KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Juoksutin kuparin ja tinan pehmeäjuotosta varten 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Clas Ohlson Oy Postiosoite Annankatu 34-36A, 4.krs Postinumero ja -toimipaikka Helsinki Finland Puhelin Telefax Sähköposti internetsivu: Ulkomaisen valmistajan tiedot Katso edellä 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, HUS h ( vaihde) 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Ei luokiteltu seosdirektiivin 1999/45/EY mukaan Luokiteltu CLP-asetuksen mukaan. 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2, H319 67/548/EEC /45/EC -; 2.2 Merkinnät Ei merkintöjä seosdirektiivin mukaan 67/548/EEC /45/EC 2.3 Muut vaarat Ei ilmoitettu 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus ja rek.nro Alkoholit, C16-18, etoksyloitu 15% Xn; R22; Xi; R36 Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H Muut tiedot R- ja H-lausekkeiden teksti - katso kohta 16.

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / 7 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Aina mikäli edes epäillään oireita tai ne ovat pysyviä, on otettava yhteyttä lääkäriin. Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote päivystävälle lääkärille. Lämpö, lepo Hengitys Potilas siirrettävä raittiiseen ilmaan. Lepo. Yhteydenotto lääkäriin hengitysvaikeuksien ilmetessä Iho Roiskeet iholta huuhdeltava vedellä ja saippualla. Käytä ihoa pehmentävää voidetta. Yhteydenotto lääkäriin oireiden ilmetessä Roiskeet silmiin Roiskeet silmistä huuhdeltava haalealla vedellä vähintään 5 minuutin ajan silmäluomet levittäen. Poistettava mahdolliset piilolinssit Nieleminen Suu huuhdeltava vedellä. Hakeuduttava lääkäriin, jos on nielty suurempia määriä. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tuote voi ärsyttää voimakkaasti silmiä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Antiseptinen voide on oltava käytettävissä. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Sammutettava vesisumulla, vaahdolla, hiilidioksidilla tai jauheella Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Tuote voi palaa. Palossa voi muodostua ärsyttäviä ja terveydelle haitallisia kaasuja kuten hiilimonoksidia, hiilidioksidia, ammoniakkia ja kloorivetyä. Vältettävä savukaasujen hengittämistä. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Käytettävä täysin suojaavaa suojavarustusta kemikaalipaloja varten mukaan lukien hengityslaite. 5.4 Muita ohjeita Palon läheisyydessä olevat astiat on jäähdytettävä vesisuihkeella. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivaa suojavarustusta, katso kohta Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estettävä tuotteen pääsy ympäröivään ympäristöön, viemäriin tai vesistöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Vuodot imeytetään yleisimeytysaineeseen, hiekkaan tai muihin inertteihin imukykyisiin aineisiin. Saastunut alue puhdistetaan huuhtelemalla vedellä. Jäte siirretään suljettuun astiaan ja käsitellään kohdan 13 ohjeiden mukaan. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso kohta 8 - henkilökohtaiset suojaimet. Katso kohta 13 - jätteiden käsittely 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / 7 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta, katso kohta 8. Varottava kemikaalin joutumista silmiin. Kädet pestävä huolellisesti käytön jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä kuivassa tilassa jahuoneenlämpötilassa. Astiat säilytettävä aina tiiviisti suljettuina. 7.3 Erityinen loppukäyttö Katso jätekoodit kohdassa ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot HTP-arvoja ei ilmoitettu Muut raja-arvot Biologisia raja-arvoja ei ilmoitettu Muissa maissa annettuja raja-arvoja Valmistaja ei ole ilmoittanut raja-arvoja (Ruotsi; AFS 2011:18) DNEL Tietoja ei käytettävissä PNEC Tietoja ei käytettävissä 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Järjestettävä pesupiste/pesuvati työpisteen läheisyyteen. Järjestettävä silmien huuhteluallas työpisteen läheisyyteen. Kädet pestävä huolellisesti käytön jälkeen. Tahriintunut vaatetus pestävä ennen uudelleen käyttöä. Puhdistettava saastuneet lattia- ja pöytien pinnat Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Normaalisti ei tarpeen. Käytettävä kasvonaamaria ilmastoinnin ollessa riittämätön Käsiensuojaus Normaalisti ei tarpeen. Käytettävä neoopreenikäsineitä mikäli on tuotteelle yliherkistynyt tai allerginen Silmien tai kasvojen suojaus Käytettävä suojalaseja roiskevaaran yhteydessä Ihonsuojaus Normaalisti ei tarpeen Ympäristöaltistumisen torjuminen 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto geelimäinen tuote, kellertävä Haju Hajuton Hajukynnys Ei ilmoitettu ph Sulamis- tai jäätymispiste -10 C Kiehumispiste ja kiehumisalue 110 C Leimahduspiste Ei ilmoitettu Haihtumisnopeus Ei ilmoitettu

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei relevantti - tuote on geeli Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ei ilmoitettu Ylempi räjähdysraja Ei ilmoitettu Höyrynpaine Ei ilmoitettu Höyryntiheys Ei ilmoitettu Suhteellinen tiheys 1,10 g/cm Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Täysin veteen liukeneva Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Ei ilmoitettu Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei ilmoitettu Itsesyttymislämpötila Ei ilmoitettu Hajoamislämpötila Ei ilmoitettu Viskositeetti Ei ilmoitettu Räjähtävyys Ei ilmoitettu Hapettavuus Ei ilmoitettu 9.2 Muut tiedot Syttymispiste: Ei määritetty (<200 C). 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Ei tiedossa Kemiallinen stabiilisuus Stabiili emulsio lämpötilaan 65 C asti sekä aktiivisuus lämpötilaan 300 C Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Tuote on stabiili normaaleissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa Vältettävät olosuhteet Vältettäviä olosuhteita ei tiedossa Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävä voimakkaita hapettimia, happoja, aldehydejä, karbonaatteja sekä alumiinia Vaaralliset hajoamistuotteet Palossa voi muodostua ärsyttäviä ja terveydelle haitallisia kaasuja kuten hiilimonoksidia, hiilidioksidia, ammoniakkia ja kloorivetyä. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Tuotteesta ei ole käytettävissä LD50-arvoja. Alkoholit, C16-18, etoksyloitu: LD50: 1260 mg/kg elopainoa, suun kautta, rotta (terveydelle haitallista) LDLo: 1260 mg/kg, ihon kautta, kani (terveydelle haitallista) Ärsyttävyys ja syövyttävyys Voi mahdollisesti aiheuttaa silmien voimakasta ärsytystä. Syövyttävää vaikutusta ei ole tiedossa Herkistyminen Tiedossa ei ole herkistäviä vaikutuksia Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Ei tiedossa, että tuote aiheuttaisi syöpävaaraa, perimävaaraa tai vaikutuksia lisääntymiseen.

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen HENGITYS: Voi aiheuttaa mahdollisesti nenän limakalvojen ja hengitysteiden ärsytystä. Ei kuitenkaan riittävää ärsytystä luokitusta varten. IHO: Voi aiheuttaa ihoärsytystä mikäli avohaavoja. Ei kuitenkaan riittävää ärsytystä luokitusta varten. ROISKEET SILMIIN: Voi mahdollisesti aiheuttaa silmien voimakasta ärsytystä. Ei kuitenkaan riittävää ärsytystä luokitusta varten seosdirektiivin 1999/45/EY mukaan. NIELEMINEN: Suurien määrien nieleminen aiheuttaa oksentelua, ripulia, huimausta sekä vatsakipuja Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Tiedossa ei ole toistuvan altistumisen aiheuttamaa haittavaikutusta Aspiraatiovaara Ei sisällä aineita, jotka aiheuttavat aspiraatiovaaraa Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Yhteisvaikutuksista ei tietoa. Tuotteesta sellaisenaan ei ole myrkyllisyyteen liittyviä tietoja. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille Tuote ei ole luokiteltu ympäristölle haitalliseksi Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Valmistajan tietojen mukaan tuote ei ole täysin biologisesti hajoava. Alkoholit, C16-18, etoksyloitu: Biologinen hajoavuus: > 90% (menetelmä OECD 303A) Biologinen hajoavuus: > 60% (menetelmä OECD 301B; ISO 9439; 92/69/ETY, C.4-C) Biologien hapenkulutus; BOD: 310 mg/g Kemiallinen hajoavuus Kemiallinen hapenkulutus, COD: 2000 mg/kg 12.3 Biokertyvyys Tietoja ei ole käytettävissä Liikkuvuus maaperässä Tuote liukenee täysin veteen PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tietoja ei käytettävissä Muut haitalliset vaikutukset Noudatettava varovaisuusperiaatetta ja estettävä pääsy viemäriin tai vesistöön. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote ei ole luokiteltu, jolloin jäte ei ole ongelmajätettä. Nestemäiset jätteet hävitettävä kuitenkin erikoisjätteenä. Ehdotetut jätekoodit: metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoittamisessa (esimerkiksi galvanointi, sinkitys, peittaus, etsaus, fosfatointi, emäksinen rasvanpoisto ja anodisointi) syntyvät jätteet jätteet, joita ei ole mainittu muualla nimikkeiden osalta *- merkki puuttuu, jolloin ei luokiteltu ongelmajätteeksi - katso ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta, 1129/ Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / 7 Tuotejäännökset ja pakkaukset eivät ole ongelmajätettä ja ne toimitetaan hävitettäväksi paikallisten määärysten mukaisesti. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Ei relevantti 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Ei relevantti 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei luokiteltu kuljetuksia varten 14.4 Pakkausryhmä Ei relevantti 14.5 Ympäristövaarat Ei luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei relevantti 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei relevantti - ei kuljeteta bulkkina. 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö CLP-asetus 1272/2008 EY:n KTT-asetus 453/2010 HTP-arvot, 2012 REACH-asetus 1907/2006 Seosten osalta ylimenokautena seosdirektiivi 1999/45/EY 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi REACH-asetuksen mukaista arviointia ei laadittu. 16. MUUT TIEDOT 16.1 Muutokset edelliseen versioon Ensimmäinen versio - ei relevantti 16.2 Lyhenteiden selitykset CLP: Classification, Labelling and Packaging; Luokitus merkintä ja pakkaaminen EC50, Effective concentration; pitoisuus joka aiheuttaa puolet koe-eläimissä vaikutuksia. EY: Euroopan yhteisö HTP: Haitalliseksi tunnistettu pitoisuus LC50: Lethal Dose; LC50 on annos, joka tappaa puolet koe-eläimistä kokeen aikana LD50: Lethal Dose 50; LD50 on annos, joka tappaa puolet koe-eläimistä kokeen aikana REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals, REACH-asetus koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, rajoitusta ja lupamenettelyä 16.3 Tietolähteet Valmistajan tiedote; Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa Luokitusta ei vaadita seosdirektiivin 1999/45/EY mukaan, sillä luokitusraja on 20%. CLP-asetuksen mukaan luokitusraja on jo 10%, jolloin CLP-asetuksen mukaan tuote on luokiteltu Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R36 Ärsyttää silmiä. H302 Haitallista nieltynä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä Työntekijöiden koulutus

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 7 / Käyttörajoitukset Ei ilmoitettu 16.8 Lisätiedot Tämä käyttöturvallisuustiedote täydentää muuta tietoa tuotteesta. Käyttäjän on itse pääteltävä onko tieto riittävä. Tuoteturvallisuudesta vastaava on Tubman Ab. Päiväys

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 ufox Puhdistusaine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 ufox Puhdistusaine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Edellinen päiväys: 31.5.2010

Edellinen päiväys: 31.5.2010 Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S37

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S37 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5202 EAN 6414405202008 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PPP500 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PPP500 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1100 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

tiedotteet@koivunen.fi

tiedotteet@koivunen.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 934-1 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2468, 2470 EAN 5707441002772, 5707441001218

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3606, 3610, 4956, 4960 EAN 5000204591088, 5000204591118

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti, 2-aminoetanoli CAS-Nro. 68439-50-9, 141-43-5

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4551, 5602 EAN 6414405250009 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4649 EAN 6414400046492 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Finn-Elox Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5276 EAN 6414404896000 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.115480 EAN 6414504312066 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PSBIOMIKRO KASVISÖLJYSHAMPOO KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PSBIOMIKRO KASVISÖLJYSHAMPOO 1.1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 200036, 200037, 200038, 200039 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Mäntyöljyrasvahapposaippua 15-30 % -; -

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Mäntyöljyrasvahapposaippua 15-30 % -; - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot