KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-ASETUS (EY) N:o 1907/2006) Sivu : 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH- a s e t u s (EY) N:o 1907/2006 N:o 453/2010) KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi: Tunnuskoodi: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Entsymaattinen pesuaine Endoskopialaitteiden puhdistukseen Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yrityksen nimi: Osoite: SOLUSCOPE 100 rue du Fauge- Z.I. Les Paluds Aubagne RANSKA Puhelin: +33 (0) Faksi: +33 (0) Alihankkijavalmistaja: NAGA Jakelija Suomessa: Yrityksen nimi: SONAR OY Osoite: Taivalmäki 11, ESPOO Puhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Parc d activité de la Sablière. 14 avenue de la Sablière SUCY-EN-BRIE. RANSKA 1.4. Hätäpuhelinnumero: Yleinen hätänumero 112 Myrkytystietokeskus: (varanumero: ) KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Direktiivien 67/548/EEC, 1999/45/EY ja niihin tehtyjen muutosten mukaan. Saattaa ärsyttää silmiä Merkinnät Direktiivien 67/548/EEC, 1999/45/EY ja niihin tehtyjen muutosten mukaan. Varoitusmerkit: Ärsyttävä Vaaraa osoittava R-lauseke: R 36 Ärsyttää silmiä Muut vaarat Sisältää subtilisiinientsyymiä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1. Aineet

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-ASETUS (EY) N:o 1907/2006) Sivu : 2/ Seokset Koostumus: Tunnistetiedot (EY) 1272/ /548/EEC Huom. Pitoisuus (%) CAS: GHS ei määritelty Xi, Xn 2 x % < 8 ETOKSYLOITU RASVA- R: ALKOHOLI REACH: CAS: GHS ei määritelty Xi, Xn, N R: 22-37/ ,1 x % < 0,2 EY: SUBTILISIINIENTSYYMI Lisätietoa: Vaaralausekkeet, vaarallisuutta koskevat lisätiedot ja vaaraa osoittavat R-lausekkeet: ks. kohta 16. KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET Jos epäröit tai jos oireet jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin. Tajuttomuustilassa olevalle EI SAA KOSKAAN antaa mitään nieltäväksi Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Jos kemikaalia on hengitetty: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhtele iho heti huolellisesti vedellä. Ota yhteys lääkäriin, jos ilmenee pitkittynyttä kipua, silmien räpyttelyä, kyynelvuotoa tai punoitusta. Jos kemikaalia joutuu iholle: Riisu kaikki saastuneet tai aineen tahrimat vaatteet välittömästi. Älä käytä niitä uudelleen ennen kuin ne on pesty. Huuhdo iho heti huolellisesti vedellä. Jos kemikaalia on levinnyt laajalle alueelle ja/tai se on vahingoittanut ihoa, kysy neuvoa lääkäriltä tai toimita potilas sairaalaan. Jos kemikaalia on nielty: Huuhdo suu. ÄLÄ OKSENNUTA! Soita välittömästi myrkytystietokeskukseen tai lääkärille. Erityishoito Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Punoitus, kipu. Käyttöön liittyvät oireet Kemikaalia iholla: Normaalikäytöstä ei oleteta aiheutuvan suurta vaaraa iholle. Kemikaalia silmissä: Punoitus, kipu. Hämärtynyt näkö Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Noudata lääkärin antamia ohjeita. KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1. Sammutusaineet Ei ole syttyvää; puhtaana kemikaali ei pala. Sopivat sammutusmenetelmät Kaikki sammutusaineet käyvät: vaahto, hiekka, hiilidioksidi, vesi, jauhe Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat: Ei syttyvää Palontorjuntaa koskevat ohjeet Viilennä kuumenneita pintoja vesisuihkeella. Älä mene paloalueelle ilman täydellistä palosuojavarustusta ja hengityksensuojainta. KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Varo kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Ks. turvatoimenpiteet kohdista 7 ja 8.

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-ASETUS (EY) N:o 1907/2006) Sivu : 3/ Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Kokoa ja sulje vuodot ja valumat palamattomien imeytysmateriaalien (hiekka, vermikuliitti, piimaa) avulla jätesäiliöihin. Päästöjä ei saa hävittää luontoon (vesistöt, maaperä ja kasvillisuus ) Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Imeytä valumat imukykyiseen palamattomaan materiaaliin ja lakaise tai lapioi alue. Laita jätteet jäteastioihin. Älä laita mitään muuta jätettä samaan jäteastiaan. Pese saastunut pinta huolellisesti vedellä. Älä laita kemikaalijäämiä takaisin alkuperäispakkaukseen uudelleenkäytettäväksi Viittaukset muihin kohtiin Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat: ks. kohta 13. KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Ulkoiseen käyttöön ei saa niellä. Käsiteltävä etiketin ohjeiden mukaan. Varo kemikaalin joutumista iholle tai silmiin. Suositellut varusteet ja menettelyt: Henkilönsuojaimet, ks. kohta 8. Noudata etiketin varotoimenpiteitä sekä teollisuuden turvallisuusmääräyksiä. Vältä aina tämän seoksen joutumista silmiin. Vesipiste lähellä Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytä astia tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä AINA alkuperäispakkauksessa. Suositeltu säilytyslämpötila: +5 C C. Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Säilytettävä lasten ulottumattomissa Erityinen loppukäyttö Vain ammattikäyttöön. Käyttöaihe löytyy kohdasta 1. KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET Tämän kohdan tiedot koskevat tässä asiakirjassa kuvattua tuotetta. Jos tuotetta käsitellään ja/tai sitä käytetään yhdessä muiden kemiallisten aineiden kanssa, nämä muut aineet on otettava huomioon suojavarusteita valittaessa. Alla annetut ohjeraja-arvot ja altistumisen keskiarvo on annettu CAS-numeroittain. CAS-numeroa vastaava kemiallinen nimi löytyy kohdasta Valvontaa koskevat muuttujat Työperäisen altistuksen ohjeraja-arvot: - Ranska (INRS ED984: 2012): CAS VME-ppm VME-mg/m3 VLE-ppm VLE-mg/m3 Huom. TMP N USA (ACGIH-TLV): CAS TWA ppm TWA mg/m 3 STEL ppm STEL mg/m 3 : Huom P - Kanada (IRSST): CAS VEMP ppm VEMP mg/m 3 : VECD ppm VECD mg/m 3 Huom RP - Espanja (INSHT) CAS TWA ppm TWA mg/m 3 STEL ppm STEL mg/m 3 : Aika: mg/m min - Irlanti (NAOSH) CAS OEL ppm OEL mg/m 3 STEL ppm STEL mg/m 3 : Aika: min Altistumisen ehkäiseminen Sopivat tekniset tarkastukset Varmista, että huoneissa on hyvä ilmanvaihto. Työilman pitoisuudet eivät saa ylittää normaalikäytölle annettuja raja-arvoja.

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-ASETUS (EY) N:o 1907/2006) Sivu : 4/6 Henkilönsuojamenettelyt, kuten henkilönsuojaimet Henkilönsuojainten on oltava puhtaita ja asianmukaisesti huollettuja. Säilytä henkilönsuojaimia puhtaassa tilassa, joka on erillään työtilasta. Niitä käytettäessä ei saa syödä, juoda eikä tupakoida. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä, erityisesti ahtaissa tiloissa. - Silmien tai kasvojen suojaus Silmälasit eivät ole suojavaruste. Varo kemikaalin joutumista silmiin. Huolehdi, että henkilökunnan käytettävissä on sivulta suojaavia suojalaseja. Varusta työtilat silmänpesulaittein. Käytä tarvittaessa lähintä vesipistettä. - Käsien suojaus Käsineet on valittava työpisteessä tapahtuvan käytön ja käyttöajan mukaan. Suojakäsineet on valittava ko. työpisteen mukaan ottaen huomioon: muut kemialliset aineet, joita saatetaan käsitellä, tarvittava fyysinen suojaus (leikkaaminen, pistäminen, kuumuus), tarvittava sorminäppäryys. Käytä asianmukaisia käsineitä käsitellessäsi tuotetta. Nitriili-, lateksi- tai vinyylikäsineet. Käsineet on vaihdettava heti, kun niissä ilmenee kulumisen merkkejä. - Hengityksensuojaus Jos ilmanvaihto on riittämätön ja ohjeraja-arvojen ylitys on mahdollista, käytä asianmukaista hengityksensuojainta. KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Yleistiedot: Olomuoto: juokseva neste. Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot Aineen tai valmisteen ph neutraali ph, jos mitattavissa 7,5 ± 0,5 Kiehumispiste/kiehumisalue 5 ei eritelty. Leimahduspiste/leimahdusalue ei mitattu Höyrynpaine ei mitattu Tiheys 1,037 Liukoisuus Veteen liukeneva Sulamispiste/sulamisalue ei eritelty Itsesyttymislämpötila ei eritelty Hajoamispiste/hajoamisalue ei eritelty 9.2. Muut tiedot Väri: Läpikuultava, vaihtelee värittömästä keltaiseen Haju: mieto KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Reaktiivisuus Ei reagoi vaarallisesti, jos käyttö-, säilytys- ja käsittelyohjeita noudatetaan Kemiallinen stabiilisuus Seos on stabiili, kun toimitaan kohdassa 7 kuvattujen käsittely- ja säilytysohjeiden mukaan Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ks. kohdat 10.1 ja Vältettävät olosuhteet Neste voi jäätyä ulkovarastoinnissa. Ei saa sekoittaa muihin tuotteisiin. Ei saa sekoittaa vahvoihin happoihin tai hapettimiin.

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-ASETUS (EY) N:o 1907/2006) Sivu : 5/ Yhteensopimattomat materiaalit Varastoinnissa saa käyttää ainoastaan ruostumattomia astioita Vaaralliset hajoamistuotteet Korkeissa lämpötiloissa saattaa syntyä vaarallisia hajoamistuotteita, kuten höyryjä, hiilidioksidia, hiilimonoksidia ja typpioksidia. KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Aineet Ei eritelty Seos Myrkyllisyystietoja ei ole saatavilla. KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Myrkyllisyys Aineet Ei eritelty Seokset Ei ole saatavilla tietoja, jotka osoittaisivat aineen olevan vaarallista ympäristölle Pysyvyys ja hajoavuus Valmisteen/valmisteiden sisältämä pinta-aktiivinen aine täyttää/täyttävät asetuksessa N:o 648/2004 (EY) pesuaineille annetut biohajoavuuskriteerit. Väittämää tukevat tiedot ovat jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten hallussa ja saatavilla, joko viranomaisten tai pesuaineen valmistajan niitä pyytäessä. Biohajoava Biokertyvyys Tietoja ei saatavilla Liikkuvuus maaperässä Seos liukenee hyvin veteen PBT- j a vpvb-arvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset Ei erityisohjetta. KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Seoksen ja/tai sen säilytysastian jätehuollon suhteen on toimittava asianmukaisesti Direktiivin 2008/98/EY edellyttämällä tavalla. Pakkauksia ei saa käyttää uudelleen. Ei saa kaataa viemäriin/vesistöön. Asennuksesta aiheutuvat kokonaispäästöt eivät saa ylittää nestemäisille päästöille asetettuja raja-arvoja, jotka on määritelty paikallisissa jätesopimuksissa ja/tai paikallisissa määräyksissä Jätteiden käsittelymenetelmät Jätteet: Jätteitä on käsiteltävä vaarantamatta ihmisten terveyttä, vahingoittamatta ympäristöä ja erityisesti vaarantamatta vesistöjen, ilman ja maaperän puhtautta ja vaarantamatta kasveja tai eläimiä. Jätteet on kierrätettävä tai hävitettävä voimassa olevan lainsäädännön mukaan, mieluiten viranomaisen hyväksymän jätteidenkerääjän tai kuljetusyrityksen toimesta. Jäte ei saa saastuttaa maaperää tai vettä; jätettä ei saa päästää ympäristöön. Likaiset pakkaukset: Tyhjennä astia huolellisesti. Älä poista etikettiä/etikettejä. Luovuta viranomaisen hyväksymälle jätteidenkuljetusyrittäjälle. Jätekoodit (vaarallisia jätteitä koskeva komission päätös 2001/573/EY, Direktiivi 2006/12/EEC, Direktiivi 94/31/EEC): * koskien vaarallisista aineista koostuvia tai niitä sisältäviä kemikaaleja

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-ASETUS (EY) N:o 1907/2006) Sivu : 6/6 Tiedoksi: Käyttäjä määrittelee jätekoodin tuotteen käyttötarkoituksen mukaan. 18 = Terveydenhuollon ja eläinten terveydenhuollon ja/tai niihin liittyvän tutkimuksen yhteydessä syntyvät jätteet (ei kuitenkaan terveydenhuollon keittiö- ja ravintolajätteet) KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT Tuotteen kuljetus: maakuljetukset ADR, rautatiekuljetukset RID, merikuljetukset IMDG ja lentokuljetukset ICAO/IATA (ADR IMDG ICAO/IATA 2012) YK-numero Luokka: Ei ohjesäännön alainen Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka -Luokitus Pakkausryhmä Ympäristövaarat Erityiset varotoimet käyttäjälle Bulkkikuljetukset MARPOL73/78:n Liite II:n ja IBC-koodin mukaan. KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Varmista, että kaikkia kansallisia ja paikallisia määräyksiä noudatetaan Kemikaaliturvallisuusarviointi Tietoja ei saatavilla. KOHTA 16: MUUT TIEDOT Koska käyttäjän työolosuhteet eivät ole tiedossamme, tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kansallisiin ja yhteisöllisiin säädöksiin. Käyttäjä on aina itse velvollinen noudattamaan lain ja paikallisten viranomaisten määräyksiä. Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annettujen tietojen tarkoitus on kuvata seokseen liittyviä turvallisuusvaatimuksia eikä toimia niiden ominaisuuksien takuuna. Suosittelemme, että tämän käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot annetaan käyttäjille, tarvittaessa asianmukaisessa muodossa. Tiedot koskevat erityisesti kyseistä tuotetta eivätkä ne välttämättä päde, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa. Tuotetta ei saa käyttää muuhun kuin kohdassa 1 eriteltyyn käyttötarkoitukseen, ellei ensin ole hankittu kirjallisia käsittelyohjeita. Kohdassa 3 mainitut vaaralausekkeet, vaarallisuutta koskevat lisätiedot ja vaaraa osoittavat R-lausekkeet: R 22 Terveydelle haitallista nieltynä. R 37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R 41 Vakavan silmävaurion vaara. R 42 Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä. R 50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Lyhenteet: ADR: Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehty eurooppalainen sopimus (European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by Road). IMDG: Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetus (International Maritime Dangerous Goods) IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto (International Air Transport Association). ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (International Civil Aviation Organisation). RID: Kansainvälisiä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat määräykset (Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail).

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.1 (27/03/2014) - Sivu 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetukset (EY) n:o 1907/2006 n:o 453/2010) OSIO 1: AINEEN/SEOKSEN JA YHTYMÄN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi: KLOORITABLETIT X150 500G Tuotekoodi:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CT FLON 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CT FLON 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 165-3607C4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Mida FLOW 107 Sivu: 1/6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Seoksella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 740 -sarja 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen MIDA MEMCARE 520 Sivu: 1/5 KOHTA1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Sekoite

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300.322 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 001 5800 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 60 SEK EPOKSILIIMA, osa B 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 60 SEK EPOKSILIIMA, osa B 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 24-SE60-28 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423003,423005,423009,3101469 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7111.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS

: CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 29/05/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 6.1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.22260 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Päiväys: 2.10.2012 Edellinen päiväys: 12.11.2008. Puhdistuaine, ammattikäyttöön. 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 2.10.2012 Edellinen päiväys: 12.11.2008. Puhdistuaine, ammattikäyttöön. 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALIILMOITUS Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Adhesive Remover Tunnuskoodi XD8392 Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

: ALFACALCIDOL CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1.

: ALFACALCIDOL CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1. Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 21/08/2014 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 6.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine Julkaisupäivä: 25/06/2012 Päivitetty: Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemialliset tyyppi Kauppanimi Tuotekoodi : Seos : Fairy Sensitive

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Marker pen Valkoinen Bulk 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

Päiväys 7.9.2015 Edellinen päiväys 21.11.2012

Päiväys 7.9.2015 Edellinen päiväys 21.11.2012 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Pieri Decagel Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero Ei ole

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 BIOLIC STOPODOR 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 BIOLIC STOPODOR 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 120-BIO46 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot