NESPOLI TECNORAL ACR - BRAVO RAL - SPRAY COLOR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NESPOLI TECNORAL ACR - BRAVO RAL - SPRAY COLOR"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Maali aerosolipakkauksessa. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Sokeva Oy Katuosoite Tikkurilantie 136 Postinumero ja -toimipaikka Vantaa Postiosoite Tikkurilantie 136 Postinumero ja -toimipaikka Vantaa Puhelin Telefax Y-tunnus Sähköposti Ulkomaisen valmistajan tiedot COMPAGNIA ITALIANA AEROSOL - C.I.A. SRL Italia Puhelin: ++39 (0) Telefax:.++39 ( Sähköposti: 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus, HUS, 24 h puh (vaihde) tai (suora) 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 1272/2008 (CLP) Flam. Aerosol 1, H222 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066 67/548/EEC /45/EC F+, Xi; R Merkinnät Sisältää asetonia. Painepakkaus: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 C/ 122 F lämpötiloille. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. 1272/2008 (CLP) GHS07 - GHS02 Huomiosana Vaara Vaaralausekkeet H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / 9 Turvalausekkeet P101 P280 P304+P340 P312 P Muut vaarat Ei tiedossa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisena jätteenä. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus ja rek.nro Asetoni 32,5-35 % F; R11;Xi; R36;R66;R67; Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H Maaöljykaasu (Huomautus K) 27-28,5 % F+; R12; Press. Gas, Flam. Gas 1, H Dimetyylieetteri 9-10,5 F+; R12; Press. Gas; Flam. Gas 1, H220; Ksyleeni (isomeerien seos) 7-8 % R10; Xn; R20/21; Xi; R38; Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox 4*, H312; Skin Irrit. 2, H315; Acute Tox. 4*, H Butoksietanoli 1-1,5 % Xn; R20/21/22;Xi; R36/38; Acute Tox. 4*, H302; Acute Tox. 4*, Acute Tox. 4*, H332 H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; 3.3 Muut tiedot Varoitus- ja vaaralausekkeet (R- ja H-lausekkeet) sanallisina kohdassa 16. Pitoisuudet alittavat edellä ilmoitetut ylärajat. Huomautus K: sisältää alle 0,1 % 1,3-butadieeniä (EINECS ), ei luokitella mutageeniseksi eikä karsinogeeniseksi. 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan Iho Riisu likaantunut vaatetus välittömästi. Pese iholta runsaalla vedellä ja saippualla Roiskeet silmiin Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä myös luomien alta. Ota yhteys silmälääkäriin jos ärsytys jatkuu Nieleminen Ei saa oksennuttaa. Ota heti yhteys lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Ärsyttää ihoa. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ota yhteyttä lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen, jos oireet jatkuvat ensiaputoimenpiteistä huolimatta.

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / 9 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Vesisumu, hiilidioksidi, jauhe tai soveltuva vaahto Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Ei tiedossa. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Astiat saattavat kuumetessaan palossa räjähtää tai rikkoutua. Voi muodostaa palossa haitallisia savukaasuja. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Sammuttajan on käytettävä kemikaalisuojapukua ja hengityslaitetta. 5.4 Muita ohjeita Tulelle alttiiksi jääneet säilytysastiat tulee siirtää pois ja/tai jäähdyttää vedellä. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Poista kaikki sytytyslähteet. Siirrä sivulliset pois likaantuneelta alueelta. Käytä suojaimia. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estä aineen pääsy viemäriin, vesistöihin ja maaperään. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Imeytä sopivaan imeytysaineeseen ja kerää hävitettäväksi. Puhdista pinnat ja tuuleta alue. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Yhteystiedot hätätilanteessa, katso kohta 1. Tietoa henkilökohtaisista suojaimista, katso kohta 8. Tietoa jätteiden käsittelystä, katso kohta KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Höyryt voivat syttyä ja räjähtää, jos pitoisuus on suuri. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Älä hengitä suihketta. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 C lämpötiloille. Eristä sytytyslähteistä. 7.3 Erityinen loppukäyttö 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot Asetoni 500 ppm (8 h) 630 ppm (15 min) 1200 mg/m 3 (8 h) 1500 mg/m 3 (15 min) Dimetyylieetteri 1000 ppm (8 h) 2000 mg/m 3 (8 h) Ksyleeni 50 ppm (8 h) 100 ppm (15 min) 220 mg/m 3 (8 h) 440 mg/m 3 (15 min) Voi imeytyä ihon läpi Butoksietanoli 20 ppm (8 h) 50 ppm (15 min) 98 mg/m 3 (8 h) 250 mg/m 3 (15 min) Voi imeytyä ihon läpi

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / DNEL PNEC 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Hyvää hygieniaa ja turvallisuusohjeita noudattavat työtavat. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Riisu likaantunut vaatetus välittömästi. Kädet pestävä työskentelyn jälkeen. Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Hengityksensuojain, jos raja-arvot ylittyvät. FFP3 (EN 141 / EN 143) puolinaamari. Suurissa pitoisuuksissa paineilmahengityslaite (EN 137 tai EN 138) Käsiensuojaus Suojakäsineet, luokka II (Direktiivi 89/686/EEC ja standardi EN 374). Materiaali esim. PVC, neopreeri, nitriili tai vastaava. Läpäisyaikaa ja materiaalin lujuutta koskevat tiedot ovat standardiarvoja! Täsmällinen läpäisyaika ja materiaalin lujuus on hankittava suojakäsineen valmistajalta. Kestävyys tuotteelle testattava ennen käyttöä Silmien tai kasvojen suojaus Tiiviit suojasilmälasit tai kasvojensuojain (EN 166) Ihonsuojaus Suojavaatetus. Luokka II. Pitkähihainen haalari ja läpäisemättömät jalkineet (Direktiivi 89/686/EEC ja standardi EN 344). Iho on pestävä vedellä ja saippualla haalarin riisumisen jälkeen Ympäristöaltistumisen torjuminen Estä aineen pääsy viemäriin, vesistöihin ja maaperään. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Neste aerosoliastiassa, valkoinen - musta - metallinvärinen Haju Liuottimen haju Hajukynnys ph Sulamis- tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue < 35 C Leimahduspiste < -1 C Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ylempi räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys 0,749 kg/l Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Ei liukene veteen Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila > 250 C Hajoamislämpötila Viskositeetti

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / Räjähtävyys Hapettavuus 9.2 Muut tiedot VOC (Direktiivi 1999/13/EY): 80,95 % - 605,99 g/l VOC (haihtuvat hiiliyhdisteet): STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Ks. kohta Kemiallinen stabiilisuus Pysyvää suositelluissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Voi aiheuttaa vaarallisen reaktion kosketuksessa seuraavien aineiden kanssa: voimakkaat hapettimet, voimakkaat pelkistimet, vahvat hapot, vahvat emäkset, kuumat materiaalit Vältettävät olosuhteet Voimakas kuumentaminen. Eristä sytytys- ja lämmönlähteistä Yhteensopimattomat materiaalit Ks. kohta Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilimonoksidi, hiilidioksidi. Asetoni: mm. keteenit. 2-Butoksietanoli: vety. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Tuotteen välittömästä myrkyllisyydestä ei ole saatavissa tutkimustietoja. Luokitus tehty laskentamenetelmällä CLP-asetuksen mukaan. Ksyleeni (isomeerien seos): LD 50 = 3523 mg/kg (suun kautta, rotta) ILD 50 = 4350 mg/kg (ihon kautta, kani) LC 50 = 26 mg/l (hengitettynä, rotta, 4 h) 2-Butoksietanoli: LD 50 = 615 mg/kg (suun kautta, rotta) LD 50 = 405 mg/kg (ihon kautta, kani) LC 50 = 2,2 mg/l (hengitettynä, rotta, 4 h) Ärsyttävyys ja syövyttävyys Ärsyttää silmiä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Ihokosketus voi aiheuttaa livää ärsytystä Herkistyminen Ei luokiteltava Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Ei luokiteltava Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Voi ärsyttää lievästi hengitysteitä Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Ei luokiteltava.

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / Aspiraatiovaara Ei aspiraatiovaaraa koskevaa luokitusta Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Altistumisella saattaa olla haitallisia vaikutuksia keskushermostoon. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille Välittömästä myrkyllisyydestä ei ole saatavissa tutkimustietoja. Ei luokiteltava. Dimetyylieetteri: LC50 (96h): 755,549 mg/l EC50 (48h): > 4000 mg/l 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus 12.3 Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Ei sisällä PBT- eikä vpvb-luokiteltavia aineosia Muut haitalliset vaikutukset 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Pakkaus: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Pakkaus tai säiliö voidaan toimittaa kierrätykseen vain jos se on täysin tyhjennetty! 13.2 Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Hävitetään vaarallisena jätteenä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti esim. toimittamalla sopivaan vaarallisten jätteiden käsittelylaitokseen, jolla on vastaavilta viranomaisilta lupa (Ekokem Oy). 14. KULJETUSTIEDOT

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 7 / 9 Maakuljetukset ADR/RID Merikuljetukset IMDG/IMO Ilmakuljetukset ICAO/IATA 14.1 YK-numero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka AEROSOLIT, PALAVAT AEROSOLS AEROSOLS, FLAMMABLE Pakkausryhmä Ympäristövaarat EI NO Muut tiedot Tunnelirajoituskoodi: D LQ 1 l EmS: F-D, S-U Rahtikone: Pakkausohjeet: 203, Maksimimäärä 150 kg, Matkustajakone: Pakkausohjeet 203, Maksimimäärä 75 kg Erityisohjeet A145, A167, A Erityiset varotoimet käyttäjälle 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö REACH-asetus, CLP-asetus. HTP-arvot Aerosoliasetus. Seveso-kategoria: Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tälle tuotteelle. 16. MUUT TIEDOT 16.2 Lyhenteiden selitykset

8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 8 / 9 - ADR: Euroopan sopimus vaarallisten aineiden tiekuljetuksista (European Agreement concerning the carriage of Dangerous goods by Road) - CAS NUMBER: Aineiden CAS-järjestelmään perustuva numerointi (Chemical Abstract Service Number) - CE50: Pitoisuus, jossa vaikutuksia ilmenee 50 %:lla (Effective concentration (required to induce a 50% effect)) - CE NUMBER: ESIS-numero (Identifier in ESIS (European archive of existing substances)) - CLP: Asetus 1272/2008/EY (EC Regulation 1272/2008) - DNEL: Arvioitu taso, jolla vaikutuksia ei ilmene (Derived No Effect Level) - EmS: Vaaratilanneohjeet (Emergency Schedule) - GHS: Kemikaalien maailmanlaajuinen yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä (Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals) - IATA DGR: Vaarallisten aineiden kuljetus lentoteitse (International Air Transport Association Dangerous Goods Regulation) - IC50: Immobilisaation 50 %:lla aiheuttava pitoisuus (Immobilization Concentration 50%) - IMDG: Vaarallisten aineiden kuljetus meriteitse (International Maritime Code for dangerous goods) - IMO: Kansainvälinen merenkulkuorganisaatio (International Maritime Organization) - INDEX NUMBER: Indeksinumero, tunnistusnumero CLP-asetuksessa) Identifier in Annex VI of CLP - LC50: Kuoleman 50 %:lla aiheuttava pitoisuus (Lethal Concentration 50%) - LD50: Kuoleman 50 %:lla aiheuttava annos (Lethal dose 50%) - OEL: Työperäisen altistuksen taso (Occupational Exposure Level) - PBT: Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen REACH-asetuksen mukaan (Persistent bioaccumulative and toxic as Reach Regulation) - PEC: Oletettu pitoisuus ympäristössä (Predicted environmental Concentration) - PEL: Oletettu altistumistaso (Predicted exposure level) - PNEC: Oletettu vaikutukseton pitoisuus (Predicted no effect concentration) - REACH: Asetus 1907/2006/EY (EC Regulation 1907/2006) - RID: Vaarallisten aineiden kuljetus rautateitse (Regulation concerning the international transport of dangerous goods by train) - TLV: Kynnysarvo (Threshold Limit Value) - TLV CEILING: Kattoarvo (Concentration that should not be exceeded during any time of occupational exposure.) - TWA STEL: Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo (Short-term exposure limit) - TWA: Aikapainotettu altistumisen raja-arvojen keskiarvo (Time-weighted average exposure limit) - VOC: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (Volatile organic Compounds) - vpvb: Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä REACH-asetuksen mukaan (Very Persistent and very Bioaccumulative as for REACH Regulation) 16.3 Tietolähteet Valmistajan käyttöturvallisuustiedote CLP yhdenmukaistettu luokitus Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa Valmistajan käyttöturvallisuustiedote 16.5 Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista R10 Syttyvää. R11 Helposti syttyvää. R12 Erittäin helposti syttyvää. R20/21 Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. R20/21/22 Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R36 Ärsyttää silmiä. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R38 Ärsyttää ihoa. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H226 Syttyvä neste ja höyry.

9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 9 / 9 H302 H315 H319 H332 H336 Haitallista nieltynä. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta Työntekijöiden koulutus Lue erityisohjeet ennen käyttöä. Hyvää hygieniaa ja turvallisuusohjeita noudattavat työtavat Lisätiedot Sokeva Oy, puh

NESPOLI BRAVO FLOURESCENT EFFECT 400ML

NESPOLI BRAVO FLOURESCENT EFFECT 400ML KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Mäntyöljyrasvahapposaippua 15-30 % -; -

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Mäntyöljyrasvahapposaippua 15-30 % -; - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 200036, 200037, 200038, 200039 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 SKA-Väkevä kloriitti 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 SKA-Väkevä kloriitti 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300.412 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 150-4700A4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 572625 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 150-UM8030 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 29.10.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Draftline 15 - Beer Line Cleaner

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Draftline 15 - Beer Line Cleaner Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Draftline Beer Line Cleaner 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013

Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Preco Onecote Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero Ei ole 1.2

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5202 EAN 6414405202008 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot