PELASTUSSUUNNITELMA. 4. Lopeta puhelu vasta kun saat luvan. Pihalla. Kokoontumispaikka: eer-n{rus ruryllql _-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELASTUSSUUNNITELMA. 4. Lopeta puhelu vasta kun saat luvan. Pihalla. Kokoontumispaikka: eer-n{rus ruryllql _-"

Transkriptio

1 YLEINEN HATANUMERO 112 eer-n{rus ruryllql _- VAP 1. Kerro ensin, mitd on tapahtunut ja missii (kaupunkija osoite) 2. Vastaa Sinulle esitettyihin kysymyksiin 3. Toimi Sinulle annettujen ohjeiden mukaan 4. Lopeta puhelu vasta kun saat luvan Kokoontumispaikka: Pihalla HUOMI SUUNNITELMA ON KIINTEISTON OMAISUUTTA. ANNA TAUA SEUR/AAJALLESI TAI PALAUTA ISANNOITSUALLE. Safe-Team Oy, p 't2

2 SISALTO 1. JOHDANTO 2. SUOJELUHENKILOSTo 3. SUOJELUMATERIAALI 4. TIETOJA KIINTEISToSTA Kiinteistiiselvitys Vaaratilannearvio 5. TOIMINTAOHJE TULIPALOTILANTEESSA Asukkaan paloturvallisuusohje 6. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 7. TOIMINTAOHJE KAASU. JA MYRKKWAARATILANTEESSA 8. TOIMINTAOHJE SATEILWAARATILANTEESSA 9. TOIMINTAOHJE RIKOLLISISSA UHKATILANTEISSA 10. SUOJAUTUMISOHJE TALON ASUKKAILLE 11. TOTMTNTAOHJE VESIVAHINGON, LAMP6- JA SAHK6XnTrOKSEN SATTUESSA 12. YMPARSTONSUOJELU Jiitehuolto-ohieet 13. LIITTEET 1. Talon turvallisuusptiiillikiin tehtiiviit 2. Hiilytysmerkit 3. Ohje talon vuosittaisesta turvatarkastuksesta 4. Kiinteiston jiiriestyssdinnot 5. Ensiapuopas 6. Kotivara 7. Vdestcinsuojan hoitajan tehtiiviit 8. Vdestdnsuoian kaytt6'ia huolto-ohie 9. Nestekaasun ja palavan nesteen varastointi 10. Soitto hiitiikeskukseen -ohje 1 1. Vdestonsuojan tyhientiimissuunnitelma Safe-Team Oy, p

3 1. JOHDANTO OMATOIMINEN VARAUTUMINEN (PEIL 14 S): "Rakennuksen omistajan ja haltijan sekii toiminnanharjoittajan on osaltaan: 1) ehkiiist iv i tulipalojen syttymistzija muiden vaaratilanteiden syntymistd; 2)varauduttava henki16iden, omaisuuden ja ympiiriston suojaamiseen vaaratilanteissa; 3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevdt; 4) ryhdyttavd toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekd toimen piteisi i n pelastustoimin nan hel pottam iseksi. (PelL 15 S. ia PelA 1S ia 2S): Kiinteistoon on laadittu pelastussuunnitelma, joka kattaa erilaiset onnettomuus- ja uhkatilanteet normaaliaikana. Suunnitelma kattaa my6s poikkeusolot suojelutoimenpiteet. Pe' rusteena on ktiytetty Talosuojeluohjetta (SPEK) sekii Pelastuslakia ia -asetusta ( Tdmiin turvallisuusohjeen painopiste on normaaliajan suojelussa. Poikkeusolojen suoje- I utoi m i n nasta vi ranomaiset antavat tarvittaessa I isiiohjeita. Toimintaan nimetyllii suojeluorganisaatiolla tulee olla valmiudet mm. seuraavien vaarojen ja uhkatilanteiden varalta; - tulipalo; pelasta, poistu, halyta, sammuta, rajoita, opasta, - ensiapu; tapaturma, sairauskohtaus, - rikollisten uhkatilanteiden hallinta, - toiminta kaasu- ia myrkkyvaaratilanteessa, - toiminta siiteilyvaaratilanteessa, - toiminta vesivahingon, siihkii- ja liimpcikatkoksen sattuessa Jokaisen suojelutehtiiviin nimetyn tulee omaksua laaditut ohjeet ia selvittiid asuintalonsa tu rval I i s u u sj iirjeste lyt; - alkusammuttimet; sijainti, ktiyttoohjeet, - haryttaminen; puhelinnumerot, ohjeet, - poistumistiet; sijainti, ohjeet, kokoontumispaikka - ensiapu; vdlineet, ea -henkilot, ohjeet, - muut uhkatilanteet; - suojeluorganisaatio; paikalliset suojelu-/yhteyshenkil6t, - suojeluviranomaiset;pelastus-,poliisi- - pelastustiet (tarvittaessa merkitiidn). pelastussuunnitelma on isiinnoitsijallii ja yhtiodn nimetyll-i turvallisuuspziiillikdllii. Piiiikohdat suunnitelmasta on liihetetty pelastuslaitokselle. Suunnitelma piiivitetiiiin tarvittaessa ja niistd my6s ilmoitetaan pelastuslaitokselle. Pelastu ssu u n n itel man saatavu udesta on tieto il moitustau lu I la. Safe-Team Oy, p

4 2. KIINTEISTON SUOJELUHENKLOSTO (tiiytetiiiin toimeen panovai heessa) Tu rval I isu uspiiil I i kkii Nimi Osoite ja puh.nro Turvallisuusptitil likcin apu l. Nimi Osoite ja puh.nro Vdest6nsuoja 1 :n hoitaja Nimi Osoite ja puh.nro Viestcinsuoja t hoitaian apul. Nimi Osoite ja puh.nro Viiest<insuoia 2:n hoitaia Nimi Osoite ja puh.nro Viiestiinsuoja 2 hoitaian apul. Nimi Osoite ja puh.nro 3. KIINTEISTON SUOJELUMATERIAALI pelastuslakija -asetus mddrddvdt, ettii taloyhtidssd on oltava sellainen mdrdrtija sellaisia turvallisuusviilineitii joiden avulla pystytiitin toimimaan erilaisissa onnettomuustilanteissa. Pelastusviranomaisen liiht6kohtana on edellisen lain mukaisen taulukon mddrdvahvuudet' Jokaista alkavaa 100:aa asukasta kohden tulisi olla kahdet henkildkohtaiset varusteet ja jokaista vdest6nsuojaa varten vdestdnsuojavarusteet. Kun asukasmdiirii ylittiiti 100, tulee yhtidssii olla vdhintii-in yksi stiteilymittari. Niiistii on taulukko liitteenii Safe-Team Oy, p

5 4. TIETOJA KIINTEISTOSTA 4.1 KIINTEISTOSELVITYS Rakentamisvuosi 2011 Peruskorjattu Rakennusaine betoni Rakennusten lukumidri 1 Portaat 2 Kerrokset 6-7 Huoneistot; asuin- / liike- 67 I - Asukkaat; piiivii/ y<i 40 I 120 Hissi on Ty6ntekiidt/muut TALOSSA TOIMIVAT YHTEISOT Nimi/ yhteyshenkilo/ puhelin Parturi-Kampaamo KOTO, p PELASTUSTOIMEEN LIITTWAT Porrashuoneiden savunpoisto suoritetaan ikkunoista. VALINEET Porrasktiytiivillii on savuun reagoivat ilmaisimet, ndistii ei mene hiilytyksizi mihinkiiiin. PELASTUSTIE ILMANVAIHTOKONEIDEN iv-hdtd-seis -painikkeesta PYSAYTYS sanxdpaakeskus (keltainen rasia), sijaitsevat portaiden tienpuoleisten ulko-ovien vieressd. A-portaassa IAUUOI JAKOHUONE A-portaassa, kaukoliimpo VEDEN SULKU Ldmmdnjakohuoneessa RAKENTEELLINEN SUOJ ELU Vdestonsuojan sijainti K-kerrokessa (suoja 1 ja 2) Suojaluokka 51 Pinta-ala 77 m2 hlcimiiiird 83 Puh.nro s Safe-Team Oy, p

6 4.2 VAARATILANNEARVIO Palovaara - Kotona; avotuli (kynttiliit), kodinkoneet, keitti6, tupakointi - Sahkokeskukset - Pysiikointialueet; ajoneuvot, palavat nesteet - Varastotilat - Saunat - Jdtehuoltotilat - Tulitydt Rikolliset uhkaukset Lvi-vahingot Muut vahingot Arat kohteet - Varkaudet; omaisuus kotona, varastotiloissa, pysdkointialueella - Vahingonteko; irtain omaisuus, kiinteistd - Kotirauhan hiiirintii - Asiaton oleskelu - Viat lvi-jiirjestelmissd; vesivahingot; putkivuodot - Tijrkeiit kaapelit; toimintakatkos - Vaarallisten aineiden kiisittely ja kuljetukset; liikenneviiyliit - Ulkopuolisten aiheuttamat vahingot; savu, tuli, vaurio - Luonnonkatastrofien aiheuttamat; myrsky, salama - Kaukoldmmdn siirtojiirjestelmd - Sahkokeskukset Safe-Team Oy, p

7 5. TOIMINTA TULIPALOTILANTEESSA 1. Jos palo on omassa huoneistossasi; - PELASTA valitt6mdssii vaarassa olevat - yritzi sammuttaa tulipalo itse - poistu huoneistostasija SULJE OVET ja IKKUNAT (ota avaimet mukaan) - AlA rayra HISSIA - VAROITA naapureitasi uhkaavasta tilanteesta ja - ILMOITA turvalliselta paikalta htitdnumeroon OPASTA palokunta paikalle - mene sovitulle kokoontumispaikalle (esim. pihalle) 2. Jos palo on naapuri huoneistossa (palovaroitin "piippaa"); - Varmista ettei kukaan ole huoneistossa (koputa voimakkaasti ovea) - PELASTA viilittdmdssd vaarassa olevat mikiili mahdollista - ILMOITA turvalliselta paikalta hiitiinumeroon SAMMUTA tulipalo mikali mahdollista - SULJE OVET poistuessasi huoneistosta (ota avaimet mukaan) - VAROITA naapureita uhkaavasta tilanteesta ja - OPASTA palokunta paikalle - mene sovitulle kokoontumispaikalle (esim. pihalle) 5.1 ASUKI(MN PALOTURVALLISUUSOHJE 1. Varmista, ettii Sinulla on kodissasi toimiva palovaroitin ja ylliipidii sen toimintakuntoa (1 kpl / alkava 60 m2 / kerros) 2. Alkusammutuskalustoa (sammutuspeite, jauhesammutin jne.) olisi hyvii olla joka h uoneistoissa. O pettele ktiyttiimiiiin n i itd. 3. Laadi kotona perheesi kanssa toimintaohjeet mahdollisen vaaratilanteen varalle ja opeta perheenjtisenet toimimaan ohjeiden mukaisesti 4. Varmista, ettd osaat tehdii hiitiiilmoituksen *) 5. Varmista ettii hiitiipoistuminen parvekkeen ja ikkunoiden kautta on mahdollista 6. Varmista, ettd oma osoitenumerosija talon osoitenumero on selke isti neiht ivissii 7. Opettele tiivistiimd in asuntosi ja sulkemaan ilmanvaihto tiivistettiivdt kohteet; ilmanvaihtoventtiilit keittiossei, kylpyhuoneessa ja vaatehuoneessa, ovet ja ikkunat, ulko-ovi, postiluukku 8. Varmista, ett i pelastusajoneuvoilla on esteetcin pdtisy rakennuksen viereen 9. Palon sattuessa sulje ovet ja ikkunat ja huoneiston ulko-ovi.) HArAtLMOtrus Jos on syttynyt tulipalo taijoku muutoin on hengenvaarassa, soita numeroon 112. AlZi epiirdi soittaa hiitiinumeroihin vaikka et olisi varma tilanteen vakavuudesta. Pyri soittamaan aina itse, jotta viiltytiiiin vdlikilsiltti. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos:teknikontie 4, VANTAA, p Lis itietoa saa osoitteesta: unryw.ku-pelastus.fi LaatUa Safe-Team Oy, p

8 6. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUS- KOHTAUKSISSA E nsiaputoim in nan tavoitteena on h uolehtia hiitiiens iaputoi men piteistd siihen asti, kun ammattiapu saapuu paikalle. Tdrkei m piii tehtiivid ovat; - hengityksen ja syddmen toiminnan varmistaminen, - voimakkaan verenvuodon tyrehdyttiiminen, - puhallus- ja paineluelvytyksen antaminen, - shokkitilan estiiminen, - potilaan tilan pahenemisen estdminen. TARKEIMMAT TOIMEN PITEET ALKUTI LANTEESSA; 1. Arvioi tilanne - mit i on tapahtunut - autettavien mddrd ja avun tarve - auttajien mddrd - kiiytettdviss i olevav ilineisto - avun kiireellisyys ja avun tarve 2. Pelasta - liihesty vaarallista kohdetta harkiten - pelasta ensiksi hengenvaarassa olevat - siirrd potilas liihimpiiiin turvalliseen paikkaan - ela vaaranna omaa ja muiden henke i 3. Estti lisdonnettomuudet - selvitd lisdonnettomuuden vaara fidinnitteet, pitoisuudet) 4. Anna h?itdensiapu - aloita h itdensiapu viilittdmtistija jatka sitd kunnes ammattiapu saapuu paikalle (liitteenii ensiapuohje) - muiden vammojen hoito vasta hdtdensiavun jiilkeen 5. Tee hiitdilmoitus - tee hiitiiilmoitus lisdavun saamiseksi paikalle - NATANUMERO harkitse htitdilmoituksen ajankohta tilannekohtaisesti LAAKNNAIIISCT PALVELUT: M a rtin laa kson terveysasema, Laajan iityntie 3, Terveyspalvelujen neuvonta, Lisdtietoa saa osoitteesta fi Myrkytystietokeskus, p p p , (4711) Safe-Team Oy, p

9 7. TOIMINTAOHJE ](AASU. JA MYRKKWAARATILANTEESSA Kiinteist6ssd ei ole vaarallisia aineita, jotka aiheuttaisivat kaasu- tai myrkkyvaaran. Ldihinnii tulee kysymykseen kiinteistdn ulkopuolinen uhka; esim. vaarallisten aineiden varastointi ja ku ljetu kset sekti voimakas savu n m uodostu s tu I i palotila nteessa. Yleisradio on varautunut nopeasti varoittamaan vaara-alueella oleskelevaa vdestod. Tiedotteet annetaan Ylen kanavilla. Katso myds Teksti-TV:n pelastuspalvelusivu 868. Vaaratilanteessa antaa pelastusviranomainen yleisen vaaramerkin. TOIMENPITEET KAASUVAARAN UHATESSA (ei vielii ohjeita radiosta) Kun toteatte olevanne vaarawcihykkeessii; - varoittakaa muita ja pyrkikilii tuulen alapuolelta pois (erityisesti ulkona ollessa), - siirtykiid rakennuksen sisdlle sen ylfikerroksiin tai ulkona ollessanne maaston korkeimpiin kohtiin (ei kellaritiloihin), - pysayttakaa ilmanvaihto; rakennusten ilmanvaihdon pysdytys selvitetty kohdassa 4; kiinteistoselvitys, - sulkekaa ovet ja ikkunat, - ryhtykii r tiivist imiidn rakennuksen ikkunoita alkaen tuulen puolelta (teippiii, tms.), - hengitystd voi suodattaa vanulla ja kostutetulla kankaalla, - kuunnelkaa radiota ja toimikaa viranomaisten ohjeiden mukaisesti, - toimikaa rauhallisesti, harkiten, hiittiilemtittzi' Safe-Team Oy, P

10 8. TOIMINTAOHJE SATEILWAARATILANTEESSA Liihialueillamme sijaitsee ydinvoimalaitoksia, joiden vaurioituminen saattaa aiheuttaa radioaktiivisen laskeuman. Laskeuman sijainti riippuu pelkiistiitin siiiitekudistii; uhkaavin tilanne on tuulen alapuolisella alueella. Radioaktiivisuus on ndkymdtontd, mautonta ja hajutonta. Erityisesti raskaana olevat naiset ja lapset tulee suojata rad ioa kti iviselta siiteilylt i. Elintarvikkeita tulee varata n. kahden viikon ajalle (ei varata ennakolta normaaliaikana). Elintarvikkeet tulee suojata laskeumap6lyltii. Juomavettdi tulee varata kannellisiin astioihin myds kahden viikon tarvetta varten. Juomavesi tulee desinfioida esim. Micropur -nimisellei aineella, jota on vdestonsuojan varusteissa. Joditabletteja tulee varata kaksi kpl / hlo, (esim. Jodix). Laskeumalle on annettu siind oleva n s iteilyvoi makku uden mu kaan hiilytysrajat. S isdasiain m i n isterid johtaa ylimpiinii viranomaisena suojautumistoimenpiteitti sek i mddrdd kulloinkin suojautu misajankohdasta sekd suojautu mistavasta. Suojautumistapoja on periaatteessa kaksi; siirtyminen pois uhanalaiselta alueelta (suojavdistd) tai suojautua paikalla ollen rakennuksen suoja- ja sisiitiloihin. Niiiden vaihtoehtojen toteutumista valvoo kaupungin pelastusviranomainen joka myos piititt?izi k iyt?innon toimenpiteistii. Todenndkdisempdinii pidetiiiin suojautumista paikan ptiiillfr, koska laskeuma on yleensd vaikutuksiltaan hyvin laaja-alainen ja siirtyminen muille alueille on kaytirnndssd mahdotonta. Suojautum istoi men pitei nd tu levat kysymykseen ; (suojautu minen laskeu ma-alueella) - Siirtykad rakennukseen sisdlle mieluimmin sen keskikerroksiin ja keskiosiin, jotta radioaktiivinen s-iteily kulkisi vdliaineiden liipi ennen kuin se kohtaa ihmissolun. - pysiiyttakea ilmanvaihto; rakennusten ilmanvaihdon pysdytys selvitetty kohdassa 4; kiinteist<iselvitys, - Sulkekaa ovet ja ikkunat, - Ryhtykiid tiivistdrmddn rakennuksen ovia ja ikkunoita, - Kuunnelkaa radiota Ylen kanavilla, toimikaa viranomaisten ohjeiden mukaan. - Katso myos Ylen Teksti-TV:n stiteilyturvasivu Toimikaa rauhallisesti, harkiten, hdtdilemattti. - Vdest6nsuojat ovat hyvis siiteilysuojia edellyttiien, ettd suojat saadaan vaaditussa ajassa kdyttokuntoon. - Rakennusten vdestdnsuojapaikat on selvitetty kohdassa 4; kiinteistoselvitys. Viiestdh?ilytinjtirjestelmdd kokeillaan kuun 1. arkimaanantaina, kello Hiilyttimien ddnet on tarkoitettu ku u lu maan ainoastaan ulkoalueella. Safe-Team Oy, p 't2 10

11 9. TOIMINTAOHJE RIKOLLISISSA UHKATILANTEISSA Jos talossa tapahtuu jotakin rikokseen tai ilkivaltaan viittaavaa; 1. Soita poliisille - yleinen hdtdnumero Odota poliisin tuloa - merkitse muistiin tuntomerkkejii henkiloists, ajoneuvoista, tapahtuma-ajoista, - ela mene tapahtumapaikalle yksin, halyte talosta henkiloitii tarvittaessa avuksi, 3. Opasta poliisi kohteeseen mikiili mahdollista, +. Aa toimi yksin: rikollinen voi olla aseistautunut, 5. Ata kayta tilanteessa voimakeinoja: asetta, koiraa. Voi tulla kysymykseen hdtd varjelun liioittelu. Jos suojaat henkeiisija kotirauhaasija omaisuuttasi, olet oikeutettu ta rvittaessa kiiyttii mii i n myds vo i m a kei n oj a. 6. Htii riiikayttaytyja - muista, ettti uhkaaja saattaa olla piiihteiden vtiirinkayttaja - toimi tilanteessa harkiten ja rauhallisesti - siiilytii katsekontakti uhkaajaan - muista henkiloturvallisuus aina ennen materiaalisia menetyksiii - huomioi tovereiltasi saamasi mahdollinen apu - havainnoi tuntomerkit - suorita, jos mahdollista, hiilytys yleiseen hdtdnumeroon 112 RIKOSTEN JA ILKIVALLAN ENNALTA EHKAISY - Tarkista rakennuksen lukkojen ja ovipumppujen toimivuus miiiirdajoin. llmoita esiintyvistii puutteista huoltomiehelle / isdnnditsijiille. Valvo myds, ettd puutteet tulevat korjatuiksi. Kierrd myos mtidrdajoin talon yleiset tilat ja pysiikdintialue. N ai n viihen netddn ri koll isten toiminta mahdol I isu u ksia, - Merkitse muistiin talossa oleskelevat ja sinne kuulumattomat henkilot: tuntomerkit henkildistd, ajoneuvoista, yms., - Pyri organisoimaan talon luotettavien asukkaiden ja naapuriyhteisojen edustajien kanssa piiivystys/ hiilytysorganisaatio, jolloin olisi etuktiteen valmius torjua uhkatilanne, - Aktiivinen toiminta ehkdisee merkittdvdsti rikoksia, pienentdd ilkivallan aiheuttamia korjauskuluja sekd rauhoittaa asuinalueen. JOS ASUNTOOSI ON MURTAUDUTTU 1. Halyte vdlittdmdsti poliisi, 2. Ale sotke rikoksentekijiin jtittiimia jalkia; sormenjdlki i, jalanjdilkia, ela koske esineisiin, 3. Kysy, onko naapurillasi mahdollisia havaintoja murrosta, 4. Laadi luettelo anastetusta omaisuudesta ja toimita poliisille omaisuutesi merkintdtiedot, 5. Saatuasi poliisilta ilmoitusjaljenndksen toimita se vakuutusyhtiollesi korvauksen saamista varten Tu rvamerkitse ja valokuvaa en nalta arvo-omais u utesi. Lisiitietoa saa osoitteesta unruw. poliisi.filita-u usimaa Safe-Team Oy, p

12 10. SUOJAUTUMISOHJE TALON ASUKKAILLE TIEDOTE TALON ASUKKAILLE Talon asukkaat on mddrdtty siirtymiitin suojaan suojautumista varten. Siirtyminen alkaa kello tai erillisestzi ilmoituksesta. Talon turvallisuuspiiiillikko antaa suojaan siirtymisestd tarkemmat ohjeet. Noudattakaa hdnen ohjeitaan. Asukkaat siirtyviit tarvittaessa talossa oleviin vdestonsuojiin. S uojassa suojapa i kkan ne il moittaa vdestdnsuojan hoitaja. Valmistautukaa suojautum iseen seu raavasti : - sulkekaa huoneistonne ovet ja ikkunat, - siirtiikiid palavat materiaalit ikkunan liiheisyydestd pois, - varmistukaa, ettei huoneistoon jiiii p iiille stihkdlaitteita fiiiakaappija pakastin voivat jaada piizille ellei erikseen kielleta) - varmistukaa, ettei huoneistoon jiiii palamaan esim. kynttildita, - suojatkaa ylimii irdiset elintarvikkeet muovilla, - varatkaa huoneistoonne vettd tiiviisiin astioihin. Talossa tulee huolehtia ilmanvaihdon pysdytttimisestii. Varatkaa mukaan suojaan : - henkilokohtaiset lddkkeenne, - yopymisv ilineitti; peitteitd, patjoja, yms., - siiilyviii elintarvikkeita siten, kun jaksatte kantaa mukananne, - vaatteitaja hygieniatarvikkeita, - asiakirja, josta henkilollisyytenne voidaan todeta. - juomaa ja juoma-astia - taskulamppu Sul kekaa huoneistonne ovi jiiljessiinne mieluu mmin takalu kkoon. Suojassa on oma radio- ja TV-antennijdrjestelmd sekd puhelinyhteys. Suojaan siirtyessdinne liikkukaa ripedsti, olkaa rauhallisia ja toimikaa opastajien ohjeiden mukaan. Suojaan ei saa tuoda kotieltiimi:i; kotieliiimet jiitettiiin huoneistoon ja niille varataan riittdvdsti ruokaa ja juomaa. Suojautumisen kestoajasta ilmoitetaan suojeluhenkiloston toimesta. Suojasta ei saa poistua ilman suojelujohdon lupaa. Safe-Team Oy, p

13 11. TOIMENPITEET TALOSSA / ASUNNOSSA VESIVAHINGON, SAHKO. JA LAMPOKATKOKSEN SATTUESSA VESIK.ATKOS ToimenPit"lt.utj" vesihanat - sdinnostele veden kiiyttd5 - varastoi vettd astioihin - tarkista pesukone; sulje tarvittaessa vesihana ja keskeyt i pesuohjelma sahrdrnrxos Toimenpiteet - tarkista, ettei kukaan ole jiiiinyt hissiin - saunan kiuas pois piiiiltil 1) - kytke virta pois kaikista kodinkoneista ja laitteista - siiiidti liedet O-asentoon - peittele pakastin peitteilld, vdltzi turhaa avaamista - tarkista eril a iset sii h kdohjausjtirjestel mtit - ilmanvaihto 1) - siihkdlukitukset 1) - muut laiteohjelmat 1) - piiiisulakkeen tarkistus 1) - tarkista vedenkiertojiirjestelmiit 1) laruporarros Toimenpiteet - pysaytd ilmanvaihto - sulje ovet ja ikkunat ja ilmanvaihtoventtiilit - suojaa arat kohteet (esim. putkistot) - rajoita ltimpimiin veden kayttoa E NERG IALAIToS ANTAA LI SAOHJ EITA PI DEM PIAI KAIS I SSA KATKOKSI SSA 1 ) Kiinteist6huolto-organisaatio suorittaa Safe-Team Oy, p

14 12. YMPARISTONSUOJELU ONGELMAJATTEET Loistelamput, elohopealamput, kuumemittarit, paristot,6ljyt, akut, maalit, I iuotti met, lddkkeet, myrkyt, televisiot, ATK-laitteet, kyl mdikoneet' KERATLY Asu kkaat hoitavat itse omat ongel majiitteet yleisi i n keriiyspisteisi i n. H uoltoyhtid hoitaa kii nteiston ongel maj itteet. Lisiitietoa saa osoitteesta www' hsv.fi Safe-Team OY, P

15 13. LIITTEET 1. Talon tu rval I is u uspiiiil I i kiin tehtiivtit 2. Htilytysmerkit 3. Ohje talon vuosittaisesta turvatarkastuksesta 4. Kiinteiston jiiriestyssii3inncit 5. Ensiapuopas 6. Kotivara 7. Vdestonsuojan hoitajan tehtiiviit 8. Vdestonsuojan kaytt6- ja huolto-ohje 9. Nestekaasun ja palavan nesteen varastointi 10. Soitto hiitiikeskukseen -ohje 11. Viiest<insuojan tyhjentdmissuunnitelma Safe-Team Oy, p

16 Asunto Oy Vantaan Martti Liite KIINTE IST6T.I SUO.I E LU MATE RIAALI Kiinteistdn perustiedot Rakennusvuosi 2011 Huoneistot 67 Asukkaita 120 Vaestonsuojat 2 SUOJELUHENKLOSTON MATERIAALI NIMIKE MMRA HANKITTU LISAA HANK. a euro vht. euroa Suoianaamari + suodatin ,00 0,0c SuoiakvoArA ,00 0.0c Suojalasit ,00 0,00 Ea-laukku ,00 0,00 Suojasidepakkaus ,00 0,00 Ensiside ,00 0,0c Joditabletit a' 2 koll asukas ,10 0,00 Seteilymittari 1) ,00 0,0c Ooaskiria talosuoielusta ,00 0,00 VAESTONSUOJAN MATER]AALI NIMIKE MAARA HANKITTU LISAA HANK. a euro ynt. euroa Paarit ,00 0,0c Vedensdilytvsaine ,00 0,00 Rautakanki ,00 0,00 Suoian viittakilvet '1,00 0,00 Kdsivalaisin 4 4 7,00 0,00 Sankoruisku ,00 0,00 Suojan ty6kalut 2) 2 202,00 0,00 LISAA HANK. YHT. 0,00 MUU SUOJELUMATERIAALI NIMIKE Palosanko Huopa (lamp6peite) Hakku Kirves Soralapio Pelastusvelineoakkaus 1 Pelastusvelineoakkaus 2 SuoiakAsineet Sadeasu Kumisaappaat HANKITTU 2) Suojan tydkalulaatikon sisiiltd: Pajavasara, katkaisutaltta, piikkitaltta, voimaleikkuri, veistokirves, kenttalapio, sorkkarauta, kiisisaha, rautasaha + 5 terea, jakoavain, ruuvitialtta, ristipaairuuvitaltta, vasara, nauloja, puukko, pelastusk6ysi, linjapihdit, kantovaate, trasselipussi, pakkausteippiii 2 rullaa MATERIAALINSIJAINTI: veest6nsuojissa

17 PELASTUSSUU NN ITELMAN LIITE Ki i nteistcin yhteyshen ki l6t lsdnntiinti / puh. lsdinnoitsijdtoimisto Maikoski Oy / p Osoite Vernissakatu 6,01300 Vantaa Kiinteistiin huolto Martinlaakson Huolto Oy, p (24 h) Talon suoiel uhenki l6st6 Talon turvallisuuspiiiillik6ksi on nimetty Sukunimija etunimi Penttild Roni Osoite ja puhelin Kivivuorentie 10 B 47, Vantaa Kiiynyt suojelu ku rssin Talon turvallisuuspiiiillikrin apulaiseksi on nimetty Sukunimija etunimi Osoite ja puhelin Kiiynyt suojelukurssin Vdestcinsuoja 1:n hoitajaksi on nimetty Sukunimija etunimi Rdikkdnen Hannu Osoite ja puhelin Kivivuorentie 10 B 57, Vantaa Kiiynyt suojelu ku rssin Vdestdnsuoja 2:n hoitajan on nimetty Sukunimija etunimi Rtiikkdnen Hannu Osoite ja puhelin Kivivuorentie 10 B 57, Vantaa Kiiynyt suojelu ku rssin Kiinteist6n suoielumateriaali on vaestdnsuojissa Vantaa.2012 lsiinnditsijii Safe-Team Oy, p

18 LIITE 1 rlloru ru RvRlllsu uspaalllrdru renravar Suojelun valm istel uvaihe perehtyd laadittuun pelastussuunnitelmaan ja suorittaa tarvittavat pdivitykset, suojeluhenkildiden nimedminen ja koulutukseen ohjaaminen, ki i nteistdn suojel uval m iud en yl lzi pitii mi n en, yhteydenpito isiinn6itsijddn, suojelumateriaalin hankinnan ja varastoinnin seu raaminen, oma kou luttautu minen suojelutehtdviin, tiedottaminen asukkaille / tydntekij6ille. Suojelun toimeenpanovaihe valvoa su ojel u sta an nettujen ohjeiden ja m iiiriiysten noud attam ista, suojelu n johtami nen ja suojelu n jdrjestdrmisestd vastaam i nen, palonaran materiaalin poistaminen, sammutusvalineiden tdydentdminen, arkojen kohteiden suojaaminen ohjeiden saattaminen ajan tasalle, suojel u n johtopai kan toimin nan kiiyn n istdmi nen, johta m is-, h alytys- ja viestiyhteyksien varmista m i nen, suojien kiiyttdku nnon varmistaminen, suojeluhenkildstdn tdydentdminen, suojel u materiaal i n tarkistam i nen ja tdydentdminen, yhteistoiminnan jiirjestiiminen alueen muiden yhteisdjen kanssa, valaistu ksen siidnn6stely, h uol lon jii rjestii m i nen (majoitus, muon itus, materiaal i h uolto), tiedottaminen kiinteist6ssd, huolehtia tarvittavista tilan neilmoituksista ylempiin suojelu n johtopaikkoihin' Hiilytystilanteessa - tarkistaa, ettd kaikki saavat tiedon htilytyksestti' - valvoa jiirjestyksen sdilymistd, - valvoa suojautumista, - tarkistaa, ettd vastuualue on jiitetty asianomaisen suojaustason edellyttiimiidn ku ntoon. H iilytysti lan jiil keen - suorittaa alueella tiedustelu, - antaa ensiapu loukkaantuneille, - pelastaa mahdollisesti sortumiin jiitineitii henkildit i, - ryhtyii tarvittaviin alkusammutus- ja raivaus- ja korjaustehtdviin - tilanteen raportoiminen ylempiiiin johtopaikkaan, - suorittaa muut ylempien suojelun johtopaikkojen antamat tehtdvdt.

19 LIITE 2 Yleinen vaaramerkki Yaara-ja hiitiitilanteissa viranomaiset varoittavat vdestdd uhkaavasta, viilittdmdstdi vaarasta yleisell r vaaramerkillii. Yleinen vaaramerkki annetaan ulkohiilyttimien viilityksellii tai taajamien u I kopuolella kul ku neuvoon asennetu illa liikkuvilla htilyttimillii. Yleinen vaaramerkki on. Yhden minuutin pituinen nouseva dtinimerkki (pituus 7 sekuntia) ja laskeva ddnimerkki (pituus 7 sekuntia) tai. Viranomaisen kuuluttama varoitus. Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen ddnimerkkija se on ilmoittaa, ettdr uhka tai vaara on ohi. Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen iiiini Pelastuslaitos suorittaa hiilyttimien kokeilut kuukauden 1. arkimaanantaina kello Hiilyttimien kuuluvuus on tarkoitettu kuulumaan ulkoalueella. Toimi ndin kuultuasi yleisen vaaramerkin: 1. Siirry sisdlle. Pysy sisdlldi 2. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet 3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita 4. Valta puhelimen kayttda etteivdt linjat tukkeudu 5. Ala poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla

20 LIITE 3 OHJE TALON VUOSITTAISESTA TURVATARKASTUKSESTA TARKASTETTAVAT KOHTEET Osoitenu meroin nin niikyvyys H ii lytysajo neuvojen PiiiisY Tilojen siisteys Palo-osastoinnin tiiveys Palo-ovien toiminta Poistu misteiden kiiyttdkelpoisuus Koneiden ja laitteiden ja siihk6asennusten kunto KUNNOSSA KORJATTAVA HUOM. T tr ltn l ul T tr TT l Tl Ltimmityslaitteiden kunto Palavien nesteiden sdilytys / varastointi Alkusammutuskalusto ja sen kunto Palovaroittimien sijoitus Varastotilojen siisteys Jlitehuoltotilojen siisteys Yleis- ja huoltoavainten siiilytys Ulko-ovien lukitusten toimivuus Ensiapuhenkil6std / ea-materiaali llmanvaihdon pysiiytys Suojelu materiaalin hankinta ja varastointi Pelastussuunnitelma Suojelu henkilostd nimetty Suojelu henkil6sto koulutettu Vdestdnsuoja n kiiyttdku nto Puutteista tiedotettu isein noitsijzille T Ttr T IT T un l TT T TT l TT T ut tr Tu T nn T TT tr Tarkastuksenpvm/suorittaja.- I

21 LIITE 6 KOTIVARA Kotivara tarkoittaa perheen suunnitelmallisesti ylliipitiimii5 elintarvikevarastoa, jos esim. elintarvikejakelu hairiytyy taijostakin syystd aiheutuu saasteonnettomuus. Tavoitteena on kahden viikon omavaraisuus tdrkeimpien elintarvikkeiden osalta. Varaston elintarvikkeita kierrdtetditin siten, ettii niitti ktiytetiiiin vanhemmasta pzieistii ja hankitaan uusia tilalle. Tiiten ei ruokavarasto piidse vanhenemaan. Varaston elintarvikkeet tulisi olla monipuolisia. Jonkin verran voidaan myds laskea pakastimessa ja jiiii kaapissa olevien eli nta rvi kkeiden varaan. Elintarvikkeiden tulisi olla osittain sellaisia, ettd ne voidaan sydddi kuumentamatta. Tositilanteissa elintarvikkeiden kafto tulisi aloittaa helpoimmin pilaantuvista ja pa rh a ite n sii i lyviit siiiistetiiii n vi i meise ks i. Mikali perheessd retkeillddn, veneillddn tai asuntovaunuillaan, on kotivaran hankkiminen luontevaa, koska loma-aikana sdilyke-elintarvikkeet ovat nautittavissa ja uudistettavissa. Yhden henkil6n 14 vuorokauden ruoka-annos kiisitt i5; - 1 kg maitojauhetta - 2kglihasiiilykkeitii - 2,3 kg niikkileipiiti - I,2 kg aamiaishiutaleita - 2 kg perunoita ja juureksia - 0,7 kg hedelmiii ja marjoja - 0,5 kg juustoa - 0,5 kg voita tai vastaavaa - kahvia - teetd - suolaa - mausteita - monivitamiinivalmisteita My6s liiiikkeet ja joditabletit voidaan sistillyttiid kotivaraan.

22 LIITE 7 vaesr6rusuojnt xorrr.lrru rolurrureoh.l e Vdestdnsuojan hoitajalta edellytetsin, ettii hdn on ennalta perehtynyt tehtdviinsd; tuntee suojan laitteet ja varusteet sekd suojan kityton suojautumistilanteessa. Hdnen on my6s tiedettdvfi, miten suojaa kiiytettitin erilaisissa vaaratilanteissa. Ennen tilannetta Vdestdnsuojelun tehostetun valmiustilan astuttua voimaan kuuluu suojanhoitajan tehtdviin; - vdestdnsuojan tyhjentiiminen sielld mahdollisesti olevista tarpeettomista tavaroista, - tarkistaa, ettii suojan kaikki laitteet ja varusteet ovat paikalla ja kilyttovalmiita, - vesi-, elintarvike- ja liizikevarastojen tdydentdminen, - suojan puhdistaminen ja tuulettaminen ennen suojautumista, - tarvittavien avustajien nimedminen, - liihimpien avustavien suojeluorganisaation osien sijainnin tarkistaminen (sammutus-, ensiapu- ym.), - puhelinyhteyden varmistaminen suojaan. Tilanteen aikana Vtiestdnsuojan hoitajan tehtdvdnd on; saastuneitten, puhdistusta tarvitsevien henkiloiden pdiisyn estdminen suojaan sekd opastaa ko. henkildt puhdistuspaikalle, - suojapaikan osoittaminen suojaan saapuville henkildille, - huolehtia, ettd ilmastointilaitteiden kayftoa varten on mddrdtty henkilostd ja johtaa laitteiden keyttda, - huolehtia jiirjestyksenpidosta suojautumisen aikana, - huolehtia, ettei suojan ovia tarpeettomasti availla ja ettii suojasta ei poistuta ilman lupaa, - jiirjestzid suojautuneille mieltii virkistdv iii ohjelmaa, - huolehtia sairaiden ja loukkaantuneiden ensiavusta ja hoitoon jzirjestiimisestii, - pitiiii luetteloa vdestonsuojassa olijoista. Vdestdnsuojan hoitaja on rauhallinen, ystiiviillinen ja ptiiittiivdinen. Niimii edellytykset tarvitaan, jotta suojautuminen sujuisi ilman ongelmia. Tilanteen iiilkeen H en kiloid en poistuttua suojasta tulee suojan hoitajan viivytyksettii ; - tarkastaa suojan rakenteet, varusteet ja laitteet sekd huolehtia, ettd aiheutu neet vau riot vi ivytyksettd korjataan, - huolehtia suojan puhdistamisesta ja tuulettamisesta sekii ilmansuodattimien huoltamisesta, - huolehtia vesi-, ruoka- ja ltiiikevarastojen ttiydenttimisestd sekii kiiymiiloiden kunnosta, - tehdii tarvittavat tilanne- ja valmiusilmoitukset suojelujohdolle.

23 Liite 8 T6nefQrs $1-luokan vfr estonsu oi ala ittei den huolto-ohje TASSN VAESTONSUOJASSA ON TII-AA 1. Toimenpiteet norrnaaliaikana uerunlou-e 1,1 Srroian laitteiden tarkastus suqan cm,rtalan on la/rl!totlava vli.r5lofrsu0j3- jai:r6iden kunlo vahrutaail KFFIEAN!uode$- -qil, V*es!.lnsuoi.EiuvitansmahBl trrft aster'8t 5uo. isn virodtn vaileln. F rehcy nuolellisfsti 5I{il6i(an'/ie:i0nc4leiln ieitfkokonaifiruieen Luvian *,2 i&3 a?ulla (hrfat keinlap.usislj&1. '! " Tsrks!!& *iia suoiafi 13il18&1 c{al shj*t h paikoitlaan ks'ridit 1,9.ia 3 ssulla. l Tsrhilrre" ta,rvien Ja lur:kklj*n sult"l mui. rrsx n91fl;li*sien ruc5ieeneslorimslaus tfl cnlr,, 3, Telxa3l,r cviriil j;l luui{kuj*ft isi inle. 4 Tar!.tsh] $l16 - o\"ren is. 'sukkuicf I!li;*-i*tFnt * nnnnssiin rlt$sr}yallrgofi $ulksf+itlg,i{j+* :tlil'islbet ia tultit - lmarvaiiitolaiil*islon lrmis4l iiit66ceal ia.!sli{unhkisrnisl ovnt rhiill in pei/"orllsf,n - or;lririguocaltinti il 6uoisiarn l ovnt dtitt 1e pei:-:o:llafn Eiikh 6inelaildyl, e. h'lil:afi sloi*,arflel svari avatul, pilllllit$e erifl,$9{rdfili k?h,jafl 't.3 muiraiaesti, Jee suodstin o* l4rrstilnilt t(uivag 59 phjeen tnuk*an. 6. T&rkasta, *rlii iirnflfl66r*& rnillarin $il*iir";pu cn "OHlTU3".B$eD[o394 i8 paine. vcilliili ssh& kidriollmavtnltiili 3v&t sul" isrur- ; rarkagla, e!iei pgiflevenlliiliin, ylipsinevonl(iil 'ihin tei sucisful".alti'r1oan alo k*" raenly:l$,rai,i* ai?a.anaila :liiden alf,,t5sise ciev&t vederpoist*tuugit, Kierrs tuusit lnrkasluksln jelk*en 1sf.d-;sifl psiksillsbn. *. f arka$:e sr]oia.p"rhaltlrren vf, ihtsi'to:l 6ljy' maira s n 6ljlstlma$4. Suor;ta puilalf' nr rn norji$tuskii{1o kon!,kltvessl olgr{igh ohlbiden nlukal$-s$tl. s.. Tarkasla. stlh Eullfi,Blttalakhsus sn tailaun i* kiinn:llskbhys paiktrler:n. tu. Tf,rkacle \.etare.blsitrili6idefi Jiilttur!'ys {eo lrhtd), 11, Tarl(as?e kriivakil'm*l8kalusteiden luku. rnalra, hlik*ti su0ie$ tai,igis3d ilmenee $silai$ie!oimintahijrnltii tei luuil:;ls, etlti E.c!- lsiminloia voida suori:taa,, cn ka*nn!ii*!a leili*6f uslt'iist*i*n FU*tecn, 1.? V*ost&nsuoian lllvfyd6n iarkastus [0fl tcteulenavis3a eino&slgan uuonne'19i3 ja ien jiilkeen lalmisluneidsn $uoii*{i osalrai. 1. Stiiie suoiaovel il -tl,ukul $st:il ndrn8;i;fi ilfi aneaihdon srtkulartlaet. f, :Sulje t'lifaifie\'*nlililit ia lrrki:9e ns lll:iius" "rurgifla. 3.?ar{aetil,!::i ilrn*nreihl#l*iil*isl+ sdi ohi" :(iskilyttba$ailncssx {liilvn 2}. Su:j0 p3ir3vgftftii i trertrlrn6 ld kesifyoresii TeJ<eElr. cttit hieiloilrltiryenlliili oil sul",5t1u. Tsrtasra, elts 5u;.kutBll1a, rnikblr sa on nsennellrr paikalleerl, crr scn p*l"kar:hsssrn olevan shieen anuka:se3gg ri*ll1lill*' a5ennbssa. 6. Jos vee$tifisuojassa on sulkilhuone, tailastr, ot$ slfine sr,'jstit*t* o'rat taysin iluhi. i. Tarkf,.sls ylipnin-nmtltarifl lunlo ja euonta r:iit{f,rin nalleu! stlhr}n lillfifill &ylen dijaidsn flrutdsesti- 8- K**nnfi i,ft**rniidr&n rnitlarin EAAltuiFs "TtlV YS".*ssfitson. 9- K*lnnl$li puhallin ia ayas pslngvcntljila kisd$m{lia klsify8r*gu hita*sli, tfufin t yi;feinrmiitari asailiaa 100 :Pa:n {' 0 rrdnvp:nl )4iF#1fl si!6,!0. hfikell llmamtardn mitarin luierrna on tif l6in korkeinraan tsc rfitr t.{d dmtls}, sn suoisn tiiviyc ilitt6v*. tlirkefis 6i llfibmai!" r$n mlilarin vivun csenmeta Johtuen ole sikei: todsllin n ilmsmel'* on 20 mlh/ G dmejs)..l1. huhgl; ilmrm*trrlrn mlltarin luknfis ylillaii a$ori l$0 m:/h {40 dml'4 ial eaadillt 100 Pan (10 mc{,p:n)?{ipairstia tsip}'sty' ta saav$temaan, et suohfl uivlys huono ja *i$ on Fyritt6v* parnnlarnaan. Vuot* knhdat wl psikaflictoa ssim- s lt{arftgtls Lr.n$ilen lai tulitikun liehin taj rseun liike$& slrlan Ssdpinloreft l6aelsyldsssg lilvit6- kokeen oue$ia keynniss{. '::, Tii!'il..stufi33lu]466n j*ike*i is**nftt tlfnafi**ran rnittarirr 6lgttci$il "*HiTUS"- ilg{rilloon ja sulje peiflelr*ntliili k5:[pf rs_sta. 1.3 Erityissuodattimen kulvaus E ity;ssuodslirl kuivataafi rflikf,li perust ltssti v$. d6dn osoiliaa sen hosluneen. i(osluminsn tod* ;aan punnitsgmalle suodalin luetat&vsll& vaa'ai. la. Kuivaus on aucqil ltsw,loi rilodattimen painon lod*lasn no{****r'r vf,htnta&n 1 kg:il8 nus d*ltimbn kilpeen merkity*tli ano3la, Kui/alus cn pyrlnlve t#(sm5bn telv lla kili'ralla psld{asse$. ia ia suoritetasn BFurRav6ttia 1. Insk ldllslavat lllttimel kulvattevan *ua" dallirlaa ohltusilrfl cputkssr& t, lrrctsbrityls3uodenlffien*uoi*h6finet. :1. lrrels sntlissuc.dnllimb$ lukitlrc. je kl$nnfi suodalin sssdalilsttiytieasentssn. LukiBa eurdalir lukiiu$rl?usta {kuya 3}. 4. trit& jo'jslsvsl liittimet rityi8suodsttlrfl 4n letkunkiristimillt. S. #aenn{?lmebairln rniirarln sll'tdvipu "SUOSATUS'-asentoott. 6. SutlB paiflavs'ntlilll klg iarnelli kaiipyfuas" tfi. Ttr**le. ellli hiertoilma{ont{ill o{r srrl- FfiU,?. F,AyEnislfr puhslfin sdfrkoohjaus,tsskuk" sssle ja hytk il6ffrnitin toihlnlasn. Avsd ki.rt6ilmavcnltlifa kunne$ ilmamaer{n ftitlsrin lukerilo o.{t noin ISS ry34 (ao drni/s'1. g. Jalkd Friiv*u$ta fi. g0lunllin *.ian, k{itenldn viihintilal} 12 lufrtiaiodeiilneuoda$imeb I ks paino'n lislygt{ kohti. g, Sulle erilyig3ilthiatin kuiyault n ;frlkngn tiivilsti suojaksnsilla ia lstkunklrishill{ ss' k& iinst$ Bc (csim, t'radengallatai tnta' {ilgsl. Assnna ilmatrvsihlol6ittsig{o n0tmaariaiirr titaan (krva e ja kapfale 1.1 koht* 61. 2, $uoiauturnista edeltiivtit toimenpiteet Jos on lbrpeellista s8lltsa reest6fl3uoja1 s{} jautumisen 6isllyr$$den luntson" suotil laan s*uraavat la/kssruksbt j* tcimanpfl Pel. t. Poista qusiasia viecldnsuo,ialtiytfrllo tar' peeton l6var$, raltente l ia lgltt 4 $ t s0sjan pdolella mshdollis 5ti clev t seint ia keflc9ibtcjen t&i muul l&mmtin elinym,i6fi suo,an Fsiniin ja kat. losfl haitlssvst wthouk$ei.?, $ul1e lii'riisii ndrm$slin ilrnrnvsihdon aukol niid3n Eulktilaifl illa, varmista, ttlsi raf k56n *rrcjen yanplirgbt*sil! ld n utd i!*tj" lilva a$t(ko iii* Eutkematta. 3. Kilflflfle Suoiaan varsstolh.l slrlkutolna stlo" l+oven siief{lolellg tlimitysi;eryk eensn?blfi iiiasssnloon noudallasn PskkEil*ses' s6 olcvaa ohjeft.t, 4. Tsrkasla hfl$poletumiil(eyuvin ia hala' psis[lrnicrukon k$yn0kdpoisuus..joe ulosgt&ydukko ofl maailpinntn alefu+ 16lla, pol.lta il{kopuolsna, s n paall{ mah' dqlugesti oleva, agtahikeros tai n1uu p{41- lysls in v Imi*ta, ettb maak trs"('fn l*fi y6i!936 lrelpd$li js,iiopeisli k;l!.gutpa ulo6. Ulospg:3yeukhs t/olde*n rnt'ss kailras hokonaa$ auki ia $rtorcla i/eden k rdfrnw*risel16. S" TsrkiEk. ettci ilfi aksnsvikl tai ylipaln fi it. teftn rtr,mafuthffn ole ksttyds rcakia tdi r ui- Jo ltrnailalopull{ on irloleltu i8. raslo;it* *uoja*n, kiindr 9e uxot pdik*llo6n. Psish kuit&illtiil ensin umpinalncn.suoislsrry l$#vi flntn t65fle. Ta*dtla mydc ylipaiael'lilarln kunto ia lkaia nasl8t' ln tawitlf,os$*. g, F rdhdyh'utlelliee3l:ilnnstllarhtsl*itteision k&${iion ie h*itoon tiri:i.n kdytt# ia huollo-ohi stl 5e1.5 puhttrtlnen kafiellh/bn avull{, t. TE*asla l.&ilteistofl kunto. SIID.{!8 kspp te6n 1.1 koh{en 1-ll Hlkais*ttarkaslEk. iel,' E, 1afi{Alle 5tl8!nn ${lliye lltflan\raftlolgnuil' hnrsvulla kjppateen L2 ohi iden mukaan' 9. Sulie nmpoiohtqsn seka mulden suaian. teyl6t:e tarfeettomien puttistojen sulku' vshnfitit larkkeillxn ksitenkii, tl*ival pill" kistot pi6te iaerymiin, Tarkas!a visrflsiin EUlfi $iennlllln lruftts. Jo tahelfkuvennil{ fi UiSpA on inotettu, hiinnit[ 50 FaikeltEen. 10" Tarka$a earavesisallioiden tiviys ja pul'- larrs s ki fiiyti ne,radefli. lt. tjerftlsiaudu kqivakaymiil$kaluslpi'd#il P'5ytl&{uBnocla.!9, guol*bai ru+jan kalu*lam:i$eegiir,\,arus' lamisest*, Fad toill* toimivan raaiisn luon' nista suoiaan ia sen 8fi nnin absntbmi- *oste, pr.rhetimea tii11frjtlis63lt verl".koon, valgr.slaisimesia!ek& puultulrior! tdttn& Hn sehicl? ls *u*jahuc&aidon vtliseln;srt l kefiise$re. Varaeclalgin ao vucderi!98? jiilleen assnflsluic6a!ai!tel$a. Asenna varaval*i' sin gakkauksesaa dwan oi&8en nulk*i' sbsti [a kytkd pi$t*l6b pbbrasi:rbn, 3. Suoiautumistakoskevia yleieif, ohjeita TarkaEta, s$ti* kflikki siroian ulkoplrolsl ls istrts\'el o{sth lr,!*rit svat h{jatslll$estj *i*li{1tll Vi8rne*'l sulkt'r nftiill Fidst8$n sulieltuns.i avataan vaio laffittaessa. Us*ksl on huol hdlttava juomareden ja rarava' lsigt$lsan s*itelf$e, lspoworalan ifrti*fl Ami' s6sl*-b*a muicto Frie3lykesn suilymisskei tnrgoollislsta toimtnpltclst$. Ohieita ia liedotuksia sutiautumissn aik&na saa' daen hhinnii rsdiofl kaun8. EmefOtt Asentalankatu I{ELSINKI p!r, tso , ilx $HEO S{

24 Liite 8 $1{uokan v#esto n s uoj a I ai ttei den l<6ytt6ohje trl!lc:ld,bjtli t I llrrr.!*rimtf:t avqn".1 liiilg{lisgrlf, it.1{fqn:}li! tikj 4i9{t4i*!f:.ilt Fril: ;*!!+t-4an tds ltt*mc+ln&;;t:!rila llf,!rrrihh*cige - wwrt\di, - tri:it{'rlniif{,!f*!;r.all,/r;^r-- r1r$$2ail4$ni - #'*Fnja!a\t-4U.i 2t-t lf-: ig.:f i-f.!!t-1,si if,i.;+ $x-l 1 LIL: +'I t: I,.i,r 4: L: Kuffi:2" Oh{$$i{$},ils 6!eis!tiltrln Ii t?!f 1*ielft aerlttil llll$lrif,deaaflii :dkll*b :.r::r:,rnl irs le^1! u-l VS.1 &ltntul. i' t uhsllrs \'- \'-r.r i. $1-,ut?an \rl;srcnsuc.jss iiijbsilnitt luk'lael!}ra l;iillqisi*luslt#le Kr*{i $. Suadrl$6r.ri}.i& 4. llrnanvaihtolaitteiston keytto suojautumisen alkana Toirnenpilsel ri kayttctiiafit6isse 3uotitE' teen sirna lsrjeolykss$$5. kuin n0 ari c.hifas- 53 lueteltu. Kliyt{otilafiteet rb*efittelee ts ilrnsiltaa V$S lirafl oryl*inail. *1.1 Sr.rlkukdytto SULIi:UIi.4Y?*$$A EI $UOJ,&AI{ OT?}., EIK& $r ELT^ P.3r $TETA I LJ"IAA. :..Su'ju painer rrt$ili kisltamdlla LiisiCybrAs. ta. Sulje yiipeineventtiitit;6 luhltge irc :ukl. l!$ruuv?i6la. Taf'{i:ia. lei kiofl siimavgnliii.li on sulisllu, 2. SLI:o v;cftori't sulkwsnlliiii 3' S{rlkltiignte*n &ik6na srjtkutslla$ t!l** s:l+ ctsn pakkafksds$a ry!*g*n shjb*n mulai".99$sa k,iiytltass oilrs$a. 4.2 Siirtyminen $ulkuldiytostii suodatuskaytt<i6n SU.}OATU$KAYTOSSA SUOJAAN OTETAAI] It^:.tA* v{rr,r rrrtfl.ssuobatttmhl'r K&lJTIfi, Irr.u\.n 3J. 1. Vapasia gu]huibiie$sa,ie: 1u;kuhrirxeasEa ole,.'ien ylipeinevsfl iiiilien i uiitus,?, l$cla joust*!..a{ lilltitilst *hjtusilmafulfc.rla ikuvlt 2.}. :r. l:rcla erit!,is$uodalti'ttan f,lenlpi lllojakarsi. 4. Vapautar {jritt;s5uod$riesn lskjlu$.la tslnne -suaieiin suodjluska$tdascntoon ikuu* i. 5. Liitli *riltiitsundalin elenrnan iouslc!'an litltnnen ja l*ihrinkrnstimcn a&,lia iii!:iisti cilhalttfi'!ex irrrlrpulkaen g* luhtfe suodalin.ukilusvir.js f,fiann* ilglarnii'3jan minr.in sadl+vifu "5U0OATUS"...rtdfi lcon. 7. K51ti puhaiurda kasin Kiaikamplsn $slla hrtae la nspeu.lella geuraa$eft liahd n toi' rn npl'6 n sjan. Hrcmas oyorilyssuunn6n fl volot Vathd4lof, likon kylisee*.?s'. lrrola srhyissurdttlim a ylompl suoia,' i(ansi. b. Uitai sritylg8uodstin ylerrrrjt&n lousta{an lii$irian i* l ltunkiristir-nirn svulta tiidistt painer*efllliiliin. d. PolsElesikarfimol. 9. Li.:kitse gdtyissusdalin ssbatl8rlca. 1O. X*!"rrristfl puhatlirl sen*6qhfiu$t1s6huk: saet., ttr, Sfi*dd suo4allimail ilrndrneeraksi X50 mlt 1aO drn3,'s] avrsrnalls hrtrasri paiflev*ntttli$ hi*iifylira:ta kiedaen. Kiortsililavonttflifl tuls* sila rltljeltu, 1?. Kytk toirnintaen ss,ldm&lliil sghk6,rhlausk skuksssta. (E.iryis uodbtlimen kiryil6eike ptlens?t, 1 3, 6*hk6njah6tun kbska!.ty8ss& avae painavrhttilli {a}sh aukl *icnfrm6, a he$ipi.er*$- 16 Ja Fyfr*t{ Fuhetinls kgsin ka$i*8nftmilfn sal[.iselfa noteudel?a, olr{i ilrnamdgr* 1 5e mr.h 140 dnl3/sl sscvutelaan, Huomaa pt$riiysiil!.rflnsn ilsoli vaihd*ladtikon hyl- I seii Jii4astA tarpeq16n gn?usr*linlu kiisi' kiifl6ssn. 14. SrodatuckAytarl ari(afi# sulkuteltcn ruloo olla $en Fahkf,r,,lr88sn oicven ghi en ftrukf, i$ess*.gu0dauiskegl6ffidnno3sa. '15. Tarlikalts 6iloian ylif8inetta. Yllgaifl rfl tulisi slls'/ahlni&fin 5s Pa {.S mrilvp}. 4"3 $ilrtyrnlnen euodatuskiiytfis$i sulkukfytt66n Irlkdli ioudul6an siinymaan suodaluekd!4dsta ta!(tlsin $ulk:ukd'lt$dft ls1fillla*n #*urfisvasti, 1. Pys&yte puhs:lin satlhoohjauskesi{uksoeta ral keskefle k sikeyno.?. S\,lje pala venttiili kierl&milli ki*ipy6ris' td. $t!ll* ylipainev flltiilil ia lukrtse no luh.!usruweistf,. i, Kylko silernm#n pc{e toiminnrsta- 4. Sulie visnldrin sull,uvenftiili. 4.4 $iirtyminen suodatuskiiyt0stii ohltuektiytt66n CHITU$KAY''O,S.SA EI KAYTETA Eft!TYIS- SUODATIHTA {KUVA 2i. 'i, PlsalylApohsllln l*ik rk8$eka6lkgy$6, ' A. Kytks esll&rnrai8n pobidinliiln*+1as&hh6- ohjairitffiklrkesata. S. Ke$A FulTal$nta kil5in *.i*kampl{rfi auulla hilsgll* fi*f ird!la sburaavic{ kabdsn tdmenpilaen aian. Huorxtaa pyarity ss,runnn{r nuoll yaihcsleetir(on kytie*ti. gs. lrrota yl mp; jou3lava ii;tin erityissercdaitim sta {l{rlve $}. 3lr. $ulie tiiviieti arilyissuodatifl ylemrnlllii suriakannelle ja lelkunkiristinrs,lla. *. lffola tlelspi joustsla liilifl eriw3ss$csill. rnesta ja $lijs lilviisti *u{xiatin ahnrnralla suoiakaonslla je lstkunhrletimslle. 5. ln6ta rlty?gsuodattimen lukltus l3 kagf,a5 suod{hn ohiiushilltlis6. nlaon {kuvs e}. 6. Kiifinltii ohitusilmeputki isuslavi n liilt. fi3en F ls*unhirislirnien avulta p{inevsnlllililf, ja puhahirngn imupuitie n, Lbkitsa su{hialin :ukltq$virp3te. 7. Vaparla kdkkien sua,lan ylip$lne,rafl lliiljcn {1lidruksel lpkil,r$,. luqeista. L Avaa toa;n$esfittiili lsys?n aukl kiert*rn*ltd k*tsift6{iisla- Ki rl*ilmfivenrtiilin 1u lae olia stlljeuu. g, Tarkastr, ctt* satkuteltls sfi sen pflkka$k-.s ssa alcvan chleen muleaisesea ohitus. k y1t6 6ennsssa, 19, Jss v$aslitflsuaj& E* dn Eulhuhuone, t3rksata, *ll* Fiflne suoialileeleiahtaval poistsilmaventtilli: sval ttrfsin euki. 1l- Keiinna ilrssmiiiir{n mitlarin siaravilrr "OHITUS"'aEeilcon, 1f,., K ynni*ifr Fuhallin sehk&trjau6ke$kqk. gatla. 13, Avsa peinb'denltii*i {iiysin alki ki rtam,eile kasiflyoresljl tlmamteran turisi ollq \'&h;ntg$n 600 rn'ih f 170 dm'/sl. SShkfniakdlun kssksytys$ss py6ri$ pu. hsliinla k*$in kasikrmrnill* gggal$sltd n+. paudella, El$ irftarns8 ti 500 mrth {155 drnsjs) *aavutet;an {ialviaitaaft ilffifrrfl ii6- rs vui ollt FienemFiiint. Huoqna fjyoritysauunnan nuoli'.raihdelaattkon kglj s$e. J*rjesiii tarfeelbrlsn vr.rorett tu kasikiig" t6aa*^ 2

25 LIITE 9 NESTEKAASUN JA PALAVAN NESTEEN VARASTOINTI Jos taulukossa olevat mziiiriit halutaan ylittdd, tarvitaan tarkastus tai lupa. Ohjeita antavat kunnan pelastusviranomaiset. Siiilytyspaikka Nestekaasu kq (eninttiain) Erittiiin helposti syttyvid, helposti syttyvii ja syttyviii palavia nesteitl sekl palavia nesteitd tai kaasuja sisiiltiiviii aerosoleja (esim. bensiini, liuottimet ia aerosolimaalit) litra (enintiiiin) Palavia nesteitd, joiden eimahduspiste on yli ls'g (esimerkiksi6ljy a dieseliiljy) litra (enintiitin) a) Asuin-, toimisto-, majoitus-, piiivtihoito- ja kokoontumistila 25 25litraa S0litraa r) Rakennuksessa, jossa a-kohdassa lueteltuja huoneistoja, erillinen varastotilassa tai huolto- tai tydpaikkahuoneessa 100litraa 200litraa ) Moottoriajoneuvosuoja Ajoneuvon polttoainesiiilid + 25 ko Ajoneuvon polttoainestiili litraa Ajoneuvon polttoainesiiil i litraa i) Myymailaihuoneisto - myymiiltihuone - erillisiti varastoja (palotekninen osasto) 25 kg Paloviranomainen voirajoittaa Yhteensii 1000 litraa (eninttitin 25 litran pakkauksissa), joista aerosoleja ja helposti syttyviii palavia nesteitii 200 litraa (enintiiiin 2 lilran astioissa). Tapauskohtaisia rajoituksia e) Ajoneuvot (veneet, asuntovaunut ja -autot, ei yopymistiloissa) Ajoneuvon polttoainesiiilio + 25 kg Ajoneuvon polttoainesdilio + 60 litraa bensiiniii, ciljyii tai vastaavia, 60 kg aerosolimaaleja.vaarallisemmille kemikaaleille. I inia-autoille ia vastaaville eritvismiidrtivkset. 0 Yhteiset kellari- ja ullakkotilat Muiden vaarallisten kemikaalien siiilytysmiiiiriiyksiii Terveydelle ja ympiiristolle vaarall iset kemikaalit Myrkylliset ja eritttiin myrkylliset kemikaalit Erilltiiin elintarvikkeista ja rehuista Lukitussa tilassa tai muutoin siten, etteiviit asiaankuulumattomat saa niitdi haltuunsa.

26 LIITE 1O Soitto hdtdkeskukseen -ohje f APU&ANTAVAT: #d :& i#h...lenlruslarro.w # ::,'"' ',u I POLIISI F. erusthotro, satraanftut-trrus, salraaffiotro r SO.SIAALIVIRANOMAI EN, KRIISIAPU ii,,,::". MERIPELASTUS &.. 1i r VAPAAEHTOISJARJEqTOT. MWTYHTEISryOKUffPPANIT 4' =fi *," b. SOITA HATAPUHELU ITSE, JOS VOIT. Tiirketiti olisi, ettd hiitiipuhelun soittaisi hdn, jota asia koskee. Htinellti on sellaisia tietoja, joita piiivystiijii tarvitsee mddritellessiidin mit i apua hdn paikalle liihetttiti. Viilikdisien kautta tuleva puhelu voi viivdrstyftea avun paikalle tuloa. KERRO, MITA ON TAPAHTUNUT. H iitii kes ku s pii ivystiijii kysyy so ittaja lta tietoja ta pahtu n eesta, jotta hdn osaa tarvittaessa liihettiizi juuri siihen tilanteeseen oikean avun. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA. Hiitdikeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tdrkeiid kertoa osoitteen lisiiksi tapahtumapaikkakunta. Kirjoita kotiisi nilkyviille paikalle osoitteesi, jotta ilmoitat sen htittitilanteessa varmasti oikein. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN. Piiivystiij?in esittdmillzi kysymyksillii on tarkoituksensa. Kysymykset eivdt viiviistytii avun htilyttdmistii. Kiireellisessd tapauksessa p?iivystiij?i halyttaa jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistydkumppanit, sekd antaa niiille lisiitietoja tapahtuneesta. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN. PiiivystZijii on koulutettu antamaan ohjeita eritilanteisiin. On tiirkeiiii noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillii on usein merkitystd tilanteen lopputuloksen kannalta. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN. Liian aikainen puhelun ptititt iminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan puhelun pdiitt2imiseen, sulje puhelin. Pidii linja vapaana. P iivystiijti tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisiitietoja tapahtuneesta. Opasta auttajat paikalle. Soita uudestaan, mikdli tilanne muuttuu. HUOM! Jos hdtdnumero on hetkellisesti ruuhkautunut, odota kunnes puheluusi vastataan. Puheluihin vastataan joka tapauksessa nopeastija soittamisjzirjestyksessa. Hiittipuhelua soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa. Hfitdipuhelu on maksuton. Yleis6puhelimesta voit soittaa hdtdnumeroon ilman rahaa. Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa.

27 LIITE 11 Vdestonsuoian tyhientdiminen Vdesto n suoj a n kiiyttd ku ntoon I a itto o n 7 2 tuntta. Vdest6nsuoja tyhjen netddn vdestdnsuojan hoitajan johdolla. Vdestonsuoja n normaal iaja n keytto on asu kkaiden irtainvarastona. Asukkaat tyhjentiivzit vaestdnsuojassa olevat omat irtainvarastot omiin huoneistoihinsa. Mikali kyseisen irtainvaraston haltija ei ole ko. aikana paikalla niin tilat tyhjennetiitin valvotustija ^ hallitusti taloyhtion yhteiseen tilaan, esim. kerhohuoneeseen. Vdestdnsuojan hoitaja pitiiii luetteloa siitd, keiden tavarat ovat huoneistoissa ja keiden yhteisissd tiloissa.

28 Vdest6nsuojan tyhjenttimissu u n n itel ma I rtainvarastojen tavarat on sijoitettu seuraavasti: (5 a.1, o.9 oco f, -c (5 at, (t, (5.E :(5 a(t) o.o c) -c

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA 1(19) PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA (Päiväkodin nimi) Henkilökunnan käsikirja päiväkodin turvallisuusasioihin 2(19) Sisällysluettelo 1. Mikä on pelastussuunnitelma ja miksi se tehdään?... 3 2. Päiväkodin

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Tämän oppaan on laatinut Sonkakoti Oy asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, joka vastaa

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys 14.1.2014

Pelastussuunnitelma. Päiväys 14.1.2014 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Opiskelija-asunnot Ahkio Päiväys 14.1.2014 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus Paloturvallisuus Tunnista kodin paloriskit Kuvat TUKES, www.tukes.fi ja SPEK Huoneistopalon eteneminen DVD Paloturvallinen koti Tulen turvallinen käsittely Kynttilät ja avotuli Grillaus Tulisijat Tupakointi

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Väestönsuoja

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Väestönsuoja Väestönsuoja Väestönsuoja Normaalioloissa varasto harrastetila yms. Käyttökuntoon laitto tarvittaessa 24 tunnissa suunnitelma suojan kuntoon saattamisesta suojan huolto vuosittain Siirtyminen suojaan suojaudutaan

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet

KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet päällikkö Tomi Honkakunnas 112 Sivu 1 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS VUODESTA 2004 ALKAEN Noin 310 vakinaista ja noin 450 sivutoimista

Lisätiedot

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet 2016 Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet Päijät-Hämeen pelastuslaitos MOk 31.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Määritelmiä... 1 3 Palovaroittimien sijoittaminen... 2 4 Palovaroitinjärjestelmän asentaminen...

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta Piia Manninen HELPE 22.9.2016 Sisältö Helsingin alueen keikkatilastoja Onnettomuuksien ehkäisy Rakenteellinen paloturvallisuus Palo-osastointi asuinkiinteistössä

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMAN LIITTEET

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMAN LIITTEET ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMAN LIITTEET Liite 1: Tiedottamisen periaatteita... 1 Liite 2: Hätäilmoituksen teko-ohje... 2 Liite 3: Toiminta sairauskohtauksissa... 3 Liite 4: Toiminta tapaturmissa ja tapaturmien

Lisätiedot

Toimintaohje onnettomuustilanteissa

Toimintaohje onnettomuustilanteissa Toimintaohje onnettomuustilanteissa asia Tavoitteena on että jokainen työntekijä tietää, tuntee ja osaa: Varauloskäytävät Missä paloilmoitinlaite on ja kuinka sitä käytetään Osaa tehdä hätäilmoituksen

Lisätiedot

Esimerkkejä toimintaohjeiksi vaara- ja häiriötilanteissa

Esimerkkejä toimintaohjeiksi vaara- ja häiriötilanteissa Liite Pelastussuunnitelma-lomakkeeseen 1 (10) Esimerkkejä toimintaohjeiksi vaara- ja häiriötilanteissa 1. Yleisesti asukkaille Tutustu alla oleviin yleisiin ohjeisiin rauhassa. Pohdi, miten sinun tulisi

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson

Lisätiedot

2. ARVIO VAARATILANTEISTA JA NIIDEN VAIKUTUKSISTA SEKÄ TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI

2. ARVIO VAARATILANTEISTA JA NIIDEN VAIKUTUKSISTA SEKÄ TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. ARVIO VAARATILANTEISTA JA NIIDEN VAIKUTUKSISTA SEKÄ TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI 2. TOIMINTAOHJE TULIPALOTILANTEESSA Asukkaan paloturvallisuusohje 3. TOIMINTAOHJE

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

CITY PELASTUSSUUNNITELMA

CITY PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo CITY PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Tuomiokirkonkatu, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan TOASin kotisivuilla internetissä,

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa * *Mitkä tekijät voivat vaarantaa työpisteesi turvallisuuden: *Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät tekijät *Aggressiivisen asiakkaan käytös *Työkoneen tai laitteen käyttö (teollisuus) *Huono ergonomia

Lisätiedot

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Taman pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilokuntaa turvallisuusasioissa seka maarittaa

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA VPS-JUNIORIT ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym.. 1.1.3 Katsojat 1.1.4

Lisätiedot

Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA

Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 13.4.2011 Yhteystiedot päivitetty 20.10.2014 Sisällys 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT 9. 10.9.2016 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Metsätaitoilun kesämestaruuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Pirkanmaan

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön Säteily kuuluu ympäristöön Mitä säteily on? Säteilyä on kahdenlaista Ionisoivaa ja ionisoimatonta. Säteily voi toisaalta olla joko sähkömagneettista aaltoliikettä tai hiukkassäteilyä. Kuva: STUK Säteily

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä määrittää turvallisuuden

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

PIENTALOJEN OMAVALVONTA

PIENTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti on velvoittavaa. Pelastuslaitos

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA OK RASEBORGIN KEVÄTKILPAILU RAASEPORISSA

PELASTUSSUUNNITELMA OK RASEBORGIN KEVÄTKILPAILU RAASEPORISSA PELASTUSSUUNNITELMA OK RASEBORGIN KEVÄTKILPAILU RAASEPORISSA 21.5.2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata suunnistuskilpailun toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA 18.9.2016 2 (9) 1 PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TIEDOTTAMINEN 1.1 SUUNNITELMAN LAATIJAT Päiväys Nimi Tehtävänimike _ 1.2 SUUNNITELMAN HYVÄKSYJÄ Päiväys Nimi Tehtävänimike

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

UUSI DOMUS PELASTUSSUUNNITELMA

UUSI DOMUS PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo UUSI DOMUS PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Uusi Domus pelastussuunnitelma Uusi Domus, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7)

Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7) Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7) Päiväys 7.5.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu 14.5.2016 Suunnistuskilpailu 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailut, kansallinen suunnistuskilpailu

Lisätiedot

PALOKUNTANUORTEN NUORISOMERKKIKURSSI OPPILAAN OPAS. Kuvitus Hannu Leskinen. Toimitus Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

PALOKUNTANUORTEN NUORISOMERKKIKURSSI OPPILAAN OPAS. Kuvitus Hannu Leskinen. Toimitus Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö PALOKUNTANUORTEN NUORISOMERKKIKURSSI OPPILAAN OPAS Teksti Suvi Almqvist Päivitys Mervi Jaakola Kuvitus Hannu Leskinen Toimitus Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ISBN 978-951-797-608-4 ISBN 978-951-797-609-1

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa.

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. PALOTURVALLISUUS Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. Porin yliopistokeskus 22.10.2015 TH Mitä on paloturvallisuus ja pelastustoiminta?

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Nuorten SM-sprintit

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma

Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Porvoonportti Bostads Ab Borgåport Suomen Pelastusneuvonta Oy Länsituulentie 10, 02100 Espoo www.pelastusneuvonta.fi info@pelastusneuvonta.fi 2 /

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014. 215 TOAS PEKOLA 27 >ASUNTONI MINKÄLAISIA LAITTEITA KEITTIÖSSÄNI ON? Keittiössä on vakioliesi ja jää-/pakastinkaappi. Lieden yläpuolella on liesikupu, joka on yhdistetty talon koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys 18.2.2015 Pelastussuunnitelma 2 ( 12) Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA

TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA Porin yliopistokeskus, Pelastussuunnitelman liite 2: TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA Sisällys TOIMINTAOHJE TULIPALONSATTUESSA... 2 TOIMINTAOHJE PALOKELLOJEN SOIDESSA... 3 TOIMINTAOHJE ENSIAPUTILANTEESSA...

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN. Raine Dahlqvist Safetymaster Oy

TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN. Raine Dahlqvist Safetymaster Oy TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN Raine Dahlqvist Safetymaster Oy 9.1.2017 Turvallisuuskävelyn organisoiminen Poistumisturvallisuus (koko kiinteistö) Turvallisuusvastaavien rooli Poistumisturvallisuuteen

Lisätiedot

As Oy Hakaniemenkuja 6. Pelastussuunnitelma

As Oy Hakaniemenkuja 6. Pelastussuunnitelma As Oy Hakaniemenkuja 6 Pelastussuunnitelma As Oy Hakaniemenkuja 6 pelastussuunnitelma Laadittu 30.10.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.2.2015 Päivittäjä Tiina Pulkkinen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä Seuraava luettelo sisältää kuorma-autosta esikäsittelyvaiheiden aikana poistettavat voiteluaineet, nesteet ja osat. Määrät ovat likimääräisiä. Ympäristö Älä päästä nesteitä läikkymään maahan. Käytä aina

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen

Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen 8.11.2011 Uhattuna olleet ja pelastetut henkilöarvot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa (Hki) Vuosi Tehtävien lukumäärä

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot