Hiusalan sopimusyrittäjien yleiset sopimusehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hiusalan sopimusyrittäjien yleiset sopimusehdot"

Transkriptio

1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 2006 (YSE 2006) Hiusalan sopimusyrittäjien yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala Yleisillä sopimusehdoilla määritellään hiusalan yrittäjäsopimuksissa noudatettava hyvä kauppatapa. Ellei muuta ole sovittu, näitä ehtoja sovelletaan kahden itsenäisen hiusalan yrittäjän sopimuksiin parturi-kampaamotyön tekemisestä omaan lukuun toisen osapuolen hallitsemissa tiloissa. Sopimusta voidaan kutsua yrittäjäsopimukseksi tai aliyrittäjäsopimukseksi. Pelkkä sopimus liikehuoneiston tai muun liiketilan vuokraamisesta ei kuulu näiden yleisten sopimusehtojen piiriin, vaan siihen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokraamisesta. Näissä sopimusehdoissa tarkoitetaan vuokranantajalla yrittäjää ja yritystä, jonka hallinnassa liikehuoneisto on, sekä vuokralaisella yrittäjää ja yritystä, joka työskentelee omaan lukuunsa tässä liikehuoneistossa. Yleiset sopimusehdot ovat toissijaisia suhteessa vuokranantajan ja vuokralaisen väliseen yksilölliseen sopimukseen. 2 Sopimussuhteessa noudatettavat eettiset periaatteet Sopijapuolten tulee kaikessa toiminnassaan ottaa huomioon toisen sopijakumppanin edut ja toimia lojaalisti toista kohtaan. Lojaalisuusvelvoitteeseen liittyen kumpikaan ei saa olla sellaisessa yhteydessä toisen osapuolen muihin sopimuskumppaneihin eikä pyrkiä näiden kanssa sellaisiin sopimuksiin, joista voisi aiheutua toiselle sopijapuolelle haittaa. Vuokralainen ei saa pyrkiä vuokranantajan asiakaskunnan tai liikehuoneistoa koskevan vuokrasopimuksen siirtämiseen itselleen. Osapuolet ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan toiselle sellaisista olosuhteiden muutoksista tai muista seikoista, joilla voi olla olennaista merkitystä yhteiselle tai toisen liiketoiminnalle. 3 Osapuolten käyttäytyminen Sopijapuolten tarkoituksena on tarjota kauneudenhoidon henkilökohtaista asiakaspalvelua, jolloin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi osapuolten tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin. Osapuolet sitoutuvat sopimuksen aikana toimimaan parhaan ammattitaitonsa mukaisesti niin, ettei heidän käytöksestään, työstään tai työn laadusta aiheudu vahinkoa toisen liiketoiminnalle. Osapuolet ovat velvollisia jatkuvasti ylläpitämään ammattitaitoaan ja kehittämään itseään ammatillisesti.

2 Osapuolet sitoutuvat käyttäytymään toisiaan sekä muita huoneistossa työskenteleviä kohtaan kaikissa tilanteissa ystävällisesti, kohteliaasti ja asiallisesti. Kaikessa toiminnassa tulee ensisijaisesti ottaa huomioon asiakkaan tarpeet. Vuokralainen on velvollinen noudattamaan vuokranantajan liiketoimintaan ja imagoon sekä liikkeen toimintatapaan liittyviä kohtuullisia vaatimuksia, joista ei aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia. Tällaiset vaatimukset voivat kohdistua esimerkiksi työasuun, vuokralaisen pukeutumiseen, siisteyteen tai koristautumiseen. Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan lakimääräisistä vero-, sosiaaliturva- ym. maksuistaan, sekä huolehtimaan kirjanpitolain edellyttämän kirjanpidon tekemisestä. Ennen sopimuksen tekoa vuokranantaja selostaa liikkeen toimintatapoja ja vuokralainen sitoutuu noudattamaan niitä. 4 Sopimuksen kohde Yrittäjäsopimuksen tarkoituksena on työtilojen, tarvittavan irtaimiston ja kaluston käyttöoikeuden vuokraaminen sekä keskinäinen yhteistoiminta samassa liikehuoneistossa. Sopimus voidaan tehdä myös aikaperusteisena, jolloin samaa työyksikköä voi käyttää useampi yrittäjä. Henkilökohtaiset työvälineet kuten sakset, harjat ja föönit eivät kuulu sopimukseen. 5 Vuokran määräytyminen Vuokran perusteesta sekä sen suuruudesta, mukaan lukien vähimmäisvuokra, sovitaan erikseen kirjallisessa yrittäjäsopimuksessa. Samalla sovitaan mahdollisesta jälleenmyyntituotteista maksettavasta provisiosta. Mikäli kuukausivuokraa tai prosenttivuokran vähimmäismäärää joudutaan sopimuksen alkaessa tai päättyessä jakamaan osalle kuukautta, vuokra määräytyy seuraavasti: Kuukausivuokra jaetaan 25:llä ja kerrotaan sopimusaikaan sisältyvien liikkeen aukiolopäivien määrällä. 6 Vuokralaisen asema Vuokralainen on itsenäinen liikkeenharjoittaja. Hän huolehtii itse yritystoimintaan liittyvistä viranomaisilmoituksista sekä vastaa omasta kirjanpidostaan ja tarvittavista yrittäjäeläke- ym. vakuutuksista. Vastikkeellisen työn tekeminen kirjanpidon ulkopuolella on kielletty. Vuokralainen vastaa itse veroistaan ja maksuistaan, sekä niistä vahingoista, joita hänen liiketoiminnastaan mahdollisesti ulkopuolisille aiheutuu. Vuokralainen ei saa siirtää yrittäjäsopimusta toiselle ilman vuokranantajan suostumusta.

3 7 Kustannusten jakaminen Osapuolet sopivat erikseen liiketoimintaan ja liikehuoneistoon liittyvien kustannusten jakamisesta. Ellei joiltakin osin ole sovittu kustannusten jaosta, noudatetaan seuraavia periaatteita: Ellei toisin ole sovittu, prosenttiperusteisessa vuokrasuhteessa vuokranantaja hankkii ja kustantaa työssä tarvittavat aineet. Jos käytössä on kiinteä kuukausivuokra, työssä tarvittavat aineet hankkii ja kustantaa vuokralainen. Tällöinkin voidaan sopia yhteishankinnoista kustannusten pienentämiseksi. Vuokranantaja vastaa liikehuoneiston vuokrasta tai vastikkeesta, vesimaksusta, sähkömaksusta, TV-maksusta, liikkeen Teosto- ja Gramex-maksuista sekä rahan ja maksukorttien käsittelystä aiheutuvista kuluista. Somistusten, remonttien ja korjauksien kustannuksista vastaa vuokranantaja, ellei toisin sovita. Vuokralainen vastaa oman työympäristönsä siivoamisesta sekä osallistuu pääluvun mukaisesti liikkeen muiden työtilojen siivoamiseen. Puhelinkulut maksetaan yhteisesti käytön mukaan. Osapuolet vastaavat yhteisesti asiakastarjoilusta, liikkeen yleissiivouksesta sekä muista erikseen sovittavista kustannuksista. Lehtitilauksista ja ilmoituksista vastaa niiden tilaaja. Jos lehtitilauksista ja ilmoituksista on sovittu yhdessä etukäteen, vuokranantaja ja vuokralaiset vastaavat kustannuksista yhteisesti. Ellei toisin sovita, on vastuu yhdessä maksettavista maksuista pääluvun mukainen, mikäli huoneistossa työskentelee useampia henkilöitä. Tällöin otetaan osuuksia laskettaessa huomioon vuokranantaja(t), vuokralaiset sekä työntekijät. 8 Yhteisneuvottelut sopimuksen voimassaoloaikana Osapuolet sitoutuvat yhdessä neuvottelemaan olennaisista liikkeen toimintaperiaatteista, kuten aukioloajoista, töiden hinnoittelusta, tarjouksista ja muista niihin rinnastettavista asioista. Neuvottelu on pidettävä vähintään neljännesvuosittain ja siitä on laadittava kirjallinen dokumentti. Ellei muuta ole sovittu, vuokranantajalla on oikeus harkintansa mukaan päättää liikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden määrästä. Osapuolet sitoutuvat yhdessä sopimaan järjestelyistä, joilla liiketoimintaa voidaan ympäri vuoden harjoittaa liikkeen aukioloaikoina. Lomien tms. vapaiden sekä myös lyhytaikaisten poissaolojen aiheuttamista järjestelyistä ja rahallisista korvauksista tulee yhteisesti sopia hyvissä ajoin. Vuokralaisella on oikeus työskennellä liikkeessä kaikkina sen aukioloaikoina, mutta ei muina aikoina. Mikäli vuokrasopimus on aikaperusteinen, vuokralaisella on oikeus työskennellä liikkeessä ainoastaan sovittuina aikoina. 9 Muu toiminta liikehuoneistossa Osapuolet ovat yhdessä velvollisia huolehtimaan liikehuoneiston terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Vuokranantaja vastaa huoneiston ilmanvaihdosta sekä muista rakenteellisista ratkaisuista. Vuokralainen vastaa omasta työturvallisuudestaan, työskentelyn ergonomiasta, sekä asiakkaan turvallisuudesta ja työskentelyn hygieniasta viranomaisten edellyttämällä tavalla. Vuokralainen vastaa itse oman työympäristönsä päivittäisestä siivoamisesta. Huoneistosta viimeiseksi poistuvan on lukittava kulkutiet asianmukaisesti sekä kytkettävä hälytinlaitteet.

4 10 Vuokranantajan ja vuokralaisen omaisuus Osapuolten on pidettävä hyvää huolta hallussaan ja käytössään olevista toisen osapuolen koneista ja laitteista. Vuokranantajan omistamien koneiden ja laitteiden päivittäisestä puhdistuksesta vastaavat niitä käyttävät henkilöt, ja niiden huollosta vastaa vuokranantaja. Koneiden ja laitteiden käyttäjä vastaa tällaiselle omaisuudelle aiheuttamastaan vahingosta, mikäli vahinko ei ole johtunut luonnollisesta kulumisesta. Osapuolilla ei ole oikeutta viedä toisen osapuolen omistamaa omaisuutta pois liikehuoneistosta. 11 Asiakasrekisterit Kumpikin osapuoli omistaa itse ylläpitämänsä asiakasrekisterit ja päättää niiden luovuttamisesta tai jäljentämisestä. Asiakasrekisterin tietojen keräämiseen ja niiden edelleen luovuttamiseen tulee asiakkaalta pyytää lain edellyttämä lupa. Vuokralainen voi pitää omaa asiakasrekisteriään, jonka hän ottaa mukaansa yrittäjäsopimuksen päättyessä. Vuokralainen on tällöin velvollinen jäljentämään vuokranantajan asiakasrekisteriin tiedot sellaisten asiakkaiden palvelusta, jotka on ennestään merkitty vuokranantajan asiakasrekisteriin. Mikäli on sovittu, että vuokralainen käyttää vuokranantajan asiakasrekisteriä, asiakasrekisteri jää vuokranantajan omaisuudeksi yrittäjäsopimuksen päättyessä. Vuokralaisella on tällöin kuitenkin oikeus jäljentää asiakasrekisterissä olevat tiedot sellaisista asiakkaista, jotka ovat hänen hankkimiaan. Vuokralaisella ei kuitenkaan ole oikeutta jäljentää vuokranantajan asiakasrekisteriin merkittyjä tietoja ilman vuokranantajan nimenomaista lupaa ja läsnäoloa. 12 Sopimuksen päättäminen Ellei toisin ole sovittu, yrittäjäsopimuksen irtisanomisessa noudatetaan molemminpuolista yhden kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava sopimuksen päättymispäivä. Ellei toisin ole sovittu, sopimus päättyy kuukauden kuluttua samana päivänä kuin irtisanominen on tullut toisen osapuolen tietoon. Määräaikainen sopimus päättyy määräajan kuluttua umpeen, ellei osapuolten kesken muuta sovita. Sopimuksen päättymispäivänä vuokranantajan ja vuokralaisen on tehtävä sopimussuhteestaan loppuselvitys, jonka yhteydessä täytetään ja allekirjoitetaan vuokra- ja yhteistyösopimuksen kohta Loppuselvitys. Mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo yrittäjäsopimuksen ehtoja, tai olennaisesti laiminlyö vero-, kirjanpito- tai muun lakimääräisen velvollisuutensa, on toisella osapuolella oikeus purkaa sopimus päättymään heti ilman irtisanomisaikaa. Vero-, kirjanpito- tms. määräysten olennainen rikkominen johtaa myös aina rikosilmoitukseen.

5 13 Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovittelumenettely Tästä sopimuksesta ja sen soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensi sijassa ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä yksimielisyyteen, kummalla tahansa riidan osapuolella on oikeus viedä asia ratkaistavaksi erityiseen välimies- eli sovittelumenettelyyn. Sovittelumenettelyn järjestää Suomen Hiusyrittäjät ry seuraavasti: Jos yrittäjäsopimuksessa on sovittu erikseen sovittelu-menettelyn käyttämisestä tai sovittu Yleisten sopimus-ehtojen soveltamisesta kyseiseen sopimukseen, tai mikäli kumpikin sopijapuoli kirjallisesti siihen suostuu, ratkaistaan riita erityisessä sovittelumenettelyssä. Sovittelumenettelyssä riidan ratkaisee kolmen välimiehen muodostama sovittelulautakunta, jonka ratkaisun tulee perustua osapuolten väliseen yksilöityyn sopimukseen, Yleisiin sopimusehtoihin, sekä lakiin, milloin jostakin seikasta on laissa säädetty. Ellei muuta ratkaisuohjetta yksittäistapauksessa ole, välimiehet ratkaisevat asian sen mukaan, minkä he katsovat kohtuulliseksi. Sovittelussa noudatetaan soveltuvin osin välimies-menettelyä koskevaa lainsäädäntöä. Sovittelun lopputulos on riidan osapuolten suhteen sitova ja täytäntöönpano-kelpoinen, eikä siitä voida valittaa. Suomen Hiusyrittäjät ry:n hallitus nimittää kalenterivuosittain erityisen sopimusyrittäjien sovittelu-lautakunnan, johon Suomen Hiusyrittäjät nimeää puheenjohtajan ja yhden jäsenen ja Hiusyrittäjien Oikeusturva yhden jäsenen. Jäsenillä tulee olla hyvät tiedot hiusalasta, alan sopimusyrittäjyydestä sekä alan yritystoimintaan liittyvästä lainsäädännöstä ja viranomaismääräyksistä Sovittelumenettely on kaikilta osin salaista. Myös osapuolten nimet ja sovittelun lopputulos ovat salaisia. Lautakunnan jäsenillä on vaitiolovelvollisuus kaikista asian käsittelyyn liittyvistä seikoista. Riidan osapuoli saa asian käsittelyn vireille ilmoittamalla riidasta kirjallisesti sovittelulautakunnan puheenjohtajalle. Puheenjohtaja määrää asian käsittelytavan ja paikan ja ilmoittaa siitä kirjallisesti riidan toiselle osapuolelle. Lautakunnan jäsenten tulee tavata riidan osapuolet ainakin kerran. Sovittelulautakunnalla on oikeus kuulla todistajia, tehdä katselmuksia sekä määrätä näytettäväksi kirjallisia todisteita. Riita-asiat tulee käsitellä joutuisasti. Päätös asiassa on annettava yleensä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa riidan saattamisesta vireille. Lautakunnan tulee antaa riidan osapuolille ratkaisustaan kirjallinen päätös, jonka kaikki välimiehet allekirjoittavat. Sovittelumenettelystä aiheutuvista kustannuksista ja sen jakautumisesta osapuolten kesken määrää sovittelu-lautakunta. Suomen Hiusyrittäjät ry vahvistaa vuosittain sovittelumenettelystä osapuolille aiheutuvat maksut, jotka perustuvat sovittelun vaatimaan työmäärään ja asian vaikeuteen. Mikäli riidan osapuoli käyttää apunaan lakimiestä, vastaa hän itse tästä aiheutuneista kustannuksista. Sovittelumenettelystä Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenelle aiheutuvat maksut eivät voi ylittää järjestön korkeinta vuotuista jäsenmaksua kerrottuna neljällä ja lisättynä mahdollisesti perittävällä arvonlisäverolla. Jos yksittäistapauksesta jäsenelle aiheutuisi tätä enemmän kustannuksia, vastaa ylimenevästä osasta Suomen Hiusyrittäjät ry.

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12)

VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12) VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12) VUOKRASOPIMUS 1 OSAPUOLET 1.1 KOy Naumanen (Y-tunnus 2021194-8) Osoite: K-rauta, Leväsentie 2, 70700 KUOPIO Yhteyshenkilö: Olli Naumanen Yhteystiedot: 050 320 6109, olli.naumanen@k-rauta.fi

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014 VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku Vuokranantajan yhteyshenkilö: Mikko Lehtinen Puh. 0400

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Antamalla toimeksiannon EMPLaw lle asiakas ( Asiakas ) hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi.

Antamalla toimeksiannon EMPLaw lle asiakas ( Asiakas ) hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi. YLEISET SOPIMUSEHDOT ASIANAJOTOIMISTO EMPLAW OY Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Asianajotoimisto EMPLaw Oy:n ( EMPLaw ) asiakkailleen tarjoamiin palveluihin. Nämä ehdot koskevat toimeksiantoja,

Lisätiedot

Sääntökirja Työkokeiluun liitettävä osaamista kartoittava palvelu avustavissa työtehtävissä. Työllisyydenhoidon palvelut

Sääntökirja Työkokeiluun liitettävä osaamista kartoittava palvelu avustavissa työtehtävissä. Työllisyydenhoidon palvelut Sääntökirja Työkokeiluun liitettävä osaamista kartoittava palvelu avustavissa työtehtävissä Työllisyydenhoidon palvelut SISÄLLYS SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA YLEINEN OSA Sisällys SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Sopijapuolet pyrkivät pitkäjänteiseen yhteistyöhön sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sopijapuolet pyrkivät pitkäjänteiseen yhteistyöhön sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. ISÄNNÖINTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ISE 2007 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja noudatetaan toimeksisaajan ja tilaajan välillä isännöintipalveluista tai muista vastaavista kiinteistöjohtamista

Lisätiedot

Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5

Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5 VUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5 Vuokralainen Jukka Ojainmaa Oy ja 1761586-1 A. Peltomäki Oy 2207236-3 jäljempänä Yritykset A.2Sopimuksen

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS XXX Oy OSAKASSOPIMUS XX.XX.2009 2(14) OSAKASSOPIMUS (jäljempänä Sopimus ) 1. OSAPUOLET 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Yksityissijoittaja N.N. (jäljempänä Yksityissijoittaja ) 1.5. Aloitusrahasto Vera Oy, y-tunnus

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

EnErgiatEollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot. (Liittymisehdot, Le 05)

EnErgiatEollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot. (Liittymisehdot, Le 05) EnErgiatEollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (Liittymisehdot, Le 05) 1 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen EHDOT (Liittymisehdot, LE 05)

Lisätiedot

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liittymisehdot

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liittymisehdot Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liittymisehdot Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (Liittymisehdot, LE 05) 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS KROGERUS DRAFT 12.2.2014 KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki 24.3.2015 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013 1. Sopimuksen soveltaminen 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Etlas Oy:n ja yksityishenkilön, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä Asiakas ) välisessä suhteessa, joka koskee Etlas Oy:n verkkosivuilla

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot