Kahviotilat Uimahallin tiloissa toimivalla kahviolla (86,5 m,) on oma kalustettu keittio (26,5 m,), sosiaalitila (3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kahviotilat Uimahallin tiloissa toimivalla kahviolla (86,5 m,) on oma kalustettu keittio (26,5 m,), sosiaalitila (3"

Transkriptio

1

2 I Kulttuuriosasto Liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTO Sivistyspalvelukeskus KEMIN UIMAHALLIN KAHVIOTILOJEN VUOKRAAMINEN ajalle: I Kemin kaupunki pyytaa tarjousta Kemin uimahallin kahvion vuokraamisesta kahviopalveluiden tuottamista varten. Yleistd Kemin kaupungin liikuntapalveluiden yksikko, Kemin uimahalli on kaupungin suurin sisiiliikuntalaitos. Uimahallin kavijamaara on kavijaa vuodessa. Kemin uimahalli palvelee asiakkaita koko ihmisen elinkaaren ajalta kolmen kuukauden ikaisista vauvoista alkaen. Allasosaston lisaksi hallissa on laadukas kuntosali. Kemin uimahallin kahvio on tunnettu lahes 5o-vuotisen uimahallihistorian ajalta. Kahviossa asioi myos leheisten oppilaitosten opiskelijoita ja muita ohikulkijoita uimahallin hyvan saavutettavuuden ansiosta. Kahviotilat Uimahallin tiloissa toimivalla kahviolla (86,5 m,) on oma kalustettu keittio (26,5 m,), sosiaalitila (3 m'?) ja huoltosisaankaynti (9 m,). Kahviossa on valmiiksi kalustettu 60 asiakaspaikkaa, joista 12 on markakahviossa (40 m'z). Kahvio ja aulatilat ovat erillisilmastoitu, joista on hyva niikyvyys altaille ja edelleen merelle. Kahvion pohjakuva on erillisene liitteena. Kahvion valineistoon kuuluvat kylmasailytys- ja ruoanvalmistuslaitteet seka vitriini ja tarjoilulinjasto. Tarjoiluastiasto ja keittiovalineet seka mahdolliset juoma-automaatit ymv. valineet jaevat palveluntuottajan hankintavastuulle. Tarjoajaa suositellaan tutustumaan kahvion tiloihin ennen tarjouksen jattamist6. Ks.tarkemmin kohta: tiloihin tutustuminen. Sopimuskausi ja sopimus Sopimuskausi on ' Sopimuksen irtisanomisaika tilaajan/vuokranantajan toimesta on kolme (3) kuukautta ja palveluntuottajan/vuokralaisen osalta kolme (3) kuukautta. Tarjouskilpailun voittajan kanssa tehdaan erikseen sopimus, jossa maaritellaan tarkemmista kahvion kayttooikeuteen ja kahviopalvelun tuottamiseen liittyviste asioista. Sopimuksessa noudatetaan JYSE 2014 palvelut ehtoja soveltuvin osin ja lakia liikehuoneiston vuokrauksesta , ellei varsinaisessa sopimuksessa muuta mainita. Lisaksi sopimuksen noudatettavana osana on Kemin uimahallin jarjestyssaento. Sopimusluonnos on erillisend liitteene. Tiloihin tutustuminen Tarjoajaa suositellaan tutustumaan uimahallin kahvion tiloihin ennen tarjouksen jattamista. Tutustumisajankohta on keskiviikko klo alkaen (kesto n.45 min). Tiloihin tutustumiseen on ilmoittauduttava etukateen sehk0postitse osoitteeseen: Kemin uimahalli sijaitsee osoitteessa Meripuistokatu 28, Kemi. Tarjouksessa huomioitavia asioita Tarjoukseen tulee liittea palveluntuottajan toimintasuunnitelma kahviopalvelujen tuottamisesta ja sisallosta sopimuskauden ajan. Alkoholituotteiden ja tupakkatuotteiden myyminen ei ole sallittua kahviossa. Toimintasuunnitelman ohieistus on erillisend liitteena.

3

4

5 Muut ehdot Kemin kaupungin liikuntapalvelut pidattae oikeuden olla hyvaksymatta mitaan tehdyista tarjouksista. Ta rjousas iakirjojen j u I kis u us Tarjousasiakirjojen julkisuutta seatelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille, kun kilpailutusta koskeva paet6s on tehty. Tarjoajan on merkittave toimittamaansa aineistoon selkeasti, mitkai tiedot se katsoo kuuluvan liiketai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nama tiedot selvasti muusta aineistosta tarjouksessaan. Kokonaishinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus. Liitteet: Toimintasuunnitelma Vuokrasopimusluonnos ja vuokraehtoluonnos JYSE 2014 palvelut Laki liikehuoneiston vuokrauksesta Sl 482 Kahvion pohlapiirros Uimahallin jarjestyssaann0t Uimahallin aukioloajat Kahvion kaluste- ja laiteluettelo Kemi O1 5 Matti Molander Nuoriso- ja liikuntajohtaja

6 UIMAHATLIN KAHVION TOIMINTASUUNNITELMAN SISALTO Toimintasuunnitelmassa tulee kuvata alla olevat asiat mahdollisimman selke5sti. Tarjousten vertailussa arvioidaan, antaako toimintasuunnitelma realistisen kuvan kahviopalveluiden tuottamisesta hyvaksytty/hyletty -periaatteella. Esimerkiksi, ovatko henkil6stdresurssit riittdvet kahviopalvelun tuottamiseen uimahallin aukioloaikoina. Toimintasuunnitelman pituus on maksimissaan nelje (4) A4-liuskaa. 1. Tarioajan yhteystiedot, Y-tunnus seki vastuuhenkilii yhteystietoineen 2. Kahviopalvelun tuottamisen osaamisen: (Millaisella osaamisella kahviopalveluja tuotetaan?) 3. Tuotteet, palvelut ia asiakkaat: (Millaisia tuotteet/palvelut ovat? Kenelle palvelut/tuotteet on suunnattu?) 3. lmago eli mielikuva: (Millainen kuva kahviosta ja sen tuotteista halutaan luoda ja antaa?) 4, Kaytannain leriestelyt: (lrtaimisto, tyiintekijet ja alkurahoitus, lakisaeteisten velvoitteiden ja vastuiden tdytteminen, noudatettava tydehtosopimus, kirjanpidon isr,est5minen, ymv.) 5. Resurssit: (Taloudelliset- ja henkil6stdresurssit. Miten kahviopalvelun tuottaminen varmistetaan vaadittuina uimahallin aukioloaikoina, esimerkiksi sairaustapauksissa tai muissa poikkeustapauksissa. ) 6. Tulevaisuuden tavoitteet:

7 1. Keyttdtarkoitus Vuokralainen sitoutuu noudattamaan vuokrasopimu ksessa mainittua tilo.ien keytttitarkoitusta eika siite saa poiketa ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. 2. Vuokralaisen tuottamat palvelut Vuokralainen vastaa Kemin kaupungin uimahallin kahvion toiminnasta ja kahviopalvelujen tuottamisesta. Kahviopalvelut tulee tuottaa uimahallin aukioloaikoina. Poikkeavista tarpeista palvelulle tiedotetaan kahvilan operaattoria ajoissa. Asiakkaiden sisddnkiiynti kahvioon tapahtuu uimahallin pdasisaiinkeynniste. 3, Vuokrauskohteen kunto ja kunnossapito 3.l Vuokralainen on todennut huoneiston laitteineen olevan siind kunnossa, kuin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia ja hyvtiksyy sen siin; kunnossa kuin se vuokraushetkellii on, jollei huoneiston kunnosta ja/tai kunnossapidosta seka muutostaiiste ole sovittu erikseen liitteesse. 3.2 Vuokralainen ja huoneiston kayttajat sitoutuvat noudattamaan uimahallissa kdytdsse olevia ohjeita ja siiiintdjii seka mite muutoin terveyden, siisteyden ja jiirjestyksen sailymiseksi on seedetty tai mearatty. Jos vuokralainen rikkoo tate velvoitettaan olennaisesti, on vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus LHVL 48 5:n mukaan. 3.3 Vuokralainen vastaa vuokrakauden aikana oman toimintansa huoneistolle asettamien vaatimusten teyttemisesta ja taman toimintansa vuokrah uoneistolle aiheuttamasta kulutuksesta, rasituksesta ja korjaustarpeesta. 3.4 Vuokralaisella on oikeus kustannuksellaan suorittaa kiinteistdsse lisa- ja muutostdite hankittuaan niille ensin vuokranantajan kirjallisen hyviiksymisen. Mikeli lisa- ja muutostdihin vaaditaan viranomaisen lupa, vuokralainen hankkii sen omalla kustannuksellaan. Lisd- ja muutostydt jaavet kiinteiltd osiltaan vuokranantajan omaisuudeksi ilman eri korvausta vuokrakauden peetyttye. Muutosttiihin liittyve dokumentointi (piirustukset yms.) on toimitettava vuokrana ntaja lle. 3.5 Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan lupaa kiinnlttiie valomainoksia, kilpid yms. Mainosten ja kylttien kiinnitys tulee suorittaa siten, ettei olemassa olevia rakenteita vahingoiteta. 3.5 Vuokranantaja vastaa vuokralaisen vuokraamien tilojen ulkopuolisesta kunnossapidosta, kuitenkin siten, ettii vuokralainen vastaa hallinnassaan olevien tilojen ulkopuolellakin sellaisten rakennelmien, jdrjestelmien, laitteiden yms. vastaavien kunnossa pidosta, jos ne palvelevat ainoastaan vuokralaisen toimintaa. Kahvion huolto- ja hdtepoistumisreitin lumit6iste ja siisteydeste vastaa vuokralainen. 3.7 Vuokraan sisdltyy miirkiikahvion lattioiden siivous. Vuokralainen huolehtii muiden kahviotilojen yllepitosiivouksesta.

8 3.8 Vuokrasuhteen paettyessa tulee tilat luovuttaa vuokranantaja lle siine kunnossa kuin ne olivat vuokrakauden alkaessa ottaen huomioon normaalin kulumisen ja vuokranantajan luvalla suoritetuista muutost6iste aiheutuneet muutokset. 3.9 Vuokra-ajan paetyttye suoritetaan vuokratiloissa katselmus, jonka edellyttemet korjaustydt tulee tehdii valittdmasti vuokralaisen toimesta. Vuokralaisen laiminlycidessii korjaustdiden tekemisen teettae vuokranantaja ne vuokralaisen kustannuksella. 4. Kalusteet, laitteet ia astiasto Sopimuksen alkaessa tiloissa olevat kalusteet ja laitteet luovutetaan vuokralaisen keytt66n (Ks. liite). Vuokranantaja vastaa luovutettujen koneiden, laitteiden ja kalusteiden huollosta lukuun ottamatta kylmelaitteiden lauhduttimien puhdistuksesta ja koneiden tai laitteiden kalkin poistosta. Astioiden uusimisesta vastaa vuokralainen. 5. Toimintahiiriiit 5.1 Tilapeiset hiiiricit seks kiinteiston hoidon kannalta tarpeelliset katkot ja rajoitukset vesi-, viemeri-, lempd- ja sehkdlaitteissa tai muut naihin verrattavat tapaukset eivat oikeuta vuokralaista vaatimaan vuokranalennusta eike korvausta. 5.2 Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralaisen omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, ellei vahinko ole aiheutunut vuokranantajan tuottamuksesta. 5.3 Vuokralainen on velvollinen viipymdttd ilmoittamaan vuokrananta.ialle havaitsemistaan vioista. Vuokranantaia koriauttaa nemd viat mahdollisimman nopeasti saatuaan vuokralaiselta ilmoituksen. Jos vika tai hairiti on aiheutunut vuokralaisen tuottamuksesta, on vuokranantajalla oikeus peris korjauskustannukset vuokralaiselta. 5.4 Koneet ja laitteet, joita vuokralainen asentaa tai tuo tiloihin, eivet saa heirite kiinteistdn muita keyttdjie eika aiheuttaa haittaa kiinteistdn rakenteille tai jerjestelmille. ATK- ja telelaitteet, joita vuokralainen liittaa talon verkostoon, eivat saa hiiirita taloverkon muita kayttiijiii. 6. Vuokraoikeuden siirto Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa siirtee vuokraoikeuttaan tai muulla tavoin luovuttaa tai vuokrata edelleen tiloja toiselle osapuolelle. Tdmd koskee myiis kahviopalvelutoiminnan luovutusta. Mikali luvattomasta vuokraoikeuden luovuttamisesta aiheutuu veroseu raamu ksia tai muita kustannuksia, on vuokranantaja lla oikeus peria aiheutuneet kustannukset vuokralaiselta. 7, Avaimet Vuokralaiselle luovutetaan kiinteistcin ja huoneiston avaimet kuittausta vastaan, kun vuokrasopimus on allekirjoitettu ja vakuus luovutettu. Vuokralainen vastaa siitii, ette avaimia sailytetean henen ja hdnen henkilcikuntansa taholta huolellisesti. Mikiili avaimia katoaa tai varastetaan, vastaa vuokralainen teman aiheuttamista kustannuksista mukaan lukien lukkojen sarjoituksen.

9 8. Vuokranmaksu 8.1 Vuokra on maksettava viimeisteen 10. piiivind vuokranmaksukuukauden alusta lukien vuokranantajan laskuttamalla laskulla. Vuokranmaksukuu kautena pidetean kuluvaa kuukautta. Vuokranmaksun viivastyessa suoritetaan maksamattomalle vuokralle viivdstyskorkoa erdpdiviistii lukien korkolain ja vuotuisen korkokannan mukaisesti. 8.2 Jos vuokraustoiminnalle mearetean julkisen viranomaisen toimesta uusi vero tai maksu, lisataen vero tai maksu sopimuksen mukaiseen vuokraan. 9. Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purkaminen 9.1. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on molemmilla sopijaosapuolilla kolme (3) kuukautta Vuokrasopimu ksen purkaminen tapahtuu kuten LHVL:ssa on seedetty. Lisaksi vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus velittdmasti, mikdli vuokralainen on toiminut erittein moitittavalla tavalla ja jattanyt noudattamatta sopimusehtoja tai uimahallin jdrjestyssaantdja. 10. Muut ehdot 10.1 Ellei tasse sopimuksessa ole muuta sovittu, noudatetaan voimassaolevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta ja soveltuvin osin JYSE 2014 palvelut ehtoja Tiista sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet kasitelleen Kemi-Tornion kdrijdoikeudessa.

10 Koti laupunliesa 1. Vuokranantaja Nimi Osoite 2. Vuokralainen Nimi Y-tunnus Puhelin Y-lhenkilotunnus Osoite Yhteyshenkilo 3. Vuokrauskohde Osoite Vuokrattavat tilat 4. Vuokra-aika 5. Vuokra Puhelin Pinta-ala m2 K5yttotarkoitus Hallintaoikeuden siirtymispdivd I Toistaiseksi voimassa oleva Alkamispdivd f lrtisanomisaika lain mukainen I lrtisanomisaika muu, irtisanomisaika I Mddrdaikainen AlkamispiivS PeettymispaivS Sopimus jatkuu nyt sovitun vuokrakauden paatyftya, ellei sen p5attymisestii - ilmofteta kuukautta LJ ennenvuokrakaudenpiiiittymist5. n Sopimus jatkuu kunkin vuokrakauden piiiityttyii _ kuukautta kerrallaan. tr Sopimus jatkuu toistaiseksi. lrtisanomisaika kuukautta.! Vuokra ja erilliskorvaukset ovat arvonlisdverollisia. I Veroton vuokra 9vuokrajako Vuokran alv Vuokra yhteensd Tiimii sopimus ei kuulu arvonlisdveron piiriin. Korvaukset /vuokrajakso Korvausten alv Korvaukset yhteenss! Viiviistyskorko korkolain mukainen. I Viivestyskorko muu,_ o/o. Vuokranmaksujakso tr Eriipilivd lain mukainen I Eriipdivd muu, mikii Maksukuukaudet f Tdmiin sopimuksen velvoitteiden tdyttdmiseksi toimitetaan vakuus: 6. Vuokraerittely Vuokraan sisiiltyy tr Ldmpo n Sahkd! Vesi/jitevesi tr Jdtehuolto n Ulkoaluehoito I Tekn. huolto tr Siivous tr Vartiointi! Vuosikorjaus n Vakuutus tr Muu 7. Vuokrantarkistus n Vuokrasidotaan elinkustannusindeksiin. Perusindeksijapisteluku: lndeksin muutoksesta otetaan huomioon 100 o/o. Tarkistusindeksi on tarkistusajankohtana tiedossa oleva viimeksijulkaistu pisteluku. Mikili indeksin pisteluku on alempi, ei vuokraa kuitenkaan alenneta. tr Muuvuokrantarkistus: Tarkistus suoritetaan kertaa vuodessa. Tarkistettua vuokraa maksetaan alusta. 8. Allekirjoitukset Vakuutamme tutustuneemme sopimukseen ja sen liitteisiin sekd sitoudumme noudattamaan niitd. Tdtd sopimusta ja sen liitteit i on laadittu kaksi yhtiipitivdd kappaletta. Paikka ja aika: Vuokranantaja: Vuokralainen:

11 :.!$ : 5!!O i

12 KEMIN UIMAHALLIN AUKIOLOAJAT Uimahallin aukioloaika yleisdlle Kemin uimahallin kayttoaika on n keytt,otuntia vuodessa, josta normaali yleisouintiaika muodostuu seuraavasti: Uimahallin aukiolopaivet Kahvion aukiolovelvoite. Arkisin klo Lauantaisin '17.00 Vauva- ja tenavauimarit, uimaseurat ja kuntosaliasiakkaat klo , jolloinei yleisouintia.. Sunnuntaisin Syyskuusta huhtikuun loppuun 7. paivana viikossa.. Toukokuussa 6. peivana viikossa (sunnuntait suljettuna aitienpaivasta alkaen).. Kesa- ja elokuussa 5. paivane viikossa (viikonloppuisin suljettuna).. Arkipyhien aatot yleensa enintaan klo asti. Loppiainen, Paasiaisen pyhat ja Pyheinpaiva klo I - '17. Kahvion aukiolovelvoite on uimahallin aukiolopaivine arkisin klo '1.00 ja viikonloppuisin klo viilisinii aikoina. Kahviota ei ole mahdollista pitaa auki uimahallin ollessa suljettuna. Uimahallin kiinniolopaivat Yleisimmin juhlapyhat: uudenvuodenpaiva, pitkaperjantai, helatorstai, vappu, juhannusaatto, itseneisyyspeiva ja jouluaatto seka joulunpyhat. Toukokuun sunnuntait aitienpaivasta, koulujen paatdsviikonloppu toukoikesakuu, kesei- ja elokuun viikonloput seka kesa-heinakuun vaihteesta 6. viikkoa kestava vuosihuolto. Lisaksi vuodessa on 8-10 paivaa, jolloin halli on kiinni osan paivaa 2 tuntia klo valisena aikana, yleisimmin keskiviikkoisin kerran kuukaudessa.

13 KAHVION KONEET JA KALUSTO 2 kpl Jaakaappi Metos C 500 I 'l kpl Pakastekaappi Metos F 500 I 'l kpl Kiertoilmauuni Chef 1 kpl Astianpesukone Metos Master 1 kpl Kylmalasikko Metox Luxus KL kpl Kahvinkeitin Metos Excelso x V1 1 kpl Mikroaaltouuni RME2060E Rosenlew

14 XEUIN KAUPUNGIN UITAHALLIN KAYTTOSAAiITO 1. Maksttuaan uirnahallin kayfiornaksun asiakas saa grkukapin analrpn. Asialdcaan tulee huolehtia k4pirusa lukitemisesila seka wnastaan avairn da. Uimahallisb poigutaessa avain selci uimddli$a vr.ploatut pyyhke ilja uinea*rt luorutetan kffisdle. 2. Pukukaafin avairpn lqddtanedtatai avaintafunndhdtaai&dta perita*r pin tukituksen uusimisen aiheuttanat ktr*armdcet 3. lgmin kaupunld ei va*aa asakloalleta! h6nen omaisuudelleen uimahallisea aiheuhrrpis. ta vahired# dlei vdtirgon kaeda aiheutuneen h nhl0kunnan trottanrukse& 4. Uirnhdlin lqflftlaika ptkeutumisineeri on kalci funt&a. Asiald<aalta, folta pitaa anainta hallussaan kansnmin larin kdcsi tunta, periledntoin n fagomat<su 5. Eruren uirnaal&amen nrenoa Ja samassa kflnti5 on peeyq/frava hmhllisadi ja k4f tdv0 suihkussa 6. Sannornist ja peseytymisen ajak$ tulee uireaut jeftea peafiuneeseen. Uftna:axrun pukedutraan vasila peseytynrisn!a sdhkun iflkcen. UiOessa on Fkelsen uimahallin dakkaan kaytettdvl ulma-asua. 7. Uirna.asuna d sa k4/fiea muuhtm k{/fron ffidtetrula a*r Uirr+s.rt tulee lderee kuiv iksi pesuhuoneissa. 8. Altdsiin saa tqtpttd vain altdden p6haia vain silkin kun se on lrylteln osoitdhr.. 9. Ponrdlduslatilojen ja tryppytasante[den k6ttt0on sallittu vain tenkilolarnnan lwdlatai fun sti[hf,tdn o06it ftu. PonnaMtslaudoilb gaa menn!vdn y,la$ he*il6lcrrallail. 10. KiipeilyseinSi saa k{/fraa vdn lrenkilokunnm lwdfta tai lam s on hdtein Goltefiu Liukur6<c0 sa keyee6 vdn vihre*r vabn Pehesea ia yksl h$kilo kerdhan. 12. lgilenlaisten s&rkyvisr esineiden ssiinerla'ksi ladshn ppinepullofei viafi pesr Ja alldilolhln on klelletty..' 13. Tupakointl ja alkolrdin ka/ft0 seka juopuneena a{irtymien on uinrdrdtissajyrkei klell try. 14. Purukumin kfffro uimahaltin pesrjadldikcissaon kidleffiy. 15. Kuntoaalin k{ffioikeus siseryy uinrdrallin kilfiomaksrrun yleisdlle varattuina aikclina. Kuntooalissa fulee ex$anhtr kuivassa alrlssa. 16. Uimdrallissatulee kd1fttayhfa hiiliq/di seke nodffia niist ytte. 17. Henkil0kunnsr antamia ot{etta on efrddtorndi nqdate*taya. 18. Tapaturman sattuessa erniagr on satavissa dladasolla sljafharda uinninvdvojan tila$a. 19. Jarje qfsril*ornulcen perustedla vct' uinddlin henkittlkunta es{td acakkaa}ta p6esyn uimahdliin. T6rkei$e riklomukdsta vci uimahallin vumn vadaeva anta asiakkadle mddriaikalsen kfl fitokiellon.

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12)

VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12) VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12) VUOKRASOPIMUS 1 OSAPUOLET 1.1 KOy Naumanen (Y-tunnus 2021194-8) Osoite: K-rauta, Leväsentie 2, 70700 KUOPIO Yhteyshenkilö: Olli Naumanen Yhteystiedot: 050 320 6109, olli.naumanen@k-rauta.fi

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

8.1.2015. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea.

8.1.2015. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea. myyntipaikkojen avoin haku 1 (13) 1. Hakemuksen perustiedot Vuokrauksen kohteet Hietalahden kauppahalli Myyntipaikka nro 2 ja 3 + kylmiötila Myyntipaikka nro 4 + kylmiötila Myyntipaikka nro 5 + kylmiötila

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014 VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku Vuokranantajan yhteyshenkilö: Mikko Lehtinen Puh. 0400

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5

Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5 VUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5 Vuokralainen Jukka Ojainmaa Oy ja 1761586-1 A. Peltomäki Oy 2207236-3 jäljempänä Yritykset A.2Sopimuksen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Nro 3060

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Nro 3060 LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRAN- ANTAJA 2. VUOKRA- LAINEN 3. VUOKRAUS- KOHDE ESPOON KAUPUNKI / TILAKESKUS -LIIKELAITOS Virastopiha 2B, 5.krs 02070 Yhteyshenkilö Pankki ja tilinumero Y-tunnus Puhelin

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Toimitilan vuokrasopimus

Toimitilan vuokrasopimus Sopimusnumero: 31009 Sivu 1 (5) LUONNOS Toimitilan vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Nimi: SENAATTI-KIINTEISTÖT / Itä-Suomen alue Osoite: PL 1054 70101 KUOPIO HETU/Y-tunnus: 1503388-4 Yhteyshenkilö: Kerman

Lisätiedot

Tekniset palvelut 5.4.2013

Tekniset palvelut 5.4.2013 1 Harjavallan liikunta- ja uimahallin lipunmyynti ja kahviotoiminnan hoitaminen 1.Tarjouspyynnön tavoite Harjavallan kaupungin Tekniset palvelut etsii asiakaspalveluhenkistä yrittäjää, joka ottaa vastatakseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUISTA 22.6.2011 Sivu 1/32 Tilaaja: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy PL 84 13101 HÄMEENLINNA Hanke: VERKATEHTAAN SIIVOUSPALVELUT 2012 2014 TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUISTA Kulttuuri- ja kongressikeskus

Lisätiedot

Kv 31.3.2003 Sivu 1/5 Kv 19.12.2005 Kv 15.5.2006 Kh 13.2.2006 Kv 18.6.2007

Kv 31.3.2003 Sivu 1/5 Kv 19.12.2005 Kv 15.5.2006 Kh 13.2.2006 Kv 18.6.2007 Kv 31.3.2003 Sivu 1/5 Kaupunkirakennelautakunta 20.5.2015 asianro 3320/2015 Kiinteistötunnus 297-33-9906-4- MAANVUOKRASOPIMUS (LUONNOS) JOHDANTO Sopijapuolet: Vuokranantaja: Kuopion kaupunki Vuokralainen:

Lisätiedot

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1.

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1. LEIRINTÄALUEEN VUOKRASOPIMUS Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Kiinteistö Oy Papinniemen Leirintäalue Yritys- ja yhteisötunnus: ei perustettu/rekisteröity Kotipaikka ja osoite: Parikkala, c/o Parikkalan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat.

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat. NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja 1.2 Vuokralainen 2 VUOKRAUSKOHDE 2.1 Kohde Naantalin kaupunki, Tilalaitos. XXXXX Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa

Lisätiedot

ASUINHUONEISTON ESIVUOKRASOPIMUS

ASUINHUONEISTON ESIVUOKRASOPIMUS ASUINHUONEISTON ESIVUOKRASOPIMUS Kiinteistö Oy Lieksan Teeritie (jäljempänä yhtiö) ja Lieksan kaupunki (jäljempänä kaupunki) ovat sopineet tässä sopimuksessa ja sen liitteessä määriteltyjen Kiinteistö

Lisätiedot

IT palvelujen tilamuutos

IT palvelujen tilamuutos TURUN KAUPUNKI IT palvelujen tilamuutos Hankekuvaus 17.3.2015 Hankekuvaus IT palveluiden tilamuutoksesta Sisällys 1. Kuvaus nykytilanteesta... 2 2. Kuvaus muutostarpeesta... 2 2.1 Tilat... 2 2.2 Työskentely...

Lisätiedot

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

Asunnonvuokraus.com. Asunnonvuokraajan tietopaketti

Asunnonvuokraus.com. Asunnonvuokraajan tietopaketti Asunnonvuokraajan tietopaketti Huoneistoon muuttaminen Vuokranantajan on pidettävä huoneisto vuokralaisen saatavana sinä päivänä, jona vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa. Jollei huoneisto ole

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeisto 2015

Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeisto 2015 Savonlinnan kaupunki Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeisto 2015 Tekninen toimiala Tonttipalvelut 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. RATKAISUVALTA JA ALLEKIRJOITTAMINEN... 2 Viranhaltijan ratkaisuvallan

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

Alivuokra-asunnon vuokrasopimus

Alivuokra-asunnon vuokrasopimus 1505 Liite Vahvistettu alivuokra-asunnon vuokrasopimuksen kaavasta annetulla ympäristöministeriön asetuksella (538/2004). Alivuokra-asunnon vuokrasopimus Tällä sopimuksella luovutetaan vastiketta vastaan

Lisätiedot

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta.

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta. 1 (5) Hakemukset kauppiasyhdistykselle (puheenjohtajan tai edustajan hyväksymä hakemus): alle 1 kalenterikuukausi (1-4 viikkoa) - etusijalla Hakaniemen kauppahallin vuokralaiset (kauppiasyhdistys päättää

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 NAANTALIN KAUPUNKI RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 Merimaskun Rantamakasiini, tontti ja vierasvenesatama Rakennus Naantalin kaupunki myy tarjousten perusteella Merimaskun Kirkonsalmen rannassa sijaitsevan

Lisätiedot

c/o Y-Säätiö Pitkänsillanranta 3 A, 9 krs 00530 HELSINKI y-tunnus: 2527125-3 yhteyshenkilö: kiinteistöpäällikkö Juha Niskanen, p.

c/o Y-Säätiö Pitkänsillanranta 3 A, 9 krs 00530 HELSINKI y-tunnus: 2527125-3 yhteyshenkilö: kiinteistöpäällikkö Juha Niskanen, p. VUOKRASOPIMUS Kiinteistö Oy Väinöläkoti (jäljempänä yhtiö) ja Espoon kaupunki (jäljempänä kaupunki) ovat sopineet tässä sopimuksessa ja sen liitteissä määriteltyjen Kiinteistö Oy Väinöläkodissa sijaitsevien

Lisätiedot