OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ANNAKODIN OMAVALVONTASUUNNITELMA ANNAKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA

2 2 SISÄLTÖ 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Perustiedot Viranomaisvaatimukset ja lupakäytäntö TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET OMAVALVONNAN ORGANISOINTI Omavalvonnan johtaminen ja vastuuhenkilöt Henkilöstön osallistuminen ja perehdyttäminen Asiakaspalautteen hankinta ja käyttö Riskien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA Henkilöstö Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön ammattiosaaminen Sijaisten käyttö Rekrytointi Perehdytys Toimitilat Laitteet ja tarvikkeet Turvallisuus Asiakkaan asema ja oikeudet Hoito- ja palvelusuunnitelma Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen Oikeusturva Asiakastyön sisällön omavalvonta Hyvinvointia tukeva palvelu Ravitsemus Päivittäinen toiminta Hygieniakäytännöt Sairaudenhoito... 13

3 Lääkehoito Asiakastietojen käsittely OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI LIITTEET Annakodin organisaatio, tiimit Annakodin arkistonmuodostussuunnitelma OMAVALVONNAN LIITEASIAKIRJAT Laatukäsikirja Annakoti, esittelykansio Vahingontorjuntaraportti Annakodin suojelu- ja pelastussuunnitelma (teksti) Perehtymisopas henkilöstölle Keittiön omavalvontasuunnitelma Lääkehoitosuunnitelma

4 4 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 1.1. Perustiedot Sijaintikunnan yhteystiedot Vanhuspalvelut Kaukonen Niina, vanhusten palveluiden johtaja Maaherrankatu Mikkeli p Palvelujen tuottajan virallinen nimi Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiö Toimintayksikön nimi Palvelutalo Annakoti Toimintayksikön postiosoite Yrjönkatu 1 Postinumero Postitoimipaikka Mikkeli Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Esa Pekkarinen, johtaja Postiosoite Yrjönkatu 1 Postinumero Postitoimipaikka Mikkeli Sähköposti Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin (015) Viranomaisvaatimukset ja lupakäytäntö Lääninhallituksen toimilupa myönnetty Merkitty säätiörekisteriin Rekisteriselosteet tehty Turvallisuusselvitys tehty /päivitetty 2012 Pelastussuunnitelma tehty /päivitetty 2012 Henkilöstön täydennyskoulutus toimintasuunnitelman mukaisesti Henkilöstömitoitus tehostetun palveluasumisen suositus (vähintään0,5/asukas) Vakuutukset voimassa Toimintasuunnitelma ja kertomus tehdään vuosittain Laatukäsikirja tehty /päivitetty 2012 Lääkehoitosuunnitelma tehty /päivitetty 2012

5 5 Tiimi-toimintamalli tiimisopimukset Arkistointisuunnitelma tehty /päivitetty 2012 Toiminta täyttää seuraavien lakien ja viranomaismääräysten asettamat vaatimukset: Sosiaalihuoltolaki (710/1982) ja -asetus(607/1983) Kansanterveyslaki (6/1972) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista ( /785) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Henkilötietolaki (523/1999) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) Laki (734/1992) ja asetus (912/1992) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/1992) Laki (603/1996) ja asetukset (1208/1996, 1268/2005, 1041/2005) yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta Pelastustoimilaki 561/1999 ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 787/2003 Elintarvikelaki ( /23) Työturvallisuuslaki ( /738) Työterveyshuoltolaki ( /1383) Terveydensuojelulaki ( /763) Muut toimintaa koskevat vaatimukset 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Annakoti on vanhusten tehostetun palvelun palvelutalo, jonka erityinen tehtävä on olla ympärivuorokautista palvelua tarjoava, yhteisöllinen ja turvallinen koti asukkailleen. Palvelutalo Annakoti tarjoaa asukkaille perusturvapalvelun, ympärivuorokautisen hoitopalvelun, oman sairaanhoitajapalvelun, fysioterapia- ja sosiaalipalvelut sekä toimistopalvelut. Ateriapalvelu sisältää kaikki päivän ateriat, jotka valmistetaan

6 6 omassa valmistuskeittiössä. Lisäksi palveluihin kuuluu siivous-, pesula- ja talonhoitopalvelut. Annakodin asukkaiden palvelemisen lähtökohtana on ikääntyneen arvostaminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen. Ikääntyvien hyvä hoito ja palvelu ovat heidän yksilöllisten voimavarojensa ylläpitämistä ja itsenäisen suoriutumisensa tukemista. Annakodin henkilöstön erityinen asiantuntemus ja vahvuus on asukkaiden fyysisen, sosiaalisen, henkisen ja kristillisen toimintakyvyn tukeminen ja ylläpitäminen. Henkilöstön palvelukyvyn on vastattava asiakkaiden palvelujen tarvetta arvojen, asenteiden, tietojen ja taitojen osalta. 3 OMAVALVONNAN ORGANISOINTI 3.1. Omavalvonnan johtaminen ja vastuuhenkilöt Omavalvonnan johtamisesta vastaa Annakodin johtaja. Vastuuhenkilöinä toimivat tiimien vetäjät. He vastaavat omavalvonnan toteuttamisesta ja seurannasta tiimin jäsenten kanssa. Annakodissa on 5 tiimiä; 2 hoitotiimiä, keittiö-, kodinhoito- ja hyvinvointitiimi. Hoitotiimeihin kuuluvat vastaavat sairaanhoitajat, sairaanhoitajat, lähi- ja perushoitajat sekä hoitoapulaiset. Keittiötiimiin kuuluvat emäntä ja keittäjät. Kodinhoitotiimiin kuuluvat siivoojat, talonhoitaja ja pesulanhoitaja. Hyvinvointitiimiin kuuluvat johtaja, fysioterapeutti, palveluohjaaja, toimistosihteeri, vastaavat sairaanhoitajat ja emäntä (liite) Henkilöstön osallistuminen ja perehdyttäminen Annakodin jokainen työntekijä osallistuu omavalvonnan suunnitteluun ja toteutukseen oman tiiminsä kautta. Tiimit ovat muodostuneet Annakodissa tuotettavien palvelujen mukaan. Annakodissa on käytössä Laatukäsikirja (liite), jota päivitetään vuosittain tiimipalavereissa. Jokainen tiimi vastaa oman palvelunsa laadun seurannasta ja kehittämisestä. Omavalvontasuunnitelman päivitys otetaan mukaan Laatukäsikirjan päivityksen yhteyteen.

7 Asiakaspalautteen hankinta ja käyttö Annakodissa hankitaan asiakaspalautetta sekä kirjallisesti että suullisesti, asukkailta ja omaisilta. Käytössä on asiakaspalautelomakkeet ja palautuslaatikot ulkoovien yhteydessä. Palautetta voi antaa myös Annakodin kotisivuilla olevalla lomakkeella. Suullista palautetta saadaan säännöllisesti. Annakodissa on 2 kertaa vuodessa omaisten päivä, jolloin omaiset voivat tavata Annakodin johtajaa ja henkilökuntaa. Asukkaille järjestetään 3-4 kertaa vuodessa asukaskeskustelu-tilaisuus, jonne voi tulla kertomaan oman mielipiteensä Annakodin toiminnasta. Samalla asukkaille annetaan vaikutusmahdollisuus Annakodin toiminnan suunniteluun. Annakodissa on käytössä Annakoti-opas (liite) asukkaille ja omaisille. Oppaassa on kerrottu palautejärjestelmästä sekä valitusmenettelystä. Palautteet käsitellään tiimipalavereissa ja henkilöstöpalavereissa Riskien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet Annakodissa on tehty vakuutusyhtiön toimesta vahingontorjuntaraportti (liite) omaisuus- ja keskeytysriskejä koskien. Raporttia päivitetään vakuutusyhtiön ohjeiden mukaan. Annakodin suojelu- ja pelastussuunnitelmaa (liite) päivitetään vuosittain ja henkilökunnalle järjestetään suojelu- ja pelastussuunnitelmassa määriteltyä turvallisuuskoulutusta. Turvallisuuskoulutus sisältää toimintaohjeet vaaratilanteiden varalle. Suoraan asiakastyöhön liittyviä riskejä vältetään systemaattisella seurannalla ja raportoimalla läheltäpititilanteet. Työntekijöillä on omia vastuualueita, joista he huolehtivat. Huomiointivihkot ovat käytössä ja niihin kirjataan kulloinkin havaitut korjattavat kohteet. Läheltäpiti- / vaaratilanne-lomake täytetään kaikista poikkeavista vaaratilanteista. Raportit käsitellään Annakodin työsuojelutoimikunnassa, joka kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Työterveyshuollon ja työterveyslaitoksen mukainen riskienkartoitus (Työterveyslaitos/ Halmeri) on tehty ja se tarkastetaan vuosittain työsuojelutoimikunnan toimesta.

8 8 4 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 4.1. Henkilöstö Henkilöstön määrä ja rakenne Annakodissa työskentelee 48 henkilöä erilaisissa tehtävissä. Annakodin toiminnasta vastaa johtaja. Annakodissa työskentelee sairaanhoitajia, lähi- ja perushoitajia ja hoitoapulaisia. Annakodissa on oma fysioterapeutti, palveluohjaaja ja toimistosihteeri. Keittiössä työskentelee emäntä ja kuusi keittiötyöntekijää. Annakodissa on siivoojia, pesulanhoitaja sekä talonhoitaja Henkilöstön ammattiosaaminen Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään täydennyskoulutuksen avulla. Koulutus painotetaan toimintavuoden tavoitteiden, kehityskeskusteluiden ja asukkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Annakodissa järjestetään sisäistä koulutusta ja mahdollistetaan osallistuminen Annakodin ulkopuoliseen koulutukseen tarpeen mukaan. Henkilökunnalla on mahdollisuus myös pitempikestoisiin ja tutkintoon johtaviin koulutuksiin työn ohella Sijaisten käyttö Annakodissa on sijaisrekrytointia varten käytössä internet-pohjainen työviesti- ohjelma. Sijaiseksi pyrkivä ilmoittautuu sijaisuuksiin. Johtaja tarkastaa hakijan kelpoisuuden ja hyväksyy hakijan sijaisrinkiin. Sijaiset saavat viestin sijaistarpeesta omaan puhelimeensa ja voivat poimia ne vuorot, jotka sopivat hänelle Rekrytointi Uusien työntekijöiden rekrytointi tapahtuu Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakotisäätiön ohjesäännön mukaisesti. Ohjesäännössä kuvataan kuhunkin toimeen vaadittava pätevyys ja valintamenettely Perehdytys Uuden työntekijän tullessa Annakotiin, hänet ottaa vastaan Annakodin johtaja. Johtaja kertoo Annakodin organisaatiosta ja toiminnasta. Tämä koskee myös opiskelijoita, työharjoittelijoita ja kaikkia Annakodissa työskenteleviä. Uudelle työntekijälle/opiskelijalle/harjoittelijalle nimetään oma perehdyttäjä, joka perehdyttää uuden työntekijän työtehtäviinsä. Käytössä on perehdyttämisopas

9 9 (liite), jossa on toimenkuvat jokaiselle ammattiryhmälle sekä erillinen perehdyttämissuunnitelma. Uuden työntekijän perehdyttäjä huolehtii siitä, että työntekijä on tutustunut kaikkiin Annakodin oppaisiin ja sen myötä Annakodin toimintaperiaatteisiin Toimitilat Annakodissa on 70 asuntoa, joista osa on perheasuntoja. Asuntojen koot vaihtelevat neliön välillä. Kaikissa asunnoissa on apuvälinemitoitettu pesuhuone/wc-tilat ja osassa asuntoja on oma pienoiskeittiö ja/tai parveke. Toimitilat ovat hyvät ja esteettömät. Talossa on yhteensä viisi hissiä ja kulkeminen apuvälineiden avulla on vaivatonta. Asukkaiden käytössä on palvelutiloja, ruokailu- ja oleskeluhuoneita, kuntosali, askartelu / vierashuone, tilavia oleskeluparvekkeita sekä mm. talviulkoilun mahdollistava tilava lasitettu kattoparveke. Hyvällä henkilökuntajaolla mahdollistetaan asukkaiden osallistuminen eri toimintoihin Laitteet ja tarvikkeet Annakodissa on käytössä hoitotyöhön ja kuntoutukseen liittyviä laitteita ja mittareita. Laitteiden toimivuutta seurataan säännöllisesti ja ne pidetään kunnossa ja toimintavalmiudessa. Laiteluettelo on Laatukäsikirjassa. Kuntoutumiseen liittyvistä laitteista ja apuvälineistä vastaa Annakodin fysioterapeutti ja hoitotyön laitteista vastaavat sairaanhoitajat, tai vastaaviksi nimetyt hoitajat Turvallisuus Annakodissa on suojelu- ja pelastussuunnitelma, joka sisältää turvallisuusohjeet. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti ja henkilökunnalle järjestetään koulutusta pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaan. Annakoti on varustettu kokonaan automaattisella paloilmoitusjärjestelmällä. Se hälyttää suoraan hätäkeskukseen joko paloilmaisimen antaman hälytyksen perusteella (tulee esim. savua) tai silloin, kun paloilmaisinpainiketta painetaan. Annakodissa on ovien lukitusjärjestelmä. Ovet ovat lukittuina niin sisään tullessa kuin ulos lähtiessä. Annakodissa vierailevat omaiset saavat oman kulkuavaimen. Mikäli kulkuavainta ei ole, Annakotiin tullaan sisälle soittamalla ulko-ovien vieressä olevaa ovikelloa. Siitä yhdistyy puhelu hoitajan puhelimeen. Hoitajan tulee tun-

10 10 nistaa tulija ja tietää, kenen luokse on tulossa tai millä asialla tulija liikkuu. Varmistus on tehtävä aina. A- ja D-ovilla on kamerat ja monitorit ovat toimistoissa. Jokaisella asukkaalla on turvapuhelinjärjestelmä käytössä ympäri vuorokauden. Asukkaalla on turvaranneke, jonka nappia painamalla hän saa yhteyden hoitajaan kaikkina vuorokauden aikoina. Hoitaja tarkistaa aina hälytyksen syyn ja tarjoaa kaivattua palvelua. Mikäli hälytyksen antajaan ei saada keskusteluyhteyttä, hoitaja käy aina katsomassa tilanteen. Asukkaan tekemät turvapuhelinhälytykset taltioituvat tietokoneelle turvajärjestelmään. Henkilökunnan perehdytykseen kuuluu, että koko henkilökunta osaa käyttää laitteita ja tehdä ilmoituksen toimimattomista laitteista. Annakodissa on tukihenkilöt käyttöjärjestelmiä varten ja kanslioissa on puhelinnumerot joista saa teknistä tukea myös päivystysaikana. Kokonaisvastuu on Annakodin johtajalla Asiakkaan asema ja oikeudet Hoito- ja palvelusuunnitelma Jokaiselle asukkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään yksilöllisesti ja yksityiskohtaisesti avun tarve. Hoito- ja palvelusuunnitelman tekee omahoitaja, yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Omahoitaja konsultoi vastuusairaanhoitajaa, fysioterapeuttia ja palveluohjaajaa, heitä koskevissa asioissa. Hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan henkilökunta toteuttaa hoitoa ja hoivaa jokapäiväisessä arjessa. Hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa ja aina tilanteiden muuttuessa Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen Rajoitteita ja pakotteita käytetään vain hoidollisista syistä ja jos asiakkaan turvallisuus niin vaatii. Rajoitteiden ja pakotteiden käytöstä sovitaan asiakkaan, omaisen ja lääkärin kanssa. Hoitokertomukseen kirjataan aina lääkärin lupa rajoitteiden ja pakotteiden käyttöön. Ensisijaisesti pyritään asiakkaan hoitotoimet, valvonta ja ympäristö järjestämään niin, että rajoitteita ja pakotteita ei tarvitsisi käyttää Oikeusturva Asiakkaan palveluja järjestettäessä ja - antaessa noudatetaan lakia sosiaalihuollon asiakkaasta ja oikeuksista sekä lakia potilaan asemasta ja oikeuksista. Annakodissa on palveluohjaaja, joka on sosiaalityön asiantuntija ja ohjaa sekä auttaa asiakkaan

11 11 oikeuksiin liittyvissä asioissa. Asiakasta varten on järjestetty myös sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut. Tiedot sosiaali- ja potilasasiamiehestä ovat ilmoitustauluilla ja Annakodin kotisivuilla Asiakastyön sisällön omavalvonta Hyvinvointia tukeva palvelu Annakoti on tehostetun palvelun palvelutalo ja asukkaaksi valitaan määrätyt hoiva- ja hoitopalvelukriteerit täyttävät hakijat. Hyvinvointia tukevat palvelut suunnataan jo sairastavien sairauksien varhaiseen toteamiseen ja hoitoon, sekä vammojen vähentämiseen esim. kuntoutuksen avulla. Toiminnan tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen tai lisääminen. Asukasta kannustetaan sosiaaliseen toimintaan ja yhdessäoloon Ravitsemus Ateriapalvelu sisältää joka päivä tarjottavan aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan (täysihoito). Annakodissa on 6 viikoin välein kiertävä ruokalista. Asukkaalla on mahdollisuus syödä ruokasalissa, omalla kerroksella tai omassa huoneessa. Asukkaan ravitsemustilaa seurataan tarkkailemalla painoa, ruokahalua ja mahdollisia muutoksia ruokailutottumuksissa. Tarvittaessa tehdään MNA-testi ja konsultoidaan ravitsemusterapeuttia. Ateriapalvelun toteutuminen laadullisesti hyvin edellyttää, että ruokalistalla on terveellistä ja monipuolista ruokaa. Ruokalistan laadinnassa pyritään hyödyntämään kaikkia raaka-aineita; lihaa, kalaa, kasviksia, sisäelimiä ja makkaraa eri muodoissa sekä jälkiruuissa marjoja ja hedelmiä. Ruuat ovat asukkaille tuttuja kotiruokia. Annakodissa halutaan käyttää lähituotteita ja raaka-aineiden laatuun panostetaan. Koska Annakodissa on oma keittiö, pystytään reagoimaan nopeasti asukastilanteiden muutoksiin. Ateriapalvelun omavalvonta toteutuu erillisen omavalvontasuunnitelman mukaan (liite) Päivittäinen toiminta Annakodissa on joka arkipäivä eritasoisia fysioterapiaryhmiä. Lisäksi fysioterapeutti antaa yksilöohjausta ja neuvontaa mm. kuntosalin ja kuntoilulaitteiden käytössä.

12 12 Annakodin viriketoiminta sisältää viikoittaisten muistiryhmien, yms. lisäksi erilaisia juhlia, tapahtumia ja retkiä. Nämä järjestetään Annakodin omana toimintana. Annakodissa käy myös paljon erilaisia esiintyjiä ja vapaaehtoisia ryhmänvetäjiä. Henkilökunta, opiskelijat ja harjoittelijat ulkoiluttavat asukkaita mahdollisuuksien mukaan. Pihaseuroja, lettukestejä ja makkaranpaistoa järjestetään Annakodin pihassa tai suurella katetulla kattoparvekkeella. Ulkoiluavustajia käy Annakodissa säännöllisesti. He tulevat joko yhdistysten kautta tai ovat ilmoittautuneet yksityishenkilöinä avustajiksi. Avustajille järjestetään perehdytystilaisuus ennen ulkoilun aloittamista. Annakodin fysioterapeutti kertoo apuvälineistä ja niiden käyttöä harjoitellaan. Annakodin palveluohjaaja kertoo yleisesti asioista, joita otetaan huomioon ulkoillessa, mm. vaitioloasiat ja toimintaohjeet, jos jotakin sattuu ulkoillessa. Tapahtumista tiedottaminen tapahtuu kotisivujen, Annakodin ilmoitustaulujen ja suullisen tiedottamisen kautta sekä Viikkosanomat -tiedotteen kautta Hygieniakäytännöt Asiakkaan henkilökohtaisesta hygieniasta huolehditaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Annakodissa on jokaisessa asunnossa apuvälinemitoitetut wcja suihkutilat. Kaksi saunaa on arkipäivisin asukkaiden käytössä ja kaikki asukkaat avustetaan vuorollaan saunaan. Siivouspalvelu huolehtii, että asukkaalla on viihtyisä, siisti, turvallinen ja puhdas koti sekä muu asuinympäristö palvelutalossa (aulat, ruokatilat, saunat, WC:t, porraskäytävät jne.). Siivouksessa pidetään yllä sovittua peruspuhtaustasoa. Siivouksessa huomioidaan eristystarpeet ja infektiosiivouksia varten on olemassa oma ohjeistuksensa. Annakodissa on oma pesula. Pesulapalvelu huolehtii, että jokaisella asukkaalla on riittävästi puhtaita vaatteita käytössä ja vaatekierto toimii hygieenisesti ja joustavasti. Eritepyykki käsitellään erillisen ohjeen mukaan. Annakodin jätehuolto on järjestetty jätehuoltolain mukaisesti. Jätteiden lajittelu tapahtuu erillisiin keräilyastioihin ja ongelmajätteet toimitetaan asianmukaisesti keräyspisteisiin. Perehtymisoppaassa on kerrottu, missä jätekeräyspisteet sijaitsevat.

13 Sairaudenhoito Annakodissa terveydenhuolto ja sairaanhoito on järjestetty siten, että kotisairaanhoidon palvelut tuotetaan itse ja lääkäripalvelun tuottaa Mikkelin kaupunki. Annakodin hoitajat vastaavat oireiden tunnistamisesta ja tarvittaessa hoitoon saattamisesta ympäri vuorokauden. Kiireellisissä tapauksissa hälytetään paikalle ensihoito / 112. Hoitohenkilökunta huolehtii ensiavusta ja avustaa tarvittaessa ensihoidon henkilöstöä, heidän tultua paikalle. Terveyskeskuslääkärin vastaanotto on Annakodissa kerran viikossa (1xvk/3h). Muuna aikana konsultoidaan toimistolääkäriä. Sairaanhoitajilla on käytössä Efficapotilastietojärjestelmä, jonka kautta voi tilata laboratoriokokeita ja konsultoida terveyskeskuslääkäriä. Tarvittaessa erikoislääkärin palveluja terveyskeskuslääkäri tekee lähetteen erikoissairaanhoitoon. Asukkaalla on myös oikeus käyttää yksityislääkäreiden palveluja niin halutessaan. Toistuvina seurantatehtävinä ovat mm. RAVA, MMSE, paino, verenpaine ja kroonisten sairauksien seurantakokeet sekä terveydentilan seurantaan liittyvät säännölliset lääkärintarkastukset. Perushoito toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti Lääkehoito Annakodissa on lääkehoitosuunnitelma (liite). Suunnitelmaa päivitetään kerran vuodessa. Lääkehoito ja lupamenettely toteutetaan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Lääkekaapin tarkastus toteutetaan apteekin toimesta 1 x/vuosi. Lääkehoidosta vastaavat henkilöt: Esa Pekkarinen, Annakodin johtaja Aira Nurminen, Annakodin vastaava sairaanhoitaja Eija Sanisalo provisori, Mikkelin Uusi Apteekki

14 Asiakastietojen käsittely Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakastiedot, joita käytetään asukkaan hoivan- ja hoidon toteuttamiseksi. Asiakastietojen lisäksi kirjataan tieto omaisesta tai asioiden hoitajasta. Asiakastietoja luovutetaan lain edellyttämille viranomaisille (THL, Kela) ja asiakkaan luvalla avoterveydenhuollon ja hoitolaitosten käyttöön, jos terveyden- tai sairaanhoito sitä vaatii. Asiakkaista on manuaalinen potilaskansio. Kansiot säilytetään hoitajien kansliassa, joka on lukollinen tila. Työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus. ATK-lle tallennettuja tietoja ovat Effica-potilastietojärjestelmään kirjatut tiedot. Effica-tietojärjestelmän rekisterinpitäjänä toimii Mikkelin kaupunki. Annakodissa on käytössä Ravatar-toimintakykymittari, jonka rekisterinpitäjä on Annakoti. Arkistointi tapahtuu Annakodin arkistointisuunnitelman (liite) mukaisesti. Tietojen käytöstä on tehty rekisteriseloste, joka on asukkaiden nähtävillä Annakodin ilmoitustaululla. 5 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Omavalvontasuunnitelma päivitetään tiimityönä kerran vuodessa.

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 OMAVALVONTASUUNNITELMA PIHLAVISTOKOTI LIITTEET OVAT ERILLISESSÄ KANSIOISSA, JOKA LÖYTYY YKSIKÖSTÄ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 1 Palvelujen tuottaja: Järvenpään Kaupunki Hallintokatu 2, 04410 Järvenpää Y-tunnus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Palvelujentuottaja Nimi: Kangasniemen Vanhainkoti Palveluntuottajan Y-tunnus: 0164690-3 X Kunta Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Postitoimipaikka Suomenniemi. Postitoimipaikka Suomenniemi. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Postitoimipaikka Suomenniemi. Postitoimipaikka Suomenniemi. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Mikkelin kaupunki Palvelumuoto

Lisätiedot

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja X Kunta Kunnan nimi Mikkeli Palvelujen tuottajan nimi Ristiinan asumispalvelut

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Mäntyharjun Kunta Kotihoito SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Omavalvontasuunnitelman laajuus ja sisältö määräytyvät toimialan ja toiminnan mukaan siten, että eri aloilla toimivat yritykset soveltavat

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Palvelutalot 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumispalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT KANKAANPÄÄ Lohikon Palvelukoti Asumispalvelut Hopeapuro 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Uudenmaan Seniorikodit Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2177631-8

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan laitospalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Mikevan arvot koostuvat Mikevan arvoista. Pääarvona Hyvä Olla

Mikevan arvot koostuvat Mikevan arvoista. Pääarvona Hyvä Olla SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Mikeva Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 0784328-9 Kunta Kunnan nimi:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT. KANKAANPÄÄ Lohikon Palvelukoti. Asumispalvelut Lohipuron palveluyksikkö

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT. KANKAANPÄÄ Lohikon Palvelukoti. Asumispalvelut Lohipuron palveluyksikkö OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT KANKAANPÄÄ Lohikon Palvelukoti Asumispalvelut Lohipuron palveluyksikkö 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. PoSa:n asumis- ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Honkakoto Lehikoinen Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot

Porslahden Validia -talon omavalvontasuunnitelma

Porslahden Validia -talon omavalvontasuunnitelma Porslahden Validia -talon omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(15) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi:

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE Oheismateriaali VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA JA HAKEMUS 1.1.2015 alkaen - 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA 1.6.2015 ALKAEN Esitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Kallahden Validia-talon omavalvontasuunnitelma 2015 SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja pavelujentuottaja Nimi:Tehostettu palveluasuminen/ryhmäkoti Suvanto Palveluntuottajan Y-tunnus: Y-0132322-3

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hailuodon kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot