Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S36/37 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S36/37 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä."

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Sementtilaasti 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Laattapiste Oy Postiosoite Mestarintie 5 Postinumero ja -toimipaikka Vantaa Puhelin (09) Telefax (09) Y-tunnus Sähköposti Ulkomaisen valmistajan tiedot Mapei S.p.A., Via Cafiero, 22, Milano, Italy 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, HUS h ( vaihde) 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 67/548/EEC /45/EC Xi; R37/ Merkinnät 67/548/EEC /45/EC Xi Ärsyttävä R-lausekkeet R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. S-lausekkeet S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S22 Vältettävä pölyn hengittämistä. S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S36/37 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. 2.3 Muut vaarat Sisältää sementtiä. Sementti reagoi voimakkaan emäksisesti veden ja kehon nesteiden kanssa. Ei palovaaraa eikä ympäristövaaraa. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / 7 CAS/EYnumero ja rek.nro Portlandsementti (Cr VI+ < 2ppm) EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus Kiteinen piidioksidi (SiO2), halkaisija >10µm 3.3 Muut tiedot R- ja H-lausekkeiden teksti, katso kohta % Xi; R41; R37/38; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H % Ei luokiteltu 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Siirrä loukkaantunut heti pois altistuksen aiheuttajan läheisyydestä raittiiseen ilmaan. Normaali ensiapu, lepo, lämpö ja raitis ilma. Ota yhteys lääkäriin, jos oireita esiintyy Hengitys Siirrä loukkaantunut heti pois altistuslähteeltä välittömästi. Lepo, lämpö ja raitis ilma. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu Iho Siirrä potilas pois saastuneelta alueelta. Pese iho heti saippualla ja vedellä. Ota yhteys lääkäriin, jos ilmestyy haavoja tai vaiva jatkuu Roiskeet silmiin Tarkista onko silmissä piilolinssit. Jos on, ota ne pois ennen huuhtelua. Huuhtele HETI silmiä runsaalla vedellä silmäluomet levittäen. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Välittömästi lääkäriin Nieleminen Siirrä potilas pois vaara-alueelta. Anna heti pari lasillista maitoa tai vettä, jos potilas on täysin tajuissaan. EI SAA OKSENNUTTAA! OTA YHTEYS LÄÄKÄRIIN TAI SOITA MYRKYTYSKESKUKSEEN: Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Hengitettynä pöly voi ärsyttää hengitysteitä ja keuhkoja. Jauhe ärsyttää ihoa. Roiskeet/pöly silmiin aiheuttaa voimakasta ärsytystä ja kipua. Vakavan silmävaurion vaara. Nieltynä tuote voi aiheuttaa limakalvojen, nielun, ruokatorven ja vatsalaukun syöpymistä. Voi aiheuttaa vatsakipuja/oksentelua. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Tuote ei aiheuta palovaaraa. Sammutusaine valitaan ympäröivän palon mukaan Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Ei mitään erityistä vältettävää ainetta tiedossa. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Tuote ei aiheuta palo- tai räjähdysvaaraa. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Vältettävä savukaasujen hengittämistä. Käytettävä paineilmahengityslaitetta mikäli altistutaan palokaasuille/hajoamistuotteille. 5.4 Muita ohjeita

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / 7 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytettävä suojavarustusta. Siivoukseen osallistuneiden on peseydyttävä huolellisesti vuodon käsittelyn jälkeen. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estettävä tuotteen pääsy maahan, viemäriin tai vesistöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Kerää talteen uusiokäyttöön tai imeytä vermikuliittiin, kuivaan hiekkaan tai vastaavaan materiaaliin. Säilytä säiliöissä hyväksytyssä paikassa. Tuuleta hyvin. Puhdista alue. Vältä pölyn muodostumista ja leviämistä. Vuodon/pölyn/höyryn joutumista iholle ja sen hengittämistä tulee välttää. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso henkilökohtainen suojaus kohdasta 8. Katso jätteiden käsittely kohdasta KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Vältettävä vuotoja. Varottava tuotteen joutumista silmiin ja iholle. Vältä pölyä muodostavaa käsittelyä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Tuotteessa on kromia (VI+) < 2ppm. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Pakkaukset pidettävä aina tiiviisti suljettuina, viileässä ja kuivassa tilassa. Säilyy vähintään vuoden. 7.3 Erityinen loppukäyttö 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot Sementtipöly 5 mg/m 3 (8 h) hengitettävä pöly, Sementtipöly 1 mg/m 3 (8 h) alveolilaji, Piidioksidi, kiteinen 0,05 mg/m 3 (8 h) alveolilaji, Muut raja-arvot Biologisia raja-arvoja ei ilmoitettu Muissa maissa annettuja raja-arvoja Haitalliselle pölylle on ilmoitettu seuraava raja-arvo Norjassa: 10 mg/m3 (2007) DNEL Tietoja ei ole käytettävissä PNEC Tietoja ei ole käytettävissä. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Järjestettävä hyvä yleisilmastointi ja kohdepoisto tiloissa, joissa tuotetta käsitellään tai varastoidaan. Huolehdittava, että pölyn pitoisuudet alle HTP-arvojen. Järjestettävä työpaikalle silmien huuhtelupaikka. TYÖHYGIENIAN TOIMINTATAVAT: Riisu heti kaikki märät tai saastuneet vaatteet. Pese kastunut tai saastunut iho heti. ÄLÄ syö tai juo työpaikalla Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Normaalisti ei tarpeen. Käytettävä pölysuodattimella P2 varustettua pölynaamaria mikäli muodostuu pölyä tai raja-arvojen ylittyessä.

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / Käsiensuojaus Käytettävä suojakäsineitä. Valmistaja suosittelee neopreenikäsineitä, jotka soveltuvat 4-8 tunnin altistukselle. Työnantajan ja työntekijän on valittava kuhunkin työtehtävään soveltuvat käsiensuojaimet. Yksityiskohtaista tietoa käsineiden ominaisuuksista ja käytöstä voitte tiedustella käsinetoimittajalta Silmien tai kasvojen suojaus Pölytiiviit suojalasit, mikäli pölyä voi joutua silmiin Ihonsuojaus Käytettävä sopivaa ihoa suojaavaa vaatetusta, mikäli ihokosketusvaara Ympäristöaltistumisen torjuminen 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Jauhe, harmaa Haju Tyypillinen sementin haju Hajukynnys Ei ilmoitettu ph (10M) Sulamis- tai jäätymispiste Ei käytettävissä Kiehumispiste ja kiehumisalue Ei käytettävissä Leimahduspiste Ei käytettävissä Haihtumisnopeus Ei käytettävissä Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei luokiteltu syttyväksi Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ei käytettävissä Ylempi räjähdysraja Ei käytettävissä Höyrynpaine Ei käytettävissä Höyryntiheys Ei käytettävissä Suhteellinen tiheys 1.4 g/cm Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Liukenee osittain veteen Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Ei liukene lipideihin Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei käytettävissä Itsesyttymislämpötila Ei käytettävissä Hajoamislämpötila Ei käytettävissä Viskositeetti Ei käytettävissä Räjähtävyys Ei käytettävissä Hapettavuus Ei käytettävissä 9.2 Muut tiedot Ei muita tietoja 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Tuote on stabiili normaaleissa olosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Tuote on stabiili normaaleissa olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Tuote on stabiili normaaleissa olosuhteissa.

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / Vältettävät olosuhteet Vältettävä kosteutta Yhteensopimattomat materiaalit 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Vaarallisia hajoamistuotteita ei ole tiedossa. Vaarallista polymerisaatiota ei tiedossa. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Tuote ei ole luokiteltu terveydelle vaaralliseksi vaan ärsyttäväksi Ärsyttävyys ja syövyttävyys Aiheuttaa ihon ja hengitysteiden ärsytystä. Vakavan silmävaurion vaara Herkistyminen Ei tiedossa. Tuotteessa on kromia (VI+) < 2ppm Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Syöpävaara: IARC (International Agency for Research on Cancer) uskoo että kidemäinen piidioksidi hengitettynä työpaikalla voi aiheuttaa ihmiselle keuhkosyöpää. Kuitenkin on todettu syöpään sairastumisen riippuvan piidioksidin tyypistä sekä biologisista ja fysiologisista olosuhteista ympäristössä. Tuotteessa olevan piidioksidin halkaisija on >10µm, jolloin ei merkintää. Mutageeniset vaikutukset: Ei tiedossa. Teratogeeniset vaikutukset: Ei tiedossa Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Hengitettynä pöly voi ärsyttää hengitysteitä ja keuhkoja. Jauhe ärsyttää ihoa. Roiskeet/pöly silmiin aiheuttavat ärsytystä. Pölyhiukkanen silmässä voi aiheuttaa ärsytystä ja kipua. Vakavan silmävaurion vaara. Nieltynä tuote voi aiheuttaa limakalvojen, nielun, ruokatorven ja vatsalaukun syöpymistä. Voi aiheuttaa pahoinvointia, vatsakipuja/oksentelua Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Pitkäaikainen vaikutus: Hengitys: Pöly voi ärsyttää hengitysteitä ja keuhkoja. Iho: Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja ärsytystä sekä joissakin tapauksissa tulehdusreaktioita (dermatitis). Nieleminen: Voi aiheuttaa limakalvojen, nielun, ruokatorven ja mahan syöpymistä. Voi aiheuttaa vatsakipuja tai oksentelua Aspiraatiovaara Ei relevantti Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Liuottamalla jauhe veteen syntyy vahvasti emäksinen liuos, jolloin nieleminen voi aiheuttaa limakalvojen, nielun, ruokatorven ja mahan syöpymistä. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille Tuote ei sisällä ympäristölle vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Tuotteen vesidispersion ph-arvo on 12-13, jolloin paikalliset päästöt voivat aiheuttaa haittavaikutuksia vesieliöille.

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Epäorgaanisille ainesosille ei voida soveltaa biologisen hajoavuuden kriteerejä Kemiallinen hajoavuus 12.3 Biokertyvyys Biokertyvyyttä ei ole odotettavissa Liikkuvuus maaperässä Tuote liukenee veteen osittain PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Ei käytettävissä Muut haitalliset vaikutukset Noudatettava hyviä teollisuuskäytäntöjä, jotta tuotetta ei pääse ympäristöön. Kun tuotetta käytetään ilmoitettuun tarkoitukseen ja käsitellään käyttöohjeiden mukaisesti, tuote muodostaa erittäin vähäisen riskin haitallisista ympäristökuormituksista. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote on luokiteltu, jolloin jätteet ovat ongelmajätettä. Jauhe kerätään tiiviiseen säiliöön ja säilytetään. Annetaan haihtua ulkoilmaan. Jäte tulee hävittää vastuullisella tavalla ja toimittaa hyväksyttyyn käsittely- tai vastaanottolaitokseen. Katso jäteasetus 179/2012, jossa jäteryhmä : betoni; joka ei luokiteltu. Tuote kuitenkin luokiteltu ja siksi ongelmajätettä Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Katso edellä. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Ei relevantti 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Ei relevantti 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei luokiteltu kuljetuksia varten 14.4 Pakkausryhmä Ei relevantti 14.5 Ympäristövaarat Ei relevantti 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei relevantti 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei relevantti 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 7 / 7 CLP-asetus 1272/2008 EY:n KTT-asetus 453/2010 HTP-arvot, julkaisu 2012 REACH-asetus 1907/2006 Seosten osalta ylimenokautena seosdirektiivi 1999/45/EY REACH-asetuksen rajoitusliite XVII, 552/2009, kohta 47: 1.) Sementtiä tai sementtiä sisältäviä seoksia ei saa käyttää eikä saattaa markkinoille, jos ne sisältävät veteen sekoitettuna enemmän kuin 2 mg/ kg (0,0002 %) liukoista kromi VI:ta sementin kokonaiskuivapainosta. 2.) Jos käytetään pelkistäviä aineita, rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien yhteisön muiden säännösten soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että sementtiä tai sementtiä sisältäviä seoksia sisältävissä pakkauksissa on selvästi luettavat ja pysyvät merkinnät pakkauspäivämäärästä sekä varastointiolosuhteista ja -ajasta, jotka riittävät ylläpitämään pelkistävän aineen tehon ja pitämään liukoisen kromi VI:n pitoisuuden 1 kohdassa ilmoitetun rajan alapuolella Kemikaaliturvallisuusarviointi Ei laadittu. 16. MUUT TIEDOT 16.1 Muutokset edelliseen versioon Ei relevantti - ensimmäinen versio EU-asetuksen 453/2010 mukaisesti laadittuna Lyhenteiden selitykset CLP: Classification, Labelling and Packaging; Luokitus merkintä ja pakkaaminen EY: Euroopan yhteisö HTP: Haitalliseksi tunnistettu pitoisuus LC50: Lethal Dose; on annos, joka tappaa puolet koe-eläimistä kokeen aikana LD50: Lethal Dose 50; LD50 on annos, joka tappaa puolet koe-eläimistä kokeen aikana REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals, REACH-asetus koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, rajoitusta ja lupamenettelyä 16.3 Tietolähteet Valmistajan tiedote (Norjan valmistajan ktt) ja vastaavan tuotteen tuoreempi ktt Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa Seosdirektiivin mukainen luokitus Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä Työntekijöiden koulutus Ei ilmoitettu 16.7 Käyttörajoitukset Ei ilmoitettu 16.8 Lisätiedot Laattapiste Oy Päiväys

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S37

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S37 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 ufox Puhdistusaine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 ufox Puhdistusaine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

tiedotteet@koivunen.fi

tiedotteet@koivunen.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 934-1 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5202 EAN 6414405202008 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PPP500 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PPP500 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1100 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Edellinen päiväys: 31.5.2010

Edellinen päiväys: 31.5.2010 Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PSBIOMIKRO KASVISÖLJYSHAMPOO KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PSBIOMIKRO KASVISÖLJYSHAMPOO 1.1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4649 EAN 6414400046492 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MICROWASH 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MICROWASH 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti, 2-aminoetanoli CAS-Nro. 68439-50-9, 141-43-5

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3606, 3610, 4956, 4960 EAN 5000204591088, 5000204591118

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5276 EAN 6414404896000 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4551, 5602 EAN 6414405250009 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 RK2 ELINTARVIKEALKALITIIVISTE KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi RK2 ELINTARVIKEALKALITIIVISTE 1.1.2

Lisätiedot

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Mäntyöljyrasvahapposaippua 15-30 % -; -

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Mäntyöljyrasvahapposaippua 15-30 % -; - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Natriummetasilikaatti CAS-Nro.: 6834-92-0 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot