F-150 Käyttövalmis kaakeliliima Päiväys Versio FI: 1.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "F-150 Käyttövalmis kaakeliliima Päiväys 10.02.2014 Versio FI: 1.0"

Transkriptio

1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot 1.1 Aineen tunnistus: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Tunnistettu käyttötarkoitus: Aine on tarkoitettu kaakeleiden ja verhousten liimaamiseen rakennusalalla Ei-suositeltu käyttö: paikoille: Liimaa ei suositella käytettäväksi pitkäaikaisesti vedelle altistuneille uima- ja pesu-altaissa, terasseilla ja kaikilla ulkona olevissa kattamattomissa lattioissa 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: Valmistaja: Megaron S.A. ul. Pyrzycka 3 e,f Szczecin, Puola puh , faksi Käyttöturvallisuustiedotteesta vastaavan henkilön 1.4 Hätäpuhelinnumero: ma-pe 7:30-15: (yleinen hätäpuhelinnumero), 998 (palokunta), 999 (ambulanssi). KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Seos ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi Haitallisuus ihmisterveydelle Mikäli käytetty oikein, ei ole vaarallinen ihmisterveydelle Ympäristövaarat Seos ei sisällä ympäristölle vaarallisiksi aineiksi luokiteltuja ainesosia Fyysinen/kemiallinen vaarallisuus 2.2 Merkinnät: Vaara- ja varoitusmerkit: Ei ole Vaaralausekkeet Ei ole Käyttöturvallisuuteen liittyvät lausekkeet Ei ole Lisätiedot: Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla ammattitoimintaa harjoittavan käyttäjän pyynnöstä. 2.3 Muut vaarat Ei tietoa PBT- tai vpvb-kriteerien täyttämisestä REACH-asetuksen XIII-liitteen mukaisesti. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot ainesosista 3.1 Aine: Ei sovellettavissa. 3.2 Seos: Vaaralliset ainesosat: Seos ei sisällä vaarallisiksi aineiksi luokiteltuja ainesosia. Sivu 1/7

2 KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteet ihokosketuksessa: Pese ihoa saippuavedellä ja huuhdo runsaalla vedellä; ihon ärsyyntyessä tai punertuessa ota yhteyttä lääkäriin. Silmäkosketus: Huuhdo silmät runsaalla vedellä noin 15 minuutin ajan silmäluomet auki pitäen. Vältä voimakasta vesivirtaa sarveiskalvon vaurioitumisvaaran vuoksi; jos oireet jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin. Hengitysteiden altistuminen: Jos esiintyy huimauksia tai pahoinvointia, ota vahingoittunut henkilö raittiiseen ilmaan; elleivät oireet lievene heti, hae lääkärin apua. Nieleminen: Jos ainetta on nielty, älä oksennuta, huuhdo suu runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Älä syötä mitään tajuttomalle henkilölle. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Ei tiedossa. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: Päätöksen menettelytavasta tekee lääkäri vahingoittuneen henkilön perusteellisen tutkimuksen perusteella. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet: Sopivat sammutusaineet: alkoholinkestävä vaahto tai kuivat sammutusjauheet (A,B,C), hiilidioksidisammutin, hiekka tai multa, vesisumu. Käytä ympäristön olosuhteiden mukaisia sammutteita. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat: ei ole. 5.3 Palokunnalle ilmoitettavat tiedot: Tulipaloalueella olevia säiliöitä on jäähdytettävä hajanaisella vesivirralla ja mahdollisuuksien poistettava vaara-alueelta. Jos tulipalo on suljetussa tilassa, käytä suojavaatteita ja hengityslaitetta. Estä sammutusveden valuminen vesistöön, pohjaveteen ja viemäriin. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilöt, jotka eivät kuulu ensiapua antavaan henkilöstöön: tiedotettava vastaaville toimille hätätilanteesta. Poista vaara-alueelta sivullisia. Ensiapua antaville henkilöille: Varmista asianmukainen ilmanvaihto, käytä suojakäsineitä ja henkilönsuojaimia. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Estä aineen leviäminen ja valuminen viemäriin ja vesistöön. Ilmoita paikallisille viranomaisille, jos alueen suojaus ei ole mahdollinen. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Estä aineen leviäminen ja kerää se mekaanisesti tai palamattoman absorptioaineen avulla (hiekka, lastut, piimaa, yleiskäyttöinen absorptioaine); siirrä saastunut aine asianmukaisesti merkittyihin säiliöihin sen hävitettäväksi voimassaolevien määräyksien mukaisesti. Sivu 2/7

3 6.4 Viitteet muihin kohtiin Jätekäsittely katso kohta 13. Henkilösuojaimet katso kohta 8. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet: Vältä silmäkosketusta. Vältä pitkäaikaista tai toistuvaa ihokosketusta. Vältä tuotteesta muodostuvien höyryjen ja pölyjen hengittämistä. Valmistetta käsiteltäessä ei saa juoda, syödä tai tupakoida. Työskentele työturvallisuusmääräyksien mukaan: älä syö, älä juo, älä tupakoi työalueella, pese kädet käytön jälkeen, riisuta saastuneet vaatteet ja suojaimet ennen ruokailutiloihin siirtymistä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet: Säilytä valmistetta viileässä, kuivassa ja tuuletetussa tilassa asianmukaisesti merkityssä ja tiiviisti suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa. Vältä tuotteen altistumista suoralle auringonsäteilylle ja lämmönlähteille, kuumille pinnoille ja avotulelle. Vältä kosketusta happoihin, voimakkaisiin alkaleihin ja hapetusaineisiin. 7.3 Erityinen loppukäyttö: Valmiste on tarkoitettu kaikentyyppisten laattojen kiinnittämiseen sekä rakennusten sisä- että ulkopuolella. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat: 8.2 Altistumisen valvonta: Sovellettavat tekniset valvontamenetelmät: käytä ehdottomasti tilan paikallista ilmanvaihtojärjestelmää. Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet: Silmien ja kasvojen suojaus Tavallisissa työoloissa ei tarvita. Ihon suojaus: Käsien suojaus: Tavallisissa työoloissa ei tarvita. Muut: Käytä suojavaatteita - pese niitä säännöllisesti. Hengitysteiden suojaus: Vältä tuotteesta muodostuvien pölyjen hengittämistä. Lämpövaarat: Ei sovellettavissa. Ympäristön altistumisen valvonta: Estä tuotteen leviäminen ympäristössä ja pääseminen viemäriin ja vesistöön. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Sivu 3/7

4 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Ulkonäkö Puolinestemäinen massa - tahna Väri Haju Tuoksukynnys Valkoinen Hajuton Päiväys asetuksen nro 453/2010 mukainen ph Sulatuspiste Kiehumispiste Sytytyspiste Palamislämpötila Haihtumisnopeus Tulenarkuus (kiinteä aine, kaasu) Alaräjähdyspitoisuus Yläräjähdyspitoisuus Höyryn paine 20 o C:ssa Höyryjen suhteellinen tiheys Tiheys Liukenevuus liuottimissa Jakokerroin n-oktanoli/vesi Leimahduspiste Hajoamislämpötila Dynaaminen viskositeetti 25 o C:ssa Kinemaattinen viskositeetti Räjähdysominaisuudet Hapetusominaisuudet 9.2 Muut tiedot: Ei lisätutkimustuloksia KOHTA 10: Stabilisuus ja reaktiivisuus Sivu 4/7

5 10.1 Reaktiivisuus: Ei tiedossa Kemiallinen stabilisuus: Valmiste stabiili tavallisissa käyttö-, varastointi- ja kuljetusolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: 10.4 Vältettävät olosuhteet: Vältä kohonnutta lämpötilaa tuotteen altistumista suoralle auringonsäteilylle, kuumille pinnoille ja avotulelle Yhteensopimattomat materiaalit: 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Korkeissa lämpötiloissa vapautuu vaarallisia hajoamistuotteita. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista: a) akuutti myrkyllisyys: ei tietoa. b) ärsytys: ei näytä aiheuttavan c) syövytys: ei näytä aiheuttavan d) herkistyminen: ei näytä aiheuttavan e) toistuvan annoksen myrkyllisyys: ei tietoa f) karsinogeenisuus: ei näytä aiheuttavan g) mutageenisuus: ei näytä aiheuttavan h) haitallinen vaikutus perimään: ei näytä aiheuttavan Tiedot todennäköisistä altistumistavoista: Ihokosketus: ei tietoa haitallisista vaikutuksista. Silmäkosketus: ei tietoa haitallisista vaikutuksista. Hengitystiet: ei tietoa haitallisista vaikutuksista. Ruoansulatuskanava: ei tietoa haitallisista vaikutuksista. Lyhyt- ja pitkäaikaisen altistumisen viivästyneet, välittömät ja krooniset seuraamukset: Vuorovaikutuksen seuraamukset: KOHTA 12: Ympäristötiedot Seos ei sisällä ympäristölle vaarallisiksi aineiksi luokiteltuja ainesosia Estä aineen leviäminen pohjaveteen, viemäriin ja vesistöön Myrkyllisyys: 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus: 12.3 Biokertyvyys: 12.4 Liikkuvuus maaperässä: 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset: 12.6 Muut haitalliset vaikutukset: KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät: Jätteiden ja kertakäyttöisten pakkausten hävitys on teetettävä siihen erikoistuneella yrityksellä; jätteiden hävitysmenetelmästä on sovittava paikallisten ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa. Aineen jätteet on varastoitava alkuperäisissä säiliöissä. Hävitettävä voimassaolevien määräyksien mukaan. Tyhjät ja tyhjennetyt säiliöt on hävitettävä voimassa olevien määräyksien mukaan tai toimitettava kaatopaikalle. 27. syyskuuta 2001 annettu Sivu 5/7

6 Ympäristöministerin asetus jäteluettelosta (lakipäiväkirja nro 112, merkintänro 1206 muutoksineen). Neuvoston jätedirektiivi nro 75/442/ETY. KOHTA 14: Kuljetustiedot 14.1 YK-numero: Ei kyseessä, valmiste ei ole luokiteltu kuljetusvaaralliseksi Kuljetuksessa käytettävä virallinen YK-nimi: Ei kyseessä, valmiste ei ole luokiteltu kuljetusvaaralliseksi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: Ei kyseessä, valmiste ei ole luokiteltu kuljetusvaaralliseksi 14.4 Pakkausryhmä: Ei kyseessä, valmiste ei ole luokiteltu kuljetusvaaralliseksi 14.5 Ympäristövaarat: Ei kyseessä, valmiste ei ole luokiteltu kuljetusvaaralliseksi 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei kyseessä, valmiste ei ole luokiteltu kuljetusvaaralliseksi 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti: Ei kyseessä, valmiste ei ole luokiteltu kuljetusvaaralliseksi KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetus nro 1907/2006 (EY) muutoksineen, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) toukokuuta 2010 päivätty Komission asetus (EU) N:o 453/2010 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) muuttamisesta helmikuuta 2011 päivätty Puolan laki kemikaaleista ja niiden seoksista (lakipäiväkirja nro 63, merkintänro 322). 4. Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetus nro 1272/2008 (CLP), päivätty 16. joulukuuta 2008, muutoksineen maaliskuuta 2009 päivätty Puolan Terveysministerin asetus vaarallisten aineiden ja valmisteiden sekä tiettyjen kemikaalien pakkausmerkinnöistä (lakipäiväkirja nro 0/2012, merkintänro 445), elokuuta 2012 päivätty Puolan Terveysministerin asetus kemiallisten aineiden ja niiden seosten luokittelukriteereistä ja -menetelmistä (Lakipäiväkirja 63/2012, merkintänro 1018) syyskuuta 2001 päivätty Puolan Ympäristöministerin asetus pakkausmerkinnöistä (lakipäiväkirja nro 94, merkintänro 927) kesäkuuta 2012 päivätty Puolan Terveysministerin asetus vaarallisten aineiden ja seosten luokittelusta, joiden pakkaukset ovat lasten vaikeasti avattavissa ja varustettu vaaroista varoittavilla kosketusmerkeillä (Lakipäiväkirja nro 12/2012, merkintänro 688) joulukuuta 2012 päivätty Puolan jätehuoltolaki (Lakipäiväkirja nro 0/2013, merkintänro 21) toukokuuta 2001 päivätty Puolan laki annettu pakkauksista ja pakattavista jätteistä (lakipäiväkirja nro 63, merkintänro 638 muutoksineen) syyskuuta 2001 päivätty Ympäristöministerin asetus jäteluettelosta (lakipäiväkirja nro 112, merkintänro 1206 muutoksineen). 12. Neuvoston jätedirektiivi 75/442/ETY, Neuvoston direktiivi nro 91/689/ETY vaarallisista jätteistä, komission päätös nro 2000/532/ETY päivätty 3. toukokuuta 2000 jäteluettelosta muutoksineen, virallinen lehti nro L 226/3, 6. syyskuuta elokuuta 2011 vaarallisten tavaroiden kuljetuksesta annettu Puolan laki (Lakipäiväkirja nro 227, kohta 1367) maaliskuuta 2011 päivätty Hallituksen lausunto 30. syyskuuta 1975 Genovassa tehdyn kansainvälistä tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteisiin A ja B liittyviä muutoksia (lakipäiväkirja nro 110, merkintänro 641). Sivu 6/7

7 marraskuuta 2002 päivätty Puolan Työ- ja sosiaalipolitiikan Ministerin asetus korkeimmista sallituista terveydelle haitallisten aineiden pitoisuuksista ja voimakkuudesta työympäristössä (Virallinen Lehti nro 217, merkintänro 1833 muutoksineen) joulukuuta 2004 päivätty Puolan Terveysministerin asetus työturvallisuudesta kemikaaliympäristössä (Lakipäiväkirja nro 11/2005, merkintänro 86, muutoksineen) joulukuuta 2001 päivätty Puolan Ympäristöministerin asetus erittäin ympäristövaarallisia aineista (lakipäiväkirja nro 217, merkintänro 2141) Kemikaaliturvallisuusarviointi: Seoksen kemikaali turvallisuutta ei arvioitu. KOHTA 16: Muut tiedot R- ja H-lausekkeet: Käytetyt lyhenteet ja tunnukset: Koulutukset: Ei vaadita KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys LÄHTEET Liite I 20. toukokuuta 2010 päivättyyn asetukseen nro 453/2010. Kohdassa 15 mainitut lainkohdat. Kemiallisten aineiden toimiston tiedotukset. Raaka-ainetoimittajien käyttöturvallisuustiedotteet. Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot koskevat ainoastaan otsikossa mainittua valmistetta. Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa olevia tietoja on käytettävä ainoastaan apuna tuotteen turvallisessa käytössä. F-150 Käyttövalmis kaakeliliima. Koska varastointi-, kuljetus- ja käyttöehdot eivät kuulu valvontapiiriimme, ne eivät voi muodosta lainmukaista takuuta. Joka tapauksessa on noudatettava lainmääräyksiä ja mahdollisia kolmansien osapuolten oikeuksia. Käyttöturvallisuustiedote ei kelpaa työalueen riskiarvioinniksi. Valmistetta ei saa käyttää muihin kuin kohdassa 1 mainittuihin tarkoituksiin siitä aikaisemmin sopimatta Megaron S.A. -yrityksen kanssa. Sivu 7/7

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ICOPAL KATTOPESU

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ICOPAL KATTOPESU ICOPAL KATTOPESU Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ICOPAL KATTOPESU Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1 Tarkistus 07.06.2012 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 106383 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300.322 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: GASKET CEMENT FORM A GASKET # SEALANT

: GASKET CEMENT FORM A GASKET # SEALANT Päiväys: 22.6.2015 Edellinen päiväys: 30.3.2012 : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto Tuotenimi : Seos Tuotekoodi : 35572

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 001 5800 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE FS-STANDARD

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE FS-STANDARD FS-STANDARD Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE FS-STANDARD KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.07.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi FS-STANDARD 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop Tarkistus 16/04/2014 Laadintapäiväys 7 Tarkastuspäivä 27/11/2013 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 1893870

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL SMOOTH FINISH BIG HOLE FILLER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL SMOOTH FINISH BIG HOLE FILLER Report Date : 07/10/2013 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno International 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi MucOff Premium AntiFog Treatment Tuotenumero 214S REACHrekisteröintinumero Muu

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 740 -sarja 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3814 - Colourless T3813 - Blue 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valtra Engine 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valtra Engine 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valtra Engine 10W30 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Valtra Engine 10W30 Sisäinen tunniste 1142 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Mäntyöljyrasvahapposaippua 15-30 % -; -

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Mäntyöljyrasvahapposaippua 15-30 % -; - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W Biosafe RF 10W Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 08.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe RF 10W 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE OIVA TASOITE KARKEA KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 12/02/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 7.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MORRIS MLR 40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MORRIS MLR 40 MORRIS MLR 40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MORRIS MLR 40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.02.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi MORRIS MLR

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 Antistatic Concentrate 2113 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 02.04.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot