KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Registration Exemptions Synonyymit Käyttöturvallisuustiedotteen numero Glyseriini, Kosher, Passover (EU) Täyttää perusteet 9 liitteessä V REACH: n asetuksen N: o 987/2008, ja on tämän vuoksi vapautettu velvoitteesta rekisteröidä REACH-asetuksen mukaisesti. Glyseroli GLYC307 Tuotekoodi Myöntöpäivämäärä Versio n:o 03 Tarkistus päivämäärä Tarkistetun version voimassaolopäivä 11-joulukuu elokuu joulukuu Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt Käytöt, joita ei suositella Emulgaattori, pehmittävä, pehmitettä kosteudensäilyttäjä, makeutusaine, pakkasnestettä, vuonna pinnoitteita ja maaleja, kosmetiikka ja elintarvikkeet. Intermediate tehdä glyserolijohdannaiset. Ei tunnettuja Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittajan Nimi KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Procter & Gamble International Operations SA P&G Chemicals - Europe 47, Route de Saint-Georges 1213 Petit-Lancy1, Sveitsi Hätätilanteessa yhteyttä CHEMTREC: Laatua, palvelua tai tuotetta koskevat kysymykset soita: + (44) Monday-Friday 9:00-17:00 Greenwich Mean Time Direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY ja niiden muutosten mukainen luokitus Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen luokitus Yhteenveto vaaroista Fysikaaliset vaarat Terveysvaarat Ympäristövaarat Erityiset vaarat Pääoireet 2.2. Merkinnät Ei luokiteltu fysikaalisten vaarojen takia. Ei luokiteltu terveysvaarojen takia. Ei luokitelty ympäristövaarojen takia. Toimitetun kaltaisena aine ei aiheuta mitään haittoja. Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen merkintä Sisältää: Tunnistenumero Varoitusmerkit Terveysvaurioita ei tunneta eikä niitä oleteta esiintyvän normaalikäytössä. Ei mitään Version numero: 03 Tarkistus päivämäärä: 07-elokuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 11-joulukuu / 10

2 Huomiosana Ei mitään. Vaaralausekkeet Tämä aine ei täytä kriteerejä luokitusta varten. Turvalausekkeet Ennaltaehkäisystä Pelastustoimenpiteistä Varastoinnista Jätteiden käsittelystä Merkinnän lisätiedot Ei soveltuva Muut vaarat Ei määrätty. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1. Aineet Yleistiedot Kemiallinen nimi % CAS-numero /EY-numero REACH rekisteröintinumero Indeksinumero Huomautukset 99, Luokitus: DSD: - CLP: - KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet Yleistiedot 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitystiet Ihon kautta Silmien kautta Suun kautta 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Jos hengitysvaikeuksia, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon. Roiskeet huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedellä. Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Ota piilolasit pois, jos käytät niitä ja se on helppo tehdä. Jatka huuhtelemista. Ota yhteys lääkäriin, mikäli syntyy ärsytystä, joka ei mene ohi. Hakeudu lääkäriin. Älä oksennuta ellei myrkytyskeskuksesta näin neuvota. Ei tunnettuja. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet Palovaarat 5.1. Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Soveltumattomat sammutusaineet 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset suojavarusteet palomiehille Erityiset palontorjuntatoimet Vesi sumu. Vesisuihku. Vaahto. Jauhe. Hiilidioksidi (CO2). Alkoholille resistentti vaahto. Palon sammuttamiseen ei saa käyttää vesisuihkua, sillä se levittää paloa. Palaminen luo myrkyllisiä kaasuja. Käytettävä täyttä suojavaatetusta, myös kypärää, kannettavaa paineistettua hengityslaitetta ja kasvosuojainta. Evakuoi alue. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin pelastushenkilökunta Tarpeettomat henkilöt pidetään poissa alueelta Version numero: 03 Tarkistus päivämäärä: 07-elokuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 11-joulukuu / 10

3 Pelastushenkilökunta 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 6.4. Viittaukset muihin kohtiin KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 7.3. Erityinen loppukäyttö Asianmukaiset suojalaitteet ja -vaatteet puhdistuksen aikana. Estä valuma viemäreihin, putkistoihin tai jokiin. Varottava päästämistä maaperään. Käytä palamatonta materiaalia, kuten vermikuliittia, hiekkaa tai maa-ainesta tuotteen peittämiseksi ja aseta se astiaan myöhemmin hävitettäväksi. Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Säilytettävä kuivassa ja viileässä. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Työperäisen altistumisen raja-arvot Belgia. Altistumisen raja-arvot. 10 mg/m3 Sumu. Czech Republic. OELs. Government Decree mg/m3 Sumu. Katto 15 mg/m3 Sumu. Estonia. OELs. Occupational Exposure Limits of Hazardous Substances. (Annex of Regulation No. 293 of 18 September 2001) 10 mg/m3 Suomi. Työperäisen altistuksen raja-arvot 20 mg/m3 Ranska. Työperäisen altistumisen raja-arvot (VLEP) kemikaaleille Ranskassa, INRS ED 984 VME 10 mg/m3 Aerosoli. Saksa. DFG MAK luettelo (ohjeelliset OEL -arvot). Kemikaalien terveysvaikutuksia työpaikalla tutkiva komissio (Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG)) 50 mg/m3 Hengitettävä jae. Kreikka. OEL -arvot (päätös nro 90/1999 muutoksineen) Irlanti. Työperäisen altistumisen raja-arvot 10 mg/m3 10 mg/m3 Sumu Version numero: 03 Tarkistus päivämäärä: 07-elokuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 11-joulukuu / 10

4 Poland. MACs. Minister of Labour and Social Policy Regarding Maximum Allowable Concentrations and Intensities in Working Environment 10 mg/m3 Aerosoli. Portugali. VLE -arvot. Standardi työperäiselle kemikaaleille altistumiselle (NP 1796) 10 mg/m3 Slovakia. OELs. Regulation No. 300/2007 concerning protection of health in work with chemical agents 10 mg/m3 Espanja. Työperäisen altistumisen raja-arvot Sveitsi. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz 15 min. UK. EH40 Työpaikan altistumisen raja-arvot (WEL -arvot) Suositellut altistumisen seurantamenetelmät 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet Yleistiedot Silmien tai kasvojensuojaus Ihonsuojaus 10 mg/m3 Sumu. 100 mg/m3 Sisäänhengitettävä pöly. 50 mg/m3 Sisäänhengitettävä pöly. 10 mg/m3 Sumu. On huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, jotta altistumisrajat eivät ylity. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Suojalasit. - Käsien suojaus Suojakäsineet: Neopreeni, nitriili, polyetyleeni tai PVC. - Muut Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Hengityksensuojaus Termiset vaarat Hygieniatoimenpiteet Ympäristöaltistumisen torjuminen Normaalisti mitään henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita. Jos ilmanvaihto ei ole riittävä tai jos höyryjen hengittämisen vaara on olemassa, käytä sopivaa yhdistelmäsuodattimella varustettua hengityssuojainta (tyyppiä A2/P2). Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä ruoan tai juomien kanssa. Kädet pestään käsittelyn jälkeen ja ennen syömistä. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Ulkonäkö Haju Olomuoto Väri Hajukynnys ph Kirkas. Neste. Neste. Vesi. Valkea Mieto. Ei soveltuva Version numero: 03 Tarkistus päivämäärä: 07-elokuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 11-joulukuu / 10

5 Sulamis- tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja Alin syttyvyysraja (%) Ylin syttyvyysraja (%) 18 C (64,4 F) 290 C (554 F) 199,00 C (390,20 F) Pensky-Martens Closed Cup -testausmenetelmä Ei soveltuva. Ei soveltuva. Höyrynpaine < 0,2 mm Hg at 100 C Suhteellinen tiheys Liukoisuus (liukoisuudet) Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Räjähtävyys Hapettavuus 9.2. Muut tiedot 1,261 g/ml 20 C:ssa Sekoittuva 25 C: ssa -1,8 370 C (698 F) Dynaaminen viskositeetti C Ominaispaino 1, Pintajännite > 60 mn/m KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Vahvat hapettimet Kemiallinen stabiilisuus Materiaali on stabiili normaaleissa olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallista polymerointia ei tapahdu Vältettävät olosuhteet Vahvat hapettimet. Vältä leimahduspistettä korkeampia lämpötiloja Yhteensopimattomat materiaalit Vaaralliset hajoamistuotteet KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Yleistiedot Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot Oireet Suun kautta Hengitystiet Ihon kautta Silmien kautta Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Hajoaa yli 200 C:n lämpötiloissa. Hajoaminen voi vapauttaa akroleiinia. Tämä materiaali ei aiheuta vaaraa terveydelle käyttötarkoituksen mukaisessa normaalissa käytössä. Ei ärsyttävä. Ei ärsyttävä. Ei ärsyttävä. ei ärsytä Akuutti Dermaalinen LD50 Hengitystiet Laji Marsut Rotta Koetulokset 45 ml/kg, bw. OECD GHS 4655, 7 tuntia, mg/min/l; L(Ct)50. OECD GHS Version numero: 03 Tarkistus päivämäärä: 07-elokuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 11-joulukuu / 10

6 Suun kautta LD50 Laji Hiiri Koetulokset mg/kg, bw. ca. OECD GHS * Tuotetta koskevat arviot voivat perustua jotain muuta sen koostumukseen kuuluvaa osaa koskeviin tietoihin, joita ei esitetä. Ihoa syövyttävä/ärsyttävä Ihoärsyttävyys ihosyövyttävyys - iho Vakava silmävaurio/-ärsytys Ei luokiteltu. Ihoärsyttävyys ihosyövyttävyys - silmä Hengitysteiden herkistyminen Ihon herkistyminen Sukusolujen perimää vaurioittava Itusolun mutageenisyys: Ames-testi 0,5 ml Elimistössä Laji: Kaniini Testin kesto: 24 tuntia Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 0,1 ml Elimistössä Laji: Kaniini Testin kesto: 7 vuorokautta Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. in vitro, OECD 471 Tulos: Negatiivinen Laji: Salmonellaa Typhimirium (salmonellaa enterica) Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Kromosomipoikkeavuus in vitro, OECD 473 Elin: Kiinalaisen hamsterin munasarja Syöpää aiheuttava Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Vaikutkset kehitykseen in vivo. suullinen Laji: Rotta Testin kesto: 2 vuotta Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Vaikutukset hedelmällisyyteen - Naaraat ja urokset 1310 mg / kg kehon paino / päivä. in vivo. suullinen, NOAEL. OECD 414. Laji: Rotta 2000 mg / kg kehon paino / päivä. in vivo. suullinen, 2 sukupolven tutkimus. Laji: Rotta Aineen toksikokinetiikka, aineenvaihdunta ja jakautuminen elimistöön Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty Version numero: 03 Tarkistus päivämäärä: 07-elokuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 11-joulukuu / 10

7 Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen 167 mg/m³ Hengitystiet, NOAEL. OECD 413. Laji: Rotta Testin kesto: 13 viikkoa 5040 mg / kg kehon paino / päivä. Dermaalinen, NOEL. Laji: Kaniini Testin kesto: 45 viikkoa mg / kg kehon paino / päivä. Suun kautta, NOAEL. OECD 452. Laji: Rotta Testin kesto: 2 vuotta Aspiraatiovaara Seosta vaiko ainetta koskevat tiedot Muut tiedot Datan puuttunut Tällä tuotteella ei ole mitään tunnettua haittavaikutusta ihmisen terveydelle. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Ei odoteta olevan haitallista vesieliöille. Maa Muut EC3 (TT) Laji Maaperän bakteeri (Pseudomonas putida) Koetulokset > mg/l, 16 tuntia Vesi Äyriäiset LC50 Vesikirppu (Daphia magna) > mg/l, 24 tuntia Kala LC50 Kirjolohi, Donaldson taimen (Oncorhynchus mykiss) mg/l, 96 tuntia Levät EC3 (TT) Viherlevää (Scenedesmus quadricauda) > mg/l, 8 vuorokautta * Tuotetta koskevat arviot voivat perustua jotain muuta sen koostumukseen kuuluvaa osaa koskeviin tietoihin, joita ei esitetä Pysyvyys ja hajoavuus Vaikka tämä tuote hajoaa helposti luonnossa, sitä ei saa hävittää luontoon. Biologinen hajoavuus Hajoamisprosentti (aerobinen biohajoaminen - nopea biohajoavuus) Biokertyvyys Tuote ei ole bioakkumuloituva. Jakamiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow) -1, Liikkuvuus maaperässä Yleinen liikkuvuus Haihtuvuus Henryn laki PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset Ei PBT tai vpvb aine tai seos. Ei tunnettuja. Tulos: Helposti biologisesti hajoava Laji: Aktivoitu lieju, teollinen Testin kesto: 24 tuntia laskelma Tulos: 0, atm ºC Version numero: 03 Tarkistus päivämäärä: 07-elokuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 11-joulukuu / 10

8 KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Jäännösjäte Saastunut pakkaus EU:n jätekoodi Hävitysmenetelmät/-tiedot KOHTA 14: Kuljetustiedot ADR RID ADN IATA IMDG Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Ei säädösten alainen vaarallisena tuotteena. Ei säädösten alainen vaarallisena tuotteena. Ei säädösten alainen vaarallisena tuotteena. Ei säädösten alainen vaarallisena tuotteena. Ei säädösten alainen vaarallisena tuotteena. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Jätteiden hävityksen tulee tapahtua noudattaen paikallisia/alueellisia/kansalli sia/kansainvälisiä määräyksiä. Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai vesistöön Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EY:n asetukset Asetus (EY) n:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista, liite I Asetus (EY) n:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista, liite II Asetus (EY) n:o 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä, liite I muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 1 muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 2 muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 3 muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite V, muutoksineen Asetus (EY) n:o 166/2006 liite II epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva rekisteri Asetus (EY) n:o 1907/2006, REACH 59 artikla 1 kohta Kemikaaliviraston ylläpitämä luettelo mahdollisesti sisällytettävistä aineista (kandidaattiluettelo) Lupamenettelyt Asetus (EY) n:o 1907/2006, REACH liite XIV luvanvaraisten aineiden luettelo Käyttörajoitukset Asetus (EY) n:o 1907/2006, REACH liite XVII tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset Direktiivi 2004/37/EC: työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta Ei säädelty Version numero: 03 Tarkistus päivämäärä: 07-elokuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 11-joulukuu / 10

9 Direktiivi 92/85/ETY: toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä Ei säädelty. Muut asetukset Kansalliset asetukset Kemikaaliturvallisuusarviointi Vesivaarallisuusluokka Tuotetta ei tarvitse merkitä EU-direktiivien tai vastaavien kansallisten säädösten mukaan. Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 vaatimukset. VwVwS WGK1, ID Number 116 Varastotilanne Maa(t) tai alue Australian Kanada Kiina Eurooppa Eurooppa Japani Korea Uuden-Seelannin Filippiinit Sveitsi Yhdysvallat ja Puerto Rico Varastonimi Australian kemiallisten aineiden luettelo (AICS) Kotimaisten aineiden luettelo (DSL) Luettelo olemassa olevista ja uusista kemiallisista aineista Kiinassa (Inventory of Existing Chemical Substances in China, IECSC) Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo (EINECS) Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European List of Notified Chemical Substances, ELINCS) Luettelo olemassa olevista ja uusista kemiallisista aineista (Inventory of Existing and New Chemical Substances, ENCS) Olemassa olevien kemialisten aineiden lista (Existing Chemicals List, ECL) Uuden-Seelannin luettelo Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo (PICCS) Switzerland FOPH Toxic Substances Control Act (TSCA) -luettelo *"" merkitsee, että tämän tuotteen kaikki aineosat täyttävät kohdemaan/-maiden varastointivaatimukset Varastossa (kyllä/ei)* Ei Ei KOHTA 16: Muut tiedot Lyhenteiden selitykset Kirjallisuusviitteet Tiedot aineen luokitukseen johtavista arviointimenetelmistä Lausekkeet, R-lausekkeet ja H-lausekkeet kirjoitettu kokonaisuudessaan kohdissa 2 15 Tiedot tarkistamisesta Tiedot koulutuksesta Ei mitään. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Lisääntymiskyky KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Ihon kautta KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Silmien kautta KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Aspiraatiovaara KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle: 12,6. Muut haitalliset vaikutukset Version numero: 03 Tarkistus päivämäärä: 07-elokuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 11-joulukuu / 10

10 Vastuuvapauslauseke Toimittamalla Käyttöturvallisuustiedote voidaan lain, mutta tämä ei ole väite, että aine on vaarallinen kun sitä käytetään kunnon turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä ja normaalia käsittelyä varten. Toimitetut tiedot ovat käytettäväksi vain yhdessä työsuojelun. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot on kerätty lähteistä katsotaan Procter & Gamble olemaan luotettava ja tarkkuus on paras yhtiön tietoon. Tiedot liittyvät mainittua tuotetta, se ei liity käyttää yhdistettynä muiden materiaalien kanssa tahansa muu prosessi. Procter and Gamble ei vastaa vahinkoa vastaanottajan tai kolmansien henkilöiden tai vahinkoa omaisuutta johtuvat väärinkäytöstä kontrolloidun tuotteen. Lomakkeeseen merkityt tiedot perustuvat parhaaseen nykyisin saatavilla olevaan tietämykseen ja kokemukseen Version numero: 03 Tarkistus päivämäärä: 07-elokuu-2014 Myöntöpäivämäärä: 11-joulukuu / 10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Synonyymit

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Muu tunniste FEMA number 3722 Synonyymit BRI

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Rekisteröintinumero Synonyymit Osanumero Julkaisuajankohta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Rekisteröintinumero Synonyymit Osanumero Julkaisuajankohta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Kauppanimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Synonyymit Käyttöturvallisuustiedotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1 Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300.322 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1/9 Road Blue, Urea liuos, AUS 32 Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 1.5.2013 Versio: 1 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Road

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obex fire protection foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obex fire protection foam Obex fire protection foam Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obex fire protection foam KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 23.04.2014 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 10 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 tunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Natriummetasilikaatti CAS-Nro.: 6834-92-0 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa P3-stabilon PLUS Versio 3 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi EY-numero 500-183-1 CAS-numero 68037-01-4 Part No. 6040-0798, 6040-0834, 9499390M001,

Lisätiedot

Päiväys: 14.6.2012 Edellinen päiväys: 1.11.2005. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 14.6.2012 Edellinen päiväys: 1.11.2005. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5202 EAN 6414405202008 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotteen kuvaus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 ORASEPT FG 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 ORASEPT FG 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 110-FG 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 12/02/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 7.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Muutosnumero 1 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Cat No. : 14-5596-41 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Natriumhydroksidi, Kaliumhydroksidi CAS-Nro. 1310-73-2, 1310-58-3 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset Eurooppa Ultrasil 53 Versio 2 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Part No. G3292-80010 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W90 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi NESTE GEAR 80W90 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 13609) 2509

Lisätiedot