Terve talo -teknologiaohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002"

Transkriptio

1 Terve talo -teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 9/2003 Loppuraportti

2 Terve talo -teknologiaohjelma Loppuraportti Markku Rantama Ari-Veikko Kettunen Esko Kukkonen Kristina Saarela Olli Seppänen Teknologiaohjelmaraportti 9/2003 Helsinki 2003

3 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 390 miljoonaa euroa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Tällä hetkellä Tekesillä on käynnissä noin 35 teknologiaohjelmaa. ISSN ISBN Kansi: Oddball Graphics Oy Sisäsivut: DTPage Oy Paino: Paino-Center Oy, 2003

4 Esipuhe Tekes käynnisti viisivuotisen Terve talo -teknologiaohjelman vuonna Rakennusten kosteus- ja homeongelmat ja niistä aiheutuneet terveyshaitat olivat 1990-luvun puolivälissä voimakkaasti esillä myös julkisuudessa, ja yhteiskunnallinen kysyntä ongelmien ratkaisemiselle ja kuntoon saattamiselle oli huomattava. Ohjelman käynnistystä edelsi laaja tutkimus- ja yrityspuolen esiselvitys liittyen terveen talon rakennustekniikkaan, sisäilmastoon ja laatuun. Esiselvitys toi selkeästi esille merkittävät tutkimus- ja kehitystarvekokonaisuudet, joiden kautta rakennuksien sisäilmaongelmia olisi lähestyttävä ja joilla samanaikaisesti voitaisiin saavuttaa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia sekä kansantaloudellisia säästöjä. Esiselvitys osoitti rakennusten sisäilman suuren merkityksen ihmisten viihtyvyydelle ja terveydelle ja toi esille sen taloudellisen merkityksen mm. työn tuottavuudelle. Alustavasti arvioitiin, että eriasteisista sisäilmaongelmista johtuvat kansantaloudelliset menetykset Suomessa ovat suuruusluokaltaan noin 2 3 miljardia euroa vuodessa. Terve talo -teknologiaohjelman tavoitteeksi asetettiin sisäilma- ja rakennusfysikaalisen osaamisen ja niihin liittyvän terveystiedon nostaminen kansainvälisiksi menestystekijöiksi. Avainasemassa olivat kansainvälisesti kilpailukykyisten keihäänkärkituotteiden ja -palvelujen kehittäminen. Myös rakennuksille ja niissä käytettäville tuotteille ja palveluille asetettiin tavoitteeksi saada käyttöön sisäilman ja terveyden kriteerit sekä tarvittavat laatuluokitukset. Teknologiaohjelman ohjelmapäällikkönä toimi DI Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry:stä. Tekesin ohjelmavastaavina toimivat teknologiapäällikkö Ilmari Absetz ( ) ja teknologia-asiantuntija Jarmo J. Heinonen ( ). Terve talo -teknologiaohjelmassa rahoitettiin 123 hanketta ja ohjelman kokonaisvolyymi oli 22,8 miljoonaa euroa, mistä Tekesin rahoitusosuus oli noin 54 % eli 12,4 miljoonaa euroa. Resursseista noin 40 % kohdistui tutkimushankkeisiin ja noin 60 % yritysten ja yhteisöjen kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelman painopistealueita olivat palvelut ja liiketoimintakonseptit (27 %), ilmanvaihto ja talotekniikka (32 %), kosteus (32 %), emissiot (5 %). Teknologiaohjelma synnytti kiinteistö- ja rakennusalalle huomattavan määrän uutta tutkimustietoa ja osaamista sekä loi teknologiapohjaa. Nämä ovat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä laajasti hyödynnettävissä yritysten tuotekehityshankkeissa ja kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä. Jo nyt on nähtävissä ohjelman positiiviset vaikutukset rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa. Poikkitieteellisyytensä ansiosta teknologiaohjelma myös verkotti eri alojen tutkimus- ja yritysosapuolet, mikä mahdollistaa menetystuotteiden ja -palvelujen syntymisen myös jatkossa.

5 Tekes kiittää kaikkia Terve talo -teknologiaohjelman toteutukseen osallistuneita yrityksiä, organisaatioita ja henkilöitä menestyksekkäästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Erityisen kiitoksen ansaitsee ohjelmapäällikkö Markku Rantama ja ohjelman toteutusta ohjannut johtoryhmä. Maaliskuu 2003 Teknologian kehittämiskeskus Tekes

6 Tiivistelmä Terve talo -teknologiaohjelman käynnistämisen yhtenä perustana olivat akuutit sisäilmaongelmat, joita esimerkiksi kosteus- ja homevauriot rakennuksissa aiheuttivat. Nämä laatuongelmat olivat kiinteistö- ja rakennusalan suurena huolen aiheena, ja negatiivinen julkisuus oli runsasta. Samalla nähtiin selvästi, että sisäilman puutteilla on suuri taloudellinen merkitys, ja sen parantamisella suuri potentiaalinen tuottomahdollisuus vähentyneinä terveyskuluina ja kasvavana työn tuottavuutena. Tehtyjen selvitysten perusteella näissä asioissa nähtiin myös merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Ohjelman yleiset tavoitteet muodostuivat varsin laajoiksi ja haasteellisiksi. Niissä otettiin huomioon asian merkitys ihmisten terveydelle ja kansantaloudelle. Luonnollisesti asetettiin myös liiketoiminnan kehittymiselle asetettavat tavoitteet. Ohjelman yleiset tavoitteet olivat: Sisäilma- ja rakennusfysikaalisen osaamisen ja niihin liittyvän terveystiedon nostaminen sille tasolle että osaaminen muodostuu kansainväliseksi menestystekijäksi. Osaaminen kehitetään kiinteistö- ja rakennusalan, terveysalan, valmistavan teollisuuden ja tutkimuksen yhteisellä työllä. Rakennuksille ja niissä käytettäville tuotteille ja palveluille saadaan kehitettyä ja otettua käyttöön sisäilman ja terveyden kriteerit ja tarvittavat laatuluokitukset. Avainasemassa olevien kilpailukykyisten ja vientikelpoisten keihäänkärkituotteiden ja prosessien kehittäminen. Rakennuksien sisäilma- ja terveysominaisuuksiin liittyvien diagnostiikka- ja korjausprosessien kehittäminen. Teknologiaohjelman valmistelu aloitettiin v alusta ja itse ohjelma käynnistyi keväällä Ohjelmasta päätettiin tehdä viisivuotinen, Hankkeiden volyymiarvioksi budjetoitiin n. 4 miljoonaa euroa vuodessa, yhteensä n. 21 miljoonaa euroa koko ohjelma-ajalle. Tästä arvioitiin noin puolet kertyvän Tekes-rahoituksesta, loput yrityksiltä. Tämä kustannusarvio osoittautui jokseenkin oikeaksi. Hankkeita käynnistyi yhteensä 123 kpl, yhteiseltä arvoltaan 22,8 miljoonaa euroa, josta Tekes-rahoitus oli 12,3 miljoonaa euroa. Ohjelman aikainen operatiivisten tavoitteiden asettaminen ja käytännön ohjaaminen tapahtui painopistealueittain. Näiksi painopistealueiksi määriteltiin: 1. Palvelut ja liiketoimintakonseptit (31 hanketta, 27 % volyymista) 2. Ilmanvaihto ja talotekniikka (25 hanketta, 32 % volyymista) 3. Kosteus (44 hanketta, 32 % volyymista) 4. Emissiot (11 hanketta, 5%volyymista). Loput 12 hanketta ja 4%volyymista kuuluivat yleisluontoisille, painopistealueisiin määrittelemättömille hankkeille. Tiedottaminen tärkeä osa ohjelmaa Ohjelmassa nähtiin välttämättömäksi panostaa julkisuuteen sekä tiedottamiseen ammattipiireissä. Julkisuuden huomiota on saatukin varsin hyvin. Varsinainen tulostiedottaminen tapahtui erilaisissa seminaareissa, ammattilehdistössä ja omilla wwwsivuilla. Kansainvälistä näkyvyyttä erityisesti tutkimuksen osalta on saatu merkittävällä osallistumisella alan kansainvälisiin kongresseihin. Esimerkiksi vuonna 2000 järjestetyssä Healthy Buildings -kongressissa Otaniemessä oltiin erityisen näkyvästi mukana. Tiedottamisen ja myönteisen julkisuuden myötä on ohjelman eräänä merkittävänä tuloksena pidettävä alalla tapahtunutta asennemuutosta, joka heijastuu laadun tuottoon rakentamisessa ja kiinteistönpidossa laajemminkin. Ohjelman hankkeet ovat synnyttäneet paljon uutta tietoa ja luoneet teknologiapohjaa alan yrityksille. Osittain Terve talo -teknologiaohjelman ansiosta suomalainen sisäilmaosaaminen ja -tutkimus on kehittynyt voimakkaasti ja saavuttanut merkittävän aseman myös kansainvälisesti. Suomalaisen sisäilmastoluokituksen kehittyminen käsi kädessä ohjelman etenemisen kanssa on ollut

7 tuloksellisuuden kannalta avainasemassa. Luokitukseen liittyvien tavoitteiden käyttöönotto ja teknologiaohjelman tuloksien vieminen käytäntöön tehostuvat ohjelmassa kehitettyjen Terveen talon kriteerien avulla. Ohjelmassa panostettiin omistajien ja rakennuttajien valmiuksien kehittämiseen ja kiinteistöjen tarvitsemiin palveluihin. Kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyviä asiantuntijapalveluja kehitettiin lukuisissa hankkeissa. Puhdas tuloilma ja tuottavuus tärkeitä tutkimusaiheita Työn tuottavuuden ja sisäilmaston vaikeasti selvitettävistä yhteyksistä muodostui eräs teknologiaohjelman vaativimmista ja suurimmista tutkimusaiheista. Työn yhtenä päätuloksena tulee olemaan malli tuottavuuden ja sisäilman yhteyksistä, lisäksi malli pyritään kytkemään myös kiinteistötalouteen. Mallia kehitetään avoimena kansainvälisenä yhteistyönä. Hyvän sisäilman ominaisuuksista tärkein on riittävän puhdas hengitysilma. Ilmanvaihtolaitteiden likaantuminen ja hajut sekä huonosti huolletut suodattimet ja muut ilmanvaihtolaitteiden puutteet ovat osaltaan pilanneet ilman laatua. Teknologiaohjelmassa puututtiinkin koko toimintaketjuun puhtaan ilman osalta. Tuloksena on toimintamallit, jotka ovat edelläkävijänä maailmanlaajuisesti tällä saralla. Tutkimuskokonaisuus Puhdas ja toimiva ilmanvaihto tuotti työkalut ja ohjeistuksen suunnittelusta ja laitevalmistuksesta kanavien puhdistukseen ja käyttöön. Sisäilman laadun hallintaan liittyy myös riittävä ja toimiva tuloilman epäpuhtauksien suodatus. Yleistä tietoutta tässä kysymyksessä lisänneiden selvitysten lisäksi ohjelmassa syntyi useita mielenkiintoisia ilman puhdistuslaitteiden tuotekehitystuloksia, joita jo kaupallisesti hyödynnetään. Ilmanvaihdon erityinen pulma-alue Suomessa on suuri kerrostalokanta, joka on varustettu vain koneellisella tai painovoimaisella poistoilmanvaihdolla. Näiden kerrostaloasuntojen ilmanvaihdon taso ja laitteiden toiminta on usein todettu epätyydyttäväksi. Asuntoilmanvaihdon korjauskonseptit -projektilla pyrittiin tuomaan hyviä keinoja tilanteen parantamiseksi. Myös monet ohjelman tuotekehityshankkeista koskivat asuntoilmanvaihtoa. Kosteuden hallinta paremmaksi Kosteus-painopistealue muodostui laajimmaksi osaksi teknologiaohjelmaa. Ohjelmassa kehitettiin kosteusalueelle uusia tutkimusmenetelmiä, uutta tietoa ja monia uusia käytännön työkaluja. Tieto kosteuden hallinnasta ja kosteusongelmien välttämisestä onkin ohjelman jälkeen uudella tasolla. Ohjelmassa oli merkittäviä hankkeita erityisesti betonirakentamisen kosteudenhallinnan, alapohja- ja julkisivurakenteiden ja märkätilojen kehittämiseksi. Rakenteiden lämpö- ja kosteustekniselle suunnittelulle on luotu tehtävän vaativuuteen perustuvat suunnitteluluokat ja tehtävät on ohjeistettu. Kosteuden mittaamiseen rakenteissa on luotu menetelmiä ja ohjeita. Ulkoseinä- ja alapohjarakenteita koskevissa laajoissa tutkimuksissa on syntynyt rakennesuosituksia ja -ohjeita. Märkätiloille on laadittu luokitusperusteet ja tekijöille sertifiointimenettely. Usein kosteuteen liittyvät ongelmat johtuvat huonoista työmaakäytännöistä. Tämän takia mm. rakennusmateriaalien suojaukseen kostumiselta ja likaantumiselta laadittiin ohjeet materiaalivalmistajille ja työmaille Kosteusalueen high-tech-kehitystä edustaa uusi sähköinen langattomasti toimiva ja rakenteita rikkomaton kosteusmittausmenetelmä. Tässä menetelmässä huokea teippimäinen anturi jätetään rakenteisiin jo rakennusvaiheessa. Menetelmällä voidaan seurata sekä rakennusvaiheessa tapahtuvaa rakenteiden kuivumista että rakenteiden käytönaikaista kosteutta. Tuotteen kaupallinen hyödyntäminen on alkanut. Materiaaleista vähemmän päästöjä Tieto rakenteiden emissioista ja vaikutuksesta sisäilman laatuun on ohjelman tutkimusprojektien myötä lisääntynyt merkittävästi, ja tätä tietoa voidaan suoraan hyödyntää rakentamisessa. Sisäilman pitoisuuksien ja rakenteiden päästöjen mittaamiseksi on myös kehitetty menetelmiä. Ohjelman hankkeissa on saatu referenssitietoa uusien rakennusten sisäilman pitoisuuksista ja ulkoisten olosuhteiden vaikutuksesta sisäilmapitoisuuksiin. Hankkeissa on tutkittu rakenteiden emissioita rakentamisen aikana ja rakennuksen valmistuttua. Tätä voidaan käyttää uudisrakennuksen laadunseurannassa ja sisäilmaongelmien lähdeselvityksissä.

8 Summary One of the main reasons for establishing the Healthy Buildings Technology Programme was the occurrence of acute indoor air problems, such as damage caused by moisture and mould in buildings. These quality problems were of deep concern to the real estate and construction sector and incurred a good deal of negative publicity. It was clearly seen that deficiencies in indoor air have substantial economical importance and improvements can create significant benefits by decreasing health costs and improving productivity. The general objectives of the programme were extensive and challenging and took into account the significance of the task to people s health and the national economy. Naturally, goals for the development of business were also laid down. The general objectives were: To enhance know-how and health expertise associated with indoor air and building physics to a level where it becomes a key success factor internationally. This will be achieved through collaboration work in the real estate and construction business, the public health sector, manufacturing industry and the research sector. To develop and implement indoor air and health criteria for buildings, and for products and services used in buildings, and establish quality classifications to support these. To develop key spearhead products and processes that are competitive and exportable. To develop processes for diagnosing and rectifying indoor air and the health properties of buildings. Preparatory work for the technology programme was started at the beginning of 1997 and the programme was launched in spring It was decided that the programme would run for five years from 1998 to The budgeted volume of projects in the programme was EUR 4 million per annum, totalling EUR 21 million over the programme period. Roughly half of that was expected to come from Tekes funding, the rest from the enterprises themselves. This estimate turned out to be a fairly accurate one. The final number of projects was 123, with a total volume of EUR 22.8 million, including EUR 12.3 million funding from Tekes. Key areas were set for the programme s operational targets and steering in practice. These key areas were: Services and business concepts (31 projects, 27% of volume) Ventilation and building services (25 projects, 32% of volume) Moisture (44 projects, 32% of volume) Emissions from construction materials (11 projects, 5% of volume). The remaining 12 projects (4% of volume) were general projects not included in the key areas. Dissemination of information has an important role in the programme Publicity and the dissemination of information to professionals were seen as essential parts of the programme. A good deal of publicity was achieved by the programme. Dissemination of the results took place through various seminars, professional magazines and the programme s own websites. International visibility, especially for the research work, has been achieved by major participation in international congresses in the field. For example, the programme made a substantial contribution to the Healthy Building Congress in Espoo, Finland in Through dissemination of information and positive publicity, a clear change of attitudes took place in this sector, which was widely reflected in the quality of construction work and building management.

9 The projects within the programme have produced a lot of new knowledge and created a technological basis for enterprises in the field. Partly as a result of the Healthy Building Programme, Finnish expertise and research on indoor air quality has been developed vigorously and achieved an important position internationally. The development of Finnish Indoor Air Classification hand in hand with the progress of the programme has played a key role in the level of results. The Criteria for Healthy Buildings, developed in the programme, will accelerate the adoption of target setting according to the classification system and the implementation of the results of the programme in practice. The programme highlighted the readiness of property owners and construction clients for improvement, as well as the services needed for properties. Many projects dealt with different types of consulting services for the construction and real estate sector. Clean supply air and productivity were important research topics The connections between productivity and indoor air quality are difficult to study and prove. This topic became one of the largest and most demanding themes of the research in the programme. One of the main results of this work will be a model of the relationships between productivity and indoor air quality, particularly in relation to the real estate economics. The model will be developed further through open international cooperation. The most important characteristic of good indoor air is that it should be sufficiently clean air for breathing. Dirty and smelly ventilation equipment, badly maintained filters and other deficiencies of ventilation plants have spoiled the quality of the air. The technology programme intervened in the whole activity chain from the perspective of clean air. The results are pioneering methodologies in a global context. The research consortium Clean and functioning ventilation produced tools and guidance for design and manufacturing, duct cleaning and maintenance. Adequate and efficient filtering of supply air is also important in managing the indoor air quality. The results of the programme included studies aimed at advancing the general level of knowledge in this area, plus several interesting product development results on air cleaning devices, some of which are already in the commercial phase. One special type of ventilation problem in Finland is the large number of existing blocks of flats equipped only with exhaust or natural ventilation. The ventilation rate and operation of the ventilation plants in these blocks are often found to be unsatisfactory. The project Refurbishment concepts for ventilation in housing aimed at presenting good ways of improving the situation. Many product development projects in the programme also dealt with ventilation in housing. Advanced moisture management Moisture was a key area that appeared to be the largest part of the Technology Programme. New research methodologies, new know-how and many practical tools were developed. Knowledge about moisture management and avoiding moisture problems has reached a new level. The programme included important projects on moisture control in concrete construction and the development of ground slabs and facade structures, bathrooms and other wet spaces. The design of thermal and moisture barriers in structures has been given new design classifications based on the complexity of the task, and practical guidance is provided. New methodology and instructions for the measurement of moisture have been developed. There has been comprehensive research on facades and ground slabs producing recommendations and instructions for construction. For spaces that need water barriers, like bathrooms, a classification system has been drawn up and a certification process has been established for

10 those executing the work. In most cases problems with moisture are the result of bad practice on site. For this reason advice was given to manufacturers of building materials and to construction sites, for the protection of construction materials from damp and dirt. A high-tech development in this field is a new electronic wireless measuring instrument that does not need the construction to be drilled or otherwise broken. Inexpensive tape sensors are installed inside the structures during the construction phase. It is thus possible to monitor the drying out of the structure during construction and the humidity later on when the building is occupied. Commercialization of the product has already started. Fewer emissions from construction materials Knowledge about emissions from construction and their impact on the quality of indoor air has grown substantially due to the research projects in the programme and this information can be used in the construction process. New methods have been developed to measure concentration of emissions in indoor air and emissions from materials. Many projects have produced reference data about concentrations of emissions in new buildings and the effect of outdoor conditions on the concentrations in indoor air. Emissions from structures during and after construction have also been studied. This data can be utilized for quality management of construction and for investigations of the source of indoor air problems.

11 Sisällysluettelo Esipuhe Tiivistelmä Summary 1 Yhteenveto ohjelman keskeisistä tuloksista ja tulevaisuuden suuntaviivoista Ohjelman tausta, tavoitteet ja toimintatapa Terveen talon perusteet ja kriteerit Kansainvälinen tilanne Tilanne Suomessa Suomalainen sisäilmastoluokitus Terveen talon kriteerit Rakennusten terveellisyystutkimustarve...19 Kirjallisuutta Palvelut ja liiketoimintakonseptit Tilanne maailmalla Edistyminen Suomessa ohjelman aikana Projektit Sisäympäristö ja tuottavuus Rakennuttaja- ja tilaajatoiminnot Asuntorakentamisen kehittäminen Kiinteistöjen palvelut Asiantuntijapalvelut Tutkimus- ja kehittämistarpeita Kirjallisuutta Ilmanvaihto ja talotekniikka Tilanne maailmalla Edistyminen Suomessa ohjelman aikana Projektit Puhdas ja toimiva ilmanvaihto Asuntoilmanvaihto Toimitilojen ilmanvaihto Tuloilman puhdistaminen Tutkimus- ja kehittämistarpeita Kirjallisuutta...65

12 6 Kosteus Tilanne maailmalla Edistyminen Suomessa ohjelman aikana Projektit Homeongelmat ja niiden korjaaminen Kosteuden hallinta Kosteuden mittaus, arviointi ja suunnittelu Rakenneratkaisujen kehittäminen Märkätilat Tutkimus- ja kehittämistarpeita Kirjallisuutta Emissiot Tilanne maailmalla Edistyminen Suomessa ohjelman aikana Projektit Uudet rakennukset Ongelmarakennukset Rakenteiden sisältämät myrkyt Yhteenveto tutkimustuloksista Tutkimus- ja kehittämistarpeita Kirjallisuutta Liitteet 1 Projektiluettelo Julkaisuluettelo Tekesin teknologiaohjelmaraportteja...122

13 1 Yhteenveto ohjelman keskeisistä tuloksista ja tulevaisuuden suuntaviivoista Rakennuksen ensisijainen tehtävä on järjestää sen asukkaille ja käyttäjille ja heidän toiminnoilleen sopivat sisäolosuhteet. Sen tarkoitus on suojata erilaisilta ulkoisilta haittatekijöiltä. Ellei rakennus täytä tätä tehtäväänsä kelvollisesti se on hyödytön. Sisäolosuhteiden merkityksen pitäisi siis olla keskeinen tekijä rakennuksen arvon muodostajana. Sisäilmasto käsitteenä ja laatutekijänä on Suomessa ja muuallakin perinteisesti nähty vain ilmastointi- tai LVI-tekniikkaan liittyvänä. Muu kiinteistöja rakennusala on usein suhtautunut tähän käsitteeseen lähinnä kustannustekijänä. Pahimmillaan se on myös nähty vastakohtana rakennuksen ekologisille, ympäristöön liittyville, ominaisuuksille. Sisäilmasto englanninkielellä indoor environment tai ruotsinkielellä innemiljö kuvaavat tässä mielessä asiaa paremmin ja johdattavat ehkä helpommin oikeille jäljille. Terve talo -teknologiaohjelmaa valmisteltaessa nähtiin välttämättömäksi panostaa julkisuuteen sekä tiedottamiseen ammattipiireissä. Sisäilman merkitys hyvinvoinnille, terveydelle ja työteholle haluttiin osoittaa. Rakennusvaurioiden ja rakennusten teknisten puutteiden merkitys sisäilman turmelijana oli myös saatava esille. Rakentamisen ja ylläpidon laatupuutteet etenkin rakennusfysiikan alueella oli saatava vähenemään. Lisää panostusta julkisuuteen ja asenteiden muokkaamiseen Terveen talon rakentamisen aihepiiri oli ohjelman aikana julkisuudessa runsaasti, alkuvaiheessa kenties turhan negatiivisvoittoisesti pääpainon ollessa kosteus- ja homeongelmissa. Myöhemmin ohjelman tuloksien mukana myönteiset viestit ovat päässeet esille, tuoden esille sisäilman merkityksen sekä osaamisen ja kehityksen tällä alueella. Eräs ohjelman julkisuuden kulmakivistä oli Kultainen avain -tunnustuksen myöntäminen ohjelmalle sen alkutaipaleella v Varsinainen tulostiedottaminen on tapahtunut ohjelman omissa vuosiseminaareissa, suppeamman aihepiirin teemaseminaareissa, erilaisissa yhteistilaisuuksissa muiden teknologiaohjelmien kanssa sekä monissa muissa ammattilaistapahtumissa. Ohjelman www-sivut perustettiin pian käynnistyksen jälkeen ja liitettiin myöhemmin osaksi Tekesin teknologiaohjelmien yhteistä Akseli-portaalia. Laajemmille piireille käytännön tuloksia on voitu viedä mm. eri organisaatioiden yhteisesti toteuttamassa Sisäilma tiedotus- ja koulutuskampanjassa. Kansainvälinen näkyvyys ja tieteellinen tiedonvaihto on varmistettu ohjelman aikana järjestetyissä Indoor Air, Healthy Buildings ja Clima 2000 kongresseissa. Erityisesti v järjestetyssä Healthy Buildings -kongressissa Otaniemessä sekä Indoor Air konferenssissa Montereyssa oli ohjelma tuloksineen näyttävästi esillä kymmenien esitysten voimin. Myös useissa rakennustekniikkaan tai -fysiikkaan liittyvissä kongresseissa on ollut esityksiä, esimerkkeinä Nordic Concrete Research, Tanska 2002, Industrial Floors 03, Saksa 2003, ja 11 th Symposium for Building Physics, Saksa Ohjelman tuloksia on ehditty jo jonkin verran esitellä myös alan tieteellisissä julkaisuissa. Tiedottamisen ja myönteisen julkisuuden myötä on ohjelman eräänä merkittävänä tuloksena pidettävä alalla tapahtunutta asennemuutosta, joka heijastuu laadun tuottoon rakentamisessa ja kiinteistönpidossa laajemminkin. Samalla ammattilaisten ymmärrys kokonaisuudesta terve talo ja siihen vaikuttavista osatekijöistä on olennaisesti kohonnut. Tämä oikeansuuntaisen tiedon perille vienti tehtävänä ei kuitenkaan ole valmis, vaan eri osapuolten on kyettävä jatkamaan työtä ohjelman jälkeenkin. 1

14 Ohjelman hankkeet, erityisesti rahoitettu tutkimustoiminta, ovat synnyttäneet paljon uutta tietoa ja luoneet teknologiapohjaa alan yrityksille. Osittain Terve talo -teknologiaohjelman, osittain muiden samanaikaisten aktiviteettien kuten vuonna 2002 päättyneen Ympäristöterveyden tutkimusohjelman, SYTTY, ansiosta suomalainen sisäilmaosaaminen ja -tutkimus on kehittynyt voimakkaasti ja saavuttanut merkittävän aseman myös kansainvälisesti. Kokonaisuuden hallintaan pilotoinnin ja terveen talon kriteerien avulla Kiinteistön omistajien ja rakennuttajien avainasema kehityksen läpimurrossa tiedostettiin ja se näkyi päätöksessä antaa ohjelman koordinointivastuu tälle taholle. Tilaajien valmiuksia kehitettiin myös näiden omilla hankkeilla, joissa todellisten pilottikohteiden avulla kehitettiin osaamista ja saatiin samalla hyviä esimerkkikohteita. Tilaajatoimintoja koskevien projektien lisäksi merkittävää pilotointia on tapahtunut mm. puhtaan ilmanvaihdon, tuottavuuden ja terveen talon kriteerien tutkimushankkeiden yhteydessä. Hengitysliitto Helin ja Allergia- ja astmaliiton omat rakennushankkeet ovat myös osaltaan toimineet merkittävinä kehitys- ja tutkimuskohteina ohjelmassa. Ohjelman kuluessa kentältä saatiin usein viesti, että syntynyttä tietoa ja Sisäilmaluokitusten vaatimuksia on vaikea sovittaa käytännön prosesseihin. Tämän puutteen poistamiseksi käynnistettiin tutkimushankkeena kehitystyö terveen talon kriteerien määrittämiseksi. Ohjelman päättyessä ensimmäinen versio on saatu testattua pilottikohteissa ja korjattua saadulla palautteella. Sisäilmaston laatuvaatimusten määrittelyn lisäksi kriteereissä opastetaan sovittamaan tavoitteet suunnitteluun ja rakentamisen asiakirjoihin sekä käytännön työsuorituksiin. Työ on tässä vaiheessa koskenut lähinnä toimistorakentamista, asuinrakennuksia koskeva työ jatkuu ohjelman päättymisen jälkeen. Korjaustyön sekä kiinteistöjen ylläpidon ja muiden palvelujen kriteerit jäävät tulevaisuuden tehtäviksi. Kriteerit ja niihin liittyvät sisäilmastoluokituksen periaatteet on pyritty myös saamaan laajalti kansainvälisesti tunnetuiksi ja hyväksytyiksi. Tuottavuus ja sisäilma Työn tuottavuuden ja sisäilmaston vaikeasti selvitettävistä yhteyksistä muodostui eräs teknologiaohjelman vaativimmista ja suurimmista tutkimusaiheista. Sisäilmasto-olosuhteiden parantamisen myönteisissä vaikutuksissa onkin tuottavuuden nousun kautta valtava taloudellinen potentiaali. Täsmällinen kvantitatiivinen tieto puuttuu yleensä, ja eri tekijöiden keskinäiset vaikutusmekanismit ovat tuntemattomia. Lämpöolojen vaikutuksista on tähän mennessä ollut parhaiten tietoa, mutta ilman laadun ja muiden sisäilmatekijöiden vaikutuksista hyvin vähän. Ohjelmassa edettiin esitutkimusten kautta laajaan tutkimuskokonaisuuteen useiden tutkimusyksiköiden voimin. Taustatukena ja rahoittajana on tässäkin myös suuri joukko yrityksiä. Hanke jatkuukin vielä pitkään ohjelman päättymisen jälkeenkin. Työtä varten on myös rakennettu merkittävä kansainvälinen tutkimusyhteistyö, joka oletettavasti on edelleen laajenemassa. Työn yhtenä päätuloksena tulee olemaan malli tuottavuuden ja sisäilman yhteyksistä, lisäksi malli pyritään kytkemään myös kiinteistötalouteen. Mallia kehitetään avoimena kansainvälisenä yhteistyönä. Mallin tukena on omissa hankkeissa saatava kokeellinen tieto, ja sitä pyritään täydentämään muualla tapahtuvan tutkimuksen tiedoilla. Käytännön työkaluja laadukkaaseen toteutukseen Akuuttien ongelmien kanssa toimivat ja rakentamisen laadusta huolta kantavat asettivat odotuksia ennen kaikkea ohjelmassa syntyviin käytännön työkaluihin. Usein valmiuksia näiden tuottamiseen onkin ollut, mutta luonnollisesti sisäilman ja rakennusfysiikan alueella puuttuu myös perustietoa, joka on hankittava tutkimuksen kautta ennen kenttäkelpoisia työkaluja ja ohjeistusta. Sisäilmastoluokitus oli syntynyt ennen ohjelman käynnistymistä. Siihen liittyvällä materiaaliluokituksella (M1-merkintä) on ollut yhteys ohjelman emissiotutkimukseen. Ohjelman aikana ja siinä saatuja tuloksia hyödyntäen Sisäilmastoluokitus uusiutui ja sai lisää käytännön ohjeistusta. Kokonaan uutena osana siihen liitettiin ohjelman tuloksiin perustuva ilmanvaihtotuotteiden ja -järjestel- 2

15 mien puhtausluokitus. Puhtaan rakentamisen (P1) luokitusta myös kehitettiin ja selkeytettiin osittain ohjelman tuloksia hyväksikäyttäen. Asuntokaupan kuntotarkastusohjeet syntyivät kosteus- ja homeongelmien selvittelyn kirjavuudesta ja todella polttavasta kentän tarpeesta. Uudet ohjelman yhteydessä kehitetyt ohjeet saavuttivatkin välittömästi markkinat ja erityisesti pientalojen kaupan yhteydessä kuntotarkastus on muodostunut vallitsevaksi käytännöksi. Useat kosteus-painopistealueen tutkimushankkeet tuottivat myös käytännön apuvälineitä. Rakenteiden lämpö- ja kosteustekniselle suunnittelulle on luotu tehtävän vaativuuteen perustuvat suunnitteluluokat ja tehtävät on ohjeistettu. Kosteuden mittaamiseen rakenteissa on luotu menetelmiä ja ohjeita. Ulkoseinä- ja alapohjarakenteita koskevissa laajoissa tutkimuksissa on syntynyt rakennesuosituksia ja -ohjeita. Ohjelman tuloksia on myös käytetty mm. RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeen pohjana. Usein kosteuteen liittyvät ongelmat johtuvat huonoista työmaakäytännöistä. Tämän takia mm. rakennusmateriaalien suojaukseen kostumiselta ja likaantumiselta laadittiin ohjeet materiaalivalmistajille ja työmaille. Saunoja koskeva tutkimus tuotti ohjeita erityisesti julkisten saunojen rakentamisen ja puhtaanapidon parantamiseksi. Puhdas ilmanvaihto -kokonaisuus tuotti luokituksen lisäksi runsaasti uusia puhtaampia työmenetelmiä, mittauskäytäntöä, puhtauden toteamismenettelyt ja kaikkeen näihin liittyvän koulutusmateriaalin. Asuntoilmanvaihdon korjauskonseptit ohje tarjoaa päätöksenteko- ja valintaohjeen kerrostalojen poistoilmanvaihtolaitoksien parantamiseen. Erikoistuneista palveluista suuri tarve Tavoitteita määriteltäessä nähtiin tarve laajalle kirjolle erilaisia palveluja. Asiantuntijapalveluja koskevia kehityshankkeita syntyikin melko runsaasti. Sen sijaan korjaus- ja ylläpitopalvelujen tuotekehitystä ei tapahtunut odotuksia vastaavassa laajuudessa. Kehitysresurssit ja -kulttuuri on tämän alueen yrityksillä vielä melko ohutta, joten mahdollista liiketoiminnan yhteydessä tapahtuvaa kehitystä ei ole helppoa muodostaa teknologiaohjelmiin sopiviksi hankkeiksi. Toiveena olleet kokonaiset palveluketjut esimerkiksi ongelman toteamisesta korjaamiseen ja ylläpitovastuuseen jäivät vielä idea-asteelle, mutta tällaisen elinkaariliiketoiminnan kehittymiselle on ilmeisesti jatkossa edellytyksiä. Puhdasta ilmaa hengitettäväksi Hyvän sisäilman ominaisuuksista tärkein on riittävän puhdas hengitysilma. Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitokset eivät ole välttämättä taanneet puhtautta edes silloin, kun käytettävissä on riittävän hyvänlaatuista ulkoilmaa. Ilmanvaihtolaitteiden likaantuminen ja hajut sekä huonosti huolletut suodattimet ja muut ilmanvaihtolaitteiden puutteet ovat osaltaan pilanneet ilman laatua. Teknologiaohjelmassa puututtiinkin koko toimintaketjuun puhtaan ilman osalta. Tuloksena on toimintamallit, jotka ovat edelläkävijänä maailmanlaajuisesti tällä saralla. Tutkimuskokonaisuus Puhdas ja toimiva ilmanvaihto tuotti työkalut ja ohjeistuksen suunnittelusta ja laitevalmistuksesta kanavien puhdistukseen ja käyttöön. Tulosten hyödyntäminen etenee nopeasti, ja esimerkiksi pyöreiden kierresaumakanavien valmistus on muuttumassa Suomessa kokonaan ohjelman suosituksien mukaiseksi; öljyttömästi valmistetuiksi ja likaantumiselta suojatuiksi kanavatoimituksiksi. Sisäilman laadun hallintaan liittyy myös riittävä ja toimiva tuloilman epäpuhtauksien suodatus. Yleistä tietoutta tässä kysymyksessä lisänneiden selvitysten lisäksi ohjelmassa syntyi useita mielenkiintoisia ilman puhdistuslaitteiden tuotekehitystuloksia, joita jo kaupallisesti hyödynnetään. Ilmanvaihdon erityinen pulma-alue Suomessa on suuri kerrostalokanta, joka on varustettu vain koneellisella tai painovoimaisella poistoilmanvaihdolla. Näiden kerrostaloasuntojen ilmanvaihdon taso ja laitteiden toiminta on usein todettu epätyydyttäväksi. Asuntoilmanvaihdon korjauskonseptit 3

16 -projektilla pyrittiin tuomaan hyviä keinoja tilanteen parantamiseksi. Myös monet ohjelman tuotekehityshankkeista koskivat asuntoilmanvaihtoa. Kosteuden hallinta ja homeiden torjunta Kosteus-painopistealue muodostui laajimmaksi osaksi teknologiaohjelmaa. Lisäksi kosteuteen liittyvät ilmiöt ovat tärkeinä osatekijöinä suuressa osassa muita ohjelman hankkeita. Kosteuden voidaankin sanoa olevan osallinen suurimpaan osaan sisäilmaongelmia. Lisäksi sillä on suuri merkitys rakenteiden kunnon ja kestävyyden osatekijänä. Ohjelmassa kehitettiin kosteusalueelle uusia tutkimusmenetelmiä, uutta tietoa ja monia uusia käytännön työkaluja. Erittäin tärkeänä kehitysaskeleena ohjelman aikana on myös ollut poikkitieteellisen tutkimuksen käynnistyminen rakenne-, ilmanvaihto-, elektroniikka-, mikrobiologia- ja terveystutkimuksen välillä. Tieto kosteuden hallinnasta ja kosteusongelmien välttämisestä onkin ohjelman jälkeen uudella tasolla. Valtaosa ongelmista näyttää olevan vältettävissä nykyisin tiedoin oikealla toteutuksella ja ylläpidolla. Tuntematonta tai kehitettävää aluetta on kuitenkin vielä riittämiin jatkossakin. Märkätilaratkaisujen tutkimushankkeissa tavoitteena on ollut kehittää siveltäville kosteudeneristystuotteille luokitusperusteet sekä märkätilojen yhteensopivia kokonaisratkaisuja. Tutkimushankkeet ovat vaikuttaneet selkeän aktiivisen toiminnan muodossa, kun märkätilojen tekijöitä on alettu kouluttamaan ja sertifioimaan. Sertifiointi on jo laajaa ja yleisenä vaatimuksena märkätilojen tekijöille. Ohjelmassa oli myös useita tuloksellisia märkätilojen tuotekehityshankkeita märkätila-alueelta. Kosteusalueen high-tech-kehitystä edustaa uusi sähköinen langattomasti toimiva ja rakenteita rikkomaton kosteusmittausmenetelmä. Tässä menetelmässä huokea teippimäinen anturi jätetään rakenteisiin jo rakennusvaiheessa. Menetelmällä voidaan seurata sekä rakennusvaiheessa tapahtuvaa rakenteiden kuivumista että rakenteiden käytönaikaista kosteutta mm. pitkäaikaista kosteusvaihtelua, minkä ansiosta se soveltuu myös osaksi rakennusten tulevaisuuden huolto- ja laadunseurantajärjestelmää. Tuotteen kaupallinen hyödyntäminen on alkanut. Kosteuden hallinnan ongelmallisimmat kohteet tuntuvat olevan pientalon alapohja oli se sitten maanvarainen tai tuuletettu sekä kerrostaloasunnon betonisen välipohjan ja sen päällystämisen toiminta. Nämä rakennusosat ovat yhteydessä myös usein tyypillisiin materiaalien emissio-ongelmiin. Kaikkea tähän kysymykseen liittyvää ei kuitenkaan teknologiaohjelman runsaasta panostuksesta huolimatta ole vielä saatu selvitettyä. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat myös aloittaneet yhteisen kehityshankkeen TATTI, jolla etsitään uusia toimivia ratkaisuja julkisten rakennusten sisäilma- ja kosteusongelmiin. Osassa kaikkien kolmen kaupungin kiinteistöistä on esiintynyt kosteusongelmia ja sisäilman laadussa on myös ollut parantamisen varaa. Havaittujen kosteusongelmien selvittämisessä ja korjaamisessa käytetyt menetelmät vaihtelevat. Kullakin kaupungilla ja muilla alan asiantuntijoilla on omaa toisilleen jakamatonta hyödyllistä tietoa ja kokemusta. Tämän tiedon ja osaamisen yhdistämisellä haetaan lisäarvoa. Emissiot loputon tutkimuskenttä Terve talo -ohjelman aikana vaatimukset haitallisia päästöjä sisältävien materiaalien käytön vähentämiseksi ja siirtymiseksi vähemmän emittoiviin materiaaleihin ovat siirtyneet käytäntöön jo varsin laajasti. Tämän mahdollistaa rakennusmateriaalien emissioluokitus; M1-merkinnän on saanut jo yli 600 tuotetta. Luokituksen kehittyminen ja Terve talo -ohjelmassa tapahtunut tutkimus ovat olleet vuorovaikutuksessa toisiinsa. Materiaaliemissioiden painopistealueelle on syntynyt merkittävä tutkimushankekanta. Tutkimushankkeissa on ollut yhteistyötä SYTTY-ympäristöterveystutkimusohjelman kanssa. Tuotekehitystä sen sijaan ei ole juurikaan tapahtunut ohjelman puitteissa, vaikka luokituksen edistyminen kertookin, että tuotteita on käytännössä voimakkaasti kehitetty vähäpäästöisemmiksi. 4

17 Suurin aukko tiedossa lienee edelleen lukemattomien rakennuksessa esiintyvien yhdisteiden vaikutukset terveyteen millä aineilla on merkittävä haittavaikutus, ja minkälaisissa olosuhteissa, missä pitoisuuksissa jne. Tämä tutkimustarve tuskin loppuu näkyvissä olevassa tulevaisuudessa, koska uusia materiaaleja ilmestyy jatkuvasti ja käytössä olevien materiaalien pitkäaikaisvaikutukset tulevat vastaan aikanaan. Mitä jäi tekemättä, jatkotarpeet Välitön ja ilmeinen jatkotarve on syntyneen tiedon levitys ja laajempi käyttöön saattaminen. Toimenpiteitä tarvitaan tässä kaikilla tasoilla ammatillisesta peruskoulutuksesta täydennyskoulutukseen ja yleiseen tiedotukseen. Ohjelman aikana syntyi myös ajatus uudenlaisen tietohuollon kehittämisestä kiinteistö- ja rakennusalalle. Sellaista tarvitaan muunkin kuin tässä ohjelmassa syntyneen tiedon käyttöönoton helpottamiseksi. Ohjelman arvioinnin yhteydessä todettiin systemaattisemman kansainvälisen tutkimus- ja kehitysyhteistyön tarve. Kansainvälistymiseltä tuntuu kuitenkin puuttuvan menettelytapoja. Ohjelmassa mukana olleet osapuolet ovat toivoneet olevansa mukana jatkossa kansainvälisissä yhteishankkeissa. Suuret ja vaativat, monikansalliset, yrityshankkeet voisivat sisältyä seuraavaan kehitysvaiheeseen. Hyvä sisäilmaston laatu ja terveen talon ominaisuudet on saatava myös oleelliseksi sisällöksi kehitettäessä tulevaisuuden elinkaarihallintaan perustuvaa kiinteistöliiketoimintaa. Hyvä sisäympäristö ei voi olla rakennuksissa sivutuote, vaan pääasia. Sen tulee olla oleellisena tekijänä myös käsitteissä elinkaariliiketoiminta ja sustainability, jotka ovat lähitulevaisuuden kehityksen avainsanoja. Palvelut kehittyivät vain osittain. Erityisesti tuotteistetut korjauspalvelut jäivät toivelistalle. Myöskään sisäympäristöstä vastuuta ottaviin kiinteistöpalveluihin ei syntynyt toivottua laajuutta. Terveen talon palvelujen kriteerit olisi selvä jatkohankeaihe. Talotekniikan järjestelmien ja palvelujen kehittämiselle on olemassa edellytyksiä ajallisesti tämän ohjelman jatkona vuonna 2002 liikkeelle lähteneessä talotekniikan CUBE-teknologiaohjelmassa. Erityisesti olosuhteiden hallinta ICT-teknologiaan perustuvilla järjestelmillä on tulevia haasteita. Rakennusmateriaalien ominaisuuksien hallinnassa, erityisesti päästöjen osalta, on lopullinen läpimurto vielä saavuttamatta. Tällä alueella tulee tutkimusta ja kehitystyötä voimakkaasti jatkaa. Rakentamisen olosuhteiden hallintaan panostettiin, mutta siinä toivotaan syntyvän omaa liiketoimintaansa jatkossa. Sääsuojaukset, kosteuden hallinta, rakennusaikainen lämmitys ja ilmanvaihto sekä pölynpoisto ja -suojaus kuuluvat kaikki tähän kenttään. Vaikein ja poikkitieteellisin alue, jossa tutkimustarpeet ovat rajattomat, on luonnollisesti sisäilmaan liittyvien tekijöiden terveysvaikutukset. Tällöin ei ole kuitenkaan enää kysymys teknologiaan liittyvästä työstä, vaan useinkin perustutkimuksesta. Eri painopistealueisiin liittyviä jatkokehitystarpeita on lisäksi tuotu tässä loppuraportissa esiin ao. painopistealuetta koskevassa luvussa. 5

18 2 Ohjelman tausta, tavoitteet ja toimintatapa Tausta ja lähtökohdat Terve talo -teknologiaohjelman valmistelun lähtökohtina voidaan pitää seuraavia 1990-luvulla voimakkaasti esille tulleita ja yhä yleisemmin ja selkeämmin tiedostettuja tosiasioita: Sisäilmaan liittyvillä tutkimus- ja yritystahoilla oli tavoitteena saada aikaan laaja ja monitieteinen kehittämisohjelma aihepiiristä. Kiinteistö- ja rakennusklusteri oli todettu maamme suurimmaksi klusteriksi, joka vastaa suurimmasta osasta kansallisvarallisuutta. Rakennusten kosteus- ja homeongelmat ja ihmisillä todetut sisäilmasta johtuvat altistumiset ja sairastumiset olivat yleisiä ja ilmeisiä ja ne olivat myös julkisuudessa voimakkaasti esillä. Nämä kolme näkökulmaa yhdistyivätkin päätökseksi käynnistää selvitystyöt ja teknologiaohjelman valmistelu. Valmisteluun osallistui kiinteistöja rakennusalan osapuolia varsin laajasti. Vuonna 1997 valmistuneet selvitykset terveen rakentamisen ja kiinteistönpidon ongelmista ja silloisesta niihin liittyvästä tietämyksestä (Sisäilmayhdistys) sekä asiakastarpeista ja liiketoimintamahdollisuuksista (Suomen Kiinteistöliitto ry) toivat esille rakennuksissa vallitsevan sisäilman laadun suuren terveydellisen ja taloudellisen merkityksen. Kustannuksia syntyy sekä hoitokustannuksina että työtehon alenemisena ja menetettynä työaikana. Sittemmin usein esillä ollut arvio sisäilmaongelmien aiheuttamista kustannuksista oli jopa 2,3 miljardia euroa vuodessa, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin rakennusten lämmittämiseen tarvittavan energian hinta vuodessa. Selvityksessä todettiin myös olemassa olevan rakennuskannan suuri patoutunut korjaustarve. Sisäilmaan liittyvässä liiketoiminnassa nähtiin laajat mahdollisuudet kansallisesti ja kansainvälisesti. Selvityksistä tehtiinkin johtopäätökset, jotka johtivat ohjelman käynnistyspäätökseen keväällä Ohjelma sai nimekseen Terve talo rakennustekniikka, sisäilma ja laatu. Terveen talon määrittely Ohjelman alkuvaiheessa pyrittiin määrittelemään Terve talo -käsite mahdollisimman ymmärrettävästi ja kattavasti. Määritelmäksi asetettiin: Terve talo on rakennus, joka on suunniteltu ja rakennettu siten, että se tarjoaa kilpailukykyisesti terveelliset, turvalliset ja toiminnallisesti tarkoitustaan vastaavat olosuhteet siellä asuville tai työskenteleville. Terveessä talossa on viihtyvyyttä ja työtehoa parantava hyvä sisäilmasto. Terve talo on rakennettu laadukkaaksi, kestäväksi ja taloudelliseksi. Rakennusta käytetään ja hoidetaan siten, että sen ominaisuudet säilyvät. Ohjelman aikana tämä alkuperäinen määrittely on vaikuttanut onnistuneelta ja toimivalta, ja se on muodostanut hyvän pohjan ohjelman myöhemmälle tavoitteiden asettelulle ja terveen talon kriteerien kehittämiselle. Teknologiaohjelmalle asetetut tavoitteet Ohjelman yleiset tavoitteet muodostuivat varsin laajoiksi ja haasteellisiksi. Niissä otettiin huomioon asian merkitys ihmisten terveydelle ja kansantaloudelle. Luonnollisesti asetettiin myös liiketoiminnan kehittymiselle asetettavat tavoitteet. Ohjelman yleiset tavoitteet olivat: Sisäilma- ja rakennusfysikaalisen osaamisen ja niihin liittyvän terveystiedon nostaminen sille tasolle että osaaminen muodostuu kansainväliseksi menestystekijäksi. Osaaminen kehitetään kiinteistö- ja rakennusalan, terveysalan, valmistavan teollisuuden ja tutkimuksen yhteisellä työllä. Rakennuksille ja niissä käytettäville tuotteille ja palveluille saadaan kehitettyä ja otettua käyt- 7

19 töön sisäilman ja terveyden kriteerit ja tarvittavat laatuluokitukset. Avainasemassa olevien kilpailukykyisten ja vientikelpoisten keihäänkärkituotteiden ja prosessien kehittäminen. Rakennuksien sisäilma- ja terveysominaisuuksiin liittyvien diagnostiikka- ja korjausprosessien kehittäminen. Näitä edellä esitettyjä yleisiä tavoitteita haluttiin vielä täydentää määrittämällä tarkemmin halutut vaikutukset kansallisella tasolla sekä erikseen rakennus- ja kiinteistöalalle halutut vaikutukset. Ohjelman halutut kansalliset vaikutukset Kansanterveys paranee Kiinteistövarallisuudesta huolehditaan paremmin Rakennusten elinkaaritalous paranee ja taloudellinen käyttöikä pitenee Korjausinvestoinnit kohdistuvat oikein Uudisrakentamisessa kysyntä suuntautuu oikein Luottamus rakentamiseen paranee Työn tuottavuus ja viihtyvyys rakennuksissa paranee Kilpailukyky kasvaa ja vienti lisääntyy. Halutut vaikutukset rakennus- ja kiinteistöalalle Sisäilma- ja rakennusfysikaalinen osaaminen lisääntyy Laatu ja osaaminen tulevat ostokriteereiksi Korjauskulttuuri kehittyy Laajan vastuun toteutusmuodot etenevät Kiinteistöjen katselmuskäytännöt muodostuvat rutiiniksi Rakentamisen imago paranee Alalle syntyy uutta teknologiaa ja se otetaan käyttöön. Näitä toivottuja vaikutuksia pyrittiin arvioimaan myös numeerisesti. Positiivinen vaikutus alentuneina terveyskuluina ja kohonneena työn tuottavuutena arvioitiin noin 0,3 miljardin euron suuruiseksi vuodessa 2 3 vuoden kuluttua ohjelman päättymisestä. Liiketoimintaa arveltiin syntyvän (tai siirtyvän) ohjelman vaikutuksesta kehittyviin tuotteisiin ja palveluihin 4 miljardia euroa vuodessa. Uusia työpaikkoja uskottiin syntyvän noin Ohjelmaa käynnistettäessä nähtiin luonnollisesti, että edellä kuvatut laajat vaikutustavoitteet eivät voi toteutua yksinomaan teknologiaohjelman keinoin. Esimerkiksi tavoitteena olevan kiinteistökannan korjaamisen toteutuminen edellyttää monien samanaikaisten reunaehtojen täyttymisen. Vaikutukset näkyvät täysimittaisesti myös vasta kohtuullisella viiveellä ohjelman toiminnan jo loputtua. Yleisten tavoitteiden toteutuminen voidaan lisäksi todeta vain kokonaisuutena teknologiaohjelman vaikutusta ei voi irrottaa muusta yhteiskunnan kehityksestä. Ohjelman rakenne Ohjelmaa käynnistettäessä määriteltiin sille seuraavat 6 osa-aluetta sekä kullekin sisältö ja halutut tulokset. Nämä alkuperäiset osa-alueet olivat: 1. Vaativa asiakas, tilaajatoiminnot ja kriteerit 2. Laatu ja prosessit 3. Terve talo, rakennuskokonaisuudet, tilat ja järjestelmät 4. Materiaalien ja rakenteiden ominaisuudet 5. Korjaus- ja ylläpitopalvelut 6. Tietohuolto, koulutus ja teknologiaan siirto. Käytännössä havaittiin kuitenkin melko pian, että rakennetta oli vaikea soveltaa projektisalkun hallintaan ja se oli myös hieman vaikeaselkoinen viestinnällisesti. Johtoryhmä teki uuden strategiatarkastelun noin vuoden kuluttua ohjelman käynnistymisestä ja päätyi sen yhteydessä määrittämään seuraavat neljä painopistealuetta: 1. Palvelut ja liiketoimintakonseptit 2. Ilmanvaihto ja talotekniikka 3. Kosteus 4. Emissiot. Tämä uusi jaottelu ei kenties ollut yhtä kattava ja haasteellinen kuin aiempi, mutta palveli varsin hyvin jatkossa ohjelman ohjauksen käytäntöä ja oli myös helposti ymmärrettävä. Kummassakaan vaiheessa ohjelman projektikannalle ei asetettu määrällisiä tavoitteita osa-alueittain. Tutkimus- ja yrityshankkeiden keskinäisen suhteen toivottiin kokonaisuudessaan olevan jossain määrin yrityspainotteinen, vaikka tiedossa olikin tutkimusrahoituksen suuri kysyntä tällä ai- 8

20 Kustannukset Tutkimustuki Yritystuki Kuva 2.1. Ohjelman yritys- ja tutkimusrahoitus eri vuosina. Pystyakselilla kustannukset tuhansina euroina. 5 % 4 % 32 % 44 kpl kpl kpl 31 kpl 27 % Yleiset Palvelut ja Liiketoimintakonseptit Ilmanvaihto ja talotekniikka Kosteus 25 kpl Emissiot 32 % Kuva 2.2. Ohjelman hankkeet painopistealueittain (kpl) ja osuus kokonaiskustannuksista (%). healueella. Ohjelmasta päätettiin tehdä viisivuotinen, Hankkeiden volyymiarvioksi budjetoitiin n. 4 miljoonaa euroa vuodessa, yhteensä n. 21 miljoonaa euroa koko ohjelma-ajalle. Tästä arvioitiin noin puolet kertyvän Tekes-rahoituksesta, loput yrityksiltä. Tämä kustannusarvio osoittautui jokseenkin oikeaksi. Hankkeita käynnistyi yhteensä 123 kpl, yhteiseltä arvoltaan 22,8 miljoonaa euroa, josta Tekes-rahoitus oli 12,3 miljoonaa euroa. Kuvassa 2.1 on esitetty ohjelmassa eri vuosina käynnistyneiden hankkeiden kustannukset ja Tekesin rahoitusosuudet jakaantuneena yritys- ja tutkimusrahoitukseen. Ohjelman hankkeiden jakautuminen eri painopistealueisiin käy ilmi kuvasta

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Jorma Säteri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry Dipl.ins. (TKK/LVI-tekniikka) 1989 Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja vuodesta 1998 Lehtori ja Talotekniikan

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS 12.12.2011 Tutk.joht. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Rakennusfysiikan käsikirja, esittely - ja keskustelutilaisuus, Helsinki 12.12. 2011 KÄSIKIRJAN TOTEUTUSTILANNE

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Online-hanketyöpaja innovaatioiden siirto -hanketta valmisteleville 24.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari Seinäjoki OKM/KUPO/NY GH Wrede Hyviä käytäntöjä rakentamassa Nuorisolain uudistus

Lisätiedot

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center 27.11.2012 Katri Mehtonen Toimitusjohtaja, Finnish Water Forum Finnish Water Forum Missio:

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Rakennustekniset. uudistukset rakennusten. terveellisyyden. turvaamiseksi Jani Kemppainen

Rakennustekniset. uudistukset rakennusten. terveellisyyden. turvaamiseksi Jani Kemppainen Rakennustekniset uudistukset rakennusten terveellisyyden turvaamiseksi 19.10.2016 Jani Kemppainen Kosteus haastaa rakentamisen alusta loppuun, kaikki ketjun lenkit tärkeitä Tilaaja kertoo omat vaatimuksensa

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä Ohjaajan työnkuva muuttuuentä työtavat? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Diginä vai livenä ohjauksen menetelmät ja välineet 25.11.2016 Tampere Johdantoa Uuden teknologian

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Muotoilun ja tutkimuksen avulla hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Woollen Innovations (WINNO 2012 2013) -hankkeessa tutkitaan pohjoisen lampaanvillan ja villasta valmistetun huovan ominaisuuksia

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi 11.12.1997 Oulu Mika Lautanala Tekesin toiminta-ajatus Tekesin tehtävä on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy

Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy Tampere University of Applied Sciences Paper technology International Pulp and Paper Technology Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy Supervisor Commissioned

Lisätiedot

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen Tutkimuslääkkeiden GMP Fimea 17.1.2017 Pirjo Hänninen Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva EU:n asetus Regulation (EU) No 536/2014 Hyväksytty 16.4.2014 (voimaan 28.5. 2016) Kumoaa nykyisen lääketutkimusdirektiivin

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys Tuomo Ojanen, erikoistutkija Miimu Airaksinen, tutkimusprofessori Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sairaat talot, sairaat

Lisätiedot

CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2

CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2 CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2 Aloitustilaisuus 28.11.2016 Päivi Laitila, paivi.laitila@motiva.fi Timo Määttä, timo.maatta@motiva.fi LIFE15 IPE FI 004 CIRCWASTE-FINLAND 5

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA 1 AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA Prof. Leena Kaukinen Helsingin yliopisto Käsityönopettajan koulutus INTERACTION FIELDS IN CRAFT PROCESSES culture Social groups, societies & institutions time human

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

liiketoimintamahdollisuuksia Automaatiolla tuottavuutta ja koneenrakennukseen ELKOM 07 ECT Forum FIMA pääsihteeri Antti Sirén Governed by

liiketoimintamahdollisuuksia Automaatiolla tuottavuutta ja koneenrakennukseen ELKOM 07 ECT Forum FIMA pääsihteeri Antti Sirén Governed by ELKOM 07 ECT Forum 6.9.2007 Antti Sirén FIMA pääsihteeri Automaatiolla tuottavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia koneenrakennukseen Miksi lisää automaatiota työkoneisiin? Automaation hyödyt asiakkaalle

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

VBE II, vaihe 1:

VBE II, vaihe 1: VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VBE Kansainvälinen verkosto

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

High-tech sairaala Korkean hygienian hallinta sairaaloissa Loppuraportti. Päätösseminaari Salme Nurmi, VTT

High-tech sairaala Korkean hygienian hallinta sairaaloissa Loppuraportti. Päätösseminaari Salme Nurmi, VTT High-tech sairaala Korkean hygienian hallinta sairaaloissa Loppuraportti Päätösseminaari 21.3.2012 Salme Nurmi, VTT 13.4.2012 2 Uutisointia tartuntataudeista High-tech sairaala -hankekokonaisuus Tilat

Lisätiedot

Globaalit megatrendit biotalouden kasvun ajureina. Janne Peljo Sitra

Globaalit megatrendit biotalouden kasvun ajureina. Janne Peljo Sitra Globaalit megatrendit biotalouden kasvun ajureina Janne Peljo Sitra 5.10.2016 5 + 1 tärkeää Sitrasta 1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle 2. Riippumaton tulevaisuustalo: ennakoija, tutkija, visionääri,

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Paneelitoiminta osana arviointiprosessia. Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info

Paneelitoiminta osana arviointiprosessia. Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info Paneelitoiminta osana arviointiprosessia Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info 28.1.2014 Paneeliarviointi osana strategisten tutkimusavausehdotusten arviointiprosessia Tekes pyytää suosituksen

Lisätiedot

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015 Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten arviointi ja vaikutukset talotekniikan suunnitteluun Evicures, 21.1.2015 Johtava tutkija Pekka Tuomaala Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Ihmisen lämpöviihtyvyyden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Lausunto on KANNANOTTO mittaustuloksiin

Lausunto on KANNANOTTO mittaustuloksiin MetropoliLab Oy 010 3913 431 timo.lukkarinen@metropolilab.fi Viikinkaari 4, (Cultivator II, D-siipi) 00790 Helsinki Sisäilman VOC-tutkimuksia tehdään monista lähtökohdista, kuten mm.: kuntotutkimus esim.

Lisätiedot

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Katja Fält FT, tieteenala-asiantuntija Katja.Falt@uta.fi 26.10.2015 TIETOARKISTO www.fsd.uta.fi Aineistonhallinta Aineistonhallinnalla

Lisätiedot

METKU / MERENKULUN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN WP1 / Merenkulun turvallisuuden tunnusluvut METKU

METKU / MERENKULUN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN WP1 / Merenkulun turvallisuuden tunnusluvut METKU METKU MERENKULUN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN WP1 / Merenkulun turvallisuuden tunnusluvut Osaprojektin toteuttaja: TKK/ Sovelletun mekaniikan laitos/ Meritekniikka KIRJALLISUUSTUTKIMUS: A REVIEW

Lisätiedot

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös Lausuntolomake Pvm:.3.05 Standardiehdotus: ISO 789 käännös 7) 3.).. yl Academic libraray = Tieteellinen kirjasto - määritelmä on liian suppea, sen pitäisi sisältää myös tieteelliset erikoiskirjastot:...

Lisätiedot

Kosteusturvallista betonielementtirakentamista

Kosteusturvallista betonielementtirakentamista Lumen 1/2016 ARTIKKELI Kosteusturvallista betonielementtirakentamista Tuomas Alakunnas, talo- ja energiatekniikan insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACEtutkimusryhmä, Lapin ammattikorkeakoulu Mikko Vatanen,

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille OSKE tänään - miten huomenna? 4.11.2011 Janne Poranen, Technology Manager VTT Technical Research Centre of Finland 2 Esityksen sisältö Kuituprosessien

Lisätiedot