KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 Versio 2.1 ( ) - Sivu 1/13 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/ nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tuotteen nimi : ATHP Tuotekoodi : 40306(FI). 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Kaksikomponenttijärjestelmä; lopputuloksena syntyy kovettunut, ei-reaktiivinen materiaali. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Rekisteröity yrityksen nimi : Simpson Strong Tie (DA). Osoite : Hedegaardsvej 11 - Boulstrup.DK Odder.Denmark. Puhelin : (45) Fax: (45) mail : 1.4 Hätäpuhelinnumero : Järjestö/organisaatio : Infotrac. KOHTA 2 : VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Täyttää säädösten (EY) nro 1272/2008 ja niiden lisäosien vaatimukset. Ihoärsytys, Kategoria 2 (Skin Irrit. 2, H315). Silmä-ärsytys, Kategoria 2 (Eye Irrit. 2, H319). Ihoa herkistävä, Kategoria 1 (Skin Sens. 1, H317). Vaarallisuus vesiympäristölle - krooninen vaara, Kategoria 3 (Aquatic Chronic 3, H412). Tämä seos ei aiheuta fyysistä vaaraa. Katso sivuston muita tuotteita koskevia suosituksia. Täyttää direktiivien 67/548/EY, 1999/45/EY ja lisäosien vaatimukset. Ihoa herkistävä (Xi, R 43). Vaarallinen vesieliöille, krooninen toksisuus: haitallinen (R 52/53). Tämä seos ei aiheuta fyysistä vaaraa. Katso sivuston muita tuotteita koskevia suosituksia. 2.2 Merkinnät Täyttää asetusten (EY) nro 1272/2008 sekä lisäosien vaatimukset. Varoitusmerkit : GHS07 Huomiosana : VAROITUS Tuotetunnisteet : EC DIBENTSOYYLIPEROKSIDI EC DICYCLOHEXYL PHTHALATE Vaaralausekkeet : H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet - Ennaltaehkäisy : P261 Unngå pusting støv/dunst/gasser/tåke/damper/spray. P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Turvalausekkeet - Pelastustoimenpiteet : P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/... P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista

2 Versio 2.1 ( ) - Sivu 2/13 piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P333 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. P362 + P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Turvalausekkeet - Jätteiden käsittely : P501 Hävitä sisältö/pakkaus jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten säädösten mukaisesti. 2.3 Muut vaarat Tämä seos sisältää 'Erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC)>= 0,1 %, jotka Euroopan kemiallisten tuotteiden virasto (ECHA) on julkaissut REACH-direktiivin artiklan 57 mukaan: Seos ei täytä seoksia koskevia PBT- eikä vpvb-ehtoja REACH-asetuksen EY 1907/2006 liitteen XIII mukaisesti. KOHTA 3 : KOOSTUMUS/TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Koostumus : Tunnistus (EY) 1272/ /548/EY, Huomautus % CAS: [1] 50 <= x % < 100 EC: CALCIUM CARBONATE CAS: GHS07, GHS09 Xn,N 2.5 <= x % < 10 EC: Wng Xn;R20 Skin Irrit. 2, H315 Xi;R36/37/38 P-TERT-BUTYLSTYRENE Eye Irrit. 2, H319 N;R51/53 Acute Tox. 4, H332 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 2, H411 CAS: GHS07, GHS09 Xi,N 2.5 <= x % < 10 EC: Wng Xi;R36/38 REACH: Skin Irrit. 2, H315 N;R51/ Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, PENTAERYTHRITOL, H411 ETHOXYLATED, ESTERS WITH ACRYLIC ACID CAS: GHS07, GHS09, GHS01, Xi,N,E,O [1] 1 <= x % < 2.5 EC: GHS02 Xi;R36-R43 REACH: Dgr N;R O;R7 Skin Sens. 1, H317 R3 DIBENTSOYYLIPEROKSID Eye Irrit. 2, H319 I Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 10 CAS: GHS08, GHS07 Xn [1] 1 <= x % < 2.5 EC: Wng Repr. Cat. 3;R62-R63 [2] REACH: Skin Sens. 1, H317 Xi;R Repr. 2, H361fd R53 Aquatic Chronic 4, DICYCLOHEXYL H413 PHTHALATE CAS: [1] 1 <= x % < 2.5 EC: REACH: CALCIUM CARBONATE CAS: [1] 0 <= x % < 1 EC: REACH:

3 Versio 2.1 ( ) - Sivu 3/13 TITANIUM DIOXIDE INDEX: GHS08, GHS07 T [1] 0 <= x % < 1 CAS: Dgr Repr. Cat. 2;R61 [2] EC: Repr. 1B, H360D Xi;R36/37/38 [6] Eye Irrit. 2, H319 N-METYYLI-2-PYRROLID STOT SE 3, H335 ONI Skin Irrit. 2, H315 INDEX: GHS05 C B 0 <= x % < 1 CAS: Dgr C;R34 [1] EC: Skin Corr. 1B, H314 REACH: FOSFORIHAPPO CAS: [1] 0 <= x % < 1 EC: ,6-DI-TERT-BUTYL-P- CRÉSOL Tiedot aineosista : [1] Aine, jolle on saatavana työpaikan enimmäisaltistusrajat. [2] Karsinogeeninen, mutageeninen tai reprotoksinen (CMR) aine. [6] Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC). KOHTA 4 : ENSIAPUTOIMENPITEET Otettava aina yhteyttä lääkäriin, mikäli on epäilystä altistumisesta tai oireet eivät häviä. Tajutonta ihmistä EI SAA oksennuttaa. 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Roiskeet silmiin tai silmäkosketus: Huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedellä 15 min silmäluomet auki levittäen. Mikäli silmissä esiintyy punaisuutta, kipua tai näön heikkenemistä, otettava yhteyttä silmälääkäriin. Roiskeet iholla tai ihokosketus: Riisuttava likaantunut vaatetus ja pestävä iho huolellisesti runsaalla saippualla ja vedellä tai tunnetulla puhdistusaineella. Katso, ettei ainejäämiä ole jäänyt ihon ja vaatteiden, kellon, kenkien yms. väliin. Allergisen reaktion ilmetessä hakeudu lääkärin hoitoon. Mikäli altistunut ihon alue on laaja ja/tai iho on vahingoittunut, otettava yhteyttä lääkäriin tai vietävä potilas sairaalaan. Nieleminen : Potilaalle ei saa antaa mitään suuhun. Mikäli ainetta on nielty pieniä määriä (alle suullinen), huuhdeltava suu vedellä ja otettava yhteyttä lääkäriin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon; näytä etiketti. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet KOHTA 5 : PALONTORJUNTATOIMENPITEET Ei-syttyvä. 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusmenetelmät Tulipalon sattuessa käytä seuraavia menetelmiä/aineita : - vaahto - BC-pulveri - hiilidioksidi (CO2) - kuiva hiekka Kielletyt sammutusmenetelmät Tulipalon sattuessa älä käytä seuraavia menetelmiä/aineita : - vesiruisku

4 Versio 2.1 ( ) - Sivu 4/ Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Tulipalossa muodostuu usein paksu, musta savu. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle vaarallista. Vältettävä savun hengittämistä. Tulipalon syttyessä voi muodostua seuraavia aineita : - hiilimonoksidi (CO) - hiilidioksidi (CO2) 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Sammutustöissä käytettävä paineilmahengityslaitetta lämpöhajoamisessa muodostuvien myrkyllisten kaasujen takia. KOHTA 6 : TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Huomioi kohdissa 7 ja 8 olevat turvallisuusohjeet. Muut kuin sammutukseen osallistuvat henkilöt Vältettävä kaikkea iho- ja silmäkosketusta. Sammutukseen osallistuvat henkilöt Sammutukseen osallistuvat henkilöt varustetaan asianmukaisilla henkilökohtaisilla suojavarusteilla (katso osa 8). 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Imeytä roiskeet ja vuodot palamattomaan imeytysaineeseen kuten hiekka, maa, vermikuliitti, piimaa ja ja kokoa talteen astioihin hävitystä varten. Estettävä aineen pääsy viemäriin ja vesistöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Suositellaan pesua pesuaineella, vältettävä liuottimien käyttöä. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin KOHTA 7 : KÄSITTELY JA VARASTOINTI Varastointitiloihin liittyvät vaatimukset koskevat kaikkia tiloja, joissa seosta käsitellään. Henkilöitä, joilla on herkkä iho, ei pidä missään olosuhteissa päästää käyttämään tätä seosta. 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Pese aina kädet käsittelyn jälkeen. Riisu ja pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Tulipalon ehkäiseminen : Estettävä sivullisten pääsy. Suositeltavat varusteet ja toimenpiteet : Katso henkilösuojausta koskevat ohjeet osasta 8. Huomioi etiketin varoitusohjeet sekä teollisuuden yleiset turvallisuusohjeet. Vältä seoksen joutumista iholle ja silmiin. Ehkäisevät laitteet ja toimenpiteet : Tupakointi, syöminen ja juominen on kielletty seoksen käyttöpaikassa. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Pakkaus Säilytettävä pakkauksessa, joka on vastaavaa materiaalia kuin alkuperäinen. 7.3 Erityinen loppukäyttö KOHTA 8 : ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Altistumisrajat työpaikalla : - Euroopan unioni (2009/161/EU, 2006/15/EY, 2000/39/EY, 98/24/EY) CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Huomautuksia : Peau ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Threshold Limit Values, 2010) : CAS TWA : STE L: Katto : Määritelmä : Ehdot : mg/m mg/m

5 Versio 2.1 ( ) - Sivu 5/ mg/m mg/m mg/m3 3 mg/m mg/m IVA - Saksa - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) : CAS VME : VME : Ylim. Huomautuksia mg/m3 E 1(I) DFG ml/m3 82 mg/m3 2(II) DFG, H, Y - Belgia (määräys 19/05/2009, 2010) : CAS TWA : STE L: Katto : Määritelmä : Ehdot : mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m3 2 mg/m mg/m Ranska (INRS - ED984 :2008) : CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Huomautuksia: TMP N : *, R1B Sveitsi (SUVA 2009) : CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Lämpötilat : RSB : i - 5i - 15 min a x15 R x i Yhdistynyt Kuningaskunta / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007) : CAS TWA : STE L: Katto : Määritelmä : Ehdot : mg/m TI mg/m mg/m mg/m TI mg/m TI ppm 75 ppm mg/m3 2 mg/m mg/m Suomi (HTP-arvo 2009) : CAS TWA : STE L: Katto : Määritelmä : Ehdot : mg/m3 10 mg/m ppm mg/m3 2 mg/m mg/m3 20 mg/m DNEL-arvo tai DMEL-arvo TITANIUM DIOXIDE (CAS: ) Lopullinen käyttö: Työntekijät. Altistumismenetelmä: Hengitettynä. DNEL : 4 mg of substance/m3 Altistumismenetelmä: Hengitettynä. Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäkestoiset paikalliset vaikutukset. DNEL : 10 mg of substance/m3 CALCIUM CARBONATE (CAS: ) Lopullinen käyttö: Työntekijät. Altistumismenetelmä: Hengitettynä. DNEL : 10 mg of substance/m3

6 Versio 2.1 ( ) - Sivu 6/13 Lopullinen käyttö: Kuluttajat. Altistumismenetelmä: Nautittuna. Mahdolliset terveysvaikutukset: Lyhytkestoiset systeemiset vaikutukset. DNEL : 6.1 mg/kg body weight/day Altistumismenetelmä: Nautittuna. DNEL : 6.1 mg/kg body weight/day Altistumismenetelmä: Hengitettynä. DNEL : 10 mg of substance/m3 DICYCLOHEXYL PHTHALATE (CAS: ) Lopullinen käyttö: Työntekijät. Altistumismenetelmä: Ihokosketuksesta. DNEL : 0.5 mg/kg body weight/day Altistumismenetelmä: Hengitettynä. DNEL : 35.2 mg of substance/m3 Lopullinen käyttö: Kuluttajat. Altistumismenetelmä: Nautittuna. DNEL : 0.25 mg/kg body weight/day Altistumismenetelmä: Ihokosketuksesta. DNEL : 0.25 mg/kg body weight/day Altistumismenetelmä: Hengitettynä. DNEL : 0.87 mg of substance/m3 DIBENTSOYYLIPEROKSIDI (CAS: ) Lopullinen käyttö: Työntekijät. Altistumismenetelmä: Ihokosketuksesta. DNEL : 6.6 mg/kg body weight/day Altistumismenetelmä: Hengitettynä. DNEL : mg of substance/m3 Lopullinen käyttö: Kuluttajat. Altistumismenetelmä: Nautittuna. DNEL : 1.65 mg/kg body weight/day Altistumismenetelmä: Ihokosketuksesta. DNEL : 3.3 mg/kg body weight/day Altistumismenetelmä: Hengitettynä. DNEL : 2.9 mg of substance/m3 PNEC-pitoisuus: TITANIUM DIOXIDE (CAS: ) Ekologinen lokero: Maaperä. PNEC : 100 mg/kg

7 Versio 2.1 ( ) - Sivu 7/13 Ekologinen lokero: Makea vesi. PNEC : mg/l Ekologinen lokero: Merivesi. PNEC : 1 mg/l Ekologinen lokero: Jaksollinen jätevesi. PNEC : 0.61 mg/l Ekologinen lokero: Maken veden sedimentti. PNEC : 1000 mg/kg Ekologinen lokero: Merisedimentti. PNEC : 100 Ekologinen lokero: Jätevedenkäsittelylaitos. PNEC : 100 mg/l CALCIUM CARBONATE (CAS: ) Ekologinen lokero: Jätevedenkäsittelylaitos. PNEC : 100 mg/l DICYCLOHEXYL PHTHALATE (CAS: ) Ekologinen lokero: Maaperä. PNEC : 0.21 mg/kg Ekologinen lokero: Makea vesi. PNEC : mg/l Ekologinen lokero: Merivesi. PNEC : mg/l Ekologinen lokero: Jaksollinen jätevesi. PNEC : mg/l Ekologinen lokero: Merisedimentti. PNEC : 1.06 mg/kg Ekologinen lokero: Jätevedenkäsittelylaitos. PNEC : 10 mg/kg DIBENTSOYYLIPEROKSIDI (CAS: ) Ekologinen lokero: Maaperä. PNEC : mg/kg Ekologinen lokero: Makea vesi. PNEC : µg/l Ekologinen lokero: Merivesi. PNEC : µg/l Ekologinen lokero: Jaksollinen jätevesi. PNEC : µg/l Ekologinen lokero: Merisedimentti. PNEC : mg/kg Ekologinen lokero: Jätevedenkäsittelylaitos. PNEC : 0.35 mg/kg 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Henkilöiden suojautuminen, kuten henkilökohtaiset suojavarusteet

8 Versio 2.1 ( ) - Sivu 8/13 Henkilökohtaisten suojavarusteiden (PPE) käyttöpakkoa osoittavat kuvat : Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, jotka ovat puhtaita ja asianmukaisesti ylläpidettyjä. Säilytä henkilökohtaiset suojavarusteet puhtaassa paikassa poissa työskentelyalueelta. Älä koskaan syö, juo tai tupakoi käytön aikana. Riisu ja pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmistu riittävästä ilmanvaihdosta etenkin suljetuissa tiloissa. - Silmien/kasvojen suojaus Vältettävä tuotteen joutumista silmiin. Käytettävä suojalaseja, jotka ovat suunniteltu suojaamaan nestemäiltä roiskeilta. Ennen aineen käsittelyä on puettava standardin EN166 mukaiset suojalasit, joissa on sivusuojat. Merkittävän vaaran uhatessa kasvot on suojattava kasvosuojaimella. Tavalliset silmälasit eivät muodosta riittävää suojaa. Piilolaseja käyttävien henkilöiden suositellaan käyttävän sangallisia laseja työvaiheissa, joissa he voivat altistua ärsyttäville höyryille. Tiloissa, joissa tuotetta käsitellään jatkuvasti, on oltava hätäsuihkut. - Käsien suojaus Käytä asianmukaisia suojakäsineitä, jotka kestävät kemikaaleja standardin EN374 vaatimusten mukaisesti. Käsineet on valittava työpisteeseen käyttötarkoituksen ja käytön keston perusteella. Suojakäsineet on valittava työpisteen vaatimusten mukaisesti : muut käsiteltävät kemikaalit, tarvittavat fyysiset ominaisuudet (viilto-, puhkeamisja lämpökestävyys) ja tarvittava sorminäppäryys. Suositellut ominaisuudet : - Vedenpitävät käsineet, jotka täyttävät standardin EN374 vaatimukset - Kehon suojaus Vältä ihokosketusta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Soveltuva suojavaatetus : Jos roiskeita on merkittävästi, käytä nestetiivistä suojavaatetta, joka suojaa kemiallisilta vaaroilta (tyyppi 3) standardin EN14605 mukaisesti ihokosketuksen estämiseksi. Roiskumisvaaran uhatessa käytä suojavaatetta, joka suojaa kemiallisilta vaaroilta (tyyppi 6) standardin EN13034 mukaisesti ihokosketuksen estämiseksi. Henkilöstön käyttämät työvaatteet on pestävä säännöllisesti. Tuotteen kanssa kosketuksissa ollut iho on pestävä. KOHTA 9 : FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Yleiset tiedot : Olomuoto : Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot : neste ph : ei merkitystä. Leimahduspisteväli : PE > 100 C. Höyrynpaine (50 C) : ei määritetty. Tiheys : > 1 Vesiliukoisuus : ei liukene. 9.2 Muut tiedot KOHTA 10 : STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Tämä seos on vakaa suositelluissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa, jotka on kuvattu osassa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet Vältä seuraavia : - lämpö

9 Versio 2.1 ( ) - Sivu 9/13 - valoaltistus 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Pidä poissa seuraavista : - oksidoivat aineet 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Lämpöhajoamisen yhteydessä voi vapautua/muodostua seuraavia : - hiilimonoksidi (CO) - hiilidioksidi (CO2) KOHTA 11 : MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksistafi Voi aiheuttaa pysyviä ihovaurioita, kuten ihotulehduksia tai punoitusta sekä ruven ja turvotuksen muodostumista, kun altistus on enintään neljä tuntia. Voi aiheuttaa väliaikaisia vaikutuksia silmiin, kuten silmien ärsytystä, mikä poistuu täysin 21 vuorokauden tarkkailujakson päätyttyä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion ihokosketuksessa Aineet Akuutti toksisuus : TITANIUM DIOXIDE (CAS: ) Nautittuna : DL50 > 5000 mg/kg Lajit : rotta Hengitettynä : CALCIUM CARBONATE (CAS: ) Nautittuna : Ihon kautta : Hengitettynä : DICYCLOHEXYL PHTHALATE (CAS: ) Nautittuna : DIBENTSOYYLIPEROKSIDI (CAS: ) Nautittuna : CL50 = 3.43 mg/l Lajit : rotta DL50 > 2000 mg/kg Lajit : rotta OECD Guideline 420 (Acute Oral ToxicityFixed Dose Method) DL50 > 2000 mg/kg Lajit : rotta OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) CL50 = 3 mg/l OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) DL50 > 2000 mg/kg Lajit : rotta DL50 > 5000 mg/kg Lajit : rotta PENTAERYTHRITOL, ETHOXYLATED, ESTERS WITH ACRYLIC ACID (CAS: ) Nautittuna : DL50 = 2000 mg/kg Lajit : rotta Ihon kautta : DL50 = 2000 mg/kg Lajit : rotta Hengityselinten tai ihon herkistyminen : CALCIUM CARBONATE (CAS: ) Paikallinen imusolmukkeen stimulointikoe : Ei-herkistinaine. Lajit : hiiri OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay) PENTAERYTHRITOL, ETHOXYLATED, ESTERS WITH ACRYLIC ACID (CAS: ) Paikallinen imusolmukkeen stimulointikoe : Ei-herkistinaine. Lajit : Marsu OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

10 Versio 2.1 ( ) - Sivu 10/13 Itusolujen mutageenisuus : CALCIUM CARBONATE (CAS: ) Ei mutageenistä vaikutusta. Karsinogeenisuus : CALCIUM CARBONATE (CAS: ) Karsinogeenisuuskoe : Negatiivinen. Ei karsinogeenista vaikutusta. Myrkyllinen lisääntymiselimille : CALCIUM CARBONATE (CAS: ) Ei toksisia vaikutuksia lisääntymiselle OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) Spesifinen systeeminen toksisuus elimessä - toistuva altistus : CALCIUM CARBONATE (CAS: ) Nautittuna : C = 1300 mg/kg bodyweight/jour Altistumisen kesto : 90 days Seos Seoksen toksikologisia tietoja ei ole saatavana. IARC (kansainvälinen syöpätutkimuskeskus) erikoistutkielma(t) : CAS : IARC Group 3 : The agent is not classifiable as to its carcinogenicity to humans. KOHTA 12 : TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Haitallinen vesieliöille ja vaikutukset ovat pitkäkestoisia. Ei saa päästää vesistöön tai viemäriin Myrkyllisyys Aineet DICYCLOHEXYL PHTHALATE (CAS: ) Toksisuus kaloille : CL50 > 2 mg/l Altistumisen kesto : 96 h Toksisuus äyriäisille : Toksisuus leville : CE50 > 2 mg/l Lajit : Daphnia magna Altistumisen kesto : 48 h CEr50 = 0.06 mg/l Altistumisen kesto : 72 h PENTAERYTHRITOL, ETHOXYLATED, ESTERS WITH ACRYLIC ACID (CAS: ) Toksisuus kaloille : CL50 = 2.18 mg/l Lajit : Brachydanio rerio Altistumisen kesto : 72 h Toksisuus äyriäisille : Toksisuus leville : CALCIUM CARBONATE (CAS: ) Toksisuus kaloille : CE50 = mg/l Lajit : Daphnia magna Altistumisen kesto : 48 h CEr50 >= 100 mg/l Altistumisen kesto : 72 h CL50 >= 100 mg/l Lajit : Oncorhynchus mykiss Altistumisen kesto : 96 h OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

11 Versio 2.1 ( ) - Sivu 11/13 Toksisuus äyriäisille : Toksisuus leville : CE50 >= 100 mg/l Lajit : Daphnia magna Altistumisen kesto : 48 h OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) CEr50 > 14 mg/l Lajit : Desmodesmus subspicatus Altistumisen kesto : 72 h OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) NOEC = 14 mg/l Lajit : Desmodesmus subspicatus Altistumisen kesto : 72 h OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) DIBENTSOYYLIPEROKSIDI (CAS: ) Toksisuus kaloille : Toksisuus äyriäisille : Toksisuus leville : CL50 = mg/l Kerroin M = 10 Altistumisen kesto : 96 h CE50 = 0.11 mg/l Kerroin M = 1 Lajit : Daphnia magna Altistumisen kesto : 48 h CEr50 = 0.06 mg/l Kerroin M = 10 Altistumisen kesto : 72 h Seokset Seoksen vesieliöitä koskevia toksikologisia tietoja ei ole saatavana Pysyvyys ja hajoavuus Aineet DICYCLOHEXYL PHTHALATE (CAS: ) Biohajoavuus : hajoavuustietoja ei ole saatavana, aineen ei katsota olevan nopeasti biohajoava. DIBENTSOYYLIPEROKSIDI (CAS: ) Biohajoavuus : Hajoaa nopeasti. PENTAERYTHRITOL, ETHOXYLATED, ESTERS WITH ACRYLIC ACID (CAS: ) Biohajoavuus : Ei hajoa nopeasti Biokertyvyys Aineet DIBENTSOYYLIPEROKSIDI (CAS: ) Bioakkumulaatio : BCF = 66.6 DICYCLOHEXYL PHTHALATE (CAS: ) Oktanoli-/vesijakaantumiskerroin : log Koe = 4.82 Bioakkumulaatio : BCF = Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Saksalaiset säädökset koskien vesistöille vaarallisten aineiden luokitusta (WGK) : WGK 2 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Vaarallista vesistöille.

12 Versio 2.1 ( ) - Sivu 12/13 KOHTA 13 : JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Seos ja/tai astia on hävitettävä asianmukaisesti direktiivin 2008/98/EY mukaisesti Jätteiden käsittelymenetelmät Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Jätteet : Jätteiden käsittely suoritetaan vaarantamatta ihmisten terveyttä, ympäristöä ja etenkin vesistöjä, ilmaa, maaperää, kasveja tai eläimiä. Kierrättäkää tai hävittäkää voimassa olevien lakien mukaisesti jätteiden kerääjää tai jätehuoltoyhtiötä käyttäen. Älkää saastuttako vettä tai maaperää jätteillä, älkää heittäkö niitä menemään. Pilaantuneet pakkaukset : Tyhjentäkää pakkaus Säilyttäkää pakkauksen päällä olevat etiketit. Laittakaa ne sovittuun jäteastiaan. KOHTA 14 : KULJETUSTIEDOT Poikkeus kuljetusluokittelusta ja merkinnöistä. Noudatettava maantiekuljetuksissa ADR-, rautatiekuljetuksissa RID-, merikuljetuksissa IMDG- ja lentokuljetuksissa ICAO/IATA määräyksiä (ADR IMDG ICAO/IATA 2014). KOHTA 15 : LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö - Luokitus- ja merkintätiedot ovat osassa 2: Seuraavia säädöksiä on käytetty: - Direktiivi 67/548/ETY lisäyksineen - Direktiivi 1999/45/EY lisäyksineen - Säädös (EY) n 1272/2008, jota on muutettu säädöksellä (EU) n 487/ Säädös (EY) n 1272/2008, jota on muutettu säädöksellä (EU) n 758/ Säädös (EY) n 1272/2008, jota on muutettu säädöksellä (EU) n 944/ Säädös (EY) n 1272/2008, jota on muutettu säädöksellä (EU) n 605/ Astiaa koskevat tiedot: - Erityiset toimenpiteet : - Saksalaiset säädökset koskien vesistöille vaarallisten aineiden luokitusta (WGK) : Saksa : WGK 2 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) - Yhdysvaltain vaarallisten aineiden merkintästandardi koskien hätätoimenpiteitä (NFPA 704) : NFPA 704, merkintä : Terveys=2 Tulehtuvuus=1 Epästabiilius/reaktiivisuus=1 Spesifinen riski=none Sveitsin asetus kannusteverosta orgaanisille haihtuville yhdisteille : N-méthyl-2-pyrrolidone (1-méthyl-2-pyrroli-done,1-méthyl-2-pyrroli-dinone) 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16 : MUUT TIEDOT Koska käyttöolosuhteita ei ole tiedossamme, käyttöturvallisuustiedotteessa esiintyvät tiedot pohjautuvat tämänhetkiseen tietämykseemme sekä kansallisiin määräyksiin. Seosta ei saa käyttää muihin kuin osassa 1 kuvattuihin tarkoituksiin ilman ennalta pyydettyjä kirjallisia käsittelyohjeita. Käyttäjän vastuulla on aina huolehtia, että noudatetaan paikallisia määräyksiä ja lainsäädäntöä.

13 Versio 2.1 ( ) - Sivu 13/13 Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tietoja on pidettävä kuvauksena seosta koskevista turvallisuusvaatimuksista eikä takuina sen ominaisuuksista. Täyttää direktiivien 67/548/EY, 1999/45/EY ja lisäosien vaatimukset. Vaaramerkinnät : Xi Ärsyttävä Sisältö : EC EC Riskimerkintä : R 52/53 R 43 Turvallisuusmerkintä : S 36/37/39 S 7 S 60 DIBENTSOYYLIPEROKSIDI DICYCLOHEXYL PHTHALATE Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä. Otsikko H-, EUH- ja R-merkinnöille, jotka on mainittu osassa 3 : H241 H314 H315 H317 H319 H332 H335 H360D H361fd H400 H411 H413 R 20 R 3 R 34 R 36 R 36/37/38 R 36/38 R 43 R 50 R 51/53 R 53 R 61.G2 R 62.F3 R 63.G3 R 7 Lyhenteet : Räjähdys-tai palovaarallinen kuumennettaessa. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Terveydelle haitallista hengitettynä. Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. Syövyttävää. Ärsyttää silmiä. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Vaarallista sikiölle. Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. Voi olla vaarallista sikiölle. Aiheuttaa tulipalon vaaran. DNEL : johdettu vaikutukseton altistumistaso PNEC : arvioitu vaikutukseton pitoisuus CMR: Karsinogeeninen, mutageeninen tai reprotoksinen. ADR : Euroopan-laajuinen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälisiä maantiekuljetuksia. IMDG : International Maritime Dangerous Goods (vaarallisten aineiden kansainväliset merikuljetukset). IATA : International Air Transport Association (kansainvälinen ilmakuljetusliitto). ICAO : International Civil Aviation Organisation (kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö) RID : Säädökset koskien vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia. WGK : Wassergefahrdungsklasse (vesistövaarallisuusluokka). GHS07 : huutomerkki SVHC : Erityistä huolta aiheuttavat aineet.

14 KOVETTAJA 10: (FI) Versio 2.1 ( ) - Sivu 1/7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/ nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tuotteen nimi : KOVETTAJA 10:1 Tuotekoodi : 10517(FI). 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Kaksikomponenttijärjestelmä; lopputuloksena syntyy kovettunut, ei-reaktiivinen materiaali. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Rekisteröity yrityksen nimi : Simpson Strong Tie (DA). Osoite : Hedegaardsvej 11 - Boulstrup.DK Odder.Denmark. Puhelin : (45) Fax: (45) mail : 1.4 Hätäpuhelinnumero : Järjestö/organisaatio : Infotrac. KOHTA 2 : VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Täyttää säädösten (EY) nro 1272/2008 ja niiden lisäosien vaatimukset. Silmä-ärsytys, Kategoria 2 (Eye Irrit. 2, H319). Ihoa herkistävä, Kategoria 1 (Skin Sens. 1, H317). Tämä seos ei aiheuta fyysistä vaaraa. Katso sivuston muita tuotteita koskevia suosituksia. Tämä seos ei aiheuta vaaraa ympäristölle. Ei tunnettuja tai oletettavia ympäristövahinkoja normaaleissa käyttöolosuhteissa. Täyttää direktiivien 67/548/EY, 1999/45/EY ja lisäosien vaatimukset. Ihoa herkistävä (Xi, R 43). Tämä seos ei aiheuta fyysistä vaaraa. Katso sivuston muita tuotteita koskevia suosituksia. Tämä seos ei aiheuta vaaraa ympäristölle. Ei tunnettuja tai oletettavia ympäristövahinkoja normaaleissa käyttöolosuhteissa. 2.2 Merkinnät Täyttää asetusten (EY) nro 1272/2008 sekä lisäosien vaatimukset. Varoitusmerkit : GHS07 Huomiosana : VAROITUS Tuotetunnisteet : DIBENTSOYYLIPEROKSIDI Vaaralausekkeet : H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Turvalausekkeet - Ennaltaehkäisy : P261 Unngå pusting støv/dunst/gasser/tåke/damper/spray. P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Turvalausekkeet - Pelastustoimenpiteet : P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P333 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. P363 Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Turvalausekkeet - Jätteiden käsittely :

15 KOVETTAJA 10: (FI) Versio 2.1 ( ) - Sivu 2/7 P Muut vaarat Hävitä sisältö/pakkaus jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten säädösten mukaisesti. Seos ei sisällä aineita, jotka on määritetty erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC, substances of very high concern) ECHA:n (Euroopan kemikaalivirasto) toimesta REACH-asetuksen 57 mukaan: Seos ei täytä seoksia koskevia PBT- eikä vpvb-ehtoja REACH-asetuksen EY 1907/2006 liitteen XIII mukaisesti. KOHTA 3 : KOOSTUMUS/TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Koostumus : Tunnistus (EY) 1272/ /548/EY, Huomautus % CAS: [1] 25 <= x % < 50 EC: CALCIUM CARBONATE INDEX: GHS01, GHS02, GHS07 Xi,E,O [1] 10 <= x % < 25 CAS: Dgr Xi;R36-R43 EC: O;R7 REACH: Eye Irrit. 2, H319 R Skin Sens. 1, H317 DIBENTSOYYLIPEROKSID I CAS: [1] 10 <= x % < 25 EC: REACH: DICYCLOHEXYL PHTHALATE Tiedot aineosista : [1] Aine, jolle on saatavana työpaikan enimmäisaltistusrajat. KOHTA 4 : ENSIAPUTOIMENPITEET Otettava aina yhteyttä lääkäriin, mikäli on epäilystä altistumisesta tai oireet eivät häviä. Tajutonta ihmistä EI SAA oksennuttaa. 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Roiskeet silmiin tai silmäkosketus: Huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedellä 15 min silmäluomet auki levittäen. Mikäli silmissä esiintyy punaisuutta, kipua tai näön heikkenemistä, otettava yhteyttä silmälääkäriin. Roiskeet iholla tai ihokosketus: Riisuttava likaantunut vaatetus ja pestävä iho huolellisesti runsaalla saippualla ja vedellä tai tunnetulla puhdistusaineella. Katso, ettei ainejäämiä ole jäänyt ihon ja vaatteiden, kellon, kenkien yms. väliin. Allergisen reaktion ilmetessä hakeudu lääkärin hoitoon. Mikäli altistunut ihon alue on laaja ja/tai iho on vahingoittunut, otettava yhteyttä lääkäriin tai vietävä potilas sairaalaan. Nieleminen : Potilaalle ei saa antaa mitään suuhun. Mikäli ainetta on nielty pieniä määriä (alle suullinen), huuhdeltava suu vedellä ja otettava yhteyttä lääkäriin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon; näytä etiketti. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet KOHTA 5 : PALONTORJUNTATOIMENPITEET Ei-syttyvä. 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusmenetelmät Tulipalon sattuessa käytä seuraavia menetelmiä/aineita :

16 KOVETTAJA 10: (FI) Versio 2.1 ( ) - Sivu 3/7 - kuivat, kemialliset aineet - vesisuihku tai -sumu - vaahto - hiilidioksidi (CO2) Kielletyt sammutusmenetelmät Tulipalon sattuessa älä käytä seuraavia menetelmiä/aineita : - vesiruisku 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Tulipalossa muodostuu usein paksu, musta savu. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle vaarallista. Vältettävä savun hengittämistä. Tulipalon syttyessä voi muodostua seuraavia aineita : - hiilimonoksidi (CO) - hiilidioksidi (CO2) - rikkidioksidi (SO2) 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Sammutustöissä käytettävä paineilmahengityslaitetta lämpöhajoamisessa muodostuvien myrkyllisten kaasujen takia. KOHTA 6 : TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Huomioi kohdissa 7 ja 8 olevat turvallisuusohjeet. Muut kuin sammutukseen osallistuvat henkilöt Vältettävä kaikkea iho- ja silmäkosketusta. Sammutukseen osallistuvat henkilöt Sammutukseen osallistuvat henkilöt varustetaan asianmukaisilla henkilökohtaisilla suojavarusteilla (katso osa 8). 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Imeytä roiskeet ja vuodot palamattomaan imeytysaineeseen kuten hiekka, maa, vermikuliitti, piimaa ja ja kokoa talteen astioihin hävitystä varten. Estettävä aineen pääsy viemäriin ja vesistöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Suositellaan pesua pesuaineella, vältettävä liuottimien käyttöä. Saastuneet alueet tulee puhdistaa erittäin nopeasti. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin KOHTA 7 : KÄSITTELY JA VARASTOINTI Varastointitiloihin liittyvät vaatimukset koskevat kaikkia tiloja, joissa seosta käsitellään. Henkilöitä, joilla on herkkä iho, ei pidä missään olosuhteissa päästää käyttämään tätä seosta. 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Pese aina kädet käsittelyn jälkeen. Riisu ja pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Tulipalon ehkäiseminen : Estettävä sivullisten pääsy. Suositeltavat varusteet ja toimenpiteet : Katso henkilösuojausta koskevat ohjeet osasta 8. Huomioi etiketin varoitusohjeet sekä teollisuuden yleiset turvallisuusohjeet. Säilytettävä erillään palavista materiaalista ja pelkistimistä (amiineista), hapoista, emäksistä, raskasmetalliyhdisteitä (kiihdyttimet, metallisuolat). Ei saa sekoittaa hapettimien tai vahvojen emästen tai happamien tuotteiden kanssa. Vältä seoksen joutumista iholle ja silmiin. Ehkäisevät laitteet ja toimenpiteet : Tupakointi, syöminen ja juominen on kielletty seoksen käyttöpaikassa. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi Säilytettävä pakkaukset tiiviisti suljettuna kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa. Eristettävä sytytyslähteistä - tupakointi kielletty. Säilytä astia tiiviisti suljettuna 5-25 C lämpötilassa kuivassa, hyvin tuuletetussa paikassa. Pakkaus Säilytettävä pakkauksessa, joka on vastaavaa materiaalia kuin alkuperäinen.

17 KOVETTAJA 10: (FI) Versio 2.1 ( ) - Sivu 4/7 7.3 Erityinen loppukäyttö KOHTA 8 : ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET N/A 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Altistumisrajat työpaikalla : - ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Threshold Limit Values, 2010) : CAS TWA : STE L: Katto : Määritelmä : Ehdot : mg/m mg/m Saksa - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) : CAS VME : VME : Ylim. Huomautuksia mg/m3 E 1(I) DFG - Belgia (määräys 19/05/2009, 2010) : CAS TWA : STE L: Katto : Määritelmä : Ehdot : mg/m mg/m Ranska (INRS - ED984 :2008) : CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Huomautuksia: TMP N : Sveitsi (SUVA 2009) : CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Lämpötilat : RSB : i - 5i - 15 min - - Yhdistynyt Kuningaskunta / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007) : CAS TWA : STE L: Katto : Määritelmä : Ehdot : mg/m TI mg/m mg/m Suomi (HTP-arvo 2009) : CAS TWA : STE L: Katto : Määritelmä : Ehdot : mg/m3 10 mg/m Altistumisen ehkäiseminen Henkilöiden suojautuminen, kuten henkilökohtaiset suojavarusteet Henkilökohtaisten suojavarusteiden (PPE) käyttöpakkoa osoittavat kuvat : Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, jotka ovat puhtaita ja asianmukaisesti ylläpidettyjä. Säilytä henkilökohtaiset suojavarusteet puhtaassa paikassa poissa työskentelyalueelta. Älä koskaan syö, juo tai tupakoi käytön aikana. Riisu ja pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmistu riittävästä ilmanvaihdosta etenkin suljetuissa tiloissa. - Silmien/kasvojen suojaus Vältettävä tuotteen joutumista silmiin. Käytettävä suojalaseja, jotka ovat suunniteltu suojaamaan nestemäiltä roiskeilta. Ennen aineen käsittelyä on puettava standardin EN166 mukaiset suojalasit, joissa on sivusuojat. Merkittävän vaaran uhatessa kasvot on suojattava kasvosuojaimella. Tavalliset silmälasit eivät muodosta riittävää suojaa. Piilolaseja käyttävien henkilöiden suositellaan käyttävän sangallisia laseja työvaiheissa, joissa he voivat altistua ärsyttäville höyryille. Tiloissa, joissa tuotetta käsitellään jatkuvasti, on oltava hätäsuihkut. - Käsien suojaus Käytä asianmukaisia suojakäsineitä, jos ihokosketus on pitkäkestoista tai toistuvaa. Käytä asianmukaisia suojakäsineitä, jotka kestävät kemikaaleja standardin EN374 vaatimusten mukaisesti. Käsineet on valittava työpisteeseen käyttötarkoituksen ja käytön keston perusteella. Suojakäsineet on valittava työpisteen vaatimusten mukaisesti : muut käsiteltävät kemikaalit, tarvittavat fyysiset ominaisuudet (viilto-, puhkeamisja lämpökestävyys) ja tarvittava sorminäppäryys. Suositellut ominaisuudet : - Vedenpitävät käsineet, jotka täyttävät standardin EN374 vaatimukset - Kehon suojaus

18 KOVETTAJA 10: (FI) Versio 2.1 ( ) - Sivu 5/7 Vältä ihokosketusta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Soveltuva suojavaatetus : Jos roiskeita on merkittävästi, käytä nestetiivistä suojavaatetta, joka suojaa kemiallisilta vaaroilta (tyyppi 3) standardin EN14605 mukaisesti ihokosketuksen estämiseksi. Roiskumisvaaran uhatessa käytä suojavaatetta, joka suojaa kemiallisilta vaaroilta (tyyppi 6) standardin EN13034 mukaisesti ihokosketuksen estämiseksi. Henkilöstön käyttämät työvaatteet on pestävä säännöllisesti. Tuotteen kanssa kosketuksissa ollut iho on pestävä. KOHTA 9 : FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Yleiset tiedot : Olomuoto : Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot : viskoosi neste ph : ei merkitystä. Leimahduspistealue : ei merkitystä. Höyrynpaine (50 C) : ei määritetty. Tiheys : > 1 Vesiliukoisuus : ei liukene. 9.2 Muut tiedot KOHTA 10 : STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Tämä seos on vakaa suositelluissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa, jotka on kuvattu osassa 7. Seos sisältää tuotteita, jotka eivät ole vakaita seuraavissa olosuhteissa : voimakas UV-säteilylähde, vapaat radikaalit aloitekatalyytit, peroksidit, voimakkaat alkalimetallit tai reaktantit. Nämä lähteet voivat aiheuttaa eksotermisiä polymerointireaktioita, joten kosketusta niihin on vältettävä Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet Vältä seuraavia : - kosteus 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Pidä poissa seuraavista : - oksidoivat aineet - hapot - emäkset 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Lämpöhajoamisen yhteydessä voi vapautua/muodostua seuraavia : - hiilimonoksidi (CO) - hiilidioksidi (CO2) - rikkidioksidi (SO2) KOHTA 11 : MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksistafi Voi aiheuttaa väliaikaisia vaikutuksia silmiin, kuten silmien ärsytystä, mikä poistuu täysin 21 vuorokauden tarkkailujakson päätyttyä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion ihokosketuksessa Aineet Aineiden toksikologisia tietoja ei ole saatavana Seos Seoksen toksikologisia tietoja ei ole saatavana. IARC (kansainvälinen syöpätutkimuskeskus) erikoistutkielma(t) : CAS : IARC Group 3 : The agent is not classifiable as to its carcinogenicity to humans.

19 KOVETTAJA 10: (FI) Versio 2.1 ( ) - Sivu 6/7 KOHTA 12 : TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Seokset Seoksen vesieliöitä koskevia toksikologisia tietoja ei ole saatavana Pysyvyys ja hajoavuus 12.3 Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Saksalaiset säädökset koskien vesistöille vaarallisten aineiden luokitusta (WGK) : WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Vähän vaarallista vesistöille. KOHTA 13 : JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Seos ja/tai astia on hävitettävä asianmukaisesti direktiivin 2008/98/EY mukaisesti Jätteiden käsittelymenetelmät Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Jätteet : Jätteiden käsittely suoritetaan vaarantamatta ihmisten terveyttä, ympäristöä ja etenkin vesistöjä, ilmaa, maaperää, kasveja tai eläimiä. Kierrättäkää tai hävittäkää voimassa olevien lakien mukaisesti jätteiden kerääjää tai jätehuoltoyhtiötä käyttäen. Älkää saastuttako vettä tai maaperää jätteillä, älkää heittäkö niitä menemään. Pilaantuneet pakkaukset : Tyhjentäkää pakkaus Säilyttäkää pakkauksen päällä olevat etiketit. Laittakaa ne sovittuun jäteastiaan. KOHTA 14 : KULJETUSTIEDOT Poikkeus kuljetusluokittelusta ja merkinnöistä. Noudatettava maantiekuljetuksissa ADR-, rautatiekuljetuksissa RID-, merikuljetuksissa IMDG- ja lentokuljetuksissa ICAO/IATA määräyksiä (ADR IMDG ICAO/IATA 2014). KOHTA 15 : LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö - Luokitus- ja merkintätiedot ovat osassa 2: Seuraavia säädöksiä on käytetty: - Direktiivi 67/548/ETY lisäyksineen - Direktiivi 1999/45/EY lisäyksineen - Säädös EY 1272/2008, muutettu säädöksellä EY 618/ Säädös (EY) n 1272/2008, jota on muutettu säädöksellä (EU) n 758/ Astiaa koskevat tiedot: - Erityiset toimenpiteet : N/A - Saksalaiset säädökset koskien vesistöille vaarallisten aineiden luokitusta (WGK) : Saksa : WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16 : MUUT TIEDOT Koska käyttöolosuhteita ei ole tiedossamme, käyttöturvallisuustiedotteessa esiintyvät tiedot pohjautuvat tämänhetkiseen tietämykseemme sekä

20 KOVETTAJA 10: (FI) Versio 2.1 ( ) - Sivu 7/7 kansallisiin määräyksiin. Seosta ei saa käyttää muihin kuin osassa 1 kuvattuihin tarkoituksiin ilman ennalta pyydettyjä kirjallisia käsittelyohjeita. Käyttäjän vastuulla on aina huolehtia, että noudatetaan paikallisia määräyksiä ja lainsäädäntöä. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tietoja on pidettävä kuvauksena seosta koskevista turvallisuusvaatimuksista eikä takuina sen ominaisuuksista. Täyttää direktiivien 67/548/EY, 1999/45/EY ja lisäosien vaatimukset. Vaaramerkinnät : Xi Ärsyttävä Sisältö : DIBENTSOYYLIPEROKSIDI Riskimerkintä : R 43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Turvallisuusmerkintä : S 36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta. S 7 Säilytettävä tiiviisti suljettuna. S 60 Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä. Otsikko H-, EUH- ja R-merkinnöille, jotka on mainittu osassa 3 : H241 H317 H319 R 3 R 36 R 43 R 7 Lyhenteet : Räjähdys-tai palovaarallinen kuumennettaessa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. Ärsyttää silmiä. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Aiheuttaa tulipalon vaaran. ADR : Euroopan-laajuinen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälisiä maantiekuljetuksia. IMDG : International Maritime Dangerous Goods (vaarallisten aineiden kansainväliset merikuljetukset). IATA : International Air Transport Association (kansainvälinen ilmakuljetusliitto). ICAO : International Civil Aviation Organisation (kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö) RID : Säädökset koskien vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia. WGK : Wassergefahrdungsklasse (vesistövaarallisuusluokka). GHS07 : huutomerkki

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 2.2 (29/10/2014) - Sivu 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA (ASETUS (EY) N:o 1907/2006 - REACH) Päivämäärä: 23/10/2013 Sivu 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.1 (29/05/2015) - Sivu 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Päivämäärä : 22/12/2015 Sivu 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 2015/830) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Päivämäärä : 07/01/2016 Sivu 1/7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA (ASETUS (EY) N:o 1907/2006 - REACH) Versio 2.1 (28/09/2011) - Sivu 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA (ASETUS (EY) N:o 1907/2006 - REACH) Versio 2.1 (04/08/2011) - Sivu 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 2.2 (31/10/2012) - Sivu 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA (ASETUS (EY) N:o 1907/2006 - REACH) Versio 2.1 (26/09/2011) - Sivu 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.1 (27/03/2014) - Sivu 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.1 (09/04/2014) - Sivu 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA (ASETUS (EY) N:o 1907/2006 - REACH) Päivämäärä: 04/10/2013 Sivu 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA (ASETUS (EY) N:o 1907/2006 - REACH) Päivämäärä: 16/10/2013 Sivu 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.1 (17/03/2015) - Sivu 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA (ASETUS (EY) N:o 1907/2006 - REACH) Versio 2.1 (21/09/2011) - Sivu 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.1 (09/04/2014) - Sivu 1/6 Remontointi Kaakelimaali seinille V33-1389 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Päivämäärä : 27/07/2015 Sivu 1/7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.2 (05/05/2017) - Sivu 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 2015/830) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Päivämäärä : 28/11/2014 Sivu 1/7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Päivämäärä : 07/01/2016 Sivu 1/7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/ nro 453/2010)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/ nro 453/2010) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA (ASETUS (EY) N:o 1907/2006 - REACH) Päivämäärä: 30/10/2013 Sivu 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu : 1/7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tuotteen nimi : CHARGE DE SCELLEMENT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.2 (27/04/2017) - Sivu 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 2015/830) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.1 (27/02/2015) - Sivu 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA (ASETUS (EY) N:o 1907/2006 - REACH) Versio 1.1 (31/10/2011) - Sivu 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.2 (06/10/2016) - Sivu 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 2015/830) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Päivämäärä : 21/02/2014 Sivu 1/9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.2 (22/06/2011) - Sivu 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.2 (07/10/2016) - Sivu 1/7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 2015/830) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.2 (08/04/2016) - Sivu 1/7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 2015/830) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.2 (06/10/2016) - Sivu 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 2015/830) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 65104,65105,3105074 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 2.1 (25/08/2014) - Sivu 1/8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.2 (08/04/2016) - Sivu 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 2015/830) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.1 (15/12/2014) - Sivu 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 17.12.2013 Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.2 (08/04/2016) - Sivu 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 2015/830) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA (ASETUS (EY) N:o 1907/2006 - REACH) Versio 2.1 (29/07/2011) - Sivu 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3293 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 28/06/2012 Tarkistettu: 10/05/2013 Muutosnumero: 3 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 04/02/2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: DR9 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Päivämäärä : 18/03/2015 Sivu 1/8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410561,410563,3101440 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57697,57703,57711,57714 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.3 (09/05/2016) - Sivu 1/8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 2015/830) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57546 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 18/06/2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: EC24 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410201 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423003,423005,423009,3101469 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.3 (09/05/2016) - Sivu 1/7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 2015/830) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 26.6.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.3 (20/07/2012) - Sivu 1/8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Viljelmäkohtainen Superex Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,453/2010 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Asetuksen (EY) No: 453/2010 mukaisesti Sivu: 1 Laatimispäivä: 04.07.2011 Tarkistettu: 15.03.2014 Muutosnumero: 4 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike:

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi Puhdistusaine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39237 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA (ASETUS (EY) N:o 1907/2006 - REACH) Päivämäärä: 30/10/2013 Sivu 1/10 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL TL 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL TL 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1062 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 14/05/2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: IC8-RTU 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: PRO-FIT DETA PROTEIN

: PRO-FIT DETA PROTEIN KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen PRO-FIT DETA PROTEIN Sivu: 1/5 KOHTA1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : PRO-FIT DETA

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80289,3101601 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39451 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot -

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ProWipes Yleispuhdistuspyyhe Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ProWipes Yleispuhdistuspyyhe Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410462,410463,410460,3102462 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ILVES PUNAMULTA

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ILVES PUNAMULTA KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: 1035481 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410721,410723,410729,3101451 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410621,410623,410625,410629,410681,410683,3101445

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten viranomaisohjeiden mukaisesti. 2.3 Muut vaarat

Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten viranomaisohjeiden mukaisesti. 2.3 Muut vaarat KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2.1 Toimialakoodi Lääkeraaka-aine. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen

Lisätiedot