KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Soarnol

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Soarnol"

Transkriptio

1 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : standardilaatujen V2504RB D2908 DT2904R DT2904RB DC3212B DC3203RB DC3203F DC3203FB E3808 ET3803RB ET3803 A4412 A4412B AT4403 AT4403B H4815B BX6304B BX6804B TF2905B BF3203B BF3205B 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen : Pakkaus käyttötapa 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yritys : Dept. Speciality Materials Segment. Shibaura Renasite Tower, 9-1, Shibaura 3-chome, Minato-ku Tokyo, Japani Puhelin : Sähköpostiosoite : Maahantuoja Yritys : Nippon Gohsei (UK) Limited House, Saltend HU13 8DS Kingston upon Hull Englanti Puhelin : +44 (0) Hätäpuhelinnumero : +44(0) (CARECHEM 24) 2. Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Ei ole vaarallinen aine tai seos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. Luokitus (67/548/ETY, 1999/45/EY) Ei ole vaarallinen aine tai seos EU direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaan. 2.2 Merkinnät Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Ei ole vaarallinen aine tai seos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. EY-direktiivien mukaiset merkinnät: 1999/45/EY Lisätietoja : Tuotetta ei tarvitse merkitä EU-direktiivien tai vastaavien kansallisten säädösten mukaan. 2.3 Muut vaarat 3. Koostumus ja tiedot aineosista 3.1 Aineet Tuote on kemiallinen aine REACH-asetuksen (1907/2006/EY) merkityksessä. Seuraavan taulukon ensimmäisessä kohdassa mainitaan pääainesosa. Muut vaaralliset ainesosat mainitaan, mikäli sitä vaaditaan REACH-asetuksen liitteen II 3.1 kohdan mukaisesti. 1/7

2 Kemiallinen nimi Ethylene vinyl alcohol copolymer CAS-Nro EY-Nro. Rekisteröintinumero Index-Nro. 4. Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet : Tunnettaessa pahoinvointia, hakeuduttava lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista). Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi. Hengitettynä Iholle saatuna Silmäkosketus Nieltynä : Jos tuotetta on hengitetty, potilas on siirrettävä raittiiseen ilmaan. : Pestävä polyetyleeniglykolilla ja sen jälkeen runsaalla vedellä. : Poistettava mahdolliset piilolasit, mikäli se onnistuu vaivatta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. : Jos nielty: Ei saa oksennuttaa. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. Mikäli henkilö oksentaa ollessaan selinmakuulla, on hänet käännettävä kyljelleen. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet tietoja ei ole käytettävissä 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet tietoja ei ole käytettävissä 5. Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet : Vesi, Alkoholia kestävä vaahto, Hiilidioksidi (CO2), Jauhe 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erityiset altistumisvaarat : Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajoittaa ja tulipalossa levittää tulipaloa. Palossa muodostuneet vaaralliset hajoamistuotteet (ks. kohta 10). Altistuminen hajoamistuotteille saattaa on terveydelle vaarallista. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten : Mikäli tarpeellista käytettävä paineilmalaitteita tulipalon suojavarusteet sammutuksessa. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Lisätietoja : Standardimenettely kemikaalien tulipaloja varten. Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. Vältettävä tulipalossa ja/tai räjähdyksessä syntyvän savun hengittämistä. 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä. Vältettävä pölyn muodostusta. Vältettävä pölyn hengittämistä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 2/7

3 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Kootaan mekaanisesti talteen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Puhdistettava likaantunut pinta huolellisesti. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin katso kappale: 7, 8, 11, 12 ja Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet : Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Vältettävä pölynmuodostusta. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Palo-ja räjähdyssuojaus Pölyräjähdysluokka : Normaalit toimenpiteet tulipalon ehkäisemiseksi. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Turvallisuusvaatimukset : Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin varastolle ja säiliöille ilmastoidussa paikassa. Yhteisvarastointiohjeet Varastointilämpötila Muut tiedot 7.3 Erityinen loppukäyttö : Vältettävä hapettavia aineita. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. : Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti. 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Ei sisällä aineita, joille on annettu enimmäispitoisuusrajoja. Muut raja-arvot : katso kappale Altistumisen ehkäiseminen Tekniset toimenpiteet Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Henkilökohtaiset suojaimet Hengityksensuojaus Käsiensuojaus Huomautuksia Silmiensuojaus Ihonsuojaus / Kehon suojaus : Mikäli muodostuu pölyä tai aerosolia, on käytettävä hyväksytyllä suodattimella varustettua hengityslaitetta. : Kemikaalien suojakäsineet on valittava vaara-ainepitoisuuden ja -määrän mukaisesti työpaikkakohtaisesti Yllämainittujen suojakäsineiden kemikaalien kestävyydestä on suositeltavaa neuvotella käsineiden valmistajan kanssa : Käytä suojalaseja roiskevaaran uhatessa. : Kehon suojaus valitaan työpaikalla olevan vaarallisen aineen määrän ja pitoisuuden mukaan. 3/7

4 Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita : Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Yleinen työhygieniakäytäntö. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Ympäristöaltistumisen torjuminen 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto : kiinteä Väri : valkoinen, vaaleankeltainen Haju : hajuton Hajukynnys Leimahduspiste : 300 C Syttymislämpötila : > 420 C Räjähdysraja, alempi Räjähdysraja, ylempi Räjähdysominaisuudet Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Hapettavuus : Ei räjähtävä : Ei hapettavaa vaikutusta. Itsesyttymislämpötila : ei itsestään syttyvää Palavuus Molekyylipaino ph : ei määritettävissä Sulamispiste/sulamisalue : C Höyrynpaine Tiheys Bulkkitiheys Vesiliukoisuus Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi Liukoisuus muihin liuottimiin : 1,10-1,24 g/cm3 : kg/m3 : ajan 15 C : liukenee Testiaineessa: Dimetyylisulfoksidi Testiaineessa: tolueeni liukenee Testiaineessa: ei-polaariset liuottimet Testiaineessa: metyyli-isobutyyliketoni Testiaineessa: Bentseeni 4/7

5 Testiaineessa: etyyliasetaatti Viskositeetti, dynaaminen Viskositeetti, kinemaattinen Valumisaika Iskuherkkyys Suhteellinen höyryntiheys Pintajännitys Haihtumisnopeus Minimisyttymisenergia Happoluku taitekerroin Sekoittuvuus veteen Liuottimen eroamistesti 9.2 Muut tiedot : Ei tunneta. 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Tuote on kemiallisesti pysyvä Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Stabiilisuus : Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti. Pöly voi muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa Vältettävät olosuhteet 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit : Voimakkaat hapettimet 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet : Palaessa/korkeissa lämpötiloissa saattaa muodostua vaarallisia/myrkyllisiä höyryjä. Lämpöhajoaminen : > 300 C 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Välitön myrkyllisyys suun : LD50 rotta: > mg/kg kautta Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta Välitön myrkyllisyys ihon kautta Akuutti myrkyllisyys (muut annostelutavat) 5/7

6 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Ihon ärsytys Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Silmien ärsytys Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Herkistyminen Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Genotoksisuus in vitro: Syöpää aiheuttavat vaikutukset Huomautuksia : Mutageenisuus: Kokeet bakteereilla ja soluviljelyksillä eivät ole osoittaneet mutageenisia vaikutuksia. Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Teratogeenisuus Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Toistuvasta annostuksesta : rotta: johtuva myrkyllisyys Altistustapa: Suun kautta Altistumisaika: 3 Monate Huomautus: Subvälitön myrkyllisyys ei ole vaarallinen Aspiraatiovaara Aspiraatiomyrkyllisyys Neurologisia vaikutuksia Toksikologinen arviointi Toksikologia, metabolia, jakautuminen Akuutit vaikutukset 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus 12.3 Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä 6/7

7 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Muuta ekologista tietoa : Tuotetta ei saa antaa päästä viemäreihin, vesistöihin tai maaperään. 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Ohjeita hävittämisestä ja : Jätteiden käsittely: pakkaamisesta Paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän tulee määritellä jätekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. 14. Kuljetustiedot ADR RID IATA IMDG Erityiset varotoimet käyttäjälle : katso kappale: 6, 7 ja Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tailainsäädäntö Direktiivi 96/82/EC : Päivämäärä: 2003 Direktiivi 96/82/EY ei koske Lisätietoja : Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön Kemikaaliturvallisuusarviointi 16. Muut tiedot Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä. 7/7

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61162 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61265 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ACTIV bi-compact 10 kg box

: ACTIV bi-compact 10 kg box 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 40000087 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ACTIV BICOMPACT 10 KG BOX

: ACTIV BICOMPACT 10 KG BOX KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 40000087 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

Versio 1.0 Muutettu viimeksi 09.10.2014 Päiväys 10.10.2014

Versio 1.0 Muutettu viimeksi 09.10.2014 Päiväys 10.10.2014 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tuotenro : 022102 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaan Rev. nro 1.1 Tarkastettu: 06.03.2015

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaan Rev. nro 1.1 Tarkastettu: 06.03.2015 Viite MA10000977/U Rev. nro 1.1 StoSilent Board Tarkastettu: 06.03.2015 200_210_300_305_310_315 Painopäivämäärä 20.03.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viite MA10000187/U Rev. nro 1.2 Tarkastettu: 05.05.2015 Painopäivämäärä 17.05.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

: TALON PALASYÖTTI / BLOCKBETE

: TALON PALASYÖTTI / BLOCKBETE KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A12720B 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Muutettu viimeksi: 05.09.2012 Edellinen päiväys: 14.09.2010 Päiväys:06.09.2012

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Muutettu viimeksi: 05.09.2012 Edellinen päiväys: 14.09.2010 Päiväys:06.09.2012 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

EOLYS (TM) DPX42 KITS

EOLYS (TM) DPX42 KITS KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen/seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Meltium, Jäänsulatusliuos 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Meltium, Jäänsulatusliuos 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

A011 kasvinviljely, puutarhatalous 38 kasvinsuojeluaine

A011 kasvinviljely, puutarhatalous 38 kasvinsuojeluaine Du Pont Suomi Oy. Käyttöturvallisuustiedotteiden ja/tai kemikaali-ilmoitusten tekstien kopiointi tai käyttö kaupalliseen tarkoitukseen kielletty. Kopiering eller användning av texterna i säkerhetsdatabladet

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.03.2015 Päiväys 26.03.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.03.2015 Päiväys 26.03.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A12690B 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115833E Aineen

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

Sivu: 1 of 13 Päiväys: 01.09.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tulostus: 13.02.2012 Valvoline Synpower FORKOIL 5W

Sivu: 1 of 13 Päiväys: 01.09.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tulostus: 13.02.2012 Valvoline Synpower FORKOIL 5W Sivu: 1 of 13 Neuvoston asetus (EY) 1907/2006 sellaisena kuin se on. - SDSCLP_FI 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W90 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi NESTE GEAR 80W90 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 13609) 2509

Lisätiedot

Päiväys: 26.03.2012 Edellinen päiväys: 26.03.2012. Df-Farmi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 26.03.2012 Edellinen päiväys: 26.03.2012. Df-Farmi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot