) tai tietojenkäsittely. Tekniikka ja liikenne (teli) tai tietojenkäsittely"

Transkriptio

1 Tuotetut opintojaksot ja niiden käyttö Lähteet: Projektien ilmoitukset Winha -raportit Virtuaaliammattikorkeakoulu - oppimisen, sisällön ja laadun verkosto projekti OPINTOJAKSON NIMI KÄYTTÖ OPISKELLEET OV JATKOSUUNNITELMAT SymbianOS Java ja JavaPhone (3ov) Opiskelija perehtyy ammattimaiseen ohjelmointiin käyttäen Java-ohjelmointikieltä ja SymbianOS käyttöjärjestelmää. Opiskelija oppii tuottamaan Java sovelluksia nykyaikaisiin matkapuhelimiin ja kämmentietokoneisiin, joissa käytetään SymbianOS käyttöjärjestelmää. Lisäksi opiskelija tutustuu JavaPhone ohjelmointiin. Mobiilisovelluskehitys kämmenmikroihin ja Webpalvelimiin (2ov) Opiskelija tutustuu Microsoftin kehittämiin mobiiliteknologioihin sekä niihin liittyviin ohjelmistotyökaluihin. Opiskelijan oppii tekemään mobiilisovelluksia älykkäisiin päätelaitteisiin sekä perehtyy mobiilien verkkosovellusten toteuttamiseen. Käyttöliittymäsuunnittelu (2ov) Opiskelija ymmärtää, mitä hyvä käyttöliittymä merkitsee tuotteelle. Hän tietää ihmisen tavan käsitellä tietoa ja osaa soveltaa sitä käyttöliittymien suunnittelussa ja toteutuksessa. Hän perehtyy käyttöliittymän eri elementteihin ja osaa käyttää niitä käyttäjäystävällisen käyttöliittymän tekemiseen mobiileihin päätelaitteisiin, verkkopalveluun ja Windowsympäristöön. Mobiilit verkot (2ov) Opiskelija saa yleiskäsityksen mobiileista verkoista niin matkapuhelinpohjaisista kuin mikrotietokonepohjaisista. Hän Tekniikka ja liikenne (teli) tai Tekniikka ja liikenne (teli) tai Tekniikka ja liikenne (teli) tai Tekniikka ja liikenne (teli) tai K-TAMK, aikuiskoulutus METRA, Symbian Ohjelmointi (java), kesä OAMK, KauHa, C#- ohjelmointi (2ov) - opintojakson yhteydessä 0,5 ov:n verran. OAMK, KauHa, kaksi toteutusta lukuvuonna , OAMK, Mobiilit verkot-opintojakso n. 15 7,5 Päivitystarve Yksi tai kaksi toteutusta lukuvuonna Suuria muutoksia ei tehdä sisältöön. Käytetään pohjamateriaalina tulevassa virtuaaliamk:n tuotantorenkaassa Päivitystarve ja englanninkielinen versio.

2 tuntee mobiilien verkkojen komponentit sekä niiden tarjoamat palvelut. Hän osaa hahmotella mobiileihin verkkoihin perustuvan sovelluksen infrastruktuurin.

3 Virtuaalimallinnuksen perusteet (2ov) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee visuaalisen 3D mallinnuksen keskeiset periaatteet ja käsitteet. Hän pystyy hyödyntämään alan perustekniikoita sekä tuottamaan itsenäisesti ja oikeilla työtavoilla 3D objekteja. Opiskelija ymmärtää mallinnuksen työprosessin kulun ja kykenee toimimaan sen osana. Active Server Pages (3ov) Opiskelija perehtyy Active Server Pagesohjelmointiympäristössä tapahtuvaan www-ohjelmointiin. Hän oppii mm tiedostojen ja tietokantojen käyttöä websovelluksissa. Lisäksi lyhyt katsaus ASP.NET ohjelmointiin. Tekniikka ja liikenne (teli) tai Tekniikka ja liikenne (teli) tai K-PAMK, Mediatekniikan ko. Ylivieska 3D-grafiikan perusteet, K-TAMK, imetra02, syksy 2003, wwwohjelmointi kurssi, kesällä valinnaiskurssina www-ohjelmointi. n K-PAMK, käytetään jatkossa puolivirtuaalisena. Päivitystarve; tuki 3D studio MAX versiolle K-TAMK, käytetään kesällä 2004 Opiskeluvalmiuksien syventäminen (2ov) Opiskelija muodostaa selkeän käsityksen opintojen taustalla olevasta oppimiskäsityksestä ja tutkivan oppimisen periaatteista. Opiskelija tunnistaa oman tapansa oppia ja jäsentää tietoa. Hän osaa hyödyntää kirjaston palveluja oppimisprosessinsa toteuttamisessa ja perehtyy ammattikorkeakoulussa oleviin sähköisiin viestintäjärjestelmiin ja oppimisympäristöihin. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman sekä tutorointi- ja mentorointisuunnitelman ja saa valmiuksia portfolion ja tulevaisuuteen suuntaavan CV:n rakentamiseen. Tiedonhankinnan perusteet (1ov) Tiedonhankinnan perusteissa opiskelija perehtyy oman tiedontarpeen jäsentämiseen, erilaisten tiedonlähteiden tunnistamiseen sekä elektronisten tiedonlähteiden ja tietokantojen käyttöön. Hän oppii arvioimaan kriittisesti informaatiota, noudattamaan tekijänoikeuksia ja Sote Yhteiset opinnot RAMK, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelmassa, "Ammatillinen kasvu ja opintojen suunnittelu" ja "Tutkiva oppiminen" opintojakson itsenäisen opiskelun materiaalina. RAMK K-TAMK, pakollinen aloittaville amk-opiskelijoille kaikissa yksiköissä v. syksystä 2001 lähtien RAMK, käyttöön Sisällön päivittämiseen on tarvetta uuden opetussuunnitelman myötä. Tehtäviä ja tehtävävalikkoa monipuolistetaan ja mm painotetaan HOPStyökalun laatimista po. opintojaksossa.

4 asianmukaisia lähdemerkintöjä sekä arvioimaan omia tiedonhankintataitojaan. RAMK, sisältyy Tutkiva oppiminen opintojaksoon

5 Tutkiva Oppiminen (1ov), Oppimaan oppiminen Opiskelija orientoituu oppimaan. Hän suunnittelee opiskeluaan, tiedostaa omat opiskelutapansa ja taitonsa sekä arvioi oppimistaan. Opiskelija kehittyy oppijana itseohjautuvaksi opiskelutaitojen kehittyessä. Hän oppii ymmärtämään ongelmakeskeisen, tutkimustyyppisen opiskelun idean. Moduulin taviotteena on kehittää opiskelijan valmiuksia oman koulutusalansa opiskeluun. Liiketalouden tiedonhankinta (0,5-1 ov) Liiketalouden tiedonhankinnan opintoaineiston tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu määrittelemään omaa tiedontarvettaan, hankkimaan tarvitsemiaan tietoja sekä arvioimaan saamaansa informaatiota ja tekemään tiedonhakuja oman ammattialansa tiedonlähteistä. Painopiste oppimateriaalissa on liiketalouden tietokantoihin, aineistoihin ja muihin tiedonlähteisiin perehtyminen sekä hakutulosten arviointi. Tekniikan tiedonhankinta (0,5-1ov) Kurssi käsittelee tekniikan alan tiedonhakua, joka poikkeaa useilta osin muiden tieteenalojen tiedonhankinnasta. Kurssilla käydään läpi joitakin yleisiä tiedonhaun periaatteita, kuten asiasanoitusta ja syvennytään erityisesti tekniikan alan tiedonlähteisiin ja hakuun. Kurssi auttaa hakemaan tietoa niin opintoja kuin tulevaa työelämää varten. Terveysalan tiedonhankinta (0,5-1ov) Opiskelija oppii terveysalan tiedonlähteiden, tietokantojen ja tietopalveluportaalien käyttöä ja kertaa tiedonhankinnan perusteita. Yhteiset opinnot Palvelualat (Liiketalous, ravitsemus- ja talous, matkailu,, hotelli- ja ravintola-ala) Teli RAMK, Yhteiset opinnot syksystä 2002 lähtien RAMK, Liiketalouden tiedonhankinta on osa Tutkimusmenetelmät ja tiedonhankinta opintojaksoa, käytössä KTAMK, Metra2002, Metra2003 Osaamisen kehittäminen osa 1: Liiketalouden tiedonhankinta K-TAMK, pakollinen opintojakso Tekniikan yksikössä RAMK 116,5 Sote K-TAMK syksy 2003 RAMK kevät 2004 RAMK, vuosi 2003 Tutkiva oppiminen 786 suorittanutta RAMK 27. K-TAMK 36 (kevät 2004) 786 Päivitetään 31,5-63 K-TAMK ,5-233 K-TAMK 50 RAMK 71 60,5-121 Käytetään päivitystä n mieluiten a aloitusta ta ajantasaisu K-TAMK pä englannin tarpeen Käytetään päivityksen vuosittain j kurssin tm

6 Information Search Skills, RAMK (1ov) elearning and Information Retrieval, K-TAMK (1ov) At the Information Search Skills course students become familiar with elearning and the international electronic collections of the library as part of the learning environment. Students practise their metakognitive skills in information literacy and it s role in studying. Students practice quality issues in information use and learn to use it ethically and legally. Salausmenetelmät (2ov) Opiskelija saa käsityksen salakirjoitusten historiasta, niiden takana olevista lukuteorian ja algebran rakenteista, tutustuu tärkeimpiin nykypäivän salakirjoitusmenetelmiin ja niiden luotettavuuteen. Markkinoinnin perusteet ja suunnittelu (3 ECTS) Opiskelija ymmärtää käsityksen markkinointi prosessina ja sen kytkeytymisen yrityksen liiketoiminnan kokonaisuuteen. Opiskelija oppii perehtymään markkinoinnin toimintaympäristöön sekä osaa laatia ja tulkita erilaisia markkinainformaatiota. Hän oppii määrittelemään kannattavan toiminnan edellyttämät markkinoinnin tavoitteet ja suunnittelemaan tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Tourism in the Internet Age (3ov) The student has an idea of the influence of the WWW on tourism and how the tourism business has changed (or could change) when using the information technology as a working tool. Areas of distribution, consumer behaviour and customer expectations are the themes to be discussed and studied. Moreover, the student is aware of technology behind the Internet and in particular in ecommerce set-ups. The student has obtained more detailed knowledge of one or more Yhteiset opinnot Tekniikka ja liikenne (teli) tai RAMK, käytössä kaksi lukuvuotta K-TAMK, käytetään englanninkielisissä koulutusohjelmissa RAMK, TeLi, RAMK Päivitetty j päivityksen Itsenäisen oppimisen tukimateriaalina perusopetukses sa ja VIRTAMK 2 Liiketalous KTAMK, kä liiketaloude koulutusoh Matkailu Opintojakson yksittäisiä osia käytetty. JYAMK, kä

7 applied concepts. J2ME (3ov) Opiskelija saa kokonaiskuvan mobiilisovellusten kehittämisestä, -ympäristöistä ja J2ME:stä. Hän ymmärtää konfiguraatiot, profiilit, niiden merkityksen ja käytön sekä osaa käyttää sovelluskehittimiä MIDP-kehityksessä sekä käyttöliittymäluokkia. Hän oppii suunnittelemaan ohjelmia, tekemään pienehköjä sovelluksia ja testaamaan niitä J2MEympäristössä ymmärtäen optimoinnin tärkeyden ja oppii välttämään tyypillisiä virheitä. Event Management (4ov) This course will allow students to plan and manage events in a range of different situations and understand an event as a project. It will provide basic definitions of events and explore a range of planning tools in specific situations; sponsor functions, fund raising, sport events, tourism events etc. Tekniikka ja liikenne (teli) tai OAMK. käy Liikunta ja vapaa-aika (liiva) RAMK, käy It will allow students to develop their own personal management styles by exploring a range of alternative models. This course will allow students to plan and evaluate events, place customers as their first priority, use the range of methods to deal with people, prepare and manage event budgets, be able to consider legal issues concerning events and publicising events. Mobiilit käyttöympäristöt / Käyttöliittymä (3ov) Opiskelija oppii tuottamaan mobiileihin laitteisiin kuvamateriaalia, paikallaan pysyviä kuvia piirroksien ja valokuvien muodossa. Opiskelija oppii tuottamaan mobiileihin laitteisiin äänimateriaalia. Opiskelijalle tulee tutuksi SMS, EMS ja MMS niiden erot ja yhteneväisyydet. Kuvauskielet Wapista XML:ään sekä MMS viesteissä käytettävä SMIL: Tekniikka ja liikenne (teli) tai Päivitystarv

8 2004 Vaati vähintään jokaisen ku Pk yritystoiminnan kehittäminen (2ov) Palvelualat KESKENER Tavoitteena on antaa opiskelijoille käsitys yrittäjyydestä ja PK-yritystoiminnasta osana yhteiskunnan muita toimintoja. Keskeistä sisältöä ovat yrityksen sisäisen toimintaympäristön tarkastelu ja analysointi sekä ulkoisen toimintaympäristön pkyritykselle asettamien liiketoiminnallisten muutoshaasteiden tarkastelu ja analysointi. Opintojakson keskeinen sisältö rakentuu case-yrityksen toiminnasta kertovan tarinan ympärille. Tarinassa kuvataan yrityksen toimintaa, ja liiketoimintaympäristön muutosvaikutusten merkitystä yrityksen toimintaan. Information Retrieval of Health Care and Nursing Sote Otetaan m Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus (2 ov) Yhteiset opinnot RAMK, yhteiset opinnot YHTEENVETO Sisältöjä on tuotettu ko. projektissa 70 opintoviikkoa. Verkko-opintojakson laajuus vaihtelee 0,5 5 ov. RAMKissa suoritettu 2323 opintoviikkoa, josta laskennallinen keskiarvo on 33 opiskelijaa/ov. Uudet oppimisympäristöt opettajan työssä projektissa ( ) RAMKin opettajat tuottivat verkkomateriaalia 40 opintoviikkoa, joista on opetuskäytössä 23 ov. Winharaportin 2003 mukaan 1114 RAMK opiskelijaa suoritti vähintään yhden verkko-opintojakson.

Valtaosa tutkintoon sisältyvistä opintojaksoista on suoritettavissa myös ajasta ja paikasta riippumattomina etäopintoina.

Valtaosa tutkintoon sisältyvistä opintojaksoista on suoritettavissa myös ajasta ja paikasta riippumattomina etäopintoina. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi. Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (op) ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, opintojaksokuvaukset 2013-2014 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, opintojaksokuvaukset 2013-2014 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, opintojaksokuvaukset 2013-2014 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RL001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso:

Lisätiedot

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA SCHOOL OF TOURISM AND SERVICES MANAGEMENT (MARATA)

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA SCHOOL OF TOURISM AND SERVICES MANAGEMENT (MARATA) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA SCHOOL OF TOURISM AND SERVICES MANAGEMENT (MARATA) Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksikön toteuttamat matkailu-, ravitsemis- ja talousalaan kuuluvat koulutusohjelmat:

Lisätiedot

Työelämäyhteydet konkretisoituvat samaan opintokokonaisuuteen kytkeytyvän ohjelmistoprojektin kautta.

Työelämäyhteydet konkretisoituvat samaan opintokokonaisuuteen kytkeytyvän ohjelmistoprojektin kautta. .NET sovelluskehitys Tunnus: SWD4TN012 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 6. lukukausi Opetuskieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin

Lisätiedot

5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Tavoitteena on kouluttaa viestintäalan ammattilaisia, joilla on monipuolinen taiteellinen, viestinnällinen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14

Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 1 Sisällys Tutkinnon kuvaus ja rakenne... 3 Opinnoissa kehittyvä osaaminen... 4 Opiskelun toteuttaminen... 5 Ohjaus... 6 Arviointi... 6 Toimintaterapeuttikoulutus

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelman syksyllä 2010 aloittavan TU10S1E-ryhmän OPS Suuntautuminen: Toimitusketjujen hallinta ja liiketoiminta

Tuotantotalouden koulutusohjelman syksyllä 2010 aloittavan TU10S1E-ryhmän OPS Suuntautuminen: Toimitusketjujen hallinta ja liiketoiminta n syksyllä 2010 aloittavan TU10S1E-ryhmän OPS Suuntautuminen: Toimitusketjujen hallinta ja liiketoiminta Laajuus Perusopinnot OP Orientoivat opinnot XX00AB52 Orientoivat opinnot 3 Matematiikka TU00AB63

Lisätiedot

OPPIMISALUSTAKSI OIVA, OPTIMA VAI MOODLE?

OPPIMISALUSTAKSI OIVA, OPTIMA VAI MOODLE? Janna Honkavuori OPPIMISALUSTAKSI OIVA, OPTIMA VAI MOODLE? Case: Oppijana ammattikorkeakoulussa -opintojakso OPPIMISALUSTAKSI OIVA, OPTIMA VAI MOODLE? Case: Oppijana ammattikorkeakoulussa -opintojakso

Lisätiedot

Ketjuliiketoiminta ja ECR

Ketjuliiketoiminta ja ECR Ketjuliiketoiminta ja ECR Tunnus: BUS8LH002 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 3-7. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava Lähtötaso ja sidonnaisuudet

Lisätiedot

Matkailun liikkeenjohdon opintojaksokuvaukset 2011 2012 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Matkailun liikkeenjohdon opintojaksokuvaukset 2011 2012 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Matkailun liikkeenjohdon opintojaksokuvaukset 2011 2012 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RL001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Muotoilun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Aikuiskoulutussovellukset - Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot

HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005

HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Basic English...1 Business Oriented English...2 English for International Environments...3 English Business Communication and Current Economic Topics...4 English

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus Opinto-opas 2006-2007

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 YHTEYSTIEDOT 3 2 OPETUSSUUNNITELMA, TRADENOMI MONIMUOTOKOULUTUS 4

Lisätiedot

LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006

LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 a LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 Englanti 1...1 Englanti ja viestintä...2 Englanti 2...3 Espanjan alkeet 1...4 Espanjan alkeet 2...5 Espanjan alkeet 3...6 Espanjan alkeet 4...7 Liiketalouden koulutusohjelman

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta Lahdenammattikorkeakoulu Liiketaloudenkoulutus Palveluliiketoiminta Opetussuunnitelma 2014-2015 7.1.2015 0 Sisällysluettelo 04PTOI PALVELUJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP... 11 04POSA PALVELUOSAAMINEN 15 OP...

Lisätiedot

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 HELI2009-ops. Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 HELI2009-ops. Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu Opintojaksokuvaukset 2010-2011 HELI2009-ops Voit hakea haluamaasi merkkijonoa CTRL+F -toiminnolla Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu Tunnus: BUS2LH001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 3. tai

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Yritysviestinnän suunnittelu Tunnus: COM3LH002 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 4.-6. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO

Yritysviestinnän suunnittelu Tunnus: COM3LH002 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 4.-6. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO Yritysviestinnän suunnittelu Tunnus: COM3LH002 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 4.-6. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta) Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Lähtötaso

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009

VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009 VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009 Chapter 9: Courses in English Chapter 10: Courses in Swedish / Kurserna på svenska 2 SISÄLTÖ 1. VAPAASTI

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009

VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009 VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009 Chapter 9: Courses in English Chapter 10: Courses in Swedish / Kurserna på svenska 2 SISÄLTÖ 1. VAPAASTI

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Harjoitusyritys tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa Irene Saariniemi Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opinnäytetyö Tietohallinto-osaamisen suuntautumisvaihtoehto Tradenomi

Lisätiedot

1. Tieto- ja viestintätekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 10 1.2 Tieto- ja viestintätekniikan koulutus... 16 1.3 YDINOSAAMINEN...

1. Tieto- ja viestintätekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 10 1.2 Tieto- ja viestintätekniikan koulutus... 16 1.3 YDINOSAAMINEN... 1. Tieto- ja viestintätekniikka..................................................................................... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot