Hätänumero +49 (0)171 / Puhelin 06301/ Tämä numero on käytössä vain toimistoaikana.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hätänumero +49 (0)171 / 4632154 Puhelin 06301/3206-808 Tämä numero on käytössä vain toimistoaikana."

Transkriptio

1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Suositeltava(t) käyttötarkoitus (käyttötarkoitukset) Reiniger 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja/toimittaja Hätätapauksissa vastaavan tiedonantajan nimi ja osoite / puhelin 1.4. Hätäpuhelinnumero FUCHS LUBRITECH GMBH Werner-Heisenberg-Straße 1, D Kaiserslautern/Germany Puhelin +49 (0) , Telefaksi +49 (0) Internet Product Safety Management Puhelin +49 (0) Telefaksi +49 (0) Sähköposti (pätevä henkilö): Hätänumero +49 (0)171 / Puhelin 06301/ Tämä numero on käytössä vain toimistoaikana. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus 2.2. Merkinnät Merkintä /45/EY Merkintäohjeet Tuotetta ei ole EY-määräysten / GefStoffV:n mukaan pakko merkitä. Vaikka tällä tuotteella ei ole merkintäpakkoa, suosittelemme huomioimaan turvaohjeet. Luokitus on tehty ainedirektiivin (67/548/ETY - tavanomainen menetelmä) laskentamenetelmän mukaan Muut vaarat Lisäohjeita vaaroista ihmiselle ja ympäristölle ei ole asianmukaisesti varastoitaessa ja käytettäessä KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2. Seokset Kuvaus Tuote sisältää ainoastaan US 21 CFR , ja 182 sallimia aineita käytettäväksi satunnaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa voiteluöljyissä. Lääkinnällisen valkoöljyn ja lisäaineiden seos Muita ohjeita ei ole asianmukaisesti varastoitaessa ja käytettäessä KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleiset ohjeet Likaantunut, tahriintunut vaatetus on heti riisuttava, ei saa antaa kuivua. Hengitys Mikäli potilas on huonovointinen, otettava yhteyttä lääkäriin. Ihokosketuksessa Aineen jouduttua iholle pestävä saippuavedellä. Ei saa käyttää orgaanisia liuottimia. sivu 1/7

2 Ihon ärsytyksen jatkuessa, käytävä lääkärissä. Roiskeet silmiin Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Oireiden jatkuessa mentävä lääkäriin. Nieleminen Mikäli potilas on huonovointinen, otettava yhteyttä lääkäriin Ei saa oksennuttaa Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tiedot lääkärille/mahdolliset oireet Tähänmennessä oireita ei tiedossa Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Tiedot lääkärille/hoito-ohjeet Hoidetaan oireiden mukaan KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1. Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Vaahto Sammutusjauhe Hiilidioksidi Vesisumu Soveltumaton sammtusväline Suoravesisuihku 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Orgaanisten aineiden palokaasut on luokiteltava poikkeuksetta myrkyllisiksi hengitettynä Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset suojaimet tulipalon varalle Käytettävä ympäristön ilmasta eristävää hengityssuojainta. Muut tiedot Vaahtoa suihkutettava runsaasti, sillä tuote hajottaa sitä osittain. Saastunut sammutusvesi on kerättävä erilleen eikä sitä saa laskea viemäriin. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökunta, jota ei ole koulutettu hätätilanteita varten Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin Ulosvalunut/läikkynyt tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen. Tuotteen leviäminen estettävä (esim. patoamalla tai öljypuomeilla). Ei saa päästää maahan/maaperään Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Kerättävä tarkoitukseen sopiviin astioihin uudelleenkäyttöä tai jätteenkäsittelyä varten. Imeytetään kosteutta sitovaan aineeseen (esim. kemikaalin imeytysaine). Muita ohjeita Jätteiden käsittely; katso kohta Viittaukset muihin kohtiin sivu 2/7

3 KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittely/turvaohjeet Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta, tietyissä tapauksissa käytettäväkohdeilmanpoistoa. Kemikaalien käsittelyssä otettava huomioon turvallisuusmääräykset. Yleiset suojatoimenpiteet Vältä aineen joutumista silmiin tai iholle. Älä hengitä kaasuja/höyryjä/aerosoleja. Erityisiä suojautumis-ja hygieniaohjeita. Aineen kastelemia siivousrättejä ei saa kuljettaa housuntaskussa. Kemikaaleja käsiteltäessä on noudatettava yleisiä työhygieniasäännöksiä. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä. Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Pidettävä erillään elintarvikkeista ja juomista. Kädet pestävä ennen taukoja ja töiden päättyttyä. Palo-ja räjähdyssuojaus Tuote on palava. Otettava huomioon ennalta ehkäisevän palosuojelun yleiset säännöt Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille Estettävä tunkeutuminen maahan. Käytettävä teräksisiä astioita. Käytettävä polyeteenisäiliöitä. Yhteisvarastointiohjeet Ei saa säilyttää yhdessä hapettavien tai itsestäänsyttyvien aineiden kanssa. Lisätiedot varasto-ohjeisiin Astiat säilytetään tiiviisti suljettuina viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvainto. Astian avaamisessa ja käsittelyssä noudatettava varovaisuutta. Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonsäteilyltä. Säilytettävä alle 40 C lämpötilassa. Varastoitava kuivana Ei saa säilyttää alle 0 C lämpötilassa Säilytyslämpötilasuositus:huonelämpötila. Varastoluokka 10 Syttyvyysluokka B 7.3. Erityinen loppukäyttö KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Muita ohjeita Tuote sellaisenaan ei sisällä merkittäviä määriä aineosia, joille on annettu työperäisen altistuksen seurattava raja-arvo Tietojen perustana olivat laatimishetkellä voimassa olevat vertailutiedot Altistumisen ehkäiseminen Hengityksensuojaus Ei tarpeen aiotuissa käyttötarkoituksissa Käsien suojaus Koska tuote on useita aineita sisältävä valmiste, käsinemateriaalien kestävyyttä ei voida määrittää etukäteen, vaan kestävyys on testattava ennen varsinaista käyttöä. Läpäisyaika riippuu mekaanisesta kestävyydestä, ja sen vuoksi se on testattava joka tapauksessa erikseen. PVC:stä valmistetut käsineet nitriilikumikäsineet Neopreenistä valmistetut käsineet Silmiensuojaus Suojalasit Muut suojatoimenpiteet Kemianteollisuudessa tavanomainen työvaatetus sivu 3/7

4 Soveltuvat tekniset ohjauslaitteet Vältettävä suihkutettaessa mahdollisesti muodostuvan öljysumun hengittämistä. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot ulkonäkö Väri nestemäinen vaaleankeltainen Hajukynnys Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph-arvo Kiehumisalue > 280 C Haju tunnusomainen Arvo Lämpötila Paikka Menetelmä Huomautus Virtaamispiste < -12 C DIN/ISO 3016 Leimahduspiste ca. 216 C open cup käyttökelvoton Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteä) Syttyvyys (kaasu) Syttymislämpötila > 320 C Itsesyttymislämpötila Alempi räjähdysraja 1 Vol-% Die Daten beziehen sich auf das Grundöl. Ylempi räjähdysraja 10 Vol-% Die Daten beziehen sich auf das Grundöl Höyrynpaine < 0,5 Pa 20 C Suhteellinen tiheys 0,865 g/cm3 15 C DIN Höyryntiheys Veteenliukenevuus käytännössä liukenematon Liukenevuus/muut n-oktanoli/vesijakaantumiskerroin (log P O/W) Hajoamislämpötila Viskositeetti kinemaattinen > 6 33 mm2/s 40 C Polttoa edistävät ominaisuudet Räjähtävät ominaisuudet 9.2. Muut tiedot sivu 4/7

5 KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Kemiallinen stabiilisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vältettävät olosuhteet Kuumentaminen, avotuli, sytytyslähde, sähköstaattinen varaus Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa Vaaralliset hajoamistuotteet ei lainkaan asianmukaisesti käsiteltäessä ja varastoitaessa Lämpöhajoaminen Huomautus Ei hajoa noudatettaessa käyttöohjeita. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys/ärsyttävä vaikutus/herkistys LD50 akuutti suun kautta Ihoärsytys Arvo/Arvioluokitus eläinlaji Menetelmä Huomautus Tietoja ei saatavilla Toistuva ja/tai pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa ihoärsytystä Silmien ärsytys Reizwirkung möglich wenn Spritzer ins Auge gelangen Ihoherkistys Ei tiedossa herkistäviä vaikutuksia Käytännön kokemukset Toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihon ärsyyntymistä. Ei terveydelle haitallisia vaikutuksia asianmukaisesti käsiteltäessä ja määräysten mukaisesti käytettäessä Yleiset huomiot Terveydellisistä vaikutuksista ei ole tietoa. Luokitus on tehty ainedirektiivin (67/548/ETY - tavanomainen menetelmä) laskentamenetelmän mukaan. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Ekotoksiset vaikutukset Arvo eläinlaji Menetelmä Arvioluokitus Kala Tietoja ei saatavilla Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Tietoja ei saatavilla Biokertyvyys Tuotetta ei ole testattu. Tuotteen pysyvyyden ja vähäisen vesiliukoisuuden vuoksi biologinen saatavuus on epätodennäköistä Liikkuvuus maaperässä PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset sivu 5/7

6 12.6. Muut haitalliset vaikutukset Käytäyttyminen vedenpuhdistuslaitoksessa Tuotetta ei saa määräysten mukaan päästää jäteveden joukkoon Tuote muodostaa ohuen öljyfilmin veden pinnalle. Imeytyy kiinteisiin aineisiin. Saostuu sedimentiksi. Yleiset ohjeet Tietoja vaikutuksista ympäristöön ei ole. Tuotetta ei saa joutua valvomattomasti ympäristöön. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Tuotesuositus Hävitettävä paikallisten säädösten mukaisesti. Pakkaussuositus Täysin tyhjät pakkaukset voidaan laittaa kierrätykseen. Kertakäyttöpakkaus on hävitettävä paikallisten säädösten mukaisesti Suositeltava puhdistusaine teollisuusbensiini 80/100 Yleiset ohjeet Jätteen tuottaja on viime kädessä vastuussa oikeasta luokituksesta, koska saman jätteen EWC-koodi riippuu jätteen alkuperästä. KOHTA 14: Kuljetustiedot ADR/RID IMDG IATA-DGR YK-numero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä Ympäristövaarat Erityiset varotoimet käyttäjälle Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Maakuljetukset ADR/RID Ei vaarallisia tuotteita kuljetussääntöjen kannalta. Merikuljetukset IMDG Ei säädösten tarkoittama vaarallinen aine Ilmakuljetukset ICAO/IATA-DGR Ei säädösten tarkoittama vaarallinen aine KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö VOC-direktiivi VOC-pitoisuus 0 % sivu 6/7

7 Kansalliset määräykset Vesistövaarallisuusluokitus 1 Mischungs-WGK nach Anhang 4 VwVwS Kemikaaliturvallisuusarviointi! KOHTA 16: Muut tiedot Koulutukseen liittyviä ohjeita Käytetään tässä käyttöturvallisuustiedotteessa esitettyjä tietoja! Suositeltavat sovellukset ja rajoitukset Käytettävä aina käyttöohjeiden mukaisesti turvalausekkeita noudattaen. Kiinnitä huomiota kansalliseen ja paikalliseen kemikaaleja koskevaan lainsäädäntöön. Muut tiedot Merkittävät muutokset edelliseen versioon nähden on merkitty vasempaan marginaaliin merkillä "!". Tuotteen kaikki aineosat on mainittu TSCA-luettelossa. Tutustuttava tuotetietoihin. Tiedot perustuvat tietojemme nykypäivän tilanteeseen ja kuvaavat tuotteen sopivien turvallisuustoimenpiteiden suhteen. Ne eivät takaa kuvatun tuotteen ominaisuuksia. Viitteet muutoksesta: "!" = Tiedot ovat muuttuneet edellisestä versiosta. Luonnos: 1.1 Tärkeiden tietojen lähde Raaka-aineiden käyttöturvallisuustiedotteet sivu 7/7

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3814 - Colourless T3813 - Blue 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5202 EAN 6414405202008 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viite MA10000187/U Rev. nro 1.2 Tarkastettu: 05.05.2015 Painopäivämäärä 17.05.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Meltium, Jäänsulatusliuos 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Meltium, Jäänsulatusliuos 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013

Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Preco Onecote Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero Ei ole 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaan Rev. nro 1.1 Tarkastettu: 06.03.2015

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaan Rev. nro 1.1 Tarkastettu: 06.03.2015 Viite MA10000977/U Rev. nro 1.1 StoSilent Board Tarkastettu: 06.03.2015 200_210_300_305_310_315 Painopäivämäärä 20.03.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63138 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61162 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

febi 29449 automaattivaihteistoöljy (ATF) Article number 29449, 36449, 38901, 38902

febi 29449 automaattivaihteistoöljy (ATF) Article number 29449, 36449, 38901, 38902 Painopäivämäärä 18.02.2014, Tarkistus 07.02.2014 Versio 05. Korvaa version: 04 Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste febi 29449 automaattivaihteistoöljy

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 AT41238 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KOHTA 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 AT41238 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KOHTA 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 Päiväys: 25.1.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi AT41593 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 26.03.2012 Edellinen päiväys: 26.03.2012. Df-Farmi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 26.03.2012 Edellinen päiväys: 26.03.2012. Df-Farmi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1/9 Road Blue, Urea liuos, AUS 32 Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 1.5.2013 Versio: 1 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Road

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet 1957-2000 die:master aqua Set 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2468, 2470 EAN 5707441002772, 5707441001218

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 60 SEK EPOKSILIIMA, osa B 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 60 SEK EPOKSILIIMA, osa B 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 24-SE60-28 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

VeneZ tekstiilipesu. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

VeneZ tekstiilipesu. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:06.2.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 001 5800 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CT FLON 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CT FLON 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 165-3607C4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 2.10.2012 Edellinen päiväys: 12.11.2008. Puhdistuaine, ammattikäyttöön. 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 2.10.2012 Edellinen päiväys: 12.11.2008. Puhdistuaine, ammattikäyttöön. 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALIILMOITUS Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Adhesive Remover Tunnuskoodi XD8392 Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Versio 1.0 Muutettu viimeksi 09.10.2014 Päiväys 10.10.2014

Versio 1.0 Muutettu viimeksi 09.10.2014 Päiväys 10.10.2014 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tuotenro : 022102 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen

Lisätiedot