FLEETOPTIONS YLEISET SOPIMUSEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FLEETOPTIONS YLEISET SOPIMUSEHDOT"

Transkriptio

1 1. VUOKRAUS JA TOIMITUS 1.1 Vuokraaja ("vuokraaja") vuokraa vuokranantajalta Oy TIP Trailer Ab:lta ("vuokranantaja") vuokrasopimuksen mukaisesti vuokrasopimuksessa kuvatun yksikön yhdessä kaikkien lisälaitteiden ja mahdollisten varalaitteiden ("yksikkö") kanssa. Selvyyden vuoksi todetaan, että yksikön omistusoikeus säilyy vuokranantajalla koko vuokrasopimuksen keston ajan ja sen jälkeen. Vuokranantaja vuokraa yksikön vuokraajalle sopimuksessa määritetyksi ajanjaksoksi ( vuokra-aika ), ellei vuokra-aikaa päätetä aikaisemmin kohdan 11 mukaisesti. Vuokrasopimus sisältää nämä yleiset sopimusehdot ( FleetOptions yleiset sopimusehdot ). Vuokrasopimus ja FleetOptions yleiset sopimusehdot muodostavat yhdessä sopimuksen. 1.2 Vuokra-ajan päättyessä yksikön vuokraus jatkuu kunnes yksikkö palautetaan kohdan 10 mukaisesti, tai kunnes sopimuksen osapuoli toimittaa toiselle osapuolelle kirjallisen ilmoituksen palauttaa yksikkö 10 (kymmenen) päivän kuluessa. 1.3 Sopimus astuu voimaan vuokranantajan vahvistaessa sopimuksen allekirjoituksella. 1.4 Vuokra-aika ja vuokraajan velvollisuus vuokrasopimuksessa määritellyn vuokran ("vuokra") ja muiden mahdollisten maksujen maksamiseksi alkaa siitä päivästä, kun yksikkö on toimitettu vuokraajalle tai kun hän noutaa yksikön. 1.5 Yksikkö katsotaan ehdoitta hyväksytyksi joko vuokraajan valtuuttaman edustajan allekirjoittaessa hyväksyntätodistuksen, ( tarkistusraportti ) tai kolme (3) arkipäivää yksikön toimittamisen tai vastaanottamisen ( hyväksymispäivä ) jälkeen, mikäli tämä tapahtuu ennen tarkistusraportin allekirjoittamista, ellei vuokraaja ole ilmoittanut vuokranantajalle kirjallisesti (mukaan lukien telefaksi tai sähköposti) mahdollisista vaurioista kyseisten kolmen (3) päivän aikana. Edellä mainittu hyväksyntä on todisteena siitä, että vuokraaja on tarkistanut ja testannut yksikön ja todennut sen kaikin puolin tyydyttäväksi. Vaaranvastuu yksiköstä siirtyy vuokraajan vastuulle laitteen toimituksen tai noutamisen yhteydessä. 1.6 Jos vuokraaja ei nouda yksikköä vuokrasopimuksessa määrättyyn viimeiseen noutopäivään mennessä, vuokraajan tulee (vaadittaessa) maksaa sopimussakkona yksikön päivävuokraa vastaava summa jokaista päivää kohden viimeisestä noutopäivästä aina hyväksymispäivään saakka. 1.7 Vuokraaja ilmoittaa ja hyväksyy sitoutuvansa sopimukseen kokonaan tai pääasiassa liiketoimintatarkoituksessa. 2. MAKSU 2.1 Vuokraajan on maksettava vuokranantajalle vuokra ja muut mahdolliset maksut vuokrasopimuksessa määritellyn maksuaikataulun mukaisesti ilman vastavaatimuksia, vaateita, korvausoikeutta tai varojen minkäänlaista vähennystä tai pidätystä. Jos laki vaatii vuokraaja tekemään pidätyksiä tai vähennyksiä, vuokraajan tulee maksaa vuokranantajalle lisämaksuna nettosumma, joka vastaa maksettavissa olevaa täyttä vuokramaksua. 2.2 Tässä kohdassa 2 esitetyt vuokraajan vuokra- ja muut maksuvelvollisuudet ovat absoluuttisia ja keskeisiä velvollisuuksia ja vuokraajan on korvattava kaikki maksujen laiminlyönnistä vuokranantajalle aiheutuvat kulut ja vahingot. Korvausvelvollisuus on voimassa siinäkin tapauksessa, että vuokraajan ensisijainen sopimusoikeudellinen korvausvelvollisuus voi olla rajoitettu pakottavan lainsäädännön tai voimassa olevan lainsäädännön oikeusperiaatteiden perusteella. 2.3 Sopimuksen ehtona on, että vuokraaja on sopinut pankkinsa kanssa siitä, että vuokranantaja voi veloittaa kaikki sopimuksessa esitetyt maksut suoralla tiliveloituksella vuokraajan pankkitililtä. Kaikki maksut, joita ei suoriteta suoralla tiliveloituksella, tehdään tilisiirtona vuokranantajan pankkitilille. Selvyyden vuoksi todetaan, että käteismaksuja ei tehdä. 2.4 Sopimuksessa määritellyt maksut eivät sisällä mahdollista arvonlisäveroa, joka vuokraajan tulee maksaa kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti. 2.5 Jos sopimuksessa määriteltyä vuokraa tai muuta sopimuksenmukaista maksua ei makseta määräaikaan mennessä, vuokraajan katsotaan laiminlyöneen maksuvelvollisuutensa (välittömästi ja ilman ilmoitusta laiminlyönnistä). Vuokraajan on tällöin vaadittaessa maksettava vuokranantajan muista oikeuksista ja korvauksista riippumatta 1,5 prosentin (yksi pilkku viisi prosenttia) (ennen sekä jälkeen tuomion) kuukausikorkoa erääntyneelle summalle siihen asti kunnes maksu on kokonaan suoritettu. 2.6 Vuokraajan tulee vaadittaessa maksaa sopimusvelvoitteen laiminlyönnistä vuokranantajalle aiheutuneet hallinnolliset kulut, kuten esimerkiksi (mutta ei näihin rajoittuen) postikulut; kulut jokaisesta peruutetusta tiliveloituksesta; vierailut vuokraajan viimeisimmässä tunnetussa osoitteessa vuokraajan tai vuokratun yksikön sijainnin selvittämiseksi; sopimusrikkomusta, sopimuksen päättämistä tai maksukyvyttömyyttä koskevan ilmoituksen tekemiseen, maksuvaatimuksen täytäntöönpanoon tai yksikön haltuunottoon liittyvät kulut. 2.7 Vuokranantajan on palautettava vuokraajan asettama vuokravakuus ainoastaan siinä tapauksessa, että vuokraaja on toiminut kaikkien sopimusehtojen mukaisesti. Muussa tapauksessa vuokranantajalla on oikeus käyttää haluamassaan määrin vuokravakuutta kattamaan vuokraajan sopimuksenmukaista tai muutoin syntynyttä velkaa vuokranantajalle. 2.8 Vuokraajan on maksettava erillinen korvaus jokaisesta sovitun vapaan kilometrimäärän ylittävästä kilometristä (tai niiden suhteellisen osan, jos vuokra-aika on alle vuoden). Kilometrikorvauksen määrä on yksilöity vuokrasopimuksessa. Ylimääräiset kilometrit lasketaan yksiköön asennettua matkamittaria käyttämällä. 2.9 Jos yksikössä on moottori, jokaisesta vuokrakauden sovitut vapaat käyttötunnit (tai niiden suhteellisen osan, jos vuokra-aika on alle vuoden) ylittävästä tunnista peritään erillinen maksu, jonka suuruus on yksilöity vuokrasopimuksessa. Ylimääräiset käyttötunnit lasketaan yksikön moottoriin asennetulla kellolla Voidakseen tarjota vuokrasopimuksessa mainitut palvelut (esim. renkaat, huollot jne.), vuokranantaja pidättää itsellään oikeuden vuokrahinnanmuutoksiin, mikäli työvoimakustannusten tai materiaalin hinnat muuttuvat alkaen voimassa on seuraava sopimusehto: jos vuokra-aika ylittää 12 kuukautta, sopimuksessa sovittu vuokra on indeksikorotuksen alainen tämän sopimuskohdan mukaisesti. Jos Suomen tilastokeskuksen julkaisema kuluttajahintaindeksi ("Indeksi") nousee vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen (tai jos maksuihin on tehty muutoksia kohdan 2.11 mukaisesti, muutoksen voimaantulopäivän jälkeen) ("aloituspäivämäärä") aloituspäivämääränä vallinneen indeksitason yläpuolelle, vuokranantaja voi vuokrauksen ensimmäisestä vuosipäivästä alkaen korottaa maksuja vuosittain indeksikorotuksen prosenttimäärän mukaisesti vuokraajalle tehtävällä ilmoituksella. Kaikki vuokrakorotukset lasketaan viimeisimmän, ennen korotuksen voimaantuloa julkaistun indeksin mukaisesti. Mikäli indeksiä ei tulevaisuudessa julkaista, tai se ei vastaa FleetOptions yleisten sopimusehtojen tarkoitusta, vuokranantaja voi korvata sen jollakin toisella vertailukelpoisella indeksillä. 3. VUOKRAAJAN YLEISET JA PÄIVITTÄISIÄ TURVATARKISTUKSIA KOSKEVAT VELVOLLISUUDET Vuokraajan tulee toimia aina alla esitettyjen velvollisuuksien mukaisesti. 3.1 Yleistä Vuokraajan tulee: a. Varmistaa, että yksikköä käyttää asianmukaisen koulutuksen saanut henkilöstö, joka toimii ammattimaisesti ja huolellisesti. Henkilöstön tulee noudattaa vuokranantajan, toimittajan tai valmistajan toimittamia käyttöohjeita ja käyttää yksikköä vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti; b. Noudattaa aina yksikön hallussapitoa ja käyttöä koskevia lain vaatimuksia (mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) sallitun kuormakapasiteetin noudattaminen, kuorman jakaminen, pidättäytyminen kuljettamasta kuormaa, joka voi vaurioittaa tai muutoin heikentää vuokranantajan mahdollisuutta hyödyntää yksikköä vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen ja käyttää asianmukaisia renkaita (esim. talvirenkaat) lain vaatimusten mukaisesti); c. Pidättäytyä kuljettamasta yksiköllä vaarallisia, syttyviä tai räjähtäviä kuormia ilman vuokranantajan ennakkosuostumusta; d. Pidättäytyä tekemästä yksikölle muutoksia tai muokkauksia ilman vuokranantajan ennakkosuostumusta; e. Pidättäytyä poistamasta, vaihtamasta tai peittämästä mitään kirjoitusta, logoa, merkintää, numerointia tai muuta yksikön merkkiä, ja pidättäytyä poistamasta, asentamasta tai liittämästä laitteita tai niiden osia (esim. lisävalot tai muu sähkölaite); f. Varmistaa, että yksikkö on aina vakuutettu lain edellyttämällä tavalla (ellei vuokranantajan kanssa ole sovittu toisin kirjallisesti) ja että vuokraajalla on hallussaan kaikki yksikön käyttämiseen tarvittavat luvat. Vuokraajan tulee hakea kyseisiä lupia omalla kustannuksellaan ja varmistaa, että niitä jatketaan tarvittaessa; Vuokraajan yksinomaisena vastuuna on hakea kaikki yksikön käyttöön tarvittavat luvat, sertifikaatit ja hyväksynnät (kuten esimerkiksi CEMT, Carnet TIR, Carnet ATA, ATP jne.) sekä huolehtia lupien, sertifikaattien ja hyväksyntien voimassaolosta. Sikäli kuin voidaan kohtuudella edellyttää, vuokranantajan toimittaa vuokraajalle mahdollisimman yksityiskohtaisesti tarvittavat asiakirjat, jotka ainoastaan vuokranantaja voi hankkia yksikön omistajana tai rekisteröitynä säilyttäjänä (esim. todistus peräkärryn valmistajalta sen yhteensopivuudesta turvallisia ajoneuvoja koskevien CEMTmääräysten kanssa); g. Pitää yksikössä kaikki lain ja säännösten vaatimat merkinnät, jotka yksikön lainmukainen käyttö edellyttää; h. Tehdä tarpeelliset toimet sen varmistamiseksi, että yksikkö on turvallinen ja että sitä voidaan käyttää ilman vaaraa terveydelle tai ympäristölle; i. Varmistaa, että yksikköä ei ulosmitata, takavarikoida tai pantata ja ettei se joudu muun oikeusprosessin kohteeksi, ja mikäli tällaisia tapauksia kuitenkin ilmenee, vuokralaisen tulee ilmoittaa niistä välittömästi kirjallisesti vuokranantajalle; j. Pidättäytyä ilman vuokranantajan ennakkohyväksyntää käyttämästä yksikköä tai antamasta sitä käytettäväksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden, Norjan tai Sveitsin ulkopuolella, tai maassa, jossa vuokranantaja on kieltänyt yksikön käytön tai jossa on väkivaltaisuuksia tai niiden uhka; yksikköä ei myöskään saa käyttää tai antaa käytettäväksi missään maassa (EU:n sisä- tai ulkopuolella) ilman vuokraajan ottamaa lisävakuutusta, jonka vuokranantaja katsoo tarpeelliseksi; k. Pidättäytyä myymästä, siirtämästä tai muutoin luovuttamasta yksikköä (muutoin kuin sopimusvelvoitteen täyttämiseksi), luovuttamasta tämän sopimuksen etuja tai sallimasta yksikön panttaaminen tai kiinnittäminen (muu kuin lainmukainen korjaajan pidätysoikeus, jonka vuokraaja purkaa viipymättä); l. Pidättäytyä alivuokraamasta, lainaamasta tai muutoin luovuttamasta yksikköä pysyvästi kolmannen osapuolen, mukaan lukien vuokraajan läheistahot, käyttöön ilman vuokranantajan ennakkohyväksyntää. Vuokranantaja ei perusteetta evää hyväksyntäänsä, mutta voi kuitenkin asettaa sen edellytykseksi lisämaksun suorittamisen tai lisävakuuden asettamisen. Vuokraajalla on kuitenkin mahdollisuus luovuttaa yksikkö alihankkijoiden tai muiden vuokraajan tehtäviä suorittavien tahojen käyttöön. Vuokraaja vastaa kuitenkin kaikissa tilanteissa kyseisten alihankkijoiden tai työntekijöiden toimista; m. Olla täydessä vastuussa yksikön tuhoutumisesta tai sille aiheutuvasta vahingosta; n. Sallia vuokranantajan kiinnittää kilpi tai jokin muu tunniste osoitukseksi vuokranantajan omistajuudesta, eikä poistaa tai peittää sitä. Vuokraaja ei FO/FI (FI) /6

2 myöskään saa kiinnittää yksikköön omia tunnisteitaan ilman vuokranantajan ennakkosuostumusta; o. Antaa vuokranantajan tai vuokranantajan edustajan tarkistaa yksikkö tai ottaa se haltuun (yhdessä asiaankuuluvien huolto-, ylläpito- ja korjausdokumenttien kanssa) milloin tahansa. Vuokraajan on huolehdittava, että vuokranantajalla on tätä tarkoitusta varten pääsy mille tahansa alueelle, jossa yksikköä säilytetään. Jos yksikkö säilytetään kolmannen osapuolen alueella, vuokraajan tulee varmistaa että kyseinen kolmas osapuoli päästää vuokranantajan alueelleen yksikön tarkastamiseksi ja/tai haltuun ottamiseksi; p. Maksaa kaikki yksikön vuokraamiseen tai käyttämiseen liittyvät verot, tullimaksut ja sakot; q. Lopettaa yksikön käyttäminen ja ilmoittaa viipymättä vuokranantajalle kirjallisesti (mukaan lukien telefaksi tai sähköposti) mikäli hän havaitsee yksikössä valmistusvirheen tai olennaisen puutteen; r. Yksikön takaisinkutsuilmoituksen saatuaan palauttaa yksikkö vuokranantajalle niin pian kuin kohtuullisesti mahdollista; s. Toimittaa vuokranantajalle taloudelliset tiedot, jotka vuokranantaja voi kohtuudella vaatia vuokraajan liiketoiminnan arvioimiseksi, kymmenen (10) päivän kuluessa vuokranantajan pyynnöstä. 3.2 Päivittäiset käyttö- ja turvatarkistukset Vuokraajan tulee tarkistaa yksikön käyttöturvallisuus jokaisen päivän aluksi, jolloin yksikköä käytetään. Tarkistus sisältää seuraavat toimenpiteet, mutta ei rajoitu niihin: a. Kaikkien renkaiden (mukaan lukien vararengas) paineen tarkastaminen sekä puutteiden korjaaminen tai raportointi tarvittaessa; b. Kaikkien renkaiden (mukaan lukien vararengas) tarkastaminen vaurioiden ja riittävän kulutuspinnan varalta sekä puutteiden korjaaminen tai raportointi tarvittaessa; c. Kaikkien pyöränpulttien tarkastaminen silmämääräisesti sekä puutteiden korjaaminen tai raportointi tarpeen mukaan; d. Kaikkien valojen ja jarrujen toiminnan tarkastaminen sekä puutteiden korjaaminen tai raportointi tarvittaessa; e. Kokemusta ja ammatillista osaamista käyttäen yksikön kokonaiskunnon ja luotettavuuden tiekäytössä arviointi sekä puutteiden korvaaminen tai raportointi tarvittaessa; f. Jos yksikössä on jäähdytysyksikkö, tulee lisäksi suorittaa seuraavat tarkastustoimenpiteet sekä puutteiden korjaaminen tai raportointi tarvittaessa: i Termostaatin lämpötila on oikean lastauslämpötilan mukainen; ii Moottorin silmämääräinen tarkastus vesi- ja öljyvuotojen varalta; iii Kaikkien näkyvien mittareiden toimintakunto; iv Polttoainetankin korkki on paikallaan ja kiinni; v Tankissa on riittävästi polttoainetta päivän odotettujen työtehtävien suorittamiseksi; vi Kojelaudan tarkastaminen vaurioiden varalta; vii Ovitiivisteiden tarkastaminen vaurioiden varalta. 4. VUOKRANANTAJAN SUORITTAMAT HUOLTOTOIMENPITEET Valittavissa olevat huoltovaihtoehdot ( vuokranantajan huoltovaihtoehdot ) ovat seuraavat (Huolto palvelu käsittää huollon, renkaiden vaihdon, akseliosat, kylmäkoneosat, yleisosat sekä huollon yksikön yhteydessä ja se on pakollinen kaikille vuokrauksille, joiden kesto on lyhyempi kuin 365 (kolmesataakuusikymmentäviisi) päivää). 4.1 Huolto Jos vuokraaja on valinnut vuokrasopimuksessa huoltovaihtoehdon, vuokranantaja suorittaa kaikki lain edellyttämät tai laitteen valmistajan suosittamat huollot (esimerkiksi katsastustodistus tai vastaava) Vuokranantaja ilmoittaa huollosta vuokraajalle vähintään kuukausi ennen huoltopäivämäärää. Vuokranantaja valitsee huollon ajan, päivämäärän ja paikan. Vuokranantaja suorittaa huoltotoimet mahdollisuuksien mukaan lähellä vuokraajan toimintoja. Huoltopaikan valinta on kuitenkin vuokranantajan yksinoikeus. Vuokraaja toimittaa laitteen huoltopaikalle ja noutaa sen huollon valmistuttua. Kuljetuksesta aiheutuvista kuluista vastaa vuokraaja Jos huollon yhteydessä vuokranantaja katsoo tarpeelliseksi vaihtaa kuluneita osia, hän ilmoittaa kyseiset osat ja niiden vaihtamisesta arvion mukaan aiheutuvat kustannukset vuokraajalle. Vuokraajan katsotaan hyväksyvän vuokranantajan suorittama osien vaihtaminen vuokraajan kustannuksella, ellei tämä ilmoita vastustavansa sitä yhden (1) työpäivän kuluessa vuokranantajan ilmoituksen saatuaan. Mikäli vuokraaja vastustaa vuokranantajan suorittamaa osien vaihtamista, vuokraaja on vastuussa niiden välittömästä vaihtamisesta omalla kustannuksellaan. Jos vuokraaja on valinnut renkaidenvaihdon, akseliosat, jäähdytinosat tai yleisosat käsittävän valinnaisen huoltopalvelun, vuokraaja ei ole vastuussa kyseisten osien vaihtamisesta aiheutuvista kuluista. Jos vuokranantaja havaitsee huollon aikana vaurioita tai puuttuvia osia, hän ilmoittaa vaurioista ja puutteista sekä niiden arvioiduista korjauskustannuksista vuokraajalle. Vuokraajan katsotaan hyväksyvän vuokranantajan suorittama laitteen korjaaminen vuokraajan kustannuksella, ellei tämä vastusta sitä yhden (1) työpäivän kuluessa vuokranantajan ilmoituksen saatuaan. Jos vuokraaja vastustaa vuokranantajan suorittamaa laitteen korjaamista, on vuokraaja vastuussa laitteen välittömästä korjaamisesta omalla kustannuksellaan. 4.2 Renkaiden vaihtaminen Jos vuokraaja on valinnut renkaidenvaihdon lisäpalveluksi, vuokranantaja vaihtaa kuluneet tai vaurioituneet renkaat niin, että yksikön turvallinen ja laillinen käyttö voidaan varmistaa. Rengas luokitellaan kuluneeksi vain siinä tapauksessa, että renkaita koskevia valmistajan painesuosituksia on noudatettu ja ettei rengasta ole altistettu liialliselle tai kuluttavalle käytölle. Muissa tapauksissa vaihdettava rengas luokitellaan vaurioituneeksi Vuokranantajan tulee vaihtaa kulunut rengas kulutuspinnan ollessa 2 mm tai lain vaatima vähimmäismäärä ( kulutuspinnan rajoitukset ). Vuokraajan tulee ilmoittaa vuokranantajalle vaaditusta renkaiden vaihdosta niin pian kuin mahdollista, mutta vähintään kolme (3) päivää ennen kuin renkaiden vaihtaminen tulee välttämättömäksi. Lisäksi vuokraajan tulee ilmoittaa vaadittu rengastyyppi. Jos kulutuspinnanraja on ylitetty ja tämä aiheuttaa vaurioita yksikön muille osille, vuokraaja on vastuussa vahingon korjaamisesta aiheutuvista kuluista. Vuokranantaja päättää tarvittavan rengastyypin (uusi vai käytetty), koon, valmistajan ja korjaamon, jossa rengas vaihdetaan. Vuokranantaja suorittaa huoltotoimet mahdollisuuksien mukaan lähellä vuokraajan toimintoja. Huoltopaikan valinta on kuitenkin vuokranantajan yksinoikeus. Vuokraajan tulee kustannuksellaan toimittaa laite ilmoitettuun huoltopaikkaan ja noutaa se huollon valmistuttua Jos kulunut rengas aiheuttaa yksikön rikkoutuminen (esim. riittämättömästä kulutuspinnasta johtuen), vuokraaja korvaa vuokranantajalle kaikki korjaamon ulkopuolella aiheutuneet kulut ja tiepalvelukulut vuokranantajan tapahtumahetken tiepalveluhinnaston mukaisesti Jos rengas vaihdetaan sen vaurioitumisen seurauksena, vuokraajan tulee korvata vuokranantajalle vaurioituneen renkaan jäännösarvo, joka lasketaan seuraavasti: vaihtorenkaan hinta, jaettuna uuden renkaan kulutuspinnalla millimetreinä ja kerrottuna vaurioituneen renkaan kulutuspinnalla millimetreinä. Edellä mainittua ei sovelleta, jos vuokraaja on valinnut rengashuoltovaihtoehdon lisäpalveluksi vuokrasopimuksessa. Jos vaurioitumisesta johtuva renkaan vaihtaminen tapahtuu yksikkö rikon yhteydessä, vuokraajan tulee maksaa tiepalvelumaksu vuokranantajan tapahtumahetken tiepalveluhinnaston mukaisesti, ellei vuokraaja ole valinnut rengashuoltovaihtoehtoa lisäpalveluksi vuokrasopimuksessa Jos rengas joudutaan vaihtamaan vuokraajan tai kolmannen osapuolen toimesta, vuokranantaja ei normaaleissa olosuhteissa hyvitä vuokraajalle renkaanvaihdosta aiheutuneita kuluja. Poikkeustapauksessa vuokraaja voi saada hyvityksen aiheutuneista kuluista, jos vuokraaja on nimenomaisesti sopinut kyseisistä kuluista vuokranantajan kanssa ennen renkaan vaihtamista. 4.3 Akseliosat Jos vuokraaja on valinnut akseliosat lisäpalveluksi, vuokranantaja vaihtaa kaikki kuluneet tai vaurioituneet akseliosat (jarruhihnat, jarrulevyt, jarrurummut, laakerit, ilmapalje, jne.) niin, että laitteen turvallinen ja laillinen käyttö voidaan varmistaa. Akseliosa luokitellaan kuluneeksi vain silloin, kun sitä ei ole altistettu liialliselle ja kuluttavalle käytölle Vuokranantaja vaihtaa jarruhihnat kun ne ovat kuluneet <= 2 mm (jarruhihnan käyttörajoitus). Vuokraajan tulee ilmoittaa huoltotoimenpiteen tarpeesta vuokranantajalle niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kolme (3) päivää ennen kuin huoltotoimenpide tulee välttämättömäksi. Jos kulutuspinnan raja on ylitetty ja tämä aiheuttaa vaurioita yksikön muille osille, vuokraaja on vastuussa vahingon korjaamisesta aiheutuvista kuluista. Vuokranantaja päättää korjaamosta, jossa osien vaihtaminen suoritetaan. Vuokranantaja suorittaa huoltotoimet mahdollisuuksien mukaan lähellä vuokraajan toimintoja. Huoltopaikan valinta on kuitenkin vuokranantajan yksinoikeus. Vuokraajan tulee kustannuksellaan toimittaa laite ilmoitettuun huoltopaikkaan ja noutaa laite osien vaihtamisen jälkeen Jos kulunut akseliosa aiheuttaa yksikkö rikon (esim. jarruhihnan käyttörajan ylittämisen johdosta), vuokraaja korvaa vuokranantajalle kaikki osien vaihtamisesta korjaamon ulkopuolella aiheutuvat kulut ja tiepalvelumaksut vuokranantajan tapahtumahetken tiepalveluhinnaston mukaisesti. Tämä maksu ei päde ilmapalkeiden tai muiden pneumaattisten akseliosien vaihtamiseen yksikkörikon yhteydessä, tai jos vuokraaja on valinnut huollon lisäpalveluksi Jos jarruhihna vaihdetaan vaurioitumisen seurauksena, vuokraajan tulee maksaa vuokranantajalle jarruhihnan jäännösarvo sen vaurioitumishetkellä, joka lasketaan seuraavasti: jarruosan arvo jaettuna uuden jarruhihnan millimetreillä ja kerrottuna jäljellä olevan jarruhihnan millimetreillä. Vaurioitumisesta johtuvan muiden akseliosien vaihtaminen kuuluu akseliosien vaihtoehtoon, jos vuokraaja on valinnut kyseisen vaihtoehdon vuokrasopimuksessa. Jos vaurioitunut osa vaihdetaan laiterikon yhteydessä, vuokraajan tulee maksaa tiepalvelumaksu vuokranantajan tapahtumahetken tiepalvelumaksuhinnaston mukaisesti Jos akseliosa joudutaan vaihtamaan vuokraajan tai kolmannen osapuolen toimesta, vuokranantaja ei normaaleissa olosuhteissa hyvitä vuokraajalle osan vaihdosta aiheutuneita kuluja. Poikkeustapauksissa vuokraaja voi saada hyvityksen aiheutuneista kuluista, jos vuokraaja on nimenomaisesti sopinut kyseisistä kuluista vuokranantajan kanssa ennen osan vaihtamista. 4.4 Kylmäkoneosat Jos vuokraaja on valinnut kylmäkoneosat lisäpalveluksi, vuokranantaja vaihtaa kaikki kylmäkoneyksikön kuluneet tai vaurioituneet osat niin, että yksikön turvallinen ja laillinen käyttö voidaan varmistaa. Kylmäkoneyksikön osa luokitellaan kuluneeksi vain silloin, kun osa ei ole altistunut liialliselle ja kuluttavalle käytölle Vuokraajan tulee ilmoittaa huoltotoimenpiteen tarpeesta vuokranantajalle niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kolme (3) päivää ennen kuin huoltotoimenpide tulee välttämättömäksi. Vuokranantaja päättää korjaamon, jossa osien vaihtaminen suoritetaan. Vuokranantaja suorittaa huoltotoimet mahdollisuuksien mukaan lähellä vuokraajan toimintoja. Huoltopaikan valinta on kuitenkin vuokranantajan yksinoikeus. Vuokraaja toimittaa kustannuksellaan laitteen ilmoitettuun huoltopaikkaan ja noutaa sen huollon valmistuttua Jos kylmäkoneenkulunut osa aiheuttaa laiterikon (esim. kuluvien osien huoltoaikataulun laiminlyömisen johdosta), vuokraaja korvaa vuokranantajalle kaikki osien vaihtamisesta korjaamon ulkopuolella aiheutuvat kulut ja tiepalvelumaksut vuokranantajan tapahtumahetken tiepalveluhinnaston mukaisesti. FO/FI (FI) /6

3 4.4.4 Jos osa vaihdetaan sen vaurioitumisen seurauksena, vuokraajan tulee hyvittää vuokranantajalle kaikki vaurioituneen osan vaihtamiseen liittyvät kulut. Jos vaurioitunut osa vaihdetaan laiterikon yhteydessä, vuokraajan tulee maksaa tiepalvelumaksu vuokranantajan tapahtumahetken tiepalvelumaksuhinnaston mukaisesti Jos akseliosa joudutaan vaihtamaan vuokraajan tai kolmannen osapuolen toimesta, vuokranantaja ei normaaleissa olosuhteissa hyvitä vuokraajalle osan vaihdosta aiheutuneita kuluja. Poikkeustapauksissa vuokraaja voi saada hyvityksen aiheutuneista kuluista, jos vuokraaja on nimenomaisesti sopinut kyseisistä kuluista vuokranantajan kanssa ennen osan vaihtamista. 4.5 Yleisosat Jos vuokraaja on valinnut yleisosat lisäpalveluksi, vuokranantaja vaihtaa kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat ja lisälaitteet, kuten takalaita nostin jne. (pois lukien renkaat, akseliosat ja kylmäkoneosat, jotka muodostavat erillisen lisäpalveluosan) niin, että yksikön turvallinen ja laillinen käyttö voidaan varmistaa. Yleisosa luokitellaan kuluneeksi vain silloin, kun osa ei ole altistunut liialliselle ja kuluttavalle käytölle Vuokraajan tulee ilmoittaa uuden osan tarpeesta, sekä osan tyyppi ja tarvittavien osien lukumäärä vuokranantajalle niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kolme (3) päivää ennen kuin huoltotoimenpide tulee välttämättömäksi. Vuokranantaja päättää korjaamon, jossa osien vaihtaminen suoritetaan. Vuokranantaja suorittaa huoltotoimet mahdollisuuksien mukaan lähellä vuokraajan toimintoja. Huoltopaikan valinta on kuitenkin vuokranantajan yksinoikeus. Vuokraaja toimittaa kustannuksellaan laitteen ilmoitettuun huoltopaikkaan ja noutaa sen huollon valmistuttua Jos jäähdytysyksikön kulunut osa aiheuttaa laiterikon (esim. kuluvien osien huoltoaikataulun laiminlyömisen johdosta), vuokraaja korvaa vuokranantajalle kaikki osien vaihtamisesta korjaamon ulkopuolella aiheutuvat kulut ja tiepalvelumaksut vuokranantajan tapahtumahetken tiepalveluhinnaston mukaisesti Jos osa vaihdetaan sen vaurioitumisen seurauksena, vuokraajan tulee korvata vuokranantajalle kaikki vaurioituneen osan vaihtamiseen liittyvät kulut. Jos vaurioitunut osa vaihdetaan laiterikon yhteydessä, vuokraajan tulee maksaa tiepalvelumaksu vuokranantajan tapahtumahetken tiepalvelumaksuhinnaston mukaisesti Jos akseliosa joudutaan vaihtamaan vuokraajan tai kolmannen osapuolen toimesta, vuokranantaja ei normaaleissa olosuhteissa hyvitä vuokraajalle osan vaihdosta aiheutuneita kuluja. Poikkeustapauksissa vuokraaja voi saada hyvityksen aiheutuneista kuluista, jos vuokraaja on nimenomaisesti sopinut kyseisistä kuluista vuokranantajan kanssa ennen osan vaihtamista. 4.6 Tiepalvelu Jos vuokraaja on valinnut huollon, renkaiden vaihdon, akseliosat, kylmäkoneosat tai yleisosat lisäpalveluksi ja yksikössä tapahtuu laiterikko, vuokranantaja vastaa paikan päällä tehtävistä tarvittavista korjauksista niin, että laite voidaan siirtää lähimpään mahdolliseen vuokranantajan verkostoon kuuluvaan korjauspaikkaan. Palvelu rajoittuu Euroopan unionin jäsenmaissa ja Norjassa ja Sveitsissä tapahtuviin laiterikkoihin Vuokranantaja toimittaa vuokraajalle puhelinnumeron, jota voidaan käyttää tiepalvelu milloin tahansa (kolmesataakuusikymmentäviisi (365) päivää vuodessa, kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa) Vuokranantaja ei korvaa vuokraajalle koituneita kustannuksia, jos hän päättää käyttää kolmannen osapuolen laiterikkopalveluita, jotka eivät kuulu vuokranantajan laiterikkopalveluihin. 5. VUOKRAAJAN HUOLTOTOIMENPITEET Vuokraaja on vastuussa yksikön huollosta ja korjauksista siinä laajuudessa kun vuokraaja ei valitse yllä mainittuja vaihtoehtoja. Kohdassa 3 esitettyjen velvollisuuksien lisäksi vuokraajan tulee kustannuksellaan säilyttää yksikkö hyvässä kunnossa ja erityisesti: a. Suorittaa säännölliset tarkistukset yksikön turvallisuuteen ja toimintakykyyn liittyvän yleiskunnon varmistamiseksi; b. Ylläpitää yksikkö valmistajan suositusten mukaisesti; c. Säilyttää yksikkö samassa kunnossa kuin se oli vuokraamishetkellä, normaali kuluminen huomioiden. Normaali kuluminen on määritelty vuokranantajan Fair Wear & Tear -oppaassa, joka on saatavissa vuokranantajan verkkosivuilta. Vuokranantajan Fair Wear & Tear -opas tekee eron normaalin kulumisen ja liiallisen käytön ja vuokrasopimuksessa määriteltyjen ehtojen vastaisen käytön aiheuttaman vaurioitumisen välillä; d. Varmistaa, että kaikki lain edellyttämät ja valmistajan suosittamat huolto- ja ylläpitotoimenpiteet suoritetaan määräaikoihin mennessä; e. Varmistaa, että jokainen rengas on vaihdettu ajoissa käyttäen valmistajan suosittamaa tai vuokranantajan erityisesti vahvistamaa rengastyyppiä, ennen kuin rengas saavuttaa laissa säädetyn vähimmäiskulutuspinnan syvyyden; f. Jos kyseessä on ajoneuvo, vuokraajan tulee varmistaa että kaikki akselin kuluvat osat (jarrut, kantopyörät, ilmajousiovet jne.) vaihdetaan riittävän ajoissa ennen käyttöiän päättymistä käyttäen valmistajan suosittamia tai vuokranantajan erityisesti vahvistamia akseliosia; g. Varmistaa, että kaikki kuluvat osat vaihdetaan ennen niiden käyttöiän päättymistä. käyttäen valmistajan suosittamia tai vuokranantajan erityisesti vahvistamia osia; h. Pitää ajan tasalla olevaa luetteloa huoltotoimista, korjauksista ja ylläpidosta ja toimittaa niiden kopiot pyydettäessä vuokranantajalle; i. Varmistaa, että yksikössä on kaikki asianmukaiset luvat (tai vastaavat) kaikkina aikoina, mukaan lukien katsastustodistus; j. Varmistaa, että yksikön osien (esim. jäähdytinosat) huollot ja luvat (esim. LOLER, ATP, jne.) ovat ajan tasalla sekä lain ja valmistajan vaatimusten mukaiset. 6. VASTUU JA VAURIOIDEN KÄSITTELY 6.1 Vuokraaja vastaa yksikön, sen osien ja lisälaitteiden vahingoittumisesta, tuhoutumisesta, katoamisesta, varkaudesta tai takavarikoinnista, ellei se ole vuokranantajan aiheuttama. Kyseiset tapahtumat eivät vapauta vuokraajaa vuokrasopimuksen velvoitteista, mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) vuokraajan velvollisuuteen maksaa vuokraa. 6.2 Vuokraajan tulee ilmoittaa yksikön, sen osien tai lisälaitteiden tuhoutumisesta, olennaisesta vahingoittumisesta, katoamisesta, varkaudesta tai takavarikoinnista vuokranantajalle 48 tunnin kuluessa ja toimittaa tälle yksityiskohtainen raportti onnettomuudesta, mukaan lukien sen tyyppi, laajuus ja aiheuttaja seitsemän (7) päivän kuluessa. Kyseisen raportin pohjalta vuokranantaja voi vaatia korvauksia muilta osapuolilta. Sikäli kuin vuokraajalla on tapahtumaa koskien yksikköön liittyviä vaatimuksia kolmansia osapuolia kohtaan, vuokraaja siirtää nämä vaatimukset vuokranantajalle. 6.3 Korjatessaan yksikköä vuokraaja voi käyttää vain niitä korjaamoja ja varaosia, jotka on hyväksytty yksikön valmistajan tai vuokranantajan toimesta. 6.4 Jos yksikkö on vaurioitunut korjauskunnottomaksi, tuhoutunut, kadonnut, varastettu tai takavarikoitu, vuokraajan tulee maksaa vuokranantajalle alla määritelty yksikön korvausarvo yhdessä kohdan 11.3.c mukaisten korvausten kanssa. Tämän lisäksi vuokranantaja on oikeutettu (mutta ei velvoitettu) vaihtamaan yksikkö toiseen vastaavaan yksikköön ja jatkamaan sopimusta. Jos vuokranantaja ei käytä kyseistä oikeutta, sopimus päättyy kyseessä olevan yksikön osalta sen kuun lopussa, jolloin vuokranantaja vastaanotti vuokraajan ilmoituksen vaurioista tai tapahtumasta. Yksikön katsotaan olevan "vaurioitunut korjauskunnottomaksi jos vuokranantajan perustellun näkemyksen mukaisesti yksikön korjaamisen kulut ovat suuremmat kuin uuden yksikön hankkimishinta. Vuokranantaja hyväksyy, että varkaus on tapahtunut, vain jos kohdassa 8.1.2(d) esitetyt edellytykset täyttyvät. 6.5 Korvausarvo on sovittu joko vuokrasopimuksessa tai se on yksikön sen hetkinen arvo vuokranantajan kirjanpidossa, joka vuokralaiselle ilmoitetaan. 7. VAKUUTUS 7.1 Ellei vuokraaja ole valinnut kohdan 8 mukaista vahinkosuojaa, vuokraajan tulee vakuuttaa yksikkö hyvämaineisella vakuutuksenantajalla siihen asti kunnes se palautetaan vuokranantajalle. Vakuutuksen tulee kattaa täysin laitteen tuhoutuminen ja vahingoittuminen, jälleenhankinta-arvo sekä vastuut kolmansille ja muut riskit, joiden varalta huolellisesti toimiva henkilö tyypillisesti vakuuttaa vastaavan yksikön, ilman rajoituksia tai omavastuuosuutta (ellei vuokranantajan kanssa toisin sovita). Vuokraajan tulee pyydettäessä toimittaa vuokranantajalle jäljennös vakuutussopimuksesta ja jokaisen vakuutusmaksun kuitista. Vuokranantaja nimetään vakuutuksen ensisijaiseksi edunsaajaksi. 7.2 Jos vuokraaja on sopinut vahinkosuojan sisällyttämisestä sopimukseen tai jos vuokranantaja ei ole saanut vahvistusta vuokraajan vakuutuksesta kohdan 7.1 mukaisesti, (jolloin vahinkosuoja sisällytetään automaattisesti vuokrasopimukseen siihen saakka, kunnes vuokranantaja on saanut vahvistuksen vuokraajan vakuutuksesta), vuokraajan tulee ottaa yksikölle muut mahdolliset pakolliset vakuutukset laissa säädetyn mukaisesti. 8. VALINNAISET VAHINKOPALVELUT Lisämaksua vastaan voidaan sopia seuraavista lisäpalveluista: 8.1. Vahinkosuoja Jos vuokraaja on valinnut vuokrasopimuksessa vahinkosuojan, vuokraajan vastuu vahinkojen osalta rajoittuu sovittuun määrään, huomioiden kuitenkin kohta sekä olettaen, että vuokraaja on täyttänyt kaikki sopimuksen mukaiset lyksikön käyttämistä koskevat velvollisuudet ja että vahinkoa ei aiheutettu törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesti ja/tai sellaisen henkilön törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta toiminnasta, jolle vuokraaja luovutti laitteen Vahinkosuoja kattaa laitteen, sen osien ja lisälaitteiden vahingot, tuhoutumisen ja katoamisen, jonka on aiheuttanut: a. Onnettomuus. Onnettomuus on äkillinen tapahtuma, joka vaikuttaa yksikön ulkoisen mekaanisen voiman myötä. b. Rahti kuljetuksen, lastauksen ja purkamisen aikana, olettaen että kaikkia rahdin kuljetusta koskevia lakeja, säännöksiä ja kohtuullista varovaisuutta on noudatettu, ja että vuokraaja on käyttänyt yksikköä sopimuksessa määritellyllä tavalla. Yksikkö vauriot, jotka aiheutuvat ylipainosta, liian suuresta rahdista tai rahdista, joka ei sovellu laitteen kuljetettavaksi eivät kuuluu vahinkosuojan piiriin. Vahinkosuojan piiriin ei kuulu myöskään säiliöperävaunussa olevan kuorman aiheuttama vahinko, joko kuljetuksen, lastauksen tai purkamisen aikana. c. Tulipalo tai räjähdys. Vaurio, tuhoutuminen tai menetys, joka johtuu sopimuksen rikkomisesta, erityisesti syttyvien, vaarallisten ja räjähtävien aineiden luvattomasta kuljetuksesta, ei kuulu vahinkosuojan piiriin. d. Varkaus tai kolmannen osapuolen luvaton käyttö. Vuokranantaja hyväksyy, että varkaus on tapahtunut vain silloin, jos vuokraaja toimittaa hänelle seitsemän (7) päivän kuluessa yksityiskohtaisen, tarkan ja totuudenmukaisen raportin vallitsevista olosuhteista, jotka osoittavat varkauden olevan ainoa perusteltu selitys laitteen katoamiselle. Raportin tulee osoittaa yksityiskohtaisesti kuka jätti yksikön, milloin ja mihin, sekä tiedot siitä, kuka havaitsi yksikön puuttuvan ja milloin. Tämän lisäksi tarvitaan tieto paikasta, johon yksikkö jätettiin sekä poliisiraportti, joka hyväksytään vain jos siinä on yllä mainitut tiedot. Yksikön katoaminen, jäljittämättömyys tai muunlainen häviäminen vuokraajan hallinnollis-logistisista ongelmista johtuen tai kun se on annettu kolmannelle osapuolelle, ei kuulu vakuutuksen piiriin. Tämän lisäksi vahinkosuoja ei kata yksikön kavallusta tai sen takavarikointia viranomaisten tai kolmannen osapuolen toimesta. FO/FI (FI) /6

4 e. Yksikön suora altistuminen myrskylle, rakeille, salamoilla tai tulvalle tai kyseisten luonnonvoimien laitetta kohti heittämät esineet. Myrsky määritellään sään aiheuttamaksi ilmavirtaukseksi, jonka bofori on vähintään Vuokranantaja korjaa kustannuksellaan kaikki vahinkosuojan kattamat vauriot. Vuokranantajan yksinoikeutena on päättää millä korjaamolla vauriot korjataan. Vuokraajalla ei ole oikeutta ottaa yhteyttä korjaamoon tai auktorisoida työtä vuokranantajan puolesta. Jos vuokraaja ottaa puolestaan itsenäisesti yhteyttä korjaamoon, vuokranantajan ei tarvitse korjata vuokraajalle aiheutuneita kuluja, ellei korjaamosta ja korjauksesta ole sovittu kirjallisesti vuokranantajan kanssa ennen korjaustoimenpiteen suorittamista Siinä tapauksessa, että korjaustyön odotetaan kestävän yli 24 tuntia, vuokranantaja toimittaa vuokraajalle samankaltaisen yksikön sen saatavuudesta riippuen Vahinkosuojan piiriin kuuluu lyksikön noutaminen siitä sijainnista, jossa yksikköä vaurioittava tapahtuma tapahtui, ja sen toimittaminen lähimpään korjaamoon. Toisen yksikön, henkilöiden tai rahdin pelastaminen, noutaminen tai kuljetus ei kuulu vahinkosuojan piiriin. Vuokranantajan yksinoikeutena on päättää palveluntarjoajasta, joka suorittaa yksikön palautuksen, pelastuksen tai kuljetuksen sekä palveluntarjoajan toimien laajuudesta. Vuokraajalla ei ole oikeutta ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan ja sopia toimenpiteistä vuokranantajan puolesta. Jos vuokraaja ottaa itsenäisesti yhteyttä palveluntarjoajaan omasta puolestaan, vuokranantajan ei tarvitse korjata vuokraajalle aiheutuneita kuluja, ellei palveluntarjoajasta ja työn laajuudesta ole sovittu kirjallisesti vuokranantajan kanssa ennen korjaustoimenpiteen suorittamista Renkaiden vaurioituminen katetaan, vain jos vaurio aiheutui onnettomuudesta, joka vaurioitti samanaikaisesti myös yksikön muita osia. Vanteiden tai renkaiden varkautta ei koskaan kateta Vahinkosuoja ei kata: a. Kuluneiden osien tai renkaiden takaisinkutsua, laiterikkoja ja huoltokuluja. b. Minkäänlaisia epäsuoria tai välillisiä vahinkoja, c. Vaurioita rahdille tai muille kuljetetuille tuotteille, d. Vuokraajan tai muun yksikköä käyttävän vahingoittumista, vammaa tai loukkaantumista, e. Kolmannelle aiheutunutta vahinkoa, vammaa tai loukkaantumista, f. Niiden yksikön osien vaurioitumista, tuhoutumista, katoamista tai varkautta, jotka on poistettu yksiköstä vuokraajan tai yksikön käyttäjän toimesta, g. Yksikön tuhoutumista, vaurioitumista, katoamista tai muuta vahingoittumista, joka aiheutuu: i Vuokraajan sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä, mukaan lukien (mutta ei rajoittuen): - Yksikön käyttäminen sallittujen maiden ulkopuolella, - Yksikön ohjeiden vastainen käyttö (mukaan lukien toiminnan laiminlyönnit, esim. UBS-kaapeleiden liittämisen osalta), joka voi vaurioittaa yksikköä, ja jossa käyttäjän voidaan olettaa tiedostaneen väärinkäytön mahdollisesti aiheuttavan vahingot, ii Ydinräjähdyksestä, luonnonkatastrofista,sotatilasta tai sodan kaltaisista toimista Vahinkosuoja kattaa vahingon vain jos vuokraaja on ilmoittanut vauriosta tai varkaudesta vuokranantajalle neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluessa ja jos vuokraaja on toimittanut vuokranantajalle yksityiskohtaisen vahinkoraportin seitsemän (7) päivän kuluessa tapahtuneesta. Tämän yksityiskohtaisen raportin tulee sisältää tapahtuman tyyppi, laajuus ja aiheuttaja, sekä kaikki faktat, nimet ja yksityiskohdat, jotka voivat auttaa vuokranantajaa vaatimaan vahingonkorvauksia mahdollisesti muilta onnettomuuteen liittyviltä osapuolilta Vuokranantaja voi päättää vahinkosuojan minkä tahansa kuukauden lopussa antamalla vuokraajalle irtisanomisilmoituksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, tai vaihtoehtoisesti vuokranantaja voi ehdottaa vahinkosuojan hinnan korotusta, jos vuokranantajalle viimeisimmän 6 kuukauden aikana laitteen vaurioista, tuhosta tai menetyksestä aiheutuneet kulut ylittävät 80 %:lla vahinkosuojan hinnan samalta ajanjaksolta. Vuokranantaja ilmoittaa vuokraajalle ehdotetun hinnankorotuksen kirjallisesti vähintään yksi (1) kuukausi ennen korotetun hinnan ehdotettua voimaantuloa. Vuokraajan katsotaan hyväksyvän korotuksen, jos vuokraaja ei vastusta korotusta kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa ehdotuksen vastaanottamisesta. Jos vuokraaja vastustaa vakuutusmaksun korotusta, vuokranantajalla on oikeus päättää vahinkosuoja antamalla vuokraajalle kirjallinen irtisanomisilmoitus kahden (2) viikon irtisanomisajalla. Irtisanominen tulee voimaan kuukauden päättyessä.. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta päättää vahinkosuojasopimusta vuokra-ajan aikana mistään muusta syystä Vahinkosuojasopimuksen päättäminen ei vaikuta muihin vuokrasopimuksen ehtoihin. 8.2 Suoja pieniävahinkoja vastaan Lisämaksua vastaan vuokraaja voi lisätä vuokrasopimukseen suojan pieniä vahinkoja vastaan. Jos vuokraaja valitsee suojan pieniä vahinkoja vastaan, vuokraajaa ei pidetä vuokrajakson päättyessä vastuussa yksikön vaurioista, tai osien tai lisälaitteiden menetyksistä, edellyttäen että vaurioiden korjaamisesta aiheutuvat kulut eivät ylitä vuokrasopimuksessa sovittua enimmäismäärää ja edellyttäen, että vuokraaja on käyttänyt yksikköä vuokrasopimuksen mukaisesti ja ettei vauriot tai osien puuttuminen johdu vuokraajan törkeästä huolimattomuudesta tai sen henkilön törkeästä huolimattomuudesta jonka käyttöön vuokraaja on yksikön antanut. Jos enimmäismäärä ylitetään (tai vuokraaja muutoin rikkoo tätä sopimuskohtaa), vuokraaja on vastuussa kaikesta vahingosta ja vaurioista tai osien ja lisälaitteiden katoamisista. Pienten onnettomuuksien suoja pätee vain vuokrajakson jälkeen voimassaoleviin vaurioihin, eikä vuokrajakson aikana korjattuihin vaurioihin Alakohdat a, b ja e, ja (vahinkosuoja), pätevät myös pienten vahinkojen suojaan. 8.3 TyreCare Lisämaksua vastaan vuokraaja voi lisätä vuokrasopimukseen TyreCaren. Jos vuokraaja valitsee TyreCare sopimuksen, vuokraajaa ei pidetä vastuussa rengasvaurioista, kuten pistoreikä, räjähdys tai renkaan sivun viiltyminen, edellyttäen että vaurioiden korjaamisesta aiheutuvat kulut eivät ylitä vuokrasopimuksessa sovittua enimmäismäärää ja edellyttäen, että vuokraaja on käyttänyt yksikköä vuokrasopimuksen mukaisesti ja ettei rengasvaurio johdu vuokraajan törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta tai sen henkilön törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta, jonka käyttöön vuokraaja on yksikön luovuttanut. TyreCare kattaa myös asennuskulut ja tiepalvelun Euroopan unionin jäsenmaissa sekä Norjassa ja Sveitsissä TyreCare ei kata seuraavia tilanteita: a. Pistoreiät, räjähdykset ja muut vauriot kuluneille renkaille. Rengas katsotaan kuluneeksi, jos sen käytettävä kulutuspinta on alle 2 mm; b. Pistoreiät, räjähdykset ja muut rengasvauriot, jotka johtuvat: i Oikeanlaisen huollon puutteesta; ii Yli- tai alipaineistuksesta; iii iv Yksikön käyttämisestä lailliset kapasiteetit ylittävillä painoilla; Yksikön väärinkäytöstä sekä käyttöön liittyvästä laiminlyönnistä, joka voi vaurioittaa yksikköä, ja jossa käyttäjä on kohtuudella voinut ennakoida väärinkäytön ja/tai laiminlyönnin mahdollisesti aiheuttavan vahinkoa; v Vuokraajan sopimusvelvollisuuksien laiminlyönnistä. c. Vanteiden, renkaiden tai pyörien varkaus tai katoaminen; d. Vauriot vanteille ja siitä aiheutuvat kulut; e. Kaikki rengaskorjaukset, jotka suoritetaan vuokraajan toimesta ilman vuokranantajan kirjallista hyväksyntää Vuokranantaja voi päättää TyreCare sopimuksen antamalla vuokraajalle irtisanomisilmoituksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, joka tulee voimaan kuukauden lopussa, tai vaihtoehtoisesti vuokranantaja voi ehdottaa TyreCare hinnan korotusta, jos vuokranantajalle viimeisimmän 6 kuukauden aikana laitteen vaurioista, tuhosta tai menetyksestä aiheutuneet kulut ylittävät 80 %:lla TyreCare hinnan samalta ajanjaksolta. Vuokranantaja ilmoittaa vuokraajalle ehdotetun hinnankorotuksen kirjallisesti vähintään yksi (1) kuukausi ennen korotetun hinnan ehdotettua voimaantuloa. Vuokraajan katsotaan hyväksyvän korotuksen, jos vuokraaja ei vastusta korotusta kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa ehdotuksen vastaanottamisesta. Jos vuokraaja vastustaa TyreCare maksun korotusta, vuokranantajalla on oikeus päättää rengaspalvelusuoja antamalla vuokraajalle kirjallinen irtisanomisilmoitus kahden (2) viikon irtisanomisajalla. Irtisanominen tulee voimaan kuukauden päättyessä TyreCare sopimuksen päättäminen ei vaikuta muihin vuokrasopimuksen ehtoihin. 9. VASTUU JA KORVAUKSET 9.1 Vuokraaja sitoutuu korvaamaan ja vapauttaa vastuusta vuokranantajan, kaikki vuokranantajan konserniin kuuluvat tahot ja näiden johtajat, työntekijät ja edustajat (ennen ja jälkeen sopimuksen), koskien kaikkia niitä vastuita, menetyksiä, vahingonkorvauksia, kuluja, maksuja (mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) oikeudenkäynti- ja muut kulut täydellä korvausvastuulla), toimenpiteitä, menettelyjä, prosesseja, rangaistuksia, sakkoja tai vaatimuksia, jotka aiheutuvat, kohdistuvat tai on nostettu vuokranantajaa, vuokranantajan konserniin kuuluvia tahoja, tai niiden johtajia, työntekijöitä tai edustajia vastaan ja jotka johtuvat joko suoraan tai epäsuorasti yksikön vuokraamisesta vuokraajalle vuokrasopimuksen mukaisesti mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) laitteen käyttö ja hallussapito (pois lukien siinä määrin, kun kyse on vuokranantajan törkeästä huolimattomuudesta tai sopimusrikkomuksesta). 9.2 Pois lukien alla kohdassa 9.4 mainittu, vuokranantajan velvoitteet yksikköä koskien rajoittuvat vain siihen, mitä sopimuksessa on nimenomaisesti todettu sekä niihin vastuisiin, joita vuokranantaja ei rajoita tai sulje pois. Kaikki muut mahdolliset yksikköön liittyvät velvollisuudet ja vastuut (mukaan lukien ilman rajoituksia sopimuksessa mainitut, mainitsemattomat, viitatut, taikka rikkomusperusteiset, kuten huolimattomuus) vuokranantajan osalta on täten suljettu pois siinä laajuudessa kuin se lainsäädännön mukaan on enimmillään mahdollista. 9.3 Rajoittamatta edellä mainittua sekä ottaen huomioon alla olevan kohdan 9.4, vuokraaja hyväksyy ja ymmärtää, että vuokraaja ei ole pidettävänä suhteessa tähän sopimukseen "kuluttajana"; yhtään kolmatta osapuolta, jonka kautta vuokraaja tutustui vuokranantajaan, tai jonka toimesta yksikkö valmistettiin tai toimitettiin vuokraajalle, ei ole pidettävä vuokraajan edustajana miltään osin; vuokranantajalla ei ole velvollisuutta alentaa vuokraa, korjata tai korvata yksikköä tai mitään sen osaa, tai maksaa korvausta miltään ajanjaksolta, jolloin yksikkö ei ollut vuokraajan hallussa tai yksikkö on ollut käyttökelvoton tai epäkunnossa (pois lukien siinä määrin, kuin kyse on vuokranantajan sopimusvelvollisuuksien laiminlyönnistä valittuja huoltotoimia koskien); vuokranantaja ei ole vastuussa vuokraajalle vuokraajan menettämistä voitoista, sopimuksista taikka mahdollisuuksista, eikä liikearvon tai odotettavissa olleiden säästöjen menetyksestä tai muusta epäsuorasta, välillisestä tai taloudellisesta vahingosta, joka aiheutuu suoraan tai välillisesti laitteesta, sen riittämättömyydestä mihinkään käyttötarkoitukseen, sen puutteellisuudesta tai viallisuudesta, suorituskyvyn puutteesta, tai joka aiheutuu suoraan tai epäsuorasti vuokranantajan sopimusvelvoitteen täyttämättä jättämisestä huolimatta siitä, syntyykö sellainen vastuu sopimuksen, rikkomuksen (mukaan lukien ilman rajoituksia huolimattomuus), väärän ilmoituksen, tämän sopimuksen sisältämän hyvitysvelvollisuuden perusteella tai muutoin; vuokraajaa on neuvottu riittävän vakuutusturvan hankkimiseksi koskien mahdollisia rahteja tai materiaaleja, joita vuokraaja aikoo kuljettaa yksiköllä ja vuokraajaa on neuvottu huolellisuuden ja toimintaolosuhteiden niin vaatiessa tarkistamaan säännöllisesti kuorman kiinnitykset ja että se ei ole vaarassa vahingoittua tai tuhoutua; Vuokranantajan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä kaikista vaatimuksista, jotka esitetään tämän FO/FI (FI) /6

5 sopimuksen perusteella tai siihen liittyen, huolimatta siitä perustuuko vuokranantajan vastuu sopimukseen, rikkeeseen (mukaan lukien ilman rajoitusta huolimattomuus), väärään ilmoitukseen tai tämän sopimuksen sisältämään hyvitysvelvollisuuteen tai muuhun, rajoittuvat vuokraajan tämän sopimuksen mukaisesti vuokranantajalle suorittamien maksujen yhteismäärään. 9.4 Mikään tässä vuokrasopimuksessa ei sulje pois tai rajoita vuokranantajan mahdollista vastuuta: a. Kuolemasta tai loukkaantumisesta, joka johtuu vuokranantajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, sikäli kuin vastuu perustuu pakottavaan lainsäädäntöön; tai b. Petoksesta tai vastaavasta teosta siinä määrin kuin vastuuta ei voi sovellettavan lain mukaisesti rajata pois tai rajoittaa vuokrasopimuksen puitteissa. 10. PALAUTUSEHDOT 10.1 Vuokrajakson päätyttyä vuokraajan tulee palauttaa yksikkö kokonaisuudessaan (mukaan lukien kaikki osat ja lisälaitteet) samassa kunnossa kuin hän sen vastaanotti vuokrajakson alussa, huomioiden normaali kuluminen, kuten se on määritelty vuokranantajan Fair Wear & Tear -oppaassa. Vuokraaja voi tutustua oppaaseen vuokranantajan verkkosivujen kautta. Yksikkö palautetaan vuokrauspaikkaan, ellei vuokranantajan kanssa sovita toisin kirjallisesti Kohdan 10.1 mukaisesti tapahtuvan yksikön palautuksen yhteydessä yksikkö tarkastetaan yhdessä vuokranantajan työntekijöiden tai edustajien kanssa vuokranantajan Fair Wear & Tear -oppaan mukaisesti ja kaikki vauriot sekä puutteet kirjataan tarkistusraporttiin. Yksikön vuokraajan puolesta tarkistavalla henkilöllä katsotaan olevan riittävä oikeus allekirjoittaa tarkistusraportti vuokraajan puolesta. Jos vuokraajan edustaja ei ole paikalla tarkistustilanteessa, tarkistus toimitetaan tästä huolimatta. Tarkistuksen tulokset sitovat vuokraajaa Vuokraajan tulee varmistua, että yksikkö palautetaan seuraavassa kunnossa: a. Ellei vuokraaja ole valinnut kohdassa 4.1 määriteltyä huoltopalvelua: (i) liikenneministeriön (tai vastaavan) edellyttämien voimassaolevien asianmukaisten ja alkuperäisten tarkastusasiakirjojen (kuten katsastustodistus tai vastaavan) mukaisena ja niillä varustettuna niin, että niiden vähimmäisvoimassaoloajan pituus vastaa niiden voimassaoloaikaa vuokrasopimuksen voimaantulohetkellä; (ii) alkuperäisten ADR, ATP, TIR sertifikaattien mukaisina, jos pätevät; b. Varustettuna täydellisellä huoltohistorialla (tulosteet asiakirjoista) vuokrajakson ajalta; c. Ellei vuokraaja ole valinnut rengashuoltoa, yksikkö palautetaan saman tyypin ja laadun renkailla, joiden kulutuspinnan syvyys on sama kuin vuokraajan vastaanottaessa laite. Selvyyden vuoksi vuokranantajan maksut tämän alakohdan c. osalta määritetään jakamalla vaaditun laatuluokan (sama valmistaja ja sama tyyppi) uuden renkaan hinta käytössä olevan renkaan kulutuspinnan millimetreillä ja kerrotaan vaaditun kulutuspinnan millimetreillä. d. Ellei vuokraaja ole valinnut akseliosien tai yleisosien huoltoa, kaikkien vaihto-osien tulee olla alkuperäisen valmistajan osia (OEM); e. Ellei vuokraaja ole valinnut akseliosien huoltoa, jarruhihnojen tulee olla samat kuin nouto- tai toimitushetkellä; f. Puhtaana. Jos vuokraaja ei toimi yllä olevien ehtojen mukaisesti, vuokranantaja perii häneltä lisämaksun. Tämän lisäksi vuokraajan tulee maksaa vuokranantajalle täysi korvaus siltä ajalta, jolloin yksikköä ei voi vuokrata edelleen Jos yksikkö palautetaan kuorman tai henkilökohtaisten tavaroiden kanssa, eikä näitä poisteta 24 tunnin kuluessa vuokranantajan tekemästä ilmoituksesta, vuokranantajalla on oikeus poistaa, varastoida, hyödyntää tai hävittää kuorma tai henkilökohtainen omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla vuokraajan kustannuksella Jos yksikön palautuskunnosta on erimielisyyttä, yksikkö tulee tarkistaa Suomen keskuskauppakamarin (tai vastaavan) valtuuttaman tavarantarkastajan toimesta, jonka raportti yksikön kunnosta (mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) vuokranantajalle aiheutuneesta vahingosta) on lopullinen ja sitoo molempia osapuolia. Tarkistajan maksuista vastaa hänen puoleensa kääntynyt osapuoli Jos vuokraaja ei palauta yksikköä vuokrasopimuksen päättymispäivänä, tai kohdan 11 mukaisen sopimuksen ennenaikaisen päättämisen yhteydessä vuokranantajan ilmoittamana palautuspäivänä, vuokranantaja voi vaatia ylimääräiseltä ajalta päiväkohtaisen korvauksen, joka on 130 prosenttia päivävuokrasta. Vuokranantaja voi vaatia lisäksi vahingonkorvausta. 11. SOPIMUSRIKKOMUKSET 11.1 Vuokranantaja voi päättää vuokrasopimuksen mukaisen yksikön vuokran milloin tahansa vuokrakauden aikana jonkin seuraavan olosuhteen vallitessa: a. Vuokraaja ei maksa vuokraa viiden (5) arkipäivän kuluessa vuokran eräpäivästä; b. Vuokraaja ei noudata muita vuokrasopimuksessa määritettyjä velvollisuuksia (mukaan lukien tähän tai muuhun sopimukseen perustuvat muut maksuvelvollisuudet), eikä korjaa tilannetta viiden (5) arkipäivän kuluessa vuokranantajan kirjallisesta vaatimuksesta; c. Vuokraaja rikkoo olennaisesti jotakin sopimusta vuokranantajan tai muun GE Equipment Services -konsernin yhtiön kanssa; d. Jos vuokraajana on henkilöyhtiö ja se purkautuu tai jos vuokraaja on yritys tai yksityishenkilö ja tehdään ennakkotoimenpiteitä (mukaan lukien asiaankuuluvien hakemusten jättäminen) mahdolliseen maksukyvyttömyyteen valmistautumiseksi. Tämä voi käsittää esimerkiksi vuokraajan ja sen emoyhtiön selvitystilan, konkurssin, konkurssipesän hallinnan ja vapaaehtoiset järjestelyt, tai mikäli vuokraaja (tai vuokraajan kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö, mukaan lukien sisar- tai tytäryhtiö) tai vuokraajan takaaja ei kykene maksamaan vuokraajan velkoja määräaikaan mennessä, tai mikäli vuokraajaan tuloon tai omaisuuteen (mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) laitteeseen) kohdistuu ulosmittauksia, täytäntöönpanotoimia tai muita oikeusprosesseja, tai että vuokraaja lopettaa tai uhkaa lopettaa liiketoimintaansa millään tavoin; e. Vuokraaja siirtää tai hävittää merkittävän osan varallisuudestaan tai vuokraajan omistuksessa tai hallinnassa tapahtuu olennainen muutos; f. Jos tapahtuu olennainen haitallinen muutos (i) vuokraajan taloudellisessa tilanteessa ja/tai sen konsernin taloudellisessa tilanteessa, johon vuokraaja kuuluu vuokrasopimuksen tekohetkellä ( vuokraajan konserni ), tai (ii) vuokraajan tai vuokraajan konsernin liiketoiminnassa, ja sen voidaan perustellusti olettaa vaikuttavan haitallisesti vuokraajan kykyyn maksaa vuokraa, vuokranantajalla on mahdollisten sovellettavaan lakiin tai tähän sopimukseen perustuvien muiden vuokranantajan oikeuksien lisäksi vuokranantajalla oikeus kirjallisella irtisanomisilmoituksella päättää vuokrasopimus ja kaikki muut sopimukset, joiden osana nämä yleiset sopimusehdot ovat; g. Vuokraaja ei toimita vuokranantajalle tämän pyytämiä taloudellisia tietoja kohdan 3.1.s mukaisesti Kaikki yllä mainitut määritellään kieltäytymiseksi. Kieltäytyminen tapahtuu vuokraajan ilmaistessa, ettei hän aio enää pitää kiinni sopimuksen velvoitteista. Vuokranantaja voi tällöin ilmoittaa vuokraajalle, että hänen oikeutensa pitää yksikköä hallussa on päättynyt, ja vuokranantaja voi tehdä järjestelyjä laitteen noutamiseksi. Tällöin vuokraaja sitoutuu myöntämään vuokranantajalle pääsyn kaikille vuokraajalle kuuluville tai sen käytössä tai hallussa oleville alueille Jos vuokranantaja antaa vuokraajalle kohdan 11.1 mukaisen irtisanomisilmoituksen, vuokraajan tulee: a. Maksaa välittömästi kaikki vuokramaksut, korot ja muut sopimuksen päättöhetkellä saatavana olevat maksut; b. Jos vuokranantaja ottaa yksikön haltuunsa, vuokraajan tulee maksaa vuokranantajalle kaikki korjauskulut, jotka vaaditaan yksikön palauttamiseen hyvään toimintakuntoon ja muutoin kohdan 10 mukaiseksi; Yksikön kuntoon liittyvän erimielisyyden ratkaisemiseksi yksikön kunnon tarkistaa vuokranantajan palkkaama arvioija, jonka raportti yksikön kunnosta (mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) vuokranantajalle mahdollisesti aiheutunut vahinko) on lopullinen ja molempia osapuolia sitova. Arvioijan aiheuttamat kustannukset kattaa vuokranantaja. c. Maksaa vuokranantajalle korvauksena sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä summa, joka vastaa kaikkien niiden kuukausivuokrien kokonaissummaa, jotka olisivat tulleet maksettaviksi ennen vuokra-ajan päättymistä vähennettynä neljän (4) prosentin vuosittaisella alennuksella laskettuna jokaisesta kuukausivuokrasta ajanjaksolla sopimuksen purkamisen ja sopimuksen mukaisen päättymishetken väliltä. 12. VUOKRAAJAN TIETOJEN KÄYTTÄMINEN 12.1 Vuokranantaja voi käyttää vuokraajan tietoja tehdessään luottopäätöksiä, rikostenestossa, jäljittäessään laiminlyöjiä ja omaisuutta, tilien hallinnassa, selvittäessään onko sopimusehtoja noudatettu, tilastoanalyysissä, markkinatutkimuksessa tai sisäisten raporttien laadinnassa. Vuokranantaja voi käyttää automaattista luottoluokitusjärjestelmää tehdessään luottoa koskevia päätöksiä. Vuokranantaja voi jakaa vuokraajan tiedot luottotietolaitosten ja petoksentorjuntavirastojen kanssa ja vastaanottaa heiltä vuokraajaa koskevia tietoja. Vuokraajan toimittamia tietoja voidaan säilyttää rekisterissä ja jakaa muiden taloudellisia palveluja tarjoavien kanssa huijausten ehkäisemiseksi. Kaikki tässä kohdassa 12.1 mainittu on ehdollinen sille, ettei sovellettavan lain pakottavista säädöksistä muuta johdu Vuokranantaja voi käyttää vuokraajan tietoja markkinointitarkoituksiin ja voi välittää vuokraajan tiedot valmistajille, toimittajille, jälleenmyyjille, välittäjille, rahoittajille, edustajille, alihankkijoille, takaajille ja muille vuokranantajan konserniin kuuluville yhtiöille Vuokranantaja voi lähettää tietoja mihin tahansa maahan. Jos tietoja vastaanottavassa maassa ei ole riittävää tietosuojalakia, vuokranantaja varmistaa Henkilötietolain (523/1999 muutoksineen) mukaisen tietosuojan toteutumisen sopimusteitse Lisätietoja vuokraajan tietojen käyttötavoista, vuokraajan tietojen turvallisuudesta, ja vuokraajan oikeuksista nähdä häntä koskevat tiedot saa ottamalla yhteyttä vuokranantajaan (yhteystiedot löytyvät vuokrasopimuksesta). 13. YLEISTÄ 13.1 Vuokranantajan tähän sopimukseen perustuvaan oikeuteen ei vaikuta se, jos vuokranantaja ei vetoa johonkin sopimusehtoon tai vetoaa myöhemmin. jotakin sopimuksen ehtoa tai tekee sen myöhemmin Jos vuokranantajalla on vuokrasopimuksen perusteella suorittamattomia maksuja vuokraajalle, vuokranantaja voi pidättäytyä maksamasta tai kuitata maksusta määrän, joka vastaa vuokraajan velkaa vuokranantajalle, joka perustuu tähän tai muun sopimukseen Ennen sopimuksen aloittamista ja milloin tahansa kohdassa 11 määriteltyyn sopimusrikkomukseen viittaavan tapahtuman jälkeen vuokranantaja voi vaatia vuokraajalta vuokratakuun tai muun vakuuden asettamista. Vuokravakuuden maksaminen on lisämaksu, eikä se vaikuta vuokraajan velvollisuuksiin maksaa vuokraa ja muita maksuja, jotka on määritelty kohdassa Minkään tässä sopimuksessa määritellyn tai lainsäädäntöön perustuvan oikeuden tai oikeussuojakeinon käyttäminen, osittainen käyttäminen tai käyttämättä jättäminen ei sulje pois mitään toista oikeutta tai oikeussuojakeinoa tai sen tai jonkin muun oikeuden käyttämistä tulevaisuudessa. FO/FI (FI) /6

6 13.5 Vuokranantajan tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja oikeussuojakeinot ovat kumulatiivisia eivätkä ne sulje pois lain suomia oikeuksia, oikeussuojakeinoja tai korvauksia Tämä sopimus ja kaikki sopimukset ja asiakirjat jotka on pantu täytäntöön tämän sopimuksen mukaisesti sitovat ja ovat voimassa myös osapuolten seuraajien hyväksi Mikään tähän sopimukseen sisältyvä tai mikään tämän sopimuksen puitteissa suoritettu toimenpide ei luo osakkuutta, yhtiökumppanuutta, päämies- ja edustajasuhdetta tai mitään muuta luottamussuhdetta osapuolten välille Vuokranantaja voi siirtää tämän sopimuksen tai yksikön omistusoikeuden kolmannelle Sopimus käsittää kaikki yksikön vuokrausta koskevat ehdot, jotka on sovittu vuokraajan ja vuokranantajan välillä. Sopimusta voidaan muuttaa vain vuokraajan ja vuokranantajan allekirjoittamalla asiakirjalla sopimuksen voimaantulohetkellä tai sen jälkeen. Vuokranantajaa eivät sido ilmoitukset ja vakuutukset, jotka on tehty ennen sopimuksen solmimista Vuokraajan ilmoitukset vuokranantajalle lähetetään vuokranantajan osoitteeseen. Vuokranantajan ilmoitukset vuokraajalle lähetetään vuokrasopimuksessa ilmoitettuun vuokraajan osoitteeseen tai johonkin toiseen osoitteeseen, jonka vuokraaja on ilmoittanut vuokranantajalle kirjallisesti Vuokraaja hyväksyy, että kaikki vuokranantajan hänelle sopimuksen puitteissa tai siihen liittyen toimittamat ilmoitukset ja muut asiakirjat voidaan lähettää sähköisessä muodossa viimeisimpään operatiivisen puolen yhteydenpitoon tarkoitettuun sähköpostiosoitteeseen, jonka vuokraaja on ilmoittanut vuokranantajalle. Jos vuokranantaja tekee näin, kyseinen ilmoitus tai asiakirja katsotaan vastaanotetuksi lähetystä seuraavana arkipäivänä. Vuokranantaja säilyttää niistä muuttamattoman kopion, joka voidaan toisintaa myöhempää käyttöä varten Tähän sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ja vaatimukset käsitellään Vantaan käräjäoikeudessa. FO/FI (FI) /6

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. 1(5) Rek.nro DGS-283 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan kylpytynnyrin/perävaunun luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Osapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja ( yleiset vuokrausehdot ) sovelletaan irtainten esineiden, kuten valaistus-, äänentoisto- ja kuvantoistokaluston sekä

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1(5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Nimi: Nuorten kuntoutuspalvelut tosimielellä Oy Henkilötunnus / Y-tunnus: 1909446-5 Osoite: Torikatu 24 C 48, 80100 Joensuu Puhelin: Toimitusjohtaja

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Sopimus laitevuokrasta ja siihen liittyvistä palveluista ja yleiset ehdot

Sopimus laitevuokrasta ja siihen liittyvistä palveluista ja yleiset ehdot Sopimus laitevuokrasta ja siihen liittyvistä palveluista ja yleiset ehdot SOPIMUSNUMERO: 1. Osapuolet PCP Partner Oy Sinikalliontie 5 02630, Espoo y-tunnus 0924774-7 puhelin 010 8360 300 (myöhemmin Vuokralleantaja)

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016 Sopijapuolet Tilaaja Tilaaja: Osoite: Yhteyshenkilö Laskutusosoite: Liikennöitsijä: Liikennöitsijän nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Liikenteestä vastaava henkilö: 1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ). Luotettava Kumppani palvelu on riskienhallinnan työkalu,

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 1. Yleistä Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan Ilves Jakelu Oy:n palveluissa sopimusasiakkaille, ellei sopimuksessa ole toisin ole sovittu Palvelun

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot:

Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot: Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot: 1 Vuokranantaja Helsingin kaupungin liikuntavirasto 2 Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntaviraston kanssa kirjallisen

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SOPIMUKSEN TAI OSTOTODISTUKSEN REKISTERÖINTIÄ.

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SOPIMUKSEN TAI OSTOTODISTUKSEN REKISTERÖINTIÄ. PrimeSupport tukisopimus PS.UPA-PC700.123.1 / PS.UPA-PC700.12X.1 Version 1.0 10/2008 Tässä asiakirjassa on tietoja Sonyn kanssa solmimastasi PrimeSupporttukisopimuksesta. Lue asiakirja huolellisesti. Tukipalveluiden

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista Versio: 0.7 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen...

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1 (5) DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1. Yleistä 1.1 Nämä toimitusehdot koskevat DNA Oy:n (jäljempänä DNA) toimittamaa DNA Prepaid -liittymää (jäljempänä Palvelu). Palvelussa DNA luovuttaa

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantajat: Vuokralainen: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie 23 90450 Kempele 2. VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kuopion kaupunki vuokraa Osuuskauppa PeeÄssälle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena festivaalitarkoituksia varten seuraavat

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot