STONEWOOL High alumina, low silica wool². ROCKWOOL Technical Insulation rti.com

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STONEWOOL High alumina, low silica wool². ROCKWOOL Technical Insulation www.rockwool rti.com"

Transkriptio

1 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi: STONEWOOL High alumina, low silica wool² 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus: Termiseen ja / tai akustiseen, tärinän ja tekniseen eristämiseen ja palontorjuntaan rakennus-, teollisuus-, rautatie- tai merenkäynnin aloilla. Ei suositella REACHin määrittelemien fyysiseen terveyteen ja ympäristöön liittyvien näkökohtien soveltamisalojen vastaiseen käyttöön. Mitä sivuston käyttöön tulee, tuotetta on käytettävä ROCKWOOL :in julkaisemien teknisten ohjeiden mukaisesti. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot ROCKWOOL Technical Insulation rti.com Valmistavat tehtaat: ROCKWOOL A/S, Denmark A/S ROCKWOOL, Norway ROCKWOOL Limited, United Kingdom Deutsche ROCKWOOL Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Germany ROCKWOOL B.V., Netherlands ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., Poland ROCKWOOL, a.s., Czech Republic ROCKWOOL Hungary Kft, Hungary ROCKWOOL Peninsular S.A.U., Spain ROCKWOOL Adriatic d.o.o., Croatia ROCKWOOL France S.A.S., France Käyttöturvallisuustiedotteesta vastaa: 1.4 Hätäpuhelinnumero: /Myrkytystietokeskus tai suora numero Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, HUS (Helsinki) 112 Yleinen hätänumero KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Tähän tuotteeseen ei liity vaaradirektiivejä. ROCKWOOL mineraalivilla ei ole luokiteltu vaaralliseksi EU-direktiivien 67/548 / EEC ja 1999/45 / EC ja sen muutoksissa (asetus (EC) Nro 1272/2008) annetussa direktiivissä aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. 2.2 Merkinnät Yleisenä päätelmänä REACH-asetuksen mukaisesti on, että ROCKWOOL kuituun ei liity fyysiseen, terveys- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottavia vaarallisia luokituksia. 2.3 Muut vaarat Korkeanopeuksisen leikkurin käytöstä muodostuu pölyä. Lämmitettäessä noin 200 celsius asteeseen ensimmäistä kertaa, sideainekomponenttien ja sideaineiden hajoamistuotteiden vapautumista voi esiintyä, jotka suurina pitoisuuksina voivat ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. Lisätietoja löytyy kohdasta 8. 1) Euroopan asetus (ER) kemikaaleille nro 1907/2006 (REACH), joka on astunut voimaan 1. kesäkuuta 2007, vaatii käyttöturvallisuustiedotetta (SDS) ainoastaan vaarallisiksi luokitelluilta aineilta ja seoksilta / valmisteilta. Mineraalivillatuotteet (paneelit tai rullat), ovat REACHin alaisia ja siksi käyttöturvallisuustiedotteeseen ei ole oikeudellista velvollisuutta. Kuitenkin ROCKWOOL päättää tarjota asiakkailleen asianmukaiset tiedot mineraalivillan turvallista käsittelyä ja käyttöä varten tällä turvaohjetiedotteella. 2) Tämä tuote kuuluu HT-villoihin (korkea-alumiinioksidin, matalan piidioksidin (HT) villa) (IARC Monograph, 2002). 1

2 KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1/2 Seokset Aineosan nimi EC numero³ Pitoisuus % Luokitus CLP 1272/2008 Luokitus 67/548/EEC REACH numero Kivivilla¹ Sideaine Ei luokiteltu² Ei luokiteltu Ei luokiteltu Ei luokiteltu Mineraaliöljy - 0 0,5 Ei luokiteltu Ei luokiteltu Silikoniöljy tai silikoniemulsio - 0 0,5 Ei luokiteltu Ei luokiteltu (1): Keinotekoiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidi- ja maa-alkalioksidipitoisuus (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) on yli 18 % painosta ja täyttää yhden Nota Q-ehdoista. (2): Ei luokiteltu H351 "epäillään syöpää aiheuttavaksi". Kivivillakuidut eivät ole luokiteltu syöpää aiheuttaviksi Nota Q direktiivin 97/69 / EC ja asetuksen N: o 1272/2008 (sivu 335 JOCE L joulukuuta 2008) mukaan. (3): E.C: EC-no, Euroopan komission määräys materiaalien tunnistamiseksi. Mahdolliset pintamateriaalit: Mineraalivilla, laminoitu alumiini, kiinteä verkko (sinkitty tai ruostumaton teräs), polyesteri matto, päällystetty mineraalimatto. KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys: Vältä altistumista. Huuhtele kurkku kylmällä juomavedellä ja niistä nenä tyhjäksi pölystä. Poistu pölyiseltä alueelta ja siirry raittiiseen ilmaan. Mene lääkäriin mikäli oireet jatkuvat Iho: Jos ihoärsytystä ilmenee, riisu tahriintuneet vaatteet ja pese iho hellävaraisesti kylmällä vedellä ja miedolla saippualla. Älä hankaa tai raavi ihoa. Mene lääkäriin mikäli ihoärsytys jatkuu Roiskeet silmiin: Jos haittaa tai epämukavuutta ilmenee, tarkista ja poista piilolinssit. Huuhtele silmä runsaalla juomakelpoisella kylmällä vedellä vähintään 15 minuuttia. Älä hiero silmiä. Hakeudu lääkäriin, jos vaiva jatkuu Nieleminen: Juo paljon vettä, jos tuotetta on vahingossa nielty. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Mekaaninen vaikutus karkeiden kuitujen joutuessaan kurkkuun, iholle tai silmiin voi aiheuttaa tilapäistä kutinaa / haittaa. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ei tarvetta. Jos jokin haittavaikutus tai vaiva jatkuu missään edellä mainituissa altistumistapauksissa, on hakeuduttava lääkäriin. KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet: Vesi, vaahto, hiilidioksidi (CO2) ja jauhe. 2

3 5.1.2 Sopimattomat sammutusaineet: Ei tiedossa. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Ei mitään. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Pakkauksesta poistetut tuotteet eivät ole palavia, jotkut pakkausmateriaalit ja vuoraukset voivat kuitenkin olla palavia. Suurissa tulipaloissa huonosti ilmastoiduissa tiloissa tai joissa on pakkausmateriaaleja, hengityssuojain/hengitysapuväline voi olla tarpeen. KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Jos ilmassa on suuria pitoisuuksia pölyä, käytä samoja henkilökohtaisia suojavarusteita kuten edellä kohdassa Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei mitään. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Siivoa imurilla tai kostuta vesisuihkulla ennen lakaisemista. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Ei erityisiä toimenpiteitä. Käytä mieluiten veistä leikkaamiseen. Jos sähkötyökalua käytetään, siinä on oltava käytössä tehokas ilmaimu. Varmista riittävä ilmanvaihto työpaikalla. Katso kohta 8 Vältä paketista avatun tuotteen tarpeetonta käsittelyä. Katso kohta Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Sopiva säilytys. Ei vaadi erikoistoimenpiteitä. Sopivia säilytys. Tuotteet tulee säilyttää kuivassa. Mikäli mahdollista, myös materiaalien alkuperäisessä pakkauksessa. Materiaalit ilman pakkausta tulee aina säilyttää kuivassa. Yhteensopimattomat materiaalit: Ei. Pakkausmateriaali: Tuotteet on pakattu polyetyleenikalvoon tai pahviin puu- tai kivivillalavalle. KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat. Työperäisen altistuksen rajaa ei saa ylittää. (8 tuntia on keskimääräinen aika, jota pidempään ei tulisi olla altistunut aineelle). Hengitettävien kuitujen pölypitoisuus on tavanomaisissa työolosuhteissa alle 0,1 per cm Altistumisen ehkäiseminen (a) Silmien suojaus: Käytä suojalaseja, kun käsittelet tuotetta pään yläpuolella. Silmien suojaus EN 166 mukaan on suositeltavaa. (b) Käsien suojaus / Muuta: (i) Käytettävä suojakäsineitä ihoärsytyksen välttämiseksi EN 388 mukaisesti. (ii) Peitä paljas iho. 3

4 (c) Hengityksen suojaus: Kun työskentelet ilmastoimattomalla alueella tai toiminnan aikana, joka voi tuottaa pölypäästöjä, käytä kertakäyttöistä hengityssuojanaamaria. Tyyppistandardin EN 149 FFP1 mukaista suositellaan. Kun eristevilla kuumennetaan noin 200 celsius asteeseen ensimmäistä/ensimmäisiä kertaa/kertoja, esiintyy sideainekomponenttien ja sideaineen hajoamistuotteiden vapautumista. Höyryt voidaan havaita niiden kitkerästä hajusta ja suuret pitoisuudet näitä kaasuja voivat ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. Yleisesti, kuivatislaamalla syntyneet hajoamistuotteet tai orgaanisen aineen polttaminen voivat aiheuttaa hengitysteiden herkistymistä. Ei ole tiedossa tapauksia, joissa ROCKWOOL -tuotteista vapautuneista kaasuista olisi seurannut hengityselinten herkistymistä. Kuitenkin yleinen tuuletus, ilmanvaihto ja / tai kohdepoisto olisi oltava kaasuilta suojautumiseksi korkean lämpötilan laitteita otettaessa käyttöön ensimmäistä kertaa. Jos työskennellään näissä edellä mainituissa olosuhteissa, tulisi käyttää naamaria, jossa on raittiinilmanliitäntä. Käyttölämpötiloista riippuen sideaineen hajoaminen kuumissa olosuhteissa voi kestää jopa noin 96 tuntia. Seuraava virke ja / tai kuvat on painettu pakkaukseen: "Kuitujen mekaaninen vaikutus ihokosketuksessa voi aiheuttaa tilapäistä kutinaa". Tuuleta työalue, jos mahdollista. Jätteet on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. Peitä paljas iho. Kun työskentelet ilmastoimattomalla alueella, on käytettävä kertakäyttöistä hengitysnaamaria. Puhdista alue käyttämällä imuria. Käytä suojalaseja, kun käsittelet tuotetta pään yläpuolella. Huuhtele kylmällä vedellä ennen pesua. KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot a) Fysikaalinen tila Kiinteä, rullana, laattana tai muotoon leikattuna. Harmaa-vihreä-keltainen (kivivillaa) b) Haju Hajuton c) Hajukynnys katso edellä- ei hajua, ei siis sovellettavissa. 4

5 d) PH Ei sovelleta e) Sulamispiste >1000 C f) Kiehumispiste Ei sovelleta g) Leimahduspiste Ei sovelleta h) Haihtumisnopeus Ei sovelleta i) Syttyvyys Ei merkitystä, materiaali palamatonta j) Räjähdysominaisuudet Ei sovelleta k) Itsesyttymislämpötila Ei itsestäänsyttyvä l) Hajoamislämpötila Kun villoitus kuumennetaan noin 200 celsius asteeseen ensimmäistä kertaa, esiintyy sideaineiden hajoamistuotteita m) Tiheys Tuotteesta riippuen (n kg / m3) n) Vesiliukoisuus Yleensä kemiallisesti inerttiä ja ei liukene veteen o) Rasvaliukoisuus Ei sovelleta p) Hapettavuus Ei-hapettava aine, siksi ei ole merkityksellinen KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Ei reaktiivinen 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Vakaa 10.3 Kemiallinen stabiilisuus Ei reaktiivinen 10.4 Vältettävät olosuhteet Ei määritelty 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Ei määritelty 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Kun mineraalivillaa kuumennetaan yli 200 C asteeseen, tämä aloittaa sideaineen hajoamisreaktion, tuotteiden, jotka voidaan havaita niiden hajun perusteella. Päästöjä esiintyy yleensä vain ensimmäisellä kerralla mineraalivillalla eristetyn laitteen lämmityksen yhteydessä. On suositeltavaa varmistaa hyvä ilmanvaihto, kun tällaisia laitteita otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa. Hajoamistuotteet ovat sellaisia, joita olisi odotettavissa mistä tahansa orgaanisesta materiaalista ja ne ovat pääasiassa peräisin pyrolyysistä tai hartsin palamisesta. Nämä hajoamistuotteet sisältävät pääasiassa CO2, CO, hiilihiukkasia ja vettä. Riippuen käyttölämpötilasta, sideaineiden hajoaminen kuumassa voi kestää jopa noin 96 tuntia. KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista a) Akuutti toksisuus: Ei välittömästi myrkyllistä b) Ihoärsytys: Karkeampien kuitujen ollessa kyseessä, tuotteella voi olla fyysisiä vaikutuksia ihoon, ylähengitysteihin (limakalvoihin) ja silmiin joka voi aiheuttaa tilapäisiä, 5

6 itsestään poistuvia vaikutuksia (esim. kutinaa). Kemiallisia vaikutuksia ei aiheudu. c) Syövyttävä: Ei syövyttävä d) Herkistyminen: Ei aiheuta herkistymistä e) Toistuvan annoksen myrkyllisyys: f) Syöpää aiheuttavat vaikutukset g) Mutageenisuus h) Myrkyllisyys lisääntymiselle Ei mitään Ei ole. Koska tuotteella on korkea biologinen liukoisuus, ROCKWOOL kivivillaeristeessä käytetty kuitumateriaali arvioidaan vapaiksi syöpää aiheuttavista vaikutuksista EU:n direktiivin 97/69 / EC (Note Q) mukaan. Lokakuussa 2001 kansainvälinen syövän tutkimuslaitos, International Agency for Research Cancer (IARC), on luokitellut (kivi)villa eristyksen ryhmään 3 (ei luokiteltavissa oleva karsinogeeninen ihmisille) eli sitä ei luokiteltu mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttavaksi. Edelleen EU:ssa syöpää aiheuttaviksi -luokittelua ei sovelleta tämän tuotteen mineraalivilloihin direktiivin 97/69 / EC ja Euroopan asetuksen 1272/2008, Note Q mukaisesti. (Katso myös kohta 15). REACH:ssa ROCKWOOL kuiduilla ei ole vaarallisuusluokitusta. Saksassa kuidut ovat myös TRGS 905, kohdan yhteensopivia. Ei mutageeninen Ei mitään KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Ei ole. Tämän tuotteen ei odoteta aiheuttavan haittaa eläimille tai kasveille normaaleissa käyttöolosuhteissa. Kivivilla on pääasiassa valmistettu rajoittamattomista kiviaineksesta ja kierrätetystä kivivillasta Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Ei mitään 12.3 Biokertyvyys Ei mitään 12.4 Liikkuvuus maaperässä Ei mitään PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Ei tarvetta arvioinnille 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Ei määritelty KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät a) Jätteenä Hävitettävä kunkin maan määräysten ja voimassa olevia menettelyjen mukaisesti. b) Pakkaus: Hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti. c) Koodi Euroopan jäteluettelossa: d) Tietoja hävittämisestä Puhtaat ROCKWOOL jätteet ja puulavat voidaan toimittaa useisiin ROCKWOOL tehtaisiin kierrätettäviksi, sen jälkeen kun niihin on otettu yhteyttä koskien kuljetuksia ja ehtoja. Ota yhteyttä lähimpään ROCKWOOL tuotantotehtaaseen tai ROCKWOOL myyntikonttoriisi, jotta saat yksityiskohtaisia tietoja paikallisista kierrätykseen liittyvistä vaihtoehdoista. Pakkausmateriaalina on polyeteeni, joka voidaan toimittaa kierrätettäväksi PE-valmistajille. 6

7 KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT ADR/RID IMDG/IMO 14.1 YK-numero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat - - Muut tiedot Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei tiedossa Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti: - KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö: Yleisenä loppupäätelmänä REACH-asetuksen mukaan on se, että ROCKWOOL kuituihin ei liity vaarallisia luokituksia liittyen fyysisiin tai terveys- ja ympäristönäkökohtiin Kemikaaliturvallisuusarviointi: Ei tarvetta arvioinnille KOHTA 16. MUUT TIEDOT Vaikka REACH ei edellytä materiaalin turvaohjeita ROCKWOOL-eristyksestä, ROCKWOOL kuidut käyttävät tätä muotoa tarjotakseen standardisoitua terveys- ja turvallisuustietoa. Tämä turvallisuustiedote on sopusoinnussa EU:n direktiivin 91/155 / EEC kanssa, jota on muutettu direktiiveissä 93/112 / EC ja 2001/58 / EC. Ne sisältävät muotoilun muutoksia jotka on yksityiskohtaisesti lueteltu liitteessä II REACH (toukokuu 2010). Tämän tuotteen kivivillakuidut ovat vapautettu Euroopan direktiivin 97/69 / CE ja asetuksen (EC) 1272/2008 karsinogeenisesta luokituksesta, jos ne täyttävät yhden näiden tekstien Note Q:ssa listatuista kriteereistä. Kaikki ROCKWOOL :in markkinoimat tuotteet valmistetaan luokittelemattomista kuiduista ja ne ovat EUCEB:n tai RAL:n sertifioimia. Molemmat sertifikaatit ovat vapaaehtoisia ja vakuuttavat, että tuotetta ei ole luokiteltu noudattamalla täysimääräisesti kaikkia vahvistettuja parametrejä Note Q:ssa, kuten on määritelty direktiivin 97/69 / EC ja asetuksen (EC) N: o 1272/2008 mukaan. RAL identifioi Gutegemeinschaft Mineralwolle EV (GGM) Frankfurtin (mineraalivillan laadun yhdistys, antaman sertifikaation. EUCEB (Euroopan mineraalivillatuotteiden sertifikaatiolautakunta - on riippumattoman sertifioinnin elin. 7

8 Jotta voimme varmistaa, että kuidut noudattavat poissulkemiskriteereitä, kaikki testit ja valvontamenettelyn suorittavat riippumattomat, asiantuntijoiksi pätevöityneet laitokset. EUCEB varmistaa, että kaikki mineraalivillan tuottajat ovat toteuttaneet omavalvonnan toimenpiteitä. Mineraalivillan tuottajat sitoutuvat EUCEB:ssa: tarjoamaan näytteenottoa ja analyysiraportteja EUCEB:n hyväksymille laboratorioille, jotka osoittavat, että kuidut täyttävät yhden neljästä vapautuksen kriteereistä jotka on kuvattu Note Q:n direktiivissä 97/99 / EC, jokaisen tuoteyksikön valvontaan, kahdesti vuodessa riippumattoman kolmannen osapuolen taholta, jonka EUCEB on tunnistanut (näytteenottoon ja alkuperäisen kemiallisen koostumuksen vaatimustenmukaisuuden valvontaan), toteuttamaan sisäistä valvontaa jokaisessa tuotantoyksikössä. Tuotteet jotka vastaavat EUCEB -sertifikaattia voidaan tunnistaa pakkaukseen painetusta EUCEB -logosta. EUCEB on ISO 9001: 2000-sertifioitu yhdistys. Henkilöiden jotka haluavat saada tarkempia tietoja, täytyy ottaa yhteyttä tuottajaan (osoite on näiden ohjeiden ensimmäisellä sivulla). Tiedot tässä asiakirjassa annetaan tämän hetkisen tietämyksemme perusteella. Ne on annettu vilpittömin mielin. Käyttäjien tulee kiinnittää huomiota mahdollisiin riskeihin joita otetaan kun tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin mihin se on suunniteltu. Tämä tieto heijastaa tyypillisiä arvoja ja ei ole tuoteseloste. Tämä tiedote ei ole takuu. Tiedot tässä asiakirjassa annetaan tämän hetkisen tietämyksemme perusteella. Käyttäjien tulee kiinnittää huomiota mahdollisiin riskeihin joita otetaan, jos tuotetta käytetään muuhun kuin käyttötarkoitukseensa. Tämä on käännös englanninkielisestä SUIS:sta, joka on ainoa juridisesti sitova teksti. Katso SUIS - Issue date January

9 Safe Use Instructions Sheet 1 Section 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE /MIXTURE AND OF THE COMPANY 1.1 Product identifier STONEWOOL High alumina, low silica wool Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Recommended use: Thermal and /or acoustical, vibration and technical insulation and fire protection for construction,industry, rail or marine application. No uses advised against for physical health and environmental considerations as covered by REACH. In terms of site use, the product shall be used in accordance with technical guidance published by ROCKWOOL. 1.3 Details of the supplier of the Safe Use Instruction Sheet ROCKWOOL Technical Insulation rti.com Producing factories: ROCKWOOL A/S, Denmark A/S ROCKWOOL, Norway ROCKWOOL Limited, United Kingdom Deutsche ROCKWOOL Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Germany ROCKWOOL B.V., Netherlands ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., Poland ROCKWOOL, a.s., Czech Republic ROCKWOOL Hungary Kft, Hungary ROCKWOOL Peninsular S.A.U., Spain ROCKWOOL Adriatic d.o.o., Croatia ROCKWOOL France S.A.S., France. 1.4 Emergency Telephone number Tel.: Section 2. HAZARDS IDENTIFICATION 2.1 Classification of the substance or mixture There is no hazard statement associated with this product. ROCKWOOL mineral wool is not classified as dangerous according to EU Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC and its amendments (Regulation (EC) No 1272/2008) on classification, labelling and packaging of substances and mixtures 2.2 Label elements The overall conclusion in accordance with the REACH regulation is that there are no hazardous classifications associated with ROCKWOOL fibres in respect to physical, health and environmental considerations 2.3 Other hazards Use of high speed cutting tools can generate dust When heated to approximately 200 o C for the first time, release of binder components and binder decomposition products can occur which, in high concentrations, may irritate the eyes and respiratory system. Further information can be found in Section 8 1)The European Regulation (ER) on Chemicals N 1907/2006 (REACH) enforced on June 1 st 2007 requires Safety Data Sheet (SDS) only for hazardous substances and mixtures/preparations. Mineral wool products (panels or rolls), are articles under REACH and therefore, SDS is not legally required. Nevertheless, ROCKWOOL decides to provide its customers with the appropriate information for assuring safe handling and use of mineral wool through this Safe Use Instructions Sheet. 2) This product belongs to HT wools (high-alumina, low-silica (HT) wool) (IARC Monograph, 2002) Issue date: January 2014 page : 1 of 7

10 SAFE USE INSTRUCTIONS SHEET Section 3. COMPOSITION / INFORMATIONS on INGREDIENTS Substance E.C. number (III) Amount weight (%) Classification and labelling (Regulation (CE) n 1272/2008) Classification and labelling (European directive 67/548/EEC) Reach substance registration number Stone wool (1) % Not classified (2) Not classified Binder 0 5% Not classified Not classified Mineral oil Silicon oil or silicon emulsion 0 0.5% 0 0.5% Not classified Not classified Not classified Not classified (I): Man made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content greater than 18% by weight and fulfilling one of the nota Q conditions (II): Non classified H351 suspected of causing cancer. Stone wool fibres are not classified carcinogenic according to the nota Q of the Directive 97/69/EEC and the regulation n 1272/2008 (page 335 of the JOCE L353 of December 31, 2008) (III): E.C.: EC no, determined by the European Commission for identifying materials Possible facing materials: Mineral fleece, laminated aluminium, wired mesh (galvanized or stainless steel), polyester mat, coated mineral mat. Section 4. FIRST AID MEASURES 4.1 Information according to the different exposure route: Inhalation Remove from exposure. Rinse the throat with cold, potable water and blow nose to clear dust. Leave dusty area for fresh air. Consult a physician if discomfort persists Skin If itching occurs, remove contaminated clothing and wash skin gently with cold water and mild soap. Do not rub or scratch. Consult a physician if itching persists Eye In case of inconvenience or discomfort, check for and remove any contact lenses. Rinse abundantly with potable cold water for at least 15 minutes. Do not rub eyes. Seek medical attention if inconvenience persists Ingestion Drink plenty of water if accidentally ingested. 4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed The mechanical effect of coarse fibres in contact with throat, skin or eyes may cause temporary itching/inconvenience. 4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed None required. If any adverse reaction or discomfort continues from any of the above exposures, seek medical professional advice. Section 5. FIREFIGHTING MEASURES 5.1Extinguishing media Suitable extinguishing media Water, foam, carbon dioxide (CO 2 ), and dry powder Unsuitable extinguishing media None 5.3. Advice for firefighters The unfaced products are non combustible, some packaging materials or facings may however be combustible. In large fires in poorly ventilated areas or involving packaging materials respiratory protection / breathing apparatus may be required. Issue date: January 2014 page : 2 of 7

11 SAFE USE INSTRUCTIONS SHEET Section 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures In case of presence of high concentrations of dust, use the same personal protective equipment as mentioned in section Environmental precautions None required 6.3. Methods and materials for containment and cleaning up Clean with vacuum or dampen with water spray prior to sweeping up 6.4. Reference to other sections See section 8 for more details Section 7. HANDLING and STORAGE 7.1. Precautions for safe handling No specific measure. Use preferably a knife for cutting. If a power tool is used, it must be equipped with efficient air suction. Ensure adequate ventilation of workplace. See section 8 Avoid unnecessary handling of unwrapped product. See section Conditions for safe storage, including any incompatibilities Technical measures No special measures necessary. Suitable storage condition Products should be stored dry. If possible also materials in original packaging. Materials without packaging should always be stored dry. Incompatible materials None Packaging material Products are packed in polyethylene film or cardboard on wooden or stone wool pallet Section 8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION 8.1. Control parameters Workplace exposure limit (WEL) must not be exceeded. (total respirable, 8 hour time weighted averages.).the dust concentration of inhalable fibres will be under normal working conditions less than 0,1 per cm Exposure controls Individual protection measures (a) Eye protection Wear goggles when working overhead. Eye protection to EN 166 is advised (b) Skin protection, (i)hand protection Use gloves to avoid itching in conformity with EN 388 (ii) Other Cover exposed skin (c) Respiratory protection When working in unventilated area or during operations which can generate emission of any dust, wear a disposable face mask. Type in accordance with EN 149 FFP1 is recommended. When insulation wool is heated to approximately 200 O C for the first time(s), a release of binder components and binder decomposition products occurs. The fumes can be detected by their acrid odour and high concentrations of these gases may irritate the eyes and respiratory system. In general, decomposition products from pyrolysis or burning of organic material can cause respiratory sensitisation. There are no recorded incidents of respiratory sensitisation from gases released from ROCKWOOL products. However, general dilution ventilation and/or local exhaust ventilation or should be provided as necessary to control exposure to fumes when high temperature appliances are first put into service If working under these initial conditions a face mask with fresh air supply should be used. Dependent on operating temperatures decomposition of binder in hot applications may last up to approximately 96 hours. Issue date: January 2014 page : 3 of 7

12 SAFE USE INSTRUCTIONS SHEET The following sentence and/or pictograms are printed on packaging The mechanical effect of fibres in contact with skin may cause temporary itching Ventilate working area if possible Waste should be disposed of according to local regulations Cover exposed skin. When working in unventilated area wear disposable face mask Clean area using vacuum equipment Wear goggles when working overhead Rinse in cold water before washing Section 9 PHYSICAL and CHEMICAL PROPERTIES 9.1. Information on basic physical and chemical properties a) Apperance Solid, article in roll, slab or shape. Grey green yellow (stone wool) b) Odour Odourless c) Odour treshold see above no odour, therefore not appliccable d) ph Not appliccable material is a solid e) Melting point >1000 o C f) Boiling point Not relevant g) Flash point Not relevant h) Evaporation rate Not relevant i) Flammability Not relevant, material non combustible j) Explosive properties Not relevant k) Auto ignition temperature Non combustible l) Decomposition temperature When Insulation wool is heated to approx 200 oc for the first time release of binder decomposition products occurs m) Density Depending on the product (approx. from 27 to 240 kg/m3) n) Water solubility Generally chemically inert and insoluble in water. o) Fat solubility Not applicable p) Oxidizing properties Non oxidizing material, therefore not relevant. Issue date: January 2014 page : 4 of 7

13 SAFE USE INSTRUCTIONS SHEET Section 10. STABILITY AND REACTIVITY Reactivity Not reactive Chemical stability Stable Possibility of hazardous reactions Not reactive Conditions to avoid None specified Incompatible materials None specified Hazardous decomposition products When mineral wool is heated to more than 200 C, this starts a decomposition reaction of the binder, the products of which can be detected by their odour. Emissions usually occur only during the first heating of a mineral wool insulated apparatus. It is advisable to ensure good ventilation when such appliances are first put into service. The decomposition products are those that would be expected from any organic material and are mainly derived from pyrolysis or burning of the resin. These decomposition products are mainly CO2, CO, carbon particles and water. Dependent on operating temperatures decomposition of binder in hot applications may last up to approximately 96 hours. Section 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION Information on toxicological effects a) Acute toxicity No acute toxicity b) Irritation In the case of coarser fibres there can be physical effects on skin, upper respiratory system (mucous membranes) and eyes than can cause temporary, self fading effects (e.g. itching). No chemical effects ensue. c) Corrosivity No corrosivity d) Sensitisation No sensitisation e) Repeated dose toxicity No repeated dose toxicity f) Carcinogenicity None. Owing to their high bio solubility, the fibre used in ROCKWOOL stone wool insulation materials are assessed as free from suspicion of possible carcinogenic effects in accordance with EU Directive 97/69/EC (Note Q). In October 2001, the International Agency for Research on Cancer (IARC) classified Rock ( stone) wool insulation as Group 3 (not classifiable as to its carcinogenicity in humans). i.e. not classified as possibly carcinogenic to humans. Further in the EU, the classification as carcinogenic is not applicable for mineral wools in this product; in accordance with the directive 97/69/EC and European Regulation 1272/2008, nota Q. (See also section 15). In Reach, ROCKWOOL fibres havs no hazard classification. In Germany the fibres are also TRGS 905, section 2.3. Compliant g) Mutagenicity No mutagenicity h) Toxicity for reproduction No toxicity for reproduction Section 12. ECOLOGICAL INFORMATION Toxicity None. This product is not expected to cause harm to animals or plants during normal conditions of use. Stone wool is principally made from non scarce rock material and recycled stone wool Persistence and degradability None Bioaccumulative potential None Mobility in soil None Result of PBT and vpvb Assessment Issue date: January 2014 page : 5 of 7

14 SAFE USE INSTRUCTIONS SHEET No assessment required Other adverse effects Relying on entrapped air for its thermal properties, ROCKWOOL stone wool does not, and never has used blowing agents with Ozone Depleting Potential or Global Warming Potential Section 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS Waste treatment methods (a) Waste from residues Dispose of in accordance with regulations and procedures in force in country of use or disposal. (b) Packaging materials Dispose of in accordance with local regulations. (c) Code from European Waste Catalogue (d) Disposal information Clean ROCKWOOL waste and wooden pallets can be supplied to several ROCKWOOL factories to be recycled, after contact for the transport and conditions. Contact the relevant producing ROCKWOOL factory or your ROCKWOOL sales office for specific information on local recycling options. Packing material being polyethylene can be supplied for recycling to PE manufacturers. Section 14. TRANSPORT INFORMATION UN Number Not appliccable UN proper shipping name Not appliccable Transport Hazard class(es) Not appliccable Packing group Not appliccable 14.5 Environmental hazards Not appliccable 14.6 Special precautions for user None specified Section 15. REGULATORY INFORMATION Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture The overall conclusion in accordance with the REACH regulation is that there are no hazardous classifications associated with ROCKWOOL fibres in respect to physical, health and environmental considerations Chemical safety assessment No assessment required Section 16 OTHER INFORMATION Although REACH do not require a material safety data sheet to be provided for ROCKWOOL insulation, this format is used by ROCKWOOL to provide standardized health and safety information. This Safety Data Sheet is in accordance with EU Directive 91/155/EEC, amended by 93/112/EC and 2001/58/EC. Includes formatting changes as detailed in Annex II of REACH (May 2010) The Stone wool fibres of this product are exonerated from the carcinogenic classification according to the European directive 97/69/CE and the Regulation (EC) 1272/2008 if they fulfil one of the criteria of the nota Q of these texts. All products marketed by ROCKWOOL are made of non classified fibres and are certified by EUCEB or RAL. Both certifications are voluntary and certify that the product is not classified through full compliance with the parameters laid down in Note Q, as defined by Directive 97/69/EC and Regulation (EC) No 1272/2008 RAL identifies the certificate issued by Gutegemeinschaft Mineralwolle E.V. (GGM) of Frankfurt (Association for the quality of mineral wool, mineralwolle.de). EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products is issued by an independent certification body. To ensure that fibres comply with the exoneration criteria all tests and supervision procedures are carried out by independent, expert qualified institutions. EUCEB ensures that the producers of mineral wool have put in place self control measures. The mineral wool producers commit to EUCEB to: supply sampling and analysis reports established by laboratories recognized by EUCEB, proving that the fibres comply with one of the four criteria of exoneration described in Note Q of the Directive 97/99/EC, be controlled, twice per year, of each production unit by an independent third party recognized by EUCEB (sampling and conformity to the initial chemical composition), Issue date: January 2014 page : 6 of 7

15 SAFE USE INSTRUCTIONS SHEET put in place procedures of internal self control in each production unit. The products responding to the EUCEB certification can be recognized by the EUCEB logo put on the packaging. EUCEB is an ISO 9001:2000 certified association. Persons who wish to obtain more detailed information have to contact the producer (address on the first page of this sheet). Information given in this document is on the state of our knowledge regarding this material at the time of issue. It is given in good faith. The attention of users is drawn to possible risks taken when the product is used for other applications than the ones it has been designed for. This information reflects typical values and is not a product specification. No warranty expressed or implied hereby Information given in this document is on the state of our knowledge regarding this material as of the time of issue. The attention of users is drawn to possible risks taken when the product is used for other application than the intended use. Issue date: January 2014 page : 7 of 7

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Polttoöljy -0/-10, -5/-15, -15/-25, -29/-34, -40/-44; Nestepolttoöljy

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Polttoöljy -0/-10, -5/-15, -15/-25, -29/-34, -40/-44; Nestepolttoöljy KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Polttoöljy -0/-10, -5/-15, -15/-25, -29/-34, -40/-44; Nestepolttoöljy FI -0/-10, -5/-15, -15/-25, -29/-34, -40/-44 Päiväys: 9.6.2014 Edellinen päiväys: 21.8.2012 1.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 10 Diesel, rikitön; Neste Pro Diesel. FI Päiväys: 7.6.2015 Edellinen päiväys: 1.6.2015

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 10 Diesel, rikitön; Neste Pro Diesel. FI Päiväys: 7.6.2015 Edellinen päiväys: 1.6.2015 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 10 Diesel, rikitön; Neste Pro Diesel FI Päiväys: 7.6.2015 Edellinen päiväys: 1.6.2015 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 95 SE, 4-T; Alkylaattibensiini. FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 16.3.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 95 SE, 4-T; Alkylaattibensiini. FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 16.3. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 95 SE, 4-T; Alkylaattibensiini FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 16.3.2015 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 Diesel, rikitön, kesälaatu -0/-10, kesälaatu -5/-15, -15/-25, -

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 Diesel, rikitön, kesälaatu -0/-10, kesälaatu -5/-15, -15/-25, - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 Diesel, rikitön, kesälaatu -0/-10, kesälaatu -5/-15, -15/-25, - FI 29/-34, -40/-44, kesä/talvilaatu; polttoöljyn valmistukseen laiva- ja junatoimituksissa (DIKR, DIR-0/10,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu,

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu, KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu, FI talvilaatu; Neste-bensiini 95 E10, 98 E5 (BE95 E10, BE98 E5), BE95E5 Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 12.3.2014

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi: Calcium ammonium nitrate Ammoniumnitraatti, Cas: 6484522, Calcii carbonas, Cas: 471341. 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Merkittäviä lisätietoja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE GRF79 GRANGERS G-WAX

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE GRF79 GRANGERS G-WAX KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: OXCARBAZEPINE IMPURITY MIXTURE CRS

: OXCARBAZEPINE IMPURITY MIXTURE CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 30/01/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 2.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote (KOMISSION ASETUKSEN (EU) N:o 453/2010 mukaisesti) Tuotetunniste KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotteen nimi Kemiallinen nimi REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300.322 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote (KOMISSION ASETUKSEN (EU) N:o 453/2010 mukaisesti) Tuotetunniste KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotteen nimi Kemiallinen nimi REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Viimeinen muutospäivä: 18.5.2015 Versio : 4 Edellinen päivämäärä: 28.7.2014

Viimeinen muutospäivä: 18.5.2015 Versio : 4 Edellinen päivämäärä: 28.7.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N: o 1907/2006, liite II, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N: o 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/12 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste ULTRAMID B3S UNGEFAERBT POLYAMIDE 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Surface Coating Repair FS1022 Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Surface Coating Repair FS1022 Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Surface Coating Repair Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaisesti Valmistuspäivää 05-loka-2012 Muutettu viimeksi ei määritettävissä 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1/9 Road Blue, Urea liuos, AUS 32 Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 1.5.2013 Versio: 1 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Road

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL SMOOTH FINISH BIG HOLE FILLER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL SMOOTH FINISH BIG HOLE FILLER Report Date : 07/10/2013 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno International 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-07-2015. 09-07-2015. Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

Päiväys: 04-05-2015 SDS-versio: 1.0. 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 04-05-2015 SDS-versio: 1.0. 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro. 453/2010,1907/2006 (REACH). Date Issued: 12122006 SDS No: 74001.7 Date Revised: 15042015 Version FI: 04052015 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 04052015 SDSversio:

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/15 * KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Merkittäviä lisätietoja

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/10 * KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Merkittäviä lisätietoja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Rekisteröintinumero Synonyymit Osanumero Julkaisuajankohta

Lisätiedot

: Exemestane CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

: Exemestane CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti Julkaisupäivä:07/08/2015 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen ryhmittely : Aine Kauppanimi : Exemestane CRS CAS-nro :

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti Sivu 1 / 9 1.1 Tuotetunniste Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot PAOIL68 PLUS UV (PL68) 5.000

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Muu tunniste FEMA number 3722 Synonyymit BRI

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop Tarkistus 16/04/2014 Laadintapäiväys 7 Tarkastuspäivä 27/11/2013 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 1893870

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 AT41434 ACAT 40 Päiväys: 12.12.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi AT41434

Lisätiedot

NESPOLI BRAVO FLOURESCENT EFFECT 400ML

NESPOLI BRAVO FLOURESCENT EFFECT 400ML KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot