PELASTUSSUUNNITELMA. 4. Lopeta puhelu vasta kun saat luvan. Pihalla. Kokoontumispaikka: eer-n{rus ruryllql _-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELASTUSSUUNNITELMA. 4. Lopeta puhelu vasta kun saat luvan. Pihalla. Kokoontumispaikka: eer-n{rus ruryllql _-"

Transkriptio

1 YLEINEN HATANUMERO 112 eer-n{rus ruryllql _- VAP 1. Kerro ensin, mitd on tapahtunut ja missii (kaupunkija osoite) 2. Vastaa Sinulle esitettyihin kysymyksiin 3. Toimi Sinulle annettujen ohjeiden mukaan 4. Lopeta puhelu vasta kun saat luvan Kokoontumispaikka: Pihalla HUOMI SUUNNITELMA ON KIINTEISTON OMAISUUTTA. ANNA TAUA SEUR/AAJALLESI TAI PALAUTA ISANNOITSUALLE. Safe-Team Oy, p 't2

2 SISALTO 1. JOHDANTO 2. SUOJELUHENKILOSTo 3. SUOJELUMATERIAALI 4. TIETOJA KIINTEISToSTA Kiinteistiiselvitys Vaaratilannearvio 5. TOIMINTAOHJE TULIPALOTILANTEESSA Asukkaan paloturvallisuusohje 6. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 7. TOIMINTAOHJE KAASU. JA MYRKKWAARATILANTEESSA 8. TOIMINTAOHJE SATEILWAARATILANTEESSA 9. TOIMINTAOHJE RIKOLLISISSA UHKATILANTEISSA 10. SUOJAUTUMISOHJE TALON ASUKKAILLE 11. TOTMTNTAOHJE VESIVAHINGON, LAMP6- JA SAHK6XnTrOKSEN SATTUESSA 12. YMPARSTONSUOJELU Jiitehuolto-ohieet 13. LIITTEET 1. Talon turvallisuusptiiillikiin tehtiiviit 2. Hiilytysmerkit 3. Ohje talon vuosittaisesta turvatarkastuksesta 4. Kiinteiston jiiriestyssdinnot 5. Ensiapuopas 6. Kotivara 7. Vdestcinsuojan hoitajan tehtiiviit 8. Vdestdnsuoian kaytt6'ia huolto-ohie 9. Nestekaasun ja palavan nesteen varastointi 10. Soitto hiitiikeskukseen -ohje 1 1. Vdestonsuojan tyhientiimissuunnitelma Safe-Team Oy, p

3 1. JOHDANTO OMATOIMINEN VARAUTUMINEN (PEIL 14 S): "Rakennuksen omistajan ja haltijan sekii toiminnanharjoittajan on osaltaan: 1) ehkiiist iv i tulipalojen syttymistzija muiden vaaratilanteiden syntymistd; 2)varauduttava henki16iden, omaisuuden ja ympiiriston suojaamiseen vaaratilanteissa; 3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevdt; 4) ryhdyttavd toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekd toimen piteisi i n pelastustoimin nan hel pottam iseksi. (PelL 15 S. ia PelA 1S ia 2S): Kiinteistoon on laadittu pelastussuunnitelma, joka kattaa erilaiset onnettomuus- ja uhkatilanteet normaaliaikana. Suunnitelma kattaa my6s poikkeusolot suojelutoimenpiteet. Pe' rusteena on ktiytetty Talosuojeluohjetta (SPEK) sekii Pelastuslakia ia -asetusta ( Tdmiin turvallisuusohjeen painopiste on normaaliajan suojelussa. Poikkeusolojen suoje- I utoi m i n nasta vi ranomaiset antavat tarvittaessa I isiiohjeita. Toimintaan nimetyllii suojeluorganisaatiolla tulee olla valmiudet mm. seuraavien vaarojen ja uhkatilanteiden varalta; - tulipalo; pelasta, poistu, halyta, sammuta, rajoita, opasta, - ensiapu; tapaturma, sairauskohtaus, - rikollisten uhkatilanteiden hallinta, - toiminta kaasu- ia myrkkyvaaratilanteessa, - toiminta siiteilyvaaratilanteessa, - toiminta vesivahingon, siihkii- ja liimpcikatkoksen sattuessa Jokaisen suojelutehtiiviin nimetyn tulee omaksua laaditut ohjeet ia selvittiid asuintalonsa tu rval I i s u u sj iirjeste lyt; - alkusammuttimet; sijainti, ktiyttoohjeet, - haryttaminen; puhelinnumerot, ohjeet, - poistumistiet; sijainti, ohjeet, kokoontumispaikka - ensiapu; vdlineet, ea -henkilot, ohjeet, - muut uhkatilanteet; - suojeluorganisaatio; paikalliset suojelu-/yhteyshenkil6t, - suojeluviranomaiset;pelastus-,poliisi- - pelastustiet (tarvittaessa merkitiidn). pelastussuunnitelma on isiinnoitsijallii ja yhtiodn nimetyll-i turvallisuuspziiillikdllii. Piiiikohdat suunnitelmasta on liihetetty pelastuslaitokselle. Suunnitelma piiivitetiiiin tarvittaessa ja niistd my6s ilmoitetaan pelastuslaitokselle. Pelastu ssu u n n itel man saatavu udesta on tieto il moitustau lu I la. Safe-Team Oy, p

4 2. KIINTEISTON SUOJELUHENKLOSTO (tiiytetiiiin toimeen panovai heessa) Tu rval I isu uspiiil I i kkii Nimi Osoite ja puh.nro Turvallisuusptitil likcin apu l. Nimi Osoite ja puh.nro Vdest6nsuoja 1 :n hoitaja Nimi Osoite ja puh.nro Viestcinsuoja t hoitaian apul. Nimi Osoite ja puh.nro Viiest<insuoia 2:n hoitaia Nimi Osoite ja puh.nro Viiestiinsuoja 2 hoitaian apul. Nimi Osoite ja puh.nro 3. KIINTEISTON SUOJELUMATERIAALI pelastuslakija -asetus mddrddvdt, ettii taloyhtidssd on oltava sellainen mdrdrtija sellaisia turvallisuusviilineitii joiden avulla pystytiitin toimimaan erilaisissa onnettomuustilanteissa. Pelastusviranomaisen liiht6kohtana on edellisen lain mukaisen taulukon mddrdvahvuudet' Jokaista alkavaa 100:aa asukasta kohden tulisi olla kahdet henkildkohtaiset varusteet ja jokaista vdest6nsuojaa varten vdestdnsuojavarusteet. Kun asukasmdiirii ylittiiti 100, tulee yhtidssii olla vdhintii-in yksi stiteilymittari. Niiistii on taulukko liitteenii Safe-Team Oy, p

5 4. TIETOJA KIINTEISTOSTA 4.1 KIINTEISTOSELVITYS Rakentamisvuosi 2011 Peruskorjattu Rakennusaine betoni Rakennusten lukumidri 1 Portaat 2 Kerrokset 6-7 Huoneistot; asuin- / liike- 67 I - Asukkaat; piiivii/ y<i 40 I 120 Hissi on Ty6ntekiidt/muut TALOSSA TOIMIVAT YHTEISOT Nimi/ yhteyshenkilo/ puhelin Parturi-Kampaamo KOTO, p PELASTUSTOIMEEN LIITTWAT Porrashuoneiden savunpoisto suoritetaan ikkunoista. VALINEET Porrasktiytiivillii on savuun reagoivat ilmaisimet, ndistii ei mene hiilytyksizi mihinkiiiin. PELASTUSTIE ILMANVAIHTOKONEIDEN iv-hdtd-seis -painikkeesta PYSAYTYS sanxdpaakeskus (keltainen rasia), sijaitsevat portaiden tienpuoleisten ulko-ovien vieressd. A-portaassa IAUUOI JAKOHUONE A-portaassa, kaukoliimpo VEDEN SULKU Ldmmdnjakohuoneessa RAKENTEELLINEN SUOJ ELU Vdestonsuojan sijainti K-kerrokessa (suoja 1 ja 2) Suojaluokka 51 Pinta-ala 77 m2 hlcimiiiird 83 Puh.nro s Safe-Team Oy, p

6 4.2 VAARATILANNEARVIO Palovaara - Kotona; avotuli (kynttiliit), kodinkoneet, keitti6, tupakointi - Sahkokeskukset - Pysiikointialueet; ajoneuvot, palavat nesteet - Varastotilat - Saunat - Jdtehuoltotilat - Tulitydt Rikolliset uhkaukset Lvi-vahingot Muut vahingot Arat kohteet - Varkaudet; omaisuus kotona, varastotiloissa, pysdkointialueella - Vahingonteko; irtain omaisuus, kiinteistd - Kotirauhan hiiirintii - Asiaton oleskelu - Viat lvi-jiirjestelmissd; vesivahingot; putkivuodot - Tijrkeiit kaapelit; toimintakatkos - Vaarallisten aineiden kiisittely ja kuljetukset; liikenneviiyliit - Ulkopuolisten aiheuttamat vahingot; savu, tuli, vaurio - Luonnonkatastrofien aiheuttamat; myrsky, salama - Kaukoldmmdn siirtojiirjestelmd - Sahkokeskukset Safe-Team Oy, p

7 5. TOIMINTA TULIPALOTILANTEESSA 1. Jos palo on omassa huoneistossasi; - PELASTA valitt6mdssii vaarassa olevat - yritzi sammuttaa tulipalo itse - poistu huoneistostasija SULJE OVET ja IKKUNAT (ota avaimet mukaan) - AlA rayra HISSIA - VAROITA naapureitasi uhkaavasta tilanteesta ja - ILMOITA turvalliselta paikalta htitdnumeroon OPASTA palokunta paikalle - mene sovitulle kokoontumispaikalle (esim. pihalle) 2. Jos palo on naapuri huoneistossa (palovaroitin "piippaa"); - Varmista ettei kukaan ole huoneistossa (koputa voimakkaasti ovea) - PELASTA viilittdmdssd vaarassa olevat mikiili mahdollista - ILMOITA turvalliselta paikalta hiitiinumeroon SAMMUTA tulipalo mikali mahdollista - SULJE OVET poistuessasi huoneistosta (ota avaimet mukaan) - VAROITA naapureita uhkaavasta tilanteesta ja - OPASTA palokunta paikalle - mene sovitulle kokoontumispaikalle (esim. pihalle) 5.1 ASUKI(MN PALOTURVALLISUUSOHJE 1. Varmista, ettii Sinulla on kodissasi toimiva palovaroitin ja ylliipidii sen toimintakuntoa (1 kpl / alkava 60 m2 / kerros) 2. Alkusammutuskalustoa (sammutuspeite, jauhesammutin jne.) olisi hyvii olla joka h uoneistoissa. O pettele ktiyttiimiiiin n i itd. 3. Laadi kotona perheesi kanssa toimintaohjeet mahdollisen vaaratilanteen varalle ja opeta perheenjtisenet toimimaan ohjeiden mukaisesti 4. Varmista, ettd osaat tehdii hiitiiilmoituksen *) 5. Varmista ettii hiitiipoistuminen parvekkeen ja ikkunoiden kautta on mahdollista 6. Varmista, ettd oma osoitenumerosija talon osoitenumero on selke isti neiht ivissii 7. Opettele tiivistiimd in asuntosi ja sulkemaan ilmanvaihto tiivistettiivdt kohteet; ilmanvaihtoventtiilit keittiossei, kylpyhuoneessa ja vaatehuoneessa, ovet ja ikkunat, ulko-ovi, postiluukku 8. Varmista, ett i pelastusajoneuvoilla on esteetcin pdtisy rakennuksen viereen 9. Palon sattuessa sulje ovet ja ikkunat ja huoneiston ulko-ovi.) HArAtLMOtrus Jos on syttynyt tulipalo taijoku muutoin on hengenvaarassa, soita numeroon 112. AlZi epiirdi soittaa hiitiinumeroihin vaikka et olisi varma tilanteen vakavuudesta. Pyri soittamaan aina itse, jotta viiltytiiiin vdlikilsiltti. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos:teknikontie 4, VANTAA, p Lis itietoa saa osoitteesta: unryw.ku-pelastus.fi LaatUa Safe-Team Oy, p

8 6. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUS- KOHTAUKSISSA E nsiaputoim in nan tavoitteena on h uolehtia hiitiiens iaputoi men piteistd siihen asti, kun ammattiapu saapuu paikalle. Tdrkei m piii tehtiivid ovat; - hengityksen ja syddmen toiminnan varmistaminen, - voimakkaan verenvuodon tyrehdyttiiminen, - puhallus- ja paineluelvytyksen antaminen, - shokkitilan estiiminen, - potilaan tilan pahenemisen estdminen. TARKEIMMAT TOIMEN PITEET ALKUTI LANTEESSA; 1. Arvioi tilanne - mit i on tapahtunut - autettavien mddrd ja avun tarve - auttajien mddrd - kiiytettdviss i olevav ilineisto - avun kiireellisyys ja avun tarve 2. Pelasta - liihesty vaarallista kohdetta harkiten - pelasta ensiksi hengenvaarassa olevat - siirrd potilas liihimpiiiin turvalliseen paikkaan - ela vaaranna omaa ja muiden henke i 3. Estti lisdonnettomuudet - selvitd lisdonnettomuuden vaara fidinnitteet, pitoisuudet) 4. Anna h?itdensiapu - aloita h itdensiapu viilittdmtistija jatka sitd kunnes ammattiapu saapuu paikalle (liitteenii ensiapuohje) - muiden vammojen hoito vasta hdtdensiavun jiilkeen 5. Tee hiitdilmoitus - tee hiitiiilmoitus lisdavun saamiseksi paikalle - NATANUMERO harkitse htitdilmoituksen ajankohta tilannekohtaisesti LAAKNNAIIISCT PALVELUT: M a rtin laa kson terveysasema, Laajan iityntie 3, Terveyspalvelujen neuvonta, Lisdtietoa saa osoitteesta fi Myrkytystietokeskus, p p p , (4711) Safe-Team Oy, p

9 7. TOIMINTAOHJE ](AASU. JA MYRKKWAARATILANTEESSA Kiinteist6ssd ei ole vaarallisia aineita, jotka aiheuttaisivat kaasu- tai myrkkyvaaran. Ldihinnii tulee kysymykseen kiinteistdn ulkopuolinen uhka; esim. vaarallisten aineiden varastointi ja ku ljetu kset sekti voimakas savu n m uodostu s tu I i palotila nteessa. Yleisradio on varautunut nopeasti varoittamaan vaara-alueella oleskelevaa vdestod. Tiedotteet annetaan Ylen kanavilla. Katso myds Teksti-TV:n pelastuspalvelusivu 868. Vaaratilanteessa antaa pelastusviranomainen yleisen vaaramerkin. TOIMENPITEET KAASUVAARAN UHATESSA (ei vielii ohjeita radiosta) Kun toteatte olevanne vaarawcihykkeessii; - varoittakaa muita ja pyrkikilii tuulen alapuolelta pois (erityisesti ulkona ollessa), - siirtykiid rakennuksen sisdlle sen ylfikerroksiin tai ulkona ollessanne maaston korkeimpiin kohtiin (ei kellaritiloihin), - pysayttakaa ilmanvaihto; rakennusten ilmanvaihdon pysdytys selvitetty kohdassa 4; kiinteistoselvitys, - sulkekaa ovet ja ikkunat, - ryhtykii r tiivist imiidn rakennuksen ikkunoita alkaen tuulen puolelta (teippiii, tms.), - hengitystd voi suodattaa vanulla ja kostutetulla kankaalla, - kuunnelkaa radiota ja toimikaa viranomaisten ohjeiden mukaisesti, - toimikaa rauhallisesti, harkiten, hiittiilemtittzi' Safe-Team Oy, P

10 8. TOIMINTAOHJE SATEILWAARATILANTEESSA Liihialueillamme sijaitsee ydinvoimalaitoksia, joiden vaurioituminen saattaa aiheuttaa radioaktiivisen laskeuman. Laskeuman sijainti riippuu pelkiistiitin siiiitekudistii; uhkaavin tilanne on tuulen alapuolisella alueella. Radioaktiivisuus on ndkymdtontd, mautonta ja hajutonta. Erityisesti raskaana olevat naiset ja lapset tulee suojata rad ioa kti iviselta siiteilylt i. Elintarvikkeita tulee varata n. kahden viikon ajalle (ei varata ennakolta normaaliaikana). Elintarvikkeet tulee suojata laskeumap6lyltii. Juomavettdi tulee varata kannellisiin astioihin myds kahden viikon tarvetta varten. Juomavesi tulee desinfioida esim. Micropur -nimisellei aineella, jota on vdestonsuojan varusteissa. Joditabletteja tulee varata kaksi kpl / hlo, (esim. Jodix). Laskeumalle on annettu siind oleva n s iteilyvoi makku uden mu kaan hiilytysrajat. S isdasiain m i n isterid johtaa ylimpiinii viranomaisena suojautumistoimenpiteitti sek i mddrdd kulloinkin suojautu misajankohdasta sekd suojautu mistavasta. Suojautumistapoja on periaatteessa kaksi; siirtyminen pois uhanalaiselta alueelta (suojavdistd) tai suojautua paikalla ollen rakennuksen suoja- ja sisiitiloihin. Niiiden vaihtoehtojen toteutumista valvoo kaupungin pelastusviranomainen joka myos piititt?izi k iyt?innon toimenpiteistii. Todenndkdisempdinii pidetiiiin suojautumista paikan ptiiillfr, koska laskeuma on yleensd vaikutuksiltaan hyvin laaja-alainen ja siirtyminen muille alueille on kaytirnndssd mahdotonta. Suojautum istoi men pitei nd tu levat kysymykseen ; (suojautu minen laskeu ma-alueella) - Siirtykad rakennukseen sisdlle mieluimmin sen keskikerroksiin ja keskiosiin, jotta radioaktiivinen s-iteily kulkisi vdliaineiden liipi ennen kuin se kohtaa ihmissolun. - pysiiyttakea ilmanvaihto; rakennusten ilmanvaihdon pysdytys selvitetty kohdassa 4; kiinteist<iselvitys, - Sulkekaa ovet ja ikkunat, - Ryhtykiid tiivistdrmddn rakennuksen ovia ja ikkunoita, - Kuunnelkaa radiota Ylen kanavilla, toimikaa viranomaisten ohjeiden mukaan. - Katso myos Ylen Teksti-TV:n stiteilyturvasivu Toimikaa rauhallisesti, harkiten, hdtdilemattti. - Vdest6nsuojat ovat hyvis siiteilysuojia edellyttiien, ettd suojat saadaan vaaditussa ajassa kdyttokuntoon. - Rakennusten vdestdnsuojapaikat on selvitetty kohdassa 4; kiinteistoselvitys. Viiestdh?ilytinjtirjestelmdd kokeillaan kuun 1. arkimaanantaina, kello Hiilyttimien ddnet on tarkoitettu ku u lu maan ainoastaan ulkoalueella. Safe-Team Oy, p 't2 10

11 9. TOIMINTAOHJE RIKOLLISISSA UHKATILANTEISSA Jos talossa tapahtuu jotakin rikokseen tai ilkivaltaan viittaavaa; 1. Soita poliisille - yleinen hdtdnumero Odota poliisin tuloa - merkitse muistiin tuntomerkkejii henkiloists, ajoneuvoista, tapahtuma-ajoista, - ela mene tapahtumapaikalle yksin, halyte talosta henkiloitii tarvittaessa avuksi, 3. Opasta poliisi kohteeseen mikiili mahdollista, +. Aa toimi yksin: rikollinen voi olla aseistautunut, 5. Ata kayta tilanteessa voimakeinoja: asetta, koiraa. Voi tulla kysymykseen hdtd varjelun liioittelu. Jos suojaat henkeiisija kotirauhaasija omaisuuttasi, olet oikeutettu ta rvittaessa kiiyttii mii i n myds vo i m a kei n oj a. 6. Htii riiikayttaytyja - muista, ettti uhkaaja saattaa olla piiihteiden vtiirinkayttaja - toimi tilanteessa harkiten ja rauhallisesti - siiilytii katsekontakti uhkaajaan - muista henkiloturvallisuus aina ennen materiaalisia menetyksiii - huomioi tovereiltasi saamasi mahdollinen apu - havainnoi tuntomerkit - suorita, jos mahdollista, hiilytys yleiseen hdtdnumeroon 112 RIKOSTEN JA ILKIVALLAN ENNALTA EHKAISY - Tarkista rakennuksen lukkojen ja ovipumppujen toimivuus miiiirdajoin. llmoita esiintyvistii puutteista huoltomiehelle / isdnnditsijiille. Valvo myds, ettd puutteet tulevat korjatuiksi. Kierrd myos mtidrdajoin talon yleiset tilat ja pysiikdintialue. N ai n viihen netddn ri koll isten toiminta mahdol I isu u ksia, - Merkitse muistiin talossa oleskelevat ja sinne kuulumattomat henkilot: tuntomerkit henkildistd, ajoneuvoista, yms., - Pyri organisoimaan talon luotettavien asukkaiden ja naapuriyhteisojen edustajien kanssa piiivystys/ hiilytysorganisaatio, jolloin olisi etuktiteen valmius torjua uhkatilanne, - Aktiivinen toiminta ehkdisee merkittdvdsti rikoksia, pienentdd ilkivallan aiheuttamia korjauskuluja sekd rauhoittaa asuinalueen. JOS ASUNTOOSI ON MURTAUDUTTU 1. Halyte vdlittdmdsti poliisi, 2. Ale sotke rikoksentekijiin jtittiimia jalkia; sormenjdlki i, jalanjdilkia, ela koske esineisiin, 3. Kysy, onko naapurillasi mahdollisia havaintoja murrosta, 4. Laadi luettelo anastetusta omaisuudesta ja toimita poliisille omaisuutesi merkintdtiedot, 5. Saatuasi poliisilta ilmoitusjaljenndksen toimita se vakuutusyhtiollesi korvauksen saamista varten Tu rvamerkitse ja valokuvaa en nalta arvo-omais u utesi. Lisiitietoa saa osoitteesta unruw. poliisi.filita-u usimaa Safe-Team Oy, p

12 10. SUOJAUTUMISOHJE TALON ASUKKAILLE TIEDOTE TALON ASUKKAILLE Talon asukkaat on mddrdtty siirtymiitin suojaan suojautumista varten. Siirtyminen alkaa kello tai erillisestzi ilmoituksesta. Talon turvallisuuspiiiillikko antaa suojaan siirtymisestd tarkemmat ohjeet. Noudattakaa hdnen ohjeitaan. Asukkaat siirtyviit tarvittaessa talossa oleviin vdestonsuojiin. S uojassa suojapa i kkan ne il moittaa vdestdnsuojan hoitaja. Valmistautukaa suojautum iseen seu raavasti : - sulkekaa huoneistonne ovet ja ikkunat, - siirtiikiid palavat materiaalit ikkunan liiheisyydestd pois, - varmistukaa, ettei huoneistoon jiiii p iiille stihkdlaitteita fiiiakaappija pakastin voivat jaada piizille ellei erikseen kielleta) - varmistukaa, ettei huoneistoon jiiii palamaan esim. kynttildita, - suojatkaa ylimii irdiset elintarvikkeet muovilla, - varatkaa huoneistoonne vettd tiiviisiin astioihin. Talossa tulee huolehtia ilmanvaihdon pysdytttimisestii. Varatkaa mukaan suojaan : - henkilokohtaiset lddkkeenne, - yopymisv ilineitti; peitteitd, patjoja, yms., - siiilyviii elintarvikkeita siten, kun jaksatte kantaa mukananne, - vaatteitaja hygieniatarvikkeita, - asiakirja, josta henkilollisyytenne voidaan todeta. - juomaa ja juoma-astia - taskulamppu Sul kekaa huoneistonne ovi jiiljessiinne mieluu mmin takalu kkoon. Suojassa on oma radio- ja TV-antennijdrjestelmd sekd puhelinyhteys. Suojaan siirtyessdinne liikkukaa ripedsti, olkaa rauhallisia ja toimikaa opastajien ohjeiden mukaan. Suojaan ei saa tuoda kotieltiimi:i; kotieliiimet jiitettiiin huoneistoon ja niille varataan riittdvdsti ruokaa ja juomaa. Suojautumisen kestoajasta ilmoitetaan suojeluhenkiloston toimesta. Suojasta ei saa poistua ilman suojelujohdon lupaa. Safe-Team Oy, p

13 11. TOIMENPITEET TALOSSA / ASUNNOSSA VESIVAHINGON, SAHKO. JA LAMPOKATKOKSEN SATTUESSA VESIK.ATKOS ToimenPit"lt.utj" vesihanat - sdinnostele veden kiiyttd5 - varastoi vettd astioihin - tarkista pesukone; sulje tarvittaessa vesihana ja keskeyt i pesuohjelma sahrdrnrxos Toimenpiteet - tarkista, ettei kukaan ole jiiiinyt hissiin - saunan kiuas pois piiiiltil 1) - kytke virta pois kaikista kodinkoneista ja laitteista - siiiidti liedet O-asentoon - peittele pakastin peitteilld, vdltzi turhaa avaamista - tarkista eril a iset sii h kdohjausjtirjestel mtit - ilmanvaihto 1) - siihkdlukitukset 1) - muut laiteohjelmat 1) - piiiisulakkeen tarkistus 1) - tarkista vedenkiertojiirjestelmiit 1) laruporarros Toimenpiteet - pysaytd ilmanvaihto - sulje ovet ja ikkunat ja ilmanvaihtoventtiilit - suojaa arat kohteet (esim. putkistot) - rajoita ltimpimiin veden kayttoa E NERG IALAIToS ANTAA LI SAOHJ EITA PI DEM PIAI KAIS I SSA KATKOKSI SSA 1 ) Kiinteist6huolto-organisaatio suorittaa Safe-Team Oy, p

14 12. YMPARISTONSUOJELU ONGELMAJATTEET Loistelamput, elohopealamput, kuumemittarit, paristot,6ljyt, akut, maalit, I iuotti met, lddkkeet, myrkyt, televisiot, ATK-laitteet, kyl mdikoneet' KERATLY Asu kkaat hoitavat itse omat ongel majiitteet yleisi i n keriiyspisteisi i n. H uoltoyhtid hoitaa kii nteiston ongel maj itteet. Lisiitietoa saa osoitteesta www' hsv.fi Safe-Team OY, P

15 13. LIITTEET 1. Talon tu rval I is u uspiiiil I i kiin tehtiivtit 2. Htilytysmerkit 3. Ohje talon vuosittaisesta turvatarkastuksesta 4. Kiinteiston jiiriestyssii3inncit 5. Ensiapuopas 6. Kotivara 7. Vdestonsuojan hoitajan tehtiiviit 8. Vdestonsuojan kaytt6- ja huolto-ohje 9. Nestekaasun ja palavan nesteen varastointi 10. Soitto hiitiikeskukseen -ohje 11. Viiest<insuojan tyhjentdmissuunnitelma Safe-Team Oy, p

16 Asunto Oy Vantaan Martti Liite KIINTE IST6T.I SUO.I E LU MATE RIAALI Kiinteistdn perustiedot Rakennusvuosi 2011 Huoneistot 67 Asukkaita 120 Vaestonsuojat 2 SUOJELUHENKLOSTON MATERIAALI NIMIKE MMRA HANKITTU LISAA HANK. a euro vht. euroa Suoianaamari + suodatin ,00 0,0c SuoiakvoArA ,00 0.0c Suojalasit ,00 0,00 Ea-laukku ,00 0,00 Suojasidepakkaus ,00 0,00 Ensiside ,00 0,0c Joditabletit a' 2 koll asukas ,10 0,00 Seteilymittari 1) ,00 0,0c Ooaskiria talosuoielusta ,00 0,00 VAESTONSUOJAN MATER]AALI NIMIKE MAARA HANKITTU LISAA HANK. a euro ynt. euroa Paarit ,00 0,0c Vedensdilytvsaine ,00 0,00 Rautakanki ,00 0,00 Suoian viittakilvet '1,00 0,00 Kdsivalaisin 4 4 7,00 0,00 Sankoruisku ,00 0,00 Suojan ty6kalut 2) 2 202,00 0,00 LISAA HANK. YHT. 0,00 MUU SUOJELUMATERIAALI NIMIKE Palosanko Huopa (lamp6peite) Hakku Kirves Soralapio Pelastusvelineoakkaus 1 Pelastusvelineoakkaus 2 SuoiakAsineet Sadeasu Kumisaappaat HANKITTU 2) Suojan tydkalulaatikon sisiiltd: Pajavasara, katkaisutaltta, piikkitaltta, voimaleikkuri, veistokirves, kenttalapio, sorkkarauta, kiisisaha, rautasaha + 5 terea, jakoavain, ruuvitialtta, ristipaairuuvitaltta, vasara, nauloja, puukko, pelastusk6ysi, linjapihdit, kantovaate, trasselipussi, pakkausteippiii 2 rullaa MATERIAALINSIJAINTI: veest6nsuojissa

17 PELASTUSSUU NN ITELMAN LIITE Ki i nteistcin yhteyshen ki l6t lsdnntiinti / puh. lsdinnoitsijdtoimisto Maikoski Oy / p Osoite Vernissakatu 6,01300 Vantaa Kiinteistiin huolto Martinlaakson Huolto Oy, p (24 h) Talon suoiel uhenki l6st6 Talon turvallisuuspiiiillik6ksi on nimetty Sukunimija etunimi Penttild Roni Osoite ja puhelin Kivivuorentie 10 B 47, Vantaa Kiiynyt suojelu ku rssin Talon turvallisuuspiiiillikrin apulaiseksi on nimetty Sukunimija etunimi Osoite ja puhelin Kiiynyt suojelukurssin Vdestcinsuoja 1:n hoitajaksi on nimetty Sukunimija etunimi Rdikkdnen Hannu Osoite ja puhelin Kivivuorentie 10 B 57, Vantaa Kiiynyt suojelu ku rssin Vdestdnsuoja 2:n hoitajan on nimetty Sukunimija etunimi Rtiikkdnen Hannu Osoite ja puhelin Kivivuorentie 10 B 57, Vantaa Kiiynyt suojelu ku rssin Kiinteist6n suoielumateriaali on vaestdnsuojissa Vantaa.2012 lsiinnditsijii Safe-Team Oy, p

18 LIITE 1 rlloru ru RvRlllsu uspaalllrdru renravar Suojelun valm istel uvaihe perehtyd laadittuun pelastussuunnitelmaan ja suorittaa tarvittavat pdivitykset, suojeluhenkildiden nimedminen ja koulutukseen ohjaaminen, ki i nteistdn suojel uval m iud en yl lzi pitii mi n en, yhteydenpito isiinn6itsijddn, suojelumateriaalin hankinnan ja varastoinnin seu raaminen, oma kou luttautu minen suojelutehtdviin, tiedottaminen asukkaille / tydntekij6ille. Suojelun toimeenpanovaihe valvoa su ojel u sta an nettujen ohjeiden ja m iiiriiysten noud attam ista, suojelu n johtami nen ja suojelu n jdrjestdrmisestd vastaam i nen, palonaran materiaalin poistaminen, sammutusvalineiden tdydentdminen, arkojen kohteiden suojaaminen ohjeiden saattaminen ajan tasalle, suojel u n johtopai kan toimin nan kiiyn n istdmi nen, johta m is-, h alytys- ja viestiyhteyksien varmista m i nen, suojien kiiyttdku nnon varmistaminen, suojeluhenkildstdn tdydentdminen, suojel u materiaal i n tarkistam i nen ja tdydentdminen, yhteistoiminnan jiirjestiiminen alueen muiden yhteisdjen kanssa, valaistu ksen siidnn6stely, h uol lon jii rjestii m i nen (majoitus, muon itus, materiaal i h uolto), tiedottaminen kiinteist6ssd, huolehtia tarvittavista tilan neilmoituksista ylempiin suojelu n johtopaikkoihin' Hiilytystilanteessa - tarkistaa, ettd kaikki saavat tiedon htilytyksestti' - valvoa jiirjestyksen sdilymistd, - valvoa suojautumista, - tarkistaa, ettd vastuualue on jiitetty asianomaisen suojaustason edellyttiimiidn ku ntoon. H iilytysti lan jiil keen - suorittaa alueella tiedustelu, - antaa ensiapu loukkaantuneille, - pelastaa mahdollisesti sortumiin jiitineitii henkildit i, - ryhtyii tarvittaviin alkusammutus- ja raivaus- ja korjaustehtdviin - tilanteen raportoiminen ylempiiiin johtopaikkaan, - suorittaa muut ylempien suojelun johtopaikkojen antamat tehtdvdt.

19 LIITE 2 Yleinen vaaramerkki Yaara-ja hiitiitilanteissa viranomaiset varoittavat vdestdd uhkaavasta, viilittdmdstdi vaarasta yleisell r vaaramerkillii. Yleinen vaaramerkki annetaan ulkohiilyttimien viilityksellii tai taajamien u I kopuolella kul ku neuvoon asennetu illa liikkuvilla htilyttimillii. Yleinen vaaramerkki on. Yhden minuutin pituinen nouseva dtinimerkki (pituus 7 sekuntia) ja laskeva ddnimerkki (pituus 7 sekuntia) tai. Viranomaisen kuuluttama varoitus. Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen ddnimerkkija se on ilmoittaa, ettdr uhka tai vaara on ohi. Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen iiiini Pelastuslaitos suorittaa hiilyttimien kokeilut kuukauden 1. arkimaanantaina kello Hiilyttimien kuuluvuus on tarkoitettu kuulumaan ulkoalueella. Toimi ndin kuultuasi yleisen vaaramerkin: 1. Siirry sisdlle. Pysy sisdlldi 2. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet 3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita 4. Valta puhelimen kayttda etteivdt linjat tukkeudu 5. Ala poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla

20 LIITE 3 OHJE TALON VUOSITTAISESTA TURVATARKASTUKSESTA TARKASTETTAVAT KOHTEET Osoitenu meroin nin niikyvyys H ii lytysajo neuvojen PiiiisY Tilojen siisteys Palo-osastoinnin tiiveys Palo-ovien toiminta Poistu misteiden kiiyttdkelpoisuus Koneiden ja laitteiden ja siihk6asennusten kunto KUNNOSSA KORJATTAVA HUOM. T tr ltn l ul T tr TT l Tl Ltimmityslaitteiden kunto Palavien nesteiden sdilytys / varastointi Alkusammutuskalusto ja sen kunto Palovaroittimien sijoitus Varastotilojen siisteys Jlitehuoltotilojen siisteys Yleis- ja huoltoavainten siiilytys Ulko-ovien lukitusten toimivuus Ensiapuhenkil6std / ea-materiaali llmanvaihdon pysiiytys Suojelu materiaalin hankinta ja varastointi Pelastussuunnitelma Suojelu henkilostd nimetty Suojelu henkil6sto koulutettu Vdestdnsuoja n kiiyttdku nto Puutteista tiedotettu isein noitsijzille T Ttr T IT T un l TT T TT l TT T ut tr Tu T nn T TT tr Tarkastuksenpvm/suorittaja.- I

21 LIITE 6 KOTIVARA Kotivara tarkoittaa perheen suunnitelmallisesti ylliipitiimii5 elintarvikevarastoa, jos esim. elintarvikejakelu hairiytyy taijostakin syystd aiheutuu saasteonnettomuus. Tavoitteena on kahden viikon omavaraisuus tdrkeimpien elintarvikkeiden osalta. Varaston elintarvikkeita kierrdtetditin siten, ettii niitti ktiytetiiiin vanhemmasta pzieistii ja hankitaan uusia tilalle. Tiiten ei ruokavarasto piidse vanhenemaan. Varaston elintarvikkeet tulisi olla monipuolisia. Jonkin verran voidaan myds laskea pakastimessa ja jiiii kaapissa olevien eli nta rvi kkeiden varaan. Elintarvikkeiden tulisi olla osittain sellaisia, ettd ne voidaan sydddi kuumentamatta. Tositilanteissa elintarvikkeiden kafto tulisi aloittaa helpoimmin pilaantuvista ja pa rh a ite n sii i lyviit siiiistetiiii n vi i meise ks i. Mikali perheessd retkeillddn, veneillddn tai asuntovaunuillaan, on kotivaran hankkiminen luontevaa, koska loma-aikana sdilyke-elintarvikkeet ovat nautittavissa ja uudistettavissa. Yhden henkil6n 14 vuorokauden ruoka-annos kiisitt i5; - 1 kg maitojauhetta - 2kglihasiiilykkeitii - 2,3 kg niikkileipiiti - I,2 kg aamiaishiutaleita - 2 kg perunoita ja juureksia - 0,7 kg hedelmiii ja marjoja - 0,5 kg juustoa - 0,5 kg voita tai vastaavaa - kahvia - teetd - suolaa - mausteita - monivitamiinivalmisteita My6s liiiikkeet ja joditabletit voidaan sistillyttiid kotivaraan.

22 LIITE 7 vaesr6rusuojnt xorrr.lrru rolurrureoh.l e Vdestdnsuojan hoitajalta edellytetsin, ettii hdn on ennalta perehtynyt tehtdviinsd; tuntee suojan laitteet ja varusteet sekd suojan kityton suojautumistilanteessa. Hdnen on my6s tiedettdvfi, miten suojaa kiiytettitin erilaisissa vaaratilanteissa. Ennen tilannetta Vdestdnsuojelun tehostetun valmiustilan astuttua voimaan kuuluu suojanhoitajan tehtdviin; - vdestdnsuojan tyhjentiiminen sielld mahdollisesti olevista tarpeettomista tavaroista, - tarkistaa, ettii suojan kaikki laitteet ja varusteet ovat paikalla ja kilyttovalmiita, - vesi-, elintarvike- ja liizikevarastojen tdydentdminen, - suojan puhdistaminen ja tuulettaminen ennen suojautumista, - tarvittavien avustajien nimedminen, - liihimpien avustavien suojeluorganisaation osien sijainnin tarkistaminen (sammutus-, ensiapu- ym.), - puhelinyhteyden varmistaminen suojaan. Tilanteen aikana Vtiestdnsuojan hoitajan tehtdvdnd on; saastuneitten, puhdistusta tarvitsevien henkiloiden pdiisyn estdminen suojaan sekd opastaa ko. henkildt puhdistuspaikalle, - suojapaikan osoittaminen suojaan saapuville henkildille, - huolehtia, ettd ilmastointilaitteiden kayftoa varten on mddrdtty henkilostd ja johtaa laitteiden keyttda, - huolehtia jiirjestyksenpidosta suojautumisen aikana, - huolehtia, ettei suojan ovia tarpeettomasti availla ja ettii suojasta ei poistuta ilman lupaa, - jiirjestzid suojautuneille mieltii virkistdv iii ohjelmaa, - huolehtia sairaiden ja loukkaantuneiden ensiavusta ja hoitoon jzirjestiimisestii, - pitiiii luetteloa vdestonsuojassa olijoista. Vdestdnsuojan hoitaja on rauhallinen, ystiiviillinen ja ptiiittiivdinen. Niimii edellytykset tarvitaan, jotta suojautuminen sujuisi ilman ongelmia. Tilanteen iiilkeen H en kiloid en poistuttua suojasta tulee suojan hoitajan viivytyksettii ; - tarkastaa suojan rakenteet, varusteet ja laitteet sekd huolehtia, ettd aiheutu neet vau riot vi ivytyksettd korjataan, - huolehtia suojan puhdistamisesta ja tuulettamisesta sekii ilmansuodattimien huoltamisesta, - huolehtia vesi-, ruoka- ja ltiiikevarastojen ttiydenttimisestd sekii kiiymiiloiden kunnosta, - tehdii tarvittavat tilanne- ja valmiusilmoitukset suojelujohdolle.

23 Liite 8 T6nefQrs $1-luokan vfr estonsu oi ala ittei den huolto-ohje TASSN VAESTONSUOJASSA ON TII-AA 1. Toimenpiteet norrnaaliaikana uerunlou-e 1,1 Srroian laitteiden tarkastus suqan cm,rtalan on la/rl!totlava vli.r5lofrsu0j3- jai:r6iden kunlo vahrutaail KFFIEAN!uode$- -qil, V*es!.lnsuoi.EiuvitansmahBl trrft aster'8t 5uo. isn virodtn vaileln. F rehcy nuolellisfsti 5I{il6i(an'/ie:i0nc4leiln ieitfkokonaifiruieen Luvian *,2 i&3 a?ulla (hrfat keinlap.usislj&1. '! " Tsrks!!& *iia suoiafi 13il18&1 c{al shj*t h paikoitlaan ks'ridit 1,9.ia 3 ssulla. l Tsrhilrre" ta,rvien Ja lur:kklj*n sult"l mui. rrsx n91fl;li*sien ruc5ieeneslorimslaus tfl cnlr,, 3, Telxa3l,r cviriil j;l luui{kuj*ft isi inle. 4 Tar!.tsh] $l16 - o\"ren is. 'sukkuicf I!li;*-i*tFnt * nnnnssiin rlt$sr}yallrgofi $ulksf+itlg,i{j+* :tlil'islbet ia tultit - lmarvaiiitolaiil*islon lrmis4l iiit66ceal ia.!sli{unhkisrnisl ovnt rhiill in pei/"orllsf,n - or;lririguocaltinti il 6uoisiarn l ovnt dtitt 1e pei:-:o:llafn Eiikh 6inelaildyl, e. h'lil:afi sloi*,arflel svari avatul, pilllllit$e erifl,$9{rdfili k?h,jafl 't.3 muiraiaesti, Jee suodstin o* l4rrstilnilt t(uivag 59 phjeen tnuk*an. 6. T&rkasta, *rlii iirnflfl66r*& rnillarin $il*iir";pu cn "OHlTU3".B$eD[o394 i8 paine. vcilliili ssh& kidriollmavtnltiili 3v&t sul" isrur- ; rarkagla, e!iei pgiflevenlliiliin, ylipsinevonl(iil 'ihin tei sucisful".alti'r1oan alo k*" raenly:l$,rai,i* ai?a.anaila :liiden alf,,t5sise ciev&t vederpoist*tuugit, Kierrs tuusit lnrkasluksln jelk*en 1sf.d-;sifl psiksillsbn. *. f arka$:e sr]oia.p"rhaltlrren vf, ihtsi'to:l 6ljy' maira s n 6ljlstlma$4. Suor;ta puilalf' nr rn norji$tuskii{1o kon!,kltvessl olgr{igh ohlbiden nlukal$-s$tl. s.. Tarkasla. stlh Eullfi,Blttalakhsus sn tailaun i* kiinn:llskbhys paiktrler:n. tu. Tf,rkacle \.etare.blsitrili6idefi Jiilttur!'ys {eo lrhtd), 11, Tarl(as?e kriivakil'm*l8kalusteiden luku. rnalra, hlik*ti su0ie$ tai,igis3d ilmenee $silai$ie!oimintahijrnltii tei luuil:;ls, etlti E.c!- lsiminloia voida suori:taa,, cn ka*nn!ii*!a leili*6f uslt'iist*i*n FU*tecn, 1.? V*ost&nsuoian lllvfyd6n iarkastus [0fl tcteulenavis3a eino&slgan uuonne'19i3 ja ien jiilkeen lalmisluneidsn $uoii*{i osalrai. 1. Stiiie suoiaovel il -tl,ukul $st:il ndrn8;i;fi ilfi aneaihdon srtkulartlaet. f, :Sulje t'lifaifie\'*nlililit ia lrrki:9e ns lll:iius" "rurgifla. 3.?ar{aetil,!::i ilrn*nreihl#l*iil*isl+ sdi ohi" :(iskilyttba$ailncssx {liilvn 2}. Su:j0 p3ir3vgftftii i trertrlrn6 ld kesifyoresii TeJ<eElr. cttit hieiloilrltiryenlliili oil sul",5t1u. Tsrtasra, elts 5u;.kutBll1a, rnikblr sa on nsennellrr paikalleerl, crr scn p*l"kar:hsssrn olevan shieen anuka:se3gg ri*ll1lill*' a5ennbssa. 6. Jos vee$tifisuojassa on sulkilhuone, tailastr, ot$ slfine sr,'jstit*t* o'rat taysin iluhi. i. Tarkf,.sls ylipnin-nmtltarifl lunlo ja euonta r:iit{f,rin nalleu! stlhr}n lillfifill &ylen dijaidsn flrutdsesti- 8- K**nnfi i,ft**rniidr&n rnitlarin EAAltuiFs "TtlV YS".*ssfitson. 9- K*lnnl$li puhallin ia ayas pslngvcntljila kisd$m{lia klsify8r*gu hita*sli, tfufin t yi;feinrmiitari asailiaa 100 :Pa:n {' 0 rrdnvp:nl )4iF#1fl si!6,!0. hfikell llmamtardn mitarin luierrna on tif l6in korkeinraan tsc rfitr t.{d dmtls}, sn suoisn tiiviyc ilitt6v*. tlirkefis 6i llfibmai!" r$n mlilarin vivun csenmeta Johtuen ole sikei: todsllin n ilmsmel'* on 20 mlh/ G dmejs)..l1. huhgl; ilmrm*trrlrn mlltarin luknfis ylillaii a$ori l$0 m:/h {40 dml'4 ial eaadillt 100 Pan (10 mc{,p:n)?{ipairstia tsip}'sty' ta saav$temaan, et suohfl uivlys huono ja *i$ on Fyritt6v* parnnlarnaan. Vuot* knhdat wl psikaflictoa ssim- s lt{arftgtls Lr.n$ilen lai tulitikun liehin taj rseun liike$& slrlan Ssdpinloreft l6aelsyldsssg lilvit6- kokeen oue$ia keynniss{. '::, Tii!'il..stufi33lu]466n j*ike*i is**nftt tlfnafi**ran rnittarirr 6lgttci$il "*HiTUS"- ilg{rilloon ja sulje peiflelr*ntliili k5:[pf rs_sta. 1.3 Erityissuodattimen kulvaus E ity;ssuodslirl kuivataafi rflikf,li perust ltssti v$. d6dn osoiliaa sen hosluneen. i(osluminsn tod* ;aan punnitsgmalle suodalin luetat&vsll& vaa'ai. la. Kuivaus on aucqil ltsw,loi rilodattimen painon lod*lasn no{****r'r vf,htnta&n 1 kg:il8 nus d*ltimbn kilpeen merkity*tli ano3la, Kui/alus cn pyrlnlve t#(sm5bn telv lla kili'ralla psld{asse$. ia ia suoritetasn BFurRav6ttia 1. Insk ldllslavat lllttimel kulvattevan *ua" dallirlaa ohltusilrfl cputkssr& t, lrrctsbrityls3uodenlffien*uoi*h6finet. :1. lrrels sntlissuc.dnllimb$ lukitlrc. je kl$nnfi suodalin sssdalilsttiytieasentssn. LukiBa eurdalir lukiiu$rl?usta {kuya 3}. 4. trit& jo'jslsvsl liittimet rityi8suodsttlrfl 4n letkunkiristimillt. S. #aenn{?lmebairln rniirarln sll'tdvipu "SUOSATUS'-asentoott. 6. SutlB paiflavs'ntlilll klg iarnelli kaiipyfuas" tfi. Ttr**le. ellli hiertoilma{ont{ill o{r srrl- FfiU,?. F,AyEnislfr puhslfin sdfrkoohjaus,tsskuk" sssle ja hytk il6ffrnitin toihlnlasn. Avsd ki.rt6ilmavcnltlifa kunne$ ilmamaer{n ftitlsrin lukerilo o.{t noin ISS ry34 (ao drni/s'1. g. Jalkd Friiv*u$ta fi. g0lunllin *.ian, k{itenldn viihintilal} 12 lufrtiaiodeiilneuoda$imeb I ks paino'n lislygt{ kohti. g, Sulle erilyig3ilthiatin kuiyault n ;frlkngn tiivilsti suojaksnsilla ia lstkunklrishill{ ss' k& iinst$ Bc (csim, t'radengallatai tnta' {ilgsl. Assnna ilmatrvsihlol6ittsig{o n0tmaariaiirr titaan (krva e ja kapfale 1.1 koht* 61. 2, $uoiauturnista edeltiivtit toimenpiteet Jos on lbrpeellista s8lltsa reest6fl3uoja1 s{} jautumisen 6isllyr$$den luntson" suotil laan s*uraavat la/kssruksbt j* tcimanpfl Pel. t. Poista qusiasia viecldnsuo,ialtiytfrllo tar' peeton l6var$, raltente l ia lgltt 4 $ t s0sjan pdolella mshdollis 5ti clev t seint ia keflc9ibtcjen t&i muul l&mmtin elinym,i6fi suo,an Fsiniin ja kat. losfl haitlssvst wthouk$ei.?, $ul1e lii'riisii ndrm$slin ilrnrnvsihdon aukol niid3n Eulktilaifl illa, varmista, ttlsi raf k56n *rrcjen yanplirgbt*sil! ld n utd i!*tj" lilva a$t(ko iii* Eutkematta. 3. Kilflflfle Suoiaan varsstolh.l slrlkutolna stlo" l+oven siief{lolellg tlimitysi;eryk eensn?blfi iiiasssnloon noudallasn PskkEil*ses' s6 olcvaa ohjeft.t, 4. Tsrkasla hfl$poletumiil(eyuvin ia hala' psis[lrnicrukon k$yn0kdpoisuus..joe ulosgt&ydukko ofl maailpinntn alefu+ 16lla, pol.lta il{kopuolsna, s n paall{ mah' dqlugesti oleva, agtahikeros tai n1uu p{41- lysls in v Imi*ta, ettb maak trs"('fn l*fi y6i!936 lrelpd$li js,iiopeisli k;l!.gutpa ulo6. Ulospg:3yeukhs t/olde*n rnt'ss kailras hokonaa$ auki ia $rtorcla i/eden k rdfrnw*risel16. S" TsrkiEk. ettci ilfi aksnsvikl tai ylipaln fi it. teftn rtr,mafuthffn ole ksttyds rcakia tdi r ui- Jo ltrnailalopull{ on irloleltu i8. raslo;it* *uoja*n, kiindr 9e uxot pdik*llo6n. Psish kuit&illtiil ensin umpinalncn.suoislsrry l$#vi flntn t65fle. Ta*dtla mydc ylipaiael'lilarln kunto ia lkaia nasl8t' ln tawitlf,os$*. g, F rdhdyh'utlelliee3l:ilnnstllarhtsl*itteision k&${iion ie h*itoon tiri:i.n kdytt# ia huollo-ohi stl 5e1.5 puhttrtlnen kafiellh/bn avull{, t. TE*asla l.&ilteistofl kunto. SIID.{!8 kspp te6n 1.1 koh{en 1-ll Hlkais*ttarkaslEk. iel,' E, 1afi{Alle 5tl8!nn ${lliye lltflan\raftlolgnuil' hnrsvulla kjppateen L2 ohi iden mukaan' 9. Sulie nmpoiohtqsn seka mulden suaian. teyl6t:e tarfeettomien puttistojen sulku' vshnfitit larkkeillxn ksitenkii, tl*ival pill" kistot pi6te iaerymiin, Tarkas!a visrflsiin EUlfi $iennlllln lruftts. Jo tahelfkuvennil{ fi UiSpA on inotettu, hiinnit[ 50 FaikeltEen. 10" Tarka$a earavesisallioiden tiviys ja pul'- larrs s ki fiiyti ne,radefli. lt. tjerftlsiaudu kqivakaymiil$kaluslpi'd#il P'5ytl&{uBnocla.!9, guol*bai ru+jan kalu*lam:i$eegiir,\,arus' lamisest*, Fad toill* toimivan raaiisn luon' nista suoiaan ia sen 8fi nnin absntbmi- *oste, pr.rhetimea tii11frjtlis63lt verl".koon, valgr.slaisimesia!ek& puultulrior! tdttn& Hn sehicl? ls *u*jahuc&aidon vtliseln;srt l kefiise$re. Varaeclalgin ao vucderi!98? jiilleen assnflsluic6a!ai!tel$a. Asenna varaval*i' sin gakkauksesaa dwan oi&8en nulk*i' sbsti [a kytkd pi$t*l6b pbbrasi:rbn, 3. Suoiautumistakoskevia yleieif, ohjeita TarkaEta, s$ti* kflikki siroian ulkoplrolsl ls istrts\'el o{sth lr,!*rit svat h{jatslll$estj *i*li{1tll Vi8rne*'l sulkt'r nftiill Fidst8$n sulieltuns.i avataan vaio laffittaessa. Us*ksl on huol hdlttava juomareden ja rarava' lsigt$lsan s*itelf$e, lspoworalan ifrti*fl Ami' s6sl*-b*a muicto Frie3lykesn suilymisskei tnrgoollislsta toimtnpltclst$. Ohieita ia liedotuksia sutiautumissn aik&na saa' daen hhinnii rsdiofl kaun8. EmefOtt Asentalankatu I{ELSINKI p!r, tso , ilx $HEO S{

24 Liite 8 $1{uokan v#esto n s uoj a I ai ttei den l<6ytt6ohje trl!lc:ld,bjtli t I llrrr.!*rimtf:t avqn".1 liiilg{lisgrlf, it.1{fqn:}li! tikj 4i9{t4i*!f:.ilt Fril: ;*!!+t-4an tds ltt*mc+ln&;;t:!rila llf,!rrrihh*cige - wwrt\di, - tri:it{'rlniif{,!f*!;r.all,/r;^r-- r1r$$2ail4$ni - #'*Fnja!a\t-4U.i 2t-t lf-: ig.:f i-f.!!t-1,si if,i.;+ $x-l 1 LIL: +'I t: I,.i,r 4: L: Kuffi:2" Oh{$$i{$},ils 6!eis!tiltrln Ii t?!f 1*ielft aerlttil llll$lrif,deaaflii :dkll*b :.r::r:,rnl irs le^1! u-l VS.1 &ltntul. i' t uhsllrs \'- \'-r.r i. $1-,ut?an \rl;srcnsuc.jss iiijbsilnitt luk'lael!}ra l;iillqisi*luslt#le Kr*{i $. Suadrl$6r.ri}.i& 4. llrnanvaihtolaitteiston keytto suojautumisen alkana Toirnenpilsel ri kayttctiiafit6isse 3uotitE' teen sirna lsrjeolykss$$5. kuin n0 ari c.hifas- 53 lueteltu. Kliyt{otilafiteet rb*efittelee ts ilrnsiltaa V$S lirafl oryl*inail. *1.1 Sr.rlkukdytto SULIi:UIi.4Y?*$$A EI $UOJ,&AI{ OT?}., EIK& $r ELT^ P.3r $TETA I LJ"IAA. :..Su'ju painer rrt$ili kisltamdlla LiisiCybrAs. ta. Sulje yiipeineventtiitit;6 luhltge irc :ukl. l!$ruuv?i6la. Taf'{i:ia. lei kiofl siimavgnliii.li on sulisllu, 2. SLI:o v;cftori't sulkwsnlliiii 3' S{rlkltiignte*n &ik6na srjtkutslla$ t!l** s:l+ ctsn pakkafksds$a ry!*g*n shjb*n mulai".99$sa k,iiytltass oilrs$a. 4.2 Siirtyminen $ulkuldiytostii suodatuskaytt<i6n SU.}OATU$KAYTOSSA SUOJAAN OTETAAI] It^:.tA* v{rr,r rrrtfl.ssuobatttmhl'r K&lJTIfi, Irr.u\.n 3J. 1. Vapasia gu]huibiie$sa,ie: 1u;kuhrirxeasEa ole,.'ien ylipeinevsfl iiiilien i uiitus,?, l$cla joust*!..a{ lilltitilst *hjtusilmafulfc.rla ikuvlt 2.}. :r. l:rcla erit!,is$uodalti'ttan f,lenlpi lllojakarsi. 4. Vapautar {jritt;s5uod$riesn lskjlu$.la tslnne -suaieiin suodjluska$tdascntoon ikuu* i. 5. Liitli *riltiitsundalin elenrnan iouslc!'an litltnnen ja l*ihrinkrnstimcn a&,lia iii!:iisti cilhalttfi'!ex irrrlrpulkaen g* luhtfe suodalin.ukilusvir.js f,fiann* ilglarnii'3jan minr.in sadl+vifu "5U0OATUS"...rtdfi lcon. 7. K51ti puhaiurda kasin Kiaikamplsn $slla hrtae la nspeu.lella geuraa$eft liahd n toi' rn npl'6 n sjan. Hrcmas oyorilyssuunn6n fl volot Vathd4lof, likon kylisee*.?s'. lrrola srhyissurdttlim a ylompl suoia,' i(ansi. b. Uitai sritylg8uodstin ylerrrrjt&n lousta{an lii$irian i* l ltunkiristir-nirn svulta tiidistt painer*efllliiliin. d. PolsElesikarfimol. 9. Li.:kitse gdtyissusdalin ssbatl8rlca. 1O. X*!"rrristfl puhatlirl sen*6qhfiu$t1s6huk: saet., ttr, Sfi*dd suo4allimail ilrndrneeraksi X50 mlt 1aO drn3,'s] avrsrnalls hrtrasri paiflev*ntttli$ hi*iifylira:ta kiedaen. Kiortsililavonttflifl tuls* sila rltljeltu, 1?. Kytk toirnintaen ss,ldm&lliil sghk6,rhlausk skuksssta. (E.iryis uodbtlimen kiryil6eike ptlens?t, 1 3, 6*hk6njah6tun kbska!.ty8ss& avae painavrhttilli {a}sh aukl *icnfrm6, a he$ipi.er*$- 16 Ja Fyfr*t{ Fuhetinls kgsin ka$i*8nftmilfn sal[.iselfa noteudel?a, olr{i ilrnamdgr* 1 5e mr.h 140 dnl3/sl sscvutelaan, Huomaa pt$riiysiil!.rflnsn ilsoli vaihd*ladtikon hyl- I seii Jii4astA tarpeq16n gn?usr*linlu kiisi' kiifl6ssn. 14. SrodatuckAytarl ari(afi# sulkuteltcn ruloo olla $en Fahkf,r,,lr88sn oicven ghi en ftrukf, i$ess*.gu0dauiskegl6ffidnno3sa. '15. Tarlikalts 6iloian ylif8inetta. Yllgaifl rfl tulisi slls'/ahlni&fin 5s Pa {.S mrilvp}. 4"3 $ilrtyrnlnen euodatuskiiytfis$i sulkukfytt66n Irlkdli ioudul6an siinymaan suodaluekd!4dsta ta!(tlsin $ulk:ukd'lt$dft ls1fillla*n #*urfisvasti, 1. Pys&yte puhs:lin satlhoohjauskesi{uksoeta ral keskefle k sikeyno.?. S\,lje pala venttiili kierl&milli ki*ipy6ris' td. $t!ll* ylipainev flltiilil ia lukrtse no luh.!usruweistf,. i, Kylko silernm#n pc{e toiminnrsta- 4. Sulie visnldrin sull,uvenftiili. 4.4 $iirtyminen suodatuskiiyt0stii ohltuektiytt66n CHITU$KAY''O,S.SA EI KAYTETA Eft!TYIS- SUODATIHTA {KUVA 2i. 'i, PlsalylApohsllln l*ik rk8$eka6lkgy$6, ' A. Kytks esll&rnrai8n pobidinliiln*+1as&hh6- ohjairitffiklrkesata. S. Ke$A FulTal$nta kil5in *.i*kampl{rfi auulla hilsgll* fi*f ird!la sburaavic{ kabdsn tdmenpilaen aian. Huorxtaa pyarity ss,runnn{r nuoll yaihcsleetir(on kytie*ti. gs. lrrota yl mp; jou3lava ii;tin erityissercdaitim sta {l{rlve $}. 3lr. $ulie tiiviieti arilyissuodatifl ylemrnlllii suriakannelle ja lelkunkiristinrs,lla. *. lffola tlelspi joustsla liilifl eriw3ss$csill. rnesta ja $lijs lilviisti *u{xiatin ahnrnralla suoiakaonslla je lstkunhrletimslle. 5. ln6ta rlty?gsuodattimen lukltus l3 kagf,a5 suod{hn ohiiushilltlis6. nlaon {kuvs e}. 6. Kiifinltii ohitusilmeputki isuslavi n liilt. fi3en F ls*unhirislirnien avulta p{inevsnlllililf, ja puhahirngn imupuitie n, Lbkitsa su{hialin :ukltq$virp3te. 7. Vaparla kdkkien sua,lan ylip$lne,rafl lliiljcn {1lidruksel lpkil,r$,. luqeista. L Avaa toa;n$esfittiili lsys?n aukl kiert*rn*ltd k*tsift6{iisla- Ki rl*ilmfivenrtiilin 1u lae olia stlljeuu. g, Tarkastr, ctt* satkuteltls sfi sen pflkka$k-.s ssa alcvan chleen muleaisesea ohitus. k y1t6 6ennsssa, 19, Jss v$aslitflsuaj& E* dn Eulhuhuone, t3rksata, *ll* Fiflne suoialileeleiahtaval poistsilmaventtilli: sval ttrfsin euki. 1l- Keiinna ilrssmiiiir{n mitlarin siaravilrr "OHITUS"'aEeilcon, 1f,., K ynni*ifr Fuhallin sehk&trjau6ke$kqk. gatla. 13, Avsa peinb'denltii*i {iiysin alki ki rtam,eile kasiflyoresljl tlmamteran turisi ollq \'&h;ntg$n 600 rn'ih f 170 dm'/sl. SShkfniakdlun kssksytys$ss py6ri$ pu. hsliinla k*$in kasikrmrnill* gggal$sltd n+. paudella, El$ irftarns8 ti 500 mrth {155 drnsjs) *aavutet;an {ialviaitaaft ilffifrrfl ii6- rs vui ollt FienemFiiint. Huoqna fjyoritysauunnan nuoli'.raihdelaattkon kglj s$e. J*rjesiii tarfeelbrlsn vr.rorett tu kasikiig" t6aa*^ 2

25 LIITE 9 NESTEKAASUN JA PALAVAN NESTEEN VARASTOINTI Jos taulukossa olevat mziiiriit halutaan ylittdd, tarvitaan tarkastus tai lupa. Ohjeita antavat kunnan pelastusviranomaiset. Siiilytyspaikka Nestekaasu kq (eninttiain) Erittiiin helposti syttyvid, helposti syttyvii ja syttyviii palavia nesteitl sekl palavia nesteitd tai kaasuja sisiiltiiviii aerosoleja (esim. bensiini, liuottimet ia aerosolimaalit) litra (enintiiiin) Palavia nesteitd, joiden eimahduspiste on yli ls'g (esimerkiksi6ljy a dieseliiljy) litra (enintiitin) a) Asuin-, toimisto-, majoitus-, piiivtihoito- ja kokoontumistila 25 25litraa S0litraa r) Rakennuksessa, jossa a-kohdassa lueteltuja huoneistoja, erillinen varastotilassa tai huolto- tai tydpaikkahuoneessa 100litraa 200litraa ) Moottoriajoneuvosuoja Ajoneuvon polttoainesiiilid + 25 ko Ajoneuvon polttoainestiili litraa Ajoneuvon polttoainesiiil i litraa i) Myymailaihuoneisto - myymiiltihuone - erillisiti varastoja (palotekninen osasto) 25 kg Paloviranomainen voirajoittaa Yhteensii 1000 litraa (eninttitin 25 litran pakkauksissa), joista aerosoleja ja helposti syttyviii palavia nesteitii 200 litraa (enintiiiin 2 lilran astioissa). Tapauskohtaisia rajoituksia e) Ajoneuvot (veneet, asuntovaunut ja -autot, ei yopymistiloissa) Ajoneuvon polttoainesiiilio + 25 kg Ajoneuvon polttoainesdilio + 60 litraa bensiiniii, ciljyii tai vastaavia, 60 kg aerosolimaaleja.vaarallisemmille kemikaaleille. I inia-autoille ia vastaaville eritvismiidrtivkset. 0 Yhteiset kellari- ja ullakkotilat Muiden vaarallisten kemikaalien siiilytysmiiiiriiyksiii Terveydelle ja ympiiristolle vaarall iset kemikaalit Myrkylliset ja eritttiin myrkylliset kemikaalit Erilltiiin elintarvikkeista ja rehuista Lukitussa tilassa tai muutoin siten, etteiviit asiaankuulumattomat saa niitdi haltuunsa.

26 LIITE 1O Soitto hdtdkeskukseen -ohje f APU&ANTAVAT: #d :& i#h...lenlruslarro.w # ::,'"' ',u I POLIISI F. erusthotro, satraanftut-trrus, salraaffiotro r SO.SIAALIVIRANOMAI EN, KRIISIAPU ii,,,::". MERIPELASTUS &.. 1i r VAPAAEHTOISJARJEqTOT. MWTYHTEISryOKUffPPANIT 4' =fi *," b. SOITA HATAPUHELU ITSE, JOS VOIT. Tiirketiti olisi, ettd hiitiipuhelun soittaisi hdn, jota asia koskee. Htinellti on sellaisia tietoja, joita piiivystiijii tarvitsee mddritellessiidin mit i apua hdn paikalle liihetttiti. Viilikdisien kautta tuleva puhelu voi viivdrstyftea avun paikalle tuloa. KERRO, MITA ON TAPAHTUNUT. H iitii kes ku s pii ivystiijii kysyy so ittaja lta tietoja ta pahtu n eesta, jotta hdn osaa tarvittaessa liihettiizi juuri siihen tilanteeseen oikean avun. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA. Hiitdikeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tdrkeiid kertoa osoitteen lisiiksi tapahtumapaikkakunta. Kirjoita kotiisi nilkyviille paikalle osoitteesi, jotta ilmoitat sen htittitilanteessa varmasti oikein. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN. Piiivystiij?in esittdmillzi kysymyksillii on tarkoituksensa. Kysymykset eivdt viiviistytii avun htilyttdmistii. Kiireellisessd tapauksessa p?iivystiij?i halyttaa jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistydkumppanit, sekd antaa niiille lisiitietoja tapahtuneesta. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN. PiiivystZijii on koulutettu antamaan ohjeita eritilanteisiin. On tiirkeiiii noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillii on usein merkitystd tilanteen lopputuloksen kannalta. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN. Liian aikainen puhelun ptititt iminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan puhelun pdiitt2imiseen, sulje puhelin. Pidii linja vapaana. P iivystiijti tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisiitietoja tapahtuneesta. Opasta auttajat paikalle. Soita uudestaan, mikdli tilanne muuttuu. HUOM! Jos hdtdnumero on hetkellisesti ruuhkautunut, odota kunnes puheluusi vastataan. Puheluihin vastataan joka tapauksessa nopeastija soittamisjzirjestyksessa. Hiittipuhelua soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa. Hfitdipuhelu on maksuton. Yleis6puhelimesta voit soittaa hdtdnumeroon ilman rahaa. Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa.

27 LIITE 11 Vdestonsuoian tyhientdiminen Vdesto n suoj a n kiiyttd ku ntoon I a itto o n 7 2 tuntta. Vdest6nsuoja tyhjen netddn vdestdnsuojan hoitajan johdolla. Vdestonsuoja n normaal iaja n keytto on asu kkaiden irtainvarastona. Asukkaat tyhjentiivzit vaestdnsuojassa olevat omat irtainvarastot omiin huoneistoihinsa. Mikali kyseisen irtainvaraston haltija ei ole ko. aikana paikalla niin tilat tyhjennetiitin valvotustija ^ hallitusti taloyhtion yhteiseen tilaan, esim. kerhohuoneeseen. Vdestdnsuojan hoitaja pitiiii luetteloa siitd, keiden tavarat ovat huoneistoissa ja keiden yhteisissd tiloissa.

28 Vdest6nsuojan tyhjenttimissu u n n itel ma I rtainvarastojen tavarat on sijoitettu seuraavasti: (5 a.1, o.9 oco f, -c (5 at, (t, (5.E :(5 a(t) o.o c) -c

4. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 5. TOIMINTAOHJE KAASU- JA MYRKKYVAARATILANTEESSA

4. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 5. TOIMINTAOHJE KAASU- JA MYRKKYVAARATILANTEESSA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. VAARATILANNEARVIO 3. TOIMINTAOHJE TULIPALOTILANTEESSA Asukkaan paloturvallisuusohje 4. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 5. TOIMINTAOHJE KAASU- JA MYRKKYVAARATILANTEESSA

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ

HELSINGIN SEUDUN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ HELSINGIN SEUDUN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ Pohjoinen Rautatiekatu 29, 00100 Helsinki, puh. (09) 544 901, www.hoas.fi SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. VAARATILANNEARVIO 3. TOIMINTAOHJE TULIPALOTILANTEESSA Asukkaan

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Juhannusrinne, Espoo. Syyskuu 2012

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Juhannusrinne, Espoo. Syyskuu 2012 PELASTUSSUUNNITELMA, Espoo Syyskuu 2012 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan kiinteistön turvallisuutta ja siihen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy SÄILYTÄ!

Pelastussuunnitelma. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy SÄILYTÄ! SÄILYTÄ! Pelastussuunnitelma Isonkyrön Asuntovuokraus Oy Pelastussuunnitelma laaditaan asuinkiinteistön ja sen asukkaiden tarpeisiin ja turvallisuuden parantamiseksi. Pelastussuunnitelman tavoitteena on

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2011 ASUNTOKOHDE YLIOPPILASKYLÄ

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2011 ASUNTOKOHDE YLIOPPILASKYLÄ PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2011 ASUNTOKOHDE YLIOPPILASKYLÄ Inspehtorinkatu 1, 20540 TURKU Turun Ylioppilaskyläsäätiö Sivu 1 Ylioppilaskylän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa

Lisätiedot

Asuintalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA

Asuintalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA PELASTUSSUUNNITELMA Johdanto: Asuintalon pelastussuunnitelma Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta ehkäistä ja

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asuintalon pelastussuunnitelma SAVONLIINNAN SEUDUN NUORIISOASUNNOT RY MYLLYMÄENKATU 15 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/9 Asuintalon pelastussuunnitelma Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman

Lisätiedot

asuintalon pelastussuunnitelma

asuintalon pelastussuunnitelma asuintalon pelastussuunnitelma SAVONLINNAN VUOKRATALOT OY HUSAARI 4 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT versio 3bj.m. Sivu 1/10 30.1.04 asuintalon pelastussuunnitelma versio 3bj.m. Sivu 2/10

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA

AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA 27.2.2013 As Oy Sveitsin Aleksis Pelastussuunnitelma 27.2.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1. Pelastussuunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2012 ASUNTOKOHDE AURANHELMI

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2012 ASUNTOKOHDE AURANHELMI PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTOKOHDE AURANHELMI Veistämönkuja 4, 20100 TURKU Turun Ylioppilaskyläsäätiö Sivu 1 Auranhelmen pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto-oy Sointulax pelastussuunnitelma Asuntto--oy Soiinttullaxiin PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Asunto-oy Sointulax pelastussuunnitelma Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Paukkulanmäki. Toimintaohjeet

Paukkulanmäki. Toimintaohjeet Paukkulanmäki Toimintaohjeet Paukkulanmäki toimintaohjeet Laadittu 26.11.2013 Laatija Okko Kouvalainen Viimeksi päivitetty 10.3.2014 Päivittäjä Okko Kouvalainen Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS Omatoiminen varautuminen onnettomuuksiin 1. Sähkölaitteita ja asennuksia koskevat yleisohjeet älä käytä sähkölaitteita olosuhteissa, mihin niitä ei ole tarkoitettu esimerkiksi

Lisätiedot

Rivitalon pelastussuunnitelma Everlahdentie 25 Everlahdentie 25, 57710 Savonlinna. Savonlinnan Vuokratalot Oy

Rivitalon pelastussuunnitelma Everlahdentie 25 Everlahdentie 25, 57710 Savonlinna. Savonlinnan Vuokratalot Oy Rivitalon pelastussuunnitelma Everlahdentie 25 Everlahdentie 25, 57710 Savonlinna Savonlinnan Vuokratalot Oy Rivitalon pelastussuunnitelma Kaupunki Savonlinna Kiinteistön nimi Everlahdentie 25 Osoite Everlahdentie

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 LASTUSSUUNNITELMA Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 ST Palvelu Oy 24.6.2013 LASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET HELSINGIN VIRKAMIESASUNTO- OSAKEYHTIÖ SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA

TURVALLISUUSOHJEET HELSINGIN VIRKAMIESASUNTO- OSAKEYHTIÖ SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA TURVALLISUUSOHJEET HELSINGIN VIRKAMIESASUNTO- OSAKEYHTIÖ SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA Nämä turvallisuusohjeet ovat tarkoitettu kiinteistössä asuvien turvallisuuden edistämiseksi Pelastussuunnitelma luettavissa

Lisätiedot

Asunto Oy Rivitalo PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Asunto Oy Rivitalo PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto Oy Rivitalo SISÄLLYSLUETTELO Asunto Oy Rivitalo 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi Asuintalon pelastussuunnitelma LIITE 1 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi Tulipalo Henkilö- tai taloudelliset vahingot asukkaille tai taloyhtiölle. Kerro

Lisätiedot

Asuintalon pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma. Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012. Sivu 1/29

Asuintalon pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma. Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012. Sivu 1/29 Pelastussuunnitelma Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012 Sivu 1/29 Kiinteistön/rakennuksen perustiedot Nimi ja osoite: Asunto-Osakeyhtiö Vineta Kiinteistön osoite: Mariankatu 13 b / Rauhankatu 8 00170 Helsinki

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA

TURVALLISUUSOHJEET. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA TURVALLISUUSOHJEET Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA Nämä turvallisuusohjeet ovat tarkoitettu kiinteistössä asuvien turvallisuuden edistämiseksi KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT Isännöitsijä

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET. Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA

TURVALLISUUSOHJEET. Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA TURVALLISUUSOHJEET Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA Nämä turvallisuusohjeet ovat tarkoitettu kiinteistössä asuvien turvallisuuden edistämiseksi KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag pelastussuunnitelma 04.10.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag

Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag pelastussuunnitelma 04.10.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag PELASTUSSUUNNITELMA Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag Tämä pelastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Safetum pelastusvalvojan ja kiinteistön edustajien kanssa. Laadittu: 08.09.2014 Viimeksi

Lisätiedot

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 PELASTUSSUUNNITELMA Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 Tämä pelastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Safetum pelastusvalvojan ja kiinteistön edustajien kanssa. Laadittu: 07.09.2014 Päivittäjä: Safetum

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot