OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ANNAKODIN OMAVALVONTASUUNNITELMA ANNAKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA

2 2 SISÄLTÖ 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Perustiedot Viranomaisvaatimukset ja lupakäytäntö TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET OMAVALVONNAN ORGANISOINTI Omavalvonnan johtaminen ja vastuuhenkilöt Henkilöstön osallistuminen ja perehdyttäminen Asiakaspalautteen hankinta ja käyttö Riskien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA Henkilöstö Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön ammattiosaaminen Sijaisten käyttö Rekrytointi Perehdytys Toimitilat Laitteet ja tarvikkeet Turvallisuus Asiakkaan asema ja oikeudet Hoito- ja palvelusuunnitelma Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen Oikeusturva Asiakastyön sisällön omavalvonta Hyvinvointia tukeva palvelu Ravitsemus Päivittäinen toiminta Hygieniakäytännöt Sairaudenhoito... 13

3 Lääkehoito Asiakastietojen käsittely OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI LIITTEET Annakodin organisaatio, tiimit Annakodin arkistonmuodostussuunnitelma OMAVALVONNAN LIITEASIAKIRJAT Laatukäsikirja Annakoti, esittelykansio Vahingontorjuntaraportti Annakodin suojelu- ja pelastussuunnitelma (teksti) Perehtymisopas henkilöstölle Keittiön omavalvontasuunnitelma Lääkehoitosuunnitelma

4 4 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 1.1. Perustiedot Sijaintikunnan yhteystiedot Vanhuspalvelut Kaukonen Niina, vanhusten palveluiden johtaja Maaherrankatu Mikkeli p Palvelujen tuottajan virallinen nimi Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiö Toimintayksikön nimi Palvelutalo Annakoti Toimintayksikön postiosoite Yrjönkatu 1 Postinumero Postitoimipaikka Mikkeli Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Esa Pekkarinen, johtaja Postiosoite Yrjönkatu 1 Postinumero Postitoimipaikka Mikkeli Sähköposti Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin (015) Viranomaisvaatimukset ja lupakäytäntö Lääninhallituksen toimilupa myönnetty Merkitty säätiörekisteriin Rekisteriselosteet tehty Turvallisuusselvitys tehty /päivitetty 2012 Pelastussuunnitelma tehty /päivitetty 2012 Henkilöstön täydennyskoulutus toimintasuunnitelman mukaisesti Henkilöstömitoitus tehostetun palveluasumisen suositus (vähintään0,5/asukas) Vakuutukset voimassa Toimintasuunnitelma ja kertomus tehdään vuosittain Laatukäsikirja tehty /päivitetty 2012 Lääkehoitosuunnitelma tehty /päivitetty 2012

5 5 Tiimi-toimintamalli tiimisopimukset Arkistointisuunnitelma tehty /päivitetty 2012 Toiminta täyttää seuraavien lakien ja viranomaismääräysten asettamat vaatimukset: Sosiaalihuoltolaki (710/1982) ja -asetus(607/1983) Kansanterveyslaki (6/1972) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista ( /785) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Henkilötietolaki (523/1999) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) Laki (734/1992) ja asetus (912/1992) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/1992) Laki (603/1996) ja asetukset (1208/1996, 1268/2005, 1041/2005) yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta Pelastustoimilaki 561/1999 ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 787/2003 Elintarvikelaki ( /23) Työturvallisuuslaki ( /738) Työterveyshuoltolaki ( /1383) Terveydensuojelulaki ( /763) Muut toimintaa koskevat vaatimukset 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Annakoti on vanhusten tehostetun palvelun palvelutalo, jonka erityinen tehtävä on olla ympärivuorokautista palvelua tarjoava, yhteisöllinen ja turvallinen koti asukkailleen. Palvelutalo Annakoti tarjoaa asukkaille perusturvapalvelun, ympärivuorokautisen hoitopalvelun, oman sairaanhoitajapalvelun, fysioterapia- ja sosiaalipalvelut sekä toimistopalvelut. Ateriapalvelu sisältää kaikki päivän ateriat, jotka valmistetaan

6 6 omassa valmistuskeittiössä. Lisäksi palveluihin kuuluu siivous-, pesula- ja talonhoitopalvelut. Annakodin asukkaiden palvelemisen lähtökohtana on ikääntyneen arvostaminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen. Ikääntyvien hyvä hoito ja palvelu ovat heidän yksilöllisten voimavarojensa ylläpitämistä ja itsenäisen suoriutumisensa tukemista. Annakodin henkilöstön erityinen asiantuntemus ja vahvuus on asukkaiden fyysisen, sosiaalisen, henkisen ja kristillisen toimintakyvyn tukeminen ja ylläpitäminen. Henkilöstön palvelukyvyn on vastattava asiakkaiden palvelujen tarvetta arvojen, asenteiden, tietojen ja taitojen osalta. 3 OMAVALVONNAN ORGANISOINTI 3.1. Omavalvonnan johtaminen ja vastuuhenkilöt Omavalvonnan johtamisesta vastaa Annakodin johtaja. Vastuuhenkilöinä toimivat tiimien vetäjät. He vastaavat omavalvonnan toteuttamisesta ja seurannasta tiimin jäsenten kanssa. Annakodissa on 5 tiimiä; 2 hoitotiimiä, keittiö-, kodinhoito- ja hyvinvointitiimi. Hoitotiimeihin kuuluvat vastaavat sairaanhoitajat, sairaanhoitajat, lähi- ja perushoitajat sekä hoitoapulaiset. Keittiötiimiin kuuluvat emäntä ja keittäjät. Kodinhoitotiimiin kuuluvat siivoojat, talonhoitaja ja pesulanhoitaja. Hyvinvointitiimiin kuuluvat johtaja, fysioterapeutti, palveluohjaaja, toimistosihteeri, vastaavat sairaanhoitajat ja emäntä (liite) Henkilöstön osallistuminen ja perehdyttäminen Annakodin jokainen työntekijä osallistuu omavalvonnan suunnitteluun ja toteutukseen oman tiiminsä kautta. Tiimit ovat muodostuneet Annakodissa tuotettavien palvelujen mukaan. Annakodissa on käytössä Laatukäsikirja (liite), jota päivitetään vuosittain tiimipalavereissa. Jokainen tiimi vastaa oman palvelunsa laadun seurannasta ja kehittämisestä. Omavalvontasuunnitelman päivitys otetaan mukaan Laatukäsikirjan päivityksen yhteyteen.

7 Asiakaspalautteen hankinta ja käyttö Annakodissa hankitaan asiakaspalautetta sekä kirjallisesti että suullisesti, asukkailta ja omaisilta. Käytössä on asiakaspalautelomakkeet ja palautuslaatikot ulkoovien yhteydessä. Palautetta voi antaa myös Annakodin kotisivuilla olevalla lomakkeella. Suullista palautetta saadaan säännöllisesti. Annakodissa on 2 kertaa vuodessa omaisten päivä, jolloin omaiset voivat tavata Annakodin johtajaa ja henkilökuntaa. Asukkaille järjestetään 3-4 kertaa vuodessa asukaskeskustelu-tilaisuus, jonne voi tulla kertomaan oman mielipiteensä Annakodin toiminnasta. Samalla asukkaille annetaan vaikutusmahdollisuus Annakodin toiminnan suunniteluun. Annakodissa on käytössä Annakoti-opas (liite) asukkaille ja omaisille. Oppaassa on kerrottu palautejärjestelmästä sekä valitusmenettelystä. Palautteet käsitellään tiimipalavereissa ja henkilöstöpalavereissa Riskien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet Annakodissa on tehty vakuutusyhtiön toimesta vahingontorjuntaraportti (liite) omaisuus- ja keskeytysriskejä koskien. Raporttia päivitetään vakuutusyhtiön ohjeiden mukaan. Annakodin suojelu- ja pelastussuunnitelmaa (liite) päivitetään vuosittain ja henkilökunnalle järjestetään suojelu- ja pelastussuunnitelmassa määriteltyä turvallisuuskoulutusta. Turvallisuuskoulutus sisältää toimintaohjeet vaaratilanteiden varalle. Suoraan asiakastyöhön liittyviä riskejä vältetään systemaattisella seurannalla ja raportoimalla läheltäpititilanteet. Työntekijöillä on omia vastuualueita, joista he huolehtivat. Huomiointivihkot ovat käytössä ja niihin kirjataan kulloinkin havaitut korjattavat kohteet. Läheltäpiti- / vaaratilanne-lomake täytetään kaikista poikkeavista vaaratilanteista. Raportit käsitellään Annakodin työsuojelutoimikunnassa, joka kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Työterveyshuollon ja työterveyslaitoksen mukainen riskienkartoitus (Työterveyslaitos/ Halmeri) on tehty ja se tarkastetaan vuosittain työsuojelutoimikunnan toimesta.

8 8 4 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 4.1. Henkilöstö Henkilöstön määrä ja rakenne Annakodissa työskentelee 48 henkilöä erilaisissa tehtävissä. Annakodin toiminnasta vastaa johtaja. Annakodissa työskentelee sairaanhoitajia, lähi- ja perushoitajia ja hoitoapulaisia. Annakodissa on oma fysioterapeutti, palveluohjaaja ja toimistosihteeri. Keittiössä työskentelee emäntä ja kuusi keittiötyöntekijää. Annakodissa on siivoojia, pesulanhoitaja sekä talonhoitaja Henkilöstön ammattiosaaminen Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään täydennyskoulutuksen avulla. Koulutus painotetaan toimintavuoden tavoitteiden, kehityskeskusteluiden ja asukkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Annakodissa järjestetään sisäistä koulutusta ja mahdollistetaan osallistuminen Annakodin ulkopuoliseen koulutukseen tarpeen mukaan. Henkilökunnalla on mahdollisuus myös pitempikestoisiin ja tutkintoon johtaviin koulutuksiin työn ohella Sijaisten käyttö Annakodissa on sijaisrekrytointia varten käytössä internet-pohjainen työviesti- ohjelma. Sijaiseksi pyrkivä ilmoittautuu sijaisuuksiin. Johtaja tarkastaa hakijan kelpoisuuden ja hyväksyy hakijan sijaisrinkiin. Sijaiset saavat viestin sijaistarpeesta omaan puhelimeensa ja voivat poimia ne vuorot, jotka sopivat hänelle Rekrytointi Uusien työntekijöiden rekrytointi tapahtuu Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakotisäätiön ohjesäännön mukaisesti. Ohjesäännössä kuvataan kuhunkin toimeen vaadittava pätevyys ja valintamenettely Perehdytys Uuden työntekijän tullessa Annakotiin, hänet ottaa vastaan Annakodin johtaja. Johtaja kertoo Annakodin organisaatiosta ja toiminnasta. Tämä koskee myös opiskelijoita, työharjoittelijoita ja kaikkia Annakodissa työskenteleviä. Uudelle työntekijälle/opiskelijalle/harjoittelijalle nimetään oma perehdyttäjä, joka perehdyttää uuden työntekijän työtehtäviinsä. Käytössä on perehdyttämisopas

9 9 (liite), jossa on toimenkuvat jokaiselle ammattiryhmälle sekä erillinen perehdyttämissuunnitelma. Uuden työntekijän perehdyttäjä huolehtii siitä, että työntekijä on tutustunut kaikkiin Annakodin oppaisiin ja sen myötä Annakodin toimintaperiaatteisiin Toimitilat Annakodissa on 70 asuntoa, joista osa on perheasuntoja. Asuntojen koot vaihtelevat neliön välillä. Kaikissa asunnoissa on apuvälinemitoitettu pesuhuone/wc-tilat ja osassa asuntoja on oma pienoiskeittiö ja/tai parveke. Toimitilat ovat hyvät ja esteettömät. Talossa on yhteensä viisi hissiä ja kulkeminen apuvälineiden avulla on vaivatonta. Asukkaiden käytössä on palvelutiloja, ruokailu- ja oleskeluhuoneita, kuntosali, askartelu / vierashuone, tilavia oleskeluparvekkeita sekä mm. talviulkoilun mahdollistava tilava lasitettu kattoparveke. Hyvällä henkilökuntajaolla mahdollistetaan asukkaiden osallistuminen eri toimintoihin Laitteet ja tarvikkeet Annakodissa on käytössä hoitotyöhön ja kuntoutukseen liittyviä laitteita ja mittareita. Laitteiden toimivuutta seurataan säännöllisesti ja ne pidetään kunnossa ja toimintavalmiudessa. Laiteluettelo on Laatukäsikirjassa. Kuntoutumiseen liittyvistä laitteista ja apuvälineistä vastaa Annakodin fysioterapeutti ja hoitotyön laitteista vastaavat sairaanhoitajat, tai vastaaviksi nimetyt hoitajat Turvallisuus Annakodissa on suojelu- ja pelastussuunnitelma, joka sisältää turvallisuusohjeet. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti ja henkilökunnalle järjestetään koulutusta pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaan. Annakoti on varustettu kokonaan automaattisella paloilmoitusjärjestelmällä. Se hälyttää suoraan hätäkeskukseen joko paloilmaisimen antaman hälytyksen perusteella (tulee esim. savua) tai silloin, kun paloilmaisinpainiketta painetaan. Annakodissa on ovien lukitusjärjestelmä. Ovet ovat lukittuina niin sisään tullessa kuin ulos lähtiessä. Annakodissa vierailevat omaiset saavat oman kulkuavaimen. Mikäli kulkuavainta ei ole, Annakotiin tullaan sisälle soittamalla ulko-ovien vieressä olevaa ovikelloa. Siitä yhdistyy puhelu hoitajan puhelimeen. Hoitajan tulee tun-

10 10 nistaa tulija ja tietää, kenen luokse on tulossa tai millä asialla tulija liikkuu. Varmistus on tehtävä aina. A- ja D-ovilla on kamerat ja monitorit ovat toimistoissa. Jokaisella asukkaalla on turvapuhelinjärjestelmä käytössä ympäri vuorokauden. Asukkaalla on turvaranneke, jonka nappia painamalla hän saa yhteyden hoitajaan kaikkina vuorokauden aikoina. Hoitaja tarkistaa aina hälytyksen syyn ja tarjoaa kaivattua palvelua. Mikäli hälytyksen antajaan ei saada keskusteluyhteyttä, hoitaja käy aina katsomassa tilanteen. Asukkaan tekemät turvapuhelinhälytykset taltioituvat tietokoneelle turvajärjestelmään. Henkilökunnan perehdytykseen kuuluu, että koko henkilökunta osaa käyttää laitteita ja tehdä ilmoituksen toimimattomista laitteista. Annakodissa on tukihenkilöt käyttöjärjestelmiä varten ja kanslioissa on puhelinnumerot joista saa teknistä tukea myös päivystysaikana. Kokonaisvastuu on Annakodin johtajalla Asiakkaan asema ja oikeudet Hoito- ja palvelusuunnitelma Jokaiselle asukkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään yksilöllisesti ja yksityiskohtaisesti avun tarve. Hoito- ja palvelusuunnitelman tekee omahoitaja, yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Omahoitaja konsultoi vastuusairaanhoitajaa, fysioterapeuttia ja palveluohjaajaa, heitä koskevissa asioissa. Hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan henkilökunta toteuttaa hoitoa ja hoivaa jokapäiväisessä arjessa. Hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa ja aina tilanteiden muuttuessa Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen Rajoitteita ja pakotteita käytetään vain hoidollisista syistä ja jos asiakkaan turvallisuus niin vaatii. Rajoitteiden ja pakotteiden käytöstä sovitaan asiakkaan, omaisen ja lääkärin kanssa. Hoitokertomukseen kirjataan aina lääkärin lupa rajoitteiden ja pakotteiden käyttöön. Ensisijaisesti pyritään asiakkaan hoitotoimet, valvonta ja ympäristö järjestämään niin, että rajoitteita ja pakotteita ei tarvitsisi käyttää Oikeusturva Asiakkaan palveluja järjestettäessä ja - antaessa noudatetaan lakia sosiaalihuollon asiakkaasta ja oikeuksista sekä lakia potilaan asemasta ja oikeuksista. Annakodissa on palveluohjaaja, joka on sosiaalityön asiantuntija ja ohjaa sekä auttaa asiakkaan

11 11 oikeuksiin liittyvissä asioissa. Asiakasta varten on järjestetty myös sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut. Tiedot sosiaali- ja potilasasiamiehestä ovat ilmoitustauluilla ja Annakodin kotisivuilla Asiakastyön sisällön omavalvonta Hyvinvointia tukeva palvelu Annakoti on tehostetun palvelun palvelutalo ja asukkaaksi valitaan määrätyt hoiva- ja hoitopalvelukriteerit täyttävät hakijat. Hyvinvointia tukevat palvelut suunnataan jo sairastavien sairauksien varhaiseen toteamiseen ja hoitoon, sekä vammojen vähentämiseen esim. kuntoutuksen avulla. Toiminnan tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen tai lisääminen. Asukasta kannustetaan sosiaaliseen toimintaan ja yhdessäoloon Ravitsemus Ateriapalvelu sisältää joka päivä tarjottavan aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan (täysihoito). Annakodissa on 6 viikoin välein kiertävä ruokalista. Asukkaalla on mahdollisuus syödä ruokasalissa, omalla kerroksella tai omassa huoneessa. Asukkaan ravitsemustilaa seurataan tarkkailemalla painoa, ruokahalua ja mahdollisia muutoksia ruokailutottumuksissa. Tarvittaessa tehdään MNA-testi ja konsultoidaan ravitsemusterapeuttia. Ateriapalvelun toteutuminen laadullisesti hyvin edellyttää, että ruokalistalla on terveellistä ja monipuolista ruokaa. Ruokalistan laadinnassa pyritään hyödyntämään kaikkia raaka-aineita; lihaa, kalaa, kasviksia, sisäelimiä ja makkaraa eri muodoissa sekä jälkiruuissa marjoja ja hedelmiä. Ruuat ovat asukkaille tuttuja kotiruokia. Annakodissa halutaan käyttää lähituotteita ja raaka-aineiden laatuun panostetaan. Koska Annakodissa on oma keittiö, pystytään reagoimaan nopeasti asukastilanteiden muutoksiin. Ateriapalvelun omavalvonta toteutuu erillisen omavalvontasuunnitelman mukaan (liite) Päivittäinen toiminta Annakodissa on joka arkipäivä eritasoisia fysioterapiaryhmiä. Lisäksi fysioterapeutti antaa yksilöohjausta ja neuvontaa mm. kuntosalin ja kuntoilulaitteiden käytössä.

12 12 Annakodin viriketoiminta sisältää viikoittaisten muistiryhmien, yms. lisäksi erilaisia juhlia, tapahtumia ja retkiä. Nämä järjestetään Annakodin omana toimintana. Annakodissa käy myös paljon erilaisia esiintyjiä ja vapaaehtoisia ryhmänvetäjiä. Henkilökunta, opiskelijat ja harjoittelijat ulkoiluttavat asukkaita mahdollisuuksien mukaan. Pihaseuroja, lettukestejä ja makkaranpaistoa järjestetään Annakodin pihassa tai suurella katetulla kattoparvekkeella. Ulkoiluavustajia käy Annakodissa säännöllisesti. He tulevat joko yhdistysten kautta tai ovat ilmoittautuneet yksityishenkilöinä avustajiksi. Avustajille järjestetään perehdytystilaisuus ennen ulkoilun aloittamista. Annakodin fysioterapeutti kertoo apuvälineistä ja niiden käyttöä harjoitellaan. Annakodin palveluohjaaja kertoo yleisesti asioista, joita otetaan huomioon ulkoillessa, mm. vaitioloasiat ja toimintaohjeet, jos jotakin sattuu ulkoillessa. Tapahtumista tiedottaminen tapahtuu kotisivujen, Annakodin ilmoitustaulujen ja suullisen tiedottamisen kautta sekä Viikkosanomat -tiedotteen kautta Hygieniakäytännöt Asiakkaan henkilökohtaisesta hygieniasta huolehditaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Annakodissa on jokaisessa asunnossa apuvälinemitoitetut wcja suihkutilat. Kaksi saunaa on arkipäivisin asukkaiden käytössä ja kaikki asukkaat avustetaan vuorollaan saunaan. Siivouspalvelu huolehtii, että asukkaalla on viihtyisä, siisti, turvallinen ja puhdas koti sekä muu asuinympäristö palvelutalossa (aulat, ruokatilat, saunat, WC:t, porraskäytävät jne.). Siivouksessa pidetään yllä sovittua peruspuhtaustasoa. Siivouksessa huomioidaan eristystarpeet ja infektiosiivouksia varten on olemassa oma ohjeistuksensa. Annakodissa on oma pesula. Pesulapalvelu huolehtii, että jokaisella asukkaalla on riittävästi puhtaita vaatteita käytössä ja vaatekierto toimii hygieenisesti ja joustavasti. Eritepyykki käsitellään erillisen ohjeen mukaan. Annakodin jätehuolto on järjestetty jätehuoltolain mukaisesti. Jätteiden lajittelu tapahtuu erillisiin keräilyastioihin ja ongelmajätteet toimitetaan asianmukaisesti keräyspisteisiin. Perehtymisoppaassa on kerrottu, missä jätekeräyspisteet sijaitsevat.

13 Sairaudenhoito Annakodissa terveydenhuolto ja sairaanhoito on järjestetty siten, että kotisairaanhoidon palvelut tuotetaan itse ja lääkäripalvelun tuottaa Mikkelin kaupunki. Annakodin hoitajat vastaavat oireiden tunnistamisesta ja tarvittaessa hoitoon saattamisesta ympäri vuorokauden. Kiireellisissä tapauksissa hälytetään paikalle ensihoito / 112. Hoitohenkilökunta huolehtii ensiavusta ja avustaa tarvittaessa ensihoidon henkilöstöä, heidän tultua paikalle. Terveyskeskuslääkärin vastaanotto on Annakodissa kerran viikossa (1xvk/3h). Muuna aikana konsultoidaan toimistolääkäriä. Sairaanhoitajilla on käytössä Efficapotilastietojärjestelmä, jonka kautta voi tilata laboratoriokokeita ja konsultoida terveyskeskuslääkäriä. Tarvittaessa erikoislääkärin palveluja terveyskeskuslääkäri tekee lähetteen erikoissairaanhoitoon. Asukkaalla on myös oikeus käyttää yksityislääkäreiden palveluja niin halutessaan. Toistuvina seurantatehtävinä ovat mm. RAVA, MMSE, paino, verenpaine ja kroonisten sairauksien seurantakokeet sekä terveydentilan seurantaan liittyvät säännölliset lääkärintarkastukset. Perushoito toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti Lääkehoito Annakodissa on lääkehoitosuunnitelma (liite). Suunnitelmaa päivitetään kerran vuodessa. Lääkehoito ja lupamenettely toteutetaan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Lääkekaapin tarkastus toteutetaan apteekin toimesta 1 x/vuosi. Lääkehoidosta vastaavat henkilöt: Esa Pekkarinen, Annakodin johtaja Aira Nurminen, Annakodin vastaava sairaanhoitaja Eija Sanisalo provisori, Mikkelin Uusi Apteekki

14 Asiakastietojen käsittely Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakastiedot, joita käytetään asukkaan hoivan- ja hoidon toteuttamiseksi. Asiakastietojen lisäksi kirjataan tieto omaisesta tai asioiden hoitajasta. Asiakastietoja luovutetaan lain edellyttämille viranomaisille (THL, Kela) ja asiakkaan luvalla avoterveydenhuollon ja hoitolaitosten käyttöön, jos terveyden- tai sairaanhoito sitä vaatii. Asiakkaista on manuaalinen potilaskansio. Kansiot säilytetään hoitajien kansliassa, joka on lukollinen tila. Työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus. ATK-lle tallennettuja tietoja ovat Effica-potilastietojärjestelmään kirjatut tiedot. Effica-tietojärjestelmän rekisterinpitäjänä toimii Mikkelin kaupunki. Annakodissa on käytössä Ravatar-toimintakykymittari, jonka rekisterinpitäjä on Annakoti. Arkistointi tapahtuu Annakodin arkistointisuunnitelman (liite) mukaisesti. Tietojen käytöstä on tehty rekisteriseloste, joka on asukkaiden nähtävillä Annakodin ilmoitustaululla. 5 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Omavalvontasuunnitelma päivitetään tiimityönä kerran vuodessa.

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiö Palveluntuottajan Y-tunnus:

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Hoivapalvelu NILA 14. LOKAKUUTA 2015 HOIVAPALVELU NILA Lenkkipolku 16 90830 Haukipudas Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT... 3 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT

Lisätiedot

Partalanmäen tehostetun. palveluasumisen yksikkö. sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Partalanmäen tehostetun. palveluasumisen yksikkö. sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Partalanmäen tehostetun palveluasumisen yksikkö sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Tehostettu Palvelukoti on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat paljon ympärivuorokautista hoivaa. Asiakkaat valitaan

Lisätiedot

Ympärivuorokautiseen asumispalveluun liittyvä palvelukonsepti

Ympärivuorokautiseen asumispalveluun liittyvä palvelukonsepti 1 (7) YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUKONSEPTI Tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on näiden kriteereiden täyttäminen. Palveluntuottaja Yhteyshenkilö ja puhelinnumero Palvelun tulee täyttää

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveysosasto 24.11.2014 1

Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveysosasto 24.11.2014 1 24.11.2014 1 1. Järjestettävät palvelut Kemijärven kaupunki (kaupunki) ja Kemijärven Palvelukeskus ry (yhdistys) ovat sopineet tehostetun palveluasumisen järjestämisestä seuraavaa: Sopimus koskee sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin Muuttajan opas un asukas on saanut myönteisen päätöksen palveluasumisesta ja tiedon, että paikka on järjestynyt otikartanosta, asukkaan tai omaisen tulee ottaa yhteyttä otikartanon palveluesimieheen, jotta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Hankintaseminaari 16.10.2012 Hanna Ahonen sosiaalineuvos Valvira 16.10.2012 Hanna Ahonen 1 Sosiaalihuollon lähtökohdat Suomen

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä VALVONTAKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Vammaisten henkilöiden asumispalvelut Valvonnan ajankohta [pvm] Tarkastuksen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Mukana infossa Saimaan Tukipalvelut Oy:n edustaja Lauritsalan apteekin edustajat Eksoten

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT: Virallinen nimi: JaVil Rakenne Avoin Yhtiö Y:1767035-0 Toimintayksikön nimi ja osoite: JaVil Siivouspalvelut Toiminnasta

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELI

KOTIHOIDON PALVELUSETELI 8.4.2013, (1/5) LIITE 4: KOTIHOIDON PALVELUSETELI 1. Lait ja viranomaismääräykset Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä

Lisätiedot

1 Hankinnan sisältö ja vähimmäisvaatimukset

1 Hankinnan sisältö ja vähimmäisvaatimukset Kuopion kaupunki Vanhusten tehostettu asumispalvelu 1 (5) 1 Hankinnan sisältö ja vähimmäisvaatimukset 1.1 Lait ja viranomaismääräykset Palvelun tulee täyttää lakien ja viranomaistenmääräysten asettamat

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa

Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvonta sosiaalihuollossa 26.11.2013 Jaana Mäklin Vastuualuepäällikkö, TtM Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Jaana Mäklin Esityksen rakenne Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

Lisätiedot

Ryhmäkoti Männikkö. Kangasniemi 2.2.2015 1

Ryhmäkoti Männikkö. Kangasniemi 2.2.2015 1 Ryhmäkoti Männikkö Kangasniemi 1 Kangasniemen kunta/ perusturvapalvelut Kangasniemen kunta on perustettu v. 1867 Kangasniemen kunnan väkiluku väestörekisterikeskuksen mukaan on 5694 henkilöä 31.12.2014.

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Kunnan nimi: Lohja Nimi: Huushollipiiat Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 968751-5

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN

VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN Tiina Piirilä-Laiho sosiaalihuollon ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 5.2.2013

Lisätiedot

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 1 (10) HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja pääsääntöisesti ikääntyneille

Lisätiedot

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Ostaja: Palvelun tuottaja: Lapinlahden kunta Savolan Aurorakoti Oy Peruspalvelulautakunta Tossavanlahdentie 452 Asematie 4 76200 Keitele 73100

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma Puumalan Tehostettu palveluasuminen. Hakala-Ewing Raija

Omavalvontasuunnitelma Puumalan Tehostettu palveluasuminen. Hakala-Ewing Raija Omavalvontasuunnitelma Puumalan Tehostettu palveluasuminen Hakala-Ewing Raija 2014 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Omavalvonnan perustana ovat lainsäädännössä ja palveluntuottajalle myönnetyssä

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 4 /2016 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma Puumalan Tehostettu palveluasuminen

Omavalvontasuunnitelma Puumalan Tehostettu palveluasuminen Mikkelin seudun Sosiaali- ja terveystoimi Omavalvontasuunnitelma Puumalan Tehostettu palveluasuminen Hakala-Ewing, Raija 2013 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Omavalvonnan perustana ovat lainsäädännössä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat 1) Yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi 2) Toiminimi 3) Yhtiömuoto 4) Y tunnus 5) OID koodi 6) Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja

Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja Kaupunki ja vanhaintuki Kotipalveluohjaajat Kodinhoitajat Kotiavustajat Lähihoitajat Kotipalvelun asiakkaat Vanhusten

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen tuottajille

sosiaalipalvelujen tuottajille LUPA VAI ILMOITUS? Tietoa ilmoitus- ja lupamenettelyistä sekä arvonlisäveromenettelyistä sosiaalipalvelujen tuottajille ja lopussa pikkiriikkisen yksityisistä terveydenhuollon palveluista Tiina Strandén,

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 RISKINHALLINTA... 2 3 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 4 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET... 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Palvelukeskus Puistokartanoon Hakemus palautetaan osoitteeseen: Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry / Kaija Viitakoski Tyrskyvuori 6 02320 Espoo

Palvelukeskus Puistokartanoon Hakemus palautetaan osoitteeseen: Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry / Kaija Viitakoski Tyrskyvuori 6 02320 Espoo PALVELUASUNTOHAKEMUS Palvelukeskus Puistokartanoon Hakemus palautetaan osoitteeseen: Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry / Kaija Viitakoski Tyrskyvuori 6 02320 Espoo Tarvittavat liitteet Lääkärintodistus

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti: Paivakeskus@luukku.com

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti: Paivakeskus@luukku.com PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 8.10.2004 Yksikön tiedot Rovaniemen Päiväkeskus ry Katuosoite: Kairatie 23 Postinumero: 96100

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN!

TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN! TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN! Osaston esittely Lasten- ja nuortenosastolla hoidetaan 0-16 vuotiaita erilaisia sairauksia sairastavia lapsia ja nuoria.

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Asunto Oy Pikku-Heikki

Asunto Oy Pikku-Heikki Asunto Oy Pikku-Heikki Asunto Oy Dosentinranta Piispanpelto xx 20540 Turku As Oy Turun Pikku-Heikki Iso-Heikkiläntie 5 A 20200 Turku Pikku-Heikissä asut turvallisesti palvelujen naapurissa As Oy Pikku-Heikki

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI. Palveluntuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyvät seuraaviin asiakirjoihin:

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI. Palveluntuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyvät seuraaviin asiakirjoihin: LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n mukaista palvelua lapsiperheille, painopisteenä ovat alle kouluikäisten lasten perheet ja vauvaperheet.

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

[Lkm] [Lkm] [Lkm] [Kirjoita mahdollinen lisäselvitys tähän] Asiakaspaikkojen lukumäärä [Lkm] Joista vanhuksia [Lkm] * Muita hoidettavia/hoivattavia

[Lkm] [Lkm] [Lkm] [Kirjoita mahdollinen lisäselvitys tähän] Asiakaspaikkojen lukumäärä [Lkm] Joista vanhuksia [Lkm] * Muita hoidettavia/hoivattavia OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Vanhustenhuollon ympärivuorokautiset palvelut

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalot

Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Asunnot tarkoitettu päivittäin kotihoitoa tarvitseville Vantaan kaupungin palvelutalot on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät pärjää kotonaan runsaankaan

Lisätiedot

Palveluja kotiin - vuonna 2015?

Palveluja kotiin - vuonna 2015? Palveluja kotiin - vuonna 2015? MMM Taija Härkki p. 0400 432 585 1 2 3 Perustuslaki Jokaisella on oikeus välttämättömään huolenpitoon Julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keskussairaalankatu 7 15850 Lahti puh. (03) 81 911

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keskussairaalankatu 7 15850 Lahti puh. (03) 81 911 19.2.2009 Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmät 1 REKISTERIN PITÄJÄ Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keskussairaalankatu

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Palvelukeskus Marjapaikan TIEDOTE OMAISILLE

Palvelukeskus Marjapaikan TIEDOTE OMAISILLE Palvelukeskus Marjapaikan TIEDOTE OMAISILLE 1. PALVELUKESKUS MARJAPAIKKA 1.1 Marjapaikan tarjoamat palvelut 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. MARJAPAIKAN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HESINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HIKKA HEÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 Kotihoidon tilastoa v.2010 Asiakkaita 17 091 Käyntejä 2 043 649 Vakanssirakenne 7/2011

Lisätiedot

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Lähijohtaja toiminnan kehittäjänä ja hoidon laadun turvaajana IKÄIHMISEN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄN TOIMINNAN JOHTAMINEN koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Kirjan

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

TUETUN ASUMISEN TYÖKOKOUS

TUETUN ASUMISEN TYÖKOKOUS TUETUN ASUMISEN TYÖKOKOUS Asumissuunnitelmat osana tuettua asumista ja asiakasasiakirjojen arkistointi Jyväskylä 28.3.2014 A Leinonen KAKSI NÄKÖKULMAA Tarjotaanko edullista vuokra-asumista, johon liittyy

Lisätiedot