EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT"

Transkriptio

1 MMM052:00/2007 Ehdotus hallituksen esitykseksi tulvavahinkojen vakuutusturvasta annettavaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JOHDANTO Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteilla hallituksen esitys tulvavahinkojen vakuutusturvasta annettavaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen mukaan tulvavahinkojen korvausjärjestelmää uudistettaisiin siten, että rakennuksille tai rakennelmille ja niissä olevalle irtaimistolle aiheutuvat tulvavahingot korvattaisiin lakisääteisestä vakuutusturvasta. Vakuutusturva kattaisi vahingot, joiden syynä on vesistön tai meren poikkeuksellisesta vedenkorkeudesta taikka poikkeuksellisesta sateesta aiheutunut tulva. Tavoitteena on, että tulvista aiheutuvat rakennus- ja irtaimistovahingot korvattaisiin tulvan aiheutumistavasta riippumatta yhdenmukaisella ja eri kansalais- ja omaisuusryhmiä tasapuolisesti kohtelevalla tavalla. Ehdotetun lain mukaan vakuutuksenantajilla olisi velvollisuus liittää tiettyä omaisuutta koskeviin palovakuutuksiin vakuutus myös laissa tarkoitettujen tulvavahinkojen varalle. Tulvaturva ehdotetaan liitettäväksi yleisesti omaisuuden suojaksi otettavien vakuutusten paloturvaan, jotta tulvavahinkojen taloudellisia seurauksia voidaan tasata riittävän suuren vakuutuksenottajajoukon kesken ja vakuutusmaksut näin pitää kohtuullisina. Lailla tulvavahinkojen vakuutusturvasta kumottaisiin poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annettu laki. Kumottavassa laissa olevat säännökset puutarhatuotteille ja sadolle eräissä tapauksissa aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta ehdotetaan siirrettäviksi satovahinkojen korvaamisesta annettuun lakiin. Vesistötulvista yksityisille teille aiheutuvien vahinkojen korvaamisen sääntely ehdotetaan siirrettäväksi yksityisistä teistä annettuun lakiin. Nämä vahingot korvattaisiin siis edelleen valtion varoista. Ehdotuksen lopullisena tavoitteena on luoda korvausjärjestelmä, joka ei vaadi erityislainsäädäntöä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että laki olisi voimassa määräajan, jonka kuluessa siinä tarkoitettujen vakuutusten voidaan olettaa vakiintuvan osaksi vapaaehtoisten vahinkovakuutusten markkinoita. Määräajan pituudeksi ehdotetaan viisi vuotta lain vahvistamisesta. KUTSU KUULEMISTILAISUUTEEN JA LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö kutsui liitteessä mainitut viranomaiset ja yhteisöt kuulemistilaisuuteen, joka pidettiin Helsingissä Ministeriö pyysi toimittamaan ehdotusta koskevat kirjalliset kannanotot ministeriöön viimeistään YHTEENVETO LAUSUNNOISTA Yhteenveto sisältää pääkohdat kuulemistilaisuudessa esitetyistä kannanotoista ja mennessä toimitetuista lausunnoista. 1) Oikeusministeriö Vakuutusyrityksille säädettävää tulvaturvan myöntämisvelvollisuutta tulisi arvioida myös perustuslain 18 :ssä säädetyn elinkeinovapauden kannalta ja yritysten pakkojäsenyyttä Tulvaturvakeskuksessa perustuslain 13 :ssä säädetyn yhdistymisvapauden kannalta.

2 2) Liikenne- ja viestintäministeriö 2 (10) Korvausten tai avustusten enimmäismäärä tai korvauksen omavastuu on eri lakiehdotuksissa kirjoitettu eri tavoin. Yksityisistä teistä annetun lain 94 :n 1 momentti ja sen perustelut ovat avustuksen vähimmäismäärän osalta ristiriitaiset, ja perustelut tulisi kirjoittaa säännöksen mukaisesti. 3) Sosiaali- ja terveysministeriö Ministeriö on etukäteen neuvotellut ehdotetun lainsäädännön sisällöstä maa- ja metsätalousministeriö ovat. Ehdotettu tulvavahinkojen korvausjärjestelmä on sosiaali- ja terveysministeriön kannalta hyväksyttävissä, eikä sillä ole ehdotuksesta huomautettavaa. 4) Kilpailuvirasto Tulvaturvavakuutuksen toteuttamisessa vapaaehtoinen malli olisi ensisijainen lakisääteiseen verrattuna. Ehdotusta tulisi täydentää arviolla lain vaikutuksista vakuutusyhtiöiden väliseen kilpailuun. Lisäksi tulisi arvioida lain kumoutumisen vaikutuksia viiden vuoden voimassaolon päätyttyä ja esimerkiksi sitä, jäisikö Tulvaturvakeskus edelleen toimintaan ja voisivatko vakuutuksenottajat vaikuttaa tulvaturvan sisältöön ja pakkomyyntiin. Riskin ja vakuutusmaksun välisen suhteen kehittymistä ja sen arvioimiseksi tarvittavia mekanismeja tulisi myös selvittää. Lakisääteisyyden vaikutusta tulvaturvatuotteiden innovointiin tulisi arvioida vakuutusalan ryhmäpoikkeusasetuksen näkökulmasta. Ehdotuksesta ei käy ilmi, minkälaista yhteistyötä vakuutusyhtiöt voisivat harjoittaa Tulvaturvakeskuksen myötä. Kilpailuvirasto voisi kuitenkin tarvittaessa puuttua epäasianmukaiseen yhteistoimintaan. Tässä vaiheessa, kun yksi vakuutusyhtiö on ilmoittanut tarjoavansa marraskuusta 2010 alkaen tulvaturvaa vakuutuksissaan, tulisi vielä selvittää, onko lainsäädännölle tarvetta. Lainsäädännöstä voitaisiin luopua, vaikka kaikki yhtiöt eivät tällaista tuotetta tarjoaisikaan. 5) Finanssivalvonta Ehdotuksen perusteella ei saa käsitystä, millaisissa käytännön tilanteissa tulvaturvasta maksettaisiin korvausta. Ehdotuksessa ei esitetä arvioita vuosittain korvattaviksi tulevista vahingoista, kun tulvan toistuvuus on keskimäärin enintään kerran 50 vuodessa. Poikkeuksellisen luonnonilmiön määritelmän epämääräisyyden vuoksi vakuutuksenottaja ei tiedä, millaisessa tilanteessa vakuutuksesta on mahdollisuus saada korvausta. Tämän vuoksi myös vakuutusmaksut on vaikea määrätä laissa säädetyllä tavalla niin, että ne turvaavat vakuutetut edut ja ovat kohtuullisessa suhteessa kustannuksiin kokonaisuutena. Ehdotuksessa ei käsitellä Tulvaturvakeskuksen keräämien vahinkotilastojen antamista yksittäisille vakuutusyhtiöille maksun määräämistä varten. Vakuutuksenottajien tasapuolisen kohtelun vuoksi Tulvaturvakeskuksen tulisi päättää siitä, milloin tulvaa on pidettävä poikkeuksellisena. Säännösehdotukset korvausten enimmäismääristä ja korvausten suorittamisesta enimmäismäärän ylittyessä ovat myös ongelmallisia vakuutuksenottajien tasapuolisen kohtelun kannalta. Tämän vuoksi Tulvaturvakeskuksen tulisi hoitaa vahinkojen korvausmenettely kaikilta osin vastaavasti kuin Potilasvahinkokeskus huolehtii potilasvahinkojen korvaamisesta. Laissa tulisi mainita, että Tulvaturvakeskus tekee Finanssivalvonnalle esityksen korvausmäärän alentamisesta ja alentamisajankohdasta. Ehdotuksen 7 :n mukainen korvauksen alentaminen tai epääminen voi johtaa kohtuuttomuuteen esimerkiksi sellaisen vuokralaisen kohdalla, joka ei ole tiennyt rakennuksen luvattomuudesta eikä ole voinut siihen vaikuttaa. Tulvaturvakeskuksen valvonta tulisi lisätä finanssivalvonnasta annettuun lakiin (878/2008). Finanssivalvonta on esittänyt ehdotuksesta myös teknisluonteisia kommentteja. 6) Maaseutuvirasto Satovahinkolain muuttamista koskevassa ehdotuksessa jää epäselväksi, koskisiko tulvavahinkojen vakuutustavasta annettavan lain määritelmä tulvan poikkeuksellisuudesta myös satovahinkolakiin siirrettäviä viljelysvahinkoja. Tulvavahinkolaista poiketen korvauksen myöntämisen edelly-

3 3 (10) tyksenä olisi satovahinkolain mukaan se, että viljelijällä olisi vähintään 3 hehtaaria peltoa viljelyksessä tai vähintään puoli hehtaaria avomaan puutarhakasvien tuotantoa. Maaseutuvirasto ei kuitenkaan vastusta vaatimusta vähimmäispeltoalasta. Ulkona varastoidusta ja vahingoittuneesta säiliörehupaalista korvataan ainoastaan paalin sisältö, ei esimerkiksi paalin korjuukulujen arvoa. Sadon arvo lasketaan käyttäen soveltuvin osin kasvilajin yksikköhintaa ja normisatoa, joista säädetään satovahinkolain 6 :ssä ja 7 :n 1 momentissa. Maaseutuvirasto on esittänyt ehdotuksen perusteluista myös eräitä teknisluonteisia kommentteja. 7) Valtiokonttori Ehdotettu vakuutuspohjainen tulvavahinkojen korvausjärjestelmä on perusteltu. Erityisesti samanaikaisesti toteutettava korvaussuojan laajentuminen parantaa vahingonkärsineiden asemaa selvästi nykyisestä. Vastaavaa laajennusta korvaussuojaan ei olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa valtion varoilla. Tulvaturvaa toteutettaessa on varmistuttava siitä, että vakuutusmaksut pysyvät kokonaisuudessaan kohtuullisella tasolla ja että ne kohdistuvat oikein ottaen huomioon tulvariskien määrän maan eri alueilla. Lain voimassaoloajan kuluessa on varmistuttava siitä, että vakuutustuotteet vakiintuvat riittävästi, jotta tulvavahinkojen korvausturvaa ei enää lain voimassaolon jälkeen tarvitse lainsäädännöllä varmistaa. 8) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ehdotus vastaa nykyistä käsitystä yhteiskuntaan sopivasta korvausmenettelystä ja yksilön vastuusta ottaa vakuutusturva omaisuudelleen. Koska tulvan poikkeuksellisuuden kynnys on ehdotuksessa korkea, vakuutuksenottajille saattaa tulla virheodotuksia korvauksen saannista. Tämän vuoksi vakuutuksenantajan olisi kuvattava vakuutusehdoissa mahdollisimman selvästi, millaisissa tulvatapauksissa vakuutuksenottajat olisivat oikeutettuja korvaukseen. Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen toimiminen lausunnonantajina tulvan tai sateen poikkeuksellisuudesta on perusteltua yhtenäisen käytännön luomiseksi koko maassa. Suurissa tulvakatastrofeissa tarvitaan valtion osallistumista korvauksiin, mistä tarvittaisiin mahdollisesti tarkempia säännöksiä Satovahinkotyyppisten korvausten siirtäminen satovahinkolaissa määritettäviksi on sopiva muutos nykylainsäädäntöön. Metsän tulvavahinkojen korvaaminen yksityisistä vakuutuksista osana jo käytössä olevaa metsävakuutusjärjestelmää vastaa nykykäsitystä omistajan vastuusta. Vakuutusmaksujen tulisi kuitenkin olla kohtuullisia. Lisäksi olisi varmistettava, että piha-alueiden puustolle ja istutuksille sekä puistoille on saatavissa vakuutusturvaa myös uudessa järjestelmässä. Yksityisten teiden korjausavustuksissa on syytä huolehtia määrärahojen riittävyydestä, kun mahdollisuudet avustusten saamiseen laajenevat. 9) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tulvavahinkojen korvausjärjestelmää on perusteltua laajentaa kattamaan eri tulvatyypeistä aiheutuvat vahingot. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtävien hoidon kannalta esitys on myönteinen, koska se keventää keskusten työtaakkaa. Samalla tulvien poikkeuksellisuuden arvioinnin keskittäminen Suomen ympäristökeskukselle ja Ilmatieteen laitokselle yhdenmukaistaa ja selkeyttää poikkeuksellisuuden arviointiperusteita valtakunnallisesti. Kansalaisten tasavertaisen kohtelun vuoksi olisi kuitenkin huolehdittava myös siitä, että poikkeuksellisuudesta tehdyt lausunnot otetaan vakuutusyhtiöissä yhtäläisesti huomioon varsinaisia korvauksia määritettäessä. Pakollinen tulvaturvavakuutus ei olisi tasapuolinen niitä kohtaan, joiden omistamissa kiinteistöissä tulvariski on erittäin vähäinen. Tulvatietoisuuden lisääntyessä muun muassa tulvariskien hallinnasta annetun lain ja asetuksen toimeenpanon myötä tulisi esityksen mukaisesti tulvaturvan hinnoittelua pyrkiä porrastamaan tulvariskin suuruuden mukaan. Tulvavahinkojen vakuutusturvasta annettavan lain 2 :n perusteluissa esitetään tulvan poikkeuksellisuutta arvioitaessa otettavaksi huomioon tulvan esiintymisajankohta. Tämä on ristiriidassa pykälässä mainitun vuotuisen todennäköisyyden kanssa ja myös vaikeasti määriteltävissä varsinkin ilmastonmuutos huomioon ottaen. Ehdotuksen 7 :n perusteluissa otetaan kantaa tulvariskialueelle rakentamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuspaikka on valittava siten, ettei

4 4 (10) siihen kohdistu tulvan tai maanvyörymän vaaraa. Sanottu laki kannattaisi sisällyttää nykytilan lainsäädäntöä koskevaan osioon ja ottaa huomioon 7 :n perusteluissa. 10) Inarin kunta Lakiehdotuksen tavoitteena on siirtää tulvavahinkojen korvausvastuu vakuutuksenottajille. Sitomalla vakuutus palovakuutukseen saadaan maksupohja laajennettua suureksi, jolloin maksuosuus vakuuttajaa kohti saadaan pieneksi. Vakuutuksenottajan harkintaan ei jää arvioida, tarvitseeko hän tulvavahinkovakuutusta. Lakiehdotuksessa on huomioitavaa myös se, miten siinä on määritelty poikkeuksellinen tulva. Nykyisen korvattavuuden edellytys on ollut, että poikkeuksellisena on pidetty kerran 20 vuodessa toistuvia ja sitä harvinaisempia tulvia. 11) Porin kaupunki Valmisteilla oleva laki samoin kuin valtion tulvariskien hallintapolitiikka tulisi tarkistaa ottamalla huomioon Pori Suomen merkittävimpänä tulvavaara- ja patoturvallisuuskohteena. Lakiehdotuksessa aiotaan nostaa korvauskynnystä aikaisempaan käytäntöön verrattuna. Porissa tapahtuisi mittava tulviminen jo ehdotuksen mukaista 2 prosentin vuotuista todennäköisyyttä suuremmallakin todennäköisyydellä. Toisaalta Poriin erityisesti kohdistuvaa hyydetulvien vaaraa ei pystytä arvioimaan todennäköisyyden perusteella. Yhden vakuutustapahtuman korvaussumman ylärajaksi esitetään 50 miljoonaa euroa, mikä olisi lähes merkityksetön osa Poriin ja Satakuntaan mahdollisesti kohdistuvista tulvan aiheuttamista miljardiluokan vahingoista. Lakiehdotus on laadittu ensisijassa pieniä tulvavahinkoja varten, ja isot maakunnan ja valtakunnan tason tulvat seuraamuksineen on sivuutettu. Jokiuoman ja Pihlavanlahden mataloitumisen sekä tulvapatojen puutteellisen kunnossapidon vuoksi Porin tulvasuojelu on vaatimattomassa kunnossa, ja voidaan epäillä, että mahdollinen korvaus voitaisiin tämän takia evätä tai sitä voitaisiin alentaa. Suomen ympäristökeskus on mukana asiantuntijana valtion hoitamassa Kokemäenjoen vesistön säännöstelyn tarkastelussa. Suomen ympäristökeskuksen tehtävään vesistötulvan poikkeuksellisuuden määrittelemisessä liittyisi tämän vuoksi jääviysnäkökohta, joka tulee ottaa huomioon. 12) Turun kaupunki Kaupunki pitää ehdotuksen mukaista lainsäädäntöä myönteisenä. Turun sijainti meren rannalla mahdollistaa kaikkien tulvatyyppien esiintymisen, ja tällä hetkellä saatavissa oleva vakuutusturva on tulvavahinkojen osalta puutteellinen. Tulvaturvamaksun suorittaminen on näennäisesti vapaehtoinen siten, että se on sidottu kiinteistön tai irtaimiston paloturvaan. Tulvaturvamaksua voidaankin pitää luonteeltaan julkisoikeudellisena veroluonteisena maksuna, jonka suuruuden yleisistä perusteista säädetään perustuslain 81 :n nojalla lailla. Lakiehdotuksen mukaisesti perittävän maksun suuruus tuleekin olla sidottu vain tämän lakisääteisen palvelun järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Maksun määräämisessä huomioon otettavista kustannuksista tulisi mahdollisesti antaa tarkempia ohjeita, jotta veroluonteisella maksulla ei tueta vakuutusyhtiön toimintaa muilla, avoimeen kilpailuun perustuvilla vakuutusmarkkinoilla. Koska lailla annetaan vakuutusyhtiöille julkisen palvelun velvoite, velvoitteen sisällöstä on säädettävä riittävän tarkasti. Lakiin tulisi ottaa erityisen säännös siitä, ettei vakuutusyhtiö voi vakuutusehdoilla rajoittaa lain mukaista korvausvastuutaan vakuutuksenottajan vahingoksi. Lailla tulisi myös varmistaa se, etteivät vakuutusyhtiöt voisi tarpeettomasti laajentaa tulvaturvan sisältöä ja siten kerätä vakuutuksenottajien kannalta liiallisia maksutuloja. Tulvaturvan lakiesitys lisää jonkin verran kunnan vakuutusmaksumenoja ja voi vaikuttaa myös vuokra-asumismenoihin, mikä puolestaan heijastuu toimeentulotukimenoihin. Aiemmin verovaroin rahoitettu korvausjärjestelmä siirtyy näin osittain kuntien rahoitettavaksi, mikä tulee ottaa huomioon kuntien valtionosuuksia tarkistettaessa. 13) Vantaan kaupunki Ehdotus toteuttanee sille asetetut päätavoitteet. Lisäksi vakuutuskäytäntö korostaa hyvin rakennusten omistajan vastuuta omaisuudestaan. Ehdotuksessa käsitellään erittäin ohuesti tulvasuoja-

5 5 (10) usta, jolla kuitenkin on merkittävä vaikutus tulvavahinkojen suuruuteen. On myös huomattava, että tulviin liittyy muitakin kustannuksia ja haittoja kuin tulvavahinkojen korvaukset, kuten pelastuslaitokselle koituvat kustannukset tulva-alueella päivystämisestä. Ehdotuksen ongelmana on, että hyvin suunniteltujen ja rakennettujen kiinteistöjen omistajat ja haltijat joutuisivat kustantamaan huonon rakentamisen seuraukset. Jos vakuutusturva kattaisi laajasti kaikki luonnononnettomuudet, tilanne olisi paljon kohtuullisempi. Tulvaturva olisi kiinteistöille käytännössä lähes pakollinen. Siksi olisikin tarpeellista, että Tulvaturvakeskuksessa olisi myös kuluttajien eli vakuutuksenottajien edustus. Tällöin vakuutussektori, valtio ja Finanssialan Keskusliitto päättäisivät asioista yhdessä kuluttajien kanssa. Valtion tulisi seurata vakuutusten taloudellisia vaikutuksia. Tulva-alueilla sijaitsevien riskikiinteistöjen tulvavakuutusturvan pitäisi olla muiden kiinteistöjen vakuutuksia huomattavasti kalliimpaa. Tämä myös kertoisi otetusta riskistä ja ohjaisi rakentamista muualle. Ehdotettu poikkeuksellisen tulvatapahtuman vuotuinen todennäköisyys 2 % eli keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuva tulva on aivan liian löysä. Tämä tulvataso sekä tulvasta johtuvan maan sortumisen korvaaminen johtavat nykyistä leväperäisempään rakentamiseen. On huomattava, että rakentamisen vastuut kestävät vain kymmenen vuotta. Vakuuttamisella voitaisiin vielä vähentää tietoisesti otettua riskiä. Vakuutettaviin rakennuksiin kohdistuvan tulvariskin taso olisi huomioitava ehdotuksessa esitettyä paremmin. Vakuutuksen hinta voisi nousta tulvakorvausten saamisen seurauksena. Todella huomattavan tulvan jälkeen saattaa korvausten vuotuiseksi katoksi kaavailtu 150 miljoonaa euroa käydä riittämättömäksi. Ehdotuksen taloudelliset vaikutukset on esitetty riittämättömästi. Ehdotuksessa ei ole esitetty tulvariskialueiden kiinteistöjen määrää luotettavasti. Myöskään vakuutusten kustannuksia ei ole esitetty vuosittain koko maan tasolla, mikä on ainoa oikea tapa saada nopeasti hyvä yleiskuva vakuutuksen toimivuudesta. Ehdotettu laki nostaisi kansalaisten vakuutuskuluja ja myös vähentäisi heille maksettavia korvauksia. Toisaalta Suomessa on aiemmin korvattu vähäisistä tulvista johtuneita vahinkoja, mikä onkin saattanut ohjata rakentamista tulva-alueille. 14) Vöyri-Maksamaan kunta Tulva voi pienessä kunnassa yllättää ja aiheuttaa suuria taloudellisia ja henkilöihin kohdistuvia rasituksia. Vahinkoja aiheutuu kuitenkin hyvin harvoin, eivätkä ne ole määrältään verrattavissa vakuutusyhtiöiden normaalisti korvaamiin vahinkoihin. Vakuutusyhtiöiden käytännöt esimerkiksi korvausten arvioinnissa vaihtelevat, ja liittäminen palovakuutukseen vaikeuttaa vahinkotapahtumien yhdenmukaista käsittelyä. Näiden vahinkojen korvaamisen tulisi jatkossakin kuulua valtiolliselle toimijalle, jotta yhdenvertaisuus poikkeuksellisten vahinkojen käsittelyssä voidaan taata. On kuitenkin tärkeää, että hakijoita kohdellaan samalla tavalla yhtiö- tai yhteisömuodosta riippumatta. Sato- ja tievahinkojen osalta lainsäädäntöä tulisi vielä täsmentää nykyisestä. Korvauksia ei voida myöskään ottaa nykyisistä budjettivaroista, koska nämä eivät useinkaan riitä normaaleihin korvauksiin ja kunnosapitoon. 15) Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Ehdotus on lähtökohdiltaan kannatettava. Tulvaturvan liittäminen rakennusten vapaaehtoisiin palovakuutuksiin ei kuitenkaan tuo täydellistä kattavuutta, koska on paljon kotitalouksia, joilla ei ole palo- tai kotivakuutusta tai joille vakuutusyhtiöt eivät tällaista vakuutusta myönnä. Vakuutuksenottaja voi myös milloin tahansa irtisanoa vapaaehtoisen vakuutuksen. Korvattavuuden edellytyksenä olevaa tulvan vuotuista todennäköisyyttä tulisi mahdollisesti korottaa. Uudessa järjestelmässä korvattavuus tulisi nykyistä merkittävästi harvinaisemmaksi samanaikaisesti, kun tulvavahinkojen todennäköisyyden ennustetaan kasvavan, mikä todennäköisesti lisäisi kansalaisten tyytymättömyyttä vahinkotapauksissa. Ehdotuksen mukainen omavastuu 10 % vahingon määrästä taikka vähintään euroa on erittäin korkea. Tämän vuoksi tulisi harkita, että omavastuu olisi sama kuin asiakkaan palo- tai kotivakuutukselle valitsema omavastuu. 16) Elinkeinoelämän keskusliitto EK Yritykset tulee rajata ehdotetun lakisääteisen tulvaturvan ulkopuolelle. Yritysten riskien hallinta kattaa toimintaan liittyvien riskien arvioimisen ja soveltuvien vakuutusten hankkimisen niiden varalle.

6 6 (10) Toistaiseksi tulvavahingot ovat kohdistuneet hyvin harvoin yritysomaisuuteen. Tulvista aiheutuvien omaisuusvahinkojen varalta markkinoilla on ollut yrityksille tarjolla vapaaehtoisia vakuutustuotteita. Kysymys ei siten yritysten kannalta ole erityisjärjestelyjä vaativasta riskistä eikä toisaalta tarvittavien vakuutusten saatavuusongelmastakaan. Jos pakollinen yritysten tulvaturva säädettäisiin, luotaisiin vapaaehtoisten tuotteiden kanssa päällekkäinen ja yritysten näkökulmasta tarpeeton järjestelmä. Lakisääteistä pakollista tulvaturvaa on esityksessä perusteltu sillä, että näin luotaisiin vakuutusalalle edellytykset kehittää asiakkailleen riittävän kattava vakuutustuote kohtuulliseen hintaan tilanteessa, jossa valtion budjettivaroin rahoitetusta tulvakorvausjärjestelmästä ollaan luopumassa. Yritykset eivät ole käytännössä olleet valtion korvausjärjestelmän piirissä, eikä ole hyväksyttävää, että yritykset tukisivat kotitalouksien tarpeisiin luotavia vakuutusmarkkinoita. Vakuutusalalta saadun tiedon mukaan markkinoilla olisi myös jo saatavilla esityksen mukaiset vahingot kattava vapaaehtoinen vakuutus kotitalouksille. 17) Finanssialan Keskusliitto Vakuutusala on valmis toteuttamaan ehdotuksen mukaisen vakuutusturvan, jos valtio luopuu omasta korvausjärjestelmästään. Joka tapauksessa vakuutusalalle olisi tärkeää saada selvyys siihen, korvataanko omaisuusvahinkoja valtion varoista vai tuleeko niin kansalaisten kuin yritystenkin varautua tulvavahinkoihin samalla tavoin kuin muihin omaisuusvahinkoihin. Lain valmistelun pitkittyessä myös Finanssialan Keskusliitossa mietittiin vaihtoehtoa, jolla tulvaturva voitaisiin järjestää kaikille kansalaisille myös riskialueilla, jotta valtion korvausjärjestelmästä voidaan luopua. Liitossa laadittiin vuonna 2009 tulvaturvaa koskevat malliehdot yksityishenkilöiden ja asuntoosakeyhtiöiden vakuutuksia varten. Vakuutusturvan sisällön määritelmien osalta malliehtojen pohjana oli maa- ja metsätalousministeriön tulvavahinkotyöryhmän ehdotus. Tämän pohjalta yksi vakuutusyhtiö julkisti lokakuussa 2010, että se ottaa marraskuun alusta käyttöön laajennetun vakuutusturvan poikkeuksellisten tulvien varalle. Turva liitetään osaksi kotivakuutuksia ja asuntoosakeyhtiöiden kiinteistövakuutuksia. Lain soveltamisalan tulisi koskea vain yksityishenkilöitä ja asunto-osakeyhtiöitä. Tätä puoltaa se, että erityisesti suuryrityksillä vakuutuksiin sisältyy jo tällä hetkellä tulvaturva. Myöskään voimassa olevan tulvavahinkolain mukaan korvausta ei makseta yrityksille kuin erityisestä syystä. Lisäksi kustannusvaikutusten selvittäminen yrityksille on osoittautunut hankalaksi. Lain voimassaoloajaksi ehdotettu viiden vuoden aika on kannatettava, koska lain tulisi sitoa vakuutusyhtiöiden toimintaa mahdollisimman lyhyen ajan ja koska tulvatilanteista on jo saatu joitakin kokemuksia viime vuosien aikana. Tulviin varautumisen on oltava ensisijainen keino suhteessa vahinkojen korvaamiseen tilanteessa, jossa tulvien arvioidaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen seurauksena. Jatkossa on tärkeää, että valtion korvausjärjestelmän purkamisesta aiheutuva säästö ohjataan tulvariskien hallinnan kehittämiseen ja riskitietoisuuden lisäämiseen. 18) Kauppapuutarhaliitto Liiton jäsenyritysten osalta ei ole viimeisen noin 30 vuoden ajalta tiedossa yhtään tapausta, jossa kasvihuoneyritys olisi joutunut yllättävän tulvan uhriksi. Pääsääntöisesti yritykset on täytynyt rakentaa korkeaan maastonkohtaan. Tilanne voi olla erilainen Pohjanmaalla, missä osa yrityksistä sijaitsee alavalla seudulla. 19) Lähivakuutus osk Lähivakuutus osk kannattaa tulvavahinkovakuutusta koskevaa lainsäädäntöä periaatteiltaan ehdotuksen mukaisena, jos valtio luopuu omasta tulvavahinkojen korvausjärjestelmästään. Ehdotetun lain keskeinen periaate tulvaturvasta aiheutuvien kustannusten jakamisesta vakuutuksenantajien kesken tulisi tuoda laissa selvemmin esiin säätämällä siitä ehdotuksen 12 :n 2 momentin sijaan erillisessä pykälässä.

7 20) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 7 (10) Lakiehdotus on tärkeä varauduttaessa ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin. Poikkeuksellisen tulvan määrittelystä tulisi ehdotuksessa esittää lisäselvitystä, samoin korvausten rajoittamisperusteista. Kiinteistönomistajien kohtelun tulee olla oikeudenmukaista tulvariskiltään erilaisilla alueilla. Maa- ja metsätaloudelle sekä muulle omaisuudelle koituvat vahingot ja haitat tulee korvata täysimääräisesti, samoin satovahingot. Uudesta korvausjärjestelmästä ei saa aiheutua merkittäviä kustannuspaineita maa- ja metsätaloudelle. 21) Suomen Kiinteistöliitto Tulvavahingot tulisi korvata edelleen valtion varoista poistamalla ehdotuksessa mainitut nykyisen tulvavahinkolain puutteellisuudet sekä kehittämällä korvausjärjestelmää esimerkiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen avulla. Pakollinen tulvavakuutus vääristäisi vakuutusmarkkinoita ja mahdollistaisi vakuutusyhtiöille vakuutusten täysin vapaan hinnoittelun. Vakuutusmaksun riippumattomuus tulvariskiä vähentävistä toimenpiteistä kiinteistöllä ei kannustaisi kiinteistönomistajia omatoimiseen varautumiseen. Asunto-osakeyhtiön osakas maksaisi tulvaturvasta kahteen kertaan sekä kotivakuutuksessaan että yhtiön omaisuusvakuutuksessa. Ehdotuksen perusteluissa tulisi täsmentää tilanteet, joissa kiinteistönomistajan voitaisiin katsoa laiminlyöneen vesien poisjohtamisrakenteiden kunnossapidon siten, että korvausta voitaisiin alentaa tai se voitaisiin evätä. Lain ei tulisi olla määräaikainen, koska lain kumouduttua vakuutusyhtiöt voisivat lisätä vakuutukseen erilaisia suojelu- ja rajoitusehtoja korvausten alentamiseksi tai epäämiseksi. 22) Suomen Kuluttajaliitto Esitys on pääosin kannatettava. Tulvavakuutuksen liittäminen vapaaehtoiseen palovakuutuksen merkitsee sitä, että uuden vakuutuksen ulkopuolelle jäävät muun muassa ne taloudet, joille vakuutusta ei myönnetä tai joiden vakuutus on irtisanottu. Tulvavakuutuksen sitominen vapaaehtoiseen palovakuutukseen edellyttäisi sitä, että ehdotettu erittäin korkea omavastuu olisi myös laskettava vastaamaan tavanomaista vahinkovakuutuksen omavastuuta. 23) Suomen Kuntaliitto Tulvaturvaan liittyvä vakuutusyhtiöiden regressioikeus eli oikeus vaatia ulkopuolista tahoa vastaamaan yhtiön korvaamista vahingoista voisi teoriassa kohdistua vain kuntiin. Ottaen huomioon, miten väljästi ja toisaalta joustavasti kuntien velvollisuudet on määritelty eri laeissa, tulvavahingoilta suojautumiseen liittyvien tehtävien määrittely jäisi käytännössä selvitettäväksi regressioikeutta koskevissa oikeudenkäynneissä. Käräjäoikeudet joutuisivat ottamaan kantaa siihen, onko kunta hoitanut tehtävänsä lain vaatimalla tavalla. Ehdotuksessa ei ole otettu huomioon regressioikeuden vaikutuksia kuntien asemaan. Jo pelkät riitaoikeudenkäynnit olisivat kunnille rasite. Tämän vuoksi vakuutusyhtiöiden regressioikeus kuntiin nähden tulisi poistaa erillisellä säännöksellä. Lisäksi tarkasteltavina olevat kunnan tehtävät ovat osin julkisen vallan käyttöä ja hallintotoimintaa, ja niiden oikeellisuuden harkinta kuuluu hallintotuomioistuimille. Ongelmallista on myös, että poikkeuksellisen tulvan arviointi jäisi viime kädessä vakuutusyhtiöille. Esityksen taloudellisten vaikutusten arviointia tulee kehittää ja täydentää kaikkien eri osapuolten osalta. Vaikutuksissa tulee ottaa huomioon myös korvauskynnyksen nostaminen nykyjärjestelmään verrattuna. Ehdotuksen mukainen korvattavan vakuutustapahtuman yläraja saattaa olla liian alhainen. Kokonaisuus huomioon ottaen näyttäisi siltä, ettei ehdotettu vakuutus tarjoaisi sellaista turvaa, että tulvakorvauslaki voitaisiin kumota. 24) Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Vakuutusturvan laajentaminen ja monipuolistaminen on kannatettavaa. Ongelmallista on kuitenkin, jos kynnys vakuutusturvan toteutumiselle asetetaan kovin korkealle. Ehdotuksen mukainen tulvan poikkeuksellisuus eli keskimäärin enintään kerran 50 vuodessa esiintyvä tulva on huomattava muutos nykyiseen tulvavahinkolain soveltamiskäytäntöön. Ehdotusta valmistellut tulvavahinkotyöryhmä esitti poikkeuksellisuuden rajaksi kerran 30 vuodessa toistuvaa tulvaa. Jotta vakuu-

8 8 (10) tusturvalla olisi todellista merkitystä, tulvavakuutuksessa poikkeukselliseksi tulee katsoa sellainen tulva, joka esiintyy keskimäärin kerran 20 vuodessa. Ehdotuksen perusteella on epäselvää, kattaako laki myös tilanteet, jotka johtuvat kokonaisuutena arvioiden poikkeuksellisista vesioloista, vaikka mikään yksittäinen tekijä ei täyttäisi poikkeuksellisuuden kriteeriä. Yksittäinen rankkasade voi olla määrältään tavanomainen, mutta kun vastaavia sateita sattuu peräkkäin harvinaisen pitkään ja usein, seurauksena voi olla poikkeuksellisia hulevesitulvia. Lisäksi vahinkoja voi syntyä siitä, että vesistö ei pysty esimerkiksi runsassateisten viikkojen jälkeen ottamaan vastaan viemäriverkostosta tulevaa vettä, jolloin syntyy viemäritulvia. Ehdotuksessa ongelmallista on myös, että tulvavakuutuksen yhteydessä asetettavasta rajasta saattaa käytännössä tulla yleinen mittapuu sille, onko vahinko ollut poikkeuksellisen luonnonilmiön aiheuttama. Tämä voisi johtaa kohtuuttomiin mitoitus- ja korvausvaatimuksiin vesihuoltolaitoksia kohtaan varsinkin sekaviemäröidyillä alueilla. Vakuutuksen käyttöönoton yhteydessä kiinteistönomistajille tulisi antaa ohjeita tulvavahinkojen torjumisesta. Samalla on kuitenkin pidettävä huolta siitä, ettei varautumisvaatimuksilla aseteta liian korkeaa kynnystä vakuutuskorvauksen saamiselle. Ehdotuksen 7 :ssä tarkoitettuja korvauksen alentamis- ja epäämisperusteita on selvennettävä esimerkiksi lain perusteluissa. Varsinkin vesien johtamiseen tarkoitettujen rakenteiden kunnossapidolle asetettavat kohtuulliset vaatimukset on määriteltävä tarkemmin. Muuten tulvimistilanteessa voidaan aina vedota siihen, että vahingon syynä on joko kiinteistön tai sen ulkopuolisen viemärin kunnossapidon laiminlyönti tai kadun kunnossapidon puutteet. Vesihuoltolaitos on kuitenkin poikkeuksellisen tulvan sattuessa yksi vahingonkärsijöistä. Kiinteistönomistajia on tarpeen kannustaa omatoimiseen varautumiseen muun muassa vakuutusmaksualennuksin, koska tästä on myös kansantaloudellista hyötyä. Ehdotetun lain viittaus vesilain korvaussäännöksiin jättää tulkinnanvaraiseksi, korvataanko vahinko tulvaturvasta. Vakuutusturvaan ei saa jäädä aukkoa silloinkaan, kun poikkeuksellisen tulvan tai sateen aiheuttama vahinko ilmenee vesilaissa tarkoitetun väylän, laitteen tai rakennelman kautta. 25) Muut kannanotot OTL, VT Jouko Tuomainen on toimittanut laatimansa muistion esityksen kehittämistarpeista koskien erityisesti ehdotetun vakuutusjärjestelmän kustannustehokkuutta. Lisätietoja: vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen maa- ja metsätalousministeriö yleinen osasto / vesitalousyksikkö puh

9 9 (10) LIITE Kutsu pidettyyn kuulemistilaisuuteen ja lausuntopyyntö JAKELU (K) = kuulemistilaisuuteen osallistuneet (L) = lausunto Oikeusministeriö (L) Sisäasiainministeriö Valtiovarainministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö (K, L) Maa- ja metsätalousministeriö / osastot Maatalousosasto (K) Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö (L) Ympäristöministeriö Ahvenanmaan maakunnan hallitus Finanssivalvonta (K, L) Kilpailuvirasto (K) Liikennevirasto Maaseutuvirasto (K, L) Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta Valtiokonttori (L) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Keski-Suomen ELY-keskus (L) Pirkanmaan ELY-keskus (K, L) Suomen ympäristökeskus Ilmatieteen laitos Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Kunnat/kaupungit: Alavieska Espoo Hailuoto Hamina Haukipudas Hausjärvi Helsinki Himanka Huittinen Hyvinkää Hämeenlinna Ii Iisalmi Ilmajoki Ilomantsi Inari (L) Jalasjärvi Janakkala Joensuu Joroinen Juuka Jyväskylä Kajaani Kalajoki Kauhajoki Kauhava Kerava Keuruu Kiiminki Kittilä Kokemäki Kolari Kotka Kouvola Kuivaniemi Kuopio Lapinlahti Lapua Lieksa Liperi Loimaa Merikarvia Mikkeli Muonio Nurmes Nurmijärvi Oravainen Oulu Pello Pomarkku Pori (K, L) Porvoo Pudasjärvi Punkalaidun Pyhtää Pyhäjoki Rautalampi Riihimäki Rovaniemi Salo Sastamala Savonlinna Siikajoki Siikalatva Simo Suolahti

10 Tammela Tornio Turku (L) Tuusula Tyrnävä Kuluttajariitalautakunta Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (L) Paliskuntain yhdistys Saamelaiskäräjät Urjala Utsjoki Vantaa (K, L) Varkaus Vesanto Virolahti Vöyri-Maksamaa (L) Ylitornio Ylivieska Äetsä 10 (10) Elinkeinoelämän keskusliitto (L) Finanssialan Keskusliitto ry (K, L) Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto Kauppapuutarhaliitto (L) Kuluttajat - Konsumenterna ry Lähivakuutus osk (K, L) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (L) ProAgria Maaseutukeskusten Liitto ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens Förbund Puutarhaliitto Suomen Kiinteistöliitto (K, L) Suomen Kuluttajaliitto ry (L) Suomen Kuntaliitto (L) Suomen Omakotiliitto ry Suomen Tieyhdistys Suomen Yrittäjät Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (K) Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (K, L)

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN ROOLI. Riskien identifiointi Riskitietoisuuden lisääminen vakuutettujen keskuudessa Riskien analysointi Vahingontorjunta Riskinkanto

VAKUUTUSALAN ROOLI. Riskien identifiointi Riskitietoisuuden lisääminen vakuutettujen keskuudessa Riskien analysointi Vahingontorjunta Riskinkanto VAKUUTUSYHTIÖIDEN VARAUTUMINEN ILMASTONMUUTOKSEEN Risto Joppe Karhunen Johtaja Turvallisuus & Infra 1 VAKUUTUSALAN ROOLI Riskien identifiointi Riskitietoisuuden lisääminen vakuutettujen keskuudessa Riskien

Lisätiedot

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista

Lisätiedot

TULVATURVA VAKUUTUKSISSA. Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö

TULVATURVA VAKUUTUKSISSA. Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö TULVATURVA VAKUUTUKSISSA Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö 1 LAKI 2 FK Jäseniä 419: vakuutuslaitoksia 62, vahinkovakuutusyhtiöitä 42 3 VAHINKOVAKUUTUKSEN MARKKINAOSUUDET 2013 OP-Pohjola-ryhmä LähiTapiola-ryhmä

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Kun vahinko yllättää. Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset?

Kun vahinko yllättää. Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset? Kun vahinko yllättää Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset? Kiireellisimmät toimenpiteet Äkillisten vesi- ja palovahinkojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Liikennevakuutuslain uudistaminen

Liikennevakuutuslain uudistaminen Liikennevakuutuslain uudistaminen Liikenneoikeuspäivä 27.10.2015 Hannu Ijäs Sosiaali- ja terveysministeriö Liikennevakuutus Suomessa Nykyinen laki tuli voimaan 1960. Liikennevakuutus perustuu monilta osin

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys?

Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys? Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys? Keskustelutilaisuus Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta Rovaniemi 31.1.2013 Kai Kaatra, MMM 2000-luvun tulvat Meriveden

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Riistavahinkolaki ja siihen liittyvät määräykset ja asetukset

Riistavahinkolaki ja siihen liittyvät määräykset ja asetukset Riistavahinkolaki ja siihen liittyvät määräykset ja asetukset Petovahinkotarkastaja -koulutus Sodankylä 11.5.2010 ja Pudasjärvi 12.5.2010 Marika Lehtinen Riistavahinkolaki ja siihen liittyvät määräykset

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Ilmastonmuutos ja kulttuuriympäristö II Mistä tarvitsemme tietoa? 25.11.2009 HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Hannu Vikman, Hannu Vikman Consulting Termejä Hulevesi: Rakennetuilla

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Vakuutuspolitiikka 1(5) 12.10.2015 Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Vastuut ja roolit vakuuttamisessa 3 Vakuuttamisen periaatteet Savonlinnan kaupungissa 3.1 Vakuuttamisen

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 LAUSUNTO POTILASVAKUUTUSVASTUUN KIRJAAMISOHJEIDEN MUUTTAMISESTA 1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri A ja sairaanhoitopiiri B (myöhemmin hakijat)

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki Vesihuoltolain tarkistaminen Alueellinen vesihuoltopäivä Kouvola 19.3.2015 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Ajokorttitoimivallan siirto

Ajokorttitoimivallan siirto Ajokorttitoimivallan siirto Tieliikenteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Kimmo Pylväs Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tosi pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Taustaa LVM:n työryhmän raportti 38/2003 Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot ja terminaalit. Lausuntokierros. 20.2.200 työryhmä määrittämään

Lisätiedot

Tulvariskien hallintaa Satakunnassa oikuttelevassa ilmastossa

Tulvariskien hallintaa Satakunnassa oikuttelevassa ilmastossa Tulvariskien hallintaa Satakunnassa oikuttelevassa ilmastossa Olli-Matti Verta 9.2.2013 11.2.2013 1 Satakunnan tulvariskialueet MMM nimennyt 22.12.2011 Perustuu tulvariskien alustavaan arviointiin (laki

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Matemaatikkona vakuutusyhtiössä Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Miksi vakuutusmatemaatikoilla on töitä Vakuutusyhtiölaki (2008/521) 6. luku Vakuutusyhtiössä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Tulvariskien hahmottaminen

Tulvariskien hahmottaminen Tulvariskien hahmottaminen VHVSY:n ja Vantaan kaupungin hulevesiseminaari 25.11.2014 Ulla-Maija Rimpiläinen Mitä tarkoittaa? Todennäköisyys on 22% sille, että seuraavan 50 vuoden aikana sattuu ainakin

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Lausuntopyyntö 1 (5) Dnro: 5.11.2014 1236-1317/940/2014 Teleyritykset LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Seuraavat maakuntaliitot käynnistävät laajakaistarakentamisen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLINJOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Vesihuolto 2015 päivät, 21.5.2015 Karin Lepola VESIHUOLTOLAITOSTEN KEHITTÄMISRAHASTON HANKE

VESIHUOLTOLINJOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Vesihuolto 2015 päivät, 21.5.2015 Karin Lepola VESIHUOLTOLAITOSTEN KEHITTÄMISRAHASTON HANKE VESIHUOLTOLINJOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Vesihuolto 2015 päivät, 21.5.2015 Karin Lepola VESIHUOLTOLAITOSTEN KEHITTÄMISRAHASTON HANKE Kuopion Veden hanke alkoi 5/2014 Raportti julkaistiin VVY:n sivuilla

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821 SISÄLLYS N:o Sivu 819 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista... 4661 820

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vammaistukilain 2 ja 8 :n sekä kansaneläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vammaistukilakia ja kansaneläkelakia muutettaviksi

Lisätiedot

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen IVALOJOEN TULVARYHMÄ Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä,

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 Metroradio

Lisätiedot

Uusi opas alimpien suositeltavien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi

Uusi opas alimpien suositeltavien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi Uusi opas alimpien suositeltavien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi Rakentamisen ohjauksen seminaari 13.11.2013 22.11.2013 1 Ympäristöopas 52 - Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista (1999) Ympäristöhallinnossa

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011 1089/2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 18 päivänä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta Pvm 24.11.2010 Dnro 41/040/2010 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

KodinOmavastuu vakuutus

KodinOmavastuu vakuutus KodinOmavastuu vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.3.2013 alkaen ja niitä sovelletaan 4.3.2013 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194935)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot