KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi: 1.2 Käyttötarkoitus Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: Tak GTi Desinfiointiaine leviä, hometta ja muuta kasvustoa vastaan. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä. Käytöt, joita ei suositella: Tuotetta tulisi käyttää vain yllä eriteltyyn käyttötarkoitukseen. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja: Osoite: TERGENT AB Mörsaregatan 11, SE HELSINGBORG Puhelin ja telefaksi: +46(0) Faksi: +46(0) Sähköposti: 1.4 Hätäpuhelinnumero Akuuttitapaukset (24 h): 112 Yleiset ja ennaltaehkäisevät kysymykset (arkisin klo. 9-17): (suora) tai (vaihde) (myrkytystietokeskus) 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus CLP (EEC) nro 1272/2008 mukaan Vaaraluokka ja vaaraluokitus: Ihoa syövyttävä, luokka 1B; H314 Vakavat silmävammat. luokka 1; H318 Vaarallista vesistöille, luokka välitön 1; H Merkinnät CLP (EEC) nro 1272/2008 mukaan EU-direktiivin 1999/45/EY mukaan Vaaraluokka ja vaarakoodi: Syövyttävä, C; R34 Vaarallinen ympäristölle, N;R50 Symboli ja signaalisana: Vaaralausekkeet Vaara H314 H318 H400 Turvalausekkeet: P280 P273 Aiheuttaa vakavia syöpymisvammoja silmille ja iholle. Aiheuttaa vakavia silmävammoja. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Käytä sopivia suojakäsineitä, silmiensuojainta tai kasvonsuojainta. Estä aineen pääsy ympäristöön. P301+ P330+ P331 NIELEMINEN: Huuhtele suu. Ei saa oksennuttaa. P303+ P361+ P353 IHO (myös hiukset): Riisu välittömästi saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä/peseydy suihkussa. Tuotetunniste: Tak GTi Sivu 1(8) Viimeisin tarkastus:

2 P305+ P351+ P338 JOS AINETTA PÄÄSEE SILMIIN: Huuhtele varovasti vedellä useiden minuuttien ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos se onnistuu helposti. Jatka huuhtelua. P310 P391 P102 P501 Ota heti yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Kerää valumat. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältö/astia tulee hävittää ongelmajätteenä. Muu merkintä: Kuluttajatuote. Tuntuva varoitusmerkintä. Lapsiturvallinen korkki. 2.3 Muut vaarat PBT-aine: KYLLÄ X EI EI SOVELLETTAVISSA vpvb-aine: KYLLÄ X EI EI SOVELLETTAVISSA Fyysiset vaarat: Terveysriskit: Ympäristöriskit: 2.4 Lupa (aine) Katso kohta Luvat ja rajoitukset, kohta VII ja VIII Reachissa. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Aine CAS-nro Pitoisuus, % N-alkyylibentsyylidimetyyliammoniumkloridi CLP (EEC) nro 1272/ Välitön myrkyllisyys 4 (oraalinen); H302, Välitön myrkyllisyys 4 (iho); H312, Ihoa syövyttävä 1B; H314, Välitön myrkyllisyys vesieliöille 1, H400 Luokitus EU-direktiivi 1999/45/EY Xn; R21/22 C; R34 N; R50 Alkoholietoksilaatti Silmävaurio 1; H318 Xi, R41 Glutamiinihappo Ärsyttää silmiä. 2; H319 Xi; R36/38 Vaaralausekkeiden, vaaraluokan, luokituksen, vaarakoodin ja R-lausekkeiden yksityiskohtaiset sanamuodot löytyvät luvussa ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys: Raitis ilma ja lepo. Huuhtele suu, kurkku ja nenä tarvittaessa. Iho: Riisu välittömästi saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä. Silmät: Nieleminen: Huuhtele varovasti vedellä useiden minuuttien ajan. Poista mahdolliset piilolinssit. Ota heti yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Huuhtele suu. Ei saa oksennuttaa. Ota yhteyttä sairaalaan tai lääkäriin ja näytä tuotteen etiketti/käyttöturvallisuustiedote. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tuotetunniste: Tak GTi Sivu 2(8) Viimeisin tarkastus:

3 Oire: Välittömät vaikutukset: Viivästyneet vaikutukset: Ihon tai silmien turvotus, kirvely, voimakas ärsytys tai tulehdus. Voimakkaasti ärsyttävä tai syövyttävä silmissä tai iholla. Aiheuttaa pahoinvointia ja oksennusta nieltynä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Erityinen/välitön lääketieteellinen hoito: Ota yhteys lääkäriin. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Tuote ei ole syttyvä. Sammutusaineet tulee valita tulipalon mukaan. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Tulipalossa voi syntyä typen oksideja (NOx) ja myrkyllisiä (HCl, CO jne.) kaasuja/huuruja. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Ei erityisiä ohjeita. Yleiset palontorjuntaohjeet ovat voimassa. Evakuoi palontorjuntarutiinien mukaisesti. Siirrä astiat pois palopaikalta, jos sen voi tehdä riskittömästi. Vältä savukaasujen hengittämistä. Kaikissa palontorjuntatöissä täytyy käyttää riittäviä suojavarusteita. Suosittelemme kokonaan peittävää suojavarustusta ja raitisilmanaamaria. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset suojavarusteet: Vältä kosketusta päästöjen kanssa. Älä päästä ainetta iholle tai silmiin. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja kemikaaleja käsitellessäsi. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Yleiset toimenpiteet: Rajoita alue niin, että päästöt voidaan kerätä talteen ilman, että tuotetta pääsee viemäreihin tai ympäristöön. Suurten päästöjen yhteydessä ota yhteyttä paikalliseen pelastuslaitokseen, 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Ei vaadi suojarakenteita. Tuote kerätään talteen inertillä absorboivalla materiaalilla (esim. hiekka, piigeeli, haponsitoja, yleisimeytysaine, sahajauho). Saastunut pinta voidaan tarvittaessa huuhdella vedellä. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Lisätietoa henkilökohtaisten suojavarusteiden valinnasta on kohdassa 7. Lisätietoja päästöjen hävittämisestä on kohdassa 13 Jätteiden käsittelymenetelmät. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Vältä ihokosketusta ja estä pääsy silmiin. Käytä suojakäsineitä ja silmien/kasvonsuojusta. Pese kädet töiden jälkeen. Vältä höyryjen hengittämistä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Suojattava jäätymiseltä. Säilytetään viileässä. Vältä korkeita lämpötiloja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 7.3 Erityinen loppukäyttö Altistuminen: KYLLÄ, katso tämän käyttöturvallisuustiedotteen liite X EI, ei sovellettavissa 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET Kappale on tarkoitettu ammattimaiseen toimintaan ja työympäristöaltistukseen ammattikäyttäjille. 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Tuotetunniste: Tak GTi Sivu 3(8) Viimeisin tarkastus:

4 8.1.1 KANSALLISET HYGIEENISET RAJA-ARVOT TAI EY-RAJA-ARVOT Kansalliset hygieniaraja-arvot: KYLLÄ, katso alla oleva taulukko x EI Ohjeelliset EY-raja-arvot: KYLLÄ, katso alla oleva taulukko x EI 8.2.Altistumisen ehkäiseminen Tuote ei sisällä myrkyllisiä aineita, joilla on ammattihygieniaraja-arvot ja vaatimus kemikaaliturvallisuusarvioinnista (CSA). Kuluttajatuote. Henkilökohtaiset suojavarusteet, katso kohta 7 ja tuote-etiketti. Ympäristöaltistumisen torjuminen: Estä tiivisteen pääsy vesistöihin. Lisätietoa on kohdissa 6.2 ja FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Parametri Arvo Menetelmä/Huom. Olomuoto: Neste - Väri: Väritön, kirkkaasta vaaleankeltaiseen Haju: Puhdistusaineelle ominainen - ph-arvo: 9-11 Tiiviste Sulamispiste/jäätymispiste: Ei relevantti. Syttyvyys (kiinteä/kaasu): Ei syttyvä Neste Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja: Ei räjähtävä - Suhteellinen tiheys: 1,03 kg/m3 25 Liukoisuus veteen: Täysin liukeneva - Räjähtävyys: Ei räjähtävä - Hapettavuus: Ei hapettava Muut tiedot 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Stabiili normaaliolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Stabiili noudatettaessa suositeltuja varastointi- ja käsittelyohjeita Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Katso kohta Vältettävät olosuhteet Korkeat varastointilämpötilat ja käyttö yhteensopimattomien aineiden kanssa. Tervapahvikattoa käsiteltäessä ja aineen joutuessa kosketuksiin alumiinin tai muiden kevytmetallien kanssa aina on huuhdeltava pois vuorokauden sisällä Yhteensopimattomat materiaalit Voimakkaat hapot ja hapettavat aineet Vaaralliset hajoamistuotteet Aineen kuumentuessa voi syntyä myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja/huuruja. - Tuotetunniste: Tak GTi Sivu 4(8) Viimeisin tarkastus:

5 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Kappale on tarkoitettu hoitohenkilökunnalle, työsuojelun parissa toimiville ja toksikologeille ITIETOA VAARALUOKISTA Välitön myrkyllisyys: Nieleminen: Aiheuttaa syöpymisvammoja/ärsytystä suussa, ruokatorvessa ja kurkussa sekä pahoinvointia ja oksentelua. Kohtuullinen välitön myrkyllisyys. Katso huom. 1 ja myrkyllisyystiedot alla. Iho: Katso huom. 1 ja myrkyllisyystiedot alla. Hengitys: Katso huom. 1 alla. Aine Altistus Tapa Tulos Menetel mä Huom. LD50, oraalinen rotta 795 mg/kg Välitön myrkyllisyys 4 (oraalinen) LD50, iho rotta mg/kg Välitön myrkyllisyys 4 (iho) Alkoholietoksilaatti LD50, oraalinen rotta > mg/kg Ei välittömästi myrkyllinen. Alkoholietoksilaatti LD50, iho rotta > mg/kg Ei välittömästi myrkyllinen. Ihosyövyttävyys/ärsytys: Ihoa voimakkaasti ärsyttävä ja syövyttävä. Silmiin päästyään tiiviste aiheuttaa vakavia silmävammoja. Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset: Muut tiedot: Katso huom. 1 alla. Katso huom. 1 alla. Katso huom. 1 alla. Katso huom. 1 alla. Huom. 1 tuotetta/ainetta ei ole luokiteltu sellaiseksi CLP-asetuksen (EY) Nro 1272/2008 liitteen VI yhdenmukaistetun luokituksen ja merkinnän mukaan. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Yhteenveto: 12.1 Myrkyllisyys Tuote on tiivisteenä haitallinen vesistöille ja voi vaikuttaa vesistöihin paikallisesti ja lyhytaikaisesti. Aine N-alkyylibentsyylidimetyyliammoniumkloridi N-alkyylibentsyylidimetyyliammoniumkloridi N-alkyylibentsyylidimetyyliammoniumkloridi Tutkimukset ja altistumisaika Tulos Menetel mä Huom. EC50, daphnia, 48 h 0,015 mg/l Välitön myrkyllisyys/vaikutus vesistöihin. N-alkyylibentsyylidimetyyli- LC50, 96h, kala (kirjolohi) 1,7 mg/l Ei välittömästi myrkyllinen Tuotetunniste: Tak GTi Sivu 5(8) Viimeisin tarkastus:

6 ammoniumkloridi Alkoholietoksilaatti EC50, 72h, levä 1-10 mg/l Ei välittömästi myrkyllinen Alkoholietoksilaatti LC50, 96h, kala 2,4 mg/l Ei välittömästi myrkyllinen 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biohajoavuus: Abioottinen hajoavuus: 12.3 Biokertyvyys log Kow- ja/tai BCF-arvo: 12.4 Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tuote on vesiliukoinen ja nopeasti biohajoava. >60% BOD, 28 vrk, Closed Bottle Test (OECD 301D). Tuote on vesiliukoinen ja nopeasti biohajoava. >60% BOD, 28 vrk, Closed Bottle Test (OECD 301D). log Pow <2,4-3. Ei biokertyvä. PBT-aine: KYLLÄ EI X EI SOVELLETTAVISSA vpvb-aine: KYLLÄ EI X EI SOVELLETTAVISSA 12.6 Muut haitalliset vaikutukset 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät JÄTTEIDEN LUOKITTELU Vaarallinen jäte: X KYLLÄ EI Jätetyyppi ja käsittely: (jäännöstuote) Jätetyyppi ja käsittely: (pakkaus) Jätekoodi: * Emäksinen jäte * Vaarallisia aineita sisältävä puhdistusaine. Pienet määrät voidaan huuhdella viemäriin. Suuret määrät tulee kerätä talteen, jotta ne eivät kuormita vesistöjä. Hyvin puhdistetut pakkaukset voidaan käsitellä kyseisen materiaalin kierrätyspisteissä Muovipakkaukset 14. KULJETUSTIEDOT Vaarallinen aine: KYLLÄ X EI 14.1 YK-numero Ei relevantti Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Ei relevantti Kuljetuksen vaaraluokka Ei relevantti Pakkausryhmä Ei relevantti Ympäristövaarat Ei relevantti Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei relevantti Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 Ei relevantti. Tuotetunniste: Tak GTi Sivu 6(8) Viimeisin tarkastus:

7 sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti 15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö YLEISET TURVALLISUUS-, TERVEYS- JA YMPÄRISTÖSÄÄNNÖKSET Voimassa olevat säännökset: Työympäristö: - Tuotetta koskevat yleiset säännökset kuten: Kemikaalilaki /744 Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista /466. Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista /20. Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, hyväksyntää ja rajoitusta koskeva asetus (EY) nr 1907/2006 (REACH) Biosidituotteiden markkinointia ja käyttöä koskeva asetus (EY) nr 528/ vuotisen ohjelman (vaikuttavat aineet - biosidituotteet) toista vaihetta koskeva asetus (EY) nr 1451/2007 Ulkoympäristö: Valtioneuvoston asetus jätteistä /179. Turvallisuus: LUPA JA RAJOITUKSET LIITTEIDEN VII JA VIII MUKAAN REACH (Ey) nr 1907/2006 Lupa (aine): KYLLÄ, luvan nro: X EI Rajoitus (aine/seos): KYLLÄ X EI KULUTTAJATUOTTEIDEN PAKKAUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET CLP (EY) nr 1272/2008, LIITE II, OSA 3 MUKAAN. Kuluttajatuote: X KYLLÄ EI Lapsiturvallinen korkki: X KYLLÄ EI Tunnistettava varoitusmerkintä: X KYLLÄ EI 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi (CSR) Kemikaaliturvallisuusarviointi: KYLLÄ, seos KYLLÄ, aineet 16. MUUT TIEDOT 16.1 Muutokset edelliseen versioon X EI. Ei vaadita Reachasetuksen pykälän 37 mukaan. Nuoli vasemmassa marginaalissa osoittaa muutokset tai viimeisimmän lisäyksen edellisestä versiosta. Viimeksi päivätty käyttöturvallisuustiedote on voimassa Lyhenteiden selitykset BCF bw Direktiivi 1999/45/EY EC 50 Biokonsentraatiokerroin ruumiinpaino (Valmistedirektiivi) vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä Vaikuttava pitoisuus 50% testipopulaatiosta vesiympäristössä Tuotetunniste: Tak GTi Sivu 7(8) Viimeisin tarkastus:

8 IUCLID LC 50 LD 50 log Kow OECD PBT vpvb OECD, SIDS Xn; R21/22 Xi; R36, R38, R41 International Uniform ChemicaL Information Database Kuolettava pitoisuus 50 % testipopulaatiosta Tappava annos 50% testipopulaatiosta (keskimääräinen tappava annos) Jakokerroin n-oktanoli /vesi Organization for Economic Co-operation and Development Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen aine Erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä Organisation for Economic Co-operation and Development, Screening Information Data Set Terveydelle haitallinen; Vaarallinen ihokosketuksessa/vaarallinen nieltynä Ärsyttävä; Ärsyttää silmiä, Ärsyttää ihoa, Vakavien silmävammojen vaara. C; R35 Syövyttävä: Voimakkaasti syövyttävä Muuta Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseemme ja kuvailevat tuotetta turvallisuusnäkökulmasta. Käyttöturvallisuustiedotetta ei tule pitää kemiallisena erittelynä. Tiedot on tarkoitettu yksinomaan ohjeeksi kemikaalin turvallisen käsittelyn, käytön, valmistuksen, varastoinnin, kuljetuksen, hävittämisen ja luovuttamisen varmistamiseksi eikä niitä ole tarkoitettu takuu- tai laatulausekkeeksi. Tuotetunniste: Tak GTi Sivu 8(8) Viimeisin tarkastus:

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi: 1.2 Käyttökohteet Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: Moss GTi Rikkakasvihävite: torjunta-aine

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 200036, 200037, 200038, 200039 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ICOPAL KATTOPESU

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ICOPAL KATTOPESU ICOPAL KATTOPESU Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ICOPAL KATTOPESU Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.22260 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.1101 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Alkoholietoksilaatti, Natriumdisilikaatti CAS-Nro. 68439-50-9, 1344-09-8

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013

Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Preco Onecote Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero Ei ole 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 RK2 ELINTARVIKEALKALITIIVISTE KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi RK2 ELINTARVIKEALKALITIIVISTE 1.1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti, 2-aminoetanoli CAS-Nro. 68439-50-9, 141-43-5

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 14.05.2007 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti KalkkiPois KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Heti KalkkiPois 1.1.2 Tunnuskoodi 32.12091 1.2

Lisätiedot

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi FINNSCO PRO-LINE JÄÄHDYTINNESTE PUNAINEN

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi FINNSCO PRO-LINE JÄÄHDYTINNESTE PUNAINEN x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Asetuksien (EY) N:o 1907/2006 ja 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 15.01.2014 Edellinen päiväys: 22.08.2011 Asetuksien (EY) N:o 1907/2006 ja 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Natriummetasilikaatti CAS-Nro.: 6834-92-0 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Mäntyöljyrasvahapposaippua 15-30 % -; -

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Mäntyöljyrasvahapposaippua 15-30 % -; - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Natriumhydroksidi, Kaliumhydroksidi CAS-Nro. 1310-73-2, 1310-58-3 1.2 Aineen

Lisätiedot

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

SNOWCLEAN SKUMAVFETTNING ECO

SNOWCLEAN SKUMAVFETTNING ECO Sivu 1 (7) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käytä

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot