Vetovastuussa ja valokeilassa Suomen toinen EU-puheenjohtajuuskausi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vetovastuussa ja valokeilassa Suomen toinen EU-puheenjohtajuuskausi"

Transkriptio

1 Suomen EU:n puheenjohtajuuskausi Vetovastuussa ja valokeilassa Suomen toinen EU-puheenjohtajuuskausi Teksti: Jarno Tynkkynen Tärkeän puolivuotisen valmistelut ovat olleet käynnissä jo usean vuoden ajan Suomen toisen EU-puheenjohtajuuskauden alkaessa 1. heinäkuuta. Unionin isännyys on monen kotimaisen sektorin yhteinen ponnistus ja taidonnäyte. Poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset odotukset ovat jälleen korkealla, kun Euroopan päät kääntyvät pohjoiseen. Poliittiseen moottoriin lisätehoja Puheenjohtajakautta koordinoi ja valmistelee valtioneuvoston kanslia ja sisältöasioista on vastuussa valtioneuvoston eu-sihteeristö. Teknisistä kokous- ja tapahtumajärjestelyistä huolehtii varta vasten perustettu vajaan kolmenkymmenen hengen eupuheenjohtajuussihteeristö. Puheenjohtajakauden tiedotuksesta vastaa valtioneuvoston viestintäyksikkö kertoo eu-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö Anja Vilo. EU-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö Anja Vilo Kuvat: Helsingin kaupungin kuvapankki / Matti Tirri, Markku Juntunen eu-edustusto, eu-sihteeristö, viestintäyksikkö ja me, kokouskaupungit ja eri ministeriöt ovat linkkejä puheenjohtajuuden hoitoketjussa, Vilo jatkaa. Vaikka unionin puheenjohtajuus tuleekin näkymään Suomessa syksyn aikana monin tavoin, keskittyy toiminta suurelta osin Brysseliin. Suomen eu-edustustolla on siten keskeinen rooli työssä. Päätöksentekoa valmistelevat 200 työryhmää ja komiteaa kokoontuvat kaikki Brysselissä, kuten myös ministeritason neuvostot. Suomalaiset virkamiehet johtavat puheenjohtajakautena komiteoita ja työryhmiä sekä valmistelevat asialistoja ja asiakirjoja. Suomen puheenjohtajakauden asialista mukailee neuvoston kolmivuotista strategista ohjelmaa, jonka lisäksi Suomi on tehnyt Itävallan kanssa työohjelman vuodelle Puheenjohtajakauteen on valmistauduttu eu-edustustossa lisähenkilöstöllä, mikä on vaatinut lisätiloja. Haasteita ei puutu Suomen puheenjohtajuus vuonna 1999 sai runsaasti kiitosta. Sen sanotaan olleen yksi parhaiten hoidetuista. Unionin agenda pursuaa kuitenkin asioita, jotka vielä seitsemän vuotta sitten olivat vain aavistuksina takaraivoissa. Globalisaatio on niin uhka kuin mahdollisuus, yhtä lailla haasteiden ja mahdollisuuksien luoja. Unioni on laajentunut kymmenellä jäsenellä, mikä on muuttanut radikaalisti toimintaympäristöä ja työskentelytapoja; kompromissiin pääsy yhteisymmärryksestä puhumattakaan edellyttää aktiivisempaa verkottumista ja lobbausta. Asialistat ovat aiempaa pidempiä ja niissä on kiperiä teemoja, joissa puheenjohtajan rooli on pyrkiä saattamaan mielipiteitä yhteen; oikeus- ja sisäpolitiikka sekä energia-asiat ovat olleet viime aikoina erityisen tapetilla. Käytännölliset tavoitteet Suomi pitää tavoitteenaan parempaa lainsäädäntöä, mikä palvelisi etenkin tavallista kuluttajaa ja elinkeinoelämää. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää lainsäädännön yksinkertaistamista, turhan karsimista ja vanhentuneen uudistamista tai poistamista. Päätösten toimeenpano on yksi Suomen voimakkaasti ajamista asioista. Unionin ulkosuhteiden hoitoa leimaa ulkoisen toiminnan kehitystyö ja kansainvälisen roolin vahvistaminen. Laajentuneessa unionissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota myös sisäiseen turvallisuuteen. Kotimainen osaaminen esiin Puheenjohtajuuden aikaansaama runsas näkyvyys koetetaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Kansainväliselle medialle kerrotaan Suomen vahvuuksista, kuten huipputeknologiasta, ekotehokkuudesta ja toimivasta infrastruktuurista. Yhteinen teema on innovaatiot. Se nähdään yhtenä tärkeänä ratkaisuna eurooppalaisille pulmille: työttömyydelle, riittämättömälle tuottavuudelle, sairauksille, ikääntymiselle, ympäristöongelmille, ilmastomuutokselle ja niin edelleen. Suomalaiset haluavat keskittyä vastauksiin ainaisen valittamisen sijasta. Innovaatio on suotuisten tekijöiden yhteistulos, ei poliittisen päätöksenteon tuote. Mittavat tapahtumavalmistelut Puheenjohtajuussihteeristön työtä on käytännön teknisistä valmisteluista huolehtiminen. Suomessa tullaan puheenjohtajakauden aikana järjestämään ainakin 130 kokousta ja konferenssia. Niistä noin parikymmentä on päämies- tai ministeritason kokouksia ja loput asiantuntija- ja virkamieskokouksia. Näyttämönä toimii parikymmentä kaupunkia ympäri maan. Työ alkaa kokouspaikan etsinnällä. Olemme kolunneet hotelleja, kongressi- ja messukeskuksia, teattereita ja musiikkitaloja löytääksemme parhaiten sopivat tilat, Vilo sanoo. Paikan löydyttyä suunnitellaan tapahtumaa varten tarvittava rakentaminen: muun muassa IT-ratkaisut, kongressi- ja tulkkaustekniikka ja väliaikaisrakenteet. Logistiikka, majoitus-, kuljetus- ja ruokailupalvelut mietitään kaikki huolella. Syksyä ajatellen olemme tehneet noin sata sopimusta eri palveluntuottajien ja tavarantoimittajien kanssa, mikä on suuri määrä, kertoo Vilo. Puheenjohtajuussihteeristö vastaa myös tarvittavan lisätyövoiman palkkaamisesta. Työntekijöiden määrä kasvaa syksyn alusta selkeästi. Ennalta ajatellen poliittisesti merkittävimpiä ja eniten ulkomaista mediaa houkuttelevia kokouksia ovat tietysti Asem-huippukokous, muut päämiestason tapaamiset ja ulkoministerikokoukset. Lisäksi ministerikokouksista kiinnostavia voisivat olla vaikka kilpailukykyministerikokous Jyväskylässä sekä työllisyys-, sosiaali- ja terveysministerien kokous Helsingissä Finlandiatalossa, Vilo arvelee. Asem 6 Helsingissä syyskuuta järjestettävä kuudes valtionpäämiestason Asem (Asia-Europe Meeting) -huippukokous on Aasian ja Euroopan välisten suhteiden osalta historiallisesti merkittävä, sillä Asem -yhteistyöfoorumi täyttää tänä syksynä kymmenen vuotta. Helsingin Messukeskuksessa järjestettävä huippukokous on suurin Suomessa koskaan järjestetty valtionpäämiestason tapaaminen. Yhteistyöhön osallistuu Euroopan unionin 25 jäsenmaata, eu-komissio, kymmenen Kaakkois-Aasian maiden järjestön (asea) jäsenmaata sekä Kiina, Japani ja Etelä-Korea. Suomen eu-puheenjohtajakauden virallinen verkkosivusto avataan 31. toukokuuta 2006 osoitteissa ja 8 9

2 Kemikaaliviraston valmistelut etenevät Kemikaaliviraston valmistelut etenevät Teksti: Palvelujohtaja Jukka Malm, Suomen ympäristökeskus Yksi Suomen kannalta konkreettinen ja myös poliittisesti hyvin merkittävä seuraus EU:n uudesta kemikaaliasetuksesta eli ns. REACH-asetuksesta on Euroopan kemikaaliviraston perustaminen Helsinkiin. Virasto aloittaa toimintansa, kun reach-asetus tulee voimaan, suunnitelmien mukaan keväällä Euroopan komissio on jo valmistelemassa viraston toiminnan käynnistämistä ja järjestelyistä keskustellaan aktiivisesti Suomen viranomaisten kanssa. Päätös kemikaaliviraston sijoittamisesta Helsinkiin tehtiin eu:n valtion- tai hallitusten päämiesten päätöksellä joulukuussa 2003, pian sen jälkeen kun komission ehdotus reach -asetukseksi oli julkaistu. Mikä REACH-asetus on? Reach on lyhenne englanninkielen sanoista Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals eli kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettely. Reach -asetus on eu:n kemikaalilainsäädännön laaja kokonaisuudistus, se on yksi eu:n suurimmista lainsäädäntöuudistuksista. Ehdotuksen mukaan reach -järjestelmässä kemikaaleja valmistavat ja tuovat yritykset velvoitetaan arvioimaan aineiden käytöstä aiheutuvat riskit ja varmistamaan kemikaalien turvallinen käyttö. Vastuu kemikaalien turvallisuuden todistamisesta siirtyy viranomaisilta teollisuudelle. Asetuksen tavoitteena on parantaa terveyden ja ympäristön suojelua Kuvat: Helsingin kaupungin kuvapankki / Boy Hulden, Suomen Ilmakuva Oy sekä ylläpitää eu:n kemianteollisuuden kilpailukykyä. Kemikaalien valmistajat ja maahantuojat velvoitetaan rekisteröimään kaikki yli 1 tonnia vuodessa valmistetut tai maahantuodut aineet. Rekisteröintiä varten on selvitettävä aineiden vaaralliset ominaisuudet ja arvioitava niiden turvallisen käytön vaatimat varo- ja suojatoimet. Rekisteröintimenettelyn arvioidaan koskevan noin ainetta. Tiedot aineiden vaaroista ja turvallisesta käytöstä on toimitettava kemikaalien käyttäjille, joille asetus myös tuo uusia velvoitteita. Kemikaalivirasto ja jäsenmaiden viranomaiset valvovat rekisteröintimenettelyn toimeenpanoa ja käyttävät teollisuuden ilmoittamia tietoja mm. tunnistamaan aineita, joista voi aiheutua riski ihmisen terveydelle tai ympäristölle. Kaikkein vaarallisimpien aineiden käytölle on saatava eu:n komission erityinen lupa. Lupamenettely koskee terveydelle tai ympäristölle vakavia pitkäaikaisia vaikutuksia aiheuttavia aineita (esimerkiksi syöpää aiheuttavat aineet, ja ympäristössä pysyvät ja kertyvät yhdisteet). Kemikaalien käyttö voidaan reach -asetuksen perusteella myös kieltää, jos siitä aiheutuu merkittävä riski terveydelle tai ympäristölle. Kemikaalivirasto on asiantuntijavirasto Kemikaalivirasto on kemikaaliriskien arvioinnin ja hallinnan asiantuntijaorganisaatio, jonka keskeinen tehtävä on antaa tieteellistä ja teknistä tukea reach -asetuksen toimeenpanossa. Virastolla on konkreettisia, reach -järjestelmän toimeenpanoon liittyviä tehtäviä; osin se voi tehdä itse päätöksiä ja osin sen rooli on valmistella komission päätösvaltaan kuuluvia asioita. Virastolla on tärkeä rooli asetuksen yhdenmukaisen toimeenpanon edistämisessä koko eu:n alueella. Kemikaalivirasto ei itse tee tutkimustyötä. Kemikaalivirasto hallinnoi teollisuuden kannalta reach:n laajinta osaa, arviolta noin ainetta koskevaa rekisteröintimenettelyä. Virasto vastaanottaa rekisteröintiilmoitukset, tarkistaa että ne ovat lainsäädännön vaatimusten mukaiset ja käsittelee teollisuuden ehdotukset aineilla tehtävistä lisätutkimuksista. Kemikaalivirasto myös avustaa teollisuutta rekisteröintiä edeltävässä esirekisteröintivaiheessa, jonka tarkoituksena on varmistaa kemikaaleja koskevan tutkimustiedon yhteiskäyttö yritysten kesken. Virasto ylläpitää rekisteröinti-ilmoituksiin ja muihin reach -asetuksen menettelyihin perustuvaa laajaa tietojärjestelmää. Merkittävä osa tiedoista on avoimesti käytettävissä viraston internet-sivujen välityksellä. Rekisteröinti-ilmoitusten perusteella tunnistetaan aineita, joista voi aiheutua riski terveydelle tai ympäristölle. Tässä aineiden arvioinnissa kemikaaliviraston tehtävänä on eu: n laajuisen arviointiohjelman laatiminen ja jäsenmaiden tekemän arviointityön koordinointi. Virasto myös tekee päätöksiä arviointiin perustuvista ja aineiden valmistajiin tai maahantuojiin kohdistuvista lisätietovaatimuksista, joiden tarkoitus on epäselvissä tapauksissa varmistaa riskien vakavuus tai suuruus. Kaikkein vaarallisimpia aineita koskevassa lupamenettelyssä kemikaalivirasto hallinnoi sekä menettelyn piiriin kuuluvien aineiden valintaa että lupahakemusten käsittelyä ja arviointia. Lopulliset lupapäätökset tekee kuitenkin Euroopan komissio. Samoin kemikaalien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevassa menettelyssä viraston tehtävänä on arvioida mm. jäsenmaiden tekemiä rajoitusehdotuksia ja laatia suositukset komissiolle jatkotoimista. Sekä lupa- että rajoitusmenettelyssä virasto arvioi aineiden käytöstä aiheutuvia terveys- ja ympäristöriskejä, korvaavien aineiden saatavuutta ja niistä mahdollisesti aiheutuvia riskejä sekä ehdotettuihin toimenpiteisiin liittyviä sosio-eko- pan komissiolla. Nopeaa toiminnan käynnistämistä tukeakseen Suomi on tarjoutunut vastaamaan viraston toimitilan hankkimisesta ja myös vuokramenoista lyhyehkön valmisteluvaiheen ajan, eli kunnes viraston oma budjetti on käytettävissä. Virasto aloittaa toimintansa aivan Helsingin ydinkeskustassa, Annankadulla. Muukin valmistautuminen on käynnistynyt. Viraston henkilöstön ja heidän perheenjäsentensä muuttamista ja kotiutumista Helsinkiin halutaan helpottaa. Tähän liittyen valtio ja Helsingin kaupunki selvittävät mm. kansainvälisten koulujen valmiuksia uusien oppilaiden vastaanottamiseen samoin kuin muita käytännön elämää helpottavia palvelutarpeita. Rekisteröinti-ilmoitusten perusteella tunnistetaan aineita, joista voi aiheutua riski terveydelle tai ympäristölle. Jukka Malm nomisia näkökohtia. Virastolle kuuluu myös monien reach -asetuksen toimeenpanoa tukevien ohjeiden laatiminen. Samoin viraston tulee tukea jäsenmaita ja teollisuutta tuottamalla reach-menettelyjä helpottamaan tarkoitettuja työkaluja, kuten atksovellutuksia. Nykyiseen lainsäädäntöön perustuva kokemus on osoittanut, että tällaisilla tehtävillä on merkittävä lainsäädännön yhtenäistä toimeenpanoa ohjaava vaikutus. Helsinkiin yksi EU:n suurimmista virastoista Kemikaalivirastosta on tulossa yksi eu:n suurimmista erillisvirastoista. Sen henkilöstötarpeeksi on arvioitu henkilöä. Tähän kokoon viraston tulisi kasvaa jo muutaman ensimmäisen toimintavuoden aikana. Henkilöstön rekrytoinnista vastaa valmisteluvaiheessa komissio ja myöhemmin virasto itse. Tavoitteena on saada viraston palvelukseen henkilöstöä mahdollisimman laajasti eri jäsenmaista. Virastoa johtaa pääjohtaja, jonka valinta käynnistyy heti kun reach -asetus tulee voimaan. Eu-jäsenmaiden edustajat osallistuvat viraston toimintaan sen useissa eri toimielimissä. Näitä ovat viraston toimintaa johtava ja valvova hallintoneuvosto, kolme asiantuntijakomiteaa ja asetuksen yhtenäistä valvontaa jäsenmaissa edistävä valvontafoorumi. Virasto järjestää toimintaansa liittyen runsaasti kokouksia; käytännössä suurempien tai pienempien kokousten järjestäminen Helsingissä on jatkuvaa. Kemikaaliviraston sijoittuminen Helsinkiin voidaan myös hyödyntää järjestämällä Helsingissä viraston toimialaa sivuavia muita kokouksia ja konferensseja. Tämä mahdollisuus edellyttää kuitenkin eri toimijoilta aktiivisuutta ja innovatiivisuutta. Sama koskee myös reach -asetuksen toimeenpanoon liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisesti pk-sektorin yritykset tarvitsevat asiantuntevaa palvelua selvitäkseen reach -asetuksen tuomista uusista velvoitteista. Tällaista palvelutoimintaa on jo syntymässä eri puolille Eurooppaa. Suomalaisten yritysten kannattaisi olla tällä alueella liikkeellä etulinjassa ja hyödyntää Helsingin imagoa kemikaaliviraston kotipaikkana. Suomi tukee tehokasta käynnistystä Kemikaaliviraston toiminnan käynnistäminen ja ensimmäiset toimintavuodet ovat monessa suhteessa kriittistä aikaa sekä viraston itsensä että koko reach -asetuksen onnistuneen toimeenpanon kannalta. Vastuu toiminnan käynnistämisestä on Euroo

3 Helsinki on pian Euroopan kemikaalibyrokratian keskus Helsinki on pian Euroopan kemikaalibyrokratian keskus Teksti: Jarno Tynkkynen Kun Euroopan kemikaalivirasto vuoden kuluttua aukeaa Helsingissä, odotetaan suuren eurooppalaisen hallintoelimen vilkastuttavan pääkaupunkiseudun tieteellistä, taloudellista ja poliittistakin elämää. Yliopisto haluaa virastoon paljon suomalaisia asiantuntijoita sekä kehittää koulutustaan sen tarpeita vastaavaksi, linjaa professori Markku Räsänen, Helsingin yliopiston kemian laitoksen johtaja. Valmistelut etenevät nopeasti Brysselissä 13. joulukuuta kokoontunut ylimääräinen Eurooppa -neuvosto päätti yhteensä kymmenen eu -viraston sijoituspaikasta. Helsinkiin päätettiin sijoittaa Euroopan kemikaalivirasto. Sen toiminnan on kaavailtu alkavan Helsingissä alkuvuonna 2007, kun jo täyttä vauhtia etenevät valmistelut on saatettu loppuun. Viraston perustamiseen liittyvä lainsäädännön ja asetusten uudistaminen on pitkällä. Unionin parlamentti antoi viime marraskuussa lausunnon kemikaaliasetuksesta, josta eu:n kilpailukykyneuvosto Kuvat: Helsingin kaupungin kuvapankki / Boy Hulden, Ilmakuva Vallas Oy joulukuussa pääsi yhteisymmärrykseen. reach -asetukseksi kutsuttu paketti käydään avointen kysymysten osalta tänä vuonna vielä toistamiseen läpi. Se korvaa noin 40 voimassa olevaa erillistä säädöstä. Poliittiset asiantuntijat kertovat parlamentin ja neuvoston olevan asioista paljolti samaa mieltä, joten asetuksen lopullinen muotoilu saattaa hyvinkin onnistua ilman erityistä sovitteluprosessia. Viraston toimintaan liittyvän lainsäädännön toivotaan valmistuvan ensi vuoden kuluessa. Päämaja Helsingin keskustassa Suomen hallitus pyrkii toimillaan varmistamaan viraston ja sen henkilöstön mahdollisimman sujuvan sijoittumisen Helsinkiin. Virastolle kaavailtu kiinteistö sijaitsee Annankadulla aivan Helsingin keskustassa. Työtilaa on varattu 300 henkilölle, vaikka lopullinen henkilöstömäärä onkin todennäköisesti suurempi. Toimitila on väliaikainen ja tarkoitettu viraston valmisteluvaiheen ja ensimmäisten toimintavuosien tarpeisiin. Kun asetukset ja uusi lainsäädäntö ovat voimassa, virasto päättää itse pysyvästä sijoituspaikastaan. Tärkeimpiä vaatimuksia sijainnille ovat hyvät palvelut sekä sujuvat yhteydet lentokentälle. Tähän työhön suomalaisilla on tarjota ammattitaitoa ja Edessä vuosikymmenen urakka Viraston toiminnassa keskeistä on erikoisalojen asiantuntijoista koostuvat komiteat ja työryhmät. Niihin osallistuu asiantuntijoita kaikista eu-maista. Kemikaaliviraston päätehtävä on eu:n uuden kemikaalivalvontajärjestelmän osaamista. Markku Räsänen hallinnointi. Järjestelmään kuuluvat kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettely. Toimialan piiriin tulevat kemikaalit, joita ei valvota muulla erityislainsäädännöllä. Esimerkiksi lääkkeillä, torjunta-aineilla ja elintarvikkeilla on jo omat järjestelmänsä. Kemikaalivirasto valvoo teollisuuden käyttämiä lukuisia peruskemikaaleja, mutta myös kuluttajaa lähellä olevia aineita, kuten maaleja ja puhdistusaineita. Alkuvaiheessa viraston on käytävä läpi noin kemikaalin rekisteröinti; työ kestää arvioiden mukaan kymmenisen vuotta. Vuosittainen budjetti liikkuu 30 miljoonan euron tienoilla. Kemikaalivirasto tulee olemaan lainsäädännöllinen ja hallinnollinen elin, joka hankkii aineiden testaus- ja tutkimuspalvelut alan konsulttiyrityksiltä. Tähän työhön suomalaisilla on tarjota ammattitaitoa ja osaamista, professori Markku Räsänen kertoo. Parhaimmassa tapauksessa viraston työllistävät vaikutukset kertautuvat tuntuvasti, Räsänen jatkaa. EU-kansalaisten terveyden vaalija Ydinajatuksena on lainsäädännöllä ja viraston toiminnalla lisätä kemikaaliturvallisuutta. Kemikaalivirasto tulee yhdessä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa arvioimaan aineiden vaarallisuutta niiden mahdollisesti aiheuttamat terveyshaitat, ympäristöriskit ja onnettomuusriskit huomioiden. Lisääntyneellä turvallisuudella on kohentava vaikutus ihmisten, ympäristön ja kemikaalien kanssa työskentelevien terveyteen. Koko unionin laajuiset yhteiset käytännöt, keskitetty aineiden tutki- mus, arviointi ja rekisteröinti tuovat pidemmällä aikavälillä myös paljon säästöjä. Parempi kemikaaliturvallisuus ja sen myötä edelläkävijän rooli maailmankaupassa parantavat eurooppalaista kilpailukykyä. Eu:n kauppakumppanit omaksuvat ajan mittaan kemikaalivirastomme laatimat standardit. Yliopisto vastaa haasteeseen Uusi virasto tuo tullessaan työntekijöitä kaikkialta Euroopasta ja henkilöstön liikkuvuus on vilkasta. Eu on ollut jo aiemmin elintarvikevirastohankkeen yhteydessä yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin kanssa. Kun kemikaaliviraston toimintaan liittyviä kokouksia, konferensseja ja muita suuria tapahtumia järjestetään, ovat nämä kaksi instituutiota jälleen tärkeässä roolissa. Luonnollisesti ajatuksissa on saada mahdollisimman suuri joukko suomalaisiakin virastoon töihin. Yliopiston kemian laitos seuraa tarkasti tilannetta ja kehittää opetus- ja koulutusprofiilejaan niin, että ne entistäkin paremmin vastaisivat tarpeita, joita kemikaalivirastolla on. Tohtoritason asiantuntijoidemme analysointi- ja evaluointitaidot ovat jo nyt korkealuokkaisia. Esimerkiksi ympäristö- ja lainsäädäntökoulutusta voi painottaa koulutuksessa enemmän, sanoo professori Markku Räsänen

4 Lisäpotkua kemikaalivirastosta Teksti: Hannu Vornamo, Kemianteollisuus ry Kuvat: Helsingin kaupungin kuvapankki / Boy Hulden, Paul Williams Helsinkiin sijoittuva Euroopan unionin kemikaalivirasto ja sen mukanaan tuoma osaamiskeskittymä on hyödynnettävä tehokkaasti suomalaisen elinkeinoelämän eduksi. Helsinki Euroopan kemikaalipääkaupungiksi Eu:n viimeistelyssä oleva kemikaaliasetus, ns. reach -asetus, on kaikkien aikojen laajamittaisin kemikaalialueen säädösuudistus. Se tulee asettamaan kemikaalien valmistajille ja käyttäjille uusia, nykyistä huomattavasti laajempia vaatimuksia. Asetusta hallinnoimaan perustetaan Helsinkiin eu:n kemikaalivirasto. Viraston henkilöstö tulee kasvamaan useisiin satoihin. Valmisteluvuosien aikana teollisuus on korostanut uusien määräysten toimivuuden merkitystä. Asetuksen valmistelu on tänä syksynä loppumetreillä, ja nyt on viimeistään aika käynnistää toimeenpanoon valmistautuminen. Yrityksille asetus merkitsee paitsi raakaa työtä, myös uusia mahdollisuuksia. Helsinkiin syntyy kemikaaliviraston myötä väistämättä kemikaalipuolen osaamiskeskittymä. Tästä on osa viraston henkilökuntaa, osa taas yrityksiä ja virastoa palvelevaa liiketoimintaa. Kemianteollisuuden kannalta vahvistuva osaaminen on myönteistä ja edesauttaa innovatiivisuuteen ja korkeaan osaamiseen perustuvan liiketoiminnan kehittämistä. Tätä osaltaan tukee suomalainen innovaatioiden ja teknologian tukijärjestelmä, tekes etunenässä. Pienessä maassa voima on verkostoitumisessa ja yhteisissä näkemyksissä. Tekes ja sitra ovatkin jo tekemässä kartoitusta reach:n tuomista liiketoimintamahdollisuuksista. Vähäinen ei liene myöskään puhdas imagomerkitys. Kemian alueen lisääntyvä näkyvyys yhteiskunnassa lisää omalta osaltaan mielenkiintoa kemiaan alana ja tulevana työpaikkana. Kaikille riittää tekemistä Virastoon on laskettu tehtävän yli aineen rekisteröinnit. Tämän lisäksi on laskettava kaikki muut tehtävät, joihin asetus yritykset velvoittaa. Tietovaatimukset ovat mittavat ja uutta tietoa tuotetaan esimerkiksi testaamalla. Näissä talkoissa riittää tehtävää kaikille osapuolille. Peruskuorman kantavat yritykset itse, mutta ne hankkivat testaus-, rekisteröinti- ja muita palveluita ulkopuolelta. Tällaisen palvelun synnyttämisellä viraston läheisyyteen on nyt tilausta. Jollei sitä tehdä meillä Suomessa, se tehdään muualla. Syntymässä on yhteiseurooppalainen markkina, jota ainakin osin toivottavasti pyöritetään Suomesta. Iso virasto tarvitsee myös itse monenlaisia palveluita, jotka se tietenkin kilpailuttaa. Näihin kilpailuihin kannattaa tietenkin ilmoittautua. Yritysten on nyt syytä varautua reach:n toimeenpanoon, kunkin omalla tavallaan. Nyt on perehdyttävä siihen, mitä on tulossa, kartoittaa tilanteenne ja käynnistä mahdollisuuksien metsästäminen. Mainos- ja Messutyöt Oy Luistelijantie 4, Kuopio Puh. (017) , WatchMe

5 Kunta tapahtumassa järjestelmällistä markkinointia vai hätäiset talkoot? Kunta tapahtumassa järjestelmällistä markkinointia vai hätäiset talkoot? Teksti: Jarno Tynkkynen Messut ja tapahtumat ovat loistava kanava profiloitumiseen ja brändin rakentamiseen. Myös kunnat ovat jo aikaa sitten huomanneet tämän, sillä niiden on toimittava enenevissä määrin liikeyritysten tapaan. Menestyksellinen liiketoiminta edellyttää bisneshenkisen ajattelutavan omaksumista. Millaisin eväin kunnat itseään edustavat ja mikä on työn tulos? Kuntien löydettävä itsensä Suomalaiset kunnat ovat niin organisatorisessa, taloudellisessa kuin kilpailullisessakin käymistilassa. Kuntaliitoksia syntyy toiminnan tehostamiseksi ja palveluihin käytettävät varat ovat kortilla. Kilpailu rahasta, asukkaista, yrityksistä ja työpaikoista kiristyy. Tilanne pakottaa kunnat ajattelemaan ja toimimaan yrityksen lailla. Kysymys siitä, millainen brändi kunnalla on, millaisena se profiloituu eli näyttäytyy ihmisten mielissä, nousee tärkeäksi, Aspectum Oy:n partneri ja asiakkuusajattelun uranuurtaja Jarmo Lehtinen sanoo. Niin nykyisiin kuin mahdollisiin tuleviin kunnan asukkaisiin pitää suhtautua kuin asiakkaisiin. Silloin mietitään, millaisia ihmisiä kunta eritoten houkuttelee, minkä tyyppisiä asukkaita se tulevaisuudessa haluaa, millaisia palveluja sillä on tarjota ja niin edelleen, Lehtinen luettelee. Palvelurakenteen vaatimukset muuttuvat kovasti sen Kuvat: Helsingin kaupungin kuvapankki / Harald Raebiger Aspectum Oy mukaan, onko kunnan asujaimistosta enemmistö lapsia, nuoria, työikäisiä vain vanhuksia. Kamppailussa ihmisistä ja yrityksistä olisi tärkeää löytää kunnasta jokin erityispiirre, vahvuus tai kiinnostava ominaisuus, josta kunnan tunnistaisi ja joka säännöllisesti tulisi esille kunnasta puhuttaessa. Suomalaiset kunnat ovat ihmisten ajatustasolla hyvin pitkälle harmaata massaa, samaa ja tylsää. Niissä ei ole riittävästi erottuvuutta. Melkein kaikki tarjoavat yhä kaikkea kaikille. Sijainnista, luonnosta ja vaikka teollisuuden aloista ja erityisosaamisesta on mahdollista ammentaa jotain, mikä tuo mielikuvaan uutta syvyyttä ja vetovoimaa, Lehtinen kertoo. Niukkuus ruokkii itseään Monella kunnalla on markkinoinnista vastaava ihminen tai ihmisjoukko. Hyvin usein heidät on kytketty yhteen matkailutoimen kanssa. Koska taloustilanne on tiukka, ei markkinointiin yleensä investoida suuria summia. Riski ja ikävä todellisuuskin on, että liian pieni panostus kunnan markkinointiin saa aikaan hallinnollisia kustannuksia, muttei juuri muuta. Jossain menee taloudellinen kynnys, jonka ylittämällä investointi hyödyttää, alittamalla tuottaa ainoastaan lisälaskun, pohtii Lehtinen. Syntyy itseään ruokkiva kehä. Liian pieni satsaus poikii hyvin vähän tuloksia. Huono vastine rahalle taas pitää yllä mielikuvaa, ettei kunnan esilletuominen ja markkinointi hyödytä mitään. Ja markkinointibudjetti pysyy pienenä. Pieni pala kakusta Mitä pienempi kunnan markkinointibudjetti on, sitä tärkeämpää oikeastaan on laatia useamman vuoden markkinointisuunnitelma, johon kirjataan kaikki kuntaa mainostavat ja esille tuovat toimenpiteet. Myös messuosallistumiset listataan mukaan. Pitkän tähtäimen suunnitelma tuo työhön uutta tavoitteellisuutta. Messut ja tapahtumat ovat tärkeä osa kunnan markkinointistrategiaa, eivät yksittäinen ja erillinen ponnistus, Lehtinen neuvoo. Erillisten projektien integrointi auttaa näkemään niiden roolin kokonaisuudessa ja helpottaa niistä vastaavien ihmisten työtä. Kaikki raudat tuleen Monta kertaa elinkeino- ja matkailuvirastot toimivat edelleen markkinointityössään yksin. Integroijan rooli olisi niille kuitenkin monella tapaa hedelmällinen. Yritysten ja kunnan muiden tahojen ottaminen mukaan messutoteutukseen antaa paljon lisää kiinnostavuutta ja jakaa kustannuksia, pohtii Lehtinen. Potentiaalisen työvoiman varmistaminen on kasvavasti yritystenkin intresseissä. Matkailutoimi voisi olla yhdistävä tekijä kunnan eri tahoille. Kunta tulisi uudella tavalla ihmistä lähelle. Tähän ajatukseen liittyy vahvasti myös kaikkien mahdollisten medioiden ja kontaktikanavien hyödyntäminen. Uuden ideoiminen ei maksa mitään. Ennen esitystä: mitä ja miksi? Ensimmäinen asia kunnan päättäessä osallistua messuille tai tapahtumaan on miettiä, mitä osallistumiselta haetaan. Perusteluksi ei riitä, että ennenkin on osallistuttu, tai koska muut osallistuvat niin meidänkin pitää. Konkreettiset tavoitteet auttavat suunnittelemaan, miten ne sovitulla budjetilla saavutetaan parhaiten. On hyvä myös perustella itselleen ja toisille, miksi juuri nämä tietyt messut ovat kunnalle paras esiintymispaikka. Kirkas tavoite ja show käyntiin Kunnan imagon miettiminen kuuluu niin ikään esivalmisteluihin. Millaisena kunta haluaa näyttäytyä ihmisille, mitä kunnassa pidetään tärkeänä ja minkä asioiden voisi ajatella olevan kiinnostavia? Halutaanko vahvistaa jo olemassa olevia käsityksiä vai saada ne muuttumaan? Kaikki tämä luo yhtenäisen linjan, jota noudatetaan ja jonka tavoitteisiin pyritään kaikessa, mitä kunnan messustandilla on. Visuaalinen ilme, jaettava informaatio, paikalla olevat ihmiset ja tunnelma tukevat kaikki ennalta sovittuja mielikuvia ja arvoja. Kaikille mukana oleville on selvää, mitä he tekevät ja mihin he pyrkivät. Jälkipyykin huolellinen pesu On syytä muistuttaa, ettei messuprojekti lakkaa, kun viimeisen päivän sulkemisaika koittaa. Osallistumisen ja ennakkovalmistelujen sanotaan olevan vain puolet projektista, Jarmo Lehtinen korostaa. Toinen puolikas koostuu niin sanotusta jälkihoidosta. Jos tapahtumassa on esimerkiksi kilpailukuponkien avulla kerätty rekisteriä kunnasta kiinnostuneista ihmisistä, on tiedot mahdollisimman nopeasti muutettava tietokannaksi. Arvioidaan lisäksi Messut ja tapahtumat ovat tärkeä osa kunnan markkinointistrategiaa Jarmo Lehtinen pian, saavutettiinko ennakkotavoitteet, mikä toimi käytännössä ja mikä ei, käydään läpi asiakaspalautetta ja mietitään parannusehdotuksia tulevia projekteja varten. Messuilla kunta on suurten ihmisvirtojen keskellä. Aitiopaikan mak- simaalinen hyödyntäminen ja huolelliset esivalmistelut segmentoivat kunnalle tärkeät ihmiset ja kohdistavat markkinoinnin heihin

6 Festivaalien yleisömäärä kasvussa Festivaalien yleisömäärä kasvussa EU:n tilastot osoittavat kulttuurin kulutuksen hienoista laskua Teksti: Arto Murtovaara / Kaleva, nr Tilastot: Tilastokeskus/Eurostat 1999 Kuva: Helsingin kaupungin kuvapankki /Mika Lappalainen EU:n viime vuosikymmenen lopulta kokoamat tilastot osoittavat kultuurin kulutuksen hienoista laskua rahankäytössä ainakin kansantalouden tasolla. Kulttuuritoimialojen tuotannon osuus bruttokansantuotteesta on Tilastokeskuksen mukaan viime vuosina ollut vajaan neljän prosentin luokkaa ja hienoisesssa laskussa. Yksi suomalaisen kultuurin kivijalka on vahva festivaalikenttä. Sen kävijämäärät osoittavat kuitenkin ylöspäin. Finland Festivals (FF) edustaa 80 festivaalia ja sen yleisömäärä 2005 oli 1,9 miljoonaa, lippuja myytiin Festivaalien osalta yleisömäärä näyttäisi olevan lievässä nousussa, summaa ff:n toiminnanjohtaja Tuomo Tirkkonen. Taitaa olla niin, että festivaalien määrässä on jopa kasvua, uusia syntyy. Mutta onhan meillä tietysti ollut vaikeuksia joillakin, niin kuin (Seinäjoen) Tangomarkkinoilla esimerkiksi. Mittarit ylöspäin Pori Jazzin toimitusjohtaja Katja Leppäkoski jakaa Tirkkosen näkemyksen ylöspäin osoittavista mittareista. Itselläni ei kyllä ole sellaista tuntumaa, että trendi olisi laskeva. Leppäkoski näkee tapahtumien suosion lisääntyneen, vaikka viime kesän kaltaisia pieniä notkahduksia tulee. Viime kesä oli kohtuullisen huono ja se näkyi suurin piirtein kaikilla, edellinen vuosi taas oli kautta linjan hyvä. Toki mekin taistelemme kaikesta ihmisten vapaa-ajasta. Meidänkään kilpailijoita eivät ole pelkästään tapahtumat tai konsertit, vaan ylipäätään kaikki, mökillä käyminen ja kaikki muu tällainen on aina vaihtoehtona tapahtumissa käymiselle. Tilastokeskus julkaisi joulukuussa eu:n keräämät tilastot kotitalouksien maksamista kultuurimenoista vuodelta Tanskalaiset ja ruotsalaiset kotitaloudet laittoivat lähes euroa kultuurimenoihin, suomalaiset olivat yhdeksänsiä reilulla eurolla. Kulttuurimenojen osuus kaikista kotitalousmenoista nosti suomalaiset kolmanneksi 5,6 prosentillaan. Katja Leppäkoski oletti eurosatsausta isommaksi, vaikka osa on suurkuluttajia ja osa ei sijoita lainkaan. Kultuurimenojen osuutta hän piti hyvänä. Kun tietää, että suurin osa tuloista kuluu asumiseen ja elämiseen, niin siihen nähden se on ihan hyvä prosentti. Tuomo Tirkkosen mukaan heidän ikuisuushaaveensa on ollut selvittää ihmisten rahankäyttöhalukkuus suhteessa festivaaleihin. Selvää on se, että suomalaiset purnaavat aina lippujen hinnoista, jotka ovat noudattaneet inflaatiokehitystä. Meillä ei näytä ainakaan siltä, että yleisö olisi katoamassa. Lipputulo on kasvanut, niiden suhteellinen osuus kyllä näkyy festivaalien taloudessa, hän korostaa. Julkisen tuen suhteellinen osuus on pienentynyt ja festivaalien taloudellinen volyymi on kasvanut. Eu-tutkimuksen mukaan elokuviin, teatteriin, konsertteihin ja muihin kulttuuriseen ulkona käyntiin suomalaiset kotitaloudet sijoittivat varsin vähän, keskimäärin 60 euroa; vain kreikkalaiset jäivät suomalaisten taakse. En tiedä onko se nyt niin pieni, se viisi prosenttia on aika suuri, Tirkkoinen arvioi. Luulen, että Suomi sijoittuu hyvin. Meillähän on hyvä palveluverkko, meillähän on vaikkapa korkeakulttuurin alueella teatterit ja orkesterit kaikissa suurimmissa kaupungeissa. Ruotsissa esimerkiksi se ei ole niin ehdotonta, se läheisyys varmasti vaikuttaa kulutusta lisäävästi. Yritykset satsaavat kultuuriin Yritykset rahoittavat kultuurin kulutusta ostamalla lippuja kulttuuritilaisuuksiin työntekijöilleen sekä sidosryhmilleen. Finlands Festivalsin toiminnanjohtaja Tuomo Tirkkonen arvioi yritysten osuuden heidän edustamiensa festivaalien osalta prosenttiin. Kyllä viimeisten kymmenen vuoden aikana on näyttänyt, että yritysten osuus festivaalien tuloista on kasvaut, hyvin selvästi. Se näytti tässä jo siltä, että se olisi kasvanut jopa kymmenen prosenttiyksikköä ja se voi olla tottakin, Tirkkonen kertoo. Pitää tietysti ottaa huomioon sellainen epävarmuustekijä kuin bruttotuotto. Festivaalit antavat yrityksille vastinetta ja nettotuotto on ihan toisen näköinen. Meillä tuosta lipunmyynnistä yhteenlaskettuna sponsorien sekä muiden yritysten, siis yhteistyökumppaneiden ulkopuolella olevien yritysten, yritysmyynti on vähän festivaalista riippuen prosentin välillä, kertoo Pori Jazzin toimitusjohtaja Katja Leppäkoski. Minusta se on pysynyt suurin piirtein samana. Kauheasti ei ole enää kasvua tapahtunut, mutta ei mitään taantumaakaan, Leppäkoski arvioi. Sinänsä se kokoluokka on pysynyt samana muutaman vuoden ajan. Euroopan suurimpiin lajissaan kuuluvan Pori Jazzin budjetti vuonna 2005 oli noin 3,7 miljoonaa euroa. Opetusministeriön rahoitus oli noin , Porin kaupunki satsasi vähän päälle euroa. Julkisen tuen osuus budjetista on kuuden prosentin luokkaa. Aika pitkällehän meidän tulot oikeastaan muodostuvat lipputuloista, sponsoroinnista sekä oikeuksien ja rojaltien saamisesta. Kauheasti me ei julkista tukea saada, sen osuus on aika pieni. Meillä on sinänsä se positiivinen tilanne, että meillä on aika hyvin uskollista, vakituista kävijäkuntaa. Lähestulkoon puolet tekee päätöksen tulla seuraavana vuonna jo edellisen festarin aikana, Leppäkoski korostaa. Meillä on pitkä traditio tällaisena sosiaalisena kohtauspaikkana myöskin

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

REACH-TIETÄMYS JA KOKEMUKSET SUOMALAISISSA MAAHANTUONTIYRITYKSISSÄ

REACH-TIETÄMYS JA KOKEMUKSET SUOMALAISISSA MAAHANTUONTIYRITYKSISSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan koulutusohjelma REACH-TIETÄMYS JA KOKEMUKSET SUOMALAISISSA MAAHANTUONTIYRITYKSISSÄ Työn tarkastajat: Työn ohjaaja: Professori

Lisätiedot

aviisori Suomi jatkaa metsäteollisuuden suurmaana Yritysverotus: Hyvät ideat käyttöön

aviisori Suomi jatkaa metsäteollisuuden suurmaana Yritysverotus: Hyvät ideat käyttöön aviisori PRICEWATERHOUSECOOPERSIN ASIAKASLEHTI 1/2008 Suomi jatkaa metsäteollisuuden suurmaana Metsäteollisuus ry:n Anne Brunila toivoo yhteistyötä ja globaalia otetta Yritysverotus: Hyvät ideat käyttöön

Lisätiedot

Sijoittajan kohteena uudistuva kemian yritys

Sijoittajan kohteena uudistuva kemian yritys nro 4 2005 TIKKURILA KASVAA VENÄJÄLLÄ EUROOPPA TARVITSEE KEMIANTEOLLISUUTTA LISÄÄ VAUHTIA PAPERIOSAAMISEEN Sijoittajan kohteena uudistuva kemian yritys KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus Sähkö on keskeinen

Lisätiedot

Vahva peruskoulutus. osaamisen takeena Opetusministeri Tuula Haatainen BOTNIA-RATA ON RUOTSIN MAHTIHANKE REACH TULEE MUTTA MISSÄ MUODOSSA?

Vahva peruskoulutus. osaamisen takeena Opetusministeri Tuula Haatainen BOTNIA-RATA ON RUOTSIN MAHTIHANKE REACH TULEE MUTTA MISSÄ MUODOSSA? nro 1 2005 BOTNIA-RATA ON RUOTSIN MAHTIHANKE REACH TULEE MUTTA MISSÄ MUODOSSA? Vahva peruskoulutus osaamisen takeena Opetusministeri Tuula Haatainen KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus KEMIRA-LEHTI on

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA VAL TIONEUVOSTON KANSLIA SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2003 SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston

Lisätiedot

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA sparraajan opas yrittäjälle Petteri Huvio, Niku Oravainen, Pekka Krook, Helena Pekkarinen toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 10 Luova Suomi / Diges

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Konepajalta maailmalle

Konepajalta maailmalle Konepajalta maailmalle 12015 Sosiaalinen media töissä Liiton jäseniä edustajaehdokkaina Koeaika luo epävarmuutta 18 10 43 Sisällys 1/2015 10 Laatu ja esimiestyö arvossaan 14 Uusi valtakunnansovittelija

Lisätiedot

KAUPPAKAMARI. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 6 KANSAINVÄLISTUMIS- PALVELUJA TARJOAVA FINPRO UUDISTUI

KAUPPAKAMARI. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 6 KANSAINVÄLISTUMIS- PALVELUJA TARJOAVA FINPRO UUDISTUI Satakunnan 3 2014 KAUPPAKAMARI -lehti 6 KANSAINVÄLISTUMIS- PALVELUJA TARJOAVA FINPRO UUDISTUI 14 SUOMALAISILLA SOMEN SUHTEEN HYVÄ TYÖMORAALI 16 KAUPPAKESKUS PUUVILLA LISÄÄ TARJONTAA JA KILPAILUA Satakuntalaisen

Lisätiedot

Finpro tarjoaa kansainvälistymistä yrityslähtöisesti s. 18. Tulevaisuuden ammattiosaajat kilpailevat maailmanmestaruudesta. s. 4

Finpro tarjoaa kansainvälistymistä yrityslähtöisesti s. 18. Tulevaisuuden ammattiosaajat kilpailevat maailmanmestaruudesta. s. 4 Tulevaisuuden ammattiosaajat kilpailevat maailmanmestaruudesta s. 4 Venäjä Suomen talouden dynamo? s. 8 15 Tapani Kaskeala: Finpro tarjoaa kansainvälistymistä yrityslähtöisesti s. 18 Visio on Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2007 Ole Johansson Kohti yrityskohtaisia ratkaisuja s. 6 Vastakohtien Venäjä s. 14 Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 Jari Härkönen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vanhustenhuollon talous

Tässä numerossa teemana vanhustenhuollon talous 5. 2009 Talousosaaminen ja kolmas sektori Voitto verottajasta Palvelutalon tarkan talouden reseptit Tässä numerossa teemana vanhustenhuollon talous Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Pohjoismainen

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 SYKÄYS SOSIAALISTEN YRITYSTEN KÄYNNISTYSPROJEKTI

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

Suomalainen talousjohtaminen arvossaan Kim Ignatius haluaa olla mukana strategiatyössä. Yliopistot huippuvireeseen

Suomalainen talousjohtaminen arvossaan Kim Ignatius haluaa olla mukana strategiatyössä. Yliopistot huippuvireeseen aviisori PRICEWATERHOUSECOOPERSIN ASIAKASLEHTI 2/2008 Suomalainen talousjohtaminen arvossaan Kim Ignatius haluaa olla mukana strategiatyössä Yliopistot huippuvireeseen Tavoitteena maailman paras innovaatiojärjestelmä

Lisätiedot

Tulosta. Reviisori1/2009. ilman pomotusta. Kehitysvammaliitossa. VTV valvomaan vaalirahoitusta. Valtion velka hyvissä käsissä

Tulosta. Reviisori1/2009. ilman pomotusta. Kehitysvammaliitossa. VTV valvomaan vaalirahoitusta. Valtion velka hyvissä käsissä Reviisori1/2009 Kehitysvammaliitossa Tulosta ilman pomotusta VTV valvomaan vaalirahoitusta Valtion velka hyvissä käsissä Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2009 Julkaisija

Lisätiedot

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN?

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? JULKAISUJA 1/2004 OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Tiedeliiton kanssa 11.2.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

talouden uudistumaan Millaisia insinöörejä tarvitaan tulevaisuudessa? Palkkakehitys painaa vaihtotasetta Kasvuyritykset pakottavat Matti Alahuhta

talouden uudistumaan Millaisia insinöörejä tarvitaan tulevaisuudessa? Palkkakehitys painaa vaihtotasetta Kasvuyritykset pakottavat Matti Alahuhta Yhteistoiminnalla työviihtyvyyttä ja kilpailukykyä s. 40 Viro ymmärtää yrityksiä s. 34 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2012 Palkkakehitys painaa vaihtotasetta sivu 14 Millaisia insinöörejä tarvitaan

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Kohti digitaalista vallankumousta

Kohti digitaalista vallankumousta Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2014 Tekesiltä uutta ohjelmaa Kohti digitaalista vallankumousta Logistiikka mutkistuu, syvenee ja laajenee SIVU 12 Digiajan lukkovalmistaja muuttaa maailmaa

Lisätiedot

Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia. Hankintatoimi kilpailutekijänä. Suomen talous. Pekka Lundmark: on vedenjakajalla

Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia. Hankintatoimi kilpailutekijänä. Suomen talous. Pekka Lundmark: on vedenjakajalla Työaikajoustot auttavat kysynnän vaihteluissa Suunnitteluala tokenee taantumasta T E K N O L O G I A T E O L L I S U U D E N S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 2 0 1 1 Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia

Lisätiedot

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 4 R 2011 Vieraana Keskon lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson Onko matkailu nousemassa prioriteettialojen joukkoon Venäjällä? Suurtapahtumat tuovat mukanaan teitä ja hotelleja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Pulloposteja Itämeren alueesta

Pulloposteja Itämeren alueesta PULLOPOSTI 2014 Pulloposteja Itämeren alueesta Tiettävästi maailman vanhin pulloposti löytyi Itämerestä huhtikuussa 2014. Saksalaisen kalastajan verkkoon tarttunut viesti oli ollut matkalla yli sata vuotta.

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi tiedote

Sisällys. Ruoka-Suomi tiedote Sisällys Ruoka-Suomi tiedote Ruoka-Suomi tiedote kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Tiedote ilmestyy vuonna 2004 neljä kertaa. Tiedotteen kunkin numeron painosmäärä on 1800 kpl. Jakelulistalla on

Lisätiedot

2 / 2010. laatu. Olli Rehn: Euroopan menestystekijät Shanghaista Silkkitielle Luotettavuus kumppanin tärkein ominaisuus

2 / 2010. laatu. Olli Rehn: Euroopan menestystekijät Shanghaista Silkkitielle Luotettavuus kumppanin tärkein ominaisuus 2 / 2010 laatu Olli Rehn: Euroopan menestystekijät Shanghaista Silkkitielle Luotettavuus kumppanin tärkein ominaisuus 2 > BOTNIA Echo 02/10 Sisältö 3 Pääkirjoitus: Työtä yhä paremman laadun puolesta 2

Lisätiedot