Kauhavan kaupunki. Alahärmän osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauhavan kaupunki. Alahärmän osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 sivu 1(15) Kauhavan kaupunki Alahärmän osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka suunnitellun maankäytön vaikutuksia arvioidaan työn aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään työn kuluessa. Se on nähtävillä Kauhavan kaupungin teknisellä osastolla ja kaupungin kotisivuilla / kaavat ja kiinteistöt / vireillä olevat kaavat Vaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: Kaavaluonnos nähtävillä: Kaavaehdotus nähtävillä: Kauhava Sweco Ympäristö Oy

2 sivu 2(15) 1 SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Alahärmän osayleiskaava Suunnittelualue sijaitsee Kauhavan kaupungissa n. 20 kilometriä Kauhavalta luoteeseen. Suunnittelualue sijoittuu Lapuanjoen varteen sen molemmin puolin ja käsittää Voltin ja Alahärmän keskuskylien lisäksi alueita niiden välissä. Suunnittelualue on kooltaan 2460 ha ja voi tarkentua prosessin aikana. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan tavoitevuosi on Suunnittelualueella on voimassa Kirkonkylän ja Voltin asemakaavat (619 ha) sekä vanhentunut yleiskaava vuodelta Tammikuussa 2014 hyväksytyssä strategisessa alueidenkäytön suunnitelmassa on määritetty mm. asumisen, teollisuuden ja matkailun painopistealueita. Uusi asemakaavan pohjakartta on valmistumassa 1500 ha alueelle. Kauhava Sweco Ympäristö Oy

3 sivu 3(15) Suunnittelualueen tarkempi rajaus. Kaava-alueen rajaus 2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Alahärmään keskeisille taajamatoimintojen alueille oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta ja muuta maankäyttöä. Yleiskaavalla toteutetaan mm. strategisen alueidenkäyttösuunnitelman tavoitteet, joita olivat : alueen vetovoimaisuuden lisääminen elinkeinoelämän edellytysten parantaminen

4 sivu 4(15) viihtyisien asuinympäristöjen tarjoaminen asukkaille taajamien ja kyläalueiden kehittäminen ilmastomuutoksen haasteisiin vastaaminen Kauhavan kaupungin strategisen alueidenkäyttösuunnitelman toimenpideohjelmassa Alahärmän osayleiskaavan laatiminen on ajoitettu alkavan vuonna Yleiskaavan tarkemmat sisältötavoitteet on kuvailtu kappaleessa 3.4. Kaavatyön tavoitteena on parantaa alueen vetovoimaisuutta sovittamalla yhteen eri maankäyttötarpeita sekä luomalla kestävän kehityksen ja MRL:n kaavojen sisältövaatimusten mukaisia asuin-, yritys-, virkistystäyttöön osoitettuja ympäristöjä sekä etsiä ratkaisuja joiden avulla luodaan toimivaa yhdyskuntarakennetta ja liikenneverkostoa. Keskeisiä ratkaistavia kysymyksiä ovat mm. Alahärmän läpi kulkevan valtatien 19 länsipuolisen alueen kehittämiseen liittyvät liikenteelliset ratkaisut, uusien yrityskäyttöön tulevien alueiden osoittaminen sekä voimakkaasti kasvavaa matkailua palvelevien maankäyttöratkaisujen sovittamien muuhun yhdyskuntarakenteeseen.

5 sivu 5(15) 3 SUUNNITTELUTILANNE 3.1 Maakuntakaava Alueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut Alueelle laaditaan parhaillaan vaihemaakuntakaavoja, joista Vaihekaava I tuulivoima, on ehdotusvaiheessa. Vaihekaava II - kauppa, liikenne ja maisema-alueet on selvitysvaiheessa, samoin vaihekaava III - turvetuotanto, suoluonto ja bioenergia. Vaihekaava II on arvioitu valmistuvan syksyllä 2015 ja vaihekaava III syksyllä Maakuntakaavassa esitetyt merkinnät kaava-alueella: Koko maakuntaa koskeva yleinen suunnittelumääräys Yksityiskohtaisemmassa alueidenkäytön suunnittelussa ja maankäytön aluevarauksia tehtäessä on varauduttava selvittämään kehittämismahdollisuudet koskien korkeatasoisia valtakunnallisia liikenneyhteyksiä, joissa erityisesti pääteiden liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä raideliikenteen kehittäminen on otettava huomioon. C at km at Kuntakeskuksen keskustatoimintojen alue Suunnittelumääräys: Kuntakeskuksen keskustatoimintojen aluetta kehitetään taajamakuvallisesti eheyttäen kunnan keskuksena. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijainti määritellään kunnan kaavoituksessa. Vähittäiskaupan suuryksikkö Kylä Suunnittelumääräys: Kylien suunnittelun tulee tukea kyläkuvan eheyttämistä. Taajamatoimintojen alue

6 sivu 6(15) Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, täydennysrakentamista ja taajamakuvan eheyttämistä. p Palvelujen alue Suunnittelumääräys: Alueelle saa sijoittaa myös loma-asutusta ja matkailua palvelevia toimintoja. t ej Teollisuus- ja varastoalue Jätteenkäsittelyalue / jätekeskus Suunnittelumääräys: Alue on varattu maakunnallista /seudullista jätekeskusta varten. Alueen suunnittelussa tulee huolehtia siitä, ettei jätekeskuksen toiminnalla aiheuteta vaaraa pohjavesien likaantumisesta tai ympäristön pilaantumisesta eikä toiminta vaaranna lentoliikennettä. Alue on suunniteltava siten. että siellä jätteiden monipuolinen hyödyntäminen ja turvallinen loppusijoittaminen on mahdollista. tt-2 Turvetuotantovyöhyke (Lapuanjoen valuma-alue 44) Suunnittelumääräys: Seuraavilla vesistöalueilla turvetuotannon suunnittelussa on huomioitava vesistövaikutukset siten, että kokonaiskuormitus pysyy nykyisellä tasolla. Turvetuotantovyöhykkeen käytön suunnittelussa on otettava huomioon luonnonsuojelualueet sekä valtioneuvoston hyväksymät suojeluohjelmat ja päätökset (LSL 77 ) sekä Natura 2000-verkosto. turvetuotantoalueita perustettaessa tuotantoalueista tehdään asianmukaiset lupahakemukset lainsäädännön edellyttämine ympäristövaikutusten arviointeineen ao. ympäristölupaviranomaisen käsiteltäväksi. turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä soita, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita, joiden luonnon- ja kulttuuriarvot eivät ole valtakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä. Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet. Ohjeellinen uusi tielinjaus tai uuden tien vaihtoehtoinen linjaus Merkittävästi parannettava tieosuus Suunnittelumääräys: Tielinjaus on sovitettava ympäristöön ja maisemaan. Kevyt liikenne on otettava huomioon tielinjauksia suunniteltaessa ja kevyen liikenteen väyliä on osoitettava tarpeellisiin kohtiin. jv vj tl Siirtoviemärin tarve Syöttövesijohdon tarve Ohjeellinen tietoliikenneverkko / -yhteys mv Matkailun vetovoima-alue Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa tuetaan kuntien, seutukuntien ja ylimaakunnallisten virkistysalueiden ja matkailualueiden muodostamia verkostoja ja niiden kehittämistä kokonaisuuksina. Kehittämistoimien tulee liittyä maakunnan matkailuelinkeinojen maankäytöllisten edellytysten tukemiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden turvaamiseen. Kyrönjokilaakson ja Lapuanjokilaakson matkailun vetovoima-alueilla alueen runkoreittien suunnittelussa tulee hyödyntää jokilaaksoissa tai niiden läheisyydessä sijaitsevat virkistysalueet ja kohteet, kulttuurimaisemat ja rakennettu kulttuuriympäristö. tk

7 sivu 7(15) Teollisuuden kehittämisen kohdealue Suunnittelumääräys: Aluevarauksia tehtäessä ja asema- ja yleiskaavoja laadittaessa toimitaan kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti olemassa olevia alueita laajentaen. Toimintojen sijoittelu on tehtävä siten, että alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeiden pääteiden liikenneturvallisuus ja toiminnalliset vaatimukset turvataan. Kalliokiviaineisten ottamisalue Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue Suunnittelumääräys: Kulttuuriympäristön ja maiseman arvot on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta lausunto. Merkittävä muinaisjäännös / I-luokka Suunnittelumääräys: Arkeologiset, muinaismuisto- tai muut arvot on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Muinaisjäännöskohteisiin vaikuttavista hankkeista on pyydettävä museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta lausunto. Valtakunnallisesti merkittävä, kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde. Suunnittelumääräys: Rakennetut kulttuuriympäristöt on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavista hakkeista on pyydettävä museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta lausunto. Suunnittelualueelle on osoitettu myös moottorikelkkareitti ja 110 kv voimalinja. 3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Ympäristöministeriön laatiman oppaan mukaan yleiskaavassa tulevat sovellettavaksi yleistavoitteet ja erityistavoitteista ne, joita ei ole suoraan kohdennettu maakunnan suunnittelulle tai maakuntakaavoitukselle. Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä, palvelujen saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen säilymistä. Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Maakunnan suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja. Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria. Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.

8 sivu 8(15) Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaaraalueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy. Alueidenkäytössä on varmistettava että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys. Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. 3.3 Yleiskaavat ja asemakaavat Suunnittelualueella on vuonna 1983 laadittu oikeusvaikutukseton Alahärmän Kirkonkylä-Voltti osayleiskaava 1990, joka on vanhentunut. Kuukanmäen yleiskaava on laadittu 1990-luvulla, liittyen jätevesilaitokseen. Ote yleiskaavasta 1983.

9 sivu 9(15) Lisäksi alueella on Kirkonkylän ja Voltin asemakaavat, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 619 ha. Alueella ei ole ranta-asemakaavoja. Ote ajantasakaavasta Voltin keskustasta. 3.4 Kauhavan kaupungin strateginen alueidenkäyttösuunnitelma Suunnitelmassa esitetyt, Alahärmän osayleiskaavaa koskevat tavoitteet: Alahärmän taajaman keskustassa asutusta tiivistetään. Kasvusuuntina Kunnari, Myllärin laajentuminen länteen, valtatie-19 länsipuoli ja Voltin alueet koulun läheisyydessä. Senioriasumista kehitetään koko Kauhavan alueella, milloin hankkeita ilmenee. Kylien tonttitarjonnan markkinointia kehitetään yhdessä kyläyhdistysten ja kaupungin kanssa. Alahärmässä vt-19 länsipuolta kehitetään teollisuuden laajenemisalueena. Härmän teollisuusalueen laajentaminen pohjoiseen. Saharanvainion aluetta Alahärmän taajamassa kehitetään uutena liikekeskusalueena. Powerparkin kaupallisen matkailuportin rakentumista vt-19 varteen edistetään. Uusien alueiden liikenteen liittyminen maanteihin tulisi tapahtua pääosin nykyisiä liittymiä hyödyntäen. Mahdollistetaan rautatieasemalle sujuvan liikenneyhteydet niin ajoneuvoille kuin kevyelle liikenteelle ja liityntäpysäköinnille. Alahärmän asemanseudun kehittäminen matkailullisena solmuna, yhteydet Powerparkiin. Joukkoliikennettä tukee nykyisen asutuksen täydentäminen.

10 sivu 10(15) Alahärmässä vt-19 länsipuolisen teollisuusalueen kehittäminen vaatii uusia liittymäjärjestelyjä. Tämä mahdollistaa liike-, teollisuus ja asumisen kaavoittamisen risteysalueen eri lohkoille. Matkailun kehittämisalueena on Powerparkin alue, jonne rakentuu mm. kaupallinen matkailuportti ja majoitustiloja. Lapuanjokea hyödynnetään taajamien kehittämisen elementtinä maisemoimalla ja tuomalla rantaan virkistysreittejä sekä rakentamalla puistomaiseksi. Volttiin on vireillä yli 10 tuulivoimalan puisto ja vt-19 länsipuoliselle teollisuusalueelle myöhemmin bioenergialaitos aluelämmön tuottamiseksi. 4 VIREILLÄ OLEVAT MUUT SUUNNITELMAT JA HANKKEET 4.1 Kaavat Suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei ole vireillä yleiskaavoja. Asemakaavan muutos on vireillä Powerparkin liittymässä ja Kantolan alueella. 4.2 Muut hankkeet Etelä-Pohjanmaan liitto on teettänyt Tuulivoimaselvityksen täydennyksen Jalasjärven Ilvesnevalle ja Kauhavan Voltti-Kakkurin aluelle. FCG:n tekemä selvitys valmistui keväällä Johtopäätöksessä todetaan että alueen ottaminen tuulivoimatuotantoon on periaatteessa mahdollista mutta haastavaa, koska melko lähelle sijoittuu Voltin ja Alahärmän tiiviimpää asutusta ja Kauhavan lentoaseman esterajoitusvyöhykkeen reunama. Alue liitettäneen tuulivoima-maakuntakaavaan. ELY-keskus on teettänyt vuonna 2013 raportin Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet, missä on ehdotukset valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Tekeillä on Liikenteen palvelutasoselvitys välille Kauhava-Kauhajoki ja se valmistuu elokuussa. Myös Pohjavesien suojelusuunnitelma valmistuu syksyllä.

11 sivu 11(15) 5 MAANOMISTUS JA HALLINTA Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Kauhavan kaupungilla, valtiolla sekä seurakunnalla on suunnittelualueella omistuksessa kartalla osoitettuja maa-alueita.

12 sivu 12(15) 6 KAAVAN TAVOITTEET Yleiskaavassa tarkentuvat strategisen alueidenkäyttösuunnitelman tavoitteet ja alueiden käyttö taajamarakenteesta ja niiden laajentamisalueista, tiivistettävistä alueista ja käyttötarkoitukseltaan muuttuvista alueista, työpaikkojen, liikerakentamisen ja asuntorakentamisen kasvualueet, matkailun kehittämisalueet ja -verkostot sekä keskeiset suojelu- ja virkistysalueet. Strategiavaiheen tavoitekartta, johon on koottu asukas- ja kyläyhdistysten, yrittäjien, nuorisovaltuutettujen ja valtuutettujen tavoitteita. 7 LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT Oikeusvaikutteinen osayleiskaava laaditaan rajauskartan mukaiselle alueelle. Lopullinen osayleiskaava muotoutuu kaavatyön aikana vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin, selvitysten ja lähtöaineiston pohjalta laadittavan rakennemallitarkastelun avulla. Strategisen alueidenkäyttösuunnitelman pohjalta laaditaan tarkemmat kasvusuunta- ja aluevertailut mm. matkailun, teollisuuden ja kaupallisten palvelujen kehittämistarpeista. 8 LAADITTAVAT SELVITYKSET Selvitystarve tarkentuu lopullisesti, kun osayleiskaavasta on pidetty 1. viranomaisneuvottelu. Laadittava selvitys Sweco Ympäristö Oy Kulttuuriympäristöselvitys asemakaavan ulkopuoliset alueet ja Elina Marjakangas ark vanhentuneet ak-alueet Liikenteellinen selvitys koko suunnittelualue Hannele Kemppi DI Luontoselvitys Arkeologinen inventointi asemakaavan ulkopuoliset alueet ja vanhentuneet asemakaavaalueet Aija Degerman biol. 9 ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET Kaavan vaikutuksia arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain yleisten säädösten sekä erityisesti 9 ja 39 (yleiskaavan sisältövaatimukset) edellyttämällä tavalla. Tehtyjä ratkaisuja analysoidaan suhteessa olevaan perustietoon, tehtyihin ympäristöselvityksiin ja yleiskaavan sisältövaatimuksiin sekä osallisilta saatuun palautteeseen. Arviointiin osallistuvat ympäristöselvitysten tekijät. Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten eliminoida haitalliset tekijät tai ratkaisut jo suunnitteluvaiheessa.

13 sivu 13(15) Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt vaikutukset: 1. ympäristövaikutukset, YVA 2. yhdyskuntataloudelliset vaikutukset TVA 3. sosiaaliset vaikutukset SVA 4. kulttuuriset vaikutukset 5. muut vaikutukset. Selvitykset tehdään koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia. Arvioinnin perusteella voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät ja välilliset vaikutukset: ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 10 OSALLISET A. Kaikki ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa: kaupunkilaiset, kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat kaava-alueen ja sen vaikutusalueen asukkaat kaava-alueen ja sen vaikutusalueen yritysten ja laitosten työntekijät sekä palvelujen käyttäjät kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen elinkeinoharjoittajat B. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, mm. : Kyläseurat ja -toimikunnat: Ekolan kyläseura ry, Hanhimäen kyläyhdistys ry, Hillin kylätoimikunta, Härmän kyläseura ry, Kivihuhdan kyläseura ry, Kojola-Köykkärin kyläseura ry, Kuoppalan kyläseura ry, Lahden kyläseura ry, Pelkkalan kyläseura ry, Voltin kylätoimikunta Kauhavan vuokra-asunnot Oy, Anvia Oyj Kauhavan seurakunta ja Alahärmän kappeliseurakunta Luontoyhdistys Valokki Ry Kauhavan Kaukolämpö Oy Ähtävän Sähkö Oy Elenia Oy Kauhavan Vesi Oy C. Viranomaiset Kaupungin hallintokunnat Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Aluehallintovirasto AVI Liikennevirasto Maakuntamuseo (rakennettu kulttuuriympäristö) ja Museovirasto (muinaisjäännökset) Pelastuslaitos D. Naapurikunnat Pietarsaari, Evijärvi, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Isokyrö, Vöyri ja Uusikaarlepyy Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä.

14 sivu 14(15) 11 OSALLISTUMIS- JA AIKATAULUSUUNNITELMA Osallistua voi ottamalla yhteyttä suunnittelijoihin tilaisuuksien yhteydessä, puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse. Suunnittelutyöstä on tietoa myös internetsivuilla: palvelut/kaavat ja kiinteistöt, mihin tälle kaavahankkeelle on perustettu oma web-sivu. Osayleiskaavan vireilletulosta, OAS:n ja kaavojen nähtävillä olon ajankohdista tiedotetaan kuulutuksella lehdissä Komiat ja Järviseudun sanomat, Kauhavan kaupungin www-sivuilla sekä ilmoituksella Kauhavan kaupungin ilmoitustaululla. Kaavoituksen käynnistyessä pidetään 3-4 viranomaisneuvottelua (MRL 64 ), johon kutsutaan Kauhavan kaupungin edustajat, kaavaa laativa konsultti ja ne viranomaiset, joiden toimialaa asia koskee. Työn eri vaiheessa järjestetään vuorovaikutteisia asukas- ja yrittäjätilaisuuksia 1-3 kpl. Ensimmäinen tilaisuus syksyllä 2014 on yleiskaavahankkeesta tiedottamista ja osallisten tavoitteiden kartoittamista asukaskyselyn avulla. Tarvittaessa toisessa tilaisuudessa keväällä 2015 voidaan esitellä yleiskaavaluonnos ja sitä edeltänyt vaihtoehtotarkastelu sekä kolmannessa tilaisuudessa syksyllä 2015 voidaan esitellä viimeistelty yleiskaavaehdotus. Luonnosvaiheen kuulemisessa palautteen eli mielipiteiden antaminen on tärkeintä, sillä tässä vaiheessa ne voidaan suunnittelussa huomioida parhaiten. Ehdotusvaiheen kuulemisessa annetaan muistutuksia, ja kovin suuret muutokset eivät ole enää mahdollisia ilman kaavan uutta nähtävilläpitoa. Palautteen jättäjät saavat kaupungilta kirjallisen vastineen saamaansa palautteeseen, mikäli jättävät osoitetietonsa mielipiteen tai muistutuksen yhteydessä. Aikataulukaavio on esitetty seuraavalla sivulla. 12 YHTEYSTIEDOT Kauhavan kaupunki kaavoitus Kaavoituspäällikkö Jari Leivo, Kaavoitusavustaja Anna-Liisa Huhtala Sweco Ympäristö Oy, Oulu, kaavan laatija, vaihde Arkkitehti SAFA YKS-177 Riitta Yrjänheikki, Sähköposti: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vaihde Alueidenkäyttöryhmän päällikkö Matti Rantala Sähköposti:

15 sivu 15(15) TYÖVAIHE OSALLISTUJAT AIKATAULU Aloituskokous, kaavahankkeen web-sivu Ympäristöselvitykset, maastotyöt 1 Viranomaisneuvottelu Vireilletulokuulutus ja OAS nähtävillä mielipiteitä varten 9-10/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavoitusprosessin ajan nähtävillä ja osalliset voivat lausua mielipiteensä siitä suullisesti tai kirjallisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan kaavoituksen kuluessa. työryhmä 1 viranomaiset kaupunki osalliset kommentoivat OAS:in riittävyyttä > / Selvitysten valmistelua ja raportointia konsultti Hankkeen esittely maankäyttötoimikunnalle, asetetaan tavoitteita Asukaskyselyn ja yrittäjäillan valmistelukokous Web-asukaskysely tavoitteiden kartoittamiseksi ja yrittäjäilta maankäyttötoimikunta työryhmä 2 9/ kaikki osalliset ja alueen yrittäjät Asukaskyselyn tulokset > tavoitteet, työryhmä tarkentaa tavoitteita vaihtoehtoja varten: mitoitus, liikenteen ja maankäytön ratkaisut työryhmä Luonnosvaiheen vaihtoehtotarkastelu ja arviointi Työneuvotteluja vaihtoehdoista ja niiden viimeistelystä luonnokseksi Luonnoksen esittely kaupunginvaltuustolle Yleiskaavaluonnos nähtäville 2. viranomaisneuvottelu: luonnokset, mitoitus Yrittäjätilaisuus ja asukastilaisuus / web asukaskysely kaava-aineistosta jätetään kirjallisia mielipiteitä ja viranomaisilta pyydetään lausunnot työryhmä / maankäyttötoimikunta 4-5 kaupunginvaltuuston päätös viranomaiset maankäyttötoimikunta, alueen yrittäjät ja asukkaat Vastineet osallisten mielipiteisiin ja lausuntoihin, videoneuvottelu työryhmä Selvitysten täydentäminen tarvittaessa kevätkaudella 5-7/2015 Lisätiedoista johtuvat korjaukset ja täydennykset kaava-aineistoihin Yleiskaavaehdotuksen valmistelua Tarvittaessa 3. viranomaisneuvottelu työryhmä 7, maankäyttötoimikunta viranomaiset Yleiskaavaehdotus julkisesti nähtävillä Palautteen käsittely ja kaavan viimeistely työryhmässä Maankäyttötoimikunta tarkistaa ratkaisut ja lähettää yleiskaavan hyväksymiskäsittelyyn työryhmä Tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät yleiskaavan ja kh lähettää sen valtuuston hyväksymiskäsittelyyn. Yleiskaavan hyväksyy Kauhavan kaupunginvaltuusto. kaupunginhallitus kaupunginvaltuusto Ratkaisuun tyytymätön osallinen voi valittaa valtuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(14) Kauhavan kaupunki Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

strateginen yleiskaava

strateginen yleiskaava strateginen yleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.5.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LIITE 1. Vastaanottaja Mustasaaren kunta. Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LIITE 1. Vastaanottaja Mustasaaren kunta. Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1 Vastaanottaja Mustasaaren kunta Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 7.11.2012 MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V as taanottaja Keuruun kaupunki A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P äivämäärä 1.10.2012, tark. 19.12.2013 KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 1 T arkastus 17.6.2014 P äivämäärä 1.10.2012,

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.8.2011, tark. Karttakeskus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 15.1.2014 13 Kate liite 21 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie

Lisätiedot

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Liite 2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAUHAVAN KAUPUNKI FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy P24345 1 (17) FRÄNTILÄN

Lisätiedot

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Päivämäärä 1.10.2014. Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä - ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT18 OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KAAVASELOSTUS

Päivämäärä 1.10.2014. Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä - ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT18 OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KAAVASELOSTUS Päivämäärä 1.10.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä - ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT18 OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KAAVASELOSTUS VT18 OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 1.10.2014 Tarkastus 1.10.2014 Laatija Jenny Jungar

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNKI Keskustan ja Panttilan osayleiskaava 2025

KURIKAN KAUPUNKI Keskustan ja Panttilan osayleiskaava 2025 KAAVASELOSTUS 67070379.BS2.SLU 11.4.2012 Tark. Ohjausryhmä 9.11.2012 Tark. Kaupunginhallitus 3.12.2012 Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 KURIKAN KAUPUNKI Keskustan ja Panttilan osayleiskaava 2025 Kaavaehdotus

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Hailuodon kunta OJAKYLÄN PELTOKUUSIKON ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VT4-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VÄLILLÄ VIISARIMÄKI - JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

VT4-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VÄLILLÄ VIISARIMÄKI - JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Toivakan kunta VT4-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VÄLILLÄ VIISARIMÄKI - JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 669-C8995 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä mm. seuraavasti:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) HAAPAVESI Jäähallin alue ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireilletulo 19.12.2013 suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) 10.12.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7 ) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KESKUSTAN YLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.1.2009, nähtävillä 12.2. 16.3.2009 Päivitetty 29.5.2012, nähtävillä 20.6. 30.9.2012 Päivitetty 14.4.2014, nähtävillä 26.5.-31.7.2014

Lisätiedot