Päiväys: Edellinen päiväys: Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväys: 28.9.2012 Edellinen päiväys: 12.11.2008. 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALIILMOITUS Sivu 1 / 9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Surface Cleaner Tunnuskoodi ZA1206 Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Toimialakoodi Käyttötarkoituskoodi Puhdistusaine, teollisuus /ammattikäyttöön 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus ja pesuaineet Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaali käytetään vain yleiseen kulutukseen ei ei 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahatuoja, muu toiminnanharjoittaja SeriDeco Oy Katuosoite Jusslansuora 10 Postinumero ja toimipaikka 04360, Tuusula Postilokero Postinumero ja toimipaikka Puhelin (09) Telefax (09) Sähköpostiosoite Ytunnus Hätäpuhelinnumero Myrkytystietokeskus, avoinna 24 t/vrk puh. (09) (suora) tai (09) 4711 (vaihde) 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokittelu: Herkistävä. Ärsyttävä.Syttyvää. Ympäristölle vaarallinen. CLP luokituksesta (GHS): Syttyvä neste, katergoria 2. Silmäärsytys, kategoria 2. Ihon herkistyminen, kategoria 1. Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen, kategoria 3. Vaarallisuus vesiympäristölle välitön vaara, kategoria 2. Terveysvaarat ihmiselle: Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Fysikaaliset /kemialliset vaarat: Syttyvää. Ympäristövaarat: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Muut tiedot: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Vältettävä sumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALIILMOITUS Sivu 2 / Merkinnät 99/45/EY: Xi Ärsyttävä, N Ympäristölle vaarallinen R ja Slausekkeet: R10 Syttyvää. R36 Ärsyttää silmiä. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. S23 Aerosol S24 S37 S51 Vältettävä sumun hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. 1272/2008/EY: GHS02 Syttyvä, GHS07 Terveyshaitta, GHS09 Ympäristövaarat Huomiosanalla: Vaara H ja Plausekkeet: H225 H317 H319 H336 H411 P370+P378 P261 spray P280 P333+P313 P337+P313 P363 P403+P233 P273 P391 P501 Helposti syttyvä neste ja höyry. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen hiilidioksidi, alkoholia kestävä vaahto, kuiva kemikaalijauhe, vesisumu. Vältä suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Jos silmäärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö /pakkaus virallisille kemikaalijätteiden vastaanottopaikoille. Täydentävä merkitseminen: Sisältää: Dipenteeni

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALIILMOITUS Sivu 3 / Muut vaarat 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Vaaraa aiheuttavat aineosat Jos seos on merkitty asetuksen (EY) N:o 1907/2006, pakkauksissa on oltava seuraavat merkinnät: Sisältää: Propan2oli 5 prosenttia seoksesta koostuu aineosista, joiden myrkyllisyyttä ei tunneta. CAS/EY numero ja rekisteröintinumero CAS EC Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus Propan2oli 5075 % Varoitusmerkki: F, Xi R: CAS EC Dipenteeni 15 % Varoitusmerkki: Xi, N R: /53 CAS EC Butoksietanoli 15 % Varoitusmerkki: Xn R: 21/21/2236/38 Esitettyjen Rlausekkeiden koko teksti löytyy kohdasta 16. Työperäiset altistumisrajat on ilmoitettu tarvittessa luvussa 8. CAS/EY numero ja rekisteröintinumero REACH Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus Propan2oli 5075 % Varoitusmerkit: GHS05, GHS07 Hlausekkeet: H225, H319, H336 Vaaraluokka: Syttyvä neste 2, Silmäärsytys 2, STOT SE 3 REACH Dipenteeni 15 % Varoitusmerkit: GHS02, GHS07, GHS09 Hlausekkeet: H226, H315, H317, H410 Vaaraluokka: Syttyvä neste 3, Ihoärsytys 2, Ihon herkistyminen 1, Vaarallisuus vesiympäristölle (välitön vaara) 1, Vaarall. vesiymp. (pitkäaikainen) 1 REACH Butoksietanoli Esitettyjen Hlausekkeiden koko teksti löytyy kohdasta ENSIAPUTOIMENPITEET 15% Varoitusmerkit: GHS07 Hlausekkeet: H332, H312, H302, H319, H315 Vaaraluokka: Acute Tox. 4, Silmäärsytys 2, Ihoärsytys Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan. Otettava yhteys lääkäriin, jos potilas on huonovointinen. Ihokosketus: Likaantuneet vaatteet on riisuttava. Iho on pestävä vedellä ja saippualla ennen kuin tuote kuivaa. Otettava yhteys lääkäriin, jos ärsytystä esiintyy.

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALIILMOITUS Sivu 4 / 9 Silmäkosketus: Huuhtele vähintään 15 minuuttia (haalealla) vedellä. Ota piilolinssit pois. Otettava yhteys lääkäriin. Nieleminen: Ei saa oksennuttaa. Huuhtele suu. Vettä saa juoda lasillisen. Tajuttomalle ei saa antaa koskaan mitään suun kautta. Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Hengitys: Voi aiheuttaa päänsärkyä, uneliaisuutta, huimausta ja pahoinvointia. Voi auheuttaa hengitysteiden ärsytystä ja yskää. Ihokosketus: Voi aiheuttaa punoitusta, ärsytystä ja herkistymistä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Voi aiheuttaa punoitusta ja ihon kuivumista. Silmäkosketus: Ärsyttävä. Voi aiheuttaa punoitusta ja kipua. Nieleminen: Voi auheuttaa pahoinvointia, oksennusta ja ripulia. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Hiilidioksidi (CO2), alkoholia kestävä vaahto, kuiva kemikaalijauhe, vesisumu. Ei saa käyttää: vesisuihku. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Hiilimoniksidia saattaa kehittyä, jos esiintyy epätäydellistä palamista. Jos on riittämätön ilmanvaihto, käytä sopivaa hengityssuojainta. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Liukastumisvaara. Puhdista läikkynyt tuote välittömästi. Käytä kenkiä, joissa on liukuestepohjat. Vältä kosketusta vuotaneeseen tai vapautuneeseen aineeseen. Katso kohta 8. Eristettävä sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty. Höyryt ovat ilmaa raskaampia. Kerääntymä alhaalla sijaitseviin tiloihin voi aiheuttaa tukehtumisen. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin, pinta ja/tai pohjaveteen. Suuret vuodot: Kerättävä talteen ojittamalla. Jätetuotteen ei saa antaa saastuttaa maaperää tai vettä. Ilmoita viranomaisille, jos väestö tai ympäristö altistuu tai tulee todennäköisesti altistumaan aineelle. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Kerää läikkynyt aine säiliöihin. Imeytä jäämät hiekkaan tai muuhun täyteaineeseen. Säiliöt on vietävä ongelmajätteen keräyspisteeseen. Puhdista likaantunut pinta runsaalla vedellä ja saippualla Viittaukset muihin kohtiin 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsiteltävä hyvin ilmastoidussa tilassa noudattaen hyvää työhygieniaa ja turvallisuusohjeita. Säiliö ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava /yhdistettävä. Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin laitteita. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Estä staattisen sähkön aiheutama kipinöinti. Staattinen purkaus voi aiheuttaa tulipalon. Varmista sähkön johtuvuus tasaamalla kaikkien laitteiden potentiaali ja maadoittamalla ne. Vältettävä sumun ja höyryn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käyttö vain ohjeen mukaan. Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa.

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALIILMOITUS Sivu 5 / Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Suojattava jäätymiseltä. Pidä viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto (< 35 C). Säilytettävä erillään hapettavista aineista. Suojaa auringonvalolta. Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa. Ei suositeltava pakkausmateriaali: teräs (lukuun ottamatta ruostumatonta terästä). 7.3 Erityinen loppukäyttö 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Työperäisen altistumisen rajoja ei ole vahvistetttu tälle tuotteelle. HTParvot HTP 8 h (mg/m3) HTP 15min. (mg/m3) Propan2oli FI Dipenteeni FI 2Butoksietanoli FI (iho) Dipenteeni 110 MAC: DE, CH, NL 2 Butoksietanoli EC (iho) Muut rajaarvot DNEL PNEC 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käsiteltäessä kemikaaleja on noudatettava normaaleja turvatoimia. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Henkilösuojainten tehokkuus riippuu mm. lämpötilasta ja ilmanvaihdon tehokkuudesta. Hanki aina viralliset ohjeet, jotka koskevat paikallisia olosuhteita. Silmien tai kasvojen suojaus Käytettävä EN 166 standardin mukaisia suojalaseja, joissa sivusuojat mikäli roiskeet ovat mahdollisia. Ihonsuojaus Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, haalareita tai suojapukua ja turvajalkineita EN 365/367:n ja 345:n mukaisesti. Sopiva materiaali: nitriili. Indikatiivinen läpäisyaika: 1 tunti. Käsien suojaus Käytettävä sopivia suojakäsineitaä EN 374:n mukaisesti. Sopiva materiaali: nitriili + 0,5mm. Indikatiivinen läpäisyaika 1 tunti. Hengityksensuojaus Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivaa hengityksensuojainta, kun on kyse laajamittaisesta altistumisesta. Sopiva: Kaasusuodattimella tyyppi AK (ruskea /vihreä), luokka 1 tai korkeampi EN140 mukaisesti. Ympäristöaltistumisen torjuminen 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Nestemäinen

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALIILMOITUS Sivu 6 / Muut tiedot Väri Vihreä Haju Luonteenomainen Hajukynnys PH 11 Sulamis tai jäätymispiste Sulamispiste /alue < 20 C Kiehumispiste ja kiehumisalue 82 C Leimahduspiste 22 C (PMcc) Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ylin ja alin syttyvyys tai räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys 0,88 g/ml (20 C) Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus: liukoinen Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila > 230 C Hajoamislämpötila Ei sovellettavissa Viskositeetti < 7 mm2/sec (40 C) Räjähtävyys Alempi räjähd.raja ilmassa (%): 0,7 (dipenteeni) Ylempi räjähd.raja ilmassa (%): 12 (propan2oli) Hapettavuus Ei sovellettavissa 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Stabiili normaaleissa käyttöolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet Katso kohta Yhteensopimattomat materiaalit Säilytettävä erillään hapettavista aineista Vaaralliset hajoamistuotteet 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Tämän tuotteen myrkyllisyyttä ei ole tutkittu. Välitön myrkyllisyys Hengitys: Ei ole luokiteltu saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Voi aiheuttaa päänsärkyä, uneliaisuutta, huimausta ja pahoinvointia. Ihokosketus: Ei ole luokiteltu saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Nieleminen: Ei ole luokiteltu saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Voi vaikuttaa näkökykyyn. Ärsyttävyys ja syövyttävyys

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALIILMOITUS Sivu 7 / 9 Hengitys: Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä ja yskää. Ihokosketus: Ärsyttävä. Voi aiheuttaa punoitusta. Silmäkosketus: Ärsyttävä. Nieleminen: Voi aiheuttaa pahoinvointia, oskennusta ja ripulia. Herkistyminen Hengitys: Ei sisällä hengitysteitä herkistäviä ainieta. Ei ole luokiteltu saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Ihokosketus: Voi aiheuttaa herkistymistä. Ihokosketus voi aiheuttaa allergisen reaktion. Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Ei ole luokiteltu saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Ei sisällä perimää vaurioittavia aineta. Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta tai toistuva altistuminen) Aspiraatiovaara Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Tämän tuotteen ympäristömyrkyllisyyttä ei ole tutkittu. Ekotoksisuus: Myrkyllistä vesieliöille. LC50 (kala): 15 mg/l. EC50 (vesikirppu): 7 mg/l. < 1% seoksesta koostuu aineosista, joiden vaaroja vesiympäristölle ei tunneta Pysyvyys ja hajoavuus Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä Jos tuotetta pääsee maperään, se on erittäin liikkuvaa ja voi saastuttaa pohjaveden PBT ja vpvbarvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuotteen jäämät: Tyhjää pakkausta ei saa hävittää talousjätteenä. Pakkaus voidaan kierrättää. Tuotteen jäämiä ja tuotetta sisältäviä pakkauksia pidetään vaarallisen jätteenä. Lisävaroitus: Jäämät saattavat aiheuttaa räjähdysvaaran. Älä tee reikiä puhdistamattomiin pakkauksiin. Euroopan jäteluettelo: Direktiivin 91/689/ETY tarkoittama vaarallinen jäte, jolla on komission päätöksen 2000/532/EY mukainen jäteluettelon numerokoodi, on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Paikallinen lainsäädäntö: Hävitämisen on tapahduttava soveltuvien alueellisten, kansallisten ja paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti. Paikalliset säännökset voivat olla alueellisia tai kansallisia säännöksiä tiukempia ja niitä on noudatettava. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YKnumero UN 1993

8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALIILMOITUS Sivu 8 / Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi PALAVA NESTE, N.O.S (Propan2oli, Dipenteeni) 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR/RID (Maantie /Rautatie): Luokka 3, Luokituskoodi F1, Varoitusmerkki 3 + N IMDG (Merikuljetukset): Luokka 3, EmS (tulipalo /vuoto) F E /S E, Meriä saastuttava = Ei IATA (Ilmakuljetukset): Luokka Pakkausryhmä ADR/RID (Maantie /Rautatie): Pakkausryhmä II IMDG (Merikuljetukset): Pakkausryhmä II 14.5 Ympäristövaarat 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö Asetus (EY) n:o 1907/2006 REACH, Asetus (EU) n:o 453/2010 REACH, Asetus (EY) n:o 1272/2008 CLP ja muu lainsäädäntö 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi 16. MUUT TIEDOT Muutokset edelliseen versioon Päivitys (asetuksen EY N:o 1907/2006 mukaisesta) REACH asetuksen EU N:o 453/2010 mukaiseksi. Lisäksi CLP asetuksen EY N:o 1272/2008 mukaiset lisäykset /muutokset. Lyhenteiden selitykset Tietolähteet Valmistajan (Avery Dennison Graphics and Reflective Products) käyttöturvallisuustiedote Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa Luettelo R ja Slausekkeista tai/ja vaara ja turvalausekkeista Asianmukaisten Rlausekkeiden luettelo osassa 3: R10 Syttyvää. R11 Helposti syttyvää. R20/21/22 Terveydelle haitallista hengitetynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R36 Ärsyttää silmiä. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R38 Ärsyttää ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R50/53 Eittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Asianmukaiseten Hlauseiden luetteloa osassa 3: H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALIILMOITUS Sivu 9 / 9 H226 H302 H312 H315 H317 H319 H332 H336 H410 Syttyvä neste ja höyry. Haitallista nieltynä. Haitallilsta joutuessaan iholle. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisa haittavaikutuksia. Työntekijöiden koulutus

Päiväys: 2.10.2012 Edellinen päiväys: 12.11.2008. Puhdistuaine, ammattikäyttöön. 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 2.10.2012 Edellinen päiväys: 12.11.2008. Puhdistuaine, ammattikäyttöön. 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALIILMOITUS Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Adhesive Remover Tunnuskoodi XD8392 Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti

Käyttöturvallisuustiedote Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi : KEMETYL T - TAKKOJEN POLTTOAINE Artikkelin numero : 2659, 2661 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Flat Surface Cleaner Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT *

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi Artikkelin numero : TISSUE-TEK VIP PARAFFIN WAX TEK III : SAK-4502, SAK-4508, SAK-4509, SAK-4511, SAK-4512

Lisätiedot

Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013

Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Preco Onecote Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero Ei ole 1.2

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti, 2-aminoetanoli CAS-Nro. 68439-50-9, 141-43-5

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5202 EAN 6414405202008 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300.322 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys 7.9.2015 Edellinen päiväys 21.11.2012

Päiväys 7.9.2015 Edellinen päiväys 21.11.2012 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Pieri Decagel Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero Ei ole

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Natriummetasilikaatti CAS-Nro.: 6834-92-0 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Reach-rekisteröintinumero REACH-asetuksen ((EY) N:o1907/2006) artiklan 2 kohdan 7 d mukaan vapautettu rekisteröinnistä.

Reach-rekisteröintinumero REACH-asetuksen ((EY) N:o1907/2006) artiklan 2 kohdan 7 d mukaan vapautettu rekisteröinnistä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi METSURI 32, 46, 68 Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero REACH-asetuksen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4649 EAN 6414400046492 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 200036, 200037, 200038, 200039 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Alkoholietoksilaatti, Natriumdisilikaatti CAS-Nro. 68439-50-9, 1344-09-8

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot