VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI"

Transkriptio

1 VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI raportti ver Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Ab Case Consult Ltd Metropolia Ammattikorkeakoulu Climaconsult Finland Oy Projectus Team Oy Finnmap Consulting Oy

2 VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI raportti ver Kimmo Lylykangas Albert Andersson Eilif Bjørge Eero Juhonen Erkki Hakanen Jari Kiuru Kimmo Kuismanen Marita Kuismanen Seppo Mäki-Pollari Jyri Nieminen Juha Pentikäinen Juha Päätalo Markus Sipilä Piia Sormunen Hanna Stammeier Tämä energiatehokkaan päiväkodin ratkaisuja koskeva raportti on tehty Vantaan kaupungin toimeksiannosta vuonna Vantaan kaupunki ja raportin tekijät

3 TIIVISTELMÄ Vantaan kaupungin rahoittamassa hankkeessa tarkasteltiin päiväkodin toteuttamista lähes nollaenergiatalona. Hankkeessa laadittiin Leinelän 2. päiväkodin esisuunnitelma, josta tehtiin dynaaminen olosuhde- ja energiasimulaatio erilaisilla energiatehokkuustasoilla, hiilijalanjälkilaskelma kahdella eri runkomateriaalivaihtoehdolla, rakennevaihtoehtojen rakennusfysikaalisen toimivuuden arviointi sekä koko rakennuksen kestävyyden arviointi standardin ISO mukaisesti. Rakennuspaikan pienilmasto-olosuhteet analysoitiin. Lähes nollaenergiatalolla viitataan energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) asettamaan yleiseurooppalaiseen energiatehokkuustavoitteeseen. Suomalaista määritelmää ei ole vielä muodostettu. Tämän hankkeen laskentatulosten perusteella lähes nollaenergiapäiväkodilla voitaisiin Vantaan kaupungin hankkeissa perustellusti tarkoittaa päiväkotirakennusta, jonka E-luku on 50 % rakentamismääräysten esittämästä E-lukuvaatimuksesta (E=85). Vantaan kaupungin asettamista yleisistä tavoitteista yksi on teknisten järjestelmien huollettavuus ja yksinkertaisuus, jota noudattaen ensisijainen vaihtoehto Leinelän 2. päiväkodin energiaratkaisuksi on lämmöntuotto kaukolämmöstä ja aurinkosähköjärjestelmä (n. 72 m²:n). Aurinkosähköjärjestelmän mitoitusperusteena voi taloudellisen kannattavuuden perusteella pitää sitä, että koko tuotto voidaan käyttää rakennuksessa. Tämä toteutuu päiväkotirakennuksessa, kun järjestelmän huipputuotto kesälauantaina tai -sunnuntaina vastaa rakennuksen sähkökäytön pohjatehoa. Aurinkoenergian kannattavuudelle on oleellista se, että päiväkoti on käytössä myös kesällä. Aurinkosähköjärjestelmä ei käytännössä vaadi ylläpitoa, mutta hyvän vuosituoton varmistamiseksi paneelipinta on hyvä puhdistaa lumesta maaliskuun alussa, mikäli lumi ei muuten ole vielä sulanut. Maaliskuun laskennallinen sähköntuotto vastaa n. 10 %:a järjestelmän vuosituotosta. Lähtökohdat päiväkodin energiatehokkuudelle ja vähäpäästöisyydelle luodaan asemakaavoituksessa. Yksikerroksinen ratkaisu ei ole olennaisesti kaksikerroksista ratkaisua huonompi hiilijalanjälki- tai energiatehokkuusnäkökulmasta. Arkkitehtisuunnittelussa kompakti muoto on tärkeä energiatehokkuuden indikaattori, ja sitä voidaan nykyisiä käytäntöjä paremmin arvioida ns. painotetun muotokertoimen (A ulkovaippa / A ohjelma-ala ) avulla. Painotetulla muotokertoimella tarkoitetaan sitä, että ulkovaipan rakennusosien pinta-aloja painotetaan niiden lämmönläpäisykertoimia vastaavilla kertoimilla. Kun ulkovaipan pinta-alaa verrataan muotokerrointa laskettaessa ohjelma-alaan (ei suunnitteluratkaisun pinta-alaan kuten yleensä), tunnusluku huomioi myös tilankäytön tehokkuuden. Materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa elinkaaren hiilijalanjälkeen (tuotevaiheeseen) erityisesti yksikerroksisissa päiväkodeissa, jotka voidaan tehdä P3-paloluokkaan. P2-paloluokan päiväkodissa puu- ja betonirunkoisten vaihtoehtojen välinen ero elinkaaren (100 vuotta) hiilijalanjäljessä on erittäin pieni. Piharakentaminen (maaperän stabilointi) ja paalutus vaikuttavat merkittävästi hiilijalanjälkeen. Rakennusfysikaalista toimivuutta koskevien tarkastelujen mukaan nollaenergiaratkaisun ulkoseinissä ei ole homeriskiä, jos sadevesi ei pääse rakenteeseen. Puurakennevaihtoehtona tarkasteltiin clt-runkoista ratkaisua, jossa kantava rakenne on monikerroksinen massiivipuulevy. Massiivipuulevyrakenteessa höyrynsulku tulisi tehtyjen tarkastelujen mukaan sijoittaa massiivipuulevyn sisäpintaan. Erillinen ilmansulkukerros voi sijaita levyn ulkopinnassa. Homeriskien kannalta herkin rakenneosa on tuulensuojakipsilevy. Matalaenergia- ja lähes nollaenergiavaihtoehdoissa tuulensuojakipsilevyn päälle on suositeltavaa asentaa tuulensuojavilla. Puurunkoisessa ulkoseinärakenteessa tuuletusraon tulisi olla vähintään 32 mm. Kestävän rakentamisen ISO-standardin esittämiin kestävyyden arviointinäkökulmiin tulisi päiväkotihankkeissa lisätä pienilmasto. ISO-standardin mukainen arviointi varmistaa kestävyyden laaja-alaisen ja monipuolisen arvioinnin, ja sitä voidaan käyttää suunnittelun ohjauksen apuna. Standardi ei kuitenkaan osoita vertailutasoja, jotka ovat tarpeen suunnittelun ohjauksessa ja tavoitetasojen asettamisessa. Vertailutasojen asettaminen vaatii lisätutkimusta. 1

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ... 1 SISÄLTÖ ALKUSANAT JOHDANTO HANKKEEN TAVOITTEET TYÖRYHMÄ TARKASTELTAVA PÄIVÄKOTISUUNNITELMA LÄHTÖTIEDOT ARKKITEHTISUUNNITELMA TALOTEKNIIKKAKONSEPTI ENERGIATEHOKKUUS JA SISÄILMAN OLOSUHTEET TYÖMENETELMÄT UUSIUTUVA LÄHIENERGIA ENERGIATEHOKKUUSTARKASTELUT SISÄILMAN OLOSUHTEET HIILIJALANJÄLKI TYÖMENETELMÄT LÄHTÖTIEDOT JA OLETUKSET LASKENNAN TULOKSET HAVAINTOJA HIILIJALANJÄLKITARKASTELUSTA KESTÄVYYDEN ARVIOINTI TYÖMENETELMÄT ARVIOINTINÄKÖKULMAT PIENILMASTO RAKENTEIDEN TOIMIVUUS TYÖMENETELMÄT JULKISIVUN SATEENPITÄVYYS LÄMMÖNERISTETTYJEN ULKOSEINIEN TOIMIVUUS YHTEENVETO LÄHTEET PAINETUT LÄHTEET INTERNET-LÄHTEET MUUT LÄHTEET VALOKUVAT LIITTEET LIITE 1: Leinelän 2. päiväkodin tilaohjelma LIITE 2: Ehdotussuunnitelma, 2-kerroksinen vaihtoehto (a) ja 1-kerroksinen vaihtoehto (b) LIITE 3: Puu- ja betonirakenteisen päiväkodin rakennetyypit LIITE 4: Rakennusosien pinta-alatiedot LIITE 5: Leinelän II päiväkodin rakennuspaikan pienilmaston CASE-analyysi (a) ja tuulisimulaatio (b, c) LIITE 6: Aurinkosähköjärjestelmän tuotto ilman ympäristön varjostusta (a) ja rakennukset huomioiden (b) LIITE 7: Elinkaarikustannustarkastelu, yhteenveto 2

5 1. ALKUSANAT Vantaan kaupungin strategia velvoittaa kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja erityisesti uudisrakentamisessa lähes nollaenergiakohteiden rakentamiseen. Valmisteilla olevat valtakunnalliset lähes nollanenergiamääräykset astuvat tiettävästi voimaan vuoden 2018 lopussa. Vantaan kaupungin Tilakeskuksessa päätettiin ennakoida mikä lähes nollaenergiarakentamisen tavoitetaso olisi ja miten siihen tulisi varautua. Lähes nollaenergiarakentamisen esimerkkikohteeksi valittiin Kehäradan varteen rakentuvaan Leinelän kaupunginosaan rakennettava toinen päiväkoti. Kehittämishanke on osahanke Etelä-Suomen aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamassa Innovatiivisuutta julkisiin investointeihin (IJI) hankkeessa. IJI-hankkeen tavoitteena oli luoda toiminta- ja sopimusmalleja, joiden avulla kunnat voivat helpommin hyödyntää innovaatioita hankinnoissaan ja tukea tätä kautta innovaatioiden kaupallistumista. Vantaan kaupunki määritteli lähes nollaenergiarakennuksen omista lähtökohdistaan: toimiva, arkkitehtonisesti ja teknisesti laadukas, kustannustehokas ja helposti yllä asetti kehittämishankkeen tavoitteeksi: monistettavan lähes nollaenergiapäiväkodin konseptin kehittäminen energiatehokkaan rakennuksen tavoitekokonaisuuden hallinta. Päiväkodin tavoitteenasettelua ja suunnitelmia arvioitiin kestävän rakentamisen ISO standardin avulla. kustannusten hallinta. Tavoitteena oli selvittää lähes nollaenergiarakentamisen kustannusvaikutus rakennushankkeisiin ja investointiohjelmaan. innovaatioiden mahdollistaminen hankkeiden eri vaiheissa. Kehittämistehtävään valittiin neuvottelumenettelyllä arkkitehti Kimmo Lylykankaan kokoama ja johtama monialainen konsulttiryhmä. Kehittämishankkeen tuloksena syntyi Vantaan kaupungin lähes nollaenergiapäiväkodin konsepti. Johtopäätöksenä todetaan: Erillinen kehittämishanke ennen rakennushankkeen käynnistämistä salli vaihtoehtojen tutkimisen ja loi mahdollisuuksia uusille näkökulmille; mikroilmastoanalyysi osoittautui olennaiseksi aurinkoenergian hyödyntämisen ja päiväkodin pihan käytettävyyden kannalta. Integroidun suunnittelun ja laskentaprosessin avulla (esi)suunnitelmaa on mahdollista kehittää kestävämpään ja kustannustehokkaampaan suuntaan. Jos ja kun tavoitellaan innovaatioita investointeihin, hankintatapa ratkaisee; neuvottelumenettely osoittautui käyttökelpoiseksi tavaksi hankkia kehittämishankkeeseen maan parasta osaamista. Kehittämishanke oli antoisa, nopea ja tehokas oppimisprosessi Vantaan kaupungin edustajille. Hankkeessa selvitettiin parhain mahdollisin menetelmin lähes nollaenergiarakentamisen tavoitetaso sekä siihen johtavat lukuisat ja konkreettiset valinnat. Kehittämishankkeella on valtakunnallista merkitystä, koska se viitoittaa suuntaa tulevalle lakisääteiselle lähes nollaenergiarakentamiselle. 3

6 Vantaalla Arja Lukin Kaupunginarkkitehti Merja Ryytty, Rakennuttaja-arkkitehti, hankkeen projektinvetäjä Marita Tamminen Projektipäällikkö, energia-asiat / kestävä rakentaminen 4

7 2. JOHDANTO 2.1 HANKKEEN TAVOITTEET Tässä raportissa esitetään Leinelän 2. päiväkodin esisuunnittelussa toteutetut laskennalliset tarkastelut sekä niistä tehdyt johtopäätökset. Raportti osoittaa perustellun ta energiatehokkuustavoitteen asettamiseen Vantaan päiväkotihankkeissa. Tämän raportin lisäksi hankkeessa on laadittu Leinelän 2. päiväkodin esisuunnitelma ja elinkaarikustannustarkastelu. Laskennalliset tarkastelut käsittävät päiväkodin energiatehokkuuden (yksi- ja kaksikerroksisen luonnoksen vertailu, valitun luonnoksen energiankulutuksen laskeminen eri energiatehokkuustasoilla) hiilijalanjäljen (elinkaaren hiilijalanjälki standardin EN15978 mukaisesti) sisäolosuhteet (kesäaikainen sisälämpötilojen hallinta ryhmähuoneissa) pienilmaston (tuulisuussimulaatio, CASE-menetelmän mukainen pienilmastoanalyysi johtopäätöksineen) uusiutuvan energian tuottopotentiaalin (aurinkosähköjärjestelmän tuotto) rakennusfysikaalisen toimivuuden (puu- ja betonirakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus). Lisäksi raportissa esitetään päiväkodin kestävyyden arvionti standardin ISO mukaisesti. Leinelän 2. päiväkoti on IJI- hankkeen (Innovatiivisuutta Julkisiin Investointeihin) Vantaan kaupungin osaprojektin pilottiprojekti. IJI-hankkeen kohteena olevilla organisaatioilla on tavoitteena vähentää energiankäyttöä ja sen päästöjä eri sektoreilla. IJI- hankkeen hakijana toimii Green Net Finland ry. Hanke saa rahoitusta Euroopan unionin Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR). Vantaan kaupungin tilakeskuksen tavoitteet IJI- projektissa ovat: 1) Nollaenergiapäiväkodin konseptin määritys ja teknologia, kustannusvaihtoehtojen selvittäminen 2) Kartoitus, mittaus ja monitoroinnin innovaatioiden hyväksikäyttö 3) Edellisten tulosten levittäminen nollaenergiapäiväkodin hankintaa varten Vantaan tilakeskukseen sekä hankintaorganisaatioon. 1 Edellä kuvatuista tavoitteista tämä raportti vastaa kohdan 1 esittämiä tavoitteita poislukien kustannusnäkökulma, jota tarkastellaan erillisessä elinkaarikustannuslaskelmassa. 1 Leinelän 2. päiväkoti. Tarveselvitys Vantaan kaupunki, maankäytön, rakentamisen ja ympäristötyön toimiala. Tilakeskus / Hankevalmistelu 2013,

8 2.2 TYÖRYHMÄ Kimmo Lylykangas, arkkitehti, projektiarkkitehti Kimmo Kuismanen, TkT, arkkitehti, pääsuunnittelija Jari Kiuru, arkkitehti, tietomallinnus ja määrälaskenta Juha Päätalo, arkkitehti, aurinkosähkön tuotto Markus Sipilä, ark.yo B. Arch, tietomallinnus Marita Kuismanen, suunnittelija, CASE-analyysi Eilif Bjørge, arkkitehti NAL, päiväkotikonsepti Eero Juhonen, arkkitehti-safa Jyri Nieminen, DI, energiaratkaisut ja sisäilmasto Albert Andersson, DI, tuulisuussimulaatio Erkki Hakanen, DI, sähkö- ja automaatiosuunnittelu Seppo Mäki-Pollari Juha Pentikäinen, DI, LVI-suunnittelu Piia Sormunen, osaamisaluepäällikkö, TkT energia-, olosuhde- ja hiilijalanjälkilaskenta Hanna Stammeier, DI energia-, olosuhde- ja hiilijalanjälkilaskenta Merja Ryytty, rakennuttaja-arkkitehti, hankesuunnittelun projektinvetäjä Arja Lukin, kaupunginarkkitehti Marita Tamminen, projektipäällikkö Katri Olli, rakenneinsinööri Per Andersson, LVI-insinööri Anne Valkeapää, suunnittelija / puhtauspalvelut Yrjö Jaakkola, sähköinsinööri Timo Sippola, LVI-insinööri Päivi Riehunkangas, suunnittelija Noora Ilola, ympäristökonsultti Mirja Toivonen Matti Nurmi, työsuojeluvaltuutettu Kari-Matti Sahala, kehityspäällikkö Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Ab CASE consult Ltd Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Ab CASE consult Ltd Ab CASE consult Ltd Ab CASE consult Ltd Ab CASE consult Ltd Finnmap consulting Oy Finnmap consulting Oy Projectus Team Oy Projectus Team Oy ClimaConsult Finland Oy Metropolia Ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu Vantaan kaupunki, Tilakeskus/hankevalmistelu Vantaan kaupunki, Tilakeskus/hankevalmistelu Vantaan kaupunki, Tilakeskus/hankevalmistelu Vantaan kaupunki, Tilakeskus/hankevalmistelu Vantaan kaupunki, Tilakeskus/hankevalmistelu Vantaan kaupunki, Tilakeskus/hankevalmistelu Vantaan kaupunki, Tilakeskus/hankevalmistelu Vantaan kaupunki, Tilakeskus/rakennuttaminen Vantaan kaupunki, Sivistysviraston toimiala Vantaan kaupunki, Sivistysviraston toimiala Vantaan kaupunki, Varhaiskasvatuspalvelut Vantaan kaupunki, Henkilöstökeskus Green Net Finland ry 6

9 3. TARKASTELTAVA PÄIVÄKOTISUUNNITELMA 3.1 LÄHTÖTIEDOT Leinelän 2. päiväkoti on kuusiryhmäinen ja se tarjoaa n. 110 hoitopaikkaa. Leinelä 2. päiväkoti on Vantaan taloussuunnitelmassa ajoitettu valmistuvaksi vuonna Valmistumisvuosi tarkentuu seuraavan väestöennusteen yhteydessä. RAKENNUSPAIKKA Leinelän 2. päiväkoti rakennetaan Vantaan kaupunkiin kortteliin tontille 1, jonka rakennusoikeus on 1500 kem². Rakennuspaikan osoite on Leinelänkaari 10, Vantaa. Päiväkodin viereen toteutetaan lähistöllä sijaitsevien asuinkerrostalojen yhteinen asukastupa (n. 300 kem²). Asukastupaan sijoittuu kokous-, kerho-, liikunta sekä keittiö- ja wc-tiloja Päiväkodin ja asukastuvan tilat suunnitellaan niin, että niiden yhteiskäyttö on mahdollista. Voimassa oleva asemakaava sallii päiväkodin rakentamisen kahteen kerrokseen. Asemakaavan mukaan tontin arkkitehtuurin tulee poiketa ympäröivän asuinrakentamisen vähäeleisestä arkkitehtuurista esim. voimakkaamman värityksen ja kattomuotojen avulla. Rakennusten katujulkisivujen pääasiallinen materiaali on oltava rappaus. Päiväkodin ja asukastuparakennuksen tilojen ulkokuoren ääneneristävyyden lento- ja liikennemelua vastaan on oltava vähintään 28 db. Päiväkodin leikkipiha aidataan suoja-aidalla. Rakennukselle on osoitettu kaksi tieliittymää. Autopaikkatarve määritellään rakennusluvan yhteydessä. Päiväkodin tontti on toimintaansa nähden ahdas, ja siksi huoltoliikenteen ja saattopaikkojen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 2 Kuva 1. Leinelän 2. päiväkodin tontti. 2 Leinelän 2. päiväkoti. Tarveselvitys Vantaan kaupunki, maankäytön, rakentamisen ja ympäristötyön toimiala. Tilakeskus / Hankevalmistelu 2013,

10 Kuva 2. Leinelän 2. päiväkodin tontin asemakaava. TILAOHJELMA Esisuunnittelun ehdotussuunnitelmassa on noudatettu Vantaan kaupungin tarveselvityksen tilaohjelmaa, joka on raportin liitteessä ARKKITEHTISUUNNITELMA YKSI- VAI KAKSIKERROKSINEN? Leinelän 2. päiväkodin tonttin on kaavoitettu kaksikerroksiselle rakennukselle. Kaksikerroksista ratkaisua pidetään yleensä parempana lähtökohtana energiatehokkuudelle kuin yksikerroksista ratkaisua. Toisaalta päiväkodin rakentaminen kahteen kerrokseen on toiminnallisesti ongelmallisempaa. Esisuunnittelussa tontille laadittiin kaksi vaihtoehtoista luonnossuunnitelmaa: yksi- ja kaksikerroksinen. Luonnossuunnitelmat on esitetty liitteissä 2a (2-kerroksinen) ja 2b (yksikerroksinen). Vaihtoehtojen energiatehokkuutta vertailtiin laskemalla niiden energiankulutus dynaamisella energiasimulaatioohjelmalla. Vaihtoehtoiset luonnossuunnitelmat laadittiin tietomalleina, joita käytettiin olosuhde- ja energiasimulaatioon ja määrälaskentaan. Energialaskentaan käytettiin dynaamista Progmanin Comfort&Energy (Riuska)-laskentaohjelmaa. Energia-asiantuntija tarkasteli rakennusmassojen ja aukotusten vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen. Taulukossa 1 on esitetty arkkitehtisuunnitelmien tiedot. 8

11 Taulukko 1. Arkkitehtiratkaisut. Vaihtoehtoiset arkkitehtisuunnitelmat Rakennuksen Ikkuna-ala pinta-ala [m2] [m 2 ] 1306,6 26% JULKISIVUALASTA IKKUNAA, 11 % LATTIA-ALASTA = 150 M2 I-kerroksinen ratkaisu 1316,1 24% JULKISIVUALASTA IKKUNAA, 17 % LATTIA-ALASTA = 224 M2 II-kerroksinen ratkaisu Energialaskenta tehtiin RakMk D3:n esittämillä lähtötiedoilla rakennuksen standardoidulla käytöllä. Tulokset on esitetty kuvassa 3. Kuva 3. Rakennusmassojen energiankulutus. Tulokset osoittivat, että arkkitehtiratkaisujen erot energiatehokkuusnäkökulmasta olivat hyvin pienet. Erot syntyivät lämmitysenergiantarpeessa. Taulukossa 2 on analysoitu rakenteiden pinta-aloja arkkitehtiratkaisuissa. 9

12 Taulukko 2. Arkkitehtiratkaisujen pinta-alavertailu. + kuvaa enemmän kuin vertailtavaa vaihtoehtoon verrattuna ja - vähemmän vertailtavaan vaihtoehtoon verrattuna. Yksikerroksinen A Kaksikerroksinen B U-arvo [W/m 2 K] Kattopinta-ala + - 0,09 Seinäpinta-ala - + 0,17 Ikkunapinta-ala - + 1,0 Alapohja + - 0,16 Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että kerroslukua enemmän rakennuksen lämmitysenergiantarpeeseen vaikuttaa eri rakenneosien pinta-alat ja niiden lämmönläpäisykertoimet. PAINOTETTU MUOTOKERROIN SUUNNITTELUN APUVÄLINEENÄ Suurin osa tavanomaisen päiväkodin energiankulutuksesta johtuu tilojen lämmityksestä. Energiatehokkaan päiväkodin suunnittelussa pyritään yleensä kompaktiin muotoon, jolla myötävaikutetaan olennaisesti siihen että tilojen lämmitysenergiantarve muodostuu pieneksi. Suuren rakennuksen muodon kompaktiutta on usein vaikeaa arvioida luonnossuunnitteluvaiheessa, jossa kuitenkin voitaisiin olennaisesti vaikuttaa siihen. Suunnittelun varhaisessa vaiheessa tehdyillä valinnoilla on suuri merkitys energiatehokkuudelle, mutta energialaskentaa ei yleensä voida tehdä ennenkuin rakennuksesta ja sen teknisistä järjestelmistä voidaan esittää riittävät oletusarvot. Tämän vuoksi luonnossuunnittelua on pyritty ohjaamaan ja luonnossuunnitelman energiatehokkuutta arvioimaan ns. muotokertoimen avulla. Keski-Eurooppalaisessa passiivitalorakentamisessa käytetään muotokerrointa A/V, jossa ulkovaipan pintaala suhteutetaan rakennuksen lämmitettävään tilavuuteen. Pohjoismaissa puolestaan on käytetty muotokerrointa A/A, jossa ulkovaipan ala suhteutetaan lattiapinta-alaan. Muotokertoimen käyttötarkoitus on ohjata arkkitehtisuunnittelua ratkaisuun, ulkovaipan pinta-ala on muut suunnittelun lähtökohdat huomioiden mahdollisimman pieni. Pohjoismaista muotokertoimen määrittelytapaa voidaan pitää toimivampana kuin keskieurooppalaista, sillä tunnusluku A/A ohjaa pitämään myös huonekorkeuden kohtuullisena. 3 Tämäkin tunnusluku on usein harhaanjohtava, sillä siinä ei huomioida eri rakennusosien erilaista lämmönläpäisykerrointa. Käsitys kaksikerroksisen rakennuksen paremmasta energiatehokkuudesta yksikerroksiseen rakennukseen nähden lienee ainakin osittain peräisin juuri muotokerrointarkasteluista, jotka ovat näiltä osin hieman harhaanjohtavia. Rakentamismääräysten asettamien vaatimusten johdosta yläpohjan lämmöneristävyys on käytännössä selvästi ulkoseiniä ja alapohjaa parempi. Ikkunat ja ovet heikentävät olennaisesti ulkoseinien keskimääräistä lämmöneristävyyttä. Rakennusosilla on siis erilainen painoarvoa ulkovaipan lämpöhäviöitä ajatellen. 3 Lylykangas

13 Luonnossuunnitelmaa voidaan nykyisiä käytäntöjä paremmin arvioida ns. painotetun muotokertoimen (Aulkovaippa / Aohjelma-ala) avulla. Painotetulla muotokertoimella tarkoitetaan sitä, että ulkovaipan rakennusosien pinta-aloja painotetaan niiden lämmönläpäisykertoimia vastaavilla kertoimilla. Koska ulkoseinien keskimääräiseen lämmönläpäisykertoimeen vaikuttaa ikkunoiden ja ovien määrä, tunnusluku kattaa myös aukotuksen vaikutuksen. Kun ulkovaipan pinta-alaa verrataan muotokerrointa laskettaessa ohjelma-alaan (ei suunnitteluratkaisun pinta-alaan kuten yleensä), tunnusluku huomioi myös tilankäytön tehokkuuden. Luonnossuunnitteluvaiheen ohjauksessa painotettu muotokerroin on tunnusluku joka on helposti laskettavissa ainoastaan arkkitehtisuunnitelmista ilman energialaskijaa tai energialaskentaohjelman käyttöä. Se on myös tilojen lämmitystarpeen indikaattorina nykyisin käytettäviä muotokertoimia luotettavampi ja kokonaisvaltaisempi tunnusluku. Talotekniikkaratkaisujen, rakennuksen suuntauksen ja ilmanpitävyyden vaikutus ei luonnollisestikaan ilmene tässä tunnusluvussa. rakennusosaalat paino- painotettu 2-krs versio kerroin ala YP 722 0,09 65 US , ikk+ovi 253 1,0 253 AP 722 0, yht. 606,2 hyötyala tilaohjelmassa 989 painotettu muotokerroin 0,61 Taulukko 3. Kaksikerroksisen vaihtoehdon painotettu muotokerroin. TARKASTELTAVA ARKKITEHTISUUNNITELMA Vertailun jälkeen tarkasteltavaksi valittiin kaksikerroksinen vaihtoehto, jonka luonnossuunnitelmat on esitetty liitteessä 2a ja havainnekuvia kuvissa 4 6. Kaksikerroksisen vaihtoehdon valintaa perusteltiin sillä, että Vantaan päiväkodit sijoittuvat kaupunkirakenteeseen ja ovat yhä useammin kaksikerroksisia. Näin ollen kaksikerroksinen vaihtoehto edustaa tapausta, jonka oletetaan tulevaisuudessa olevan tyypillisempi päiväkotiratkaisu Vantaalla. Päiväkoti on 2-kerroksinen L-kirjaimen muotoinen rakennus, joka erottaa leikki- ja oleskelupihan tonttia sivuavista kaduista. Piha-alue rajautuu toisella puolella Kukkukallion puistoon. Päiväkodin saattoliikenne ja autopaikat sijoittuvat rakennuksen pohjoispuolelle. Keittiön huoltoliikenne ohjataan rakennuksen länsisivulle siten, ettei se risteä saattoliikenteen tai jalankulkijoiden reitin kanssa. Rakennusmassa on jäsennelty sisäkkäisten laatikoitten tapaan madaltumaan portaittain leikkipiha-aluetta kohti. Rakennuksen sijoittelulla ja istutuksilla tuetaan suotuisan pienilmaston muodostumista leikkipihalle. Päiväkodissa on 6 pareittain sijoiteltua kotialuetta. Käytävät levenevät yhteistiloja kohti kuljettaessa käyttäjämäärän lisääntyessä. Henkilökunnan sosiaalitilat, keittiö, toimistot, tekniset tilat ja väestönsuoja sijaitsevat pohjoiseen suuntautuvan siiven maantasokerroksessa. Päiväkodin yhteistilat, porras ja hissi pidetään lukittuina ja sisäänkäynti voidaan järjestää kulkematta leikkipihan läpi. 11

14 Yläkerran kotialueille kuljetaan puolilämpimän porrastilan kautta. Portaat mitoitetaan lapsen mittoihin sopiviksi ja suunnitellaan pintamateriaaleiltaan turvallisiksi. Erityistä huomiota kiinnitetään lumen kulkeutumiseen talviaikana. Puolilämmin porrastila toimii lasikuistin kaltaisena tilana, joka vähentää ovien käytöstä aiheutuvaa vetoa ja lämmitysenergiankulutusta. Portaan pihalle suuntautuva julkisivu on verhottu läpinäkyvällä polykarbonaatikennolevyllä. Itä-länsi-suuntaisen siiven katolla on kattolyhty, joka toimii aurinkopaneelien alustana. Kattolyhtyyn voidaan rakentaa päiväkodin salia ja ryhmätiloja valaisevia yläikkunoita. Suunnitteluratkaisun pinta-ala- ja tilavuustiedot ovat: Tilavuus (lämmitettävä sisätila) yht m³ Nettolattia-ala yht m² Bruttoala (US 400 mm) Hyötyala (huonetilaohjelma ) yht brm² yht. 989 hyöty-m² Bruttoa-alan ja hyötyalan suhde: 1,46. Kuvat 4-6. Havainnekuvia suunnitteluratkaisusta. Näkymä Kukkokallion puiston suunnalta (kuva 4), näkymä kadun puolelta (kuva 5) ja pihajulkisivunäkymä ilta-aikaan (kuva 6). 12

15 13

16 3.3 TALOTEKNIIKKAKONSEPTI Talotekniikkakonsepteja määriteltäessä on järjestelmät jaoteltu perinteisen LVIA-säännön mukaisesti neljään järjestelmään: lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto sekä rakennusautomaatio. Järjestelmien ominaisuudet vaihtelevat, tarkasteltavasta vaihtoehdosta riippuen, perinteisestä hyvää rakennustapaa edustavasta järjestelmästä erittäin energiatehokkaaseen järjestelmään. LVIA-järjestelmien energiatehokkuuden parantaminen lisää tekniikan ja automaation määrää rakennuksessa. Tekniikan lisääminen tuo mukanaan myös haasteen kyseisten järjestelmien oikealle käytölle ja ylläpidolle. Vaihtoehtoja ja niiden sisältämää tekniikka suunniteltaessa on kuitenkin pyritty huomioimaan käytöstä saatuja palautteita eri tekniikoiden toimivuudesta ja suunniteltu sellaisia ratkaisuja, jotka energiatehokkuuden ohella olisivat myös mahdollisimman toimintavarmoja ja helposti ylläpidettäviä. ILMANVAIHTO KONEELLINEN VAI PAINOVOIMAINEN? Ilmanvaihdon pääperiaatteita ovat vedottomuus, äänettömyys ja energiatehokkuus. PASSIIVINEN ILMANVAIHTO Kiinnostus painovoimaista ilmanvaihtoa tai paremminkin passiivista ilmanvaihtoa kohtaan on kasvanut viime vuosina. Passiivisen ja painovoimaisen ilmanvaihdon erona on, että passiivisessa ilmanvaihdossa käytetään puhaltimia apuna silloin, kuin painovoimainen ilmanvaihto ei enää olosuhteiden vuoksi ole riittävä. Passiivisesta ilmanvaihdosta voidaan käyttää myös nimitystä hybridi-ilmanvaihto. Passiivista ilmanvaihtoa on perusteltu ekologisilla arvoilla sekä sillä, että monimutkaiset koneellisen järjestelmät eivät aina toimi tarkoitetulla tavalla. Suomessa passiivista ilmanvaihtojärjestelmää on uudisrakennuksissa käytetty hyvin harvoin. Tähän hankkeeseen liittyen paras referenssikohde lienee Espoossa sijaitseva Ruusutorpan koulun A-siipi, joka on toteutettu puhallinavusteisena painovoimaisena järjestelmässä ja joka on myös päiväkotikäytössä. Keskieuroopassa passiivinen ilmanvaihto on selvästi yleisempi, ja sitä on käytetty jopa korkeatasoisissa toimistorakennuksissa. Myös Ruotsissa on käytetty jonkin verran passiivista ilmanvaihtoa mm. koulurakennuksissa. Rakennuksista, joissa on passiivinen ilmanvaihto, ei ole juurikaan olemassa mitattua dataa siitä, kuinka hyvin kyseinen järjestelmä on toiminut. Tehdyt tutkimukset ovat pääasiassa olleet kyselytutkimuksia. Näiden tutkimusten mukaan järjestelmien toiminnassa ei kuitenkaan ole havaittu enempää sisäilmaongelmia perinteisiin järjestelmiin verrattuna. Passiivisen ilmanvaihdon suunnittelu on vaativaa, ja edellyttää koko suunnitteluryhmältä erityisosaamista. LVI-suunnittelun ohella erityisesti tilasuunnittelu ja rakennuksen massoittelu on haastavaa. Rakennuspaikalla mikroilmastoineen on myös merkittävä vaikutus passiivisen ilmanvaihdon onnistumiselle. Painekertoimien tunteminen vähintään ilmanotto- ja jäteilma-aukkojen luona on onnistuneen ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelun lähtökohta. Painekertoimet ovat aina tapauskohtaisia ja niihin vaikuttavat mm. rakennuksen ja ympäristön muodot. Tuulianalyyseillä ja vastaavilla laskelmilla saadaan hyviä olettamia näistä kertoimista, mutta ainoastaan pienoismallikoe tuulitunnelissa antaa täsmällisempiä arvoja. Esimerkiksi Ruusutorpan koulun A-siiven osalta suoritettiin pienoismallilla tuulitunnelikokeet. Päiväkotirakennus soveltuu käyttöaikojensa vuoksi kohtuullisen hyvin pasiiviseen ilmanvaihtoon, olettaen, että rakennus ei ole kesäaikana käytössä. Kesäaikanahan teminen voima on pienimmillään ja voi jopa kääntyä negatiiviseksi, eli järjestelmää joudutaan tällöin pitkälti käyttäämään puhallinavusteisena. 14

17 Kuormituksen puolesta päiväkoti ei ole paras mahdollinen valinta, koska henkilömäärät ovat suuret ja sitä kautta tarvittavat ilmavirrat myös isoja. Huonetilojen ilmatilavuutta kasvattamalla voidaan vähentää painovoimaisen ilmanvaihdon pienemmän ilmavirran heikentävää vaikutusta sisäilmaolosuhteisiin. Ilmatilavuuden kasvattaminen tosin nostaa rakennus- ja energiakustannuksia. Pasiivisen ilmanvaihdon yksi haaste on lämmöntalteenoton rakentaminen. Vaikka lämmöntalteenottoon on olemassa ratkaisuja, ei niitä voida pitää riittävän tehokkaina ja yksinkertaisena valittaessa näinkin yleispätevääkin konseptia. Oman problematiikkansa muodostaa lisäksi tuloilman suodatus, joka jouduttaan matalan painetason vuoksi toteuttamaan nk. sähkösuodattimilla. Kyseinen suodatustekniikka on olemassa ja ollut jo käytössäkin mm. Ruusutorpan päiväkodissa, mutta sitä ei ole vielä täysin riittävästi tuotteistettu. Leinelän konseptia suunniteltaessa pääpaino järjestemiä valinnassa on ollut, että käytetään testattua ja hyväksi havaittua tekniikkaa. Lisäksi järjestelmien tulee olla kustannustehokkaasti toteutettavissa sekä riittävän helposti kilpailutettavissa. Nämä seikat huomioiden sekä ymmärtämällä kuinka haastava suunniteltava pasiivinen ilmanvaihtojärjestelmä on, työryhmä katsoi, että painovoimainen ilmanvaihto ei, ainakaan vielä tällä hetkellä, ole osa energiatehokasta päiväkotikonseptia. LVIA-järjestelmien energiatehokkuuden parantaminen lisää tekniikan ja automaation määrää rakennuksessa. Tekniikan lisääminen tuo mukanaan myös haasteen kyseisten järjestelmien oikealle käytölle ja ylläpidolle. Vaihtoehtoja ja niiden sisältämää tekniikka suunniteltaessa on kuitenkin pyritty huomioimaan käytöstä saatuja palautteita eri tekniikoiden toimivuudesta ja suunniteltu sellaisia ratkaisuja, jotka energiatehokkuuden ohella olisivat myös mahdollisimman toimintavarmoja ja helposti ylläpidettäviä. KONEELLINEN ILMANVAIHTO Ilmanvaihdossa noudatetaan Suomen Rakentamismääräyskokoelman D2 mukaisia arvoja, poikkeuksena ryhmähuoneet, joiden ilmavirta on 3 l/s,m 2 (D2:n mukainen ilmavirta on 2,5 l/s,m 2 ). Ilmanvaihdon vaikutusalueissa eli konejaossa on pyritty käyttötavan mukaista konejakoa. Eli hygienia ja käyttöajat huomioiden tilat on jaettu ryhmiin, joita eri ilmanvaihtokoneet palvelevat. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ryhmähuoneet, aulatilat ja sali on liitetty samaan ilmanvaihtokoneeseen, wc,-siivous- ja muut sosiaalitilat omaan ilmanvaihtokoneeseen ja keittiötä ja ruokasalia varten on vieä oma ilmanvaihtokone. Ilmanvaihtolaitoksen sähkön kulutus muodostaa yhden merkittävän osan koko rakennuksen sähkön kulutuksesta. Energian primäärikertoimet (sähköllä 1,7) myös rohkaisevat säästämään puhaltimien sähköenergiaa. Ilmanvaihtolaitoksen sähkötehokkuutta kuvataan ominaisähkötehon eli nk. SFP-luvun avulla. Luku ilmoittaa kuinka paljon sähkötehoa (kw) tarvitaan yhden ilmakuutiometrin (m 3 /s) liikuttamiseen. Pienempi arvo on sähkön kulutuksen kannalta parempi. SFP-luvun pienentäminen tarkoittaa käytännössä isompikokoisia ilmanvaihtokoneita ja väljempää kanavointia, mitkä kasvattavat investointikustannuksia. Voimassa olevan määräyksen (RakMk D3) mukaisesti SFP-luvun tulee olla maksimissaan 2,0 kw/(m 3 /s). Arvoa kiristettiin vuonna 2012, aikaisemmin maksimiarvo oli 2,5 kw/(m 3 /s). Energiasäästö mielessä tämä tarkoittaa, mitä pienempi SFP-luku sitä parempi. SFP-luvun pienentämisessä tulee kuitenkin ottaa huomioon energian säästön lisäksi investoinnit ja järjestelmän toiminnallisuus. Edellä mainitut kohdat huomioiden SFP-luku optimaalinen arvo voisi olla välillä 1,3-1,5 kw/(m 3 /s), tarkennettuna vielä siten, että vakioilmavirralla toimivien ilmanvaihtokoneiden osalta arvo olisi lähempänä 1,3 ja koneissa, jotka 15

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014 ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 03 30.6.2014

Lisätiedot

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu Juha Pasila Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa Energiansäästö ja ilmanlaatu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI 20.5.2012 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) 5 artiklan mukainen ilmoitus Euroopan komissiolle

Lisätiedot

Synergiatalo uusi tapa, erilaisia valintoja

Synergiatalo uusi tapa, erilaisia valintoja Synergiatalo uusi tapa, erilaisia valintoja Juha Niemelä, diplomi-insinööri Rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt juha.niemela@senaatti.fi Juha Lemström, arkkitehti Johtaja, Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 ALUKSI ARAn tehtävänä on huolehtia asuntojen tuotantoon, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävän valtion

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA RAPORTTEJA RAPPORTER REPORTS 211:6 RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 212 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KIRSTI JYLHÄ TARGO KALAMEES HANNA TIETÄVÄINEN KIMMO RUOSTEENOJA JUHA JOKISALO REIJO

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 8 PILOTTIKOHTEIDEN KOKEMUKSIA

TAUSTARAPORTTI 8 PILOTTIKOHTEIDEN KOKEMUKSIA Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 8 PILOTTIKOHTEIDEN KOKEMUKSIA 20.03.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen Sisältö 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

tehostaminen konesaleissa

tehostaminen konesaleissa 1 Suomi on monestakin syystä kiinnostava maa kansainvälisille konesaliyrityksille. Sähkö on eurooppalaisittain halpaa ja teknistä osaamista on riittävästi. Tietoturva on hyvällä tasolla ja sähköverkko

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 6/13 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5

KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 D3 Rakennusten energiatehokkuus Kohta Sivu Asia D3:ssa Kommentit Huom! Muutosesitys

Lisätiedot

Valaistushankintojen energiatehokkuus

Valaistushankintojen energiatehokkuus SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 1 Valaistushankintojen energiatehokkuus Kauppa- ja teollisuusministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriön) suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta; valaistusosuuksien

Lisätiedot

LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren

LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren Insinöörityö: 30.05.2010 Ohjaaja: rakennuttajainsinööri Pekka Talonpoika Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden

Lisätiedot

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO

Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO Taloudellisesti kannattavan aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu, Raahe 19.5.2014, Oulu 21.5.2014 Alpo Kekkonen Kurssin sisältö - Saarekejärjestelmät,

Lisätiedot